Trafikte araç say s art yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trafikte araç say s art yor"

Transkript

1 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e itim ve kültür merkezleriyle YEN DEN Trafikte araç say s art yor Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 58,6, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 29,3 azald. Haziran ay sonu itibariyle trafikteki toplam tafl t say s, 28 bin 945 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Haziran ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar istatistiklerini aç klad. HABER 18 DE HABER 17 DE Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Psikiyatri ve AMATEM Klini i E itim Sorumlusu Prof. Dr. Lütfullah Befliro lu, son y llarda birden fazla yasa d fl maddeyi bir arada kullanma oranlar nda art fl oldu unu söyledi. HABER 18. SAYFADA Tabakhane Camisi nde restorasyon bafllad Haberi 15 de Keçiören de sokak hayvanlar kontrol alt nda Haberi 15 de Toplum vicdan na seslenen parka Günayd n dan tam not Haberi 16 da

2 2 YARIN Sinema 24 A ustos yeni film vizyona girdi STANBUL - Sinemaseverler bu hafta 5 yeni film ile bulufltu. Gerilim, animasyon, komedi seçkilerinin yer ald 23 A ustos haftas n n haftas n n öne ç kan filmi Geçmiflin S rlar. Robert Redford un hem oynay p, hem yönetti i film de FBI n 30 y ld r arad Avukat Grant n hikayesi anlat l yor. GEÇM fi N SIRLARI Eflini kaybetmifl olan avukat Grant küçük k z ile birlikte yaflamaktad r. Grant, geçmiflte savafl karfl t bir militan grubunda aktif olarak görev alm flt r. Cinayet ve soygun suçlamas yla FBI taraf ndan otuz y l aflk n süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmay baflarm flt r. Kimli i iffla olan Grant, bir kez daha kurtulmay baflarabilecek midir? Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie ile Sam Elliot un oynad Geçmiflin S rlar yine Robert Redford a ait. bitirmek istemektedir. Ole Bornedal n yönetti i ve Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport ile Grant Show un oynad fieytan Tohumu nun yönetmen koltu unda Ole Bornedal oturuyor. (CHA) BU AfiK FAZLA SÜRMEZ Nat ve Josh un evlili inde cicim aylar çabuk bitmifl, pembe bulutlar da lm flt r. Evliliklerinde ilk y l dolarken iyice gün yüzüne ç kan sorunlar, zaten pek uyumlu olmayan çifti birbirinden uzaklaflt r r. Resmin içine bir de Josh n eski k z arkadafl Chloe ve çekici bir ifl adam olan Guy n da girmesiyle her fley daha da karmafl k bir hal al r. Dan Mazer in yönetti i ve Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall ile Simon Baker in oynad Bu Aflk Fazla Sürmez, ngiltere yap m. BÜYÜKLER 2 Arkadafllar ve onlar n çocuklar yla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine tafl nan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabaday lar, ç lg n otobüs floförleri, ayyafl polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kifli sayesinde delili in peflini b rakmad n anlar. Dennis Dugan n yönetti i ve Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Maya Rudalph, Maria Bello ile Nick Swardson un oynad Büyükler 2, komedi türünde. UÇAKLAR Film, hava yar flç s olarak mücadele etme hayalleri kuran kasaba uça Dusty nin hikâyesini konu al yor. Ancak Dusty yar fl uça de ildir ve yüksekten korkmaktad r. Dusty, donanma pilotu Skipper a baflvurur ve yar fl parkurunun son flampiyonu Ripslinger la boy ölçüflecek seviyeye gelir. Dusty nin cesareti büyük bir s navdan geçer ve izleyenlere uçmak için ilham verir. Klay Hall n yönetti i ve Val Kilmer, Julia Louis Dreyfus, Teri Hatcher ile Dane Cook un seslendirdi i film Uçaklar, animasyon macera sevenler için. fieytan TOHUMU Eflinden yeni boflanan Clyde, küçük k zlar Em in bir ahflap kutu almas nda endifle edecek bir fley görmez. Ancak ailenin bafl na tuhaf fleyler gelmeye bafllar. Yahudi geleneklerinde sözü geçen Dibbuk Kutusu nu açm fllard r. Kutunun içine hapsedilmifl bir cin, içine girdi i insan yiyip

3 24 A ustos 2013 Sele 84 y lda 750 kurban verdik TRABZON - TU BA YARDIMCI MISIR - Do u Karadeniz de 1929 dan bugüne kadar meydana gelen 50 nin üzerinde sel, taflk n ve heyelanda 750 nin üzerinde kifli hayat n kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarl k Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. H z r Önsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, hemen hemen her y l oldu u gibi bu y l da Karadeniz Bölgesinde sel ve taflk n meydana geldi ini söyledi. Dünyada küresel iklim de iflikli inin yafland n ve özellikle son 10 y lda ya fl rejiminin alabildi ine de iflti ini belirten Önsoy, Bölgede eskiden a ustos ya murlar olurdu. Ya fllar ay n bafl nda kendini gösterir ve sonuna kadar ya ard. Ya fl belli bir zaman içine yay ld için topra a s zar ve böylece felaket yaflanmazd dedi. Önsoy, de iflen iklim flartlar sebebiyle eskiden bir ayda düflen ya fl n art k bir haftada, bir haftada düflen ya fl n ise bir günde meydana geldi ini ifade ederek, Çok miktardaki ya fl topra a s zmad için yüzeysel ak fla geçerek taflk n ve heyelanlara neden oluyor. Bu da maalesef can ve mal kay plar n beraberinde getiriyor diye konufltu. Yap lan ulusal ve uluslararas araflt rmalar n, ya fllar n ülke H CR RUM msak : kindi : Yaflam 17 fievval 11 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN genelinde azalaca n ancak Do u Karadeniz de artaca n gösterdi ine dikkati çeken Önsoy, flöyle devam etti: Bu noktada suyla u raflan bilim adamlar na çok büyük ifl düflüyor. Asl nda sorunun teflhisi belli, tedavi için reçete de belli ancak uygulamada s k nt çekiyoruz. Bilim adamlar olarak bizler al nacak tedbirlere iliflkin her fleyi söylüyoruz ancak uygulama olmad sürece söylemlerimiz bir ifle yaram yor. Bilim, heyelan, taflk n ve sele ba l can kay plar n n nas l s f ra indirilece ini bize söylüyor. Uygulama bizim d fl m zda oldu u için maalesef dün Yomra ilçemizde iki vatandafl m z n kaybolmas gibi felaketleri içimiz s zlayarak takip ediyoruz. Önsoy, Bölgede ya fl rejiminin de iflmesi ve da l m n n acayip hale gelmesi ihtimali var diyerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Do u Karadeniz dere ve akarsu havzalar n n taflk n riski haritalar n n ç kar lmas laz m. Y llard r bu konuda çal flma yap lmas için ba r yoruz, adeta dilimizde tüy bitti. Her havzan n birinci, ikinci ve üçüncü derece taflk n olas l k haritalar n n ç kar lmas gerekir ki tedbir alabilelim. Ya fl nas l tehlikesiz flekilde göletlere aktarabilece imize ancak bu haritalar sayesinde karar verebiliriz. nsan can, hiçbir maddi de erle ölçülemez. Onun için al nacak tedbirler ne kadar paraya mal olursa olsun, bizim yine de tedbir almam z laz m. Tedbirler bellidir. Uygulamada yaflanan s k nt n n da ortadan kalkmas için bilim adamlar ile uygulay c kurulufllar aras ndaki iliflkinin yeterli düzeye getirilmesi gerekir. Bunun için yasa ya da yönetmelik ç kart lmas gerekiyorsa ç kart lmal ve bu sorun çözülmeli. Valilik baflkanl nda Bölgesel Su Konseyi oluflturulmal ve bu konseyde suyun fayda ve zararlar görüflülmeli. Prof. Dr. Önsoy, y llar aras nda Do u Karadeniz de çok say da heyelan, taflk n ve sel yafland n an msatarak, Büyük maddi hasarlar n meydana geldi i 50 nin üzerinde sel, heyelan ve taflk nda 750 nin üzerinde vatandafl m z hayat n kaybetti. Yaklafl k 20 ye yak n kifli de kayboldu dedi. Bölgede en çok can kayb n n, 1929 y l nda Trabzon un Of ilçesine ba l Bölümlü beldesindeki heyelanda 146 kiflinin hayat n kaybetti i olayda meydana geldi ini belirten Önsoy, flunlar kaydetti: 1988 y l nda yaflanan Trabzon daki Çatak heyelan nda 68 kifli, 1990 y l nda Rizen in Çaml hemflin ilçesindeki heyelanda 62 kifli, 1998 de Trabzon un Beflköy böldesindeki sel ve heyelanda ise 50 kifli hayat n kaybetti. Bunlar kay p say m z n yüksek oldu u olaylar. 84 y lda daha bunlar gibi 50 nin üzerinde olay yafland. (AA) Yetimler kampta bulufltu KOCAEL - nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf taraf ndan Kocaeli de yetimlere yönelik düzenlenen kampa, çeflitli illerden gelen 160 çocuk kat ld. Kand ra Kefken de bir hafta sürecek kampta çocuklar n, voleybol, futbol, yüzme gibi sporlarla güzel bir tatil geçirmeleri amaçlan yor. nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf Yönetim Kurulu Üyesi U ur Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, 2005 y l ndan bu yana düzenli olarak hem dünyadaki hem de Türkiye deki yetimlerle ilgili sponsorluk çal flmas yapt n belirtti. Bu çal flma kapsam nda ailelerin yetim çocuklara ayl k maddxi destek sa lad klar n ifade eden Y ld r m, yetimlerle birçok etkinlikte bir araya geldiklerini anlatt. Y ld r m, Türkiye de yaz dönemi dolay s yla ilk kez kamp düzenlediklerini dile getiren Y ld r m, yetimleri mutlu etmek için çaba sarfettiklerini, 36 ülkede 30 bin yetimi desteklediklerini kaydetti. Sponsorlar n yetimlere verdi i 90 liral k katk n n, özellikle 3. dünya ülkeleri için çok önemli oldu unu ifade eden Y ld r m, Örne in Afrika daki bir çocuk ve aile için önemli bir gelir. Asl nda para herfley demek de il. Biz yetim sponsorlu u kapsam nda yetimlerle ilgili çal flmalar n ve duyarl l n artmas için bir fark ndal k yaratmak istiyoruz. Bu manada onlar n bafl n okflamak, onlarla beraber olmak hem dinimizde, hem bizim milletimizin örf ve adetlerinde var. Bu fark ndal n yayg nlaflt r lmas için burada bulunuyoruz fleklinde konufltu. Yard mseverlerin yetimlere ayl k 90 lirayla en az bir y l sponsor olduklar n vurgulayan Y ld r m, flunlar söyledi. Sponsor kifliyi, destekledi i aileyle efllefltiriyoruz. Bu aile internet üzerinden hangi yetimi destekledi ini görüyor. E itim, sa l k durumunu ö reniyor. Kendisine yetimimizden bir mektup gelirse bunu internet sitesinden görebiliyor. Sponsor, 1 y l sonra devam edemeyecek olursa, yetimi kendi havuzumuzdan desteklemeye devam ediyoruz. Ya da yeni sponsorlar bularak onu b rakm yoruz. (AA)

4 4 YARIN Karaca Ma aras na bayram tatilinde ziyaretçi ak n GÜMÜfiHANE - Gümüflhane l Özel daresi Genel Sekreteri Ekrem Akdo an, ramazan ay nda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Akdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, Torul ilçesine ba l Cebeli köyündeki Karaca Ma aras n n 15 Nisan da turizm sezonunun bafllamas yla ziyarete aç ld n an msatt. Akdo an, 8 Temmuz-7 A ustos aras ndaki bir ayl k sürenin Ramazana rastlamas dolay s yla ziyaretçi say s nda düflüfl yafland n, bu sürede 3 bin 160 yerli ve yabanc turistin Karaca Ma aras n ziyaret etti ini belirtti. Ramazanda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini söyleyen Akdo an, Ramazan ve bayram tatilindeki ziyaretçi say m z 4 bin 223 olarak belirlendi. Ziyaretçilerin 345 i yabanc. Karaca Ma aras n n bu y l ziyarete aç ld 15 Nisan dan itibaren geçen 4 ayl k süredeki ziyaretçi say s ise 31 bin 5 oldu dedi. Akdo an, Karaca Ma aras n n 15 Kas m a kadar ziyarete aç k tutulaca n, bu tarihten itibaren gelecek turizm sezonuna kadar kapat laca n sözlerine ekledi. (AA) AYDIN - Türkiye nin önemli turizm bölgelerinden Kufladas, Ramazan Bayram ve sonras nda Ortado u ve Arap ülkelerinden ziyaretçi ak n na u rad. Bayramda özellikle ranl lar n Kufladas ve ard ndaki bölgeyi tercih etmesi, ilçedeki turistik tesis iflletmecilerinin yüzünü güldürdü. Kufladas Turizm Vakf Kurucu Baflkan ve Turizmci Bülent lbahar, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l turizm acentelerinin kat ld turizm fuarlar nda baflta ran olmak üzere birçok Ortado u ve Arap ülkesinden rezervasyonlar al nd n an msatt. Bugüne kadar ihmal edilen bir pazar olan gruba bu y l gereken önemi gösterdiklerini vurgulayan lbahar, Bunun geri dönüflünü flimdi almaya bafllad k. Sadece Kufladas ile ard bölgesi olan Söke, di er yerleflim bölgelerine de ekonomik olarak yans mas n görüyoruz. Bayram öncesi otellerimizde doluluk oran m z yüzde 80 idi. Bayram ve sonras nda ise yüzde 100 doluluk oran n yakal yoruz dedi. Kufladas Otelciler Birli i Baflkan Tacettin Özden de Türkiye de sahil turizminin Kufladas nda bafllad n Turizm belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Türk turizmine birçok de erli turizmci Kufladas nda yetiflti. Yine turizmde geçmifl y llarda en büyük s k nt lar Kufladas çekti. Ancak son y llarda gerek tesislerin standartlar n yükseltmesi, yeni tesislerin gelmesi ve gerekse turizme bak fl aç s n n de iflmesi ile toparlanma sürecine girdi. Yine bölgemiz artan bir turizm talebi ile karfl karfl yad r. Bu son derece memnun edici bir durumdur. Özellikle Alman pazar m z tekrar yo un bir flekilde bölgemizi talep etmesi son derece sevindiricidir. Bizim bu talebi do ru karfl lay p, kalite ve servis standartlar m z yükselterek ve misafir memnuniyet odakl çal flarak artt rmam z gerekiyor. Misafir memnuniyet odakl düflündü ümüz, kaliteli hizmet verdi imiz, çevre ile uyumlu, misafir beklentilerini karfl layan, sürdürülebilir turizm yapt m z sürece, bu talep art fl devam edecektir. Kufladas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar Akdo an da bayram n çarfl larda ve konaklamal turizmde bereketli geçti ini, doluluk oran n n 100 e yaklaflt n belirtti. Akdo an, ramazan ay n n 24 A ustos 2013 Kufladas na Ortado u dan ziyaretçi ak n sezona denk gelmesi ve stanbul - daki Gezi Park olaylar ndan dolay doluluklarda ve ifllerde düflmeler yafland n ancak bayram öncesi son bir hafta ifllerde ve rezervasyonlarda art fl oldu unu kaydetti. Akdo an, flöyle konufltu: Bodrum, Çeflme yokken Kufladas vard. Bu slogan biraz daha silkelenip kendimize gelmemizi ve ülkemizde turizmin bafllang ç noktas olan ilçemizin marka imaj için çal flmam z sa lamal. Dünyadaki global kriz ekonomiyi olumsuz yönde etkilemifl olsa da ilçemizi konumuyla, do al güzellikleriyle turizmin ilk bafllad y llarda oldu u gibi hak etti i noktaya getirirsek çarfl lardaki sorunlar m z için de olumlu etkisi olur ve yine her zaman vurgulad m z gibi yaflamaktan keyif ald m z bir Kufladas ortaya ç kar. Ayr ca bölgemiz için bir flans olan kongre merkezi ve dolay s yla kongre turizminin de Kufladas na katk s büyük olacakt r. Kongre turizmiyle birlikte Kufladas na yat r mlar n daha da artaca na ve Kufladas n n içerisinde ve çarfl lar nda görsel aç dan da daha fazla düzenleme yap laca na inan yorum. (AA)

5 24 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Foseptik çukurlar n n boflalt lmas için kullan lan araç. 2. Avrupa da bir baflkent. Gerçek. 3. Bafl, ser. Sinirli. 4. Konya ilinde bir baraj. Güzel sanat. Romanya n n para birimi. 5. Kurallara uygun. 6. Çölde esen rüzgâr. Tafl t dizisi. 7. Binek hayvan. Bir mal n toptan sat ld ve çokça bulundu u yer. 8. Yeti. Yabani hayvan bar na. 9. Yavflanotu. 10. Fikir, düflünce. stikbal, gelecek. 11. Bir nota. Bir peygamber. 12. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. Kad nlar hamam nda müflteri y kayan kad n. 13. Bayrak. Radyumun simgesi. 14. Herkes, el gün, yabanc lar. Art rma, katma. 15. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden mahrum olma. Fas n plaka iflareti. 16. Genifllik. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 17. Madeni. 18. On para de erindeki demir sikke. 19. Dede, büyükbaba. Kad n. Uzakl k anlat r. 20. Bacaklar n yere basan bölümü. Çok sarhofl. Yukar dan afla ya: 1. A rbafll l k. Tohumdan yetifltirilip baflka yerlere dikilmek için haz rlanan sebze veya körpe çiçek. Ac, keder, dert, üzüntü. Kalsiyumun simgesi. 2. Paylama, azarlama. R ht m n su üstünde olan bölümü. Yer mantar, keme. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. 3. Üç katl bal k a. Havva n n bat dillerindeki ad. fiimdi, flu anda, daha, henüz. Ticaret eflyas. 4. Çocuk sahibi olmufl kad n. Bir tarafa yat rma, e me. Sonsuza de in, sürgit. 5. Olumsuzluk anlatan önek. Gerekenden eksik. Taraça. Göçüflme, yer de ifltirme. 6. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Pulluk, büyük saban. Yaz yazma arac. 7. Üzerine çivi çak lacak ayakkab geçirilen kundurac gereci. Madenle ilgili, madensel. Utanma, utanç duyma. Kad rga bal, falyanos. 8. Gerçeklik. Köpek. Güzel, hofl, sevimli. 9. Do um iflini yapt ran kad n. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Uzaklaflmak. Boru sesi. 10. Türk Sinemas n n karakter rollerinden tan d rahmetli olmufl sanatç m z. Bulmaya çal flmak. Evre, safha. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Ziraat Bankas ve Dünya BURSA - M s r da son günlerde yaflanan geliflmeler do rultusunda bu ülkede faaliyet gösteren baz flirketler üretimlerini durdurdu ancak baflta Türk tekstilciler olmak üzere ihracata yönelik firmalar çal flmalar na devam ediyor. Uluda Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Baflkan fienol fiankaya, AA muhabirine yapt aç klamada, M s r n d fl ticaret bak m ndan ANKARA - Ziraat Bankas ndan yap lan yaz l aç klamada, bankan n uluslararas finans kurulufllar ndan orta ve uzun vadeli kaynak temini yöntemiyle reel sektöre finansman deste i sunarak, Türkiye nin ekonomik geliflmesine katk sa lamaya devam etti i ifade edildi. Bankan n, Dünya Bankas ile devam eden iflbirli i kapsam nda, KOB lere iflletme ve yat r m kredisi vererek finansman deste i sa lad na dikkat çekilerek, Dünya Bankas yla 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda yeni bir kredi anlaflmas yap ld kaydedilidi. Bu anlaflma kapsam nda temin edilecek kayna n, Türkiye nin leasing firmalar na aktar larak, KOB lerin yat r mlar n n leasing yöntemi ile finanse edilmesi hedeflendi i belirtildi. Ziraat Bankas n n, Dünya Bankas ndan temin edece i 300 milyon dolar tutar ndaki krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltece i vurguland. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Ziraat Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, Ziraat Bankas n n yeni ifl modeli ve sa lam büyüme stratejisi temelinde, uluslararas finansal kurulufllardan hem nakdi hem de gayrinakdi kaynak temin ederek, KOB lere orta ve uzun vadeli finansman deste i sa lamaya devam etti ini ifade etti. Ayd n, uluslararas finansal kurulufllarla iflbirliklerini art rmaya devam ettiklerini belirterek, böylelikle Türkiye nin istikrarl ve sürdürülebilir ekonomik büyümesine, bölgeleraras geliflmifllik fark n n azalt lmas na ve istihdama katk sa lamay hedeflediklerini kaydetti. Ziraat Bankas n n KOB lerinin finansmana eriflimini kolaylaflt rma alan nda önemli bir baflar yakalad klar na vurgu yapan Ayd n, flunlar kaydetti: Ülkemiz KOB lerinin rekabet avantaj n n art r lmas global ekonomik sistem içerisinde ülkemizin Türkiye için önemli bir ülke oldu unu belirterek, Türk ifl dünyas n n, bu ülkede yaflanan olaylar n k sa sürede sona ermesini bekledi ini ve bunu temenni etti ini söyledi. fiankaya, Türk sanayisinin, M s r n potansiyeline inand n ifade ederek, bu ülkede iç pazara yönelik üretim yapan baz firmalar n üretimlerini durdurdu u yönünde haberler geldi ini ancak ihracata yönelik çal flanlarda en hedefledi i konuma ulaflmas nda önemli bir ifllev tafl maktad r. Dünya Bankas ile bafllatt m z bu proje kapsam nda, Ziraat Bankas olarak KOB lere verdi imiz deste i bir ad m öteye tafl yarak finansal ihtiyaçlar n leasing yoluyla karfl lamay tercih eden KOB lere destek olabilmek ve leasing firmalar n n KOB müflterilerine finansman sa lama imkanlar n art rarak, ülkemiz finans ve leasing sektörünün derinli ini art rmay hedefliyoruz. flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Söz konusu kredinin dilimler halinde, KOB lerin yat r mlar n n finanse edilmesi için leasing flirketlerine aktar laca n belirten Ayd n, az ndan flu anda herhangi bir sorun bulunmad n anlatt. Tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinde M s r da faaliyet gösteren Türk flirketlerinin üretimlerini sürdürdü ünü vurgulayan fiankaya, M s r da ihracata yönelik üretim yap p da flu anda üretimini durdurmufl veya oradan çekilmifl bir firma yok dedi. Dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir firmada üst yöneticilik görevi de bulunan fiankaya, flirket 24 A ustos 2013 Bankas ndan KOB lere destek Ziraat Bankas ile Dünya Bankas aras nda Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelere (KOB ) kulland r lmak üzere 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ziraat Bankas Dünya Bankas ndan temin edece i krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltti. leasing flirketlerinin de krediyi 250 den az çal flan olan ve cirosu 40 milyon liraya kadar olan firmalara kulland raca n bildirdi. Ayd n, aç klamada flu de erlendirmelerde bulundu: flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Aç klamada, Ziraat Bankas ndan krediyi, KOB lere kulland rmak üzere, 5 y l vadeyle temin edecek olan leasing firmalar n n, bu kaynaklar KOB lere en az 3 y l vadeli olarak sunaca ve kredinin en az yüzde 15 ini Kalk nmada Öncelikli Yöreler deki leasing ifllemlerine ay raca ifade edildi. (AA) M s r da Türk tekstil firmalar n n üretimi sürüyor olarak M s r da üretimlerine devam ettiklerini belirtti. Siparifller bak m ndan flu an için herhangi bir sorunun bulunmad n vurgulayan fiankaya, M s r a kumafl m z gönderip Nike ve Frans z Decathlon için üretim yap yoruz ve oradan ihraç ediyoruz. nflallah en k sa zamanda gerilim azal r. fiiddetin sona ermesi hepimizin dile i diye konufltu. (AA)

7 24 A ustos 2013 Ekonomi Türk tar m na 8 yeni çeltik çeflidi Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü, çiftçi, sanayici ve pazarlamac - lar n talepleri do rultusunda 8 çeltik çeflidi gelifltirdi. ED RNE - Enstitü Müdürü Adnan Tülek, AA muhabirine yapt aç klamada, enstitünün 1970'li y llardan bu yana çeltik slah çal flmalar yürüttü ünü söyledi. Çal flmalar kapsam nda 2010 y - l nda 10 adet çeflit aday n n tescile sunuldu unu belirten Tülek, çeflitlerden 8 tanesinin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi taraf ndan tescil edildi ini an msatt. Bu çeflitlerin, enstitünün arazilerinde üretim aflamas nda oldu unu aktaran Tülek, "Üretim aflamas nda olan yeni çeflitlerimiz, tohumluk olarak üretilip 2014 y l nda üreticimizin hizmetine sunulacak. Bu çeflitlere Biga ncisi, Tosya Günefli, Manyas Y ld z, Küplü, Kale, Sürek, Yatk n ve Mis 2013 isimleri verilmifltir" dedi. Tülek, Biga ncisi'nin Baldo çeflidi gibi iri tane yap s na, Tosya Günefli'nin erken hasat özelli ine, Mis 2013'ün aromatik tane yap s na, Sürek'in de yüksek verim potansiyeline sahip oldu unu kaydetti. Çeltik fiube fiefi Halil Sürek de çal flmalar nda ülkenin ihtiyaçlar na göre, çiftçilerden, sanayiciden ve pazarlamac dan gelen talepleri dikkate ald klar n ifade etti. Çeflitlerle ilgili ülkenin iklim ve toprak yap s n göz önünde bulundurduklar n belirten Sürek, flöyle konufltu: "Son zamanlarda Ortado u ülkelerine pirinç ihracat yap l yor. hracatç firmalar o ülkelerde ince ve uzun taneli pirinçlerin tercih edildi- inden bahsettiler ve bu yönde talepleri oldu. O yönde bir çal flma yapt k ve Manyas Y ld z isimli çeflidimiz ortaya ç kt " diye konufltu. Gelifltirdikleri tüm çeflitlerin farkl özelliklere sahip oldu unu dile getiren Sürek, "Marketlerde basmati, aromatik veya kokulu pirinç isimleriyle yüksek fiyata sat lan ithal pirinç çeflitleri var. Mis 2013 adl çeflidimiz de bu ithal pirince karfl yerli bir ürün olmas düflüncesiyle ortaya ç kt " diye konufltu. Sürek, Türkiye'de makineli hasat STANBUL - stanbul da ofis fiyatlar 2013 ikinci çeyrek sonuçlar na göre ortalama yüzde 5 art fl gösterdi. AA muhabirinin REIDIN Ofis Kira Endeksi nden derledi i bilgiye göre, 2013 ikinci çeyrekte stanbul geneli ofis kira de erlerinde üst segmentte yüzde 5,75 alt segmentte ise yüzde 3,59 art fl oldu. stanbul geneli üst ve alt fiyat segmentindeki, endeksin bafllang ç dönemi olan 2009 birinci çeyrekten bugüne olan de iflimlerine bak ld nda alt fiyat segmenti ofis projelerindeki kira de erlerinin üst fiyat segmentindeki ofis projelerine göre yaklafl k 2 kat daha fazla art yönde de iflim gösterdi. Dört buçuk y lda üst fiyat segmenti yüzde 7,16 art fl gösterirken, alt fiyat segmentinde bu yap ld için bazen çiftçilerin zaman nda biçerdöver bulamad n, ürünün gün geç hasat edildi ini belirtti. Böyle durumlarda baz çeflitlerde rand man düflüklü ü söz konusu oldu unu ifade eden Sürek, flunlar kaydetti: "Çiftçimizin, ya fl ve s cakl ktan dolay rand man kaybolmayan ürün gelifltirilmesi iste i vard. Gelifltirdi- imiz çeflitlerden Yatk n, Kale ve Manyas Y ld z gibi çeflitler yüksek pirinç rand man na sahip. Hasat olgunlu u geldikten sonra tarlada uzun süre kalsalar dahi bu özelliklerini kaybetmiyorlar." (AA) stanbul da ofis fiyatlar ikinci çeyrekte yüzde 5 artt art fl yüzde 14,53 olarak gerçekleflti. Son ay art fllar ile birlikte kira de erlerinde son dört buçuk y l n en üst seviyesinde bir fiyat ortaya ç kt ikinci çeyrek verilerine göre stanbul geneli ofis kira de erleri üst fiyat segmentinde 28,85 dolar seviyesinde iken, alt fiyat segmentinde kira de eri 17,36 dolar oldu. (AA) YARIN 7 Slovakya Cumhurbaflkan na RASAT hat ras ANKARA - TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü ziyaret eden Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç e, do um yeri Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. TÜB TAK tan yap lan aç klamaya göre, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün daveti üzerine Türkiye ye gelen Gasparoviç, baflkent Ankara daki program kapsam nda RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi milli uydu projelerine imza atan TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü (TÜB TAK UZAY) ziyaret etti. TÜB TAK UZAY n ODTÜ yerleflkesindeki binas nda gerçekleflen ziyarette konuflan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Doç. Dr. Necati Demir, Slovak heyete kurumun çal flmalar hakk nda bilgi verdi. TÜB TAK n bilim-teknoloji alan nda uluslararas iflbirliklerine önem verdi ini belirten Demir, Slovakya ile yürütülen iflbirli i çal flmalar n n da bu kapsamda çok önemli oldu unu ifade etti. Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç ise konuflmas na, Türkiye nin en üst düzey bürokratlar yla görüfltü ünü ve görüflmelerin çok olumlu geçti ini belirterek bafllad. ki ülke iliflkilerinin özel sektör ve Ar-Ge iflbirlikleri düzeyinde de görüflüldü ünü belirten Gasparoviç, her iki taraf n da görüflülen tüm hususlarda anlaflt n vurgulad. Türkiye nin AB üyeli ine her zaman destek verdiklerini söyleyen Gasparoviç, Türkiye nin ekonomik ve politik olarak daha güçlü ve istikrarl, daha modern bir ülke haline geldi ini kaydetti. Son y llarda Türkiye ye yapt ziyaretlerde bu geliflimi bizzat tecrübe etti ini ifade eden Gasparoviç, tüm dünyada kriz yaflan rken ülkeler aras iflbirli inin daha önem kazand n belirtti. ki ülkenin güçlerini birlefltirmeleri konusundaki iste ini vurgulayan Gasparoviç, özellikle bilim-teknoloji alan nda iflbirliklerine yönelik ortak bir araflt rma merkezi kurma yönündeki temennisini dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Slovakya heyetine, TÜB TAK n uzay alan ndaki projeleri hakk nda sunum yap ld. Otomatik mermi ve kovan çekirde i inceleme sistemi BAL ST KA projesini inceleyen konuk Cumhurbaflkan, yer istasyonunu ziyaret ederek RASAT uydusu hakk nda bilgi ald. Burada, Cumhurbaflkan Gasparoviç e do um yeri olan Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi BOLU - Kal c Konutlar Mahallesi nde 240 iflçinin çal flt Bolçi Fabrikas nda günlük 3 ila 4 ton çikolata üretiliyor. Giriflimci ifl adam Hasan Aksoy taraf ndan 13 y l önce Bolu f nd ile üretimine bafllanan çikolatalar, yurt içi ve d fl nda ra bet görüyor. fl adam Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 13 y l önce ya oran fazla olan Bolu ya özgü yabani f nd k ile flekerleme yapt klar n söyledi. Bolu çikolatas n n ana özelli inin içinde bulunan f nd k oldu una dikkati çeken Aksoy, Bu, Bolu da lar nda yetiflen ve ya oran yüksek lezzetli yabani f nd kt r. Bu f nd kla yap lan çikolata, Bolu çikolatas olarak adland r ld diye konufltu. Aksoy, 2000 y l nda günde 10 ila 15 kilogram üretim yapt klar n aktararak, Bu üretim bugün otomatik hatlarla günlük 3 ya da 4 tona ç kt. Hedefimiz, Bolu yu çikolatayla and rmak. sviçre nas l çikolatas yla meflhur bir ülke olduysa ve oraya giden herkes çikolata al - yorsa, biz de Bolu ya gelen ya da kentten geçen herkesin çikolatas yla ödüllendirilmesini istiyoruz ifadelerini kulland. Bursa n n kestane flekeri, Gaziantep in baklavas ve Safranbolu nun lokumu var diyen Aksoy, Bolu yu çikolatayla tan tmak istiyoruz. Verdi imiz mücadele yerine ulaflt. Bugün Türkiye nin her yerinde Bolu çikolatas sat l yor, tercih ediliyor. Eskiden çikolata sadece çikolata olarak yenirdi. fiimdi çikolatan n içindeki kuruyemifl daha çok talep görüyor. Firmam z bu anlamda çok güzel bir yol açt fleklinde konufltu. 24 A ustos 2013 Bolu çikolatas, 9 ülkenin a z n tatland r yor Bolu da faaliyet gösteren çikolata fabrikas nda üretilen 196 çeflit ürün, 9 ülkeye ihraç ediliyor. TRABZON - Do u Karadeniz hracatç lar Birli i (DK B) Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Hamdi Gürdo an, Artvin in Borçka ilçesinde, Sarp S n r Kap s na alternatif olarak düflünülen Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle efl zamanl aç lmas n n büyük önem arz etti ini bildirdi. Gürdo an, yapt yaz l aç klamada, A ustos ta Tiflis de Ekonomi Bakanl Müsteflar Bülent U ur Ecevit, Do u Karadeniz hracatç lar Birli i ve ilgili yetkililerin kat l m yla yap lan toplant da, Sarp S n r Kap s nda Gürcistan ticareti ile Rusya Federasyonu ndan Türk Cumhuriyetlerine geçifllerde yaflanan sorunlar n masaya yat r ld n belirtti. Toplant da özellikle yaz aylar nda turizm ile ihracat n yo unlaflmas nedeniyle Sarp S n r Kap - s nda yaflanan s k nt lar flimdilik çözülse de tekrarlanabilece inin göz önüne al nmas gerekti i ve keyfi uygulamalar n Gürcü yetkililerince kald r lmas n n istendi ini ifade eden Gürdo an, özellikle Türk ihracatç lar n sorunlar ve Gürcistan da yaflad klar haks zl klar n anlat ld n kaydetti. Sarp S n r Kap s n n geniflletilmesi ve Gümrük Bakanl nca askeri bölgenin gümrük alan n n içine kat lmas gerekti ini savunan Gürdo an, flöyle devam etti: Bu konuda Say n Bakan m z Hayati Yaz c n n talimatlar na ra men iflleyiflin yavafl olmas bizleri endiflelendirmektedir. Bakan - m z n bu konuyu h zland rarak gümrük alan nda gerçeklefltirilecek istimlaklar ile hem t r hem de yolcu geçiflleri için Gürcü taraf na paralel genifllemelerin yap lmas aciliyet arz etmektedir. Batum flehrinin planlamas n n özellikle turizm üzerine flekillenmesinden dolay flehir içinden t r geçifllerinde sorunlar yaflanmakta ve özellikle beklemelerden dolay g da ve sebze ürünlerinin zarar görmesi kaç n lmaz olmaktad r. Bu nedenle ihracatç lar m z n ihracat yapmaya çekindi i bir ortam oluflmaktad r. Bu s k nt lar n n devam n n olmamas için Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle eflzamanl aç lmas büyük Üretime 16 kifliyle bafllad klar n anlatan Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : Bugün 240 kifliye ulaflt k. Hem personelimiz artt hem de kalitesi yükseldi. Daha profesyonel, kalifiye elemanlarla çal fl yoruz. Türkiye genelinde 17 ma azam z bulunuyor. Otoyol üzerinde ma azalar m z mevcut. Bu ifle ilk bafllad m zda f nd kl bitter çikolata yap yorduk. Bugün 196 çeflit Bolçi var. Orta Do u ve Türki cumhuriyetlere çikolata ihraç ediyoruz. Avrupa, çikolatan n befli i ve do du u yer. Çok kaliteli ve güzel çikolatalar üretiliyor. Biz de kendi markam zla Avrupa da yer almak istiyoruz. Çikolatayla ilgili tan t m ve fuarlara kat l yoruz. Avrupa dan Türkiye gelenlerin gelip gitti i her yerde ürünlerimiz sat l yor. Türk Hava Yollar yla (THY) iki y l önce yapm fl oldu umuz anlaflmayla Türkiye ye gelen yolculara 7 ay boyunca Bolçi ikram ettik. Kampanyalar m z düzenli devam ediyor. (AA) S n r kap s tünelli birlikte aç ls n iste i önem arz etmektedir. Cankurtaran tüneli aç ld nda Hopa dan 20 dakikada kap ya var labilmektedir. Bu kap n n aç lmas yla t rlar n Batum un içinden de il arkas ndan geçmesi sa lanarak Batum flehir içi geçifli rahatlayacak, böylelikle ihracatç ihracat n, turizmci turizmini rahat flekilde gerçeklefltirecek. Gürdo an, Gümrük ve Ticaret Bakanl nca Sarp S n r Kap s n n genifllemesine ve Muratl SIn r Kap s na iliflkin haz rlanan projelerin gerçekleflmesinde bu konulara duyarl Bakan Hayati Yaz c n n bulunmas n n bir flans oldu unu ifade ederek, söz konusu projelerin bürokrasiye tak lmadan bir an önce gerçeklefltirilmesini diledi. (AA)

9 24 A ustos 2013 Ekonomi YARIN Mardin Havaliman nda uçufllar yüzde 90 doluluk oran ile gerçeklefliyor Y lda bir milyon üzerinde yerli yabanc turistin ziyaret etti i Mardin de uçaklarda doluluk oran yüzde 90 lara ulaflt. fiu anda y ll k 400 bin olan yolcu kapasitesinin 3 milyona ç kar lmas hedefleniyor. MARD N - Uçaklardaki doluluk oran ile Türkiye nin en iyi hava limanlar ndan biri olan Mardin Havaliman, uluslar aras hava liman na çevriliyor. Yüzde 90'lara varan doluluk oran yla uçufllar n yapan Mardin Havaliman talep yo unlu u nedeniyle ihtiyaca cevap veremeyen mevcut terminal binas yerine 2012 de inflaat na bafllanan yeni terminal binas n aral k ay nda bitirmeyi hedefliyor. Yap lmakta olan yeni terminal binas ile y ll k 400 bin olan yolcu kapasitesinin 3 milyona ç kar lmas planlan yor. Mardin Havaliman Müdürü Mübarek Bedir, her geçen gün yolcu say s n n artt n belirterek, yap m devam eden yeni terminal binas n n tamamlanmas yla y ll k 400 bin olan yolcu kapasitesinin 3 milyona ç kar lmas n hedeflediklerini söyledi. Y lda bir milyon üzerinde yerli yabanc turistin ziyaret etti i Mardin de uçaklarda doluluk oran n n yüzde 90 lara ulaflt n belirten Bedir, "Geçti imiz y l yap lan pist uzatma ve geniflletme çal flmas yla ayn anda dört uça a terminal hizmeti verme kapasitesine kavufltuk. Yolcular n konfor ve uçufl güvenli ini sa layacak yeni terminal binas n n yap m çal flmalar tüm h - z yla sürüyor Aral k ay nda hava liman n n aç l fl n Baflbakan 9 Recep Tayyip Erdo an n yapmas n bekliyoruz. dedi. Mardin Havaliman 'na yo un bir talep var oldu unu ifade eden Bedir, flöyle konufltu: "Mardin halk uçmay seviyor. Bugün itibar yla yolcu say s 2002'ye göre on kat art fl göstermifltir. Uçak trafi imiz de dört kat artm flt r. Bunu gören kurumumuzda yeni bir pist, yeni bir apron ve yeni bir terminal binas n n yat r m na girmifltir. Yeni terminal binam z 3 milyon yolcu kapasiteli olacakt r. ç hatlar, d fl hatlar bütün mütemmimleri ile dünya standartlar ndan bir hava liman na sahip olaca z. Uçaklardaki doluluk oran olarak Türkiye nin en iyi illerinden birisi olduklar n dile getiren Bedir, sözlerine flöyle devam etti: "Yeni binam z çok modern bütün ihtiyaçlara karfl l k verebilecek tarzda tasarland. Yeni terminal binas çelik konstrüksiyon ile kaplanacak ve 33 bin 150 metrekareden oluflacak. Aral k ay nda bitmesi planlanan inflaat ifllerinden sonra hizmete aç lacak yeni." Günlük 12 ayr uçufla hizmet veren Mardin Havaliman 'nda uçufl iptali Türkiye ortalamas n n alt nda bulunuyor. Son dönemlerde büyük dönüflümlerin yafland limanda yolcu memnuniyeti dikkat çekiyor. (CHA) Megavatta 1.1 milyon dolar gelir beklentisi ANKARA - Enerji Yat r m Uzman Cengiz Günefl, Elektrik üretim santrallerinin özellefltirilmesinde 11,7 bin megavat (MW) için 13 milyar dolar gelir beklendi ine göre, 1 megavat bafl na 1,1 milyon dolar fleklinde kaba bir hesap yap lm fl. Bu ortalama, baz tesislerde santral ömrü, yak t cinsi ve kurulufl yeri nedeniyle bunun üzerine de ç kabilir, baz santrallerde alt na da inebilir dedi. AA muhabirine konuya iliflkin de- erlendirmelerde bulunan Günefl, elektrik üretim santrallerinden üçünün özellefltirildi ini an msatt. lk olarak Seyitömer Termik Santrali nin 2 milyar 248 milyon dolara özellefltirildi ini, daha sonra Kangal Termik Santrali nin 985 milyon dolara ve Hamitabat Santrali nin ise 105 milyon dolara özel sektöre aç ld n belirten Günefl, bundan sonra ilk olarak Çatala z Termik Santrali nin özellefltirme ihalesinin beklendi ini bildirdi. Günefl, sözlerini flöyle sürdürdü: Daha sonra da Yeniköy, Kemerköy ve Yata an santrallerinin özellefltirilmesi plan var. Yeniköy ve Yata- an santralleri ayn portföyde olabilir. Özellefltirme daresi Baflkanl bir de- erleme yapacak ve sonras nda ihaleye ç kacak. EÜAfi n elinde toplam 24,7 bin megavat kapasite söz konusu. Bunun 16,7 bin megavat civar nda tesisi özellefltirilmek üzere kapsama al nd. Keban, Karakaya, Atatürk ve baz santraller EÜAfi ta kalacak. Uzan Grubundan EÜAfi a intikal eden santraller ise henüz özellefltirme kapsam na al nmad. Burada özelleflen Hamitabat, Seyitömer ve Kangal santrallerinin güçlerini ç kar rsak kapsama al nan 14 bin megavat civar nda hidrolik ve termik santral kal yor. Ayr ca Afflin A ve Afflin B santrallerinin statüleri farkl oldu u için bu sürece dahil olmayacaklar. Afflin A Santrali devam eden sözleflmesi kapsam nda özel sektöre devredilecek. Afflin B Santrali de uluslararas anlaflmayla yabanc flirketle EÜAfi ortakl - na devredilecek. 2 bin 795 megavat kurulu güçteki bu santralleri de düfltü ümüzde 11,7 bin megavat flu an için aç klanan özellefltirmeye tabi hidrolik (3 bin 677 megavat) ve termik (8 bin 100 megavat) EÜAfi santral söz konusu. Yani önümüzdeki dönemde toplam kurulu gücü 11 bin 777 megavat tesis özelleflecek. Bu özellefltirmelerin flu andaki politikaya göre portföy fleklinde de il, tek tek yap lmas n n beklendi ine dikkati çeken Günefl, Yine de baz santral ihalelerine portföy fleklinde ç k labilir, özellikle ayn havzada bulunan hidrolik santrallerin portföy yap lmas düflünülebilir. Hidrolik santraller iflletme hakk devir modeliyle do al gaz santralleri ise varl k sat fl modeliyle özellefltirilecek, linyit santrallerinde karma bir model söz konusu fleklinde konufltu. Cengiz Günefl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z n elektrik üretim santrallerinin özellefltirilmesinden 13 milyar dolar gelir beklendi ine iliflkin aç klamas na yönelik Elektrik üretim santrallerinin özellefltirilmesinden 11,7 bin megavat için 13 milyar dolar gelir beklendi ine göre 1 megavat bafl na 1,1 milyon dolar fleklinde kaba bir hesap yap lm fl. Bu ortalama, baz tesislerde santral ömrü, yak t cinsi ve kurulufl yeri nedeniyle bunun üzerine de ç kabilir, baz santrallerde alt na da inebilir. Ama tabii özellefltirmelerin baflar l olmas için finansal piyasalar n çok iyi olmas ve yabanc yat r mc lar n gelmesi laz m, bu aç dan zamanlama çok önemli ifadelerini kulland. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi VAN - Ercifl ilçesinde 3 y l önce serac l k bölümünden mezun olan iki arkadafl, kurduklar serada ürettikleri ürünlerle ilçede bir ilki gerçeklefltirdi. Yüzüncü Y l Üniversitesi Ercifl Meslek Yüksekokulu ndan mezun olan Zafer Çiçek ve Abdulhalim Akda, 2010 y l nda bir araya gelerek ilçedeki ilk seray kurdu. lçede ilk kez aç k alanda y lda iki kez ürün ald klar n belirten Zafer Çiçek, iki dekarl k alanda bafllad klar ekim alan n daha da büyüterek, ilçenin ekonomi ve istihdam na katk sunmak istediklerini belirtti. Amaçlar n n ilçede ve bölgede serac l n geliflmesine katk sunmak oldu unu ifade eden Çiçek, bölgedeki topra n bakir oldu unu, yeterince de erlendirilmedini bildirdi. Kurduklar serada domates, biber, patl can, kavun gibi ürünler yetifltirdiklerini belirten Çiçek, bu ifle bafllamalar ve devam ndaki süreci flöyle anlatt : 2010 y l nda, 2 dekarl k alana sera yapt k. Üretti imiz sebze ve meyvelere ilginin artt n görünce tesislerimizi büyüterek daha genifl alanda tar m yapmaya karar verdik. Ayr ca yeni elemanlar da ald. Bizim ayr alanlarda kurulu toplam 40 tane seram z var. 10 dekar kapal, 60 dekar da aç k olmak üzere toplam 70 dekarl k alanda tar m yap - yoruz. Serac l k alan nda bölgenin en büyük tesislerine sahibiz. Gelecek y llarda bölgede serac l n geliflece ine inan yoruz. nsanlar bizim 24 A ustos 2013 Ercifl ten bölgenin sebze ihtiyac n karfl l yorlar Ercifl ilçesinde 3 y l önce serac l k bölümünden mezun olan iki arkadafl, kurduklar serada ürettikleri ürünlerle ilçede bir ilki gerçeklefltirdi. ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, G dadaki verimlili i art rmak için e itimi art rmam z gerekir." dedi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) E itim Merkezi ve Sosyal Tesisi temel atma törenine kat ld. 3 Bakan da törende yapt konuflmada e itimin önemine dikkat çekti. Bakan Eker, g dan n insan hayat ndaki önemine de inerek, G - dadaki verimlili i art rmak için e itimi art rmam z gerekir. Bir y l içinde bu tesisin bitece i söylendi umar m bir y l sonra da yine birlikte bu tesisin aç l fl n yapar z. dedi. Türkiye de tar mdaki kay t d fl l önlemede e itimin önemine vurgu yapan Bakan Çelik de stihdamdaki kay td fl l k yüzde 52 den yüzde 36 ya gerilemifltir. Bu gerileme önemli bir oran ortaya koyuyor. Hala yüzde 36 oldu u düflünülürse ve bunun önemli ölçüde tar mda oldu u düflünülürse bu merkezlerin önemi daha çok ortaya ç kar bu sebeple tüm çiftçilere hay rl olmas n temenni ediyorum. diye konufltu. Bakan Bayraktar da tar mdaki e itim konusuna de indi ve Bakanl - ile Birlik aras nda protokol yap labilece ini dile getirdi. Yap lacak e itim merkezi ve sosyal tesisin Türkiye nin çeflitli bölgelerinden gelecek baflkanlar n ikameti ve fikir birli i yapt m z çal flmalar görünce cesaret ederek bu ifle girebiliyorlar. Bölgedeki topraklar da oldukça verimli ve y llard r de erlendirilememifl. Ama bundan sonra insanlar tar m alanlar n daha iyi de erlendirerek ekonomiye kazand racaklar. Üretikleri sebze ve meyveleri pazarlama gibi bir sorunlar n n olmad - n aktaran Abdulhalim Akda ise baflar l olmak için en baflta cesarete ihtiyaç oldu unu ifade etti. nsanlar n bu ifli küçük gördükleri için çok ilgilenmediklerini öne süren Akda, Ama bu ifl emek veren insan için çok kazançl bir ifl. Bu nedenle insanlar n topra a yönelmeleri ve emek vermeleri gerekiyor. Çiftçiler bu iflten ekmek kazand klar için dört elle sar lmalar gerekiyor. Biz bu ifli severek ve emek vererek yapt k. lk zamanlar 2 dekar olan ekim alanlar n flu anda 70 dekara ç kard k. fiu anda Ercifl in yan s ra bölgedeki illere de üretti imiz sebze ve meyveleri pazarl yoruz. nsanlar n kendi topraklar nda üretilen ürünlere büyük ilgisi var diye konufltu. (AA) Bakanlar tar mda verimlilik için e itim flart dedi aç s ndan önemli oldu unu kaydetti. Konuflmalar n ard ndan tesisin temeli at ld. (CHA)

11 G RESUN - F nd k Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (F SKOB RL K) Genel Müdürü Salih Ö ütken, f nd k al m sezonun ilk 8 günlük döneminde üreticiden 600 bin lira de erinde f nd k al m gerçeklefltirdiklerini söyledi. Ö ütken, AA muhabirine yapt aç klamada, birlik olarak f nd k al mlar na do u bölgesinde 12 A ustos, bat bölgesinde de 19 A ustos ta bafllad klar n hat rlatt. Al m sezonunu gurbetçilerin dönüfllerine bafllamalar nedeniyle erken açt klar n vurgulayan Ö ütken, Ödemelerde bir s k nt duymuyoruz. F nd k al m sezonun ilk 8 günlük döneminde üreticiden 600 bin lira de erinde f nd k al m gerçeklefltirdik. Gün içerisinde ödemelerini yapt k. Kaynak sorunumuz yok. Önümüzdeki süreçte üreticilerimizden yo un olarak ürün teslimi için talep bekliyoruz dedi. Ekonomi 24 A ustos Ö ütken, F KSOB RL K in piyasaya erken girmesinin serbest piyasada fiyatlar n yüksek seviyede seyretmesini sa lad n belirterek, flunlar kaydetti: F SKOB RL K aktif olarak piyasada. Kayna haz r, her an gelen tüm f nd alabilecek konumda. Üreticinin alternatifi olma özelli ini tafl yor. Üreticiyi serbest piyasan n insaf na b rakm yoruz. Üreticimizin art k eli daha güçlü ve tüccar ve manavlara, F nd - m iyi fiyata almazsan F KSOB R- L K e teslim ederim diyebiliyor. Tüccar ve manav da bu tehdidi görerek üreticinin f nd n yüksek fiyattan al - yor. 5,5 liradan sezonu açan serbest piyasa fiyat, FiSKOB RL K in de etkisiyle k sa zamanda 6 liran n üzerine ç kt. Bugün Giresun Kalite f nd k fiyat 6,30 kurufl. E er biz piyasaya girmeseydik bu fiyat maalesef 5,50-5,80 lira aras nda seyredecekti. Bunu görüfltü ümüz ihracatç lar da ifade ediyor. F SKOB RL K in daha da güçlenmesi noktas nda üreticilerden destek istediklerini vurgulayan Ö ütken, Art k F SKOB RL K kendi üzerine düfleni yapmaya bafllad. Piyasay kontrol eder hale geldi. Dolay s yla da üreticilerimiz de üzerine düfleni yapmal ve daha fazla birli e destek olmal. 7 y l aradan sonra F SKOB RL K N aya a kalkmas na el vermeli, destek olmal. Hiç de ilse f nd n n bir k sm n birli- e teslim etmeli. F SKOB RL K bu y l ne kadar piyasada aktif olursa seneye daha güçlü bir birlik ortaya ç kacakt r ifadelerini kulland. (AA) YARIN F SKOB RL K 600 bin lira de erinde f nd k ald KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ V D A N J Ö R A 2 A T N A R E E L 3 K A F A A S A B 4 A P A A R L E Y 5 R N Z A M E 6 S A M K A T A R 7 N O A T D E P O 8 M E L E K E N 9 F V E R O N K A 10 D E A T O 11 D O S A A 12 E M E L N A T I R 13 A L E M R R A 14 E L A L E M Z A M 15 L A N E T B M A 16 E N B A K A N A K 17 M M E T A L K 18 M E T E L K F 19 C E T Z E N T A 20 A Y A K M A T Z

12 24 A ustos YARIN Ekonomi Kristalize bal tüketin önerisi Tekirda Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan fiakir Ada, kristalize olan bal n, o bal n ifllem görmemifl ve do al oldu unun bir kan t oldu unu söyledi. ZM R - Yabanc lar, Mütekabiliyet Yasas yla birlikte gayrimenkul al mlar n stanbul un ard ndan zmir e yöneltti. Özellikle Araplar, zmir e yak n ilgi gösteriyor. REMAX Gayrimenkul Dan flman brahim Evdüzen, özellikle Orta Do u ülkelerinden gayrimenkul al m için yabanc lar n Türkiye ye geldi ini, zmir in k y fleridiyle cazibe merkezine dönüfltü ünü belirterek, Orta Do u ülke vatandafllar, Osmanl ilgisi nedeniyle stanbul a yöneldi. Ancak ikinci s rada zmir e yerleflmeyi tercih ediyor. dedi. Gayrimenkul sektörüne yönelik de erlendirmelerde bulunan Evdüzen, gayrimenkulün kaybettirmeyen yat r m arac olarak önemini devam ettirdi ini vurgulad. Türkiye de yap fiyatlar n n dünya ortalamas n n alt nda seyretti ini, bunun da yabanc lar n ilgisini çekti ini belirten Evdüzen, Bu y l n TEK RDA - Tekirda Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan fiakir Ada, kristalize olan bal n, o bal n ifllem görmemifl ve do al oldu unun bir kan t oldu unu söyledi. Ada, AA muhabirine yapt aç klamada, Tar m ve Teknoloji Günleri Fuar nda ayçiçek bal n n tan t m n yapt klar n belirterek, Trakya n n kendine özgü ayçiçek bal n - n n, tüketicilerin en fazla ra bet etti- i bal olmas na karfl n yeteri kadar bilinmedi ini ifade etti. Trakya denilince ilk akla gelenin ayçiçe i oldu unu ve Tekirda n ayçiçe i ve ayçiçek bal n n en fazla üretildi i iller aras nda öne ç kt n dile getiren Ada, Türkiye de, en fazla üretilen monofloral (tek çiçek) bal n n ayçiçek bal oldu unu vurgulad. Ada, ihracat yap lan tek çiçek bal n n da ayçiçek bal oldu unu belirterek, flöyle konufltu: Ayçiçek bal n n en büyük özelli- i, içindeki polen miktar di er ballara göre daha fazlad r. Kristalize oldu unda rahatl kla al nabilir. Hatta kriztalize olan bal, o bal n ifllem görmemifl ve do al oldu unun bir kan - t d r. Zaten d fl ülkelerde bal n oransal olarak tüketimi kristalize bal ve krem bal fleklindedir. Ada, Türk G da Kodeksi bal tebli inde monofloral ballar n tan m olmad ndan tüketicilerin raflarda bulamad n ancak yak n bir zamanda tek çiçek ballar n n sat fl n n g da kodeksinde yer alaca n kaydetti. Tüketicilere, kristalize olmufl bal tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Ada, flöyle devam etti: Ayçiçek bal kovandan ilk ç kar ld nda s v formdad r ve zaman içerisinde bütün çiçek ballar nda oldu u gibi kristalizasyon gerçekleflir. Bu süreç çiçe e göre de iflir. Örne- in kanolada 3-4 gün, pamuk bal nda 1 hafta ve ayçiçe inde de 15 ile Ocak-Haziran aylar aras nda 7 bin 761 yabanc ya, 7 bin 145 gayrimenkul sat fl yap ld. Yabanc lar, sahil fleridinde en fazla zmir e ilgi gösteriyor. diye ifade etti. brahim Evdüzen, gayrimenkul yat r mlar n n 2008 den bu yana yüksek prim oranlar na sahip oldu- unu, bu y l n dura an geçmesine ra men Eylül-Ekim aylar nda canl l k yaflanaca na iflaret etti. Gayrimenkul yat r mlar n n en kötü döneme bile yüzde 8-9 oran nda kazand rd n dile getiren Evdüzen, flöyle devam etti: Gayrimenkul, geçerlili ini yitirmeyen en önemli yat r m arac d r. Bu yat r m arac bugüne dek hiç kaybettirmemifltir. Ayr ca, son zamanlarda gayrimenkul al mlar nda sosyal medyan n a rl dikkat çekici boyutta art fl gösteriyor. stanbul daki inflaat firmalar n n zmir e yönelmesiyle rekabetin artt n, bunun da inflaatlar n kalitesine olumlu yans d n dile getiren Evdüzen, zmir de gayrimenkul piyasas hareketlilik kazanmaya bafllad. Kalite ön plana ç k yor. Al m yapmak isteyenler de art k yap lar n modern ve teknolojik olmas na dikkat ediyor. fleklinde konufltu. 2 ay içerisinde kristalizasyon gerçekleflir. Kristalizasyonun gerçekleflmesi ise çiçek ballar n n gerçek çiçek bal oldu unun ve katk maddesi kullan lmad n n garanti belgesi gibidir. Tüketici kristalize bal tüketti inde dolayl yoldan sahte balc lar n da önüne geçmifl olacakt r. Bizim tüketicilere tavsiyemiz kristalize bal kullanmalar d r. Ald klar bal n do al ve katk s z oldu undan emin olmak isterlerse kristalize bal kullans nlar. Ada, ar lar n ekonomiye en büyük katk s n n bal, polen ve ar sütününün yan nda polenizasyon yoluyla tar msal üretime yapt katk oldu- unu söyledi. Ayçiçe i, kiraz ve badem üretiminde polenizasyonun önemine de- inen Ada, flunlar kaydetti: Ar say s ne kadar fazla olursa polenizasyon da o kadar artar ve tar msal üretim de dolay s yla artacakt r. Ne kadar çok ar o kadar çok tar msal üretim bunu en iyi ifade eden slogan m zd r. Polenizasyon ayçiçe inde verimlili i yüzde 60 oran nda artt r yor ve ayn flekilde kanolada da verim art fl sa l yor. (AA) Araplar, gayrimenkul al m nda stanbul dan sonra zmir i tercih ediyor Evdüzen, Türkiye de gayrimenkul sat fllar n n ihtiyaca göre de il, yap n n gerçek de erine göre gerçeklefltirilmesi gerekti ine de savunarak, al m-sat m için güvenilir ve tek bir dan flmanla çal fl lmas n n yararl olaca n ifade etti. (CHA)

13 24 A ustos 2013 D fl Haberler YARIN 13 Fransa'da polis fliddeti gündeme oturdu PAR S - Fransa'n n baflkenti Paris'in güney bat s nda yer alan Tours'da polis'in durdurdu- u 2 kad na uygulad sert müdahale elefltiri konusu oldu. Pazar sabah meydana geldi i belirtilen ve amatör kamera kay tlar n n YouTube'da yay nlanmas yla ortaya ç kan olay büyük yank uyand rd. 'Frans z polisinin ay b ' bafll - yla sosyal paylafl m sitelerinde yay nlanan videoda, polisin yerde yatan bir kad n jopla a r flekilde dövdü ü daha sonra ise iki kad na, polis arac ndan ç kard biber gaz yla müdahale etti i görülüyor. Olay n medyaya yans mas ndan sonra görüntüleri inceleyen Tours Cumhuriyet Savc l soruflturma bafllat rken, Emniyet Genel Müdürlü ü de olaya kar flan polislerle ilgili inceleme bafllatt. Konuyla ilgili konuflan Fransa çiflleri Bakan Manuel Valls, olay n bütün fleffafl yla ortaya ç kar laca n ifade etti. Valls, polisler içerisinde flidete ve cumhuriyet polisi de erleriyle ba daflmayan tutumlara yer olmayaca n n alt n çizdi. Fransa çiflleri Bakan, büyük ço unlu- u zor ve dikkate de er ifl yapan polis memurlar n n suçsuz olmalar gerekti inin de alt n çizdi. Tours Cumhuriyet Savc Yard mc s Bruno Albisetti, ''Soruflturma olay n tüm ayr nt lar n ortaya ç karacakt r'' fleklinde konufltu. Polis Sendikas ndan yap lan aç klamada ise görüntülerde polisin sert flekilde müdahale etti i görülen kad n n polisi 3 kez s rd, polisin de kendini korumak için jopa baflvurdu u kaydedildi. Polisin 1 günlük ifl göremez raporu ald na da dikkat çekildi. Polisi s ran kad n 22 Ekim'de 'Kamu memuruna kas tl fliddet' suçlamas yla hakim karfl s na ç kacak. (CHA) 'Prenses Diana n n öldürüldü ü iddias ç kar amaçl d r' Prenses Diana n n eski korumalar ndan Ken Wharfe, Diana n n bir ngiliz askeri taraf ndan öldürüldü ü iddias n n ç kar amaçl oldu unu iddia etti. Prenses Diana ile erkek arkadafl Dodi Fayed in 1997 y l ndaki ölümleriyle ilgili ngiliz polis teflkilat yeni bilgiler elde ettiklerini aç klam flt. LONDRA - Ken Wharfe e göre ölümlerle ilgili daha önce yap - lan soruflturmalarda neden ailelerin yeni bilgileri incelemeye sunmad n vurgulayarak, Neden bu kadar uzun sürdü yeni bilgilerin verilmesi? Bu bana çok basit geliyor. Ç kar amaçl oldu unu düflünüyorum. diye konufltu. ngiltere Kraliçesi kinci Elizabeth in eski bas n sözcüsü Dickie Arbitier'de iddialarla ilgili twitter hesab ndan yorumda bulundu. Dickie Arbitier yapt aç klamada, Prenses KAH RE - M s r da askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetiminin Mursi destekçisi göstericilere yapt müdahaleler ard ndan yeni hedefi bas n mensuplar oldu. Geçti imiz hafta yaflanan olaylar sonucu TRTTürk muhabiri Metin Turan gözalt na alan güvenlik güçleri, bugün de hlas Haber Ajans ( HA) Kahire bürosunu bast. Diana n n ölüm iddialar n n ilgiyi baflka yöne çekmek için öne sürülen konu olarak belirterek, Prenses Diana n n ölümünden 16 y l geçti M s r da cunta yönetiminden bas n özgürlü üne de darbe ve hâlâ polisi bofl yere meflgul ediyorlar." dedi. ngiltere Kraliyet ailesinin eski koruma baflkan Dai Davies ise iddialar hakk nda flafl rd - n belirterek Ölümler bir kazayd ve yap lan üç ayr soruflturmada ayn sonuca var ld. dedi. Dai Davies, Prenses Diana ile Dodi Fayed in ölümlerinin kaza oldu una emin oldu unu söyleyerek, 13 y l aradan sonra nas l olur da, herhangi bir yeni bilgi ile bunun bir trajik kazadan baflka bir fley oldu unu iddia edilebilir? diye konufltu.(cha) HA'n n dünya televizyonlar na yay n hizmeti sa lad canl yay n ekipmanlar na el koyan M s r polisi, Büro fiefi Tahir Osman Hamde yi de polis merkezine götürdü. Büro fiefi Hamde'den haber al nam - yor. Öte yandan AP'nin haberine göre El Fetih Camii ndeki bask nda gözalt na al nan TRTTürk muhabiri Metin Turan' n gözalt süresi 15 gün daha uzat ld. hlas Haber Ajans n n Kahire bürosuna bir bask n düzenleyen M s r polisi, HA büro flefi Tahir Osman Hamde yi gözalt na alm fl ve bürodaki cihazlar na el koymufltur. Polis merkezine götürülen Tahir Osman Hamde'den henüz haber al namamaktad r. Uluslararas bir haber ajans na yap lan bu muamele bas n özgürlü üne a r bir sald r d r. M - s r'da yaflanan olaylar dünyaya duyurmak için görev yapan gazetecilerin gözalt na al nmas, cihazlar na el konulmas kabul edilemez. Bir kaç gün önce gözalt na al - nan TRT muhabiri Metin Turan' n gözalt süresinin 15 gün süreyle uzat lmas ise endifle vericidir. (CHA)

14 14 YARIN Çin, ABD nin Pasifik e 'bar fl' getirmesini umuyor ABD bas n na göre M s r a yap lan askeri yard m ödemeleri durduruldu WASHINGTON - ABD bas n nda Senatör Patrick Leahy' n kaynak gösterildi i baz haberlerde Obama yönetiminin M s r'a yap lan askeri yard m ödemelerini durdurma karar ald iddia edildi. The Daily Best gazetesi ve CNN e aç klamalarda bulunan senatörün Bas n Sözcüsü David Carle, "Leahy' n anlad flu ki M s r ordusuna yap lan askeri yard mlar durduruldu. Kanunun gerektirdi i gibi." fleklinde konufltu. ABD, M s r a y ll k 1,3 milyar dolar askeri yard m yap yor. ddialara göre 2013 y l içerisinde bu rakam n büyük k sm ödenmifl, 585 milyon dolarl k bakiyenin ise 30 Eylül tarihine kadar ödenmesi planlan - yordu. Beyaz Saray ve D fliflleri Bakanl henüz yard mlar n iptal edilme karar al nmad n, gözden geçirildi ini aç klad. Ancak bas nda ç kan haberlere göre Obama yönetimi, 585 milyon dolarl k k sm n ödemesini gizlice durdurdu. Haberlerde ödemelerin geçici olarak durduruldu u ifade edildi. Baflkana vekalet s ralamas nda üçüncü olan Senatör Patrick Leahy, d fl bas nda M s r da yaflanan askeri müdahaleyi darbe olarak tan mlayan ilk ABD li üst düzey politikac olarak tan n yor. ABD yönetimi, M - s r da yaflananlar sebebiyle daha önce de F-16 savafl uçaklar n n teslimat ve ortak yap lmas planlanan 'Parlak Y ld z' adl askeri tatbikat iptal etti ini duyurmufltu.(cha) Resmi bir ziyaret için ABD'de bulunan Çin Savunma Bakan Chang Wanquan, Washington un Pasifikteki durumu daha karmafl k hale sokmamas ve bölgeye bar fl getirmesini umdu unu söyledi. Ulusal ç karlar nedeniyle son y llarda karfl karfl ya gelen Çin ve ABD, yeni tip askeri iliflkiler kurmak için çal flmalar n h zland rd. PEK N - ABD Savunma Bakan Chuck Hagel ile dün 3 saatten fazla görüflen Chang, internet güvenli i konusunda çifte standard n kabul edilemez oldu unu söyledi. Görüflmenin ard ndan bas n n karfl - s na ç kan iki bakan, ikili ve bölgesel sorunlar n yan nda, internet güvenli i gibi konularda fikir birli ine vard klar - n belirtti. Hagel, "Amac m z ortakl k yoluyla askeri birlikler aras nda güven infla etmek. Bu y l ilk defa Çin Halk Kurtulufl Ordusu na (PLA) ba l deniz filosunu gelecek y l gerçekleflecek çok tarafl deniz tatbikat 'RIMPAC'e davet ettik." diye konufltu. kili iliflkilerinin Asya Pasifik bölgesinde istikrar ve güvenli in sa lanmas ad - na önemli oldu una dikkat çeken ABD li Bakan, Çin ile olumlu ve yap c iliflkiler kurmak konusunda kararl olduklar n ifade etti. Çinli Bakan Wanquan, "Çin - ABD iliflkileri yeni tarihi bir dönemde. Çin - ABD askeri iliflkilerinde yeni bir model infla edilmesi bize stratejik güveni art rmaya, stratejik riskleri düflürmeye ve dünya bar fl ile bölgesel istikrar devam ettirmeye yard mc olabilir." ifadelerini kulland. D fl Haberler ABD nin bölgede etkisini art rmaya çal flmas konusundaki düflüncelerinin sorulmas üzerine Bakan Chang, Devlet Baflkan Xi Jinping in "Pasifik bölgesinin iki dev ülke için yeterli alan sa layacak genifllikte oldu u" sözlerini hat rlatt ve ABD nin Asya Pasifik te yap c rol oynamas n her zaman memnuniyetle karfl layacaklar n söyledi. Çin medyas na göre ABD ve Çin, Kas m ay nda Hawaii'de insani yard m ve afetle mücadele konular nda ilk kez ikili tatbikat düzenleyecek. Ayr ca iki taraf, insani yard m, terör ve korsanla mücadele ve bar fl koruma gibi alanlarda temas ve iflbirli ini yo unlaflt rmay kararlaflt rd. Çin medyas na göre, 24 A ustos A ustos ta ABD ye giden Chang, ABD ordusuna ba l Pasifik Komutanl, Kuzey Komutanl ve Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanl 'n ziyaret ederek, test odalar - n gezdi. Söz konusu yerlerin ziyaretinin, duyulan "karfl l kl güveni" gösterdi i ifade edildi. ki taraf toplant da önemli askerî eylemlerde karfl taraf n bilgilendirilece i bir mekanizma kurulmas için görüflmeler yapmay da kararlaflt rd. Bakan Chang ayr ca, "Çin ile ABD aras ndaki iliflkiler, tarihî bir dönemde bulunuyor. Yeni tip ikili askerî iliflkilerin kurulmas, iki ülkenin karfl - l kl stratejik güveninin art r lmas ve stratejik risklerin giderilmesi, dünya bar fl n n ve bölgesel istikrar n korunmas na yararl d r. Çin, ABD ile birlikte iki ülke liderleri aras nda var lan anlaflmalar yerine getirerek, diyalogu yo unlaflt rmaya ve somut iflbirli ini art rmaya haz rd r. Çin, ABD ile aras ndaki fikir ayr l klar n çözüp, iki ordu iliflkisini daha yüksek bir seviyeye götürmek için çaba gösterecek." dedi. ABD, bölgede Çin e karfl askeri denge oluflturmak üzere donanmas n n yüzde 60 n Pasifik e kayd raca n aç klam flt. Çin, ABD nin Pasifik teki etkisini artt rma ve Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle s kl kla düzenledi i ortak deniz tatbikatlar ndan endifle duyuyor.(cha)

15 24 A ustos 2013 Ankara YARIN Tabakhane Camisi'nde restorasyon bafllad Ulus ta Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi ni uygulayan Ankara Büyükflehir Belediyesi, yaklafl k 7 ay önce elektrik konta ndan ç kan yang nda büyük zarar gören tarihi Tabakhane Camisi nin restorasyonuna bafllad HABER MERKEZ Sahipsiz sokak hayvanlar na kol kanat geren Keçiören Belediyesi, kurdu u Rehabilitasyon Merkezi nde sokak hayvanlar n n afl r ço almas n önleyici k s rlaflt rma ifllemini de gerçeklefltiriyor. Belediye ekiplerince sokaktan toplanan bafl bofl hayvanlara, Rehabilitasyon Merkezi ndeki uzman veterinerler taraf ndan k s rlaflt rma ifllemi uygulan yor. Bu sayede sokak hayvanlar n n üremeleri kontrol alt na al narak say lar n n artmas önleniyor. Merkezde ayr ca sokak hayvanlar na zoonoz hastal klarla mücadele amaçl ilaçlama ve dezenfeksiyon ifllemleri de yap l yor. Vatandafllar için hayat kolaylaflt - r c tedbir ve düzenlemeleri hayata geçiren Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlar na yönelik uygulamalar ile HABER MERKEZ Ulus ta yaklafl k 7 ay önce ç kan yang nda küle dönen tarihi Tabakhane Camii, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan eski özgün tabakhane_cami_restorasyon_ _5.jpgyap s na kavuflturuluyor. Ulus ta Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi ni uygulayan Ankara Büyükflehir Belediyesi, yaklafl k 7 ay önce elektrik konta ndan ç kan yang nda büyük zarar gören tarihi Tabakhane Camisi nin restorasyonuna bafllad. Tarihi camide restorasyon projesi kapsam nda çat yenilemesi gerçeklefltirildi, iç k s mlardaki yanan ahflap k s mlar sökülerek s va raspalar yap ld. Saçak kaplamalar tekrar yap lmaya bafllanan caminin avize, mihrap, minber ve kürsüsünün de restorasyon projesine uygun olarak eski özgün haline getirilmesi için çal flmalar sürüyor. Caminin minaresinde kurulan iskele yard - de dikkat çekiyor. Sokak hayvanlar - n n, afl r s caklar n yafland yaz günlerinde su ve yem bulmakta zorland n tespit eden Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan parklara su ve yem kaplar yerlefltiriyor. Ayr ca Keçiören de bulunan esnaflara da su ve yem kaplar da t larak, sokak hayvanlar n n suya ve yeme ulaflma seçenekleri art r l yor. Bunun yan s ra sahipsiz hayvanlardan birisine sahip ç kmak isteyen vatandafllar Rehabilitasyon Merkezi ne bile gitmeden, belediyenin resmi internet sitesine girerek seçimini yapabiliyor. Belediyenin internet sitesinde k s rlaflt r lan sokak hayvanlar ile ilgili bilgilere de yer veriliyor. Keçiören Belediyesi nin hayvan dostu bir belediye oldu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ilçede yaflayan insanlar m yla temizlik çal flmalar yürütülüyor. Yaklafl k 2 ay içinde tamamlanacak olan restorasyonun ard ndan kadar di er canl lar n da yaflam hakk bulundu unu vurgulad. Baflkan Ak, Do an n parças olan bu canl - lara tüm iklim koflullar nda hangi flartlar sa lamak gerekiyorsa o flartlar sa layacak önlemler al yoruz. 15 caminin yeniden hizmete aç laca bildirildi. Ulus Kevgirli Sokak ta bulunan Vak flar Bölge Müdürlü ü ne ait cami, 24 Aral k 2012 tarihinde gündüz saatlerinde elektrik konta- ndan ç kan yang nla birlikte büyük zarar görmüfltü. Yang nla iç k sm tamamen yanan 5,5 as rl k tarihi Tabakhane Camii nin restorasyonunu Ankara Büyükflehir Belediyesi üstlenmiflti. Ankara Büyükflehir Belediyesi Ulus Tarihi Kent Merkezi nden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s Balamir Gündo du, yang nda büyük hasar gören ve mülkiyeti Vak flar Bölge Müdürlü ü ne ait olan Tabakhane Camisi nin Vak flar Bölge Müdürlü- ü nün gözetiminde Ankara Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Dairesi taraf ndan tamamen restore edilece ini aç klam flt. Keçiören'de sokak hayvanlar kontrol alt nda Parklara yerlefltirdi imiz su ve yem kaplar n n yan s ra esnaflar m za da su ve yem kaplar da tt k. Evcil hayvan hastanemiz ve acil hayvan ambulans m zla hayvanlar için tedavi ve bak m hizmeti veriyoruz dedi.

16 24 A ustos YARIN Ankara Baflkan Tuna, sivil toplum kurulufllar n n da takdirini topluyor Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, halk n ve sivil toplum kurulufllar n n takdirini toplamaya devam ediyor. Belediye dert kap s d r diyerek herkesin derdine çare bulmaya çal flan Baflkan Tuna ya çal flmalar ndan dolay bir teflekkür de nsani Yard m Vakf ndan ( HH) geldi. nsani Yard m Vakf Ankara fiube Baflkan Mustafa Sinan, Suriyeli vatandafllara yard m götürülmesi için emek veren Baflkan Tuna ya teflekkür ederek tu ra hediye etti. HABER MERKEZ Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n a 2 Temmuz Park n gezdirip bilgi verdi Ankara- Çankaya Belediyesi nin Dikmen bölgesi Malazgirt Mahallesi nde yap m na bafllad 2 Temmuz Park na Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n hayran kald. Sivas ta 20 sene önce Pir Sultan Abdal fienlikleri s ras nda Mad - mak Oteli nde yanarak can veren 33 ayd n n an s n yaflatmak için HABER MERKEZ Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, halk n be enisini kazanmaya devam ediyor. Baflkan Tuna, vatandafltan oldu u kadar muhtarlardan ve sivil toplum kurulufllar ndan da tam not al yor. Yurt içi ve yurt d fl yapt yard mlarla ad n duyuran nsani Yard m Vakf ( HH), Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya yard m ve desteklerinden dolay teflekkür etti. Ramazan boyunca iftar ve sahur yemekleriyle Adeviye deki vatandafllara yemek götüren Vak f, Suriye deki yard m çal flmalar n aral ks z sürdürüyor. Vak f, Cilvegözü s n r kap s ve fianl urfa da t rlarla vatandafllara yemek götürüyor. Her gün 9 bin Suriyeli vatandafla yemek yard m yap ld n belirten Ankara HH Yönetim Kurulu Üyesi ve Sincan Temsilcisi Ali Ekber Yarad lm fl, Sincan Belediyesi nin Belediye Meclis karar ile Suriyeli kardefllerimize yard mda bulundu unu ifade etti. nsani Yard m Vakf Ankara fiube Baflkan Mustafa Sinan da Suriyeli vatandafllara yard m götürülmesi için emek veren Baflkan Tuna ya teflekkür ederek tu ra hediye etti. Baflkan Tuna ya çal flmalara verdi i destek için teflekkür eden Ankara HH Yönetim Kurulu Üyesi ve Sincan Temsilcisi Ali Ekber Yarad lm fl; Sincan m za ve Sincanl m za yapm fl oldu u maddi ve manevi hizmetlerden, a abeyli inden ve HH ya verdi i destekten dolay HH ad na çok teflekkür ediyorum. Suriye de yard m m z bekleyen kardefllerimize Vak f olarak her gün yemek götürüyoruz. Türk halk n n verdi i desteklerle 3 y ld r kardefllerimizin karn doyuyor. Belediyemiz ve Baflkan m z da bu hassas konuya kay ts z kalmayarak yard mda bulundu. Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna olmak üzere bu hay rl ifle vesile olan herkese çok teflekkür ederim. dedi. Toplum vicdan na seslenen parka Günayd n dan tam not Ankara y kuflbak fl gören bir güzergahta konumland r lan park Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ile gezen ve Tan k tan park hakk nda bilgiler alan Günayd n, toplumsal vicdan n körleflmemesi ve bu tür ac lar n unutulmamas ad na sa lam bir toplumsal bar fl n sa lanmas için çok büyük ihtiyac karfl layacak olan park Ankaral lara kazand rmas ndan dolay Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a teflekkür etti. Yap m nda son aflamaya gelinen ve birkaç rötuflun d fl nda eksiklerinin kalmad n belirten Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Son olarak 2012 y l nda görülen dava ile Mad mak Katliam zaman afl m na u rat larak unutturulmaya çal fl l yor. Ama bu park sayesinde olay toplum vicdan nda yerini koruyacak ve her 2 Temmuzlarda buraya gelen insanlar dünyaya bu ç l hayk racak diye konufltu. Sivas ta yaflam n yitiren 33 ayd n simgeleyen rölyefler ile Pir Sultan Abdal betimleyen an t n da yer ald 11 bin 192 metrekare alana sahip içerisinde tören alan, amfi tiyatro, yürüyüfl yollar, çocuk oyun alan ve seyir teraslar n n da bulunaca park gezerken duygulanan Günayd n, park n yap m nda eme i geçen belediye çal flanlar yla sohbet ederken Tan k a da çal flmalar ndan dolay baflar lar diledi.

17 24 A ustos 2013 Ankara YARIN Çankaya'da engelsiz okullar Haftal k bas n toplant s n yeni Belediye Meclis Salonu nda gerçeklefltiren Bülent Tan k, geçen y l bafllatt klar okullarda tadilat çal flmas n sürdürdüklerini ve 156 okulda yap lan analiz sonucunda geçen y l 40 okul bu y l da 40 okulda engelli ö rencilerin eriflimlerini kolaylaflt racak uygulamalar yapt klar n söyledi. HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi ne ba l 24 farkl mahallede aç lan kad n e itim kültür merkezlerinin yeni sezon baflvurular 28 A ustos ile 23 Eylül tarihleri aras nda yap lacak y l kay tlar na k sa bir süre kala Alt nda Belediyesi taraf ndan kad n e itim kültür merkezlerinde aç lmas düflünülen meslek edindirme ve hobi kurslar da belli oldu. 40 bin Alt nda l kad n n faydaland merkezlerdeki tüm aktiviteler ücretsiz 40 bin kad n n hiçbir ücret ödemeden devam etti i merkezler, e itim-ö retim y l için haz rl klar n tamamlad. Alt nda Halk E itim Müdürlü ü, kamu kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i yap lan kad n e itim ve kültür merkezleri arac l yla hayata farkl bir pencereden bakan Alt nda l pek çok kad n okuma yazma ö rendi, diploma ald, ehliyet ald, meslek sahibi oldu, ürettikleri ürünleri satmaya bafllad hatta kendi ifl yerini açt. Söz konusu kurslar sayesinde 150 den fazla kad n kendi ifl yerini açarken, 6 bin 500 kad n okuma yazma ö rendi. Alt nda l kad nlar, kültür merkezlerinde özgüven tazelerken sosyalleflme yolunda da önemli ad mlar at yor. Kad n e itim kültür merkezlerinde foto rafç l k, moda tasar m, stilistik, okuma-yazma, bilgisayar, ngilizce, resim, nak fl, biçki dikifl, k rk yama, tak, mis sabun, tafl bebek, i ne oyas, hat, ebru, tezhip vb gibi kurslar n yan s ra kiflisel geliflime HABER MERKEZ Bülent Tan k, okullara gidifl geliflte engelli ö rencilerin büyük s k nt yaflad n belirterek, Belediye olarak maddi olanaklar m z el verdi ince bedensel engelli ö rencilerimiz için merdiven, tuvalet, okul çevresi kald r m düzenlemeleri gibi eksikliklerini tespit edip çal flmalar yapt k. Bu kapsamda 6 okulumuzu tamamen engelsiz hale getirirken di er okullar n da eksiklerini gidermeye çal flt k. Geçen y l 40 okulda yapt m z tadilatlar n devam n bu y l da 40 okulda daha köklü iyilefltirmeler yaparak devam ediyoruz. dedi. Belediyenin Fen flleri Müdürlü- ü nün kapsaml bir çal flma yürüttü- ünü ifade eden Tan k, bütün okullarda yap lan analiz çal flmas n n amac n n okullardaki engelli olan olmayan tüm ö rencilerin sa l düflünülerek müdahale gerektiren hususlar n tespitinin oldu unu söyledi. Bu y l 40 okulda kapsaml tadilat, 12 okula engelli tuvaleti yap m, 25 okula Atatürk Büstü yerlefltirilmesi ve 60 okulda da boya badana tadilat çal flmalar n n devam etti ini belirten Tan k, y l sonuna kadar 20 okulu, giriflleri, rampa ve korkuluklar ve tuvaletleriyle engelsiz okul haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Çankaya Belediyesi nin Engelsiz katk sa layacak diksiyon, drama, modern dans ve halk oyunlar na yönelik e itimler de verilecek. Alt nda Belediyesi nin Alt nda l kad nlara sundu u imkânlar bunlarla da s n rl de il. Kad nlar n gelifliminde müzik ve 17 Okul çal flmalar n n görsel sunumunu yapan Baflkan Yard mc s Bu ra Gökçe de yap lan bu analiz çal flmas n n Türkiye de yap lan ilk çal flma oldu unu söyledi. Okullardaki engelli ö rencilere yönelik eksiklerin, asansör var m yok mu yap labilir mi, engelli rampas mevcut mu, engelli wc var m ya da yap labilir mi ve uygun alan var m gibi sorularda arand n belirten Gökçe, sa l kl vatandafllar için hiç dikkat edilmeyen girifl düzenleme ve tuvaletlerin engelli çocuklar, ebeveynleri ve hareket engelli tüm vatandafllar için büyük önem tafl d - n söyledi. Çankaya Belediyesi bu çal flma ile önemli bir sosyal yaraya parmak basarak yeni e itim ö retim y l bafllayana dek çok say da okulun fiziksel eksikliklerini gidermifl olurken, ilçedeki okullar aflama aflama engelsiz hale getirecek. Kad n e itim ve kültür merkezleriyle YEN DEN sporu da göz ard etmeyen Alt nda Belediyesi, ba lama, ud, keman, kanun, ney, Türk Sanat ve Türk Halk Müzi i kurslar yla beraber aerobik, fitness, pilates ve badminton branfllar nda da kurslar vermeye haz rlan yor.

18 18 YARIN ZM R - zmir de uyuflturucu ve alkol kullan m nedeniyle üniversite ö rencisinin ölümüyle gündeme gelen alkol ba ml l na iliflkin AA muhabirine aç klamada bulunan Befliro lu, her iki ba ml l l k konusunun da ayr ayr ele al nmas gerekti ini belirtti. Uyuflturucu ve alkolün ayn anda al nmas n n insan sa l n çok daha olumsuz etkileyebildi ine iflaret eden Lütfullah Befliro lu, Son y llarda birden fazla yasa d fl maddeyi bir arada kullanma ve alkol ba ml l ile baflka maddelerin kullan m oranlar nda art fllar görülmektedir. Bu grupta farkl maddelerin farkl etkileri yoluyla ya da maddeler aras nda etkileflim yoluyla yaflanan t bbi sorunlar daha fazla olabilmektedir dedi. Enfeksiyon, kalp damar hastal klar, sinir sistemi hastal klar ve ek ruhsal problemlerin daha fazla yaflanabilece ini söyleyen Befliro lu, özellikle acil tedavi gerektiren t bbi durumlarda sorun yaflanabilece ini, zehirlenme gibi ölüm riski yaratan sorunlar n daha s k ortaya ç kabildi- ini anlatt. Çoklu madde kullan m tedavisinin de daha zor ve karmafl k oldu- unu ifade eden Befliro lu, Bu grup hastalar n tedavi motivasyonar daha düflük olabilir ve bu nedenle tedavi programlar n yar m b rakabilmektedirler diye konufltu. Lütfullah Befliro lu, uyuflturucu ile tan flma yafl n n giderek düfltü- ünü, özellikle ergenlik döneminde gençlerin çok kalabal k flekilde bir araya geldi i ortamlar n tehlike arz etti ini ifade etti. Alkol d fl madde kullan m s ralamas nda k rsal kesimde esrar n tercih edildi ini söyleyen Befliro lu, kentlerde ise daha karmafl k yap l, ba ml l k potansiyeli daha fazla maddelerin kullan ld n aç klad. Esrar kullan m n n da kentlerde ciddi bir sorun olarak art fl gösterdi- ini anlatan Lütfullah Befliro lu, Baz bölgelerde ba ml l k yap c maddelerin da l m de iflebilmektedir. Özel okullar ve devlet okullar aras ndaki fark pek göze çarpmazken, zor temin edilen ve pahal uyuflturular biraz daha sosyoekonomik düzeyi yüksek ö rencilerin oldu u okullarda kullan lmaktad r. Genel olarak okul fark gözetmeksizin her kesimden ö renci gruplar nda madde ve alkol kulan m n n art fl söz konusudur diye konufltu. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Ba ml l Araflt rma ve Uygulama Merkezi (EGE- BAM) Müdürü Prof. Dr. Cahide Ayd n ise madde kullan m nda birden fazla etken oldu unu ifade etti. Her çocu un, gencin ayr yaflam ve özellikleri oldu una iflaret eden Ayd n, Kiflilik, zeka, aile faktörleri, ailenin tutumu, uyumu çok önemli. Ailede suça bulaflan olup olmad da çocu u etkileyebilir. Özel okullarda uyuflturucu ba ml l - daha yüksek diye bir yorum yapamay z, al m gücü yüksek olanlarda farkl, düflük olanlarda farkl Ankara madde kullan m söz konusu olabilir dedi. Son y llarda madde kullan m n n toplumun genifllemesine ba l olarak artt n ifade eden Ayd n, uyuflturucu konusunda bilinçlenen ailelerin merkeze daha erken baflvurdu unu da sözlerine ekledi. zmir Milli E itim Müdürü Vefa Bardakç ise aile ve kurumlar aras ndaki iflbirli inin büyük önem tafl d n belirtti. Ö rencilerin madde ba ml l ndan kurtulmas konusunda yasa ve yönetmelik gere i çal flma yapt klar n aktaran Bardakç, Bu tür vakalarla karfl laflt m zda takibini yap yoruz, öncelikle uyuflturucu madde temini konusunda zmir Emniyet Müdürlü ü ile iflbirli i yap yoruz. T bben tedavi gerekiyorsa da Sa l k Müdürlü ü ile ortak çal flma yap yoruz fleklinde konufltu. Çocuklar n uyuflturcu madde kullan m ndan korumak isteyen ailelere görev düfltü ünü anlatan Vefa Bardakç, Ö rencilerin uyuflturucu maddeyle buluflmas ndan önce ailelerin bu ifli ciddiye almas ve çocu unu takip etmesi gerekiyor dedi. (AA) 24 A ustos 2013 Gençleri bekleyen sinsi tehlike : Uyuflturucu Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Psikiyatri ve AMATEM Klini- i E itim Sorumlusu Prof. Dr. Lütfullah Befliro lu, son y llarda birden fazla yasa d fl maddeyi bir arada kullanma oranlar nda art fl oldu unu söyledi. Trafikteki araç say s art yor ANKARA - Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 58,6, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 29,3 azald. Haziran ay sonu itibariyle trafikteki toplam tafl t say s, 28 bin 945 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Haziran ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar istatistiklerini aç klad. Buna göre, haziranda trafi e kayd yap lan toplam 56 bin 464 tafl t içinde, yüzde 50,1 pay ile otomobil ilk s - rada yer ald. Otomobili yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,8 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Haziran ay nda trafi e kaydolan tafl tlar n yüzde 6,5 ini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Y l n ilk 6 ay nda trafikteki toplam tafl t say s, 435 bin 680 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu. Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s haziranda bir önceki aya göre yüzde 58,6 azald. Bu düflüfl, otomobilde yüzde 62,9, minibüste yüzde 60, otobüste yüzde 53,4, kamyonette yüzde 65,8, kamyonda yüzde 59,5, motosiklette yüzde 45,1, özel amaçl tafl tlarda yüzde 42,5, traktörde yüzde 43,9 olarak gerçekleflti. Geçen y l n ayn ay na göre trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s yüzde 29,3 azald. Söz konusu azal fl otomobilde yüzde 26, minibüste yüzde 41,1, otobüste yüzde 13,5, kamyonette yüzde 46,7, kamyonda yüzde 46,4, motosiklette yüzde 23,4, traktörde yüzde 30,8 olurken, özel amaçl tafl tlarda yüzde 514,6 art fl oldu. (AA)

19 24 A ustos 2013 E itim "Akademisyenlerin maafllar, Malezya ve Güney Afrika'daki meslektafllar ndan daha düflük'' ANKARA - SETA'n n haz rlad Ö retim Üyeli i Maafl Raporu'nda, Türkiye'deki ö retim üyelerinin maafllar n n düflük oldu u, bunun da yetenekli insanlar n üniversitelerden uzaklaflmalar - na neden oldu u bildirildi. SETA, Türkiye'de üzerinde çok da fazla araflt rma yap lmam fl ö retim üyelerinin maafllar yla ilgili ulusal ve uluslararas düzeyde karfl laflt rmalar n da yer ald rapor haz rlad. Rapora iliflkin detayl veriler, yar n YÖK Baflkan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve çok say da rektörün kat l m yla gerçeklefltirilecek bas n toplant s nda kamuoyuyla paylafl - lacak. Raporda, Türkiye'deki ö retim üyelerinin çal flma flartlar ve maafllar n n, hem ulusal düzeyde di er kamu çal flanlar karfl s nda geriledi i hem de uluslararas düzeyde benzer ekonomik ve sosyal koflullara sahip ülkelerin oldukça gerisinde kald vurguland. Bunun da toplumsal geliflmenin en önemli itici de iflkeni olan üniversitenin misyonundan uzaklaflmas na ve ö retim üyeli i mesle inin de gerilemesine yol açt ifade edildi. Verilerin, Türkiye'deki ö retim üyeleriyle di er ülkelerdeki meslektafllar aras nda maafl düzeyi aç s ndan ciddi farkl - l klar oldu unu ortaya koydu u kaydedildi. Mevcut maafllar n düflüklü ünün, yetenekli insanlar n üniversitelerden uzaklaflmalar na neden oldu u belirtilen raporda, Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde ilk 10 büyük ekonomiden biri olmak için üniversitelerde çal flman n cazip k l nmas gereklili ine iflaret edildi. Rapora göre, girifl düzeyindeki maafllar aç s ndan Türkiye, karfl laflt rma grubunda yer alan ülkeler aras nda 17. s - rada yer al yor. Türkiye, s ralamada Malezya, Arjantin ve Hindistan' n gerisinde bulunuyor. Girifl pozisyonuna en yüksek maafl 5 bin 733 dolar ile Kanada, en düflük maafl ise 259 dolar ile Çin ödüyor. (A.A) YARIN Türkler için e itimin cazibe merkezi Amerika WASHINGTON - ABD'li e itim kurumlar na son y llarda büyük ilgi gösteren Türk ö rencilerin ço u, mühendislik ve iflletme yönetimi gibi alanlardaki yüksek lisans ve doktora programlar n tercih ederken, mezunlar, geçirdi i ekonomik dönüflüm sayesinde daha iyi ifl imkanlar sunan Türkiye'ye geri dönüyor. AA, Türk ö rencilerin Amerikan üniversitesine ilgisini araflt rd. ABD'ye e itim için giden veya oradan dönen Türk ö rencilere soruldu unda, onlar için Türkiye'deki e itimlerinin üzerine ABD diplomas n koymak ve böylece daha iyi ifl f rsatlar na sahip olmak en büyük etken. Türkiye'de üniversite ve yüksek lisans e itimi ald ktan sonra, Fulbright bursiyeri olarak Virginia Old Dominion Üniversitesinde Çat flma ve flbirli i üzerine doktora yapan Beyza Ünal, Türk ö rencilerin, Türkiye'de e itim yetersiz oldu undan dolay ABD'ye gitti i düflüncesinin yayg n bir yanl fl oldu u kanaatinde. Ünal, "Türkiye'deki sistem, ö rencilerin yurt d fl - n görmesi ve mümkünse yurt d fl deneyimini ileride ifline ve yaflam na aktarabilmesi üzerine kurulu" dedi. Di er bir yanl fl yarg y "sadece zengin ailelerin çocuklar n n ABD'de e itim görüyor olmas " fleklinde gören Ünal, "Ben Fulbright bursunu kazanarak geldim. Benim kazand m sene bursu alan gelir durumu düflük veya Anadolu'nun farkl okullar ndan bursu kazanm fl ö renciler vard. Yurt d fl nda e itim görmek için zengin bir aileden geliyor olman za gerek yok" diye konufltu. stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Fizik Mühendisli i bölümünden mezun olarak ABD'ye dil e itimi için giden Kurumsal Kredi Tasfiye Uzman Dilek Bolat da ABD'de tan flt Türk ö rencilerin Türkiye'deki iyi okullardan mezun olmufl, baflar l ö renciler oldu unu söyledi. luslararas ö renciler aras nda ödül alan çok fazla Türk ö renci bulundu unu dile getiren Bolat, ABD'de Türk ö rencilerin artmas ndaki en önemli faktörleri flöyle s ralad : "ABD'deki devlet üniversitelerinin okul ücretlerinin Türkiye'deki özel üniversitelerden çok daha ucuz olmas, Türkiye'deki okullarda verilen ngilizce e itimin eksik kalmas, Türkiye'deki iyi flirketlerin hepsinde al nacak olan personelden çok iyi ngilizce beklentisinin bulunmas, özellikle bilim alan nda ABD'de yap lan akademik çal flmalar n çok daha kolay olmas ve yurt d fl deneyimi kazanman n önemi". Hacettepe Üniversitesi ngiliz Dili E itimi bölümünden mezun olduktan sonra 5 y l önce Fulbright bursunu alarak New York Eyalet Üniversitesi'nde TESOL (Dil Bilimi) yüksek lisans yapan ve Koç Üniversitesi'nde okutman olarak görev yapan Ozan Varl da kendi deneyimini flöyle akt r yor: "Türkiye'ye döndüklerinde 19 ABD'de okumufl olmak hala geçer akçe ve bu durumun verdi i ayr cal k ço u kurumda diploman n nereden al nd pek önemli olmad için hala geçerli. Bu durumda ABD'ye giden ço unlu un ilk akl na gelen spesifik bir okul ya da program yok, aksine, 'hele bir ayak basal m da sonra orada karar m z veririz, kendimize bir yol çizeriz' deniyor. Bu tercihleri belirleyen faktörler aras nda da ekonomik kayg lardan (okul harc, ders kredisi bafl na ödenen para, ev kiralar, hayat pahas vs.) tutun, yaflanacak yerde Türklerin ço unlukta olup olmad na kadar birçok ince hesab sayabiliriz." Türk ö rencilerin amac - n n okumaktan ziyade "flans - n denemek" ve "Amerikan rüyas n n gerçek olup olmad - n bizzat yerinde teflhis etmek" oldu unu savunan Varl, "Bunun için çok ciddi süreçlerden geçmenize, çok ciddi kriterleri aflman za gerek yok. fliniz rast gider de bir dil okulundan kabul al rsan z, ö renci vizesi baflvurusu yapabilir, bu vizeyle dil okulundan bafllamak üzere azminize ve flans n za ba l olarak baflka okullara kay t yapt rabilir, bu flekilde vizenizi uzatarak senelerce ABD'de kalabilirsiniz" diyor. (A.A)

20 20 YARIN Kültür Sanat 24 A ustos 2013 Atayurttan Anayurda pek Yolu Belgeseli ESK fieh R - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda 13 bölümden oluflacak "Atayurttan Anayurda pek Yolu" adl belgesel film çekilecek. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, belgesel filmin tan t m toplant s nda, geçmiflte kültürleri ve Türk dünyas n ba layan pek Yolu'nun, flimdi de ayn fonksiyonu sürdürdü ünü bildirdi. Belgesel film projesinin, geçmiflle ba lar kuvvetlendirece ini ve milli haf zay tazeleyece ini belirten Tuna, flöyle konufltu: "Türk Dünyas Kültür Baflkentli i ile geçmifli gelece e tafl rken pek Yolu da kulland m z yollardan biri olacakt r. Bu yolla Türk kültürünün de erlerini, 'sevgi ve hoflgörü' temel de erinden hareketle tüm dünyaya tan tarak dünya bar fl na da hizmet etmek istiyoruz. Türk Dünyas Kültür Baflkentli i etkinlikleri kapsam nda önemli bir projenin bafllang c na flahitlik ediyoruz. Tabii ki 'kal c eser' derken sadece bina yapm yoruz, kal c belgeseller, filimler de yapmay arzu ediyoruz." Filmin yap mc s Kemal Çiftçi ise "Atayurttan Anayurda pek Yolu Belgeseli" için çal flmalara bafllad klar n söyledi. pek Yolu'nun geçti i bölgelerde yetiflmifl önemli kiflilerin, dünya tarihinde bilim ve sanatta çok önemli yerleri oldu unu vurgulayan Çiftçi, flunlar kaydetti: "Belgeselimizle bir kere daha bunlar dünya gündemine getirmek istiyoruz. Unutulmufl de erlerimizi ve tarihte kurmufl oldu umuz medeniyeti, insana verdi imiz önemi bir kere daha bu belgesel yoluyla gündeme getirmek istiyoruz. 6 ayda 13 bölümün tamam n Türkçe ve ngilizce olarak yay na haz r hale getirece iz. Türkçesi baflta TRT olmak üzere ulusal kanallarda da yay nlanacak, ngilizcesi için de yabanc televizyon kanallar n n yetkilileriyle görüflmelerimiz devam ediyor." Filmin yönetmenli ini üstlenen Ekrem Borazan da projeye bafllarken pek Yolu'nun ç kt noktay merkez ald klar n anlatt. lk çekimleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yapacaklar n anlatan Borazan, birinci bölümün yaklafl k 3 ay sonra yay nlamas n n planland n ifade etti. Kudüs'te Türk müzi i konseri KUDÜS - Kültür ve Turizm Bakanl ve Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl 'n n (T KA) ortaklafla düzenledi i programda sahne alan Türk sanatç lar, Filistinlilere konser verdi. Do u Kudüs'teki Filistin Ulusal Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde stanbul Solistleri Grubu, Filistinlilere unutulmaz bir gece yaflatt. Türk müzi inin seçkin flark lar n seslendiren sanatç lar, Türkçe ve Arapça ilahiler de söyledi. Dr. Murat Salim Tokaç, konserin ard ndan AA muhabirine yapt aç klamada, grup üyelerinin Türkiye'de birer marka oldu unun alt n çizerek, Filistin'de özellikle de Kudüs'te konser vermekten dolay mutlu olduklar n ve gördükleri ilgiden menun kald klar n belirtti. Gecede konuflan T KA Baflkan Yard mc s Süreyya Er ise T KA'n n 2005 y l ndan beri Kudüs ve Filistin'de e itim ve sa l k konular nda hizmet verdi ini dile getirdi. Konserle T KA'n n, faaliyetlerine yeni bir boyut katt n kaydeden Er, Filistinlilerin, Türk sanatç lar çoflkuyla karfl lay p ayakta alk fllad n vurgulad. Konseri izlemeye gelen Filistin Kültür Bakan Dr. Enver Ebu Iyfle de Türk sanatç lara teflekkür ederek, Kudüs'ün bütün Arap dünyas n n kültürel baflkenti oldu u ifade etti. stanbul Solistleri Grubu, Kültür ve Turizm Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürü ney ve tanbur sanatç s Murat Salim Tokaç, ud sanatç s Yurdal Tokcan, kanun sanatç s Hakan Güngör, kemençe sanatç s Derya Türkan, solist Mehmet Kemiksiz ve ritmde Fahrettin Yark n'dan olufluyor. (AA)

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı