G-20 ÜLKELERİNDE BİLGİ VE BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKS DEĞERLERİNE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ NİN ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 ÜLKELERİNDE BİLGİ VE BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKS DEĞERLERİNE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ NİN ETKİSİ"

Transkript

1 G-2 ÜLKELERİNDE BİLGİ VE BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKS DEĞERLERİNE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ NİN ETKİSİ Doç.Dr. Bahar BERBEROĞLU 1 Anadolu Ünivesitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Eskişehir Özet Küreselleşme ile birlikte bilgi, ülkelerarası rekabette önemli bir ekonomik güç halini almıştır. Ülkelerarası ekonomik ayrışma bilgiyi üretebilen ve üretemeyen ülkeler biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi gibi yeni türeyen kavramların merkezinde bilgi ve bilişim vardır. Dünya Bankası bu kavramlara ilişkin olarak Bilgi İndeksi ve Bilgi Ekonomisi İndeksi olarak iki indeks türetmiştir. Biz bu çalışmamızda dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutan ve yönetebilen G-2 ülkeleri çerçevesinde bu indekslere dayalı olarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuç olarak, son yıllarda Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve Çin in her iki indeks değerinde de artış olduğunu, ancak Türkiye nin her iki indekste de bir düşüş yaşadığını tespit ettik. Ayrıca G-2 ülkelerinde bu iki indeks değerlerini alt gösterge olarak en çok etkileyen faktörün Bilgi ve İletişim olduğunu gördük. Anahtar Kelimeler: G-2 ülkeleri, Bilgi İndeksi, Bilgi Ekonomisi İndeksi THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE ECONOMY INCIDES IN G-2 COUNTRIES Abstract Along with globalization, knowledge has become a major economic force in international competition among countries. Economic divergence between countries, appears to be in the form of countries capable of producing knowledge, and incapable ones. New notions such as, Information Society and Knowledge Economy stem from knowledge and information concepts. The World Bank produced two indices as Knowledge Index and Knowledge Economy Index in relation to these concepts. In our study, we have made comparisons basing on these indices in the framework of G-2 countries which can govern and hold a large portion of the world As a result, we determined that in recent years, Saudi Arabia, Russia, Brazil and China has achieved an increase in both indices, but we saw that Turkey experienced a decline in both. In addition we have seen that in G 2 countries, the most effective factor on these two indices as a sub-indicator, was Information and Communication Technologies. Keywords: G-2 countries, Knowledge Index, Knowledge Economy Index 1. Giriş 198 li yıllarda dünya ekonomisine hakim olan Keynesyen iktisat, 199 lı yılarda yerini Liberal iktisada bırakmaya başlamıştır. Bu değişim sürecinde gitgide güçlenen Liberalizm küreselleşme olarak tanımladığımız yeni bir gelişmeye yol açmıştır. Bu küreselleşme sürecinde hızla gelişen teknoloji ve bilginin yoğun bir biçimde artması sonucunda bilgisayar olgusu ve kullanımı da önemli düzeylere ulaşmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler ile bilgi önemli ölçüde sayısallaşmıştır. Geçerli bilginin üretimi ve yeni birçok alanlarda uygulanması, ulusal ve uluslararası rekabeti ve üstünlüğü belirleyen temel bir güç haline gelmiştir. Bugün ulaşılan noktada artık bilgi, toplumların başlıca zenginlik kaynağı olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, dünyadaki toplumsal yapıların değişmesini ve yeniden şekillenmesini sağlamıştır. Elbette küresel değerlerin ön plana çıktığı bu hızlı değişim sürecinde, bazı yeni kavram ve olgular da ortaya çıkmıştır. Bu yeni kavramlar arasında özellikle bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi önemli bir yere sahip olmuştur. Bilgisayar işlemcisinin keşfi ile başlayan ve büyük bir hız kazanan teknolojik gelişmeler, maddi düzlemden toplumsal düzleme aktarılmış ve böylece birçok alanda etkili hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu yeni düzlemde bilgi önemli bir değer kazanmış ve online kullanılabilir bir yapıya dönüşmüştür. Artık bilginin yönetilebilir olduğu bir ortamda dünya düzlemindeki ülkeler arasında ekonomik açıdan önemli bir ayrışma baş göstermiştir. Bu ülkeler, bilgiyi üretebilen ve/veya yönetebilen ekonomiye sahip olan ve sahip olmayan ülkeler olarak iki ayrı 1

2 grupta değerlendirilmektedir. Bu nedenle G-2 Topluluğu kapsamında Bilgi ve Bilgi Ekonomisi indeksleri değerlerinin ve bu indeks değerlerindeki değişimlerin analizi araştırmamızın amacını oluşturmaktadır. Bu iki indeks, Dünya Bankası tarafından oluşturulmuştur. G-2 Topluluğu, Türkiye nin de aralarında bulunduğu 19 ülke ve Avrupa Birliği nden oluşmaktadır. Bu ülkeler dünyadaki ekonomik gücün ve ticaretin önemli bir payını ellerinde tutarken, aynı zamanda dünyadaki toplam nüfusun da önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dünya Bankası tarafından ülkelerin ve bölgelerin bilgi toplumu olma ve bilgi ekonomisi oluşturma yolunda kat ettikleri düzeyi göstermek amacıyla bir metodoloji geliştirmiştir. Bu metodoloji, Bilgi Değerlendirme Metodolojisi (Knowledge Assessment Methodology (KAM)) olarak ifade edilmektedir. Ölçüm ve karşılaştırmalar için KAM, iki indeks geliştirmiştir. Bu indekslerden biri Bilgi İndeksi, diğeri ise Bilgi Ekonomisi İndeksi dir. Biz bu çalışmamızda 199, 2 ve 212 yıllarında üretilmiş Bilgi ve Bilgi Ekonomisi İndekslerini ve alt göstergelerini bu 19 ülke bazında grafiklerle incelemekte ve tablolarla karşılatırmaları yapmaktayız. 2. Bilgi İndeksi ve Bilgi Ekonomisi İndeksi Kavramları Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi kavramlarının merkezinde bilgi vardır. Bilgi, açık (explicit) ve örtük (tacit) olarak sınıflandırılabilir. Örtük bilgi, insanın aklında tecrübe ve iş aracılığıyla yer bulur. Dolayısıyla bu bilgi, tecrübe ile gelen sezgi, duygu, değer, inançları içerir ve belirli bir anda kazanılmadığı gibi, anında aktarılıp paylaşılamamaktadır. Özellikle taklit edilmesi zor, yetenek, sezgi ve görgülere dayanan, kodlanamayan, formüle ve ifade edilemeyen bilgi örtük bilgidir. Bu bilgi asıl rekabet avantajı yaratmada önemli bir güç olduğundan, rekabet üstünlüğünün elde edilmesi, örtülü bilginin keşfi ve somutlaştırılmasıyla mümkündür. Örtülü bilgi ayrıca açık bilgiyi oluşturmak için kullanılan bilgidir. Açık bilgi sözle ya da yazıyla net ifade edilebilir ve kolayca aktarılabilir. Kitaplar, yönergeler, rehberler açık bilgilerdir (Bolat, 21: ; Yavaş, 214: ). Bilgi hem kamusal mal niteliği taşır, hem de kamusal olmayan özellikleri barındırır (Yavaş, 214: ; Soyak, 211). Dünya Bankası tarafından Bilgi Değerlendirme Metodolojisi (Knowledge Assessment Methodology (KAM)) olarak iki indeks geliştirmiştir. Bu indekslerden biri Bilgi İndeksi, diğeri ise Bilgi Ekonomisi İndeksi dir. Bu indekslerin açılımı ve alt gösterkeleri aşağıdaki gibidir: Bilgi İndeksleri Bilgi İndeksi Bilgi Ekonomisi İndeksi Eğitim İnovasyon Bilgi ve İletişim Ekonomik ve Kurumsal Rejim Eğitim İnovasyon Bilgi ve İletişim Ortalama Eğitim Süresi İsim Hakkı Ödemeleri ve Kazançları Telefon Sayısı Tarife ve Tarife Dışı Engeller (Gümrük) Ortalama Eğitim Süresi İsim Hakkı Ödemeleri ve Kazançları Telefon Sayısı Orta Öğrenime Kayıt Patent Sayıları Bilgisayar Sayısı Düzenlemelerin Kalitesi Orta Öğrenime Kayıt Patent Sayıları Bilgisayar Sayısı Yükseköğremime Kayıt Bilimsel ve Teknik Makaleler İnternet Kullanıcı Sayısı Yasaların Etkinliği Yükseköğremime Kayıt Bilimsel ve Teknik Makaleler İnternet Kullanıcı Sayısı 3. G-2 Ülkeleri 1973 petrol krizinin ardından yaşanan küresel durgunluğun ortaya çıkması sonucunda, ilk olarak 197 te G-6, bir sonraki yıl Kanada nın da eklenmesiyle G-7 adı altında kurulan topluluk genel olarak o yıllardaki en büyük küresel güçleri bir araya getirmiştir. G-7 ülkeleri sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, İtalya ve Kanada dır de Rusya nın da katılımıyla G-8 ülkeleri her yıl toplanarak, sağlık, kanun uygulama, iş, ekonomik ve sosyal gelişme, enerji, çevre, dış ilişkiler, adalet ve içişleri, terörizm ve ticaret gibi birçok konuyu ele alarak küresel krizleri aşmaya yönelik politikalar oluşturmaya uğraşmaktadırlar. G-8 ülkeleri, dünya nüfusunun %14 ünü ve dünyanın ekonomik verimlilik ölçüsü olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın da 2/3 ünü oluşturmaktadırlar. 2

3 Bu ülkeler, Uzakdoğu, Rusya ve Brezilya krizlerinin ardından, 1997 ve 1998 yıllarındaki toplantılarda, uluslararası mali sistemi etkileyen sorunlarla başa çıkabilme söz konusu olduğunda, yükselen pazar ekonomisi ülkeleriyle yakın işbirliği yapmadan etkin bir biçimde müdahale etmenin ve çözüm üretebilmenin oldukça güç olduğu bilincine vardılar. Ayrıca ekonomi ve mali krizleri önlemede ve aşmada mevcut uluslararası kuruluşların yetersiz kaldığını da fark ettiler. Bunun yanında Rusya dışında kalan G-7 ülkelerinde Bretton Woods sisteminin uluslararsı mali hareketlerin düzenlenmesi görevini yerine getiremediği yönünde bir izlenim de ortaya çıkmıştı. 2 Eylül 1999 tarihinde, G-7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, yayımladıkları ortak bildiride, global ekonomik sistem içerisinde önemli ülkelerle, istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirme ve işbirliğini geliştirme iradesini belirtmişlerdir. Ayrıca Bretton Woods kurumsal sistemi çerçevesinde geliştirilecek bu gayri resmi dialog mekanizmasıyla sistemin tamamlanacağını ve güçleneceğini vurgulamışlardır. Bu gerekçelerle sözü edilen toplantıda G-2 lerin kurulmasına karar verilmiştir (Akbulut, 21). Bugün Türkiye nin de aralarında bulunduğu G-2 ülkeleri, Amerika, Avustralya, Kanada, İngiltere (Birleşik Krallık), Almanya, Japonya, Fransa, Güney Kore, İtalya, Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Avrupa Birliği dir. G-2'ye üye 19 ülkenin milli geliri dünya sıralamasında ilk 31'de yer almaktadır. Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G-2'de bulunmamaktadır. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışına kalan Avrupa Birliği üyesi ülkeler de, G-2'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil edilmektedir. G-2 ülkeleri dünya ekonomisinin %8'ini oluştururken, dünya ticaretinin de %8'ini gerçekleştirmektedir. Ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık 2/3 ünü G-2 ülkeleri oluşturmaktadır. 4. G-2 Ülkeleri Kapsamında Bilgi ve Bilgi Ekonomisi İndekslerinin Karşılaştırılması 4.1. Bilgi İndeksi (Bİ) Bilgi İndeksi, bir ülkenin bilgiyi üretme, uygulama ve yayma kapasitesini ölçer. Bu indeks bir ülkenin bilgi geliştirme potansiyelini göstermektedir. Metodolojik olarak bu indeks eğitim ve insan kaynakları, inovasyon sistemi, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi üç alt gösterge ile ilgili bir ülkenin normalleştirilmiş performans skorlarının basit ortalamasıdır (KAM, 212). BİLGİ İNDEKSİ 1 1 Bİ 199 Bİ 2 Bİ 212 Grafik 1: G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre Bilgi İndeksi (Bİ) Grafik 1 e baktığımızda 199 ten 212 ye Bilgi İndeksi nde yıllara göre yükseliş gösteren ülkeler Güney Kore, Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Çin dir. Diğer 14 ülkenin Bilgi İndeksi nde bir düşüş olduğu Grafik 1 den görülebilir. 199 ten 212 ye olan.84 lük artış Suudi Arabistan a aittir ve bu G- 2 ülkeleri arasında Bilgi İndeksinde en büyük artıştır. Türkiye de ise, söz konusu yıllarda bir düşüş olduğu dikkat çekicidir Bilgi Ekonomisi İndeksi (BEİ) Bilgi Ekonomisi İndeksi, bilginin ekonomik gelişme için etkin bir biçimde kullanılabilmesinde çevrenin iletken olup olmadığını dikkate almaktadır. Bu indeks bir ülkenin bilgi ekonomisi oluşturma yolundaki gelişme düzeyini genel olarak temsil eden toplulaştırılmış bir indekstir. Bu indeks, metodolojik olarak ekonomik teşvikler ve kurumsal rejim, eğitim ve insan kaynakları, inovasyon sistemi, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi dört alt gösterge ile ilgili bir ülkenin normalleştirilmiş performans skorlarının basit ortalamasıdır (KAM, 212). 3

4 BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ 1 1 BEİ 199 BEİ 2 BEİ 212 Grafik 2: G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre Bilgi Ekonomisi İndeksi (BEİ) Grafik 2 ye baktığımızda 199 ten 212 ye Bilgi Ekonomisi İndeksinde yıllara göre yükseliş gösteren ülkeler Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Çin dir. Türkiye söz konusu yıllara göre bir düşüş yaşadığı açıkça gözlenmektedir KAM İndekslerinin Oluşturulmasında Kullanılan Alt Göstergeler Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesi şu üç ana değişkeni ele alarak üretilmektedir: 1. Tarife ve Tarife Dışı Engeller: Bu her ülke için saptanan skorun, ticaret özgürlüğünü tanımladığı düşünülebilir. Bu skor ticarete konan tarife ve tarife dışı engelleri analiz etme amacıyla hesaplanmaktadır. Örneğin, ithalat yasakları, kotalar ve lisans gereksinimleri. 2. Düzenlemelerin Kalitesi: Bu gösterge, piyasalarda dostane olmayan politikaların etkisini göstermektedir. Örneğin, fiyat kontrolleri, bankaların uygun olmayan gözetimi ve aynı zamanda dış ticaretin ve iş hayatının gelişmesi için aşırı düzenlemelerin empoze edilmesiylendoğan problemlerin ve engellerin oluşumu. 3. Yasaların Etkinliği: Bu gösterge, kurumların toplumca konulan kurallara duydukları güveni ölçerken, diğer taraftan bu kurallara itaat etmeleri ve uymaları gibi birçok kavramı içine alır. Bu kavramlar hem çok şiddetli hem de şiddetli olmayan suçlarla ilgili algıyı ve yapılan kontratların etkinliği, uygulanabilirliği, yasal geçerliliği gibi konulardaki algıları içermektedir (KAM, 212). EKONOMİK TEŞVİK ve KURUMSAL REJİM ETRJ 199 ETRJ 2 ETRJ 212 Grafik 3: G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesi Bilgi Ekonomisi İndeksine en önemli katkıyı yapmaktadır. Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesine göre yıllar içinde yükseliş gösteren ülkeler Kanada, Almanya, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Çin dir. Türkiye için ise az bir düşüş gözlenmektedir. Suudi Arabistan 199 ten 212 ye Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesindeki 1.23 lük artışla G-2 içinde en büyük bir yükselişe sahiptir Bilgi ve İletişim Bilginin üretimi ve dağıtımı söz konusu olduğunda açık ve örtük bilgi ayrımının ortaya çıktığından söz edilmişti. Bilgi ve İletişim (BİT), örtük 4

5 bilgileri, açık bilgiye dönüştürmeyi teknik olarak mümkün ve ekonomik açıdan da çekici kılmaktadır (Yavaş, 214: ). Bilgi ve İletişim göstergesi şu üç ana değişkeni ele alarak üretilmektedir: 1. Bin Kişi Başına Düşen Telefon: Telefon Hatları + Mobil Telefonlar 2. Bin Kişi Başına Düşen Bilgisayar: Kişisel bilgisayarlar ve bir birey tarafından kullanıma uygun olarak düzenlenmiş bilgisayarlar 1 1 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3. Onbin Kişi Başına Düşen İnternet Kullanıcıları: Bu gösterge ulusal düzeyde toplanan verilere dayanmaktadır. Bazı durumlarda bu gösterge, ülkeden ülkeye yaş ve kullanım sıklığı seçiminde olduğu gibi kapsadıkları süre açısından farklılık göstermektedir. Bazı diğer ülkelerde de bu gösterge internet hizmeti sağlayan kurumların kayıtlı kişi sayısı olarak ilgili firmalardan sağlanmıştır (KAM, 212). BİT 199 BİT 2 BİT 212 Grafik 4: G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre Bilgi ve İletişim Bilgi ve İletişim göstergesi hem Bilgi İndeksi nin hem de Bilgi Ekonomisi İndeksi nin hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Bu göstergeye göre baktığımızda yıllar içinde İngiltere, Almanya, Rusya, Brezilya ve Suudi Arabistan ın yükşeliş gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Suudi Arabistan 212 yılında büyük bir yükşeliş göstermiştir. Ancak Türkiye verilerinde büyük bir düşüş göze çarpmaktadır Eğitim Eğitim göstergesi şu üç ana değişkeni ele alarak üretilmektedir: 1.Ortalama Eğitim Süresi: Bu değişken bir ülkede eğitilmiş insan stoğunu gösteren toplu bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. 2. Ortaöğretimde Brüt Kayıt Sayısı: Toplam kayıtların oranı, yaşları dikkate almamakla birlikte bu eğitim düzeyine resmi olarak karşılık gelen toplam nüfusun oranı olarak hesaplanmıştır. 3.Yükseköğretimde (Ortaöğretim sonrası Önlisans+Lisans+Mesleki Eğitim v.s. olmak üzere) Brüt Kayıt Sayısı: Toplam kayıtların oranı, yaşları dikkate almamakla birlikte bu eğitim düzeyine resmi olarak karşılık gelen toplam nüfusun oranı olarak hesaplanmıştır (KAM, 212). EĞİTİM 1 1 E 199 E 2 E 212 Grafik : G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre Eğitim Eğitim göstergesine göre İtalya, Meksika, Türkiye, Brezilya, Suudi Arabistan, Çin ve Endonezya yıllar içinde yükseliş göstermiştir. Bunlar arasında Suudi Arabistan 199 ten 212 ye 1.4 lük bir artışla büyük bir yükselme göstermiştir İnovasyon: OECD nin Oslo Kılavuzu unda, inovasyon; Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya

6 önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir örgütsel yöntemin gerçekleştirilmesi ifadesiyle tanımlanmaktadır (OECD, Eurostat, 26: ; Özbek ve Atik, 213: 19). İnovasyon kavramı bir süreç ve bir sonucu ifade eder. İnovasyon süreci; bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek olarak tanımlanır. İnovasyon sonucu; dönüştürme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmet olarak tanımlanmaktadır (TÜSİAD, 23: 23; Özbek ve Atik, 213: 19). Bir ülkenin hızlı, sürdürülebilir bir iktisadi büyüme sağlamasında ve kalkınmasında önemli rol oynayan unsurlar; üniversiteler, bilim ve teknoloji merkezleri, araştırma yapan kuruluşlar, beşeri (sosyal) sermaye ve ileri teknoloji üretimi yapabilen ve katma değeri fazla olan sanayi kuruluşlarıdır. Bu unsurların gerçek hayatta uygulanıp ölçülmesi sonucunda inovasyon göstergeleri üretilebilmektedir. Bir ülke, AR-GE ye yeterli düzeyde harcama yapabiliyorsa, bunun sonucunda yeni buluşlar ortaya çıkarabiliyorsa ve devamında uluslararası saygınlığı olan patent ofislerinden patent alarak katma değer yaratacak ileri teknoloji ürünleriyle seri üretime geçebiliyorsa, bu ürünleri ihraç edebiliyorsa o ülke sürdürülebilir ekonomik zenginliğe ve refaha kolaylıkla ulaşabilir (Özbek ve Atik, 213: 19). İnovasyon göstergesi şu üç ana değişkeni ele alarak üretilmektedir: 1. İsim Hakkı (İmtiyaz, Lisans) Ödemeleri ve Kazançları: Nüfusa göre İsim Hakları ve Lisans Ödemeleri + Nüfusa göre İsim Hakları ve Lisans Kazançları 2. Amerika Patent ve Marka Ofisinin garantisindeki Patent Uygulamaları: Bu değişken nüfusla ağırlıklandırılmıştır. 3. Bilimsel ve Teknik Dergilerdeki Makaleler: Bu değişken nüfusla ağırlıklandırılmıştır. Bu üç değişken iki farklı yaklaşımla kullanılabilmektedir; mutlak değerle ve nüfus ile ağırlıklandırılmış olarak. Böylece hem Bilgi Ekonomisi İndeksi, hem de Bilgi İndeksi ağırlıklı veya ağırlıksız olarak kullanıma hazır olmaktadır. İnovasyon konusunda kaynakların mutlak büyüklükleri önem taşımaktadır. Çünkü kullanıldığında tüketilmeyen bir değer (varlık) olduğu için, bilginin üretiminde güçlü bir ölçek ekonomisi ortaya çıkmaktadır (KAM, 212). İNOVASYON 1 1 I 199 I 2 I 212 Grafik 6: G-2 ülkelerinde 199, 2 ve 212 yıllarına göre İnovasyon İnovasyon göstergesine göre söz konusu yıllar içinde Güney Kore, Rusya, Türkiye, Brezilya, Çin, Endonezya ve Hindistan genel olarak yükselme eğilimi göstermişlerdir. Bu arada Çin 199 ten 212 ye 1.92 lik bir atışla inovasyon alanında en büyük yükselmeyi gerçekleştiren ülke olarak dikkat çekmektedir. Ülkelerin 199 ve 212 yılları itibariyle karşılaştırmaları için aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2 kullanılabilir. Bu tablolarda ülkelerin göstergeler çerçevesinde ortaya koydukları performanslarının normalize edilmiş değerlerin basit ortalamaları [,1] aralığında yer almaktadır. Buna göre 1 a yakın değerler iyi bir performans, a yakın değerler de zayıf ya da düşük bir performans olarak değerlendirilir. Tablolarda yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük gelir değerleri G-2 ye göre değil, 14 ülkeden fazla, tüm dünya perspektifinde hesaplanmış değerlerdir. Bu tablolardaki veriler özellikle ülke nüfuslarına göre ağırlıklandırılmıştır. Çünkü bu ülkeler arasında Çin, Hindistan gibi bir milyarın üstünde nüfusa sahip ülkeler olduğu gibi, Suudi Arabistan, Avustralya ve Kanada gibi az nüfuslu ülkeler de vardır. 6

7 Tablo 1: Ülkelerin 212 ve 199 yıllarına göre Bilgi İndeksi değerleri (Her ülke kendi nüfusu ile ağırlıklandırılmıştır.) Bilgi İndeksi (Bİ) İnovasyon Eğitim Bilgi ve İletişim Ülkeler AU USA DE CA Yüksek Gelir KP UK JP FR IT RF AR SA BR MX ZA Orta Yüksek Gelir TR CH Orta Düşük Gelir ID IN Düşük Gelir Tablo 1 e göre, 199 ten 212 ye Bilgi İndeksinde ülkede yükselme ve 14 ülkede de düşme olduğu gözlenmektedir. Yükselme olan ülke; Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya ve Çin dir. Bilgi İndeksi nde yükselmenin nedeni, Güney Kore de İnovasyon göstergesi iken, Çin de hem İnovasyon hem de Eğitim göstergelerindeki yükselmedir. Rusya nın indeksi, İnovasyon ile Bilgi ve İletişim ne bağlıdır. Suudi Arabistan Eğitim ile Bilgi ve İletişim ne bağlı bir yükselme gösterirken, Brezilya nın indeksi üç alt göstergedeki yükselmeye bağlı bir artış göstermiştir. Dolayısıyla bu ülkenin Bilgi İndeksi ndeki yükselme 4 ünde İnovasyon, 3 ünde Eğitim ile Bilgi ve İletişim göstergelerindeki yükselmelerdendir.türkiye nin Bilgi İndeksindeki düşmenin tek nedeni Bilgi ve İletişim göstergesindeki düşme olmuştur. Tablo 2: Ülkelerin 212 ve 199 yıllarına göre Bilgi Ekonomisi İndeksi değerleri (Her ülke kendi nüfusu ile ağırlıklandırılmıştır.) Bilgi Ekonomisi İndeksi (BEİ) Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim İnovasyon Eğitim Bilgi ve İletişim Ülkeler CA DE AU USA UK Yüksek Gelir JP FR KP IT SA RU BR AR ZA TR Orta Yüksek Gelir MX CH Orta Düşük Gelir ID IN Düşük Gelir

8 Tablo 2 ye göre, 199 ten 212 ye Bilgi Ekonomisi İndeksinde 4 ülkede yükselme ve 1 ülkede de düşme olduğu gözlenmektedir. Yükselme gösteren bu 4 ülkeden biri Suudi Arabistan dır. Suudi Arabistan daki Bilgi Ekonomisi İndeksindeki yükselmenin nedeni, Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim, Eğitim ile Bilgi ve İletişim göstergelerindeki yükselmedir. Rusya nın İnovasyon ile Bilgi ve İletişim ndeki yükselmenin sonucunda Bilgi Ekonomisi İndeksi yükselmiştir. Brezilya daki Bilgi Ekonomisi İndeksi ndeki yükselme ise İnovasyon, Eğitim ile Bilgi ve İletişim ndeki yükselmeye bağlıdır. Son olarak, Çin in Bilgi Ekonomisi İndeksi ndeki yükselmesi, İnovasyon, Eğitim ile Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergelerindeki yükselmeye bağlıdır. Dolayısıyla bu 4 ülkenin 3 ünde Bilgi ve İletşim Tekolojileri en önemli role sahiptir. Tablo 2 ye bakılacak olursa, Bilgi Ekonomisi İndeksi nin düştüğü 1 ülkenin 13 ünde Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesinde düşüş gözlenmektedir. Türkiye nin de içinde bulunduğu diğer 1 ülkenin indeks değerinde bir düşüş söz konusudur. Bu 1 ülkenin 13 ündeki indeks değerindeki düşüş Bilgi ve İletişim göstergesine bağlıdır. Bilgi ve İletişim ndeki düşüşlerin diğer alt göstergelerindeki düşüşten daha büyük bir paya sahip olduğu Tablo 2 den gözlemlenebilir. Ayrıca Türkiye değerleriyle orta yüksek gelir grubuna dahildir. Türkiye nin Bilgi Ekonomisi İndeksindeki düşmenin nedeni Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim ile Bilgi ve İletişim göstergelerindeki düşmedir. Özellikle Bilgi ve İletişim ndeki düşme 2. gibi bir değerle önemli bir paya sahiptir. Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesindeki.4 lük bir düşüş Bilgi Ekonomisi İndeksindeki düşmenin asıl nedeni olamayacak kadar küçüktür. Diğer ülkelerin değerleri Tablo 2 den bakılarak karşılaştırmalar yapılabilir.. Sonuç ve Değerlendirmeler Bilgi İndeksi nin 199 ten 212 ye artış gösterdiği ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve Çin dir. Söz konusu yıllara bağlı olarak Bilgi Ekonomisi İndeksi nin artış gösterdiği ülkeler Güney Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve Çin dir. Türkiye de Bilgi ve İletişim göstergesindeki düşüş, hem Bilgi İndeksi ni hem de Bilgi Ekonomisi İndeksi ni azaltmıştır. Ekonomik Teşvik ve Kurumsal Rejim göstergesi sadece Bilgi Ekonomisi İndeksini etkilediğinden bu göstergedeki düşüş indeksteki azalmayı çok zayıf düzeyde etkilemiştir. Bilgi İndeksi nde 199 yılında Amerika birinci sırada yer alırken 212 ye gelindiğinde sırasını Avustralya ya bırakmıştır. Benzer biçimde Bilgi Ekonomisi İndeksi nde 199 yılında Amerike birinci sırada yer alırken 212 ye gelindiğinde sırasını Kanada ya bırakmıştır. Sonuç olarak, 212 yılına göre 8.92 Bilgi Ekonomisi İndeks değeriyle Kanada ve 8.98 Bilgi İndeksi değeriyle Avustralya ilk sıradadır. Tablo 1 ve Tablo 2 dikkate alınarak göstergeler bazında 199 ten 212 ye olan her iki indeks için fark toplamları alınırsa, Bilgi ve İletişim nin, Bilgi ve Bilgi Ekonomisi İndeksleri üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu görülür. Kaynakça Akbulut, H.(21). G-2 Ülkeleri, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Sayı III, Eylül 21, (Erişim Tarihi: 28.Kasım.214) Bolat, S. (21). Örgütlü Bilgi Kaynaklarının Keşfi ve Somutlaştırılması: Şirince Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 34, ss lat.pdf (Erişim Tarihi: 11.Aralık.214) KAM (Knowledge Assessment Methodology), (212). Dünya Bankası sp (Erişim Tarihi: 28.Kasım.214) OECD, EUROSTAT, (26). Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler, Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü, 3. Baskı, OECD ve Eurostat ortak yayımı, OECD Avrupa Komisyonu Tübitak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Şubat, ISBN: YPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf (Erişim Tarihi: 3.Aralık.214) Özbek, H. ve Atik, H., (213). İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 42, Temmuz- Aralık 213, ss Soyak, A. (211). Teknoekonomi. 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul Yavaş, H.K., (214). Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, TİSK Akademi, Cilt:9, Sayı:18, 214/II, ISSN: , ss

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına NİCELİK YA DA NİTELİK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU 009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz sonuçları, Türkiye nin dış ticaret rakamlarını da etkilemiş; 009 yılında ihracatımız %,6;

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mart Üç Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mart döneminde geçen yılın

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU

AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU AVRUP A Bİ RLİ Ğİ NE İ HRACAT İ ZLEME RAP ORU I I. VE I I I. ÇEY REK 25 CN KODU 728 Sıcak Haddelenmiş Sac 25 yılının ikinci çeyreğinde12.292 ton olan nin Topluluğa ihracatı, üçüncü çeyrekte %66 düşerek

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı