Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications"

Transkript

1 Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue ISS (asılı) : ISS (Online): Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi Danışment URAL 1 Ceriye GECER 2 Doğan KARADOĞA 3 Öz Her bir ulaştırma türünün maliyet sürat hizmet güenilirli e güenli anlamında aantalı olduğu yönler bulunmatadır. u apsamda günümüzde her bir ulaştırma türünün en erimli şeilde ullanılmasını sağlayan ço modlu ulaştırma sistemleri de yaygın olara ullanılmaya başlanmıştır. Yüün eya yolcunun arlı en az ii taşıma modu ullanılara taşınması olan ço modlu taşımacılıta tüm yolculu ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil entegre bir sistem olara görülmetedir. u çalışmada tren e amyonlar ile yapılaca ço modlu taşımacılı uygulamaları apsamında ulaştırma aaliyetlerine yöneli olara bir ana depo on beş tali depo e yirmi douz müşteri ile oluşturulan problemde üç ayrı tip malzeme üç arlı senaryo içerisinde Yer Seçimi Rotalama Problemi (YSRP) olara model önerileri yapılmış e mecut durumla ıyaslanmıştır. Anahtar Kelimeler: ultimodal Ulaştırma Yer Seçimi Rotalama Problemi. ultimodal odel Suggestion or Transportation Applications Abstract Eery transportation mode has its own adantage based upon cost speed serice reliability and security. Eploiting the adantage o each transportation mode multi mode transportation systems hae begun to be used requently today. In multimode transportation Freight or passenger is carried by at least two dierent modes but regarded as an integrated unique process. In this study based on the multimode transportation within three scenarios three dierent materials are deliered by both trains and trucs in the problem which consists o one main depot iteen depots and twenty nine customers. The problem is modelled as location routing problem and comparisons are made within scenarios and the actual situation. Keywords: ultimodal Transportation Location Routing Problem. Giriş Firmalar e uruluşlar maliyetlerini azaltara daha azançlı e erimli bir şeilde aaliyetlerini sürdürebilme için çeşitli yollara başurmatadırlar. öyle bir tutum izlenmesinde başurulan bir atör olara loisti gittiçe daha azla önem azanan bir aaliyet alanı olara arşımıza çımatadır. 1 Yazışma adresi: Dr. Kara Harp Oulu Saunma ilimleri Enstitüsü Hareât Araştırması AD Anara 2 Pro. Gazi Üniersitesi ühendisli Faültesi Endüstri üh. öl. Anara. 3 Dr. Atılım Üniersitesi İşletme Faültesi Anara. aalenin geliş tarihi: Kabul tarihi:

2 76 ural d. Loistiğin en önemli onsiyonlarından e tabii i aynı zamanda maliyet alemlerinden olan ulaştırmanın etisi de büyütür. Günümüzde ulaştırmanın geldiği seiye gere sürat gere taşıma apasitesi e tenoloi imânları ile olduça yüse standartlardadır. Reabet ortamında irma e urumların maliyetlerinde olduça önemli paylar alabilen ulaştırmanın planlanması e organizasyonu başlı başlına bir değer yaratmata e önem azanmatadır. Günümüzde ulaştırma aaliyetlerinde ullanılan türler (modlar); arayolu demiryolu denizyolu haayolu boru taşımacılığı e iç su (nehir) taşımacılığı olara sınılandırılabilir. Taşıma türlerinin ıyaslanması Tablo- 1 de erilmiştir. Tablo incelendiğinde ıyaslama riterleri olara; maliyet hız hizmet alanı tarieli seerlerin sılığı e tarielerin uygulama güenilirliği seçildiği görülmetedir (Çancı e Erdal 2003). Tablo-1: Taşıma Türlerinin Kıyaslanması Taşıma Türü aliyet Hız Hizmet Alanı Tarieli Seerlerin Sılığı Tarielerin Uygulanma Güenilirliği Karayolu Yüse Hızlı Ço Geniş Yüse Yüse Denizyolu Ço Düşü Yaaş Sınırlı Ço Düşü Orta Haayolu Ço Yüse Ço Hızlı Geniş Yüse Orta Demiryolu Orta Orta Orta Düşü Ço Yüse İç suyolu Düşü Yaaş Sınırlı Düşü Orta oru Hattı Düşü Yaaş Ço Sınırlı Orta Yüse Ulaştırma modları arasındai yoğun reabet bölünmüş e entegre olmayan bir ulaştırma sistemine yol açmatadır. Her bir ulaştırma türünün maliyet sürat hizmet güenilirli e güenli anlamında aantalı olduğu yönler bulunmatadır. Anca günümüzde oyanus aşırı ticaretin de etisiyle her bir ulaştırma türünün en erimli şeilde ullanılmasını sağlayan ço modlu ulaştırma sistemleri de yaygın olara ullanılmaya başlanmıştır.

3 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Ço modlu taşımacılıta tüm yolculu ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil entegre bir sistem olara görülmetedir. u entegre taşımacılı sistemi; ço modlu (multimodal) taşımacılı modlar arası taşımacılı (intermodal) e ombine (combined) taşımacılı olara bölümlenir. odlar arası ço modlu e ombine taşımacılı aramları zaman zaman yanlış eya birbirilerinin yerine ullanılmatadır. irleşmiş illetler e ECT (European Conerence o inister o Transportation) taraından abul edilmiş tanımlamalara göre bu üç terim de her ne adar ülemizde aynı anlamda ullanılabilmeteyse de birbirinden arlı içerilere sahiptir Ço modlu taşıma ürünlerin en az ii arlı taşıma yöntemi ile taşınması olara tanımlanmıştır. irleşmiş illetler Uluslararası Ço odlu Taşımacılı onansiyonunda da bu tanıma bir üleden arlı bir taşıma sistemi ile yülenip diğer üleden başa bir taşıma yöntemi ile teslim edilmesi elenmiştir. (Erdal 2004). odlar arası taşıma te yülemeyle e aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden birden ço taşıma yöntemleri ile taşınması olara tanımlanmatadır. unda onteyner taşımacılığı eya treylerin hiç açılmadan arayolu demiryolu eya denizyolu ile taşınması astedilmetedir. Hede yülemede ağzı apatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır (Yıldız e Coşun 2009) Kombine Taşımacılı ise önce modlar arası taşımacılı şelinde anlaşılmış ise de daha sonra A omisyonu taraından 19 numaralı tasiye ararı ile ombine taşımacılığın eneri harcayan bir taşımacılı yöntemi ile eneri harcamayan diğer yöntemin birlite ullanımı şelinde açılaması yapılmıştır. Ro-Ro gemisine yülenen amyonların eya trene yülenen amyonların durumu bu açılamaya girmetedir (www.und.org.tr). odlar arası e ço modlu taşımacılı sistemleri ço aşamalı e armaşı yapılar olması sebebi ile sistemin her aşamasında arlı problemlere çözüm getirilmesi geremetedir. ecut literatürde ço sayıda çalışmanın modlar arası e ço modlu taşımacılı sistemini değişi yönleri ile ele aldığı e uygulayıcılar e araştırmacılar taraından ilgi gördüğü anlaşılmatadır. u çalışmada ço modlu ulaştırma sistemlerinden arayolu e demiryolunun birlite ullanıldığı ana depo tali depo e müşteri olma üzere üç ademeli bir ulaştırma sistemi; Yer Seçimi Rotalama Problemi (YSRP) olara üç arlı malzeme ele alınara çözüme auşturulmuştur. u sistem her biri özel durumlar ihtia eden üç arlı senaryoda incelenmiştir.

4 78 ural d. u çalışmayla müşterilerin yıllı mühimmat ihtiyacının eonomi e süratli olara dağıtımına yöneli günümüzde gittiçe önem azanan ço modlu (multimodal) taşımacılı sistemine dayalı demiryolu e arayolunun ullanımını esas alan imal sisteminin geliştirilmesine yöneli bir model önerilmiştir. u problemin çözümünde yer seçimi-rotalama modeli ullanılmıştır. Uygulanabilir e etin bir model geliştirilere sistemin matematisel modelinin urulması e GAS Paet programı ullanımı ile çözümlerinin elde edilmesi sağlanmıştır. YSRP apsamında ço modlu taşımacılı problemlerine çözüm getirilmesi onusunda literatüre atı sağlanmatadır. Yer Seçimi Rotalama Problemi Loisti aaliyetlere yöneli alınan ararlar e yürütülen aaliyetlerde yer seçimi e dağıtım (rotalama) önemli bir yer tutmatadır. Anca günümüzde bunların te başlarına ullanılmasının gerçe şartları tam olara yansıtamadığı görüşü geçerlili azanmıştır. u açığı apataca şeilde yer seçimi tahsis e rotalama ararlarının aynı anda ele alınması açınılmaz bir hal almıştır. Dağıtım amaçlı bir loisti sistem urmaya il olara depo yerlerinin seçimi ile başlanır. Fizii eonomi e diğer bir taım ısıtlar diate alınara potansiyel depo yerleri belirlenir. Potansiyel aday notalar belirlenditen sonra amaçlara uygun olara depo(lar) onuşlandırılır. Depoların müşterilere tahsisi buna bağlı olara dağıtım rotalarının tespiti hususlarının depo yeri seçimi ile birlite değerlendirilmesinin uygun olduğu görülmüştür. u aaliyetlerin birbiriyle entegre edilme ihtiyacı YSRP ile çözüm bulmatadır. YSRP erilen aday tesis yerleri arasından en uygun yerlerin seçilmesini e seçilen tesis yerlerinden tüm müşterilere hizmetin sağlanacağı araç rotalarının belirlenmesini apsar. u işlem yapılıren yerleştirme ile ortaya çıaca maliyet e dağıtım maliyetlerinin toplamının enüçülenmesi amaçlanır. YSRP problemlerinin lasi yer seçimi problemleri e Araç Rotalama Problemleri (ARP) ile ilişili olduğu açıtır. Aslında hem yer seçimi hem de ARP YSRP nin özel halleridir. Şöyle i tüm müşterilerin tam araç apasitesinde taleplerinin olması e diret olara depodan hizmet almaları söz onusu olduğunda problem yer seçimi problemine öte yandan depo yerinin seçimi önceden belirlenip sabitlendiğinde ise ARP olmatadırlar.

5 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) ARP içerisinde depo yerinin onumu dağıtım sisteminin toplam maliyetinde büyü etiye sahiptir. Aynı şeilde yer seçimi problemleri içerisinde araç rotalama onusunun toplam sistem maliyetinin enüçülenmesinde önemli bir yeri bulunmatadır. u yüzden araç rotalama e yer seçimi onularının beraber düşünülmesi önem arz etmetedir. Yer seçimi problemlerinde rotalamanın önemine il olara aranza (1964) Webb (1968) Christoides e Eilon (1969) ın yayımlarında diat çeilmiştir. Araştırmacılar rota uzunluğunun tahminin e bunun yer seçiminde ullanılmasının diret dağıtımda ullanılan uzunlutan daha armaşı bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir. YSRP lerinin il modelinin oluşturulması Watson d. (1973) taraından bir dağıtım merezinin yerleştirilmesi e buradan amyonetle yapılan dağıtım şelinde gerçeleştirilmiştir. Literatürdei YSRP ile ilgili il apsamlı çalışma ise Laporte (1988) taraından yapılmıştır yılına adar olan yayımlar ise in e diğerleri (1998) taraından yapılan çalışmada ele alınmıştır. u çalışmada YSRP için sınılandırma da önerilmiştir. Son olara da agy e Salhi (2007) taraından yapılan çalışmada apsamlı bir tarama yapılmıştır. Yapılan sınılandırmada eri türü planlama periyodu çözüm teniği amaç onsiyonu çözüm uzayı depo sayısı araç sayısı ilo tipi rota yapısı gibi parametreler diate alınmıştır. YSRP nin sadece aademi çalışmalara değil birço gerçe dünya problemine de çözüm ürettiği gözlemlenmetedir. Genellile ürün eya argo dağıtımını onu almasına rağmen sağlı aseri iletişim gibi çeşitli alanlarda çalışmaların olduğu görülmetedir (Gorr d. (2001) elere yemelerin 1400 F olmasını garanti eden bir yeme şiretini ele almışlardır. u apsamda mutağı nerede onuşlandıracağı e dağıtım için izlenece rotaların nasıl olacağı belirlenmiştir runs e diğerleri (2000) Posta Kurumunun argo dağıtımı problemine çözüm aramıştır. arnhart d. (2002) hizmet ağı tasarımının özel bir hali olan hızlı gönderi teslimatı problemini incelemişlerdir. Paltrow (2003) yaptığı çalışmada internet üzerinden itap cd e dd satışı yapan bir mağazayı (barnesandnoble.com) onu edinmiştir. Oum e Par (2004) ço uluslu irmaların uzeydoğu Asya bölgesinde dağıtım için merezi yeri seçimi problemini incelemişlerdir. Erlebacher e eller (2000) irmaların arar erme zorunda olduğu dağıtım merezi sayısı e bu merezlerin yer seçimi problemini ele almışlardır. Derbel e diğerleri (2010) ço depolu YSRP çözümüne aşamalı olara ulaşmışlardır. Chowdhury (2000) entsel alanlarda yolculara modlar arası taşımacılı hizmetinin bir demiryolu transit hattı e arlı transer istasyonlarında bağlanan bir dizi besleyici rotadan oluşabileceğini

6 80 ural d. belirtmiştir. Chowdhury e Chien (2002) entsel alanlarda toplu taşıma talebinin yolculara modlar arası bir toplu taşıma sistemi hizmeti oluşturulmasını ele almıştır. Teo e Shu (2004) depo-peraendeci ağı tasarım problemini incelemiştir. Esigün d. (2005) gecime zamanlarını da diate alara dağıtım ağı tasarımında yeni bir baış açısı sunmuşlardır. Plant (2002) modlar arası yü taşımacılığında demiryolunun rolü e modlar arası yü hareetleri etraında gelişen amusal politiaları incelemiştir. Arnold d. (2004) yü taşımacılığı için demiryolu / arayolu terminallerinin en uygun yer seçimi problemi üzerinde durmuşlardır. Warsing d. (2001) arz e talep notalarından oluşan bir ağda özel haayolu-argo temelli dağıtım merezi ile gelenesel bölgeler arası naliye metotlarını ullanmanın arşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapmıştır. Peric (2006) taşımacılı ağlarının tasarımında transit irmaların araçlarının çeşitli transit rotalarına atanması problemini ele almıştır. Zarandi e diğerleri (2013) gri talep e dağıtım süreleri bulunan YSRP ne çözüm aramışlardır. OCCIA e diğerleri (2011) ii ademeli entsel taşımacılı sistemi oluştururen YSRP modellerini ullanmışlardır. Contardo e diğerleri (2012) ii ademeli YSRP ne yöneli ii algoritma önermişlerdir. aldacci e diğerleri (2013) ii ademeli ARP geliştirdileri algoritmayla eniyi olara çözmüşlerdir. Uygulama Kara Kuetleri Komutanlığı Türiye nin her notasında göre yapan büyü bir urumdur. öylesine büyü bir urumun ister istemez loistiği de büyü öneme sahiptir. Gere barış e gerese seer ortamında loisti muharebe gücünün azgeçilmez bir parçasını teşil etmetedir. u haliyle azgeçilmez olan loisti deste aynı zamanda önemli bir maliyet alemidir. u çalışmayla birlilerinin yıllı mühimmat ihtiyacının imaline yöneli aaliyetlerinin günümüzde gittiçe önem azanan ço modlu taşımacılı sistemine dayalı demiryolu e arayolunun ullanımını esas alan imal sistemi ile uygulamasına yöneli bir model önerilmiştir. Tehdit algılamasının değişmesinin yanı sıra hızla gelişen tenoloi ile değişen silahlar arasında ullanılmayan e emniyetle imhayı beleyen tonlarca mühimmat e atıl depolar bıramıştır. İmal olanalarının da günümüzde olduça gelişmiş olması mühimmatın depolanması e dağıtımını gözden geçirmeyi bir geresinim haline getirmiştir. Üretilen ya da tedari edilen mühimmatın ana depo nun bulunduğu tesise teslim edildiği mühimmatın dağıtım göreinin e sorumluluğunun da ana depo dan başladığı arsayımı yapılmıştır.

7 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Ana depodai mühimmat birlilerin (müşterilerin) ihtiyaçları diate alınara Türiye nin çeşitli bölgelerinde onuşlu bulunan mühimmat depolarına (tali depo) se edilmetedir. Ana depo e mühimmat depoları TCDD nin demiryolu şebeesi içerisinde yer almatadırlar. u çalışma ile barış şartlarında ullanılan e birliler taraından yıllı olara ihtiyaç mitarı belirlenere her yıl eylül ayında başlayan eğitim yılı içerisinde ullanılaca bazı özel cins mühimmatın ana depodan mühimmat depolarına (tali depo) e depolardan birlilere (müşteri) imalinin yapılmasına yöneli bir imal sistemi modellenmiştir. odel ile mecut mühimmat depolarından (tali depo) bazıları YSRP esaslarında seçilere buralardan birlilerin (müşteri) bazı özel cins mühimmat ihtiyaçlarının arşılanması e rotalama ile dağıtım yapılması planlanmıştır. Seçilen mühimmat depolarına modern elleçleme cihazlarının urulumları ile belirlenece rotalamaya uygun şeilde birlilere ulaşılara imal sağlanması amaçlanmatadır. Dağıtım için gereli amyon sayıları model taraından belirlenecetir. odel ana depodan başlayan e demiryolu şebeesini ullanan tren rotalamasını aday mühimmat depolarından da hizmet erece olanların seçimini e buralardan birlilere amyonlarla dağıtım rotalamasını belirlemetedir. Şeil-1 de ullanılan ana depo tali depolar e müşterilerin serimi yer almatadır. Şeil-2 de örne dağıtım gösterimi belirtilmiştir. odel tüm tali Şeil-1: Depo e üşteriler Depolardan hizmet erece olanların yer seçimi modelleri ile seçimini belirlenen tali depolara ana depodan başlayan e demiryolu

8 82 ural d. şebeesini ullanan araç rotalamasını son olara tali depolardan müşterilere amyonlarla asıtasıyla yapılaca araç rotalamasını belirlemetedir (Şeil- 2). A D 6 AA DEPO 7 8 E 9 F G 10 C 11 G 12 A G 1 13 Tali Depo üşteri (irli) Önerilen atematisel odel Şeil-2: odelin Gösterimi Önerilen problem; ana depo tali depolar e müşterilerin oluşturduğu düğümler e bu düğümler arasındai yollar (arayolu/demiryolu) dan oluşan bir şebee üzerinde modellenmetedir. G= (A) A A Ayrıca; : : : A Ana depo ümesini Tali depoların ümesini üşterilerin ümesini temsil etmetedir. A

9 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) Düğümler arasındai yollar aşağıdai şeilde tanımlanmıştır: A = A TCDD U A KRY A TCDD = [D i ] i A A A KRY = [D ] urada A TCDD : Ana depo e tali depolardan oluşan düğümler arasındai demiryolu uzunlularını A KRY : Tali depolar ile müşterilerin birbirleri ile olan arayolu uzalılarını göstermetedir. Tüm ümeye ait uzalılar D i matrisi ile oluşturulmatadır. Aynı şeilde : Araç ümesini TRE : Ana depo e tali depolar arasında çalışan trenlerin oluşturduğu araç ümesini KY : Tali depolar e müşterilerin birbirleri arasındai ulaşımını sağlayan amyon ümesini temsil etmetedir. =: TRE U KY odelde ullanılaca maliyet değişenleri aşağıdai şeilde tanımlanmıştır: TC (Ulaşım aliyeti) = TCDD = D i * price TCDD KRY = D * price KRY TCDD + KRY i A A

10 84 ural d. Ulaşım maliyeti araçların ilometre başına hesaplanan maliyetleridir. Daha önce belirlenen mesae matrisleri ilgili aracın (tren eya amyon) ilometre başına masraı ile çarpılara ulaşım maliyet matrisleri oluşturulur. FC : Tali depo açma maliyeti Tali deponun dağıtım merezi olara seçilmesi durumunda ortaya çıaca tesis araç-gereç e personel masralarının toplamından oluşan dağıtım merezi açma maliyetidir. PC : Araç tedari maliyeti KY Diğer maliyet değişeni ise Dağıtım erezi olara seçilece Tali depolarından müşterilere dağıtımı gerçeleştirilece amyonların tedari maliyetidir. Diat edilece diğer bir husus tren tedari masraının olmayışıdır. Trenler ile ilgili te masra ulaşım masraıdır. p : Taşınaca mühimmat cinsi p P Q p : tali deposunun p cinsi mühimmat talebi p P Q p : müşterisinin p cinsi mühimmat talebi p P K p : tali deposunun p cinsi mühimmat apasitesi p P K : aracının taşıma apasitesi üşterilerin e müşterilere bağlı olara tali depoların silahların özellileri (hai orta e ağır olma üzere 3 sını) e buna yöneli ullanacağı p cinsi mühimmat talepleri bulunmatadır. ununla birlite tali depolarının depolama ısıtları bulunmatadır. Ana deponun apasitesiz olduğu arsayılmatadır. Ayrıca araçların da mühimmat taşıma apasiteleri bulunmatadır.

11 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) odelde ullanılan arar değişenleri aşağıda tanımlanmıştır: ip : i notasından notasına aracıyla yapılan p cinsi mühimmat taşıma mitarı i 1 i notasından notasına aracıyla taşıma yapılırsa 0 diğer durumlar y 1 Tali deposunun seçilmesi 0 diğer durumlarda İçerisinde sadece ana deponun bulunduğu üme ile tali depoların bulunduğu üme birlite düşünüldüğünde bu haliyle problem te depolu YSRP olmatadır. Tali depolarının bulunduğu üme ile müşterilerin olduğu ümeyi birlite değerlendirdiğimizde ise problem ço depolu YSRP haline gelmetedir. Önerilen model aşağıdai gibi oluşturulmuştur: En Z FC y KY PC i A A TRE pp tcdd ip KY pp my p s.t. TRE ( i A ip m mp ) KY p p P (1) KY ( p n np ) Q p p P (2) pp i A ip pp m mp TRE (3)

12 86 ural d. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) KY n np P p p P p TRE i i A 1 KY 1 KY P p y K p p KY TRE A i ip P p i K KY p P p K TRE A A ip P p i p P p i Q ) ( KY p P p p P p Q ) ( KY

13 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) ip 0 i p P i (14) i 01 i i (15) y 0 1 (16) Amaç onsiyonu toplam maliyeti enüçülemetir. aliyet alemleri; tali depo açma maliyeti tali depoda işletilece amyonların tedari maliyeti tren e amyonlarla taşınaca mühimmatın taşıma maliyetlerinden oluşmatadır. (1) inci ısıt tali deponun müşterilerine amyonlarla yapacağı taşıma mitarına eşit ya da azlasının o tali depoya trenlerle gelmesini; (2) nci ısıt müşterinin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının arşılanmasını; (3) e (4) üncü ısıtlar araçlara taşıma yaptıları depo e müşterilerden ilae mühimmat elenmemesini; (5) nci ısıt trenin ana depodan bir tali depoya e (6) ncı ısıt amyonun tali depodan bir müşteriye gidebileceğini sağlamatadır. (7) nci ısıt tali depodan müşterilere dağıtım yapan amyonun yine o tali depoya geri dönmesini turu tamamlamasını garanti etmetedir. (8) inci ısıt müşteriye mühimmat taşıyan amyonun müşteride almamasını yani turu tamamlamasını sağlamatadır. (9) uncu ısıt tali deponun apasite ısıtıdır. (10) e (11) inci ısıtlar araçların taşıma apasite ısıtlarıdır. (12) nci ısıt ana depodan tali depoya (13) üncü ısıt ise tali depodan müşteriye bir dağıtım ilişisi olmadıça taşıma yapılamayacağını sağlamatadır. urada ( Qp ) büyü bir sayı yerine ullanılmıştır. (14) (15) e (16) ncı pp ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. YSRP de depo e müşteri sayısı arttıça eniyi çözümünün aranması uzun zaman almata ya da bulunamamatadır. u apsamda yuarıda belirtilen modelin ısa sürede çözüme auşması için bu çalışmada model üç ısma ayrıştırılmıştır. İl olara; müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenece depolardan arşılanmasını sağlayaca tali depoların yerleri Dasin (1995) in P-ortanca (P-median) yer seçimi modeliyle çözümlenmesi hedelenmiştir. elirlenen tali depolara ana depodan yapılaca trenle imal iinci ısmı oluştururen belirlenen tali depolardan müşterilere yapılaca amyonla imal üçüncü ısmı oluşturmuştur. İi e üçüncü ısımların araç rotalama modelleriyle çözüme auşturulması amaçlanmıştır. Klasi ARP ye her biri senaryolara has özgün ısıtlar ilae edilere üç arlı senaryo 1 ana depo 15 aday tali depo e 29 müşteri için uygulanmıştır.

14 88 ural d. Oluşturulan üç arlı senaryoya göre özetle; il senaryoda ana depo e tali depolarda her üç cins mühimmat bulunmata tali depoların apasitesi mühimmat arı gözetmesizin her üç cinsin toplamına eşit ya da üçü olmatadır e sadece müşterilere dağıtımı onu edinmetedir. İinci senaryoda birincisinden arlı olara tali depolarda her üç cins mühimmatın ayrı apasitesi bulunmata hatta bazı tali depolarda bazı cins mühimmat bulunmayabilmetedir. u senaryo da sadece dağıtım ele alınmıştır. Üçüncü senaryoda ise il iisinden arlı olara geri toplama da söz onusudur. ühimmatın artıları geri toplanmatadır. Senaryo-1: Homoen Depolama - Dağıtım Problemi u modelde ana depo e tali depolarda her cins mühimmatın bulunabildiği e depolanabildiği tali depo apasitesinin toplam mühimmat mitarıyla sınırlandırıldığı arsayılmatadır. Ana depodan seçilece tali depolara dağıtım belirlenen rota taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım amyonlarla bulunaca rotaya uygun olara yapılmatadır. Her müşterinin bütün cins mühimmat ihtiyaçları saptanan te tali depodan gerçeleştirilmetedir. Tali Depo Seçimi odeli YSRP nin çözümüne yöneli il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmetedir. Önerilen matematisel model aşağıdai gibidir: En Z FC y KY pp my ip st p Q p p P (1) 1 (2) pp p K y (3) ( pp Q p ) pp p (4)

15 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) y (5) p 0 p P (6) 01 (7) y 0 1 (8) Amaç onsiyonu toplam maliyeti enüçülemetir. aliyet alemleri; tali depo açma maliyeti ile amyonlarla müşterilere taşınaca mühimmatın taşıma maliyetlerinden oluşmatadır. (1) inci ısıt müşterinin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının arşılanmasını; (2) nci ısıt müşterinin ihtiyacının te bir tali depodan arşılanmasını sağlamatadır. (3) üncü ısıt depo apasite ısıdıdır. (4) üncü ısıt tali depodan müşteriye bir dağıtım ilişisi olmadıça taşıma yapılamayacağını belirtmetedir. (5) inci ısıt tali deponun açılmadıça oradan hizmet eremeyeceğini sağlamatadır. (6) (7) e (8) inci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 1756 ısıt sayısı 1002 e iterasyon sayısı dür. Tren Rotalama odeli İinci aşamada ana depodan yuarıdai modelle neticesi belirlenen tali depolara yapılaca dağıtım için trenlerin güzergâhı belirlenmetedir. ARP şelinde modellenere çözüm bulunmatadır. Önerilen model aşağıdai gibi oluşturulmuştur: En Z i A A TRE pp tcdd ip st TRE i A ( i ip A ip m mp m mp ) Q p p P TRE p P (1) (2)

16 90 ural d. t i A i TRE (3) TRE m m TRE i A i 1 (4) pp ip i K i A TRE (5) ip 0 i p P A TRE (6) i 01 i A TRE (7) t 0 TRE 1 (8) Amaç onsiyonu tren ile taşınaca mühimmatın taşıma maliyetini enüçülemetedir. (1) nci ısıt tali deponun her bir cins mühimmata ait ihtiyacının ana depodan arşılanmasını sağlamatadır. u ihtiyaç tali deponun hizmet ereceği müşterilerinin ihtiyaçlarının toplamına eşittir. (2) nci ısıt trenlere taşıma yaptıları depodan ilae mühimmat elenmemesini; (3) üncü ısıt ana depodan tali depoya e tali depolar arası belirlenece trenle taşıma yapılmasını; (4) üncü ısıt trenin rotası içerisinde tali depoya bir ere uğramasını sağlamatadır. (5) inci ısıt trenin yü taşıma apasite ısıtıdır. (6) (7) e (8) inci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 901 ısıt sayısı 929 e iterasyon sayısı dür. t odelde ullanılan arar değişeni; 1 treninin seçilmesi 0 diğer durumlardadır. Kamyon Rotalama odeli Son aşamada ise belirlenmiş tali depolardan müşterilere amyonlarla yapılaca dağıtım şeli ortaya çımatadır. ARP şelinde modellenere çözüm aranmatadır. Tren rotalamasında trenlerin ana depoya dönmesi belenmemete ien amyon rotalamasında tali deponun

17 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) enanterinde yer alan amyonların depoya geri dönmesi sağlanmatadır. Önerilen model aşağıdai şeilde oluşturulmuştur: En st (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) KY KY p P p my PC Z P p Q p n np p KY ) ( P p KY m mp n np KY t KY n n t KY n n t n n KY KY 1 KY m m KY P p p K KY KY 01 P p KY p 0

18 92 ural d. (11) t 0 KY 1 (12) Amaç onsiyonu tali depoda işletilece amyonların tedari maliyeti ile amyonlar ile taşınaca mühimmatın taşıma maliyetini enüçülemetedir. (1) inci ısıt müşterilerin her bir cins mühimmata ait ihtiyacının tali depodan arşılanmasını; (2) nci ısıt amyonlarla taşıma yaptıları müşterilerden ilae mühimmat elenmemesini sağlamatadır. (3) (4) e (5) inci ısıt mühimmat taşımanın rota üzerindei tali depodan müşteriye müşteriler arası e nihayetinde terar başladığı tali depoya belirlenece aynı amyonla yapılmasını; (6) ncı ısıt amyonun rotası içerisinde müşteriye bir ere uğramasını; (7) nci ısıt arılan düğümü aynı araçla ter edilmesini sağlamatadır. (8) nci ısıt araç apasite ısıdıdır. (9) uncu ısıt müşteriye mühimmat taşıyan amyonun müşteride almamasını yani turu tamamlamasını sağlamatadır. (10) (11) e (12) nci ısıtlar pozitili e 0-1 ısıtlarıdır. odeldei değişen sayısı 379 ısıt sayısı 252 e iterasyon sayısı dür. Senaryo-2: Heteroen Depolama Dağıtım Problemi u senaryoda ana depoda her bir cins mühimmat bulunup depolanabiliren tali depolarda mühimmatın özelliğine göre ihtisaslaşma ardır e belli cins mühimmat depolanmatadır. Tali depolarda her bir cins mühimmata ait arlı depo apasitesi ardır. İl modelde olduğu gibi ana depodan seçilece tali depolara taşıma belirlenen rota taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım amyonlarla bulunaca rotaya uygun olara yapılmatadır. İl senaryodan arlı olara müşterinin bütün cins mühimmat ihtiyaçları saptanan te tali depodan arşılanamayabilmetedir. u durumda her cins mühimmat için ayrı ayrı tali depo görelendirilebilmetedir. Tali Depo Seçimi odeli İl senaryoda olduğu gibi YSRP nin çözümüne yöneli il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin her cins mühimmata olan taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmiştir. atematisel modelin il senaryodan arlı olan ısıtları düzenlenere yeniden oluşturulmuştur. Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir:

19 Saunma ilimleri Dergisi ayıs (1) p K p y p P (3a) ( pp Q p ) p p p P (4a) y p P p (5a) (3a) ncı ısıt tali depolardai her cins mühimmata ait ayrı ayrı apasiteye göre düzenlenmiştir. (4a) e (5a) ncı ısıdın her mühimmata göre ayrı ayrı ilişilendirilmesi sağlanmıştır. odeldei değişen sayısı 2626 ısıt sayısı 2830 e iterasyon sayısı dir. Tren Rotalama odeli İinci aşamada ana depodan tali depolara dağıtım için trenlerin güzergâhı belirlenmetedir. ARP şelinde modellenere çözüm bulunmatadır. Tren rotalama problemine ait model il senaryo ile aynıdır ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Kamyon Rotalama odeli İl senaryoda olduğu gibi son aşamada belirlenmiş tali depolardan müşterilere amyonlarla yapılaca dağıtım şeli ortaya çımatadır. ARP şelinde modellenere çözüm aranmatadır. urada arlılı müşterinin tüm ihtiyaçlarının te bir tali depodan arşılanamaması halidir. u durum değiştirilen ısıtlarla yerine getirilmiştir. KY n Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir: n KY 1 Her tali depoda tüm cins mühimmat bulunamadığından müşterinin tüm cins mühimmat ihtiyaçları te bir depodan arşılanamayabilmetedir. u apsamda (6)ıncı ısıt aldırılmıştır. (6) KY p K p p P (13) Her cins mühimmat cinsinden depo apasite ısıdının yer aldığı (13) üncü ısıt ilae edilmiştir. odeldei değişen sayısı 1189 ısıt sayısı 716 e iterasyon sayısı dir.

20 94 ural d. Senaryo-3: Heteroen Depolama Eş Zamanlı Dağıtım Toplama Problemi u senaryoda ana depoda her bir cins mühimmat bulunup depolanabiliren tali depolarda belli cins mühimmat depolanmata e her bir cins mühimmata ait arlı depo apasiteleri bulunmatadır. İl ii senaryoda olduğu gibi ana depodan seçilece tali depolara dağıtım belirlenen güzergâhlar taip edilere trenler asıtasıyla yapılmatadır. Seçimi yapılan tali depolardan bu tali depoların belirlenen müşterilerine dağıtım bulunaca rotaya uygun olara amyonlarla yapılmatadır. İl ii modelden arlı olara müşterinin elinde bulunan mühimmat artıları (hurda b) tali depolara geri toplanmatadır. u husus amyon rotalamasında diate alınmatadır. Tali Depo Seçimi odeli Diğer ii senaryoda olduğu gibi YSRP nin çözümüne yöneli olara il olara tali depoların seçimi yapılmatadır. Yer seçimi problemi olara modellenere müşterilerin her cins mühimmata olan taleplerini arşılayaca şeilde aday tali depolardan bazıları belirlenmiştir. odel bir öncei senaryodaiyle aynıdır ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Tren Rotalama odeli Tren rotalama problemine ait model diğer senaryolar ile aynıdır e ısıtlarda bir değişili yapılmamıştır. Kamyon Rotalama odeli atematisel modelin senaryo-2 dei modelden arlı olan ısıtları düzenlenere yeniden oluşturulmuştur. Değişen ısıtlar aşağıdai gibidir. En Z PC KY KY pp my p KY my g s pp np g ns n K n KY (8b) KY ( m g ms n g ns ) P s s (14)

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ

ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ III. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.df.ULK.2017.005 ULUSLARARASI INTERMODAL TAŞIMA AĞINDA OPTIMAL ROTA SEÇİMİ ÖZET Melis Özdemir, Berker İnkaya, Bilge Bilgen 1 Globalleşen dünyada taşımacılık

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 2, 185-195, 2015 Vol 30, No 2, 185-195, 2015 HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu Heterojen Filoya Sahip Eletrili Araçların Rota Optimizasyonu İler Küçüoğlu 1 *, Nursel Öztür 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 0 224 294 20 91, iucoglu@uludag.edu.tr

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Doç. Dr. Mustafa Gök Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı 13.06.2014 Doç. Dr. Mustafa Gök (Ç. Ü.) Adana Toplu Taşıma Eğilimleri 13.06.2014

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS Süleyman Demirel Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.3, s.807-823. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi

Heterojen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi International Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 11 Heteroen Araç Filolu Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi Suna ÇETİN, Emre ÖZKÜTÜK

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Maale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Arş. Gör. Kemal ÇOMAKLI * Prof. Dr. Bedri YÜKSEL ** Atatür Üniversitesi Mühendisli Faültesi Maine Müh. Böl. ERZURUM email: (*) comali@atauni.edu.tr (**) byusel@atauni.edu.tr

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİKLERİ VE İNTİBAKLAR MEVCUT PROGRAM YENİ PROGRAM 1. Semester

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Sigma 30, 303-309, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL

Sigma 30, 303-309, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 303-309, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL

Detaylı

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z autür R a a n c ı n ı, a a n c ı m ı Autür Türiye'nin il altınban ve altınmati ağı projesi Halımı en değerli varlığımı, profesyonelce çalışara dünyanın altın aynalarını eşfediyoru ve değerli hale getiriyoru.

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ÇOK KULLANIMLI VE ZAMAN PENCERELİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK KULLANIMLI VE ZAMAN PENCERELİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Arcchitecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 569-576, 2012 Vol 27, No 3, 569-576, 2012 ÇOK KULLANIMLI VE ZAMAN PENCERELİ ARAÇ

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ

LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Bu Ders Sonunda Başarılı Olan Öğrenciler, Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda temel seviyede [giriş/başlangıç seviyesinde] akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi..Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 s.41-51 ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI Burak KOSİF*, İsmail EKMEKÇİ** Geliş: 18.06.2012 Kabul:

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ 8. Türiye Eonometri ve İstatisti Kongresi 24-25 Mayıs 2007 İnönü Üniversitesi Malatya KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE GEZEN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Hasan SÖYLER 1 Timur KESKİNTÜRK 2 Özet: Karınca olonisi

Detaylı

Anahtar Sözcükler: En az aktarma modeli, seyahat planlama, toplu ta ma. Keywords: Least transfer model, travel planning, public transportation.

Anahtar Sözcükler: En az aktarma modeli, seyahat planlama, toplu ta ma. Keywords: Least transfer model, travel planning, public transportation. Her geçen gün trafie çan araç sasnn artmas ve mevcut ulam alt apsnn itiaca cevap verememesi gibi nedenlerden dola toplu tama ile seaat planlama gelimi ve gelimete olan eirlerin gündem maddeleri arasnda

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi, Sezgisel Algoritmalar, Optimizasyon, Turizm

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi, Sezgisel Algoritmalar, Optimizasyon, Turizm HAVALİMANINDAN OTELLERE TEK TİP ARAÇLARLA TURİST DAĞITIMI PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE ALANYA UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Kenan KARAGÜL Pamukkale Üniversitesi kkaragul@pau.edu.tr Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

KARAYOLLARININ TÜRKİYE DE GENEL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GELECEK STRATEJİLERİNE DAİR TAVSİYELER

KARAYOLLARININ TÜRKİYE DE GENEL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GELECEK STRATEJİLERİNE DAİR TAVSİYELER KARAYOLLARININ TÜRKİYE DE GENEL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GELECEK STRATEJİLERİNE DAİR TAVSİYELER Hulusi AYDEMİR 1 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği(Mühendislik

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı