KARADENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ VE RUSYA NIN SICAK DENİZLERE İNME MÜCADELESİ. Ömer TELLİOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ VE RUSYA NIN SICAK DENİZLERE İNME MÜCADELESİ. Ömer TELLİOĞLU"

Transkript

1 Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2015 March 2015 Yıl 8, Sayı XXI, ss Year 8, Issue XXI, pp DOI No: KARADENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ VE RUSYA NIN SICAK DENİZLERE İNME MÜCADELESİ Ömer TELLİOĞLU Özet Karadeniz uzun bir dönem Osmanlı Devleti nin bir iç denizi olarak kalmıştır. Ancak Rusların 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Karadeniz in kuzey sahillerinde sağlam mevziler elde etmesi ve akabinde Kırım ı ilhakı ile Osmanlı Devleti nin Karadeniz üzerindeki tek hâkim güç olma konumu sona erdi. Bundan sonra Karadeniz sadece Osmanlı Devleti ve Rusya ekseninde bir çatışma ve nüfuz mücadelesi alanı olmanın çok ötesinde, uluslararası aktörlerin de dâhil olduğu bir mücadele sahasına dönüştü. Karadeniz deki Rus varlığı, Osmanlı Devleti nin bölgedeki ekonomik ve siyası gücünü zayıflatmanın yanında, doğrudan doğruya payitahtını da Karadeniz den gelecek bir tehdide açık hale getirdi. Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Osmanlı, Rusya, Boğazlar, Ayastefanos Ottoman Domination in the Black Sea and Russia's Struggle to Attainment the Warm Seas Abstract The Black Sea was inland sea to the Ottoman State for quite a while. However, Russians gained respectful positions on the North coasts by the Treaty of Küçük Kaynarca 1774, and after the accretion of Crimea, Ottoman`s position of being the only dominant power was ended. Hence, the Black Sea behind being field of competition and fight beetwen Russia and Ottoman State, it became a dominance arena that some international actors was included. The existence of Russian power on Black Sea, beside was reducing the control of Ottoman over economy and politics in the area, it also let a threat for the capital city of Ottomans from the side of Black Sea. Keywords: Black Sea, Ottomans, Russia, Straits, Ayastefanos Dr.

2 Ömer Tellioğlu Fatih Sultan Mehmed in 1461 yılında Trabzon u fethetmesi ile birlikte Karadeniz in güney sahilleri tamamen Osmanlı Devleti nin hükümranlığı altına girmişti. Bu dönemde Osmanlı donanmasının gemi sayısı üç yüze ulaşmıştı 1. Mora nın ve akabinde Arnavutluk ve Bosna ya kadar uzanan Balkanların güney kısmının fethedilmesi, Osmanlı başkentine ulaşan deniz yollarını güvence altına alırken, 1477 yılında Mengli Giray ın Kırım hanlığına gelişinden 2 sonra kuzey sahillerinin de Osmanlı hâkimiyeti altına girmesiyle Karadeniz bir iç deniz hüviyetine bürünmüş oldu. Bu durum, boğazlarda da Osmanlı hâkimiyetinin tek taraflı olarak kullanılmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz ve boğazlarda hâkimiyetini tek taraflı olarak kullanması Boğazların kapalılığı ilkesi şeklinde nitelendirilmiştir. Bu ilke, "İmparatorluğun kadîm kaidesi" olarak da anılır 3. Osmanlı Devleti bu kural gereğince, Karadeniz de sadece imtiyaz tanıdığı ülkelerin ticari gemilerinin dolaşmasına izin vermiştir. Venedik (1454), Fransa (1536), İngiltere (1579) ve Hollanda (1598) tarihlerinde elde ettikleri imtiyazlarla bu izne sahip devletler olmuşlardır 4. Öte taraftan, verilen bu imtiyazlar, tek taraflı olarak tanınmış haklar olup antlaşma niteliği taşımazlar. Dolayısıyla tek taraflı olarak verilmiş olan bu ayrıcalıklar uygulanma şekli ve süresi Osmanlı Devleti nin uhdesinde olduğu için zikredilen "kapalılık ilkesi ne halel getirmemekteydi. Rusya Karadeniz de ilk olarak serbest ticaret hakkını 1720 tarihinde imzalanan bir antlaşma ile elde etmiştir 5. Fakat bu antlaşmanın maddeleri muğlaktı ve antlaşma metninde Rus tüccarlarının Karadeniz deki statüleri açıkça belirtilmemişti. Rus tüccarların Karadeniz deki statüleri 18 Eylül 1739 tarihli Belgrad Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşmaya göre, Rusya Karadeniz de gemi bulundurmayacak ve Rus tüccarları Osmanlı Devleti gemileri ile ticaret yapabilecekti. Rusya Belgrad Antlaşması ile aynı zamanda Azak a hâkim olarak güneye inme emeli doğrultusunda Karadeniz e çıkarak, önemli bir adımı da atmış oluyordu 6. Bu antlaşma Rus gemilerine Karadeniz de seyrüsefer hakkı tanımamıştı. Antlaşmaya göre Ruslar, Karadeniz de savaş ve 1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara 1988, C. II, s Age, C. II, s Yüksel İnan, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Ankara, 1986, s Rifat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), Filiz Kitabevi, İstanbul 1985, s Cemal Tukin, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul 1947, s Erdoğan Keleş, Kırım Savaşı nda ( ) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi, OTAM,, S. 23, Ankara 2008, s [196]

3 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi ticaret gemisi bulunduramayacak ve Karadeniz sahillerinde gemi inşa edemeyecek, aynı zamanda Azak Denizi ile Karadeniz de yalnızca Osmanlı gemileri ile ticari faaliyetlerde bulunabilecekti 7. Dolayısıyla Ruslar, bu antlaşma ile ne Karadeniz de seyrüsefer hakkını elde edebilmiş ve ne de boğazlardan geçerek Akdeniz e çıkabilme emeline ulaşabilmişti 8. Ancak, Rusya nın Karadeniz de yüzdürdüğü ilk savaş gemisi Kriepost teçhiz edilerek fevkalade elçi ile birlikte İstanbul a gelmesi 9 Karadeniz in bir Osmanlı iç denizi olmaktan çıkıp Rusya nın da ortak olduğu bir statüye kavuşmasının ilk ve açık deliydi. Karlofça Antlaşması nın (1699) müzakereleri Avusturya, Polonya, Rusya ve Venedik ittifakı ile yapılmış, ancak Rusya ile kesin bir metin üzerinde mutabık kalınamaması üzerine muvakkat bir mütareke imzalanmıştı yılında İstanbul da yapılan antlaşma ile dört yıldır devam eden savaşa son verildi 10. Antlaşmaya göre Azak Kalesi Rusya ya bırakılırken, Taganrog da Ruslar tarafından inşa edilen kalenin varlığı da kabul edildi. Böylece Rusya Karadeniz e açılmak için sağlam bir üs edinmiş oldu. Osmanlı imparatorluğunun dağılma sürecine girmesinde en önemli dış amillerden birisi de Rusya nın Deli Petro ( ) liderliğinde güçlü bir tehdit unsuru haline gelmesidir. Petro, güneydeki denizlere inme siyasetini Rus çarlığının ana amacı olarak uzun vadeli devlet politikası haline getirmişti. Osmanlı Devleti nin bekası için bir dönüm noktası oluşturması açısından 1774 te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ve sonrasındaki gelişmeler ayrı bir önem arz etmektedir. Bu antlaşma sonrasında meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti idaresini hem içişlerinde ve hem de uluslararası ilişkilerinde dış güçlerin müdahalesine açık hale getirmiştir te Çeşme de demirli donanmanın yakılması Osmanlı Devleti için büyük bir felaket olmuştur 11. Osmanlı donanmasının imha edilmesi, Karadeniz den uzak tutulmaya çalışılan Rusların Baltık donanması ile Akdeniz deki Osmanlı güvenliği için büyük bir tehdit unsuru haline gelmesi sonucunu doğurdu Sergey Goryanof un kaydettiğine göre, Rusların Karadeniz de bir donanma bulundurmaları veya inşa etmelerini engelleyen hüküm Fransız delegesinin ısrarı üzerine antlaşmaya konulmuştu. Bkz. Sergey Goryanof, Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi, Haz. Ali Ahmetbeyoğlu- İshak Keskin, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006, s Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Ankara 1953, s. 80 vd. 9 Goryanof, age, s Erim, age, s Erim, age, s Erim, age, s [197]

4 Ömer Tellioğlu 1771 yılında Ruslar, Kırım a saldırdı ve yaptıkları propagandalar sonucunda bazı Tatar prenslerini bağımsızlık vaadiyle kendi taraflarına çekmeyi başardılar 13. Kırım Hanı Selim Giray ın az sayıdaki askerleri ile mağlup olması üzerine İstanbul a sığınmak zorunda kalması, Kırım ın savunulmasını oldukça zorlaştırdı Nisan ayında Ruslarla bir mütareke teşebbüsünde bulunulduysa da bu gerçekleştirilemedi. Rusya nın, İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını Akdeniz e indirmiş olması o güne kadar Osmanlı Devleti ne karşı Rusya ile işbirliği içinde bulunan Avusturya yı telaşa düşürdü ve iki ülke çıkarları çatışır hale geldi. Bundan dolayı Avusturya ile Bâbıâli arasında İstanbul da iki ay süren gizli müzakerelerden sonra 6 Temmuz 1771 de bir antlaşma imzalandı. Ancak İngiliz sefirinin antlaşmayı ele geçirmesinden dolayı bu antlaşma tasdik edilemedi 14. Öte taraftan Avusturya nın da Tuna boylarından ilerleyerek Karadeniz e ulaşmak için Osmanlı Devleti ne karşı yeni bir strateji belirlemesi, aynı bölge üzerinde Slav yayılmacılığı politikası izleyen Ruslarla karşı karşıya gelmesinin sebeplerinden birisidir 15. Rusya, Tuna Nehri nin batı yakasının tamamen ele geçirilmesi ve Kırım ın istila edilmesi gibi savaştan önce planladığı hedeflere ulaşılmış olması ve orduda ciddi boyutlara varan veba salgınından dolayı bir barışın yapılmasına taraftardı. Avusturya ile Prusya nın girişimi ve Sadrazam Muhsinzâde Mehmed Paşa nın barışa taraftar olması, barış görüşmelerinin başlaması için bir zemin oluşturdu. 21 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan Kaynarca Antlaşması nın 3. maddesi ile Kırım, Kuban, Bucak, Yedisan, Canboyluk ve Yediçkul gibi kabilelerin, hanlarını diledikleri gibi seçmeleri ve bağımsızlıkları kabul edilmekteydi. Antlaşmaya göre Kırım sadece dini meselelerde hilafet makamına bağlı olacak, ancak bu durum Kırım hanlarının siyasi haklarına halel getirecek şekilde bir uygulamaya dönüştürülemeyecektir. Ne Osmanlı Devleti ve ne de Rusya Kırım da memur veya asker bulunduramayacak, içişlerine müdahale etmeyeceklerdir Madde ile Baserabya, Akkirman, Kili, İsmail ve sair kaleler ile Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti ne iade edilirken, 18. madde ile Kıl 13 Osman Köse, 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması, TTK, Ankara 2006, s Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, Hazırlayan: Neşet Çağatay, C. III-IV, s. 65, 66, Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması : (Ada nın İngiltere ye Devri), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1978, s Köse, age, s [198]

5 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi Burun kalesi, 19. madde ile de Kırım daki Kerç ve Yeni Kale Ruslara bırakıldı 17. Karadeniz i bir Türk gölü olmaktan çıkaran antlaşmanın 11. maddesinde yer alan hükümlerdi. Bu hükümlere göre, bütün Rus gemilerinin iki ülkenin topraklarını çevreleyen denizlerde serbestçe dolaşması kabul edilmekteydi 18. Bu antlaşma ile boğazlar, Karadeniz ve Akdeniz de diğer ülkelere tanınan serbestçe ticari faaliyetlerde bulunma hakkı Rusya tarafına da aynı şekilde tanınmaktaydı. Ancak antlaşma metninde ticaret gemileri ibaresinin kullanılması bir anlam ifade etmemekteydi. Çünkü Rus tarihçi Şirokorad a göre bu sularda dolaşan gemiler sadece diş görünüşleri itibarıyla ticaret gemileriydi 19. Antlaşmaya göre Rusya, gerekli gördüğü yerlere konsolosluklar açabilecek, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerin istifade ettiği ayrıcalıklardan aynı şekilde yararlanma hakkına sahip olacaktı 20. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, tarihinde ilk defa Karadeniz e çıkmış oluyor 21 ve İstanbul dâhil bütün Karadeniz sahilleri Rus donanmasının saldırılarına açık hale geliyordu. Bundan dolayı, İstanbul u muhtemel bir saldırıya karşı korumak için boğaz girişinde Kılâ-ı Hamse adında beş kale yapıldı. Hâlbuki daha önce boğazın girişindeki tabyalar ve boğaz içinde bulunan Anadolu ve Rumeli Kavağı kaleleri ile İstanbul un güvenliği sağlanabilmekteydi 22. Bu antlaşma, Avrupa güçler dengesi üzerinde yaptığı etki ve Şark Meselesi nin başlangıcı kabul edilmesi bakımında Avrupa tarihi açısından da önemli antlaşmalardan biridir 23. Rusya Küçük Kaynarca antlaşması ile Kırım Hanlığı nın bağımsızlığını kabul etmekteydi. Ancak Rusya, sürekli olarak Kırım Hanlığı nın iç işlerine müdahalede bulunmakla kalmadı ve nihayetinde 1783 tarihinde Kırım ı işgal ederek Rusya ya ilhak etti. Aynı tarihte Gürcistan bölgesi de Rusya nın himayesine sokularak 24 Karadeniz in kuzey 17 Köse, age, s Köse, age, s A.B. Şirokorad, Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Savaşları: Kırım- Balkalar-93 Harbi ve Sarıkamış, Selenge Yayınevi, İstanbul 2009, s Köse, age, s Sir.J.A.R. Marriott, The Remakign of Modern Europe From The Outbreak of The French Revolution To The Treaty of Berlin , 21. Baskı, London 1933, Vol. VI, p İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kaynarca Muahedesinden Sonraki Durum İcabı Karadeniz Boğazının Tahkimi, Belleten, C. XLIV, Ankara 1980, s Ayla Efe, Silistre Eyaletinde Osmanlı-Rus Savaşları Küçük Kaynarca dan Berline, Osmanlı Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2006, S. 19, s. 138, Rus ordusu Kafkaslardan güneye geçerek Tiflis i askeri bir üs haline getirdi. Rusya bu şekilde daha sonraki savaşlarda Osmanlı Devleti ile cephesini Balkanlardan Kafkaslara kadar [199]

6 Ömer Tellioğlu sahilleri yapılan tahkimatlar ve kurulan tersanelerde inşa edilen donanmalarla büyük ölçüde Rus hâkimiyetine girmiş oldu. 25 Osmanlı Devleti ise yeni bir savaşı göze alamadığı için Rusya nın bu gibi keyfi hareketlerle Karadeniz sahillerindeki hâkimiyetini pekiştirmesine karşı çıkamıyordu de Kırım ın geri alınması için Yusuf Paşa tarafından ilan edilen savaş, 9 Şubat 1792 tarihinde Yaş kasabasında imzalanan ve on üç maddeden oluşan Yaş Antlaşması ile sona erdi. Mustafa Nuri Paşa, bu savaşta eğer Avusturyalılar da savaş açmamış olsaydı ve ordu iki cephede aynı anda savaşmak zorunda kalmasaydı, Ruslara karşı zafer kazanmanın muhtemel olduğunu söylemektedir 27. Ancak Kırım yarımadasını geri almak için açılan bu savaşın sonucunda bu sağlanamadığı gibi, Özi eyaleti de elden gitmiştir 28. Rusya, boğazlarlar, Balkanlar ve Kafkaslara hâkim olarak bir taraftan Ege yolu ile diğer taraftan Kafkaslar üzerinden İskenderun körfezine inerek büyük bir dünya imparatorluğu kurma planları yapmakta idi 29. Bu planlarını gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti nin ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Küçük Kaynarca Antlaşması ile bu hedefinin en büyük aşamalarından birini gerçekleştirmişti. Deniz yoluyla güneye inmenin ilk basamağı olan Karadeniz e inme ideali, bu antlaşma ile gerçekleşmişti. Ayrıca Hıristiyan tebaa üzerinde elde ettiği hâmilik rolü Osmanlı Devleti ni, sadece sınırlarda değil sınırları içinde de sıkıştıracak fırsatlara sahip olmasını sağladı. Osmanlı Devleti ne karşı isyan eden Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa nın ordusu karşısında peş peşe alınan mağlubiyetler ve Mehmet Ali Paşa nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetlerin Kütahya ya kadar ilerlemesi üzerine İstanbul un tehdit altında olduğunu düşünen II. Mahmut un, Rus Çarı I. Nikola'dan yardım istemesi üzerine bir Rus filosu boğaza girerek 5 Nisan 1833 tarihinde Beykoz'a asker çıkarttı 30. Rusya'nın işe karışması, İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi ve sonunda Mısır kuvvetlerinin daha fazla ilerlemeleri önlenerek 14 Mayıs 1833'te Kütahya'da uzlaşmaya varıldı. Fakat genişletmiş oldu. Bkz. David R. Stone, A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya, Westport 2006, s Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi: , TTK, Ankara 1997, s Yusuf Akçura, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. Asırlarda), TTK, Ankara 1988, s Nuri Paşa, age, III-IV, s Efe, age, s Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, s Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı: Mısır Meselesi , TTK, Ankara 1988, s [200]

7 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi gerek II. Mahmut, gerekse Mehmet Ali Paşa bu uzlaşmayı geçici olarak düşündükleri için ileride kesin bir hesaplaşma olacağını biliyorlardı. Bu düşünceler etrafında Mısır kuvvetlerinin tekrar saldırması halinde Ruslarla 8 Temmuz 1833 tarihinde yapılan Hünkâr İskelesi Antlaşması kapsamında Rus yardımı temin edilecekti 31. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması altı açık ve bir gizli maddeden oluşmaktaydı. Bu antlaşmayla Rusya, Osmanlı Devleti'nin devamı ve istiklalinin muhafazasını arzu ettiğini bildirmiştir. Antlaşmanın gizli kısmına göre her iki devlet karşılaşacakları bir tehlike halinde birbirlerine bütün imkânları dâhilinde yardımda bulunacaklar, Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya maddi yardımda bulunması hususunda zorlanacağı düşünülerek, Bâbıâli'nin Rusya'ya yapacağı yardım Çanakkale Boğazı nın (Rusya hariç) bütün devletlere kapatılması şeklinde olacaktı. Bu antlaşma ile Rusya yıllardır çok büyük kayıpları göz önüne alarak elde etmeye çalıştığı İstanbul boğazlarını, Hünkâr İskelesi nde Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşmayla hiçbir kayıp vermeden kontrol altına almış oluyordu 32. Böylece Rusya kendisine Akdeniz'den gelebilecek tehlikeleri boğazların düşmanlarına kapatılması ile önlemekte ve boğazlar üzerinde diğer devletlerden daha çok söz sahibi olmaktaydı. Fakat Rusya'nın İstanbul ve boğazlar üzerinde Osmanlı Devleti'nin hâmiliğine soyunması İngiltere ve Fransa'nın tepkisine neden oldu. Çünkü İngiltere ve Fransa'nın, "Şark Meselesi"nin bu tarzda halline ve Rusya'nın boğazların yegâne hâkimi olmasına asla müsamaha etmeyeceği ortadaydı. Hünkâr İskelesi Antlaşması ndan sonra batılı devletler, Rusya'nın bu antlaşmayla Osmanlı Devleti üzerinde özellikle boğazlar konusunda elde ettiği başarıyı değerlendirmeye başladılar. İngiltere Hünkâr İskelesi Antlaşması nın imzalanmasından hemen sonra boğazların tekrar eski durumuna yani boğazların kapalılığı ilkesinin uluslararası bir yükümlülük altına alınması için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston, 26 Ağustos 1833'te Bâbıâli ye verdiği protesto notasında, Hünkâr İskelesi Antlaşması ile ortaya çıkan Osmanlı-Rus ilişki tarzına diğer devletlerce itiraz edilebileceğini, 31 Kemal Beydilli, Küçük Kaynarca'dan Yıkılışa Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, İstanbul 1999, s Fahir Armaoğlu, age, s Rusya Dışişleri Bakanı nın İstanbul a gönderdiği özel elçisi Prens Orlow a gönderdiği mektupta, bu antlaşma ile Osmanlı Devleti nin tehditler karşısında daimi olarak Rus Çar ının himayesine sokmanın amaçlandığını ifade etmekteydi. Bkz. Armaoğlu, age, s Rus Çarı nın Orlof ile padişaha gönderdiği benzer mealdeki mektup için bkz. Goryanof, age, s. 90. [201]

8 Ömer Tellioğlu Rusya'nın bu antlaşmaya dayanarak Osmanlı içişlerine silahlı bir müdahalede bulunduğu takdirde ise, İngiltere'nin sanki böyle bir antlaşma yokmuş gibi çıkarlarının gerektirdiği bir biçimde serbestçe hareket edeceğini belirtiyordu 33. İngiltere Fransa yı dışlayarak Rusya, Avusturya ve Prusya ile bir ittifak kurdu ve 15 Temmuz 1840 tarihinde Londra'da bir antlaşma imzalandı. Londra Antlaşması nı imzalayan İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya, Mehmet Ali Paşa ya bir ültimatom vererek, el koyduğu Osmanlı donanmasını iade etmesini ve hemen Hicaz, Suriye, Girit ile Adana dan çekilmesini istediler 34. Bu antlaşmaya göre Rusya, Mısır güçlerine karşı İstanbul u muhafaza etmek için müdahalede bulunacaktı. Prusya yalnızca diplomatik destek verecek, İngiltere ise, donanma ve kara ordusu ile savaşa katılacaktı. Bu antlaşma ile İngiltere ön plana çıkmış ve Rusya'nın 1833 tarihinde olduğu gibi boğazlar üzerinde üstünlük sağlaması engellenmiştir. İngiltere, bu şekilde boğazlar üzerinde istediğini taraflara kabul ettirmiş oldu. Çünkü Rus Çarı 1831'de Fransa tahtına geçen Kral Phlippe'e nefretinden dolayı İngiltere ile "Şark Meselesi" üzerinde anlaşabileceğini umduğundan bu ittifaka girmiş, Fransa da Mısır konusunda tek başına daha fazla kalamayacağını anlayarak, Mehmet Ali Paşa dan desteğini çekerek diğer büyük devletlere katılmıştı. İngiltere'nin diğer Avrupalı devletlere kabul ettirdiği Londra Antlaşması ile boğazlar, Avrupalı devletlerin himayesine girmiş oldu. 8 Temmuz 1833 te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması nın 8 yıl için imzalanmış olması ve 1841 yılında bu sürenin dolması, İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston'un diplomatik teşebbüsleri ile boğazlar üzerinde yapılacak bir antlaşmaya Rusya'dan başka İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya'nın da katılmasını sağladı. Mısır meselesinin halledilmesinden sonra sıra esas konu olan boğazlar meselesinin halline gelmişti. Sekiz yıllık vadesi dolan Hünkâr İskelesi Antlaşması nın yenilenemeyeceği gerçeğinden hareketle, taraflar 15 Temmuz 1840 tarihinde Londra'da boğazların hukuki statüsünü yeniden belirleyen bir antlaşmaya imza attılar 35. Londra'da İngiltere, Avusturya, Rusya, Fransa, Prusya ve Osmanlı Devleti tarafından imza edilen "Boğazlar Antlaşması" dört maddeden meydana gelmekteydi. Antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti, barış içinde bulunduğu sürece, eskiden beri uyguladığı gibi, hiçbir yabancı savaş gemisini boğazlardan geçirmemeyi kabul ediyordu. Avusturya, 33 Oral Sander, Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara 1993, s İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, İstanbul 1972, s Beydilli, age, C. I, s. 94. [202]

9 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi Fransa, İngiltere, Prusya ve Rusya devletleri de, bu kurala uyacaklarını taahhüt ediyorlardı. Osmanlı Devleti, eskiden olduğu gibi, dost devlet elçilerinin hizmetinde bulunan hafif savaş gemilerine boğazlardan geçmeleri için izin verebilecekti. Padişah, Osmanlı Devleti ile dostluk içinde bulunan bütün devletleri, bu antlaşmaya uymaya çağıracaktı. En geç iki ay içerisinde onaylanacak antlaşmada imzası bulunan devletler, tespit edilen şartların uygulanmasını taahhüt ediyorlardı. Bu antlaşmanın özelliklerinden biri, diğer devletlerin katılmasına açık olmasıydı. Nitekim ertesi sene Toskana, Danimarka, Belçika, İsveç ve Norveç hükümetleri ayrı ayrı antlaşmaya dâhil olmuşlardır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yabancı savaş gemilerinin Çanakkale ve Karadeniz boğazlarından girmesi yasağına dair öteden beri hiç değiştirilmeden korunmuş olan eski kaidenin bundan böyle de yürürlükte kalması hususunda kesin kararını ve kendisi barış halinde bulundukça hiçbir yabancı savaş gemisini kabul etmeyeceğini ilan ve temin ediyordu. Diğer taraftan da Avrupa'nın beş büyük devleti, Bâbıâli nin bu azim ve kararına saygı göstererek onun bu sözü geçen kaide ve usule göre hareket etmeyi taahhüt ediyorlardı 36. Böylece boğazlar, Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletlerin ortaklaşa hareketi ile kontrol altına alınmış oluyordu. Padişahın barış zamanında boğazları kapalı tutması eski kaideye benzese bile neticede tamamen aynı şey değildi. Çünkü antlaşmanın birinci maddesinde, bahsedilen devletlerin taahhüdü altında, gerçekte boğazların kapalılığı ile ilgili kaidenin herhangi bir devletin menfaati uğruna bozulup ihlal edilemeyeceğine dair padişahın kesin bir taahhüdü gizlenmiş bulunuyordu. Diğer bir deyişle Osmanlı Devleti artık gelişigüzel boğazları açmağa yahut şu veya bu devletin menfaati lehinde kapamağa muktedir olamıyordu. Böylece bu antlaşma ile boğazların statüsü uluslararası bir mesele haline getirilmiş oluyordu. Zaten bu antlaşmayı bundan evvelki antlaşmalardan ayıran başlıca fark da bu özellikten ileri geliyordu. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını ilan ve tasdik ettikleri halde, birinci maddede Bâbıâli'ye boğazları kapalı tutmak gibi onun egemenlik haklarına bir müdahale teşkil eden ağır bir mecburiyet yükleyerek açık bir tezat oluşturdular. Çünkü eski kaide gerçekte padişahın tek başına idari bir tedbiri idi. Şimdi ise padişahın böyle keyfi bir yetkiyi kullanmasına imkân vermemek için olacak ki, yukarıda görüldüğü üzere padişah antlaşmanın ilk maddesinde, kapalılık kaidesinin 36 Tukin, age, s [203]

10 Ömer Tellioğlu gelecekte de yürürlükte kalacağının azim ve kararını ilan etmiş oluyordu. Padişahın bu kararına saygı gösterilmesi büyük devletlerce taahhüt altına alınmış gibi bir şekil verildi. Böylece hem kendi istekleri uygulanmış olacak, hem de padişahın haysiyeti, velev ki zahiri bir şekilde olsun bu antlaşmanın ikinci maddesi ile kurtarılmış oldu Hünkâr İskelesi Antlaşması ile bir anlamda Rus himayesine giren Osmanlı Devleti 38 bu durumdan kurtulmak için İngiltere ve Fransa ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştı. Bu teşebbüslerin Rus çıkarlarına zarar vereceğini gören Çar Nikola, Osmanlı Devleti ni parçalayıp bölüşmek için İngiltere ye teklif götürdü. Rus yayılmasının İngiliz çıkarları için tehdit oluşturduğunu düşünen İngiliz hükümeti bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Rus yönetimi tek başına harekete geçerek kendi planını uygulamaya koydu. Çar I. Nikola 28 Şubat 1853 te Prens Mençikof u İstanbul a göndererek, Kudüs teki Hristiyanlığa ait kutsal yerler üzerinde yaşanan mezhepler arası ihtilafın Ortodoks kilisesi lehine çözülmesi, bu kilisenin imtiyazlarının bir senetle belirlenmesini istedi. Mençikof ayrıca gizli isteklerde bulunarak, Osmanlı Devleti ile Rusya nın ittifak yapmasını, bu ittifakın gerçekleşmesi halinde, bir savaş durumunda, Rusya nın Osmanlı Devleti ni koruyacağını, buna karşılık olarak da, Osmanlı sınırları içerisindeki Ortodoksların koruyuculuk hakkının Rusya ya tanınmasını talep etti 39. Osmanlı Devleti, hükümranlık haklarını hiçe sayan bu teklifleri, İngiliz ve Fransız elçilerinin görüşlerini de alarak reddetti. 21 Mayıs 1853 tarihinde Mençikof un bütün Rus elçilik mensuplarıyla İstanbul dan ayrılması ile iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler koptu. Arkasından 22 Haziran 1853 te Rus ordularının Prut Nehri ni aşarak Osmanlı topraklarına girmesiyle savaş ortamına girilmiş oldu. Avusturya nın savaşı önleme çabaları sonuçsuz kalınca Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853 yılında Rusya ya savaş ilan etti. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı nı geçerek İstanbul önlerine demirledi. Rus donanmasının Sinop ta Osmanlı donanmasını bir baskınla yakması üzerine İngiltere ve Fransa Rus ilerlemesini durdurmak için donanmalarını Karadeniz e çıkardılar. Rusya nın savaşı büyüteceğini gören İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti ile bir 37 Tukin, age, s Erim, age, s Uçarol, Siyasi Tarih, s Mençikof, resmi kıyafet giymesi gerekirken Bâb-i Âlî ye yaptığı ziyarette günlük kıyafetlerini giydi. Diplomatik kurallara uymayan tarzı ile İstanbul yönetimini tahkir ederek baskı altına almaya çalıştı. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. 5, TTK, Ankara 1988, s [204]

11 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi ittifak antlaşması yaptı ve antlaşmanın hemen akabinde 27 Mart 1854 günü bu iki devlet Rusya ya savaş ilan etti. Müttefik kuvvetlerin, Kırım da üslenmiş bulunan Rus donanmasını yok etmek için karaya asker çıkarmasıyla tarihe Kırım Savaşı olarak geçen savaş başlamış oldu. Bu şekilde Rusya nın barışa zorlanabileceği hesabı yapılmıştı. Savaş Balkanlarda, Kafkaslarda ve Karadeniz de devam etmekteydi. Avusturya ve İtalya nın da ittifaka katılmasıyla Rusların direncinin kırılmaya başlaması üzerine I. Nikola nın ölümü ile yerine geçen II. Aleksandr, savaşa devam edemeyeceğini anlayarak barış talebinde bulundu Aralık 1855 te müttefikler tarafından hazırlanan ve Rusya nın Eflak ve Boğdan üzerindeki taleplerinden vazgeçmesi, Karadeniz in tarafsız hale getirilmesi, Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki bütün Hıristiyan ve Müslümanlara Avrupa devletlerinin garantisi altında bir takım hakların verilmesi gibi hususları ihtiva eden bir ültimatom verildi. Rus çarının bu talepleri kabul etmesi üzerine barış görüşmelerine başlamak için Paris te bir kongre toplanması kararlaştırıldı Mart 1856 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması na göre; Osmanlı Devleti ve Rusya savaş sırasında işgal ettikleri yerlerden çekiliyor, Osmanlı Devleti nin Avrupa devletler hukukundan yararlanması kabul ediliyor, katılımcı devletlerin her biri ayrı ayrı Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstermeyi garanti ediyor, boğazların kapalılığına dair 1840 tarihli Londra Antlaşması aynen yürürlükte bırakılıyordu. Ayrıca Karadeniz in tarafsız duruma getirilerek ticaret gemilerine tamamen açık, savaş gemilerine ise sürekli kapalılığı kabul ediliyordu. Paris Antlaşması, Avrupa da uzun süredir Rusya tarafından bozulmaya çalışılan güçler dengesini yeniden şekillendirmiştir. Bu antlaşma ile Avrupa da yeni bir siyasi denge kuruldu ve toplanma amaçları arasında olmamasına rağmen kongrede uluslararası deniz hukuku ile ilgili bir takım hususlar da karara bağlandı 42. Karadeniz in tarafsızlığı sağlanarak Rus donanmasının boğazları geçip Akdeniz deki İngiliz çıkarlarına halel getirmesinin önüne geçilmiştir. Çelişik bir durum olarak, kazanan tarafta olmasına rağmen Osmanlı Devleti de Karadeniz de donanma bulunduramayacak, gemi inşa edemeyecekti. Eflak ve Boğdan ile Sırbistan topraklarının Avrupa devletlerinin himayesine 40 Uçarol, Siyasi Tarih, s Uçarol, age, s Uçarol, age, s [205]

12 Ömer Tellioğlu sokulması ile Rusya nın güneye inme emellerinin önüne Karadeniz den Adriyatik e kadar bir set çekilmiş oluyordu 43. Bununla birlikte Rusya, Paris Antlaşması nın Karadeniz de tersane ve donanma bulundurulmasına ve diğer aleyhteki hükümlerinin iptali için antlaşmaya taraf devletler nezdinde yoğun temaslarda bulunmaktan geri durmadı tarihinde Sedan Savaşı nın bir sonucu olarak Avrupa devletleri arasındaki güçler dengesi önemli ölçüde değişikliğe uğradı. Bu durumu fırsat bilen Rusya 31 Ekim 1870 de Paris Antlaşması nı taraf olan devletlere bir nota göndererek, Paris Antlaşması nın Rusya aleyhindeki hükümlerinin bundan böyle kendileri için geçersiz olduğunu bildirdi. Bu gelişmeler üzerine 17 Ocak 1871 tarihinde Londra da bir konferans tertiplenerek Karadeniz e yeni bir statü kazandırıldı. İmzalanan antlaşmaya göre, boğazların kapalılığı ilkesi korunurken, Rusya nın Karadeniz de tersane kurması ve donanma bulundurmasına yönelik engel kaldırıldı yılında Hersek te başlayan isyan Rusya nın kışkırtmalarıyla kısa sürede bütün Balkanlara yayıldı yılında Bulgarlar isyan etti ve aynı yıl Sırbistan ve Karadağ savaşı başladı. Bu isyanları sadece Rusya değil bir taraftan Avrupa devletleri de desteklemekteydi. Sırpların mağlup olmaları üzerine Rusya Osmanlı Devleti ne bir ültimatom vererek Karadağ ve Sırbistan ile savaşa son verilmesini istedi. Osmanlı hükümeti ağır şartlar içeren bu ültimatomu, Rusya ile bir savaşa girmekten çekindiği için kabul etmek zorunda kaldı. Mesele devletlerarası bir boyuta taşınarak Balkanlardaki durumun görüşülmesi için İstanbul da bir konferans tertiplenmesi kararı alındı. Ancak İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya ve İtalya hükümetlerinin temsilcilerinin iştirak ettiği konferans 11 Aralık 1876 tarihinde başladı ve dokuz toplantı yaptıktan sonra 20 Ocak 1877 sona erdi. Osmanlı Devleti, bağımsızlığına halel getirecek seviyede ağır şartlar içeren kararları kabul etmedi. Konferansın bu şekilde bir sonuç alınmadan dağılması, emperyalist ülkelerin Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmenin bir ifadesi olarak kullanılan Şark Meselesi ni yeni bir boyuta taşıdı yılında Rusya Osmanlı Devleti ne karşı açacağı savaş için Almanya nın desteğini sağladıktan sonra İngiltere ve Fransa ile de mutabakata 43 Uçarol, age, s Bkz. Goryanof, age, s. 198 vd. 45 Uçarol, age, s Mahmud Celâleddin Paşa, Mir ât-ı Hakîkat: Târihî Hakîkatların Aynası, C. I-II-III, Hazırlayan: İsmet Miroğlu, Bereket Yayınevi, İstanbul 1983, s [206]

13 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi vardı. Bu mutabakat sağlandıktan sonra bu devletler, Balkanlardaki meselelerle ilgili Osmanlı Devleti ne karşı takınacakları tavır hakkında kararlar almak için Londra da bir araya geldi. Toplantı sonunda 31 Mart 1877 tarihinde bir protokol imzalanarak, Bâbıâli nin Hıristiyan tebaası için vaat ettiği ıslahat kararlarını uygulatmak ve uygulamanın İstanbul da bulunan büyükelçiler tarafından teftiş edilmesi kararı alındı 47. Ayrıca ordusunun da küçültülmesi istenen bu kararlar ile Osmanlı Devleti, Rusya nın yanında bütün büyük Avrupa devletlerini karşısında tek cephe olarak buldu. Osmanlı Devleti, hükümranlık haklarını hiçe sayan bu kararları reddettiğini 12 Nisan da tafsilatlı bir nota ile taraflara bildirdi 48. Osmanlı Devleti nin ordusunu tenkis etmesinin istenmesi manidardı. Çünkü Osmanlı Devleti nin askerini azaltması, Balkanlarda Rusya karşısında direnmesini imkânsız hale getirecekti. Bölgedeki çatışmalar ve bunun doğurduğu otorite boşluğu, her an bir savaşın patlak vermesi için Rusya açısından oldukça uygun bir zemin oluşturmaktaydı 49. Netice de Rusya, Avrupa devletlerinin blok olarak Osmanlı Devleti nin karşısında bulunduğu böyle bir ortamda, Londra Protokolü nün reddini bahane ederek 19 Nisan 1877 de savaş kararı aldı ve bu kararını bir beyanname ile Avrupa devletlerine bildirdi. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Avusturya savaşta tarafsız kalacaklarını açıkladı. Savaşa tamamen hazırlıksız ve bir savaş planı dahi olmadan giren Osmanlı Devleti, ne Balkanlarda ve ne de Doğu Anadolu da Rus ilerlemesini durdurabildi. Ruslar 1877 yılı sonlarında Erzurum u işgal etti. Batıda ise Ruslar 22 Ocak 1878 tarihinde Edirne yi işgal ederek Çatalca ya kadar ilerledi. Rus ordusuna komuta eden Grandük Nikola, hiçbir engel tanımadan İstanbul a yürüme emri aldığını ve Rus armasını İstanbul a duvarlarına yapıştıracağını söyleyerek 50 İstanbul u işgal niyetini açıkça ortaya koymaktaydı. İstanbul un işgal tehdidi ile karşı karşıya gelmesi üzerine korkuya kapılan İstanbul hükümeti, Paris Antlaşması nda imzası bulunan devletlerden savaşın durdurulması için arabuluculuk yapmalarını talep etti. Ancak bu devletlerin olumlu cevap vermemesi üzerine doğrudan İngiltere nin arabulucu olması için teşebbüslerde bulunuldu. İngiltere Osmanlı yönetimine doğrudan Rusya ya başvurulması tavsiyesinde bulundu. Çaresiz kalan Sultan II. 47 Uçarol, age, s Karal, age, C. VI, s Marriot, age, s Armaoğlu, age, s [207]

14 Ömer Tellioğlu Abdülhamid 13 Ocak 1878 tarihinde Rus çarına çektiği bir telgrafla mütareke talebinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonunda 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne Mütarekesi imzalandı. Ancak Rusların İstanbul u işgal edeceği düşüncesi İngilizlerin telaşa düşmeleri ve bir işgali önlemek için müdahalede bulunmaları sonucunu doğurdu. İngilizlerin İstanbul daki vatandaşlarını bir Rus işgali durumunda korumak için donanmasını Bâbıâli nin itirazına rağmen boğazlardan içeri sokarak Tuzla açıklarında demirlemesi üzerine Rus başkomutanı, 12 bin kadar askeri Yeşilköy e yerleştireceklerine dair bir ültimatom verdi. Osmanlı Devleti bu talebi kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Ruslar İngiltere nin karşı çıkması üzerine İstanbul u işgal etmeye teşebbüs etmediler. İstanbul un böyle büyük bir tehdit altında bulunduğu bir ortamda, Edirne mütarekesinde ana hatları belirlenmiş olan barış görüşmelerine Yeşilköy de (Ayastefanos) başlandı. 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Rusya nın kazandığı askeri ve diplomatik zafer, İngiltere yi sömürgeleri ve Akdeniz havzası ile ilgili çıkarları konusunda endişeye sevk etti. İngiltere, Avusturya nın, Ayastefanos Antlaşması nın devletlerarası bir konferans tertip edilerek yeniden düzenlenmesi teklifini olumlu karşılayarak, Rusya yı buna zorlamak için Hindistan daki birliklerin Akdeniz e kaydırılması kararı aldı. Avusturya ve İngiltere nin kararlı tavrı karşısında tedirgin olan Rusya, Almanya dan destek almak istedi, ancak Almanya, Rusya nın gereğinden fazla güçlendiğini düşündüğünden diğer Avrupa devletleri gibi İngiltere ve Avusturya nın yanında yer almayı tercih etti. Batılı devletler, Ayastefanos Antlaşması nın yeniden ele alınmasını ve kendileri için gerekli gördükleri düzeltmeleri yaparak yeniden tanzim edilmesini sağlamak için Berlin de bir kongre tertiplenmesi kararı aldılar. Rusya, içinde bulunduğu durum itibarıyla blok halinde karşısına dikilen büyük Avrupa devletlerine direnemeyeceğini bildiğinden bu kararı kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti açısından ise durum oldukça vahimdi. Zira Osmanlı Devleti, tarihe 93 harbi olarak geçen bu savaşta tarihinin en büyük mağlubiyetini almış ve çok büyük miktarlarda toprak kaybına uğramıştı. Yeşilköy e kadar ilerleyen Rus ordusunun, çok arzuladığı halde İstanbul a yönelik bir işgal teşebbüsünde bulunamaması bile Avrupa devletlerinin duruma müdahalesi sayesinde olmuştu. Siyasi ve askeri açıdan çöküntü yaşayan devlet, ekonomik anlamda da tamamen iflas etmiş bulunmaktaydı. [208]

15 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi 1915 tarihinde Osmanlı Devleti ni paylaşmak için İtilaf Devletleri arasında gizli bir antlaşma yapıldı. Bu antlaşmaya göre boğazlar Rusya ya verilmekteydi. Ancak İngiltere, Rusya ve Almanya arasında Osmanlı Devleti nin ortadan kaldırılması sonrasında boğazlara hâkim olmak konusunda rekabet yaşanmaktaydı. Rusya ortaya çıkan birtakım gelişmeler üzerine 1915 Şubat ayında kendi çıkarları doğrultusunda Boğazları ele geçirmek konusunda bir takım girişimlerde bulunmaya başladı. 4 Mart 1915 te bir notayla Fransa ve İngiltere den Boğazların kendisine verilmesini talep etti 51. Fransa ve İngiltere Rusya nın bu isteğini kabul etmek istemediler, ancak Rusya nın Almanya ile ayrı bir antlaşma yapmasından korktukları için yapılan bir gizli antlaşma ile yapılacak bölüşmede boğazlar ve çevresi Ruslara bırakıldı. Fakat 24 Nisan 1920 yılında Almanya nın yanında I. Dünya Savaş ından yenik çıkan Osmanlı imparatorluğuna yönelik uygulanacak esasların belirlendiği San Remo antlaşmasına göre uygulanması ile Rumeli ile boğazlar bölgesi İtilaf devletlerince ortaklaşa işgal edilecekti 52. Osmanlı Devleti nin mağlup olması üzerine imzalanan Sevr Antlaşması nın boğazlarla ilgili hususları düzenleyen maddelerine göre Osmanlı Devleti hem boğazlar ve hem de Karadeniz üzerindeki hükümranlık haklarını fiili olarak kaybetmekteydi. Antlaşmaya göre, savaş ve barış durumlarında hangi ülkenin bayrağını taşırsa taşısın savaş ve ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir Temmuz 1923 tarihinde düzenlenen Lozan Boğazlar Sözleşmesi boğazların yeni statüsünü şu şekilde düzenlemekteydi: Boğazlar Türkiye sınırları içinde kalmak üzere, savaş ve barış hallerinde ticaret gemisi ve uçakları ile askeri gemilerin geçişlerinin düzenlendiği bir boğazlar protokolüdür 54. Geçiş güvenliğinin sağlanması için ise boğazların her iki yakası 20 kilometre mesafeye kadar ve Marmara Denizi ndeki adalar askersiz hale getirilmekte, bu kısımlarda tahkimat yapmak ve asker bulundurulması yasaklanmaktadır. Boğazlar ve mücavir alan kabul edilen bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti nin uhdesine verilmektedir. Buna ilave olarak, sözleşmede yer alan hususların yürütülmesinin kontrolü için bir komisyon kurulmuş ve imzacı 51 Uçarol, Siyasi Tarih, s Uçarol, age, s Erim, age, s Deniz Bozkurt, Karşılaştırmalı Lozan ve Sevr Barış Antlaşmaları, Umay Kültür Sanat Merkezi, Ankara 1998, s. 13. [209]

16 Ömer Tellioğlu devletlerin temsilcilerinden oluşacak olan bu komisyonun başkanlığı Türk temsilcisine verilmiştir. Sonuç Osmanlı Devleti kuruluşundan sonra uzun bir müddet sürekli fetihlerle genişlemiş ve toprakları Asya, Afrika ve Avrupa da çok geniş bir coğrafyayı kapsayan asrının en büyük imparatorluğu haline gelmişti. Fetihlerin 1683 yılında Viyana önlerinde alınan mağlubiyetten sonra durmasının yanında, kuzeyde Rusya nın sürekli güçlenerek güneye doğru ilerlemesi, Balkanlar dan Kafkaslara kadar Karadeniz in hem iki ülke ve hem de büyük Avrupa devletleri için büyük bir mücadele alanı haline gelmesi sonucunu doğurdu. Rusya nın Karadeniz den güneye, sıcak denizlere inme siyaseti başta İngiltere ve Fransa Olmak üzere Avrupa devletleri tarafından kendi çıkarlarına karşı bir tehdit olarak algılanmıştır. Osmanlı coğrafyası üzerindeki emperyalist emelleri için Rusya nın rakip bir güç olarak ortaya çıkması Avrupa güçler dengesi açısından bir dengesizlik meydana getirmiştir. Rusya nın Osmanlı Devleti ne karşı kazanımları, ancak Avrupa devletlerinin onayı ile gerçekleşebilmiştir. Rusların Çargrad olarak isimlendirdikleri İstanbul u ele geçirme emeli, bütün Avrupa devletleri için kabul edilemez bir durumdu. Bundan dolayı Avrupa devletleri, Rusya nın Karadeniz e ve boğazlara hâkimiyet kurmaya yönelik emellerine çoğu zaman bir blok şeklinde karşı çıkmıştır. Bunun bir neticesi olarak, Osmanlı Devleti Karadeniz de ve boğazlardaki hükümranlık haklarını Rusya ya karşı büyük devletlerin müdahaleleriyle korumaya çalışmıştır. Rusya nın bir taraftan Kafkaslar üzerinden Basra ve İskenderun a inme hayalleri, diğer taraftan 1878 de İstanbul kapılarına dayanması, sadece Rusya ya karşı toprak kayıplarına sebep olmamış, başta İngiltere olmak üzere diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarının bir kısmını işgal etmeleri sonucunu doğurmuştur. Berlin Konferansı öncesinde Kıbrıs ın İngiltere ye devri, İngilizlerin 1882 yılında Mısır ı işgalleri karşısında Osmanlı hükümetinin çaresiz kalması gibi siyasi ve askeri gelişmeler, Rusya nın Karadeniz ve boğazlar üzerinden Osmanlı devletine karşı oluşturduğu tehdit karşısında ortaya çıkabilmiştir. Aynı şekilde Fransa ve İtalya, Kuzey Afrika daki işgallerini aynı durumdan istifade ederek rahatlıkla gerçekleştirebilmiştir. Rusların Osmanlı Devleti ile ilk temaslarından I. Dünya Savaşı nın sonuna kadar iki devlet arasında cereyan eden yaklaşık üç asır süren mücadele Balkanlardan Kafkaslara kadar Karadeniz havzasında gerçekleşmiştir. Bunun bir sonucu olarak, [210]

17 Karadeniz de Osmanlı Hakimiyeti ve Rusya nın Sıcak Denizlere İnme Mücadelesi Rusya nın Karadeniz e hâkim olması, Osmanlı Devleti nin ise kendi hâkimiyetini sürdürmesi iki ülke için hayati öneme sahip olmuştur. KAYNAKÇA AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. Asırlarda), TTK, Ankara ALTUNDAĞ, Şinasi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı: Mısır Meselesi , TTK, Ankara ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi: , TTK, Ankara BEYDİLLİ, Kemal, Küçük Kaynarca'dan Yıkılışa Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, İstanbul BOZKURT, Deniz, Karşılaştırmalı Lozan ve Sevr Barış Antlaşmaları, Umay Kültür Sanat Merkezi, Ankara DANİSMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, İstanbul EFE, Ayla, Silistre Eyaletinde Osmanlı-Rus Savaşları Küçük Kaynarca dan Berline, Osmanlı Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2006, Sayı 19, s ERİM, Nihat, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri: Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara GORYANOF, Sergey, Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi, çev. M. İskender-A. Reşad, haz. Ali Ahmetbeyoğlu-İshak Keskin, Ötüken Neşriyat, İstanbul İNAN, Yüksel, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Ankara KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara 1988, C KELEŞ, Erdoğan, Kırım Savaşı nda ( ) Karadeniz ve Boğazlar Meselesi, OTAM, Sayı 23, Ankara 2008, s KÖSE, Osman, 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması, TTK, Ankara MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Mir ât-ı Hakîkat: Târihî Hakîkatların Aynası, C. I-II-III, Hazırlayan: İsmet Miroğlu, Bereket Yayınevi, İstanbul MARRIOTT, Sir J.A.R., The Remakign of Modern Europe From The Outbreak of The French Revolution To The Treaty of Berlin , Vol. VI,.21. Baskı, London [211]

18 Ömer Tellioğlu MUSTAFA NURİ PAŞA, Netayic ül-vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, Hazırlayan: Neşet Çağatay, C. III-IV, TTK, Ankara SANDER, Oral, Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara STONE, David R., A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya, Westport-Connecticut ŞİROKORAD, A.B., Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı- Rus Savaşları: Kırım-Balkalar-93 Harbi ve Sarıkamış, Çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınevi, İstanbul TUKİN, Cemal, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul , 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması: (Ada nın İngiltere ye Devri), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK, C. II, Ankara , Kaynarca Muahedesinden Sonraki Durum İcabı Karadeniz Boğazının Tahkimi, Belleten, C. XLIV, Sayı 175, Ankara 1980, s [212]

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları

Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları Tarİhİn Hesaplaşması Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları 20. yüzyıl Ortadoğu coğrafyasının siyasi ve fiziki sınırlarının çizilişi, aslında Osmanlı Devleti nin var olma mücadelesi verdiği (yaklaşık) son

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı