Trafikte araç say s art yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trafikte araç say s art yor"

Transkript

1 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e itim ve kültür merkezleriyle YEN DEN Trafikte araç say s art yor Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, haziran ay nda bir önceki aya göre yüzde 58,6, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 29,3 azald. Haziran ay sonu itibariyle trafikteki toplam tafl t say s, 28 bin 945 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Haziran ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar istatistiklerini aç klad. HABER 18 DE HABER 17 DE Katip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi Psikiyatri ve AMATEM Klini i E itim Sorumlusu Prof. Dr. Lütfullah Befliro lu, son y llarda birden fazla yasa d fl maddeyi bir arada kullanma oranlar nda art fl oldu unu söyledi. HABER 18. SAYFADA Tabakhane Camisi nde restorasyon bafllad Haberi 15 de Keçiören de sokak hayvanlar kontrol alt nda Haberi 15 de Toplum vicdan na seslenen parka Günayd n dan tam not Haberi 16 da

2 2 YARIN Sinema 24 A ustos yeni film vizyona girdi STANBUL - Sinemaseverler bu hafta 5 yeni film ile bulufltu. Gerilim, animasyon, komedi seçkilerinin yer ald 23 A ustos haftas n n haftas n n öne ç kan filmi Geçmiflin S rlar. Robert Redford un hem oynay p, hem yönetti i film de FBI n 30 y ld r arad Avukat Grant n hikayesi anlat l yor. GEÇM fi N SIRLARI Eflini kaybetmifl olan avukat Grant küçük k z ile birlikte yaflamaktad r. Grant, geçmiflte savafl karfl t bir militan grubunda aktif olarak görev alm flt r. Cinayet ve soygun suçlamas yla FBI taraf ndan otuz y l aflk n süredir aranmakta olan Grant, onlardan saklanmay baflarm flt r. Kimli i iffla olan Grant, bir kez daha kurtulmay baflarabilecek midir? Robert Redford, Shia LaBeouf, Julie Christie ile Sam Elliot un oynad Geçmiflin S rlar yine Robert Redford a ait. bitirmek istemektedir. Ole Bornedal n yönetti i ve Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport ile Grant Show un oynad fieytan Tohumu nun yönetmen koltu unda Ole Bornedal oturuyor. (CHA) BU AfiK FAZLA SÜRMEZ Nat ve Josh un evlili inde cicim aylar çabuk bitmifl, pembe bulutlar da lm flt r. Evliliklerinde ilk y l dolarken iyice gün yüzüne ç kan sorunlar, zaten pek uyumlu olmayan çifti birbirinden uzaklaflt r r. Resmin içine bir de Josh n eski k z arkadafl Chloe ve çekici bir ifl adam olan Guy n da girmesiyle her fley daha da karmafl k bir hal al r. Dan Mazer in yönetti i ve Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall ile Simon Baker in oynad Bu Aflk Fazla Sürmez, ngiltere yap m. BÜYÜKLER 2 Arkadafllar ve onlar n çocuklar yla birlikte olmak için ailesiyle birlikte memleketine tafl nan Lenny (Adam Sandler); eskisiyle yenisiyle kabaday lar, ç lg n otobüs floförleri, ayyafl polisler ve partiye dalan kostümlü 400 kifli sayesinde delili in peflini b rakmad n anlar. Dennis Dugan n yönetti i ve Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Maya Rudalph, Maria Bello ile Nick Swardson un oynad Büyükler 2, komedi türünde. UÇAKLAR Film, hava yar flç s olarak mücadele etme hayalleri kuran kasaba uça Dusty nin hikâyesini konu al yor. Ancak Dusty yar fl uça de ildir ve yüksekten korkmaktad r. Dusty, donanma pilotu Skipper a baflvurur ve yar fl parkurunun son flampiyonu Ripslinger la boy ölçüflecek seviyeye gelir. Dusty nin cesareti büyük bir s navdan geçer ve izleyenlere uçmak için ilham verir. Klay Hall n yönetti i ve Val Kilmer, Julia Louis Dreyfus, Teri Hatcher ile Dane Cook un seslendirdi i film Uçaklar, animasyon macera sevenler için. fieytan TOHUMU Eflinden yeni boflanan Clyde, küçük k zlar Em in bir ahflap kutu almas nda endifle edecek bir fley görmez. Ancak ailenin bafl na tuhaf fleyler gelmeye bafllar. Yahudi geleneklerinde sözü geçen Dibbuk Kutusu nu açm fllard r. Kutunun içine hapsedilmifl bir cin, içine girdi i insan yiyip

3 24 A ustos 2013 Sele 84 y lda 750 kurban verdik TRABZON - TU BA YARDIMCI MISIR - Do u Karadeniz de 1929 dan bugüne kadar meydana gelen 50 nin üzerinde sel, taflk n ve heyelanda 750 nin üzerinde kifli hayat n kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarl k Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. H z r Önsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, hemen hemen her y l oldu u gibi bu y l da Karadeniz Bölgesinde sel ve taflk n meydana geldi ini söyledi. Dünyada küresel iklim de iflikli inin yafland n ve özellikle son 10 y lda ya fl rejiminin alabildi ine de iflti ini belirten Önsoy, Bölgede eskiden a ustos ya murlar olurdu. Ya fllar ay n bafl nda kendini gösterir ve sonuna kadar ya ard. Ya fl belli bir zaman içine yay ld için topra a s zar ve böylece felaket yaflanmazd dedi. Önsoy, de iflen iklim flartlar sebebiyle eskiden bir ayda düflen ya fl n art k bir haftada, bir haftada düflen ya fl n ise bir günde meydana geldi ini ifade ederek, Çok miktardaki ya fl topra a s zmad için yüzeysel ak fla geçerek taflk n ve heyelanlara neden oluyor. Bu da maalesef can ve mal kay plar n beraberinde getiriyor diye konufltu. Yap lan ulusal ve uluslararas araflt rmalar n, ya fllar n ülke H CR RUM msak : kindi : Yaflam 17 fievval 11 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN genelinde azalaca n ancak Do u Karadeniz de artaca n gösterdi ine dikkati çeken Önsoy, flöyle devam etti: Bu noktada suyla u raflan bilim adamlar na çok büyük ifl düflüyor. Asl nda sorunun teflhisi belli, tedavi için reçete de belli ancak uygulamada s k nt çekiyoruz. Bilim adamlar olarak bizler al nacak tedbirlere iliflkin her fleyi söylüyoruz ancak uygulama olmad sürece söylemlerimiz bir ifle yaram yor. Bilim, heyelan, taflk n ve sele ba l can kay plar n n nas l s f ra indirilece ini bize söylüyor. Uygulama bizim d fl m zda oldu u için maalesef dün Yomra ilçemizde iki vatandafl m z n kaybolmas gibi felaketleri içimiz s zlayarak takip ediyoruz. Önsoy, Bölgede ya fl rejiminin de iflmesi ve da l m n n acayip hale gelmesi ihtimali var diyerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Do u Karadeniz dere ve akarsu havzalar n n taflk n riski haritalar n n ç kar lmas laz m. Y llard r bu konuda çal flma yap lmas için ba r yoruz, adeta dilimizde tüy bitti. Her havzan n birinci, ikinci ve üçüncü derece taflk n olas l k haritalar n n ç kar lmas gerekir ki tedbir alabilelim. Ya fl nas l tehlikesiz flekilde göletlere aktarabilece imize ancak bu haritalar sayesinde karar verebiliriz. nsan can, hiçbir maddi de erle ölçülemez. Onun için al nacak tedbirler ne kadar paraya mal olursa olsun, bizim yine de tedbir almam z laz m. Tedbirler bellidir. Uygulamada yaflanan s k nt n n da ortadan kalkmas için bilim adamlar ile uygulay c kurulufllar aras ndaki iliflkinin yeterli düzeye getirilmesi gerekir. Bunun için yasa ya da yönetmelik ç kart lmas gerekiyorsa ç kart lmal ve bu sorun çözülmeli. Valilik baflkanl nda Bölgesel Su Konseyi oluflturulmal ve bu konseyde suyun fayda ve zararlar görüflülmeli. Prof. Dr. Önsoy, y llar aras nda Do u Karadeniz de çok say da heyelan, taflk n ve sel yafland n an msatarak, Büyük maddi hasarlar n meydana geldi i 50 nin üzerinde sel, heyelan ve taflk nda 750 nin üzerinde vatandafl m z hayat n kaybetti. Yaklafl k 20 ye yak n kifli de kayboldu dedi. Bölgede en çok can kayb n n, 1929 y l nda Trabzon un Of ilçesine ba l Bölümlü beldesindeki heyelanda 146 kiflinin hayat n kaybetti i olayda meydana geldi ini belirten Önsoy, flunlar kaydetti: 1988 y l nda yaflanan Trabzon daki Çatak heyelan nda 68 kifli, 1990 y l nda Rizen in Çaml hemflin ilçesindeki heyelanda 62 kifli, 1998 de Trabzon un Beflköy böldesindeki sel ve heyelanda ise 50 kifli hayat n kaybetti. Bunlar kay p say m z n yüksek oldu u olaylar. 84 y lda daha bunlar gibi 50 nin üzerinde olay yafland. (AA) Yetimler kampta bulufltu KOCAEL - nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf taraf ndan Kocaeli de yetimlere yönelik düzenlenen kampa, çeflitli illerden gelen 160 çocuk kat ld. Kand ra Kefken de bir hafta sürecek kampta çocuklar n, voleybol, futbol, yüzme gibi sporlarla güzel bir tatil geçirmeleri amaçlan yor. nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf Yönetim Kurulu Üyesi U ur Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, 2005 y l ndan bu yana düzenli olarak hem dünyadaki hem de Türkiye deki yetimlerle ilgili sponsorluk çal flmas yapt n belirtti. Bu çal flma kapsam nda ailelerin yetim çocuklara ayl k maddxi destek sa lad klar n ifade eden Y ld r m, yetimlerle birçok etkinlikte bir araya geldiklerini anlatt. Y ld r m, Türkiye de yaz dönemi dolay s yla ilk kez kamp düzenlediklerini dile getiren Y ld r m, yetimleri mutlu etmek için çaba sarfettiklerini, 36 ülkede 30 bin yetimi desteklediklerini kaydetti. Sponsorlar n yetimlere verdi i 90 liral k katk n n, özellikle 3. dünya ülkeleri için çok önemli oldu unu ifade eden Y ld r m, Örne in Afrika daki bir çocuk ve aile için önemli bir gelir. Asl nda para herfley demek de il. Biz yetim sponsorlu u kapsam nda yetimlerle ilgili çal flmalar n ve duyarl l n artmas için bir fark ndal k yaratmak istiyoruz. Bu manada onlar n bafl n okflamak, onlarla beraber olmak hem dinimizde, hem bizim milletimizin örf ve adetlerinde var. Bu fark ndal n yayg nlaflt r lmas için burada bulunuyoruz fleklinde konufltu. Yard mseverlerin yetimlere ayl k 90 lirayla en az bir y l sponsor olduklar n vurgulayan Y ld r m, flunlar söyledi. Sponsor kifliyi, destekledi i aileyle efllefltiriyoruz. Bu aile internet üzerinden hangi yetimi destekledi ini görüyor. E itim, sa l k durumunu ö reniyor. Kendisine yetimimizden bir mektup gelirse bunu internet sitesinden görebiliyor. Sponsor, 1 y l sonra devam edemeyecek olursa, yetimi kendi havuzumuzdan desteklemeye devam ediyoruz. Ya da yeni sponsorlar bularak onu b rakm yoruz. (AA)

4 4 YARIN Karaca Ma aras na bayram tatilinde ziyaretçi ak n GÜMÜfiHANE - Gümüflhane l Özel daresi Genel Sekreteri Ekrem Akdo an, ramazan ay nda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Akdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, Torul ilçesine ba l Cebeli köyündeki Karaca Ma aras n n 15 Nisan da turizm sezonunun bafllamas yla ziyarete aç ld n an msatt. Akdo an, 8 Temmuz-7 A ustos aras ndaki bir ayl k sürenin Ramazana rastlamas dolay s yla ziyaretçi say s nda düflüfl yafland n, bu sürede 3 bin 160 yerli ve yabanc turistin Karaca Ma aras n ziyaret etti ini belirtti. Ramazanda yaflanan durgunlu un ard ndan üç günlük bayram tatilinde Karaca Ma aras n bin 63 kiflinin ziyaret etti ini söyleyen Akdo an, Ramazan ve bayram tatilindeki ziyaretçi say m z 4 bin 223 olarak belirlendi. Ziyaretçilerin 345 i yabanc. Karaca Ma aras n n bu y l ziyarete aç ld 15 Nisan dan itibaren geçen 4 ayl k süredeki ziyaretçi say s ise 31 bin 5 oldu dedi. Akdo an, Karaca Ma aras n n 15 Kas m a kadar ziyarete aç k tutulaca n, bu tarihten itibaren gelecek turizm sezonuna kadar kapat laca n sözlerine ekledi. (AA) AYDIN - Türkiye nin önemli turizm bölgelerinden Kufladas, Ramazan Bayram ve sonras nda Ortado u ve Arap ülkelerinden ziyaretçi ak n na u rad. Bayramda özellikle ranl lar n Kufladas ve ard ndaki bölgeyi tercih etmesi, ilçedeki turistik tesis iflletmecilerinin yüzünü güldürdü. Kufladas Turizm Vakf Kurucu Baflkan ve Turizmci Bülent lbahar, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l turizm acentelerinin kat ld turizm fuarlar nda baflta ran olmak üzere birçok Ortado u ve Arap ülkesinden rezervasyonlar al nd n an msatt. Bugüne kadar ihmal edilen bir pazar olan gruba bu y l gereken önemi gösterdiklerini vurgulayan lbahar, Bunun geri dönüflünü flimdi almaya bafllad k. Sadece Kufladas ile ard bölgesi olan Söke, di er yerleflim bölgelerine de ekonomik olarak yans mas n görüyoruz. Bayram öncesi otellerimizde doluluk oran m z yüzde 80 idi. Bayram ve sonras nda ise yüzde 100 doluluk oran n yakal yoruz dedi. Kufladas Otelciler Birli i Baflkan Tacettin Özden de Türkiye de sahil turizminin Kufladas nda bafllad n Turizm belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: Türk turizmine birçok de erli turizmci Kufladas nda yetiflti. Yine turizmde geçmifl y llarda en büyük s k nt lar Kufladas çekti. Ancak son y llarda gerek tesislerin standartlar n yükseltmesi, yeni tesislerin gelmesi ve gerekse turizme bak fl aç s n n de iflmesi ile toparlanma sürecine girdi. Yine bölgemiz artan bir turizm talebi ile karfl karfl yad r. Bu son derece memnun edici bir durumdur. Özellikle Alman pazar m z tekrar yo un bir flekilde bölgemizi talep etmesi son derece sevindiricidir. Bizim bu talebi do ru karfl lay p, kalite ve servis standartlar m z yükselterek ve misafir memnuniyet odakl çal flarak artt rmam z gerekiyor. Misafir memnuniyet odakl düflündü ümüz, kaliteli hizmet verdi imiz, çevre ile uyumlu, misafir beklentilerini karfl layan, sürdürülebilir turizm yapt m z sürece, bu talep art fl devam edecektir. Kufladas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Serdar Akdo an da bayram n çarfl larda ve konaklamal turizmde bereketli geçti ini, doluluk oran n n 100 e yaklaflt n belirtti. Akdo an, ramazan ay n n 24 A ustos 2013 Kufladas na Ortado u dan ziyaretçi ak n sezona denk gelmesi ve stanbul - daki Gezi Park olaylar ndan dolay doluluklarda ve ifllerde düflmeler yafland n ancak bayram öncesi son bir hafta ifllerde ve rezervasyonlarda art fl oldu unu kaydetti. Akdo an, flöyle konufltu: Bodrum, Çeflme yokken Kufladas vard. Bu slogan biraz daha silkelenip kendimize gelmemizi ve ülkemizde turizmin bafllang ç noktas olan ilçemizin marka imaj için çal flmam z sa lamal. Dünyadaki global kriz ekonomiyi olumsuz yönde etkilemifl olsa da ilçemizi konumuyla, do al güzellikleriyle turizmin ilk bafllad y llarda oldu u gibi hak etti i noktaya getirirsek çarfl lardaki sorunlar m z için de olumlu etkisi olur ve yine her zaman vurgulad m z gibi yaflamaktan keyif ald m z bir Kufladas ortaya ç kar. Ayr ca bölgemiz için bir flans olan kongre merkezi ve dolay s yla kongre turizminin de Kufladas na katk s büyük olacakt r. Kongre turizmiyle birlikte Kufladas na yat r mlar n daha da artaca na ve Kufladas n n içerisinde ve çarfl lar nda görsel aç dan da daha fazla düzenleme yap laca na inan yorum. (AA)

5 24 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Foseptik çukurlar n n boflalt lmas için kullan lan araç. 2. Avrupa da bir baflkent. Gerçek. 3. Bafl, ser. Sinirli. 4. Konya ilinde bir baraj. Güzel sanat. Romanya n n para birimi. 5. Kurallara uygun. 6. Çölde esen rüzgâr. Tafl t dizisi. 7. Binek hayvan. Bir mal n toptan sat ld ve çokça bulundu u yer. 8. Yeti. Yabani hayvan bar na. 9. Yavflanotu. 10. Fikir, düflünce. stikbal, gelecek. 11. Bir nota. Bir peygamber. 12. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. Kad nlar hamam nda müflteri y kayan kad n. 13. Bayrak. Radyumun simgesi. 14. Herkes, el gün, yabanc lar. Art rma, katma. 15. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden mahrum olma. Fas n plaka iflareti. 16. Genifllik. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 17. Madeni. 18. On para de erindeki demir sikke. 19. Dede, büyükbaba. Kad n. Uzakl k anlat r. 20. Bacaklar n yere basan bölümü. Çok sarhofl. Yukar dan afla ya: 1. A rbafll l k. Tohumdan yetifltirilip baflka yerlere dikilmek için haz rlanan sebze veya körpe çiçek. Ac, keder, dert, üzüntü. Kalsiyumun simgesi. 2. Paylama, azarlama. R ht m n su üstünde olan bölümü. Yer mantar, keme. Do u Anadolu da kullan lan bir tür küçük zurna. 3. Üç katl bal k a. Havva n n bat dillerindeki ad. fiimdi, flu anda, daha, henüz. Ticaret eflyas. 4. Çocuk sahibi olmufl kad n. Bir tarafa yat rma, e me. Sonsuza de in, sürgit. 5. Olumsuzluk anlatan önek. Gerekenden eksik. Taraça. Göçüflme, yer de ifltirme. 6. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Pulluk, büyük saban. Yaz yazma arac. 7. Üzerine çivi çak lacak ayakkab geçirilen kundurac gereci. Madenle ilgili, madensel. Utanma, utanç duyma. Kad rga bal, falyanos. 8. Gerçeklik. Köpek. Güzel, hofl, sevimli. 9. Do um iflini yapt ran kad n. Geminin zincirini toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Uzaklaflmak. Boru sesi. 10. Türk Sinemas n n karakter rollerinden tan d rahmetli olmufl sanatç m z. Bulmaya çal flmak. Evre, safha. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Ziraat Bankas ve Dünya BURSA - M s r da son günlerde yaflanan geliflmeler do rultusunda bu ülkede faaliyet gösteren baz flirketler üretimlerini durdurdu ancak baflta Türk tekstilciler olmak üzere ihracata yönelik firmalar çal flmalar na devam ediyor. Uluda Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Baflkan fienol fiankaya, AA muhabirine yapt aç klamada, M s r n d fl ticaret bak m ndan ANKARA - Ziraat Bankas ndan yap lan yaz l aç klamada, bankan n uluslararas finans kurulufllar ndan orta ve uzun vadeli kaynak temini yöntemiyle reel sektöre finansman deste i sunarak, Türkiye nin ekonomik geliflmesine katk sa lamaya devam etti i ifade edildi. Bankan n, Dünya Bankas ile devam eden iflbirli i kapsam nda, KOB lere iflletme ve yat r m kredisi vererek finansman deste i sa lad na dikkat çekilerek, Dünya Bankas yla 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda yeni bir kredi anlaflmas yap ld kaydedilidi. Bu anlaflma kapsam nda temin edilecek kayna n, Türkiye nin leasing firmalar na aktar larak, KOB lerin yat r mlar n n leasing yöntemi ile finanse edilmesi hedeflendi i belirtildi. Ziraat Bankas n n, Dünya Bankas ndan temin edece i 300 milyon dolar tutar ndaki krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltece i vurguland. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Ziraat Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, Ziraat Bankas n n yeni ifl modeli ve sa lam büyüme stratejisi temelinde, uluslararas finansal kurulufllardan hem nakdi hem de gayrinakdi kaynak temin ederek, KOB lere orta ve uzun vadeli finansman deste i sa lamaya devam etti ini ifade etti. Ayd n, uluslararas finansal kurulufllarla iflbirliklerini art rmaya devam ettiklerini belirterek, böylelikle Türkiye nin istikrarl ve sürdürülebilir ekonomik büyümesine, bölgeleraras geliflmifllik fark n n azalt lmas na ve istihdama katk sa lamay hedeflediklerini kaydetti. Ziraat Bankas n n KOB lerinin finansmana eriflimini kolaylaflt rma alan nda önemli bir baflar yakalad klar na vurgu yapan Ayd n, flunlar kaydetti: Ülkemiz KOB lerinin rekabet avantaj n n art r lmas global ekonomik sistem içerisinde ülkemizin Türkiye için önemli bir ülke oldu unu belirterek, Türk ifl dünyas n n, bu ülkede yaflanan olaylar n k sa sürede sona ermesini bekledi ini ve bunu temenni etti ini söyledi. fiankaya, Türk sanayisinin, M s r n potansiyeline inand n ifade ederek, bu ülkede iç pazara yönelik üretim yapan baz firmalar n üretimlerini durdurdu u yönünde haberler geldi ini ancak ihracata yönelik çal flanlarda en hedefledi i konuma ulaflmas nda önemli bir ifllev tafl maktad r. Dünya Bankas ile bafllatt m z bu proje kapsam nda, Ziraat Bankas olarak KOB lere verdi imiz deste i bir ad m öteye tafl yarak finansal ihtiyaçlar n leasing yoluyla karfl lamay tercih eden KOB lere destek olabilmek ve leasing firmalar n n KOB müflterilerine finansman sa lama imkanlar n art rarak, ülkemiz finans ve leasing sektörünün derinli ini art rmay hedefliyoruz. flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Söz konusu kredinin dilimler halinde, KOB lerin yat r mlar n n finanse edilmesi için leasing flirketlerine aktar laca n belirten Ayd n, az ndan flu anda herhangi bir sorun bulunmad n anlatt. Tekstil ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörlerinde M s r da faaliyet gösteren Türk flirketlerinin üretimlerini sürdürdü ünü vurgulayan fiankaya, M s r da ihracata yönelik üretim yap p da flu anda üretimini durdurmufl veya oradan çekilmifl bir firma yok dedi. Dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir firmada üst yöneticilik görevi de bulunan fiankaya, flirket 24 A ustos 2013 Bankas ndan KOB lere destek Ziraat Bankas ile Dünya Bankas aras nda Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelere (KOB ) kulland r lmak üzere 30 y l vadeli 300 milyon dolar tutar nda kredi anlaflmas imzaland. Ziraat Bankas Dünya Bankas ndan temin edece i krediye kendi kaynaklar ndan 75 milyon dolar ilave kaynak sa layarak proje kapsam nda leasing firmalar na yap lacak finansman deste ini 375 milyon dolara yükseltti. leasing flirketlerinin de krediyi 250 den az çal flan olan ve cirosu 40 milyon liraya kadar olan firmalara kulland raca n bildirdi. Ayd n, aç klamada flu de erlendirmelerde bulundu: flbirli i yapt m z uluslararas finansal kurulufllar ve bu kurulufllardan temin edilen kaynaklar art rma hedefindeyiz. Müflteri odakl ifl modelimiz temelinde sundu umuz ürün ve hizmet seçeneklerini art rmaya devam ediyoruz. Müflterilerimize do ru kanallardan do ru de er önerisinde bulunmak temel anlay fl m z içinde yurtd fl ndan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sa lamay sürdürece iz. Aç klamada, Ziraat Bankas ndan krediyi, KOB lere kulland rmak üzere, 5 y l vadeyle temin edecek olan leasing firmalar n n, bu kaynaklar KOB lere en az 3 y l vadeli olarak sunaca ve kredinin en az yüzde 15 ini Kalk nmada Öncelikli Yöreler deki leasing ifllemlerine ay raca ifade edildi. (AA) M s r da Türk tekstil firmalar n n üretimi sürüyor olarak M s r da üretimlerine devam ettiklerini belirtti. Siparifller bak m ndan flu an için herhangi bir sorunun bulunmad n vurgulayan fiankaya, M s r a kumafl m z gönderip Nike ve Frans z Decathlon için üretim yap yoruz ve oradan ihraç ediyoruz. nflallah en k sa zamanda gerilim azal r. fiiddetin sona ermesi hepimizin dile i diye konufltu. (AA)

7 24 A ustos 2013 Ekonomi Türk tar m na 8 yeni çeltik çeflidi Trakya Tar msal Araflt rma Enstitüsü, çiftçi, sanayici ve pazarlamac - lar n talepleri do rultusunda 8 çeltik çeflidi gelifltirdi. ED RNE - Enstitü Müdürü Adnan Tülek, AA muhabirine yapt aç klamada, enstitünün 1970'li y llardan bu yana çeltik slah çal flmalar yürüttü ünü söyledi. Çal flmalar kapsam nda 2010 y - l nda 10 adet çeflit aday n n tescile sunuldu unu belirten Tülek, çeflitlerden 8 tanesinin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi taraf ndan tescil edildi ini an msatt. Bu çeflitlerin, enstitünün arazilerinde üretim aflamas nda oldu unu aktaran Tülek, "Üretim aflamas nda olan yeni çeflitlerimiz, tohumluk olarak üretilip 2014 y l nda üreticimizin hizmetine sunulacak. Bu çeflitlere Biga ncisi, Tosya Günefli, Manyas Y ld z, Küplü, Kale, Sürek, Yatk n ve Mis 2013 isimleri verilmifltir" dedi. Tülek, Biga ncisi'nin Baldo çeflidi gibi iri tane yap s na, Tosya Günefli'nin erken hasat özelli ine, Mis 2013'ün aromatik tane yap s na, Sürek'in de yüksek verim potansiyeline sahip oldu unu kaydetti. Çeltik fiube fiefi Halil Sürek de çal flmalar nda ülkenin ihtiyaçlar na göre, çiftçilerden, sanayiciden ve pazarlamac dan gelen talepleri dikkate ald klar n ifade etti. Çeflitlerle ilgili ülkenin iklim ve toprak yap s n göz önünde bulundurduklar n belirten Sürek, flöyle konufltu: "Son zamanlarda Ortado u ülkelerine pirinç ihracat yap l yor. hracatç firmalar o ülkelerde ince ve uzun taneli pirinçlerin tercih edildi- inden bahsettiler ve bu yönde talepleri oldu. O yönde bir çal flma yapt k ve Manyas Y ld z isimli çeflidimiz ortaya ç kt " diye konufltu. Gelifltirdikleri tüm çeflitlerin farkl özelliklere sahip oldu unu dile getiren Sürek, "Marketlerde basmati, aromatik veya kokulu pirinç isimleriyle yüksek fiyata sat lan ithal pirinç çeflitleri var. Mis 2013 adl çeflidimiz de bu ithal pirince karfl yerli bir ürün olmas düflüncesiyle ortaya ç kt " diye konufltu. Sürek, Türkiye'de makineli hasat STANBUL - stanbul da ofis fiyatlar 2013 ikinci çeyrek sonuçlar na göre ortalama yüzde 5 art fl gösterdi. AA muhabirinin REIDIN Ofis Kira Endeksi nden derledi i bilgiye göre, 2013 ikinci çeyrekte stanbul geneli ofis kira de erlerinde üst segmentte yüzde 5,75 alt segmentte ise yüzde 3,59 art fl oldu. stanbul geneli üst ve alt fiyat segmentindeki, endeksin bafllang ç dönemi olan 2009 birinci çeyrekten bugüne olan de iflimlerine bak ld nda alt fiyat segmenti ofis projelerindeki kira de erlerinin üst fiyat segmentindeki ofis projelerine göre yaklafl k 2 kat daha fazla art yönde de iflim gösterdi. Dört buçuk y lda üst fiyat segmenti yüzde 7,16 art fl gösterirken, alt fiyat segmentinde bu yap ld için bazen çiftçilerin zaman nda biçerdöver bulamad n, ürünün gün geç hasat edildi ini belirtti. Böyle durumlarda baz çeflitlerde rand man düflüklü ü söz konusu oldu unu ifade eden Sürek, flunlar kaydetti: "Çiftçimizin, ya fl ve s cakl ktan dolay rand man kaybolmayan ürün gelifltirilmesi iste i vard. Gelifltirdi- imiz çeflitlerden Yatk n, Kale ve Manyas Y ld z gibi çeflitler yüksek pirinç rand man na sahip. Hasat olgunlu u geldikten sonra tarlada uzun süre kalsalar dahi bu özelliklerini kaybetmiyorlar." (AA) stanbul da ofis fiyatlar ikinci çeyrekte yüzde 5 artt art fl yüzde 14,53 olarak gerçekleflti. Son ay art fllar ile birlikte kira de erlerinde son dört buçuk y l n en üst seviyesinde bir fiyat ortaya ç kt ikinci çeyrek verilerine göre stanbul geneli ofis kira de erleri üst fiyat segmentinde 28,85 dolar seviyesinde iken, alt fiyat segmentinde kira de eri 17,36 dolar oldu. (AA) YARIN 7 Slovakya Cumhurbaflkan na RASAT hat ras ANKARA - TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü ziyaret eden Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç e, do um yeri Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. TÜB TAK tan yap lan aç klamaya göre, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün daveti üzerine Türkiye ye gelen Gasparoviç, baflkent Ankara daki program kapsam nda RASAT ve GÖKTÜRK-2 gibi milli uydu projelerine imza atan TÜB TAK Uzay Teknolojileri Araflt rma Enstitüsünü (TÜB TAK UZAY) ziyaret etti. TÜB TAK UZAY n ODTÜ yerleflkesindeki binas nda gerçekleflen ziyarette konuflan TÜB TAK Baflkan Yard mc s Doç. Dr. Necati Demir, Slovak heyete kurumun çal flmalar hakk nda bilgi verdi. TÜB TAK n bilim-teknoloji alan nda uluslararas iflbirliklerine önem verdi ini belirten Demir, Slovakya ile yürütülen iflbirli i çal flmalar n n da bu kapsamda çok önemli oldu unu ifade etti. Slovakya Cumhurbaflkan Ivan Gasparoviç ise konuflmas na, Türkiye nin en üst düzey bürokratlar yla görüfltü ünü ve görüflmelerin çok olumlu geçti ini belirterek bafllad. ki ülke iliflkilerinin özel sektör ve Ar-Ge iflbirlikleri düzeyinde de görüflüldü ünü belirten Gasparoviç, her iki taraf n da görüflülen tüm hususlarda anlaflt n vurgulad. Türkiye nin AB üyeli ine her zaman destek verdiklerini söyleyen Gasparoviç, Türkiye nin ekonomik ve politik olarak daha güçlü ve istikrarl, daha modern bir ülke haline geldi ini kaydetti. Son y llarda Türkiye ye yapt ziyaretlerde bu geliflimi bizzat tecrübe etti ini ifade eden Gasparoviç, tüm dünyada kriz yaflan rken ülkeler aras iflbirli inin daha önem kazand n belirtti. ki ülkenin güçlerini birlefltirmeleri konusundaki iste ini vurgulayan Gasparoviç, özellikle bilim-teknoloji alan nda iflbirliklerine yönelik ortak bir araflt rma merkezi kurma yönündeki temennisini dile getirdi. Konuflmalar n ard ndan Slovakya heyetine, TÜB TAK n uzay alan ndaki projeleri hakk nda sunum yap ld. Otomatik mermi ve kovan çekirde i inceleme sistemi BAL ST KA projesini inceleyen konuk Cumhurbaflkan, yer istasyonunu ziyaret ederek RASAT uydusu hakk nda bilgi ald. Burada, Cumhurbaflkan Gasparoviç e do um yeri olan Poltar kasabas n n RASAT uydusundan elde edilen foto raf hediye edildi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi BOLU - Kal c Konutlar Mahallesi nde 240 iflçinin çal flt Bolçi Fabrikas nda günlük 3 ila 4 ton çikolata üretiliyor. Giriflimci ifl adam Hasan Aksoy taraf ndan 13 y l önce Bolu f nd ile üretimine bafllanan çikolatalar, yurt içi ve d fl nda ra bet görüyor. fl adam Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 13 y l önce ya oran fazla olan Bolu ya özgü yabani f nd k ile flekerleme yapt klar n söyledi. Bolu çikolatas n n ana özelli inin içinde bulunan f nd k oldu una dikkati çeken Aksoy, Bu, Bolu da lar nda yetiflen ve ya oran yüksek lezzetli yabani f nd kt r. Bu f nd kla yap lan çikolata, Bolu çikolatas olarak adland r ld diye konufltu. Aksoy, 2000 y l nda günde 10 ila 15 kilogram üretim yapt klar n aktararak, Bu üretim bugün otomatik hatlarla günlük 3 ya da 4 tona ç kt. Hedefimiz, Bolu yu çikolatayla and rmak. sviçre nas l çikolatas yla meflhur bir ülke olduysa ve oraya giden herkes çikolata al - yorsa, biz de Bolu ya gelen ya da kentten geçen herkesin çikolatas yla ödüllendirilmesini istiyoruz ifadelerini kulland. Bursa n n kestane flekeri, Gaziantep in baklavas ve Safranbolu nun lokumu var diyen Aksoy, Bolu yu çikolatayla tan tmak istiyoruz. Verdi imiz mücadele yerine ulaflt. Bugün Türkiye nin her yerinde Bolu çikolatas sat l yor, tercih ediliyor. Eskiden çikolata sadece çikolata olarak yenirdi. fiimdi çikolatan n içindeki kuruyemifl daha çok talep görüyor. Firmam z bu anlamda çok güzel bir yol açt fleklinde konufltu. 24 A ustos 2013 Bolu çikolatas, 9 ülkenin a z n tatland r yor Bolu da faaliyet gösteren çikolata fabrikas nda üretilen 196 çeflit ürün, 9 ülkeye ihraç ediliyor. TRABZON - Do u Karadeniz hracatç lar Birli i (DK B) Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Hamdi Gürdo an, Artvin in Borçka ilçesinde, Sarp S n r Kap s na alternatif olarak düflünülen Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle efl zamanl aç lmas n n büyük önem arz etti ini bildirdi. Gürdo an, yapt yaz l aç klamada, A ustos ta Tiflis de Ekonomi Bakanl Müsteflar Bülent U ur Ecevit, Do u Karadeniz hracatç lar Birli i ve ilgili yetkililerin kat l m yla yap lan toplant da, Sarp S n r Kap s nda Gürcistan ticareti ile Rusya Federasyonu ndan Türk Cumhuriyetlerine geçifllerde yaflanan sorunlar n masaya yat r ld n belirtti. Toplant da özellikle yaz aylar nda turizm ile ihracat n yo unlaflmas nedeniyle Sarp S n r Kap - s nda yaflanan s k nt lar flimdilik çözülse de tekrarlanabilece inin göz önüne al nmas gerekti i ve keyfi uygulamalar n Gürcü yetkililerince kald r lmas n n istendi ini ifade eden Gürdo an, özellikle Türk ihracatç lar n sorunlar ve Gürcistan da yaflad klar haks zl klar n anlat ld n kaydetti. Sarp S n r Kap s n n geniflletilmesi ve Gümrük Bakanl nca askeri bölgenin gümrük alan n n içine kat lmas gerekti ini savunan Gürdo an, flöyle devam etti: Bu konuda Say n Bakan m z Hayati Yaz c n n talimatlar na ra men iflleyiflin yavafl olmas bizleri endiflelendirmektedir. Bakan - m z n bu konuyu h zland rarak gümrük alan nda gerçeklefltirilecek istimlaklar ile hem t r hem de yolcu geçiflleri için Gürcü taraf na paralel genifllemelerin yap lmas aciliyet arz etmektedir. Batum flehrinin planlamas n n özellikle turizm üzerine flekillenmesinden dolay flehir içinden t r geçifllerinde sorunlar yaflanmakta ve özellikle beklemelerden dolay g da ve sebze ürünlerinin zarar görmesi kaç n lmaz olmaktad r. Bu nedenle ihracatç lar m z n ihracat yapmaya çekindi i bir ortam oluflmaktad r. Bu s k nt lar n n devam n n olmamas için Muratl S - n r Kap s n n Cankurtaran tüneliyle eflzamanl aç lmas büyük Üretime 16 kifliyle bafllad klar n anlatan Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : Bugün 240 kifliye ulaflt k. Hem personelimiz artt hem de kalitesi yükseldi. Daha profesyonel, kalifiye elemanlarla çal fl yoruz. Türkiye genelinde 17 ma azam z bulunuyor. Otoyol üzerinde ma azalar m z mevcut. Bu ifle ilk bafllad m zda f nd kl bitter çikolata yap yorduk. Bugün 196 çeflit Bolçi var. Orta Do u ve Türki cumhuriyetlere çikolata ihraç ediyoruz. Avrupa, çikolatan n befli i ve do du u yer. Çok kaliteli ve güzel çikolatalar üretiliyor. Biz de kendi markam zla Avrupa da yer almak istiyoruz. Çikolatayla ilgili tan t m ve fuarlara kat l yoruz. Avrupa dan Türkiye gelenlerin gelip gitti i her yerde ürünlerimiz sat l yor. Türk Hava Yollar yla (THY) iki y l önce yapm fl oldu umuz anlaflmayla Türkiye ye gelen yolculara 7 ay boyunca Bolçi ikram ettik. Kampanyalar m z düzenli devam ediyor. (AA) S n r kap s tünelli birlikte aç ls n iste i önem arz etmektedir. Cankurtaran tüneli aç ld nda Hopa dan 20 dakikada kap ya var labilmektedir. Bu kap n n aç lmas yla t rlar n Batum un içinden de il arkas ndan geçmesi sa lanarak Batum flehir içi geçifli rahatlayacak, böylelikle ihracatç ihracat n, turizmci turizmini rahat flekilde gerçeklefltirecek. Gürdo an, Gümrük ve Ticaret Bakanl nca Sarp S n r Kap s n n genifllemesine ve Muratl SIn r Kap s na iliflkin haz rlanan projelerin gerçekleflmesinde bu konulara duyarl Bakan Hayati Yaz c n n bulunmas n n bir flans oldu unu ifade ederek, söz konusu projelerin bürokrasiye tak lmadan bir an önce gerçeklefltirilmesini diledi. (AA)

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

H LEL GIDA satana hapis

H LEL GIDA satana hapis GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Alo 147 ye talep ya yor 2 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Ankara'da doland r c l k operasyonu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı