Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications"

Transkript

1 Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue ISS (asılı) : ISS (Online): Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi Danışment URAL 1 Ceriye GECER 2 Doğan KARADOĞA 3 Öz Her bir ulaştırma türünün maliyet sürat hizmet güenilirli e güenli anlamında aantalı olduğu yönler bulunmatadır. u apsamda günümüzde her bir ulaştırma türünün en erimli şeilde ullanılmasını sağlayan ço modlu ulaştırma sistemleri de yaygın olara ullanılmaya başlanmıştır. Yüün eya yolcunun arlı en az ii taşıma modu ullanılara taşınması olan ço modlu taşımacılıta tüm yolculu ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil entegre bir sistem olara görülmetedir. u çalışmada tren e amyonlar ile yapılaca ço modlu taşımacılı uygulamaları apsamında ulaştırma aaliyetlerine yöneli olara bir ana depo on beş tali depo e yirmi douz müşteri ile oluşturulan problemde üç ayrı tip malzeme üç arlı senaryo içerisinde Yer Seçimi Rotalama Problemi (YSRP) olara model önerileri yapılmış e mecut durumla ıyaslanmıştır. Anahtar Kelimeler: ultimodal Ulaştırma Yer Seçimi Rotalama Problemi. ultimodal odel Suggestion or Transportation Applications Abstract Eery transportation mode has its own adantage based upon cost speed serice reliability and security. Eploiting the adantage o each transportation mode multi mode transportation systems hae begun to be used requently today. In multimode transportation Freight or passenger is carried by at least two dierent modes but regarded as an integrated unique process. In this study based on the multimode transportation within three scenarios three dierent materials are deliered by both trains and trucs in the problem which consists o one main depot iteen depots and twenty nine customers. The problem is modelled as location routing problem and comparisons are made within scenarios and the actual situation. Keywords: ultimodal Transportation Location Routing Problem. Giriş Firmalar e uruluşlar maliyetlerini azaltara daha azançlı e erimli bir şeilde aaliyetlerini sürdürebilme için çeşitli yollara başurmatadırlar. öyle bir tutum izlenmesinde başurulan bir atör olara loisti gittiçe daha azla önem azanan bir aaliyet alanı olara arşımıza çımatadır. 1 Yazışma adresi: Dr. Kara Harp Oulu Saunma ilimleri Enstitüsü Hareât Araştırması AD Anara 2 Pro. Gazi Üniersitesi ühendisli Faültesi Endüstri üh. öl. Anara. 3 Dr. Atılım Üniersitesi İşletme Faültesi Anara. aalenin geliş tarihi: Kabul tarihi:

2 76 ural d. Loistiğin en önemli onsiyonlarından e tabii i aynı zamanda maliyet alemlerinden olan ulaştırmanın etisi de büyütür. Günümüzde ulaştırmanın geldiği seiye gere sürat gere taşıma apasitesi e tenoloi imânları ile olduça yüse standartlardadır. Reabet ortamında irma e urumların maliyetlerinde olduça önemli paylar alabilen ulaştırmanın planlanması e organizasyonu başlı başlına bir değer yaratmata e önem azanmatadır. Günümüzde ulaştırma aaliyetlerinde ullanılan türler (modlar); arayolu demiryolu denizyolu haayolu boru taşımacılığı e iç su (nehir) taşımacılığı olara sınılandırılabilir. Taşıma türlerinin ıyaslanması Tablo- 1 de erilmiştir. Tablo incelendiğinde ıyaslama riterleri olara; maliyet hız hizmet alanı tarieli seerlerin sılığı e tarielerin uygulama güenilirliği seçildiği görülmetedir (Çancı e Erdal 2003). Tablo-1: Taşıma Türlerinin Kıyaslanması Taşıma Türü aliyet Hız Hizmet Alanı Tarieli Seerlerin Sılığı Tarielerin Uygulanma Güenilirliği Karayolu Yüse Hızlı Ço Geniş Yüse Yüse Denizyolu Ço Düşü Yaaş Sınırlı Ço Düşü Orta Haayolu Ço Yüse Ço Hızlı Geniş Yüse Orta Demiryolu Orta Orta Orta Düşü Ço Yüse İç suyolu Düşü Yaaş Sınırlı Düşü Orta oru Hattı Düşü Yaaş Ço Sınırlı Orta Yüse Ulaştırma modları arasındai yoğun reabet bölünmüş e entegre olmayan bir ulaştırma sistemine yol açmatadır. Her bir ulaştırma türünün maliyet sürat hizmet güenilirli e güenli anlamında aantalı olduğu yönler bulunmatadır. Anca günümüzde oyanus aşırı ticaretin de etisiyle her bir ulaştırma türünün en erimli şeilde ullanılmasını sağlayan ço modlu ulaştırma sistemleri de yaygın olara ullanılmaya başlanmıştır.

3 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Ço modlu taşımacılıta tüm yolculu ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil entegre bir sistem olara görülmetedir. u entegre taşımacılı sistemi; ço modlu (multimodal) taşımacılı modlar arası taşımacılı (intermodal) e ombine (combined) taşımacılı olara bölümlenir. odlar arası ço modlu e ombine taşımacılı aramları zaman zaman yanlış eya birbirilerinin yerine ullanılmatadır. irleşmiş illetler e ECT (European Conerence o inister o Transportation) taraından abul edilmiş tanımlamalara göre bu üç terim de her ne adar ülemizde aynı anlamda ullanılabilmeteyse de birbirinden arlı içerilere sahiptir Ço modlu taşıma ürünlerin en az ii arlı taşıma yöntemi ile taşınması olara tanımlanmıştır. irleşmiş illetler Uluslararası Ço odlu Taşımacılı onansiyonunda da bu tanıma bir üleden arlı bir taşıma sistemi ile yülenip diğer üleden başa bir taşıma yöntemi ile teslim edilmesi elenmiştir. (Erdal 2004). odlar arası taşıma te yülemeyle e aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden birden ço taşıma yöntemleri ile taşınması olara tanımlanmatadır. unda onteyner taşımacılığı eya treylerin hiç açılmadan arayolu demiryolu eya denizyolu ile taşınması astedilmetedir. Hede yülemede ağzı apatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır (Yıldız e Coşun 2009) Kombine Taşımacılı ise önce modlar arası taşımacılı şelinde anlaşılmış ise de daha sonra A omisyonu taraından 19 numaralı tasiye ararı ile ombine taşımacılığın eneri harcayan bir taşımacılı yöntemi ile eneri harcamayan diğer yöntemin birlite ullanımı şelinde açılaması yapılmıştır. Ro-Ro gemisine yülenen amyonların eya trene yülenen amyonların durumu bu açılamaya girmetedir (www.und.org.tr). odlar arası e ço modlu taşımacılı sistemleri ço aşamalı e armaşı yapılar olması sebebi ile sistemin her aşamasında arlı problemlere çözüm getirilmesi geremetedir. ecut literatürde ço sayıda çalışmanın modlar arası e ço modlu taşımacılı sistemini değişi yönleri ile ele aldığı e uygulayıcılar e araştırmacılar taraından ilgi gördüğü anlaşılmatadır. u çalışmada ço modlu ulaştırma sistemlerinden arayolu e demiryolunun birlite ullanıldığı ana depo tali depo e müşteri olma üzere üç ademeli bir ulaştırma sistemi; Yer Seçimi Rotalama Problemi (YSRP) olara üç arlı malzeme ele alınara çözüme auşturulmuştur. u sistem her biri özel durumlar ihtia eden üç arlı senaryoda incelenmiştir.

4 78 ural d. u çalışmayla müşterilerin yıllı mühimmat ihtiyacının eonomi e süratli olara dağıtımına yöneli günümüzde gittiçe önem azanan ço modlu (multimodal) taşımacılı sistemine dayalı demiryolu e arayolunun ullanımını esas alan imal sisteminin geliştirilmesine yöneli bir model önerilmiştir. u problemin çözümünde yer seçimi-rotalama modeli ullanılmıştır. Uygulanabilir e etin bir model geliştirilere sistemin matematisel modelinin urulması e GAS Paet programı ullanımı ile çözümlerinin elde edilmesi sağlanmıştır. YSRP apsamında ço modlu taşımacılı problemlerine çözüm getirilmesi onusunda literatüre atı sağlanmatadır. Yer Seçimi Rotalama Problemi Loisti aaliyetlere yöneli alınan ararlar e yürütülen aaliyetlerde yer seçimi e dağıtım (rotalama) önemli bir yer tutmatadır. Anca günümüzde bunların te başlarına ullanılmasının gerçe şartları tam olara yansıtamadığı görüşü geçerlili azanmıştır. u açığı apataca şeilde yer seçimi tahsis e rotalama ararlarının aynı anda ele alınması açınılmaz bir hal almıştır. Dağıtım amaçlı bir loisti sistem urmaya il olara depo yerlerinin seçimi ile başlanır. Fizii eonomi e diğer bir taım ısıtlar diate alınara potansiyel depo yerleri belirlenir. Potansiyel aday notalar belirlenditen sonra amaçlara uygun olara depo(lar) onuşlandırılır. Depoların müşterilere tahsisi buna bağlı olara dağıtım rotalarının tespiti hususlarının depo yeri seçimi ile birlite değerlendirilmesinin uygun olduğu görülmüştür. u aaliyetlerin birbiriyle entegre edilme ihtiyacı YSRP ile çözüm bulmatadır. YSRP erilen aday tesis yerleri arasından en uygun yerlerin seçilmesini e seçilen tesis yerlerinden tüm müşterilere hizmetin sağlanacağı araç rotalarının belirlenmesini apsar. u işlem yapılıren yerleştirme ile ortaya çıaca maliyet e dağıtım maliyetlerinin toplamının enüçülenmesi amaçlanır. YSRP problemlerinin lasi yer seçimi problemleri e Araç Rotalama Problemleri (ARP) ile ilişili olduğu açıtır. Aslında hem yer seçimi hem de ARP YSRP nin özel halleridir. Şöyle i tüm müşterilerin tam araç apasitesinde taleplerinin olması e diret olara depodan hizmet almaları söz onusu olduğunda problem yer seçimi problemine öte yandan depo yerinin seçimi önceden belirlenip sabitlendiğinde ise ARP olmatadırlar.

5 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) ARP içerisinde depo yerinin onumu dağıtım sisteminin toplam maliyetinde büyü etiye sahiptir. Aynı şeilde yer seçimi problemleri içerisinde araç rotalama onusunun toplam sistem maliyetinin enüçülenmesinde önemli bir yeri bulunmatadır. u yüzden araç rotalama e yer seçimi onularının beraber düşünülmesi önem arz etmetedir. Yer seçimi problemlerinde rotalamanın önemine il olara aranza (1964) Webb (1968) Christoides e Eilon (1969) ın yayımlarında diat çeilmiştir. Araştırmacılar rota uzunluğunun tahminin e bunun yer seçiminde ullanılmasının diret dağıtımda ullanılan uzunlutan daha armaşı bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir. YSRP lerinin il modelinin oluşturulması Watson d. (1973) taraından bir dağıtım merezinin yerleştirilmesi e buradan amyonetle yapılan dağıtım şelinde gerçeleştirilmiştir. Literatürdei YSRP ile ilgili il apsamlı çalışma ise Laporte (1988) taraından yapılmıştır yılına adar olan yayımlar ise in e diğerleri (1998) taraından yapılan çalışmada ele alınmıştır. u çalışmada YSRP için sınılandırma da önerilmiştir. Son olara da agy e Salhi (2007) taraından yapılan çalışmada apsamlı bir tarama yapılmıştır. Yapılan sınılandırmada eri türü planlama periyodu çözüm teniği amaç onsiyonu çözüm uzayı depo sayısı araç sayısı ilo tipi rota yapısı gibi parametreler diate alınmıştır. YSRP nin sadece aademi çalışmalara değil birço gerçe dünya problemine de çözüm ürettiği gözlemlenmetedir. Genellile ürün eya argo dağıtımını onu almasına rağmen sağlı aseri iletişim gibi çeşitli alanlarda çalışmaların olduğu görülmetedir (Gorr d. (2001) elere yemelerin 1400 F olmasını garanti eden bir yeme şiretini ele almışlardır. u apsamda mutağı nerede onuşlandıracağı e dağıtım için izlenece rotaların nasıl olacağı belirlenmiştir runs e diğerleri (2000) Posta Kurumunun argo dağıtımı problemine çözüm aramıştır. arnhart d. (2002) hizmet ağı tasarımının özel bir hali olan hızlı gönderi teslimatı problemini incelemişlerdir. Paltrow (2003) yaptığı çalışmada internet üzerinden itap cd e dd satışı yapan bir mağazayı (barnesandnoble.com) onu edinmiştir. Oum e Par (2004) ço uluslu irmaların uzeydoğu Asya bölgesinde dağıtım için merezi yeri seçimi problemini incelemişlerdir. Erlebacher e eller (2000) irmaların arar erme zorunda olduğu dağıtım merezi sayısı e bu merezlerin yer seçimi problemini ele almışlardır. Derbel e diğerleri (2010) ço depolu YSRP çözümüne aşamalı olara ulaşmışlardır. Chowdhury (2000) entsel alanlarda yolculara modlar arası taşımacılı hizmetinin bir demiryolu transit hattı e arlı transer istasyonlarında bağlanan bir dizi besleyici rotadan oluşabileceğini

6 80 ural d. belirtmiştir. Chowdhury e Chien (2002) entsel alanlarda toplu taşıma talebinin yolculara modlar arası bir toplu taşıma sistemi hizmeti oluşturulmasını ele almıştır. Teo e Shu (2004) depo-peraendeci ağı tasarım problemini incelemiştir. Esigün d. (2005) gecime zamanlarını da diate alara dağıtım ağı tasarımında yeni bir baış açısı sunmuşlardır. Plant (2002) modlar arası yü taşımacılığında demiryolunun rolü e modlar arası yü hareetleri etraında gelişen amusal politiaları incelemiştir. Arnold d. (2004) yü taşımacılığı için demiryolu / arayolu terminallerinin en uygun yer seçimi problemi üzerinde durmuşlardır. Warsing d. (2001) arz e talep notalarından oluşan bir ağda özel haayolu-argo temelli dağıtım merezi ile gelenesel bölgeler arası naliye metotlarını ullanmanın arşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapmıştır. Peric (2006) taşımacılı ağlarının tasarımında transit irmaların araçlarının çeşitli transit rotalarına atanması problemini ele almıştır. Zarandi e diğerleri (2013) gri talep e dağıtım süreleri bulunan YSRP ne çözüm aramışlardır. OCCIA e diğerleri (2011) ii ademeli entsel taşımacılı sistemi oluştururen YSRP modellerini ullanmışlardır. Contardo e diğerleri (2012) ii ademeli YSRP ne yöneli ii algoritma önermişlerdir. aldacci e diğerleri (2013) ii ademeli ARP geliştirdileri algoritmayla eniyi olara çözmüşlerdir. Uygulama Kara Kuetleri Komutanlığı Türiye nin her notasında göre yapan büyü bir urumdur. öylesine büyü bir urumun ister istemez loistiği de büyü öneme sahiptir. Gere barış e gerese seer ortamında loisti muharebe gücünün azgeçilmez bir parçasını teşil etmetedir. u haliyle azgeçilmez olan loisti deste aynı zamanda önemli bir maliyet alemidir. u çalışmayla birlilerinin yıllı mühimmat ihtiyacının imaline yöneli aaliyetlerinin günümüzde gittiçe önem azanan ço modlu taşımacılı sistemine dayalı demiryolu e arayolunun ullanımını esas alan imal sistemi ile uygulamasına yöneli bir model önerilmiştir. Tehdit algılamasının değişmesinin yanı sıra hızla gelişen tenoloi ile değişen silahlar arasında ullanılmayan e emniyetle imhayı beleyen tonlarca mühimmat e atıl depolar bıramıştır. İmal olanalarının da günümüzde olduça gelişmiş olması mühimmatın depolanması e dağıtımını gözden geçirmeyi bir geresinim haline getirmiştir. Üretilen ya da tedari edilen mühimmatın ana depo nun bulunduğu tesise teslim edildiği mühimmatın dağıtım göreinin e sorumluluğunun da ana depo dan başladığı arsayımı yapılmıştır.

7 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Ana depodai mühimmat birlilerin (müşterilerin) ihtiyaçları diate alınara Türiye nin çeşitli bölgelerinde onuşlu bulunan mühimmat depolarına (tali depo) se edilmetedir. Ana depo e mühimmat depoları TCDD nin demiryolu şebeesi içerisinde yer almatadırlar. u çalışma ile barış şartlarında ullanılan e birliler taraından yıllı olara ihtiyaç mitarı belirlenere her yıl eylül ayında başlayan eğitim yılı içerisinde ullanılaca bazı özel cins mühimmatın ana depodan mühimmat depolarına (tali depo) e depolardan birlilere (müşteri) imalinin yapılmasına yöneli bir imal sistemi modellenmiştir. odel ile mecut mühimmat depolarından (tali depo) bazıları YSRP esaslarında seçilere buralardan birlilerin (müşteri) bazı özel cins mühimmat ihtiyaçlarının arşılanması e rotalama ile dağıtım yapılması planlanmıştır. Seçilen mühimmat depolarına modern elleçleme cihazlarının urulumları ile belirlenece rotalamaya uygun şeilde birlilere ulaşılara imal sağlanması amaçlanmatadır. Dağıtım için gereli amyon sayıları model taraından belirlenecetir. odel ana depodan başlayan e demiryolu şebeesini ullanan tren rotalamasını aday mühimmat depolarından da hizmet erece olanların seçimini e buralardan birlilere amyonlarla dağıtım rotalamasını belirlemetedir. Şeil-1 de ullanılan ana depo tali depolar e müşterilerin serimi yer almatadır. Şeil-2 de örne dağıtım gösterimi belirtilmiştir. odel tüm tali Şeil-1: Depo e üşteriler Depolardan hizmet erece olanların yer seçimi modelleri ile seçimini belirlenen tali depolara ana depodan başlayan e demiryolu

8 82 ural d. şebeesini ullanan araç rotalamasını son olara tali depolardan müşterilere amyonlarla asıtasıyla yapılaca araç rotalamasını belirlemetedir (Şeil- 2). A D 6 AA DEPO 7 8 E 9 F G 10 C 11 G 12 A G 1 13 Tali Depo üşteri (irli) Önerilen atematisel odel Şeil-2: odelin Gösterimi Önerilen problem; ana depo tali depolar e müşterilerin oluşturduğu düğümler e bu düğümler arasındai yollar (arayolu/demiryolu) dan oluşan bir şebee üzerinde modellenmetedir. G= (A) A A Ayrıca; : : : A Ana depo ümesini Tali depoların ümesini üşterilerin ümesini temsil etmetedir. A

9 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Düğümler arasındai yollar aşağıdai şeilde tanımlanmıştır: A = A TCDD U A KRY A TCDD = [D i ] i A A A KRY = [D ] urada A TCDD : Ana depo e tali depolardan oluşan düğümler arasındai demiryolu uzunlularını A KRY : Tali depolar ile müşterilerin birbirleri ile olan arayolu uzalılarını göstermetedir. Tüm ümeye ait uzalılar D i matrisi ile oluşturulmatadır. Aynı şeilde : Araç ümesini TRE : Ana depo e tali depolar arasında çalışan trenlerin oluşturduğu araç ümesini KY : Tali depolar e müşterilerin birbirleri arasındai ulaşımını sağlayan amyon ümesini temsil etmetedir. =: TRE U KY odelde ullanılaca maliyet değişenleri aşağıdai şeilde tanımlanmıştır: TC (Ulaşım aliyeti) = TCDD = D i * price TCDD KRY = D * price KRY TCDD + KRY i A A

10 84 ural d. Ulaşım maliyeti araçların ilometre başına hesaplanan maliyetleridir. Daha önce belirlenen mesae matrisleri ilgili aracın (tren eya amyon) ilometre başına masraı ile çarpılara ulaşım maliyet matrisleri oluşturulur. FC : Tali depo açma maliyeti Tali deponun dağıtım merezi olara seçilmesi durumunda ortaya çıaca tesis araç-gereç e personel masralarının toplamından oluşan dağıtım merezi açma maliyetidir. PC : Araç tedari maliyeti KY Diğer maliyet değişeni ise Dağıtım erezi olara seçilece Tali depolarından müşterilere dağıtımı gerçeleştirilece amyonların tedari maliyetidir. Diat edilece diğer bir husus tren tedari masraının olmayışıdır. Trenler ile ilgili te masra ulaşım masraıdır. p : Taşınaca mühimmat cinsi p P Q p : tali deposunun p cinsi mühimmat talebi p P Q p : müşterisinin p cinsi mühimmat talebi p P K p : tali deposunun p cinsi mühimmat apasitesi p P K : aracının taşıma apasitesi üşterilerin e müşterilere bağlı olara tali depoların silahların özellileri (hai orta e ağır olma üzere 3 sını) e buna yöneli ullanacağı p cinsi mühimmat talepleri bulunmatadır. ununla birlite tali depolarının depolama ısıtları bulunmatadır. Ana deponun apasitesiz olduğu arsayılmatadır. Ayrıca araçların da mühimmat taşıma apasiteleri bulunmatadır.

11 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) odelde ullanılan arar değişenleri aşağıda tanımlanmıştır: ip : i notasından notasına aracıyla yapılan p cinsi mühimmat taşıma mitarı i 1 i notasından notasına aracıyla taşıma yapılırsa 0 diğer durumlar y 1 Tali deposunun seçilmesi 0 diğer durumlarda İçerisinde sadece ana deponun bulunduğu üme ile tali depoların bulunduğu üme birlite düşünüldüğünde bu haliyle problem te depolu YSRP olmatadır. Tali depolarının bulunduğu üme ile müşterilerin olduğu ümeyi birlite değerlendirdiğimizde ise problem ço depolu YSRP haline gelmetedir. Önerilen model aşağıdai gibi oluşturulmuştur: En Z FC y KY PC i A A TRE pp tcdd ip KY pp my p s.t. TRE ( i A ip m mp ) KY p p P (1) KY ( p n np ) Q p p P (2) pp i A ip pp m mp TRE (3)

12 86 ural d. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) KY n np P p p P p TRE i i A 1 KY 1 KY P p y K p p KY TRE A i ip P p i K KY p P p K TRE A A ip P p i p P p i Q ) ( KY p P p p P p Q ) ( KY

13 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) ip 0 i p P i (14) i 01 i i (15) y 0 1 (16) Amaç onsiyonu toplam maliyeti enüçülemetir. aliyet alemleri; tali depo açma maliyeti tali depoda işletilece amyonların tedari maliyeti tren e amyonlarla taşınaca mühimmatın taşıma maliyetlerinden oluşmatadır. (1) inci ısıt tali deponun müşterilerine amyonlarla yapacağı taşıma mitarına eşit ya da azlasının o tali depoya trenlerle gelmesini; (2) nci ısıt müşterinin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının arşılanmasını; (3) e (4) üncü ısıtlar araçlara taşıma yaptıları depo e müşterilerden ilae mühimmat elenmemesini; (5) nci ısıt trenin ana depodan bir tali depoya e (6) ncı ısıt amyonun tali depodan bir müşteriye gidebileceğini sağlamatadır. (7) nci ısıt tali depodan müşterilere dağıtım yapan amyonun yine o tali depoya geri dönmesini turu tamamlamasını garanti etmetedir. (8) inci ısıt müşteriye mühimmat taşıyan amyonun müşteride almamasını yani turu tamamlamasını sağlamatadır. (9) uncu ısıt tali deponun apasite ısıtıdır. (10) e (11) inci ısıtlar araçların taşıma apasite ısıtlarıdır. (12) nci ısıt ana depodan tali depoya (13) üncü ısıt ise tali depodan müşteriye bir dağıtım ilişisi olmadıça taşıma yapılamayacağını sağlamatadır. urada ( Qp ) büyü bir sayı yerine ullanılmıştır. (14) (15) e (16) ncı pp ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. YSRP de depo e müşteri sayısı arttıça eniyi çözümünün aranması uzun zaman almata ya da bulunamamatadır. u apsamda yuarıda belirtilen modelin ısa sürede çözüme auşması için bu çalışmada model üç ısma ayrıştırılmıştır. İl olara; müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenece depolardan arşılanmasını sağlayaca tali depoların yerleri Dasin (1995) in P-ortanca (P-median) yer seçimi modeliyle çözümlenmesi hedelenmiştir. elirlenen tali depolara ana depodan yapılaca trenle imal iinci ısmı oluştururen belirlenen tali depolardan müşterilere yapılaca amyonla imal üçüncü ısmı oluşturmuştur. İi e üçüncü ısımların araç rotalama modelleriyle çözüme auşturulması amaçlanmıştır. Klasi ARP ye her biri senaryolara has özgün ısıtlar ilae edilere üç arlı senaryo 1 ana depo 15 aday tali depo e 29 müşteri için uygulanmıştır.

14 88 ural d. Oluşturulan üç arlı senaryoya göre özetle; il senaryoda ana depo e tali depolarda her üç cins mühimmat bulunmata tali depoların apasitesi mühimmat arı gözetmesizin her üç cinsin toplamına eşit ya da üçü olmatadır e sadece müşterilere dağıtımı onu edinmetedir. İinci senaryoda birincisinden arlı olara tali depolarda her üç cins mühimmatın ayrı apasitesi bulunmata hatta bazı tali depolarda bazı cins mühimmat bulunmayabilmetedir. u senaryo da sadece dağıtım ele alınmıştır. Üçüncü senaryoda ise il iisinden arlı olara geri toplama da söz onusudur. ühimmatın artıları geri toplanmatadır. Senaryo-1: Homoen Depolama - Dağıtım Problemi u modelde ana depo e tali depolarda her cins mühimmatın bulunabildiği e depolanabildiği tali depo apasitesinin toplam mühimmat mitarıyla sınırlandırıldığı arsayılmatadır. Ana depodan seçilece tali depolara dağıtım belirlenen rota taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım amyonlarla bulunaca rotaya uygun olara yapılmatadır. Her müşterinin bütün cins mühimmat ihtiyaçları saptanan te tali depodan gerçeleştirilmetedir. Tali Depo Seçimi odeli YSRP nin çözümüne yöneli il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmetedir. Önerilen matematisel model aşağıdai gibidir: En Z FC y KY pp my ip st p Q p p P (1) 1 (2) pp p K y (3) ( pp Q p ) pp p (4)

15 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) y (5) p 0 p P (6) 01 (7) y 0 1 (8) Amaç onsiyonu toplam maliyeti enüçülemetir. aliyet alemleri; tali depo açma maliyeti ile amyonlarla müşterilere taşınaca mühimmatın taşıma maliyetlerinden oluşmatadır. (1) inci ısıt müşterinin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının arşılanmasını; (2) nci ısıt müşterinin ihtiyacının te bir tali depodan arşılanmasını sağlamatadır. (3) üncü ısıt depo apasite ısıdıdır. (4) üncü ısıt tali depodan müşteriye bir dağıtım ilişisi olmadıça taşıma yapılamayacağını belirtmetedir. (5) inci ısıt tali deponun açılmadıça oradan hizmet eremeyeceğini sağlamatadır. (6) (7) e (8) inci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 1756 ısıt sayısı 1002 e iterasyon sayısı dür. Tren Rotalama odeli İinci aşamada ana depodan yuarıdai modelle neticesi belirlenen tali depolara yapılaca dağıtım için trenlerin güzergâhı belirlenmetedir. ARP şelinde modellenere çözüm bulunmatadır. Önerilen model aşağıdai gibi oluşturulmuştur: En Z i A A TRE pp tcdd ip st TRE i A ( i ip A ip m mp m mp ) Q p p P TRE p P (1) (2)

16 90 ural d. t i A i TRE (3) TRE m m TRE i A i 1 (4) pp ip i K i A TRE (5) ip 0 i p P A TRE (6) i 01 i A TRE (7) t 0 TRE 1 (8) Amaç onsiyonu tren ile taşınaca mühimmatın taşıma maliyetini enüçülemetedir. (1) nci ısıt tali deponun her bir cins mühimmata ait ihtiyacının ana depodan arşılanmasını sağlamatadır. u ihtiyaç tali deponun hizmet ereceği müşterilerinin ihtiyaçlarının toplamına eşittir. (2) nci ısıt trenlere taşıma yaptıları depodan ilae mühimmat elenmemesini; (3) üncü ısıt ana depodan tali depoya e tali depolar arası belirlenece trenle taşıma yapılmasını; (4) üncü ısıt trenin rotası içerisinde tali depoya bir ere uğramasını sağlamatadır. (5) inci ısıt trenin yü taşıma apasite ısıtıdır. (6) (7) e (8) inci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 901 ısıt sayısı 929 e iterasyon sayısı dür. t odelde ullanılan arar değişeni; 1 treninin seçilmesi 0 diğer durumlardadır. Kamyon Rotalama odeli Son aşamada ise belirlenmiş tali depolardan müşterilere amyonlarla yapılaca dağıtım şeli ortaya çımatadır. ARP şelinde modellenere çözüm aranmatadır. Tren rotalamasında trenlerin ana depoya dönmesi belenmemete ien amyon rotalamasında tali deponun

17 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) enanterinde yer alan amyonların depoya geri dönmesi sağlanmatadır. Önerilen model aşağıdai şeilde oluşturulmuştur: En st (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) KY KY p P p my PC Z P p Q p n np p KY ) ( P p KY m mp n np KY t KY n n t KY n n t n n KY KY 1 KY m m KY P p p K KY KY 01 P p KY p 0

18 92 ural d. (11) t 0 KY 1 (12) Amaç onsiyonu tali depoda işletilece amyonların tedari maliyeti ile amyonlar ile taşınaca mühimmatın taşıma maliyetini enüçülemetedir. (1) inci ısıt müşterilerin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının tali depodan arşılanmasını; (2) nci ısıt amyonlarla taşıma yaptıları müşterilerden ilae mühimmat elenmemesini sağlamatadır. (3) (4) e (5) inci ısıt mühimmat taşımanın rota üzerindei tali depodan müşteriye müşteriler arası e nihayetinde terar başladığı tali depoya belirlenece aynı amyonla yapılmasını; (6) ncı ısıt amyonun rotası içerisinde müşteriye bir ere uğramasını; (7) nci ısıt arılan düğümü aynı araçla ter edilmesini sağlamatadır. (8) nci ısıt araç apasite ısıdıdır. (9) uncu ısıt müşteriye mühimmat taşıyan amyonun müşteride almamasını yani turu tamamlamasını sağlamatadır. (10) (11) e (12) nci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 379 ısıt sayısı 252 e iterasyon sayısı dür. Senaryo-2: Heteroen Depolama Dağıtım Problemi u senaryoda ana depoda her bir cins mühimmat bulunup depolanabiliren tali depolarda mühimmatın özelliğine göre ihtisaslaşma ardır e belli cins mühimmat depolanmatadır. Tali depolarda her bir cins mühimmata ait arlı depo apasitesi ardır. İl modelde olduğu gibi ana depodan seçilece tali depolara taşıma belirlenen rota taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım amyonlarla bulunaca rotaya uygun olara yapılmatadır. İl senaryodan arlı olara müşterinin bütün cins mühimmat ihtiyaçları saptanan te tali depodan arşılanamayabilmetedir. u durumda her cins mühimmat için ayrı ayrı tali depo görelendirilebilmetedir. Tali Depo Seçimi odeli İl senaryoda olduğu gibi YSRP nin çözümüne yöneli il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin her cins mühimmata olan taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmiştir. atematisel modelin il senaryodan arlı olan ısıtları düzenlenere yeniden oluşturulmuştur. Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir:

19 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) p K p y p P (3a) ( pp Q p ) p p p P (4a) y p P p (5a) (3a) ncı ısıt tali depolardai her cins mühimmata ait ayrı ayrı apasiteye göre düzenlenmiştir. (4a) e (5a) ncı ısıdın her mühimmata göre ayrı ayrı ilişilendirilmesi sağlanmıştır. odeldei değişen sayısı 2626 ısıt sayısı 2830 e iterasyon sayısı dir. Tren Rotalama odeli İinci aşamada ana depodan tali depolara dağıtım için trenlerin güzergâhı belirlenmetedir. ARP şelinde modellenere çözüm bulunmatadır. Tren rotalama problemine ait model il senaryo ile aynıdır ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Kamyon Rotalama odeli İl senaryoda olduğu gibi son aşamada belirlenmiş tali depolardan müşterilere amyonlarla yapılaca dağıtım şeli ortaya çımatadır. ARP şelinde modellenere çözüm aranmatadır. urada arlılı müşterinin tüm ihtiyaçlarının te bir tali depodan arşılanamaması halidir. u durum değiştirilen ısıtlarla yerine getirilmiştir. KY n Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir: n KY 1 Her tali depoda tüm cins mühimmat bulunamadığından müşterinin tüm cins mühimmat ihtiyaçları te bir depodan arşılanamayabilmetedir. u apsamda (6)ıncı ısıt aldırılmıştır. (6) KY p K p p P (13) Her cins mühimmat cinsinden depo apasite ısıdının yer aldığı (13) üncü ısıt ilae edilmiştir. odeldei değişen sayısı 1189 ısıt sayısı 716 e iterasyon sayısı dir.

20 94 ural d. Senaryo-3: Heteroen Depolama Eş Zamanlı Dağıtım Toplama Problemi u senaryoda ana depoda her bir cins mühimmat bulunup depolanabiliren tali depolarda belli cins mühimmat depolanmata e her bir cins mühimmata ait arlı depo apasiteleri bulunmatadır. İl ii senaryoda olduğu gibi ana depodan seçilece tali depolara dağıtım belirlenen güzergâhlar taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım bulunaca rotaya uygun olara amyonlarla yapılmatadır. İl ii modelden arlı olara müşterinin elinde bulunan mühimmat artıları (hurda b) tali depolara geri toplanmatadır. u husus amyon rotalamasında diate alınmatadır. Tali Depo Seçimi odeli Diğer ii senaryoda olduğu gibi YSRP nin çözümüne yöneli olara il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin her cins mühimmata olan taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmiştir. odel bir öncei senaryodaiyle aynıdır ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Tren Rotalama odeli Tren rotalama problemine ait model diğer senaryolar ile aynıdır e ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Kamyon Rotalama odeli atematisel modelin senaryo-2 dei modelden arlı olan ısıtları düzenlenere yeniden oluşturulmuştur. Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir. En Z PC KY KY pp my p KY my g s pp np g ns n K n KY (8b) KY ( m g ms n g ns ) P s s (14)

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi

Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi Hüseyin ERGĐN * Gülsen Serap ÇEKEROL ** Özet: Lojistik; hammaddeler, yedek parçalar, nihai ürünler olarak ürünlerin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ

LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.29-48 LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI VE TEDARİKÇİ İŞLETMELERDE GELİŞİM STRATEJİLERİ Kemal Güven

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA OUTSOURCİNG OF BASİC SUPPLY CHAİN ACTİVİTİES: A STUDY ON THE TURKİSH TEXTİLE INDUSTRY

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı