9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI"

Transkript

1 GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le gün de sa de ce bir ö ðün ye mek le ye ti ni yor. Ye - tim ço cuk lar, et li bir ye me ði i se yýl da sa de ce bir kaç kez ye me þan sý na sa hip o la bi li yor. HABERÝ SAYFA 7 DE Havalar soðudu, aktarlara talep arttý HABERÝ SAYFA 13 TE + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 6 KASIM 2012 SALI 1 TL ni as ya.com.tr Ýsrail yargýlanýyor AVRUPA GAZZE YE ÝNSANî YARDIM GÖTÜREN MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNE SALDIRARAK 9 YARDIM GÖNÜLLÜSÜNÜ KATLEDEN ÝSRAÝL E KARÞI AÇILAN DAVA BUGÜN BAÞLIYOR. ADALET DÝVANINDA STK lar dan vi ze çý kart ma sý nal man ya da ki si vil top lum ku ru luþ la rý, Tür ki ye ve Al man ya dan bi lim a dam la rý ve hu kuk çu lar vi ze en ge li ne kar þý Av ru pa ya çý kar ma yap tý. Bu a maç la haf ta so nu Köln Ü ni ver si te sinde bir ça lýþ tay ger çek leþ ti ren STK lar ve hu kuk çu lar, bu gün de Lük sem - burg da ki Av ru pa A da let Di va nýna gi de rek De mir kan da va sý ný iz le ye cek. HABERÝ 8 DE DÜNYANIN HER YERÝNDEN GÖZLEMCÝLER GELÝYOR ngaz ze ye in sa ni yar dým mal ze me si gö tü rür ken Ýs ra il as ker le ri nin sal dý rý sý na uð ra yan Ma vi Mar ma ra ge mi si i çin a çý lan da va bu gün baþ lý yor. Ýs tan bul Çað la - yan Ad li ye sin de baþ la ya cak da vaya gözlemci olarak katýlmak i çin dün ya nýn dört bir ya nýn dan çok sa yý da hu kuk çu, po li ti ka cý, ga ze te ci ve ak ti vist Ýs tan - bul a ge le cek. Yüzlerce avukat da müdahil olarak hazýr bulunacak. MALÝYE BAKANI KONUÞTU Mýsýr daki töv be he sa bý her ke se a çýk nmý sýr Ma li ye Ba ka ný Müm taz es-sa id, Cum hur baþ ka ný Mu - ham med Mur si ta ra fýn dan yol suz luk ya pan la rýn pa ra i a de si yap ma sý i çin a çý lan ban ka he sa bý nýn sa de ce yol suz luk ya pýp piþ man o lan lar i çin de ðil, ay ný za man da Mý sýr e ko no mi si ni des tek le mek is te yen le re de a çýk ol du ðu nu be lirt ti. 7 DE TEKLÝFTEN MEMNUN KALDILAR Suriye teklifine Rusya dan evet nrus ya Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý ve Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in Or ta do ðu ö zel tem sil ci si Mi ha il Bog da nov, Tür ki ye nin Su ri ye kri zi ni Ý ran -Rus ya -Tür ki ye nin da hil o la ca - ðý üç lü for mat ta gö rü þül me si ö ne ri si ne o lum lu ce vap ver di. Bog da nov, Ö ne ri yi mem nu ni yet le kar þý lý yo ruz de di. 7 DE EKÝM DE YÜKSEK ÇIKTI Enflasyonu zamlar yükseltti nekim ayýnda enflasyon elektrik ve doðalgaza yapýlan zamlarýn, vergi artýþlarýnýn ve giyim fiyatlarýnýn etkisiyle yüksek çýktý. Ekim ayýnda TÜFE yüzde 1.96, ÜFE yüzde 0.17 arttý. Giyim grubundaki fiyat artýþlarý da artýþ da enflasyonun yüksek çýkmasýnda etkili oldu. HABERÝ SAYFA 10 DA DÜNYA BASINININ GÖZÜ BU DAVADA n6-7 ve 9 Ka sým ta rih le rin de gö rü le cek da va da mah ke me he ye ti 150 ka dar müþ te ki yi i fa de ver me si i çin mah ke me ye ça ðýr dý. Ge ri ka lan 340 müþ te ki bu - lun duk la rý il ler de i fa de ve re cek ler. Da va da ilk e tap ta ya ban cý ak ti vist le rin i fa - de ver me si bek le ni yor. Amerika dan Güney Afrika ya, Avrupa dan Çin e kadar birçok ülkenin basýn kuruluþlarý davayý izleyecek. HABERÝ SAYFA 16 DA De mok rat lar san dý ða er ken git ti ABD de 34 eyalet ile baþkent Washington da 27 milyondan fazla seçmen bugünü beklemeden oylarýný kullandý. Amerikalý seçmenler seçim günü olmamasýna raðmen oy kullanmak için uzun kuyruklarda saatlerce bekledi. Bu arada, erken oy kullanmalarýn daha çok Obama ya yaradýðý ifade ediliyor. HABERÝ SAYFA 7 DE BÜLENT ARINÇ: Lütfen açlýk grevlerini bitirin nbaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, ce za - ev le rin de aç lýk gre vin de o lan tu tuk lu ve hü kümlü le rin ta lep le ri nin kar þý lý ðý nýn bu grev ler ol ma dý ðý ný be lir te rek, gre vi sür dür - me ni ye tin de o lan ey lem ci le re ses le nýr - ken, Bu grev le ri lüt fen so na er di rin. Bü - tün bir Tür ki ye si zin bu grev le ri bir an ön - ce son lan dýr ma ný zý is ti yor'' de di. 8 DE E. TÜMGENERAL ÜNAL ÞÝRÝN: TSK da herþeyin genelgeye uygun olmasý þart deðil ner ge ne kon da va sýn da din le ni len AK Par - ti Mil let ve ki li e mek li Tüm ge ne ral Þi rin Ü - nal, TSK ça lýþ ma ge le nek le ri i çin de her ko - nu ge nel ge ye uy gun ol mak zo run da de ðil. Ö zel ka nal lar da yü rü tü len, ki þi ye ö zel ça lýþ - ma o la bi lir i fa de si ni kul lan dý. HABERÝ 9 DA Taksim'de kazý çalýþmalarý baþladý HABERÝ 6 DA Avrasya Maratonu Pazar günü koþulacak SPOR DA Çocuklar okula kolay alýþtýlar HABERÝ 13 TE ISSN ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI RESMî ÝDEOLOJÝ KÝMLÝKSÝZLEÞTÝRÝR 3

2 2 6 KASIM 2012 SALI LÂHÝKA + Â Y E T Rüzgârlarý rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen Odur. Nihayet o rüzgârlar aðýr bulutlarý yüklendiklerinde, Biz onu ölmüþ bir beldeye sevk eder, suyu oraya indirip onunla her cinsten meyveler çýkarýrýz. Ýþte ölüleri de kabirlerinden Biz böyle çýkaracaðýz. A raf Sûresi: 57 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H A D Ý S Dört kimse vardýr ki, duâlarý kabul edilir. Bunlar: Adaletli idareci, mü'min kardeþine yanýnda yokken duâ eden, zulme uðrayan, anne ve babasýna duâ eden kimsedir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 530 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýnsanlýðýn kurtuluþ çaresi Risale-i Nur da Bugün, tarihte hiç görülmemiþ bir fecaat ve felâket içerisinde çýrpýnan beþeriyet için, halâskâr olarak Risâle-i Nur a sarýlmaktan ve ne pahasýna olursa olsun, Risâle-i Nur un nûrânî ve parlak eczâlarýný elde edip, dikkat ve tefekkürle okumaktan baþka bir kurtuluþ çaresi yoktur. Ýstanbul Üniversitesi Nur talebeleri namýna Muhsin in mektubudur: Çok azîz, çok mübârek, çok müþfik, çok sevgili Üstadýmýz Hazretleri, isâle-i Nur u, himmet ve duâlarýnýzla dikkat ve R tefekkürle okudukça, bu muazzam eser külliyâtýnýn týlsým-ý kâinatýn muammâsýný keþf ve halleden bir keþþaf olduðunu, hâl ve istikbâlin bir mürþid-i ekberi ve bir rehber-i âzamý olduðunu, yine duâ ve himmetinizle idrâk ediyoruz. Evet, Üstadýmýz Hazretleri, Risâle-i Nur u okuyan her idrâk sahibi anlýyor ki, Risâle-i Nur, gerek bu asrýn, gerekse önümüzdeki asrýn beþeriyetini fikir karanlýklarýndan kurtarýp, tenvir ve irþad edecektir. Risâle-i Nur, yalnýz bu vatan ve millet için deðil, âlem-i Ýslâm ve bütün beþeriyetin ihtiyacýna cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiþtir. Bugün, tarihte hiç görülmemiþ bir fecaat ve felâket içerisinde çýrpýnan beþeriyet için, halâskâr olarak Risâle-i Nur a sarýlmaktan ve ne pahasýna olursa olsun, Risâle-i Nur un nûrânî ve parlak eczâlarýný elde edip, dikkat ve tefekkürle okumaktan baþka bir kurtuluþ çaresi yoktur. Risâle-i Nur u okuyan herkes, bu hakîkati idrâk etmiþ ve etmektedir. Eðer, biz muktedir olsak, bu hakîkati, kâinata nazýr bir mahalle çýkýp, bütün kâinata ilân edeceðiz. Fakat, mâdem ki buna muvaffak olamýyoruz ve mâdem ki Risâle-i Nur un cihanþümul kýymetini bu derece, Üstâdýmýzýn himmetiyle, idrâk etmiþiz; þu halde, nur ve feyiz hazînesi, irfan ve kemâlât menbâý olan Risâle-i Nur u bir dakikamýzý bile boþ geçirmeden, mütemadî ve devamlý bir þekilde her gün ve her saat okuyacaðýz ve bu uðurda geceli gündüzlü çalýþacaðýz, inþaallah. Fakat, her an, bütün iþlerimizde olduðu gibi, bunda da büyük Üstâdýmýzýn duâ ve himmetiyle muvaffak olabileceðiz. Hem, þu hakîkat zâhir ve bâhirdir ki: Bir kimse allâme dahi olsa, Risâle-i Nur un ve müellifinin talebesidir, Risâle-i Nur u okumak zarûret ve ihtiyacýndadýr. Eðer gaflet ederse, kendisini aldatan enâniyetine boyun eðip Risâle-i Nur külliyatýný okumazsa, büyük bir mahrumiyete dûçâr olur. Fakat, biz, idrâk ettiðimiz bu muazzam hakîkat karþýsýnda, beþeriyetin halaskârý ve milyarlarca insanlarýn fevkinde olan bir memur-u Rabbânîye nasýl minnettar ve medyun olduðumuzu târif edemiyoruz. Yine duâ ve himmetinizle idrâk etmiþiz ki, Kur ân-ý Kerîm in bir mu cize-i mâneviyesi olan hârika Risâle-i Nur külliyâtýnýn bir satýrýndan ettiðimiz istifâdenin bir miktar-i mukabilini dahi ödemeye gücümüz yetiþmez. Bunun için, ancak, Cenâb-ý Hakk a þöyle yalvarmaya karar verdik: Yâ Rab! Bizi ebedî haps-i münferidden kurtarýp, bâkî ve sermedî bir âlemin saadetine nâil edecek bir hakaýk hazînesinin anahtarýný Risâle-i Nur gibi nazîrsiz bir eseriyle bahþeden sevgili ve müþfik Üstâdýmýzý zâlimlerin ve düþmanlarýn sû-i kasýtlarýndan muhafaza eyle; Kur ân ve îman hizmetinde dâimâ muvaffak eyle. Ona sýhhat ve âfiyetler, uzun ömürler ihsan eyle diye duâ ediyoruz. Evet, Üstadýmýz Hazretleri, Risâle-i Nur u dikkat ve tefekkürle okumak nîmet-i uzmasýna nâil olan biz bir kýsým üniversite gençliði, bir hüsn-ü zan veya bir tahmin ile deðil, tahkîkî ve tetkikî bir sûrette, sarsýlmaz ve sarsýlmayacak olan ilmelyakîn bir kuvvet-i îmâniye ile inanýyoruz ki; zemin yüzünün bu asra kadar görmediði bir vahþet ve dehþetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadý, Bediüzzaman, ortadan kaldýrmaya inâyet-i Hak ile muvaffak olacaktýr. Bizim bu kanaatimiz, safdilâne veya tahminle deðildir; ilmî ve delile müstenit bir tahkik iledir. Bunun için, muârýz olan dahi bu hakîkati kalben tasdik edecektir. Duâ ve þefkat buyurun; Kur ân ve îman hizmetinde fedâî olalým, Risâle-i Nur u bir dakikamýzý bile kaybetmeden okuyalým, yazalým, ihlâs-ý tâmme muvaffâk olalým. Ýstanbul Üniversitesi Nur talebeleri namýna Muhsin Asa-yý Musa, Ýmanî ve Hakikî Güzel Mektuplar, s. 242 Ýn sa nýn çe kir de ði o il kat a ða cý nýn ne ti ce si H ve se me re si in san dýr. Ma lûm dur ki, se me re bü tün ec zâ nýn en ek me li ve kök ten en u za ðý ol du ðu i çin, bü tün ec zâ nýn hâ si yet le ri ni, me zi yet le ri ni ta þýr ve i çi ne a lýr. Hil kati â le min hakikî gâ ye si hük mün de o lan çe kir de ði yi ne in san dýr. Hayyý E ze lî kâ i na tý ha yat i çin halk et miþ ve kâ i na týn mer ke zi ne ha ya tý ve in sa ný koy muþ tur. Be dî üz za man Haz ret le ri Ha yat bu kâ i nat tan sü zül müþ bir hü lâ sa dýr. Þu ur ve his da hi ha yat tan sü zül müþ, ha ya týn bir hü lâ sa sý dýr. A kýl da hi þu ur dan ve his ten sü zül müþ, þu u run bir hü lâ sa sý dýr. Ruh da hi, ha ya týn hâ lis ve sâ fi bir cev he ri ve sa bit ve müs ta kil zâ tý dýr der. Ha ya týn hâ lis ve sâ fi bir cev he ri o lan ru ha, çe kir dek hük mün de bir la tî fe-i Rab ba ni ye o lan kalp derc e dil miþ tir ki; o kalp kâ i na tý i çi ne a la bi le cek bir ka bi li ye ti ve mu hab be ti ta þý mak ta dýr. O nun i çin dir ki kalp in sa nýn çe kir de ði ko nu mun da dýr. Kal bin iman-ý bil lâh, ma ri fe tul lah ve mu hab be tul lah câ ni bi ne sevk e dil me si i çin u bû di yet ve ih lâs al týn da Ýs lâ mi yet su yu i le is kâ e dil me si ge re kir. Bu is kâ i le kalp, iman i le in ti bâ ha ge lir ve in sa nýn mâ ne vî ya tý na ha yat ve rir. Ýman i le in ti bâ ha ge len kalp, nuranî, mi sa lî â lem-i e mir den ge len e mir le re mü hey ya o lur. Â lem-i e mir den ge len e mir ler i se Al lah ýn kul la rý na tek li fi dir. Nu ra nî, mi salî â lem-i e mir den ge len e mir ler le nuranî bir a ðaç o la rak ye þil le nen kalp, in sa nýn cis mâ nî ha - fat sa ha ma il.com B ir gün de ðer li bir a ða be yi miz, es ki - den ders ha ne le ri miz de ka lan öð - ren ci ler le yap tý ðý bir an ket ça lýþ - ma sý ný ba na gös te re rek in ce le me mi is - te miþ ti. Bu in ce le me le rim es na sýn da an ket te so ru lan bir so ru ya ve ri len ce - vap be ni çok et ki le miþ ti. So ru þöy ley di: En nef ret et ti ði niz üç þe yi ya zý nýz. Bu so ru ya ve ri len ce vap lar dan bi ri i se þöy - ley di: Bu lun du ðum or tam da san ki yok mu þum gi bi dav ra nýl ma sý. Bu ce va býn hâ let-i ru hi ye siy le, ken di iç â lem le rim de a na liz ler ya par ken, yýl - lar ön ce Ri sa le-i Nur u ta ný dý ðý mýz gün - le re git tim. Nur ders ha ne si nin da ha ka - pý sýn dan i çe ri gi rer ken gör dü ðü müz fark lý il gi yi as la u nu ta mam. Yaþ la rý fark - lý, iþ le ri fark lý in san lar, bi ze kar deþ di - ye hi tap e di yor lar dý. Na sýl o lu yor da yaþ ça biz den bü yük am ca la rýn, a ða bey - ya tý na da rûh ve ha yat o lur. Rûh â lem-i e mir den ge len e mir ler le ha yat bu lur ve de vam e der. Kal bin iman i le ma ri fe tul lah mi ra cýn da arþ-ý â lâ ya u rûc et me si yo lun da eþ ya yý es mâ te zâ hü râ tý o la rak mü þâ he de et me si, cis mâ nî â le me rûh ol ma sý ve eþ yâ nýn a be si yet ten çý kýp kud re tin ta sar ru fun da zer rât-ý kâ i na týn bir ne vî ha yat tar bir mâ nâ ka zan ma sý da kal bin cis mâ nî â le me rûh ol ma sý dýr. Ýn san kal bin tas fi ye siy le ve iman ve tes li mi yet le ha kî ka te u ruc e de bi lir. Ý mâ nýn has sa sýy la, kal bin ku la ðýy la, ke lâm-ý e ze lî den ge len e mir le ri din ler. Ýman i le hakikî mâ nâ da ha yat bu lur ve mâ ne vî â le mi can la nýr. Böy le ce Ce nâb-ý Al lah ýn nuranî, mi sa lî â le mi o lan me le kût â le min den ge len e mir ler i le kalp ter bi ye o lur ve gý da sý ný a lýr. Böy le ce â lem-i e mir den ge len e mir ler i le iman ve i ti kâ dý he ye ca na ve his si yat-ý ul vi ye si ha re ke te ge çer. Rû hun et ra fýn dan, vic da nýn de rin yer le rin den, gü nâh me ye lâ ný na hü cum gi bi bir hâ let-i rû hi ye hâ sýl o lur. Ne fis ve he ves ten ge len me ye lân par ça la nýr, çe ki lir. E vet, iman, kalp te, ka fa da da i mî bir mâ ne vî ya sak çý bý rak tý ðýn dan, fe na me ye lân lar his ten, ne fis ten çýk týk ça ya sak týr der, tard e der, ka çý rýr. E vet, in sa nýn fi il le ri kal bin, his sin te ma yü lâ týn dan çý kar. O te ma yü lât, rû hun ih ti sa sa týn dan ve ih ti ya ca týn dan ge lir. Rûh i se, iman nuru i le ha re ke te ge lir. Ha yýr i se ya par, þer i se ken di ni çek me ye ça lý þýr. Da ha kör his ler o nu yan lýþ yo la sevk e dip mað lûp et mez. 1 le rin kar de þi o la bi li yor duk? E li mi zi sýk ma la rý yet mez, bi zi ku cak - la ya rak ba ðýr la rý na ba sar lar dý. O an lar, san ki i çi mi ze ý lýk bir sev gi þe la le si a kar - dý. Bi zi cez be den o ha va yý sü rek li ci ðer - le ri mi ze ka dar çek mek is ter dik. O ra sý bi zim ok si jen ça dý rý mýz gi biy di. O ra sýz ya þa ya mý yor duk â de ta. Ge le me di ði miz gün ler o lur sa, Ke çe li, ne re de kal dýn? der ler di. Ö nem sen miþ li ðin ver di ði o haz zý i lik le ri mi ze ka dar his se der dik. Her ne ka dar ke çe li nin mâ nâ sý ný ilk za man lar an la ma sak da bu hi tap ta bir gü zel lik sak lý ol du ðu nun far kýn day dýk. Bu sa ha be mi sâl, bu can dan yak la þým - la rýn bü yü sü ne ka pýl ma mak müm kün müy dü? Bi zi ilk plan da ya vaþ ya vaþ Ri sa - le-i Nur un saf la rý na çe ken bu dav ra nýþ - lar dý. Da ha son ra an la dýk ki, on la ra bu gü zel lik le ri ka zan dý ran, el le rin den hiç Kalp te; â le min mec mu u bir ha ri ta, bir fih ris te, bir nu mu ne ve bir tim sâl gi bi te mes sül e de bi lir bir ka bi li yet var dýr. O kal bin i çin de ki mer ke zi i se Vâ hid-i E had den baþ ka hiç bir þe yi ka bul e de mez ve e bed ve ser med den gay ri hiç bir þey i le ra zý o la maz. Öy ley se in san kal bin bâ tý ný na, baþ ka mu hab bet le rin gir me si ne mey dan ver me me li dir. Çün kü, bâ týn-ý kalp â yi ne-i Sa med dir ve O na mah sus tur. Hem be þer de, kal bi nin se lâ me ti ne ve is ti ra ha ti ne a it öy le in ce cik ve giz li ve cüz î mat lap la rý ve ru hu nun be kà sý na ve sa a de ti ne me dar öy le bü yük ve mu hit ve kül lî mak sat la rý var ki, on la rý öy le bir zât ve re bi lir ki, kal bin en in ce ve gö rün mez per de le ri ni gö rür, lâ kayt kal maz. Hem en giz li ve i þi til mez ga yet mah fî ses le ri ni i þi tir, ce vap sýz bý rak maz. 2 Kal bin öy le bir kâ bi li ye ti var dýr ki, bir ha rî ta ve ya bir fih ris te gi bi bü tün â le mi tem sil e der. Þu kâ i nat ta in san bir fih ris te-i câ mi a ol du ðun dan, in sa nýn kal bi bin ler â le min ha rî ta-i mâ ne vî ye si hük mün de dir. Ýn sa nýn mâ hi ye tin de ki kal bi, had siz ha kâ ik-i kâ i na týn maz hâ rý, me dâ rý, çe kir de ði ko nu mun da dýr. Ay ný za man da da kalp, ma ki ne-i in sa ni ye nin mer ke zi ve zem be re ði hük mün de dir. Öy ley se in sa nýn kal bi da hi, Sâ ni-i Kâ i nat ýn en mü nev ver ve en câ mi bir ay na sý dýr. De mek ki bu ay na ya, kâ i nat ta ki eþ ya iman i le nur la nýr sa es mâ te zâ hür le ri o la rak yan sý yor ve böy le ce o in sa nýn cis ma nî â le mi de nur lan mýþ o lu yor. dü þür me dik le ri o kýr mý zý ki tap lar, ya ni Ri sa le-i Nur lar dý. Biz ilk plan da Ri sa le le ri çok i yi an la dý - ðý mýz i çin bu da i re ye gir me dik. Kim bi - lir, o ilk a dým lar ol ma say dý, gü zi de ha - ki kat le re ya na þa ma ya cak ve o gü zi de ha ki kat ler le ta ný þa ma ya cak týk. Fat sa nýn o gün kü bah ti yar da va er le - ri ne ne ka dar du a et sek az dýr. Bi zi hep fark et ti ler; yok mu þuz gi bi dav ran ma - dý lar. Ce nab-ý Hak e be den on lar dan ra - zý ol sun. Yýl la rý ný bu hiz me te vak fet miþ bir a - ða be yi mi zin ta le be hiz met le riy le il gi li bi ze sü rek li tek rar la dý ðý bir sö zü var dý: Kar de þim, çok bil gi de ðil, çok il gi der di. Kal dý ki, biz gü lüm se me yi bi le sa da ka sa yan bir an la yý þýn men sup la rý de ðil mi yiz? De mem o ki, ge rek hiz met me kân la - Bir þah sýn kal bin de bir ih ti lâl, bir fe nâ lýk his si u ya nýr sa, yük sek his si yâ tý, ke mâ lâ tý su kût et me ye baþ lar; kal bin de tah rî ba ta, fe nâ lý ða bir me yil, bir zevk pey da o lur. Ya vaþ ya vaþ o me yil kal bin de bü yür; son ra o þa hýs, bü tün lez ze ti ni, zev ki ni tah rî bat ta, fe nâ lýk ta bu lur. Ýþ te o va kit, o þa hýs, tam mâ nâ sýy la arz da yýr tý cý bir hay van, ih ti lâ li çý ka rýp bü yü ten bir be lâ, fe sa dý dur ma yýp ka rýþ tý ran bir â fet ke si lir. Ýþ te in sa nýn cis manî â le mi nin sön me si ve cis ma nî â le mi ci he tiy le rû hu nun öl me si hâ di se si böy le ol ma lý dýr. Sa ný rým mes e le nin sýr rý ge len pa rag raf ta ol ma lý dýr: Na sýl ki ce set rû ha da ya nýr, a yak ta du rur, ha yat la nýr; ve lâ fýz mâ na ya ba kar, o na gö re nur la nýr; ve su ret ha kî ka ta is ti nad e der, on dan kýy met a lýr. Ay nen öy le de, bu mad dî ve cis ma nî o lan â lem-i þe ha det da hi bir ce set tir, bir lâ fýz dýr, bir su ret tir; â lem-i gay býn per de si ar ka sýn da ki es mâ-i Ý lâ hi ye ye da ya nýr, ha yat la nýr, is ti nad e der, can la nýr, o na ba kar, gü zel le þir. Bü tün mad dî gü zel lik ler ken di ha ki kat le ri nin ve mâ nâ la rý nýn mâ ne vî gü zel lik le rin den i le ri ge li yor. Ve ha ki kat le ri i se, es mâ-i Ý lâ hi ye den feyz a lýr lar ve on la rýn bir ne vi göl ge le ri dir. Ve bu ha ki kat, Ri sâ le-i Nur da kat î is pat e dil miþ tir. 3 Dip not lar: 1- Es ki Sa id E ser le ri, Hut be-i Þâ - mi ye, 2009, s Þu a lar, 2006, s. 32, 1. Ma kam: Tev hi din Üç Mey ve si 3- Þu a lar, 2006, s. 123 Yokmuþum gibi davranýlmasý rý mý za ilk ge len öð ren ci ler ve ge rek se ders le ri mi ze ilk ka tý lan mi sa fir ler i çin ilk in ti ba lar çok ö nem li dir. On la rýn, il - gi siz li ði miz ve a lâ ka sýz lý ðý mýz yü zün - den Ri sa le-i Nur ha ki kat le riy le ta ný þa - ma ma la rý, bi zim i çin bü yük bir ve bal de ðil mi dir? Bu lun du ðu or tam da yok muþ gi bi dav - ra nýl ma sýn dan nef ret e den kar de þi mi zi em pa ti ya pa rak an la ma ya ça lý þýr sak ve his se mi ze dü þen le ri hey be mi ze koy - mak ta ma hir dav ra nýr sak, çok þe yin de - ði þe ce ði ni el bet te gö re ce ðiz. Kim bi lir, bir gü lüm se me, bir se lâm - laþ ma, bir mer ha ba, bir hoþ gel din, bir hal ha týr sor ma ar ka sýn dan ne hoþ se da lar bý ra ka cak týr; ni ce ha ra be - ye dön müþ vi ra ne ler et ra fýn da ne muh - kem ka le le rin ö rül me si ne ve si le o la - cak týr. Deð mez mi?

3 + HABER 6 KASIM 2012 SALI 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez:gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân- Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Zilhicce 1433 Ru mî: 24 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Resmî ideoloji, toplumu ARTVÝN ÝN Ho pa il çe sin de Sa ha be den Gü nü mü ze Kim lik Ýn þa sý ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Me mur Sen Ho pa Tem sil ci li ði ta ra fýn dan dü zen le nen kon fe ran sa Din Sos - yo lo ji si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mus ta fa Te kin ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Em re Dü - ðün Sa lo nu nda dü zen le nen prog ram, Ho - pa Va i zi E bu Be kir A ta lay ýn Kur an-ý Ke - rim ti la ve tiy le baþ la dý. Doç. Dr. Mus ta fa Te kin, Ýs lâ mî kim li ðin in þa sý as lýn da Ve da Her aykar ne he ye ca ný ÖZEL Ký zý lýr mak Gon ca A na do lu Li se - si nde öð ren ci ler her ay per for mans la rý ný gös te ren kar ne al ma ya baþ la dý. Öð ren ci - le rin bi rey sel o la rak ba þa rý la rý nýn en i yi se - vi ye ye ta þý na bil me si i çin ki þi ye ö zel çö - züm ler ü re til di ði ni i fa de e den li se mü dü rü Fik ret Cüm büþ, bu çer çe ve de öð ren ci le rin her dö nem ve li siy le bir lik te ta kip e dil di ði ni söy le di. Sü re cin sað lýk lý kon trol e di le bil - me si, o kul, öð ren ci ve a i le bi le þen le ri nin u - yum i çe ri sin de ol ma sý nýn çok ö nem arz et ti ði ni i fa de e den Cüm büþ, Ba þa rý lý bir li se e ði ti min de a i le nin de öð ren ci nin du - ru mu nu bil me si, ta kip et me si ve sü re cin bir par ça sý ol ma sý bi zim i çin çok ö nem li. Bun dan do la yý her öð ren ci miz i çin haf ta - lýk kon trol sý nav la rý, ay lýk de ne me ler, o ay o ku du ðu ki ta bý, sý nýf i çi der se ka tý lým ve ö - dev gi bi bir çok baþ lý ðý i çe ren kar ne ler dü - zen li yo ruz. Böy le lik le so nuç or ta ya çý kýn - ca dü zelt me ye ri ne prob lem o luþ ma dan ön gör me ve çö züm ü ret me þan sý mýz o lu - yor de di. Ký rýk ka le / ci han Kozan da da Osmanlý Türkçesi kursu açýldý MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü ile Hayrat Vakfý tarafýndan Kozan da da Osmanlý Türkçesi Kursu açýldý. Halk Eðitim Müdürlüðü Merkezi nde açýlan kursun ilk etabýnda 2 sýnýf açýlarak 70 kiþinin kursa baþladýðý, ilerleyen günlerde ise en az 2 sýnýf daha açýlarak 100 kiþiye daha kurs verileceði bildirildi. Halen devam eden ve ücretsiz olan Osmanlý Türkçesi kursuna katýlmak isteyenlerin Halk Eðitimi Merkezi ne þahsen müracaat etmeleri veya sitesine girerek online kayýt yaptýrabilecekleri bildirildi. Adana / cihan "Sahabeden Günümüze Kimlik Ýnþasý" konulu konferansta konuþan Tekin: Ýslâmî kimliðin inþasý, aslýnda Veda Hutbesi'nde kýsaca özetlenmiþtir. kimliksizleþtirdi ÝS TAN BUL Ü NÝ VER SÝ TE SÝ Ý LÂ HÝ YAT FA KÜL TE SÝ DÝN SOS YO LO JÝ SÝ ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ DOÇ. DR. MUS TA FA TE - KÝN, RES MÎ Ý DE O LO JÝ NÝN Ý ÇÝN DE BU LUN DU ÐU MUZ TOP - LU MU VE NE SÝL LE RÝ KÝM LÝK SÝZ LEÞ TÝR DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Hut be si nde ký sa ca ö zet len miþ tir. Re sul lul - lah ýn (asm) Ve da Hut be si nde söy le di ði söz - ler Ýs lâ mî kim li ðin in þa sý nýn ta ken di si dir. Ýs - lâ mî kim li ðin mu ha se be si ni ve sý kýn tý la rý i yi bil mek ge re ki yor. Bu kim li ðin biz le re yük le - di ði mis yo nun ne ka dar a ðýr ol du ðu nun far - kýn da ol ma lý yýz de di. "Kim sin?" so ru su na in sa nýn ver di ði ce va - býn kim li ði ta ným la dý ðý ný be lir ten Doç. Dr. Te kin, Ya rýn a hi ret gü nün de Al lah ýn hu - zu ru na na sýl bir kim lik le çý ka ca ðý mý zý bil me - li yiz. Al lah ýn ra zý ol du ðu bir kim lik ta þý ma lý ve o na gö re ya þa mý di zayn et me li yiz. Al lah in hu zu ru na yü zü mü zü ay dýn la tan bir kim - lik le var ma lý yýz þek lin de ko nuþ tu. Zor la kim lik siz leþ tir me nin ve zor la kim lik le rin giy - di ril di ði bir dö nem de ya þa nýl dý ðý nýn al tý ný çi - zen Mus ta fa Te kin, Res mî i de o lo ji nin, i - çin de bu lun du ðu muz top lu mu ve ne sil le ri na sýl kim lik siz leþ tir di ði ni gö rü yo ruz. Ýs lâ mî kim li ðin in þa sý, Tes pit, Ter cih, Tes lim, Ter - bi ye, Tem sil, Teb lið, Net lik, Ni te lik, Ýs ti ka - met ve Sa mi mi yet ke li me le ri nin ö züm sen - me si i le müm kün dür. Her þey den ön ce bü - yük bir sa mi mi yet le Ýs lâm a bað lan ma lý yýz. Sa mi mi ye ti mi zi ölç me li, baþ ka la rý nýn sa mi - mi ye tin den çok ken di sa mi mi ye ti miz le il gi - len me li yiz. Al lah, biz le rin sa mi mi ye ti ne ba - kar. Hiç kim se nin ka þý na ve gö zü ne bak - maz i fa de le ri ni kul lan dý. Art vin / ci han Muþlu bir grup genç, köydeki ilköðretim okulunun duvarlarýný boyarken, minik öðrenciler de çalýþmalara destek verdi. FOTOÐRAF: CÝHAN Bir El Ver Pro je siyle o kul lar renk le ni yor Muþ mer ke ze bað lý A ðaç lýk kö yü nün il köð re tim o ku lu, bir grup genç ak ti vist ta ra fýn dan Bir El Ver Pro je si kap sa mýn da bo yan dý. Muþlu bir grup genç, Er zu rum ve Kars ta al dýk la rý e ði ti min ar dýn dan Al man ya des tek li Jo int Ci vic E du ca ti on prog ra mý kap sa - mýn da o kul la rýn dýþ du var la rý ný bo ya ya rak renk len di ri yor. Ça lýþ ma la ra o kul la rýn mi nik öð ren ci le ri de des tek ve ri yor. Genç ak ti vist - ler den Ba rýþ Se ven, ço cuk la rýn ki þi sel ge li þim le ri ne kat ký da bu lu na rak top lu ma en teg re ol ma la rý ný sað la mak a ma cýy la böy le bir pro - je yap týk la rý ný be lirt ti. Ço cuk la rýn ü re te bi le cek le ri ni ba þa ra bi le cek le ri ni, ken di le ri ne ve top lu ma is pat et me le ri ne yar dým cý ol mak is - te dik le ri ne dik kat çe ken Se ven, On la rýn psi ko-mo tor (be ce ri ler-öð re tim) ö zel lik le ri nin ge liþ me si ne kat ký sað la mak, sos yal, sa nat sal ve bi lim sel ge liþ me le ri ne ya pa cak la rý et kin lik ler le kat ký da bu lun mak i çin böy le bir pro je yap týk di ye ko nuþ tu. Muþ / ci han KLÜ den a ka de mik per so nel a lý mý KIRKLARELÝ Ü ni ver si te si (KLÜ), çe þit li bi rim ler de gö - rev len di ril mek ü ze re 1 a raþ týr - ma gö rev li si ve 5 uz man a la - cak. KLÜ den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Sos yo lo ji A na Bi - lim Da lý na 1 a raþ týr ma gö rev - li si ve Ü ni ver si te nin U zak tan E ði tim Mer ke zi ne 5 uz man a lý na ca ðý be lir til di. A day la rýn 16 Ka sým Cu ma gü nü ne ka - dar þah sen ya da pos ta yo luy la ü ni ver si te ye mü ra ca at et me le - ri ge re ki yor. Kýrk la re li / a a ir ti ni as ya.com.tr Pasif intihar saldýrýlarý Yak la þýk i ki bu çuk ay ön ce te rör sal dý rý la rýn - da göz le nen týr ma nýþ dal ga sý nýn ar dýn dan nis bî bir sü kû net dö ne mi ne ge çil di ði dü þü nü lür ken, gün dem yi ne te rör bað lan tý lý baþ ka bir ko nu ya kay dý: ce za ev le rin de ki aç lýk grev le ri. Sa yý la rý nýn bir a ra 1000 e yak laþ tý ðý i fa de e di len te rör hü küm lü ve tu tuk lu la rý nýn baþ lat tý ðý ey lem i çin e pey ce bir sü re yok say ma tav rý ta kip e dil di. A ma ne za man ki A da let Ba ka ný ce za ev le ri ne gi dip ba zý ey lem ci ler le gö rüþ tü, on dan son ra o lay ko nu þul ma ya baþ lan dý. Baþ ba ka nýn, ey le mi Aç lýk gre vi yok, þov var þek lin de yo rum la yan ve BDP li le re ku zu ke bap lý söy lem ler le yük le nen be yan la rý i se, ko nu yu bir den gün de min en baþ sý ra la rý na ta þý dý. Ba kan Er gin ey lem ci le re Se si ni zi duy duk, ge re ði ni ya pa ca ðýz, ar týk ey le me son ve rin çað rý sýn da bu lu nur ken, ta lep ler den a na dil de sa vun ma hak ký i çin ça lýþ týk la rý ný, a ma a na dil de e ði ti min a na ya sa dan kay nak la nan en gel le ri ol du ðu nu söy lü yor. Ö ca lan a tec ridin kalk ma sý da karýþýk bir ko nu. A da let Ba ka ný, ey lem ci le ri vaz ge çir me ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni ve kýs men so nuç al dýk la rý ný, an cak ye ni ey lem le rin de baþ la dý ðý ný i fa de e di yor. Ve dün den i ti ba ren ör güt em riy le i çe ri de ki 10 bin PKK lý nýn da ha ey le me baþ la ya ca ðý bil di ri li yor. Bu a ra da ö lüm sý ný rý na yak la þan la rýn var lý ðýn dan söz e di li yor. Ve se ne ler ön ce ki ben zer ey lem ler de ol du ðu gi bi a ra bu lu cu luk gi ri þim le ri baþ la tý lý yor. Ya þar Ke mal bu de fa da zik re di len i sim ler den. Gö rü nen o ki, aç lýk grev le ri nin yan ký la rý iç te ve dýþ ta ar ta rak de vam e de cek. Ve söy len di ði gi bi ö lüm ler baþ lar sa, hü kü me tin üs te sin den gel mek te çok da ha faz la zor la na ca ðý ye ni ge ri lim ler çý ka cak. Ý þin bir baþ ka il ginç bo yu tu, ge çen dö nem de baþ la tý lýp ar ka sý ge ti ri le me yen a çý lý mýn ko or di na tör lü ðü nü üst len miþ o lan þim di ki Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay ýn, Çö züm i çin a dým a týl ma sý ge re ken or ta mý sað la mýþ týk. An cak aç lýk grev le riy le bu sa bo te e dil di be yan la rýn da i fa de si ni bu lu yor. Ba ka lým, gi de rek bü yü yen so ru na çý kýþ yo lu bu lu na cak mý; bu lu nur sa bu na sýl bir çö züm o la cak? Bel ki yi ne bazý ge çi ci ve pal ya tif çö züm ler le ko nu bir sü re li ði ne ge çiþ ti ri le bi lir, a ma o lay, so ru nu gü ven lik çi ve ad lî ted bir ler le çöz me nin im kân sýz lý ðý ný bir kez da ha göz ler ö nü ne se ri yor. Öl dür mek ve ya ya ka la yýp hap se týk mak la so run bit mi yor, ter si ne dal la nýp bu dak la nýp ye ni ve daha vahim bo yut lar ka za na rak sürü yor. Dað da ki ça týþ ma lar da et ki siz ha le ge ti ri len her te rö rist, ge ri de ka lan a i le ve ya kýn la rý ü ze rin den top lum da de rin ve ka lý cý ya ra lar a çar ken, hap se a tý lan lar ya is yan çý ka rýp ko ðuþ la rý a te þe ve re rek ve ya pa sif in ti har sal dý rý la rý di ye bi le ce ði miz aç lýk grev le ri ve ö lüm o ruç la rýy la ey lem le ri ni sür dü rü yor lar. Ne ti ce i ti ba rýy la, bun la rýn hep si bi rer so nuç. Ö ca lan da, PKK da, KCK da; bun la rý ge rek çe gös te re rek yü rü tü len gü ven lik po li ti ka la rý, o pe ras yon lar, gö zal tý, tu tuk la ma ve yar gý la ma lar da bi rer so nuç. Ve bun la rýn hiç bi ri nin, te mel de ki so ru nu ka lý cý o la rak çö züp so na er dir me im ka ný ve ih ti ma li yok. Çö zü mün þar tý, bü tün bu so nuç la rý ü re ten sis te mi ve o na vü cut ve ren zih ni ye ti tas fi ye e dip, hu kuk te me lin de top lu mun or tak i nanç ve de ðer le ri ne da yanan, fark lý lýk la rýn da ba rýþ i çin de bir lik te ya þa ya bi le ce ði ger çek bir de mok ra tik dü zen ku ra bil mek. Bu nu ba þa ra ma dý ðý mýz müd det çe, bu sis te min ü ret me ye de vam et ti ði kriz ler den kur tu la ma yýz. Os man lý ta pu la rý i çin u lus lar a ra sý kon gre TAPu ve Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü nce Ka sým ta rih le rin de Ýs tan bul da Os man lý Coð raf ya sý Kül tü rel Ar þiv Mi ra sý nýn Yö ne ti mi ve Ta pu Ar þiv le ri nin Ro lü U lus la ra ra sý Kon - gre si dü zen le ne cek. Çev re ve Þe hir ci lik Ba - kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, kon grey le il gi - li bu gün kül tü rel mi ras lar hak kýn da pay la þým la - rýn ger çek leþ ti ri le ce ði top lan tý ya pý la cak. Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar ýn ka tý - lý mýy la dü zen le ne cek top lan tý, Ta pu ve Ka das - tro Ge nel Mü dür lü ðü Ar þiv Da i re si Baþ kan lý - ðý nda, sa at da baþ la ya cak. An ka ra / a a

4 4 6 KASIM 2012 SALI KÜLTÜR SANAT + Hayatýn ustalarý H ayatýn ustalarýyla, yaþlý çýnarlarla birlikte rüzgâr gibi geçen uzun yýllar gerilerde kaldý. Tanýþtýðýmýz, konuþtuðumuz ve ayný mekânda anne-baba oðul gibi yaþadýðýmýz yaþlý insanlarý zaman deðirmeni öðütüp peþ peþe önümden veda edip ayrýldýlar. Vakti gelenler, buralarý terk edip baþka diyarlara göçüp gittiler. Hepsinin arkasýndan çaresizce bakýp uðurladým. Onlarýn içlerindeki güzellikleri, kalplerinin muhabbeti ve gönüllerindeki masumiyeti yüzlerindeki derin çizgilerden ve þefkatli bakýþlarýndan okunuyordu. Hep okumaya, öyle görmeye, anlamaya, dinlemeye, ders almaya ve çare olmaya çalýþtým. Geçmiþte yaþadýklarýný, þimdiki durumlarýný ve ölüm yolculuklarýnda anlatýlmak istenenden dersler, ibretler almaya gayret gösterdim. Üstadýn Eskiþehir Hapishanesinin penceresinden baktýðý gibi olaylara bakmaya çalýþtým çoðu zaman. Beraber olduðumuz zamanlarda karþýlýklý sohbetler, muhabbetler oldu. Duygu, düþünce ve tecrübeleriyle çok þeyler anlatýldý, yaþandý. Acý, tatlý, sevinçli, kederli geçen günlerden geriye sil- inmeyen izler, unutulmayan hatýralar kaldý. Faydalý olan ilim, mü'minin yitik malýdýr. Onu nerede bulursa alsýn 1 hadis-i þerifinin sýrrýyla, bir asra yakýn hayatýn külfetini çekmiþ, tecrübesini yaþamýþ, görmüþ, geçirmiþ ve ustalaþmýþ insanlarýn doðru istikameti bulduklarý yaþlýlýk döneminde anlattýklarýna önem verip yarayanlarý yitik mal olarak kabul ederek hayat felsefemiz içerisindeki yerini aldý. Karþýlýklý anlayýþ, sevgi, saygý, hoþgörüyle muamele etmek, yaþýn kemale erdiði, günaha kabiliyeti kalmamýþ vaziyette, melekleþmiþ insanlara hüsnü zanla bakmak ve herkesi olduðu gibi kabul ederek davranmak, þefkat göstermek zaten her yaþlý ve muhtaç insanýn hak ettiði muameledir. Hep gelenler gidiyor, gidenlerden dönen yok. Uzun yoldan gelenler, dünyadaki handa, bekleme salonunda bir müddet konaklayýp ebediyete doðru göçüp gidiyorlar. Ömrün ve ölümün birbirine yakýn olduðu zamandaki yaþlý insanlarýn peyderpey ahrete uçmalarý bizlere çok þeyler hatýrlatýyor. Üstadýn verdiði misalin gösterdiði hakikat, marifetullaha doðru tefekkür ufkumuzu ne kadar güzel açýyor. Gökten savrulan kar taneciklerinin ya da coþkun akan nehirdeki su kabarcýklarýnýn üstünde parlayan güneþin ýþýltýlarý, karlarýn erimesi ve kabarcýklarýn peþ peþe kaybolurken yeni gelen kabarcýklarýn üzerinde görünen güneþçiklerin yeniden yansýmalarý, gerçek güneþin varlýðýný ve daimîliðini gösterdiði gibi; hep gelip gidenler Bâkî-i Zülcelâl in varlýðýný, birliðini, kudretini ve kayyumiyetini gösteriyor. Þu fânî dünyada bizlere hayat nimetini insan ederek varlýk âlemine getirmiþ, ömür vermiþ. Enva-ý çeþit ihsanlar, güzellik, ikramlar, lütuflar vermiþ. En þerefli bir misafir, yeryüzünün halifesi, en güzel isimlerine ayna ve kendine muhatap vasfýyla yaratmýþ. Dünya ve ahiret saadetinin ölçülerini, prensiplerini bildirmiþ. Ýmanla, ihlâsla ömür sermayesini en iyi þekilde deðerlendirip büyük kârlarla, faziletlerle, ecir ve sevaplarla yaþayanlarýn, ahirette ebedî ve daimî saadete gideceðimizi haber vermiþ. Hayatý, yaþamayý, yaþlanmayý ve baþýmýza gelen hâdiseleri Allah'ýn takdiri ve tasarrufu olduðunu bilerek, iman ölçüleri içersinde görerek teslim, tevekkül ve rýza ile karþýlamak ahiret yolculuðunda huzur ve saadetin kaynaðý olduðunu bilerek: Ölümden ürküp, kabirden korkup, baþýný çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül; bak ne ister.. 2 diyebilmemiz gerekir. Dipnot: 1. Keþfu'l-Hafa, 1/435, No: Sözler, 14. Söz B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ý çin de ay na sak la nan mu ha fa za. - Fars ça da bir sa yý sý. 2. Ne ga tif dü - þün ce sa hi bi, su i zan cý. - Se len yu mun sim ge si. 3. A rap ça da ben lik. - Ta li hi ni an la ma þar la - tan lý ðý. 4. Rad yo i zo top gö rün tü le me. - Be rat ke li me sinin or tasý. - Ýð diþ et me. 5. Kýv rým lý bah çe ha vu zu. - Si ne ma ve ti yat ro sa n'at çý la rý - nýn sa n'at la rý ný ic ra e der ken al dýk la rý va zi fe. - Fars ça da du dak. 6. Bir sü r'at yo lu muz. - Bil lur, þef faf. 7. Ý mam lýk va zi fe si ni de ruh te et me i þi. - Bal lý ba ba gil ler den, kar þý lýk lý kü çük yap rak lý, be - yaz, pem be, kýr mý zý ba þak du ru mun da çi çek le - ri o lan ve çi çe ði ba ha rat gi bi kul la ný lan, o dun su sap lý, ko ku lu bir bit ki. 8. Ý yi ni te lik te ol ma yan, kö tü. - Na zi Hü cum ký ta sý. - Sa taþ ma yý huy e - din miþ kö tü ta bi at lý kim se. 9. Bir met ni ve ya bir sö zü ek sik siz tek rar la ya bi le cek bi çim de a kýl - da tut ma. - Mer ha le, ka de me. 10. Al tý yu mu - þak ve ya in ce de ri den, ge nel lik le üst ten bað lý kü çük ço cuk a yak ka bý sý. - Bi ri nin buy ru ðu al - týn da o lan gö rev li, ma dun. - Nu ma ra nýn ký sa sý ULUSLAR ARASI NÝYAZÎ-Ý MISRÎ SEMPOZYUMU YAPILDI BURSA U lu dað Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Ta sav vuf A na bi lim Da lý öð - re tim ü ye si Prof. Dr. Sü ley man U lu - dað, ta sav vu fun Yu nus Em re den Ah - met Ye se vî ye, Mev lâ na dan Niyazî-i Mýsrî ye ö nem li mu ta sav výf lar ye tiþ tir - di ði ni söy le di. U lu dað, böy le ce ta sav - vu fun in san la rý bir bi ri ne yak laþ tý ran, kay naþ tý ran, top lum lar a ra sýn da ba rýþ an la yý þý ný ha kim ký lan bir an la yý þý yer - leþ tir di ði ni be lirt ti. Ma lat ya Be le di ye si ta ra fýn dan A ne - mon O tel de dü zen le nen 3. U lus la ra - ra sý Niyazî-i Mýsrî Sem poz yu mu bi lim ve fi kir a dam la rý nýn fark lý baþ lýk lar la sun du ðu ko nuþ ma lar la de vam et ti. "Niyazî-i Mýsrî ve ta sav vuf an la yý þý" ko - nu lu kon fe rans i le ka tý lým cý la rýn kar þý la - rý na çý kan Prof. Dr. Sü ley man U lu dað, 17. yüz yý lýn ö nem li mu ta sav výf la rýn dan Ta sav vu f insanlarý birbirine yaklaþtýr dý Ma lat ya Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Niyazî-i Mýsrî Sem poz yu muna bilim ve fikir adamlarý katýldý. Sempozyuma ilgi büyüktü. FOTOÐRAF: CÝHAN 146 fo toð raf sa nat çý sý ya rýþ tý KO CA E LÝ NÝN Kar te pe il çe sin de dü zen le nen ve 146 sa nat çý nýn 653 e - ser le ka týl dý ðý Kar te pe de Son ba har ko nu lu fo to ma ra ton da de re ce ye gi ren - le re ö dül le ri ve ril di. Ken tin ge niþ bir a la ný na sa hip Kar te pe nin, ta rih sel, kül tü rel, ta bii ve tu ris tik yön le ri nin ön pla na çý ka rýl ma sý a ma cýy la Kar te pe Be le di ye si nce bu yýl il ki dü zen le nen fo to ma ra to na 10 il den 146 sa nat çý ka - týl dý. Ya rýþ ma cý la rýn 1-4 Ka sým ta rih - le ri a ra sýn da il çe de çek ti ði fo toð raf lar - la ka týl dý ðý ya rýþ ma da, Ley la E mek tar bi rin ci, Mus ta fa Ge zer i kin ci, Ý sa Ci da i se ü çün cü ol du. Ko ca e li / a a Niyazî-i Mýsrî nin ta sav vu fun i çin de na sýl yoð rul du ðu nu an lat tý. Mýs rî nin ge niþ bir kit le yi et ki le yen ta sav vuf a ký mý nýn en ö nem li tem sil - ci le rin den ol du ðu nu söy le yen Prof. Dr. U lu dað, Ýs lâm ta sav vu fu nun Hz. Pey gam ber in (asm) ha ya tý i le baþ la dý ðý ný ve Niyazî-i Mýsrî nin ya - þa dý ðý 17. as ra ka dar gel di ði ni i fa de et ti. Sem poz yum da i ki ay rý pa nel de a ka de mis yen ve ya zar lar ta ra fýn dan teb lið ler su nul du. Prof. Dr. Sü ley - man U lu dað ýn o tu rum baþ kan lý ðý yap tý ðý o tu rum da Ce mal nur Sar gut Ma lat ya nýn ga rip bül bü lü, Fa tih Çýt lak Gü nü müz in sa ný nýn ta sav vu - fi þah si yet ve me tin le ri an la ya bil me si i çin ye ni kri ter ler, Sa dýk Yal sý zu - çan lar i se Niyazî-i Mýsrî de vah det al gý sý ko nu la rý ný iþ le di ler. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýþ tah a çý - cý, iþ tah i lâ cý. 2. Bir iþ lem de kul la ný lan et - kin li ði ni yi tir miþ mad de le ri, ni tel ö zel lik le ri - nin ye ni den ka zan dýrý la rak et kin ha le ge ti - ril me si. 3. U lu lazm bir pey gam ber. - Eþ ya - nýn üc ret kar þý lý ðý ge çi ci bir sü re bý ra kýl dý ðý yer. 4. To ru nu o lan ka dýn, bü - yük an ne. - Geç miþ za man. 5. Or ta ka lýn ka buk lu, be yaz renk li, ký sa ve ka rý þýk bu da nan bir tür ü - züm. - Bir bað laç. - Ba ký ný zýn ký - sa sý. 6. Ba zý ni te lik ve ya de ðer le ri ta þý yan la rýn çok bu lun du ðu yer. - Türk Stan dart la rý Ens ti tü sü'nün ký sa sý. 7. Kib ri te ki mi yö re le ri - miz de ve ri len i sim. - Ke mik le rin yuvar lak u cu. - Ý ki nes ne a ra sýn - da ki boþ luk. 8. Bir þe yin na sýl ol - du ðu nu be lir ten, o nu baþ ka þey - ler den a yý ran ö zel lik. 9. Mey da - na gel me, o luþ ma. 10. Bü yük za - rar, ü zün tü ve sý kýn tý la ra yol a çan PROF. DR. U LU DAÐ, TASAVVUFUN TOPLUMLAR ARASINDA BARIÞ ANLAYIÞINI HAKÝM KILAN BÝR ANLAYIÞI YERLEÞTÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. GER ÇEK VÜ CUT SA HÝ BÝ AL LAH TIR A kik Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len pa - nel de ko nu þan ya zar Ce mal nur Sar - gut, Tüm var lýk la rýn var o lu þu son ra - dan ve son lu ol du ðu na gö re ger çek vü - cut sa hi bi nin Al lah ol du ðu or ta ya çýk - mak ta dýr de di. A raþ týr ma cý-ya zar Fa - tih Çýt lak da en son ya pý lan a raþ týr ma - lar da dün ya nýn e ko no mik çö kün tü den ve mad dî yý kým dan kur tul ma sý i çin bi le in sa nýn ye tiþ ti ril me si ger çe ði nin ko nu - þul du ðu nu ak ta ra rak, Ar týk sa de ce mad dî ka zan cý he def le yen dü þün ce ler bi le in sa nýn e ði ti mi ne ya tý rým yap ma - dan, bu ka os tan kur tu la ma ya cak la rý ný söy le mek te ler. di ye ko nuþ tu. Çýt lak, ta sav vu fun sa de ce bi zim in sa ný mýz i çin de ðil, bü tün in san lýk i çin bir bu luþ ma nok ta sý te sis e de ce ði ni i fa de et ti. El ma lý lý M. Ham di Ya zýr, An tal ya ve El ma lý da 20 yýl a ra dan son ra dü zen le nen sem poz yum la a nýl dý. FOTOÐRAF: CÝHAN El ma lý lý M. Ham di Ya zýr ýn e de bî yön le ri ko nu þul du SON dev rin ö nem li Ýs lâm a lim le rin den o lan ve Hak Di ni Kur an Di li ad lý tef si riy le ta ný dý - ðý mýz El ma lý lý M. Ham di Ya zýr, An tal ya ve El - ma lý da 20 yýl a ra dan son ra dü zen le nen sem - poz yum la a nýl dý. Bu yýl öð ren ci al ma ya baþ la - yan Ak de niz Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nce ter tip le nen ve i ki gün sü ren sem poz yum, An tal - ya da baþ la yýp El ma lý da so na er di. Sem poz - yum da, El ma lý lý M. Ham di Ya zýr ýn Ýs lâ mi i lim - ler de ki ye ri, dü þün ce dün ya sý, e de bi yat yö nü, ya þa dý ðý dö nem de ki i liþ ki le ri an la týl dý. El ma lý Kay ma ka mý Meh met Mu rat Çek men, An tal - ya nýn El ma lý ka za sýn da 1877 yý lýn da do ðan Ya zýr ýn, yak la þýk 20 yýl a ra dan son ra bir sem - poz yum la a nýl ma sý nýn ö ne mi ne dik kat çek ti. Ham di Ya zýr ýn tüm yön le riy le ta nýn ma sý ve ta - ný týl ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Çek men, il çe de Ya zýr i çin bir kül tür mer ke zi ya pý mý ça lýþ ma la rý - nýn de vam et ti ði ni a çýk la dý. Yard. Doç. Dr. Ra - ma zan Þa han da Ham di Ya zýr ýn, ay ný za man - da þa ir ol du ðu nu, fa kat tef si ri ne de niy le ol sa çok faz la þi ir le meþ gul ol ma dý ðý ný kay det ti. Þa han, Ya zýr, þi ir le ri ni a yet ler ý þý ðýn da yaz mýþ týr. Fa - kat gü nü müz de in ter net ten a raþ týr ma yap tý ðý - mýz da þi ir le rin yan lýþ yo rum lan dý ðý ný gö rü yo - ruz. Me se la gir mi þiz-çýk mý þýz re dif li þi i ri ni in ce - le di ði miz de de ði þik a yet le rin þi i re yan sý týl dý ðý ný gö rü rüz de di. An tal ya / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da o lay ve ya du rum. 11. Ye ni çe ri kü tük def te - ri. - Bir kom þu dev let. 12. Pul ka nat lý lar - dan, vü cu du, ka nat la rý in ce pul lar la ve tür - lü renk ler le ör tü lü, dört ka nat lý, çok sa yý da tür le ri o lan bö cek le re ve ri len ge nel ad. - Ý - tal ya'da bir o va. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI ALAVU NE S R A E F Ý R A VU N H A K Ý A M A A H I R K O R K A S R A Z A K Ý Ý S A T E E A P Y O T A K Ç A L T E A L L A K Þ E R Ý T L F E U A P A N A K A R A Ý L A Ç Y A R A M A K R E Z E NÝ YA ZÎ-Ý MIS RÎ, Ý KÝ LÝK TEN SIY RIL MIÞ BÝR A RÝF TÝR YAZAR Sa dýk Yal sý zu çan lar da Ma lat ya nýn gö nül ço cu ðu di ye an dý ðý Niyazî-i Mýsrî nin vah det al gý sý ný an lat tý. Yal sý zu çan lar, þun la rý söy le di: Niyazî-i Mýsrî nin i fa de siy le i ti ba rýn kay na ðý o lan e zel den i nen, fe le ðin çem be rin den ge çen, dört un sur dan yük se len ve in san o la rak be den le nen her var lýk; bu ra ya, Al lah ý bil mek, Hakký bul mak i çin gel miþ tir. A rif, Hakký bi len ki þi dir. Hakký bil mek, bul mak ve nef sin de id rak et mek, be lir li bir ma ne vî e ði tim le, bir mür þid-i kâ mi lin ter bi ye siy le müm kün dür. Bu e ði ti mi ta mam la yan ki þi, nef sin de, â lem de ve cüm le de Hakký bi lir, du yar, gö rür. Hakký tev hid et mek, vah de ti bul mak, Hakký mut lak bir lik ya ni e ha di yet dü ze yin de al gý la mak týr. Ge le nek sel Ýs lâm ir fa ný nýn ve e de bi ya tý nýn seç kin i sim le rin den Niyazî-i Mýsrî, böy le si bir de ne yi mi ya þa mýþ bir vah det in sa ný dýr. Çok lu ðu bir li ðe in dir miþ, i ki lik ten kur tul muþ, i ki gö zün bir gör dü ðü nü bi za ti hi tec rü be e de rek ya þa mýþ bir a rif tir. Di van-ý Ý lâ hi yat ý böy le si bir vah det neþ ve siy le ve al gý sýy la söy len miþ ne fes ler le, nu tuk lar la do lu dur. Ma lat ya / ci han ÝSTANBUL A raþ týr ma ve E ði - tim Vak fý nýn (Ý SAR) dü zen le di - ði, A rap dün ya sýn dan ve Av ru - pa dan a ka de mis yen ve a raþ týr - ma cý la rýn ka týl dý ðý Me de ni yet ve De ði þim Sem poz yu mu so na er di. Sem poz yum da ko nu þan Me de ni yet ler Ýt ti fa ký Ens ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr. Re cep Þen - türk, hiç bir me de ni ye tin di ðe ri ni yok e de rek de vam e de me ye ce ði - ni, ta rih bo yun ca bir me de ni ye - tin di ðe ri ne bas kýn çýk ma dý ðý ný söy le di. Ý SAR yet ki li si Ah med Sno bar ýn yö net ti ði pa nel de, U - lu dað Ü ni ver si te si nden Or han Mu sa ka nov un Ür dün de ki ta - sav vu fi ha yat ve me de ni yet ta sav - vu ru nu ko nu a lan ça lýþ ma sý e le a - lýn dý. Mu sul Ü ni ver si te si nden Be þar Alm lah i se Ýs lâm ýn gi ri þin - den son ra Af ri ka me de ni ye tin de - ki de ði þim le ri in ce le di ði bir teb lið sun du. Ýs tan bul / a a Hiç bir me de ni yetdi ðe ri ni yok et mez Es ki Van Þeh ri nde kires to ras yon ça lýþ ma la rý ESKÝ Van Þeh ri nde in ce le me - ler de bu lu nan Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Van Ka le si ve Es ki Van þeh rin de ki mev cut e ser le rin ta ma mý ný a ya ða kal dý rýp, bu ra la rý 24 sa at ya þa na bi lir me kan lar ha li - ne ge tir me miz la zým de di. Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, ta ri hi Van Ka le si i le Van þeh ri i çe ri sin - de yer a lan ve res to ras yon ça lýþ - ma la rý de vam e den ya pý lar da in - ce le me ler de bu lun du. Ýlk o la rak 23 E kim ve 9 Ka sým 2011 ta rih - le rin de ki dep rem ler de ha sar gö - ren Ka ya çe le bi ve Hüs rev pa þa Ca mi le ri ni ge zen Va li Ka ra loð lu, yý ký lan mi na re, kub be ve son ce - ma at ký sým la rýn da ya pý lan ça lýþ - ma la rý ta kip et ti. Ka ra loð lu, Va kýf - lar Ge nel Mü dür lü ðü nün ha sar gö ren ký sým lar la il gi li aç tý ðý i ha ley le baþ la yan res to ras yon ve o na rým ça lýþ ma la rý i le il gi li yük le ni ci fir ma yet ki li le rin den bil gi al dý. Ký zýl Ca - mi, U lu Ca mi, Ab ba sa ða Ca mi, Hüs rev pa þa Çif te Ha ma mý i le Hüs rev pa þa Ha ný pro je le ri nin de ha zýr ol du ðu nu be lir ten Ka ra loð - lu, 2013 yý lýn da i ha le le rin ya pý la - ca ðý ný vur gu la dý. Van / a a

5 + MAKALE 6 KASIM 2012 SALI 5 fer sa dog ni as ya.com.tr T abiatta her þey zýtlýklar ve farklýlýklar üzerine yaratýlmýþtýr. Doðru-yanlýþ, iyi-kötü, kadýn-erkek, açlýk-tokluk, büyük-küçük, soðuk-sýcak, sert-yumuþak, kalýn-ince, tatlý-ekþi, artý-eksi gibi. Her þey ve güzellikler deðerini bu zýtlýklar ve farklýlýklarla ortaya koyar. hu se yi ne ni as ya.com.tr Ge ce ya rý sýka pý nýnça lýn ma sý S i ze na sýl sý nýz, i yi mi si niz, hoþ mu - su nuz, bir der di niz var mý, si zin i çin ya pa bi le ce ðim bir þey var mý di ye so ran o lu yor mu ya da ay ný þe kil de siz, bi ri le ri ne bu so ru yu so ru yor mu su nuz? Böy le þey mi o lur, hep kar þý laþ ma la rý mýz da, te le fon gö rüþ me le rin de baþ lan gýç ta hal sa týr so ru yo ruz de di ði ni zi du yar gi bi o lu yo rum. E vet, doð ru fa kat o sor ma lar sa dýr dan de ðil sa týr dan; pro to kol, tö re, â det ten, â det ye ri ni bul sun di ye ya pý lan þey ler. Gö nül ger çek li ði i le ya pý lan la, a ðýz la kýr dý sý ke li me ler le sa vuþ tur ma ko nuþ ma lar ay ný þey de ðil. Si ret ten gel me yen su ret ten sa dýr o lan söz ler, boþ luk ta ka lan ke li me ler gi bi, su ya ya zý lan ya zý lar gi bi Ar ka da þa dos ta a i le cek gi dip gel me ler, a i le vî mü na se bet ler, ak ra ba ya zi ya ret ler, kom þu luk i liþ ki le ri nin za yýf la dý ðý a þi kâr bir ger çek. Ý le ti þi min çok ko nu þul du ðu yer de i le ti þim yok; a kýl ko puk, kalp ko puk, ruh ay rýk Bi rey de bu ka dar ko puk luk o lur sa di ðer gam lýk na sýl o la cak? Sað ol sun fa ce bo ok lar, twit ter ler! Bü tün gö rüþ me le ri o tur du ðu muz yer den i ki týk la ya pý ve ri yor; son ra ra hat kol tuk la ra o tu rup ka nal ka nal zi ya ret ler de bu lu nu yor, a ra da ce be ge len me saj la rý ce vap lý yo ruz! Baþ ka sý i le na sýl hal le þe ce ðiz, o nu an la ma ya, din le me ye, der di ne mer hem ol ma ya ne za man va kit a yý ra ca ðýz? Tek no lo jik bil gi ça ðý böy le sýð ve dar bir çað. Bir ar ka da þý mýn ge ce 12 ve ya 01 de kom þu su nun ka pý sý ný ça lýp, Se ni öz le dim bir gö re yim is te dim de me si ne þa þýr mýþ tým. O sa at te ka pý çal mak ne ka dar a bes gi bi ge li yor; kom þu su nun da bu nu ya dýr ga ma ma sý, o nu yar gý la ma ma sý O sa at te git mek bir iç ten lik i fa de si, bir â li ce nap lýk hâ li, bir sa mi mi yet ser gi si; ka pým si ze her za man a çýk sö zü, is te di ði niz sa at te ka pý mý ça la bi lir si ni zin a çýk lý ðý Nor mal â de te ters; mü sa it se niz ak þam size o tur ma ya ge le ce ðiz e uy mu yor, uy ku ya uy mu yor, pla na prog ra ma uy mu yor. Ka la ba lýk lar da yal nýz laþ mak; sev gi bað la rý nýn za yýf la ma sý, bir bi ri ne bað la yan ra bý ta la rýn a zal ma sý, in sa ni de ðer ler den u zak laþ mak tan. Ý yi ce i þi miz düþ me yin ce ve ya düþ me yin ce bir bi ri mi zi a ra mý yor, sor mu yor, zi ya ret et mi yor, bir bi ri miz le hal leþ mi yor, he lâl leþ mi yo ruz Ce na ze ler, dü ðün ler, bay ram lar ol ma sa kim bi lir ne o lur, in san o la rak in sa ni ye ti mi zi na sýl a yak ta tu tar dýk? Ge ce 01, 02'de ka pý nýz ça lýn sýn Si zi gör me ye gel dim, öz le mi þim den me si ni is ter miy di niz; ya da Kar de þim sa ba ha bek leye me din mi der di niz? Der di niz yok sa di ðe ri ni der di niz. Siz bu na ha zýr de ðil se niz kim se o sa at te ka pý ný zý çal maz; o iç ten lik fre kan sý siz de var sa gü nün, ge ce nin her han gi bir sa a tin de e vi niz, te le fo nu nuz, kalp ka pý nýz ça lý nýr ve siz o dos tu bu yur e der si niz. Dü þü nü yo rum da ge ce ya rý sý ka pý mýn ça lýn dý ðý ný ha týr la mý yo rum; ga li ba ba zý þey le ri ye ni den dü þün me li yim. Zýtlýklarla örülen kâinat ve denge Ýnsan ruhu ve bedeni de farklýlýk ve zýtlýklarla örülmüþtür. Sevgi-düþmanlýk, þefkat/acýma-gaddarlýk, cömertlik-cimrilik, iktisat-israf vs. Ýslâmiyet ise, bu zýtlýklarý dengeleme üzerinde kurulmuþtur. Ýslâm; iman ile düþünce, duygu boyutunu, ibadetlerle de ferdî ve sosyal hayatý dengeler, düzenler. Zekât, hac, kurban gibi ibadetler belli seviyede zengin olmayý, refâh seviyesine ulaþmayý gerektirir. Ýbadetler ve mübarek günler ile Müslümanlarýn zaman ve mekânlarý da programlanmýþtýr. Bir diðer cepheden bakýldýðýnda günde beþ vakit namaz, günün programlanmasý ve zamanýn kayýt altýna alýnmasýdýr. Herþeyde orta yolu tutan Ýslâm, insanýn izzetine yakýþýr seviyede yaþamasýný ister. Sefalete razý olmaz. Ýsraf ve israfa varan lüks derecesinde tüketime onay vermez. Hayatýn bütün safhalarýnda tüketimi, aslî ve zarurî ihtiyaçlarý akýl, mantýk çerçevesinde karþýlamayý tavsiye eder. Bunun için çalýþmaya büyük önem verir. Çalýþmak da genellikle refah ve saadeti getirir. Müslümanlar hayatlarýný Kur ân ve Sünnet ýþýðýnda düzenlerler. Bu da gösteriþe, israfa varmayan sade bir hayatý gerektirir. Terakkiye, zenginliðe, refaha, ilme, araþtýrmaya, tahkike Evet ; ama israfa ve çýlgýn tüketime Hayýr! Bu, gelenek ve görenek yolunu kapatarak, tüketim tahrikini önleyecektir....ýþte bu esaslara binaen, ehl-i Ýslâm dünyaya ve hýrsa sevk etmeye ve teþvik etmeye muhtaç deðildirler. Terakkiyat ve âsâyiþler bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine ve mâbeynlerindeki [aralarýndaki] emniyetin [güvenin] tesisine ve teavün [yardýmlaþma] düsturunun teshiline muhtaçtýrlar. Bu ihtiyaç da, dinin evâmir-i kudsiyesiyle [kudsî emirleriyle] ve takvâ ve salâbet-i diniye [dînin emirlerini korumak ve tatbik etmedeki ciddiyet ve saðlamlýk] ile olur. (Lem alar, On Yedinci Lem a, s. 126) Medenî olmanýn ölçüsü þapka mý? C um hu ri ye tin ilk yýl la rýn da (Ka sým 1925) kà nun zo ruy la mil le ti mi zin ba þý na ge çi ri len þap ka (fötr, ser puþ, kas ket, þem si si per...), me de ni ye tin bir gös ter ge si ve "me de nî mil let" ol ma nýn öl çü sü þek lin de tak dim e di li yor du. Kà nun kuv ve tiy le res mi yet ka za nan bu an la yý þa gö re, o ta rih te yüz de dok sa ný þap ka gi yen mil le ti miz me de nî ol muþ tu. Ýl gi li kà nun, kâ ðýt üs tün de hâ lâ yü rür lük te. Ne var ki, fi i li yat ta du rum tam ter si ne dön müþ du rum da. Hal ký mý zýn yüz de dok sandan faz la sý bu gün þap ka giy mi yor. Gi yen le rin ço ðu me mur o lup, on lar da se ve rek ve is te ye rek de ðil, mec bu ri yet ten ta ký yor. Bu du rum da, þap ka yý terk e den mil le ti miz, ay ný za man da me de nî ol mak tan da çý ký yor mu? Siz bu su â lin ce va bý ný bir ta raf tan dü þü ne du rur ken, bir ta raf tan da bu me se le nin ta ri hî sey ri ne bir lik te bak ma ya ça lý þa lým. Ka mu o yun da "Þap ka Kà nu nu" o la rak da bi li nen Ký lýk Ký ya fet Kà nu nu, Mil let Mec li si nin 25 Ka sým 1925 ta rih li o tu ru mun da ka bul e dil di. Ay ný za man da sa rýk ve cüb be gi yil me si ni ya sak la yan bu kà nun, ký sa sü re son ra tat bik sa ha sý na ko nul du. Bu na kar þý di re nen ler i se, i dam da hil her tür lü ce za i le ce za lan dý rýl ma ya baþ lan dý. Tý pa týp Ba tý lý la rý tak lit et me yi ön gö ren bu kà nun, her ne ka dar TBMM ta ra fýn dan gö rü þü lüp o nay lan sa da, ha di se nin fik rî ön cü lü ðü nü M. Ke mal yap mak tay dý. Ni te kim, söz ko nu su Þap ka Kà nu nu nun ka bu lün den ay lar ön ce sin den (üç ay ön ce) ha re ke te ge çen M. Ke mal, ba þýn da Pa na ma Þap ka sýy la Kas ta mo nu'ya git miþ ve ya kýn da res men ya pý la cak ký ya fet in ký lâ bý nýn tat bi ka tý ný yap mýþ tý. 925 se ne si nin A ðus tos gün le rin de ger çek le þi ti ri len Kas ta mo nu ve il çe le ri ge zi si, baþ tan son ra þap ka ve ye ni Av ru paî Nereden nereye... Vak tiy le "va ta na i ha net" su çu nu iþ le yen le ri ce za lan dýr mak mak sa dýy la ku ru lan Ýs tik lâl Mah ke me le ri, E kim 1925' ten son ra da ha çok þap ka mu ha lif le ri i le sa rýk gi yen va tan daþ la rý ce za lan dýr ma ya yö nel di. Bu mah ke me ler, sa yý sý bi li ne me ye cek ka dar çok va tan da þý ya hap se at týr dý, ya hut da i dam seh pa sý na yol la dý. Zi ra, hâ lâ yü rür lük te o lan söz ko nu su kà nu na gö re, þap ka giy me me nin ce za sý üç ay i ken, kar þý gel me nin ve ya Cumhuriyetin ilk yýllarý ký ya fe te da ir ko nuþ ma lar la geç ti. Ýþ te, Kas ta mo nu Be le di ye sa lo nun da ya pý lan o ku nuþ ma lar dan bi ri: "...Bay lar! Bu na þap ka der ler. Biz her yön den me de nî in san ol ma lý yýz....fik ri miz, zih ni ye ti miz te pe den týr na ða ka dar me de nî o la cak týr. Bi zim þim di ye ka dar ge ri kal ma mýz ve ni ha yet son fe lâ ket ça mu ru na (Dün ya Har bi) ba tý þý mýz, me de ni ye te a yak uy du ra ma dý ðý mýz dan dýr....me de ni yet öy le kuv vet li bir a teþ tir ki, o na u zak ka lan la rý ya kar, mah ve der." Ay ný mak sat lý se ya ha tin bir baþ ka hal ka sý o la rak Ý ne bo lu'da ki ba lýk çý la ra hi tap e der ken de, þun la rý söy ler: "Ben þim di ye ka dar mil let ve mem le ket ya ra rý na ne gi bi ha re ket ler, in ký lâp lar yap mýþ i sem, hep böy le hal ký mýz la gö rü þe rek, on la rýn il gi ve sev gi le rin den, gös ter dik le ri sa mi mi yet ten kuv vet ve il ham a la rak yap tým." (TC Kro no lo ji si, TTK, s. 439) E sa sýn da, ya pý lan i þin Türk lük le, Türk mil lî örf ve â det le riy le hiç bir a lâ ka sý yok tu. Ke zâ, bu ve ben ze ri in ký lâp la rýn hiç bi ri i çin hal ka da ný þýl mýþ, ya hut re fe ran du ma fa lan gi dil miþ de ðil dir. Ne var ki, tam da bu sü reç te sarf e di len "Bir Türk dün ya ya be del dir" sö zü, Müs lü man Türk mil le tin den ge le cek muh te mel ten kit ve i ti raz la rýn ö nü nü ka pa tý yor, set çe ki yor du. þap ka yý pro tes to et me nin ce za sý doð ru dan i dam þek lin de tat bik e dil di. Ne tu haf de ðil mi? Söz ko nu su kà nun hâ lâ yü rük lük te ol du ðu hal de, res mî me mur lar bu gün þap ka giy mi yor, giy me yi de dü þün mü yor. Üs te lik, on la rý ne hap se a tan var, ne de i dam la rý ný is te yen... A ca ba de vir mi de ðiþ ti, in san lar mý, yok sa þart lar mý? Sek sen kü sûr se ne de ba kýn ne re den ne re ye gel dik? Son bir su âl i le bi ti re lim: Ký lýk ký ya fet gel git le riy le Ay ný þe kil de, u yan ma sý muh te mel "Ey vah! Türk lük ten mi çý ký yo ruz?" yol lu þüp he ve te red düt le rin üs tü ka lýn ca bir ör tüy le ka muf le e di li yor du. Tek par ti dik ta tor ya sý Ö te yan dan, "me de nî Av ru pa"da ki bu tarz uy gu la ma la rýn çok fark lý ol du ðu nu bil mek te fay da var. De mok ra tik Av ru pa ül ke le rin de ya pý la cak bir kök lü si ya sî/sos yal de ði þim i çin, ön ce lik le hal ka gi di lir ve bu iþ i çin mut la ka bir re fe ran dum ya pý lýr. Me se lâ: Bu gün kü "Av ru pa Bir li ði" nok ta sý na ka dar ge li nen ta ri hî sü reç i çin de ya pý lan kök lü bü tün de ði þik lik ler, ü ye ül ke le rin he men ta ma mýn da re fe ran dum u sû lü ne baþ vu rul du. Or tak kà nun, or tak mec lis, or tak pa ra bi ri mi ve sa i re, he men her ül ke de re fe ran dum la ka bul e dil di. Tür ki ye'de i se, ö zel lik le 1950'den ev vel ya pý lan bü yük çap lý de ði þim ve ya dö nü þüm le rin hiç bi ri i çin re fe ran dum ya pýl ma dý; ya ni, hal ký mýz a dam ye ri ne ko nul ma dý. E vet, 1923'ten i ti ba ren ül ke nin mu kad de ra tý na hük me den tek par ti zih ni ye ti, ken din ce uy gun gör dü ðü he men her de ði þik li ði Mec lis'ten ge çir dik ten son ra, uy gu la ma saf ha sýn da "mil le te rað men"ci bir an la yýþ la mil le te da yat ma ci he ti ne git miþ tir. * * * Tür ki ye, tâ 90 yýl ön ce den tak lit et me ye baþ la dý ðý vah þî Av ru pa, bu gün i ti ba riy le nis be ten de ðiþ miþ; ö zel lik le te mel in san hak ve hür ri yet le ri me se le sin de kýs men de ol sa (Bi rin ci Av ru pa) me de ni leþ miþ tir. AB ü ye si ol ma ya ka rar ve ren Tür ki ye i se, ne ya zýk ki tâ bir a sýr ev vel Av ru pa'dan i çi mi ze a tý lan bir ta kým mu zah ra fa tý te miz le me nin ve gö rü nür gö rün mez a yak bað la rýn dan kur tul ma nýn mü ca de le si ni ve ri yor. Devir mi deðiþti, insanlar mý? 1925'teki Þapka Kànunundan sonra Ayvalýk'ta çekilmiþ bir memleket manzarasý. Resmin altýna gururla "Yüzümüzü Batý'ya çevirdik" ibaresi konulmuþ... mil let o la rak ne öl çü de me de ni leþ tik, ya hut ne ka dar me sut ve bah ti yar ol duk? Bu su â lin sýh hat li ce va bý ný, yu ka rý da ki bil gi ler ý þý ðýn da bir lik te bul ma ya ça lý þa lým... TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ab des te da ir ba zý a dap ve ko lay lýk lar CA MÝ E ÇO RAP SIZ GÝR ME NÝN SA KIN CA SI VAR MI? Ýs tan bul Av cý lar dan Ýb ra him Bey: Ca miy e çýp lak a yak la gir me nin bir sa kýn ca sý var mý dýr? Ev de ken di sec ca de miz de çýp lak a yak la na maz kýl ma nýn bir sa kýn ca sý yok tur. Fa kat ca mi ler top lu i ba det yer le ri dir. Top lu i ba det ya pý lan ka pa lý me kân la rý ken di ö zel ha ne miz gi bi al gý la ma mýz el bet te doð ru ol maz. Ca mi ler de hem her ke sin hak ký ve hu ku ku var dýr, hem de so rum lu lu ðu var dýr. O ra la rý te miz tut mak, ha va sý ný, ha lý sý ný kir let me mek her ke sin gö re vi bu lun mak ta dýr. Me se lâ Pey gam ber E fen di miz (asm) so ðan ve sa rým sak yi yen kim se nin ca mi den u zak dur ma sý ný tav si ye e di yor. Bu yu ru yor ki: So ðan ve sa rým sak yi yen kim se mes ci di mi ze gel me sin. E vin de kal sýn. 1 Bu em rin hik me ti, so ðan ve sa rým sa ðýn ka pa lý me kân da ko ku yap ma sý dýr. Do la yý sýy la bu na ký ya sen ka pa lý ve top lu bu lu nu lan me kân lar da ko ku ya pýp in san la rý ra hat sýz e den baþ ka þey ler de mek ruh bu lun mak ta dýr. Me se la ca mi e kir li ve ter li el bi se ler le gel me me li, ne fes yo luy la bu la þý cý bir ra hat sýz lý ðý mýz var sa gel me me li, ýs lak a yak lar la ve ço rap sýz gir me me li; ca mi e gi rer ken giy si le ri mi zin ve ço rap la rý mý zýn te miz ol ma sý na ö zen gös ter me li yiz. Ca mi de ço ra býn hik me ti, a yak ta ki ýs lak lýk ve man tar gi bi þey le ri ört me si dir. Çün kü ca mi ha lý sý nýn her ye ri sec de ma hal li dir. Bu ö zen ve dik kat, kul hak ký a çý sýn dan da ö nem li dir. AB DEST TE MESH KO LAY LI ÐI An ka ra dan o ku yu cum: Ab dest te mesh i le il gi li bil gi ve rir mi si niz? Ço ra býn ü ze ri ne mesh ya pý lýr mý? Þart la rý ne ler dir? Ab dest i çin a yak lar da mest kul lan mak ve mest ler ü ze ri ne mesh yap mak bir ruh sat týr. Ýs lâm ko lay lýk dî ni dir. Pey gam ber E fen di miz (asm) mest ü ze ri ne mesh yap mýþ ve bu nu üm me ti ne gös ter miþ tir. Mu ðî re bin Þu be (ra) an la týr: Yol cu luk es na sýn da bir ge ce Haz ret-i Pey gam ber i le (asm) bir lik te i dim. Ba na: Ya nýn da su var mý? bu yur du. Ben: E vet! de dim. Bi ne ðin den in di ve yü rü me ye baþ la dý. Ni ha yet ge ce ka ran lý ðý i çin de gö rün mez ol du. Son ra gel di. Ben ken di si ne kab dan su dök tüm. Yü zü nü yý ka dý. Üs tün de yün den bir cüb be var dý. Kol la rý ný cüb be den çý kar ma ya uð raþ tý, çý ka ra ma dý. Ni ha yet cüb be nin a þa ðý ta ra fýn dan çý kar dý ve yý ka dý. Ba þý ný mesh et ti. Son ra ben mest le ri ni çý kar mak i çin e ðil miþ tim. Ba na: On la rý bý rak. Çün kü ben on la rý ab dest li i ken giy dim bu yur du. Ve ü zer le ri ne mes het ti.2 Yi ne, Mu ðî re bin Þu be (ra) bil dir miþ tir: Re sû lul lah (asm) ab dest al dý; ço rap la rý nýn ve a yak ka bý la rý nýn ü ze ri ne mes het ti. 3 A yak la ra gi yi len mest ler ü ze ri ne mesh ya pý la bil me si i çin þüp he siz mest le rin ve ya ço rap la rýn bir ta kým ö zel lik le ri ol ma sý ge re kir. Mâ li kî le re gö re, mest de ri den ya pýl mýþ ol ma lý dýr. E ðer ço rap tan o la cak sa, ço rap ka lýn ol ma lý dýr. Þâ fî i le re gö re, a ya ða gi yi len mest ve ya ço rap su ge çir me ye cek ka dar sað lam ol ma lý dýr. Ha ne fî le re gö re mest ve ya ço rap, ken di siy le a yak ka bý sýz o la rak yak la þýk üç mil, ya ni on i ki bin a dým, ya ni al tý ki lo met re yü rü ne bi le cek ka dar sað lam ol ma lý dýr. Han be lî le re gö re de mest ler ve ya mest ye ri ne kul la ný la bi le cek ço rap la rýn ör fe gö re be lir li bir me sa fe yü rü ye bi le cek de re ce de sað lam ol ma sý þart týr. Bu ö zel lik le ri i çe ren, te miz o lan ve a ya ðý sý ký kav ra yan a yak giy si le ri ü ze ri ne mesh yap mak câ iz dir. Bi nâ e na leyh; ka lýn ve sý ký di kiþ li ol ma sý ve da ya nýk lý ol ma sý þar týy la ço rap lar ü ze ri ne mesh ya pý la bi le ce ði ko nu sun da gö rüþ bir li ði var dýr. Mes hin müd de ti ne ge lin ce; Saf van bin As sal dan (ra) ri vâ yet e dil miþ tir: De di ki: Se fer de ol du ðu muz da Re sû lul lah (asm) bi ze bü yük ab dest boz mak tan, kü çük ab dest boz mak tan ve u yu mak tan do la yý üç gün üç ge ce mest le ri mi zi çý kar ma ma mý zý; yal nýz cü nüp lük te (yý ka nýr ken) çý kar ma mý zý em re der di. 4 De mek; mest ler ab dest li o la rak gi yi li yor; gi yil dik ten son ra yol cu lar i çin üç gün üç ge ce; yol cu ol ma yýp e vin de bu lu nan lar i çin i se bir gün düz i le ge ce sin de, ya ni yir mi dört sa at a yak ta ka lý yor. E ðer sü re sin den ön ce a yak tan çý ka rý la cak o lur sa; bi lâ ha re ye ni den ab dest a lý nýp a yak lar yý ka na rak gi yi le bi lir ve sü re ye ni den baþ la tý la bi lir. Dip not lar: 1- Bu hâ rî, E zan, 160; E bu Da vud, Et i me, Müs lim, Ta ha ret, Tir mi zî, Ta hâ ret, Tir mi zî, Ta hâ ret, 96

6 6 6 KASIM 2012 SALI + YURT HABER HABERLER 7 yýl dýr a ðaç di ki yor lar POLATLI NIN TOYDEMÝR KÖYÜ SAKÝNLERÝ, YILLAR ÖNCE YOK OLAN ORMANLARINI YENÝDEN YEÞERTMEK ÝÇÝN YEDÝ YILDIR AÐAÇ DÝKÝYOR. BUGÜNE DEK TAM 7 BÝN FÝDAN TOPRAKLA BULUÞTU. HEDEF 12 BÝN FÝDAN. Ankara da top lu ta þýma yü kü nü ha fif le te cek met ro büs le - ri nin sa yý sý 100 e u laþ tý. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me - lih Gök çek, 250 do ðal gaz lý o to büs ha ri cin de 250 di zel kö - rük lü met ro bü sün de çok ya kýn da tes li ma tý nýn baþ la ya - ca ðý bil gi si ni ve rdi. FOTOÐRAF: CÝHAN An ka ra da ki met ro büs sa yý sý 100 e u laþ tý nbaþkent ÝN top lu ta þýma yü kü nü ha fif le - te cek met ro büs le ri nin sa yý sý 100 e u laþ tý. Baþ - kent yol la rýn da fark lý di zayn la rýy la tra fi ðe renk ve hýz ka tan hem de top lu u la þým kon fo ru nu ar ttý ran met ro büs ler, Bü yük þe hir Be le di ye sinin çev re ci fi lo su na güç ka tý yor. O to büs fi lo su nu sü rek li ye ni le ye rek Baþ kent li le rin u la þým kon fo - ru nu da ha da yu ka rý ya çek tik le ri ni di le ge ti ren Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, Söz leþ me si ni da ha ön ce im za la mýþ ol du ðu muz 250 a det do ðal gaz lý met ro bü sün ilk 50 si nin tes li ma tý Ey lül a yý nýn ba þýn da ya pýl mýþ tý. E kim a yýn da 25, Ka sým a yýn da da 25 met ro bü sün da ha tes li ma týy la bu sa yý 100 e u laþ tý. Do ðal - gaz lý çev re ci fi lo muz güç len me ye de vam e di - yor de di. Fi lo ya ka tý la cak 250 do ðal gaz lý o to - büs ha ri cin de 250 di zel kö rük lü met ro bü sün de çok ya kýn da tes li ma tý nýn baþ la ya ca ðý bil gi si ni ve ren Baþ kan Gök çek, a raç la rýn ta ma mý nýn i se 2013 Ma yýs a yýn da tes lim a lýn mýþ o la ca ðý ný kay det ti. An ka ra/ci han Ev le ri ni su ba sana i le le re eþ ya yar dý mý nantalya Ma nav gat Be le di ye si, su taþ ký - nýn da za rar gö ren 6 a i le ye eþ ya yar dý mý yap tý. Be le di ye Baþ ka ný Þük rü Sö zen, Fen Ýþ le ri Mü - dü rü Mus ta fa Ki þi oð lu ve Kül tür ve Sos yal Ýþ - ler Mü dü rü Ha lis Ak ka ya su ka na le ti nin taþ ma - sý so nu cu Ka sap lar Ma hal le si 8503 ve 8504 so - kak la rýn da ev le ri ni su ba san a i le le ri zi ya ret e de - rek geç miþ ol sun zi ya re tin de bu lun du. Baþ kan Sö zen, su bas ký ný na ma ruz ka lan a i le le ri tek tek zi ya ret e de rek so run la rý ný din le di. Böl ge de za - rar gö ren 6 a i le ye top lam 10 a det ye ni ka ne pe kol tuk, 4 a det ça ma þýr ma ki ne si, 5 a det ba za lý ya tak ve ril di ði ni be lir ten Sö zen, su bas ký ný nýn da eþ ya la rý kul la ný la maz ha le ge len a i le le rin ek - sik lik le ri nin i se za man i çin de gi de ri le ce ði ni söy - le di. Sö zen, Ya ðýþ la rýn çok faz la ol ma sý ne de - niy le böy le si man za ra lar ya þa na bi li yor. Be le di ye o la rak ay ný gün i çin de ge ce le yin ve son ra sýn da e - li miz den ge le ni yap ma ya ça lýþ týk. An cak do ðal a - fet bu ol sa ge rek. Be le di ye mi zin de ye ter siz kal - dý ðý an lar o la bi li yor. Tüm mað dur a i le le ri mi ze geç miþ ol sun di lek le ri mi i let me ye gel dik. Di le ði - miz böy le a fet le rin bir da ha ya þan ma ma sý. Mað - dur a i le le re e li miz den gel di ði ka dar yar dým cý o - la rak ya ra la rý ný bir neb ze de ol sa sar ma ya ça lý þa - ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ma nav gat/ci han Kon ya da ka çak si ga rave es rar e le ge çi ril di nkonya DA o to mo bi lin far la rý i le çe þit li yer - le ri ne giz len miþ 4 bin 300 pa ket ka çak si ga ra e - le ge çi ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Kon ya Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, ken te bir a - raç la ka çak si ga ra ge ti ri le ce ði bil gi si ne u laþ tý. Ha - re ke te ge çen e kip ler, Kon ya-a da na ka ra yo lu kent gi ri þin de be lir le nen þüp he li o to mo bi li dur - dur du. A raç ta ya pý lan a ra ma lar da, far la rý i le di - ðer giz li böl me le ri ne yer leþ ti ril miþ 4 bin 300 pa - ket ka çak si ga ra e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan Ce mal K, po lis te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye - ye sevk e dil di. Ce mal K, çý ka rýl dý ðý nö bet çi mah - ke me ce tu tuk lan dý. Ö te yan dan Kon ya da 16 ki - lo es rar e le ge çi ril di, gö zal tý na a lý nan bir ki þi tu - tuk lan dý. Kon ya Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü - ðü Nar ko tik Bü ro A mir li ði e kip le ri, Kon ya-a da - na ka ra yo lun da þüp he ü ze ri ne bir o to mo bi li dur - dur du. A raç ta ya pý lan a ra ma da 16 ki lo es rar e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan Cem B. (22) çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý. Kon ya/a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Latif Demirkaynak'ýn hanýmý, salihatý nisvandan Sohben Demirkaynak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Baþakþehir Yeni Asya Okuyucularý ANKARA NIN Po lat lý il çe si ne bað lý Toy de mir kö yü sa kin le ri, yýl lar ön ce yok o lan or man la rý ný ye ni den in þa et mek i çin ye di yýl - dýr a ðaç di ki yor. Ge le nek sel ha - le ge ti ri len a ðaç di kim et kin li - ðin de bu yýl 300 fi dan top rak la bu luþ tu rul du. Þu a na ka dar 7 bin a ða cý top rak la bu luþ tu ran Toy de mir köy lü le ri nin, he de fi 12 bin fi da ný top rak la bu luþ tur - mak. Toy de mir kö yü ha tý ra or - ma nýn da ger çek leþ ti ri len di kim tö re ni ne, Po lat lý Kay ma ka mý Gür soy Os man Bil gin, Köy Muh ta rý Hil mi Coþ kun ve köy hal ký ka týl dý. Kay ma kam Bil gin, fi dan la rý dik me nin ya nýn da on - la rýn bak ma nýn da ö nem li ol du - ðu na dik kat çe ke rek Toy de mir köy lü le rin bu nu çok i yi yap tý ðý - ný söy le di. Bil gin, Fi dan la rý dik mek bir ya na, on la rý dik tik - ten son ra sað lýk lý ba ka bil mek de ol duk ça ö nem li. Ýþ te bu ba kým ve a la ka a çý sýn dan Toy de mir kö yü müz ör nek bir kö yü müz - dür de di. 7 bin fi da n top rak la bu luþ tu KÖY Muh ta rý Hil mi Coþ kun i se ken di kü çük or man la rý ný o luþ tur duk la rý ný söy le di. Coþ kun, Bu gü ne dek tam 7 bin fi da ný top rak la bu luþ tur duk. Bu gün i se 300 fi da ný top rak la bu luþ tu ra ca ðýz. Bu i þin bir a ma cý var el bet te. Kur tu luþ mü ca de le si nin ve ril di ði bu top rak lar da bil di ði niz ü ze re 12. Grup Ka rar gâ hý bi zim kö yü müz de bu lu nu yor du. Biz bu ra yý or man ha li ne dö nüþ tür dük. Ýþ te bu ta ri hî a lan da is mi ne ya ký þýr bir þe kil de 12 bin a ða cý kö yü müz de ya þat mak is ti yo ruz. Bu he def doð rul tu sun da ge le ne ði miz bu þe kil de tek rar e di le rek de vam e de cek di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dan Po lat lý Kay ma ka mý Gür soy Os man Bil gin, köy muh ta rý Hil mi Coþ kun ve be ra be rin de ki ler ha tý ra or ma nýn da fi dan la rý top rak la bu luþ tur du. An ka ra/ci han Ýþ ma ki ne le ri Tak sim e gir di TAK SÝM Mey da ný Dü zen le me Pro - je si kap sa mýn da ön ça lýþ ma lar baþ la týl - dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si e kip - le ri, pro je kap sa mýn da be lir le nen ba zý nok ta la rý ba ri yer ler le ka pa ta rak, iþ ma - ki ne le riy le ka zý ça lýþ ma sý yap tý. Tar la ba þý Bul va rý kýs men tra fi ðe ka - pa tý lýr ken, ça lýþ ma lar tra fik te za man za - man ak sak lýk lar ya þan ma sý na sebep ol - du. Ça lýþ ma lar sý ra sýn da, tra fik Tar la ba - þý-har bi ye yö nün de Tak sim Mey da ný ü ze rin den, Me te Cad de si-as ker O ca ðý Cad de si-cum hu ri yet Cad de si (Di van O te li ö nün den), Har bi ye-tar la ba þý yö - nün de i se Cum hu ri yet Cad de si (Di van O te li ö nün den), Ab dul hak ha mit Cad - de si ve Tar la ba þý ndan ve ril di. Ba zý va - tan daþ la rýn da a raç tra fi ði ne ka pa tý lan yol lar da yü rü dü ðü gö rül dü. Mey da ný ya ya laþ týr ma pro je si i le Tar la ba þý Bul va - rý-cum hu ri yet Bul va rý a raç tra fi ði yer al tý na a lý na cak. Tar la ba þý ndan ge len a raç lar, ke sin ti - siz þe kil de Har bi ye, Taþ kýþ la, Dol ma bah - çe yö nü ne gi de bi le cek. Gü müþ su yu, Sý - ra sel vi ler u la þý mý Me te Cad de si ü ze rin - den AKM ö nü-the Mar ma ra O tel ö - nün den yü zey den sað la na cak. Cum hu ri - ÝL A fet ve A cil Du rum (A FAD) Mü dür - lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, Cu ma gü - nü ak þam sa at le rin de Ed re mit Kör fe - zi nde ký sa sü re li et ki li o lan kuv vet li ya - ðýþ, a fe te yol aç tý. Ö zel lik le Gö meç te 30 da ki ka da met re ka re ye 80 ki log ram ya ðý - þýn düþ me si se be biy le, il çe de ki 50 ev de bü yük çap lý ha sar o lu þur ken, 46 kü çük - baþ ve 300 ka nat lý hay van i le 185 ko van Taksim Mey da ný Dü zen le me Pro je si kap sa mýn da baþlatýlan çalýþmalar ile bazý noktalar bariyerlerle kapatýldý ve iþ makineleri kazý yaptý. FOTOÐRAF: BÜLENT DORUK/AA yet Cad de si ü ze rin de Tar la ba þý-har bi ye yö nün de 400 met re, Har bi ye-tar la ba þý yö nün de 320 met re u zun lu ðun da tek tü - nel ya pý la cak. A nýt et ra fýn da ki a raç tra fi - ði, o to büs ve du rak lar mey dan dan kal - dý rý la cak. Ge zi Par ký, AKM ö nü, Ta - lim ha ne ve Ýs tik lal Cad de si ne ya ya lar tra fik ke sin ti si ol ma dan u la þa bi le cek. A - raç alt ge çi di, Tar la ba þý Bul va rý is ti ka - me tin de mev cut ta bu lu nan a raç o to - par kýn dan, Di van O te li ö nü ne ka dar de vam e de cek. Böy le ce Tak sim, yak la - þýk 100 bin met re ka re lik ya ya laþ mýþ bir mey da na ka vu þa cak. Ýs tan bul/a a Edremit Körfezi nde sel felâketi yaþandý a rý te lef ol du, 80 de kar pa muk za rar gör - dü. Gö meç te ki 50 ev de ka lan la rýn bir bö lü mü, so run la rý çö zü le ne ka dar Ay va - lýk ta ki mi sa fir ha ne le re yer leþ ti ri lir ken, ba zý la rý da ak ra ba la rý nýn ya ný na git ti. Ed re mit ve Bur ha ni ye il çe le rin de de su bas kýn la rý nýn o luþ tu ðu, an cak cid di an - lam da za ra rýn ya þan ma dý ðý bil di ril di. Ba lý ke sir A FAD yet ki li le ri, a fet se be - biy le ö de nek ta le bin de bu lun duk la rý ný be lir te rek, Gö meç te mad di du ru mu i yi ol ma yan ve ev le ri za rar gö ren le re eþ ya des te ðin de bu lu na cak la rý ný söy le di. Böl ge de ki mað du ri ye tin gi de ril me si i - çin ça lýþ ma la rýn a ra lýk sýz sür dü ðü nü di - le ge ti ren yet ki li ler, ha sar gö ren alt ya - pý ya i liþ kin de ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný kay - det ti. Ba lý ke sir / a a Geleneksel hale getirilen aðaç dikim etkinliðinde bu yýl 300 fidan toprakla buluþturuldu. Þu ana kadar 7 bin aðacý toprakla buluþturan Toydemir köylülerinin, hedefi 12 bin fidan dikmek. Toydemir Köyü hatýra ormanýnda gerçekleþtirilen dikim törenine, Polatlý Kaymakamý Gürsoy Osman Bilgin, Köy Muhtarý Hilmi Coþkun ve köy halký katýldý. FOTOÐRAFLAR: MURAT KARATEKÝN/CÝHAN ZAYÝ nnü fus Cüz da ný mý kay bet tim. Hü küm süz dür. Sinan ÞÝMÞEK /ANKARA nnüfus Cüz da ný mý ve eh li ye ti mi kay bet tim. Hü küm süz dür. Ayça Güney nanka ra Ünv. a it Öð ren ci Kim li ði mi kay bet tim. Hü küm süz dür. Akif Göçer / ANKARA nan ka ra Ünv. a it Öð ren ci Kim li ði mi kay bet tim. Hü küm süz dür. Bahadýr Akkavaklar / ANKARA ÖZEL DERS ÝTÜ son sýnýföðrencisinden, ilköðretim ve lise seviyesindekilere özel dersler verilir. Talha Ferþadoðlu (0554) Mi nik ler 12 bin a ða cýke sil mek ten kur ta ra cak ZAMBAK Ya yýn la rý ta ra fýn dan o kul lar - da A týk Kâ ðýt la rý Top la ma ve De ðer len - dir me Pro je si ha ya ta ge çi ri li yor. Pro je kap sa mýn da 100 bin A týk Ka ðýt Top la - ma Ku tu su il ve il çe ler de ki o kul la ra da - ðý týl dý. Top la nan a týk ka ðýt lar i le yak la þýk 12 bin a ða cýn kur ta rýl ma sý he def le ni yor. Os ma ni ye Hoþ gö rü E ði tim Ku rum la rý i - le Zam bak Ya yýn Gru bu ta ra fýn dan o - kul lar da A týk Ka ðýt la rý Top la ma ve De - ðer len dir me Pro je si ne ö nem li kat ký sað - la ya rak 12 bin a ða cýn ke sil me me si i çin kam pan ya baþ lat tý. Hoþ gö rü E ði tim Ku - rum la rý bün ye sin de fa a li yet gös te ren A li Ka le Ço cuk A ka de mi si öð ren ci le ri Zam - bak Ya yýn Gru bu nun baþ lat tý ðý o kul lar - da A týk Kâ ðýt la rý Top la ma ve De ðer len - dir me Pro je si ne des tek ve re rek hem ken di le rin de hem de çev re le rin de bu lu - nan a týk kâ ðýt la rýn top la na rak ge ri dö nü - þü mü nün sað lan ma sý böy le ce a ðaç la rýn ke sil me me si a dý na o kul la rýn da he ye can lý bir ya rýþ baþ lat tý lar. Kay se ri/ci han Ü ni ver si te öð ren ci le ri a ra sýn da ger gin lik HATAY DA kar þýt gö rüþ lü ü ni ver si te öð ren ci le ri a ra sýn da çý kan o lay lar da 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Mus ta fa Ke mal Ü - ni ver si te si(mkü) A la han yer leþ ke si ne ya kýn nok ta da bu lu nan öð ren ci le rin kal dý - ðý Ýn ci Si te si ö nün de kar þýt gö rüþ lü i ki grup a ra sýn da ger gin lik ya þan dý. O lay ye - rin de bek le yen Ýl Jan dar ma A lay Ko mu - ta ný Al bay Mus ta fa Ba þoð lu, öð ren ci le rin da ðýl ma sý ný is te di. Gü ven lik güç le ri u yar - dýk la rý i ki gru ba da ha son ra mü da ha le de bu lun du. A ra so kak la ra ka çan grup ta ki ler bir sü re son ra top la na rak bir bir le ri ne taþ ve so pa lar la sal dýr mak is te di. Bu nun ü ze - ri ne e kip ler bi ber ga zýy la mü da ha le et ti. Kar þýt gö rüþ lü i ki grup tan top lam 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ha tay/a a Mi nik ler, Mu dan ya it fa i ye si ni gez di BURSA Ö zel Ni lü fer Ba dem li Ýl köð re tim O ku lu nun mi nik öð ren ci le ri, Mu dan ya it fa i ye si ne ge zi dü zen le di. Ge zi de it fa i ye - ci ler le ta ný þýp gö rev le ri ve kul lan dýk la rý a let ler hak kýn da bil gi a lan mi nik ler, gö - rev li le rin an lat týk la rý bil gi ler ve gös ter di - ði ma ter yal ler kar þý sýn da hay ret le ri ni giz le ye me di. Mi nik öð ren ci ler ay rý ca ge - zi kap sa mýn da, it fa i ye nin nu ma ra sý ný, han gi du rum da a ran ma sý ge rek ti ði ni, si - ren se si ni, si ren se si ni du yun ca tra fik te he - men ne ya pýl ma sý ge rek ti ði ni öð ren di. Ýn - ce le me ler bo yun ca çok dik kat li o lan öð - ren ci le re it fa i ye yet ki li le ri ta ra fýn dan sür - priz ler de su nul du. Ýt fa i ye gö rev li le ri ge - zi kap sa mýn da mi nik öð ren ci le re it fa i ye hor tu muy la su sýk ma tat bi ka tý yap týr dý. Ge zi nin so nun da mi nik ler, it fa i ye ci a ða - bey le ri ne çi çek ve rip, ken di le ri ne bu zor ve ha ya ti iþ le rin de ko lay lýk lar di le ye rek ay rýl dý. Bur sa/ci han

7 + DÜNYA 6 KASIM 2012 SALI 7 Rusya dan üçlü görüþmeye evet RUSYA DEVLET BAÞKANI PUTÝN ÝN ORTADOÐU ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ MÝHAÝL BOG- DANOV, TÜRKÝYE NÝN SURÝYE KRÝZÝNÝ ÝRAN, RUSYA VE TÜRKÝYE NÝN DAHÝL OLACAÐI ÜÇLÜ FORMATTA GÖRÜÞÜLMESÝ TEKLÝFÝNE OLUMLU CEVAP VERDÝ. RUS ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re Mý sýr te mas la rý çer çe ve sin de a çýk la ma da bu lu nan Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý ve Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in Or ta do ðu ö zel tem sil ci si Mi ha il Bog da nov, Biz her tür lü for mat ya da To roy ka da ko nu nun mü za ke re e dil me si ve gö rüþ le rin pay la þýl ma sý nýn po zi tif et ki o luþ tu ra ca ðý ný dü þü nü yor ve ö ne ri yi mem nu ni yet le kar þý lý yo ruz de di. Mos ko va nýn Su ri ye ye Bir leþ miþ Mil let ler ba rýþ gü cü mis yo nu çer çe ve sin de göz lem ci gön de ril me si i le il gi li ko nu yu da gö rüþ me ye ha zýr ol duk la rý ný kay de den Bog da nov, Ce nev re Mu ta ba ka tý çer çe ve sin de tam bir a teþ ke sin sað lan ma sý i çin ko nu yu mü za ke re ye ha zý rýz. Su ri ye hü kü me ti i le an laþ ma sað la ya rak ba rýþ gü cü ve göz lem ci le ri nin böl ge ye gön de ril me si ni de ðer len di re bi li riz i fa de le ri ni kul lan dý. Bir böl ge de u lus lar a ra sý a ra cý la rýn kat ký sý i le hü kü met ve mu ha lif grup lar a ra sýn da a teþ kes sað la na bi le ce ði ni, bu nun di ðer böl ge ler i çin de ör nek o la ca ðý na de ði nen Bog da nov, Su ri ye kri zin de as ke ri çö züm yok. Çö züm si ya si ol ma lý. Bu da mü za ke re ma sa sýn da sað la na bi lir u ya rý sý yap tý. ANKARA NIN ÜÇLÜ TEKLÝFLERÝ OLMUÞTU MISIR'IN inisiyatifi ile Türkiye, Ýran, Mýsýr ve Suudi Arabistan ýn önerdiði dörtlü bir müzakere grubu olduðunu hatýrlatan Rus diplomat, Burada görüþmeler bakan yardýmcýlarý seviyesinde olacaktý. Suudi Arabistan pozisyonunu deðerlendirdi ve görüþmelere devam edemeyeceðini ifade etti. Sonra Türkiye nin önerisine Suudi Arabistan yine olumlu cevap vermedi. Ankara nýn üçlü önerileri oldu; Türkiye-Ýran-Mýsýr, Türkiye-Mýsýr-Suudi Arabistan ya da Türkiye-Ýran-Rusya bilgisini aktardý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Tahran ziyaretinin ardýndan yaptýðý açýklamada Suriye krizinin çözümü için üçlü mekanizmalar olabileceðini, bunlarýn Türkiye-Ýran-Mýsýr, Türkiye- Mýsýr-Suudi Arabistan ya da Türkiye-Ýran-Rusya olabileceðini ifade etmiþti. Baþbakan Erdoðan 18 Temmuz da gerçekleþtirdiði Moskova ziyaretinin ardýndan yaptýðý açýklamada krizin çözümü ile ilgili Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin e bir öneri sunduklarýný, kendisinin konuyu düþüneceðini söylediðini ifade etmiþti. Putin in 3 Aralýk a ertelenen Türkiye ziyaretinde konunun detaylý bir þekilde ele alýnmasý planlanýyor. Mi ha il Bog da nov Moskova / cihan Arap Birliði, olaðanüstü toplanacak ARAP Birliði Dýþiþleri Bakanlarý, 12 Kasým da Katar Baþbakaný ve Dýþiþleri Bakaný Hamad Bin Casim Bin Cabir Al Sani baþkanlýðýnda Kahire de olaðanüstü toplantý düzenleyecek. Arap Birliði Kuveyt Temsilcisi Muhammed el-ganim yaptýðý basýn açýklamasýnda, toplantýda Suriye krizinin, Birleþmiþ Milletler (BM) ve Arap Birliði Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-ýbrahimi nin Moskova ve Pekin ziyaretlerinin deðerlendirileceðini belirtti. Ýbrahimi nin toplantýda Suriye krizinin geleceði hakkýnda rapor sunacaðýný söyleyen Ganim, Ýbrahimi nin Moskova ve Pekin ziyareti izlenimlerini aktaracaðýný, Arap Birliði Genel Sekreteri Nebil Arabi ve Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ile görüþmesi sonuçlarýný anlatacaðýný kaydetti. Ganim, toplantýnýn sonunda Suriye krizi konusunda Arap ülkelerinin görüþünü belirten karar çýkmasýnýn planlandýðýný dile getirdi. Arap Birliði Dýþiþleri bakanlarý tarafýndan oluþturulan komitede, Arap Birliði, Katar, Mýsýr, Cezayir ve Sudan yer alýyor. Kahire / aa DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Suriye Ulusal Konseyi nin meþruiyet krizi ve Suriyeli Kürtler Su ri ye Me se le si nin na sýl hâl lo la ca ðý hu su su u - lus lar a ra sý gün de min en ö nem li tar týþ ma ko - nu su o la rak a nýl ma ya de vam e der ken, E sed e kar þý mü ca de le ve ren mu ha le fet ka na dýn da il ginç ge liþ me ler ya þa ný yor. Öy le ki, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, bu za ma na ka dar Su ri ye mu - ha le fe ti nin meþ ru tem sil ci si o la rak ka bul e di len Su - ri ye U lu sal Kon se yi nin bu ün va ný ta þý ma ya muk te - dir ol ma dý ðý ný a çýk la ya rak sü re cin iþ le yi þi ni et ki le - ye cek ö nem li bir a dým at tý. Bu nun ya ný sý ra, Öz gür Su ri ye Or du su i le Ha lep in ku ze yin de bu lu nan Kürt mi lis le ri a ra sýn da ilk kez bir ça týþ ma ya þan dý ve her i ki ta raf tan yak la þýk 30 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Bu ge - liþ me ler, a yak lan ma nýn as ke rî tem sil ci si o la rak gö - rü len Öz gür Su ri ye Or du su nun a dý nýn, ko mu ta ka - de me si nin ve kap sa mý nýn de ðiþ ti ril me si ça lýþ ma la rý i le bir lik te e le a lýn ma lý dýr. An la þý la ca ðý ü ze re, Su ri - ye mu ha le fe ti nin iþ le yi þi ve et kin li ði nok ta sýn da ö - zel lik le ABD nin ba þý ný çek ti ði u lus lar a ra sý top lu - mun ba zý çe kin ce le ri bu lun mak ta dýr. Hil lary Clin ton un Su ri ye U lu sal Kon se yi nin mu - ha le fe ti bir leþ ti re me di ði ve bu bað lam da bir tem sil so ru nu o luþ tur du ðu na i liþ kin yak la þý mý bir ba ký ma doð ru dur. Zi ra, Su ri ye U lu sal Kon se yi nin i çe ri sin - de bu lu nan si ya sal par ti, ör güt ve li der ler i le bu kon se yin i de o lo jik yak la þý mý, Su ri ye nin mev cut top lum sal ya pý sý ný yan sýt mak tan çok u zak týr. Ni te - kim bu gün Su ri ye de E sed kar þý tý a yak lan ma yý sür - dü ren grup lar, ge nel i ti ba rýy la Sün nî ka i de si ne da - ya lý Ýs lâmî bir yak la þý ma sa hip tir ler ve ba zý la rý nýn El Ka i de i le or ga nik bað la rý bu lun mak ta dýr. Ne var ki, bu ke si min Su ri ye U lu sal Kon se yi i çe ri sin de tem si li ye ter li et kin lik te de ðil dir. Su ri ye U lu sal Kon se yi, ge nel i ti ba rýy la, E sed Yö ne ti mi nden ay rý la rak mu - ha le fet ka na dý na ge çen es ki as ker ler, bü rok rat lar ve si ya set çi ler i le mu ha lif kim lik le ri ne de niy le yýl - lar bo yu yurt dý þýn da sür gün de ya þa yan ki þi ler den o luþ mak ta dýr. Bu du rum, Su ri ye U lu sal Kon se - yi nin hal kýn ger çek le ri ne ya ban cý bir e lit pro je si ni te li ði ne bü rün me si ne yol aç mak ta dýr. Za ten Hil - lary Clin ton un da çe kin ce si bu dur. Clin ton, çok doð ru bir ham le ya pa rak Su ri ye U lu sal Kon se yi nin ya pý sý nýn de ðiþ ti ril me si ni ve E sed Re ji mi ne kar þý sa ha da mü ca de le ve ren tüm grup la rýn bu or ga ni - zas yon da tem sil e dil me si ni is te mek te dir. Zi ra Clin ton da far kýn da dýr ki, Su ri ye de iþ ler ta ma mýy la kon trol den çýk mýþ týr. A rap lar i le Kürt le rin Su ri - ye nin ku ze yin de ça týþ ma ya baþ la ma la rý ve Su ri ye U lu sal Kon se yi nin li be ral-sün nî bir kim li ðe sa hip ol ma sý ne de niy le, baþ ta Kürt ler ve Nu say ri ler ol - mak ü ze re, ül ke de ya þa yan di ðer top lum sal grup - la rýn bu ya pý ya so ðuk bak ma sý bu du ru mun en ö - nem li ne den le rin den bi ri dir. Yi ne, Su ri ye de ki a - yak lan ma nýn gi de rek ra di kal din ci bir gö rü nü me ka vuþ ma sý ve El Ka i de nin top lum nez din de ar tan a ðýr lý ðý, mu ha le fe tin iþ le yi þi ne mü da ha le yi zo run lu kýl mýþ týr. Ö nü müz de ki gün ler de Ka tar ýn baþ ken ti Do ha da dü zen le ne cek zir ve ye, bu gün Su ri ye de ak tif o la rak mü ca de le e den 50 ka dar mu ha lif grup da vet e dil miþ tir. A maç Su ri ye mu ha le fe ti nin ta ba - na ya yýl ma sý ve Su ri ye mu ha le fe ti nin top lum sal meþ ru i ye ti nin art tý rýl ma sý dýr. O luþ tu ru la cak 8-10 ki þi lik yü rüt me ku ru lu da kap sa yý cý bir si ya sal gö - rü nü me sa hip o la cak týr. ABD nin bu gi ri þim ek se - nin de ü ze rin de dur du ðu en ö nem li hu sus, mu ha - le fe tin top lum sal meþ ru i ye ti ni art týr mak, El Ka i - de ye ya kýn ör güt le rin et kin li ði ni a zalt mak ve E sed i le des tek çi le ri ne (Rus ya, Ý ran, Hiz bul lah, vb.) güç - lü bir me saj ve re bil mek tir. De ði þim sü re ci nin Ey lül a yý ba þýn da Öz gür Su ri ye Or du su nun a dý nýn Su ri - ye U lu sal Or du su na çev ril me si, mer ke zi nin Ür - dün e ta þýn ma sý ve or du nun ko mu ta ka de me si nin de ðiþ ti ril me si i le baþ la týl dý ðý da bi lin mek te dir. Bu - gün Su ri ye U lu sal Or du su nu, (Öz gür Su ri ye Or du - sunu) ku ran Al bay Ri yad El E sad de ðil, Tuð ge ne ral Mu ham med El Hac A li yö net mek te dir. Son dö nem de Su ri ye de ya þa nan en ö nem li top - lum sal-si ya sal prob lem ler den bi ri de A rap lar i le Kürt ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar ve re hin al ma o lay la rý dýr. E sed Yö ne ti mi nin Su ri ye nin ku ze yin - de kon tro lü kay bet me si nin ar dýn dan, böl ge de ya - þa yan Kürt le rin, Öz gür Su ri ye Or du su i le uz laþ ma - ya va ra rak bel li böl ge ler de ba ðým sýz ha re ket et me - ye baþ la dýk la rý bi li nen bir ger çek tir. Ha lep in ku ze - yin de ki Af rin, Ko ba ni, A mu de ve De rik gi bi ka sa ba - la rýn kon tro lü nü e le ge çi ren Kürt ler, PKK nýn Su ri - ye de ki ko lu o lan PYD (De mok ra tik Bir lik Par ti - si) ye ya kýn dur mak ta dýr lar. Ku zey I rak Böl ge sel Yö ne ti mi Baþ ka ný Me sud Bar za nî, geç ti ði miz Tem - muz da, ken di si ne ya kýn o lan par ti ler i le PYD yi bir a ra ya ge ti rip bir or tak lýk kur ma ya ça lýþ mýþ sa da, bu or tak lý ðýn ye te rin ce et kin ol du ðu nu söy le mek müm kün de ðil dir. Zi ra PYD e le ge çir di ði ka sa ba - lar da yö ne ti mi pay laþ mak is te me mek te, Tür ki - ye ye düþ man ca yak laþ mak ta ve Bar za nî nin Kürt - ler i çe ri sin de ki o to ri te si ne kar þý çýk mak ta dýr. Tür - ki ye i se, Me sud Bar za nî a ra cý lý ðýy la böl ge de ki si ya - sal ya pý nýn dü zen len me si ni ar zu la mak ta dýr. Ne var ki, Su ri ye nin ku ze yin de kon trol PYD nin e lin de dir. Ýþ te o PYD, Su ri ye U lu sal Kon se yi ne da ha ya kýn du ran Bar za nî nin ak si ne E sed Re ji mi i le ya kýn i liþ - ki ler ge liþ tir me yan lý sý dýr. Bu yol la, Beþ þar E sed in ik ti dar da kal ma sý ný ve Su ri ye nin ku ze yi nin yö ne - tim an la mýn da ken di si ne bý ra kýl ma sý ný ar zu la mak - ta dýr. PYD nin bu tu tu mu, Su ri ye li Kürt le rin bö lün - me si ne ve ö nem li bir kýs mý nýn Öz gür Su ri ye Or du - su i le kar þý kar þý ya gel me si ne yol aç mak ta dýr. Geç - ti ði miz gün ler de Ha lep in ku ze yin de Kürt le rin yo - ðun ol du ðu Eþ re fi ye ve çev re sin de ya þa nan ça týþ - ma la rýn en ö nem li se be bi de bu si ya sal ay rý lýk týr. Ne var ki, or ta ya çý kan gö rü nüm de bu tarz ça týþ - ma la rýn ar ta rak de vam et me si bek le ne bi lir. Do ha top lan tý sýn da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken en ö - nem li me se le ler den bi ri nin de Su ri ye li Kürt le rin, Su ri ye Mu ha le fe ti nin i çe ri si ne dâ hil e dil me si ge - rek li li ði dir. Ni te kim an la þýl mýþ týr ki, Su ri ye U lu sal Kon se yi nin li der li ði ne bir Kür dün (Ab dül ba sed Sey da) ge ti ril me si sem bo lik ol mak tan ö te ye ge çe - me miþ tir. An cak gö rü nen o ki, Su ri ye li Kürt ler, fe - de ral bir yö ne tim çer çe ve sin de ken di le ri ne tah sis e di le cek si ya sal ö zerk lik dý þýn da hiç bir se çe ne ði de ka bul et me ye cek ler dir. Üs te lik ken di a ra la rýn da da hi bö lün müþ du rum da dýr lar. Su ri ye Mu ha le fe ti nin yek vü cut ha re ket et me ko nu sun da ki ba þa rý sýz lý ðý ve Su ri ye U lu sal Kon se yi i le Öz gür Su ri ye Or du su nun tem sil nok ta sýn da ya - þa dýk la rý prob lem ler, E sed Yö ne ti mi nin ve des - tek çi le ri nin i þi ne ya ra mak ta dýr. Böy le ce Su ri ye de - ki a yak lan ma nýn bel li top lum sal grup lar ta ra fýn - dan or ta ya ko nan din/mez hep te mel li bir kal kýþ ma ol du ðu te zi ni ra hat lýk la kul la na bil mek te dir ler. Zi - ra a yak lan ma nýn te mel des tek çi si, Sün nî ka i de si - ne bað lý si ya sal/top lum sal grup lar dýr. Me se le yi Hil lary Clin ton un söy lem le ri ve PYD nin kon tro - lün de ki Su ri ye li Kürt ler i le Öz gür Su ri ye Or du su a - ra sýn da ki ça týþ ma ek se nin de e le al dý ðý mýz da du - rum tüm çýp lak lý ðýy la göz ler ö nü ne se ril mek te dir. Su ri ye Mu ha le fe ti, tüm et nik/din sel ay rým la rý yan - sý ta cak ve sa ha da mü ca de le ve ren tüm ke sim le ri ku cak la ma dý ðý müd det çe bir e lit sos ya li zas yo nu pro je si ol mak tan ö te ye ge çe me ye cek tir. Seçim sonuçlarýný ciddî þekilde etkileyecek erken kullanýlmýþ oylarýn çoðunlukla Demokratlara ait olduðu belirtiliyor. FOTOÐRAF: AA Erken kullanýlan oylar Obama ya yarayacak ABD De bugün yapýlacak seçimler için nefesler tutulurken, ülkedeki 34 eyalet ile baþþehir Washington da 27 milyondan fazla seçmen 6 Kasým ý beklemeden oylarýný kullandý. Seçim günü olmamasýna raðmen oy kullanmak için uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen Amerikalýlar, hafta içine denk gelen seçimlerde iþ yerlerinden izin alamama ihtimaline karþýn, oylarýný güvenceye almak istediklerini söyledi. Birçok eyaletin erken oy kullanmaya izin verdiði ülkede önemli sayýda seçmen, oylarýný erken kullanmayý tercih etti. Erken kullanýlan oylarýn, seçimin neticesinde ciddî rol oynadýðý özellikle 2008 yýlýndaki seçimlerde açýkça görülmüþtü. Obama nýn o zamanki Cumhuriyetçi rakibi John McCain e karþý elde ettiði zaferde, erken oy kullananlarýn katkýsý büyük olmuþtu. Bu seçimde de erken oylarýn yine kendisine yarayacaðýný düþünen Obama, hemen her miting konuþmasý ve katýldýðý programlarda, seçmenlere, oy kullanmak için 6 Kasým ý beklememeleri yönünde ýsrarlý çaðrýlarda bulundu. Baþkan Obama nýn ýsrarýnýn en önemli sebebi, oylarýný daha ziyade orta sýnýf ve düþük gelirli çevrelerden almasý ve bu çevrelerin de en uzun mesai saatlerine sahip ve iþ yerlerinden izin almakta zorlanan kesimler olmasý. Bu sebeple Obama, erken oy yönteminin eyaletlerde uygulanmasýyla kendisine gelecek oylarý artýrmanýn hesabýný yapýyor. Ülkedeki eyalet bazlý seçici delege sistemi nedeniyle seçimlerin kaderini belirlemede kritik önem taþýyan ve en çekiþmeli geçmesi beklenen eyaletlerden gelen tabloya bakýldýðýnda, Obama nýn bu eyaletlerde erken oy kullananlar arasýnda, Romney ye karþý bariz üstünlüðü bulunuyor. Washington / aa Töv be he sa bý her ke se a çýk MI SIR Ma li ye Ba ka ný Müm taz es-sa id, Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî ta ra fýn dan yol suz luk ya pan la rýn pa ra i a de si yap ma sý i çin a çý lan ban ka he sa bý nýn sa de ce yol suz luk ya pýp piþ man o lan lar i çin de ðil ay ný za man da Mý sýr ýn e ko no mi si ni des tek le mek is te yen le re de a çýk ol du ðu nu be lirt ti. Sa id, ba kan lý ðýn res mî say fa sýn da ya yýn la dý ðý bil di ri de, Cum hur baþ ka ný Mur si nin ö zel lik le yurt dý þý ge zi le rin de bir çok Mý sýr lý iþ a da mý ta ra fýn dan e ko no mi ye des tek tek li fi al dý ðý ný vur gu la ya rak, bu he sa býn a çýl ma sýy la zor du rum da o lan Mý sýr e ko no mi si nin can la na ca ðý na i nan dý ðý ný i fa de et ti. Ba kan Sa id, ban ka he sa býn da ki mev du a týn mik ta rý ve ha re ket le ri nin be lir li a ra lýk lar la hal ka du yu ru la ca ðý ný da kay det ti. Ö te yan dan Cum hur baþ kan lý ðý Söz cü sü Ya sir A li, söz ko nu su he sa býn Ma li ye Ba kan lý ðý nýn so rum lu lu ðun da o la ca ðý na dik ka ti çek ti. Ka hi re / a a Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor DÜNYANIN en fakir ülkelerinden Orta Afrika Cumhuryeti nde yetimhanelerdeki çocuklar yokluk sebebiyle günde sadece bir öðün yemekle yetiniyor. Baþþehir Bangui de özel bir vakfa ait olan yetimhane okulunda, küçük yaþtaki çocuklar sýnýflarda eðitim görürken yaþý büyük olanlar ise eliþi yaparak vakitlerini deðerlendiriyor. Yetimhane sorumlusu Madam Zokuikua, ödenek bulamadýklarý için yetimhanedeki toplam bin 200 çocuða günde bir öðün yemek vermek zorunda kaldýklarýný belirtti. Zokuikua, Kimse Yok Mu nun daðýttýðý kurban etleri sayesinde yetim çocuklarýn 3 aydýr ilk kez et yemeði yiyebildiklerine dikkat çekti. Sýnýflardaki çocuklar yardýmlar için Türkiye'ye teþekkür ederken, yetimhane sorumlularý Türk halkýna yetimhanelerinin ihtiyaçlarý için yardým çaðrýsýnda bulunuyor. Bangui / cihan

8 8 6 KASIM 2012 SALI HABER + ca ni as ya.com.tr Ü ni ver si te lerne ge tir di? Dar be le rin yüz ler ce za ra rýn dan bi ri ve bel ki de en baþ ta ge le ni, e ði tim sis te mi ne ver di ði za rar dýr. 12 Ey lül 1980 son ra sý ü ni ver si te le rin i çi ne düþ tü ðü ya da dü þü rül dü ðü du rum da bun lar dan bi ri dir. Dar be ci le rin ih das et ti ði YÖK sis te min den mem nun o lan hiç kim se yok tur. YÖK te yö ne ti ci lik ya pan lar da, ü ni ver si te de o ku yan öð ren ci ler de, öð re tim ü ye le ri de YÖK sis te min den sü rek li þi kâ yet çi ol muþ tur. YÖK sis te min de þi kâ yet çi o lan lar dan bi ri de bir ön ce ki YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ol muþ. YÖK gi bi bir ku ru ma ih ti yaç ol du ðu nu, a ma mev cut du rum da YÖK ün çok faz la yet ki i le do na týl dý ðý ný i fa de e den YÖK es ki baþ kan la rýn dan Prof. Dr. Öz can, YÖK, ha li ha zýr da çok bü yük se lâ hi yet le re sa hip. Ya ni kral lýk gi bi bir þey. (...) Ör ne ðin ben ken di dö ne mim de ba na ve ri len tüm hak la rý kul lan ma, bas ký cý bir yö ne tim ser gi le me yo lu na gir me me ye gay ret et tim. E ðer is te sey dim Ke mal Gü rüz gi bi de ya pa bi lir dim, a ma yap ma dým de miþ. (Ko nu þan: Ö mer Çak kal, SD [Sað lýk Dü þün ce si ve Týp Kül tü rü Der gi si], Ey lül-e kim-ka sým 2012, sa yý: 24) Bu a ra da alt ya pý sý ha zýr lan ma dan çok sa yý da ye ni ü ni ver si te ku rul ma sý ný ten kit e den ler de o lu yor. Ge çen ler de bir si vil top lum ku ru lu þu yö ne ti ci si þe hir le ri ne ku ru lan ü ni ver si te do la yý sýy la ah lâ kî za af ser gi len di ði ni i fa de et miþ. Üs lûp prob le mi ol mak la be ra ber, bu ve ben ze ri þi kâ yet ler hak lý. Çün kü ü ni ver si te i le be ra ber bu þe hir le re sa de ce i lim ve ir fan de ðil, on dan çok da ha faz la teh li ke ler de ge le bi li yor. Ta biî ki bu teh li ke le ri sav mak i çin ya sak çý lýk tan zi ya de ko ru yu cu e ði tim e sa rýl mak ge re kir. Bu nun la bir lik te hem i da re ci le ri hem de va tan da þý uy gun li san i le i kaz et mek te de fay da var. Ye ni ü ni ver si te le rin ku rul ma sý nýn sa de ce Tür ki ye de de ðil, bü tün dün ya da tar týþ ma ko nu su ol du ðu nu yi ne Prof. Öz can ýn an la tý mýn dan öð re ni yo ruz. Öz can, þe hir ve ü ni ver si te i liþ ki si ni an la týr ken þöy le de miþ: Þe hir ve ü ni ver si te a ra sýn da ta rih bo yun ca her za man gü zel ve hoþ i liþ ki ler ol ma mýþ. Ýlk çað lar dan be ri þe hir ve ü ni ver si te a ra sýn da ça týþ ma lar çýk mýþ týr. Çün kü bir me kân da o tu ran lar; o me kâ na dý þar dan ge lip o ra nýn im kân la rý ný kul la nan ve ken di de ðer le ri i le hiç bir or tak lý ðý ol ma yan hat ta ba zen ken di di li ni bi le kul lan ma yan (...) in san lar dan pek hoþ lan maz lar. (...) Þe hir de ya þa yan lar, ü ni ver si te ku rul du ðun da dü zen le ri nin bo zu la ca ðýn dan en di þe e di yor lar. Ni te kim de öy le o lu yor. Her bi ri nin de ðer le ri, duy gu-dü þün ce le ri bir bin den fark lý öð ren ci ler si ne ma ya gi di yor, bar la ra git mek is ti yor. (...) Gi yim le ri fark lý o la bi li yor. Me se lâ mi ni gi yi ne bi li yor lar. Þe hir hal ký nýn ge le nek le ri ne, di nî an la yýþ la rý na ters ge le bi li yor. (...) Ben bu nu ge ri ye doð ru bir a raþ týr dým, bu du rum Ox ford da bi le kar ga þa ya se bep ol muþ. Me se lâ Ya le Ü ni ver si te si nin rek tö rü, bu lun duk la rý yer de ki pa pa zýn ye ter siz ol du ðu nu söy le yip a yin le ri ni ü ni ver si te i çin de yap mak is ti yor. Bu du rum din dar hal ký çok ra hat sýz e di yor ve halk la din a dam la rý bir ta raf ta ü ni ver si te ho ca la rý ve öð ren ci le ri ö te ki ta raf ta ö lüm ler le so nuç la nan ça týþ ma lar ya þa ný yor. O lay öy le mü na ka þa i le bit mi yor ya ni. (...) Ya ni ü ni ver si te i le þeh rin i liþ ki si nin ta ri hi hiç de öy le ý lý man ve gü zel de ðil. Týp e ði ti mi ve sað lýk ya tý rým la rý ný da de ðer len di ren Prof. Dr. Öz can, cid dî e leþ ti ri ler ge tir miþ. Bu ye ni po li ti ka nýn en bü yük za ra rý týp öð re ti mi ne ol du. Týp e ði ti mi ta ma men za a fi ye te uð ra dý di yen Öz can, tab lo yu þöy le ö zet le miþ: Sað lýk Ba ka ný mýz son yýl lar da müt hiþ hiz met ler yap tý. Ar týk her ke sin sað lý ða u la þý mý çok ko lay. Bu nu ya par ken ü ni ver si le re bü yük za rar ver di. Tam Gün Ya sa sýn da ýs rar et me si ne de niy le 1000 in (bin) ü ze rin de öð re tim ü ye si ü ni ver si te ye ve da et ti. Bu 1000 ra ka mý kü çüm se ni yor, a ma bu 1000 ki þi ü ni ver si te le ri miz de en ba þa rý lý, en ka bi li yet li ke si mi o luþ tu ru yor du. Bil mi yo rum, Tür ki ye yi i da re e den ler es ki YÖK Baþ ka ný, ye ni Po lon ya Bü yü kel çi si nin tes bit le ri ne ne di ye cek, a ma þe hir ve ü ni ver si te u yuþ maz lý ðý ný di le ge ti ren le ri çar mý ha ger me ye kalk ma mak da lâ zým... Koç: CHP o la rakdar be le ri des tek le mi yo ruz Es ki Baþ ba kan Hi cab, Da vu toð lu i le gö rüþ tü SURÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sed re ji min den ay rý la rak, mu ha lif le rin sa fý na ge çen Su ri ye nin es ki Baþ ba ka ný Ri yad Hi cab Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le gö rüþ tü. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na sa bah sa at le rin de ge len Ri yad Hi cab i le Da vu toð lu nun gö rüþ me si bir sa at ten u zun sür dü. Da vu toð lu ve Hi cab, Ka tar da de vam e den Su ri ye li mu ha lif le rin top lan tý sýy la il gi li o la rak son ge liþ me le ri e le al dý. E di ni len bil gi ye gö re, bu kap sam da mu ha le fe tin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý nýn da gün de me gel di ði öð re nil di. Ri yad Hi cab ýn Ey lül a yýn da Ýs tan bul a gel di ði ni ha týr la tan kay nak lar, Da vu toð lu ve Hi cab a ra sýn da ki te ma sýn, te le fon la da ol sa sür dü ðü nü kay det ti. Dün ya pý lan gö rüþ me de, Tür ki ye de bu lu nan Su ri ye li sý ðýn ma cý lar ve sý ðýn ma cý la ra yar dým ko nu la rý nýn da e le a lýn dý ðý be lir til di. Ri yad Hi cab, A ðus tos a yýn da E sed re ji min den ay rýl mýþ ve Ür dün e sý ðýn mýþ tý. An ka ra / a a STK lar dan vi ze çý kart ma sý AL MAN YA DA KÝ SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RI, TÜR KÝ YE VE AL MAN YA DAN BÝ LÝM A DAM LA RI VE HU KUK ÇU LAR VÝ ZE EN GE LÝ NE KAR ÞI AV RU PA YA ÇI KAR MA YAP TI. ALMAnYA'DAkÝ si vil top lum ku ru luþ la rý, Tür ki ye ve Al man ya dan bi lim a dam la rý ve hu kuk çu lar vi ze en ge li ne kar þý Av ru pa ya çý kar ma yap tý. Bu a maç la haf ta so nu Köln Ü ni ver si te si nde bir ça lýþ tay ger çek leþ ti ren STK lar ve hu kuk çu lar, bu gün de o to büs ler le Lük sem burg da ki Av ru pa A da let Di va ný na gi de rek De mir kan da va sý ný iz le ye cek. Tür ki ye ve Al man ya dan STK lar, bi li ma dam la rý ve hu kuk çu lar vi ze en ge li ne kar þý Av ru pa ya vi ze çý kar ma sý yap tý. Türk va tan daþ la rý na uy gu la nan vi ze en ge li nin, Tür ki ye nin 1963 yý lýn da Av ru pa Top lu lu ðu / Av ru pa Bir li ði (AB) i le im za la dý ðý Ön Ü ye lik An laþ ma sý na ve son ra sýn da ki ek pro to kol le re ay ký rý ol du ðu nu vur gu la yan STK lar ve hu kuk çu lar, vi ze en ge li ne kar þý Köln Ü ni ver si te si nde bir ça lýþ tay dü zen le di. Bu - BAþ BA kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, ce za ev le rin de aç lýk gre vin de o lan tu tuk lu ve hü küm lü le rin ta lep le ri nin kar þý lý ðý nýn bu grev ler ol ma dý ðý ný be lir te rek, Gre vi sür dür me ni ye tin de o lan i çe ri de ki yurt taþ la rý mý za ses len mek is ti yo rum. Bu grev le ri lüt fen so na er di rin. Eþ le ri niz, a i le le ri niz, si zi se ven ler var. Bü tün bir Tür ki ye si zin bu grev le ri bir an ön ce son lan dýr ma ný zý is ti yor de di. A rýnç, Mil li Kü tüp ha ne de ki Hiç ten Ge len ler hat ve tez hip ser gi si nin a çý lý þý nýn ar dýn dan ba sýn men sup la rý nýn gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. A rýnç, ce za ev le rin de ba zý tu tuk lu ve hü küm lü le rin sür dür dü ðü aç lýk grev le ri ve ba zý BDP li mil let ve kil le ri nin de aç lýk gre vi ne baþ la ya ca ðý yö - gün da De mir kan da va sý ný iz le mek ü ze re Köln den kal ka cak o to büs ler le Lü xem burg da ki Av ru pa A da let Di va ný na gi di le rek da va ta kip e di le cek. AV RU PA ÜL ke LE RÝ MAH ke - ME YE BAS ki YA PI YOR Ça lýþ tay da ko nu þan Prof. Dr. Ha run Güm rük çü, Tür ki ye nin AB i le yap tý ðý Kat ma Pro to kol An laþ ma la rý ndan do ðan hak la ra dik kat çek ti. Vi ze en ge li ne kar þý en so mut ka ra rýn Av ru pa A da let Di va ný ndan 2007 yý lýn da çýk tý ðý ný ha týr la tan Güm rük çü, Türk le re vi ze mu a fi ye ti ge ti ril me me si i çin Av ru pa ül ke le ri nin mah ke me ye bas ký yap týk la rý ný a çýk la dý. Prof. Dr. Güm rük çü, Bu bas ký yý ra hat lýk la söy le ye bi li rim. Za ten a sýl bu na tep ki gös te ri yo ruz, bu nun i çin dev re ye gi ri yo ruz. Nor mal de ü ni ver si te ler bu gi bi ko nu lar da dev re ye nün de ki ha ber le re i liþ kin de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne, bu gün kü Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sýn da bu ko nu la rýn gün de me ge le bi le ce ði ni söy le di. Ce za ev le rin de ba zý tu tuk lu ve hü küm lü le rin aç lýk gre vi yap tý ðý ný, ö lüm o ru cu ve aç lýk gre vi a ra sýn da ki ay rý mýn i yi ya pýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den A rýnç, ka mu o yun da aç lýk grev le ri ko nu sun da bir has sa si yet ol du ðu nu ha týr lat tý. A rýnç, þöy le ko nuþ tu: Bu gre vi ya par ken da yan dýk la rý ko nu lar, ken di ko num la rýy la il gi li de ðil dir. Ce za e vi þart la rý nýn i yi leþ ti ril me si, kö tü mu a me le ve ya fe na mu a me le, iþ ken ce... Bu na yö ne lik o lum suz luk la rýn kal dý rýl ma sý de ðil dir. Üç nok ta da si ya si ta lep te bu lu nu yor lar. Bu si ya si ta lep le rin he men he men i ki si e sa - A rýnç, Mil li Kü tüp ha ne'de ki ''Hiç'ten Ge len ler'' hat ve tez hip ser gi si nin a çý lý þý nýn ar dýn dan ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. FO TOÐ RAF: A A A rýnç: Lüt fen aç lýkgrev le ri ni so na er di rin YÜK SE KÖÐ RE TÝM Ku ru lu Baþ ka ný Gök han Çe tin sa ya, 21. yüz yýl Tür ki ye si nin yük se köð re tim a la ný 1980 ler ko þul la rýn da o luþ tu ru lan bir ya say la yö ne ti le mez de di. Çe tin sa ya, ge nel ku rul ü ye le riy le bir lik te ye ni yük se köð re tim ya sa ça lýþ ma la rý ný ka mu o yuy la pay laþ mak ü ze re Yük se köð re tim Ku ru lu nda ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Yük se köð re ti min 170 e va ran ü ni ver si te, 100 bi ne ya kýn öð re tim e le ma ný, 4 mil yo na yak la þan öð ren ci sa yý sý i le ta ri hin de ye ni bir nok ta ya u laþ tý ðý ný be lir ten Çe tin sa ya, Tür ki ye de ih ti yaç du yu lan ni te lik li in san gü cü nün ge liþ me si ve ni cel bü yü me nin bü yük öl çü de sað lan dý ðý ný söy le di. Yük se köð re ti me ay rý lan ka mu kay nak la rý nýn art ma sý, top lum da u lus la ra ra sý re ka be te ve ri len ö nem ve si vil top lu mun her ge çen gün yük se köð re ti me ya tý rým yap mak is te me si nin 21. yüz yýl Tür ki ye si i çin bü yük bir fýr sat a la ný o luþ tur du ðu nu an la tan Çe tin sa ya, ya þa nan bu dö nü þüm le re dün ya da or ta ya çý kan teh dit ve fýr sat lar ek len di ðin de yük se köð re tim sis te mi nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ve yük se köð re tim ka nu nu nun de ðiþ me si ge rek li li ði nin or ta ya çýk tý ðý ný i fa de et ti. Yü rür lük te ki yük se köð re tim ya sa sý nýn ih ti yaç la rý kar þý la mak tan u zak ol du ðu nu vur gu la yan Çe tin sa ya, 21. yüz yýl Tür ki ye si nin yük se köð re tim a la ný 1980 ler ko þul la rýn da o luþ tu ru lan bir ya say la yö ne ti le mez di ye ko nuþ tu. sen bu gün i çin çö zül müþ du rum da. Di ðer ko nu i se ü ze rin de ça lý þýl ma sý ve za man i çe ri sin de de ðer len di ril me si ge re ken ko nu lar dýr. Ö zet le þu nu söy le me li yim. Bu üç ta le bin de kar þý lý ðý aç lýk gre vi de ðil dir. Do la yý sýy la bu gre vi sür dür me ni ye tin de o lan i çe ri de ki yurt taþ la rý mý za ses len mek is ti yo rum. Bu grev le ri lüt fen so na er di rin. Eþ le ri niz, a i le le ri niz, si zi se ven ler var. Bü tün bir Tür ki ye si zin bu grev le ri bir an ön ce son lan dýr ma ný zý is ti yor. Bun dan vü cut bü tün lü ðü nüz ve sað lý ðý nýz za rar gör me sin. BDP li mil let ve ki li ar ka daþ la rý mý za da aç lýk grev le ri ne bý ra kýn ken di le ri nin baþ la ma sý ný, mev cut la rýn so na er di ril me si ko nu sun da gi ri þim ler de bu lun ma la rý ný is ti yo rum. An ka ra / a a Yük se köð re tim, 1980 le rin ya sa sýy la yö ne ti le mez Yükseköðretim Ku ru lu Baþ ka ný Gök han Çe tin sa ya A RA LIk A YIn DA TES LÝM E DÝ LE CEk TÜR KÝ YE'NÝN ye ni viz yo nu nun ye ni bir yük se köð re tim sis te mi ni zo run lu kýl dý ðý ný vur gu la yan Çe tin sa ya, bu ve si ley le 21. yüz yýl ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak ye ni bir ya sa i çin u zun sü re dir ge nel ku rul ü ye le riy le bir lik te ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni di le ge tir di.ya sa tas la ðý ça lýþ ma la rý nýn bel li bir ol gun lu ða e riþ ti ði ni an la tan Çe tin sa ya, dün i ti ba rýy la ye ni ya sa nýn yok.gov.tr ad re si ü ze rin den ka mu o yu na a çýl dý ðý ný be lirt ti. Tas la ðýn ni hai bir me tin ol ma dý ðý ný ha týr la tan Çe tin sa ya, Yük se köð re tim Ku ru lu nun ka mu o yun dan ge le cek e leþ ti ri, de ðer len dir me ve ö ne ri le ri nin ar dýn dan son de ðer len dir me le ri ni ya pa rak ya sa ö ne ri si ni ye ni den þe kil len di re ce ði ne dik ka ti çek ti. Çe tin sa ya, He de fi miz ye ni den þe kil len di ri le cek ya sa ö ne ri si ni a ra lýk a yýn da il gi li ma kam la ra tes lim et mek de di. An ka ra / a a Ýs tan bul Ü ni ver si te sin de a kýl al maz uy gu la ma Ge çen se ne ye ka dar yurt dý þýn dan ge len öð ren ci le rin ka yýt la rý na bü yü kel çi lik ler de dil ve tec rü be ko nu sun da ye ni ge len öð ren ci le re des tek ve ri yor du. A ma ilk de fa bu se ne yurt dý þýn dan ge len öð ren ci le rin tüm pro se dür uy gu la ma la rý ný YÖK te ke li ne al dý ve çe þit li ak sak lýk lar mey da na gel di. Pa kis tan dan Ý.Ü ye e ði tim gör me ye ge len öð ren ci le re Sos yal Bi lim ler Ens ti tü tü sü Öð ren ci Ýþ le ri me mur la rý ta ra fýn dan man týk dý þý uy gu la ma lar ya pý lý yor. Bun lar dan bi rin ci si, bir me mur Pa kis tan lý öð ren ci ler den ta lep e dil me di ði hal de eks tra bir ta kým bel ge ler is ti yor. Ýs te ni len bel ge ler a ra sýn da pa sa port ter cü me si (mü ter cim mü hür lü ve no ter tas dik li) de var. A ra ya res mi ta til gir me si ne rað men a ci len is te nil mek te, ak si tak tir de ký sa sü re son ra ka yýt la rýn so na e re ce ði teh di din de bu lun mak ta dýr. Üs tü ne üst lük bu me mur lar tüm bun la rý sa de ce Türk çe i fa de e de bi li yor lar. Çün kü ya ban cý lar la il gi le nen þu be de tek bir Ýn gi liz ce ve ya A rap ça bi len me mur yok. Ben gün ler ce Pa kis tan lý ar ka da þý mýn kay dý ný ya pa ma dý ðý ný gö rün ce gi dip biz zat il gi len mek is te dim. Ar ka da þým la o ra ya git ti ði miz de o ra da ki gö rev li, o nu gö rün ce ar ka da þým i çin Yi ne mi bu a dam gel di? Ne ka dar an la yýþ sýz, söz den an la maz bi ri di ye rek ar ka da þý mý tah kir et ti. Hal bu ki ar ka da þým tüm di ðer ya ban cý öð ren ci ler gi bi bu se ne sa de ce Türk çe e ði tim gö rüp di li mi zi öð ren cek ti. Na sýl tek ke li me an la sýn o me mur la rýn söy le dik le rin den? Ay rý ca on la ra çe þit li Türk çe form lar dol dur tu lu yor. Bun la rýn a ra sýn da kon trat lar da var. On la ra Türk çe hi ta ben Kon tra tý o ku, ka bul e di yor san im za la den di ði ne biz zat þa hit ol dum. Ý kin ci si, ben o ra da bir me mur dan teh dit i þit tim. Bir baþ ka me mur, Biz ya ban cý dil bil mek zo run da de ði liz, on lar Türk çe bi len bi ri ni bu lup gel sin ler de di. Oy sa on la rýn bir ço ðu dý þa rý dan gel miþ. Na sýl ta ný dý ðý o la cak? Hem ol sa bi le on lar dan böy le bir zo run lu luk yük le mek Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin bü yük bir a yý bý dýr. Bu a yý býn ve ya ban cý öð ren ci le re o lan e zi ye tin bit me si i çin siz den yar dým ta lep e di yo ruz. not: Sek re ter ha ný mýn in san lý ðý ný ay rý tut mak ge re kir. Bi ze sa de ce o an la yýþ gös ter di. Ham za Man gal Pa kis tan lý ye ni bir öð ren ci nin ar ka da þý gir mez. A ma po li ti ka hu ku ka bas ký ya par sa o za man ü ni ver si te nin gö re vi dir de di. Prof. Dr. Ha run Güm rük çü, Mah ke me si ya si bas ký ya bo yun e ðer ve bu yön de bir ka rar ve rir se, sa de ce de mok ra si ve hu kuk dev le ti de ðil, tüm Av ru pa de ðer le ri sor gu la nýr de di. TÜRk LE RE VÝ ZE UY GU LA na MAZ Ça lýþ tay da ko nu þan Baþ kon so lo su Mus ta fa Ke mal Ba sa i se Tür ki ye-ab a ra sýn da ki an laþ ma ve ek pro to kol ler ge re ði Türk le re vi ze uy gu la na ma ya ca ðý ný vur gu la ya rak Le ip zig Fe de ral Ý da re Mah ke me si ve Av ru pa A da let Di va ný ka rar la rý nýn bu gö rüþ te ol du ðu nu ha týr lat tý. Ay rý ca Güm rük Bi ri li ði ne rað men Türk i þa dam la rý na vi ze uy gu lan dý ðý ný ha týr la tan Ba sa, bu nun ta ri fe dý þý en gel ol du ðu nun al tý ný çiz di. köln / ci han MHP den 6 gen so ru, 10 ge nel gö rüþ me ö ner ge si MHP, 5 ba kan hak kýn da 6 gen so ru ö ner ge si ver di, ay rý ca 10 fark lý ko nu da Mec lis te ge nel gö rüþ me a çýl ma sý ný ta lep et ti. Gen so ru ve ge nel gö rüþ me a çýl ma sý na i liþ kin ö ner ge ler, MHP Grup Baþ kan ve kil le ri Ok tay Vu ral ve Meh met Þan dýr im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Bu na gö re, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç la il gi li bö lü cü te rör ör gü tü ne yö ne lik a çýk la ma la rý ve TRT i le A na do lu A jan sý nýn ha ber ci lik an la yý þý hak kýn da, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer i le il gi li e ði tim sis te mi hak kýn da, Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz la il gi li Or ta Va de li Prog ram hak kýn da, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker le il gi li ta rým ve hay van cý lýk sek tö rü hak kýn da, Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu i le il gi li de Ga zi yer leþ ke si hak kýn da gen so ru ö ner ge le ri ve ril di. MHP ay rý ca, Su ri ye de ki o lay la rýn e ko no mi ye yan sý ma sý, Su ri ye de dü þen Türk u ça ðý, e ði tim sis te mi, bü yük þe hir ler de ki þid det o lay la rý, ya ban cý la ra mülk sa tý þý, AK Par ti nin dýþ po li ti ka sý, de niz ti ca re ti, A rap Ba ha rý nýn et ki le ri, TO KÝ nin uy gu la ma la rý ve 2-B a ra zi le ri ko nu la rýn da ge nel gö rüþ me a çýl ma sý ný ta lep et ti. An ka ra/ a a CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ha luk Koç, CHP o la rak dar be le ri des tek le mi yo ruz de di. Koç, par ti si nin Ko ca mus ta fa pa þa il bi na sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin zor bir dö nem den geç ti ði ni an cak bu nun üs te sin den ge li ne ce ði ne i nan dýk la rý ný söy le di. Þu an da ik ti dar ek sen li ol ma ya nýn ne fes al ma þan sý nýn bu lun ma dý ðý ný id di a e den Koç, Ra di kal o la maz sýn. O lur san bi ber ga zý var, cop var. Da ha ol maz sa Si liv ri var. Bu nun a dý de mok ra si. Yar gý, Baþ ba kan ýn ge re ken ta li ma tý ver dim de di ði bir ku rum ha li ne gel di di ye ko nuþ tu. CHP o la rak dar be le ri des tek le mi yo ruz di yen Koç, þöy le de vam et ti: As la dar be is te yen ler den ya na de ði liz. Bi zi par ti o la rak ha mur gi bi yo ðu rup, is te dik le ri gi bi bir par ti yap mak is te di ler. Bu na as la i zin ver me yiz. 12 Ey lül 1980 de bi ri le ri nin yo lu a çý lýr ken, ü ni ver si te ler ka pa týl dý. Dü þü nen ler, ay dýn lar hap se a tý lýr ken siz ler ne re dey di niz? Sen dar be nin ü rü nü sün. Se ni o dar be ya rat tý. Sen ne ka dar uð raþ san da se nin le mü ca de le e de bi le cek tek güç var, o da CHP dir. Bur sa / a a

9 + HABER 6 KASIM 2012 SALI 9 o cu ðu nu zu o ku la gön der di niz. ÇBel ki bi raz da mec bu ren, a - ma a sýl; o ku sun, ye tiþ sin, hak la rý ný ve so rum lu luk la rý ný bi len bir ye tiþ kin ol sun di ye. Hat ta öð ret men ol sun da baþ ka la rý ný da ye tiþ tir sin di ye o nu öð ret men o ku lu na gön der di niz. Hem de a dý cum hu ri yet o lan bir li se ye. Her dö nem ba þýn da pa ra is te di ler. Þu di ye, bu di ye Ver di niz, ver me di niz. Ni ha yet bir gün de ço cu ðu nuz dan spor pa ra sý di ye pa ra is te di ler. Ço cu ðu nu za, Bu pa ra yý ver me ye mec bur de ði liz! de di niz. Son ra ki gün ýs rar gel di: Mec bur mu þuz, ka nun var mýþ ba ba! Son ra ba na sor du nuz: Mec bur mu yum? Ka nun var mý? Ne ya pa yým? Ko nu yu a raþ týr dým ve si ze ve ka le ten bu a çýk mek tu bu yaz dým. A na ya sa ya gö re de hu kuk dev le ti nin ül ke sin de ya þý yo ruz, de ðil mi? Öy ley se a na ya sa ve ka nun lar ne di yor - Baþ ba kan lýk ta si lah ses le ri nbaþ Ba kan lik Ta Ba kan lar Ku ru lu top lan - tý sý nýn baþ la ma sýn dan 10 da ki ka son ra 3 el si lah se - si du yul du. A lý nan bil gi ye gö re, Nu ri B., B Blok gi - ri þin de ki gü ven lik nok ta sýn dan ge çe rek yet ki li bir ki þiy le gö rüþ mek is te di. An cak ü ze rin de ku ru sý ký ta bir e di len ta ban ca tes pit e di len Nu ri B., üç el a - teþ et ti. Ta ban ca e lin den a lý na rak et ki siz ha le ge ti - ri len ki þi gö zal tý na a lýn dý. Si lah se si nin du yul ma sý - nýn ar dýn dan Baþ ba kan lýk Ö zel Ka lem Mü dü rü Ha san Do ðan ve Baþ ba kan lýk Ko ru ma Da i re Baþ - ka ný Ra ma zan Bal o lay ye ri ne ge le rek, ge liþ me ler hak kýn da bil gi al dý. O la yýn he men ar dýn dan An - ka ra Em ni ye ti nden yet ki li ler de Baþ ba kan lýk Mer - kez Bi na ya gel di. An cak o lay la il gi li o la rak he nüz res mi a çýk la ma ya pýl ma dý. an ka ra / a a Þýr nak ta 5 te rö rist öl dü rül dü ncu dý Da ðý çev re sin de dü zen le nen o pe ras yon - da, te rör ör gü tü PKK men su bu 5 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði bil di ril di. Þýr nak Va li li ði nce ya pý - lan a çýk la ma da, Cu di Da ðý böl ge sin de, te rör ör gü - tü men sup la rý na yö ne lik o la rak 4 Ka sým ta ri hin de dü zen le nen o pe ras yon so nu cun da 5 te rö ris tin et ki - siz ha le ge ti ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, o pe ras - yon la rýn, hal kýn des te ðiy le ve ka rar lý lýk la de vam et ti ði de be lir til di. þýr nak / a a drbat ho o.com nhak ka rý nýn Þem din li il çe sin de, ön ce ki gün ya þa nan ve Fa ris De mir can ýn (11) öl dü ðü pat la ma - ya tep ki gös te ren va tan daþ lar iþ yer le ri ni aç ma dý. Þem din li Es naf ve Sa nat kar lar O da sý Baþ ka ný Mu - har rem Te kin, yap tý ðý a çýk la ma da, sal dý rý nýn Þem - din li yi ya sa boð du ðu nu söy le di. Pat la ma da, bir ço - cu ðun öl dü ðü nü, 10 un ü ze rin de de ya ra lý ol du ðu nu ha týr la tan Te kin, þöy le de vam et ti: O lay, kim den ge lir se gel sin ka bul le ni le cek bir du rum de ðil ve biz de ke penk le ri mi zi ka pa ta rak tep ki mi zi di le ge tir mek is te dik. Bu o la yýn bir an ev vel ay dýn la týl ma sý, he pi - mi zin bü yük ar zu su dur. Ha ya tý ný kay be den kar de þi - mi ze Al lah tan rah met, ya ra lý la ra da a cil þi fa lar di li - yo rum. Sal dý rý nýn ya pýl dý ðý il çe de iþ yer le ri nin ta - ma mý nýn ka pa lý ol du ðu göz le nir ken, po lis de il çe nin bir çok nok ta sýn da ön lem al dý. Hak ka ri / a a Kat li am da ö len le rin sa yý sý 7 ol du nbað CIlar da cin net ge ti ren En gin Sar gýk ýn si lah la ya ra la dý ðý e þi Sa ci de Sar gýk (38) da öl dü. An ne Sa ci de Sar gýk ýn ö lü müy le, o lay da ö len le rin sa yý sý 7 ye yük sel di. Bað cý lar da 4 gün ön ce cin net ge ti ren En gin Sar gýk ýn si lah la vur du ðu ve a ðýr ya - ra lý o la rak Ýs tan bul E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne - si ne kal dý rý lan e þi Sa ci de Sar gýk, öl dü. Sar gýk a i le - si nin ya kýn la rýn dan a vu kat Sa mi De mir, Sa ci de Sar gýk ýn öl dü ðü nü ve ce na ze si nin Ad li Týp Ku ru - mu mor gu na kal dý rýl dý ðý ný be lirt ti. 2 gün dür yo - ðun ba kým da te da vi si sü ren Sa ci de Sar gýk la bir lik - te ö len le rin sa yý sý 7 ye yük sel di. Ýs tan bul / a a Þem din li de es nafiþ yer le ri ni aç ma dý Gök türk-2 i çin u ður la ma tö re ninmýl lý kay nak lar la ge liþ ti ri len i kin ci göz lem uy - du su Gök türk-2 nin fýr lat ma ya ha zýr ha le gel me si do la yý sýy la bu gün TU SAÞ te sis le rin de u ður la ma tö re ni dü zen le ne cek. Fran sa da son test le ri ya pý lan, TÜ BÝ TAK ve TA I mü hen dis le ri nin or tak lý ðýn da göz lem a maç lý ü re ti len ve RA SAT ýn ar dýn dan i kin - ci göz lem uy du su o lan Gök türk-2, 16 A ra lýk 2012 de Çin de ki fýr lat ma üs sün den u za ya gön de ri - le cek. Pro je nin söz leþ me si; Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý, TÜ BÝ TAK Baþ kan lý ðý ve TÜ BÝ TAK U ZAY TU - SAÞ Ýþ Or tak lý ðý a ra sýn da 13 Ni san 2007 ta ri hin de im za lan mýþ tý. GÖK TÜRK-2 Pro je si kap sa mýn da; dün ya da uy gu la nan uy du ge liþ tir me il ke le ri ne uy gun o la rak, TÜ BÝ TAK U ZAY TU SAÞ Ýþ Or tak lý ðý ta - ra fýn dan ya pý sal ye ter li lik mo de li, ye ter li lik mo de li ve u çuþ mo de li ol mak ü ze re üç uy du ü re til di. Üç uy du - nun da en teg ras yon ve test a þa ma la rý ba þa rýy la ta - mam lan dý. A ðýr lý ðý 450 ki log ram o lan uy du, 2,5 met re çö zü nür lü ðe sa hip. an ka ra / a a Mil lî E ði tim Ba ka ný na mek tu bu nuz A na ya sa ya gö re de hu kuk dev le ti nin ül ke sin de ya þý yo ruz, de ðil mi? sa o ol ma lý. Ne di yor? E ði tim ve öð re nim hak ký ve ö de vi baþ lýk lý 42. mad de Kim se, e ði tim ve öð re nim hak kýn dan yok sun bý ra ký la maz. di yor ve de va mýn da da Ýl köð re tim kýz ve er kek bü tün va tan daþ lar i çin zo run lu dur ve dev let o kul la rýn da pa ra sýz dýr. di yor. Li se il köð re ti min bir par ça sý mý? Zo run lu ol du ðu na gö re e vet. Bu du rum da dev let li se le ri pa ra sýz mý? El bet te e vet. Bel ki ka nun da bir is tis na sý var dýr de me yin. Zi ra ay ný mad de de Öð re nim hak ký nýn kap sa mý ka nun la tes pit e di lir ve dü zen le nir de nil miþ. O hâl de hak kýn ka nun la dü zen le ne cek kap sa mý na pa ra ko nu su nun gir me ye ce ði a çýk. Ya ni bu a na ya sa var ken pa ra sýz lýk ku ra lý nýn bir is tis na sý yok ve o la maz. Ay rý ca yi ne a na ya sa nýn 115. ve 124. mad de si ne gö re tü zük ler ve yö net me lik ler de ka nu na ve do la yý sýy la A na ya sa ya ay ký rý o la maz. O hal de, so nuç o la rak, li se mü dü rü ya da ho ca sý, öð ren ci le ri pa ra ver me ye zor la ya maz. Ak si hâl de ka mu gö re vi nin ver di ði ka mu sal gü cü kö tü ye kul lan mýþ ve Er ge ne kon da va sýn da din - le ni len AKP Mil let ve ki li e mek li Tüm ge ne ral Þi rin Ü nal, TSK ça - lýþ ma ge le nek le ri i çin de her ko nu ge - nel ge ye uy gun ol mak zo run da de ðil. Ö zel ka nal lar da yü rü tü len, ki þi ye ö - zel ça lýþ ma o la bi lir de di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me - si nde ki du ruþ ma da, Ýr ti ca i le Mü - ca de le Ey lem Pla ný bel ge si 12 Ha - zi ran 2009 da ya yýn lan dý ðýn da Ge - nel kur may Ha re kat Baþ kan lý ðý ya - pan e mek li Kor ge ne ral Meh met E - röz ün ye ri ne ve ka let e den dö ne min Ge nel kur may Ha re kat Baþ kan lý ðý Ko mu ta Kon trol Da i re Baþ ka ný e - mek li Tüm ge ne ral Þi rin Ü nal ta nýk o la rak din le nil di. Ü nal, 2004 te tüm ge ne ral ol du ðu nu be lir te rek, 13 A ðus tos 2008 de Ge nel kur may Ko - mu ta Kon trol Da i re Baþ kan lý ðý yap - tý ðý ný, 2010 A ðus tos a yýn da da e - mek li ol du ðu nu, 1,5 yýl dan be ri de mil let ve kil li ði yap tý ðý ný söy le di. Mah ke me Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ö ze se nin, 12 Ha zi ran 2009 ta ri - hin de ne ler ya þan dý, ver di ði niz e - mir ler ne ler dir? so ru su ü ze ri ne Ü - nal, da va ko nu su bel ge ga ze te - de ya yýn lan dý ðýn da, e mek li Al bay Dur sun Çi çek in al - týn da ça lý þan da va nýn sa nýk - la rýn dan e mek li al bay lar Zi ya Ýl ker Gök taþ ve Se dat Ö zü - er in ya ný na gel di ði ni an lat tý. Þi rin Ü nal, Ge nel kur may Ha re kat Baþ ka ný nýn al týn da ki en ký dem li ben ol du ðum i çin de fa lar ca E röz e ve ka let et tim. Çi çek yok tu. Ga ze te de ha ber çý - kýn ca, bu i ki su bay gel di. Ga ze - te de böy le bir þey var an cak doð - ru de ðil de di ler. Ben de i kin ci baþ ka na gi de lim o na da an la týn de dim. Bir lik te Ge nel kur may 2. Baþ ka ný na (e mek li Or ge ne ral Ha - san Ið sýz) git tik. O da Za ten ben böy le bir e mir ver me dim de di. Be - nim Ha re kat Baþ ka ný o la rak yap tý - ðým bu i ki ar ka da þý ge ti rip gö tür - mek tir di ye ko nuþ tu. Da ha son ra da va sa nýk la rýn dan o dö nem Ge nel kur may Ad li Mü þa vi ri o lan Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu nun ken di si ni a ra ya rak, Bu ko nuy la il gi li as ke ri sav cý lýk o la rak so ruþ tur ma aç - týk, ta nýk o la rak i fa de ni zi a la ca ðýz de di ði ni be lir ten Ü nal, Ý fa dem de, Öy ley se a na ya sa ve ka nun lar ne di yor sa o ol ma lý. a ðýr bir suç iþ le miþ o lur. A ma iþ ler bu ka dar ba sit de ðil. Zi ra Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn yü rür lü ðe koy du ðu bir O kul Spor Ku lüp le ri Yö net me li ði var. Bu na gö re her o kul da res men bir spor ku lü bü var. O kul lar a ra sý spor tur nu va la rý na o kul a dý na bu ku lüp ka tý lý yor. Bu Yö net me li ðe gö re öð ren ci ler ve öð ret men le ri ken di o kul la rýn da ki spor ku lüp le ri nin ta biî ü ye si. Þim di sý ký du run: Yö net me li ðin 25. mad de si ne gö re ku lü bün ge lir le ri a ra sýn da ku lüp ü ye le ri nin a i dat la rý da var. Üs te lik bu a i da týn üst sý ný rý bi le var. Ya ni her ü ye nin a i dat ö de me bor cu var ve her öð ren ci ta biî ü ye ol du ðu na gö re öð ren ci lik pa ra sýz de ðil pa ray la. A ma a çýk ki bu yö net me li ðin bu hü küm le ri ka nu na da a na ya sa ya da a çýk ça ay ký rý. As lýn da sa de ce ya zý lý A na ya sa ya de ðil ak la da ay ký rý. Zi ra, spor ve ku lüp çü lük, be den e ði ti mi der si de ðil, zo run lu e ði ti min bir par ça sý de ðil, bir der nek leþ me fa a li ye ti. O hâl de gö nül lü lük e sas lý ol ma lý. Öð ren ci yi de ve lîyi de bu na ka týl ma ya mec bur e de mez si niz. A ma öð ret men ler öð ren ci ler den bu yan lýþ Yö net me li ðe da ya na rak zor la pa ra is ti yor lar. A na ya sa ya ay ký rý ol du ðu na gö re de suç iþ li yor lar. Hem de on la rý suç iþ le me ye Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý tah rik e di yor. Ha ni zo run lu e ði tim pa ra sýz i di. Bu bir çe liþ ki de ðil mi? O hâl de ey ve lî ler, siz ne ya par mýþ sý nýz? Bu mek tu bu ke sip Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer e gön de rir miþ si niz. Ta ki bu va him yan lýþ lýk bu Ba kan ta ra fýn dan der hal dü zel til sin. TSK, her zaman genelgeye uymaz ER GE NE KON DA VA SIN DA DÝN LE NÝ LEN AKP MÝL LET VE KÝ LÝ E MEK LÝ TÜM GE NE RAL Ü NAL: TSK ÇA LIÞ MA GE LE NEK LE RÝ Ý ÇÝN DE HER KO NU GE NEL GE YE UY GUN OL MAK ZO RUN DA DE ÐÝL. AKP Mil let ve ki li Þi rin Ü nal YASA DIÞI FAALÝYETLER HERKESE ÝLAN EDÝLEREK YAPILMAZ TanIða doðrudan soru sorma iþlemi sýrasýnda söz alan tutuklu sanýk Dursun Çiçek ise Ünal a Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý ndaki askeri yazým hatalarýný hatýrlatarak, bu þekilde bir belgenin kurmay albay rütbesindeki asker tarafýndan hazýrlanýp hazýrlanmayacaðýný sordu. Ýddianameye konu belge ile kendisinin komutanlýðýný yürüttüðü Komuta Kontrol Daire Baþkanlýðýnýn bir ilgisinin olmadýðýný ifade eden Ünal, Bizim ilgimizin bulunmamasý bu çalýþmanýn olduðu anlamýna da gelmez, olmadýðý anlamýna da gelmez dedi. Tutuklu sanýk Sedat Özüer in, Ergenekon terör örgütü ile ilgili basýn dýþýnda herhangi bir tanýklýðýnýz var mý? sorusu üzerine de Ünal, Yasa dýþý faaliyetler herkese ilan edilerek yapýlmaz karþýlýðýný verdi. il gim ol ma dý ðý ný, Ge nel kur may Ha - re kat Baþ ka ný ve 2. Baþ ka nýn da ha bil gi li o la ca ðý ný söy le dim de di. ký þý YE Ö ZEl Ça liþ Ma Bu du ru mu Meh met E röz e na sýl bil dir di ði so ru lan Ü nal, Ge nel kur - may Ha re kat Baþ kan lý ðý na ve ka let et ti ði dö nem ler de ko mu tan la rýn hak la rý ný kul lan ma dý ðý ný vur gu la ya - rak, Bir ev rak gel di ðin de ko mu tan ge lin ce bak ma sý i çin ü ze ri ne not ya - za rak ge ri gön de ri rim de di. Ü nal, tut tu ðu not la rý E röz e arz e - de rek ça lýþ tý ðý ný, giz li ko nu la rý te le - fon la ko nuþ ma yýp ya zý lý ver di ði ni kay det ti. Þi rin Ü nal, sav cý Meh met A li Pek - gü zel in TSK i çin de fark lý bir ya pý - lan ma o lup ol ma dý ðý ko nu sun da bil - gi niz var mý? so ru su na, Doð ru dan bir þey söy len me di. Dý þa rý dan ta kip et ti ðim ka da rýy la ba sýn da söy le ni - yor du ce va bý ný ver di. Ü nal, Ka rar - ga hev le ri ko nu su nu da ba sýn dan duy du ðu nu an lat tý. Pek gü zel in, bu tür bel ge le rin as - ke ri ya zýþ ma u su lü ne uy gun o lup ol - ma dý ðý þek lin de ki so ru su ü ze ri ne i se Ü nal, TSK ça lýþ ma ge le nek le ri i - çin de her ko nu ge nel ge ye uy gun ol - mak zo run da de ðil. Ö zel ka nal lar da yü rü tü len, ki þi ye ö zel ça lýþ ma o la bi - lir. Ko mu tan bel li su bay la rý yet ki - len di re bi lir. Em ri ve ren ko mu tan bu nu þu da i re ye ko or di ne e din di ye - bi lir de di. ko nu nun di þin da kal dim A yý þý ðý, Ya ka moz ve Sa rý kýz i - sim li dar be plan la rýn dan ha be ri o - lup ol ma dý ðý so ru lan Ü nal, o dö - nem de An ka ra da 6. F 16 üs sü nün ko mu ta ný ol du ðu nu be lir te rek, Mil le tin seç ti ði ik ti da ra, san dýk - tan çý kan so nu ca say gý gös ter mi - þim dir. Em rim de ça lý þan ki þi le ri po li ti ka dan u zak tut ma ya ça lýþ - tým. As ker lik ye mi ni ne bað lý gö - rev yap ma la rý ko nu sun da tel - kin ler de bu lun dum. Bu ko nu la - rý ba sýn dan duy dum di ye ko - nuþ tu. Ü nal, Du yum al dý nýz mý? so ru su na i se Ki þi sel o la - rak tav rý mý bil dik le ri i çin ben bu ko nu nun dý þýn da kal dým ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a cev ni as ya.com.tr Son 10 yýl da ya pý lan iþ ler (1) P ar ti si nin Ký zýl ca ha mam da ki kam pý nýn a çý lýþ ve ka pa nýþ ko nuþ ma la rýn da Er do ðan ýn, AKP ik ti da rý nýn o nun cu yý lýn da, bü yük bir zih ni yet dev ri mi ger çek leþ ti ði ni söy le yip, de mok ra si den e ko no mi ye her a lan da ta ri hî ö nem de bir de ði þim sü re ci ne gi ril di ði ni i le ri sür me si, dik kat çe ki ci. Kon gre de ki gi bi M. Ke mal in, Men de res in, Ö zal ýn ya ný sý ra, 1996 yý lýn da ve sa yet yö ne ti mi ne kar þý mil le tin ter ci hiy le ik ti da ra gel me yi ba þa ran Er ba kan ýn yo lu nu tâ kip e de rek bu gün le re gel miþ bir si ya si par ti yiz di yen Er do ðan, bel li ki on yýl son ra Mil lî gö rüþ göm le ði ni de ðiþ tir dik le ri, hiç bir par ti nin de va mý ol ma dýk la rý ve sý fýr par ti ol duk la rý id di a sý ný bir ta ra fa bý rak mýþ. Bu kes kin dö nüþ Ýs tan bul da be le di ye hiz met le ri ni an la týr ken es ki RP li be le di ye le ri bi zim di ye ta ným lan ma sýn dan da an la þýl mak ta. An cak Baþ ba kan ge çen on yýl da ki ic ra at la rý an la týr ken, Men de res dö ne mi da hil, Cum hu ri yet dö ne mi ni kat kat kat la dýk la rý id di a sý ný tek rar la mak ta. Tür ki ye yi ne re den ne re ye ge tir dik le ri söz le ri, bu sü re de ve ri len va ad ler le ya pý lan la rýn mu ka ye se si ni söz ko nu su e di yor. Pa tent po le mi ði 3 Ka sým 2002 mil let ve ki li er ken ge nel se çim le ri ne i liþ kin se çim be yan nâ me si nde, ilk AKP hü kû me ti nin ku rul du ðu gün de (16 Ka sým 2002) biz zat Ge nel Baþ kan Er do ðan ta ra fýn dan ka mu o yu na dek la re e di len  cil Ey lem Pla ný nda ve ar dýn dan a çýk la nan hü kû met prog ra mýn da, bal kon ko nuþ ma la rý nda, ön ce lik le de mok ra si, öz gür lük ve in san hak la rýn da Tür ki ye nin â ci len hu kuk dev le ti ze mi ni ne o tu ra ca ðý ve bu nun i çin her tür lü ya sal dü zen le me ler ya pý la ca ðý sö zü ve ril miþ. Bun la rýn ba þýn da þüp he siz, Tür ki ye nin Ýn san Hak la rý Ev ren sel Be yan na me si ni ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ni iç hu ku ku nun par ça sý ha li ne ge ti ri le ce ði at fýy la, AB ye tam ü ye li ðin ön þar tý o lan hak ve öz gür lük ler le il gi li si ya sî kri ter le rin, de mok ra tik dü zen le me le rin uy gu la ma sý ge li yor. Ký zýl ca ha mam da ya pýl dý ðý gi bi 2023 he de fi, hat ta 2071 he de fi nden dem vu ru lup baþ ka par ti ler le bu nun pa tent po le mi ði ya pý lý yor. Lâ kin ge li nen saf ha da, AB i le mü zâ ke re ler de 36 baþ lýk tan an cak bi ri a çý lýp ka pan mýþ. An ka ra nýn AB ba þa rý sýz lý ðý biz zat Baþ ba kan ca ve baþ mü zâ ke re ci AB Ba ka ný nca i ti raf e dil mek te. Ke za biz zat Baþ ba kan ýn 2012 so nu nu ta rih ve rip U mu dum a za lý yor ik ra rýy la, de mok ra tik ye ni a na ya sa va a di ye ni den ra fa kal dý rýl ma nok ta sýn da. Ü ze rin den 10 se ne geç miþ  cil Ey lem Pla ný nda, bü tün se çim be yan nâ me le rin de ve hü kû met prog ram la rýn da yi ne le nen ta ah hüd ler de, si ya se tin de mok ra tik leþ me si i çin si ya sî sis tem in AB norm la rý na gö re ýs la hý ya pýl mýþ, si ya sî par ti ler ve se çim ka nun la rý tâ dil e dil miþ de ðil. Yi ne yar gý re for mu ya pý la ma mýþ. E ði ti min de mok ra tik leþ me si çer çe ve sin de YÖK ün ya pý sý dü zel til me miþ, mes le kî ve tek nik e ði ti min ge liþ ti ril me si ve yay gýn laþ tý rýl ma sý sað lan ma mýþ. E ði tim öz gür lü ðü ö nün de ki en gel ler kal dý rýl ma mýþ. Da ha sý ve ri len va ad le rin ak si ne, bu sü reç te ha zýr la nan ye ni Ce za Ka nu nu nda, i zin siz e ði tim ku rum la rý aç mak baþ lý ðý al týn da e vin de kom þu ço cuk la rý na mec ca nen Kur ân der si ve di nî bil gi ler ve ril me si ne ha pis ce za sý ge ti ren su is ti ma le a çýk mad de ler ko nul muþ. Ýç ki ve u yuþ tu ru cu nun yüz de 130 u art ma sý na kar þý iç ki ya sa ðý nýn a la ný da ral týl mýþ. A ðýr bi lân ço Bu a ra da Su ri ye sý ný rýn da ki ma yýn la rýn te miz len me si i þi ni Ya hu di ser ma ye li fir ma la rýn ol du ðu ya ban cý þir ket le re ver me te þeb bü sün de bu lu nul muþ. Ta rým Ba kan lý ðý nýn gý da ve yem a maç lý ge ne tik ya pý sý de ðiþ ti ril miþ or ga niz ma lar ve ü rün le ri nin it ha la tý, iþ len me si, ih ra ca tý, kon trol ve de ne ti mi ne da ir yö net me lik le ge ne ti ði de ðiþ ti ril miþ ve boz du rul muþ (GDO lu) to hum ve gý da la rýn it ha li, pa zar lan ma sý ve ü re ti mi nin sý nýr la rý ge niþ le til miþ. Ve baþ la tý lan de mok ra tik a çý lým la rýn ar ka sý gel me miþ. As ke rî ve sâ yet ba zý a lan lar da ge ri le til miþ gi bi gö rün se de, te mel da ya nak la rý na do ku nul ma mýþ. Baþ ta TSK Ýç Hiz met Ka nu nu na da ir 35. mad de ol mak ü ze re dar be le re ge rek çe gös te ri len ay rýk lar mev zu at ta du ru yor. Yar gý da ki çift baþ lý lýk de vam e der ken, as ke rî yar gý güç len di ril miþ. As ke rî har ca ma la rýn Sa yýþ tay de ne ti mi ne ka pa týl ma sý na de vam e dil miþ. As ke rî iþ ler ye ni om buds man/ ka mu de net çi li ði ya sa sý nýn kap sa mý na ko nul ma mýþ. Son 10 yý lýn a ðýr bi lân ço su bun lar la bit mi yor

10 10 EKONOMÝ 6 KASIM 2012 SALI + Haberler Ýh ra cat çý ye ni pa zar lar a rý yor n Mer sýn Gi ri þim ci Ý þa dam la rý Der ne ði (GÝ AD) Baþ ka ný Al per Gür soy, AB pa za rýn da ki da ral ma son - ra sýn da Türk ih ra cat çý la rý nýn, dün ya e ko no mi sin de ya - þa nan dal ga lan ma nýn du rul ma sý ný bek le mek ye ri ne ye ni pa zar lar a ra dý ðý ný bil dir di. Gür soy, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye nin ö zel lik le son yýl lar da ih ra cat ra kam la rý i çin id di a lý söy lem ler de bu lun du ðu nu ve 2012 yý lý nýn 10 ay lýk ih ra cat ra kam la rý na ba kýl dý ðýn da bu id di a la rýn so mut kar þý lýk lar el de et ti ði ni kay det ti. Gür soy, ihracatta e kim a yýn da ya þa nan dü þü þün AB pa za rýn da ki da ral madan kaynaklandýðýný di le ge tir di. Tür ki ye de ya þa nan kriz ler den do la yý tec rü be ka zan - dýk la rý ný ve bu nun sa ye sin de da i ma B pla ný ha zýr la ma - yý öð ren dik le ri ne dik ka ti çe ken Gür soy, þöy le de vam et ti: Türk ih ra cat çý sý ar týk dün ya e ko no mi sin de ya þa - nan dal ga lan ma nýn du rul ma sý ný bek le mek ye ri ne ken - di ne ye ni pa zar lar a rý yor. Ýh ra cat çý la rý mýz ar týk a kýl cý çö züm ler ü ret me yo lu nu se çi yor. Tür ki ye nin bað lý bu lun du ðu coð ra fi ko nu mu ve sa hip ol du ðu im kan la rý sa ye sin de bu gün sa de ce kom þu ül ke le re de ðil, dün ya - nýn dört bir ya ný na ih ra cat ya pý lý yor. Mer sin/a a 2013 te enf las yon dage ri le me bek len ti si 400 ver gi mü fet tiþyar dým cý sý a lý na cak n Ma lýye Ba kan lý ðý Ver gi De ne tim Ku ru lu Baþ - kan lý ðý 400 ver gi mü fet tiþ yar dým cý sý a la cak. Ko nu ya i - liþ kin du yu ru, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya - yým lan dý. Bu na gö re, sý na va baþ vur mak i çin en az 4 yýl lýk li sans e ði ti mi ve ren si ya sal bil gi ler, hu kuk, ik ti sat, iþ let me, ik ti sa di ve i da ri bi lim ler fa kül te le rin den ve ya en düs tri mü hen dis li ði i le iþ let me mü hen dis li ði bö lüm - le rin den ya da bun la ra denk li ði yet ki li ma kam lar ca ka - bul e di len yurt i çi ve yurt dý þýn da ki öð re tim ku rum la - rýn dan bi ri ni bi tir miþ ol mak ge re ki yor. A day lar dan 9-10 Tem muz 2011 ve 7-8 Tem muz 2012 ta rih li Ka mu Per so nel Seç me Sý nav la rý nýn KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 pu an tür le ri nin her han gi bi rin den 80 ve ü - ze ri pu an al ma þar tý nýn a ran dý ðý sý nav i çin baþ vu ru lar Ka sým sü re sin ce ya pý la bi le cek. Gi riþ Sý na vý ön ce kla sik u sul de ya zý lý, son ra da söz lü o la rak dü zen le ne - cek, ya zý lý sý nav da ba þa rý lý o lan a day lar An ka ra da söz - lü sý na va ta bi tu tu la cak. Söz lü sý nav ta ri hi, ye ri ve sa a ti ( li ye.gov.tr) ve ( in ter net say - fa la rýn da ay rý ca i lan e di le cek. an ka ra/a a Yer li u çak i çin ça lýþ tay ya pý la cak n sývýl Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü (SHGM), Tür - ki ye nin 2023 Viz yo nu nun da ki he def ler a ra sýn da yer a lan yer li u çak ü re ti mi nin en ö nem li a þa ma la rýn - dan ser ti fi kas yon sü re ciy le il gi li 7 A ra lýk U lus la ra ra sý Si vil Ha va cý lýk Gü nü nde Ser ti fi kas yon Za ma ný ad lý bir ça lýþ tay dü zen le ye cek. SHGM den ya pý lan ya - zý lý a çýk la ma ya gö re, Tür ki ye nin 2023 yý lý si vil ha va - cý lýk he def le rin den bi ri o lan Ha va a ra cý ve/ve ya par - ça sý nýn ser ti fi kas yon ka bi li ye ti nin ka za nýl ma sý he de fi doð rul tu sun da yü rü tü len ça lýþ ma la ra iv me ka zan dýr - ma sý he def le nen ça lýþ tay, Av ru pa Ha va cý lýk Em ni ye ti A jan sý (E A SA) ve Tür ki ye de ki tüm il gi li ku rum ve ku ru luþ la rý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ha va cý lýk a la nýn da ser ti fi kas yon alt ya pý sý nýn o luþ tu rul ma sý ve yol ha ri ta sý nýn be lir len me si a ma cýy la dü zen le ne cek ça lýþ tay da, il gi li ku ru luþ la rýn ka pa si te ve ka li te le ri nin ar tý rýl ma sý hedefleniyor. an ka ra/a a I rak, ha len ba kir bir pa zar n Tür ký ye-i rak Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TI SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na ye ni den se çi len Ne vaf Ký lýç, ha len ba kir bir pa zar o lan ve dün ya nýn il gi si ni çek me ye de vam e den I - rak ta Türk iþ a dam la rý nýn ya pa ca ðý ti ca re tin, Türk e ko no mi si ni dün ya nýn ilk 10 e ko no mi si a ra sý na ta - þý ma da ö nem li bir et ken o la ca ðý ný be lirt ti. Tür ki ye i le I rak a ra sýn da ki i liþ ki le ri ge liþ tir mek a ma cýy la 17 Ma yýs 2012 de ku ru lan TI SÝ AD ýn 1. o la ðan ge nel ku ru lu ya pýl dý. Tek lis te i le gi di len se çim ler de Ku - ru cu Baþ kan Ne vaf Ký lýç, ye ni den yö ne tim ku ru lu baþ kan lý ðý na se çil di. Ký lýç, ge nel ku rul da yap tý ðý ko - nuþ ma da, TI SÝ AD ýn, dün ya nýn ilk 10 e ko no mi si i - çin de ol ma yo lun da hýz lý ve sað lam a dým lar la i ler - le yen Tür ki ye nin, gü cü ne güç kat mak i çin yo la çýk tý ðý ný söy le di. I rak i le Tür ki ye a ra sýn da geç miþ - ten bu gü ne kar deþ lik bað la rý ve ti ca ri bað la rýn bu - lun du ðu nu ha týr la tan Ký lýç, þun la rý söy le di: I rak, da ha i yi bir ge le cek i çin þe kil len di ði son yýl lar da, ay ný za man da ye ni den in þa e dil mek te dir. Bu sü reç - te ül ke mi zin I rak a si ya si ve e ko no mik kat ký sý bü - yük tür. Bu kat ký, gün den gü ne ar tar ken, I rak ýn ye - ni den in þa sýn da Türk iþ a dam la rý a de ta ha ri ka lar ya rat mak ta dýr. An cak tüm dün ya nýn pay al mak is - te di ði bu ge li þim de pa yý mý zý kay bet me mek, a van - taj la rý mý zý i yi de ðer len dir me li. Mer sin /a a TAZÝYE Kardeþlerimiz Mustafa, Ahmed (merhum), Mehmet, Halil Üzmezoðlu, Fehime Bayol (Üzmezoðlu), Saadet Orhan (Üzmezoðlu), Sevim Aydýn (Üzmezoðlu) 'nun babasý Erdoðan Orhan'ýn kayýnpederi Sami Üzmezoðlu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý Ýs Tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý nda ki (ÝMKB) sa tý cý lý sey re rað men Türk Ha va Yol - la rý (THY) his se si Baþ ba kan Er do ðan ýn haf ta so nu yap tý ðý a çýk la ma la rýn ar dýn dan ön ce ki ka - DO LAR E U RO AL TIN C. AL TI NI pa ný þa gö re yak la þýk yüz de 4,5 o ra nýn da yük se liþ kay det ti. Baþ ba kan Er do ðan haf ta so nu DÜN DÜN DÜN DÜN yap tý ðý a çýk la ma da Türk Ha va Yol la rý i le Al man Luft han sa Ha va Yol la rý nýn or tak iþ let me ci - SER BEST 1,7820 2, , lik ya pa bi le cek le ri ni söy le miþ ti. Gü ne yük se liþ le baþ la yan THY his se le ri en yük sek 4,42 li ra yý PÝ YA SA ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN gör dük ten son ra þu da ki ka lar da ön ce ki ka pa ný þa gö re yüz de 4,54 o ra nýn da yük se liþ le 4,36-1,7930 2, , ,38 li ra se vi ye le rin de den ge len di. THY his se se ne di Þu bat 2011 den be ri gör dü ðü en yük sek p se vi ye ye çý kar ken, ta ri hi zir ve si ne doð ru týr ma ný þý na da de vam et miþ ol du. Ýs tan bul/a a Fitch, kre di no tu mu zu yük selt ti thy' ninhis se le riyük se li þegeç ti türkýye'nýn KrEDÝ notu, KrEDÝ DErECELEnDÝrME KUrULUÞU FÝtCH tarafindan BB'Dan YatIrIM YaPILaBÝLÝr SEVÝYE OLan BBB-'YE YÜKSELÝLDÝ. FÝtCH'Ýn açiklamasinin ardindan ÝMKB'nÝn EnDEKS KOntratI rekor ÞEKÝLDE YÜKSELDÝ. PÝYaSaLar KararI OLUMLU KarÞILaDI. kre dý de re ce len dir me ku ru lu - þu Fitch, Tür ki ye nin kre di no tu - nu BB dan ya tý rým ya pý la bi lir se vi ye o lan BBB- ye yük selt ti. Fitch in Tür ki ye nin kre di no tu - nu ya tý rým ya pý la bi lir se vi ye ye yük selt me si nin ar dýn dan de ðer - len dir me de bu lu nan Mar baþ Men kul De ðer ler A raþ týr ma Mü - dü rü Ü ze yir Do ðan, Fitch Tür - ki ye nin dö viz cin si kre di no tu nu BB dan BBB- ye yük sel te rek Tür ki ye yi ya tý rým ya pý la bi lir ül - ke se vi ye si ne çý kar dý. Tür ki - ye nin al dý ðý ilk kre di no tu nu göz ar dý e de cek o lur sak, ya tý rým ya - pý la bi lir se vi ye ye çýk mýþ ol mak Tür ki ye i çin bir ilk. Bun dan son - ra di ðer ku rum la rýn ka rar la rý bek le ne cek tir di ye ko nuþ tu. Bir çok fo nun bir ül ke yi ya tý rým Tür kýye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ - ÝK), 2012 yý lý E kim a yýn da Tü ke ti ci Fi yat la rý En dek si nin (TÜ FE) yüz de 1,96, Ü re ti ci Fi yat la rý En dek si nin (Ü - FE) de yüz de 0,17 o ra nýn da art tý ðý ný a çýk la dý. TÜ ÝK in 2003 baz yýl lý ve ri - le ri ne gö re, yýl lýk enf las yon TÜ FE de yüz de 7,80, Ü FE de i se yüz de 2,57 ol du. 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yýl lýk enf las yon i se tü ke ti ci fi yat la rýn da yüz - de 9,53, ü re ti ci fi yat la rýn da i se yüz de 7,80 dü ze yin de ger çek leþ ti. A na har ca ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 6,81 i le gi yim ve a yak ka bý gru bun da ger çek leþ ti. E kim a yýn da en deks te yer a lan grup lar dan ko nut ta yüz de 3,31, u laþ týr ma da yüz de 2,06, gý da ve al - kol süz i çe cek ler de yüz de 1,66, ha ber - leþ me de yüz de 1,30, çe þit li mal ve hiz met ler de yüz de 0,78, lo kan ta ve o tel ler de yüz de 0,67, ev eþ ya sýn da yüz de 0,50, al kol lü i çe cek ler ve tü - tün de yüz de 0,48, e ði tim de yüz de Dün ya tu rizm sek tö rü Ýs tan bul da bu lu þa cak ya pý la bi lir ül ke sta tü sün de gö re bil - me si i çin en a zýn dan 2 ku rum dan ya tý rým ya pý la bi lir no tu al ma sý þar - tý ol du ðu nu söy le yen Do ðan, þun - la rý i fa de et ti: Bu ne den le bun dan son ra Mo ody s ve S&P den ge le - cek a çýk la ma lar da ha ö nem li o la - cak. Mo ody s geç ti ði miz haf ta yap tý ðý a çýk la ma lar da Tür ki ye nin no tu nu en a zýn dan ö nü müz de ki 6 ay lýk dö nem de ar týr ma ya ca ðý nýn i - þa ret le ri ni ver miþ ti. S&P de i se mev cut kre di no tu muz ya tý rým ya - pý la bi lir se vi ye nin i ki ka de me al - týn da ve gö rü nüm du ra ðan. Ý ler le - yen gün ler de S&P de Fitch in bu ka ra rý ný des tek le ye cek bir a dým a - ta bi lir. S&P den ge le cek en a zýn - dan bir ka de me not ar tý þý ve po zi - tif gö rü nü me çe kil me si þa þýr tý cý ol - ma ya cak týr. Ýs tan bul /a a Enf las yonu zamlar arttýrdý TÜR KÝYE, dün ya kent le ri nin ge le ce ði nin tar tý þý la ca ðý Bir - leþ miþ Mil let ler Tu rizm Zir ve si ne ev sa hip li ði ya pa cak. Bir leþ miþ Mil let ler Dün ya Tu rizm Ör gü tü Kent Tu riz mi Kü re sel Zir ve si 15 Ka sým 2012 ta ri hin de Kül tür ve Tu - rizm Ba kan lý ðý i le Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) iþ bir li ðin de Ýs tan bul Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri le cek. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye o la rak 2023 he def le ri nin 50 mil yon tu rist ve 50 mil yar do lar ge lir el de et mek ol du ðu nu kay det ti. Hi sar cýk - lý oð lu, A na do lu da ki tu rizm po tan si ye li ni ha re ke te ge çi ril - 0,28, sað lýk ta yüz de 0,04 fi yat ar tý þý ger çek leþ ti. Eð len ce ve kül tür de i se fi - yat lar yüz de 0,20 o ra nýn da düþ tü. Ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re TÜ - FE de en yük sek ar týþ yüz de 11,75 i le ko nut gru bun da ger çek leþ ti yý lý E kim a yýn da Ü FE ay lýk baz da yüz de 0,17, 10 ay da i se yüz de 0,90 ar týþ mey da na gel di. Yýl lýk baz da Ü FE ar - tý þý yüz de 2,57, 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re de yüz de 7,80 ol du. Ay lýk de ði - þim ta rým sek tö rün de yüz de 0,02, sa - na yi sek tö rün de yüz de 0,21 o la rak ger çek leþ ti. Ö zel kap sam lý tü ke ti ci fi - yat la rý en dek si gös ter ge le ri ne ba kýl dý - ðýn da, çe kir dek enf las yon ye ri ne a - çýk la nan TÜ FE gös ter ge le ri, E - kim de ay lýk baz da mev sim lik ü rün - ler ha riç yüz de 1,40 art tý. Tür ki ye de E kim a yý i ti ba rýy la yýl lýk baz da fi yat - la rýn en faz la art tý ðý böl ge yüz de 8,62 i le Ýs tan bul ol du. Yýl lýk baz da TÜ FE ar tý þý An ka ra da yüz de 7,75, Ýz mir de yüz de 7,74 ol du. an ka ra/a a ÝMKB ta ri hî zir ve yi gör dü FITCH IN Tür ki ye nin kre - di no tu nu ya tý rým ya pý la bi - lir se vi ye o lan BBB- ye yük selt me si nin ar dýn dan Va de li Ýþ lem ve Op si yon Bor sa sý nda (VOB) 2012 A - ra lýk va de li en deks kon tra tý ta ri hi zir ve si o lan 93 bin pu a ný gör dü. Gü ne pu an dan baþ la yan en deks kon tra tý, ÝMKB nin ilk se - ans ka pa ný þýn da se - vi ye le rin de bu lu nu yor du. Fitch in a çýk la ma la rý nýn ar - dýn dan e ka dar yük se len en deks kon tra tý da ki ka lar da se vi - ye le rin de den ge len di. Ban ka la ra ra sý pi ya sa da do lar 1,7816 li ra ya, Av ro i se 2,2795 li ra ya ka dar ge ri le di.ýs tan bul /a a Ga ran tý Ya tý rým E ko no mis ti Gi zem Öz tok al týn saç, 2013 yý lý nýn ni san-ma yýs dö ne min de enf las yo nun yüz de 6,5 la ra ka dar ge ri le me si ni bek le dik le ri ni be lirt ti. E kim a yý enf las yon ve ri le ri ni a a mu ha bi ri ne de ðer len di ren al týn saç, enf las yo nun yük sek gel me sin de e lek trik ve do ðal ga za ya pý lan zam mýn et ki li ol du ðu nu di le ge ti re rek, Ko nut ka le min de enf las yon ay lýk yüz de 3,3 ar tar ken, u laþ týr ma da ar týþ yüz de 2 se vi ye sin de ol duk ça yük sek. Gi yim ta ra fýn da mev sim sel lik kay nak lý ar týþ yüz de 7 ci va rýn da. Ü FE de ki hýz lý dü þüþ ve çe kir dek enf las yon da ki ý lým lý se yir, enf las yon da gö re ce o lum lu gö rü nü mü des tek li yor de di. al týn saç, e ko no mi de ki ya vaþ la ma göz ö nü ne a lýn dý ðýn da 20 Ka sým da ki Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu top lan tý sýn da ko ri do run üst ban dýn da bir 50 baz pu an lýk in di rim da ha bek le dik le ri ni vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: Bu haf ta Çar þam ba gü nü de Mer kez Ban ka sý an ka ra da e ko no mist ler le bir a ra ya ge li yor. O ra da ki söy lem ta kip e di li yor o la cak. Yýl so nu tü FE enf las yon bek len ti miz yüz de 7, yý lý nýn ni san-ma yýs dö ne min de enf las yo nun yüz de 6,5 la ra ka dar ge ri le me si ni bek li yo ruz yý lý ný i se yüz de 6 i le ka pa ta ca ðý mý zý he sap lý yo ruz i çin yüz de 5 o lan enf las yon he de fi nin i se þu an ki enf las yon gö rü nü mü i le ya ka la na bi le ce ði ni dü þün mü yo ruz. Ýs tan bul / a a me si du ru mun da bu he def le rin çok ra hat ya ka la na ca ðý na i þa ret e de rek, þun la rý söy le di: Tür ki ye de ki o tel le rin 1 mil - yon ya tak ka pa si te si nin yüz de 85 i 12 il de bu lu nu yor. Ge ri ka lan yüz de 15 lik ka pa si te 69 il de top la ný yor. Bu ya pý nýn de ðiþ me si ge re ki yor. 15 Ka sým da ya pa ca ðý mýz bu zir ve nin so nuç la rý ný i yi a na liz et me li yiz. Ö zel lik le bu ko nu da uz - man o lan ya ban cý la rýn ka tý la ca ðý i no vas yon ve þe hir tu riz - mi nin ge le ce ði o tu ru mu nu ül ke miz de ki ye rel tem sil ci le rin iz le me si ni ve þe hir plan la rý ný bu na gö re göz den ge çir me le - ri ni ö ne ri rim. U nut ma ya lým ki, kent le rin dö nü þü mü Tür - ki ye nin ge le ce ði ni de be lir le ye cek tir. Kent sel dö nü þüm de tu rizm ö nem li bir be lir le yi ci dir. Kent le rin re ka bet çi lik en - dek si, e ko no mik po tan si ye li, gi ri þim ci lik ve ya þa na bi lir lik se vi ye si ka dar kent tu riz mi nin gel di ði nok ta ken tin ba þa rý ya da ba þa rý sýz lýk öy kü sü nü be lir li yor. Ýs tan bul/a a p p p TÝM: Not ar tý rý mý ge cik miþ bir ka rar n Tür ký ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch in Tür ki ye nin kre di no tu nu ya tý rým ya pý la bi - lir dü ze ye çý kar ma sý ü ze ri ne yap tý ðý ba sýn a çýk la ma - sýn da, ka ra rýn ge cik miþ bir ka rar ol du ðu nu i fa de et ti. Bü yü kek þi nin a çýk la ma sýn da þöy le de di: Tür ki ye e - ko no mi sin de yu mu þak i niþ se nar yo su nun ba þa rý sý, ca - ri a çýk ve enf las yon da he de fe yak la þýl ma sý, is tik rar lý ih ra cat ve bü yü me ar tý þý i le bir lik te Tür ki ye nin kre di no tun da ar týþ bek len ti si nin ol du ðu nu da ha ön ce bir - çok plat form da di le ge tir miþ tik. Bu bek len ti le rin so - nu cun da Tür ki ye nin hak et ti ði kre di no tu na ka vuþ - ma sý ný çok o lum lu bu lu yo ruz. Fa kat bu ka ra rý geç kal mýþ bir ka rar o la rak gö rü yo ruz. Kre di no tu nun ya tý rým ya pý la bi lir ül ke se vi ye si ne çý ka rýl ma sý çok ö - nem li dir. Kre di no tu nun ya tý rým ya pý la bi lir ül ke se vi - ye si ne yük sel til me si i le da ha faz la doð ru dan ya ban cý ya tý rým çek me yi bek li yo ruz. Ar ta cak doð ru dan ya - ban cý ya tý rým lar, hem ül ke mi zin ü re ti mi ne ve is tih da - mý na kat ký da bu lu na cak týr. Tüm bu o lum lu tab lo ya rað men, kre di no tu ar tý þý nýn se bep o la ca ðý yük lü ser - ma ye gi ri þi, Türk Li ra sý nýn de ðer len me si ne yol a ça - cak týr. Ýh ra ca týn bü yü me ye gi de rek da ha faz la ka tý ver di ði bu dö nem de, re ka bet çi kur se vi ye si nin ko run - ma sý nýn ö nü müz de ki dö nem de ki kri tik ö ne me sa hip ol du ðu na i na ný yo ruz. e ko no mi ser vi si A ve a, TTNET i le bir lik te bü yü yor n a ve a Üst Yö ne ti ci si (CE O) Er kan Ak de mir, A - ve a nýn ge lir le ri, ge çen yý lýn ü çün cü çey re ði ne o ran la yüz de 11 o ra nýn da ar ta rak, 910 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti de di. Ak de mir, A ve a nýn ü çün cü çey rek de ðer len dir me si nin ya pýl dý ðý top lan tý da ki ko nuþ ma - sýn da, ü çün cü çey rek te a bo ne sa yý sý ný 13,2 mil yo na çý kart týk la rý ný be lir te rek, ki þi ba þý kul la ným sü re si nin art tý ðý ný ve A ve a nýn a bo ne ba þý ko nuþ ma sü re si nin 350 da ki ka ya yük sel di ði ni kay det ti. Mo bil in ter net te ge çen se ne ye gö re yüz de 64 lük bir bü yü me hý zý ol - du ðu nu i fa de e den Ak de mir, þun la rý söy le di: 100 mil yon luk ge li ri aþ týk. A ve a cep mo dem ler ler de TTNET i le bir lik te o lan pa zar pa yý mýz da ki bü yü me de vam e di yor. Pa za rýn yak la þýk yüz de 30 luk kýs mý ný yö ne ti yo ruz. Tür ki ye de top lam te le fon sa týþ la rý 2012 yý lýn da bü yü me di. A ma a kýl lý te le fon bü yü me si hýz la de vam e di yor. A ve a nýn top lam ci haz bü yü me si ve pa zar pa yý ar tý yor. Ýs tan bul/a a TEÞEKKÜR rahmeti rahman'a kavuþan eþim Hatice Çakmak'ýn vefatý münasebetiyle, taziyede bulunan Eþref ve Rabia Mert, Nevþehir Yeni Asya Okuyucularý, Kayseri Yeni Asya Okuyucularý, Ankara Yeni Asya Okuyucularý, gerek cenazesine iþtirak ederek, gerek gazetemize taziye vererek ve gerekse telefonla veya bizzat taziyede bulunarak acýmýzý paylaþan aðabey ve kardeþlerimize þükranlarýmýzý sunar, bütün geçmiþlerimize Cenâb-ý allah'dan rahmet vemaðfiret niyaz ederiz. Ahmet Çakmak Ürgüp Yeni Asya Temsilciliði

11 + MEDYA POLÝTÝK 6 KASIM 2012 SALI 11 Ri sa le-i Nur o ku du di ye çi le çe ken ler Tü ke tim kül tü rü nekar þý soh bet kül tü rü DÝ YAR BA KIR DA so kak la rýn ya sak lan dý ðý ný gö rün ce... O kul ön lük le riy le gaz bom ba sý a ra sýn da ka lan ço cuk la rý... Ya kýl mýþ las tik le rin ar ka sýn dan taþ at tý rý lan ço cuk la rý... Ya sak lan mýþ mi ting ler den bes le nen si ya set çi le ri gö rün ce... Çok u zak lar dan... A yak la nan at las lar dan... Çar pýþ ma ta ri hin den... Çý kýp gel di E ce Ay han... Biz tü zük ler le çar pý þa rak bü yü dük kar de þim Vel ha sýl on lar vur du biz bü yü dük kar de þim Ba ba mýz dö vül dü gül la bi ci o dun lar la tý mar ha ne de A ca ba halk ne dir di ye dü þü nür a ra da i þit ti ði Baþ ka ne ye sa rý la ca ðýz yok sa... Res mi ge çit AKP i le CHP, Cum hu ri yet Bay ra mý nda ki sa ha ça lýþ ma la rýy la(!) ne mal ol duk la rý ný bir kez da ha ser gi le miþ ol du lar. Ya lan-do lan o lan þu ki, bir ke re CHP nin be yaz Türk le ri yok 29 E kim miþ, yok 19 Ma yýs mýþ bu tip bay ram la ra git me ye as la te ves sül et mez ler. Ya van bul duk la rý böy le tö ren ler den zer re ce haz zet mez ler. Stad yum la ra da Va tan Cad de si ne de, ge lir se ge ne Ga zi os man pa þa lý lar, Se fa köy lü ler ge lir. A man Cum hu ri yet el den git me sin di ye rek, son on se ne dir mis yon la rý ge re ði lüt fe dip se fer ber lik nö be tin de ler di ye; ký zýy la ký za nýy la yol la ra dö kü le rek se kiz on met re de bir sý ra lan mýþ in zi bat la rýn ge ri bas, ge ri bas! di ye i tek le dik le ri cad de le re do lu þup da rap rap ge çen as ker le ri sey ret mek, an cak bir va roþ zev ki o la bi lir ki; Al lah yaz dýy sa boz sun, i þi bu nok ta la ra var dý rýp o ra lar da gö rün mek da hi is te mez ler. On la rýn bu can hý raþ far fa ra la rý na ka nýp da bay ram de li si ol duk la rý ný san ma mak ge re kir. Ken di si o tu rur ken e sas du ruþ ta bek let ti ði e ki bi ni tuz luk gi bi ar ka sý na di ze rek týp ký Ýl ker Baþ buð gi bi fo toð raf ve ren CHP nin Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný, çe lenk koy ma tö re nin de ki dav ra ný þý nýn bir gaf de ðil, dü pe düz i lik le ri ne ka dar iþ le miþ as ke rî ve sa yet an la yý þý nýn bir yan sý ma sý ol du ðu nu bu yol la da ka nýt la mýþ de ðil mi dir? Ü ze ri ör tül me ye ça lý þý lan ha ki kat, ar týk tý ka na bil me si müm kün ol mak tan çýk mýþ pat lak bir bo ru gi bi, ne yap sa lar da her ta raf la rýn dan fýþ kýr mak ta dýr. De mok ra tik re form la rý ya pa ca ðý yer de, Ke ma list dev le ti e le ge çi re rek bi raz da ken - GEÇEN haf ta nýn gün de mi ne dam ga sý ný vu ran ko nu, ben ce kor san Cum hu ri yet kut la ma sý se be biy le ya þa nan lar dan zi ya de, Cum hur baþ ka ný i le Baþ ba kan a ra sýn da ki çift baþ lý lýk a týþ ma sýy dý. Tar týþ ma yý bi li yor su nuz, a ma ya zý nýn ko nu su o lan bo yu tu nu ký sa ca ö zet le ye yim. An ka ra da A nýt ka bir e yü rü mek is te yen le rin ö nü ne ku ru lan po lis ba ri ka tý ný kal dýr ma ta li ma tý ný ki min ver di ði ko nu þu lur ken çift baþ lý lýk tar týþ ma sý doð muþ tu. Ta li ma tý Cum hur baþ ka ný nýn ver di ði id di a sý ü ze ri ne Baþ ba kan, bu ül ke yi çift baþ lý bir yö ne tim le bu gü ne ka dar ge tir me dik, bun dan son ra da çift baþ lý bir yö ne tim le bu ül ke bir ye re var maz çý ký þýy la ra hat sýz lý ðý ný di le ge tir miþ ti. Cum hur baþ ka ný i se ce va ben, mem le ket i da re sin de, ül ke i da re sin de çift baþ lý lýk doð ru da de ðil dir de dik ten son ra, Cum hur baþ ka ný o la rak Cum hu ri yet Bay ra mý nýn bü tün ül ke de ne zih bir þe kil de kut lan ma sýy la il gi li yet ki li le rin dik ka ti ni çek mem den da ha do ðal bir þey ol maz. Ay rý ca çift baþ lý lýk gi bi bir þey de ol maz di ye rek ko nu ya Baþ ba kan ýn bak tý ðý a çý dan bak ma dý ðý ný gös ter miþ ti. Cum hur baþ ka ný nýn bu ya zý da vur gu la mak is te di ðim hu su sa da ya nak teþ kil e den cüm le si i se dik kat çe ki ciy di: A na ya sa mýz, mev cut ka nun la rý mýz he pi mi zin yet ki ve gö rev le ri ni, so rum lu luk la rý ný za ten a çýk ça be lirt miþ tir. Böy le ce Cum hur baþ ka ný, A na ya sal yet ki le ri ne dik kat çe ke rek ge rek ti ði hal ler de ge re ken mü da ha le le ri ya pa bi le ce ði ni i fa de et miþ o lu yor du. Ya da ne ye ký za ca ðýz? Ya sak la nan so kak lar dan, o ya tah vil si ya set çý kart ma ya ça lý þan BDP ye mi? Bir ya sak lar ta ri hi miz var. Ya sak lar ki ta bý mýz. O nu o ku du di ye yýl lar ca ha pis ya tan genç le ri miz var. Em re i ta at ten baþ ka ça re si ol ma yan gaz bom ba lý po li se mi? Yu ka rý dan e mir gel di fak sý na mah kûm va li ye mi? 30 yýl dýr te le viz yon ha ber le rin de spi ker le rin að zý na sa kýz o lan, Kan la rý yer de kal ma ya cak sö zü ne mi? di le ri ne hiz met is te yen AKP nin a ma e sas o la rak Er do ðan ýn da, mi a dý ný dol dur muþ mað dur luk di na mizm le rin den sta tü ko cu za lim lik sü reç le ri ne na sýl ge çiþ yap tý ðý ný, bay ram da ki per for man sýy la ar týk i yi ce gös ter di ði söy le ne bi lir. Bir kaç po lis ba ri ye ri yü zün den ka dim yol ar ka da þý Cum hur baþ ka ný na bi le mü sa ma ha sýz dav ra nan Er do ðan, çift baþ lý yö ne tim ba ha ne siy le a vý ný baþ ka sýy la pay laþ mak is te me yen bir kurt gi biy ken, ül ke nin ca ný na o ku yan çift baþ lý hu kuk sis te mi ne ge lin ce ne den se bir den bi re ke di kal mak ta dýr. Ha yýf la na ca ðý mýz en bü yük ka yýp lar dan bi ri, I. Cum hu ri yet in bu mo nist ve mi li ta rist A ta türk çü zih ni yet le de mok ra tik bir ze mi ne o tu ra ma ya ca ðý ný dok san se ne son ra gös ter mek ve tas fi ye et mek o la na ðý doð muþ ken, din sel de ðer ler le sos la yýp bu se fer de ken di a maç la rý i çin kul lan ma ya kalk mak, ya zýk ki kos ko ca bir ta ri hî fýr sa týn ka çý rýl ma sý na se bep teþ kil e de ce ði dir. Kal dý ki bu tu tum, da ha ön ce ya pýl mýþ o lan la rý da es ki hâ li ne ge ti ri yor. Bay rak la rý ný ka pýp tek rar so kak la ra dö kü len es ki re jim ta raf tar la rý ný â de tâ az met ti re rek meþ ru laþ tý rý yor. Yü rü mek ya da baþ ka tür lü bay ram yap mak, ya hut suç i çer me dik çe han gi mak sat lar i çin o lur sa ol sun al ter na tif gös te ri ler dü zen le mek is te yen le rin en gel len me si ne se yir ci ka lý na maz. Ke ma list le rin din dar la ra yap týk la rý ný na sýl tas vip et me diy sek, din dar la rýn on la ra ya pa cak la rý ný da e de me yiz. Öz gür lük ten an la dý ðý mýz, sa de ce AKP nin ki ler ol ma ma lý dýr. Mut lak öz gür lük ler den ya nay sak, be ðen sek bi le bi ri nin, 12 Ey lül Cun ta sý nýn yap tý ðý Dar be A na ya sa sý nýn Cum hur baþ ka ný na ver di ði ya sa ma ya, yü rüt me ye ve yar gý ya i liþ kin grev ve yet ki ler Mad de-104 te ay rýn tý la rýy la sý ra la ný yor. Bun lar dan i ki si ne dik kat çek mek is ti yo rum. Bi rin ci si: 104. mad de ye gö re Cum hur - baþ ka ný Dev le tin ba þý dýr. Bu nun an la mý, dev let te bir tek baþ var dýr, o da Cum hur baþ ka ný de mek de ðil mi? Ý kin ci si: 104. mad de ye gö re Cum hur baþ ka ný, ge rek li gör dü ðü hal ler de Ba kan lar Ku ru lu na baþ kan lýk et mek ve ya Ba kan lar Ku ru lu nu baþ kan lý ðý al týn da top lan tý ya ça ðýr mak yet ki si ne sa hip. Bu þu de mek: Cum hur baþ ka ný, ne za man ge rek li gö rür se, Baþ ba kan ý bypass e de rek, Ba kan lar Ku ru lu nu, ya ni Hü kü met i ken di baþ kan lý ðý al týn da top lan tý ya ça ðý ra bi lir ya da top lan mýþ o lan Ba kan lar Ku ru lu na ge lip baþ kan lýk e de bi lir. Ne ye ký za ca ðýz? Ben hiç bi ri ne kýz mý yo rum ar týk. On lar vur du biz bü yü dük di yen çar pýþ ma ta ri hin den ders al ma yan kim var sa, ço cuk ö lüm le rin den u tan ma yan bu ha li mi ze ký zý yo rum sa de ce. Gen ce cik mem le ket ev lat la rý nýn ö lüm ha ber le ri ne a yar lý o bek le yi þe ký zý yo rum. Ya sak lar dan bes le nen bir dü ze ne ký zý yo rum. Ve ne ka dar ge ri le re git sem bü tün yol lar yi ne o çýk maz so kak ta tý ka ný yor. Ya sak lar so ka ðýn da... Me se la kan lý 1 Ma yýs tan son ra ki ilk 1 Ma yýs ta da so kak lar ya sak lan mýþ tý. A dý so ka ða çýk ma ya sa ðý ydý... Genç tik. Dün ya yý de ðiþ tir mek is ti yor duk. Ön ce ya sak so kak lar dan baþ la dýk ve biz çýk týk. Yar gý lan dýk. Þim di ba ký yo rum. De ði þen bir þey yok. be ðen me di ði miz di ðe ri ne bas kýn ge lip ken di bo ra za ný ný öt tür me si ne su sa ma yýz. Ký zýl ca ha mam da ki son ko nuþ ma sý da gös te ri yor ki, Er do ðan, on yý lýn mu ha se be si ni ya par ken en kü çük bir ö ze leþ ti ri ye yer ver me ye rek, son dö ne min de ki so run lu po li ti ka la rýn dan þaþ ma yýp, hât tâ da ha da bü yü te rek sür dü re cek gö zük mek te dir. Bu nun an la mý i se, ak la ge le cek her ko nu da ge ri ye Özgürlükten anladýðýmýz, sadece AKP ninkiler olmamalýdýr. Mutlak özgürlüklerden yanaysak, beðensek bile birinin, beðenmediðimiz diðerine baskýn gelip kendi borazanýný öttürmesine susamayýz. gi diþ o la ca ðý dýr. Me se lâ TSK ü ze rin de bu vak te ka dar hiç bir dü zen le me za ten ya pýl ma dý ðý gi bi, kor ka rým bun dan son ra da ya pýl ma ya cak týr. Er do ðan me se le le re bir or du re for mu ü ze rin den de ðil de, ö nü ne çý kan la rý ce za lan dý ra cak ka dar lýk bak tý ðý i çin, ka bak Si liv ri de ki le rin ba þýn da pat la mak tan ö te ye gi de me miþ tir. Bü yü ka nýt ý, Ba ba fil min de ki gi bi Dol ma bah çe de e li ni öp tü ðü i çin af fe dip ö dül - Çift baþ lý lýk ta Ak Par ti kat ký sý Ýktidar, cunta anayasasý nda var olan durumu bir de halk desteðiyle güçlendirerek, devlette çiftbaþlýlýk ý kendi elleriyle güçlendirmiþ oldu. An lý yo ruz ki, Baþ ba kan ve Cum hur baþ ka ný di ye çift baþ lý lýk fa lan yok. Doð ru dan tek baþ lý lýk var ve o baþ da Cum hur baþ ka ný. Ka bul e der si niz ya da et mez si niz, a ma A na ya sa ya gö re du rum bun dan i ba ret. Þim di ge le lim, çift baþ lý lýk ta Ak Par ti nin kat ký sý na... Bi li yor su nuz, Ab dul lah Gül ün Cum hur baþ ka ný se çil me si ne es na sýn da ya þa nan 367 ta ra týþ ma la rý, Ak Par ti Hü kü me ti ni, Cum hur baþ ka ný nýn halk ta ra fýn dan doð ru dan se çil me si ne da ir a na ya sa de ði þik li ði ne gö tür müþ tü. Mec lis te 367 sa yý sý na u la þa ma yan Ak Par ti bu na i çer le miþ, duy gu sal bir tep ki yle a na ya sa nýn 102. mad de si ni de ðiþ ti re rek, Cum hur baþ ka ný nýn halk ta ra fýn dan se çil me si ne i liþ kin dü zen le me yi ge tir miþ ti ta rih ve 5678 sa yý lý ka nun la ka bul e di len ya sa ya gö re, bun dan böy le ge nel oy la ya pý la cak se çim de, ge çer li oy la rýn salt ço ðun lu ðu nu a lan a day Cum hur baþ ka ný se çil miþ o la cak tý. Bu de ði þik lik ya pý lýr ken, za ten A na ya sa ya gö re dev le tin ba þý o lan, is te di ði za man yü rüt me ye de baþ kan lýk e de bi len Cum hur baþ ka ný nýn, bir de halk o yu i le se çil me si du ru mun da da ha da güç le ne ce ði, hal ka kar þý so rum lu Baþ ba kan var ken, bir de so rum suz Cum hur baþ ka ný nýn Baþ ba kan ka dar yet ki li o la ca ðý u ya rý la rý na ku lak as ma yan Ak Par ti, sa de ce an lýk bir ge liþ me ye kar þý tep ki ye da ya lý duy gu sal bir ref leks gös te re rek 367 yi i za le e di ci bir de ði þik lik yap mýþ tý. Ha di yap mýþ tý, ba ri bu nu ya par ken, 32 yýl son ra yi ne ya sak la nan so kak la rý mýz var. Ya ni bir ya sak lar ta ri hi miz var. Ya sak lar ki ta bý mýz. O nu o ku du di ye yýl lar ca ha pis ya tan genç le ri miz var. Ki mi mi? Nâ zým Hik met i... Ri sa le-i Nur o ku du di ye çi le çe ken in san la rý mýz da ol du. U nu tu yo ruz iþ te bun la rý. Ne ye ký zý yo rum bi li yor mu su nuz? Ba lýk ha fý za sýn dan da ö te... Sü rek li ay ný ol ta ya ge len bir top lum sal ta rih i çin de... Alz he i mer bir dev let o lur sa nýz... Ký za cak bir þey de ha týr la ya maz sý nýz ar týk. Ve iþ te ben a sýl bu na ký zý yo rum... Fa tih Çe kir ge Hür ri yet, len dir miþ; Baþ buð a da, TV ye çý kýp par ma ðý ný sal la dý di ye der si ni ver miþ tir. Or du nun ha zi ne den ge çin me li sos yal te sis le rin de ki a ris tok ra si ler de de bir de ði þik lik ol ma mýþ týr. Kü çük rüt be li ler her za man ki gi bi ça týþ ma lar da ö lür ken, kon for mist çý kar cý la rýn sta tü le rin de her han gi bir ge ri ye gi diþ yok tur. Ýs ter gö rev de is ter e mek li ol sun lar, ken di si ne mu ha le fet o luþ tur ma sýn lar di ye, san ki ge ne ral ler le a ra sýn da zým ni bir mu ta ba kat te sis et miþ gi bi dir: Siz ba na do kun maz sa nýz, ben de si ze do kun mam! De mok ra tik hi da ye te er dik le ri i çin de ðil, o la nak la rýn el den git me si ni is te me yen e mek li pa þa lar a ðýz la rý na fer mu ar dik ti rir ken, o da bun la rýn ký yak ha yat la rý na el sür me mek te dir. Ni san gi bi da ha ba ha rýn ba þýn day ken çýk týk la rý ev le ri ne, bü tün yaz bo yun ca o kamp se nin bu or du e vi be nim di ye rek, e kim so nu na ka dar gir me yen e mek li ge ne ral ler var dýr. Ör ne ðin þim di kýþ se zo nu ge li yor. U lu dað da, Er ci yes te, Pa lan dö ken de, El ma dað da, Il gaz da, Kar tal ka ya da ki or du ev le ri ni ken di kâ þa ne le ri ne çe vi re cek o lan e mek li ge ne ral ler le, ay rý ca lýk la rý ný þe ke rim, bu se ne de bir kay dýk, bir kay dýk.. di ye an la ta rak mut la nan say gý de ðer ha ný me fen di le ri ni mer cek al tý na bir a lýn ba ka lým, han gi u mut la rý ný zýn üs tü ne kar yað dý ðý ný gör müþ o la cak sý nýz? Er do ðan ýn ar týk ken di sta tü ko su nun iþ gal, tah kim ve sa vu nu cu su ol du ðu ka fa la ra dank et me li dir. Na mýk Çý nar Ta raf, Cum hur baþ ka ný nýn yü rüt me ye da ir yet ki le ri ne i liþ kin de bir de ði þik lik ya pýl say dý ol maz mýy dý? O lur du, la kin o gün ler de Ak Par ti kim se nin tav si ye si ne ku lak a sa cak bir ruh ha li i çin de de ðil di. Me se le le ri ge niþ dü þü ne bil me, çok yön lü a na liz e dip o la sý prob lem le ri ön le me me le ke si de yok tu an la þý lan. Za ten Cun ta A na ya sa sý nda var o lan du ru mu bir de halk des te ðiy le güç len di re rek, dev let te çift baþ lý lýk ý ken di el le riy le güç len dir miþ ol du. Bu gün Baþ ba kan ýn çift baþ lý lýk tan ya kýn ma sý an lam lý o lu yor mu siz ce? Þim di Cum hur baþ ka ný ge lip Ka bi ne nin ba þý na o tu rur sa bu na kim ne di ye bi lir? He le bir de halk ta ra fýn dan se çil dik ten son ra... Bu, AKP nin duy gu sal ve an lýk ref leks ler le ha re ke te ge çe rek ic ra a ta bu lun du ðu nu, i le ri yi dü þün me me le ke si nin ye ter li dü zey de ol ma dý ðý ný gös ter me si ba ký mýn dan ö nem li. Ay ný ger çek li ðe bi na en, bu gün kü ba zý hu ku ki ve ad li ge liþ me ler de de, i da ri tu tum ve a tý lým lar da da ba si ret siz lik ih ti ma li çok yük sek. Ni te kim AKP, top lum da me se la ba þör tü sü so ru nu gi bi ka na yan ya ra ha li ne ge len pek çok hu su su, ya sal ze min de çöz mek ye ri ne, i da ri uy gu la ma lar la ve göz yum ma yön te miy le çöz müþ gi bi yap mak tan ö te bir ic ra at ta bu lun ma dý. Çün kü me se le ler i þin eh li ta ra fýn dan is ti þa re yle e le a lýn mý yor; san ki baþ ka la rý nýn fi kir le ri ne i ti bar et me yen bir ki bir var gi bi. Son ra da çift baþ lý lýk tan ya ký ný lý yor. Fa ruk Kö se Ye ni A kit, NE CA TÝ KA ÐAN ÇE TÝN ne ca ti ka Eð len di ði miz, ye yip iç ti ði miz me kân lar, bin di ði miz a ra ba lar, ta kýn dý ðý mýz mü cev her ler bi zi soy lu kýl maz. Soy lu luk, ö te ki ni i þi te bil mek ten ya pýl ma bir mü cev her dir. Soy lu lar, kalp le ri ni bir mü cev her gi bi ta þý yan ve kalp le riy le dü þü nen in san lar dýr. Bu ül ke nin en soy lu in san la rý, di ðer le ri nin a cý sý ný en çok i çin de his se den ler dir. Prof. Dr. Ke mal Sa yar Ý lk de fa Av ru pa ve A me ri ka da or ta ya çý ka - rak, bü tün ül ke le re ya yý lan tü ke tim kül tü rü, in san lý ðýn mut lu lu ðu nu da ma a le sef tü ket ti, bi tir di. Bu kül tür, be ra be rin de a þý rý har ca ma la rý, ge rek siz ih ti yaç la rý, in sa nî mü na se bet ler de sýð laþ ma yý, ya ban cý laþ ma yý ve yal nýz laþ ma yý da ge tir di. Bu gü nün in sa ný bun dan 50 yýl ön ce ki le re ký yas la da ha çok tü ke tir ken, da ha hu zur suz dur. A þý rý tü ke tim; ta sar ruf, ka na at, cö mert lik, yar dým se ver lik gi bi ö zel lik le ri e rit ti. Hýrs la rý art týr dý. Tü ke tim kül tü rü, kalp le ri ka tý laþ týr dý, mer ha met ve þef ka ti yok et ti. Bü tün bun la rýn so nu cu o la rak top lum sal þid det de art tý. Bir yö nüy le kul lan-at þek lin de ö zet le ne bi le cek tü ke tim kül tü rü; in san la rý, þir ket le ri ve dev let le ri sa de ce men fa at ler i çin ya þa ma ya yön len dir di. Bu kül tü rün et ki siy le in san lar ha ya tý bir yar dým laþ ma o la rak de ðil, bir mü ca de le o la rak al gý la dý lar. Böy le ce em pa ti ve an la yýþ a zal dý. A þý rý tü ke tim, gay ri meþ ru zevk ve iþ tah la rý kam çý la dý. Tü ke tim kül tü rü ne kar þý, bi zim kül tü rü müz de yüz yýl lar dýr var o lan soh bet kül tü rü nü can lan dýr mak ge re kir. Soh bet kül tü rü, pey gam ber ler ta ra fýn dan in san lý ða öð re til miþ bir kül tür dür. Ýs lâm Pey gam be ri Hz. Mu ham med (asm) i se, bu kül tü rü en mükemmel bir þekilde bü tün dün ya ya göstermiþtir. Sa ha be ler, Pey gam be ri miz le (asm) soh bet e de rek Ýs lâm la ta nýþ mýþ lar, soh bet e de rek Ýs lâm ý baþ ka la rý na da öð ret miþ ler dir. Da ha son ra ki yüz yýl lar da ya þa mýþ ev li ya lar, â rif ler ve â lim ler soh bet hal ka la rý ku ra rak Kur ân ý ve ha dis le ri baþ ka la rý na ak tar dý lar. Bu sa ye de Ýs lâm kül tür bi ri ki mi ne sil den ne si le ge çe rek bu gün le re gel di. Mev lâ na dan Yu nus a, Ý mam-ý Rab ba nî den Be di üz za man a bü tün gö nül er le ri soh bet kül tü rü i le in san lý ða hi tap et ti ler. Böy le ce ni ce fe da kâr ruh lar ye tiþ ti, Ýs lâm ýn nu ru her ye re u laþ tý. Hu zur ik li mi i le o ra da bu lu nan her ke si ku þa tan soh bet ler, her gö nü le þi fa ver di. Soh bet kül tü rü, gü nü müz de de bü tün can lý lý ðý i le ya þa dý ðý mýz yüz yý lý et ki le me ye de vam e di yor. Gö nül soh bet le rin de dem le nen çay lar la bir lik te hu zur, fe rah lýk ve sü kû net de dem le ni yor. Köy o da la rýn da, mi sa fir lik ler de, dost mec lis le rin de soh bet e de rek o ku nan ki tap lar sa ye sin de dün ya bir ke re da ha ma ne vî o la rak di ri li yor. Soh bet kül tü rü nü can lan dýr mak, uy gu la mak is te yen le re þun la rý ö ne ri riz: Ýlk ön ce 8-10 ki þi lik bir ar ka daþ gru bu i le, haf ta nýn bel li bir gü nün de, bir ev de ve ya bir çay bah çe sin de, bir de niz ký yý sýn da ve ya yem ye þil bir bah çe de top la nýn. E li ni ze Be di üz za man ýn Söz le ri ni, Mev lâ na nýn Mes ne vî 'sini ve ya Meh met A kif in Sa fa ha t'ýný a lýn. A ma Ri sa le-i Nur dan bir e se ri ö zel lik le a lýn. Bir ki þi, ilk o la rak her han gi bir bö lüm den bir kaç say fa o ku sun. Son ra, o ku nan cüm le ler den ne an la dý ðý ný zý, bu gün ler le o lan ben zer lik le ri, fark lý lýk la rý an la týn. Cüm le ler den ha re ket le ye ni bað lan tý lar ku run. Mo dern in sa nýn çek ti ði sý kýn tý lar la, o cüm le ler de sak lý an lam la rý ký yas la yýn. Bu yön tem le dört-beþ haf ta bo yun ca sü rek li bir a ra ya ge lin. Hem soh bet e din, hem de dýþ dün ya nýn yýp ra tý cý tem po sun dan bir kaç sa at li ði ne u zak la þýn. Bu soh bet mec li si ne za man za man ye ni ar ka daþ la rý ný zý ça ðý rýn. Son ra da bu uy gu la ma yý bü tün se ne bo yun ca de vam et ti rin. Soh bet kül tü rü nü ya þa mak ve can lan dýr mak is te yen ler, bun lar ü ze rin de dü þün sün ler: Bu as rýn in sa ný çok yal nýz ve ya ban cý. Ken di ne, a i le si ne, kül tü rü ne, top lu mu na, dün ya ya, Al lah a u zak, yal nýz ve ya ban cý O, tü ke tim kül tü rü ne e sir ol muþ. Ken di kül tü rü nü bil mi yor, bil mek de is te mi yor. Ken di ni ku þa tan ha yat bi çi min den, kre di kart la rýn dan, eð len ce kül tü rün den, har ca ma lar dan, borç lar dan, a la cak lar dan, ö de me ler den bir an bi le kur tu la mý yor. Böy le bir in sa na bi raz ne fes al dýr ma nýn bir yo lu ol ma lý. Kur tu luþ yol la rýn dan bi ri si, yüz yýl la rýn bi ri ki mi i le bu gün le re gel miþ soh bet kül tü rü. Hay di bi raz soh bet e de lim, baþ ka la rý ný an la ma ya ça lý þa lým. On la rýn dert le ri i le dert le ne lim, prob lem le ri ni çöz me ye ça lý þa lým. Ken di sý kýn tý la rý mýz ko nu sun da bi ze ö ne ri ler ge ti re bi le cek soh bet ar ka daþ la rý mýz dan ö ne ri ler din le ye lim. Ben mer kez ci de ðil, di ðer gam o la lým. Soh bet le ri mi zin mer ke zin de ma ne vî-ul vî bir ba kýþ a çý sý ol sun. Yu nus gi bi di ye lim: Se ve lim, se vi le lim, dün ya kim se ye kal maz. Bu kub be de hoþ bir se dâ bý rak mak týr ö nem li o lan

12 12 6 KASIM 2012 SALI BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ + SÝ TE TA NI TI MI Gazetemizden yeni bir hizmet: E-GAZETE Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝNDÝÐÝ ü ze re sa nal or tam da ga ze te o ku ma ný za o la nak sað la yan en bü yük ye ni lik e-ga ze te sis tem le ri dir. Ga ze te say fa - la rý nýn pdf for mat la rý nýn, ga ze te le rin in ter net si te le rin de ya yýn - lan ma sýy la e-ga ze te a dý ný a lý yor. Ga ze te miz de Ye ni As ya da ar týk mat ba a dan ön ce ek ra ný nýz da o la cak. Ö zel lik le yurt dý þýn - da ya þa yan lar i çin bü yük a van taj o lan bu sis tem le, ön ce le ri a - la ma dý ðý nýz ga ze te ni zi, in ter net te da ha ba sýl ma dan o ku ya bi le - cek si niz. Çok uy gun fi yat a van taj la rýy la a bo ne lik üc ret le ri nin sað lan dý ðý e-ga ze te miz; ni as ya.com.tr/e-ga ze te ad re sin de hiz met ve ri yor. Renk se çi ci ka lem! BÝR ka lem dü þü nün. Et ra fý nýz da ki renk - le ri kop ya la ya bil sin (ör ne ðin: t-shirt ü - nüz de ki bir ren gi) ve is te di ði niz za man o ren gi yaz ma ný za im kân sað la ya bil sin. Pro to tip o la rak ge liþ ti ri len bu ke lam, Ko re li ta sa rým cý Jin sun Park ta ra fýn dan ü re til di. Ka lem þu þe kil de ça lý þý yor: Üst kýs mýn da bu lu nan bir RGB renk al gý la - yý cý yý ta rat mak is te di ði niz böl ge ye tu tu - yor su nuz ve ü ze rin de ki düð me si ne ba sý - yor su nuz. Bir sa ni ye i çe ri sin de renk al - gý lan mýþ o lu yor ve al gý la nan ren gi ka le - min ya nýn da bu lu nan in ce u zun ek ran - dan gö re bi li yor su nuz. Ka le min i çe ri sin - de üç a det renk tü pü bu lu nu yor. Bun lar kýr mý zý, ye þil ve ma vi (RGB). Bu üç renk ka rýþ tý rýl dý ðýn da ye di a na renk ve ton la rý ný ü re te bi li yor su nuz ki, bu da yak la þýk 16 mil yon renk de mek. Ta ra - ma iþ le mi bit ti ðin de sý ra bu üç ren gin den ge li o ran lar da ka rýþ tý rý la rak, ta ra nan ren gin ay ný sý el de e di li yor. Ka rýþ týr ma iþ le min den son ra da ta ra nan ren gin ay - ný sý ný ka ðý da dö ke bi li yor su nuz. Ka lem hâ lâ ge liþ ti ril me a þa ma sýn da. Da ha in ce ta sa rým ve ta ra nan renk le rin bi re bir ay ný kop ya sý ný ya za bil me gi bi fi zi kî ve ya zý lým i le a lâ ka lý ö zel lik le ri nin ge liþ me - si ge re ki yor. Bü tün bu ge liþ tir me a þa - ma sý na rað men þu an bi le ta sa rým cý la - rýn ve gra fi ker le rin vaz ge çil mez le ri a ra - sý na gi ri yor. (bi lim.org) SAP Fo rum, iþ dün ya sý ný Yep ye ni Bir Ya rýþ la ta nýþ týr dý.tc u zan tý lý a lan a dý EN yay gýn o la rak kul la ný lan.com u zan tý sý i le bi ten in ter net a lan ad la rý na bir ye ni si da ha ek len di. 5 Ka sým dan i ti ba ren pa za ra.tc u zan tý lý a lan a dý se çe nek le ri de su nul ma ya baþ lan dý. 3 A ÞA MA DA HÝZ ME TE SU NU LU YOR ".TC" a lan a dý nýn sa hi bi o lan Ýn gi liz A dams Na mes þir ke ti ni sa týn a lan Al man kö ken li IN - TERS TA TE þir ke ti nin Tür ki ye de kur du ðu TCNET In ter net in su na ca ðý,.tc u zan tý sý 3 a - þa ma da hiz me ti ne su nu lu yor. Mar ka la rýn ve ku - rum la rýn in ter net or ta mýn da i sim le ri nin fark lý ki þi ler ce a lýn ma sýy la ya þa dýk la rý mað du ri ye ti göz ö nün de bu lun du ran TCNET yö ne ti mi, so rum - lu luk la rý ge re ði pa za ra gir dik le ri ilk 9 gün yal - nýz ca Mar ka Tes cil Bel ge si o lan ku rum ve ki þi le - re ö zel ka yýt haf ta sý o la rak a yýr dýk la rý ný a çýk la dý - lar. ".TC" u zan tý lý a lan a dý kul la nan mar ka la rýn hak la rý ný ko ru mak a maç lý o la rak gi ri þim de bu - lu nan TCNET yö ne ti mi, tü ke ti ci ler le yap tý ðý söz leþ me ge re ði her han gi bir i ti laf ta Ýs tan bul Ti - ca ret O da sý nýn kur du ðu Ha kem Ku ru lu nun ka rar la rý na u ya cak. KA MU YA ÜC RET SÝZ VE RÝ LE CEK Di ðer u zan tý lar la il gi li yurt dý þý mah ke me ler de hak la rý ný a ra yan mar ka, ki þi ve ku rum lar.tc u zan tý sýn da böy le bir so run ya þa ma ya - cak. 3 A ra lýk 2012 ta ri hin den i ti ba ren i se.tc u zan tý sý, is te yen her ke sin kul la ný mý na su nu la cak. TCNET Ge nel Mü dü rü Er tan U - lu taþ.tc u zan tý sý ný Tür ki ye de pa za ra su - nar ken hem in ter net sek tö rü ne ko lay lýk ve kat - ma de ðer sað la ya cak la rý ný, hem de ya ban cý bir ya tý rým cý yý tek no lo ji si i le be ra ber Tür ki ye ye ge tir miþ o la cak la rý ný söy le di..gov u zan tý sý nýn A me ri kan Dev le ti ne a it bir u zan tý ol du ðu nu be lir ten U lu taþ, sos yal so - rum lu luk ge re ði tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ - la rý na ".TC" u zan tý sý ný üc ret al ma dan ve re - cek le ri ni söy le di. ÝÞ DÜNYASI, bu yýl Yep ye ni Bir Ya rýþ baþ lý ðýy la 16 E kim 2012 gü nü Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Tür ki - ye nin en bü yük tek no lo ji et kin li ði SAP Fo - rum da bu luþ tu. Tür ki ye de ki müþ te ri le ri - nin top la mý dün ya nýn 25 in ci bü yük e ko no - mi si ne e þit o lan SAP, et kin lik bo yun ca Tür - ki ye nin ve dün ya nýn en i yi le ri ni a ðýr la dý. Bir gün de bin ler ce ka tý lým cý yý bu luþ tu ran et kin lik, 14 pa ra lel sa lon da 90 a ya kýn su - nu ma ev sa hip li ði yap tý. A çý lýþ ko nuþ ma sý bir i no vas yon ve tek no lo ji gu ru su o lan SAP Ve ri ta ba ný ve Tek no lo ji Dün ya Baþ ka ný Ste ve Lu cas ta ra fýn dan ya pý lan SAP Fo rum 2012 de, tek no lo ji den en doð ru þe kil de ya - rar la na rak zir ve ye oy na yan þir ket ler ba þa rý öy kü le ri ni ka tý lým cý lar la pay laþ tý lar. Bu yýl 17 in ci kez dü zen le nen ve Tür ki - ye nin en bü yük tek no lo ji et kin li ði o lan SAP Fo rum, e ya kýn ka tý lým cý yý a ðýr - la dý. Yep ye ni Bir Ya rýþ baþ lý ðýy la hýz la de ði þen ko þul lar da re ka bet çi ka la bil me nin yön tem le ri ni ma sa ya ya tý ran et kin lik, IBM in pla tin, Fu jit su&ne tapp ýn i no vas - yon spon sor lu ðun da ger çek leþ ti. Tür ki - ye de ki müþ te ri le ri nin top la mý dün ya nýn 25 in ci bü yük e ko no mi si ne e þit o lan SAP, et kin lik te top lam 14 pa ra lel sa lon da, ba þa rý hi ka ye le ri nin de ay rýn tý la rýy la e le a lýn dý ðý 90 ýn ü ze rin de su nu ma yer ver di. Tür ki - ye nin ve dün ya nýn en i yi þir ket le ri nin su - num la rý ný iz le yen ka tý lým cý lar, gü ne bir i no - vas yon ve tek no lo ji gu ru su o lan SAP Ve ri - ta ba ný ve Tek no lo ji Dün ya Baþ ka ný Ste ve Lu cas ýn a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la dý. Ý no vas yon ve tek no lo ji gu ru su Ste ve Lu - cas, bü yük ve ri nin ge le ce ði ni de ðer len dir di. SAP Ve ri ta ba ný ve Tek no lo ji Dün ya Baþ ka ný Ste ve Lu cas, SAP Fo rum un a çý lý - þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da mo bil tek no lo ji ler ve bu lut bi li þi min þir ket le rin iþ ya pýþ bi çim - le ri ne kat ký la rý nýn ya ný sý ra son yýl la rýn tek - no lo ji trend le ri a ra sýn da ilk sý ra lar da yer a - lan bü yük ve ri kul la ný mý nýn iþ dün ya sý na et - ki le ri ni de dik kat çe ki ci ör nek ler le a na liz et - ti. Pe ra ken de dev le ri nin bü yük ve ri yi kul la - na rak pro mos yon stra te ji le ri ni na sýl be lir le - di ði ve ban ka cý lýk sek tö rün de yü rü tü len risk a na li zi sü reç le rin de bü yük ve ri kul la ný mý sa ye sin de or ta ya çý kan ye ni lik çi yön tem ler - den na sýl ya rar la nýl dý ðý gi bi kri tik ko nu la ra Ste ve Lu cas de ði nen Ste ve Lu cas, iþ dün ya sýn da bü yük ve ri kul la ný mý ný tüm de tay la rýy la in ce le di. HÂ LÂ 20. YY KON SEP TÝ Ste ve Lu cas, CE O la rýn iþ le ri ni ha la 20. yüz yýl kon sep ti ne da ya lý i þa ret le ri ve ya öl - çüt le ri kul la na rak yü rüt me ye ça lýþ týk la rý ný vur gu la ya rak, Bu gün di ji tal bir dün ya da ya þý yo ruz. Yap tý ðý mýz þey le rin ço ðu e lek tro - nik o la rak kay de di li yor, iþ le ni yor, bir bi ri i le et ki le þi yor, sos yal le þi yor ve ha týr la ný yor. Bu da ku rum la ra, bu di ji tal bil gi le rin tü mü nü kul la na rak ye ni öl çüt ler ve ya çö züm ler et - ra fýn da iþ le ri ni o luþ tur ma fýr sa tý ve ri yor. Ör ne ðin, ye ni di ji tal i þa ret ler kul la ný la rak týb bi ku rum la rýn kan ser te da vi si ni ki þi sel leþ - ti ril me si müm kün o lu yor. Pe ra ken de ci ma - ða za lar, müþ te ri le ri i çin ger çek za man lý bil - gi i le zen gin leþ ti ril miþ de ne yim ler o luþ tu ra - bi li yor. Dev let ler i se ver gi de sah te kâr lýk ya - SAP hak kýn da KU RUM SAL ygu la ma ve ya zý lým a la nýn da dün ya li de ri o lan SAP Tür ki ye, þir ke tin 65. ül ke o fi si o la rak 2001 yý lýn da ku rul du. SAP nin dün ya ge ne lin de ki yay gýn kul la ný mý na pa ra lel o la rak Tür ki ye de yýl lýk ci ro ya gö re en bü yük 10 þir ke tin 8 i iþ sü reç le ri ni, SAP çö züm le ri i le kon trol e di yor. Tür ki ye de ne re dey se her ev de SAP sis te mi ü ze rin de ü re ti len on ü rün bu lu nu yor. Ku rul du ðu gün den bu ya na Tür ki ye de ki ge lir le ri ni ve ça lý þan sa yý sý ný is tik rar lý o la rak ar tý ran SAP Tür ki ye, e ko sis te min de ki on lar ca iþ or ta ðýy la bir lik te ün ü ze rin de ni te lik li iþ gü cü ne de is tih dam im ka ný sað la mýþ bu lu nu yor. SAP Tür ki ye hak kýn da da ha ay rýn tý lý bil gi i çin key ad re si ni zi ya ret e de bi lir si niz. pan la rý da ha i yi be lir le ye rek mil yar lar ca do lar ta sar ruf e de bi li yor. SAP, ger çek za - man lý ve ri plat for mu i le bu ye ni lik çi li ði ku - rum la ra sað lý yor. Ye ni bir plat form da ve ri yi na sýl yö ne te ce ði mi zi ve a na liz e de ce ði mi zi ye ni den ta ným lý yo ruz. Böy le ce þir ket ler 21. yüz yýl da iþ yap ma yön tem le ri ni ye ni den keþ fe de bi lir ler de di. VE RÝ LER SÝ LÝN MÝ YOR Ko nuþ ma sýn da son dö ne min dik kat çe ki - ci baþ lýk la rý a ra sýn da yer a lan bü yük ve ri ko nu su na ö nem li bir yer ve ren Ste ve Lu - cas, bü yük ve ri nin ge le ce ði ne i liþ kin so ru la - ra da ya nýt ver di: Bü yük ve ri den son ra sý da ha bü yük ve ri. Bu nun baþ ka bir a çýk la - ma sý yok. Ne re dey se hiç bir þe yin si lin me di - ði bir dün ya da ya þý yo ruz. Ve ri ler si lin mi - yor, e len mi yor ve sü rek li bi rik me ye de vam e di yor. A ma e li niz de ki ve ri nin ne ka dar bü - yük ol du ðu ö nem li de ðil. Ö nem li o lan, bu ve ri yi na sýl iþ le di ði niz, ne þe kil de kul lan dý ðý - nýz ve iþ sü reç le rin de ya rar lan mak i çin ne - ler yap tý ðý nýz. Yö ne ti ci le rin, ça lý þan la rýn ve ta bii ki tüm þir ket le rin ve ri ye doð ru ve hýz lý þe kil de u laþ ma ya, bu nu mo bil ci haz la ra i let - me ye ge rek si nim duy du ðu nu he men her sek tör de gö rü yo ruz. Bu sü reç le rin pro fes yo - nel ve ku ru mun ih ti yaç la rý na gö re ö zel leþ ti - ril miþ bir an la yýþ la yön len di ril me si ge re ki - yor. Þir ket ler de ve ri den so rum lu o la cak Chi ef Da ta Of fi cer (Ve ri den So rum lu Yö - ne tim Ku ru lu Ü ye si) gi bi bir po zis yon yok, fa kat bu po zis yo na þid det le ih ti yaç var ve bu ih ti yaç gi de rek da ha da ar tý yor. TÜRK ÝÞ DÜNYASI SAP ÝLE DÖNÜÞÜYOR SAP Fo rum 2012 nin dik kat çe ki ci su - num la rý Türk iþ dün ya sý nýn son yýl lar da na - sýl tek no lo jiy le dö nüþ tü ðü nü göz ler ö nü ne ser di. Ör ne ðin, 20 fab ri ka sý i le 360 mil yo na ya kýn tü ke ti ci kit le si ne i çe cek su nan Co ca Co la Ý çe cek (CCÝ), SCO RE (Stan dar di ze- COn so li da te-re port) Pro je si i le kon so li de fi nan sal ra por la rýn ha zýr lan ma sü re cin de na sýl %30 ve rim li lik sað la ya bil di ði ni de tay - la rýy la iþ dün ya sýy la pay laþ tý. Türk Ha va Yol la rý i se 150 ça lý þa ný ve 10 ül ke den 100 ün ü ze rin de SAP da nýþ ma nýn dan o lu - þan 250 ki þi lik u lus la ra ra sý bir e kip ta ra fýn - dan ha ya ta ge çi ri len pro je si nin ay rýn tý la rý ný pay laþ tý. Av ru pa nýn en i yi ha va yo lu se çil - miþ bu lu nan ve o pe ras yo nel mü kem mel li ði ön plan da tu tan Türk Ha va Yol la rý, pro je - nin tüm a þa ma la rý nýn ta mam lan ma sýy la bir lik te o pe ras yo nel mü kem mel li ðe u la þa - cak. Kü re sel çap ta sür dü rü len pro je nin SAP e ki bin de Tür ki ye, Hin dis tan, Al man - ya, Ý tal ya gi bi ül ke ler den ka tý lan u lus la ra ra - sý pro je ve ha va yo lu tec rü be si ne sa hip uz - man lar bu lu nu yor. Ga ze te ci lik te mo bil uy gu la ma pat la ma sý var EL CEZÝRE Mo bil Med ya Di rek tö rü Saf dar Mus ta fa, We bit 2012 de yap tý ðý ko nuþ ma da Ga ze te ci lik te mo bil uy gu la ma pat la ma sý var a çýk la ma sýn da bu lun du. Mus ta fa, ko nuþ ma sýn da sos yal med ya nýn a lýþ kan lýk la rý mý zý de ðiþ tir di ði ne de ðin di. El Ce zi re nin ge liþ tir di ði ö zel mo bil uy gu la ma lar sa ye sin den ye ni ha ber an la tým la rý nýn or ta ya çýk tý ðý ný vur gu la yan Mus ta fa, þu i fa de le ri kul lan dý: Ga ze te ci lik te mo bil uy gu la ma pat la ma sý ya þa ný yor. Ar týk uy gu la ma lar ha ber ü re ti mi nin çe kir de ði. Bu sa ye de mu ha bir ler dün ya nýn bir çok ye rin den fark lý ha ber le ri ya ka la ya bi li yor lar. El Ce zi re mu ha bir le ri nin gi de cek le ri böl ge ye gö re ken di mo bil a raç la rý ný seç tik le ri ni be lir ten Mus ta fa, Su ri ye de ta ma mý ip ho ne la çe ki len bel ge se li, Tür ki ye de kul lan dýk la rý fo toð raf uy gu la ma sý ný ve Rus ya da se çim ler sý ra sýn da kul lan dýk la rý ses li ha ber uy gu la ma sý ný ör nek o la rak gös ter di. ( ntvmsnbc)

13 + AÝLE-SAÐLIK 6 KASIM 2012 SALI 13 Ço cuk ken bas tý rýl mýþ duy gu lar öz gü ven ek sik li ði se be bi psý KO LOG Prof. Dr. Üs tün Dök men, Ki þi ler a ra sý i le ti þim ko nu lu söy le þi de, A i le-ço cuk i liþ ki si, ki þi nin ken diy le i le ti þi mi, ben mer kez ci lik, öz gü ven gi bi ko nu lar da bil gi ve rir ken, i le ti þi min al týn ku ral la rý na dik ka ti çek ti. Hil ton SA O tel de dü zen le nen söy le þi de, Prof. Dr. Dök men, ki mi za man din le yen le re dik kat test le ri ya pa rak ken di le ri ni ta ný ma fýr sa tý ver di. Dök men, i le ti þi min ö ne mi ne dik kat çe ke rek, Ki þi ler a ra sý i le ti þi min kuv vet len me si i çin ön ce ki þi nin ken di i le o lan i le ti þi mi ni güç len dir me si ge re kir. Ço cuk ken bas tý rýl mýþ duy gu la rý mýz i le ri de biz le ri öz gü ve ni ek sik, top lum i çe ri sin de ken di ni i fa de e de me yen bir bi rey o la rak ha ya ta su nar de di. Ýþ or ta mýn da da i le ti þi min ö nem li bir pa yý ol du ðu nu vur gu la yan Dök men, Ýþ or ta mýn da ast-üst i liþ ki si ol du ðu i çin ki þi is ter is te mez e go ist o lur. Fa kat bu ra da ben cil de ðil sen cil o lur sak; ya ni em pa ti ku rar sak, hu zur lu bir iþ or ta mý i çe ri sin de ça lýþ ma im ka ný bu la bi li riz di ye ko nuþ tu. Ý le ti þi min i ki bi rim a ra sýn da ki bil gi, duy gu, dü þün ce a lýþ ve ri þi ol du ðu nu vur gu la yan Dök men, þun la rý kay det ti: Ý le ti þim kar þý lýk lý et ki le þim sü re ci dir. Et ki li i le ti þi min te me lin de bi re yin ken di si ni ta ný ma sý, ken di de ðer le ri nin ve tu tum la rý nýn far kýn da ol ma sý ve ken di ne gü ven ya tar. Ý yi bir i le ti þim ci i puç la rý ný a nýn da gö rür (jest ler, mi mik ler, be den du ru þu) ve on la rý ger çek çi o la rak de ðer len di rir. Et ki li i le ti þim i çin et kin din le me, tep ki ver me, o lum lu yak la þým ve ben di li kav ram la rý ö nem ta þý mak ta dýr. Ö NeM LÝ O LaN Ya pi LaN Ha ta DaN Ge RÝ BÝL DÝ RÝM al MaK Ko nuþ ma sýn da a ðýr lýk lý o la rak iþ ye rin de ki yö ne ti ci ve ça lý þan lar a ra sýn da ki i le ti þi me a ðýr lýk ve ren Dök men, bir iþ ye rin de yö ne ti ci nin komp lek si ta výr la rý nýn, alt ka de me de ça lý þan la rýn ken di si nin kol tu ðun da gö zü nün ol du ðu kay gý la rý nýn ça lýþ ma ha ya tý ný çe kil mez ha le ge ti re bil di ði ni vur gu la dý. Ýþ ye rin de er kek ol ma nýn ön de bir du rum o la rak al gý lan ma sý nýn sa kýn ca la rý na da de ði nen Dök men, zi hin sel ve be den sel ben mer kez ci li ðe de dik ka ti çe ke rek, þun la rý söy le di: Kar þý mýz da ki le rin dün ya yý ve o lay la rý al gý la ma ve dü þün me bi çim le ri nin yan lýþ ol du ðu nu, bi zim al gý la ma ve dü þün me bi çi mi mi zin i se tek doð ru ol du ðu nu dü þün mek zi hin sel ben-mer kez ci lik tir. Fi zik sel ben-mer kez ci lik zi hin sel ben-mer kez ci li ði bes ler. Ö nem li o lan, ha ta yap ma mak de ðil, ya pý lan ha ta lar dan ders al mak (ge ri bil di rim al mak), tec rü be ka zan mak týr. a da na / ci han Prof. Dr. Üs tün Dök men Ý yi leþ me yen a ðýz ya ra la rý kan se rin ha ber ci si o la bi lir ÜNÝVeRSaL E ge Sað lýk Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz (KBB) ve Baþ-Bo yun Cer ra hi si Uz ma ný Prof. Dr. Ýs ma il Öz de mir, u zun sü ren ses ký sýk lý ðý, geç me yen a ðýz i çi ya ra la rý, ku la ða vu ran að rý, bo yun da þiþ lik gi bi þi ka yet le rin a ðýz, bo ðaz, gýrt lak ve ye mek bo ru su gi bi kan ser le rin ilk be lir ti si o la bi le ce ði ni söy le di. U zun sü ren bu be lir ti ler de bir KBB he ki mi ta ra fýn dan mu a ye ne ve tet kik e dil me si ge rek ti ði ni kay de den Öz de mir, En dos ko pik ve rad yo lo jik tet kik ler ya pý la rak bu lez yo nun be lir len me si e ðer bir bul gu var i se ge rek ti ðin de bi yop si a lý na rak pa to lo ji tah li li ya pý la rak teþ hi sin bir an ev vel ko nul ma sý ge re ki yor de di. Teþ his kon duk tan son ra has ta lý ðýn bü yük lü ðü, ne re le re ya yýl dý ðý nýn be lir len me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Öz de mir, ay rý ca has ta ak ci ðer ler baþ ta ol mak ü ze re ba zý böl ge le re sýç ra ma ya pýp yap ma dý ðý nýn da or ta ya çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Bu in ce le me ler son ra sýn da has ta lý ðýn han gi a þa ma da ol du ðu tes pit e di le rek baþ ve bo yun böl ge sin de uz man laþ mýþ bir KBB uz ma ný na baþ vu rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Öz de mir, Ya yýl ma tü rü ne gö re kýs mý or ga ný tü mö rün tü rü ne gýrt lak tü mö rü nün a lýn ma sý, bo yun da ki lenf be ze le ri nin te miz len me si cer ra hý yak la þý mý nýn kap sa mý i çin de dir di ye ko nuþ tu. Te da vi de rad yo te ra pi, ke mo te ra pi ve ya bun la rýn ken di a ra la rýn da kom bi ne e dil me si ve cer ra hi ön ce si ve ya son ra sý bir lik te dü þü nü le bi le cek se çe nek ler ol du ðu nu di le ge tir di. Ýz mir / ci han Psikolojik Danýþman Ersin Tokdemir, eðitim öðretim yýlýnýn ilk 1 buçuk ayýný deðerlendirerek, "Çocuklarda tedirginlik ve belirsizlikler beklenen düzeyde olmadý" dedi. FOTOÐRAF: AA Ço cuk lar o ku la ko lay a lýþ tý FA TÝH E ÐÝ TÝM KU RUM LA RI PSÝ KO LO JÝK DA NIÞ MA NI ER SÝN TOK DE MÝR, ÜN ÝLK KEZ UY GU LAN DI ÐI - NI BE LÝR TÝR KEN ÇO CUK LAR DA TE DÝR GÝN LÝK VE BE LÝR SÝZ LÝK LER BEK LE NEN DÜ ZEY DE OL MA DI DE DÝ. FatÝH E ði tim Ku rum la rý Psi ko lo jik da nýþ ma ný Er sin Tok de mir, ün ilk kez uy gu lan dý ðý e ði tim öð re tim yý lý nýn ilk 1,5 a yý ný de ðer len di re rek, Ço cuk lar da te dir gin lik ve be lir siz lik ler bek le nen dü zey de ol ma dý. Hat ta o ku la ilk kez baþ la yan ço cuk lar da gö rü len stre sin bu yýl da ha az ol du ðu nu gör dük. Da ha ön ce o kul ön ce si e ði tim a lan la rýn o ku la u yum sü re ci i se di ðer le rin den çok da ha ko lay ol du de di. O kul la rýn a çýl ma sý na bir haf ta ka la ya pý lan u yum ça lýþ ma la rýn da öð ret men le rin o lum lu yak la þým la rý ve eð len ce li fa a li yet le rin ço cuk la rý ra hat lat tý ðý ný söy le yen Tok de mir, bir çok o ku lun öð ren ci le rin yaþ grup la rý ný dik ka te a la rak e ði tim or tam la rýn da ye ni dü zen le me le re git ti ði ni, bu nun da sü re ci ko lay laþ týr dý ðý ný i fa de et ti. Va tan Daþ LaR, son ba ha rýn gel me siy le ha va sý cak lýk la rýn da ki dü þüþ ne de niy le has ta lýk lar dan ko run mak i çin al ter na tif ça re o la rak gö rü len ak tar la ra yo ðun il gi gös te ri yor. Ýz mit te ha va la rýn so ðu ma ya baþ la ma sýy la grip, nez le, so ðuk al gýn lý ðý ve bo ðaz að rý sý gi bi has ta lýk lar dan ko run mak is te yen va tan daþ lar, do ðal ü rün ler le al ter na tif týp hiz me ti ve ren ak tar lar dan sað la dýk la rý þi fa lý bit ki ler le ön lem al ma ya ça lý þý yor. Kent te 16 yýl dýr ak tar lýk ya pan Sa lih Bo ran, Yak la þan kýþ mev si mi ne de niy le in san la rýn ak tar la ra o lan ta le bi nin art tý ðý na dik ka ti çek ti. Bo ran, Ba ðý þýk lýk sis te mi za yýf o lan ve i yi bes le ne me yen ki þi ler ça buk has ta la ný yor. Bu yüz den in san la rýn i yi bes len me si ge re ki yor. MÜ KeM Me LÝ Yet ÇÝ a Ý Le ÇO cu ÐU O LUM SUZ et KÝ LÝ YOR O ku la ye ni baþ la yan ço cuk lar da gö rü len so run la rýn ö nem li bir kýs mý nýn mü kem mel li yet çi a i le ler ol du ðu na de ði nen Er sin Tok de mir, 1. Sý nýf öð ren ci si ba þar ma ve tak dir e dil me, me rak ve ka bul e dil me duy gu su ön plan da o lan bir ya pý ya sa hip tir. Öð ret men ler ve e be veyn ler bu duy gu sal ya pý la rý u zak dur ma lý lar. Ço cuk lar as la e leþ ti ril me me li ve di ðer öð ren ci ler le mu ka ye se e dil me me li. Bu yaþ dö ne min de ki ka za ným la rýn ka lý cý ol du ðu bil gi si tüm an ne ba ba lar ve öð ret men ler ta ra fýn dan bi lin mek te dir. Bu ne den le, ço cu ðum her a lan da ba þa rý lý ol sun, hem i yi bir mü zik ye te ne ði ol sun, hem a ka de mik ba þa rý sý mü kem mel ol sun, çok i yi spor yap sýn, bil gi sa yar tek no lo ji le ri ni en üst dü zey de kul lan sýn, top lum kar þý sýn da ra hat o la bi le cek bir öz gü ve ne sa hip ol sun gi bi o la ða nüs tü lük ler ço cuk lar dan bek len me me li dir. Ye te nek le rin ge li þi mi ne ö nem ve ril me li, an cak bu nun do ðal sü reç te ve ço cuk la rýn öð re ne bi lir li ði nis pe tin de dik ka te a la rak ço cuk la ra kar þý tu tum ve dav ra nýþ ge liþ tir me li, mü kem mel li yet çi lik ten des tek len me sin de fay da var dýr þek lin de ko nuþ tu. Ý yi an ne ba baol mak ço cuk la i yi i le ti þimkur mak tan ge çer Ha va la rýn so ðu ma sý, ak tar la ra ta le bi art týr dý Bu nun ya nýn da bit ki çay la rý i le ýh la mur i çi le bi lir. Ih la mu run ya nýn da bir par ça zen ce fil, bir par ça ka ran fil ve ya bir par ça tar çýn a lý na bi lir. Çok yor gun o lan lar 3-4 ta ne ka ran fi li ha fif kay na týp i çe rek yor gun lu ðu nu gi de re bi lir. Ka ran fil an ti sep tik bir kök tür, i çil di ði za man bo ðaz að rý la rý ön len miþ o lur. Kýþ gün le rin de an ne ler zen ce fi li bal la ka rýþ tý ra rak ço cuk la rý na ve re bi lir. Bu da vü cu du ý sý týr, bu lan tý yý a lýr þek lin de ko nuþ tu. Bo ran, tar çý nýn vü cut ta ki in sü li ni den ge le di ði ni, vü cut ta ki faz la yað la rý yak tý ðý ný ve ka dýn la ra kuv vet ver di ði ni an la ta rak, Av ru pa da ki bi lim in san la rý nýn tar çýn da ki et ken mad de nin Alz he i mer ris ki ni or ta dan kal dýr dý ðý ný ka nýt la dýk la rý ný di le ge tir di. ÇO cuk La DUY GU SaL BaÐ KUR MaK Ö NeM LÝ Tok de mir, o kul ön ce si e ði tim al mýþ ya da an ne ba ba la rý nýn alt ya pý o luþ tu ra rak ha zýr lan mýþ ço cuk lar da ka lem tut ma, bo ya ma, çi zim yap ma, ba sit sa yý la rý top la ma ya da kav ram lar a ra sýn da i liþ ki ler ku ra rak yo rum la ma be ce ri le ri nin di ðer le ri ne gö re da ha ge liþ miþ ol du ðu nu di le ge tir di. Alt ya pý sý za yýf ve te mel be ce ri le ri ka zan ma ih ti ya cý o lan öð ren ci ler i çin ö ne ri de bu lu nan Tok de mir, öð ret men le rin an ne ve ba ba la rýy la iþ bir li ði ya pa rak öð ren me se vi ye le ri ni art týr ma yo lu na gi dil me si ni tav si ye et ti. O ku la a lýþ ma sü re sin de an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rý des tek le ye rek mo ti ve et me le ri ge rek ti ði ni be lir ten Er sin Tok de mir, o kul ve öð ret men le il gi li o lum lu cüm le ler kul la na rak duy gu sal bað kur ma nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Öð ren ci ler de var o lan ye te nek le rin i yi bir e ði tim or ta mýn da fi liz le ne ce ði bi lin ciy le ha re ket e den Tok de mir, ço cuk la rýn ge li þim ö zel lik le ri ni, il gi a lan la rý ný, dü þün me be ce ri le ri ni ve bi rey sel fark lý lýk la rý ný göz ö nün de bu lun du ra rak ço cuk la rýn me rak duy gu su nu art týr ma ve bu nu e ði tim or ta mý na ta þý mak a ma cýy la dü þün me be ce ri le ri et kin lik le ri dü zen le di. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram BÜ TÜN BÝT KÝ LER MA SUM DE ÐÝL A da ça yý nýn çok do ðal bir kim ya sal i laç ol du ðu nu an la tan Bo ran, A ðýz da çü rük var sa, bak te ri ve ko ku o lu þu yor sa a da ça yýy la gar ga ra ya pa rak bu yok e di le bi lir. A da ça yý nýn sü rül dü ðü ye ri si nek ý sýr maz. Ta rým i laç la rý ge liþ me den ön ce bö cek gel me sin di ye a da ça yý ný ku ru tup, ö ðü te rek seb ze le rin üs tü ne a tar lar dý. Bü tün bit ki ler dik kat li kul la nýl ma lý çün kü bü tün bit ki ler ma sum de ðil dir i fa de si ni kul lan dý. Ka rý þým ü rün le rin su i is ti ma le a çýk ol du ðu nu vur gu la yan Bo ran, o yüz den va tan daþ la rýn mut la ka Ta rým, Gý da ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ndan o nay lý ü rün le ri al ma ya ö nem ver me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Bo ran, müþ te ri nin sa de ce a lýþ ve riþ yap ma a ma cýy la de ðil han gi bit ki yi na sýl kul la na ca ðý ný öð ren mek i çin de gel di ði ni be lir te rek, ak tar lý ðý te da vi e di ci ni te lik te de ðil da ha çok ön le yi ci o la rak yap týk la rý ný kay det ti. Ko ca e li / a a Se mi ne reka týl dý lar, be bek sa hi bi ol du lar pendýk Be le di ye si nin Ö zel E u ro Fer til Tüp Be bek Mer ke zi i le bir lik te geç ti ði miz yýl dü zen le di ði Tüp Be bek Se mi ne ri 16 çif tin be bek has re ti ne son ver di. Ka tý lým cý çift le re son tek no lo jik ge liþ me ler ve uy gun bir te da vi üc re ti su nan Tüp Be bek Mer ke zi Di rek tö rü Dr. Ha kan Ö zör nek, be le di ye i le baþ lat mýþ ol duk la rý pro je nin bu yýl da de vam e de ce ði ni be lirt ti. Be le di ye nin be bek has re ti çe ken çift ler i çin ge çen yýl E kim a yýn da E u ro Fer til Tüp Mer ke zi bir lik te li ðin de dü zen le di ði se mi ner, ka tý lým cý çift le re son tek no lo jik ge liþ me ler ve uy gun bir te da vi üc re ti sun du. Bul muþ ol du ðu bu fýr sa tý ka çýr mak is te me yen 16 çift, be bek mer ke zi ne ka yýt yap tý ra rak 15 gün bo yun ca te da vi gör dü. Bu ký sa sü re zar fýn da o lum lu ne ti ce a lan çift ler, 6 uz man dok tor ve psi ko lo gun yer al dý ðý mer kez de 9 ay bo yun ca pro fes yo nel bir te da vi gö re rek be bek sa hi bi ol du. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ha cet te pe Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Þu le Er çe tin, Ý yi bir an ne ba ba ol mak sa de ce ço cu ða ba kýp bü yüt mek le de ðil, o nun la i yi bir i le ti þim kur mak tan ge çer de di. A da na nýn Ko zan il çe sin de Ý le ti þi min Al týn Ku ral la rý ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Be le di ye Si ne ma Sa lo nun da ger çek le þen prog ra ma ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Prof. Dr. Þu le Er çe tin; ge rek a i le i çe ri sin de ge rek i se top lum da gü zel i le ti þim ku ru la rak in san la rýn bir bi ri ni an la ya bi le ce ði ni söy le di. Ý yi bir i le ti þim i çin sa de ce ko nuþ ma nýn ye ter li ol ma dý ðý ný ak ta ran Er çe tin, be den ha re ket le ri ve mi mik ler le bu nun des tek len me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ý yi bir an ne ba ba ol ma nýn ço cu ða ba kýp bü yüt mek le de ðil, o nun la i yi bir i le ti þim kur mak tan geç ti ði ni vur gu la yan Er çe tin, E ðer siz ler ço cuk la rý nýz la ye te ri de re ce i le ti þim ku ra mý yor sa nýz o nun la ya o lum suz çev re ler ya da sa nal or tam da ki za rar lý ki þi ler i le ti þim ku rar de di. Ýn san la rýn iþ le riy le uð ra þýr ken gö nül le ri de yap ma sý ge rek ti ði ne de ði nen Er çe tin; Biz ler i þi mi zi ba þa rý lý bir þe kil de ya pý yor o la bi li riz a ma gü ler yü zü müz ve tat lý di li miz le in san lar da hoþ bir gö rün tü ne den bý rak ma ya lým. Þu nu u nut ma yý nýz ki, e ðer bir in san la a ra nýz da so run var i se bu so ru nu ön ce ken di niz de a ra yýn, çün kü bu so run da si zin de pa yý nýz var dýr de di. a da na / ci han

14 14 6 KASIM 2012 SALI SPOR + G.Saray'da gözler Cluj'da FATÝH TERÝM, ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NDE YARIN AKÞAM DEPLASMANDA OYNANACAK KRÝTÝK CLUJ MÜCADELESÝNE FUTBOLCULARINI GALÝBÝYET HEDEFÝYLE HAZIRLIYOR. GALATASARAY, gö zü nü Þam pi yon lar Li - gi'nde grup ta ki sý ra la ma yý be lir le ye cek Cluj ma çý na çe vir di. Dep las man da oy na ya ca ðý zor lu 90 da ki ka ön ce sin de tek nik di rek tör Fa - tih Te rim, de fans ve or ta sa ha da ki ba zý i sim - ler de ha la ka rar sýz du rum da. Sa vun ma nýn sa - ðýn da Em ma nu el E bo u e, so lun da i se Al bert Ri e ra'nýn ye ri ga ran ti gö zü kü yor. Te rim'in ka rar sýz ol du ðu yer sa vun ma nýn or ta sý. Se mih Ka ya'nýn i yi leþ me siy le al ter na ti fi ar tan tec rü - be li tek nik a da mýn Dany'nin ya nýn da tec rü be - li Cris'i mi yok sa genç Se mih'i mi oy na ta ca ðý be lir siz. Se mih'in yok lu ðun da Kay se ris por ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da ki per for mans la rýy la göz dol du ran Bre zil ya lý o - yun cu for ma ya ya kýn gö zü kü yor. ORTADA KÝMLER OYNAYACAK? Or ta a lan da da Fa tih Te rim'i zor lu bir ter cih bek li yor. Sel çuk Ý nan'ýn ye ri ga ran ti gi bi gö rü - nü yor. Yek ta Kur tu luþ'un Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da per for man sý Te rim'i dü - þün dü rü yor. Tec rü be li tek nik a dam, Sel çuk'un ya nýn da Yek ta'nýn ya ný sý ra Em re Ço lak ve En - gin Bay tar'ý al ter na tif o la rak dü þü nü yor. For vet hat týn da i se Bu rak Yýl maz ve U mut Bu lut i ki li si gol a ra ya cak. Sað lýk e ki bi nin yo ðun me sai har - ca dý ðý Jo han El man der de sa kat lý ðý na rað men Cluj ka fi le sin de yer a la cak. HA ZIR LIK LAR SÜ RÜ YOR Sa rý-kýr mý zý lý lar, Dev ler Li gi'nde Ro man ya tem sil ci si Cluj i le 7 Ka sým Çar þam ba gü nü dep las man da oy na ya ca ðý (H) Gru bu 4. haf ta ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný sür dü rü yor. Flor ya Me - tin Ok tay Te sis le ri'nde, ger çek leþ ti ri len an - tren man da fut bol cu la rýn 5'e 2 top kap ma ça - lýþ ma sý nýn ar dýn dan çift ka le maç oy na dý ðý kay de dil di. Sa rý-kýr mý zý lý lar da sa kat lý ðý bu lu - nan Jo han El man der'in, te da vi si nin ar dýn dan ta kým dan ay rý sa ha da ça lýþ tý ðý ak ta rýl dý. Galatasaray'a Ýskoçyalý hakem Galatasaray, Þampiyonlar Ligi'nde Roman temsilcisi Cluj ile yarýn akþam deplasmanda oynayacaðý (H) Grubu 4. hafta maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Florya Tesislerinde antrenmaný izlemek için Baðcýlar Kaymakamlýðý'ndan gelen yetim çocuklar teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verip, futbolcularla hatýra fotoðrafý çektirdi. FOTOÐRAF: A.A CLUJ'UN G.SARAY TARAHÝNDE AYRI BÝR YERÝ VAR RUMEN ekibi Cluj, sarý-kýrmýzýlý ekibin tarihinde ayrý bir yer tutuyor. Galatasaray, Avrupa kupalarý tarihinde Cluj'la ilk kez eþleþmesine karþýn, Avrupa kupasý organizasyonlarýnýn baþlamasýndan çok önce rakibiyle önemli müsabakalar oynadý. Sarý-kýrmýzýlýlar, o dönemdeki adý "Kolojvar" olan ve Avusturya- Macaristan Ýmparatorluðu Transilvanya bölgesinin þampiyonu durumundaki Cluj'u, 1911 yýlýnda Ýstanbul'da aðýrlayarak iki müsabaka yaptý. "Kolojvar" takýmýyla 14 Nisan 1911 yýlýnda Ýttihadspor sahasýnda karþýlaþan "Cim Bom", rakibiyle 2-2 berabere kalýrken, bu maç Galatasaray'ýn ve bir Türk takýmýnýn, yabancý ülke ekipleriyle oynadýðý ilk müsabaka olma özelliði de taþýdý. Bu müsabakadan 2 gün sonra 16 Nisan 1911'de "Kolojvar"la yeniden karþýlaþan Galatasaray, sahadan bu kez 4-2 galibiyetle ayrýldý ve bu sonuç da Türk takýmlarýnýn yabancý bir takýma karþý elde ettiði ilk zafer oldu. Nuri'li Liverpool yine kazanamadý Avrasya Maratonu bu Pazar koþulacak 3 4. Vo da fo ne Ýs tan bul Av ras ya Ma ra to nu 11 Ka sým Pa zar gü nü ko þu la cak. Yer li ve ya - ban cý 12 bin 500 at let ma ra ton da koþ mak i çin ka yýt yap týr dý. Ya rýþ 42 km, 15 km ve 8 km ol mak ü ze re 3 fark lý ka te go ri de ko þu la cak m lik ma ra ton ve 15 km'lik ya rýþ sa at da Bo ða zi çi Köp rü sü gi þe le ri nin 300 met - re ge ri sin den start a la cak ve ge çen yýl ol du ðu gi bi yi ne Sul ta nah met Mey da ný nda so na e re - cek. 8 km'lik ya rý þý i se ma ra ton ko þu su nun 250 met re ge ri sin den yi ne ay ný sa at te baþ la ya cak ve Top ha ne de son bu la cak. Halk Yü rü yü þü i se 9.30 da A cý ba dem Köp rü sü nün al týn dan baþ la - yýp, Dol ma bah çe de so na e re cek. Ma ra ton bo - yun ca at let le rin ge çe ce ði yol lar sa at i le a ra sýn da tra fi ðe ka pa lý o la cak. Boðaziçi Köprüsü'nün güvenliði nedeniyle katýlýmcý sayýsý yine 100 binle sýnýrlandýrýlacak.. Ma ra ton da bu yýl top lam ö dül yi ne 1 mil yon do lar o la rak tespit edildi. Ka dýn ve er kek ka te go - ri le rin de i pi gö ðüs le ye cek at let 50 bin do lar ka - za na cak. Bu maratonda Türk spor cu la ra yine ö - zel teþ vik ler uy gu la na cak. Bir Türk spor cu nun þam pi yon ol ma sý ha lin de a la ca ðý ö dül i ki ye kat la - na rak 100 bin do la ra çý ka cak. Geç ti ði miz yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl da spor cu lar a yak ka bý la rý na ta - ký la cak e lek tro nik za man la ma çip le ri i le ya rý þa - cak. Or ga ni zas yon gü nü 9 bin ki þi lik bir e kip gö - rev ya pa rak, katýlýmcýlara yardýmcý olacak. Ma ra to na ve halk yü rü yü þü ne ka týl mak is te - yen ler gö ðüs nu ma ra la rý ný gös te rip Ý ETT, Met - ro, De niz o to büs le ri ve Þe hir Hat la rý va pur la rý - na üc ret siz bi ne bi le cek ler. Start nok ta sý na u - laþ mak is te yen ler Dolmabahçe'deki Ý nö nü Sta - dý ö nün den, Tak sim Mey da ný ndan, Me ci di ye - köy den ve A ya sof ya ö nün den ha re ket e de cek Ý ETT o to büs le riy le gi de bi le cek ler. Dev or ga ni - zas yo nu yer li ve ya ban cý 150 yi aþ kýn ba sýn men su bu ta kip e de cek. Ma ra ton, TRT 1 ta ra - fýn dan can lý o la rak ek ra na ge le cek. U E FA Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu'nda Ga la - ta sa ray'ýn, Ro man ya'nýn CFR Cluj ta ký mý i le 7 Ka sým Çar þam ba gü nü dep las man da oy na ya - ca ðý kar þý laþ ma yý Ýs koç ha kem Wil li am Col lum yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Dr. Cons tan tin Ra du - les cu Sta dý'nda oy na na cak ve TSÝ 21.45'te baþ - la ya cak kar þý laþ ma da Col lum'un yar dým cý lýk la - rý ný Wil li am Con qu er ve Mar tin Cryans ya pa - cak. A lan Mul vanny'nin dör dün cü ha kem o la - rak gö rev a la ca ðý ma çýn i la ve yar dým cý ha kem - le ri i se Ste ven McLe an ve John Be a ton o la cak. Aykut Kocaman umutlu konuþtu FE NER BAH ÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man, ge çir dik le ri zor dö nem de fut bol cu - la rý nýn bir lik te ha re ket et me duy gu su nun ken - di si ni ge le cek a dý na u mut lan dýr dý ðý ný i fa de e de - rek, ''Kim se u mut suz lu ða ka pýl ma sýn. Her þey çok gü zel o la cak'' de di. A EL Li mas sol ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný sür dü ren sa rý la ci vert li e ki bin tek - nik di rek tö rü, bu gün kü an tren ma nýn ar dýn dan yap tý ðý de ðer len dir me de, ta ký mý i çin Av ru pa'da iþ le rin i yi git ti ði ni an cak lig de pu an o la rak stan - dart la rý nýn al týn da ol duk la rý ný i fa de et ti. Ko ca - man, fut bol cu la rý nýn zor gün ler de ver di ði re ak - si yo nun ken di si ni se vin dir di ði ni kay det ti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEL Limassol ile Perþembe günü Ýstanbul'da oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Egemen Korkmaz'ýn takýmdan ayrý çalýþtýðý görüldü. FENERBAHÇE-LÝMASSOL MAÇINI ÝZLANDALI HAKEM YÖNETECEK FENERBAHÇE'NÝN, U E FA Av ru pa Li gi (C) Gru bu'nda Kýb rýs Rum Ke si mi ta kým la rýn dan A EL Li mas sol i le 8 Ka - sým Per þem be gü nü oy na ya ca ðý maçý Ýz - lan da Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Kris tinn Ja kobs son yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe - de ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Stad yu - mu'nda oy na na cak ve sa at 20.00'de baþ - la ya cak kar þý laþ ma da Ja kobs son'un yar - dým cý lýk la rý ný Jo hann Gun nar Gud - mund sson ve Gun nar Sver rir Gun nars - son ya pa cak. Si gur dur O li Tor le ifs son'un 4. ha kem o la rak gö rev a la ca ðý ma çýn i la - ve yar dým cý ha kem le ri i se Tho rod dur Hjal ta lin ve Er len dur E i riks son. ÝNGÝLTERE Pre mi er Le a gu e'in 10. haf ta - sýn da Ar se nal'ý 2-1 mað lup e den Manc hes ter U - ni ted, li der lik kol tu ðu na o tur du. Av ru pa Þam pi - yon lar Li gi'nde Ga la ta sa ray i le ay ný grup ta yer a lan Manc hes ter U ni ted, ge çen yýl Old Traf ford Sta dý'nda 8-2 yen di ði Lon dra e ki bi ni, bu yýl da pu an sýz gön der di. 8 yýl for ma sý ný giy di ði Ar se - nal'dan se zon ba þýn da Manc hes ter U ni ted'a trans fer o lan Ro bin van Per si e, 3. da ki ka da ta ký - mý ný 1-0 ö ne ge çir di. Ýlk ya rý nýn son da ki ka sýn da ka za ný lan pe nal tý yý Ro o ney go le çe vi re me di ve ilk ya rý ev sa hi bi e ki bin üs tün lü ðüy le so na er di. 67. da ki ka da Ev ra i le far ký i ki ye çý ka rýr ken 2 da - ki ka son ra Ar se nal'dan Wils he re kýr mý zý kart la o - yun dý þýn da kal dý. Ko nuk e kip, da ki ka da Ca zor la i le far ký bi re in di rir ken Manc hes ter U ni - ted sa ha dan 3 pu an la ay rý lan ta raf ol du. LÝVERPOOL YÝNE BERABERE KALDI Son þam pi yon Manc hes ter City i le haf ta ya li - der gi ren Chel se a, dep las man maç la rýn dan bi rer pu an la ay rýl dý. Ro ber to Man ci ni'nin öð ren ci le ri, West Ham U ni ted dep las ma nýn da gol süz e þit li ði bo za maz ken, Lon dra tem sil ci si Swan se a City i le 1-1 be ra be re kal dý. Mil li fut bol cu Nu ri Þa hin'in ilk 11'de sa ha ya çýk tý ðý ve 74 da ki ka o yun da kal - dý ðý maç ta Li ver po ol, sa ha sýn da New cast le U ni - ted i le 1-1 be ra be re kal dý ve lig de ki 5'in ci be ra - ber li ði ni al dý. Ko nuk e ki bin go lü nü Ca ba ye, ''Kýr mý zý lar''ýn go lü nü i se Su a rez kay det ti. 84. da ki ka da New cast le U ni ted'lý Co loc ci ni kýr mý zý kart gö rür ken, kap tan Ste ven Ger rard, bu maç ta 600. kez Li ver po ol for ma sý ný giy di. Türkiye-Danimarka maçýna eski millî futbolcular da dâvet edildi TÜR KÝ YE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), da ha ön ce mil li ta kým for ma sý giy miþ es ki fut bol cu la rý, Da ni mar ka i le oy na na cak ve (A) Mil li Ta ký mý'nýn 500. ma çý na çý - ka ca ðý ö zel kar þý laþ ma ya da vet et ti. Fut bol Fe de ras yo - nu'ndan ya pý lan a çýk la ma da, (A) Mil li Ta ký mý'nýn 89 yýl lýk ta ri hin de ki 500. kar þý laþ ma sý ný, 14 Ka sým Çar - þam ba gü nü sa at 21.00'de Türk Te le kom A re na'da Da ni mar ka i le oy na ya ca ðý ha týr la tý la rak, ''Geç miþ te (A) Mil li Ta kým for ma sýy la ül ke fut bo lu na kat ký la rý bu lu - nan siz de ðer li es ki fut bol cu la rý mý zý, ta ri hi kar þý laþ ma ya ta nýk lýk et mek ü ze re a ra mýz da gör mek is ti yo ruz'' de nil - di. Mil li spor cu la rýn bi let le ri ni TFF'nin Ýs tin ye'de ki mer kez bi na sýn dan te min e de bi le cek le ri i fa de e dil di. Ýspanyol golcü, Getafe'de de bekleneni veremedi. Guiza Malezya'ya transfer oldu FENERBAHÇE'NÝN eski golcüsü Daniel Güiza, Asya'ya gitti. 32 yaþýndaki tevrübeli yýldýz, Malezya Ligi ekiplerinden Johor FC'ye transfer oldu. Geçen sezon baþýnda 3 yýl oynadýðý Fenerbahçe'den ayrýlýp eski kulübü Getafe'ye dönen Güiza, burada da bekleneni verememiþti. La Liga'yý geçen sezon 4 golle kapatan 32 yaþýndaki golcü oyuncu, futbol yaþantýsýný Malezya Ligi takýmlarýndan Johor'da sürdürecek. TÜRKÝYE KUPASI PROGRAMI 7 Kasým Çarþamba: Arsinspor-Gaziantepspor: Adnan Güngördü Kayseri Erciyes-Sarýyer: Sinan Cem Ýyihuylu 8 Kasým Perþembe: Pendikspor-SB Elazýðspor: Volkan Alaba Bayrampaþa-Kartalspor: Emre Kosif

15 + SPOR 15 6 KASIM 2012 SALI Bir yýldýz doðuyor: Oðuzhan BE ÞÝK TAÞ'IN AR SE NAL'DEN TRANS FER ET TÝ ÐÝ GENÇ O YUN CU O ÐUZ HAN ÖZ YA KUP'UN MER SÝN ÝD MAN - YUR DU MA ÇIN DA OR TA YA KOY DU ÐU MÜ KEM MEL FUT BOL TRÝ BÜN LER TA RA FIN DAN A YAK TA AL KIÞ LAN DI. Sivasspor ligde 4 maçtýr galibiyete hasret kaldý BEÞÝKTAÞ Tek nik Di rek tö rü Sa met Ay - ba ba'nýn son dö nem de gö rev ver di ði genç fut bol cu O ðuz han Öz ya kup, Mer sin Ýd - man yur du ma çýn da oy na dý ðý mü kem mel fut bol i le göz dol dur du. Se zon ba þýn da Ar - se nal'den trans fer e di len genç o yun cu, mü kem mel tek ni ði ve gü zel a sist le ri i le ken di si ni iz le yen le re hay ran bý rak tý. Mer - sin Ýd man yur du kar þý sýn da at tý ðý ilk gol de - ki ne fis pla se si nin ar dýn dan, Ho los ko'ya at - týr dý ðý 3. gol de ki a sis ti ta raf tar lar ta ra fýn - dan a yak ta al kýþ la nar O ðuz han'ýn oy na dý - ðý fut bol Sa met Ay ba ba'nýn da dik ka ti ni çek ti. Ay ba ba, "O ðuz han bu maç ta çok gü zel bir fut bol or ta ya koy du" de di. Sivok: Mersin'in iþini ilk yarý bitirdik BEÞÝKTAÞ'IN Çek fut bol cu su To mas Si vok, Mer sin Ýd man yur du kar þý sýn da ilk ya rý da i yi oy na dýk la rý ný ve at týk la rý 3 gol le ma çý ka zan dýk la rý ný söy le di. Si vok, ta kým o la rak ilk dev re is te dik le ri o yu nu sa ha ya yan sýt týk la rý ný be lir te rek, ''Ýlk ya rý 3 gol a ta - rak i þi bi tir dik. Ý kin ci ya rý da 10 ki þi kal dýk - tan son ra sa vun ma ya çe kil dik. Ý yi mü ca - de le et tik ve ra ki be gol po zis yo nu ver me - dik. Ma çý gol ye me den bi tir di ði miz i çin mut lu yum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ka le ci McGre gor i se ken di le ri i çin i yi bir maç ol - du ðu nu kay de de rek, ''Ýlk ya rý da i yi mü ca - de le et tik ve 3-0 ö ne geç tik. Ý kin ci ya rý da 10 ki þi kal dýk a ma bu na rað men, ra ki be gol þan sý ta ný ma dýk'' di ye ko nuþ tu. FUTBOLA HOLLANDA'DA BAÞLADI Fut bo la, Hol lan da'da Hel las Sport ta ký - mýn da baþ la yan O ðuz han Öz ya kup 2002'de AZ Alk ma ar alt ya pý sý na geç ti. Bu - ra da B1 ve A1 se vi ye le rin de for ma þan sý bul du. O ðuz han, 1 Ey lül 2008 ta ri hin de Ar - se nal alt ya pý sý na geç ti se zo nun da FA Yo uth Cup þam pi yo nu o lur lar ken, O - ðuz han Öz ya kup fi nal maç la rý nýn i kin ci sin - de son 7 da ki ka for ma giy di se zo - nun da 18 yaþ al tý li gi o lan Pre mi er A ca - demy Le a gu e'de þam pi yon luk ya þa dý. Ya rý fi nal ler de O ðuz han, Manc hes ter U ni ted kar þý sýn da u zat ma lar da gol at tý. 1-1 bi tip, pe nal tý la ra gi den maç ta ta ký mý nýn ilk pe nal - tý sý ný go le çe vir di. Fi nal de de for ma þan sý bul du se zo nun da 12 maç ta 4 gol, 5 a sist yap tý. O ðuz han, 2009 yý lýn da ku lü bü i le pro fes yo nel söz leþ me im za la dý. PREMÝER LÝG'DE FORMA GÝYDÝ O ðuz han 2011 yý lýn da Ar se nal ku lü büy le 2.5 yýl lýk pro fes yo nel söz leþ me im za la dý se zo nun da 51 nu ma ra yý a lýp kad ro - da is men yer al sa da for ma þan sý bu la ma dý se zo nun da Manc hes ter U ni ted dep las ma nýn da ilk de fa Pre mi er Lig kad ro - su na gir di an cak maç ta for ma þan sý bu la ma - dý. Ar se nal, bu ma çý 8-2 kay bet ti. O ðuz han, da ha son ra 53 nu ma ra lý Ar se nal for ma sýy la ilk pro fes yo nel ma çý na i se 19 Ey lül 2011'de bir Ýn gil te re Lig Ku pa sý ma çýn da Shrews - bury Town ta ký mý kar þý sýn da çýk tý. Ar se nal Tek nik Di rek tö rü ün lü Fran sýz tek nik a dam Ar se ne Wen ger, O ðuz han'ýn çok ka bi li yet li bir o yun cu ol du ðu nu, ö nü müz de ki yýl lar da a dýn dan söz et ti re ce ði ni söy le miþ ti. Beþiktaþ'ýn, Mersin Ýdmanyurdu'nu 3-0 yendiði maçta Oðuzhan bir gol atýp, bir asist yaparak alkýþlandý.fotoðraf: A.A SÜPER Lig'in 10. haf ta sýn da dep las man da Or - dus por'a 2-0 ye ni len Si vass por'un ga li bi yet has re - ti, 4 ma ça çýk tý. Lig de en son 6. haf ta da Be þik taþ'ý dep las man da 1-0 ye nen kýr mý zý-be yaz lý lar, bu ma çýn ar dýn dan bu gü ne dek ge çen 35 gün de lig - de yap tý ðý 4 maç ta ga li bi yet se vin ci ya þa ya ma dý. Be þik taþ ga li bi ye ti nin ar dýn dan e vin de Bur sas por i le 2-2 be ra be re ka lan kýr mý zý-be yaz lý lar, ar dýn - dan dep las man da Me di cal Park An tal yas por'a 4-2, se yir ci si ö nün de Ak hi sar Be le di yes por'a 2-1 ve son o la rak da Or dus por'a dep las man da 2-0 kay - bet ti. Son 4 maç ta ka le sin de 10 gol gö ren Si vass - por, bu pe ri yot ta ra kip fi le le ri i se 5 kez ha va lan - dýr dý. Lig de 3 maç týr ka za na ma yan Si vass por, 11. haf ta da Es ki þe hirs por'u ko nuk e de cek. ORDUSPOR'A KARÞI ÝLK DEFA YENÝLDÝ Or dus por i le Sü per Lig'de ki 3. ran de vu su na çý kan Si vass por, ra ki bi ne kar þý lig de ki ilk ye nil - gi si ni al dý. Or du tem sil ci si ni ge çen se zon dep - las man da 2-1 mað lup e den Si vass por, se zo nun i kin ci ya rý sýn da i se Si vas'ta ra ki biy le 1-1 be ra be - re kal mýþ tý. Lig de bu se zon yap tý ðý 10 ma çýn 3'ün den ga li bi yet le, 3'ün den be ra ber lik le, 4'ün - den i se mað lu bi yet le ay rý lan Si vass por, ra kip fi - le le ri 11 kez ha va lan dý rýr ken, ka le sin de 14 gol gör dü. Dep las man da Ga zi an teps por ve Be þik - taþ'ý 1-0'lýk skor lar la mað lup e den Si vass por, Trab zons por'a, Me di cal Park An tal yas por'a ve Or dus por'a ye nil di. Ýç sa ha da i se Ka sým pa þa'yý 1-0 mað lup e den kýr mý zý-be yaz lý lar, Fe ner bah - çe, Mer sin Ýd man yur du ve Bur sas por i le be ra - be re kal dý, Ak hi sar Be le di yes por'a mað lup ol du. Karabük'te Skibbe ile yollar ayrýldý mý? Samet Aybaba iyi oynayan oyuncularýný kutladý. Aybaba: Ýstikrar devam edecek BEÞÝKTAÞ Tek nik Di rek tö rü Sa met Ay ba - ba, Mer sin Ýd man yur du kar þý sýn da çok i yi mü ca de le et tik le ri ni ve sa ha dan 3 pu an la ay - rýl dýk la rý ný söy le di. Ay ba ba, ba sýn top lan tý sýn - da, Mer sin Ýd man yur du'nun i yi pas ya pan bir e kip ol du ðu nu bil dik le ri ni i fa de e de rek, ''Gol ye dik ten son ra ça buk de mo ra li ze ol duk la rý ný da bi li yor duk. Ma ça bas ký lý baþ la dýk. Go lü bul duk tan son ra Mer sin Ýd man yur du ö ne çýk - ma ya ça lýþ tý. Biz ge ri ye çe ki lip kon tra tak lar la gol a ra dýk ve ilk ya rý yý 3-0 ön de ka pat týk'' di ye ko nuþ tu. Ý kin ci ya rý da O ðuz han'ýn i kin ci sa rý kar tý ný gö rüp kýr mý zý kart la o yun dý þýn da kal - ma sý na da de ði nen Ay ba ba, ''O ðuz han'a ye ti - þe me dim. Nor mal de skor üs tün lü ðü nü ya ka la - mýþ sak, sa rý kart lý o yun cu la rý 60. da ki ka da o - yun dan al ma yý plan la rým. A ma O ðuz han er - ken kart gö rün ce, bu ger çek leþ me di'' de di. Ay - ba ba, þun la rý söy le di: ''O yun cu la rý mý kut lu yo - rum. 'Ko þa rak, mü ca de le e de rek, yar dým la þa - rak ta kým ol ma ö zel li ði ni ka za na bi li riz' di yor - duk. O yun i çin de bu nun ör nek le ri ni ver dik. Ö nü müz de ö nem li bir ma çý mýz var. Bü tün o - yun cu la rý mý ve bi zi des tek le yen ta raf tar la rý mý - zý kut lu yo rum.'' Trab zons por ma çý nýn i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren is tik rar lý bir gö rün tü çiz dik - le ri ni an la tan Ay ba ba, ''Bu is tik rar de vam e de - cek tir. Sa kat lýk lar ve kýr mý zý kart lar den ge mi zi bo za bi lir a ma i çi miz de ki ar ka daþ lar la bu nu çö ze bi li riz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ba tu han Ka ra de niz'i ne den kad ro ya al ma dý ðý so ru su na Ay ba ba, ''Bü tün o yun cu la rý mý zý kad - ro ya a la bi li riz de a la ma ya bi li riz de. Bu be nim yet ki a la ným da. Ofs por ma çýn da per for man sý ný be ðen me di ðim i çin al ma dým a ma bu de mek de ðil dir ki bun dan son ra al ma ya ca ðým. Ý yi ça lý - þýr sa, tek rar kad ro ya a la bi li rim'' di ye ce vap ver - di. Ay ba ba, ''Fer nan des, Be þik taþ'ta tüm Tür ki - ye'nin gün de min de ki bi rin ci o yun cu. Ben ce O - ðuz han da çok i yiy di ve sa kat o lan Mu ham med de bun la rýn i çi ne ka tý la bi lir'' þek lin de ko nuþ tu. Sa met Ay ba ba, son o la rak Al me i da'nýn u zat ma bö lü mün de ka çýr dý ðý net gol po zis yo nu i çin de ''3-0'dan son ra ka çý ra bi lir. A ma skor 0-0 ve ya 1-1 i ken teh li ke li o lur. So run yok'' de di. KARDEMÝR Ka ra büks - por Ku lüp Baþ ka ný Nev zat Þa hin, Tek nik Di rek tör Mic ha el Skib be i le yol la rý - nýn ay rýl dý ðý id di a la rý na i liþ - kin, ''Ba sýn da çý kan ha ber - le rin kay na ðý ku lüp yö ne ti - mi de ðil dir. Skib be i le il gi li du ru mu yö ne tim ku ru lu i le Mic ha el Skib be gö rü þü yo ruz. En ký sa sü re de ka mu o yu na a çýk la - ya ca ðýz'' di ye ko nuþ tu. Þa hin, ga ze te ci le re yap tý - ðý a çýk la ma da, Kar de mir Ka ra büks por'un bir a ma tör ta kým ol ma dý ðý ný ha týr la ta rak ''O lur ol - maz biz den kay nak lan ma yan ha ber ler ku lü bü - mü ze za rar ver mek te dir. Mic ha el Skib be i le il - gi li yö ne tim ku ru lu mu zun bir a çýk la ma sý yok - tur. Ba sýn da çý kan ha ber le rin kay na ðý ku lüp yö - ne ti mi de ðil dir. Skib be i le il gi li du ru mu yö ne - tim ku ru lu i le gö rü þü yo ruz. En ký sa sü re de ka - mu o yu na a çýk la ya ca ðýz'' di ye ko nuþ tu. Tiger Woods Antalya'ya hayran kaldý DÜNYANIN en faz la ka za nan spor cu la rý nýn ba þýn da ge len ABD'li golf çü Ti ger Wo ods, Tür ki ye'de kal dý ðý 4 gün bo yun ca Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý nýn res mi ya yý ný o lan Genç lik Spor der gi sin den baþ ka hiç bir ya yýn or ga ný na k o n u þ m a d ý. T H Y World Golf Fi nal Tur - nu va sý i çin geç ti ði miz gün ler de An tal ya'ya ge - len ABD'li ün lü spor cu, Ýs tan bul'un 2020 O lim - pi yat O yun la rý a day lý - ðýy la il gi li ö nem li de ðer - len dir me ler de bu lun du. Da ha ön ce Tür ki ye'ye hiç gel me di ði ni be lir ten Wo ods, "Tür ki ye'nin son yýl lar da çe þit li spor dal la rý na a it bir çok ö - nem li or ga ni zas yo nu dü zen le di ði or ta da. Bu du rum ben ce Ýs tan bul'a a van taj sað la ya bi lir" i fa - de le ri ni kul lan dý.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR +6 KASIM 2012 SALI Mavi Marmara davasý baþlýyor GAZ ZE YE ÝN SA NÎ YAR DIM MAL ZE ME SÝ GÖ TÜ RÜR KEN ÝS RA ÝL AS KER LE RÝ NÝN SAL DI RI SI NA UÐ RA YAN MA VÝ MAR - MA RA GE MÝ SÝ Ý ÇÝN A ÇI LAN TA RÝ HÎ DA VA BU GÜN BAÞ LI YOR. ÇAÐ LA YAN AD LÝ YE SÝ NDE KÝ DÂ VÂ Ý ÇÝN DÜN YA NIN DÖRT BÝR YA NIN DAN ÇOK SAYIDA HU KUK ÇU, PO LÝ TÝ KA CI, GA ZE TE CÝ VE AK TÝ VÝST ÝS TAN BUL A GE LE CEK. GAZZE Öz gür lük Fi lo su ve Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya pý lan sal dý rý hak kýn da ki ce za da va - sý nýn ilk du ruþ ma sý bu gün Ýs tan bul da ya pý la - cak. Gaz ze ye Öz gür lük Fi lo su ve Ma vi Mar - ma ra or ga ni za tö rü ÝHH - Ýn san Hak ve Hür - ri yet le ri ve Ýn sa ni Yar dým Vak fý da va i çin yo - ðun bir ça lýþ ma sür dü rü yor. Dün ya nýn dört bir ya nýn dan yüz ler ce a vu ka týn mü da hil o la - rak ka tý la ca ðý da va ya pek çok ül ke den po li ti - ka cý, ga ze te ci ve ak ti vist de göz lem ci o la rak ka tý la cak. A me ri ka dan Gü ney Af ri ka ya, Av - ru pa nýn pek çok ül ke sin den Çin e ka dar pek çok ül ke nin ba sýn ku ru luþ la rý Ma vi Mar ma ra da va sý nýn ilk du ruþ ma sý ný ta kip et mek i çin ÝHH ya baþ vur du. Ma vi Mar ma ra Da va sý nýn ilk du ruþ ma sý bu gün sa at 09:30 da Ýs tan bul Çað la yan Ad li ye si nde baþ la ya cak ve a ra lýk lý o la rak 3 gün de vam e de cek. Tür ki ye ve dün - ya nýn dört bir ya nýn dan ge le cek Fi lo yol cu la rý, þe hit ya kýn la rý ve a vu kat la rý du ruþ ma da ha zýr bu lu na cak. Du ruþ ma; Tür ki ye ve dün ya nýn bir çok ül ke sin den in san hak la rý göz lem ci le ri, med ya men sup la rý, hu kuk çu lar ve si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri ta ra fýn dan ta kip e di le cek. Çað la yan ad li ye sin de baþ la ya cak da va i çin ad - li ye ö nün de ki a lan i çe ri sin de stant lar ku ru la - cak, is te yen le rin duy gu la rý ný di le dö ke bi le ce ði ser best kür sü o luþ tu ru la cak. 6 7 ve 9 Ka sým ta rih le rin de gö rü le cek Ma vi Mar ma ra da va - sýn da mah ke me he ye ti 150 ka dar müþ te ki yi i - fa de ver me si i çin mah ke me ye ça ðýr dý. Ge ri ka lan 340 müþ te ki i se bu lun duk la rý il ler de i fa - de ve re cek ler. Da va da ilk e tap ta ya ban cý ak ti - vist le rin i fa de ve ril me si bek le ni yor. Ýstanbul-Çaðlayan Adliyesi'ndeki Mavi Marmara davasýný yurt dýþýndan gelecek bir çok isim de takip edecek. TA KÝP E DE CEK BA ZI Ý SÝM LER A me ri kan Do nan ma sý na a it USS Li berty ge mi si 1967 yý lýn da A rap Ýs ra il Sa va þý ný göz lem le mek ü ze re böl ge ye gön de ril miþ an cak u lus lar a ra sý su lar da Ýs ra il ta ra fýn dan de niz ve ha va dan sal dý rý ya uð ra mýþ tý. Ge mi de A me ri kan De niz Kuv vet le ri per so ne li o la rak gö rev ya pan Jo e Me a dors 34 ö lüm ve 171 ya ra lý i le so nuç la nan sal dý rý dan sað o la rak kur tu lan lar dan bi riy di yý lýn da Gaz ze ye doð ru yo la çý kan Öz gür lük Fi lo su nda bu lu nan Sfe do ni ge mi si nin yol cu la rý a ra sýn da yer a lan Me a dors ben zer bir sal dý rý ya i kin ci kez þa hit ol muþ tu yý lýn da A me ri ka nýn I rak ý iþ ga li ne kar þý çý ka rak or du da ki gö re vin den is ti fa e den ve o ta rih ten i ti ba ren sa vaþ kar þý tý ve in san hak la rý sa vu nu cu su o la rak sem bol bir i sim hâli ne ge len Ann Wright i se Öz gür lük Fi lo su nun ge mi le rin den bi ri o lan Chal len ger 1 in yol cu la rý a ra sýn day dý yý lýn dan bu ya na Ba lad par ti si tem sil ci si o la rak Ýs ra il Par la men to su Knes set de mil let ve ki li o la rak gö rev ya pan A rap a sýl lý Ýs ra il va tan da þý Ha nin Zu a bi de Ma vi Mar ma ra yol cu la rý a ra sýn day dý. Zu a bi fi lo nun sal dý rý ya uð ra ma sýn dan son ra par la men to da Ýs ra il i ký na dý ðý i çin a þý rý sað cý la rýn sal dý rý sý na uð ra mýþ, mec lis ta ra fýn dan do ku nul maz lý ðý e lin den a lýn mýþ tý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yardýmlar, çoðunlukla kadýn ve çocuklara ulaþtýrýldý. FOTOÐRAF: AA ÝHH dan Su ri ye li le re gý da yar dý mý ÝNSAN Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa ni Yar dým Vak fý (ÝHH) ta ra fýn dan Su ri ye de gün ler dir ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý Ha rim ka sa ba sý na gý da yar dý mý ya pýl dý ðý bil di ril di. ÝHH dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de ki Su ri - ye li le rin ya ný sý ra Ha rim böl ge sin de ki Su ri ye li le re de yar dým e li nin u za týl dý ðý be lir til di. Ça týþ ma lar dan ka ça - rak Ýd lip e bað lý ka sa ba la ra sý ðý nan ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk la rýn o luþ tur du ðu 250 Su ri ye li ye yar dým mal ze me - si nin u laþ tý rýl dý ðý kay de dil di. Ý çe ri sin de ek mek ve kon ser - ve bu lu nan 250 pa ke tin ne hir den ka yýk lar la ge çi ri le rek böl ge de ki Su ri ye li le re da ðý týl dý ðý i fa de e di len a çýk la ma - da, Der kuþ ka sa ba sýn dan ge len ve A si Neh ri nden ge çe - rek Tür ki ye ye sý ðý nan 250 Su ri ye li ye de a cil yar dým mal ze me si u laþ tý rýl dý ðý kay de dil di. Ha tay / a a Ýh sa noð lu nunki ta bý Ýn gi liz ce de ÝSLAM Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led - din Ýh sa noð lu ta ra fýn dan ka le me a lý nan ve da ha ön ce A - rap ça ya çev ri len Mý sýr da Türk ler ve Kül tü rel Mi ras la - rý ad lý ki ta býn Ýn gi liz ce bas ký sý Mý sýr ýn baþ ken ti Ka hi - re de ta ný týl dý. Tür ki ye Bü yü kel çi li ði re zi dan sýn da ger çek - le þen ta ný tým top lan tý sý na ka tý lan Ý ÝT Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, ki ta - bý nýn, 40 yýl lýk ça lýþ ma nýn bir mah su lü ol du ðu nu be - lirt ti. Mý sýr da Türk var lý ðý - nýn 9. yüz yý lýn or ta sýn dan i - ti ba ren baþ la dý ðý ný söy le yen Ýh sa noð lu, ki ta bý Mý sýr da ki Türk kül tü rel mi ra sý a çý sýn - dan son 150 yýl lýk ta ri hin ay dýn la týl ma sý ný gö rev bi le - rek yaz dý ðý ný kay det ti. Mý sýr da Türk ler ve Kül tü rel Mi - ras la rý ad lý ki ta bý nýn Ýn gi liz ce bas ký sý ný da vet li ler i çin im - za la yan Ýh sa noð lu, ki ta býn da ha ön ce A rap ça ya çev ri le - rek A rap dün ya sý i le ta nýþ tý ðý ný ha týr lat tý. Ka hi re / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı