29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM"

Transkript

1 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) BAŞKAN Say ı n m ill et v ek i ll er i, Türk iye Büyük Mi ll et Mec li si n in 8 2 nci Birl eş im i ni a ç ı y or um. Y O K L A M A BAŞKAN El ek t ro n ik ci h a zl a y ok lam a y ap a c a ğız. Yokl am a içi n ü ç d ak ika sü r e v er iyorum. ( El ek tr o ni k c ihazl a y o kl am a y a p ıl dı ) BAŞKAN Top l an tı y et er s a yı sı va r dı r, g ö rü şmel er e b a ş l a y a c ağ ı z. G ü n d em e g eçm ed en ö n c e ü ç s a yı n m il l et v eki li ne g ü n d em dı ş ı s ö z v er ec eğ im. G ü n d em dı ş ı i lk sö z, İ s ta n b ul un so r u nl ar ı h a kkı n d a s ö z i s t ey en İ st a nb u l Mill et v ek i li Kadi r G ö km en Ö ğ üt e a i tti r. Buyurunu z Sayın Ö ğ üt. ( CHP sı r al ar ı nd a n a lkışl a r) Sayın m il l et v eki ll er i, b ir a z s es s i z ol ur s a k k ür s üd ek i Sayı n Mil l et v ek ili ni d ah a i yi d u y a c a ğı z, l üt f en ef en d im. Buyurunu z.

2 KADİ R GÖ KMEN ÖĞ ÜT ( İs t a nb u l) Say g ıd eğ er Başkan, d eğ er l i m ill et v ek i ll er i; İ s ta n b ul un so r u nl ar ıy l a i lgili sö z a lm ış b u l unm a k t a yım. Bugün k en tim i zi n en ö n em li pr o bl em l eri t r afi k ka o s u, im ar k irl ili ğ i, o rm a nl ar ı n t a lanı v e k u r a klı k t eh li k es i y a ni y ü z g ü nl ü k s u r ezer v i n i n k a lm ış olm a sı dı r. Am a b en yi n e b u h a f ta, İs t an b u l h al kı nı il g il en d ir en en ö n em li s or u n u n 1 May ı s v e Tak s im Mey d a n ı o l d u ğ un a i n a nı y or um. Değ er l i m ill et v ek i l l er i, i ki g ü n s o nr a 1 Ma yı s İşç i Sı nı fı nı n Ul u sl ar a ra s ı Bi rli k, Dayanı şm a v e Mü c a d el e G ü n ü nü k ut layacağ ı z. Afr ika dan As y a ya, Am er ika dan Avrupa ya y ü z m il yo n larca em ek ç i, b a s kı sı z, söm ü rü s ü z bi r d ü zen ö zl em i ni al a nl ar d a n h a y k ır a c ak. Ne v a r ki h ep i n i zin h atı rl a y ac a ğ ı üz er e g eç t i ğ im i z y ıl İ st a nb u l dak i 1 Ma y ıs o l a yl ar ı t üm d ü ny a n ın t a nı kl ı k et ti ği bir r eza l et e d ö n ü şm üş t ür. Bunun t ek s or um l us u, h er d u r um v e f ır s att a i ş çi si ni, em ek ç isi ni ezm ey e ç a l ış a n AKP h ük ûm eti di r. Si zi n d ey im i n i zl e f ev k al a d e o ra n tıl ı bi r m ü d a h al e net i c es i n d e y ü zl er c e ki şi ya r al a nm ış, h a s t a n ey e k al d ır ılm ış, k al p k ri zi g eç i rm iş, - s a dec e k a m uo y u n a y a ns ı dı ğı k a d ar ı yl a- bir k i şi g ö rm e y et isi ni yi ti rm iş, bir di ğ eri d e b ey i n am el iyatı g eç i rm işt ir. Dünya n ı n h er ü l k es i n d e 1 Ma yı s, a dı n a y ar a şı r gi b i k utl a nı r k en İs t a nb u l da Fev k a l a d e or a nt ıl ı m ü d a ha l e ni n b il a n ço s u b u d ur. G ör ev i, em n iyet i s a ğl am a k ol a n p ol i sl er, ç ol u k ç o c u k, g en ç y a şl ı bi r y a na ; h a st a n el er i, p a r ti o to b ü sl er i ni g a z y a ğm ur u n a t utm u şt u r. İ sta n b u l Val isi ni n m ar ji n al g r up l ar ol ar a k n i t el ed i ği, Baş b a k a nı n m ilit a n di y e a dl a n dı r dığ ı, b u ül k en i n i şç il er i, em ek çi l eri v e o n l ar ı n ör g ü tl ü m ü c a d el es i n e d es t ek v er en m il yo n l ar d ır. MEHMET AKİ F HAMZAÇEBİ ( İs t a nb u l) Say ı n Başkan, g ür ül t ü v ar ef en d im. KADİ R GÖ KMEN ÖĞ ÜT ( Dev am l a ) - Bakı nı z, 1 Ma y ı s, , v e de Taksim de k u tl a nı r k en p oli si n t ek bi r m ü d a h al es i olm am ı ş, t ek bi r d am la k a n a km am ış tı r. Ta k i s i zl er, g eç en s en ek i 1 Ma yı s k ut l am al ar ı nı t üm d ü n y a nı n t a nı kl ık et ti ği b ir r eza l et e d ö n ü ş tü r en e k a d a r. G a zcı va li ni z h a ft a s o n un da n ed am et g et i rm iş, G ezi di r en i şi s ı ra s ı nd a i yi y ö n et em ed i ği n i i ti ra f etm i şt ir. Hükûm et i n b aş ı Tu ri st sa y ıs ı a za lı y or. y a l a nı n a s ar ılm ış k en v al i yi n e tu ri st sa y ıs ı nı n ar tt ı ğı nı s ö yl em i şti r. Şim di i s e Es n af za r a r g ör ür. y a lanı na sı ğı n ıy o rl ar. Kahram a n m ı p a r al el m i o lduğuna k ar a r v er em ed i ği n i z po li sl er i ni z m ü d a h al e etm ez, a ğ l am a kt a n s or um l u b ak a n ın ı z t eh d i tl er i n e so n v er i r s e b u 1 Ma y ıs, ş en li k v e b a yr am h a v a sı i çi n d e g eç ec ek t i r. Bakı nı z, b u f o to ğ r af yıl ı 1 May ı s ı n d a Taksim e ç ı ka n, Tarlabaşı y o k u şu n d a a sı l a n af işin f o to ğ r afı d ır. Al g ı y ön et im inde v e b u n u n y a nı s ır a t o pl um h afı za s ı n ı k üç üm s ey er ek k en d i s öy l ed i kler i n i inkâr ed en AKP, t am d ö rt y ıl ö n c e Taksim i 1 Ma yı s k u tl am al ar ı n a a ça r a k Tak s im e d u y u l a n ö zl em i i st ism a r etm i şt ir Ma yı s s o nr a sı, R ec ep T a y y ip Er d o ğ a n AKP g r up t o pl a nt ı sı n d a y ap tı ğ ı o k o n u şm a d a ş u nl ar ı s ö yl ed i: Ma y ıs ı Türk i y e'ni n n a sıl d eğ i şti ği n in, n a sı l o l g u nl a ştı ğ ı nı n, t a b ul ar ı nı n a sı l yı kt ı ğı nı n, st atü k o y u n a sı l a şt ığ ı nı n, t a hr ik ve p r o v o ka s y o nu n k o r ku l arı n d a n n a sıl sı yr ıl dı ğ ın ı n s om u t bi r a bi d es i olm uş t ur. Tür ki y e b u m a n za r a içi n, b u b a yr am h av a sı i çi n t am o t u z iki y ıl b ek l em işti r. Taksim d ek i do s tl u k, k a r d eş li k v e d a y a nı şm a ta b losu T ü rk i y e'ni n ç etel er l e m ü c a d el es i ni n bi r es er i d ir. Şim d i s orm a zl a r m ı Ne d eğ i şti? di y e! Taksim d en üm i d ini zi k es i n, d ev l et l e bi r g er i lim e girm eyi n. di yo rl a r. Tahri k v e pr o v o ka sy o n ko r k ul ar ın ı z t ek r a r m ı n ü k s ett i? Bi r k ez o l s u n sö yl ed i ğ i ni z v e y ap tı ğ ın ı z bi r bir i ni t uts u n. Ya g er ç ek d em o k ra t ol u n y a Pu ti n t ü r ü Avr a s ya lı b ir i kt idar ol u n, ka r ar v er i n. Değ er l i m ill et v ek i ll er i, ş u n u bi li n ki g ös t eri l er i zn e t a b i d eğ il di r. Dİ SK v e KESK i n y a pm ı ş ol d u ğ u b a şv u r u n et ices i n d e, 2 2 Kas ım t a ri hi n d e v er il en k ar ar l a Avr u p a İ n s a n Hakl ar ı Ma h k em es i T a k sim i n 1 Ma y ıs al an ı ol d uğ u n a h ü km etm i şti r. Bu, y ü z yı llı k b i r m ü c a d el en i n es er i d ir, yü r ütm eni n ba ş ın ı n her h a n g i b ir l üt fu d eğ il di r. İ s ta n b ul da 1 Ma yı s a lanı Taks im di r ç ü n kü em ek ç il er i çi n Taksim d em ek i n at laşm a d eğ i l, d em o kr a si m ü c a d el es i ni n o lm a zs a o lm a zlarınd a n dı r ç ü n kü Tak sim 3 7 i n s a nım ı zı n k a tl ed i l di ği m ey d a n dı r. Em ek çi l er e y a pıl a n en ka n lı sa l dı rı o lan k a tli am ı nı n a r d ın d a n b u k a rd eş l er im i z ka tl ed ilm i şt ir, b u m ey d a n ı n a dı Taks im olm u şt ur, b u

3 n ed en l e Taksim 1 Ma y ıs al a nı dı r a n c ak em ek v e em ek çi k elim el eri n i n a nl am ın ı b i lm ey en l er b u n u i d ra k ed em ezl er. My a nm ar lı i ns a n h a kl a rı s a v un u c u su San Suu Ky i nin bi r s ö zü v a r: İ n s a nı y ol d a n ç ı k ar a n g ü ç y a ni k u dr et d eğ il, k or k u du r. G ü c ü k a y b etm e k or k us u gü c ü k ul lananl a rı b o za r, y o ldan ç ık a rt ır. En b a sk ı cı v e ezi c i d ü zen l er d e b il e c es a r et yü k s el di k ç e y ü k s el ir, zi r a ko r k u u yg a r i n s a nı n d o ğ al h â li d eğ i ldir. Yaş a s ı n 1 Ma y ıs i ş çi v e em ek ç i ni n m ü c a d el e g ü nü! Hep i n i zi sa y gı l arım l a s el am lı y or um. Teş ek k ü r ed er im.( CHP s ır al a rı n d a n al kı şl a r) BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Ö ğ üt. G ü n d em dı ş ı i ki n ci sö z, Vet er i n er H ek im l er G ü nü h a kk ı n da sö z i st ey en Kars Mil l et v eki li Yunus Kıl ı ç a ai tt ir. Buyurunu z Sayın Kı lı ç. ( AK PARTİ s ır al a rı n d an a l kı şl a r) YUNUS KI LI Ç ( Kars ) Sa y ın Baş k a n, sa y gı d eğ er m i ll et v ek il l eri ; b u gü n s i zl er e, d ü n y a nı n i n sa n lı k ta ri hi ka d a r es k i, h a y v a nl ar ın ev c il l eş ti rilm el eri yl e b a şl a y a n v e ç o k y a k ı n zam a nl ar a k a d ar m o d er n a nl am d a b ilim da l ı h âli n e g elm em i ş o lan, ül k em i zd e d e t a ri hi ç o k es k i o lm a ya n bir m esl ek gr u b u n da n ve o n u n hi zm et al a nı yl a ü l k em i ze v e i n s a nlı ğ a y a pm ış ol d uğ u ka t kıl a rd a n b a h s etm ek isti y or um. Bu a ra d a, a yn ı zam a n d a, b u g ü n Par l am en t o Muh a b ir l eri Der n eğ i ni n d e 5 0 i n ci k ur u luş y ıl d ön üm ü. Bi zim l e b er a b er, b u Mec li st e, ül k em i zin bil g il en d ir ilm esi n e, g ü n d em i n t a ki b ine k a tk ı s a ğl a ya n bu em ek t ar m esl ek gr u bu n u n d a b u g ü nü n ü k u tl u yo r, bü t ü n ç a lı ş a nl ar ı n a s ağ lı k, sı h ha t di li y or um. Saygı d eğ er m ill et v ek i ll er i, v et er i n er h ek im lik, as lı n d a d ü n y ay l a bi rli kt e, i n s a nl ık la b i rli kt e b a ş layan v e am p iri k d ü zey d e u zu n y ı ll ar, bi n yıl lar s ür eg el m i ş ol a n, i n s an lı ğı n ö zel l i k l e b es l enm e no k ta s ın d a s ı kı nt ı y a g ir di ğ i y ıl l ar d a a nım s a nm ış ol a n, ö n em i ar t a n v e g ı d a y o ks u ll u ğ un u n ç ö züm ü n e d e k en d i n e i ht iyaç d u y ul d u ğ u d ev ir l er d e ö n em li k a t kı lar s u n an v e b u m a n a da d a bil im s el a landa h o ş g ör ü g ö rm ey e b a şl a y a n, d ü n y a da y er i n i alm a y a b a şl a y an bir m esl ek gr u b u. Hep i ni z b ili r si ni z, en zo r ol a n, g ec es i gü n d ü zü o lm a y a n, h a st a n ın bi zza t a y ağ ı n a gi d en, zo r ş ar tl a rd a ç a lı ş an b u m esl ek g ru b u, i lk o l a ra k y ılı n d a Fra n s a da b ilim s el bir m eslek g r u b u o larak or ta y a ç ık ı yo r, ok ul l ar ı k u r ul u y or. Bunun s eb eb i n e b a kt ı ğı nı z zam a n, öz el l ikl e Avr u p a da, o yıl l ar d a sı ğ ır v eb a s ı gi bi İn s a nl a rı n h a yv a n s al p r ot ei n e en f a zl a i ht iyacı ol d uğ u y ıl larda ç ok c i d di h a y v a n öl üm l er ini ta k iben, t o pl um s al bir i ht i ya çt a n d o ğ a n v e b ur a d a n d ü n ya y a y a yıl a n b i r m esl ek g ru b u. Ül k em i ze b a kt ı ğı nı z zam a n a r ka d a şl a r, a y nı s eb ep l er l e, ö zel l ikl e l ü y ıll ar d a n s o n r a ül k em i zd e d e h a y v an h as t alı kl a rı nı n artm a s ı v e i ns a nl a rım ı z i çi n a n a g eç im k a y n a ğı, b es i n k a yn a ğ ı ol a n h a yv a n s al ü r etim i n d ü şm esi yl e b er a b er h at ırl a n a n v e Asker i Vet er iner O k ul u o l ar a k k ur ul a n, d ah a s on r a da Si vil Vet er iner O k ul u o l ar a k h a y a t a g eç en v e At at ü rk ün Ank a r a ya t a şı y ar ak m o d er n bir ya p ıy a k a v u şt urm u ş o l du ğ u v et er i n er f ak ül t es i g ör ü n üm ü n e d e o y ıll a r da n so n r a k a v uş u y or. Aslı n d a s a y gı d eğ er m il l et v ek ill er i, h ekim li k g en el b ir k a v ram ; tı p h ek im li ği v e v et eri n er h ek im l ik b un u n a y rılm a z i ki p a rç a sı. Eski y ıll a rd a s a d ec e h a y va n s a ğ lı ğı nı ko r um a y a y ö n el i k bi r m esl ek o larak g ör ülm ü ş o l an v et eri ner h ek im li k, b u m a n a d a d a d ü ny a d a g er ek l i sa y gı n lı ğı gö rm ü ş olm a s ın a r a ğm en n e y a zı k ki g el i şm em iş ü lkel er d e b u s a y g ın lı ğı n ı bi r t ürl ü o t ur tam am ış, bu n a k a v u şam am ış v e d ol a yı sı yl a d a h a y v an s al

4 ü r et im b u ül k el er d e g en el l ikl e m ed en i ü lkel er d e k i ni n, g eli şm iş ül k el er d ek i ni n ç o k g er i s inde k alm ı ş. O ys a, bi z ş u g en el k a b ul ü b iliyoruz: İ n sa n ları n, t o pl um l ar ın y et er li h a y v a n sa l g ıd a yı al am a dı kl a rı t ak d ir d e bi lim i, tek n o l o ji yi ü r etm el eri, g el iştirm el er i, k u ll a nm al a rı a sl a m üm k ün d eğ il di r. Bu g er ç ek t en h ar ek et l e b a k tı ğı n ı z zam an, d ü n ya d a v et er i n er h ek im li ği n g el i şti ği, t ek ti p, t ek s a ğl ık içer i si n e y er l eş ti ril d i ğ i, en t eg r e ed i l d iği, t ı p eğ i tim inin i ç er isi nd e y et er l i s ay g ıy ı, hü rm et i g ö rd ü ğ ü ü lkel er d e h a y v a n sa l ü r et im l eri n s o n d er ec e a r tm ış ol d u ğu n u, t o pl um u n i h ti y aç l arı n ı k ar şı l ay a c a k d ü zey d e o l d u ğ un u gö r ür ü z. Bu, a sl ı nd a ül k em i zi n d e s o n y ıll a rd a ü zer i n d e d ur d u ğ u ö n em li k a v r am lard a n b ir t a n es i am a n e y a zı k k i b u m an a d a h ak etm iş ol d uğ u y er e h â l â g el em ed i ği n i g ör ü y or u z. Bu m a n a d a, Hük ûm et ol a ra k v et er i n er h ek im liğinden t ı p h ek im liği içer i si n e, s a ğl ı ğı n i ç er isi n e, ü r etim i n i ç er i si n e, g ı da y la ol a n, g ı da ek s i k li ği y l e o l an m ü c ad el en i n i ç er isi n e h a k et ti ği ö lçül er d e y erl eş t irm em i z g er ek en b i r s ü r eç t en g eç i y or u z. Bu m a n ad a, AK PARTİ ni n g el di ğ i g ü n e ka d a r i s ti h dam d a c i d di s ı kı n tıl a r ç ek en b u m esl ek gr u b u, s o n o n y ıl d a y a kl a şı k 6 bi n ki şi yi i st ihdam etm iş, isti h dam p r o b l em l er i ni c iddi öl ç ül er d e ç ö zm ü ş am a ö zl ü k h a kl ar ı yl a ol a n p r o bl em l er i ni n v e ö zel l i kl e v et er i n er u zm a nl ık eğ it im iyl e a l a k alı ol a n ta l ep l eri n in h âl â d ev am et ti ği ni bil iyoruz. Hü k ûm et ol ar a k, o nl ar ı n bi r m esl ek t a şı o l ar a k v e bi r a k a d em i sy en o l ar a k b u m es el ed ek i k at k ım ı zı n s ü r ec eğ i n i v e v et er i n er h ek im li kl e al a k al ı g er ek ö zl ü k h a kl ar ın ı n i yil eş t iri lm esi yl e il gil i g er ek s e v et er i n er h ek im li ği n icrası n d a ( Mi kr o fo n ot om at ik ci h a z t ar a fı n d a n k ap a tıl d ı) YUNUS KI LI Ç ( Dev am l a ) m ey da n a g el en s ı kı n tıl a rı b ir an ö nc e a şm a k n o kt a sı n d a ki g a y r et im i zi n d ev am ed ec eğ i n i s ö yl ü yo r, s a y gı l ar su n u y or um. ( AK PARTİ sı ra l ar ın d a n a l kı şl a r) BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Kılı ç. G ü n d em dı ş ı ü ç ün c ü s ö z, 1 Ma yı s İş çi Bay r am ı h a k k ın d a s ö z istey en İ st a n b ul Mi ll et v ek il i Sül eym a n Çel eb i ye a i tti r. Buyurunu z Sayın Çel eb i. ( CHP sı r al ar ı nd a n a lkış l ar ) SÜLEYMAN ÇELEBİ (İ s ta n b ul ) Sayı n Baş k a n, d eğ er l i a rk a d a şl ar ; h ep i ni zi sa y gı y la, s ev g i y l e s el am lıy o r um. Ö n c eli kl e 1 Ma yı s, i ş çil er i n bi rli k, m ü c a d el e, d ay a n ı şm a g ü n ün ü b u ka r a nfi l l e k u tl u y or um. Hep i ni zi bi r k ez d a h a s el am lı y or um. Değ er l i a rk a d a şl ar ım, 1 Ma yı sı n il k b a şl a dı ğ ı, ilk m ü c a d el e v er il di ği t ar i ht en b u g ün e k a d a r tam y ü z yirm i s ek i z yı l g eç ti. Yani Am er ika daki işçil er k ö l eli k k o şu ll ar ı n a k ar şı, o n d ör t, o n alt ı, o n s ek i z s a at ça lı şm a y a k ar şı b i r m ü c a d el e v er di l er v e s ek i z s a at ç a lı şm a g ü c ü n ü el d e et ti l er v e t am a r ad a n y ü z y i rm i s ek i z y ıl g eç ti v e 1 Ma yı s İ şç i Bayram ı ol al ı d a t am y ü z yi rm i b eş y ıl g eç ti. Yüz y i rm i b eş y ıl dı r b üt ü n ü lkel er d e 1 Ma y ı s, i ş çil er i n bi rl ik, m ü c a d el e v e d a ya n ışm a g ü n ü ol ar a k k ut l an ı yo r. Keş k e b u g ü n bi z d e b u ül k ed e 1 Ma y ıs ı ö zg ü r c e k utl am a ha k kı n a s a hi p o lsaydı k; b ug ü n k eş k e y i n e k ö l eli k k o ş ull a rı n d a ç al ışm a bu ül k ed e o lm a s ayd ı. Bugün h âl en ül k em i zd e o n iki, o n üç, o n d ör t s a atl ik ça lı şm a k o ş ull a rı d ev am ed i y or, h â l en b u ül k ed e ç o k a cım a sı z b ir t a ş er o n u y g ul am a sı d ev am ed iyor. Dün 4/ C l i bi r ar k a d aş ım ı z 4 / C s ta t üs ü n e g eç t iği i çi n i nti h a r et ti v e d ü n Di ya r b ak ır da ö l d ü v e 2 2 nci öl üm.

5 Keş k e 4 / C s ta t üs ü n d ek i insanl a rı n k o şu ll ar ı nı iyil eş t ir di ğ im i z bi r Türk iye o l a bil s ey d i, k eş k e b i r a z ö nc e b u ka r a nfi ll er i bi ze d ı ş a rı d a da ğ ı ta n g en ç ö ğ r etm enl er i n at am a ları y a p ılm ı ş ol s a yd ı v e inti h ar etm em iş ol s al ar d ı, keş k e b u ü l k e ş u a nd a g er ç ek t en b u y a ş a n a n i ş k a za l a rı nı n, i ş ci n a y etl er i ni n s o n b ul d u ğ u bi r ül k e o lsa y dı, b öy l e bi r c o ş k u yl a 1 May ı sı k ut l uy o r ol a bi lsey d i k. Hâl en y a s a kl a rı n eg em en ol d u ğ u, t a n zim inin i kt i d ar t ar af ı n da n ş ek i ll en d ir il di ği bir 1 Ma yı s sü r ec i ni y en iden b ir g eri lim s ü r ec i ol ar a k y a ş ı yo r u z. Bunu b u ü lke h a k etm i y or d eğ er li ark a d a şl a r. Bakın, bir a z ö n c e Kadi r G ö km en Ö ğ üt b u k ür s üd en g ö s t er di am a y et er i nc e a n l aş ıl dı m ı b i lm iyor um, Art ı k 1 Ma y ıs Hem Bayr am Hem Ta k s im de. Kutl u Ol s u n. Yapa n, b u il a nı y a p a n k im? AKP ni n İ s ta n b ul İl Baş k a nı. Hem Ta k s im h em 1 Ma yı s t ati l. Ner ed e y a p tı lar? Taks im de. Pek i n e o ldu Ta k sim de? da 1 Ma y ıs k u tl a n dı m ı? Kutl a nd ı. Her k es e ö r n ek g ö st er d ini z m i? G ö st er di n i z de k u t landı m ı? Kut landı. Her k es e ö r n ek g ö st er d ini z m i, b üt ü n d ü n y ay a ö rn ek 1 Ma y ı s di y e sö y l ed ini z m i? Söy l ed i ni z. Pek i, de k u tl a dı nı z m ı? Kutl a dı nı z. Pek i, b i r s or u n ol d u m u? Olm ad ı. Pek i n e o l u y or? Yen i t a n zim ş u : Cum h ur b a ş k an lı ğı s eçim i v ar, b u i ş çil er bi r a r ay a g el i p b ö yl e b i rli kt e b u so r u nl ar ı nı, i şt e em ek lil ikte y aş a t a kı l an l ar ı, işte ta ş er o n u y g ul am a sı n ı, 4 / C s t at ü l eri ni, işsi zl i k s or u n un u, y o ks ul l uk so r u nu nu h a yk ırm a s ın l ar, bi rli kt e o lm a sı nl a r d i y e... Ankar a da bil e AHMET YENİ ( Sam s u n) Baş k a y er d e y a p am a zl a r m ı? SÜLEYMAN ÇELEBİ ( Dev am l a) Sen i n b u n a a kl ı n erm ez, s en i n k af a n ç al ışm a z b u i şl er e, s en b a şk a i şl er e b a k. AHMET YENİ ( Sam s u n) Çalı ş ır! SÜLEYMAN ÇELEBİ ( Dev am l a) O n ed en l e AHMET YENİ ( Sam s u n) Baş k a y er e, b a şk a y er e! O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) O lm a z am a, böy l e k o n uş am a zs ı n, olm a z; h er k es in k a f a sı ç al ı şı y or. SÜLEYMAN ÇELEBİ ( Dev am l a) Di k ta t ör c e k on u şm as ı n or a d a n, l af a tm a sı n, bilm ed iği ş ey l er e k o n u şm a s ın. O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) Her k es i n k a fa sı ça lı şı y or. O lm a dı, olm a dı SÜLEYMAN ÇELEBİ ( Dev am l a) Şim d i, d o l ay ısı yl a d eğ er li ar k a da şl a rım, b u 1 May ı st a d a ar tı k b u y a s a kl ar ın ka l ktı ğ ı, ö zg ü r c e 1 May ıs ı n k ut l andı ğı b ir d ö n em i ya ş ıy o r u z, y a ş am a k i sti y or u z v e a rt ık bu oy u n o y n a nm a sı n isti y or u z, bu s en di k al a rı n ü zer i n d e b u o y u n lara a rtı k i kti d a rı n s o n v erm esi n i i st i yo r u z. Ankar a da, b a kı n, b ir li kt e k ut l uy o rl ar d ı b ü t ü n ö rg ü tl er, şim d i o n u d a a yı r dı. İ kt i da r, Başb a k a n TÜRK- İ Ş l e g ö r üş t ü, Si zi n n e i şi n i z v a r b u Dİ SK l e, KESK l e b er a b er. d ed i, on u d a a yı r dı. Şim d i i ki ay rı m iti n g Ankara da d a k ut l an a c a k, b u d a ba ş ar ıl dı. Şim di, İs t an b ul aç ı sı n d an d a, Taksim a ç ı sı n d a n d a b ö yl e bi r s or u nl a k a rş ı k ar ş ıy a yı z. ( Mi kr o fo n ot om at ik ci h a z t ar a fı n d a n k ap a tıl d ı) SÜLEYMAN ÇELEBİ ( Dev am l a) Ben 1 Ma y ıs ı, b ir k ez d a h a i ş çi l eri n b irl i k, m ü c a d el e, d a y a n ışm a g ün ü n ü k ut l uy o rum. Hep i n i ze s a y g ıl a r, s ev g il er s un u y or um. ( CHP s ır a l arı n d a n al k ış l ar) BAŞKAN Teş ek k ü r ed i y o ru z Sayın Çel eb i. Mİ HRİ MAH BELMA SATI R (İ st a n b ul ) Sayı n Baş k a n BAŞKAN Buy u r un u z Sayı n Satı r.

6 Mİ HRİ MAH BELMA SATI R (İ st a n b ul ) Sayı n Baş k a n, s ay ı n k o nu şm a cı bir a z ev v el c ev a p v er en b ir m ill et v ek il i ar k a d aş ım ı za Sen in k af a n ç al ışm a z, di kt a t ör c e k o n u şm a sı n. d ed i. BAŞKAN Ef en d im? Mİ HRİ MAH BELMA SATI R (İ st a n b ul ) Sen i n ka f a n ç al ışm a z, di kt a t ör c e k o nu şm a sı n. d ed i. Bu ü sl u bu k en d isine v e Cum h uri y et Hal k Parti si Gr u b u na ya k ış tı rm a dı ğım ı, g r u b um u zd a ki h er h a n gi bi r a rk a d a ş a b öy l e bi r sö z s ö y l em es i ni d e d o ğr u bu lm a dı ğım ı, ö zü r d il em es i g er ek t i ği ni if a d e ed i y or um. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Doğr u d ur ef en d im. Teş ek k ü r ed er i z. O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) Hep im i zi n k af as ı ç a lı şı y or! SÜLEYMAN ÇELEBİ (İ s ta n b ul ) Çalı şm a z, ç al ışm a z! O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) Çal ı şı y or! FERİ T MEVLÜT ASLANOĞ L U ( İs t a nb u l) Sen i n k af a n ç al ı şm a z. O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) Çal ı şı y or, ç ok i yi ça lı şı y or. FERİ T MEVLÜT ASLANOĞ L U ( İs t a nb u l) Çalı şm a z! O SMAN AŞKI N BAK (İ st a n b ul ) Çok iyi ç alı ş ıyo r. BAŞKAN Şim d i g ü nd em e g eçm ed en ö n c e s i stem e g irm iş s a yı n m ill et v ek il l eri n e b ir er d a k i ka sö z v er ec eğ im. Buyurunu z Sayın Hal am a n. ALİ HALAMAN ( Adan a ) Sayı n Baş k a nım, t eş ek k ü r ed er im. Sayın Başka n ım, b en ö zel li kl e - b u gü n d e t a rım la il gil i bi r y a sa g eli y or - Adana b ö l g es i n d e su l u t a rım ya p a n y a ni ç ift ç ili k y a p a n i ns a nl a rı n s o n zam a nl ar d a ö zel l i kl e Ener j i Bakanlı ğ ın ı n y a ni TEDAŞ ı n el ek t ri ğ i ö zel l eş tirm es inden d ol a y ı y an i d a ğı tım ın ı, t a h si latı nı ö zel s ek t ör e v erm es i d ol a yı sı yl a bu s u l u ta rım y ap a n, di n am o k ul lanan, y er a l tı n d an su ç ek en l er i - ba r aj s u y u k ull a n a nl a rl a i l gili - El ek t ri k p ar a sı n ı ö d em ed i. d i y er ek, El ek tri k t e ka ç a k ç ok. di y er ek k aç a k pa y ı zam m ı y a p ar a k b u n u v erm ey en l er i i c ra y a v er i p a dli y e k a pı l arı n d a çi ft çi n in b ek l em es i n e, t ar ım la u ğ ra ş a n i ns a nl a rı n m a ğ d uri y et i ni Ener ji Bak a nı, Su Bakanı, d ol a yıs ı yl a Tarım Bak a n ın ı n, za t en h a v al a r i yi g i tm edi, do l ay ıs ı yl a ( Mi kr o fo n ot om at ik ci h a z t ar a fı n d a n k ap a tıl d ı) BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Hal am a n. Sayan Ak a r.

7 HAYDAR AKAR ( Koc a el i) Say ı n Başk a n, b u gün l er d e y et er i n c e y a ğm ur y a ğm am a sı v ey a s o n a yl a r da i st en i l en d ü zey d e k a r v e y a ğm u r y ağm am as ı s o nu c u, Saka r ya i li ni n i çm e s u y u nu, Kocaeli il i ni n s a na yi v e i çm e s u y un u k ar şı l ay a n Sapanca G öl ü k u rum a k ü zer ed i r. Sapanc a G öl ü nü b es l ey en d er el er ü z er i n d e 2 8 ad et s u d ol um t es i sl er i b u l u nm a kt a dı r v e b u nu n y a n ın d a d a y i n e, Kocael i b öl g es i nd en - Dal am a n Der es i gi b i - Sapanca Gö l ü nü b es l ey en d er el er i n yö n ü Ko c ael i ni n içm e su y u i hti y a cı nı k a r şı layabi lm ek i çi n Yuvacı k Bara jı na d o ğ r u y ön l en d i rilm ey e ç al ış ılm a kt a d ır. Bu d er el er i n a kt ı ğı y er d ek i c a n s u y u i h ti y ac ı d a o rta d a n ka lkm ak t a, a y nı zam a n d a, Sapanca nın i ht i ya c ı ol a n d er el er d e k u ru t ulm ak t a dı r. Bir a n ö nc e, Sapanc a G öl ü nün k u r ut u lm am as ı içi n v e s u i h ti ya c ı nı n k ar şı l an a bi lm es i için g er ek en t ed b i rl er in alı nm a s ın ı r i ca ed i yo r um. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Akar. Sayın Ö z SAKİ NE Ö Z ( Ma ni s a) Sayı n Başka n, ç oc u kl a rım ı za hu zu r l u v e g ü v en li bi r g el ec ek k u rm am ı z g er ek i rk en b u g ü n ç ok d eri n i ki a cı y la s ar s ıl dı k. Kay ı p ç oc u kl a rım ı zd a n y a v r um u z Um u t u Ma ni s a Akhi s ar da, g ü zel G i zem i Adana da yi tir d ik. Çocuk l arım ı za Al l ah t a n r ahm et v e k ed er l i ai l el er ine b a ş s a ğlı ğı dil iyorum, s a b ırl a r di li y or um. Şi d d et e, i st i sm ar a u ğ ra y a n, ail es i n d en k op a rı lan, f ar k lı n ed en l er l e a il el er i ni n gö zü y o ll a rd a k a lan ço c u kl ar ım ı zın g üv en l i ği v e s a ğlığ ı i çi n, Mec li sim i zi v e Hükûm et i, p a rt il er v e ü s t ü bi r a nl a yı şl a ça lı şm a y a, a lı nm a sı g er ek en ö n l em l er içi n bi rli kt e m ü ca d el e v erm ey e ç a ğ ı rı y or um. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Ö z. Sayın Atı cı AYTUĞ ATI CI ( Mer s i n) Teş ek k ü r ed er im Sa y ın Başka n. Sayın Başka n, s o n g ü nl er d e b a zı k im s el er ec za n el er e g i d i p bi zim m a h r em s a ğlı k b i lgil er im i zi s o r g ul am a k v e alm a k ü zer e ç a l ı şma l a r y apm a k ta l ar. Sayı n Sağl ık Bak a n ı d a Olm a z b ö yl e ş ey, y a pı lm am al ı. di y e bi r s öy l em d e b ul u nm u ş. Anc a k ç o k i y i bil i yo r u z ki, Sayıl ı Kanun Hükm ü nd e Karar n am e yl e AKP Hükûm et i b üt ü n m ah r em b il gil er im i zi n, b ü t ü n s a ğlı k b il gi l erim i zi n s at ıl a bil ec eğ i n i b u r ay a d a g et irm ed en Bakan l ar Ku r ul u n da k a r ar a ba ğ lam ı ş idi. Şim di, Çal ı şm a Bakan ı ül ked ek i r eç et e b il g el er i ni 7 2 m ilyona s a tm ış k en hi ç bi r Hükûm et y et k ili s i Bi z y ap tı k, b a ş k al a rı y a pm a z. di y em ez. Bu i ş b a ş ı n da n b eri y a nl ı ştı r. Ac il en ki şi s el v er il er i n k o r u nm a sı k a n u nu çı k ar ılm al ı dır v e Çal ışm a Baka n ı d a Sağl ık Bak a n ı d a Bi z h at a y a p tı k. d iyer ek ö zü r dil em eli di r. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Atı cı.

8 Sayın Tüzel ABDULLAH L EVENT TÜZEL ( İs t a nb u l) Say ı n Başkan, b ug ü n Pa rl am ent o d a g r up o l u şt u ra n Hal kl ar ı n Dem o kr a ti k Par ti si ni v e m illet v ek i l i ar k a d aş l arım ı Türki y e h a l kl ar ı nı n, i ş çi, em ek ç i k ad ı n v e g en ç l eri n em ek, d em o kr a si v e b arı ş m üc a d el es i n d e b a ş a rı d il ek l er im l e s el am lı y or um. 1 Ma y ıs İ ş çi Bayr am ı n a d o ğr u işçi sı nı fım ı za sal d ırı l ar s ü r üy o r. G eç en h af t a Ankar a Büyükşeh ir Bel ed i y e Başk a n ı Mel i h G ö k ç ek, h azi r a n gr ev i n e k atı l dı kl ar ı içi n 1 4 k am u em ek ç i si ni i şt en at tı. Bu em ek d ü şm a nlı ğ ı nı n hes a b ı v er ilm el idir. 1 Ma y ıs a ü ç k al a B ur s alı ço c u k işçi, Nev ş eh i rl i m a d en c i i ş c i na y et l eri n e k u rb a n g i d er k en Başbak a n y a s ak l ar p eş i n d e. Taksim mey d a n ı n ı istey en s en d i k ac ıl a rı ş ım a rı kl ık l a s uç l ay a n Başbak a n a s ö yl en ec ek ş e y, i ş c inayet l eri, at ılm a lar, k ö l eli k s o n b u l s un di y e 1 Ma y ıs t a al a nl a ra çı km a k i st em ek d eğ i l, b u nl ar s ü r sü n d i y er ek y as a k çı s i y as et y a pm ak as ıl ş ım ar ık lı kt ır. İ ş çi s ı nıf ı nı n b irl i k v e m ü c ad el e g ü n ü 1 Ma yı s ku t lu ol s un. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Tüzel. Sayın Er do ğ a n MEHMET ERDOĞ AN ( Mu ğ la) Teş ek k ü r ed i y orum Sayın Baş k a n. Mu ğ l a il im i zi n Sey d i k em er il ç es i n e b a ğl ı Kum luo v a v e Kar a d er e m ah a ll el er i n d e 28 Ni s a n g ü n ü y a ğa n do l u n ed en i y l e ür et i cil er im i zin s er a ları ç o k c iddi za r ar g ör d ü v e d ö n üm d en f a zl a c am v e p l as ti k s er a k u ll an ı lam a z hâ l e g el di. Zat en ç o k d ü şü k f iyatl ar l a ür ü n s atm ak t a ol a n k ö yl ül er im i zi n bu za r a r l ar ı t el a fi etm el er i m üm k ü n d eğ i l dir. Tarım Bakanlı ğ ın ı n b ur a d a ki za r a rl ar ı t es p it ed er ek m u h a k ka k b u çif tç il er im i ze d es t ek ç ı km a sı g er ek m ek t ed ir. Yi n e, b u s ür eç t e, di ğ er b ö lgel er im i zd e d e m ey d a n a g el en ta b ii a f etl er n ed en i y l e za r a r g ör en b üt ü n çi ft çi l erim i ze g eç m i ş ol s u n dil ek l er im i i l etm ek i s ti yo r um. Sağ ol u n. BAŞKAN - Teş ek k ü r ed er i z Sayın Er do ğ a n. Sayın Varlı

9 MUHARREM VARLI ( Adana) Teş ek k ü r ed er im Sayın Başka n. Bi li n di ği g i bi, ül k em i zd e b i r ta rım s al ku r a klı k y aş a n ı yo r; İ ç Anadol u Böl g es i nde, Ak d en i z Böl g esi nde, d a h a d o ğr u su -G ü n ey d o ğ u G AP Bö l g es i h ar iç - Türki y e'ni n h er ta r af ın d a b ir k u r ak lı k y a şa n ıy o r. Bundan d ol a yı b u ğ d a yd a ç o k a şı rı d er ec ed e b i r v erim d üş ü kl ül ü ğ ü y a ş an a c a k. Dolayısı yl a, Tür ki y e'ni n i hti y a cı nı k a r şı lam as ı m üm k ü n d eğ il. Ve ç ift ç il er d e za t en g ü br e, m a zo t v e i şç ili k g ir di s iyl e zo r g ü n l er g eç i ri rk en b ir d e bö y l e bir ş ey l e ka r şı k ar ş ıy a k a ldı kl ar ı nd a ç o k s ık ı ntı lı b ir d ö n em i n içer i si n e gi r ec ek l er. O nu n i çi n, Hük ûm et i n bi r a n ö n c e bu ku r a klı kl a al ak a lı t es p i tl er i y ap tı rı p ç ift çi n in Tar ım Kr ed iye, Zi r a at Bank a sı n a o lan bo r çl ar ı nı n y en i d en y a p ıl a n dı rılm a s ı, b o rc u olm a y an l arı n da d üş ü k fa i zl i kr ed i l erl e d es t ek l enm es i l a zım. Haki k at en, k en d i b ö lgem d en b ili y or um, b u ğ d ay ı b ir ç ok i n s an sil aj ya pm a k i çi n b i çi y or şu an d a. Pam u k et ki l er, k ur a klı k ta n do layı p am u k o lm ad ı, s ö k tü l er, t ek r a r y en i d en p am uk ek iyorl ar, d ol a yı sı yl a, m a li y eti 2 ye k a t lı y or v e a şı rı d er ec ed e b i r s ı kı nt ı v a r. Bunu, lütf en Hükûm et di k ka t e al sı n. BAŞKAN - Teş ek k ü r ed i y o ru z Sayın Var lı. Sayın Çam MUSA ÇAM (İ zm ir ) Teş ek k ü r l er Sa y ın Baş k a n. G eç t iğim i z g ü nl er d e İ n gi lt er e de Kül t ü r Baka n ı Ma r i a Mill er 7 b in eu r o u s ul s ü z h a r c am a y a pt ığ ı içi n i st if a et ti. Ma ri a Mil l er ev a l ıy o r v e ev al ır k en k ull a n dı ğ ı kr ed i m iktarı n ı d o ğr u d ek l a r e etm edi ğ i n ed en i y l e i st ifa etm ek zo r u nd a k a ldı v e Başbak a n Cam er o n d a i st if a sı nı k a b ul ett i. Yi n e, Avu s tr al y a nı n Yen i G ü n ey G al l er Ey al et i Başbakanı Ba rr y O 'Far r ell i n 3 b i n d ol a r d eğ er i n d e b ir ş a ra b ı bi r iş ad am ı n da n h ed i y e k a b ul et ti ğ i or t ay a ç ık tı v e Başbakan Şar a bı n fi y at ın ı n b u k a d ar y ü k s ek o lduğunu b ilm iyordum. d em es i n e r a ğm en k am u oy u n d a n g el en b a sk ıl ar so n u n d a Başba k an l ık t an i st if a etm ek m ec bu ri y et inde k al d ı. Fakat bi zim ül k em i zd e, Ha l k Banka s ı G en el Mü d ü r ü n ü n a ya k k a bı k ut u l arı n d a 4, 5 m ilyon d ol a r b ul u n uy o r am a i sti f a ed i y or f ak a t a r ka s ın d a n d a Zir a at Ban k a sı Yönet im Kur ul u n a a t an ı yo r. Yan i ş ö yl e: Ci ğ er, ked i y e em a n et ed ilm iş o l uy o r. Şim di, s o rm a k isti y or u z b ur a d a n Hükûm et e: Düny a d a bu k a d ar ( Mi kr o fo n ot om at ik ci h a z t ar a fı n d a n k ap a tıl d ı) MUSA ÇAM (İ zm ir ) - i sti f al ar o l ur k en, i sti f al ar g er ç ek l eş i rk en b u na s ıl y a pıl ı yo r? Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Çam. Sayın Er d em i r

10 AYKAN ERDEMİ R ( Burs a ) T eş ek k ü r ed er im Sa y ı n Başka n. Bursa, bu yıl, 1 8 Nisan Dün y a Kült ür Mi r as ı G ün ü nü d a h a b üy ü k b ir c o ş ku y la ku tl a dı. Dünya Kült ü r Mir a sı G ün ü nden ü ç g ü n ö n c e Bur s a nı n g ö z b eb eğ i il ç em i z İ zn i k t e, UNESCO Düny a Kü lt ü r Mir a sı G eç ici Li st es i ne d â h il ed ilm eni n s ev i n ci y a ş a nı y or d u. İ zn i k, l istey e Türki y e den g ir en 5 4, d ü ny a d a n gir en kü lt ü r v arl ı ğı n d an bi ri olm ay a h a k ka za n d ı. Em eği g eç en t üm y et ki lil er e t eş ek k ü r ed i y o ru z. Ne y a zı k ki, yi n e n isan a yı i çi n d e, İ zn i k Rom a Anti k Tiyatr o s u ndak i k a zı ça l ışm a l ar ı ö d en ek y et er s i z li ği n ed en i yl e d u r d ur u ldu. Kıs a b ir s ü r e s on r a d a İ zn ik i n Elma l ıd a ğ y am a cı n d a b ul u n a n Ber b er Kay a a d lı i ki bi n i k i y ü z y ıl lı k l a h di n 17 ay rı p a r ça y a a y rı lm ış o l d uğ u v e h er h a n g i bi r r es t o r as y o n ç al ışm a s ı y ür üt ü lm edi ği b a sı n d a y er al dı. Değ er i d ü ny a c a t es ci ll enm i ş İ zn i k e g er ek en ö z en i n g ö st er ilm es ini, i hti y a ç du y u l an ka y n a ğı n a ci l en ay rı lm a sı nı b ir k ez d a h a h a tı rl at ır, s ay g ıl ar s u n ar ım. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Er d em ir. Sayın Yen i ç er i Ö ZCAN YENİ ÇERİ ( An k a ra ) Teş ek k ü r ed er im Sayın Başka n sa y ılı Yas a yla ş eh it a il el er i v e g a zil er e ta n ı n a n i ş h a k kı k a p s am ı g en işl eti l er ek b ü t ü n h ar p v e v a zi f e m al u ll er il e t er ö r m a ğ d ur lar ı n a d a i ş h a k kı t a nı nm ış tı. Yasad a u y g u lam a u su l v e es a s l arı y la il g ili ol a n u yg u l am a y ö n etm eli ği ni n y a s a nı n y ür ü rl ü ğ e g i rm es i n d en it i ba r en d ör t a y i ç er i si n d e çı k ar ıl ac a ğ ı d a h ü k üm a ltı n a a lı nm ış tı t a ri hi n d e d ör t a yl ık sü r e d olm u ş o lm as ı n a r a ğmen, h â l en y ö n etm eli k y a yım lanarak y ü r ür l üğ e s o k ul am am ı ştı r. Ne y ay ı nl a nm a z y önetm el i k s e, b u n da n do l ay ı, ş eh i t v e g a zi l er b üy ü k m a ğ d ur i y et ç ekm ek t ed ir. Bu k ey f î v e c iddiyet s i z t ut um n ed en i y l e t er ö r d en za r a r g örm ü ş v at a n d aş l ar ım ı z, ş eh i t a il el er i v e g a zi l er im i z m ağ d u r olm a kt a d ır. İ lgili y ö n etm eli ğ in d er h âl ç ık a rı larak b u m a ğ d uri y et i n g ider ilm es i g er ek i y or. İ k ti d ar ı, ş eh i t a i l el eri v e ga zi l er im i zl e em p a ti k urm ay a d a v et ed i y o r, d er h âl b u m a ğd u ri y et e s o n v erm es i i çi n y et ki lil er i b ir k ez d a h a u y arı y o rum. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Yen i ç er i. Sayın Ağbaba VELİ AĞ BABA ( Mal at y a ) Teş ek k ü r ed er im yıl ı nd a y ü r ürl ü ğ e g ir en Ma d en Yasas ı nı n a r d ın d a n, t üm Tür ki y e'de o l d u ğ u gi bi Ma l a ty a da da g eli şi g ü zel t aş oc a ğı r u h s at ı v erilm ey e b a şl a n dı. Dağı, o va s ı c en n et ol a n Ma l a ty a t a ş o c ağ ı c en n et i o l du. Art ık h er k es y aş a y a r ak gö r üy o r ki t a ş o c ak l arı, b a şt a i n s a n s ağ lı ğ ı olm a k ü zer e, h a y v a n cıl ı ğı, t a rım a r a zi l eri ni v e su ka y n a kl ar ı nı y o k ed i y or. Doğanşeh i r Kel h al il, Ded ey a zı, Akça d a ğ, Kar a pı n a r v e Cev i zp ı n ar, Yeş il y ur t Kozl u k k ö y ü, Ö r n ek k ö y, Ar g u v an ı n b a zı k ö yl er i, Ar a pg i r i n Alı çl ı k ö yü n d e h a y at ı ol um s u z et k i li y or. G ör g ü, Haço v a, Kuyu l u, Kuşdoğa n, Fat i h v e Dur u ldu m a h all el er i ni, y an i Çer k e zy a zı s ı nı da ol um s u z et ki l ey en b u t aş oca ğ ı v a r. Bölged e y a ş a y a nl a r ta ş o c a ğı n ın k a p a tılm as ı i ç in d ef al ar c a g iri ş im d e b ul u nd u, Ba k a n lı ğ a b a şv u r du l ar, b en d e d ef al a rc a Mec l i s t e g ün d em e g et i rd im, a nc a k s o n uç d eğ işm edi, şim d i d e ö ğr en d i k ki bı ra k ın t a ş

11 o c a ğ ı nı n k a p atı lm a sı nı, f irm a l ar k a p a sit e a rt ırma k i çi n Bak a nl ı ğa b aş v ur u y or, Bakan lı k d a ol um l u y ak l aş ıy o r b u d ur um a. Ben b u r a d a n ç a ğrı ya pm a k i sti y or um. Taş o c a kları d o ğ an ı n d ü şm an ı, t ar ım ın d üşm a n ı, i n s a nlı ğ ın d üşm a n ı, b u nl a r a ru h s at v er en l er i n bi r k ez d a h a b u r u h s atl a rı g ö zd en g eç i rm el eri n i dil i yo r um. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Ağbaba. Sayın Yüksel ALAATTİ N YÜKSEL ( İ zm i r) T eş ek k ü r ed er im Sayın Başka n. Türki y e'de ü r et il en k ir a zı n y a kl a şı k y ü zd e 1 5 i ni y et i şt ir en İ zm ir Kem al p a şa il ç em i zd e, Bağyurdu, Ö r en, Sü t çü l er, Yi ği tl er, Arm ut lu b eldel er im i zd e t am bi r af et y aş a nm ı ştı r. Böl g ed e o n d a ki k a s ür en d ol u y a ğı şı, ki r a z, er ik, ü züm, ş ef ta li g ibi m ey v el er in y ü zd e 8 0 i n i t el ef etm i şt ir, ö zel li kl e t am d a ha s at t ak i ihraç ü r ün ü k ir a zı n y ü zd e 9 0 ı za r ar g ö rm ü şt ü r. Kö y lünün b ir y ıll ık em eğ i y o k olm u ş tu r. Zar a r t es pi t ç al ışm a l arı n ı n bi r a n ö n c e s o n u çl a n dı rılm a s ı, ü r eti ci l erim i zi n y a şam larını s ü rd ü r eb ilm el er i v e y en i d en ü r ün y et i ş tir eb i lm el er i için d es t eğ e i ht iyaçl a rı v a rd ır. Çif tç il er im i zi n h er tü rl ü b o r çl ar ı er t el en m eli, y en i d en f a i zsi z k r ed i ol a n a ğı s a ğl anm al ı dır. Köyl ü p er i ş an d ur um d a dı r v e i kl im d eğ i şi kl i ği n ed en i y l e ç o k y er d e af et y a şa nm a kt a dı r. Çi ft çi y e y a r dım ed eb i lm ek içi n Af et Yasas ı nı n y en i d en Mec l i st e el e a lı n ıp d ü zen l en m es i g er ekm ek t ed i r. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Yüksel. Sayın Kapl a n HASİ P KAPLAN ( Şı r na k ) T eş ek k ü r ed er im Say ı n Başkan. Hal kl a rı n Dem o k ra ti k Parti s i ol ar a k b a şt a Taksim o lm a k ü zer e Türkiye ni n h er y er i n d e k u tl a n a ca k ol a n 1 Ma yı s i şç il er i n, em ek çi l eri n ba y r am ın ı k ut luyoru z. Ey Hükûm et! Panzer s ürm eyi n, TO MA dan su sıkm a yı n, ga z a tm a yı n, ba ri k at k u rm a yı n; b a y r am d a y as a k, d ay a k, t ut a n a k, n u t uk olm a sı n; b ay r am d a em ek ç il er için b ay r am t a d ın d a g eç s i n, k u tl a n sı n; em ek çi l er ö zg ü r o l sun v e eğ i tim em ek çi l eri, a ta n am a y a n b ü t ü n ö ğr etm en l er h ep ak lı nı zd a ol s u n di y or u z. Büt ün i ş çil er i n 1 Ma y ıs i ş çi b a yr am ı nı, em ek b a yr am ın ı k ut luyor u z b u r ad a n. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Kapl a n.

12 Sayın Ham za ç eb i MEHMET AKİ F HAMZAÇEBİ ( İs t a nb u l) Teş ek k ü r ed er im Say ı n Başk a n. 2 8 Nisan t ari h i Ul u sl a r ar a sı Ça lı şm a Ör g üt ü t ara f ı nd a n İ ş Sağl ığ ı v e G ü v en li ğ i G ü n ü o l a ra k il a n ed i lm işt ir. Tür ki y e de i ş sa ğ lı ğı v e gü v enl i ği a ç ıs ı nd a n y a pı l an i st a ti sti k l er b u a çı d a n d ur um um u zu n iyi olm a d ığ ı nı g ö st erm ek t ed i r b in ki şi a r as ı nd a, h er 10 0 b i n k işiden i ş s a ğlı ğ ı v e i ş g ü v en li ği aç ı sı n d an iş kaza l arı n a u ğ r ay a n v at a n d a şl ar ım ı zın s a y ı sı a çı s ın d a n Avru p a da 1 i n ci d u rum da y ı z, dünyada 2 nci du r um d a yı z. Bö yl es i kö t ü b i r t a b loyu d ü zel tm ek Tü r ki y e ni n en ö n em li g ö rev l er i n d en b iri si d ir. Dün, Pa rl am ent o n d a, s i ya si p art i g ru p ları n ı zi ya r et l er i k ap s am ı nd a Cum h uri y et Hal k Parti si Gr u b u nu d a zi y ar et ed en Hayatl ar ı nı İ ş Kaza l a r ın d a Ka y b e d en Ail el er Pl atf o rm u 2 8 Nisan t ari h i ni n a nm a v e y a s g ü nü ol ar a k il a nı n ı ö n eri y o rl ar. Cum h ur iyet Hal k Pa rt isi G ru b u o l ar a k b u ö n er iyi d es t ek li y or u z. Bun u d es t ek l em em i zi n n ed en i, Türk iye ni n b ö y l es i bi r a cı t a bl o y u gi d er ek a za l ta r ak or ta d an k al dı rm a sı dı r. Bugün, a yr ıc a, Parl am ent o Mu h a bi rl er i Der n eğ ini n k u ru l uş u n u n 5 0 nci y ıl d ö n üm ü. Mec l i s in ya y ın l ar ın ı n kı sı tl a n dı ğı, b a sı n ü zer i n de b ü y ü k bir sa n s ür ü n o lduğu, h a b er l eşm e ö zg ü rl ü ğ ü n e Hükûm et t ar a fı n d an mü d a h a l e ed il di ğ i bi r s ür eç t e, Par lam en t o m u h a bir l eri n i v e o nl ar ı n d er n eğ i ni, o nl a rı n v ar lığ ı n ı s on d er ec e ö n em s iyoruz; 5 0 nci k u r ul u ş yı l d ö n üm ü k utl u ol su n di y or um. Hal kl a rı n Dem o k ra ti k Parti s ine, Tür ki y e Büy ü k Mi ll et Mec li si n d e g r up ol u şt urm al ar ı n ed en i y l e h a y ır lı o lsun d iyorum, Parl am en to ça lı şm a ları n d a b a ş arı l ar d ili y o rum. 1 Ma y ıs ı n t üm ça lı ş a nl ar a, t üm v at a nd a şl a rım ı za h a yı rlı olm a sı nı dil iyorum. 1 Ma yı s Bayram ı nı k u tl u yo r um, em ek ç il er in b u b ay r am ın ı k u tl u yo r um. Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Ham za ç eb i. Sayın Ö ğ ü t KADİ R GÖ KMEN ÖĞ ÜT ( İs t a nb u l) Teş ek k ü r ed er im Sayı n Başkanım. Yüksek Seç im Kur ul u n u n, AKP ni n Kı s ıtl ı ol d u kl a rı i çi n o y k ull a n am a zl ar. di y e ö n e s ü r d ü ğü Hat a y daki k işi ni n o y k ull a n ıp kul l anm a d ı ğı nı n t es p iti n i y ap a c a ğı, b u s eb ep l e, i zn e a y r ıl a n b a zı h â kim l er i g ör ev e ç a ğ ı r dı ğı bil i nm ek t ed ir. YSK, Hat a y da d a i lçe s eç im k ur ul u n d a n, o y k ul lanm a eh li y et i olma d ı ğı h âl d e o y v er en l er i n t es p i ti ni i st em i şti r. Kam u o yu ö zel li kl e Hat a y l a il gi li b a zı s o r ul ar ı n y a n ıt ı nı b ek l em ek t ed i r: Bu r a d a k i şi ni n o y k u ll a nm a eh li y et i ni n olm a d ı ğı k im ta ra f ı nd a n, n as ıl t es p it ed ilm i ş tir? Bu bi lgi i çi n Sağ lı k Bakanlı ğ ın ı n v er i t a b a nı k u ll a nılm ı ş m ıd ır? Bu bil g iye i st ey en h er p a rti er i ş eb i l ec ek m i di r? Bu bi l gil er i n tüm i ll er d e t esp i ti m üm k ü n m üd ü r? İ l av et en, iti r a z ed i l en d i ğ er il v e il ç el er d e d e b ö yl e b ir t es p it ça l ışm a s ı y ap ıl a c ak m ı d ır? Yen i Parl am ent o g r u bu HDP ye d e b a ş ar ıl ar diled i ğ im i b ur a d a n il etm ek isti y or um.

13 Teş ek k ü r ed er im. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Ö ğ üt. ÜNAL KACI R (İ st a n b ul ) Sayı n Baş k a n, b u s o ru kim e so r ul d u? Böyl e bi r u s ul y o k! BAŞKAN Say ı n Bal u k en, b u y ur u n u z. İ DRİ S BALUKEN ( Bi ng ö l) Teş ek k ü r ed i y or um Sayın Başka n. Sayın Başka n, Hal k ları n Dem ok r ati k Pa rt isi b u gü n r esm î ol a r ak Mec li s ç al ı şm al ar ı na b a ş l am ış b ul u nm a kt a d ır. Ö n c eli kl e, t üm ül k em ize v e h a l kım ı za h ay ır lı u ğ ur l u ol s u n d i y or u z. Tü r ki y e dek i tüm f a r klı lı kl ar ı, ha lkl ar ı, k ü lt ü rl er i, i n an çl a rı, ezi l en kim li kl er i, em ek ç il er i k a ps a y a ca k y en i bir si y as et i n y ol u n un a çı ldı ğı nı b eli rtm ek isti y or u z. Ana d ol u v e Me zo p o t am ya nı n k a dim kü lt ür ü n ü n, Tü r ki y e dek i d em o kr a si, ö zg ü rl ü k, b a rı ş v e k a r d eş li k m ü c a d el es i n d e bi zim m ü c ad el em i ze, HDP ni n m ü c ad el es i n e il h am ol ac a ğ ın ı b el i rtm ek i sti y or u z. Tür ki y e dek i r ad i ka l d em o kra s i m ü c a d el es i n d e y en i bi r k ul v ar ı n a ç ıl d ığ ı nı, s ol s o sy a li st k es im l eri, Mü sl üm a n d em o kr a tl ar ı, li b er a l d em ok r at ları bu k u l v ar d a y a nım ı zd a g ö rm ek i st ed i ğ im i zi if a d e et m ek isti y or um. Yi n e, d ün g ün ey Kürdi st a n ın Xaneq in k en ti n d e y a p ıl a n bi r b om b al ı s al dı rı d a 3 0 ün ü zer i n d e Kürt ün y a ş am ın ı yit ir di ğ ini v e o nl a rc as ı nı n y a r al a n dı ğı nı ; b u g ü n d e Xaneq i n k en t i ni n Sed iya il ç es i n d e y ap ıl a n çi ft e b om b al ı s a l dı rı d a yi n e 3 0 i ns a n ım ı zı n y a ş am ın ı y it ir di ğ i ni v e o nl a rc a sı n ı n y ar al a n dı ğı n ı b ü yü k b i r a cı yl a ö ğ r enm i ş b ul u nm a kt a yı z. Yaşam ı nı yit ir en tüm i n s a nl ar ım ı za All a h ta n r ahm et, y ar al ıl a ra ac il ş if al ar dil iyoruz. Bu k o n uşm a y ı y apm ad a n ö n c e aj a n sl ar a dü ş en s o n d ak ika haber i n d e d e Şam da b ir d i nî en s t i tü y e y a pı l an sa l dır ı d a 1 4 Sur i y eli ö ğ r en ci ni n y a ş am ın ı yi tir d iği ni yi n e b ü y ü k bi r ü zü n t ü y l e ö ğr enm i ş b u lunuyor u z. G er ek Kürdi st a n daki g er ek Suri y e dek i v e Ort a Doğu daki b u s a v a ş s ür ec i ni n b ir a n ö n c e b itm esi, h al kl a rı n i r a d es i n e d ay a lı b ir b a rış s a yf a sı nı n b ir a n ön c e a çı lm a sı nı Hal kl a rı n Dem o k ra ti k Parti s i ol ar a k t al ep ed i y oru z. Bu k o n u d a Tür ki y e Cum h u ri y eti d ev l et i n e v e Hükûm eti n e d e g er ek l i s or um lu po li ti k al ar ı ü r etm el er i ç a ğr ıs ı nd a b u l u n uy o r u z. Teş ek k ü r ed i y o r um. BAŞKAN Teş ek k ü r ed er i z Sayın Bal u k en. Sayın Yen i AHMET YENİ ( Sam s u n) Say ı n Başk a n ım, h a ya t ım ı y irm i b eş yı l b a nk a i şç i si ol a r ak s ü r d ür d üm. 1 Ma y ıs İ ş çi Bayr am ı, AK PARTİ d ön em i n d e r esm î b a yr am ol ar a k k a n u nl a şt ı. Yıl l ar c a işçi l eri i st ism a r ed en l er 1 Ma y ı sı b ay r am d a hi y a p am a dı lar. İ ş çi Bayram ı nı, i ş çil er im i z d ev l eti n k u tl am al ar i çi n m ü s a ad e et t i ği m ey d a nl ar d a k ut l am ak i st em ek t ed irl er. Ba zı s en d ikalarım ı zı n Taksim de ı s r ar etm el er i n e i ş çi l erim i z k ar şı ç ı km al ı dır l ar. 1 Ma y ıs İ ş çi Bayr am ı k ut l u ol s u n. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Yeni.

14 Sayın Gök LEVENT GÖK (Ankara) Sayın Başkan, ben de tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs Bayramı nı kutluyorum. 1 Mayıslar iktidarın ve ülkeyi yönetenlerin istediği yerde değil, o bayramı kutlamak isteyen emekçi kardeşlerimizin arzu ettikleri yerde kutlanmalı ve iktidar da bunun önünü açmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde Gezi olaylarına katıldıkları için, iş akitlerinin feshedilmesi yanında, olağanüstü bir şekilde çalışanlar üzerinde baskı artmış ve çalışanların büyük bir çoğunluğu pek çok dış ilçelere sürülmüşlerdir. Yani bir yandan işçi kıyımı, emekçi kıyımı AKP nin elinde bulunan tüm kadrolarda olanca hızıyla devam etmektedir. İşte, bu şartlarda 1 Mayısı kutlayacağız. Ama herkes bilmelidir ki emek en yüce değerdir ve biz de parti olarak onların yanındayız. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Gök. Sayın Satır MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) Sayın Başkan, 29 Nisan 1964 tarihinde Parlamento Muhabirleri Derneği kurulmuştur. Halkın haber alma hürriyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsilcileri olarak görev yapan Parlamento muhabirlerinin doksan dört yıllık Parlamento geleneğimizin ayrılmaz bir parçası olduklarına inanıyor, siyaset ve halk arasında köprü görevi yapan Parlamento muhabirlerinin ellerinde taşıdıkları aynanın hiç kırılmamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Parlamento Muhabirleri Derneğinin kuruluşunun 50 nci yılını kutluyor, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak görevlerini başarıyla yürüteceklerine inandığım bütün Parlamento muhabirlerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Satır. Gündeme geçiyoruz sayın milletvekilleri. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam, gündemin Sözlü Sorular kısmının 1, 1253, 1513, 1808, 1820, 1822, 2008, 2027, 2067, 2091, 2094, 2095, 2104, 2162, 2173, 2233, 2273, 2330, 2331, 2332, , , , , , , , , 32 88, , , , v e unc u s ı ra l ar ın d a y er al a n ö n er g el er i b irl i kt e c ev a p land ı rm a k i st em i şl er di r. Say ı n Bakan ı n b u i st em i ni s ır a sı g el d i ği n d e y eri n e g et ir ec eğ im. Mec l i s ar a ştı rm a sı a ç ılm a sı n a ili ş ki n ü ç ö n er g e v ar d ır, o k ut u yo r um : Türki y e Büyük Mill et Mec li si Baş k a nl ığ ı n a

15 Ül k em i z g en el i nd e y a ş m ey v e v e s eb ze ü r et i c iler im i zi n s o r un l arı bi r t ü rl ü ç ö züm e k a v u şt ur u lam am ışt ır. Ö zel l i kl e s eç im bö l g em o l an Mer si n il i nd e y a ş m ey v e v e s eb z e ü r et i ci l erim i zi n s or u nl a rı h er g eç en y ıl ka t b ek a t a rtm ı ş tı r. Mer s i n i lim i zin Sil if k e il ç es inde er i k, çil ek, lim on ; Anam u r v e Bozy a zı i lçel er i n d e m u z, çil ek ; Ay d ı nc ık 't a ö rt ü a ltı s ebz ec i li k, ç eş itl i m ey v el er ; G ül n a r 'da k a y ı sı, ş eft al i, b a d em ; Mut i lçem i zd e k a yı s ı, ze y ti n ; Tar s u s 't a n a r en c iye, t a h ıl v e b a ğ c ılı k ; Erd em li 'de lim o n, ör tü alt ı s eb zec i l i k; m erk ez i l ç el er im i z ol a n Ak d en i z, Yen i ş eh i r, Tor o sl a r v e Mezi t li 'de s a hi l k es im l erinde t u r un ç gi l, ö rt ü a lt ı s eb zec i l ik, o rt a k ı sım l ar ın d a i s e m ey v eci li k v e b a ğ cıl ık ür et im i y a p ılm a kt a d ır. Yapıl a n b u ü r et im l er ü l k em i z i hti y a cı nı n bü y ü k bi r b öl üm ü n ü k ar ş ıl am a kt a dı r. Yaş m ey v e v e s eb ze ü r et i ci l erim i zi ö zel l i kl e ta rım gi r dil er i o ldukça zo r d u r um lara d ü ş ürm ekt e v e y a ş am ları nı i d am e et ti rm e k o n us u n d a sı k ın tı lı g ü nl er g eç i rm esi n e n ed en o lm a k ta d ır. Ö r n eğ in, Hazi r an yı lı n d a y ü zd e 2 1 'li k am o n yum s ü lf a t g ü br es i ni n t o nu 1 80 TL i k en b u g ün k ü fi y at ı TL, yü zd e 3 3 n itr a t g ü br es i ni n t o n u TL i k en bu g ü n k ü ul a şt ığ ı r ak am 9 00 TL 'yi b u lm ak t ad ır. Yine Hazi r a n da m a zo t u n lit r es i 1 TL i k en bu g ü n ise 4 TL'ni n ü zer i n d ed i r. Ancak seç im b öl g em o lan Mer si n 'de ü r eti ci l erim i z yı lı n d a lim o n un kil o s u nu k ur u ş a s at a rk en g el d i ğim i z b u g ü n d e kil o su n u k ur u ş a s at a ra k s ezo n u s o n a er d i rm işti r. Port a k al yı lı n d a kil o s u k u r u ş i k en b u y ıl k u r uş a r a lı ğı n d a dı r. Yi n e ür et icil er im i z Hazi r a nda ü r etm iş o l du k ları m a n da li n a nı n k il o s u n u k ur u ş a s at a rk en b u y ıl kur u ş a r alı ğ ı nd a s a t ab ilm ekt ed i r. Bu ö r n ek l er i di ğ er m ey v e t ü r v e ç eş itl er i n d e ç o ğa ltm a k t ab i atı yl a m üm k ün d ü r. G ör ü l dü ğ ü ü zer e y a ş m ey v e v e s eb ze ü r et i c il er im i zin k ull a nm ış ol d uk ları t a rım g i r dil er i ni n fi y atl a rı k a t k at a rt ar k en ü r etm iş ol du k l ar ı m ey v e v e s eb zel er i n s at ış ı n da h er h a n g i b ir d eğ i şi kl i k olm am ı ştı r. Hat ta ba zı ür ü n l er d e g eri y e d o ğ ru h ar ek et l ili k d e g ö zl en m i şt ir. Bu zo r şa rt lar a ltı n d a h er n e p a ha s ın a ol ur s a olsun ür et im l eri ni s ü r dü rm ey e ç a lı ş a n çi ft çi l erim i zi n ç ar kl a rı nı dö n d ürm ek i çi n Zir a at Ban k a sı n d a n k ull a nm ış ol d uk l arı i şl etm e kr ed i l im itl eri n i n a şa ğ ıy a ç ek i lm es i d e ür et i cil er im i zd e a ğ ır h a s ar l ar m ey d a n a g et i rm iştir. Ö rn eğ i n ör tü alt ı y et işti ri cil ikte 1 d ek a r i şl etm e k r ed i si n in y ıl ın d a 1 0 b i n l ir a a larak k u ll a n a n ör t ü al tı s eb z e ü r et i cil er im i zin y ıl ı nd a ba h s e k o n u i şl etm e kr ed i l eri 4, 6-4, 8 b i n TL ci v ar ı na d üş ü rü lm ü şt ür yı lı n d a 4 0 k u ru ş /k g m ali y et l e ür et il en b iber i o r t al am a k u r uş la sa t a n çif t çim i z, Zi r a at Ba n k a sı v e t a rım k r ed i k o o p er at ifl er i n e b o r çl a rı nı öd ey em ez h â l d ed ir l er. Bu çi ft çim i z, ba ş k a k a y n ak l ar d a n b or ç b ul a r ak Zir a a t Bankası b or çl ar ı nı ö d es e b i l e g eri y e a y nı m ikt ar d a k r ed i al am a d ık l arı i çi n ş u a n d a b o r c u nu d a ö d ey em ed en n e o l a c a ğı n ı en d i ş eyl e b ek l em ek t ed i r. Eğer b u du r um d ü zel t ilm ezs e ç if t çi ü r et em ey ec ek v e el i n d ek i t ar l as ı, b a h ç es i s a tı l ac a kt ır. Bu ç o k a çı k bi r ş ek il d e g ö r ülm ekt ed i r. Keza, Mer s i n İlim i zd e m ar t a yı n d a y aş a n a n d o n v e d ol u do ğ al af et i n ed eni y l e tu r u nç gi l v e m ey v e ü r et i cil er im i z d e zo r d ur um d a k a lm ışlar, b a nk a bo r çl ar ı nı ö d ey em ez h â l e g elm işl er di r. Yaş m ey v e s eb zel er im i zi n i hr a c at ı nd a ön em li ro l o y n a ya n Suri y e v e İr a n g i bi ül k el er i l e o l a n g er g i nli kl er n ed en i y l e, b u ü r ü nl er im i zi n n e b u ü lkel er e n e d e y o l g ü zer g â h ı b a k ım ın d a n b u ü lkel er d en g eç i lm esi g er ek en d i ğ er ü l k el er e s at ış ı en g el l em i şti r. Tüm ü lke g en el im i zd e y a ş m eyv e v e s eb z e ü r et icil er im i zi n s or u nl ar ı nı n a r aş tı rıl ı p, ç ö züm yo ll ar ı nı n ü r eti lm es i am a cı yl a Ana y a s amı zı n 9 8 i n ci v e Mec l i s İ ç t ü zü ğ ü nün v e i n ci m a dd el er i u y a rı n ca Mec li s a r aş tı rma s ı a çı lm a sı nı s a y gı larım ı zl a a r z ed er i z. 1 ) Ali Rı za Ö zt ü r k ( Mer s in) 2 ) Cel a l Di nç er (İ st a n bu l )

16 3 ) Mu h a rr em I şı k ( Er zi nca n ) 4 ) Meh m et Şek er ( Ga zi an t ep ) 5 ) Ahm et İ hs a n Ka lkavan ( Sam sun ) 6 ) O sm an Ayd ı n ( Aydı n) 7 ) Kadir G ökm en Ö ğ üt (İ st a n bu l ) 8 ) Ma hm ut Tanal ( İs t a nbu l ) 9 ) İ h sa n Ö zk es ( İs t a nbu l ) 1 0 ) Mus t af a Sezg i n Tanrı k ul u (İ st a n b ul) 1 1 ) Veli Ağ b a b a ( Mal a tya ) 1 2 ) Ali Ö zg ü n d ü z (İ s ta n b ul ) 1 3 ) Hay d ar Aka r ( Kocaeli ) 1 4 ) Ram is Topal ( Am a sya ) 1 5 ) Sel ah a tt in Kar a a hm et o ğl u (Gi r es u n) 1 6 ) Ali Sarı b a ş ( Ça n a k ka l e) 1 7 ) Mehm et Volkan Ca n al i oğ l u ( Tr a b zo n) 1 8 ) G ür k ut Ac a r ( Ant al ya ) 1 9 ) Ö zg ü r Ö zel ( Ma ni s a) 2 0 ) Ali İ h s an Kök t ür k ( Zo n g ul d a k) 2 1 ) Bü l en t Tezc a n ( Aydı n ) Türki y e Büyük Mill et Mec li si Baş k a nl ığ ı n a Ül k em i zd e y a kl a şı k ol a r ak 2, 5 m il y o n to n ü r et im i g er ç ek l eş ti ril en elm a nı n s o n yı ll ar d a b o d u r v e y ar ı b o d ur ç eş i tl er ini n di ki lm es i il e b ah ç el er y en i l enm i ş, t ük et i ci ni n d e t a l eb ini n d a ha yo ğ u n o lduğu y en i s t a nd a rt ç eş i tl er ar tı rılm ı şt ır. Elm a ür et im inde g ö rü l en o l um lu g eli şm el er e r a ğm en ü r eti c i em eğ i ni n k a rş ıl ı ğı nı al am am a kt a dı r. Ül k em i z d ü n y a

17 elm a ür et im inde 3 üncü sı r ad a i k en elm a ü r eti c isi ni n y et er l i g eli ri el d e ed em em es i v e ü r et im a ş am a sı n d a y a şa n a n s or u n lar k ar ş ıs ı nda 6 ncı sı ra y a g er il em iş b ul u nm ak t ay ı z. Elm a ür et i cil er i ni n en b ü y ük so r u n u b aş t a p a zar l am a i l e bi rli k t e d ep o lam a im k â nl a rı nı n y et er s i zl i ği, p ak et l em e, am ba l ajl am a v e s ı nıf l an d ı rm a i ş l em l er ini n ek s ikli ği di r. Elm a ü r et i ci si p a za r lam a s or u n un u aş a bi lm ek i çi n ç ab a g ö st erm ek t ed ir. Anca k, h âl en m al iyet i n a ltı n d a ü r ün sa tı lm ak t a, h a tt a ü r eti ci a l ıc ı b ulm a kt a zo rl a nm a kt a dı r. Tüket i ci t al eb i n e y ö n eli k ü r etim g er ç ek l eş ti rm ek am a cı yl a b a h ç el er y en il enm i ş, pa za r s o r u n un u çö zm ek am a cı y la ür et ici bi rl ikl eri k u ru lm u şt u r. An c a k, k u r ul a n bi rli kl er r esm iyet t e v ar olm a sı n a r a ğm en h en ü z u y g ul ama d a a kti f h âl e g el em em ek t ed ir. Ö zel l i kl e ü r et i ci b irl ikl eri n i n t icari f a ali y et y a p am am a sı bi rli k l eri n a kt if olm a sı n d ak i en b ü y ük en g el l er i n b aş ı n da y er a lm ak t ad ır. Ül k em i zin d ep o lam a k ap a si t es i y et er s i z ol u p elm a ü r etim im i zin ya rı s ı d ep o l ar a g i rm em ekt e v e y et er s i z d ep o larda m u h af a za ed ilm ek t ed ir. Bu d a elm a k ali t es ini n ç ab u k y it ir ilm esi n e n ed en o lm a kt a, ür ü n ü n ö n em l i b ölüm ü n ün h as a dı t a ki b en iç pa za r a s u n u lm as ı nı zo ru n l u kılm ak t ad ır. Bu elm al ar m ar k et l er d e, d ep ol a r da sa k lanm ı ş i t h al ed i l en ü r ü nl er l e ay n ı a n da sa tı ş a s u n ulm a kt a o lup ç ok d üş ü k fi y atl a r a ra ğm en a lı cı b u lm a kt a zo rl a nm ak t a dı r. Tüm b u s o ru n lar k ar ş ıs ı nd a çı kı ş y ol u b ul am a ya n elm a ür et ici si el m as ı nı p a za r l a y am am ak t a dır. Elm a fi y atl a rı h er yı l bi r ö n c ek i yıl a g ö r e g er il em ek t ed ir. Mey v e s u y u f a br ikal a rı i s e st o kl ar ı nı n y et er li ol d u ğu n u b el ir t er ek al ım y a pm a k i st em em ek t ed ir l er. G eç en y ıl 2 5 k r/ k g 'dan elm a a lan f a br ikalar b u y ıl 8-9 kr /k g 'dan a lm a kt a d ırl a r. Ür et il en 2, 5 m il y on t o n elm a nı n s a d ec e % 0, 3 'ü i h r aç ed il eb ilm ek t ed ir. Elm a i hr a c at ı nı n a r tı rılm a s ı g er ekm ek t ed i r. İ hr a c at d en i li n c e sa dec e AB a k l a g elm em eli, di ğ er p a za rl ar d a di k k at e a lı n ar a k bi r p a za r a r aş tı rm as ı y a pı lm al ı dı r. Bunun için g eçm i ş yı ll ar d a v er i l en i h ra c at i a d es i d es t eğ i y en i d en u y g ul a nma l ıd ır. Ül k em i zd ek i elm a ü r etil en b ö lgel er d en b i ri d e Bo l u ilim i ze b a ğ lı Seb en il ç em i zd i r. İl ç ed e u zu n y ıl lardı r çi ft çil er im i z bu m eyv en i n ür et im ini y a pm a kt a d ırl a r. G ol d en, St ar ki n g, Am a s ya v e G ra n y Sm it h c i ns l eri ni n y et i şt iri l di ği b öl g ed e, y ılı n d a 1 1 b i n t o n, yıl ı nd a 9 bi n t o n, yı lı n d a i s e 1 0 b i n t o n ür et im y a pı lm ış tır. İl ç ed e y a k l aş ık ol ar a k b ine y a kı n ür et ici b ul u nm a kt a, 1 3 bi n d ek a r al a nd a i s e di ki li a ğ a ç b u l u nm a kt a dı r. İl ç en i n ek o n om i si n d e elm a y et i şt ir icili ği h ay a ti ö n em e s a hi p k en ür et i ci ü l k e g en el i n d ek i s or u nl a rı y a ş am a kt a dı r. Bu d ü ş ün c el er d o ğr ul t us u n d a, Seb en il ç em i z b aş t a o lm ak ü zer e, ü r etim a ş am as ı nd a n p a za r l am a y a k a da r ol a n s ü r eç t e elm a ü r et icisi ni n s o r un l arı n ı n v e ç ö züm ö n eri l eri ni n b el i rl enm es i am a c ıy la Anay a s a nı n 98 'i nc i, İ ç Tü zü k ün v e i nc i m a d d el er i u y a rı n c a Mec l is ar a şt ırm a sı aç ılm a sı n ı ar z v e tek l i f ed er i z. 1 ) Tan j u Ö zc a n ( Bol u ) 2 ) Cel al Di n ç er ( İs t an b ul ) 3 ) Hur şi t G ü n eş ( Kocaeli ) 4 ) Mu h ar r em I ş ık ( Er zi nc a n)

18 5 ) Veli Ağb a b a ( Ma lat ya ) 6 ) Mehm et Şek er (G a zi a nt ep ) 7 ) Ö zg ü r Ö zel ( Ma ni s a) 8 ) Ahm et İ h sa n Kal ka v a n ( Sam s u n) 9 ) O sm a n Aydı n ( Aydı n) 1 0 ) Ka d ir G ökm en Ö ğ üt ( İs t an b ul ) 1 1 ) İ h sa n Ö zk es (İ st a n b ul) 1 2 ) Ma hm ut Tanal ( İs t an b ul ) 1 3 ) Hay d ar Aka r ( Kocaeli ) 1 4 ) Ram is Topal ( Am a s y a) 1 5 ) Sel ah a tt in Kar a a hm et o ğl u (G ir es u n ) 1 6 ) Ali Sarı b a ş ( Çanakk al e) 1 7 ) Mehm et Volkan Ca n al i oğ l u ( Tr ab zo n ) 1 8 ) G ür k ut Ac a r ( Ant a lya) 1 9 ) Ali İ h s an Kök t ür k ( Zo n g ul d a k) 2 0 ) Bü l en t Tezc a n ( Aydı n) Türki y e Büyük Mill et Mec li si Baş k a nl ığ ı n a Her y ıl y a z m ev sim i ni n y a kl a şm a sı yl a a rt a n k en e ö l üm l er i t ek r a r o rt a ya çı km ış tır. Ken el er i n ı sı rm a sı yl a a rt a n v e y ur tt a şl a rım ı zı pa n i ğ e s ok a n v a k al ar öl üm l erl e s o n u çl a nm a kt a dı r. Ül k em i zd e Kı r ım Kongo k an am al ı a t eşi y l e so n i ki h a ft a d a 1 8 y u rt t a şım ı z ha y at ı nı k a y b etm işti r. Yurtt a şl ar ım ı zı n h ay a tı nı k a y b etm esi n e n ed en o l a n k en el er d en k o r u nm a k v e Kır ım Kongo ka n am a lı a t eş i h as t alı ğ ı nı ö nl em ek am a cı yl a TBMM İ çt ü zü ğ ü nün v e i nc i m a d d el er i v e Anaya s a nın 9 8 i n ci m ad d es i g er eğ i n c e Mec l is ar a ştı rm a sı nı ar z ed er i z. 1 ) Bül en t T ezc a n ( Aydı n) 2 ) Cel al Di n ç er ( İs t an b ul ) 3 ) Hur şi t G ü n eş ( Kocaeli )

19 4 ) Hay d a r Akar ( Kocaeli ) 5 ) Mu h ar r em I ş ık ( Er zi nc a n) 6 ) Ahm et İ h sa n Kal ka v a n ( Sam s u n) 7 ) Veli Ağb a b a ( Ma lat ya ) 8 ) Mehm et Şek er (G a zi a nt ep ) 9 ) Kad ir G ökm en Ö ğ üt ( İs t an b ul ) 1 0 ) O sm an Ayd ı n ( Aydı n) 1 1 ) Ö zg ü r Ö zel ( Ma ni s a) 1 2 ) Ma hm ut Tanal ( İs t an b ul ) 1 3 ) İ h sa n Ö zk es (İ st a n b ul) 1 4 ) Mus t af a Sezg i n Tanrı k ul u (İ st a n b ul ) 1 5 ) Ram is Topal ( Am a s y a) 1 6 ) Sel ah a tt in Kar a a hm et o ğl u (G ir es u n ) 1 7 ) Ali Sarı b a ş ( Çanakk al e) 1 8 ) Mehm et Volkan Ca n al i oğ l u ( Tr ab zo n ) 1 9 ) G ür k ut Ac a r ( Ant a lya) 2 0 ) Ali İ h s an Kök t ür k ( Zo n g ul d a k) 2 1 ) Ali Rı za Ö zt ü r k ( Mer si n ) BAŞKAN Bil g il er ini ze s u n ulm uş t ur. Ö n er g el er g ü n d em d ek i y erl er i ni a l ac a k v e Mec l is ar a ş tırm a s ı a çıl ı p a çılm am as ı k o n u s u n da k i g ör ü şm el er sı ra s ı g el di ği n d e y a pı lacaktı r. Şim d i, b ir Mec li s s or u şt u rm a sı ö n er g es i v a r dır. Ö n er g e b a st ır ılı p s a yı n üy el er e d a ğ ıt ılm ı ştı r. Mec l i s s o r uş t urm a sı ön er g es i n i o k ut u yo r um : Türki y e Büyük Mill et Mec li si Baş k a nl ığ ı n a Anayasa'nı n 2 nci m a d d es i n d e b eli rti l en h uk u k d ev l et i, insan h a kl ar ı na d ay a n a n, b u ha k v e ö zg ü r l ü kl er i k or u y u p g üç l en d ir en, ey l em v e işl em l er i h u k u ka uy g u n o lan, h er al a n da

20 a d a l etl i bi r h u k uk dü zen i k u r up b un u g eli şt ir er ek s ür d ür en, h uk u k g ü v en li ği n i s ağ l ay a n, Anayasa'ya a yk ır ı d ur um v e t u tum l ar d a n k a çı n an, hu k u k u t üm d ev l et o r ga n la rı n a eg em en kıl a n, Anay a s a v e y a sa l arl a k en d i n i b ağ l ı s ay a n, ya r gı d en et im ine a ç ık ol a n d ev l et t ir. ( AYMK., E / 23, K / 2 7, T. 4/2 / ; AYMK., E / 10 5, K / 1 23, T. 3 0/ 1 2/ ; AYMK., E /2 3, K / 27, T. 4/ 2/ ; AYMK., E / 6 5, K / 1 1 4, T. 2 3/ 7 / ) Hak ar am a hü rr i y eti ni dü zen l ey en Anayasa'nı n 3 6 ncı m ad d es i ni n b ir inci f ı kr a sı n d a, "Her k es, m eş r u v a sı t a v e y oll a rd a n f a yd a lanm ak s ur et i yl e y ar g ı m erc il er i ö n ün d e d a v a cı v ey a d a v al ı ol a ra k i d di a v e s a vu nm a il e a d il y ar g ıl a nm a h a kk ı n a s ah i pti r. d en il er ek y a r gı m er ci l eri n e d a v a cı v e d a v alı ol ar a k b a ş vur a b ilm e v e b u n u n d o ğa l s o nu c u o l ar a k d a i d di a, s a vu nm a, a dil y ar gı lanm a ha k kı g üv en c e a l tı n a al ı nm ışt ır. ( AYMK., E / 1 02, K / 1 4, T. 2 1/ 1 / ) Anayasa'nı n 3 8 i n ci m a d d es i n e g ör e i s e, "Suçlul u ğ u h ü km en s a bit ol u nc a y a k a d ar, k im s e s u çl u s a yıl am a z. " Buna g ör e, h er t ür l ü su ç u n s a n ık l arı, b a şt a 3 8 i nc i m a d d e o lm a k ü zer e, Anayasa v e y a s al ar ı n k or um a sı n da ol a n, s uç s u zl u k v ar s ay ım ın d a n y a r ar l anm as ı g er ek en k i şil er d ir. Ceza h u k u k u n un t em el il k el er inden o lan s u ç s u zl uk k a ri n es i, h ak k ın d a s u ç isnadı b ul u na n bir ki şi nin, ad il b ir y a rg ıl am a s o n u n da su ç lu o l d u ğ un a da ir k es i n h ü k üm t es i s ed il en e k a d a r m a s um s a yılm as ı g er ek t iği ni if a d e etm ek t e v e h u k u k d ev l et i i lkes i n in d e bi r g er eğ ini o l uş t urm a kt a dı r. Şu h âl d e, y ü kl en en s u ç n e ol ur s a o lsun, t üm sa n ık l arı n s u ç s u zl uk ka r i n esi n d en y ar a rl a nm a sı v e k en d i ni s a v u n a bilm es i i çi n h er t ürl ü o l an a ğ ın sa ğ l anm as ı g er ek i r. ( AYMK., E / 68, K / 2, T. 14 / 1/ ; AYMK., E / 1 8, K / 2 0, T. 3 1/ 3/ ) Ö t e ya n d a n, Ana y a s a 'nı n 9 8 inci m a d d es i nd e, Tü r ki y e Büyük Mill et Mec li s ini n bil g i ed i nm e v e d en et im y oll a rı a r a sı n d a s ay ıl a n v e Başbakan v ey a ba k a nl a r h ak k ın d a b u g ö r ev l er i sı r as ı n da i şl ed i kl er i i dd i a ed il en s u çl ar l a i l gil i Mec li s s o r uş t urm a sı aç ılm a sı n a d a i r u su l v e es a s l ar yi n e Anayasa'nı n üncü m a d d es i il e Türk i y e Büy ü k Mil l et Mec l i si İ ç tü zü ğ ü 'nün 1 07 il a 11 3 üncü m a d d el er i a r as ı nd a d ü zen l en m i şti r. T. B. M. M İ ç tü zü ğ ü 'nün 1 07 nci m a d d es i n e g ör e; "G ö r ev d e b u lunan v ey a g ör ev i n d en a y rı lm ış o l a n Başb a k a n v e b a ka n lar h a k kı n d a Mec l i s s o ru ş tu rm a sı a ç ılm a sı, Tür ki y e Büyük Mi ll et Mec li si ü y e t am sa y ıs ı nı n en a z o nd a bi ri ni n v er ec eğ i b ir ön er g e i l e i st en eb i l ir. Bu ö n er g ed e; Bakanl a r Kur u l un u n gen el si y a s eti n d en v ey a ba k a nl ık l arı n g ö r ev l er i yl e i l gil i i şl er d en d o l ay ı h a kk ı n da so r uş t urm a a çılm a s ı i st en en Başbakan v ey a b a k a n ın c eza i so r um lul u ğ u g er ek t ir en fi ill er i ni n g ö r ev l eri s ır a sı n d a işl en d iği nd en b a h s ed i lm es i, ha n gi f iil l eri ni n ha n gi ka n u n v e ni zam a a y kı rı o l du ğ u n u n g er ek ç e g ö s t er ilm ek v e m a d d es i d e y a zılm ak s u r eti yl e b el i rt ilm esi zo r un l ud u r. " Bu b a ğl am d a; 17 Ar a lı k v e 2 5 Ara lı k g ü n ü n d en it i ba r en m ed y ay a v e k am u oy u n a y a ns ı dı ğı ü zer e; İ s ta n b ul Cum h uri y et Baş s a v cıl ı ğı Kaçakç ılı k v e Narkot i k Suçl ar Bü r o su n u n / no.l u s o ru ş tu rm a d o s ya s ı i l e h akk ı n d a s uç ör g üt ü k u rm a k v e y ön etm ek, r esm î b el g ed e s a h t ec ili k, k aç a k çıl ı k, r ü şv et al ıp v erm ek v e b en z er i s uç l arı i şl ed i ği i d di a ed i l en ş ü p h eli Rı za Sarr af v e b u su ç larl a b a ğl an t ılı ol d u ğu i d di a ed i l en bi r kı sım ş a h ı sl ar 17 Ar al ı k g ün ü gö za l tı n a al ı nm ış, h a kl a rı n d ak i s or u şt urm a h âl en d ev am etm ek t ed i r. İ d di a ed il en b u ey l em l eri n i şl en d i ği t a ri h iti b a rı yl a, Eko n om i Bakan ı ol a r ak g ö r ev y a p an Mer si n Mi ll et v ek ili Mehm et Zaf er Ça ğ l a ya n, İç işl eri Bak a n ı ol ar a k g ö r ev y a p a n Mar di n Mil l et v ek ili Mu amm er G ül er v e Avr u p a B ir li ği Ba k a nı ol ar a k g ör ev y a p a n İ s ta n b ul Mi ll et v ek il i Egem en Bağı ş h a k kı n da, ba k a n lı k g ör ev i n i y ür üt t ük l eri s ır a d a ş ü p h el i Rı za Sar ra f il e bi r s u ç i li şk i si n e gi r di kl er i n e d air i d di al a r k am u oy u gü n d em inde y er a lm ışt ır. Yi n e, İ st a n b ul Cum hu ri y et Baş s a vc ıl ığ ı nc a y ü r üt ü l en bir so r uş t urm a k a p s am ı nd a 25 Ar al ı k g ün ü "Çı k a r am a çlı s u ç ör g üt ü k u rm ak, y ö n etm ek, ö r g üt e ü y e o lm a k, nü f u z t icareti, s uç t a n k ay n a kl a n a n m al va rl ı ğı nı a k lam a, r esm î b el g ed e s a h t ec ili k " i d di al a rı yl a g ö za l tı n a al ı na n v e a r alarınd a k am u g ö r ev li l eri ni n d e b ul u nd u ğ u b a zı ş ü p h elil er l e; i d di a ed i l en su ç ları n i şl en d i ği t ari h i ti b arı y la Çev r e v e Şeh i rc ili k Bakanı ol a r ak gö r ev ya p a n T r a b zo n Mil l et v ek ili Er d o ğ a n Bayr a kt a r 'ı n Bakanlı k gö r ev i ni y ü r üt t üğ ü s ır a d a b u ey l em l eri n bil gi s i d âh ili n d e o lduğu i dd i a ed ilm ek t ed ir. Bu k a ps am d a ;

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 2. Yasama Yılı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 120 nci Birleşim 14 Haziran 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti

Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti Araştırma, derleme Türkiye'nin dindarlık algısı Esed'le değişti AK Parti İstanbul Milletvekili ve İşaret Yayınları'nın sahibi Dr. İsmet Uçma, Muhammed Esed'in Kur'an Mesajı isimli tefsirinin Türkiye'deki

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K

1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K 1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K Ç alışm a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı n d a n : M A D E N İŞY E R L E R İ NDE İŞ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Isopanel Sandviç Panel

Isopanel Sandviç Panel Isopanel Sandviç Panel G i riģ Ö ze lli kleri Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 1 Y ü k T a Ģ ıma Ka pasitesi 2 Ma h y al ar D etaylar G ĠRĠġ A term it Isopanel S andviç P a nel, E t ipi ( D IN standard ı na

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı