YENİ EKONOMİK COGRAFYA VEKALKINMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ EKONOMİK COGRAFYA VEKALKINMA"

Transkript

1 YENİ EKONOMİK COGRAFYA VEKALKINMA Celal KÜ ÇÜKER[*J In this stduy, the so called new economic geography that has included the spatial dimension into the mainstream economics, is in.uestigated in terms of the assumptions and theoretical principles of modelling and policy conclusions are eualuated from tlıe perspectiues of econonıic development. Furthermore the research agenda of the new econonıic geography, namely the spatial distribution of econonıic actiuitie.5 and regional conuergence is discussed after the canceptual framework of t/ıiş new approach, which is based on the grounds of increasing returns and externalities and then regional growth and development policy implicatiorıs are summarized. "Ekonomik coğrafya yapmaya başlamak için en azından üç tane önemli neden vardır. Öncelikle ülkeler içerisindeki ekonomik etkinlikterin gerçekleştirildiği yerler başlı başına önemli bir konudur. İkinci olarak uluslararası ve bölgesel iktisat arasındaki ayırım çizgısı giderek bulanıklaşmaktadır. Sonuncusu ve belki de en önemlisi ise entellektüel merakla birlikte bu alanın sağladığı geniş ampirik laboratuvar olanaklarıdır" (P. Krugman, Geography and Trade, 1991). 1. Giriş Neden ekonomik etkinlikler az sayıdaki yerlerde ve bu arada kentlerde toplanmak.ta ve yığılmaktadır? Bu temel soruya verilen yanıtın altındaki ekonomik aç ıklama, özünde birbirine zıt iki kuvvetin karşı lıklı etkileşimine dayanmaktadır: Merkezcil yığılma kuvvetleri ile merkez-kaç dağılma [*) Doç.Dr. Hacettepe Ünivertsitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat BölümU. Bu çalışmayı okuyarak görüş ve önerilerini sunan Prof. Dr. '1\ıba Ongun ve Prof. Dr. Kuter Ataç'a teşekh""ür ederim.

2 2 1 CELAL KÜÇÜKER kuvvetleri. Bu temel sorun doğrultusunda bazı ekonomik etkinliklerin kendilerine yerleşim alanı olarak neden belii li yerleri seçmekte olduğu ve buna bağlı olarak ekonomi için nasıl bir coğrafi örgütlenme örüntüsünün ortaya çıktığı, iktisatçıların karşısında anlaşılması ve yanıtlanması gereken önemli sorular olarak durmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan çeşitli sorular arasında özellikle ön plana çıkanlar şunlardır: i) Neden yığılma ve saçılma güçleri vardır? ii) Neden farklı bireyler tarafından oluşturulan yığılmalar gözlenmektedir? iü) Neden bölgeler ve kentler, farklı uzmanlaşmaktadırlar? ekonomik etkinlikler üzerinde Bu soruların açıklanmasında kullanılabilecek tek ve evren!!el bir model yoktur (Fujita ve Thisse 1996). Bu doğrultudaki soruların yanıtlanabilmesi için sorunun farklı yönleri üzerinde odaklanan çeşitli modeliere gereksinim vardır. Çünkü ekonomik gelişmenin farklı aşamalarmda veya farklı kurumsal ortamlarda ortaya çıkan yersel ekonomik dengeler ve coğrafi yapılanmalar, farklılıklar göstermektedir. İşte bu temel sorunlar üzerinde çeşitli teorik modeller kurarak, yersel ekonomik ilişkileri açıklamaya ve öngörülerde bulunmaya çalışan ekonomik coğrafya branşı, genel iktisat biliminin özel bir uzmanlık alanı olarak tanımlanabilir. İktisat biliminin çeşitli alanları gibi, ekonomik coğrafyanın da teorik gelişimi bir dizi araştırma projesi sonucunda gerçekleşmiştir. Uzaysal ekonominin analitik temellerini Alman geleneğindeki "denge yerleşim teorisi" oluşturur. Von Thünen (1826), Weber (1929) ve Christialler (1933) eserleri üzerine Schumpeter'in öğrencisi olan Lösch ( 1940 )'ın geliştirdiği ünlü Yerleşim Ekonomisi isimli klasiği, uzaysal ekonominin yeni bir bilimsel alan olarak ortaya çıkışında etkili olmuştur. Christaller'in kentlerin hiyerarşik bir yapı oluşturduğu Merkezi Yerler Teorisinde temel varsayım, büyük kentlerin daha büyük pazar alanlarını ve dolayısıyla daha geniş ekonomik etkinlikleri destekleyebileceğine ilişkindir. Klasik yersel ekonomide kentlerin hiyerarşik bir sistem içerisinde dağılması sorununa önerilen açıklama, sıra-büyüklük kuralıdır. Bu ampirik kurala göre kentlerin büyüklükleri ve büyüklük sıralamasındaki yerleri arasında istatistiksel bir ilişki vardır: Bir kentin nüfus büyüklüğü ile sıralamadaki yerinin çarpımı, en büyük kentin büyüklüğüne eşittir. Bu doğrultuda ve

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 3 gelenekte katkı yapan Lösch (1940), merkezi yerler örüntüsünün etkin biçiminin, altıgen pazar alanlarından oluşan petek tipi olduğunu ileri sürmüştür. Bu anlayışın altındaki varsayım, belirli ekonomik etkinliklerin ancak sınırlı sayıda yerleşim biriminde yapılabileceği üzerinedir. Uzaysal ekonominin bu başlangıç temelleri üzerinde iki alt disiplin gelişmeye başlamıştır. Bunlardan birincisi Isard (1956) öncülüğündeki soyut, formel ve matematiksel bölgesel iktisat literatürüdürjll İkincisi ise Keynesyen konjonktür teorisi, Myrdal-tipi kümülatif nedensellik anlayışı ve Marksist eşitsiz gelişme ve birikim sürecinden oluşan eklektik, çok disiplinli ve ampirik uygulamalara yönelik olan ekonomik coğrafya literatürüdürj2l Krugman (1995)'e göre ekonomik coğrafyanın beş tane kayıp geleneği vardır. Bunlar sırasıyla; Alman yer seçimi teorisi, kümülatifnedensellik, toplumsal fizik, arsa kullanımıverant teorisi ile yerel dışsal ekonomiler gelenekleridir. İşte bu "beş kayıp geleneğin" ileri matematiksel teknikleı-le yeniden kurulması, coğrafi iktisactın görevidir. Özellikle Krugman (1991)'in öncülüğünde Venables (1996), Fujita (1989), Arthur (1994), Blanchard ve Katz (1992), Barro ve Sala-i-Martin (1995) gibi ünlü iktisatçıların yer aldığı bu yeni dalga, ekonomik coğrafyadan epistemolojik kopuşunu ve ayırım çizgisini vurgulamak açısından yeni ekonomik coğrafya veya coğrafi iktisat olarak adlandırılmaktadır. 1990'lı yıllarda mekan boyutunun ana akım iktisat içine girişi, artan getiriler/eksik rekabet devriminin dördüncü ve belki de son dalgasını oluşturmaktadır: Eksik rekabet modellerinin kurulabilmesi için gerekli analiz aletlerini geliştiren yeni endüstriyel organizasyon dalgası teorik gelişimin birinci aşamasıdır. İkincisi bu analitik enstrümanları kullanarak, artan getiriler durumunda stratejik ticareti açıklamaya çalışan yeni dış ticaret teorisidir. Üçüncüsü dinamik dışsal ekonomiler ve bilgi yayılmaları temelinde kurulan yeni büyüme teorisi veya içsel büyüme teorisidir. Dördüncü dalga ise işte bu artan getiriler ve eksik rekabet modelleri çerçevesinde gelişen yeni ekonomik coğrafya veya coğrafi iktisattır (Krugman 1999). l ı ı 1 ' (1] Bu literatür özellikle Journal ofregional Science ve onun önderliğindeki Regional Science and Urban Econoınics, International Regional Science Review ve Urban Econoınics dergilerinde sürdurülmektedir. [2) Econoınic Geography önderliğinde ilerleyen bu literatür, aynı zamanda European Urban and Regional Studies, Environment and Planning dergilerinde de geliştirilmektedir. 1

4 4 1 CELAL KÜÇÜKER Coğrafi iktisattaki teorik ilerlemeler ve katkılar esas olarak endüstriyel organizasyon literatüründe Chamberlin tipi tekelci rekabet modelleri üzerinde Dixit ve Stiglitz (1977) tarafından geliştirilen model ile başlamıştır. Yaklaşım parasal dışsallıkların modellenmesine olanak tanıdığı için, ana akım iktisadi analiz içine mekan boyutunun girişinin nedeni artık çok belirgindir: Eksik rekabetin modellenebilmesi. Özellikle modern endüstriyel organizasyon alanındaki gelişmeler sonucunda, artan getiriler ve eksik rekabetin modellenebilmesi artık mümkün olduğu için ölçek ekonomilerinin varlığı durumunda ortaya çıkan gelişim örüntülerinin analizi iktisat-dışı kalmaktan kurtulmuştur. Özünde yerel bir olgu olan artan getiriler, dışsallıklar ve eksik rekabet üzerine kurulan bu yeni ekonomik coğrafya literatüründe amaç, mikroekonomik temeller çerçevesinde analitik modeller kurarak, açıklamalar yapmak ve öngörülerde bulunmaktır. Bu sorunsal içinde artan getiriler, dışsallıklar, yığılma ekonomileri, çoklu-dengeler, öz-örgütlenme, tarihsel kilitlenme, tekelci rekabet ortamında ürün farklılaşması, beklentiler, kendini-doğrulayan kehanetler, çatallanma, yol -bağımlılık, taşıma maliyetleri, döngüsel ve kümülatif nedensellik gibi kavramların kullanıldığı analitik ve formel modeller geliştirilmiştir. Diğer taraftan ekonomik coğrafyanın güncel araştırma programında endüstriyel bölgeler, ağ ve salkım tipi kümelenme, yenilikçi ortam ve Post Fordizm, esnek -uzmanlaşma ve yeni birikim modeli, sosyal ekonomi, kurumsal iktisat ve Fransız regulasyon ekolünün politik iktisat uzantıları yer almaktadır (Martin 1999). Yeni ekonomik coğrafya literatüründe kalkınma sorununa yönelik olarak iki yaklaşım gelişmiştir. Bunlardan birincisi yerleşim birimleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farklarını, fiziksel coğrafya özelliklerindeki farklılıklar ile açıklamaya çalışan diferansiyel coğrafya yaklaşımıdır. Diğeri ise yeni ekonomik coğrafya yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda fiziksel coğrafya koşullarında avantaj veya dezavantaj yaratan farklılıklar olmasa bile daha sonra ortaya çıkan gelişim örüntüsünün açıklanmasına yönelik bir sorunsal geliştirilmiştir: N eden bazı yerleşim birimlerinin ekonomik kaderi diğerlerinden farklıdır? Niçin küçük tarihsel rastlantılar, sonradan büyük etkiler yaratarak bazı ülkeleri sanayileşmiş merkez (çekirdek) konumuna getirirken, diğerlerini çevre (periferi) konumunda bırakmaktadır? Herhangi bir yerleşim birimi nasıl dünyanın en büyük mega-kentlerinden birisi haline

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 5 gelmektedir? Bu anlamda birinci yaklaşım, dışsal coğrafi koşullar tarafından "önceden belirlenen karlerin öyküsünü'', ikinci yaklaşım ise "tarihsel rastlantılar ve şansın öyküsünü" anlatmaktadır. Bu yaklaşımlar ilk bakışta birbirlerinin alternatifi gibi görünse de aslında, "doğal coğrafya farklılıklarının büyük sonuçlar yaratmasının anlaşılması" ile "küçük rastlantısal olaylarm ekonomik coğrafya için uzun-dönemli sonuçlar yaratmasının anlaşılması" birbirini tamamlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle ekonomik coğrafya ve kalkınma ilişkisi üzerine varolan ampirik düzenlilikler veya stilize olgular sergilenmiştir. Bunu izleyen bölümde, coğrafi farklılıklar temelinde geliştirilen AK modelleri içinde, taşıma maliyetlerinin büyüme etkileri incelenerek, modelin öngörüleri sunulmuştur. Bundan sonra çalışmanın ağırlık merkezinde bulunan yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının analitik temelleri tartışılmıştır. Son yıllarda iktisat bilimindeki "coğrafi dönüş" veya ekonomik analizin mekan boyutuna ilişkin olarak coğrafyanın yeniden keşfi ile birlikte ortaya çıkan yeni araştırma programları içindeki ekonomik etkinliklerin yersel yığılmaları ile kentsel 1 bölgesel büyüme ve yakınsama dinamikleri bu bölümde anlatılmıştır. Bu yaklaşım içinde geliştirilen ve artan getiriler, dışsallıklar, eksik rekabet ve yol -bağımlı gelişme kavramıarına dayanan modelierne tekniği özetlenmiştir. Ayrıca ekonomik coğrafya ve yeni ekonomik coğrafya yaklaşımlarını_n metodolojik açıdan farklılıkları belirtilmiştir. Son bölümde ise bu literatürün politika önermeleri ile geleceğe yönelik araştırma gündemi sergilenmiştir Coğrafya ve Ekonomik Kalkınma ilişkisi: Bazı Stilize Olgular Son yıllarda büyümenin ve gelişmenin coğrafi özelliklerine veya ekonomik etkinliklerin gerçekleştirildiği yerlere ilişkin artan bir ilgi gözlenmektedir. Dünya ölçeğinde bakıldığında ekonomik kalkınma farklılıkları ile yerleşim alanları arasında belirli bir ilişkinin varlığı hemen göze çarpmaktadır. Ayrıca yoksul ve varlıklı ülkelerin, gelişmiş azgelişmiş veya merkez-periferi ülkeler biçimindeki ayırırnma karşılık gelen yersel dağılımı için Kuzey-Güney veya Brandt-haritası kavramları kullanılmaktadır. Gelişmenin ülkeler içindeki örüntüsüne bakıldığında, eşitsizlik ve dengesizliğin bir simgesi biçiminde olan bölgesel gelişmişlik farklarının stilize bir olgu gibi durduğu görülmektedir. Global haı:ita incelendiğinde genel olarak iki temel ilişkinin varlığını saptamak

6 6 1 CELAL KÜÇÜKER mümkündür. Birincisi gelişmişlik düzeyi ile yerleşim boyutu arasında sistematik bir ilişki vardır ' kuzey ve 23o 45' güney enlemleri arasındaki ülkelerin hemen hemen tamamının yoksul, orta ve yüksek enlemlerde bulunan ülkelerin ise varlıklı ülkeler olduğu gözlenmektedir. İkincisi ulaştırma ve pazara erişim olanakları ile gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkidir. Taşımacılığa uygun deniz kıyılarında bulunan ülkeler, genelde kara ülkelerine göre daha yüksek gelir düzeyine sahiptir. Nüfus dağılımı açısından ortaya çıkan olgusal düzenlilikler şöyledir: Öncelikle nüfus yoğunluğu ile gelir düzeyi arasında basit bir ilişki bulunmamaktadır. İkinci olarak Avrasya bölgesindeki nüfus yoğunluğu dünyanın geri kalan bölgelerine göre daha yüksektir. Son olarak da kıyı boyundaki veya kıyı ile nehir bağlantılı bölgelerdeki nüfus, hinteriand alanlarına göre daha yoğun bir biçimde dağılmıştır. Nüfus yoğunluğu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkilerin anlaşılınasına yönelik olarak GSYİH yoğunluğu yani km2 başına düşen GSYİH (veya kişi başı GSYİH ile nüfus yoğunluğunun çarpımı) kavramı tanımlanırsa, Kuzey yarımküresinin kıyı kenarlarında bulunan ılıman ülkelerdeki GSYİH yoğunluğunun, dünyanın en yüksek değerlerine ulaştığı görülür. Bu alanlar içinde bulunan Batı Avrupa, Kuzeydoğu Asya ile Kuzey Amerika'nı n Doğu ve Batı kıyıları modern dünyanın çekirdek veya merkez bölgeleridir. Global üretimin çoğunu gerçekleştiren, global ticaret içindeki sermaye mallarınm büyük bir kısmını sağlayan ve aynı zamanda dünya fınans merkezlerini barındıran bölgeler buralarıdır. Bu örüntülere daha yakından bakıldığında, 1995 yılında nüfusu bir milyondan fazla olan 150 tane ülkenin (bunlar toplam nüfusun % 99.7'sini oluşturur) tropik ve trepik-olmayanlar açısından ortalama kişi başı gelir düzeyleri, 3.326$ ve 9.027$ düzeyindedir. Üstelik bu iki grubun ortalamaları birbirinden istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklıdır. Aynı şekilde tropik-olmayan ülkeler, kendi içinde ılıman ve alt-tropikal olarak iki gruba ayrılırsa, 63 ılıman ülkenin kişi başı gelir düzeyleri ortalaması 9.302$ ve 15 alt-tropikal ülkenin kişi başı gelir düzeyleri ortalamasının da 7.874$ olduğu görülür yılına ait satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş olan kişi başı GSYİH değerlerinin sıralamasında 30 zengin ülkenin sadece ikisi (Hong Kong ve Singapur) tropikal ülkedir. Geriye kalan 27 ülkenin 23 tanesi tropik-olmayan ve 4 tanesi alt-tropikal ülkedir.

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 7 Coğrafya, "herşey'' demek değilse bile, bu olgular ve örüntüler karşısında bazı sorular gündeme gelmektedir. Örneğin iktisat politikaları ve kurumsal özellikler kontrol edilince, ceteris-paribus, ekonomik büyüme açısından coğrafya ne kadar önemlidir? Eğer coğrafya geçmişte önemli etkilerde bulunmuşsa, acaba günümüzde bu etkiler ne ölçüde varlığını sürdürmektedir? Önceden gelişmiş olanların yığılma ekonomileri, yaparak öğrenme vb gibi etkiler yoluyla kalıcı avantajları var mıdı r? Geç kalanlar için teknolojik yayılma- taşma, sermaye ithali ve diğer yakınsama faktörleri 1 gibi avantajların yardımıyla hızlı büyüme göstererek, önceden gelişmiş olanları yakalama olanakları var mıdır? Ekonomik coğrafya ve kalkınma arasındaki ilişkiler üzerine gözlemlerren stilize olgular şöyle özetlenebilir: Ilıman bölgelere oranla tropikal bölgeler kalkınma açısından daha geride kalmıştır. Hinteriand alanlara kıyasla kıyı bölgeleri ile kıyılara nehir yolları ile bağlantılı olan bölgeler kalkınma için oldukça avantajlı olan yerlerdir. Kıta içlerinde yer alan ülkeler denizlere erişerneme nedeniyle dezavantajlı durumdadırlar. Hatta bu ülkeler kıyı ülkelerinin iç kesimlerindeki bölgelerle denize ayııı uzaklıkta olsalar bile, sınırlar nedeniyle dış göçün olanaksız olması ve sınıra yakın yerlerde alt -yapı yatırımları yaparak gelişmiş ülkeleriri düzeyine ulaşmalarının çok zor olmasından dolayı, bu dezavantajlı konum daha da derinleşir. Kıyı bölgelerdeki yüksek nüfus yoğunlukları içsel, bölgesel ve uluslarar ası ticarete erişim açısından ekonomik kalkm:zna için uygun koşullar sağlamaktadır. Özellikle alt- yapı şebekelerinde artan getiriler veya nüfus yoğunluklarının gözlemlendiği yerlerde işbölümünün derinleşmesi bu tür uygun koşulları yaratmaktadır. Hinteriand alanlarda ise yüksek nüfus yoğunlukları, kalkınma sürecini tam tersine yavaşlatmakta hatta engellemektedir. Günümüzdeki nüfus artışı ile bir ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli arasında negatif bir ilişki vardır. Başka bir deyimle hızlı nüfus büyümesi gösteren ülkelerde hızlı ekonomik büyüme daha az görülmektedir. Fakat genel olarak bakıldığı zaman nüfus artışı ile bir bölgenin endüstriyel anlamdaki modern ekonomik büyüme potansiyeli arasmda güçlü bir tarihsel ilişki gözlenmektedir. -Çünkü nüfus yoğunluklarının sanayi ve hizmet sektörlerinden daha çok tarımsal

8 8 1 CELAL KÜÇÜKER verimlilik tarafından yönlendirildiği görülmektedir (Gallup, Sachs ve Mellinger 1999) Diferansiyel Coğrafya ve Kalkınma : AK Modeli Coğrafya ve kalkınma arasındaki karşılıklı etkileşiminin formel analizi için ekonomik büyüme literatürünün en basit ve eski modeli olan Harred Domar modelinin AK versiyonu kullanılabilir (Gallup, Sachs ve Mellinger 1999). Ülkelerarası büyüme farklılıklarının açıklanmasında AK modelinin kullandığı parametreler, tasarruf oranı, işgücü artış oranı, sermayenin aşınma oranı, teknik ilerleme ve taşıma maliyetlerid.ir. Ayrıca iktisat politikalarını temsil eden gösterge değişkenler modele sokulabilirler. Bu modellernede dışsal tasarruf oranı, sabit nüfus ve sermayenin sabit aşınma oranı varsayımıarına ek olarak, taşıma maliyetleri ile teknik ilerleme faktörlerinin kökeninde coğrafi özelliklerin etkili olduğu kabul edilir. Örneğin taşıma maliyetleri, uzaklık faktörü ile kıyılardan uzaklık gibi dış ticarete erişiminin fiziksel olanaklarına bağlıdır. Benzer bir biçimde, toplam faktör verimliliğine karşılık gelen teknik ilerlemenin kökeninde yine tropikal veya tropikal-olmayan ülke gibi birçok coğrafi değişken bulunmaktadır. Bu varsayımlar altında yazılan, Q = AK biçimindeki bir bütüncül üretim fonksiyonunda sermaye (K), azalan verimlere bağlı olmadan toplam faktör verimliliği (A) ile birlikte üretimi (Q) belirlem ektedir. Sermaye birikimi veya sermayenin evrimini gösteren net yatırımlar, K=dK =1-8K dt (0<8<.1) biçiminde yazılabilir. Ekonomide tasarruf-yatırım eşitliği gereği; sq = Pıl geçerlidir. Denklemlerde, I yatırımları, 8 sermayenin aşınma oranını, P 1 yatırım mallan göreli fiyatını ve s tasarruf oranını göstermektedir. Buradan,

9 EKONOMİK YAKLAŞlM 1 9 ve ekonominin büyüme oranı, tarumından, y = I- ok = sa - ô K P1 elde edilir. Görüldüğü gibi ekonominin büyüme oranı, verimlilik düzeyi ve tasarruf oranı ile pozitif, sermaye mallannın fiyatı ve aşınma oranı ile negatif bir ilişki içindedir. Bu mvdele taşıma maliyetleri eklenirse, bunun etkisi sermaye mallarının göreli fiyatı üzerinde olacaktır. Çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerde, önemli miktarlarda sermaye malı ithal edilmektedir. Taşıma maliyetinin modele katılmasında, her ülkenin ayrı bir nihai mal ürettiği ve yatırımın çeşitli ülkeler tarafından üretilen farklı nihai malların bir kanşımı olduğu varsayılır. Dış ticaret kazançlarının varsayıldığı bir durumda, taşıma maliyetleri ile ticaret engelleri büyürneyi azaltan faktörlerdir. Toplam yatırımlar, yurt içi mallar (Id) ile ithal edilen yatınm mailarına (Jm) yapılan yatınm harcamalarına bağlıdır: Yatırımlar özel bir durum olarak Cobb-Douglas fonksiyonu biçiminde, olarak yazılırsa bu durumda, fiyat indeksi (PıJ her iki yatırım malının fiyatlarımn geometrik ortalamasına indirgenir: veya

10 10 1 CELAL KÜÇÜKER Eğer yurtiçi yatırım malları "numeraire" olarak seçilirse (pd=l)j bu özel durumda, yatırım malları fiyat indeksi, veya biçimine indirgenir. Burada sabit terim, k = = aa (1 - o:)(i-a) olarak kısaltılınıştır. Açık ekonomi koşullarında dünya fıyatları pm* ve brüt taşıma maliyetleri t ile gösterilirse (t > 1), bu dwtımda cif-fiyatları, pm= tpm* biçiminde yazılabilir. Görüldüğü gibi taşıma maliyetleri, cif-faktörü olarak, dünya fiyatları artı nakliye ve sigorta maliyetlerini kapsamaktadır. Sonuçta ekonominin büyüme oranı, taşıma maliyetlerini içeren bir biçimde genişletilmiştir. Buna göre büyüme oranı ile taşıma maliyetleri arasında negatifbir ilişki geçerlidir. Bu modelde uzaklık veya dış ticarete fiziksel erişim olanakları gibi coğrafi faktörlere bağlı olan taşıma maliyetleri artarsa, ithal yatırım mallarının fiyatı artacak ve böylece büyüme oranı azalacaktır. Bu bağlaında kıyı ülkeleri veya merkez (çekirdek) ülkelere yakın olan ülkelerin büyüme oranı hinteriand bölgelere kıyas la daha yüksek olacaktır. Ayrıca korumacılık politikası ile ithal fiyatlarının yükseltilmesinin negatifbüyüme etkisi yarattığı bu denklemden açıkca görülmektedir.

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 11 AK modelinin özünde sermaye faktörü için azalan getiriler olmadığı için, sermayenin derinleşmesi sürecinde büyümenin yavaşlama eğilimi ve yakınsama olgusu ortaya çıkmaz. Bu nedenle tasarruf oranı, toplam faktör verimliliği, taşıma maliyetleri veya aşınma oranında avantajlara sahip olan ülkeler, sadece geçici olarak değil fakat sürekli olarak yüksek büyüme oranına sahip olacaklardır. Böylece gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki açık giderek büyüyecektir. Diğer taraftan AK modeli çerçevesinde "önce hareket ederek" avantaj sağlamanın açıklaması yapılabilmektedir. Tarihin belli bir döneminde taşıma maliyetlerinin ekonomik etkinlikleri belirlemede önemli olduğu fakat daha sonraki dönemlerde, örneğin teknolojik ilerleme nedeniyle bunun öneminin kaybolduğu bir senaryo düşünülürse AK modeline göre, "erken avantaj" ekonomik faaliyetleri canlandırarak, bölgenin diğerlerinin önüne geçmesini sağlayacaktır. Daha sonraki dönemlerde bu avantajlar kaybolsa bile, A, s ve 8 parametrelerinin benzer olması koşulunda, bütün ülkeler aynı büyüme hızında gelişecekleri için erken avantajın sağladığı yüksek gelir düzeyi korunacaktır. Başka bir deyimle büyüme oranlarında yakınsama sağlanırken, gelir düzeylerindeki ıraksama devam edecektir. Öte yandan AK modelindeki sabit getiriler yerine artan getiriler varsayımı ikame edilirse, geçici erken avantajlar sadece gelir düzeylerinde değil fakat büyüme oranlarında da ıraksama yaratacaktır. Çünkü artan getiriler durumunda büyüme oranları, sermaye düzeyinin artan bir fonksiyonudur. Başka bir deyimle gelir düzeyleri arasındaki fark veya gelişme- açığı giderek büyüyecektir. Bu bağlamda ılıman bölgelerdeki denizierin kenarında konurulanmış olan ülkelerin olumlu başlangıç koşulları veya coğrafi avantajları, onlara yüksek düzeyde gelir olanaklan sağladığı gibi, bu erken avantajların önemi zaman içinde azalsa bile gelişmişlik farkı süregelecektir. 3. Yeni Ekonomik Coğrafya: Dışsallıklar ve Artan Getiriler Birçok ekonomik etkinliğin coğrafi olarak yoğunlaşması ve salkım-tipi kümelenmesinin, uzmanlaşma, büyüme ve d1ş ticaret avantajlarının kaynağını oluşturduğunu ileri süren yeni ekonomik coğrafya sorunsalının temel teorik yapısı, merkezcil ve merkez-kaç kuvvetleri arasındaki çelişki veya zıtların birliği tarafından betimlenir. Krugman (1998)'a göre ekonomik etkinliklerin yersel denge dağılımı, bir yanda yığılma (merkezcil) kuvvetleri ve diğer yanda saçılma (merkez-kaç) kuvvetlerinin bir bileşkesi olarak

12 12 1 CELAL KÜÇÜKER belirlenmektedir. Coğrafi yoğunlaşmalara yol açan bu kuvvetlerin özet listesi şöyledir. Merkezcil Kuvvetler Pazar ölçeği etkisi (İleriye-geriye doğru bağlantılar) Yoğun işgücü piyasası Saf dışsal ekonomiler Merkez-kaç Kuvvetler Hareketsiz üretim faktörleri Arsa rantları Saf negatif dışsal ekonomiler Burada yer alan merkezcil kuvvetler aslında klasik Marshallgil dışsal ekenomilerin kaynaklarıdır. Pazarın büyüklüğü bir yandan geriye-doğru bağlantı- etkileri yaratır. Çünkü ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu üretim süreçlerinde pazara yakınlık, yer seçimi kararlarının temel ölçütüdür. Diğer yandan pazarın büyüklüğü ileriye-doğru bağlantı etkileri yaratır. Böylece ara malları sektörünün gelişmesini destekleyerek, bunları girdi olarak kullanan nihai malların maliyetlerinin azalmasına neden olur. Endü:,triyel yoğunlaşma ve salkım biçimindeki kümelenmeler işgücü piyasalarının derinleşmesi ve yoğunlaşmasına yol açarak, uzmanlaşmış becerilerin yer aldığı piyasa katmanlarında hem araştırma ve eşleşme maliyetlerini, hem de iş bulma sürelerini azaltarak büyük ölçekli tasarrufların ortaya çıkmasını sağlar. Ekonomik etkinliklerin coğrafi yakınlık içinde yığılmasının üçüncü etkisi ise bilgi yayılmaları ve taşmaları yoluyla özünde yerel özelliklere sahip olan dinamik dışsal ekonomiler yaratarak, büyüme oranı üzerinde kalıcı etkiler bırakmasıdır Dışsal Ekonomiler Ana akım iktisat içinde yığılma ve kümelenmelerin kökeninde bulunan yerel dışsallıkların önemi uzun süre ihmal edilmiştir. Ekonomik etkinlikterin coğrafi yoğunlaşması kar topu etkisi gibi göründüğü için, yığılma ve toplanmaya yol açan temel bir merkezcil kuvvet, dışsallıkların varlığında bulunabilir. Ekonomik bireylerin birarada toplanmak istemesinin altında birçok özel faktör vardır. Üretim süreçlerinin çeşitlenınesi ve uzmanlaşması, tüketim sepetincieki ürün sayısının artması, iş bulma ve eşlendirme olanaklarının artması ve dolayısıyla daha yüksek ücretierin elde edilebilmesi, aynı zamanda fırmalar açısından da kendilerine uygun işgücü ve diğer hizmetleri bulma şansının artması ve ürünleri için yeni pazar

13 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 13 olanaklarının genişlemesi gibi bir dizi özendirici ve verimliliği arttırıcı faktörden söz edilebilir. Bütün bunlar daha genel olarak Marshallgil dışsallıklar kavramı ile tanımlanabilirler: i) kitle üretimi veya ölçek ekonomilerine benzer olan içsel ekonomiler, ii) insan sermayesi birikimi ve yüzyüze iletişim temelinde uzmanlaşmış işgücünün oluşumu, iii) uzmanlaşmış girdi hizmetlerinin gelişmesi, iv) modern alt yapının varlığı. Yeni büyüme teorilerinde Marshallgil dışsallıkların ekonomik kalkınmanın motoru olarak değerlendirilmesinin anlamı burada ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede dışsallık kavramı Scitovsky (1954) çizgisinde iki kategori altında tanımlanmış ve çeşitli durumlar için düşünülmüştür : Birincisi piyasa-dışı etkileşimlerin, bireylerin fayda fonksiyonu veya firmaların üretim fonksiyonu üzerindeki etkilerini inceleyen teknolojik (saf) dışsallıklardır. İkincisi ekonomik etkileşimlerin, piyasa mekanizması içinde fıyatlar yoluyla ortaya çıkan faydalarına ilişkindir ve parasal dışsallıklar olarak adlandırılır. Ana akım iktisadi analizde parasal dışsal ekonomiler kapsam dışı tutulurken, tam rekabet varsayımını bozmayan saf dışsal ekonomiler kapsanmıştır. Doğal olarak bu ayırımdan önce formüle edilen Marshallgil dışsallıklar, teknolojik ve parasal dışsallıkların bir karışımı olarak gözükmektedir. Bunun sonucunda her bir dışsallık tipinin, ekonomik etkinliklerin toplanmasına yol açması beklenir. Marshallgil dışsallıkların varlığında yığılmamn nasıl gerçekleştiğini açıklayabilmek için, insan eylemlerinin üretim ve yaratım biçiminde iki kategoriye ayrılması yararlı olacaktır. Birincisi standart anlamıyla üretim etkinliği temelinde yükselen yığılmalardır. Bu türden rutin bir etkinlik çerçevesinde firmaların ve hane halklarının bir araya toplanması ve yığılması parasal dışsallıklarm varlığını gerektirir. Diğer taraftan insanlarm aynı zamanda yaratıcı eylemlerden haz aldığı gibi bunlara değer verdiği bilinmektedir. Üste lik ekonomik yaşamda bireylerin ve firmaların rekabetçiliklerinin bir kısmı onların yaratıcılığına ilişkindir. Sonuç olarak ekonomik yaşam, bilim ve sanatta olduğu gibi yaratıcıdır ve Lucas'ın (1988) da belirttiği gibi, ortak çıkarları paylaşan insan grupları içindeki kişisel iletişimler yaratıcılık için en önemli girdidir. Bu anlamda hızlı ürün

14 14 1 CELAL KÜÇÜKER geliştirmede informel, yüz yüze iletişimin en önemli faktör olduğu bilinmektedir. Farklı insanların farklı beceri ve yeteneklere sahip olmaları veri iken böylesi grupların büyüklüğü, önemli ölçek etkileri yaratmaktadır. Üstelik bilgi ve fikirler kamu malı özelliğine sahip oldukları için, yayılma ve taşma etkileri yaratırlar. Neoklasik analizde tam rekabetçi modelin standart varsayımları ile uyumlu olan dışsallıklar, saf teknolojik bilgi taşmalarıdır. Saf dışsallıklar ya da bilgi taşmaları yerel firma kümelenmelerinde oluşmasına karşın, piyasa mekanizması ile yayılmadığı için bu tür ölçek etkileri tam rekabetçi denge modelinde çözümsüzlüklere yol açmaz. Bu nedenle teknolojik dışsallıklar saf dışsallıklar olarak adlandırılır. Artan getiriler ve eksik rekabet tarafından karakterize olan pazarın ölçek büyüklüğü; parasal dışsal ekenomilerin içindeki en önemli faktördür. Bıi şek ilde yaratma süreçleri oldukça güçlü yığılma ~ğilimlerine yol açarlar. Görüldüğü gibi ekonomik yığılmalar, hem teknolojik hem de parasal dışsallıklar yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi yığılma ekonomilerinin iki standart biçimi vardır: Kentleşme ekonomileri ve yerelleşme ekonomileri. Kentleşme ekonomileri belirli bir bölge ya da kentsel alanda gerçekleştirilen toplam üretimin artması sonucunda üretim maliyetlerinin düşmesine yol açan dışsallıklardır. Yerelleşme ekonomileri ise belirli bir coğrafi alanda özgül bir endüstri dalındaki üretimin artması sonucunda ortaya çıkan dışsal ekonomilerdir. Bu tasarruflar fırma için dışsal, fakat endüstri dalı için içseldir. Artan getiriler ve taşıma maliyetleri arasındaki etkileşimden kaynaklanan yığılma ve kümelenme olgusu, literatürde yığılma ekonomileri olarak tanımlanan dışsallıklardan kentleşme ekonomilerine karşılık gelmektedir. Diğer taraftan, ekonomik etkinliğin yerelleşmesi ile ortaya çıkan yerel dışsal ekonomiler, ünlü Marshallgü-üçlü olarak bilinen işgücü piyasal arının birleşmesi, uzmanlaşmış girdi piyasaları ve teknolojik bilgi taşmalarıdır. Bu üçlü içinden ilk ikisi parasal, üçüncüsü ise saf(pür) dışsal ekonomilerdir. Saf artan getiril er/taşıma maliyetleri ile pazar büyüklüğü etkisi, daha geniş bir bölgesel düzeyde geçerlidir. Yerel dışsallıklar ise daha küçük ölçekteki yerelkentsel düzeyde etkili olarak tek bir şehirde veya yörede salkım türü kümelenmelere yol açmaktadır. Dinamik dışsal ekonomiler ise piyasa yapısına ve endüstri-içi veya endüstriler - arası etki leşimi ere bağlı olarak iki kategoride gruplandırılır (Küçüker 1998). Uzmanlaşmış endüstri ve tekelci piyasa yapısında ortaya

15 EKONOMiK YAKLAŞ l M 1 15 çıkan bilgi yayılmaları, standart yerelleşme ekonomilerinin dinamik versiyonudur ve Marshall-Arrow-Romer (MAR) dışsallıklan olarak adlandırılır. Diğer taraftan endüstriyel çeşitlenme ve rekabetçi piyasa yapılarında ortaya çıkan ve J acobs dışsallıkları olarak adlandırılan bilgi yayılmaları ise standart kentleşme ekonomilerinin dinamik uzantısıdır (Jacobs 1969, Henderson, Kuncaro ve Turner 1995, Henderson 1997). Daha önce belirtilen bu üç merkezcil kuvvet, üretim birimlerinin ve endüstrilerin coğrafi olarak yakınlığını veya salkım-tipi kümelenmesini sağlayarak, Marshallgil yığılma ekonomilerinin temelini oluşturmaktadır. Post-Fordizm ve esnek uzmanlaşma yaklaşımlarında yığılma ve kümelenmeler, Neo-Marshallgil dışsallıklar kavramı ile açıklanmaya çalışılır. Endüstriyel bölgeler literatüründe yatay ve dikey bütünleşmenin çözülmesi veya ayrışması sonucunda yersel yakınlık, ağ ilişkisi içindeki firmalar arası işlem maliyetlerinin azalması, yığılma ekonomileri kavramına yapılan yeni katkılardır. Özellikle saf teknolojik yayılmanın hızlanması ile güven, paylaşılan değerler ve gelenekler nedeniyle ortaya çıkan işbirliği veya "ticarileştirilmemiş bağımlılık" ilişkileri, dışsallık kavramının yeni boyutlarıdır. Piyasa-temelli ve piyasa dışı ilişkilerden oluşan karmaşık ağ yapısı, aynı zamanda hiyerarşik - olmayan ilişkileri de kapsamaktadır CHenderson 1997, Markusen 1996,.ı<;azdağlı 1998) Tamamlayıcılık Dışsallıkları Tamamlayıcılık özel bir dışsallık biçimidir. Pozitif veya negatif dışsallıklar faydalanma düzeyine bağlı olmasına karşın, tamamlayıcılık dışsallığı başkalarının seçtiği benzer etkinlik sonucunda göreli tercihlerine ya da alternatiflerin sıralanınasına bağlıdır. Bu anlamda bireysel maliyetlerle toplumsal kazançlar arasındaki farklılık, bir üretim sistemi veya örgütsel biçim dışsallıklar gösterdiği zaman ortaya çıkmaktadır. Bu sisteme uymanın bireysel fayda ve maliyeti ise kaç tane bireyin bu sistemi uyguladığına kritik ölçüde bağlıdır (Raj 1998). Dışsallıkların tamamlayıcılık biçiminde ortaya çıkmasının önemli sonuçları vardır: Bir eylemi uyarlayanların sayısı arttıkça o eylemin maliyeti azalıyorsa, bu dururnda çoklu-dengeler veya tarihsel-kilitlenme sonuçları ortaya çıkmaktadır. Tamamlayıcı dışsallıklar tarafından yaratılan çoklu-dengeler içinde hangisinin gerçekleşeceği tarih tarafından belirlenmektedir. Burada tarih ve dışsallıklar birleşerek özgül bir kilitlenme ortaya çıkarmaktadır. Tamamlayıcılık dışsallığında bir sistemi uyarlamanın

16 16 1 CELAL KÜÇÜKER maliyeti, halen bu sistemi uygulayanların sayısına bağlıdır ve Qwerty sistemi bu duruma bir örnektir[3j. Qwerty sistemi ile donanmış birey sayıs ı arttıkça, bunlar için gerekli a lt-yapı yatırımlan ile başlangıç maliyetleri veri iken, uyarlama maliyeti azalmaktadı r. Burada Qwerty sistemi optimal Dvorak sistemine göre daha yüksek bir maliyete sahip olmasına rağmen sonuç deği şmem e ktedir. Çünkü Dvorak sistemi, bütün kullanıcı düzeylerinde daha düşük bir uyarlama maliyetine sahip olmasına rağmen, kullanıcı sayıs ı görece az olduğu için Qwerty karşısında tutunama mıştır. Buradaki paradaksun açıklanmasında "tarih" önemli bir rol oynamaktadır. Qwerty'nin tarihsel olarak piyasaya daha önce girmesinden dolayı bir avantajı vardır. Başka bir deyimle Qwerty sistemi önceden varolmanın kazandırdığı avantajla, Dvorak sistemi karş ı sında bir çeşit tarihsel "kilitlenme etkisi" yaratmıştır. Çoklu-dengeler içinde özel bir durum olan ikili-denge konfıgürasyonu için kalkınma literatüründen verilebilecek ilginç bir örnek, dü şük- düzey denge tuzağıdır. Dengelerden birisi düşü k-düzey denge noktası diğeri yüksekdüzey denge noktası olmasına rağmen koordinasyon başarısızlığı nedeniyle, çeş itli sektörlerdeki yatırımlar birbirini tamamlayan bir biçimde yapılmamakta ve d olayısıyla "kötü" denge gerçekleşm ektedir. Eğer tüm potansiyel yatırımcıların beklentileri ve inançları optimist bir yönde oluşabilirse "koordine edilmiş bir denge" ortaya ç ık abilir. Dol ayısıyla burada beklenti oluşum mekanizması ve tarih ön plana çıkmaktadır. Örneğin beklenti oluşumund a tarihsel geçmiş belirleyici bir konumda ise, geçmişinde durgun olan bir bölge gelecekte de bu durgunluğunu sürdürecek ve geçm i şinde canlı olan bir bölge ise gelecekte bu canlılığını devam ettirecektir. Burada sistemin parametrelerine bağlı olarak tipik bir çatallanma olgusu ortaya çıkmaktadır: Tarihsel ra stlantıl ar ani bir biçimde ve farklı uzun-dönem etkiler yaratmaktadır. Ekonominin veya daha genel olarak belirtmek gerekirse bir ekonomik [3) Qwerty... daktilo klavyesinin ilk sırasındaki harflerin d izil işini simgelemektedir. A slında bu di-ı i ruılı yazmaya yönelik ergonomik ve ideal (optima\) bir diziliş de~ildir. Çunku bu ürünü ilk geliştiren Remington firması luzlı yazmak-tan kaynaklanan tuş-kilitlenmesi ni engellemek, dolayısıyla ürün imajını korumak için optimal harf dizili şi yerine, operatörün yazma ruzını azaltan bu ikinci veya UçüncU en iyi diziyi seçmiştir. Daha sonraları i~e bu "tarihsel rastlantı" giderek bir endüstri standardı haline gelmiştir. Başka güncel örnekler arasında video teknolojisindeki Betamax ve VHS sistemleri sayılabilir (David 1985).

17 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 17 bireyler topluluğunun "iyi" bir denge noktası varken "kötü" denge durumuna düşmesi, koordinasyon başarısızlığı olarak tanımlanır (Rajl998). Eğer tüm bireylerin eylemleri koordine edilebilirse, ekonomi iyi dengeye doğru hareket edebilir. Fakat bireylerin eylemleri birbirinden bağımsız old uğu için koordinasyon başansızlığı ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir koordinasyon başarısızlığını kırabilmek için "bağlantı" kavramı önemlidir. Tamamlayıcılık dışsallıklannın sonucunda ortaya çıkan ikih-denge sisteminde koordinasyon başarısızlıkları nedeniyle istenmeyen bir denge tuzağından istenen bir denge noktasına ulaşabilmek için, dengeli büyüme çerçevesinde bir "büyük itiş" veya ileri-geri bağlantı etkileri çerçevesinde ve kilit sektör öncülüğünde "dengesiz büyüme stratejisi" önerilmektedir. Ekonomiyi alt-optimal bir sonuçtan daha etkin bir denge noktasına getirmek için iktisat politik alarına alternatif bir mekanizma ise beklentilerin rolü ile ilgilidir. Koordinasyon başarısızlığı durumunda tarihsel başlangıç koşullarının ortaya çıkardığı geçici avantajlar, yol - bağımlı ve kümülatif bir süreç içerisinde kendi kendini güçlendirerek devam edecektir. Çünkü düşük - düzey dengeye doğru çekilen ekonomiyi ve momentumu durduracak bir kritik kütle henüz yeterince oluşmamış ır. Başka bir deyimle piyasa mekanizması bu dışsallık için etkin olmayan bir sonuç çıkmıştır. sorununu çözemediği Işte tam burada beklentilerin rolü ortaya çıkmaktadır. Eğer ekonomik bireyler etkin olan sonuca inanırlar ve beklentilerini bu yönde oluştururlarsa, bu durumda tarihin belirleyiciliği kalmayacaktır. Tarih~el başlangıç koşullanndan b ağımsız olarak varolan durumda oluşturulan beklentiler, tarihin akışını değiştirerek "kendinidoğrulayan kehanetler" yaratacaktır. Tarih ve beklentilerin karşılıklı etkileşimi, nihai sonucu belirlemektedir. Beklentilerin tarih karşısında egemen olması için gerekli ön koşul, geçişin anlık olması varsayımıdır. Eğer geçiş süreci zamana yayıl arak ini ş li çıkışlı bir rota izlemeye başlarsa, beklentiler ertelenecek veya çözülmeye başlayacaktır. Bu koşullarda beklentilerin belirleyici bir rolü yoktur. Başlangıç koşullan yeniden bütün bir süreci belirleyecek ve tarih yeniden "tarih sahnesine" çıkacaktır. Görüldüğü gibi bu argümanda "önce hareket etmek" eğer bir avantaj sağlıyorsa, bu durumda beklentiler bir rol oynamaktadır. Böyle bir avantaj yeni bir sektöre ilk giriş maliyetlerinden kaynaklanmaktad1r. Koordinasyon başansızlığı sorununa ilginç bir örnek göç sorunudur. Örneği n eski ve yeni olmak üzere iki coğrafi yerleşim bölgesi olsun. Eski yerleşim bölgesinde

18 1 8 1 CELAL KÜÇÜKER ücretler daha yüksek olmasına karşın sabittir. Yeni bölgede ise ücretierin düzeyi göçmenlerin sayısına bağlı olarak oransal bir artı ş göstermektedir. Kötü denge durumunda nüfusun tamamı eski bölgede yaşamaktadır. Burada sorun kötü dengeden iyi dengeye geçerken koordinasyon içinde bir göçün sağlanabilmesidir. Eski bölgeden yeni bölgeye geç hareket etmenin bir maliyeti vardır. Çünkü k a l abalıklaşma nedeniyle uygun konut alanı bulmak zorlaşacaktır. Erken hareket edildiği zaman gelir kaybı olacaktır. Burada bireyler için bir ikilem söz konusudur: "şimdi hareket etmenin gelir kaybı" ile "gelecekte hareket etmenin yüksek maliyeti". Bu ikilem eski bölgeden yenisine göçün altındaki temel dinamik olan beklentilerin rolünü açığa çıkartmaktadır. Eğer b aşkalarının göç edeceğine iliş kin bir inanç veya beklenti varsa, göç hemen gerçekleşecektir. Bu bağlamda beklentiler tarihe üstün gelmiştir. Di ğer taraftan eğer dışsallıklar kendini belirli bir gecikme ile gösteriyorsa, bu kez bir dengeden diğerine geçiş çok zordur ve risk yüklenen veya zararlardan rahatsız olmayan girişimci ve maceraperest bireylerin eylemlerine gereksinim vardır. Bu nedenle tarihsel olarak belirlenmiş dengeler oldukça yapışkandır ve bu kez tarih beklentilere üstün gelmektedir. Diğer taraftan merkez-kaç kuvvetleri içinde yer alarak hem arz, hem de talep tarafından üretimin coğrafi anlamda yoğunlaşm asıru engelleyen güçlerden birisi olan hareketsiz faktörler, esas olarak toprak, doğal kaynaklar ve dış göç olanağı olmayan i şgücünd e n o luşur. Ekonomik etkinliklerin yoğunlaşmasından d olayı yöresel toprak veya arsa talebinin artarak toprak (arsa) rantım yükseltmesi, daha sonraki yoğunlaşmaları engelleyici bir işieve sahiptir. Benzer bir biçimde trafik, nüfus kalabalıklığı, kirlilik gibi negatif dış sal ekonomi!erin a rtışı sonucunda, sözkonusu yerleşim yerlerinden kaçış veya ayrılış eğilimleri uyarılmaktadı r. Bütün bunlar merkez-kaç kuvvetlerinin tipik örnekleri olarak coğrafi engelleyen güçlerdir. yığılmalan 4. Yeni Ekonomik Coğrafya ve Araştırma Programları Son yıllarda iktisat bilimindeki "coğrafi dönüş" veya ekonomik analizin mekan boyutuna ilişkin olarak coğrafyanın yeniden keşfi ile birlikte ortaya çıkan iki yeni araştırma programı vardır : Bunlardan birincisi elıonomik etkinlikterin yersel yığılmaları, diğe ri ise kentsel/ bölgesel büyüme dinami!~leri ve yakınsama süreci üzerine geliştirilen analizlerdir. Yeni

19 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 19 ekonomik coğrafya araştırma pı;ogramlarından birincisinin esas olarak ekonomik etkinliklerio yersel bölgesel dağılıını üzerine odaklanmış olmasına karşın, yaklaşımın kilit kavramı olan artan getiriler aynı zamanda kentsel sistemlerin analizinde kullanılmıştır: Christaller-Lösch tipi merkezi yerler sistemi, von Thünen-Alonso tipi kentsel arsa k ullanım payları ve arsa kullanım fonksiyonları, log- doğrusal "sıra büyüklük" kuralı ve kent büyüklüklerinin dağılımı gibi kentsel geometrilerin ekonomik analizleri "yersel öz-örgütlenme"nin tipik göstergeleridir. Başka bir deyimle ekonomik peyzajın anlaşılmasında biyolojik-sistemlerin evrimini belirleyen temel ilkeler içinde yer alan "rastlantısal gelişimden çıkan düzen" fikri kullanılmaktadır (Arthur,l994). Bu anlamda yersel öz-örgütlenme ve rastlantısal gelişimden çıkan düzen soyutlamaları temelde aynı evrimi veya örüntüyü açıklamak amacıyla modeliere dahil edilen kategorilerdir (Krugman 1996). Bu bölümde ekonomik etkinliklerio yersel yığılınaları, artan getiriler ve dışsallıklar temelinde, kentsel büyüme dinamikleri ve bölgesel yakınsama süreci ise neoklasik ve içsel büyüme teorileri doğrultusunda özetlenmiştir Artan Getiriler ve Ekonomik Etkinliklerin Yersel Yığılmaları Yeni ekonomik coğrafya literatürünün birinci araştırma programını oluşturan ekonomik etkinliklerio yersel yığılmaları; temelde artan getiriler, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler ve eksik rekabet üzerine kurulmuştur. Bu tür tamamlayıcılıklar ve dışbükey-olmayan özellikler, dış ticaret ve uzmanıaşmayı belirleme açısından sabit getiriler, tam rekabet ve karşılaştırmalı üstünlüklere göre daha önemli ve etkilidirler. Çünkü pazar ölçeği, teknolojik bilgi taşmaları ve diğer dışsallıklar gibi artan getirllerin temelinde bulunan bu unsurlar, uluslararası veya ulusal nitelikte değil fakat bölgesel hatta yerel/yöresel niteliklerde olduğu için, yerel ekonomik yoğunlaşma ve uzmanlaşma ile dış ticaret arasındaki ilişkilerin analizinde yeni boyutlar açmaktadır. Bu anlamda yeni ekonomik coğrafya, genel olarak iktisat biliminde son yıllarda ortaya çıkan artan getiriler yükselişinin, özel bir uygulama alanı olarak yorumlanabilir.l4l Merkezcil ve merkez-kaç kuvvetleri arasındaki çelişkinin yarattığı [41 Artan getirilere ilgi adaklarunasını "yersel ekonominin folk teoremi" olarak adlandıran iktisatçılar vardır (Fujita ve Thisse 1996).

20 20 1 CELAL KÜÇÜKER dinamiğin açıklanabilmesindeki en büyük sorun, "döngüsel süreç" ve buna bağlı olarak "artan getirilerin" modellenmesindeki analitik güçlüklerdir. Kaldor-Myrdal tipi döngüsel süreç veya mantıksal kurgu, "neden-sonuçyeniden neden" aşamalannda helezonik bir yol izlemektedir. Buna göre, üreticilerin pazara ve diğer ara malı tedarik eden firmalara erişim açısından en uygun yer olarak verdikleri seçim kararları daha sonra pazarın genişlemesine ve tedarikçi firmaların sayısının artmasına yol açmaktadır. İkinci aşama kesintisiz bir biçimde fakat daha büyük ölçekte başlamakta ve bu süreç böylece devarn etmektedir. Klasik ekonomik coğrafya literatüründe "döngüsel süreç", kalkınma literatüründe ise Myrdal tarafından "kümülatif nedensellik" olarak kullanılan bu metodoloji, ana akım iktisadi analize 1990'lı yıllara kadar giremerniştir. Bunun temel nedeni, özellikle ölçeğe göre sabit getiriler ve tam rekabetçi piyasa varsayımları ile betimlenen denge analizine kıyasla artan getirilerin modellenmesindeki güçlükler olmuştur. Çünkü ekonomik coğrafya literatüründe merkezi bir öneme sahip olan döngüsel süreç açıklamalarının altındaki temel varsayım, firma düzeyinde varolan ölçek ekonomileridir. Ölçek ekonomilerinin olmadığı bir dünyada, fırmaların faaliyetlerini yoğunlaştırmalannın hiç bir nedeni yoktur. Sabit veya artmayan getiriler varsayımının coğrafi iktisat açısından son derece önemli uzantıları vardır. Artmayan getiriler ve kaynakların tek biçim dağılımında ekonomik yapı, her bireyin kendi tüketimi için üretim yaptığı Robinson Crusoe tipine indirgenir. Bu anlamda her yerleşim birimi, ürünlerin son derece küçük ölçekte üretildiği otarşik bir ekonominin temeli olur. Bu nedenle sözkonusu malın tüketicilere arzı, aynı karlılık düzeyindeki bir çok yerel üretim biriminden sağlanabilir. Ayrıca bölgesel pazar geni şlediği zaman bu bölgede üretilen ürün çeşidinin artışı beklenmez. Bunun istisnai bir durumu, kaynakların tek biçim olmayan coğrafi dağılımında bir olasılık olarak dış ticaret olanaklarının ortaya çıkmasıyla uzmanlaşrna ve yığılma yaratmasıdır. Bu aşamada kaynakların eşit olmayan dağılımını, bir argüman olarak kullanmak amaca uygun olsa bile, bu aslında uzmanlaşma ve ticaretin açıklamasında tek başına yeterli bir açıklama biçimi gibi gözükmemektedir. Ayrıca, bilindiği gibi sermaye veya işgücünün serbestçe hareket edebilmesi varsayımı altında kurulan bir neoklasik ticaret modelinde, doğal kaynakların tek biçim dağılım ı durumunda bile, bölgenin büyümesi öngörülmez. Bu nedenle artan getirilerin, ekonomik etkinliklerin coğrafi dağılımının açıklanınasında temel

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 91

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 91 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 91 BÖLGESEL KALKINMA DİNAMİKLERİ: BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA ROL OYNAYAN İKTİSADİ ETMENLER Nazım ÖZTÜRK * ve A. Meral UZUN

Detaylı

Büyüme Stratejileri. Mali Piyasalar Çalışma Grubu Raporu. Büyüme Stratejileri

Büyüme Stratejileri. Mali Piyasalar Çalışma Grubu Raporu. Büyüme Stratejileri Büyüme Stratejileri Mali Piyasalar Çalışma Grubu Raporu Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Raporu 1 Çalışma Grubu Raporları 2 Koordinatör Kurum* Türkiye Ekonomi Kurumu (Üniversiteler) Büyüme Stratejileri

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

KUQE8ELLEÇ>ME, YAPI8ı\L DONUÇ>UM VE BÜYÜME: J3İLG1 GÖ8TEQCELEQI IÇ>IGINDA TÜQKlYE ı\çi0indan J3İQ D EGEQLEND IQME

KUQE8ELLEÇ>ME, YAPI8ı\L DONUÇ>UM VE BÜYÜME: J3İLG1 GÖ8TEQCELEQI IÇ>IGINDA TÜQKlYE ı\çi0indan J3İQ D EGEQLEND IQME KUQE8ELLEÇ>ME, YAPI8ı\L DONUÇ>UM VE BÜYÜME: J3İLG1 GÖ8TEQCELEQI IÇ>IGINDA TÜQKlYE ı\çi0indan J3İQ D EGEQLEND IQME Alev Söylemez* ABSTRACT Over the past few years, for most devetoping countries, the macroeconomic

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE ĐSTĐHDAM ĐLĐŞKĐSĐ Hazırlayan Mustafa AKBULUT 064201011004 Đşletme Ana Bilim Dalı Đşletme

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı