Trafikte araç say s art yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trafikte araç say s art yor"

Transkript

1 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e itim ve kültür merkezleriyle YEN DEN Trafikte araç say s art yor Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 58,6, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 29,3 azald. Haziran ay sonu itibariyle trafikteki toplam tafl t say s, 28 bin 945 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Haziran ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar istatistiklerini aç klad. HABER 18 DE HABER 17 DE Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Psikiyatri ve AMATEM Klini i E itim Sorumlusu Prof. Dr. Lütfullah Befliro lu, son y llarda birden fazla yasa d fl maddeyi bir arada kullanma oranlar nda art fl oldu unu söyledi. HABER 18. SAYFADA Tabakhane Camisi nde restorasyon bafllad Haberi 15 de Keçiören de sokak hayvanlar kontrol alt nda Haberi 15 de Toplum vicdan na seslenen parka Günayd n dan tam not Haberi 16 da

2 2 YARIN Sinema 24 A ustos yeni film vizyona girdi STANBUL - Sinemaseverler bu hafta 5 yeni film ile bulufltu. Gerilim, animasyon, komedi seçkilerinin yer ald 23 A ustos haftas n n haftas n n öne ç kan filmi Geçmiflin S rlar. Robert Redford un hem oynay p, hem yönetti i film de FBI n 30 y ld r arad Avukat Grant n hikayesi anlat l yor. GEÇM fi N SIRLARI Eflini kaybetmifl olan avukat Grant küçük k z ile birlikte yaflamaktad r. Grant, geçmiflte savafl karfl t bir militan grubunda aktif olarak görev alm flt r. Cinayet ve soygun suçlamas yla FBI taraf ndan otuz y l aflk n süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmay baflarm flt r. Kimli i iffla olan Grant, bir kez daha kurtulmay baflarabilecek midir? Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie ile Sam Elliot un oynad Geçmiflin S rlar yine Robert Redford a ait. bitirmek istemektedir. Ole Bornedal n yönetti i ve Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport ile Grant Show un oynad fieytan Tohumu nun yönetmen koltu unda Ole Bornedal oturuyor. (CHA) BU AfiK FAZLA SÜRMEZ Nat ve Josh un evlili inde cicim aylar çabuk bitmifl, pembe bulutlar da lm flt r. Evliliklerinde ilk y l dolarken iyice gün yüzüne ç kan sorunlar, zaten pek uyumlu olmayan çifti birbirinden uzaklaflt r r. Resmin içine bir de Josh n eski k z arkadafl Chloe ve çekici bir ifl adam olan Guy n da girmesiyle her fley daha da karmafl k bir hal al r. Dan Mazer in yönetti i ve Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall ile Simon Baker in oynad Bu Aflk Fazla Sürmez, ngiltere yap m. BÜYÜKLER 2 Arkadafllar ve onlar n çocuklar yla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine tafl nan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabaday lar, ç lg n otobüs floförleri, ayyafl polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kifli sayesinde delili in peflini b rakmad n anlar. Dennis Dugan n yönetti i ve Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Maya Rudalph, Maria Bello ile Nick Swardson un oynad Büyükler 2, komedi türünde. UÇAKLAR Film, hava yar flç s olarak mücadele etme hayalleri kuran kasaba uça Dusty nin hikâyesini konu al yor. Ancak Dusty yar fl uça de ildir ve yüksekten korkmaktad r. Dusty, donanma pilotu Skipper a baflvurur ve yar fl parkurunun son flampiyonu Ripslinger la boy ölçüflecek seviyeye gelir. Dusty nin cesareti büyük bir s navdan geçer ve izleyenlere uçmak için ilham verir. Klay Hall n yönetti i ve Val Kilmer, Julia Louis Dreyfus, Teri Hatcher ile Dane Cook un seslendirdi i film Uçaklar, animasyon macera sevenler için. fieytan TOHUMU Eflinden yeni boflanan Clyde, küçük k zlar Em in bir ahflap kutu almas nda endifle edecek bir fley görmez. Ancak ailenin bafl na tuhaf fleyler gelmeye bafllar. Yahudi geleneklerinde sözü geçen Dibbuk Kutusu nu açm fllard r. Kutunun içine hapsedilmifl bir cin, içine girdi i insan yiyip

3 24 A ustos 2013 Sele 84 y lda 750 kurban verdik TRABZON - TU BA YARDIMCI MISIR - Do u Karadeniz de 1929 dan bugüne kadar meydana gelen 50 nin üzerinde sel, taflk n ve heyelanda 750 nin üzerinde kifli hayat n kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarl k Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. H z r Önsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, hemen hemen her y l oldu u gibi bu y l da Karadeniz Bölgesinde sel ve taflk n meydana geldi ini söyledi. Dünyada küresel iklim de iflikli inin yafland n ve özellikle son 10 y lda ya fl rejiminin alabildi ine de iflti ini belirten Önsoy, Bölgede eskiden a ustos ya murlar olurdu. Ya fllar ay n bafl nda kendini gösterir ve sonuna kadar ya ard. Ya fl belli bir zaman içine yay ld için topra a s zar ve böylece felaket yaflanmazd dedi. Önsoy, de iflen iklim flartlar sebebiyle eskiden bir ayda düflen ya fl n art k bir haftada, bir haftada düflen ya fl n ise bir günde meydana geldi ini ifade ederek, Çok miktardaki ya fl topra a s zmad için yüzeysel ak fla geçerek taflk n ve heyelanlara neden oluyor. Bu da maalesef can ve mal kay plar n beraberinde getiriyor diye konufltu. Yap lan ulusal ve uluslararas araflt rmalar n, ya fllar n ülke H CR RUM msak : kindi : Yaflam 17 fievval 11 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN genelinde azalaca n ancak Do u Karadeniz de artaca n gösterdi ine dikkati çeken Önsoy, flöyle devam etti: Bu noktada suyla u raflan bilim adamlar na çok büyük ifl düflüyor. Asl nda sorunun teflhisi belli, tedavi için reçete de belli ancak uygulamada s k nt çekiyoruz. Bilim adamlar olarak bizler al nacak tedbirlere iliflkin her fleyi söylüyoruz ancak uygulama olmad sürece söylemlerimiz bir ifle yaram yor. Bilim, heyelan, taflk n ve sele ba l can kay plar n n nas l s f ra indirilece ini bize söylüyor. Uygulama bizim d fl m zda oldu u için maalesef dün Yomra ilçemizde iki vatandafl m z n kaybolmas gibi felaketleri içimiz s zlayarak takip ediyoruz. Önsoy, Bölgede ya fl rejiminin de iflmesi ve da l m n n acayip hale gelmesi ihtimali var diyerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Do u Karadeniz dere ve akarsu havzalar n n taflk n riski haritalar n n ç kar lmas laz m. Y llard r bu konuda çal flma yap lmas için ba r yoruz, adeta dilimizde tüy bitti. Her havzan n birinci, ikinci ve üçüncü derece taflk n olas l k haritalar n n ç kar lmas gerekir ki tedbir alabilelim. Ya fl nas l tehlikesiz flekilde göletlere aktarabilece imize ancak bu haritalar sayesinde karar verebiliriz. nsan can, hiçbir maddi de erle ölçülemez. Onun için al nacak tedbirler ne kadar paraya mal olursa olsun, bizim yine de tedbir almam z laz m. Tedbirler bellidir. Uygulamada yaflanan s k nt n n da ortadan kalkmas için bilim adamlar ile uygulay c kurulufllar aras ndaki iliflkinin yeterli düzeye getirilmesi gerekir. Bunun için yasa ya da yönetmelik ç kart lmas gerekiyorsa ç kart lmal ve bu sorun çözülmeli. Valilik baflkanl nda Bölgesel Su Konseyi oluflturulmal ve bu konseyde suyun fayda ve zararlar görüflülmeli. Prof. Dr. Önsoy, y llar aras nda Do u Karadeniz de çok say da heyelan, taflk n ve sel yafland n an msatarak, Büyük maddi hasarlar n meydana geldi i 50 nin üzerinde sel, heyelan ve taflk nda 750 nin üzerinde vatandafl m z hayat n kaybetti. Yaklafl k 20 ye yak n kifli de kayboldu dedi. Bölgede en çok can kayb n n, 1929 y l nda Trabzon un Of ilçesine ba l Bölümlü beldesindeki heyelanda 146 kiflinin hayat n kaybetti i olayda meydana geldi ini belirten Önsoy, flunlar kaydetti: 1988 y l nda yaflanan Trabzon daki Çatak heyelan nda 68 kifli, 1990 y l nda Rizen in Çaml hemflin ilçesindeki heyelanda 62 kifli, 1998 de Trabzon un Beflköy böldesindeki sel ve heyelanda ise 50 kifli hayat n kaybetti. Bunlar kay p say m z n yüksek oldu u olaylar. 84 y lda daha bunlar gibi 50 nin üzerinde olay yafland. (AA) Yetimler kampta bulufltu KOCAEL - nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf taraf ndan Kocaeli de yetimlere yönelik düzenlenen kampa, çeflitli illerden gelen 160 çocuk kat ld. Kand ra Kefken de bir hafta sürecek kampta çocuklar n, voleybol, futbol, yüzme gibi sporlarla güzel bir tatil geçirmeleri amaçlan yor. nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf Yönetim Kurulu Üyesi U ur Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, 2005 y l ndan bu yana düzenli olarak hem dünyadaki hem de Türkiye deki yetimlerle ilgili sponsorluk çal flmas yapt n belirtti. Bu çal flma kapsam nda ailelerin yetim çocuklara ayl k maddxi destek sa lad klar n ifade eden Y ld r m, yetimlerle birçok etkinlikte bir araya geldiklerini anlatt. Y ld r m, Türkiye de yaz dönemi dolay s yla ilk kez kamp düzenlediklerini dile getiren Y ld r m, yetimleri mutlu etmek için çaba sarfettiklerini, 36 ülkede 30 bin yetimi desteklediklerini kaydetti. Sponsorlar n yetimlere verdi i 90 liral k katk n n, özellikle 3. dünya ülkeleri için çok önemli oldu unu ifade eden Y ld r m, Örne in Afrika daki bir çocuk ve aile için önemli bir gelir. Asl nda para herfley demek de il. Biz yetim sponsorlu u kapsam nda yetimlerle ilgili çal flmalar n ve duyarl l n artmas için bir fark ndal k yaratmak istiyoruz. Bu manada onlar n bafl n okflamak, onlarla beraber olmak hem dinimizde, hem bizim milletimizin örf ve adetlerinde var. Bu fark ndal n yayg nlaflt r lmas için burada bulunuyoruz fleklinde konufltu. Yard mseverlerin yetimlere ayl k 90 lirayla en az bir y l sponsor olduklar n vurgulayan Y ld r m, flunlar söyledi. Sponsor kifliyi, destekledi i aileyle efllefltiriyoruz. Bu aile internet üzerinden hangi yetimi destekledi ini görüyor. E itim, sa l k durumunu ö reniyor. Kendisine yetimimizden bir mektup gelirse bunu internet sitesinden görebiliyor. Sponsor, 1 y l sonra devam edemeyecek olursa, yetimi kendi havuzumuzdan desteklemeye devam ediyoruz. Ya da yeni sponsorlar bularak onu b rakm yoruz. (AA)

4 4 YARIN Karaca Ma aras na bayram tatilinde ziyaretçi ak n GÜMÜfiHANE - Gümüflhane l Özel daresi Genel Sekreteri Ekrem Akdo an, ramazan ay nda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Akdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, Torul ilçesine ba l Cebeli köyündeki Karaca Ma aras n n 15 Nisan da turizm sezonunun bafllamas yla ziyarete aç ld n an msatt. Akdo an, 8 Temmuz-7 A ustos aras ndaki bir ayl k sürenin Ramazana rastlamas dolay s yla ziyaretçi say s nda düflüfl yafland n, bu sürede 3 bin 160 yerli ve yabanc turistin Karaca Ma aras n ziyaret etti ini belirtti. Ramazanda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini söyleyen Akdo an, Ramazan ve bayram tatilindeki ziyaretçi say m z 4 bin 223 olarak belirlendi. Ziyaretçilerin 345 i yabanc. Karaca Ma aras n n bu y l ziyarete aç ld 15 Nisan dan itibaren geçen 4 ayl k süredeki ziyaretçi say s ise 31 bin 5 oldu dedi. Akdo an, Karaca Ma aras n n 15 Kas m a kadar ziyarete aç k tutulaca n, bu tarihten itibaren gelecek turizm sezonuna kadar kapat laca n sözlerine ekledi. (AA) AYDIN - Türkiye nin önemli turizm bölgelerinden Kufladas, Ramazan Bayram ve sonras nda Ortado u ve Arap ülkelerinden ziyaretçi ak n na u rad. Bayramda özellikle ranl lar n Kufladas ve ard ndaki bölgeyi tercih etmesi, ilçedeki turistik tesis iflletmecilerinin yüzünü güldürdü. Kufladas Turizm Vakf Kurucu Baflkan ve Turizmci Bülent lbahar, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l turizm acentelerinin kat ld turizm fuarlar nda baflta ran olmak üzere birçok Ortado u ve Arap ülkesinden rezervasyonlar al nd n an msatt. Bugüne kadar ihmal edilen bir pazar olan gruba bu y l gereken önemi gösterdiklerini vurgulayan lbahar, Bunun geri dönüflünü flimdi almaya bafllad k. Sadece Kufladas ile ard bölgesi olan Söke, di er yerleflim bölgelerine de ekonomik olarak yans mas n görüyoruz. Bayram öncesi otellerimizde doluluk oran m z yüzde 80 idi. Bayram ve sonras nda ise yüzde 100 doluluk oran n yakal yoruz dedi. Kufladas Otelciler Birli i Baflkan Tacettin Özden de Türkiye de sahil turizminin Kufladas nda bafllad n Turizm belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Türk turizmine birçok de erli turizmci Kufladas nda yetiflti. Yine turizmde geçmifl y llarda en büyük s k nt lar Kufladas çekti. Ancak son y llarda gerek tesislerin standartlar n yükseltmesi, yeni tesislerin gelmesi ve gerekse turizme bak fl aç s n n de iflmesi ile toparlanma sürecine girdi. Yine bölgemiz artan bir turizm talebi ile karfl karfl yad r. Bu son derece memnun edici bir durumdur. Özellikle Alman pazar m z tekrar yo un bir flekilde bölgemizi talep etmesi son derece sevindiricidir. Bizim bu talebi do ru karfl lay p, kalite ve servis standartlar m z yükselterek ve misafir memnuniyet odakl çal flarak artt rmam z gerekiyor. Misafir memnuniyet odakl düflündü ümüz, kaliteli hizmet verdi imiz, çevre ile uyumlu, misafir beklentilerini karfl layan, sürdürülebilir turizm yapt m z sürece, bu talep art fl devam edecektir. Kufladas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar Akdo an da bayram n çarfl larda ve konaklamal turizmde bereketli geçti ini, doluluk oran n n 100 e yaklaflt n belirtti. Akdo an, ramazan ay n n 24 A ustos 2013 Kufladas na Ortado u dan ziyaretçi ak n sezona denk gelmesi ve stanbul - daki Gezi Park olaylar ndan dolay doluluklarda ve ifllerde düflmeler yafland n ancak bayram öncesi son bir hafta ifllerde ve rezervasyonlarda art fl oldu unu kaydetti. Akdo an, flöyle konufltu: Bodrum, Çeflme yokken Kufladas vard. Bu slogan biraz daha silkelenip kendimize gelmemizi ve ülkemizde turizmin bafllang ç noktas olan ilçemizin marka imaj için çal flmam z sa lamal. Dünyadaki global kriz ekonomiyi olumsuz yönde etkilemifl olsa da ilçemizi konumuyla, do al güzellikleriyle turizmin ilk bafllad y llarda oldu u gibi hak etti i noktaya getirirsek çarfl lardaki sorunlar m z için de olumlu etkisi olur ve yine her zaman vurgulad m z gibi yaflamaktan keyif ald m z bir Kufladas ortaya ç kar. Ayr ca bölgemiz için bir flans olan kongre merkezi ve dolay s yla kongre turizminin de Kufladas na katk s büyük olacakt r. Kongre turizmiyle birlikte Kufladas na yat r mlar n daha da artaca na ve Kufladas n n içerisinde ve çarfl lar nda görsel aç dan da daha fazla düzenleme yap laca na inan yorum. (AA)

5 24 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Foseptik çukurlar n n boflalt lmas için kullan lan araç. 2. Avrupa da bir baflkent. Gerçek. 3. Bafl, ser. Sinirli. 4. Konya ilinde bir baraj. Güzel sanat. Romanya n n para birimi. 5. Kurallara uygun. 6. Çölde esen rüzgâr. Tafl t dizisi. 7. Binek hayvan. Bir mal n toptan sat ld ve çokça bulundu u yer. 8. Yeti. Yabani hayvan bar na. 9. Yavflanotu. 10. Fikir, düflünce. stikbal, gelecek. 11. Bir nota. Bir peygamber. 12. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. Kad nlar hamam nda müflteri y kayan kad n. 13. Bayrak. Radyumun simgesi. 14. Herkes, el gün, yabanc lar. Art rma, katma. 15. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden mahrum olma. Fas n plaka iflareti. 16. Genifllik. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 17. Madeni. 18. On para de erindeki demir sikke. 19. Dede, büyükbaba. Kad n. Uzakl k anlat r. 20. Bacaklar n yere basan bölümü. Çok sarhofl. Yukar dan afla ya: 1. A rbafll l k. Tohumdan yetifltirilip baflka yerlere dikilmek için haz rlanan sebze veya körpe çiçek. Ac, keder, dert, üzüntü. Kalsiyumun simgesi. 2. Paylama, azarlama. R ht m n su üstünde olan bölümü. Yer mantar, keme. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. 3. Üç katl bal k a. Havva n n bat dillerindeki ad. fiimdi, flu anda, daha, henüz. Ticaret eflyas. 4. Çocuk sahibi olmufl kad n. Bir tarafa yat rma, e me. Sonsuza de in, sürgit. 5. Olumsuzluk anlatan önek. Gerekenden eksik. Taraça. Göçüflme, yer de ifltirme. 6. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Pulluk, büyük saban. Yaz yazma arac. 7. Üzerine çivi çak lacak ayakkab geçirilen kundurac gereci. Madenle ilgili, madensel. Utanma, utanç duyma. Kad rga bal, falyanos. 8. Gerçeklik. Köpek. Güzel, hofl, sevimli. 9. Do um iflini yapt ran kad n. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Uzaklaflmak. Boru sesi. 10. Türk Sinemas n n karakter rollerinden tan d rahmetli olmufl sanatç m z. Bulmaya çal flmak. Evre, safha. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Ziraat Bankas ve Dünya BURSA - M s r da son günlerde yaflanan geliflmeler do rultusunda bu ülkede faaliyet gösteren baz flirketler üretimlerini durdurdu ancak baflta Türk tekstilciler olmak üzere ihracata yönelik firmalar çal flmalar na devam ediyor. Uluda Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Baflkan fienol fiankaya, AA muhabirine yapt aç klamada, M s r n d fl ticaret bak m ndan ANKARA - Ziraat Bankas ndan yap lan yaz l aç klamada, bankan n uluslararas finans kurulufllar ndan orta ve uzun vadeli kaynak temini yöntemiyle reel sektöre finansman deste i sunarak, Türkiye nin ekonomik geliflmesine katk sa lamaya devam etti i ifade edildi. Bankan n, Dünya Bankas ile devam eden iflbirli i kapsam nda, KOB lere iflletme ve yat r m kredisi vererek finansman deste i sa lad na dikkat çekilerek, Dünya Bankas yla 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda yeni bir kredi anlaflmas yap ld kaydedilidi. Bu anlaflma kapsam nda temin edilecek kayna n, Türkiye nin leasing firmalar na aktar larak, KOB lerin yat r mlar n n leasing yöntemi ile finanse edilmesi hedeflendi i belirtildi. Ziraat Bankas n n, Dünya Bankas ndan temin edece i 300 milyon dolar tutar ndaki krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltece i vurguland. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Ziraat Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, Ziraat Bankas n n yeni ifl modeli ve sa lam büyüme stratejisi temelinde, uluslararas finansal kurulufllardan hem nakdi hem de gayrinakdi kaynak temin ederek, KOB lere orta ve uzun vadeli finansman deste i sa lamaya devam etti ini ifade etti. Ayd n, uluslararas finansal kurulufllarla iflbirliklerini art rmaya devam ettiklerini belirterek, böylelikle Türkiye nin istikrarl ve sürdürülebilir ekonomik büyümesine, bölgeleraras geliflmifllik fark n n azalt lmas na ve istihdama katk sa lamay hedeflediklerini kaydetti. Ziraat Bankas n n KOB lerinin finansmana eriflimini kolaylaflt rma alan nda önemli bir baflar yakalad klar na vurgu yapan Ayd n, flunlar kaydetti: Ülkemiz KOB lerinin rekabet avantaj n n art r lmas global ekonomik sistem içerisinde ülkemizin Türkiye için önemli bir ülke oldu unu belirterek, Türk ifl dünyas n n, bu ülkede yaflanan olaylar n k sa sürede sona ermesini bekledi ini ve bunu temenni etti ini söyledi. fiankaya, Türk sanayisinin, M s r n potansiyeline inand n ifade ederek, bu ülkede iç pazara yönelik üretim yapan baz firmalar n üretimlerini durdurdu u yönünde haberler geldi ini ancak ihracata yönelik çal flanlarda en hedefledi i konuma ulaflmas nda önemli bir ifllev tafl maktad r. Dünya Bankas ile bafllatt m z bu proje kapsam nda, Ziraat Bankas olarak KOB lere verdi imiz deste i bir ad m öteye tafl yarak finansal ihtiyaçlar n leasing yoluyla karfl lamay tercih eden KOB lere destek olabilmek ve leasing firmalar n n KOB müflterilerine finansman sa lama imkanlar n art rarak, ülkemiz finans ve leasing sektörünün derinli ini art rmay hedefliyoruz. flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Söz konusu kredinin dilimler halinde, KOB lerin yat r mlar n n finanse edilmesi için leasing flirketlerine aktar laca n belirten Ayd n, az ndan flu anda herhangi bir sorun bulunmad n anlatt. Tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinde M s r da faaliyet gösteren Türk flirketlerinin üretimlerini sürdürdü ünü vurgulayan fiankaya, M s r da ihracata yönelik üretim yap p da flu anda üretimini durdurmufl veya oradan çekilmifl bir firma yok dedi. Dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir firmada üst yöneticilik görevi de bulunan fiankaya, flirket 24 A ustos 2013 Bankas ndan KOB lere destek Ziraat Bankas ile Dünya Bankas aras nda Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelere (KOB ) kulland r lmak üzere 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ziraat Bankas Dünya Bankas ndan temin edece i krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltti. leasing flirketlerinin de krediyi 250 den az çal flan olan ve cirosu 40 milyon liraya kadar olan firmalara kulland raca n bildirdi. Ayd n, aç klamada flu de erlendirmelerde bulundu: flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Aç klamada, Ziraat Bankas ndan krediyi, KOB lere kulland rmak üzere, 5 y l vadeyle temin edecek olan leasing firmalar n n, bu kaynaklar KOB lere en az 3 y l vadeli olarak sunaca ve kredinin en az yüzde 15 ini Kalk nmada Öncelikli Yöreler deki leasing ifllemlerine ay raca ifade edildi. (AA) M s r da Türk tekstil firmalar n n üretimi sürüyor olarak M s r da üretimlerine devam ettiklerini belirtti. Siparifller bak m ndan flu an için herhangi bir sorunun bulunmad n vurgulayan fiankaya, M s r a kumafl m z gönderip Nike ve Frans z Decathlon için üretim yap yoruz ve oradan ihraç ediyoruz. nflallah en k sa zamanda gerilim azal r. fiiddetin sona ermesi hepimizin dile i diye konufltu. (AA)

7 24 A ustos 2013 Ekonomi Türk tar m na 8 yeni çeltik çeflidi Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü, çiftçi, sanayici ve pazarlamac - lar n talepleri do rultusunda 8 çeltik çeflidi gelifltirdi. ED RNE - Enstitü Müdürü Adnan Tülek, AA muhabirine yapt aç klamada, enstitünün 1970'li y llardan bu yana çeltik slah çal flmalar yürüttü ünü söyledi. Çal flmalar kapsam nda 2010 y - l nda 10 adet çeflit aday n n tescile sunuldu unu belirten Tülek, çeflitlerden 8 tanesinin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi taraf ndan tescil edildi ini an msatt. Bu çeflitlerin, enstitünün arazilerinde üretim aflamas nda oldu unu aktaran Tülek, "Üretim aflamas nda olan yeni çeflitlerimiz, tohumluk olarak üretilip 2014 y l nda üreticimizin hizmetine sunulacak. Bu çeflitlere Biga ncisi, Tosya Günefli, Manyas Y ld z, Küplü, Kale, Sürek, Yatk n ve Mis 2013 isimleri verilmifltir" dedi. Tülek, Biga ncisi'nin Baldo çeflidi gibi iri tane yap s na, Tosya Günefli'nin erken hasat özelli ine, Mis 2013'ün aromatik tane yap s na, Sürek'in de yüksek verim potansiyeline sahip oldu unu kaydetti. Çeltik fiube fiefi Halil Sürek de çal flmalar nda ülkenin ihtiyaçlar na göre, çiftçilerden, sanayiciden ve pazarlamac dan gelen talepleri dikkate ald klar n ifade etti. Çeflitlerle ilgili ülkenin iklim ve toprak yap s n göz önünde bulundurduklar n belirten Sürek, flöyle konufltu: "Son zamanlarda Ortado u ülkelerine pirinç ihracat yap l yor. hracatç firmalar o ülkelerde ince ve uzun taneli pirinçlerin tercih edildi- inden bahsettiler ve bu yönde talepleri oldu. O yönde bir çal flma yapt k ve Manyas Y ld z isimli çeflidimiz ortaya ç kt " diye konufltu. Gelifltirdikleri tüm çeflitlerin farkl özelliklere sahip oldu unu dile getiren Sürek, "Marketlerde basmati, aromatik veya kokulu pirinç isimleriyle yüksek fiyata sat lan ithal pirinç çeflitleri var. Mis 2013 adl çeflidimiz de bu ithal pirince karfl yerli bir ürün olmas düflüncesiyle ortaya ç kt " diye konufltu. Sürek, Türkiye'de makineli hasat STANBUL - stanbul da ofis fiyatlar 2013 ikinci çeyrek sonuçlar na göre ortalama yüzde 5 art fl gösterdi. AA muhabirinin REIDIN Ofis Kira Endeksi nden derledi i bilgiye göre, 2013 ikinci çeyrekte stanbul geneli ofis kira de erlerinde üst segmentte yüzde 5,75 alt segmentte ise yüzde 3,59 art fl oldu. stanbul geneli üst ve alt fiyat segmentindeki, endeksin bafllang ç dönemi olan 2009 birinci çeyrekten bugüne olan de iflimlerine bak ld nda alt fiyat segmenti ofis projelerindeki kira de erlerinin üst fiyat segmentindeki ofis projelerine göre yaklafl k 2 kat daha fazla art yönde de iflim gösterdi. Dört buçuk y lda üst fiyat segmenti yüzde 7,16 art fl gösterirken, alt fiyat segmentinde bu yap ld için bazen çiftçilerin zaman nda biçerdöver bulamad n, ürünün gün geç hasat edildi ini belirtti. Böyle durumlarda baz çeflitlerde rand man düflüklü ü söz konusu oldu unu ifade eden Sürek, flunlar kaydetti: "Çiftçimizin, ya fl ve s cakl ktan dolay rand man kaybolmayan ürün gelifltirilmesi iste i vard. Gelifltirdi- imiz çeflitlerden Yatk n, Kale ve Manyas Y ld z gibi çeflitler yüksek pirinç rand man na sahip. Hasat olgunlu u geldikten sonra tarlada uzun süre kalsalar dahi bu özelliklerini kaybetmiyorlar." (AA) stanbul da ofis fiyatlar ikinci çeyrekte yüzde 5 artt art fl yüzde 14,53 olarak gerçekleflti. Son ay art fllar ile birlikte kira de erlerinde son dört buçuk y l n en üst seviyesinde bir fiyat ortaya ç kt ikinci çeyrek verilerine göre stanbul geneli ofis kira de erleri üst fiyat segmentinde 28,85 dolar seviyesinde iken, alt fiyat segmentinde kira de eri 17,36 dolar oldu. (AA) YARIN 7 Slovakya Cumhurbaflkan na RASAT hat ras ANKARA - TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü ziyaret eden Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç e, do um yeri Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. TÜB TAK tan yap lan aç klamaya göre, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün daveti üzerine Türkiye ye gelen Gasparoviç, baflkent Ankara daki program kapsam nda RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi milli uydu projelerine imza atan TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü (TÜB TAK UZAY) ziyaret etti. TÜB TAK UZAY n ODTÜ yerleflkesindeki binas nda gerçekleflen ziyarette konuflan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Doç. Dr. Necati Demir, Slovak heyete kurumun çal flmalar hakk nda bilgi verdi. TÜB TAK n bilim-teknoloji alan nda uluslararas iflbirliklerine önem verdi ini belirten Demir, Slovakya ile yürütülen iflbirli i çal flmalar n n da bu kapsamda çok önemli oldu unu ifade etti. Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç ise konuflmas na, Türkiye nin en üst düzey bürokratlar yla görüfltü ünü ve görüflmelerin çok olumlu geçti ini belirterek bafllad. ki ülke iliflkilerinin özel sektör ve Ar-Ge iflbirlikleri düzeyinde de görüflüldü ünü belirten Gasparoviç, her iki taraf n da görüflülen tüm hususlarda anlaflt n vurgulad. Türkiye nin AB üyeli ine her zaman destek verdiklerini söyleyen Gasparoviç, Türkiye nin ekonomik ve politik olarak daha güçlü ve istikrarl, daha modern bir ülke haline geldi ini kaydetti. Son y llarda Türkiye ye yapt ziyaretlerde bu geliflimi bizzat tecrübe etti ini ifade eden Gasparoviç, tüm dünyada kriz yaflan rken ülkeler aras iflbirli inin daha önem kazand n belirtti. ki ülkenin güçlerini birlefltirmeleri konusundaki iste ini vurgulayan Gasparoviç, özellikle bilim-teknoloji alan nda iflbirliklerine yönelik ortak bir araflt rma merkezi kurma yönündeki temennisini dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Slovakya heyetine, TÜB TAK n uzay alan ndaki projeleri hakk nda sunum yap ld. Otomatik mermi ve kovan çekirde i inceleme sistemi BAL ST KA projesini inceleyen konuk Cumhurbaflkan, yer istasyonunu ziyaret ederek RASAT uydusu hakk nda bilgi ald. Burada, Cumhurbaflkan Gasparoviç e do um yeri olan Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi BOLU - Kal c Konutlar Mahallesi nde 240 iflçinin çal flt Bolçi Fabrikas nda günlük 3 ila 4 ton çikolata üretiliyor. Giriflimci ifl adam Hasan Aksoy taraf ndan 13 y l önce Bolu f nd ile üretimine bafllanan çikolatalar, yurt içi ve d fl nda ra bet görüyor. fl adam Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 13 y l önce ya oran fazla olan Bolu ya özgü yabani f nd k ile flekerleme yapt klar n söyledi. Bolu çikolatas n n ana özelli inin içinde bulunan f nd k oldu una dikkati çeken Aksoy, Bu, Bolu da lar nda yetiflen ve ya oran yüksek lezzetli yabani f nd kt r. Bu f nd kla yap lan çikolata, Bolu çikolatas olarak adland r ld diye konufltu. Aksoy, 2000 y l nda günde 10 ila 15 kilogram üretim yapt klar n aktararak, Bu üretim bugün otomatik hatlarla günlük 3 ya da 4 tona ç kt. Hedefimiz, Bolu yu çikolatayla and rmak. sviçre nas l çikolatas yla meflhur bir ülke olduysa ve oraya giden herkes çikolata al - yorsa, biz de Bolu ya gelen ya da kentten geçen herkesin çikolatas yla ödüllendirilmesini istiyoruz ifadelerini kulland. Bursa n n kestane flekeri, Gaziantep in baklavas ve Safranbolu nun lokumu var diyen Aksoy, Bolu yu çikolatayla tan tmak istiyoruz. Verdi imiz mücadele yerine ulaflt. Bugün Türkiye nin her yerinde Bolu çikolatas sat l yor, tercih ediliyor. Eskiden çikolata sadece çikolata olarak yenirdi. fiimdi çikolatan n içindeki kuruyemifl daha çok talep görüyor. Firmam z bu anlamda çok güzel bir yol açt fleklinde konufltu. 24 A ustos 2013 Bolu çikolatas, 9 ülkenin a z n tatland r yor Bolu da faaliyet gösteren çikolata fabrikas nda üretilen 196 çeflit ürün, 9 ülkeye ihraç ediliyor. TRABZON - Do u Karadeniz hracatç lar Birli i (DK B) Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Hamdi Gürdo an, Artvin in Borçka ilçesinde, Sarp S n r Kap s na alternatif olarak düflünülen Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle efl zamanl aç lmas n n büyük önem arz etti ini bildirdi. Gürdo an, yapt yaz l aç klamada, A ustos ta Tiflis de Ekonomi Bakanl Müsteflar Bülent U ur Ecevit, Do u Karadeniz hracatç lar Birli i ve ilgili yetkililerin kat l m yla yap lan toplant da, Sarp S n r Kap s nda Gürcistan ticareti ile Rusya Federasyonu ndan Türk Cumhuriyetlerine geçifllerde yaflanan sorunlar n masaya yat r ld n belirtti. Toplant da özellikle yaz aylar nda turizm ile ihracat n yo unlaflmas nedeniyle Sarp S n r Kap - s nda yaflanan s k nt lar flimdilik çözülse de tekrarlanabilece inin göz önüne al nmas gerekti i ve keyfi uygulamalar n Gürcü yetkililerince kald r lmas n n istendi ini ifade eden Gürdo an, özellikle Türk ihracatç lar n sorunlar ve Gürcistan da yaflad klar haks zl klar n anlat ld n kaydetti. Sarp S n r Kap s n n geniflletilmesi ve Gümrük Bakanl nca askeri bölgenin gümrük alan n n içine kat lmas gerekti ini savunan Gürdo an, flöyle devam etti: Bu konuda Say n Bakan m z Hayati Yaz c n n talimatlar na ra men iflleyiflin yavafl olmas bizleri endiflelendirmektedir. Bakan - m z n bu konuyu h zland rarak gümrük alan nda gerçeklefltirilecek istimlaklar ile hem t r hem de yolcu geçiflleri için Gürcü taraf na paralel genifllemelerin yap lmas aciliyet arz etmektedir. Batum flehrinin planlamas n n özellikle turizm üzerine flekillenmesinden dolay flehir içinden t r geçifllerinde sorunlar yaflanmakta ve özellikle beklemelerden dolay g da ve sebze ürünlerinin zarar görmesi kaç n lmaz olmaktad r. Bu nedenle ihracatç lar m z n ihracat yapmaya çekindi i bir ortam oluflmaktad r. Bu s k nt lar n n devam n n olmamas için Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle eflzamanl aç lmas büyük Üretime 16 kifliyle bafllad klar n anlatan Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : Bugün 240 kifliye ulaflt k. Hem personelimiz artt hem de kalitesi yükseldi. Daha profesyonel, kalifiye elemanlarla çal fl yoruz. Türkiye genelinde 17 ma azam z bulunuyor. Otoyol üzerinde ma azalar m z mevcut. Bu ifle ilk bafllad m zda f nd kl bitter çikolata yap yorduk. Bugün 196 çeflit Bolçi var. Orta Do u ve Türki cumhuriyetlere çikolata ihraç ediyoruz. Avrupa, çikolatan n befli i ve do du u yer. Çok kaliteli ve güzel çikolatalar üretiliyor. Biz de kendi markam zla Avrupa da yer almak istiyoruz. Çikolatayla ilgili tan t m ve fuarlara kat l yoruz. Avrupa dan Türkiye gelenlerin gelip gitti i her yerde ürünlerimiz sat l yor. Türk Hava Yollar yla (THY) iki y l önce yapm fl oldu umuz anlaflmayla Türkiye ye gelen yolculara 7 ay boyunca Bolçi ikram ettik. Kampanyalar m z düzenli devam ediyor. (AA) S n r kap s tünelli birlikte aç ls n iste i önem arz etmektedir. Cankurtaran tüneli aç ld nda Hopa dan 20 dakikada kap ya var labilmektedir. Bu kap n n aç lmas yla t rlar n Batum un içinden de il arkas ndan geçmesi sa lanarak Batum flehir içi geçifli rahatlayacak, böylelikle ihracatç ihracat n, turizmci turizmini rahat flekilde gerçeklefltirecek. Gürdo an, Gümrük ve Ticaret Bakanl nca Sarp S n r Kap s n n genifllemesine ve Muratl SIn r Kap s na iliflkin haz rlanan projelerin gerçekleflmesinde bu konulara duyarl Bakan Hayati Yaz c n n bulunmas n n bir flans oldu unu ifade ederek, söz konusu projelerin bürokrasiye tak lmadan bir an önce gerçeklefltirilmesini diledi. (AA)

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı