GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO"

Transkript

1 lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin 4. gününde Ýkinci Panelimizi baþlatýyorum. Önceleri bu tip toplantýlara baþlarken, 'lar kapýmýza dayandý þeklinde bir cümle kurarak baþlardým, artýk "'lar içeriye girdi" diyoruz. Bundan sonraki toplantýlarýmýzý da hep böyle açacaðýz herhalde. Bunlar çeþitli þekillerde ülkemizde ürün olarak kullanýlýyor ya da bitki olarak ekiliyor tam olarak bilemiyoruz ama bir þekilde içeriye bunlarýn girdiðini biliyoruz yýlý Türkiye için daha önemli bir yýl. Çünkü üretici firmalar tarafýndan 2005 yýlý transgenik buðdayýn dünya üzerinde yaygýn olarak ekilmeye baþlanacaðý yýl olarak belirlenmiþ ve hedeflenmiþti bundan yýllar önce. O yýlýn içerisindeyiz þimdi. Geniþ bir tüketici nüfusa sahip olduðumuz için buðday açýsýndan ve ayný zamanda buðdayýn çok önemli gen kaynaklarýnýn da bulunduðu bir ülke olduðumuz için bizim açýmýzdan ayrý bir önemi olacak bu yýlýn. Bu ürünler bir þekilde kullanýlýyor. Kimilerinin dediði gibi acaba bunlar gerçekten frankeþtayn ürünler mi? Bunlarý yediðimiz zaman hemen ölüyor muyuz böcekler gibi? Yoksa kimilerinin dediði gibi "Bunlarý yiyin hiçbir þey olmaz, masumdur bunlar, hiçbir zararý yoktur" denilen ürün tipleri mi? Biz bunlarý burada bilimsel platformda, gerçek sahipleri ile tartýþmaya çalýþacaðýz. Burada gerçek sahipleri diyorum.bu deyimi kullanmak zorundayým. O zaman diyeceksiniz ki gerçek sahibi olmayanlar da mý var? Bu ülkede milyonlarca insanýn karþýsýna çýkýp da bu konularda bir þeyler söyleyen kiþilere rastlýyoruz çoðu kez. Ama bunlar konuþmalarýnda transgenik bitki ile hormonlu bitkiyi ayný kefeye koyan, ikisini ayný þey zanneden ve bu konuda dakikalarca konuþan konuþmacýlar olabiliyor ya da tavuklara verilen antibiyotikle mýsýrdaki antibiyotiðe dayanýklýlýk genini ayný þey sanan insanlarý günlerce dinliyoruz. Daha da ötesi büyük bir sakinlikle hiçbir þey yokmuþ gibi Amerika bunlarý halkýna yediriyor, siz de rahatlýkla yiyebilirsiniz diyen kiþilere de maalesef rastlýyoruz. O açýdan bu insanlar olduðu sürece bu konunun gerçek sahipleri vardýr ya da yoktur diye iki kýsma ayýrmakta ben hiçbir sakýnca görmüyorum. Bugünkü konuklarýmýz bu konuyu bize çok iyi þekilde açýklayacak, her türlü tartýþmaya cevap verecek þekilde gerçek sahibi olan kiþiler. Bu tip toplantýlarýn çok olmasý, gerçek olmayan sahipleri zaten kendiliðinden ortadan kaldýracaktýr. Bu deðerli 5 tane konuþmacýyý þimdi davet edeceðim, bizlere bu güzel ortamý hazýrladýðý için özellikle ODA Baþkanýmýza, Bilim Kurulu Baþkanýmýz ve Üyelerimize ve tüm emeði geçenlere bir kere daha teþekkür ediyorum. Þimdi deðerli konuþmacýlarýmýzý programdaki sýraya göre buraya davet ediyorum. Sayýn Prof. Dr. Þeminur TOPAL, Doç. Dr. Candan GÜRAKAN, Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ, Petek ATAMAN, Dr. Servet KEFÝ. Þimdi izin verirseniz, çalýþma yöntemimizden kýsaca bahsetmek istiyorum. Konuklarýmýza tanýnan süre 20 dakika bunu 15 artý 5 þeklinde, 2 tur halinde yapmayý düþünüyoruz. Ýlk turda sayýn konuþmacýlar fikirlerini söyledikten sonra konuyu tartýþmaya açacaðýz. Çünkü burada sizlerin fikirleri de bizim için çok önemli. Tartýþmalar tamamladýktan sonra tekrar konuþmacýlara 5'er dakika söz vererek, son sözlerini ve 8 TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

2 lar ve ETKÝLERÝ sonuç kýsmýný bir þekilde tamamlamýþ olacaðýz. Sayýn Prof. Þeminur TOPAL, Yýldýz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalý öðretim üyesidir. Mikrobiyoloji, tarýmsal biyoteknoloji, biyogüvenlik ve kalite yönetimi üzerine çok deðerli çalýþmalarý ve çok deðerli makaleleri bulunmaktadýr. Buyurun. Prof. Dr. Þeminur TOPAL Yýldýz Teknik Üniversitesi Sayýn Baþkan, deðerli meslektaþlarým, deðerli katýlýmcýlar, aslýnda sözlerime öncelikle Gökhan Bey'e ve ekibine teþekkür ederek baþlamak istiyorum. Çünkü ben gýda konusunun multidisiplinler yapýsý nedeniyle hep gurbet elde çalýþmak zorunda kaldým ama þimdi aile ocaðýnda hissediyorum kendimi. Ve buna vesile olduðu için de kendisine sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Çok sevgili arkadaþlarým ve meslektaþlarýmla beni buluþturduðu için özel bir mutluluk duyduðumu da ifade etmek istiyorum. Aslýnda biraz karakteristik panel olma özelliðinin dýþýna çýktýk, Gökhan Bey'in ve sayýn Baþkanýn da onayýyla. Çünkü bu konular birçoðumuz için daha yeni konular belki biraz daha görsel hale getirirsek ilgi yoðunluðunu saðlamýþ oluruz diye düþündük. Ýzin verirseniz ben size mümkün olduðu kadar görsel olarak birtakým bilgi takviyesiyle sunmaya çalýþacaðým. Þimdi öncelikle transgenik ürün ya da genetik modifiye ürün ya da genetik olarak deðiþtirilmiþ ürün nedir onu tanýmlamaya çalýþalým. Genellikle bir canlýya bir ya da daha farklý yabancý organizmanýn ya da yabancý canlýnýn genlerinin transferi ki biz buna transgen diyoruz esasýna dayanan proses sonucu elde edilen canlý organizmalar genetik modifiye organizmalar, transgenik organizmalar veya bu þekilde üretilen ürünlerde genetik olarak deðiþtirilmiþ ürünler veyahut ta transgenik ürünler adýyla bilinmekte. Þimdi gen yapýsýndan nasýl müdahale ediyoruz bunu biraz daha iyi anlayabilmek için izin verirseniz, canlý organizmalardan yola çýkarak bu yolculuðu sürdürelim. Biliyorsunuz ki bütün canlýlar, en küçük birimi olan hücrelerden yapýlmýþ durumda ve hücrenin esas nüvesini teþkil eden de ortadaki çekirdek bölümündeki kromozomlar ve bu kromozomlarýn üstünde tüm canlý organizmanýn niteliklerini ortaya koyan þifreyi bilgi þifresini taþýyan veri bankasý niteliðindeki yapý da genler. Ve bunlar çekirdek bölgesi içerisindeki kromozomlarýn üzerinde lokalize olmuþ sarmal yapýlar niteliðinde. Bütün bunlarýn biraraya gelmesi tüm canlýlarýn karakterlerini ortaya çýkaran özellikler. Bu canlýlar üzerindeki genlerin dizilimi kromozomlarda belli bir sýrayla olmakta ve bu sýra o canlýnýn genel karakteristiðini ortaya koymakta ve o canlýya ait tüm spesifik bilgileri ortaya çýkarmakta. Ancak siz bunlar üzerinde herhangi bir deðiþiklik yaparsanýz o canlýnýn temel birtakým karakteristiðini ve buna baðlý olarak türev deðiþiklikleri de üretmiþ duruma geçersiniz. O halde bu gen dizilimleri gerçekten o canlýya has çok spesifik bilgiler içeriyor. Aslýnda bunlarýn çok karmaþýk yöntemlerle belirlenmesi mümkün. Bu belirlemeye de baktýðýmýz zaman týpký bir þifre bir harita gibi bunlarý belli bir yerleþim ile doðada görebilmek mümkün. Genetik deðiþimler sonucu birtakým sonuçlar ortaya çýkmakta. Bunlarýn bazý koþullarda yararlanabilir taraflarý var ama bazý koþullarda patolojiye yani hastalýða varan sonuçlar doðuruyor. Günümüzde en yoðun olarak tartýþýlan genetik modifikasyon sonucu þekillenen hastalýklarda koroner kalp hastalýklarý alzaymer veya deli dana uzantýlý hastalýklar ya da ciddi, geri dönüþümsüz travmalar olarak ifade edilebiliyor. Bunu geniþlettiðimiz zaman diyabetten kronik kalp hastalýðýna romatizmadan arterioskleroz kadar varan birçok saðlýk sorununu da birarada yaþayabilmek mümkün. Peki genetik modifikasyon uygulamalarý nedir bunlarý örneklediðimiz zaman 3 temel gruba ayýrmamýz mümkün. Bir tanesi geniþ aktarýmlar dediðimiz bir canlý aleminden bir baþka canlý alemine yaptýðýmýz transferler. Yani örneðin bir bakteriden, ki bacillus thuringiensis bunun en sýk gördüðümüz örneði. Toksin TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

3 lar ve ETKÝLERÝ genini alýp, bitkinin kendisine aþýlamak ve dolayýsýyla da bakteri genini taþýyan ve yabancý organizmalara, canlýlara, böceklere karþý mesela dayanýklý hale getirilmiþ bitki üretiminde olduðu gibi. Ýkinci uygulama kapalý aktarýmlar dediðimiz uygulama. Ayný canlý alemi içinde birinden diðerine gen transferi yapmak. Bunu örneklemek gerektiðinde örneðin Hindistan'da genetik modifiye pirinç üretiminin tüketilmesine baðlý olarak zaman içinde gece körlükleri þekillendi. Bunun da temel nedeni biliyorsunuz Hintliler'in temel gýdasý pirinç ve pirinç bünyesinde A Vitamini'ni sentezleyen özel karakterler var. Ancak genetik modifiye pirinç üretildiðinde bu karakter özelliði ortadan kalkýyor, dolayýsýyla pirinç A Vitamini'ni artýk sentezleyemiyor ve halk temel gýdasý olan pirinci aldýðý zaman da A Vitamini eksikliðine baðlý olarak birtakým problemler yaþamaya baþlýyor. Ýþte buna karþýt olarak þimdi günümüzde reyhan bitkisi ile pirinç bitkisinin genetik transferleri yapýlarak bu sýkýntýnýn giderilmesine çalýþýlýyor. Bu da kapalý aktarýmlarýn örneði olarak ifade edilebilir. Bir diðeri de dönüþtürme dediðimiz þey. Bir önceki slaydýmýzý hatýrlarsanýz burada genlerin belli bir dizilimle mevcut olduklarýný söylemiþtik. Burada mevcut olan karakterde yer deðiþikliði yapmak suretiyle halen mevcut olan özelliði bir baþka forma dönüþtürmek biçiminde deðerlendirilebiliyor. Örneðin bir eþeleþi koli bakterisinden enzim sentezinin yoðunlaþtýrýlmasý gibi birtakým özellikleri hýzlandýrmak ya da yavaþlandýrmak suretiyle canlýya kazandýrýlabiliyor. Ýþte bu uygulamalar günümüzde birçok tarýmsal ürüne aplike edilir, uygulanabilir durumda. Bunlarýn baþlýcalarý mýsýr ve soya. Tabii baþkalarý da var, pirinç, pamuk gibi Ancak sadece mýsýrý ve soyayý tüketmekle kalmýyorsunuz, bundan yapýlmýþ birçok türev ürünle siz bu genetik deðiþikliði bünyenize almýþ oluyorsunuz. Örneðin mýsýr türevlerini düþünürseniz, tüm þekerlemeler, bebek mamalarý, çorbalar ve benzeri gibi olayý çeþitlendirmemiz mümkün. Nitekim Türkiye'deki þeker teknolojisine baðlý daha doðrusu þeker pancarý yetiþtiriciliðine baðlý kýsýtlamalarýn sonucunda da günümüzdeki mýsýr tüketimi Türkiye'de son derece artmýþtýr. Çünkü glikoz þurubunun üretilmesi için temel madde mýsýr haline gelmiþtir ve mýsýr ithalatý da aðýrlýklý olarak türev gýdalarýnýn tüketiminde kullanýlmaktadýr. Þimdi nedir genetik kaynaklar; gýda ve tarýmsal amaçlý kullanýlan baktýðýmýz zaman bitki hayvan ve diðer biyolojik etmenlerden oluþan tüm kaynaklar bu olayýn baþlangýç, hareket noktasýný teþkil edebilir. Bitkiler olabilir, balýklar ve diðer su ürünleri olabilir ya da bakteriler, virüsler, mayalar, küfler, mantarlar olabilir ya da toprak canlýlarý olabilir. Bunlarýn hepsi biraraya geldiðinde biyoçeþitlilik dediðimiz olayý ve doðal olarak da sürdürülebilirlik dediðimiz kavramý oluþturan temel yapýlardýr. Bu uygulamalarýn yayýlýmýna bakacak olursak temelde 1996'dan itibaren ticari boyutlu olarak uygulamaya geçmiþ çalýþmalar. Yani geçmiþi çok yeni. Ancak yayýlým hýzý son derece fazla. 1996'da baþlamýþken 2000 yýlýnda 1.7 mil-yon hektara ulaþmýþ durumda yýlýnda 70 milyon hektara ulaþmýþ. Transgenik ürünler bu durumda 1996 yýlýndan 2003'e kadar 40 kat bir artýþ göstermiþ. Ve 18 ülkede 7 milyon çiftçi tarafýndan transgenik ürün tarýmý yapýlýyor. Bunlar 2003 yýlý itibariyle uluslararasý ISSN diye bildiðimiz tarýmsal verileri oluþturan temel teþkilatýn verileridir. Ve baþlýca 4 ülkede yaygýn hale geçmiþtir. Birleþik Amerika bunlarýn baþýnda, sonra Arjantin, Kanada ve Çin geliyor. Burada dikkatinizi çekmek istediðim bir husus var. Bizim de ithalat yaptýðýmýz ülkelerin baþýnda gelen ülkeler bunlar. Ancak 2003 yýlýnda buna Endonezya, Polonya, Ýspanya gibi ülkeler de eklenmeye baþladý. Aslýnda 2003 yýlý rakamsal deðerleri de elimde var ama süre kýsýtým nedeniyle bunlara çok fazla girmek istemiyorum ancak temel olarak soya, mýsýr, pamuk ve kanola bu ürünlerin baþýnda gelmekte. Biraz önce de söylediðim gibi Hindistan, Brezilya ve Endonezya bu yeni üretimlerin aðýrlýklý olarak baþlatýldýðý ülkeler içerisinde. Bunlarýn en fazla uygulamasý herbisite dayanýklý olanlar. Ondan sonra yüzde 15'lik oranla böceklere dayanýklý bitkilerin geliþtirilmesi ve bir grubu da yüzde 8 kadar her iki özelliðe dayanýklý olanlar teþkil ediliyor. Ancak bunlarýn yanýnda tuzluluða dayanýklý hale getirilmiþ bitkiler, kuraklýða dayanýklý hale getirilmiþ bitkiler ya da et verimi artýrýlmýþ balýklar, okyanus balýklarýnýn soðuða dayanýklýlýk antifriz geninin normal su balýklarýna taþýnmasý gibi uygulamalar da yaygýn uygulamalar arasýnda yer almakta. Günümüzde orman alanlarýna da bu uygulamalar þiddetle yayýlmakta ve 70 milyon hektarlýk uygulama bugün itibariyle 70 milyar dolarlýk bir pazar sonucunu doðurmakta. Önemli bir rant ortada ve tartýþýl- 10 TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

4 lar ve ETKÝLERÝ makta. Tarýmsal alandaki yaygýnlýklarý da gün geçtikçe artmakta. Aslýnda týpta da bu uygulamalarýn yaygýn kullanýmlarý var fakat bunlar aþý gibi, taný kitleri gibi ya da birtakým tedavi ürünleri gibi çok daha verimli sonuçlar alýnabilen durumda. Ancak tarýmdaki boyutu biraz daha farklý. Bu aktarýmlar genellikle bir bakteriden ya da virüsten kaynaklanan uygulamalar olabiliyor, fizyon veya mikropartikül bombardýmaný dediðimiz uygulamalar olabiliyor, aðýr metal tuzlarýyla bombardýman yapmak veya yüksek voltajda gerilimle elektriksel yüklerin mikroenjeksiyonu biçiminde uygulanabiliyor ya da hücre içerisine atýþ tekniði dediðimiz teknikle uygulanabiliyor ve ribozomlarla taþýnabiliyor. Þimdi bunlara bir örnek olmasý bakýmýndan mýsýrdaki genetik modifikasyon çalýþmasýný silah atýþ tekniði dediðimiz yöntemle görebiliyorsunuz. Burada hangi geni alacaksak, o gen ilgili enzimler vasýtasýyla kesiliyor ve bir bakteri DNA'sýna aþýlanýyor. Ve ondan sonra bakterinin çoðalma hýzýna baðlý olmak üzere amplifikasyon (kopyalama) dediðimiz çoðaltma iþlemine tabi tutuluyor ve buradan da bitki dokusuna silah atýþ tekniðiyle mikropartiküllere baðlandýrýlmak suretiyle bitki dokusuna atýþý gerçekleþtiriliyor. Ýþte bu noktadan sonra tamamen karakter deðiþtirmiþ ve toksini sentezleyebilen bitki haline dönüþebiliyor. Diðer bir uygulama örneðini verecek olursak klonlama dediðimiz uygulama yine bir restrodüksiyon enzimiyle istenilen yem parçacýðý kesiliyor, bir vektörden alýnan bu gen parçacýðý da organizmaya nakledilerek bakteri organizmasýna hýzla çoðalmasý ve transformasyonu saðlanabiliyor. Bir baþka uygulamasý plazmitler vasýtasýyla yapýlan klonlama ki burada en çok tartýþýlan özellikle antibiyotiðe direnç genine baðlandýrýlarak üretiminin saðlanmasý ve böylece tanýda özellikle antibiyotiðe direnç genini taþýyan canlýlarýn hayatta kalabilmesi felsefesinden hareketle saflaþtýrma kolaylýlýðýnýn saðlanmasý. Bir diðer uygulama hepinizin canlý örneðini tarihsel platformda yaþadýðýnýz "Dolly" örneði. Burada da hedef hücre hangisiyle döllendikten sonra bunun çekirdek yapýsý uzaklaþtýrýlýyor ve ondan sonra da hangi donerden yararlanmak istiyorsak onun çekirdek yapýsý bir elektriksel füzyonla yeni nükleotidi oluþturuyor. Ancak bunun sonucunda canlý organizma annenin ayný karakterlerini taþýyor. Yani Dolly örneðinde en baþlýca vereceðimiz kritik faktör, Dolly'nin annesi 6 yaþýndaydý ve Dolly doðduðu gün 6 yaþýn karakterlerini taþýmaya baþladý ve sonuç itibariyle Dolly 13 yaþýnda yani normal yaþam sürecinde 5-6 sene sonra ölüme mahkum kaldý. Dolayýsýyla bu tarz bir uygulama yeni jenerasyonda baþlangýç yaþýnýn da çok ileri olmasýný doðurabiliyor. Yine uygulamalarý destekleyici, sonlandýrýcý, direnç kýrýcý ve vurucu dediðimiz 4 temel teknikle oluþturulabiliyor ve ayrýca antibiyotiðe direnç genine baðlanarak üretilmesi ciddi biçimde tartýþýlýyor. Kontrolü esasýna baktýðýmýz zaman ya proteine dayalý yöntemler kullanýlarak ya da DNA belirlemeye dayalý yöntemler kullanýlarak bunlarýn kontrolleri saðlanabiliyor ama esas önemli olan genomik deðerleri dediðimiz yüzde kopya deðerinin ortaya çýkarýlmasý. Esas tartýþýlan da zaten problemin proteinden mi kaynaklandýðý yoksa genden mi kaynaklandýðý konusu. Burada da gördüðünüz gibi birtakým karmaþýk test yöntemleri var. Bunlardan gene baðlý olanlar, PSR tekniði ile olan, vesternblott dediðimiz proteine baðlý olan teknikle olan. Ama her halükarda kontrol yöntemleri günümüz içerisinde artýk oturan yöntemler haline dönüþtü. Ve böylece ekosistem boyutuyla da olayý etkileyen birtakým yansýmalarý doðmuþ durumda. Yani siz bu genetik TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

5 lar ve ETKÝLERÝ modifiye organizmalarý ürettiðiniz zaman bunlarýn doðadaki ekimleri ile doðaya salýnýmlarý gerçekten diðer genetik modifiye olmayan canlýlarý ve bitkileri de kontamine etmek, bulaþtýrmak gibi sonuçlarý doðuruyor. Günümüzdeki küreselleþme boyutuyla birleþtirirsek olayý, bu tarz biyoçeþitliliði etkileyecek çalýþmalar sonuçta insanlarý umut, tatmin ya da kuþku arasýndaki ikilemlere sevketmek durumunda kalmýþ ve biyogüvenlik kaygýsýnýn yaþanmasýna neden olmuþtur. O halde tüketici aleyhine de birçok belirsizlikler ortaya çýkmýþ durumdadýr. Fakat en çok tartýþýlan olayýn saðlýk, çevresel, hukuk ve etik boyutuyla olan yönleridir. Bunlarý özetlemeye sürem izin verdiði sürece devam edip sonra keseceðim. Allerjen etkisi en çok saðlýk açýsýndan tartýþýlýyor. Günümüzde artan alerjiler buna baðlanýyor. A vitamini kýsýtlayýcý etkisi çok tartýþýlýyor. Metabolizmaya zarar verip enzimatik deðiþiklik yaptýðý özellikle deli dana ve alzaymer gibi hastalýklarý tetiklediði konusunda ciddi tartýþmalar var dünya genelinde. Baðýþýklýk sistemini etkileyip, canlýlarýn antibiyotiðe direncini kýrdýðý konusunda çok ciddi kuþkular var. Ve ileriye yönelik antibiyotik tedavilerinin cevap vermeyeceði sorularý günümüzde kuvvetleniyor ve tartýþýlýyor. Bunun dýþýnda da ürün ve risk güvenci boyutlarýyla, çevre ve tarýmsal etkileri söz konusu. Ancak arzu ederseniz, þu sözle bitirmek istiyorum günümüzde bu teknolojinin fayda ve zararlarý kefeye konup tartýldýðýnda gerçekten yararlý mýdýr, bir armaðan mýdýr yoksa reddedilmesi gereken bir teknoloji midir tartýþmasý tüm dünya genelinde sürüyor. O zaman bizim þu an itibariyle yapmamýz gereken þey, bu tartýþmalara kulak verip, bu ürünlerin masumiyeti ispatlanmadan, üretimlerine ve ithalatlarýna izin vermeme konusunda daha kararlý ve ýsrarlý yapýmýzý sürdürmek. Sanýyorum tekrar söz vereceksiniz, bir miktar daha ondan sonra devam etme þansým olacaktýr diye düþünüyorum. Teþekkür ederim. Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN: Zamandan kazanmak açýsýndan konuþmacýlarýn yaptýðý deðerli konuþmalarý özetlemek yönteminden vazgeçiyorum. Bu hakkýmý sayýn konuklarýn soru sormasýna ilave ediyorum. Onun için hemen ikinci konuþmacýmýzý kürsüye davet ediyorum. Sayýn Doç. Dr. Candan GÜRAKAN. Ortadoðu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim üyesidir sayýn konuþmacýmýz. Gýdalardaki patojenler, gýda güvenliði, bakteri genetiði ve bakteriosinler üzerine çok deðerli çalýþmalarý ve makaleleri bulunmaktadýr. Buyurun efendim. Doç. Dr. Candan GÜRAKAN ODTÜ Gýda Mühendisliði Teþekkür ederim sayýn Baþkaným. Ayrýca ZMO'ya da teþekkürlerimi sunuyorum, böyle güzel bir toplantýya beni davet ettiði için. Benim konuþmam biraz daha farklý olacak aslýnda. Etkilerini çok fazla tartýþmak istemiyorum. Etkilerinden daha ziyade, genetik modifiye organizmalarýn tanýsýndan, taný yöntemlerinden bahsetmek istiyorum ve Bt11 mýsýrýn laboratuvarlarýmýzda tanýnmasýndan biraz bahsetmek istiyorum. 'lar nedir, buna girmeyeceðim, Þeminur Haným çok güzel bir baþlangýç yaptý benim için. Kendisine çok teþekkür ediyorum, bu þekilde çok fazla detaya girmeyeceðim. Ama yine de kýsaca söyleyecek olursak genetik yapýsý deðiþtirilmiþ organizmalar genetik materyalleri doðal çiftleþme veya doðal rekombinasyon ile oluþamayacak þekilde deðiþtirilmiþ organizmalar olarak tanýmlanmakta. Avantajlarý ve dezavantajlarý var dediðimiz gibi kuraklýða, sýcaða, soðuða, böceklere ve virüslere karþý dirençli bitkiler geliþtirmek mümkün bu þekilde. Besin ihtiyacýný gidermek mümkün. 'larýn dezavantajlarý ise gen kaçýþlarý, biyogüvenlik, allerjik reaksiyonlar, antibiyotik direnç genlerinin insan vücuduna yerleþebilmesi, toksik etkiler, bilinmeyen etkiler, literatürde karþýlaþtýðýmýz dezavantajlarý ve en önemlilerinden biri bana göre biyoçeþitliliðin kaybolmasý. Onaylý ürünler dedim aslýnda ama onaylý ürünler derken bir iki tane örnek vermek istedim. ABD'de onaylý olan birçok ürün bulunmakta þu anda. Bunlardan mýsýr, domates, soya, pamuk ve pirinçten biraz önce Þeminur Haným da bahsetti. Birçok deðiþik ürünle karþýlaþabiliyoruz. Yalnýzca 2 örnek üzerinde durdum bu konuþmamda. Sürenin de kýsýtlý olmasý nedeniyle. AB'de onaylanan yalnýzca 4 adet mýsýr çeþidi var. ABD'de ise 17 adet. ABD'de AB'de onaylanan genetiði deðiþtirilmiþ domates yok. Halbuki ABD'de 6 adet onaylý domates çeþidi mevcut. Yine domateslerden bir miktar örnek verdikten sonra mýsýr ile ilgili detay- 12 TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

6 lar ve ETKÝLERÝ lara girmek istiyorum. ABD'de þu anda görüyorsunuz 35 1N denilen Flavr Savr aslýnda genetiði deðiþtirilmiþ ilk ürün diyebiliriz. Flavr Savr denilen domates çeþidi ve geç olgunlaþmayý ya da bir þekilde raf ömrünü bir þekilde daha geciktirmeyi saðlayan bir genetik modifikasyon. Yine isimleri var, kimisi bunlardan ticari isimler, Flavr Savr dediðimiz yine ticari bir isim. Deðiþik birçok hattý var, kullandýðýnýz gen bölgelerine göre. Mýsýra baktýðýmýzda AB'de onaylý 4 çeþit mýsýr görüyorsunuz. Event 176 denilen çeþit, Monsanto Firmasý'nýn ürettiði Mon810, Bt11 ve T25. ABD'de ise bazýlarýný verdim 17 örnekten. Bt11 genelde Syngenta Firmasý'nýn ürettiði bir ürün. Çok ilginçtir ki ABD ve Ýsrail'de genetik modifikasyon teknikleri kullanýlarak üretilmiþ gýdalarda etiketleme zorunluluðu yok. Buna karþýn AB'de 'lu ürünlerde etiketleme zorunluluðu var. Bu arada kýsaca ben kendi kiþisel fikrimi belirtmek istiyorum. Eðer ki 'lu ürün var ise -ki var olduðu biliniyor artýk- bir þekilde etiketlenme zorunluluðu konulmalý, AB'ye uyum çerçevesi içinde. Bt11 ile ilgili olarak 5 yýl süren bir yasak vardý. Bu yasak 19 Mayýs 2004'te kaldýrýldý. Ürün Syngenta Firmasý tarafýndan etiketlenme koþulu ile þu anda AB'de pazarlanabilecek ve ithal edilebilecek. Bt11'in yetiþtirilmesi ise halen yasadýþý AB'de. Burada yine 176, Bt11, 35S, Cry1Ab, NOS, nptii gibi bazý genetik elementleri, transgenik elementleri görüyorsunuz. Biz ODTÜ Gýda Mühendisliði'nde bir dizi araþtýrma baþlattýk. Deðiþik türler ve ürünlerde çeþitlere bakmak istedik. 35S dediðimiz bir promotor bölge. Yani bir þekilde bir gen bölgesini aktive edici bir bölge. Cry dediðimiz ise toksin geni. Ve o toksin bölgesi genellikle böceklere direnç saðlayan bir bölge. NOS bölgesi terminatör bölge diye geçiyor, sonlandýrýcý bölge. NptII denilen ise bir antibiyotik direnç geni ve Bt11 mýsýrda normalde yok. Þimdi, neden 'lar analiz edilmeliye geçiyorum. Türkiye'ye genetik olarak deðiþtirilmiþ gýdalarý kullanýp kullanmama konusunda bir seçme þansý tanýmak amacýyla genetik modifiye gýdalarýn etiketlenmesi gerekmektedir diye düþünüyoruz. Türkiye'deki duruma gelince, Türkiye'nin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'ne imza attýðýný biliyoruz. Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý hazýrlandý. Ýyi ya da kötü bu yasa tasarýsýnýn hazýrlanmasý hýzlandý, umarým en yakýn zamanda yürürlüðe girer, hazýr hale gelir. Ancak yürürlükte olan yasa ve regülasyonlar maalesef bugüne kadar yoktu, etiketlenme zorunluluðu ise halen yok. Bt11 mýsýr ile ilgili laboratuvar sonuçlarýmýzý vermek istiyorum. Bu aslýnda bir grup çalýþmasý. Her birisi bir grup çalýþmasý oldu bunlardan. Bt11 ve Türkiye'deki durum hakkýnda bir parça bilgi vermek istiyorum. Yine daha önce bahsettiðim gibi ABD ve Ýsrail'de genetik modifikasyonlarla üretilmiþ gýdalarda etiketlenme zorunluluðu yok. Bt11 tanýsýnda kullanýlan transgenik elementler, burada da görüyorsunuz, 35S diye bahsedilen promotor bölge, daha sonra terminatör bölgesi NOS denilen ve daha sonra da kanamisin direnç genine de bakýldý ki eðer Bt11 yoksa daha deðiþik bir genetik modifikasyon olabilir diye düþündüðümüz için. Dediðim gibi daha önce transgenik bazý elementlerin olup olmadýðýna bakýlýyor ve daha sonra bunlarýn gerçekten bir transgenik ürüne ait olup olmadýðý event spesifik dediðimiz çeþide özel bir polimeran zincir reaksiyonu ile kontrol ediliyor. Burada tekrar Bt11, 176 ve deðiþik mýsýr çeþitlerinde deðiþik transgenik elementlerin varlýðýný görüyorsunuz. Bunlar literatürden elde edilen bilgiler. Dediðim gibi Cry geni böceklere direnç saðlayan bir toksin ve bu deneylerde laboratuvar çalýþmalarýndaki amacýmýz Türkiye'de gýda pazarýnda bulunan mýsýr ürünlerinin rasgele seçilen market ve pazarlardan toplanarak DNA tabanlý metotlarla genetik modifikasyon analizlerinin yapýlmasýydý. Bu nedenle iþlenmemiþ ve iþlenmiþ birtakým mýsýr ürünleri seçtik. Ýþlenmiþ olanlarda mýsýr unu, mýsýr niþastasý, mýsýr cipsi, gevreði ve patlamýþ TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

7 lar ve ETKÝLERÝ mýsýr gibi bazý örnekler vardý. Ýþlenmemiþ olanlarda ise insan gýdasý olarak kullanýlan tane mýsýr ve hayvan yemlerini kullandýk. Þimdi yine laboratuvar çalýþmasý olarak neler yapýlmasý gerektiðine bir göz atýyoruz. Bir akým þemasý çizdim sizler için. Öncelikle bitkiye özel bir polimeran zincir reaksiyonu tasarlanýyor ve gerçekten o bitkinin geni çoðaltýlabiliyor mu, çoðaltýlamýyor mu ona bakýlýyor. Burada biz zein genine baktýk. Daha sonra var-yok testleri ile düzenleyici genler ya da transgenik elemanlar dediðimiz gen bölgeleri kontrol ediliyor. Burada 35S promotor bölgesi, NOS terminatör ve Kanamisin direnç genlerine baktýk. Daha sonra taný testlerine geçildi ve Bt11 taný geni test edildi. Bt11 mýsýrýna özel polimeran zincir reaksiyonu gerçekleþtirildi ve bu gerçekleþtirmeden sonra sekanslama yöntemiyle yani o bölge sekanslanarak gerçekten o bölgeyi çoðaltýp çoðaltmadýðý test edildi. Burada Bt11 için oluþturulan gen kasetinin haritasýný görüyorsunuz. Gördüðünüz gibi yine 35S bölgesi var, yine terminatör olarak NOS bölgeleri göze çarpýyor. Onun dýþýnda Cry1Ab dediðimiz bölge var yani toksin bölgesi ve biraz önce Þeminur Haným da bahsetti pat bölgesi ve diðer bölgeler mevcut. Burada gördüðünüz gibi hemen hepsinde zein var, en altýnda negatif kontrollerimiz mevcut. Bt11 pozitif kontrollerde ya da referanslarýmýzda çýktýðý gibi yemlerde bir tanesinde ve gýda olarak kullanýlan 5 tane analiz ettiðimiz mýsýr çeþidinin 4'ünde bulunmuþtur. Sonuçlarý o zaman çok fazla detaylý göstermiyorum. Sonuç olarak bu çalýþma Türkiye'de genetik olarak deðiþtirilmiþ mýsýrýn tüketildiðini ve Türkiye'nin genetik modifiye gýda pazarýnda yer aldýðýný göstermesi açýsýndan önem taþýmaktadýr diye bir sonuca vardýk. Bunun dýþýnda naçizane bazý önerilerim olacak. Belki bu önerilerden bir kýsmý yapýlýyor, yapýlmýyor onun çok iyi detaylarýna ulaþamýyorum. 'larýn kontrol altýna alýnmasý gerektiði herhalde herkesçe kabul edilen bir gerçek. Dolayýsýyla en önce yapýlmasý gereken þeylerden bir tanesinin akredite laboratuvarlarýn kurulmasý gerektiðine inanýyorum. Türkiye'de henüz tanýsý yapabilen akredite laboratuvarý yok. Akredite yok, yani denkliði bir þekilde onaylanmýþ olan laboratuvar yok. Daha önce bir dinleyici, "Akredite ne demek?" dedi. O nedenle eþdeðer diye burada tanýmlayým. Tarým ülkesi olan Türkiye'de tohum geliþtirme çalýþmalarý bence hýzlanmalý. Yani bir an önce Türkiye kendi tohumunu üretebilmeli. ile ilgili laboratuvar denemeleri yapýlmalý. Her ne kadar 'lardan çok bahsediliyorsa da, 'larla ilgili sonuçlar ve gerçekten onlarýn olup olmadýðýna dair bilgi çok az Türkiye'de. risk analizleri ve parçasý olarak risk deðerlendirmeleri yapýlmalý diyorum. Ýthal edilen tohumlarda olmadýðýna dair ithalatçý firma güvence altýna alýnmalýdýr. Ülkeye kaçak tohum giriþi engellenmelidir diyorum. Bunlar benim naçizane fikirlerim. Araþtýrma ve laboratuvar çalýþmalarý 3 kiþi tarafýndan gerçekleþtirildi. Yüksek lisans öðrencim Gamze AYDIN, Dr. Remziye YILMAZ ve ben Doç. Dr. Candan GÜRAKAN teþekkür ediyorum. Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN: Teþekkür ederiz, sayýn GÜRAKAN'ýn aslýnda çok popüler bir de çalýþmasý var, pratiðe uygulanmýþ son aylarda. Basýndan takip etmiþsinizdir belki. Türkiye'nin çeþitli yörelerinden toplanmýþ 28 adet ithal domatesin analizini bir doktora çalýþmasý olarak sunmuþlardýr ve bunun sonucunda 22 tanesinin transgenik olduðuna dair rapor verilmiþti. Belki soru ve tartýþma kýsmýnda bu konuda da soru sorarsýnýz diye açýklamak istedim. Þimdi üçüncü konuþmacýmýzý davet ediyorum. Sayýn Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ. AÇIKGÖZ'ün tarýmda bilgisayar kullanýmý, tarla bitkileri veri tabaný paketi, agro istatistik paketi gibi çok deðerli istatistik çalýþmalarý var tarýma uygulanmýþ. Ayrýca tarýmsal 14 TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

8 lar ve ETKÝLERÝ biyoteknoloji konusunda da birçok çalýþmasý var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyesi olduðunu biliyoruz. Ayrýca Tohumculuk Teknolojisi Merkez Müdürü olarak da bir hizmette bulunmaktadýr. Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ZÝRAAT FAKÜLTESÝ Oda Baþkaný, sayýn Panel Yöneticisi, hepinizi hürmetle selamlarým. Ýzmir'den selamlar getirdim dersem yalan deðil. Gerçekten Ýzmir'de bu transgeniklerle ilgili olaylar hususunda bayaðý hareket var. Sessizliðe isyan ediyor Ýzmir'deki arkadaþlar. Bunun baþ nedeni özellikle Tarým Bakanlýðý'nýn transgeniklerle ilgili olaylarda adeta sessiz kalýþý. Asýl biz konumuza devam edelim. Nereden baþlayalým biliyor musunuz. Muhtemelen OECD raporlarýndan alýndý Erkan Hocamýzýn da muhtemelen bu raporda imzasý olabilir. Dünyada 1960'lý yýllarda kiþi baþýna 4 dekar tarým arazisi düþerken, bunun 2040 yýlýnda 1 dönüme düþeceði hesaplanmýþ OECD'de. Þimdi buna karþýn yani bir noktada bizim artan nüfusu beslemek için fazla gýdaya ihtiyacýmýz var, fazla gýda da fazla verimle saðlanýyor. Bilmiyorum izah etmeme gerek var mý? Tahýllarla ilgili verim artýþýnýn yýllara düþen oraný, yýllýk verim artýþýnýn saðlanmasý. Burada agronomik ýslah, vs girdiler var, düþmeye baþladý, ne zaman baþladý, arasýnda yüzde 1.8 iken arasý 1.7'ye ve geliþmiþ ülkelerde bu yýllarýnda yüzde 6'ya düþüyor. Geliþmekte olan ülkelerde ise vana ülkeleri dediðimiz o Kuzey Afrika ve Yakýndoðu ülkelerinde ise bu nispeten daha fazla. Bu ne demek oluyor, biz bitki ýslahçýsý olarak gerçekten arayýþ içinde olmak zorundayýz. Bu arayýþýn özünde ne yatýyor? Gen yatýyor. Karþýnýzda bir bitki ýslahçýsý olarak konuþabilirim. Çeltik çeþitlerim tescil edilmiþtir. O nedenle bir çeþidin tescilinde ne kadar zaman geçiyor, nasýl bir çaba harcanýyor çok iyi biliyorum. Ben baldonun vejetasyon süresini 15 gün kýsaltarak Ege Bölgesi'nde ikinci ürün olarak devreye girmesi için bir proje ile yola çýktým. 25 sene sonra hedefim þaþýrdý çünkü Ege Bölgesi'nde çeltik yapacak su kalmamýþtý. Bitki ýslahýndaki böylesine uzun vadeli bir çalýþmanýn gerçekten sorun olduðu bir realite. Öyle olunca, sayýn arkadaþlar þöyle bir olay var, biz kýsa zamanda genler bularak verimi artýracak yöntemlerin peþine düþmek zorundayýz. Size bir sorum var, süne ve kýmýlýn Türkiye'ye yýllýk zararý ne kadar biliyor musunuz? Yýlýk 1.5 milyar dolar. Biz eðer bir gen bulursak, transgenik buðday elde edersek acaba buna kaç kiþi karþý gelir? Devam edelim sayýn arkadaþlar. Bu transgenik çeþitlerle saðlanan bir noktada karlýlýk var. Amaçlara göre deðiþmek üzere bir patates olayýnda transgenik patates ile transgenik olmayan patatesin üste transgenik olmayan bir patatesin muhtemelen deðiþik girdilerle ürün eldesi bir diðeri de transgenik deðilse hiçbir girdiye gerek kalmaksýzýn ürün eldesi söz konusu. Bunun maliyeti 10 senelik bir hesap ortalamasýyla yüzde 30 maliyet düþüklüðü. Tekrar bir soru sayýn arkadaþlar. Salondan: Ýlk sorunuzu anlamadýk. Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ: Eðer bakýn süne ve kýmýlla ilgili olarak Türkiye'nin 1.5 milyar dolarlýk yýllýk kaybý varsa ve birisi bir gen bulsa da transgenik de olsun hiç fark etmez, bu geni bizim buðday çeþitlerimize monte etsek de þu süne ve kýmýl olaylarýndan kurtulsak nasýl olur dersiniz. Salondan: Bitkisel kökenliyse iyi karþýlanýr. Salondan: Önemli olan birisinin kim olduðu. Birisi bulsa diyorsunuz ya, orada birisinin kimliði önemli. Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ: Türk olursa çok daha iyi olur. Ama bu da olacak arkadaþlar. Þimdi bu konuyu bazý arkadaþlar size aktardýlar o da klasik ýslahtaki ve transgenik ýslahýndaki olaylarý zannederim anlayabilirsiniz. Klasik ýslahta bir kromozom devreye sokuyorsunuz, kromozomdaki genlerin eliminasyonu TARIM VE MÜHENDÝSLÝK, Sayý:

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı