İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı"

Transkript

1 I Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Bilgisayar Programlar n n Fikrî Mülkiyet Hukukunda Korunmas

2 II Yay n No : 1627 Hukuk Dizisi : Bas - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ngling ve Kemal Deniz e

4 V ÖNSÖZ Bilgisayar programlar n n korunmas, birçok yönü olan, esasen her bir yönüyle ayr ca incelenip de erlendirilmesi gereken bir sorundur. Bu sorun, hukuk ile tekni in yak n iliflkisinin söz konusu oldu u bir aland r. Bu çal flma, bu hususun hukuki boyutunun bir kesitini ele alm flt r. Bu kesit k saca, bilgisayar program üzerinde fikrî mülkiyet hukuku anlam nda hukuki pozisyon kurulabilmesi koflullar na iliflkindir. Bu aç dan, bizzat hukuki pozisyonun kurulabilmesi ele al nm fl, bundan kaynaklanan yetkiler ise incelenmemifltir. Esasen daha çok ve öncelikle kendim için inceledi im bu konu, bana, bu alana iliflkin temel bir bak fl aç s kazand rd gibi, ayn zamanda bir altyap haz rl niteli indedir. Konunun teknik yan ve alan n benim için yeni oluflu, çal flman n haz rlanmas n n ek zorluklar n oluflturmufltur. Bu çal flma, büyük ölçüde Alman hukukundaki kaynaklar esas al narak haz rlanm flt r. Bu çal flmama, Münih teki Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, sa lad burs ve araflt rma imkanlar ile bir çok aç dan yard mc olmufltur. Hem bu nedenle, hem de sa lad klar güzel çal flma ortam için, Enstitünün önceki müdürleri Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Gerhard Schricker ile Prof. Dr. Dres.h.c. Joseph Straus a ve flu anki Enstitü Müdürü Prof. Dr. Reto M. Hilty ye teflekkür ederim. Ayn flekilde, bu Enstitünün Türkiye ile ilgili bölüm yöneticisi Dr. Eva- Maria Bastian a, sürekli deste i ve ilgisi için ayr ca teflekkür ederim. Sayg de er Hocam Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, hem sürekli ve çok yönlü deste i ile hem de bana sa lad serbest çal flma ortam ile bu incelemeyi gerçeklefltirmeme önemli ölçüde katk da bulunmufltur. Her fley için, kendilerine bir kez daha çok teflekkür ediyorum. Fikrî Mülkiyet Hukuku alan nda çal flma yapmaya beni yönlendiren kiflilerin bafl nda gelen Prof. Dr. Christoph Ann a da, deste inden dolay teflekkür ederim. htiyac m olan baz kaynaklar sa layan, Münih de birkaç kez ayn çal flma ortam n nda bulunup ve birçok konuyu tart fl p paylaflt m Dr. Kaya Köklü ve Dr. Çiçek Ersoy a teflekkür ederim. Kitab n düzeltmelerini özenli flekilde yapan Filiz Cevahir e, sadece kardeflçe, sa ol diyorum. Beni her zaman destekleyen, aileme özellikle teflekkür ediyorum. Mustafa Aksu stanbul, fiubat 2006

5 VII Ç NDEK LER K saltmalar...xv Birinci Bölüm Araflt rman n Konusu, Kapsam, Yap s ve Temel Sorunlar 1. Konunun sunumu ve temel sorunlar...1 I. Bilgisayar program n n hukuki korunmas sorunu ve bunun pratik-teorik önemi Bilgisayar program n n pratik ve mikro-makro ekonomik aç dan önemi ile donan m-yaz l m iliflkisinin tarihi geliflimine k sa bir bak fl Bilgisayar program n baz tipik özellikleri ve bunlar n önemi Konunun önemine iliflkin uygulamadan baz örnekler Amazon.com olay ve one click online shopping technology Hyperlink patenti- Britanya Telekom Patent korumas kapsam nda olan MPEG Layer 3 audio-s k flt rma usulü Priceline (aç k eksiltme ifl yöntemi) olay Teknik ve hukuki nitelikteki koruma mekanizmalar ve hukuki koruma zorunlulu u Genel olarak teknik ve di er nitelikteki koruma mekanizmalar ve bunlar n yeterlili i sorunu Hukuki koruman n zorunlulu u...15 II. Bilgisayar programlar aç s ndan temel hukuki koruma sistemi olarak fikir-sanat eserleri ve patent hukuku Bilgisayar programlar n hukuki korumas n n tarihi geliflimine k sa bir bak fl Pozitif hukuk aç s ndan fikir ve sanat eserleri hukuku korumas n n yerleflmifl olmas Bilgisayar programlar n n patent hukuku kapsam nda korunmas yönündeki giderek artan e ilim Bilgisayar programlar n n faydal model çerçevesinde korunmas Bilgisayar programlar n n endüstriyel tasar mlar çerçevesinde korunmas...28

6 VIII 6. Bilgisayar programlar n n yar iletken topografyalar kapsam nda korunmas Bilgisayar yaz l mlar n n marka, haks z rekabet ve rekabet hukuku kapsam nda korunmas...33 III. nceleme konusunun d fl nda kalan hususlar...37 IV. ncelemenin temel yap s ve yöntemi hususunda ncelemedeki temel kavramlar...38 I. Bilgisayar...39 II. Bilgisayar donan m (Hardware) ve bilgisayar türleri...41 III. Bilgisayar yaz l m ve program Kavram ve baz tan mlar Bilgisayar program n n oluflum aflamalar ve unsurlar Yaz l m n kapsam Program betimlemesi Refakat malzemesi Bilgisayar program türleri: fllevsel aç dan programlar...49 IV. Algoritmalar (Algoritmus) ve bilgisayar program...50 V. Patent ehliyeti ve yetene i kavramlar...56 VI. Patent üzerindeki hak ve patenten kaynaklanan hak ayr m...58 VII. Bilgisayar program patenti kavram...59 VIII. Bulufl ile buluflun uygulan fl ya da gerçeklefltirilifl araç ya da biçiminin (Implementierungsmittel) birbirinden ayr lmas...60 kinci Bölüm Bilgisayar programlar n n fikir ve sanat eserleri hukuku kapsam nda korunmas 3. Bilgisayar programlar aç s ndan fikir ve sanat eserleri korunmas n n benimsenmesi ve eser kavram...63 I. Fikir ve sanat eserleri hukuku korumas n n pozitif düzenlemeler çerçevesinde yerleflik konumu ve önemi...63 II. Temel sorunlar...66 III. Fikir ve sanat eserleri hukuku anlam nda eser kavram ve korunma koflullar Genel olarak Eser kavram n n temel unsurlar ve fikir ve sanat eserleri hukukunun eserin yarat c s n eseri ile iliflkisi ba lam nda koruyor olmas...68 IV. Eserin kiflisel fikrî yarat m olmas Eserin yarat c s n n bireysel yarat m olmas Eserin bizzat yarat c taraf ndan meydana getirilmesi gere i...72

7 IX 1.2. Tüzel kiflilerin eser yarat c l hususu Eserin yaratan n hususiyetini tafl mas Fikir ve sanat eserleri hukuku anlam nda eser olarak bilgisayar programlar...76 I. Bilgisayar programlar n n eser niteli i...76 II. Kiflisel yarat m olma (yarat c s n n hususiyetini tafl ma) koflulu ve bilgisayar programlar n n hukuki durumu Genel olarak Bilgisayar program n n kiflisel ve fikrî yarat m olmas Bilgisayar program n n kiflisel olmas için program n yap s ve içeri i itibariyle programc ya bir biçimlendirme alan b rakmas gere i Program n yeni olmas gere i?...88 III. Biçimlendirme efli i sorunu ve basit programlar n hukuki durumu...89 IV. Bilgisayar program aflamalar n n eser niteli i ve korunmas Temel sorunlar Aflamalar n korunabilirli i Bilgisayar program aflamalar n n bilgisayar program olarak korunmas Her biçim alt nda ifade edilmifl bilgisayar programlar ifadesinin anlam Haz rl k tasar m kavram na neler dahildir? Haz rl k tasar m n n bir sonraki aflamada bilgisayar program haline gelmesi gerekir mi? Bilgisayar program aflamalar n n baflka bir eser olarak korunmas Nesne kodunun korunmas...11 V. Bilgisayar destekli ürünler ile bilgisayar ürünü eserlerin (computer generated works) hukuki durumu VI. Algoritmalar n bilgisayar program olarak korunmas? Sorunun tespiti Algoritmalar yasada belirtilen ve eser say lmayan düflünce ve ilkeler kapsam nda m d r? Algoritmalar n n durumunun biçim-içerik tart flmas aç s ndan de erlendirilmesi Algoritmalar n durumunun fikir üzerindeki tekel hakk tan nmamas gere i aç s ndan de erlendirilmesi Temel (standart) ve karmafl k algoritmalar ayr m na hukuki korunma aç s ndan bir anlam yüklenmeli mi? VII. Bilgisayar programlar n n ifllenme eser olarak korunmas VIII. Bilgisayar program dökümanlar n n ve refakat malzamesinin hukuki durumu...124

8 X 5. nternet sitelerinin, multimedya eserlerin bilgisayar program olarak korunmas I. Kullan c yüzeylerinin ya da arayüzlerinin (program menülerinin) bilgisayar program olarak korunulabilirli i II. nternet web sitelerin hukuki durumu III. Multimedya eserlerin bilgisayar program olarak korunmas? IV. Elektronik veri tabanlar (bankalar ) ve bilgisayar programlar III. Video ve bilgisayar oyunlar na k sa bir bak fl Bilgisayar program üzerindeki fikrî haklara iliflkin baz özellikler I. Genel olarak ço altma hakk ve kapsam Ço altman n program n k s mlar na iliflkin oluflunda özellikler Ço altma hakk n n kapsam ve daha s k bir koruma rejimi II. Bilgisayar programlar ve kiflisel kullan m amac yla ço altma Genel olarak Kiflisel kullan m amac yla ço altma s n rlamas n n bilgisayar programlar aç s ndan da geçerli oldu u yönünde argümanlar Kiflisel kullan m amac yla ço altma s n rlamas n n bilgisayar programlar aç s ndan geçerli olmad yönünde argümanlar De erlendirme III. Bilgisayar program nda herhangi bir de ifliklik yap lmas n n fikrî hak sahibinin onay na ba l olmas IV. Bilgisayar program n n arkas ndaki fikirlerin ve program yap s n n ancak istisnai olarak aç a ç kar labilmesi ve tersine mühendislik yasa Genel olarak Tersine mühendislik yasa n n ve bunun istisnas n n arka plan Bu özel koruma rejiminin fikir ve sanat eserleri hukukunun genel ilkelerinden farkl l Rekabet hukuku aç s ndan sak ncalar üzerine III. Bölüm Bilgisayar programlar n n patent hukukunda korunmas 7. Sorunun farkl yönleri ve temel hukuki hususlar I. Genel olarak ve temel sorunlar II. Klasik teknik alanlar d fl ndaki bilgisayar programlar ya da bilgisayar uygulamal bulufllar n korunmas n n as l sorunsal alan olmas III. K saca bulufl kavram ve olumlu-olumsuz belirlenimi...164

9 XI IV. Avrupa hukuk çevresinde patent ehliyetine sahip bulufllar n belirlenmesinde temel ay r m noktas olarak teknik niteli e sahip olma Bilgisayar programlar n patent d fl b rakan hükmün anlafl lmas ve bizatihi bilgisayar program kavram I. Genel olarak II. Bizatihi (münhas ran) bilgisayar programlar n n patent ehliyetinin olmad n belirten hükmün içeri i III. Ögretide bu hükmün bilgisayar programlar aç s ndan anlafl lmas na iliflkin görüfllere ve patent-yarg uygulamas na bak fl Bu hükmün buluflun teknik niteli ini dile getirdi i ve burada say lan konu ve faaliyetlerin teknik d fl olma ortak paydas ndan dolay patent d fl b rak ld görüflü Bu görüflün temel önermeleri Elefltirisi Bizatihi (münhas ran) bilgisayar program n n sadece henüz bilgisayara yüklenmemifl, mesela ka t, manyetik band ya da haf za yüzeylerindeki programlar içerdi i görüflü Bu görüflün temel önermeleri Elefltirisi Bu hükümdeki bizatihi (münhas ran) program n fikir ve sanat eserleri hukuku kapsam nda korunan ifade fleklini dile getirdi i görüflü Bu görüflün temel önermeleri Elefltirisi Bizatihi bilgisayar programlar n n insana yöneltilmifl teknik nitelikte olmayan programlar ifade etti i görüflü (Schar) Görüflün özü Elefltirisi Bu hükmün bilgisayar programlar aç s ndan patent ehliyeti ve yetene i aras nda ba lant oluflturdu u görüflü - tersine çekirdek teorisi- (Konnexitätslehre) Bu görüflün temel önermeleri Elefltirisi IV. Avrupa Patent Sözleflmesi 52. maddesinin klasik yorum yöntemleri ile de erlendirilmesi Hükmün lafzi yorumu Hükmün sistematik yorumu Avrupa Patent Sözleflmesindeki kural n sistematik olarak anlamland r lmas...195

10 XII Genel olarak Keflifler, bilimsel teoriler ve matematik yöntemleri aç s ndan münhas ran koruma Estetik biçim yarat lar ve münhas ran koruma Bilgilerin sunulmas ve münhas ran koruma Düflünsel faaliyetlere, oyunlara ve ticari faaliyetlere iliflkin plan, kural ve usullerde münhas ran koruma Ara sonuç Türk hukukundaki düzenlemeye özgü baz hususlar Tarihi yorum yöntemi aç s ndan hükmün de erlendirilmesi Hükmün amaçsal yorum çerçevesinde de erlendirilmesi Sonuç Buluflun ve özellikle bilgisayar programlar n n teknik niteli i I. Genel olarak II. Bulufl ve teknik kavramlar Avrupa ve Türk hukukunda buluflun teknik alanda ya da teknik niteli e sahip olmas gere i Amerikan hukukundaki son geliflmelere k sa bir bak fl Buluflun teknik niteli e sahip olmas gere inin hukuki temelleri Teknik kavram Klasik anlamda teknik kavram n n do a bilimleri ile iliflkilendirilmesi ve bunun önem ve gerekçesi Teknik kavram n n kapsam n n geniflletilmesi ve yeniden belirlenmesi yönünde e ilimler De erlendirme III. Bilgisayar programlar n n teknik niteli i Bilgisayar programlar n n teknik niteli inin saptanmas aç s ndan önem tafl yabilecek hususlar Bilgisayar program n n bilgisayar d fl nda bir tafl y c ya yüklenmesi sözkonusu ö retinin teknik nitelikte olmas koflulunu gerçeklefltirir mi? Program n bilgisayara yüklenmesi ona teknik niteli i verir mi? Program n bilgisayara yönelik yap s n n buluflunun teknik niteli ini sa lamas Temel önermeler De erlendirme Sadece bilgisayar program ndan oluflan ya da bilgisayar program n n bir parças n oluflturdu u bulufllar n teknik niteli inin saptanmas...238

11 XIII 2.1. Tek bir unsurun bulufla teknik niteli ini verebilmesi ve bilgisayar uygulamal bulufllar aç s ndan usul ve düzenek patenti farkl l? Alman Federal Mahkemesinin bu flekilde bir yaklafl m benimsedi i dil analiz düzene i karar (Sprachanalyseeinrichtung) Avrupa Patent Ofisi fiikayet Dairesinin Emeklilik Sistemi daresi Karar (Steuerung eines Pensionssystems -PBS Partnership) De erlendirme ve elefltiri Alman Federal Mahkemesinin son kararlar nda durum Çekirdek teorisi (Kerntheorie) Alman Federal Mahkemesinin tarihli Dispositionsprogramm karar Alman Federal Mahkemesinin Flugkostenminimierung (uçufl masraflar n n en aza indirilmesi) karar Çekirdek teorisine yönelik elefltiriler Program n bilgisayara yeni ve buluflçu bir yap vermesi ya da bilgisayar n etkileflimine do rudan katk sa lamas Teknik niteli in saptanmas nda buluflun bütün unsurlar n n dikkate al nmas Alman Federal Mahkemesinin bu yaklafl m benimsedi i baz kararlar a) Tauchcomputer (dal fl bilgisayar ) karar b) Mant ksal do rulama karar (Logikverifikation) Avrupa Patent Ofisini fiikayet Dairesinin uygulamas Avrupa Komisyonunun Bilgisayar Uygulamal Bulufllar n Patentlenebilirli ine Dair Yönerge Önerisi Teknik kavram n n geniflletilmesi yoluyla bilgisayar programlar n n teknik niteli inin kurulmas Bilgisayar n kullan lmas d fl nda ek bir özgünlü ün (Eigenheit) bulunmas Bilgisayar program n n uygulanmas na iliflkin teknik düflüncelerden ya da otomatik uygulan fl ndan dolay teknik niteli i Bu görüflün temel önermeleri Elefltiri De erlendirme ve sonuçlar Patent yetene i koflullar ve bilgisayar programlar I. Genel olarak...272

12 XIV II. Buluflun yeni olmas ve bilgisayar programlar Genel olarak yeni olma koflulu Bilgisayar programlar aç s ndan yeni olma koflulu Bu koflulun bilgisayar programlar aç s ndan önemi Hangi unsurlar yeni olma koflulunun saptanmas nda dikkate al nmal? Tekni in bilinen durumuna teknik olmayan unsurlar n dahil olabilirli i ve buluflun bütünsel de erlendirilmesi Teknik olan unsurun yeni olmas n n gereklili i Yenili i ortadan kald ran durumlara iliflkin baz hususlar Kaynak kodunun aç klanmas n n yenili i ortadan kald rmas Nesne kodunun aç klanmas n n yenili i ortadan kald rmas Tersine mühendislik yasa ve yenilik unsuru III. Tekni in bilinen durumunu aflma koflulu ve bilgisayar programlar Genel olarak tekni in bilinen durumunu aflma koflulu Tekni in bilinen durumunun saptanmas nda esas al nacak bilgiler Tekni in bilinen durumunu saptanmas ve bu çerçevede esas al nacak uzman kifli Buluflun sadece teknik unsurlardan olufltu u durumlar Buluflun teknik ve teknik d fl unsurlardan olufltu u durumlar Buluflun teknik ve teknik d fl unsurlar n n bir özellik göstermemesi Buluflun teknik ya da teknik d fl unsurlar n n tekni in bilinen durumunu aflmas Bilgisayar programlar aç s ndan tekni in bilinen durumunun araflt r lmas na iliflkin pratik zorluklar IV. Buluflun sanayide uygulanabilir olmas ve bilgisayar programlar Kaynakça...299

13 XV KISALTMALAR ABl. Amtsblatt ABl.EG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ABl.EPA Amtsblatt des Europäischen Patentamts amt. Begr. amtliche Begründung BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Bl.PMZ Blatt für Patent-Muster- und Zeichenwesen BT-Drucks. Bundestag Drucksache CR Computer und Recht c t c t Magazin für Computertechnik DB Der Betrieb ff. fortfolgende gdi-impuls Gottlieb-Duttweiler Institut (-Impuls) GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil Hrsg. Herausgeber (yay na haz rlayan) BD stanbul Barosu Dergisi IuR Informatik und Recht vereinigt mit Datenverarbeitung im Recht KG Kammergericht kn. kenar numaras LMK Kommentierte BGH-Rechtsprechung Lindenmaier-Möhring Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte MMR Multimedia und Recht, Zeitschrift für Informations- Telekommunikations- und Medienrecht MÜATAAD Marmara Üniversitesi Avrupa Toplulu u Enstitüsü Avrupa Araflt rmalar Dergisi PatKHK Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname PCT Patent Cooperation Treaty (Uluslararas Patent flbirli ine Dair Sözleflme) s. sayfa

14 XVI SBFD TPatRVO TRIPS UrhG WM ZUM Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi) Türkische Rechtsverordnung über den Schutz von Patentrechten The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Urhebergesetz Wertpapier-Mitteilungen Teil IV, Zeitschrift für Wirtschaft- und Bankenrecht Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht / Film und Recht

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Patent Hakkının Korunmasına

Patent Hakkının Korunmasına I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Detaylı

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET

T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET stanbul, 2013 II Bafllang ç T CAR B LG SERV SLER Ç N YAYIN ÖZET ULUSLARARASI T CARET MERKEZ UNCTAD/WTO DÜNYA F KR MÜLK YET ÖRGÜTÜ Orjinali: Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized

Detaylı

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile birlikte efl telif hakkına sahip Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı