İSTANBUL TİCARE T ODAS I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARE T ODAS I"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARE T ODAS I YAYINLARI 1.9 7, 4 -

3 HöSNöTABlAT MATBAAS I I STÂNBÜİ.-İ

4 ÖNSÖZ Ticari v e Sanay i teşebbüsler i birbirleriyl e temas a ge - tirmek, aralarmd a köpr ü vazifesin i gerektiğ i şekild e ya - pabilmek v e mensubumu z Sanayicileri n pazarlam a ala - nmdaki faaliyetlerin e yardımc ı olma k amaciyl e hazırla - dığımız v e mensuplarımızı n istifadelerin e sunduğumu z «İstanbul Ticare t Odas ı Sanayiciler i Adre s Kitabı» i ş aleminde büyü k rağbe t görmüştür. İstanbul Ticare t Odas ı mensuplarını n gösterdiğ i bü - yük alâk a sonund a ço k miktard a bastırılmı ş ola n adre s kitabı kıs a zamand a tükenmiş, yenide n bi r adre s kitab ı hazırlanması ihtiyac ı doğmuştur. Odamız Sanayicilerin i kapsayaca k şekild e yenide n hazırlanan adre s kitabımı z il e ticare t alemin e v e mensup - larımıza yararl ı bi r hizmett e bulunabilirsek, Odamı z bun - dan, gelecektek i çalışmalar ı için, hı z v e gayre t kazana - caktır. Saygılarımızla İstanbul Ticare t Odas ı

5

6 İSTANBUL TİCARE T ODASI İstanbul Ticaret Odaisı, 5200Ö e yakın tacir ve küçük Sanayici üyesiyle istanbul'da mevcut özel teşebbüsün.birleştiği en büyük rjıesleki teşekküldür..^ Oda, aynı zamanda Türkiye'de ilk açılan. Ticaret Odası olmak bakımından da özel bir mevkiye sahiptir, 1880 yılında, kuruluş hazırlıklarını inceleyerek tamamlamak üzere kurulan «Cemiyeti Ticariye» çalışmaları sonunda, bir iç tüzük hazırlayarak bunu Ticaret Nezaretine tasdik ettirmiştir. Böylece İstanbul Ticaret Odası 16 Ocak 1882 yılında resmen kurularak memleket hizmetine katılmıştır. Bugün kamu tüzel kişiliği niteliğinde bulunan Odamızda iki çeşit organ mevcuttur. A Seçimle kurulan teşkilât B Tayinle kurulan teşkilât A Seçiml e kurula n teşkilât : 1) Mesle k Komiteler i Hâlen 81 meslek komitesi mevcuttur. Her Komite, ait bulunduğu meslek kolundan üç yıl İçin seçilen beş veya yedi üyeden teşekkül eder. 2) Od a Meclis i Her Meslek Komitesinden üç yıl için seçimle ayrılan iki üyeden teşekkül eder. 3) Yöneti m Kurul u Oda Meclisinin kendi aralarında bir yıl için seçtikleri 11 üyeden mürekkeptir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında görev bölümü yapar. B Tâyinl e kurula n teşkilâ t Odanın işlerini yürütmekle görevli idarî teşkilât aşağıda aşağıda yazılı ünitelere bölünmüştür: a) Genel Kâtiplik, b) Müşavirler. c) Şube Müdürlükleri. d) Büro Müdürlükleri. e) Müstakil Şeflikler, - - a ) Gene l Kâtipli k Genel Kâtiplik. Genel Kâtip, Genel Kâtip Yardımcısı ve Grup Müdürlerinden terekküp eder. Genel Kâtip idarî teşkilâtın en yüksek âmiridir.

7 b) Müşavirle r Müşavirler, teşkilâta ilmî ve teknik bakımdan olarak vazife gören mütehassıs elamanlardır. yardımcı c) Şubele r Şubeler, mahiyetleri itibariyle birbirine benzeyen veya birbirini tamamlayan çeşitli işleri yürütmekle vazifeli en büyük idarî teşkilât ünitesidir. Şubelerin basıda Şube Müdürleri bulunur. Şubeler doğrudan doğruya Genel Kâtipliğe bağlıdır. Şubeler servislere bölünür, Her servisin başında bir şef ve işin ehemmiyeti ve hacmine göre bir veya müteaddit raportörler bulunur. Servis masalara bölünür, Masalarda, işin ehemmiyetine göre raportörler veya memurlar vazife görür. d) Bürola r Bürolar. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Kâtipliğin ve Meslek Komitelerinin bilcümle büro^ hizmetini yürütmekle görevli idarî teşkilât - ünitesidir. Bürolar doğrudan doğruya Genel Kâtipliğe bağlıdır. Büroların başında büro müdürleri bulunur. Bürolar muhtelif masalara bölünür, Masalarda işin ehemmiyetine göre raportör, sekreter veya memurlar vazife görür. e) Müstaki l Şeflikle r Müstakil şeflikler, mahiyetleri itibariyle birbirine benzeyen fakat hacim itibariyle nisbeten kabarık olan işleri yürütmekle vazifeli en küçük idarî teşkilât ünitesidir. Müstakil şeflikler doğrudan doğruya Genel Kâtipliğe bağlıdır. Müstakil şefliklerde muhtelif masalar veya müteaddit raportör istihdam olunabilir. Halen İstanbul Ticaret Odası bünyesinde mevcut olup anahatları itibariyle yapısı yukarıda açıklanan ve Genel Kâtipliğe bağlı bulunan idarî üniteler ile bu ünitelerin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 1) Etü d v e Araştırm a Şubesi : «Etüd ve Araştırma» ile «İstatistik» servislerinden meydana gelen bu şube; a) İktisadî, malî ve hukukî konularda araştırmalar yapmak, b) İktisadî faaliyetlerle ilgili mevzuatı takip etmek, Türkiye'yi ilgilendiren milletlerarası andlaşma ve olayları izlemek, c) Endeks ve istatistikleri düzenlemek, d) Mahallî örf ve adetleri tesbit eylemekle görevlidir.

8 2) pi ş Münasebetle r v e Turiz m Şubesi : «Enformasyon» ile «Fuarlar ve Adres kitabı ye Turizm» adlarım taşıyan iki servisten meydan gelen bıx şube; a) Tacirlerin çeşitli meselelere ait sorularını cevaplandırmak, b) İç ve Dış piyasalar hakkında bilgi vermek, c) İlgililere iç ve dış sergi ve fuarlar hakkında bilgi vermek. d) Adres Kitabı hazırlamak ve turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmakla görevlidir. 3) Neşriya t Şubesi : a) Oda Gazetesini ve mecmuasını yayınlamak, b) Oda tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan etüd ve araştırmaları, Oda gazetesi ve Mecmuasında yayınlamak, c) Basın ile Oda arasındaki ilişkileri devam ettirmek. Oda faaliyet ve çalışmalarını bu yolla kamu oyuna duyurmak, 4) İhraca t Şubes i : «Tatbikat» ve «Araştırma» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen şube; a) İhracat ruhsatnamesi alınmasıyla ilgili işler, b) İhraç mallarının satış tescilleri, c) Konsinyasyon suretiyle ihracat, d) Menşe şahadetnameleri, e) Fatura ve imza tasdikleri, f) İsviçre - Avusturya - Japonya için özel form menşe şahadetnamelerinin verilmesiyle ilgili işler, g) Halı Ekspertiz işleri, h) Ortak pazar memleketleri için tedavül belgeleri, İngiltere - Avusturalya'ya ihraç edilen elişlerinın Türkiye'de el ile yapıldığına dair belge. Dış Memleketlere gönderilecek numunelere ait numune belgeleri, ihraç edilen mal dövizlerinin süresi içinde yurda getirilmesine imkân olmadığı hallerde süre uzatılabilmesi için mücbir sebep belgeleri, ihraç edilen mal bedellerinin noksan ödenmesi halinde zaruret bulunduğu hakkında belge vermek, a) Mevcut ihracatçıların tesbiti ve ihracat imkânlarının duyurulması, b) İhracat mevzuatı ile ilgili çalışmalar, c) Dış piyasaların istediği mal özellikleri hakkında bilgi temini, d) İhracatın teşviki tedbirleri ile ilgili çalışmalar,

9 e) Alıcı Piyasaların ve özelliklerin.- tesbiti ilş sevkiyat problemlerinin incelenmesi,, f) Alıcı piyasaların ithalât ile ilgili mevzuatın incelenmesi, g) İhracatı geliştirmek için, dış seyyahatlar tanzimi ve dış fuarlara firmaların iştirakinin teminine çalışmak, h) Dış tanıtma ile ilgili çalışmalar, j) İhracat hakkında eğitim çalışmaları yapmak, 5) İthala t Şubesi «Tatbikat» ve «Rejim» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen Şube, a) İthalâtla ilgili rejimleri incelenmek, tasnifli bir şekilde tutmak, b) İthalât rejimleri tatbikatimn Türkiye'de ve başka memleketlerdeki tesir ve sonuçları hakkında incelemelerde bulunmak, c) İthalât Rejimleriyle ilgili teklif ve temennilerde bulunmak, d) İthalâtla ilgili durumların tahlilini yapmak, raporlar tanzim etmek, mevzuatı incelemek ve tekliflerde bulunmak, e) İthalâtla ilgili istatistik bilgilerini derlemek, tasnifli bir şekilde tutmak, f) İthalâtla ilgili ticarî muameleleri ifâ etmek, 6) İ ç Ticare t Şubes i : «Muamelât» ve «Fiyat» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen şube, a) Bilirkişi ve ekspertiz taleblerinin cevaplandırılması, b) Mahkemeler, resmi daireler, tacirler veya şahısların Odamıza tevcih ettiği değişik, servis ve şubelerin fiili meşgaleleri arasında sayılmayan soruları cevaplandırmak ve bu soruların cevaplanması ile ilgili gerekli işlemleri yapmak. c) Bedelsiz ithalât, numune, reklâm ve hediyelik eşya ithal talepleri ile ilgili konuları cevaplandırmak, d) Geçici kabul yoluyla ithal edilen eşyaların temdit talepleri ile tamir için, yurd dışına çıkması zarurî olan eşyaların çıkışla ilgili belgelerini vermek, e) Yabancı uyruklu kimselerin yurdumuzda çalışması ile ilgili konular, fire ve zayiat nisbetlerinin tesbiti ile alâkalı taleplerin tetkik ve cevaplandırmak, f) Odamız Meclisince tasdik olunan bilirkişi listelerinin hazırlanması, g) Göçmen işleri ve eşyaları ile ilgili bütün konular, Karayolu, Uluslararası yolcu nakliyatı ile ilgili talepler,

10 h) TIR sistemi içinde Uluslararası Karayolu eşya ve mal nakliyatı ile ilgili olarak karne verme ve TIR tamiminin uygulanması ile ilgili bütün konular. a) Resmî daire ve müesseselerin artırma ve eksiltmeleri için muhammen bedel tâyini, b) Resmî daire ve Müesseselere yapılan iş ve hizmetlerle satılan mallara ait bedellerin rayice uygunluğunun tesbiti ve fatura tasdikleri^ c) Mahkemeler İcra daireleri ile muhtelif resmî daire ve müesseselerin mal mevcudu (yedivâhit) ve fiatları ile ilgili soruların, müracaatların tetkiki ile cevaplandırılması. e) Distibütöi-lük, acentelik ve Mümessillik belgeleri vermek, d) Tenzilâtı satışların kontrolü, ile etiket kontrolünün yapılması, 7) Hesa p İşleri Şubesi : a) Oda gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini sağlamak, b) Sarfiyatın bütçeye ve mevzuata uygun olarak yapılmasını temin etmek, c) Aylık mizan, bilanço ve kat'î hesapları çıkartmakla görevlidir. 8) Tesci l Şubes i : a) Oda üyelerinin kayıt işlemlerini yapmak, b) Üyelere hüviyet varakası vermek, c) Sicil kayıt suretleri vermek,. -. d) İmza tasdik vesikası vermek, e) Firmaların sicil kayıtlarına ait soruları cevaplandırmak f) Ticarî imza ve kefaleti tasdik etmek, g) Bağ Kur işlerini yapmaktır. 9) İstihbarat Şubesi: a) Yeni firmaların ve eskiden kayıtlı olanların istihbaratını yapmak ve derecelerini tâyin etmek, b) Sermaye değişikliklerini tâyin etmek, c) Derece itirazlarını tetkik etmekle görevlidir. 10) Sanay i Şubesi : «Sanayi» ve «Tevzi» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen bu şube'ye ayrıca «YAS TAB» Yan Sanayi Tanıtma Bürosuda dahildir, a) İstanbul Ticaret Odası mensubu bulunan ve sayıları 3000'e yaklaşan sanayicilerin tedarik sorunları ile ilgilenerek, bu kuruluşların liıakina, yedek parça, işletme malzemesi ve ham madde ihtiyaçlarını temin etmeye çalışır.

11 b) Odaya kayıtlı Sanayicilerin tahsislerini tevzi eder. c) Odaya kayıtlı «Küçük Sanayici» lerin kapasitelerini tesbit eder. ç) Yatırım yapacak girişimcilere mevzuat hakkında gerekli bilgileri vermek, girişimcilerin yapacakları yatırım müracaatları inceleyerek, bunları ilgili mercilere aksettirmek ve bu işlemleri takip etmek. d) Şube faaliyetlerini ve küçük sanayiciler hakkında ististikler tutmak. e) Küçük sanayii ilgilendiren çeşitli konularla meşgul olmak, bu sanayii kalkındırmağa matuf edütler yapmak, küçük sanayicileri tenvir etmek, sorunları ile ilgilenmek ve bunların çözüm yollarını aramak. f) İlk kuruluş anında Oda'ya kayıtlı sanayicilerin işlerini yapmak. g) Gelişmiş ülkelerdeki yenilikleri yerinde incelemek gayesiyle Yurt dışında açılan Sanayi Fuarlarına tetkik gezileri düzenlemek, gerektiğinde bu fuarlara iştirak etmek ve ayni zamanda yurt içi fuarlara da küçük sanayicilerin iştirakini sağlamak. ğ) Küçük sanayicilerin kalifiye eleman tedarikinde yardımcı olunması için ve çalışan elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak gayesiyle «teknik eleman yetiştirme ve geliştirme kursları» açmak. h) Küçük sanayicileri aydınlatıcı kursları, seminerler düzenlemek, bu konuda düzenlenen seminerlere iştirak etmek. «YAS TAB» Yan Sanayi Tanıtma Bürosu, Sanayi Şubesine bağlı olarak çalışan bir bürodur. Yaptığı İşler : a) Yan Sanayi Tanıtma Bürosu «YAS TAB» İstanbul ve Kocaeli'nde faaliyette bulunan sınaî işletmelere ait teknik bilgileri toplayan bir merkezdir. b) «YAS TAB» dan bilgi almak için 'e telefon etmek kâfidir. c) İmal etmek istediğiniz bir malı veya bir parçayı en iyi şekilde yaptırabileceğiniz Sanayicileri «YAS TAB»a müracaat ederek öğrenebilirsiniz. d) Mamulleriniz veya yarı mamulleriniz üzerinde atölyenizde yapamadığınız bir ameliyeyi hangi imalâthanelerde yaptırabileceğinizi «YASTAB» 'a müracaat ederek öğrenebilirsiniz. e) Yaptığınız mamulleri ve yapabileceğiniz işlemleri de «YASTAB» 'a bildirinizki «YASTAB» sizide bütün sanayicilere ve iş adamlarına tanıtsın. f) Özel işlemler yapan tezgâhlarınızı, imalâthanenizin atı] kapasitesini «YASTAB» 'a bildirerek değerlendirebilirsiniz.

12 g) YASTAB müşterek pazar memleketleriyle daimî xemasta bulunan dış pazarlardan direkt olarak sipariş alan iş bürosudur. h) YASTAB'a vereceğiniz bilgilerle kendinizi dış pazarlarda da tanıtabilirsiniz. 11) Evra k v e Dosy a Şubesi : Evrak kaydı, dağıtımı, tasnifi, muhafazası ile ilgili işleri yerine getirmekle görevlidir. 12) Başkanlı k v e Gene l Sekreterli k Bürosu : a) Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait her türlü işi yapmak, b) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Genel Kâtipliğin sekreterlik işlerini yapmakla görevlidir. 13) Mesle k Komiteler i Büros u : Meslek Komitelerinin toplanmalarını temin etmek ve bu toplantıların raportörlük görevini yerine getirmekle görevlidir. 14) Persone l Servisi : Oda Personeline ve stajyerlere ait her türlü işi takip ve sonuçlandırmakla görevlidir. 15) Levazı m Servisi : a) Oda ihtiyaçları ile ilgili mubayaaları yapmak, b) Demirbaş eşyanın kayıt ve muhafazasiyle görevlidir. 16) İdar e Amirliğ i Servisi : Odanın emniyet ve temizliğini sağlamakla görevlidir. 17) Gümrü k Daim i Eksperle r Kurul u : Kurulun çalışmaları ile ilgili işleri yapmakla görevlidir. 18) Kütüphan e Servis i : İktisat ve Ticaret konularında yayınların koleksiyonlarını yapmak, mevcut kitapları ilgihlerin istifadesine arzetmek, yeni neşriyatı takip ederek, Odaya faydalı olabilecekleri satın almakla görevlidir.

13

14 I Ç I N D E K I L E R Sayfa 1 GIDA SANAYİİ 1 2 İPLİK SANAYİİ 15 3 DOKUMA SANAYİİ 23 4 ÖRME SANAYİİ 35 5 KONFEKSİYON SANAYİİ 63 6 BOYA, APRE VE EMPRİME SANAYİİ 81 7 JÜT VE AMYANT SANAYİİ 89 8 HALI VE HASIR SANAYİİ 93 9 DÖKÜM SANAYİİ MADENİ EŞYA SANAYİİ SOĞUK VE SICAK HADDE MUHTELİF TELDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ ÇEŞİTLİ METAL SANAYİİ MONTAJ VE TAMİR, BOYA ATÖLYESİ ELEKTRİK MALZEMESİ İMALİ, ELEKTRİK Cİ HAZLARI MONTAJ VE TAMİR ATÖLYELERİ KAPLAMA SANAYİİ SIHHİ VE FENNİ TESİSATÇILAR AĞAÇ EŞYA SANAYİİ TOPRAK SANAYİİ TAŞ OCAKLARI VE MADEN İSTİHRACI SA NAYİİ CAM VE PORSELEN EŞYA SANAYİİ KÂĞIT VE MUKAVVA EŞYA SANAYİİ BASKI VE CİLT SANAYİİ KİMYA SANAYİİ SABUN VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SANAYİİ PLÂSTİK EŞYA SANAYİİ KAUÇUK EŞYA SANAYİİ ~ DERİ EŞYA SANAYİİ FİLM VE FOTOĞRAF SANAYİİ PROTEZ VE ORTOPEDİ SANAYİİ MUHTELİF İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ DERİ TUZLAMA İŞLERİ 469

15

16 GIDA SANAYİ İ Sşyfa Şarap, Vermut imali 3 Su İmlâsı 3 Lokum ve Şekerleme imali 4 Tahin Helva imali 6 Çiklet imalcileri 6 Ekmek imalcileri 7 Pasta, Tatlı ve Börek imalcileri 7 Yoğurt ve Peynir imalcileri 8 Teryağ Paketleme ve Margarin imalcileri 9 Kahve, Tuz ve Baharat Öğütücüleri paketleme işleri 10 Kuru yemiş ambalajı işleri 10 Hardal imalcileri 12 Buzhaneler 12 Balık Konservesi 13 Salyongoz Konservecileri 13 Bal Peteği imalcileri 13 Boza ve Sirke imalcileri 14 Gıda Maddeleri Sanayi 14 Hayvan Yemi imalcileri 14 2 İPLİ K SANAYİ İ İplik Bükümü 17 Aspest İplik imalcileri 18 Nakış ve Floş iplik imalcileri 18 Şerit ve Sırma imalcileri 19 Çile Bobini imalcileri 20 Gipe iplik imalcileri 20 Fotin bağı ve Telefon Kordonu imalcileri 20 Etiket imalcileri 21 3 DOKUM A SANAYİ İ Yünlü kumaş imalcileri 25 Yünlü ve ipekli kumaş imalcileri 26

17 Yünlü, pamuklu kumaş imalcileri 27 Döşemelik kumaş imalcileri Jarse kumaş imalcileri Perdelik kumaş imalcileri Teknik dokuma imalcileri Kravat kumaş imalcileri ; t.-..t Havlu, Bornoz imalcileri 33 ii^^-ai-vr- Muhtelif Fırça imalcileri 33 4: ÖRM E SANAYİİ Çorap imalcileri Varis çorabı imalcileri Gipe imalcileri... Trikotaj imalcileri Fanila kumaş imalcileri _ Yassı ve Yuvarlat Bel'.Lastiği im ^ KO^JI^ŞIYÖ^,''^^...V Kravat imalcileri - ' 65 Etiket imalcileri - -v- - ' --- ^ 65 İpek kordon ve saçak imalcileri 65 ^ Dantel imalcileri 66 Çocuk konfeksiyon imalcileri 70 Deri konfeksiyon imalcileri ' - 70 Kadın konfeksiyon imalcileri' - 73 Peruk imalcileri ^ ^ 73 Eldiven imalcileri v-:" 74 " - Mayo imalcileri ' ^ 74 Yaka astarı imalcileri 74 Şemsiye imalcileri ^ i. X '^S Şapka imalcileri (Taslak) 76 İşlemeciler ;, 7g Korse ve sutyen irnalciiefı " ^ -r- ' 77 Gömlek imalcileri''^'" ^ - ' " = ' 78 6;t_ BOYA, APRE, EMPRİME SİHÂYÜ.' ',. ; ' İplik'Ijoyamâ; işleri ^ - i; v ' i. : 83 Çorap boyama işleri Kumaş boyaması ve Apre işleri 84 Elbise temizleme ve boyama;: işleri. -, 84 Emprime işleri Muhtelif kumaş baskılâri-i^leri. ' ' ~ Telâ imalcilefi^-^^^ - : v'-^ ; 86 İmperteks imali

18 1 JÜT VE AMYANT SANAYII Kolon ve hortum imalcileri r:----'. --î 91 ^ Çuvar dikimcileri (imamh: ' -s^i:..,;.ı^sz'ı 91 Lüks fitil imalcileri ".-r.!ı^^ : 92 8 HALI, KİLİM, BATTANİYE İMALCİLERİ: -,--'1 Halı, kilim, battaniye imali ^.-. / ; /, 95 Halı, kilim, pike imali Ü5 9' DÖKÜM SANAYİİ ^ Pirinç boru, kurşun boru, kurşun nıuhür ımajcileri " ^.,. ~ 99 Çeşitli pik dökümcüleri 100 Gövde ve yedek parça dökümcüleri " 114 Matbaa harfleri, garnitürleri, sütüıl çizgileri dökümcüleri 117 Termosifon, rezervuar ve soba döküm imalcileri 117 Çeşitli bakır ve aliminyunı dökümcüleri ' y ' 118 Makina gövde dökümcüleri ^' ' MADENİ EŞYA' SANAYİİ.. Soğuk demir işleri 125 Torna işleri ^Makina imali ' ^ 130 Muhtelif makina tamir isleri ^ 135 Makine yedek parçaları imali ' * - ^' 137 Oto yedek parçaları imali j^gg Sıhhi tesisat işleri, buz dolabı tamir ve montajı 142 Conta imali ' 144 Pres işleri ^ ^ " 144 Saç soba, soba borusu, soba dirseği imalcileri 154 Karyola ve somya-yayı i m a l c i l e r i Muhtelif yay imalcileri - ' ' ' 155 Muhtelif Madeni eşya imalcileri ^ 156 Civata ve somun imalcileri ^ SOĞUK VE SICAK:^ HADDE MUÎTTELÎF TELDEN EŞYA İMALCİLERİ Hadde işleri > Çivi, Perçin tel dokuma imalcileri 164 Tel çekme işleri, 165 Kafes teli imalcileri.... ' -s ~:XVH

19 Bulaşık teli ve hava filitresi imali Tel örgü işleri Fren teli, spiral, yaylı tel, radyotör konsolu, kelepçe imali ÇEŞİTL İ META L EŞY A SANAYİ İ Tel emayelenmesi 171 Motopomp, pompa tulumba imalı 171 ~ Muhtelif kalıp işleri 172 Mâdeni mutfak eşyası imali 174 Yangın söndürme cihazı, canavar düdüğü imali 176 Perde rayı ve teferruatı imalcileri 177 Avize imalcileri 177 Telefon kumbarası imali 177 Çocuk arabası ve puseti imali 178 Kundura bıçağı imali 178 Jaluzi perde stor imali 178 ' Madeni büro mobilyası imali 179 Musiki aletleri imali ve tamiri işleri 180 Gaz ocağı fırını, kuzine gaz tüpü imalcileri 180 İnşaat vinci, vinç kumanda kabini imalcileri 181 Polisaj kaplama işleri 181 Düdüklü tencere imali 181 Kömür ütüsü imali 182 Çekiç, kazına, manivela, ispanyolet kapı kolları kundura takımı imali 182 -Musluk rezervuar valf imali 183 Deniz tekneleri inşası, tamiri işleri 183 Muhtelif Denizcilik malzemesi imali 183 Yâîe tipi anahtar imalcileri 184 ^ Kadın çantası aksamı imali 184 Pirinç boru aksamı imali 184 Matkap, mengene sehpa imali 184 Gümüş altın hediyelik eşya imali 185 Hediyelik eşya ve büjiteri imali 185 Zincir kolye imali 186 Metâlok sistemi ile çatlak motorların dikişi işleri 186 Giyotin bıçakları bileme işleri 186 Hadde tashihi işleri 186 Marangoz testereleri imali 187 Oto radyotör peteği imali 187 Madeni düdük imali 187 Kadın saç tokası imali 187 Radyatör ve radyatör peteği imali 187

20 13 MONTA J ATÖLYELER İ Radyo, pikap montajı ve tamiri 191 Telekominikasyon, cihazları, telefon santralları montajı 192 Transformatör ve amplifikatör, redresör montajı 193 İbreli terazi, hesap makinası montaj ve tamiri 195 Elektrik şalterleri ve starter. Kontak redüktör montajı 196 Saat montajı 196 Saat camları 197 Lüks lâmbası montajı 197 Asansör montajcıları 197 Ticari buz dolabı montaj ve tamiri 197 Oto boyama ve çamurluk işleri, motor ve karoser tamiri, kasa imali 198 Serpantin boru imali 199 Kavramak elektrik motoru imali MUHTELİ F ELEKTRİ K MALZEMES İ V E CİHAZLAR SANAYİ İ Muhtelif elektrik malzemesi imalcileri 203 Akümülâtör plâkaları ve akü imali 205 Elektrik motoru kömürü ve marş motor yastığı imalcileri 206 Elektrik bobini sarma ve teli imali 207 Peşel boru imalcileri 207 Plâstik elektrik malzemesi imali 208 Röntgen cihazı tamiri 208 Otomatik kazan besleme cihazı imah 208 Neon lâmbası imali 208 Elektrik ütüsü imali 208 Kapı otomatiği ve zil lâmba imali 209 Cep feneri imali 209 Elektrik motoru tamiri elektrik sobası rezitans, bobinaj işleri 209 Radyo yedek parçası imali 210 Havya, tabanca havyası 210 Optik ve mekanik açtırma makinası imali 211 Aspiratör ve motoru imali 211 Elektrik kaynak makinası imali GALVANOPLAST İ V E KAPLAM A SANAYİ İ Galvanoplâsti, kaplama işleri 215

21 16 SIHHİ VE FENNI TESISATÇıLAR Su klorlama, su yumuşatma cihazı imali 221 Su tasfiye cihazları imali < AĞAÇ EŞYA'SANAYII ^ Ağaç bıçkı işleri Ambalaj Sandığı 225 Doğrama işleri Mobilya imali 228 Muhtelif ağaç işleri 229 Ayakkabı kalıbı imali 230 Model Uçak imali 231 Tüfek dipçiği imali 231 Bilardo imali (masası), ^- TOPRAK EŞYA SANAYII Briket, çini, büz, mozaik, merdiven tuğla, kiremit 235 Tebeşir imali. : 241 Biblo manken imali 241 Sanayii döküm kumu., TAŞ' OCAKLARı VE MADEN ISTIHRACı SANAYII Yeraltı Sondajı 245 Simli kurşun çinko barit istihracı 245 Krom istihracı 245 Linyit kömürü istihracı 246 Taş çıkarma, kireç, mıcır imali ' 246 ~~ Mermer Kesme işleri 248 Demir madeni istihracı 249 Asfalt imali - asfalt plâka 249 Borasit istihracı 249 Zımpara bezi imali (aşındırıcı) 250 Mermer kesme testeresi imali CAM VE PORSELEN EŞYA, SERIGRAF VE TURISTIK EŞYA'SANAYII Cam buzlama, tezyinat sekurit oto camı 253 Ayna imali 254 Serigraf işleri,, : 254 Turistik hatıra eşyaları imali 256 Tıbbi tüpler imali

22 t Sayf a Kaynak gözlük camı imali 257 Cam yünü imalcileri 257 ^ Avize kristalleri, şişe ve cam tezyinat işleri imali MUKAVVA VE KÂĞIT SANAYİİ Kese kâğıdı imali 261 Mukavva kutu imali. 261, Defter, klasör, dosya, zarf ve etiket imali 264 Karbon kâğıdı ve şeridi imali 267 Zarf imali 268 Kâğıt masura imali 268 Katlama, yapıştırma, sayma, paketleme, kesme işleri 269., Kâğıt mumlama, Parlatma, lâminasyon işleri, 269., Kâğıt rulo imali, 270 Kâğıt meşrubat kamışı imali 270 Oluklu ve öndüle mukavva imali 270 Kâğıt el peçetesi ve tuvalet kâğıdı imali BASKı, DIZGI, CILT VE KLIŞE SANAYII ^ Matbaa ve cilt işleri 273 Ofset baskı 299 Cilt işleri Dizgi işleri 302 Klişe işleri 303 Plâstik film üzerine baskı işleri 305 Teneke üzerine baskı işleri 306 Okul araçları ' KİMYA SANAYİİ İlâç imalcileri 309 Âğ^ç tah-nidi ilâçları imalcileri 311. Ayaklcabı boyası ve cilâsı, kumaş ve paket boyası imalcileri 311 Mum imalcileri 313 Sülfane yağ imalcileri 314 Nebati yağ rafinasyonu işleri 314 Peynir mayası imalcileri 314 Apre maddesi imalcileri 315 Yağlı ve vernikli boya imalcileri 315 Plaster band imalcileri ' : Yapıştırıcı imalcileri 318 Tüp boya ve macun imalcileri 318 XXL.

23 Astar boyası malcileri 319 Toz boya imalcileri 320 Toz boya paketleme işleri 321 Sulu boya imalcileri 321 Bezir yağı imalcileri 321 Tiner imalcileri 322 Sellulozik vernik imalcileri 323 Sellulozik ve sentetik boya imalcileri 323 Üstübeç imalcileri 325 Matbaa ve dolma kalem mürekkebi imalcileri 325 Ruj ve tırnak cilâsı imalcileri 326 Şampuan, krem, sprey, pudra imalcileri 326 Şişeleme işleri, çocuk pudrası, kâğıt mendil imalcileri 328 Kolonya imalcileri 329 Solüsyon imalcileri 334 Bal peteği imalcileri 334 Dolgu maddeleri imalcileri 334 Sprey ve Losyon imalcileri 335 Likid deterjan imalcileri, mayi fon krem 336 Sodyum sülfürik imalcileri 337 Oyuncaklar için patlayıcı maddeler imali 337 Çamaşır sodası imalcileri 337 Akü asidi imali 338 Vernik T. Kırmızı, Sülfano, paça imali 338 Sun'i deri zımpara besi kâğıdı imali 338 Hiposülfit sodyum, diyosülfit imali 338 Çamaşır suyu imali 338 Nisadır imali 339 Kokulu kâğıt imali 339 Kemik unu imali 339 Hayvan yemi imali SABU N V E TEMİZLİ K MALZEMES İ SANAYİ İ Beyaz sabun imalcileri 343 Arap sabunu imalcileri 344 Çamaşır sodası imalcileri 345 Çamaşır suyu imalcileri 347 Çamaşır tozu imalcileri 347 Nışadır imalcileri PLASTİK EŞY A SANAYİ İ Plâstik film ve Torba imalcileri 351 Plâstik düğme, toka imalcileri 356

24 Plâstik teşbih, ağızlık, pipo imalcileri 359 Tarak imalcileri 361 Plâstik ilâç ambalajı ve şişe kapakları imalcileri 362 Plâstik oyuncak imalcileri 370 Bebeklere saç takma işleri 380 Plâstik mutfak eşyası imalcileri 381 Plâstik ve eşyası imalcileri 392 Plâstik sun'i çiçek imalcileri 393 Plâstik bidon imalcileri 394 Plâstik Hortum şerit, ayakkabı imalcileri 398 Plâstik profil imalcileri 403 Plâstik cüzdan çanta ve defter kabı imalcileri 403 Plâstik sun'i deri, cilt bezi, imperteks imalcileri 404 Klozet kapağı imalcileri 404 Gözlük çerçevesi imalcileri 405 Plâstik yedek parça imalcileri 406 Işıklı reklâm işleri 409 Gramofon plâğı imalcileri 409 Plâstik oyuntaşları imalcileri 410 Plâstik ayakkabı, ökçe ve taban imalcileri 410 Muhtelif diş fırçası imalcileri 411 Emzik ve balon imalcileri 412 Yoğurt ve dondurma kapları plâstik levha imali 412 Plâstik boyaları hülasası imali 413 Plâstik elektrik malzemesi v. s. imalcileri 414 Plâstik kablo imalâtçıları 417 Plâstik makara, tapa imalcileri 418 Kol saati mikası ve plâstikden oto camları ve sinyalleri imalcileri 418 Mesina ipliği ve balık ağı mantarı imalcileri 419 Plâstik dolma ve tükenmez kalem imali 420 Plâstik kırtasiye malzemesi imalcileri 420 Polyester deniz tekneleri kabini ve emniyet şapkaları imalcileri 421 Hediyelik eşya imalcileri 421 Su altı tüfeği imalcileri 422 Plâstik harf imalcileri KAUÇUK EŞYA SANAYİİ Kauçuk top imalcileri 425 Kauçuk yedek parça imalcileri 425 Lastik dolgu teker imalcileri 427 Kauçuk taban ve ökçe lâstiği galoş çizme imılcileri 427 Biyot ve buz kesesi imalcileri 427

25 Kauçuk damlalık imalcileri 428 Balon ve sanayi eldiveni imalcileri 428 Kauçuk silgi imalcileri DERİ EŞYA SANAYİİ - Kösele deri ve süet imalcileri 431 Bavul çanta imalcileri 432 Deriden kaynak malzemesi imalcileri 434 Kadın çantası imalcileri 434 Kundura imalcileri 435 Çarık imalcileri 436 Dokuma tezgahları deri yedek aksamı imalcileri 436 Kadın, erkek terlikleri imali 437 Deri konfeksiyon imalcileri FİLM VE FOTOĞRAF SANAYİİ Yerli film imalcileri 441 Film kopya ve dublaj işleri 448 ~ Film kopya işleri 449 Haber, Reklâm ve kültür filmleri 449 Gazetelere fotoğraf ve haber tevzii işleri 450 Fotoğraf işleri 451 Pvenkli fotoğraf imali PROTEZ İMALİ VE ORTOPEDİ CİHAZLAR SANAYİİ Protez imali işleri 445 Ortopedi işleri İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İnşaat müteahhitleri 459 Trafik yol işareti ve çizgileri işleri 465 Kuyu ve sondaj, hafriyat işleri BAĞIRSAK VE DERİ TUZLAMA ASORTİ İŞLERİ Bağırsak tuzlama ve Asorti işleri 471 Deri tuzlama işleri 471

26

27

28 - GıÖA SANAYII Sayfa Şarap, Vermut imali 3 Su İmlâsı 3 Lokum ve Şekerleme imali 4 Tahin Helva imali 6 Çiklet imalcileri 6 Ekmek imalcileri 7 Pasta, Tatlı ve Börek imalcileri 7 Yoğurt ve Peynir imalcileri 8 Tereyağ Paketleme ve Margarin imalcileri 9 Kahve, Tuz ve Baharat Öğütücüleri paketleme işleri 10 Kuru yemdş ambalajı işleri 10 Hardal imalcileri 12 Buzhaneler 12 Balık Konservesi 13 Salyongoz Konservecileri 13 Bal Peteği imalcileri 13 Boza ve Sirke imalcileri 14 Gıda Maddeleri Sanayi 14 Hayvan Yemi imalcileri 14

29

30 ŞARAP, VERMUT, S U İMLÂS I Sc Aslan Şarapçılı k İşletmes i Kol. Şti. A. Kala y v e Ort. Beşiktaş Köy İçi No İmalât Nev' i İd Şarap Sc Dikmen Şara p Fabrikas ı Kâmil Dikme n Beyazıt Molla Hüsrev Mahallesi Kovacılar Caddesi No. 99 İd Şarap Ss Yani Topaloğl u Galata Boğazkesen Caddesi No. 182 İd Şarap İmlası Sc Hüseyin Ese n Samatya İmrahor Mahsen S. No İd Şarap İmali ve imlası Sc Altmdere Şara p Ev i İlha n v e İr - fan Ara l Şarapçılı k Kol. Şti. Beyoğlu Serdarı Ömer Cad. No U İd Şarap ve Vermut Sc Lavrendios Lavrendoğl u v e Pano - yot Arnavutköy Dere Sokak No d Şarap imali Sc Kayadelen Menb a Suy u Kâmil Koçyiği t Küçüköy Valdesuyu Cad d Memba Suyu şişeleme

31 Büro ve İdare Merkezi adresi 1 Sirkeci Hekim Çıkmazı Sok. No. 1/1 2 Çarşıkapı Sucu Baki Sok. No. 9/ LOKUM V E ŞEKE R İMALCİLER İ Sc Mehmet Oğl u Niyazi Şekerci Balat Hızır Çavuş Akan Cad. 108 Tel: 1 b Şekerleme Sc Pandiyo Komnin o Halef i Angeliki Komnin o Pangaltı Halasgargazi Caddesi No. 152/154 Jf b Şekerleme Sc Rıdvan Şevk i Altmoğl u Kadıköy Osmanağa Söğütlüçeşme Caddesi No U ^0 1 b Şekerleme Sc Ahmet Türkö z Balat Vapur İskelesi Caddesi No b Şekerleme Sc Ahmet Turha n Fatih Caddesi No. 18 Fatih 1 b Şekerli maddeler Sc Baylan Kaff e Espress o Haralambos Lena s Galata, Tersane Caddesi No. 1 U b Şekerleme, Çikolata

32 Sc Kervan Şekerlem e İsmai l Gülte n Hasırcılar Caddesi No. 34/ b Şekerleme, Çiklet, Çikolata Sc Nîiral Çikolat a Mahi r Aydı n Y. Sinan Leblebici Sokak No. 37 ünkapanı b Çikolata, Şekerleme Sc Öznur Çikle t Çikolat a v e Şekerleme Şükr ü Şimşe k Fatih Sinanağa Fenerli Sokak No U 70 1 b Çikolata Sc Özden Şekerlem e Sali m Erde m Edirnekapı Marangozlar Sirtesi B. Blok 152/2 1 b Lokum ve Şekerleme Sc Fakiş Şekeıiemecilik Kol. Şti. Selâmet Han. 9/2 Tahtakale Sc Şöhret Şekerlemecili k Kol. Şti. Halil Akta n v e Oğullar ı Kadıköy Osmanağa Y. İsmail Sokak No b Jöle. Fondon, Çikolata. Draje. Şekerleme 1 b Şekerleme, Lokum reçel ve badem Sc Zambak Şekerlem e İmalâthanes i Esat Dıışçi ve Ort. Sağmalcılar Zambak Sokak No Sc Yasemin İsmai l Dereseve n Uğurlu Han. No. 31 Zimin kat. Küçükpazar 1 b Şekerleme, Lokum 1 b Lolilop, Şekerleme

33 Sc Ahmet Turha n Fatih Caddesi No. 19 Fatih 1 b Şekerh maddeler Sc Yıldız Şekerleme Fabrikas ı Arif Atik v e Ort. Ad i Kom. Şti. Tahtakale Kahveciler Sokak 14/3 26 Jf9 Jj İh Karemela, Şekerleme Sc Koska Helvacıs ı Mehmet Nevza t Dinda r Büyüklanga Kâtip Kasım Cad. Camii Sokak No Jf 78 1 b Şekerli Mamulat Sc Mayasan Tic. Kol. Şti. Yakup Tavasi v e Ort. Kâğıthane Eyüp Sultan Cad b Şekerlemen portakal tozu TAHİN HELVAS I İMALCİLERİ Sc Hasan Ünl ü Karabaş Mah. Mürselpaşa Caddesi No. 273 Balat 1 b Tahin Helvası Sc Koska Helvacıs ı Mehmet Nevza t Dinda r Büyüklanga Mah. Kâtip Caddesi Camii Sok. 3 Kasım Helva Tatlı ÇİKLET İMALCİLER İ Sc Aylan Çikle t Çikolat a Şekerlem e Fabrikası - Refik Işı k Küçükpazar Demirkapı Mah. Sabunhane Sokak No b Çiklet

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 03 3 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 1 4143 4852 KARADENİZ PLASTİK ALİ RIZA ÇAKMAK 14.07.1975 Karadeniz V.D. 2230032331

Detaylı

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN SIRA NO MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜRO YÖTETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler

Detaylı

ISTANBUL TICARE T ODASı

ISTANBUL TICARE T ODASı ISTANBUL TICARE T ODASı Y A Y I N L A R I 19 7 O ISTANBUL HÜSNÜTABİAT MATBAAS î S T A N B U L 19 7 0 I Ö N S Ö Z Gerek Dı ş Ticare t v e gereks e î ç Ticare t alanınd a müteşebbisleri birbirleril e temas

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI Bu sektör; tabii ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, kağıt, plastik ve metal maddeleri kullanmak suretiyle ayakkabı ve elbise dışında kullanma eşyası imal eden sanayi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Adli Takip Elemanı 100 2 Akvaryum Balıkları üreticisi 50 3 Ambalajlama 50 4 Animasyon 25 5 Anketör

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

GAZİANTEP E GENEL BAKIŞ

GAZİANTEP E GENEL BAKIŞ LOGO GAZİANTEP E GENEL BAKIŞ Nüfus ; 1.560.000 2000-2007 arası nüfus artış hızı ; %21 (En fazla nüfus artışı gerçekleşen 2. il) 2000-2007 arası merkez ilçeler nüfus artış hızı ; %38 2 GAZİANTEP SANAYİSİNİN

Detaylı

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI 1 Ataşehir Ali İhsan Hayırlıoğlu İ.Ö.O 2 Ataşehir Ali Nihat Tarlan İ.Ö.O. 3 Ataşehir Fahriye Vandemir İ.Ö.O. 4 Ataşehir Piri Reis İ.Ö.O. 5 Ataşehir Sare Selahattin Uzel İ.Ö.O. 6 Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 1683 496 Ömer GİRGİN 01.01.1963 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 3960023527 2 1767 580 İsmail Hakkı BEKMEZCİ 01.01.1966 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 7270008015 3 1905 719 Mustafa ARAS 26.03.1969 Bayburt

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ BELGELENDİRME VE MUAYENE LTD.ŞTİ. SAYFA : 1/6 1 2 OLİMPİA OTO CAM SAN. TİC. A.Ş BELGE - 41.23.004.03 FİMAK MAKİNE FIRIN MAKİNALARI İMALATI SANAYİ TİCARET A.Ş 42.18.005.03 3 DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK.

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30 GENÇ ERKEKLER (B). TUR. GRUP YER ATAŞEHİR : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ // SAAT:: ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi //

Detaylı

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1 ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.ULUS 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKARETLER 1 34 İSTANBUL

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS TİCARET ve SANAYİ ODASI NA KAYITLI ÜRETİCİ FİRMALAR LİSTESİ FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS ÜRÜN KONUSU 1. Akaş Orman Ürünleri Gıda Tekstil ve Plastik San.İnş.Hayvc.Süpermarket İç ve Dış Tic.A.Ş. 2. Aksu

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ

2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ 2005 TAKVİM YILINDA BÖLGEMİZDE EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREREK ALTIN PLAKET VE BAŞARI BELGESİ ALAN 12 ÜYEMİZ 1- TÜPRAŞ A.Ş. 2- PETKİM 3- HABAŞ A.Ş. 4- BMC 5- EGE ÇELİK 6- İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. 7- ANADOLU

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN SÖĞÜTLÜÇEŞME AKŞEMSETTİN CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ENVER BİLDİK

SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN SÖĞÜTLÜÇEŞME AKŞEMSETTİN CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ENVER BİLDİK 2015 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN KESİM YERLERİ VE ADRESLERİ 1/7 1 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN CUMHURİYET MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO: 125 0212

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 1765 11.06.2013 Mustafa KOÇ Emlak Beyanı - Mali Hiz. 1764 11.06.2013 Turgay DAĞDEVİREN Araç Tahsisi - Destek Hiz. 1763 11.06.2013 İbrahim GÜVENÇ Kanal

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... APARAT GRUBU ÇÖP TORBALARI TEMİZLİK GEREÇLERİ DETERJAN GRUBU TEMİZLİK KAĞITLARI

Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... APARAT GRUBU ÇÖP TORBALARI TEMİZLİK GEREÇLERİ DETERJAN GRUBU TEMİZLİK KAĞITLARI HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... FULL CLEAN, temiz ve hijyenik bir işyeri ortamı yaratmanız için gerekli tüm ihtiyaçlarınızı karşılar;

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 NEBİ ÖZTÜRK YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 TAHİR İSTENGİR 2 000620 ADİL DÖNMEZ DEĞİRMENÜSTÜ

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ EK-1 İLİ İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ KURBAN SATIŞ YERİ İLİ İLÇE İSMİ ADRESİ MERKEZ ULUCAK Y KIZILCA ÖREN ARMUTLU BAĞYURDU TORBALI

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy 6 Yıl Ataköy Ortaokulu Müdürlüğü KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/ADNAN KAHVECİ BULVARI KÖYÜ/ATAKÖY 2-5-6. MAHALLESİ/BEYAZ LALE KÖYÜ/ATAKÖY 3-4-11. MAHALLESİ/ADNAN

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI 2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ŞEKER YEMEK VE TEMİZLİK HİZMET LERİ PETROL, İNŞAAT TURİZM NAK 1 LİYAT TİCARET LİMİDET BENLİTAŞ İNŞAAT, NAKLİYAT,HARFİYAT KONKASÖR İŞLETMECİLİĞİ VE 2 TİCARET LİMİTED GÜMÜŞBAĞ

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy 60 Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI Bakırköy Yıl Ataköy İlkokulu Müdürlüğü İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/KİLİTBAHİR İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/ATAKÖY --. MAHALLESİ/BEYAZ LALE İSTANBUL/BAKIRKÖY/MERKEZ

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

OKULU : SERİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYISI : USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ

OKULU : SERİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ SAYISI : USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ İLİ : ANTALYA İLÇESİ : SERİK OKULU : SERİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YILI : 2015 AYI : EYLÜL ÖĞRENCİ SAYISI : USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ MESLEK DALI : AŞÇILIK 3 ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR VE AÇIK BÜFE

Detaylı

2015 YILI GİDER GİDERİN NEV'İ YILDIZ ÇİÇEKÇİLİK AHMET AZRAK MUHTELİF ÇİÇEK ÇALIŞKAN TİCARET HARUN ÇALIŞKAN KLİMA YER DEĞİŞTİRME, NEZALARI, TAMİRİ

2015 YILI GİDER GİDERİN NEV'İ YILDIZ ÇİÇEKÇİLİK AHMET AZRAK MUHTELİF ÇİÇEK ÇALIŞKAN TİCARET HARUN ÇALIŞKAN KLİMA YER DEĞİŞTİRME, NEZALARI, TAMİRİ 1 ÇEKİN GİDERİN NEV'İ MİKTARI İCMAL(TL) (TL) 0,00 1 19.01.2015 475064 YILDIZ ÇİÇEKÇİLİK AHMET AZRAK MUHTELİF ÇİÇEK 150,00 TL 150,00 TL 2 21.01.2015 223228 ÇALIŞKAN TİCARET HARUN ÇALIŞKAN KLİMA YER DEĞİŞTİRME,

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Doktora Öğrencileri İçin T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Takvimi Programlara

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref.No BaĢvuru Sahibi

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2774 3621 SARAY MOBİLYA ALİ TURAN ABANOZOĞLU VE ORTAĞI 22.03.1965 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0010034092 3063 3927 KENAN İSKENDER 26.12.1968 Hızırbey

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

KALFALIK SINAVI SONUÇLARI

KALFALIK SINAVI SONUÇLARI Sayfa: / 6 TC KİMLİK NO : 6006**** ADI SOYADI : ADEM MAN DİKİŞ KOLAN YAY BAĞLAMA ŞİLTE DÖŞEME APLET DÖŞEME BURLELI DÖŞEME SÜNERLİ DÖŞEME PİKELİ DÖŞEME SUFLELİ DÖŞEME ÖZEL DÖŞEME YATAK YAPIMI MESLEKİ UYULAMA

Detaylı

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com Ünvanı Adres Telefon Telefon [GSM] Faks E-Posta AKTİF NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TEKSTİL MOBİLYA LOJİSTİK MADENCİLİK DOĞALGAZ OTOMOTİV BİLGİSAYAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU Ünvanı Adres Telefon ABA KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TAŞIMACILIK ELEKTRONİK HAYVANCILIK İHRACAT İTHALAT TİCARET VE SANAYİ HÜRRİYET

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 14 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No 1 Meslek Adı Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Kişi Sayısı 2 Ahşap İskelet, Mobilya ve Montaj Elemanı 3 Akaryakıt

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı