ve Ulusal novasyon Giri imi novasyon Ülkemizde novasyon imi Toplumsal Refah içini Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ve Ulusal novasyon Giri imi novasyon Ülkemizde novasyon imi Toplumsal Refah içini Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan 2009 - Ankara"

Transkript

1 Ülkemizde novasyon ve Ulusal novasyon Giri imi imi Toplumsal Refah içini in novasyon Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Birli i 9 Nisan Ankara Doç. Dr. Cemil Arıkan Sabancı Üniversitesi

2 novasyonun Tanımı novasyon,, yeni veya önemli ölçüde de i tirilmi tirilmi ürün n (mal ya da hizmet), veya sürecin; s yeni bir pazarlama yönteminin; y ya da i i uygulamalarında, i yeri organizasyonunda veya dı d ili kilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. r. (Oslo Kılavuzu/OECD, AB 2005) 2005)

3 Gelece in Tarihi Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

4 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

5 Kriz ve novasyon Cemil Arıkan Sabancı Üniversitesi Odtü Elektrik BölümüB 6 Nisan Ankara Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

6 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

7 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

8 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

9 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

10 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

11 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

12 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

13 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

14 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

15 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

16 Kaynak: TBV Yönetim Kurulu Ba kanı Faruk Eczacıba ı, TÜBA Nisan 2009 Sunu u

17 novasyon Büyüme li kisi Yeni Büyüme Kuramı (Paul Romer)...ke if ve bulu /inovasyon süreci... ya am standardındaki uzun vadeli iyile meleri yaratan süreçtir : Geli mi ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmı tır. (OECD)

18 novasyon Yetene i ile Mevcut Rekabetçilik Katsayısı arasındaki ili ki

19 novasyon Yetene i ile Gayri Safî Millî Hasıla(GSMH) arasındaki ili ki

20 Ki i ba ına GSY H ve Küresel Rekabet Endeksi 5,5 Kore srail Fransa Küresel Rekabet Endeksi skoru, ,0 4,5 4,0 Malezya Çin Tunus Endonezya Türkiye Hırvatistan Rusya Fas Azerbaycan Mısır Suriye Bulgaristan Cezayir Gürcistan Ermenistan spanya Yunanistan talya 3, Ki i ba ına GSY H, PPP $, 2006 R 2 = 0,3709 Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report

21 Özet novasyon Endeksi(Ö E) ile Ö E nin Ortalama Büyüme Oranı arasındaki ili ki

22 EIS(Avrupa novasyon Skor Tahtası) Gösterge Tablosu G RD novasyonu ten Faktörler ya arası 1000 ki iye dü en Bilim ve Mühendislik Mezunları ya arası 100 ki iye dü en Yüksekokul e itimli nüfus 1.3 Geni bant yayın oranı(100 ki iye dü en geni bant hat sayısı) ya arası 100 ki iye dü en ömür boyu e itim katılımı 1.5 Gençlerin e itime eri im seviyesi(20-24 ya arası en az ortaö renimini tamamlamı nüfusun oranı) G RD Bilgi Faktörü 2.1 Kamu AR-GE Harcamaları (% GSMH) 2.2 Ticari AR-GE Harcamaları (% GSMH) 2.3 Orta ileri teknoloji ve ileri teknoloji AR-GE payı (% Üretim AR-GE Harcamaları) 2.4 novasyon için kamu finansmanı alan te ebbüslerin payı 2.5 sektörü tarafından finanse edilen üniversite AR-GE harcamalarının payı G RD novasyon ve Giri imcilik imcilik 3.1 Kendi i yerinde inovasyon yapan KOB ler (Tüm KOB lere göre %) 3.2 Ba kalarıyla i birli i yapan inovasyoncu KOB ler (Tüm KOB lere göre %) 3.3 novasyon harcamaları (Toplam ciroya göre %) 3.4 Erken a ama te ebbüs sermayesi (% GSMH) 3.5 Bilgi ve leti im Teknolojisi harcamları (% GSMH) 3.6 Teknoloji harici de i im kullanan KOB ler (Tüm KOB lere göre %) ÇIKTI - Uygulama 4.1 leri teknoloji servislerinde istihdam (Toplam i gücüne göre %) 4.2 leri teknoloji ürünlerinin ihracatının toplam ihracata göre oranı 4.3 Piyasaya yeni çıkmı ürünlerin satı ları (Toplam ciroya göre %) 4.4 Piyasa için yeni olmayan, firma için yeni olan ürünlerin satı ları (Toplam ciroya göre %) 4.5 Orta ileri ve ileri teknoloji üretiminde istihdam (Toplam i gücüne göre %) ÇIKTI Fikri MülkiyetM 5.1 Bir milyon ki iye dü en Avrupa Patent Ofisi (EPO) patentleri 5.2 Bir milyon ki iye dü en Amerika Patent Ofisi (USPTO) patentleri 5.3 Bir milyon ki iye dü en üçlü patent aileleri 5.4 Bir milyon ki iye dü en yeni tüzel ticari markalar 5.5 Bir milyon ki iye dü en yeni tasarımlar E itim Ar-Ge EUROSTAT EUROSTAT, OECD EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT, OECD EUROSTAT, OECD EUROSTAT, OECD EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT, OECD Bili im im Teknolojileri KOB ler ler-giri Giri imcilikimcilik EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT stihdam hracat Ürün Patent Marka Tasarım EUROSTAT EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT, (CIS) EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT, OECD OHIM OHIM

23 ULUSAL NOVASYON G R G M (U G)

24 Amaç Türkiye de inovasyon politikalarının olu turulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum i birli ini peki tirmek ve yönlendirmek, Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyalo u geli tirerek ve görü ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları olu turma sürecine katkıda bulunmak, novasyon konusunda kamuoyunda bilinç olu turmak

25 Kurucu Üyeler Prof. Dr. Ural Akbulut Bülent Akgerman U G KURUCU ÜYELER ODTÜ Rektörü ( cra Kurulu E ba kanı) SEDEFED Ba kanı ( cra Kurulu Üyesi) Dr. Erdal Karamercan Eray Yüksek Ezcazıba ı Toplulu u, Genel Koordinatör ve CEO ( cra Kurulu E ba kanı) IBM Türk Genel Müdürü Ömer Aras Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bulgurlu Koç Holding CEO su Doç. Dr. Cemil Arıkan -Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ( cra Kurulu Üyesi) Enis Özsaruhan Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu Ba kanlar Konseyi Onursal Üyesi Prof. Dr. Atilla A kar Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ay e Soysal Bo aziçi Üniversitesi Rektörü Celal Baysel Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Ba kanı ( cra Kurulu Üyesi) Tu rul Tekbulut TÜB SAD Ba kanı ( cra Kurulu Üyesi) Mehmet Akta Ya ar Holding cra Ba kanı Prof. Dr. Tosun Terzio lu Sabancı Üniversitesi Rektörü Ayça Dinçkök Yönetim Kurulu Üyesi Agah U ur Yönetim Kurulu Üyesi ( cra Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Ali Do ramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gündüz Ulusoy -Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ( cra Kurulu Üyesi) Ahmet Cemal Dördüncü Prof. Dr. Faruk Karado an Sabancı Holding CEO TÜ Rektörü Ömer Yüngül Vestel Holding CEO

26 Organizasyon eması U G (21 Üye) cra Kurulu cra Kurulu Prof. Dr. Ural Akbulut (E B k) Dr. Erdal Karamercan (E B k) Doç. Dr. Cemil Arıkan Prof. Dr. Gündüz Ulusoy Tu rul Tekbulut Agah U ur Celal Beysel Bülent Akgerman Türkiyesi Türkiyesive ve novasyon novasyon Jan JanNahum Cengiz Cengiz Ultav Ultav nsan nsan Kayna ı Kayna ıve ve Yetenekler Yetenekler Petek Petek A kar A kar Lütfi Lütfi Yenel Yenel U G Çalı ma Grubu (109 üye) Kamuda Kamuda novasyon Yılmaz Yılmaz Argüden Argüden Yavuz Yavuz Ege Ege Ortam Ortam ve ve Altyapı Altyapı Faruk Faruk Eczacıba ı Eczacıba ı Metin Metin Ger Ger novasyonun novasyonun Finansmanı Finansmanı Ziya Ziya Boyacıgiller Boyacıgiller Fazilet Fazilet Vardar VardarSükan

27 novasyon Sürecinin HızlandH zlandırılması çin Bazı Öneriler DönemiD

28 Ana Unsurlar novasyona dayalı kalkınma ve büyüme yakla ımı konusunda toplumsal mutabakatın sa lanması Yaratıcılık ve inovasyonun e itim süreçlerinin omurgasını olu turması Kadın i gücünün inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi

29 Ana Unsurlar Öncü ve disiplinlerarası bilimsel ara tırmaların en üst düzeyde desteklenmesi Bölgesel inovasyon süreçlerinin olu turulması ve desteklenmesi; Kalkınma Ajansları ile ili kilendirilmesi novasyon ve giri imcilik ile ilgili farkındalı ın toplumun tüm kesimlerinde olu turulması

30 uig.gen.tr

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET

TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Marmara Sosyal AraĢtırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 1, Aralık 2011 TÜRKĠYE NĠN ENDÜSTRĠYEL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ VE ĠNOVASYON FAALĠYETĠ ÖZET Yrd.Doç.Dr.Neslihan Çelik 1 Dünya

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2 Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN C.Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Gökhan ARIKSOY Ümit ATALAY Volkan ATALAY

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE)

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) 26. TÜRKİYE-AB İSTİŞARE KOMİTESİ TOPLANTISI ISTANBUL, 27-28 NİSAN 2009 ÇALIŞMA DÖKÜMANI (Türk tarafı) ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR&GE) Hazırlayan: Prof.Dr. Muammer Kaya TİSK Türkiye İşveren Sendikaları

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu İçİndekİler GİRİŞ 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Finansal Göstergeler 6 Vestel in Stratejisi 8 Vestel in Küresel Faaliyet Ağı 10 Kısaca Zorlu

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu İçİndekİler GİRİŞ 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Finansal Göstergeler 6 Vestel in Stratejisi 8 Vestel in Küresel Faaliyet Ağı 10 Kısaca Zorlu

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı