Türkiye, petrol ihrac etmelidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, petrol ihrac etmelidir"

Transkript

1 Gelecekte bankac l k MOB L "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. HABER 7. SAYFADA TO dan ticareti büyüten bir imza Türkiye'deki ngiliz Ticaret Odas taraf ndan gelifltirilen Mutabakat Bildirisi'nin (MOU) ilki stanbul Ticaret Odas ile Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Fiona Woolf 'un da haz r bulundu u törende imzaland. HABER 7. SAYFADA Volkswagen Polonya dedi Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Ticari Araçlar letiflim Müdürü Dr. Guenther Scherelis, VW'nin yeni Crafter yat r m n Polonya'da yapma karar al nmas nda ülkedeki ucuz iflçilik ücretlerinin önemli etken oldu unu söyledi. HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Seçim öncesine eyvallah da Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada ISSN Mart 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Türkiye, petrol ihrac etmelidir Petrol vanalar n KISIYORLAR Irak n niyeti nedir? Irak'tan Türkiye'ye petrol ak fl ndaki geçen y l dikkat çeken azal fl, bu y l n ilk ay nda da devam etti. Kerkük-Yumurtal k hatt ndan tafl nan petrol miktar, ocakta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 24 azal flla 5 milyon 968 bin varile geriledi. HABER 6. SAYFADA Türkiye statistik Kurumu, 65 ve daha yukar yafltaki nüfusun toplam nüfus içindeki oran n n 2013 y - l nda yüzde 7,7 oldu unu bildirdi. Türkiye'nin yafll nüfus oran n n 2023'te yüzde 10,2'ye yükselerek "çok yafll " nüfus yap s na sahip ülkeler aras nda yer alaca tahmin ediliyor. 2012'de en yüksek yafll nüfus oran na sahip ilk üç ülke s ras yla Japonya, Almanya ve talya olurken, Türkiye 91. s rada yer ald. Türkiye'de toplam nüfusun art fl h z 2013'te binde 13,7 iken yafll nüfusun art fl h z binde 36,2 oldu. Türkiye'de geçen y l 100 çal flan n bakmas gereken yafll say s 11 oldu, bu say n n 2030'da 19'a yükselmesi bekleniyor. HABER 12. SAYFADA dan takip edebilirsiniz Enerji Uzman Dr. Cemil Ertem, "Rusya'n n K r m' kendisine ba lad, hatta Ukrayna'da neyin ne olaca n n belli olmad bu ortamda, Bat n n do al gaz için Güney Gaz Koridoru, petrol için de Kuzey Irak-Ceyhan merkezli ihracat desteklemekten baflka çaresi yok" dedi. Ertem, "Türkiye, Bakan Y ld z' n söyledi i gibi ihracata bafllamal d r, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de iradesi bu yöndedir" diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z' n Ceyhan'daki depolardaki petrolün ihracat na bafllanabilece i" yönündeki aç klamas na iliflkin de erlendirmesinde Ertem, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Türkiye'ye ihracata devam etmesinin "bu petrolün sahibi biziz, siz istedi inizi yapabilirsiniz" anlam tafl - d n söyledi. HABER 6. SAYFADA 2023'te ÇOK YAfiLI nüfus yap m z olacak www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Keçiören de erlendi Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. HABER 3. SAYFADA yi Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Turizmde RUS umudu Rusya'n n baflkenti Moskova'da düzenlenen ntourmarket fuar na kat - lan Türk turzimciler, bu y l Rusya pazar ndan umutlu. Ç FT HANEL BÜYÜME OLUR Rusya'da devlet deste- iyle düzenlenen en büyük turizm ve seyahat fuarlar ndan kabul edilen ntourmarket'e kat - lan Türk turizmci ve otelciler, Rusya pazar nda bu sezon çift haneli rakamlarda büyüme sa lanaca n tahmininde bulundular. HABER 13. SAYFADA II.Selim in Kabe HASSAS YET HABER 16. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi THY için bir baflar GALLEY lansman THY, Türk Hava Yollar Teknik Afi ve TAI ortakl nda kurulan TCI Kabin çi Sistemleri Afi, tasar m Türk mühendisler taraf ndan yap lan ilk yerli kabin içi mutfa "galley" üretimi lansman yap ld. HABER 12. SAYFADA 14 milyon tonluk kömürümüz var Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'da kurulacak Kolin Termik Santrali'nin temel atma törenine kat ld. HABER 6. SAYFADA 20 Mart 2014 Resmi Gazete Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü E itim- Ö retim Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik stanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 22 Mart 2014 Cumartesi Meltem Ekiz S NEMA: KURTULUfi S NEMA: ONG BANK 2 Orijinal Ad : Terminator 4: Salvation Yönetmen : McG Oyuncular : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin Yap m : 2009 Aksiyon Skynet in nükleer bir sald r yla insanl n büyük bir bölümünü yok etmesinden sonra, hayatta kalan bir grup insan, John Connor liderli inde makinelerin ifllerini bitirmesine engel olmak için mücadele etmeye bafllar. Mick Jagger' n sevgilisi Scott ölü bulundu Sizin için seçtiklerimiz Tür: Aksiyon Yönetmen: Tony Jaa, Panna Rittikrai Orijinal smi: Ong Bak 2 Yap m: 2008 Oyuncular: Tony Jaa, Pongpat Wachirabunjong, Janista Choochuaisuwan, Nirut Sirichanya, Patthama Panthong Kral Naresuan hükümdarl s ras nda, Tien küçük yaflta ailesi öldürülmüfl bir çocuktur. Krall k s n rlar içerisinde sadece asillerin kulland bir dans türü olan Khon ad verilen bir dans ö renen Tien, ilerde bunu kullanacakt r. H rs zlar taraf ndan büyütülen ve çalmay ö renen Tien, k sa zamanda ayn h rs zlar sayesinde savaflmay da ö renerek krall k flövalyelerinden biri olur. ngiliz rock grubu The Rolling Stones'un kurucu üyesi, efsanevi müzisyen Mick Jagger'in tasar mc k z arkadafl L'Wren Scott, New York'taki apartman dairesinde ölü bulundu. DIfi HABERLER- Rolling Stones un efsane solisti Mick Jagger in (70) eski sevgilisi olan modac L Wren Scott (47), New York taki lüks apartman dairesinde flal n kullanarak kendini as p intihar etti. Geçti imiz haftaki Londra Moda Haftas ndaki defilesini de son anda koleksiyonunun yetiflmedi ini bahane ederek iptal eden Scott n ölümü üzerine bir aç klama yay nlayan Jagger n sözcüsü tamamen bir floktay z ve çok periflan ifadelerini kulland. ntihara gerekçe olarak ünlü modac n n son zamanlarda iflinin çok kötü gitti i ve firmas n n çökmek üzere oldu u iddia edildi. Mesle e manken olarak bafllayan Scott n müflterileri aras nda Michelle Obama, Kate Moss, Sara Jessica Parker, Naomi Cambell, Madonna ve Nicole Kidman da bulunuyordu. Wren Scott, uzun boyuyla her gitti i yerde dikkat çekiyordu. Kat ld davetlerde ilgi oda olan L Wren Scott 1.95 boyunda sevgilisi ünlü flark c Jagger ise 1.78 boyunda. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Ebru Yaflar Erbil de konser verdi ERB L - Sanatç Ebru Yaflar ve Hatem el- Iraki, 8'inci Uluslararas Erbil Festivali kapsam nda konser verdi. Erbil'in 2014 Arap Ülkeleri Kültür Baflkenti olmas dolay s yla Valilikçe organize edilen etkinlikler, fianedar Park 'nda devam ediyor. Ebru Yaflar ve Hatem el-iraki, binlerce kiflinin topland alanda konser verdi. Konsere gelen vatandafllar Kürtçe selamlayan Yaflar, daha sonra flark lar n seslendirdi. Erbilliler, halay çekerek sanatç ya efllik etti. Baz gençlerin, sahnenin önündeki havuza atlayarak Yaflar'a çiçek vermeye çal flt görüldü. Daha sonra sahneye ç kan Hatem el-iraki ise flark lar n Arapça seslendirdi. Konserlerin ard ndan geleneksel Kürt k yafeti defilesi gerçeklefltirildi. (AA)

3 ANKARA Gözde Kiflin 22 Mart 2014 Cumartesi 3 Tiryaki, Çinçin deki DE fi M anlatt HABER MERKEZ - Gece gündüz demeden Alt nda için çal flan Baflkan Tiryaki, mahalle toplant lar n tüm h z yla sürdürüyor.çinçin e yap lan toplu konut sakinleriyle kahvalt da buluflan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, bundan birkaç y l önce insanlar n arabayla dahi geçmekten kaç nd klar bu mahallenin, bugün Ankara n n yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi ini belirtti. Çinçin e yap lan Alt nda Kültür Saray nda gerçekleflen toplant ya, vatandafllar n ilgisi yo undu. Özellikle çocuklar, Baflkan amcalar ile foto raf çektirmek için yar flt. Bir sunum eflli inde vatandafllara mahallede yap lan çal flmalar hakk nda bilgi veren Baflkan Tiryaki, Çinçin den Gültepe ye geçifl öyküsünü anlatt. lk y llarda zorlu bir mücadele verdiklerini hat rlatan Baflkan Tiryaki, y k mlar n tamamlanmas ile birlikte Çinçin, yeni ad yla Gültepe Mahallesi nde 3 etap toplu konut yapt klar n, bölgeye iki okul, bir sa l k oca, Alt nda lçe Emniyet Müdürlü ü, lçe Müftülü ü ve dü ün, niflan, toplant gibi organizasyonlar için bir kültür saray infla ettiklerini söyledi. fiu anda da içinde bir al flverifl merkezi ile, çocuklar n ve kad nlar n yararlanaca, sporla, sanatla, kültürle buluflacaklar bir kültür merkezi infla ettiklerini, birkaç ay sonra tesisin bitece ini aç klayan Baflkan Tiryaki, mahalleyle ilgili yeni projelerin de müjdesini verdi. Bir büyük park, bir cami ve yüzme havuzu inflaat na da k sa sürede bafllanaca n belirten Baflkan Veysel Tiryaki, salondan büyük alk fl ald. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, konuflma sonras nda vatandafllarla tek tek ilgilenerek, sorular n yan tlad. Elmada da bir büyük T YATRO BAfiARISI HABER MERKEZ - Elmada Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi 18 Mart Haftas nedeniyle sergiledi i performansla ilçenin gururu oldular. çlerindeki amatör ruhla profesyonellere tafl ç kart r flekilde büyük bir gurur ve emekle oyunlar n sergilediler. Belediye Kent tiyatrosu ö rencilerinden oluflan 22 kiflilik tiyatro ekibi 3 ayda haz rland klar Çanakkale Destan adl oyunla Çanakkale Savafllar ndaki zorluklar ve mücadeleyi anlatt lar. Gençlerin profesyonellere tafl ç kartacak güzellik ve ustal ktaki performanslar oyunu izlemeye gelenleri duyguland rd. Birçok seyircinin Çanakkale yi, zorluklar anlamas ve a lamas çok olumsuz flartlarda kazan - lan zaferin haf zalardaki yerinin unutulmaz oldu unun iflareti niteli indeydi. Oyunu son sahnesine kadar gözlerini k rpmadan izleyen protokol heyeti oyunun sonunda, yetenekleri ile göz dolduran gençleri tek tek tebrik edip, ö retmenlerine de çiçek takdim ettiler. Baflkan Gazi fiahin, Gençlerimize çok teflekkür ediyoruz. Çok baflar l bir flekilde bizi geçmifle götürdüler. Büyüklerine o mücadeleyi çok iyi bir flekilde aktard lar. Destek olundu unda neler yapabileceklerini hayk rd lar. Bu vesile ile Tüm flehitlerimize Allah tan rahmet yak nlar na da baflsa l diliyorum. Bizleri burada yaln z b rakmayarak bu salonu dolduran siz de- erli hemflerilerime de teflekkür ediyorum. Tiyatro ekibimiz farkl oyunlarla yine sanatseverlerin huzuruna ç kmaya devam edecekler.dedi. Keçiören alt n gibi de erlendi HABER MERKEZ - Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin flehir planlama ve altyap konusundaki baflar l çal flmalar sonucu ilçede yüzde bini aflan metrekare fiyat art fllar görülüyor. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir dedi. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi y l nda Ovac k da TL aras olan metrekare arsa fiyat 2014 y l nda TL olurken, ayn oranlardaki art fllar Esertepe, Yükseltepe gibi ilçedeki bir çok bölgede de görülüyor. Konu ile ilgili konuflan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise flunlar söyledi: Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yapt çal flmalarla bölgesini kalk nd rmak, de erli hale getirmektir. Bunu ise nas l baflard k? Göreve geldi imiz 2009 y l nda belediyenin tüm imkanlar kent girifline harcanm flt. Biz ise tüm Keçiören i bir bütün olarak ele ald k ve yat r mlar m z ilçenin geneline yayd k. Bu da Keçiören in tamam nda topyekün bir kalk nma getirdi. Tek mahallenin de il tüm Keçiören in belediyesi olduk. Önümüzdeki dönemde özellikle Ak Parti Hükümetinin Keçiören e en büyük hediyesi metronun aç lmas ve de bizim yürüttü ümüz dev rekreasyon alan Gümüfldere Ihlamur Vadisi projesinin tamamlanmas ile ilçemizdeki kalk nma çok daha h zl flekilde sürecektir. Sadece birkaç y l içinde inflallah tüm vatandafllar m z bunu görecekler; Ankara n n en k ymetli topra Keçiören olacak. Tabii tüm bunlar söylerken, bize her konuda destek ç kan, tüm planlama ve uygulamalar m z da Keçiören Belediyesi ne özel ilgi gösteren Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Baflkan Melih Gökçek e de teflekkürü borç biliyoruz. Keçiören in son befl y lda yaflad h zl kalk nma, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyum içinde çal flmas n n bir ürünüdür. Esifliyle beni yak p kendisine bende eyleyen rüzgâr. Bir atefl yakt na yang n m der elbet Ey hâr yla hasretimi tutuflturan sevgili, atefli de yakacak bir kor bulunur nihayet. Derdimi kâ tlara anlatmak, yang n m kelimelerle paylaflmak geçici bir ferahl k veriyor kalbime. çimi dökemedim hiç bir fliire, anlatamad m aflk m hiç bir yaz ya, kifayet etmiyor kelimeler ama ahvalim anlat yor hâlimi. Çölümsün benim, sana ya mak, seni aflka, seni mutlulu a doyurmak istiyor kalbimden beslenen hayal bulutlar m. Dünyada bunu baflaramazsam, ukbada gerçeklefltirece im tahayyüllerimi. Tarifi yok ki tarif edeyim, s n r yok ki s n r n çizeyim aflk n... Her bak fl yla kalbimi ellerinde eriten sevgili! Ben aflk m, ben sevgimi sana tam olarak vermek isterdim masivada ama olsun biriktiriyorum mahfler için söyleyemediklerimi. Bazen sözler eksik kal yor ama onu tamamlayan hâl lisan m z var iflte. Yoklu umu varl yla en güzel sahraya çeviren çöl, her esifliyle beni yak p kendisine bende eyleyen rüzgâr. Seninle âlem baflka bir manaya, seninle tabiat baflka bir hâle bürünüyor ve seninle kalbim mutluluktan ölüyor. Bak fl yla beni, her zerremi kendisine âfl k eden, gülüflüne müptela oldu um yârim çok bekledim ben seni. Sana ve aflk na AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ ATEfi YAKAN KOR ma lubum diye öyle mutluyum ki, her yeniliflim ayr bir mutluluk çünkü bu öyle bir ma lubiyet ki galip olmakla eflde er. Ben bir bal kt m önceleri, aflk da bir a. Hep yakalanmak istedim ama sahibimi bulamad m bir türlü. Dünya sahras ndaki serab m, mahflerdeki gerçe imsin yâr. Benim besmelem, benim flükrüm, benim mahflerimsin. Bir közün, bir ateflin, bir gözün meftunuyum ben. Ona nefes kadar yak n m ve benim her dem sahibim o yâr. Dili dual, gönlü kalbim taraf mdan mühürlü yârim! Dünyadaki cennetim, mahflerdeki saadetim, gerçek aflkta özlemin bir sonu yok ki... Hüznümü unutturacak kadar çok sev ve öyle çok dileki Mevlâ dan beni, dualarla Yaradan a kalkan ellerimde erisin hasretin atefli. Özlem zorlamazsa âfl, hasret hasret olmaz ki ama raz y m ben o hasretten çünkü flükrün sonu vuslat de il mi? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sen yoksan bestelerde ahenkler ahenk de il, Sendeki güzelli e Leylâ bile denk de il. Gökkufla a l yor senin kokun bir baflka, Senden yans r güzellik yoksa renkler renk de il. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 422 Mart 2014 Cumartesi ANKARA Gözde Kiflin Büyükflehir den Ümitköy e HANIMLAR LOKAL HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ümitköy Mutlukent Mahallesi nde, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Han mlar Lokali nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Ümitköy Mutlukent Mahallesi ndeki Han mlar Lokali nin aç l fl nda konuflan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Büyükflehir Belediyesi olarak hizmetlere tüm h z yla devam ettiklerini ifade ederek, Sizler mutlaka bir han mlar ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Mart 2014 Cumartesi Say : Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir lokali aç lmas n istemifltiniz. Bugün, 21. Han mlar Lokali ni burada aç yoruz. Hepinize hay rl u urlu olsun dedi. Aç l fl n gerçeklefltirdikleri lokalin, butik han mlar lokali tarz nda oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Seçimlerin ard ndan Çayyolumuzun ihtiyac n karfl layacak, daha büyük bir Aile Yaflam Merkezi de açaca z. Bu merkezimizin içerisinde de birçok aktiviteyi rahatl kla yapabilece iniz mekanlar olacak diye konufltu. Baflkan Gökçek, kad nlara bir müjde daha vererek, Büyükflehir Belediyesi bünyesinde yeni dönemde de hiç olmad kadar çok kad n yöneticinin görev alaca n söyledi. Daha sonra kat l mc larla birlikte aç l fl gerçeklefltiren Baflkan Gökçek, efli Nevin Gökçek ile birlikte içinde halk oyunlar, müzik korolar, platez, fitnes, sauna, step, bilardo gibi aktivitelerin gerçeklefltirilebilece i merkezi gezdi. Y l n Fedakar Annesi ne ödülü Baflkan Tuna verdi Sincan da Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda Y l n En Fedakar Annesi seçildi. Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen etkinlikte Y l n En Fedakar Annesi ne ödülünü Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna verdi. HABER MERKEZ - Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Kad nlar Günü kutlamas na kat ld. Sincan daki pek çok kutlamaya kat larak kad nlar n de erini dile getiren Baflkan Tuna, okul taraf ndan Y l n En Fedakar Annesi seçilen Elif Demirbüken e de plaketini de taktim etti. Kad nlar n sadece bir gün de il her zaman özel ve k ymetli oldu unu belirten Baflkan Tuna; Kad nlar n yapt fedakârl klar sadece 1 güne s d rmak do ru de il. Hayat m z n her noktas nda çok önemli bir role sahip olan kad nlar, ailemizin de mihenk tafl d r. Annelerimiz bizim en k ymetlimizdir. Kendi ad ma annem bir tarafa dünya bir tarafa... Kim ki annesinin duas n al yorsa bu hayatta s k nt çekmez, s rt yere gelmez. dedi. E itime verdi i destek için Baflkan Tuna ya teflekkür eden Okul Müdürü Yaflar Lokumcu; Bizlerin her zaman yan nda olan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyorum. Okulumuzun ihtiyaçlar için yan na gitti imizde imkanlar ölçüsünde bize hep yard mc oldu. Bugünde bizleri k rmayarak program m za kat ld. Sincan a ve okulumuza yap lan hizmetler için çok teflekkür ederim. dedi. Ö renci ve velilerin yo un ilgisi ile u urlanan Baflkan Tuna ö rencilerle foto raf çektirdi, sohbet etti. fl adamlar SA DUYU ça r s yapt HABER MERKEZ - Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) 23. Ola an Genel Kurulu gerçekleflti. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. OS AD n genel kuruluna Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Belediye Baflkanvekili Müslüm Ertekin, ASO Baflkan Nurettin Özdebir, ÇAS FED Baflkan Nihat Güçlü, AKYURT S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, OS AD A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Akman Karakülah, TOS AD Baflkan Dursun Bayram, Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, Makine Mühendisleri Odas Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender kat ld. Genel Kurul un aç l fl nda konuflan OS AD Baflkan Adnan Keskin, Fabrikalar n kap s n aç k, tezgahlar çal fl r durumda tutman n çabas içinde olduklar n ancak y llar geçerken sorunlar n hiç de iflmedi ini ve Türkiye nin yüksek katma de erli ürünler üretemedi ini söyledi. hracat m z içinde ileri teknoloji ürünlerin pay n n yüzde 2.7 oldu unu, Ar-Ge yat r m oranlar n n da OECD ortalamas n n ancak üçte biri seviyesinde kald n hat rlatan Keskin, Haliyle, yükselen cari aç k, istihdam alanlar n n artan nüfusun ihtiyaçlar n karfl layacak oranlar yakalayamamas, her 4 gençten birinin iflsiz kalmas, yoksulluk, teknolojiyi üretmek yerine ithalat yolunu tercih etmek v.s gibi sorunlar da de iflmiyor. Çünkü, e itim sistemimiz bafltan afla yanl fl. Nitekim PISA verileri de uygulad m z politikan n yanl fll na iflaret ediyor dedi. Türkiye de son y llarda ekonominin içinde bulundu u sorunlar n dahi tart fl lamaz hale geldi ini ifade eden Keskin, toplumdaki kamplaflmadan tedirginlik duyduklar n bildirdi. Keskin, Ne yaz k ki, toplumdaki kamplaflmay, etnik veya inançsal cepheleflmeleri art racak söylem ve tutumlar, giderek bir kabullenmeye dönüflüyor. fl dünyas bölünüyor, devletin birimleri bölünüyor, yarg, bürokrasi bölünüyor. Ölüler bölünüyor, gözyafllar bölünüyor. Türkiye kayg lar n artt, yüzünü döndü ü bat dünyas ile aras ndaki mesafeyi açan giderek daha çok bir Ortado u görünümüne giren bir ülke haline geliyor. Bu bölünmenin, bu ayr flt rmalar n, kamplaflmalar n kimseye faydas olmaz; tarih ayr flt rmalar n ortaya ç kard binlerce trajik olayla doludur. Bar fl n, hak ve hukukun, adaletin olmad bir ülkede de ne yaz k ki ekonomik yönden ahvalimiz de namüsait olur. Bu noktadan h zla uzaklaflmak zorunday z. Aksini düflünmek istemiyoruz. Her zamankinden daha fazla sa duyuya, fleffafl a, aç kl a, demokratik kural ve kurumlara, anayasan n güçler ayr l ilkesinin uygulanmas na ihtiyac m z var diye konufltu. Akyurt S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, Akyurt un Ankara n n geliflmifl sanayi bölgesi oldu unu ve birçok yat r m n yap ld n, mevcut geliflme alan nda Ankara fuar alan n n da yer ald n söyledi. Fuar alan yat r m gündeme geldi inde çok heyecanland klar n ancak yat r m n ilerlemedi ini ifade eden Kelemcisoy, Seçim ortam nda ekonomiyi konuflmak gerekirken kardefl kavgas na neden olacak bir kavgan n içine düfltük. Sokaklar atefl içinde ve bu atefl söndürülece i yerde barutla gidiliyor dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 22 Mart 2014 Cumartesi DUMANLI BELDE TÜB TAK Proje Yar flmas bölge elemelerine Özel Yamanlar damgas n vurdu TUB TAK 45.Liseler Proje Yar flmas 'n n Ege Bölge elemelerine, Özel Yamanlar Koleji damgas n vurdu. 3 Alt n, 3 Gümüfl, 1 Bronz madalya toplam 7 madalya kazanan Yamanlar Koleji, en çok madalya alan okul oldu. Bu y l 45. si düzenlenen Ortaö retim ö rencileri Aras Araflt rma projeleri yar flmas 2014 zmir Bölge sergisi Tepekule Kongre ve sergi Merkezinde yap ld. Toplam 598 projenin baflvuru yapt projeden 100 tanesi sergiye davet edildi. Bu projeler aras nda Jürinin de erlendirmesi sonucunda Özel Yamanlar Koleji ö rencilerinin haz rlad klar 7 proje de ödül ald. Üç tane birincilik elde eden Yamanlar Koleji ö rencileri 5-9 May s 2014 te Ankara Finaline kat lmaya hak kazand lar. Abdulkadir Pamukçu ve E.Kutay Sezen Bilgisayar da Tnode adl projeleri ile Alt n, Osman Akar ve Emre Girgin Matematik dal nda Yeni Geometrik eflitsizlikler üzerine farkl bir çal flma adl projeleri ile Alt n, Ahmet Kömür ve Musa Ar k Sosyoloji dal nda, Kifli mesle idir Sosyoloji adl projeleri ile Alt n madalya kazand. Yine Biyoloji de Gizem Nur Çolak ve Gülbahar Bozkurt "K rm z Kantoron ve Kudret Nar bitki ekstratlar n n sinir hücresi kökenli kanser hücreleri üzerine nörotoksik etkilerinin incelenmesi" adl projeleri ile Gümüfl, M. Akif At c ve Veli Toraman Bilgisayar da Madenci adl projeleri ile Gümüfl, Furkan fiayl ve Ahmet leri Matematik te Pell ve pell tipi denklemlere indirgemeli diziler yard m yla çözüm bulma adl projeleri ile Gümüfl madalya kazan rken, Ö.Faruk Kayar ve Ömer Avc Matematik te Geometri problemlerini karmafl k T.C. HAYMANA ASL YE HUKUK MAHKEMES DOSYA ESAS NO: 2014/7 Esas 2942 SAYILI KAMULAfiTIRMA YASASININ 4650 SAYILI YASA LE DE fit R LEN 10.MADDES NE GÖRE MEfiRUHATTIR Kamulaflt r lan Tafl nmaz n Bulundu u Yer : Ankara li, Haymana lçesi, Kayabafl Mahallesi Mevkii : Pafta No : Ada No : 146 Parsel No : 18 Vasf : Arazi Yüzölçümü : 18 parsel için 960,77 m2 (tafl nmaz n bir k sm ) Malikin Ad ve Soyad : Mevlüt o lu Fazl Ç nar Kamulaflt rmay Yapan darenin Ad : Karayollar Genel Müdürlü ü Aç lacak Davada Husumetin : Karayollar Genel Müdürlü ü Kime Yöneltilece i Kamulaflt rma Bedelinin Yat r laca Banka : T.C. Z RAAT BANKASI HAYMANA fiubes dari Yarg da Dava Açma Süresi : Tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da adli yarg da düzeltim davas aç labilir. Tebli den itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari Yarg ' da dava aç ld - n n ve yürütmenin durdurulmas karar al nd n n mahkememiz dosyas na belgelendirilmedi i takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilecek kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i, konuya ve tafl nmaz n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerinizi tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur (BASIN-3838)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. HAYMANA ASL YE HUKUK MAHKEMES DOSYA ESAS NO: 2014/9 Esas 2942 SAYILI KAMULAfiTIRMA YASASININ 4650 SAYILI YASA LE DE fit R LEN 10.MADDES NE GÖRE MEfiRUHATTIR Kamulaflt r lan Tafl nmaz n Bulundu u Yer : Ankara li, Haymana lçesi, Kayabafl Mah. ile ayn yer Medrese Mahallesi Mevkii : Pafta No : Ada No : 145 ada ve 182 ada Parsel No : 1 parsel ve 18 parsel Vasf : Tarla Yüzölçümü : 1 parsel için 3.265,83 m2'lik k s m, 18 parsel için 1.439,23 m2'lik k s m Malikin Ad ve Soyad : Efe Tar m Ürünleri G da San. Tic. Ltd. fiti. Kamulaflt rmay Yapan darenin Ad : Karayollar Genel Müdürlü ü Aç lacak Davada Husumetin : Karayollar Genel Müdürlü ü Kime Yöneltilece i Kamulaflt rma Bedelinin Yat r laca Banka : T.C. Z RAAT BANKASI HAYMANA fiubes dari Yarg da Dava Açma Süresi : Tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da adli yarg da düzeltim davas aç labilir. Tebli den itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari Yarg ' da dava aç ld - n n ve yürütmenin durdurulmas karar al nd n n mahkememiz dosyas na belgelendirilmedi i takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilecek kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i, konuya ve tafl nmaz n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerinizi tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur (BASIN-3840)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar düzleme tafl yarak çözüm bulma adl projeleri ile Bronz madalya ald lar. Ö renciler ödüllerini 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve zmir l Milli E itim Müdürü Vefa Bardakç n n elinden ald lar. Konya ya, 80 milyon fidan dikilecek KONYA - Konya Büyükflehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlü ü aras nda imzalanan protokol çerçevesinde, kentin 584 köy, 168 belde ve 31 ilçesinde oluflturulacak koruluklara 80 milyon fidan dikilecek. Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, Akyokufl Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kent merkezinde son 10 y lda 13 milyon 600 bin fidan toprakla buluflturduklar n söyledi. Yap lan protokol ile Konya'n n farkl bölgelerinde 80 milyon fidan toprakla buluflturacaklar n ifade eden Akyürek, Türkiye nüfusu kadar a ac kente kazand rmak için ad m att klar n, bunun gerçekleflebilecek bir hedef oldu unu dile getirdi. Akyürek, Konya s n rlar nda orman varl n art rarak, Türkiye'deki orman varl na katk sa lam fl olacaklar n vurgulayarak, "Konya'n n 584 köyü, 168 beldesi, 31 ilçesinde köy ve flehir koruluklar oluflturaca z. A aç, çok büyük bir zenginliktir. Do al orman oluflturamayan flehirler, gerçek flehir hüviyetini kazanamaz" dedi. Orman Genel Müdür Yard mc s Yunus fieker de Türkiye'nin, orman varl n art ran nadir ülkelerden biri oldu unu, 2023 hedeflerinin; Türkiye'deki orman varl n yüzde 27'den yüzde 30'a ç karmak oldu unu belirtti. fieker, ülke gündemi aç s ndan son derece önemli olan projeyi gündeme getiren Büyükflehir Belediye Baflkan Akyürek'e teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan fidan dikimi ile ilgili protokol, Akyürek ve fieker aras nda imzaland. (AA) Murat DUMAN YOZGAT VE GURBET Yozgat, Orta Anadolu nun tam ortas nda bulunan bir limizdir. Bozok yaylas olarak bilinen, rak m olarak yüksek co rafi yerde kurulan limiz daha çok ova topraklara sahip olmakla birlikte flehir merkezinin co rafi yap s Çaml k tepesi ve Nohutlu tepeleri aras ndaki vadide yer al r. limizin gelir kayna, tar m ve hayvanc l k üzerine kurulmufltur. Ancak, geliri giderlerine kifayet etmeyen, sanayi kurulufllar n n olmamas nedeniyle, Yozgat halk n n bir ço u bu gelir-gider dengesi yüzünden gerek yurt içi, gerekse de yurt d fl na sürekli göç vermektedir. Yine bu yüzdendir ki, gurbete giden gençlerimiz, hep hizmet verme konumunda kalm fllar, yine gelir düzeyi düflük ifllerde çal flm fllar ve çal flmaktad rlar. Ancak bu geri planda hizmet vermek kader de ildir. Bunun de iflimi için hepimize görev düflmektedir. Yozgat insan n n ba l bulundu u topraklardan özellikle yurt d - fl na göç etmeleri epey bir zaman olmufl, ikinci kuflak olan gençlerimiz,avrupaya aç lan her Türk vatandafl gibi kendi öz kültüründen uzaklaflma noktas na gelmifllerdir. Çok olumsuz flartlardan yine evlatlar n n geleceklerini kurtarmak, onlara güzel yar nlar haz rlamak isteyen ebeveynler geri hizmetlerde, a r ifllerde çal flmaktan öteye gidememifllerdir. Ekonomik özgürlükleri yeterli olmad ndan zar zor okuttuklar yavrular na daima; Bir ifli olsun, devlet dairesinde, hayat n garanti alt na als n. diyerek telkinde bulunmufllard r. Okuyan gençlerimizin de birço u hizmet veren konumunda olmaktan öteye gidememifllerdir. Ata yurtlar n b rakarak göç eden insanlar - m z müteflebbis hâle gelememifl ekonomik özgürlüklerine ulaflmam fllard r. Orta Anadolu insan n n olmazsa olmazlar vard r. Genci, yafll - s, çolu u, çocu u oldukça vatanseverdir. Bayra na, namusuna, evine, ailesine canlar n hiç çekinmeden feda etmekten asla çekinmezler. Bu topraklarda yetiflen yi it gençlerimiz bu yeteneklerini atalar ndan al rlar. Özellikle gençlerimiz vatan sevgisi, büyüklerine sayg, küçüklerine sevgiyle yetifltirilirler. K zlar m z mükemmel bir aile ve anne olmada kusursuzdur. P s r k, tembel, evlerine arkadafllar n davet edip içki masas kurduran kocalar na düflman kesilirler. Mükemmel bir annedirler, azla yetinmesini bilir, efllerinin kazanc na göre kendilerini ayarlar, tutumlu olmaktan asla imtina etmezler. Yozgat insan ; Havas sert insan mert olarak bilinir. Gerçekten de öyledir. Aza kanaat etmeyi bilir, haks zl sevmez, dürüstlü- ünden ise asla ödün vermezler. Yukar da belirtti imiz Orta Anadolu insan n n özellikleri Yozgat insan nda fazlas yla vard r. O hâlde yap lmas gereken gelece e yat r m yapmakt r. Yat r m sadece maddi anlamda de il; örf, âdet, gelenek, görenek gibi manevi de erler içinde olmal d r. Maddi kazan mlar, manevi unsurlarla desteklenmelidir. fiu durum gözden kaç - r lmamal d r; daralan ifl dünyas nda gençler vas flar n gözden geçirerek saltanat ve ihtiflam sunan görsel medya ve ihtiyaçlar n artmas nedeniyle gelece e yat r m yapmal, dünya ticareti konusunda bilgilerini geliflen medya ve ifl dünyas sayesinde gelifltirmelidirler. Peygamber mesle i olan ticaret konusunda bilgilerini sürekli tazelemeli, görsel, yaz l ve di er iletiflim araçlar n kullanmaktan asla imtina etmemelidirler. Burada medyaya da büyük görevler düflmektedir. Dünya ticaretinin nas l yap ld konusunda; alan nda uzmanlar, ifl adamlar na yönelik programlara yer vermeli, gençlerin ve ticaret yapanlar n ufku aç lmal d r. Cesaretin mekan bulmad. tabirinden yola ç karsak tek bafl - na ahlak n da yetersiz kalaca kanaatindeyim. Burada yap lmas gereken, bir metod gelifltirerek gençler özendirilmeli onlar n ufku aç lmal d r. kald ki; bu durum Yozgat n Yi it,vatansever,dürüst gençleriyle s n rl kalmayarak yukar da dile getirdi im temenniler yurt genelinde yayg nlaflt r larak sürdürmelidir, yüksek e itim odakl dil ve ticaret okullar aç lmal bu gençlere difl ülkelerde staj yapma imkânlar sa lanmal d r. Kaliteli mal üreterek ticaret yap lacak memleketlerin ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu çal flmalar yapabilecek kalifiye insanlar yetifltirilmelidir.kald ki, ekonomik özgürlü ü olmayan toplum ve flah slar n ne ailede, ne toplumda, ne de dünyada mutlu ve baflar l olmas asla mümkün de ildir. Yozgat m z n ve Yozgatl m z n gelece i için, daha güzel müreffeh bir toplum olabilmek için fl adamlar m z,flirketlerimiz,sanatkarlar m z,esnaf m z ve siyasetçilerimizin hep birlikte el ele vermesinin ve güç birli i yaparak ilerleme hamlesinin bafllat lmas zamana gelmifltir.yozgat m z n ve Yozgatl m z n ilerlemesi için haydi hep birlikte aya a kalkal m. Beni dinledi iniz için hepiniz sayg ve sevgiyle selamlar hepinize mutlu ve sevgi dolu ömürler dilerim YOZGAT VE GURBET Bozok Yaylas ndan gurbete geldik, Hasretler çekerek zor düzen kurduk, Bir somun ekme i biz befle böldük, Zorluklar çekerek zor düzen kurduk,.. Namerde, densize, e medik bafl, Kuru suvan yedik çatmad k kafl, Sofram z bulduk kavim gardafl, Helalden kazan p kâr düzen kurduk man bahçesinde hakla dirildik, Densize k zarak her gün gerildik, Gerçek insan olup befle sar ld k, Dünya fani dedik dar düzen kurduk Töre hüküm sürer bilmeyen k nar, Gelenek çok a r kor alev yanar, O lumuz k z m z pervane döner, Sayg yla kalkarak kor düzen kurduk.. Ara bafl bizim töre afl m z, Densiz cahillere de er tafl m z, Din düflmanlar yla olmaz iflimiz, Kuran n emriyle nur düzen kurduk Yafll lar bafl tac tende kan m z, Evlatlar torunlar canda can m z, Töreye sayg d r bizim yönümüz, Onlarla birlikte bir düzen kurduk Cesurdur yi itler bilenler bilir, Önce vatan için bozoklum ölür, Bayra a sar lm fl fiehidim gelir, Gözyafl dökerek har düzen kurduk Dumano lu derki Çaml a girsek S cak bazlamay sofraya sersek, Testi kebab yla ziyafet versek, Sürmeli diyerek yâr düzen kurduk...

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 22 Mart 2014 Cumartesi Türkiye, petrol ihraç etmelidir Irak n niyeti ne? Petrol vanalar n k smaya devam ediyor Enerji Uzman Dr. Cemil Ertem, "Rusya'n n K r m' kendisine ba lad, hatta Ukrayna'da neyin ne olaca n n belli olmad bu ortamda, Bat n n do al gaz için Güney Gaz Koridoru, petrol için de Kuzey Irak-Ceyhan merkezli ihracat desteklemekten baflka çaresi yok" dedi. Ertem, "Türkiye, Bakan Y ld z' n söyledi i gibi ihracata bafllamal d r, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de iradesi bu yöndedir" diye konufltu. ANKARA - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Irak'tan Türkiye'ye petrol ak fl ndaki geçen y l dikkati ANKARA- SEVAL OCAK ADIYAMAN - Enerji Uzman Dr. Cemil Ertem, Rusya'n n K r m' kendisine ba lad, hatta Ukrayna'da neyin ne olaca n n belli olmad bu ortamda Bat n n do al gaz için Güney Gaz Koridoru, petrol için de Kuzey Irak-Ceyhan merkezli ihracat desteklemekten baflka çaresi olmad n belirterek, "Türkiye, Bakan Y ld z' n söyledi i gibi ihracata bafllamal d r, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de iradesi bu yöndedir" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z' n Ceyhan'daki depolardaki petrolün ihracat na bafllanabilece i" yönündeki aç klamas na iliflkin de erlendirmesinde Ertem, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Türkiye'ye ihracata devam etmesinin "bu petrolün sahibi biziz, siz istedi inizi yapabilirsiniz" anlam tafl d n söyledi. Ceyhan'da bugüne kadar 1 milyon 350 bin varil petrolün depoland n ve Türkiye'nin 2,5 milyon varil depolama kapasiteli tesislerinin yak nda dolaca n kaydeden Ertem, Bat ülkelerinin ran'dan, Türkiye ve Akdeniz üzerinden enerji ak fl na uzun süre itiraz edemeyeceklerinin alt n çizdi. Ertem, sözlerini flöyle sürdürdü: Volkswagen Polonya dedi FRANKFURT - ABDULSE- LAM DURDAK - Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Ticari Araçlar letiflim Müdürü Dr. Guenther Scherelis, VW'nin yeni Crafter yat r m n Polonya'da yapma karar al nmas nda ülkedeki ucuz iflçilik ücretlerinin önemli etken oldu unu söyledi. VW'nin Almanya'da bulunan bas n merkezi arac l yla, hafif ticari araç modeli yeni Crafter' n üretilece i yaklafl k 1 milyar avroluk tesis yat r m n Polonya'da gerçeklefltirece ini duyurmas n n ardandan AA muhabirinin konuya iliflkin sorular n yan tlayan VW Ticari Araçlar letiflim Müdürü Dr. Guenther Scherelis, "Söz konusu yat r m n Polonya'da yap lmas karar nda ülkedeki iflçilik ücretlerinin düflük olmas önemli etken" dedi. Yat r m n neden Türkiye'de yap lmad sorusuna detayl cevap vermek istemeyen Scherelis, "Biz sadece Türkiye ve Polonya'da de il, bütün Avrupa'da do ru yat r m için seçenekleri de erlendirdik. Almanya içinde de analizler yapt k hatta Polonya'da bile yaklafl k 20 yeri analiz ettik" diye konufltu. VW Ticari Araçlardan Sorumlu Yönetimi Kurulu Üyesi Dr. Leif Östling ise konuya iliflkin aç klamas nda, "VW, ticari araçlar için yeni bir strateji belirledi. Crafter dünyadaki tüm büyüyen ekonomiler için ideal bir aday. Ve VW Ticari Araçlar daha fazla küresel çapta faaliyet gösteren üretici olarak yoluna devam edecektir " ifadelerini kulland. "Çünkü K r m meselesinde Rusya geri ad m atmayacak. Say n Putin, K r m' n tarihsel olarak da Rusya'n n olmas gerekti ini söyledi. Bu durumda, Bat 'n n Türkiye üzerinden ve Güney hatt ndan petrol ve do al gaz n ticarileflmesine fazla direnemeyece i, hatta bu hatt acilen desteklemesi gerekti i ortada. Türkiye bu durumda taviz vermeden hakl oldu u bu konuda srar etmeli ve bu gerçe i anlatmal. Rusya'n n K r m' kendisine ba lad, hatta Ukrayna'da neyin ne olaca n n belli olmad bu ortamda Bat 'n n do al gaz için Güney Gaz Koridoru, petrol için Kuzey Irak-Ceyhan merkezli ihracat desteklemekten baflka çaresi yok. ran'dan, Rusya'dan ve ABD'de cumhuriyetçi cepheden destek alan Irak Merkezi Yönetiminin tam flimdi bu konuda eli oldukça zay flam flt r. Bakan Taner Y ld z da bunu bildi i için Türkiye'nin ihracata bafllayaca n söyledi." Irak' n günlük 4 milyon varil petrol üretti ini belirten Ertem, "Irak'tan petrol ithalat devam ederse Türkiye'nin bunu ticarilefltirmekten baflka çaresi olmayacakt r. Türkiye iki taraf n uzlaflmas ve Irak bütünlü ü için gerekli bütün ödünleri vermifltir. Ancak gelinen dünya konjonktürü VW Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Sözcüsü Dr. Eckhard Scholz da, karar n Polonya'dan yana kullan lmas n n firman n bu ülkedeki önceki deneyimlerinin etkili oldu unu belirterek, "Polonya'daki Caddy üretiminden edindi- imiz deneyim mükemmel. Ayr - ca Wrzesnia kenti etraf ndaki bölge ifl, alt yap ve ifl gücü piyasas aç s ndan ideal bir çeflitlilik sunuyor" de erlendirmesinde bulundu y l n n ikinci yar s ndan itibaren Polonya'n n Wrzesnia kentinde üretilecek yeni Crafter, yaklafl k 2 bin 300 kifliye ifl imkan sa layacak. Söz konusu fabrika, 10 y ld r Poznan flehrinde firman n di er bir modeli olan Caddy'nin montaj fabrikas ndan sonra VW Ticari Araçlar' n Polonya'daki ikinci fabrikas olacak. VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, MAN, Scania gibi markalar çat s alt nda bulunduran Volkswagen Grubu'nun Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da toplam 106 fabrikas bulunuyor. Öte yandan, Türkiye'nin en çok satan ilk 3 otomobil markas ndan olan Volkswagen'in Türkiye'ye yat r m uzun bir süre gündemi meflgul etmiflti. Türkiye'nin yat r m için Polonya ile yar flta oldu u iddialar da uzun süre medyada yer ald. Yat r m n Türkiye'de yap lmas na iliflkin Ekonomi eski Bakan Zafer Ça layan ve Do ufl Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ferit fiahenk, geçen y l Cenevre Otomobil Fuar 'nda Alman yetkililerle görüflme yapm flt. (AA) de Türkiye'nin hakl oldu unu, petrol ve do al gazda güney hatt n bir an önce açmaktan baflka çarenin olmad n göstermifltir. Türkiye, Bakan Y ld z' n ZM R - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'da kurulacak Kolin Termik Santrali'nin temel atma törenine kat ld. Bakan Y ld z, yapt konuflmada en amaçlar n n Türkiye'nin enerjide ithalata olan ba l l n azaltmak oldu unu belirterek, yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklar n harekete geçirme noktas nda yo un çaba gösterdiklerini belirtti. Bugün yeni bir teknolojiyle 510 megavatl k güce sahip, Soma Kolin Termik Santrali'nin temelini att klar n, 2017 y l nda santral aç ld nda hangi görevde olursa olsun aç l fla gelmeyi diledi ini ifade eden Y ld z, Manisa ve Soma'n n enerji üretiminin yüzde 3,5-4'ünü karfl lad n, rüzgar ve termik santrallerle ülkenin yükünü çeker pozisyonda oldu unu dile getirdi. Kurulacak santralin do algaz ithalat n n önlenmesi aç s ndan da önemli faydalar getirece ine dikkati çeken Y ld z, " nflallah devreye girdi inde 400 milyon dolarl k, yani yaklafl k 1 milyar liral k daha az do- algaz ithal etmifl olaca z" dedi. Kolin flirketinin santrale 1,6 milyar dolarl k yat r m yapaca na iflaret eden Y ld z, Türkiye'nin siyasi istikrar n bozmaya çal flanlara ra men yat r m yapman n asl nda bir meydan okuma anlam na geldi ini, istikrar n sürece ine olan güveni gösterdi- ini kaydetti. "Birlik ve beraberli imizi bozmak isteyenlere ekmek yok arkadafllar. Hamdolsun ekme imizi bu Türkiye'nin istikrar n isteyen tüm kardefllerimizle beraber paylaflaca- z. Burada 2 bin 600 yeni ekmek kap s, istihdam alan aç l yor" diyen Taner Y ld z, santralin, TK ile yapt anlaflmayla 136 milyon liral k yeni gelir kap s oluflturaca- n vurgulad. Bakan Y ld z, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Topra n alt nda kömür duruyordu biz de orada oturuyorduk. Bu kömür, AK Parti hükümetlerinde olmad, yüzy llardan söyledi i gibi ihracata bafllamal d r, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de iradesi bu yöndedir" de erlendirmesinde bulundu. (AA) 14 milyon tonluk kömürümüz var çeken azal fl, bu y l n ilk ay nda da devam etti. Kerkük-Yumurtal k hatt ndan tafl nan petrol miktar, ocakta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 24 azal flla 5 milyon 968 bin varile geriledi. BOTAfi verilerine göre, Kerkük-Yumurtal k, Ceyhan-K r kkale, Batman-Dörtyol, fielmo-batman ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hatlar n n kullan ld Türkiye'ye Irak'tan gelen petrol miktar nda geçen y l gözlemlenen düflüfl, bu y l n ilk ay nda da sürdü. Petrol al m na yönelik anlaflma görüflmeleri devam eden Irak'tan gelen petrol miktar, 2013'te 2012 y l na göre yüzde 37, bu y l ocakta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 24 azald. Kerkük-Yumurtal k Ham Petrol Boru Hatt ndan geçen y l n ocak ay nda 7 milyon 851 bin varil petrol tafl n rken, bu rakam, bu y - l n ayn ay nda 5 milyon 968 bin varile geriledi. Türkiye'nin en çok petrol tafl d boru hatt olan BTC'den akan petrol miktar ise y l n ilk ay nda, 2013'ün ayn ay na göre yüzde 5,2 art flla 21 milyon 875 bin varile ulaflt. Ayn ayda Ceyhan-K r kkale hatt ndan akan petrol miktar geçen y l n ocak ay na göre yüzde 15 azal flla 2 milyon 94 bin varile düfltü. Batman-Dörtyol hatt ndan ise bu y l ocak ay nda geçen y l n ayn ay na göre, yüzde 16,5 art flla 1 milyon 136 bin varil petrol tafl nd. Türkiye, Körfez krizi nedeniyle BM'nin Irak'a ambargo kararlar na uyarak Kerkük-Yumurtal k Petrol Boru Hatt 'n 1990 sonunda kapatm fl, bu süre zarf nda di er boru hatlar ndan petrol tafl m flt. Yine BM karar na uygun olarak bu hatt 1996'da devreye alan Türkiye, BTC boru hatt n n hizmete girdi i 2006 sonuna kadar a rl kl olarak Kerkük-Yumurtal k hatt n kullanm flt. Ancak Kerkük-Yumurtal k hatt ndan tafl nan petrol miktar, özellikle Irak Savafl 'n n bafllad 2003'ten 2007'ye kadar önemli ölçüde azalm fl, Türkiye, 2007'den itibaren ço unlukla BTC'yi kullanm flt. Türkiye'nin boru hatlar ndan en çok petrol tafl d sene, toplam 485 milyon 475 bin varille 2009 oldu. (AA) beri var ama kimse ç karmad. Böyle 17 bin megavatl k, 14 milyon tonluk kömürümüz var Türkiye'de y l na kadar hepsini yat r mc lara açm fl olaca z y - l nda kurulu gücümüzün yüzde 30'unu kömürden sa lam fl olaca z." Termik santral yat r mlar n n zeytin a açlar n yok etti i iddialar n hat rlatan Y ld z, 12 y l önce 91 milyon olan a aç say s n n 161 milyona ulaflt n belirterek, kömür ve enerji üretirken, tar m ve orman alanlar n, zeytin a açlar n ve çevreyi koruyacaklar n, bozduklar alanlar olursa 5 kat n yeniden yaparak teslim edeceklerini söyledi.enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z, törene ilçede görev yapan baflsavc - n n da kat ld n hat rlatarak, "O yüzden ben baflsavc m za da, yarg mensuplar na, yürütmeye, yasaya her birine beraber sesleniyorum. Bir yat r m yapacaksak bir dava aç l yor, davadan dolay 1,5 y l bekleyen yat r m m z var. Yaz k günah de il mi bu yahu. Bununla alakal her türlü kanuni düzenlemeyi, yönetmeli i, mevzuat yapabilecek durumday z. Ülkemizin geliflmesi, ilerlemesi ve büyümesi ad na her birimize düflen görevler oldu una inan yorum. Ve yarg mensuplar m za da biz bunlar rahatl kla anlatabiliriz. Biz neyi bozuyoruz, neyi bozmuyoruz, neyi yap yoruz, bunlar anlatabiliriz. O yüzden her birimizin bu manada daha da dikkatli davranaca na inan yorum ve böyle oldu una da inan yorum" diye konufltu. Törende Kolin Termik Santrali'nin kurulmas na destek veren köylerin ismini okuyarak vatandafllara teflekkür etti ini ifade eden Y ld z, flöyle devam etti: "Bir k s m iyi niyetli vatandafllar tenzihen söylüyorum. Geliyorlar stanbul'dan zmir'den kifli. 'Biz sivil toplum örgütüyüz' diyorlar, bafll yorlar tencere tava çalmaya, yat r m engellemek için. Ama bu köydeki vatandafllar ve Soma bize kucak açt, bizim önümüzü açt. Derdimiz nedir? Türkiye'nin siyasi istikrar n sürdürülebilir hale getirmek, iyi niyetle ve yap c bir gayretle çal fl yoruz. Bu ekip, baflta say n baflbakan m z ve di er mesai arkadafllar 16 Aral k'a kadar iyi niyetliydi de 17 Aral k'tan sonra m kötü niyetli oldular? Böyle bir fley düflünülebilir mi, kabul edilebilir mi? 30 Mart'taki seçimler yaln zca belediye baflkan seçmek de il Türkiye'nin siyasi istikrar n seçmek anlam na geliyor. " (AA)

7 EKONOMI 22 Mart 2014 Cumartesi 7 TO dan, ngiltere ile ticareti büyüten imza stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan Yard mc s Gökhan Murat Kals n, ngiliz Ticaret Odas ve TO aras nda imzalanan Mutabakat Bildirisi sayesinde öncelikle ifladamlar aras nda iflbirli i f rsatlar n n geniflleyece ini belirterek, "Sonuç olarak, ortakl m z ve dostlu umuz pekiflecek, potansiyelimizi çok daha verimli kullanabilece iz" dedi. STANBUL- Türkiye'deki ngiliz Ticaret Odas taraf ndan gelifltirilen Mutabakat Bildirisi'nin (MOU) ilki stanbul Ticaret Odas ile Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Fiona Woolf 'un da haz r bulundu u törende imzaland. Bu anlaflma, ekonomik güç birli i yoluyla ngiltere ve Türkiye'deki flirketler aras ndaki ticari iliflkilerin optimum geliflimini teflvik etmeyi hedefliyor. Törende konuflan Gökhan Murat Kals n, Türkler ve ngilizlerin yüzy llard r birbirini tan - d n ifade ederek, uzak olsalar da yo un iliflkilerini sürdüren milletler olduklar n söyledi. ngiltere'nin kendileri için hem çok önemli bir dost hem de önemli bir ortak oldu unu belirten Kals n, özelikle Türkiye'nin AB üyeli i konusunda ngiltere'nin deste ini hep yan nda hissetti ini ve ngiltere'nin yan s ra ngiliz ifl adamlar n n da bu yöndeki desteklerinin kendileri için çok önemli oldu unu ifade etti. Kals n, ticari iliflkilere bak ld nda ngiltere'nin Türkiye'nin d fl ticarette üçüncü en büyük orta oldu una dikkati çekerek, "2013 y l ndaki ticaret hacmimiz 13,7 milyar dolar oldu. Do rudan yat r mlar aç s ndan bak ld nda ise 2013 y - l itibariyle Türkiye'deki ngiliz menfleli do rudan yat r mlar stokunun 23 milyar dolar aflm fl oldu- unu görüyoruz. Ayr ca hali haz rda 926 ngiliz Sermayeli firma Odam za kay tl d r" diye konufltu. Bugün TO'nun temsil etti i stanbul'un 14 milyonluk nüfusuyla dünyada yaklafl k 100 ülkeden daha büyük oldu una iflaret eden Kals n, Türkiye'nin d fl ticaretinin yar s n stanbul'un karfl lad dile getirdi. Kals n, Türkiye'nin ekonomik ve ticari hayat n n kalbinin stanbul'da att - n vurgulayarak, "Türkiye ise son on y lda ortalama yüzde 5 büyüyen ekonomisi, 76 milyonluk nüfusuyla küresel ölçekte büyük bir pazar. Yabanc yat r mc için güvenli ve cazip bir adres. 30 binden fazla yabanc flirketin burada yat r m yapmas bir tesadüf de il. Burada bürokratik engeller yok. stanbul'da Odam z çat s alt nda sadece bir günde flirket tescili gerçeklefltiriyoruz" ifadelerini kulland. Dünya'n n de iflti ini, yeni dünyada da Türkiye'nin özgüvenini kazanm fl bir ülke olarak söz sahibi olmaya bafllad n anlatan Kals n, bu noktada kendilerine düflen en büyük görevin, birbirlerinin potansiyelini daha iyi de erlendirmek oldu unu söyledi. Bugün burada bu iliflkilerin geliflimi için önemli bir ad m att klar n belirten Kals n, flunlar kaydetti: " ngiliz Ticaret Odas ve stanbul Ticaret Odas aras nda imzalanacak bu Mutabakat Anlaflmas sayesinde öncelikle ifladamlar m z aras nda iflbirli i f rsatlar geniflleyecek, projeler desteklenecek, e itim programlar düzenlenecek. Sonuç olarak, ortakl m z ve dostlu umuz pekiflecek, potansiyelimizi çok daha verimli kullanabilece- iz. Ben tüm çabalar m z n mutlaka baflar ya dönüflece ine ve iliflkilerimizin daha somut ve sonuca dönük bir boyut kazanaca na inan yorum. Ayr ca bugün, Birinci Dünya Savas nda ngilizler ve Türkleri karfl karfl ya getiren Çanakkale Deniz Savafl n n y ldönümüdür. Savaflta iki ülke de büyük kay plar verdi. Her iki taraftan da ölenlerin ruhu flad olsun. Ne mutlu ki art k savafllar de il, bar fl ve dostluklar konufluluyor." Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Divan Grubu, dünyaya aç ld GAZ ANTEP- Divan Gaziantep Otel Genel Müdürü Ercüment Uluçer, Türkiye'nin geliflmifl ve geliflmekte olan flehirlerine ek olarak dünyan n önemli kentlerinde de hizmet sunmay amaçlad klar n söyledi. Uluçer, otelde düzenledi i bas n toplant s nda, 57 y l önce yüzde yüz Türk sermayesiyle merhum Vehbi Koç taraf ndan kurulan Divan Grubu'nun, turizm sektörüne büyük katk lar sa lad n belirtti. Divan Grubu bünyesinde 2'si yurt d fl nda olmak üzere 12 otel bulundu unu kaydeden Uluçer, flunlar söyledi: "Divan markas Türkiye'nin ilk zincir otelidir. Grup olarak gelecek vizyonumuzda lokal bir zincir olmaktan öte 57 y ll k tecrübemizi daha farkl bir platforma tafl yarak uluslararas bir marka olmay hedefliyoruz. Türkiye'nin geliflmifl ve geliflmekte olan flehirlerine ek olarak dünyan n önemli kentlerinde de hizmet sunmay amaçl yoruz." Hizmete aç lan Divan Gaziantep'in havaalan na 25 kilometre uzakl kta bulundu unu ifade eden Uluçer, "Otelimiz 12 katl olup, içerisinde 125 oda, 48 rezidans yer almakta, 6 ayr toplant salonu da bulunmaktad r. Otel konsept olarak sadece üstün kaliteli hizmet sunmakla kalmay p ayn zamanda uzun süreli konaklamalar ile ifl seyahati s ras nda her türlü ihtiyac n karfl lanmas na yönelik, ev rahatl ve konforunu oluflturma anlay fl yla tasarlanm flt r" diye konufltu. Uluçer, otelin 650 kifli kapasiteli 722 metrekarelik kolonsuz balo salonu ve üstün teknoloji ile donat ld n aktard. Hizmete gireli 3 ay olmas na ra men Divan Gaziantep'in kente yeni bir soluk getirdi ine dikkati çeken Uluçer, bölgedeki yat r mlar na devam edeceklerini dile getirdi. Uluçer, Divan Gaziantep, Divan Residence Gaziantep ve Divan Suites Gaziantep markalar n n bir arada faaliyete geçece ini sözlerine ekledi. (AA) Fiona Woolf da iki köklü ticaret odas n n iflbirli i yapmas na flahitlik etmenin kendisini onurland rd n dile getirerek, en eski odalardan birisi olmas dolay s yla Türkiye'deki ngiliz Ticaret Odas 'n tebrik etti. Woolf, dünyan n en büyük ticaret odalar ndan olan TO ile ngiliz Ticaret Odas aras nda gerçeklefltirilen stratejik partnerlikten dolay memnuniyet duydu unu da ifade etti. Türkiye'deki ngiliz Ticaret Odas Baflkan Chris Gaunt da bugün ilki imzalanan Mutabakat Bildirisi'ni (MOU) TO ile imzalamaktan memnuniyet duyduklar n belirterek, TO'nun kökleri geçmifle dayanan güçlü ifladamlar organizasyonu oldu una iflaret etti. Böyle bir özel imza törenine Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Woolf'un da flahitlik etmesinin kendileri için ayr bir anlam tafl d n aktaran Gaunt, "Bugünkü imza töreni Türkiye'deki di er ticaret odalar yla imzalanacak anlaflmalar için de bir kilometre tafl niteli inde. Kayseri, Adana Gaziantep Adana Eskiflehir gibi illerle bu iflbirliklerinin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. (AA) Türkiye geçen y l AB ye ihracat n art ran tek büyük ekonomi oldu BRÜKSEL - Geçen y l AB'ye ihracatta Çin yüzde 4, Rusya yüzde 4, ABD yüzde 5, sviçre yüzde 11, Japonya yüzde 13 oran nda ihracat kayb yaflarken Türkiye'nin Birlik üyesi ülkelere ihracat yüzde 4 artt. Türkiye geçen y l Avrupa Birli inin en büyük 10 ticaret orta aras nda ihracat art fl sa layan tek ülke oldu. AB istatistik kurumu Eurostat' n verilerine göre, Birlik geçen y l yüzde 3 art flla 1 trilyon 733 milyar avro ihracat gerçeklefltirirken ithalat yüzde 6 azalarak 1 trilyon 683 milyar avroya indi. Türkiye geçen y l AB'nin 6. büyük ticaret orta olmay sürdürürken 28 Birlik üyesiyle toplam ticaret hacmi 127,9 milyar avroya ulaflt. Türkiye 2013'te AB pazar na yüzde 4 art flla 50,2 milyar avro ihracat gerçeklefltirdi. Geçen y l AB'nin di er büyük ticaret ortaklar ndan Çin yüzde 4 (279,9 milyar avro), Rusya yüzde 4 (206,6 milyar avro), ABD yüzde 5 (196 milyar avro), sviçre yüzde 11 (94,3 milyar avro), Norveç yüzde 11 (90 milyar avro), Japonya yüzde 13 (56,4 milyar avro), Hindistan yüzde 2 (36,8 milyar avro), Güney Kore yüzde 6 (35,8 milyar avro) ve Brezilya yüzde 12 (33 milyar avro) ihracat kayb yaflad. AB'nin 2013'te Türkiye'ye ihracat ise yüzde 3 art flla 77,7 milyar avro oldu. (AA) Gelece in bankac l : Mobil STANBUL - "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Ajans (UKTI) taraf ndan, Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Fiona Woolf himayesinde düzenlenen "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" kapsam nda, Vodafone sponsorlu unda düzenlenen teknoloji oturumunda, panelistler mobil teknolojiler alan nda görüfllerini paylaflt. "Mobil Teknolojiler ve Önümüzdeki Gelecek" panelinde konuflan Akbank Direkt Bankac l k Genel Müdür Yard mc s Orkun O uz, mobil bankac l k konusunda bilgiler verdi. Banka müflterileri aras nda geçen y l 3 milyon mobil müflteri, milyon civar nda online müflteri bulundu u bilgisini aktaran O uz, 3 sene sonra mobil bankac l k kullananlar n say s n n online say y geçece ini, Akbank olarak online müflteriden daha fazla mobil müflterilerinin olmas n beklediklerini bildirdi. Mobil bankac l n, sektöre 2 f rsat getirece inin alt n çizen O uz, birincisinin var olan müflterilerle oldu unu belirterek, " kinci olarak ise, flu an istedi imiz yere istedi imiz kadar flube açam yoruz, mobil belki bu anlamda bir yol olabilir. fiimdi belki SMS ama daha sonra 3G ve 4G ile müflterilere ulaflmam z mümkün olabilir" dedi. O uz, Akbank olarak öncelikli konular ndan birinin de güvenlik konusu oldu unun alt n çizerek, bu alana yapt klar yat r mlardan bahsetti. Güvenlikle gerçek riskleri dengelemeye çal flt klar na de inen O uz, "Digital ortam gerçek hayattan daha güvenli, flubelerde insanlar çal fl yor ve hata yapmas normal ama digital öyle de il, hata riski daha az" de erlendirmesinde bulundu. Vodafone Kurumsal Pazarlama Direktörü Ebru Özgüç de konuflmas nda mobil telefonlar n tüketici aç s ndan önemi hakk nda veriler paylaflt. Yap lan araflt rmada, kat l mc lar n yüzde 65'inin cep telefonunu yan na al p uyudu unu, "telefonumu kaybetmek yerine cüzdan m kaybetmeyi tercih ederim" diyenlerin oldu unu belirten Özgüç, yüzde 39'luk bir kesimin "Telefonumu kaybetmektense alyans m kaybedeyim daha iyi" yan t n verdi ini aktard. Özgüç, mobil telefonlar n insanlar için önemine iliflkin örnekler paylaflarak, "Cep telefonu gerçekten ba l bize, onsuz hiçbir fley yapam yoruz. Digital ça yafl yoruz. e'den m'ye geçtik. Bu art k yavafl yavafl her ifl alan na giriyor, ifl yap fl biçimini yeniden tan ml yor. Art k herfley cep telefonu. Ve bu müessselere verim, etkinlik getirecek" diye konufltu. "TÜRK YE HEYECAN YARATAN, AYNI ZAMANDA ZOR B R PAZAR" Do ufl Planet cra'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi zi Adato, "Dijital Ekonomi: Ba lant l, Y k c ve Ba ml l k Yapan" bafll kl panelde teknolojiniin geliflimi ve ülkelerin yerel kriterlerinin ticaretteki önemine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Teknolojinin Türk pazar nda nas l geliflti ine iliflkin kat l mc lara bilgi veren Adato, kendilerinin uluslararas arenaya ad m atanlar n ilklerinden olduklar n söyledi. Adato, 2009 y l ndan bu yana teknolojinin devlet deste inde bir altyap ya kavuflmaya bafllad n hat rlatarak, " nsanlar art k daha kolay eriflebiliyor internete, bu da farkl ifl modellerinin geliflmesini sa l yor. Eriflimin kolaylaflmas n n ard ndan Türk pazar nda pek çok giriflim faaliyeti gördük. Türkler pek yenilikçi olmasalar da çok giriflimci insanlar" dedi. Türkiye'nin pek çok piyasa konusunda heyecan dalgalar yaratan bir pazar oldu una iflaret eden Adato, ayn zamanda kendi özellikleri olmas dolay s yla zor bir pazar oldu unu anlatt. Adato, "Herhangi bir yabanc kimlik burada oyun oynayacaksa, Türkiye'deki pazar n sat r aralar n görebilmeli" diye konufltu. "TÜRK YE'DE SLAM F NANS" HSBC Küresel Kredilendirme ve Finansman Direktörü Hulusi Horozo lu, zirve kapsam nda gerçeklefltirilen "Türkiye'de slami Finans" konulu panelde yapt konuflmada, sukukun dünyada slami finans n geliflmesinde önemli rol oynad n belirterek, "Türkiye'de de sukuk ihrac pazar na daha fazla dokunmal. Burada kurumsal sukuk ifllemlerini kullanan daha fazla kifli görmeliyiz" dedi. slami finans ürünlerin standardizasyonu için biraz daha zamana ihtiyaç bulundu unu dile getiren Horozo lu, slami finans n reel sektör ile finans sektörü aras nda güçlü bir ba kurdu unu söyledi. Horozo lu, Türkiye'de hükümetin slami finans alan nda gerçeklefltirdi i önemli ad mlar bulundu unu aktararak, kat l m bankac l n n geliflmesi için desteklenmeye devam edilmesi gerekti i ifade etti. Ernst&Young Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bölüm Baflkan Selim Elhadef, geliflmekte olan ülkelerin önmeli bir k sm n n büyük müslüman nüfuslar oldu una dikkati çekerek, slami finans aç s ndan bu trendi kapitalize etmenin önemli oldu unu ifade etti. Türkiye'de banka kullanmayan büyük bir nüfus bulundu una iflaret eden Elhadef, " slam finansman için bu önemli bir f rsat. Türkiye'de yüzde 5,6 düzeyinde bulunan kat l m bankac l n n pay n n 2023 y l nda yüzde 15'e ç kmas hedefleniyor. Dünyada bugün 35 milyon olan slam finansman n n hizmet verdi i müflteri say s n n 2018 y l nda 70 milyona ç kmas bekleniyor. slam bankac l k, konvansiyonel bankac l n yerini almak yerine onun tamamlay c s olmal d r" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 22 Mart 2014 Cumartesi Aylin DEM RHAN Japonlar Türk dostlu u SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN an s na film çekecek Antalya Büyükflehir belediye Tiyatrosu 30 yafl nda ANTALYA (AA) - - Sümer Tilmaç, Mehmet Rifat Aras, Mustafa Avk ran, Mustafa Uzunlar, Levent Ulukut ve Mehmet Özgür gibi oyuncular yetifltiren Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu (ABT), kuruluflunun 30'uncu y l n kutluyor. Antik ça larda bölgesinde 72 görkemli tiyatro binas na sahip Antalya'da uzun y llar, 1932'de aç lan Antalya Halkevi d fl nda bir tiyatro bulunmuyordu. Antalya'da profesyonel anlamda ilk tiyatro çal flmalar 1977 y l nda zmir Devlet Tiyatrosu'ndan Mustafa Yalç n' n Antalya'ya davet edilerek, tiyatro kursu açmas yla bafllad. Talat Kalyoncu, Müfit Kayacan, Vedat Uyan k, Mesut Ayd n, Ali Y lmaz ve Ali Uflakl 'n n u rafllar sonras 1983'te ABT'nin temeli at ld. ABT, Talat Kalyoncu'nun sanat yönetmenli ini yapt "Orman' n Bekçileri" adl çocuk oyunu ile ilk kez sahneye ç kt. ABT Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan, AA muhabirine yapt aç klamada, Antalya'da 2 bin y ldan beri sanat n her dal n n var oldu unu söyledi. ZM R (AA) Ertu rul F rkateyni facias n n ard ndan güçlenen Türk- Japon dostlu u temal sinema filmi projesi için Japonya'da çal flma bafllat ld. Ço unlu unu Japonlar n oluflturdu u NPO Ertu rul Dünyada Bar fla adl organizasyon, 2014 yaz nda çekilip, 2015 y l nda vizyona girmesi planlanan Türk-Japon dostlu u temal sinema filmi için ba fl kampanyas bafllatt. Projeye Yaflar Üniversitesi'nden mezun olur olmaz kariyeri için Japonya'n n baflkenti Tokyo'ya giden Gizem Gülbent (24) dahil oldu. Microsoft Japonya'n n orta Dunksoft flirketinin uluslararas pazarlama departman na kabul edilen Gülbent, Türkiye'yi tan tmak için çeflitli Japon derneklerine üye oldu. Çal flt Dunksoft firman n da film projesine dahil olmas için giriflimlerde bulunan Gizem, "NPO Ertu rul Dünyada Bar fla" organizasyonunun baflkan ve üyelerini Dunksoft CEO'su Koichiro Hoshino ile bir araya getirdi. Böylece firmas n n bu anlaml filme maddi destek vermesini MARD N (AA) - talya'- da sanat hayat n sürdüren soprano Pervin Çakar, Nusaybin'de verdi i konserde Türkçe, Kürtçe, ngilizce, Zazaca ve Ermenice besteleri seslendirdi. Gösterdi i baflar lar sayesinde Teatro Civico de NPO Ertu rul Dünyada Bar fla adl Japon organizasyonu taraf ndan projelendirilen ve Türk dostlu unu anlatan filme Japonya'da yaflayan zmirli Gizem Gülbent de destek verdi. sa lad n belirten Gizem Gülbent, "Ülkem için her fleyi yapmaya haz r m. Özelikle böylesi anlaml bir projede benim de olmam gerekti ini düflündüm" dedi. Bir Türk k z n n bu anlaml giriflimini takdir ettiklerini belirten NPO Ertu rul Dünyada Bar fla Organizasyonu Baflkan Kiyoharu Kirk Ura ise proje hakk nda flu bilgileri verdi: "Art k dünyan n bar fla ihtiyac var. Japonya ve Türkiye bir araya gelerek dünyaya bar fl mesaj verebilir. Biz organizasyon olarak Atatürk'ün 'Yurtta Bar fl, Dünyada Bar fl' sözünü benimsedik. Zaten Japonya ve Türkiye y llardan beri dost iki ülke. Bu çok uzun y llara dayanan dostlu u filmle bütünlefltirip tüm dünyaya göstermek Mardin'de ilk opera konseri büyük ilgi gördü La Spezia ve A.Bonci di Cesena Tiyatrolar 'nda sahneye ç kan Çakar, Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezinin organize etti i ve Ape Musa Konser ve Tiyatro Salonunda verilen konserde sevenleriyle bulufltu. Soprano Çakar, Türkçe, istiyoruz. Bu yüzden Gizem Gülbent gibi gençlerimizin bu giriflimleri bizim için çok anlaml. fiu anda 600 üyemiz var ve bunlar yaln zca 12'si Türk. Umar m bu say giderek daha da artacak. K sa sürede 13 milyon yen toplad k. Katk lar ndan ötürü Dunksoft firmas na da teflekkür ediyorum." Osmanl 'n n son dönemlerinden olan Sultan II. Abdülhamid zaman nda iadeyi ziyaret ve dönemin Japon mparatoruna hediye götürmek amac yla gönderilen Ertu rul F rkateyni 16 Eylül 1980'de dönüfl yolunda Kuflimoto'nun Oflimo adas aç klar nda batm flt. Kazada 69 denizci sa kurtulurken, Amiral Osman Pafla'n n da aralar nda oldu u 580'den fazla denizci hayat n kaybetmiflti. Kazan n ard ndan 200'den fazla flehidin naafl bulunamam fl ve denizde kaybolmufltu. Bulunan cenazeler, Kuflimoto'ya defnedilmifl ve bölge halk n n o dönem Osmanl denizcilerine yapt yard m iki ülke halklar n n daha da kaynaflmas na vesile olmufltu. Kürtçe, ngilizce, Zazaca ve Ermenice besteleri seslendirdi i korserin sonunda izleyiciler taraf ndan ayakta alk flland. Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi ini belirten Çakar, "Memleketimde konser vermenin heyecan n yaflad m. Bugüne kadar hiç bir opera sanatç s buralara gelip konser vermeye cesaret edemedi" dedi. Nusaybin Belediyesi Kültür Müdürü Berrin Aslan ise Mardin'de ilk defa opera konseri düzenlendi ini ifade ederek, davetlerini kabul eden Çakar'a teflekkür etti. Gsm: ( ) Orhan Vergili den: Afl k rengini seçerse Orhan Vergili Ankaral flairlerimizden. Yazd klar, yay mlad klar var dikkat çeker ölçülerde. Aflk Rengini Seçerse, adl fliir kitab, merkezi Ankara da bulunan Kültür Ajans yay nlar n n 190. olarak Günyüzü gördü. fiiirlerin yer ald kitap 96 sayfayla flekillenmifl, yay mlanm fl. Orhan Vergili için ne söylediler bafll alt nda ilk iki sayfada, imzalar bulunanlar, Güzide Gülp nar Tarano lu, Mehmet Ayd n, Nail Tan olarak s ralan yor. Orhan Vergili için Güzide Tarano lu; Anlaml, duygulu ve de manal fliirler yazmakta oldu unu gördükçe sevincim art yor diyor. Orhan Vergili, fliirimizin usta kalemleri aras nda yerini alm flt r. Beyefendi kiflili i, yazd klar n n, yay mlad klar n n bütünlü ünü oluflturmaktad r. Serbest tarzdaki fliirlerindeki anlat m zenginli i, söylemek istediklerini anlatmadaki ustal, söylemek istediklerimizin do rulu unu ortaya koymaktad r. Elimizdeki kitab n ad olan Aflk rengini seçerse adl fliir, 9. sayfada karfl m za ç k yor. ki bölümden oluflan bu fliirde, aflk n rengini seçmesi halinde renkler aras nda bir k p rdama, hareketlenme oldu u anlat l yor. Son bölümde flu duygulara anlat mlara yer veriliyor: Aflk rengini seçerse, Eflatunda flafl r r, Gride akl kar fl r, Siyahta delirir, Sar da verem olur, K rm z da intihar eder.. Orhan Vergili: 1958 y l nda Ankara Alt nda da do du y l nda fliir yazmaya bafllad. Polis memuru olarak çal - flan Orhan Vergili 2005 y l nda emekli oldu. Ben Sevdam Sana Yazd m adl fliir kitab n 2008 y l nda yay mlad. Vergili nin de iflik dergi ve gazetelerde fliirleri yay mland, yay mlanmaya devam ediyor. Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an kitab n n tan t m Bosna da yap ld B HAÇ/BUJ M (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybat s ndaki Bihaç ve Bujim flehirlerinde, Hüseyin Besli ve Ömer Özbay' n kaleme ald Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n siyasi yolcu unu anlatan ''Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an'' kitab n n Boflnakça bas m n n tan t m yap ld. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derne i ile Bujim ve Bihaç belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen etkinli in ilki, savafl döneminde halk n n gerçeklefltirdi i kahramanal klarla bilinen yapt Bujim kentinde yap ld. Bujim Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinli e Belediye Baflkan Agan Buniç, Una Sana Kantonu'ndan çeflitli partilerin milletvekilleri ve çok say da vatandafl kat ld. Kitab n Boflnakça bas m n yapan Dobra Knjiga Yay nevi Müdürü zedin fiikalo, Baflbakan Erdo an' n sadece Türkiye'nin de il, tüm Müslümanlar n lideri oldu unu belirterek, Baflbakan Erdo an' n izledi i politikalar neticesinde güçlenen Türkiye'nin Boflnaklar için son derece büyük bir öneme sahip oldu unu ifade etti. Saraybosna Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Reco Çaufleviç de tek bafl na ''liderin do uflu'' ifadesinin dahi, bir liderin liderlik özellikleriyle do du unu vurgulad n kaydetti. Çaufleviç, '' nsana ait bu özellik, onun do umu ile birlikte gelir. fiunu söyleye bilirim ki bugün Bosna Hersek'teki sorun da insanlar n lider olmak istemelerinden, ancak bu de erin kendilerinde bulunmamas ndan kaynaklan yor. Allah, böyle bir lideri Türk halk na nasip etti'' diye konufltu. Çaufleviç ayr ca, Baflbakan Erdo an öncesi ile günümüze dair ekonomik verileri karfl laflt rd bir sunum yaparak, AK Parti hükümetinin ülkeye yapt katk lardan ve hükümetin 2023 hedeflerinden bahsetti. Saraybosna Üniversitesi Ö retim Üyesi ve fiair Prof. Dr. Cemaludin Latiç de Türkiye'nin güçlenmesinin, Bosna Hersek'in problemlerinin çözümünde de önemli kolayl klar getirece ini ifade etti. Baflbakan Erdo an için ''Müslüman Demokrat'' ifadesini kullanan Latiç, daha sonra flunlar kaydetti: ''Biz, slami demokrasinin sadece Türkiye'de de il, Bosna Hersek'te de baflar l olmas n istiyoruz. Bizler de Müslüman demokratlar z. Ancak, tüm dünya Müslüman demokratlardan korkuyor, hepsi Müslüman halklar n uyan fl ndan çekiniyor. Onlar, bizim kendilerinin kölesi olmam z isterdi. slami demokrasi ise sadece Müslümanlar'a de il, herkese eflit haklar verir. Bu slami demokrasi, bizi, Bosna Hersek'i de kurtarabilir.'' Bosna'daki savafl sonland ran Dayton Bar fl Antlaflmas 'n n miad n n doldu unu kaydeden Latiç, ''Art k, Dayton-2 yap lmal d r. Bu flekilde olmuyor'' dedi. Savafl n, Boflnak milletinin düzenli bir ordu kurmas n n, art k soyk r m tehlikesi kalmamas n n, hatta Boflnaklar' n savafl kazanma flans n n ortaya ç kmas n n ard ndan sonland r ld na iflaret eden Latiç, sözlerini flöyle sürdürdü: ''O dönemde Dayton imzaland ve bar fl sa land. Ancak, Dayton'un imzalatt rarak, bizlere deli gömle i giydirdiler. Dayton'un imzalanmas sürecinde o dönemde güçlü bir Müslüman ülke yoktu. Türkiye' de bugünkü Türkiye de ildi. Bizi o dönemde bu anlaflmay imzalamaya mecbur ettiler. fiimdi art k flartlar de iflti. Güçlü bir Türkiye var. Dayton- 2 sürecine girilebilir. Bu süreçte Boflnak halk n n ç karlar n savunacak bir Müslüman gücü bulunuyor. Bu da elbette Türkiye'dir.'' ''Türkiye, Boflnaklar'la ilgilenme, onlar koruma konusunda uluslararas haklara sahiptir'' diyen Latiç, ''Bosna'daki savafl yaflan rken, Erdo an baflbakan, Abdullah Gül cumhurbaflkan, Ahmet Davuto lu ise d fliflleri bakan olsayd, tüm bu yaflananlar olmazd '' ifadelerini kulland. Bosna Hersekli folklor ekipleri, Türkiye'ye ait yöresel halk oyunlar n sergileyip, Türkçe ve Boflnakça flark lar söyledi i etkinlikte, Anadolu Ajans fotomuhabirlerince geçen y l Türk askerinin Bosna Hersek'e geliflinin 20. y l dönümü nedeniyle çekti i foto raflardan oluflan, ''Türk Temsil Heyetinin Bosna Hersek'te 20. Y l '' temal foto raf sergisinin aç l fl yap ld. Geçen y l Saraybosna ile Zenitsa kentlerinde de aç lan 40 foto raftan oluflan sergi, etkinli e kat lanlar n büyük be enisini toplad.

9 BULMACA 22 Mart 2014 Cumartesi 9 Türk'ün kimlik ve kiflilik inflas nda her zaman kullanabilece i, kendisine dönebilece i ve zaman na uyarlayabilece i temel metinlerinden oluflan millî haf zas oldukça zengindir. Ta Orhun Abideleri'nden Atatürk'ün Gençli e Hitabesi'ne kadar binlerce önemli millî metnimiz, yolumuzu ayd nlatmaya devam ediyor. Göktürk Devleti hükümdar Bilge Ka an, 732 y l nda kardefli Kül Tigin ad na dikilmifl ve 735'te o lu taraf ndan kendi ad na dikilen abidede Türk milletine sars c ikazlarda bulunur. Bu Orhun Abideleri'nde Bilge Ka an bilinçli, uyan k, iradeli, milletinin iyili ini, gelece ini düflünen sorumlu milliyetçi bir Türk beyi tavr ortaya koyar. Genifl tecrübe ve bilgi birikimine ba l olarak bugün bizim için de geçerli olabilecek çok önemli uyar larda bulunmaktad r. O zaman Türk milletinin ve devletinin Çin emperyalizmine maruz kal fl n ve bunun bizim için ne gibi olumsuz sonuçlar do urdu unu ve do urabilece ini bilge bir aksakal Türk beyi olarak irdeler. Bilge Ka an, özellikle Çin emperyalizmi karfl s nda Türklerin ne gibi durumlara düfltü ünü ve düflebilece ini anlat rken asl nda bu uyar lar, bugün bizim için de geçerlili ini korumaya devam eden evrensel nitelikli sözlerdir. fiimdi Bilge Ka an' n derin bir analiz ürünü olan bu hitabesinden baz cümleleri günümüz Türk milletinin Amerika, Avrupa Birli i ve di er emperyalist devletler karfl s ndaki durumuna uyarlayarak yorumlayal m ve günümüz için ifllevsel k larak yeniden güncelleyelim. Bilge Ka an, Türk milletine flöyle seslenir: *"Çin milletinin sözü tatl, ipek kumafl yumuflak imifl. Tatl sözle, yumuflak ipek kumaflla aldat p uzak milleti öylece yaklaflt r rm fl. Yaklaflt r p, konduktan sonra, kötü fleyleri o zaman düflünürmüfl." Buradaki Çin milleti, günümüzde karfl m za Amerika ve TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ST PROJEY ÇÖZEN TÜRK BEY : B LGE KA AN-1 Avrupa Birli i olarak ç kmaktad r. O zaman Çinlilerin Göktürklere yapt gibi günümüzde de Bat l emperyalist devlet ve odaklar, bizi avlamak, sömürmek için tatl söz ve ipek kumaflla yaklafl yorlar. "Tatl söz" simgesinin günümüzdeki karfl l, her gün gazete ve televizyonlarda liberal faflist kimlikli karanl k ayd nlar n Avrupa Birli i'nin bizim için ne kadar faydal ve gerekli oldu unu anlatmalar, Bat n n, Amerika'n n bizim için tek kurtulufl çaresi oldu unu söyleyip durmalar d r. Bat bize "ilerlemek, kalk nmak, geliflmek, müreffeh bir toplum olmak istiyorsan z bizim gibi olun, bat l olun, millî ve dinî de erlerinizden vazgeçin, tamamen bize benzeyin" gibi tatl sözleri hem kendisi söylemifl, söylemekte; hem de içerdeki devflirilmifl sözcülerine söyletmektedir. Emperyalizmin iflbirlikçisi, fonlanarak semirmifli, maafll propaganda elemanlar her gün bizi entelektüel gevezeliklerle demokrasi, özgürlük, ilerleme, kalk nma, liberalizm, küreselleflme, bat l laflma ad na tatl sözlerle avl yorlar. Bazen de baflka türlü "tatl sözler" söylüyorlar. Mesela diyorlar ki "siz Orta Do u'nun liderisiniz, bizim ad m za, Büyük srail ad na Suriye'ye girin, bizim ad m za srail'e jandarma ve köle olacak Barzani ve PKK devleti kurun, altyap s n yap n, yar fiyat na elektrik verin, onlara a abey olun, siz büyük devletsiniz. ran, Suriye terörist devlet, oralara demokrasi götürün" filan gibi "tatl sözler"le s rt m z s vazlayarak, doldurufla getirerek, slam dünyas ndaki emperyalist projelerini bize yapt r yorlar. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "...Tam ve namuslu düflünceler sessizlik, ihtiyarl k ve diflsizlik ister. Diflsiz oldu un zaman; "ay p, çocuklar s rmay n" demek kolayd r. Ama otuz diflin olunca... nsan; gençli inde canavard r, evcillefltirelemez ve insan yer..." Nikos Kazancakis (Zorba) Güçlü bir flekilde ss rmay ve boyun e memeyi yaflam yaflat r, yaflarken ö retirdi. roniydi güçün zorla efl anlaml olmas, güç bilmediklerimizin bilgisinden gelirdi kilide uydu unda olgunluk anahtar yd, uymad nda bafl belas... Öldürebilme kudretinin keyfi iki türlü sürülürdü; bir öldürme, ki öldürebilecekken öldürmemek. Kudrette cazip olan illa da öldürmek de ildi; öldürmekle öldürmemek aras nda seçim yapabilir ayr cal a sahip olmakt... Dünya kalabal kt, yaflarken birilerinin aya na basmak kaç n lmazd ; Bu ayaklara basma esnas nda iflin yolunu yordam n bilerek yap p genelleyerek vicdan azab ndan kurtulunurdu... Yaflam bir liman de ildi, denizdi; tüm nehirlerin döküldü ü ve gemisini YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan ZORBA yürütenin kaptan oldu u, bir deniz. Durup ölmektense dur durak bilmeden ilerleyip, ölüm yakalayana kadar yaflamak gerekti, bilge olabilmek için... Geçmifl bafl a r s yd zaman kavram yoktu orada; uzaklarda onca zaman yürüdükten düfltükten ve yitip gittikten sonra bile adam kad n bulur surat nda lg t lg t eser at üstünde dört nala çi ner ve geçerdi... Bugün vard k yar n yoktuk, yar n n ne getirece ini bilemezdik kontrolü ele geçirmek, elde tutmak diye bir fley yoktu, tek seçenek düflünce ve eylemlerine sahip ç kmak, kalbini dinlemek fani oldu unu ak lda tutmakt... Korku en kötü haberdi, hor görülen haysiyet, sözcüklere yönelik tehditler ve yasaklar, Kara çamurdan düflünceler düflüp kafadan batakl klara gömülürdü... Günefl her daim geceyi izlerdi ve fl klar n yayarak hüznü arkada b rak r, dikenlerin aras ndan yumuflak ve pastel renklerde ç kan bir kaktüs çiçe i gibi bir sürü kafa kurcalay c endifle üzerine do ard... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Yufka ekme inin, içine türlü kat klar konulan sar lm fl biçimi. Paltoya benzer bir tür üstlük. 2. Kaputbezi. 3. Lityumun simgesi. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. 4. Rus Kazaklarda baflkan. Al n p sat labilen her türlü eflya. 5. Giresun ilinin bir ilçesi. 6. Gözleri görmeyen. Bir fleyin içindeki öz. 7. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. Yabani hayvan bar na. Bromun simgesi. 8. Yaz n bahçelerde oturulmak için yap lm fl büyük ve süslü çardak. 9. nce, k sa de nek. Suçun yapt r m. 10. Mektep. Evlerde yiyecek, içecek ve erzak n sakland oda, ambar veya dolap. 11. Sofrada kullan lan sahan altl. 12. Binek hayvan. fiaflma anlatan ünlem. Yapma, etme. 13. Difli deve. Öküz yemli i. 14. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. Ad, san, unvan. 15. Bir tür geçirimsiz toprak. Yanarda püskürtüsü. lgi eki. 16. Is nma sistemlerinden biri. 17. Metal parlakl verilmifl deri. Yunan mitolojisinde Aflk Tanr s. 18. Avuç içi. Soylu. 19. Engel. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 20. Tayin. Yabanc. Yukar dan afla ya: 1. Mu la ilinin bir ilçesi. Sa anak, bora. Bir tür zamkl cila. 2. Umut. Güneydo u Asya da yaflayan uzun kuyruklu maymun. Dört tekerlekli, üstü kapal, yayl bir tür at arabas. M s r n plaka iflareti. 3. Renyumun simgesi. Eski Türklerde kutsal hekim. Bir tür etli ve büyük zeytin. 4. Ürenin idrarla ç kmay p kanda birikmesi sonucu oluflan hastal k. Operasyon. Romanya n n para birimi. 5. Caminin ezan okunan yeri. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. Kabaca evet. Telefon sözü. Fakat, lakin. 6. Liflerinden kaba örgü yap lan bir bitki. Kiloamperin simgesi. flsiz, bafl bofl, aylak. 7. Çölde esen rüzgâr. Binme sporu. Y k k, harap yap. 8. Da lalesi. Havadar. Tafl ya da kayalar n içerisinde rastlanan canl veya canl parçalar, tafl l. 9. Söz, lak rd, laf. Hamur topa, paz. Çizgilerin, yüzeylerin ve kat cimlerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. 10. Bir say. Susamuru. Ç plak, özgür, hür. Buyruk, komut. Mikroskop cam. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 22 Mart 2014 Cumartesi SAGLIK Burcu KER M Bakanl a ba l 61 bin hekim görev yap yor - Sa l k Bakanl na ba l 30 bini pratisyen olmak üzere toplam 61 bin hekim görev yap yor. Diyabet, iri bebeklerin do umuna neden oluyor KOCAEL - stanbul Üniversitesi ( Ü) Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, diyabetin ço unlukla iri bebeklerin do umuna neden oldu unu bildirdi. Buyru, yapt yaz l aç klamada, hamilelikte diyabetin ortaya ç kmadan engellenmesinin önemli oldu una dikkati çekerek, anne ve bebe in sa l n n korunmas na yönelik önlem al nmas gerekti ini kaydetti. Gebelik öncesi anne aday n n kilosunun fazla olmas ve gebelik esnas nda fazla kilo almas gibi diyabet için baz risk faktörleri bulundu una iflaret eden Buyru, gebeli in fleker metabolizmas n etkiledi ini belirtti. Gebelikte salg lanan birtak m hormonlar fleker hastal na e ilimi art rd n vurgulayan Buyru, flöyle devam etti: O nedenle çok dikkatli olmak ve konu ile ilgili tarama testlerini tüm gebelerde uygulamak gerekiyor. Gebelik öncesinde açl k kan flekerine bak lmal, tüm gebelere gebeli in haftalar aras nda fleker yükleme testi yap lmal d r. Anne insülin ya da di er diyabet ilaçlar n kullan yorsa ona yönelik baflka önlemler almak gerekir. En önemlisi, anne aday n n diyet yapmas d r. Gebelik esnas nda bütün anne adaylar nda ifltah de ifliklikleri oluyor. Kilo al m s - n rland r labilirse gebelik esnas nda fleker ç kma riski azal r. Diyabet, ço unlukla daha iri bebeklerin do umuna ve bebe in suyunun artmas - na neden oluyor ifadesini kullanan Buyru, bebe in kilolu olaca tahmin ediliyorsa annede fleker hastal riskinin araflt r lmas gerekti ini aktard. ANKARA - Pratisyen hekimlerin 21 bini aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezleri, 34 bin uzman hekimin 32 bini ise hastanelerde çal fl yor. AA muhabirinin 14 Mart T p Bayram nedeniyle Sa l k Bakanl - ndan ald bilgiye göre, Sa l k Bakanl en fazla hekimi, nüfusun da en yo un oldu u 3 büyük ilde istihdam ediyor. stanbul da görevli 9 bin 983 hekimin 3679 u pratisyen, 6 bin 304 ü de uzman hekim. Pratisyen hekimlerin 3091 i aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde (AÇSAP), 470 i 112 biriminde, 216 s hastanelerde, uzman hekimlerin de 6 bin 35 i hastanelerde, 243 ü aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde görev yap yor. Ankara da ise Sa l k Bakanl - na ba l bin 721 i pratisyen, 3 bin 794 ü uzman olmak üzere toplam 5 bin 515 hekim görev yap - yor. Pratisyen hekimlerin bin 296 s aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 85 i 112 acil biriminde, 240 hastanelerde istihdam ediliyor. Ankara daki uzman hekimlerin de 3 bin 632 si hastanelerde, 154 ü aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde çal - fl yor. zmir de ise Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulufllarda bin 774 ü pratisyen, 2 bin 390 uzman olmak üzere toplam 4 bin 164 hekim görevli. Pratisyen hekimlerin bin 186 s aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 161 i 112 acil biriminde, 300 ü hastanelerde istihdam edilirken, uzman hekimlerin 2 bin 255 i hastanelerde, 117 si toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde çal fl yor. Bakanl n en fazla hekim istihdam etti i 4. il ise toplam 2 bin 243 hekime sahip Bursa. Bu ilde bin 64 ü pratisyen, bin 179 u uzman olmak üzere toplam 2 bin 243 hekim görevlendirilen Bakanl k, pratisyen hekimlerin 666 s n sa l k ve halk sa l müdürlü ü ve sekreterlikte, 212 sini aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 130 unu hastanelerde, 56 s n ise 112 acil biriminde istihdam ediyor. Uzman hekimlerin ise bin 138 i hastanelerde, 2 si aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 39 u sa l k ve halk sa l müdürlü ü ve sekreterlikte görevlendirilmifl durumda. Toplam bin 760 hekimin görev yapt Adana da ise pratisyen hekim say s 882, uzman hekim say - s ise 878. Pratisyenlerin 708 i hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 100 ü hastanelerde, uzman hekimlerin ise 838 i hastanelerde, 36 s aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde çal fl - yor. stanbul, Ankara, zmir ve Bursa daki pratisyen ve uzman hekim say lar, Sa l k Bakanl nda bulunmas gereken hekim ve yard mc sa l k personeli say s n gösteren Personel Da l m Cetveli ndekinden daha fazla. Nüfus yo unlu u bak m ndan küçük illerde Bakanl n istihdam etti i hekim say s da az. Bayburt ta 54 ü pratisyen 41 i uzman toplam 95, Tunceli de 56 s pratisyen 42 si uzman toplam 98, Ardahan da 46 pratisyen 53 ü uzman toplam 99, Gümüflhane de ise 68 i pratisyen, 60 uzman olmak üzere toplam 128 hekim bakanl k birimlerinde görev yap yor. Bu y lki t p bayram etkinlikleri ilk kez bir hafta süresince tüm yurtta il sa l k müdürlüklerinin ev sahipli inde organize edildi Mart tarihleri aras ndaki de iflik illerdeki etkinliklere, merkez teflkilat nda görevli bürokratlar bakanl temsilen kat l yor. Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu da Edirne, K rklareli, Tekirda, stanbul, fi rnak ve Van daki etkinliklerde sa l k çal flanlar yla buluflacak ve sorunlar ilk a zdan dinleyecek. Bakanl k ayr ca sa l k çal flanlar na teflekkür etmek ve sorunlar - na dikkati çekmek için özel bir film haz rlad. Bu filmler tüm sa l k çal flanlar n n elektronik posta adreslerine yollanacak. Ayr ca aile sa l merkezleri ve hastanelerdeki ekranlarda bu filmler halkla paylafl lacak. stanbul da yar n görevi bafl nda flehit olan sa l k çal flanlar - na flükran sunmak ve yak nlar yla bir araya gelmek için etkinlik düzenlendi.(cha) Sa l kl beslenmede sadece meyve ve sebze yeterli olmaz HABER MERKEZ - Ac badem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Merve Güler, virüslerle karfl koyman n ve ba fl kl k sistemini güçlendirmenin beslenme ile ilgili detaylar hakk nda bir aç klamada bulundu. Dyt. Güler, Yap lan araflt rmalar insan n büyüme, geliflme ve sa l kl olarak yaflam n devam ettirebilmesi için 50 den fazla besin ögesine gereksinimi oldu unu göstermifltir. nsan n gereksinimi olan protein, karbonhidrat, ya, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini almas hem hastal klardan korunmaya hem de hastal klarla savaflmaya yard mc olmaktad r sözleriyle beslenmenin önemine dikkat çekti Sa l kl bir ba fl kl k sistemi vücudumuzu enfeksiyonlardan korur. yileflme esnas nda da sa l kl bir ba- fl kl k sistemi gereklidir. Vücudun do al ba fl kl k sistemini korumak ve güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltt ndan hastal klara yakalanma riski artmakta ve hastal klar a r seyretmektedir. Ba fl kl k sistemimizi korumak ve güçlendirmek için ; Vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Her bir sebze farkl vitaminden zengin oldu u için tek bir sebze ve meyveyi s k tercih etmek yerine çeflitlilik sa lanmas n n en do ru yöntem oldu u belirtiliyor.. YAHfi HAN KÖR YOLUN UZATILMASI (90 METRE) TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü YAHfi HAN KÖR YOLUN UZATILMASI (90 METRE) yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Marsandiz Mevkii Behiçbey YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : DEM RYOLU ALTYAPI VE ÜST YAPI YAPIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : KIRIKKALE-YAHfi HAN c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Resmi lanlar 3- halenin a) Yap laca yer : TCDD 2.Bölge Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu- unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yap m fllerinde benzer ifl gruplar tebli inde yer alan A/XVIII Grubu fller yapm fl olmak Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Üniversitelerin nflaat Mühendisli i Bölümünden mezun olanlar n diplomalar ve/veya mezuniyet belgeleri benzer ifle denk say lacakt r. Diplomalar ve/veya mezuniyet belgeleri ile ihaleye ifltirak edecek olanlar n diplomalar - n n ve/veya mezuniyet belgelerinin asl n n ve/veya yetkili birimlerce "Asl Gibidir" onayl suretlerinin teklifleri kapsam nda sunulmas zorunludur. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l TCDD 2.Bölge Emlak ve nflaat Müdürlü ü hale Bürosu Kat:6 No:614 adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Emlak ve nflaat Müdürlü ü hale Bürosu Kat:6 No:614 adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,2

11 DIS DÜNYA Kenya Devlet Baflkan Kenyatta yolsuzlu a karfl savafl açt NA ROB - Kenya Devlet Baflkan Uhuru Kenyatta, yolsuzlu a karfl savafl ilan etti ini aç klad. Kenyatta, ülkede y llar nda yürütülecek yolsuzlukla mücadele stratejisi için düzenlenen törende yapt konuflmada, ''Bu yasad fl eylemden kayg duymal y z, çünkü ekonomimize zarar veriyor, asl nda bir ülkenin, baflta yoksullu un azalt lmas ve istihdam olmak üzere ulusal kalk nma plan ndaki hedeflere ulaflma kabiliyetini baltal yor'' dedi. Yolsuzlu u, kansere benzeten ve bunun, Kenya'da ifl yapman n pahal ya mal olmas na yol açt n belirten Kenyatta, ''Bu, hem yerel hem de yabanc yat r mc lar n gözünü korkutuyor'' ifadesini kulland. Uhuru Kenyatta, yolsuzlu un, di erlerinin aras nda paylafl lmas gereken kazanc sadece birkaç kiflinin yasad fl biçimde elde etmesi nedeniyle, kalk nmay engelledi ini vurgulayarak, bu durumun, gelirin ve zenginli in çarp k da l m yla sonuçland n söyledi. Kenya Devlet Baflkan, hükümetinin, Atina, Tahran ile iflbirli ine istekli AT NA - AB Dönem Baflkan Yunanistan' n Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Evangelos Venizelos, ran' n uranyum zenginlefltirme faaliyetinin ask ya al nmas n öngören anlaflman n imzalanmas n n ard ndan Atina'n n, ABD ve AB ile anlaflmal olarak Tahran ile iflbirli i yapabilece ini söyledi. Hafta sonunda Tahran' ziyaret eden Venizelos, ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani ve di er üst düzey yetkilerle görüfltü. Yunan medyas na yans yan haberlere göre, Tahran ziyaretini, "BM Güvenlik Kurulu kararlar ve uluslararas hukuk düzeni çerçevesinde operasyonel düzeyde baz yeni inisiyatifler için siyasi önkoflul" olarak nitelendiren Venizelos, Atina'n n, Avrupa ve Bat 'n n yan nda yer almakla birlikte ran ile de iflbirli i yapabilme esnekli ine sahip oldu unu kaydetti. Venizelos, Yunanistan ile ran aras nda çeflitli alanlarda ekonomik iflbirli ini gelifltirme olanaklar bulundu unu ifade ederek, "Yunanistan, AB Dönem Baflkan ve eski bir AB üyesi ülke olarak her zaman Avrupa ve Bat ak m n n yan nda yer almaktad r. Ancak, ran ile olan güçlü kültürel, duygusal ve tarihi ba lar nedeniyle zaten var olan ikili iliflkilerimizi mümkün oldu unca daha çok gelifltirme ve de erlendirme iradesine ve esnekli e sahibiz" diye konufltu. RAN A fiüpheyle YAKLAfiILIYOR Ruhani ise ran' n AB ile stratejik iflbirli inden yana oldu unu belirterek, Yunanistan' n AB Dönem Baflkan olarak bu konuda rol oynayabilece ini ifade etti. AB'de birçok ülkenin ran'a flüpheyle yaklaflt n n bilincinde yasa d fl yollardan ele geçirilen topraklar n iadesi için reformlar yapaca n ve yolsuzlu un ortadan kald r lmas için önlemler alaca n da duyurdu. Uhuru Kenyatta, ülkesinin baflkanl n yapt Do u Afrika Toplulu u ülkelerinde de yolsuzlukla mücadeleyi teflvik edece ini sözlerine ekledi. Do u Afrika Toplulu u'na üye ülkeler, Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda olarak s ralan yor. (AA) oldu unu ancak, iliflkilerin geliflmesinde karfl l kl güvenin önemli rol oynad n belirten Ruhani, nükleer program n ran ile AB aras nda mesafe oluflturmak için bahane edilmemesi gerekti ini kaydetti. Venizelos'un ran ziyaretiyle ilgili Yunan bas n nda daha önce ç kan haberlerde, Tahran ile P5+1 ülkeleri aras nda Bat 'n n ran'a uygulad ekonomik yapt r mlar n k smen gevfletilmesi karfl l nda ran' n nükleer program n n ask ya al nmas üzerinde anlaflmaya var lmas n n ard ndan, Atina'n n, ran'a olan petrol borçlar n ilaç vesaire gibi insani yard m fleklinde ödenmesi için harekete geçti i belirtilmiflti. Yunanistan' n y llar aras nda yap lan petrol ithalat nedeniyle ran'a 600 milyon Avro'nun üzerinde borcu bulunuyor. (AA) Berlusconi nin Avrupa hayalleri y k ld ROMA - talya da yüksek mahkeme, eski Baflbakan Silvio Berlusconi nin Mediaset davas ndan ald iki y l tüm kamu görevlerinden men cezas n onaylad. Mahkemenin karar, ünlü siyasetçinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine kat lamayaca anlam na geliyor. Yarg tay 3. Ceza Dairesi nin aç klad karara göre, flirketiyle Amerikan filmlerinin al m sat m nda vergi kaç rd gerekçesiyle geçen yaz dört y l hapis cezas na mahkum edilen Berlusconi nin iki y l boyunca kamu görevlerinde bulunmas na da yasak geldi. May s ay nda yap lacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olmak istedi ini belirten 77 yafl ndaki Berlusconi nin bu hayali de bu karar sonras bitmifl oldu. La Repubblica gazetesine konuflan Anayasa Mahkemesi hakimlerinden Massimo Luciani, durumu ceza hukukunun 28. maddesi ve kamuoyunda Severino yasas olarak bilinen mevzuat kapsam nda de erlendirilen Berlusconi nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine de giremeyece i hususunda Yarg tay n bu karar sonras nda bir flüphe kalmad n ifade etti. Kamu görevlerinden men karar n engellemeye çal flan ancak bunu baflaramayan Berlusconi nin avukatlar ndan Niccolo Ghedini, Yarg tay n karar n üzüntüyle karfl lad klar n, konuyu Strasbourg daki Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne tafl may düflündüklerini ifade etti. Berlusconi nin partisi Forza Italia milletvekillerinden Maria Stella Gelmini, karara ra men Berlusconi nin lider olarak kalmaya devam edece ini söyledi. Cezas daha önce ç kar lan bir af yasas kapsam na al nan ve bu nedenle dört y ldan bir y la düflen deneyimli siyasi lider, yafl nedeniyle hapse girmeyecek. Bu nedenle, Berlusconi nin bu davadan kesinleflen mahkumiyetini nas l bir sosyal hizmet uygulamas yla çekece i 10 Nisan da belli olacak. Berlusconi, daha önce ev hapsi yerine sosyal hizmet talebinde bulunmufltu. Berlusconi, Mediaset davas nda daha önce bir y l kamu görevlerinden men cezas alm fl ancak Milano Temyiz Mahkemesi nde yap lan yeniden hesaplama ile bu süre iki y la ç kar lm flt. (AA) Mart 2014 Cumartesi 11 Çeçen lider Doku Umarov öldürüldü BAKÜ - Çeçen savaflç Doku Umarov un öldü ü bildirildi. Ayr l kç Çeçenlerin internet sitesi Kavkaz Center dan yap lan aç klamada, Kafkasya Emirli i nin lideri Umarov un flehit oldu unu belirtti. Aç klamada, Umarov un hayat n nas l kaybetti ine dair bilgi verilmezken, Rusya yanl s Çeçenistan yönetimi taraf ndan öldürüldü ü ileri sürüldü. Doku Umarov, 2006 y l nda, Rusya ya karfl ayr l kç mücadele veren Çeçenlerin lideri olmufltu. Kavkaz Center sitesinde, Umarov un yerine Ali Ebu Muhammed in Kafkasya Emirli i liderli ine seçildi i duyuruldu. Kafkasya Emirli i, son y llarda Rusya da düzenlenen çok say da sald r n n sorumlulu unu üstlenmiflti. Bu eylemler aras nda 2010 da Moskova Metrosu nda düzenlenen ve 39 kiflinin öldü ü intihar sald r lar ile 2011 de Moskova Havaliman nda düzenlenen ve 36 kiflinin öldü ü sald r larda bulunuyor. çkerya Çeçen Cumhuriyeti nin ard l kabul edilen Kakasya Emirli i, 31 Ekim 2007 tarihinde Dokka BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Umarov taraf ndan ilan edildi. Ayr l kç Çeçenlerin kurdu devletin topraklar n n Müslümanlar n topra d r. Bunlar: Çeçenistan, ngufletya, Da stan, Karaçay- Çerkez, Kabardin-Balkar, Do u Osetya ( riston) ve Stavropol eyaletidir. (AA) D Ü R Ü M S A K O A M E R K A N N L E N E M E K A T A M A N M A L M T R E B O L U A M A E V N T N A S A N B R K A M E R Y E B A G E T C E Z A O K U L K L E R N H A L E A T Y A K A N A K A A K E R E A L A T A V N A M K L L A V K K A L O R F E R L A M E E R O S A A Y A A S L K E T M A N T A A T A M A E L M

12 12 HABER 22 Mart 2014 Cumartesi brahim ARKLAN 2023'te ÇOK YAfiLI Fehmi KORU Seçim öncesine nüfus yap m z olacak eyvallah da... Her genel seçim öncesi siyasi hayat normalin biraz d fl na kayar; partiler ve adaylar tutamayacaklar vaatlerde bulunabilir, kendilerini cilâlar ANKARA (AA) - Türkiye'nin cinsiyet oran 76,9" denilen istatistikte, yafll nüfus oran n n 2023'te yüzde bu oran illere göre incelendi inde, da cilâlar, rakiplerini yerin dibine bat rd kça bat r r... Seçim günü gelir, 10,2'ye yükselerek "çok yafll " nüfus yafll nüfus cinsiyet oran n n en düflük yap s na sahip ülkeler aras nda olaca oldu u ilin 64,3 ile Rize ve en yüksek tahmin ediliyor. oldu u ilin 86,3 ile Antalya oldu u sand klar aç l r, her fley normale döner... Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), ifade edildi. "2013 statistiklerle Yafll lar" 2013 aç klad. Buna göre, yafll nüfusun Yafll nüfus yasal medeni duruma göre incelendi inde, cinsiyetler Yerel seçimler daha proje-temelli kampanyalarla geçer; seçmenlerin temel do rultular ndan fazla sapmadan toplam nüfus içindeki oran 2013'te aras nda önemli farkl l klar oldu u yüzde 7,7 ile 5 milyon 892 bin oldu. görüldü. Geçen y l, yafll erkek daha icraat-öncelikli tercihlerde bulunmas beklenir... Genel baflkanlar Birleflmifl Milletler'in tan m na nüfusun yüzde 1,1'i hiç evlenmemifl, göre, bir ülkedeki yafll nüfusun toplam yüzde 82,7'si resmi nikahla evli, yüzde düzeyinde k yas ya rekabet görülse nüfus içindeki oran n n yüzde ,6's boflanm fl, yüzde 13,6's n n eflinin aras nda olmas o ülke nüfusunun öldü ü tespit edildi. Ayn dönemde de, yerel adaylar aç s ndan seçimden "yafll ", yüzde 10'un üzerinde olmas yafll kad n nüfusun yüzde 2,6's hiç birbirinin yüzüne bakacak bir nezaket ise "çok yafll " oldu u anlam na geliyor. evlenmemifl, yüzde 42,5'i resmi çerçevesinde ç k l r genellikle... Nüfus projeksiyonlar na göre, Türkiye'nin yafll nüfus oran n n nikahla evli, yüzde 2,9'u boflanm fl, yüzde 52'sinin ise eflinin öldü ü Bu seçime y llanm fl gözlemleri bofla ç kartacak bir ortamda gidiliyor. 2023'te yüzde 10,2'ye yükselece i ve çal flan n bakmas gereken yafll say s s rada yer ald. kay tlara geçti. craatlara dönük fazla bir aç klama "çok yafll " nüfuslu ülkeler aras nda yer 11 oldu, bu say n n 2030'da 19'a Türkiye'de en yüksek ortanca yafla Nüfus ve Konut Araflt rmas çabas hiçbir partide yok. K y c ve alaca tahmin ediliyor. ç kmas bekleniyor. sahip ilk üç il geçen y l 38,2 ile Sinop, (NKA) sonuçlar na göre 2011'de, en az d fllay c bir dil hâkim her partiye; sonuç ne olursa olsun, seçimden sonra- Söz konusu istatisti e göre, 2012'da Nüfusun yafllanmas ile ilgili bilgi 37,7 ile Bal kesir ve 37,6 ile Edirne bir yafll bulunan hanelerin oran yüzde en yüksek yafll nüfus oran na sahip ilk 21,7 oldu. Sadece yafll fertlerden veren göstergelerden biri olan "ortanca oldu. En düflük ortanca yafla sahip ilk üç ülke s ras yla Japonya (yüzde 24,4), oluflan hanehalklar n n yüzde 60' n n s nda da kavga ve gürültü eksik olmayacak hissi veriliyor. Kazanan aday, yafl" n, nüfusun tek yafla göre üç ilin ise ayn dönemde 18,7 ile Almanya (yüzde 21,1) ve talya (yüzde tek kiflilik hanelerden olufltu u tespit 20,8) olurken Türkiye (yüzde 7,5) 91. s raland nda ortada kalan yafl oldu u, fi rnak, 19 ile fianl urfa ve 19,7 ile edildi. ipi ilk gö üsleyecek partinin lideri sevinemeyecek; daha do rusu di erleri s rada yer ald. nüfusu iki eflit parçaya böldü ü, alttaki A r olarak belirlendi. Sa l k durumu "çok iyi/iyi" Türkiye'de 2013'te yafll nüfus, genç, üsteki yafll nüfus grubunda birbirine eflit say da kifli bulundu u yüzde 16,7 ile Sinop oldu. Sinop'u 2012'de yüzde 36,9 iken kad nlarda bu Yafll nüfusun en yüksek oldu u il, düzeyinde olan erkek nüfusun oran onu sevindirmemekte kararl görünüyor... di er yafl gruplar ndaki nüfusa göre daha yüksek bir h zla artt. Ülkede, kaydedilen istatistikte, Türkiye'nin yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde oran yüzde 18,7 oldu. Yafll kad n toplam nüfusun art fl h z 2013'te binde 2013'teki ortanca yafl n n 30,4, dünya 14,3 ile Çank r izledi. Yafll nüfusun Di erleri içerisinde siyasi hayatta temsil edilmeyen, partilerle bugüne nüfusun obezite oran n n yüzde 33,1 13,7 iken yafll nüfusun art fl h z binde nüfusu için ortanca yafl n 29,4 oldu u en düflük oranda bulundu u il ise iken yafll erkeklerde bu oran n yüzde 36,2 oldu. kaydedildi. yüzde 2,8 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi 16,2 oldu u görüldü. Türkiye kadar do rudan iliflkisi bulunmam fl "Yafll ba ml l k oran ", çal flma Dünyada en yüksek ortanca yafla yüzde 3 ile fi rnak ve yüzde 3,2 ile genelinde 2012'de, 15 ve daha yukar bir çevre de var. Seçimlerin öncesinde gündemi onlar belirliyor, seçim- ça ndaki her 100 kifliye düflen yafll sahip ilk üç ülke Monako (50,5), Van takip etti. yafltaki nüfusun obezite oran yüzde say s olarak tan mlanan aç klamaya göre, Türkiye'de geçen y l 100 Japonya (45,8) ve Almanya (45,7) oldu.türkiye, bu s ralamada 104. "Toplam nüfustaki cinsiyet oran 2013 y l nda 100,7 iken yafll nüfustaki 17,2 iken yafll nüfusta bu oran yüzde 25 oldu. den sonra nas l bir ülke tablosuyla karfl laflaca m za da sanki onlar karar verecek... Al nan izlenim bu... Sorun flu: lk kez bu seçimde yaflanan çok ellerin siyasete müdahalesi Rus turistler THY yerli uçak galley i lansman kafalar daha da kar flt r yor. Kimbilir STANBUL (AA) - Türk Hava Türkiye kaç nc seçim kampanyas n yak ndan Yollar (THY) Yönetim Kurulu izliyorum, hiç bu kadar çok bilinmeyenli bir seçim ortam hat rlam yo- Baflkan Hamdi Topçu, lansman yap lan ilk yerli uçak iç mutfa hayran rum... "galley" ürününün sat fl konusunda MOSKOVA - Rusya'n n en iddial olduklar n belirterek, "Ürün Kamuoyu yoklamalar da, herhalde bu yüzden olacak, birbirinden büyük turizm fuarlar ndan say lan Boeing'in global listesine al nd. "Intourmarket 2014 Moskova"ya Boeing'in satt her uçak ihalesine farkl sonuçlar vermeye bafllad... Türkiye damga vurdu. de ürünümüzü satma ad na Araflt rma firmalar sonuçta yüzlerini morartacak, itibarlar n s f rlaya- "Do u'dan bat ya, kuzey'den güneye" turizm köprüsü tasar m nda, bin her uça n galley üretimine bundan cak bir yanl fll a bile bile imza atma- girece iz. Boeing'in siparifl ald on metre karelik alana kurulan böyle talibiz. Biz bu ürünü daha yacaklar na göre, ilân ettikleri sonuçlar aras ndaki uçurum, günden güne rekabetçi k lmak ad na özellikle kat lan Boeing uça Türkiye destinasyonu, fuar n en çok a rl k konusunda çal fl yoruz. Next-Generation beraberindekilerle ilgi çeken bölümünü oluflturdu. A rl n hafifletip daha rekabetçi tipi bu farkl laflan seçmen tavr yla ilgili olmal. Bir günden di erine kanaat de- inceleyen Topçu, Türkiye destinosyanunda, Selçuklu bir konuma sokaca z" dedi. uça n yan s ra bas n kap s yla karfl lanan misafirler, ebru Türk Hava Yollar (THY), Türk bu y l içerisinde mensuplar n n iflir mi De ifliyorsa, hiç mi hiç flafl rmayaca m... sanat yla hayranl, halk oyunlar yla Hava Yollar Teknik Afi ve TAI TCI uçak mutfaklar yla yan tlad. THY'nin Siyasetle do rudan iliflkisi bulun- sorular n da coflkuyu yaflad. Türkiye'nin tarihi, ortakl nda kurulan TCI Kabin çi turistik, ve kültürel de erlerini Sistemleri Afi, tasar m Türk donat lm fl Avrupa'n n en mam fl, ama bu seçime a rl n koymufl çevre hayli dolayl biçimde kul- betimleyen motifler ve yüze yak n mühendisler taraf ndan yap lan ilk dokuz uçak daha fazla yolcu tafl yan foto rafla sanat galerisine benzeyen yerli kabin içi mutfa "galley" üretimi lansman nda konuflan Topçu, - "2023 oldu unu hat rlatan olan kafalar daha da kar flt r yor... teslim alaca z." 2. hava yolu flirketi lan yor etkisini ve bu da zaten kar fl k destinasyon, fuar boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. THY'nin son 10 y lda gösterdi i hedeflerimize Topçu, "fiu anda Moskova'daki fura özel haz rlanan Bu durumun flimdi fazla önemli olmayan, ancak seçim sonras ndaki at- geliflim, flirketin gelece e yönelik ulaflmak için bakt m z zaman Türk ekibi, tan t m "Dünyay kucaklayan turizm köprüsü" format nda mosferi zehirleyecek bir mefl um teh- planlar ve büyüme stratejisi daha fazla ifl birli i kurmak ve yeni Lufthansa'y da zorluyoruz" bilgisini verdi. hakk nda de erlendirmeler yapt. proje üretmek istiyoruz" tasarlad. Destinasyonun üst k sm nda, likesi var: Önceki seçimlerde birbirine yak n sonuç beklentileri vard ve Galley ürününün kilogram THY'nin cirosunun 10 y l önce 3. havaliman n n devreye kuzeyden güneye ve do udan bat ya fiyat n n 550 dolar oldu una 1,2 milyar dolar oldu unu, bu al nmas yla Türk havac l k tarihi do ru ilerleyen köprü fleklindeki dikkati çeken Topçu, Türkiye'de rakam n bugün ifltirak flirketlerle için önemli geliflmelerin de bafllayaca na dikkati çeken Topçu, tablo, birkaç puan art veya eksiyle sand klar aç ld zaman ortaya ç kan sütunlarla bu duygu oluflturulmaya ortalama ihracat kilogram beraber 16 milyar dolar seviyesine çal fl ld. de erinin 1,5 dolar civar nda ulaflt n aktaran Topçu, "THY'nin "Türkiye'nin, stanbul'umuzun beklentilere uygun gerçekleflmekteydi. Araflt rma sonuçlar aras nda gide- Türkiye'nin kültürel zenginli ini oldu unu an msatt. Önümüzdeki 2023 vizyonu ortada. 2023'te 400'ü potansiyelini kullanarak daha çok yans tan stantda, misafirler Selçuklu dönemde de aksesuar üretimleriyle aflk n uça yla sivil havac l k uçaca m z nokta var. Çünkü 262 rek aç lan farkl laflma yüzünden, seçim sonras atmosferi zehirlenebilir. mimarisini tafl yan kap yla ilgili yeni projeler üzerinde alan nda ülkemizde hizmet verecek. uça n da filomuza kat laca n karfl lan yor. Kap daki, bayrak çal flacaklar n belirten Topçu, yerli Uluslararas arenada düflünürsek, stanbul dünyan n en Öyle bir durum kimin ifline yarar, k rm z s n n a rl kta kullan ld "galley" ürünüyle ilgili flunlar kaydetticak" diye konufltu. öngörüsünü paylaflt. minde hiç güçlük çekmedi im, seçim rekabetçili iyle güçlü bir flirket ola- önemli noktalar ndan biri olacak" tahminde zorlan yorum; ancak tah- kap, renkleri ve tasar m yla dikkat çekiyor. "Bu y l, altyap çal flmalar na THY'nin bu y l en az yüzde 20 Galley'le ilgili sorular Anadolu'nun tüm de erlerini görmenin mümkün oldu u destinasyon, mel bir tart flman n kimin ifline yara- sonuçlar üzerinde bafllayacak muhte- büyük ehemmiyet verdi imiz bir büyümeyi hedefledi ini aktaran yan tlayan Topçu, "Bu ürün y l olarak ön plana ç k yor. Hizmet Topçu, Türkiye'deki istikrar Boeing'in global listesine al nd. yüze yak n foto raf ve heykellerle kalitemizi art rmak ve küresel ortam na vurgu yaparak, Boeing'in satt her uçak ihalesine mayaca d r: Türkiye nin ifline yaramayacak... adeta aç k hava müzesini ça r flt r yor. havac l k endüstrisine katk "Geçti imiz y llara bakt m z de ürünümüzü satma ad na Fuara gelenlerin en çok ilgi gösterdi i bölüm ise ebru sunumunun sa lamak öncelikli hedeflerimiz zaman ortalama yüzde 20 civar nda girece iz. Boeing'in siparifl ald Demokrasilerde temel miyar seçimlerdir. Saç n n ak m kara m ol- aras nda yer al yor. Bu paralelde, büyüdük. Bu y l art k daha fazla her uça n galley üretimine bundan yap ld yer oldu. Rusya'da suda özellikle de Türk havac l k genifl gövde uçak kullan yoruz. böyle talibiz. Biz bu ürünü daha du unu merak eden müflteriye, berberin, Bekle, biraz sonra önüne düfltü- boya sanat olarak bilinen Ebru'ya endüstrisinin geliflimindeki misyonumuz bizler için tabii ki en önemli cek yeni uçaklar da göz önüne a rl k konusunda çal fl yoruz. ünde görürsün dedi i gibi, kendisi- Sadece 2014 y l döneminde gele- rekabetçi k lmak ad na özellikle yo un ilgi gösteren Ruslar, zaman zaman tezgah n bafl nda kuyruk motivasyon unsuru. Havac l k al rsak bu büyümenin artmas n A rl n hafifletip daha rekabetçi nin milletteki karfl l n merak eden oluflturdu. sanayiinde aktif rol üstlenmek ve bekliyoruz. Art k 60 milyon yolcu bir konuma sokaca z. Bugün partiler, durumlar n, oylar sand a Kültür ve Turizm Bakanl na lojistik destek almak için say s n aflmay istiyoruz. Boeing bunlar gerçekten 0 hatayla yans d nda görürler... ba l halk oyunlar ekibinin farkl kurdu umuz flirketlerden biri de Gerçekten potansiyelimiz var. kabul etti" ifadelerini kulland. Ne demek istedi im aç k: Seçim yörelerin oyunlar n sergilemesi ise TCI Kabin çi Sistemleri Afi. Türkiye'mizin istikrarl ortam nda Bir soru üzerine K r m'daki konuklar çoflturdu. öncesi kafalar kar flt ran geliflmeleri Kabin içi mutfak ünitesi imalat her fley bizim potansiyelimiz yolunda bize ufuklar aç yor" bölgeye uçufl yap lmayaca n dile güvenlik problemleri bitene kadar Türkiye, fuardaki sunumuyla, 148 yapan flirketimiz, uluslararas standartlarda üretim yapan ve yak n de erlendirmesini yapt. getiren Topçu, "K r m'a flu anda sand a düflen bizim oyumuz ve siya- milletçe sineye çekiyoruz; sonuçta ülkeden bin 450 kat l mc aras nda "en aktif kat l mc " ödülüne lay k gelecekte bulundu u faaliyet Önümüzdeki dönemde daha herhangi bir uçuflun kesilmesi söz set oyununun hakemi de biziz... görüldü. alan n n etkin markalar ndan biri büyük ortakl klar kurmay hedeflediklerini dile getiren Topçu, söz konusu, 'güvenlik sa land ' çözümüne raz olmak zorundalar... konusu de il sadece ertelenmeler Partiler ve destekçileri sand n Akdeniz Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (AKTOB) Tan t m olarak de erlendirilecek yüksek potansiyelli bir ortakl k. "Ürün çeflitlerimizi art rarak, 2023 haberi geldi i an seferimizi yapmaya devam edece iz" dedi. fazla bir süre kald ; ifli tad nda b rak- fiunun fluras nda bir haftadan biraz Direktörü Yelda Karaca, bu y lki destinasyonun, bugüne kadar gördü ü en mutfaklar ile donat lm fl ilk ticari fazla ifl birli i kurmak ve yeni proje Topçu, sermaye art r m mal... Bugün, bu törenle TCI kabin içi hedeflerimize ulaflmak için daha güzel Türkiye stand oldu unu söyledi. fiubat ay n n bafl nda filomuza Yerli "galley"in yerlefltirildi i uça m z n teslimini kutluyoruz. üretmek istiyoruz" dedi. düflünmediklerini de sözlerine ekledi. 21 Mart 2014 Star

13 TURIZM Yücel TANOL 22 Mart 2014 Cumartesi13 5 y lda 8.3 milyon turist erken rezervazyon dan faydaland stanbul'a yeni resim müzesi STANBUL- nfla edildi i Sultan Abdülmecid Dönemi'nde tahta ç kmaya aday veliahdlar n ikametine ayr lan Dolmabahçe Saray Veliahd Dairesi'nin bir bölümü, yaklafl k 7 y l süren restorasyon çal flmas n n ard ndan "Milli Saraylar Resim Müzesi" olarak 22 Mart'ta sanatseverlerin hizmetine sunulacak. Aç l fla haz rlanan Milli Saraylar Resim Müzesi bas na tan t ld. Müzeyle ilgili bilgi veren Milli Saraylar Tablo Koleksiyon Sorumlusu ve Resim Müzesi Kreatörü Gülsen Sevinç Kaya, müzenin tematik bütünlük içinde 11 bölümden olufltu unu söyledi. Kaya, müzenin ilk bölümünün Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz'in portrelerinin yer ald salon oldu unu aktararak, flu bilgileri verdi: "Osmanl 'da Bat l laflma adl bölümde, 18. yüzy l n bafl ndan itibaren bat yla yo un iletiflim kuran Osmanl mparatorlu u'nda askeri ve sosyal alanda görülen de iflim izleri takip edilebilir. Abdülmecid Efendi'nin Veliahd Dairesi'ndeki kütüphanesidir. Bu bölümün çevresinde yerli ve yabanc ressamlara ait stanbul manzaralar yer al yor. Yap n n en ihtiflaml mekan da fltuk kaplamal duvarlar yla merasim salonu olup ünlü ressam Ayvazovski'ye ayr lm flt r. Türk ressamlar bölümümde de fieker Ahmed Pafla, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi Bey ve Halil Pafla gibi bat l anlamda Türk resminin ikinci ve üçüncü kufla n oluflturan ressamlar n eserleri bulunuyor." Müzede sanatseverlerin sadece resme odaklanaca n ifade eden Kaya, "Türkiye'de örnek bir müze olmas n istiyoruz" dedi. Milli Saraylar Resim Müzesi fiefi Recep mat da Veliahd Dairesi'nin tarihi geçmifliyle ilgili bilgi verdi. Müzede 202 tablonun sergilendi ini dile getiren mat, "Ziyaretçilerimiz, müzede saray yap s olan Veliahd Dairesi'nin tavan süslemeleri gibi hem tarihi mekan hem de resimleri görecek. Milli Saraylar Resim Müzesi orjinal ismiyle 22 Mart'ta aç lacak. Burada eskiden Resim ve Heykel Müzesi vard, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nindi. O buradan tafl nd. Bu müze, Milli Saraylar' n oluflturdu u bir müze. Resim ve Heykel Müzesi, Karaköy'de baflka bölümde faaliyetine devam edecek" diye konufltu. M LL SARAYLAR RES M MÜZES nfla edildi i Sultan Abdülmecid Dönemi'nde tahta ç kmaya aday veliahdlar n ikametine ayr lan Dolmabahçe Saray Veliahd Dairesi, Tazminat ile birlikte flehzadelerin d fla kapal sürdürdükleri hayat n sona ermesinin ve serbest yaflama geçifllerinin mimari simgesidir. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed eflad, Yusuf zzettin Efendi, Sultan VI. Mehmed ve Halife Abdülmecid, veliahdl k dönemlerinde bu daireyi kulland. Veliahd Dairesi'nin bir bölümü yaklafl k 7 y l süren restorasyon çal flmalar sonras ça dafl müzecilik standartlar nda bir müzeye dönüfltürülerek "Milli Saraylar Resim Müzesi" olarak sanatseverlerin hizmetine sunulacak. Müzenin, Türk müzecilik tarihine yeni bir boyut ve bak fl aç s kazand rman n önemine olan inanc ürünü oldu u belirtildi. Müze, tematik bütünlük içinde "Sultan Abdülmecid/Sultan Abdülaziz Salonu", "Osmanl 'da Bat laflma", "Abdülmecid Efendi/ stanbul Görünümleri", "Goupil Galerisi'nden Saraya Sat n Al nan Tablolar", " van Konstantinoviç Ayvazovski Salonu", "Saray Ressamlar ", "Oryantalist Ressamlar: Do u'nun Cazibesi", "Yaver Ressamlar", "Türk Ressamlar ( )", "Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar/Osmanl Saray nda Manzara" ve "Türk Ressamlar ( ) olmak üzere 11 bölümden olufluyor. (AA) STANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) taraf ndan haz rlanan Türkiye Erken Rezervasyon 2014 Raporu nu göre, 5 y lda 8,3 milyon yerli turist erken rezervasyon kampanyas ndan faydaland. TÜRSAB, Türkiye Erken Rezervasyon 2014 Raporu nu yay mlad. Buna göre Tatil herkesin hakk slogan ile ilk kez 29 Nisan 2009 da Turizm Bakanl ve TÜRSAB n da aralar nda bulundu u turizm örgütlerinin önderli inde bafllat lan erken rezervasyon kampanyas, 5 y lda 8 milyon 300 bin yerli turisti erken ve ucuz tatil ile tan flt rd. Rapora göre bu y l 3 milyona yak n kiflinin erken rezervasyon ile tatile gitmesi bekleniyor. Bu y l kurdaki art fl n da etkisiyle ayn tarihlerde erken rezervasyon yapt ran bir Türk ile Avrupal turist aras nda ciddi fiyat fark olufltu. Bugün itibar yla 1-8 A ustos tarihleri aras nda stanbul - dan Antalya ya tatile gidecek olan bir Türk uçak dahil 2 bin 467 lira öderken, bu rakam Alman bir turist için 3 bin 992 lira, ngiliz bir turist için ise 4 bin 320 liraya ç k yor. sviçreli turist ise 7 bin 900 lira ile neredeyse Türk turistin üç kat kadar fazladan para ödüyor. Aç klamada görüfllerine yer verilen TÜRSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, erken rezervasyon sistemi ile büyük bir baflar ya imza at ld n belirtti. Türklerin planl, programl tatil al flkanl edindi ini kaydeden Ulusoy, tatil sigortas sisteminin oturdu unu ve sezona göre yüzde lere varan fiyat fark ile daha ucuz tatil imkan na kavufluldu unu bildirerek, Turizm sektörünün nihai hedefi Cumhuriyet in 100. y l nda yani 2023 te erken rezervasyonla birlikte yerli turist say s n 35 milyon kifliye, iç turizmden ekonomiye katk y da 35 milyar liraya ulaflt rmak dedi. TÜRSAB a üye seyahat acentalar, Türkiye statistik Kurumu, Bankalararas Kart Merkezi ve Turizm Bakanl verilerine göre haz rlanan raporda flunlar da kaydedildi: Erken rezervasyonda yerli turistin yüzde 60 Antalya y tercih ediyor. Kalan yüzde 40 Bodrum, Marmaris, Kufladas, Fethiye ve Çeflme de tatil yap yor. Yerli turistin büyük ço unlu u tatil karar n nisan-may s aylar nda veriyor. Tatil ödemelerinde taksitli seçenek kullan l yor. En çok tercih edilen taksit say s ile 6-9 ay. Türklerin tatilde kal fl süresi ortalama 4-5 gün aras nda de ifliyor. Kifli bafl na harcama tatil süresince dolar buluyor. Türkiye de tatil yapan yabanc lar n yüzde 70 i erken rezervasyonla geliyor. Türkiye yi tercih eden yabanc turistler aras nda en erkenci ngilizler. spanyollar ve talyanlar ise son dakikac. Antalya da 5 y ld zl bir otelin fiyatlar ndan hareketle yap lan hesaplamaya göre, talyan turist erken rezervasyon yapan bir yerli turiste göre yüzde 28, Alman yüzde 61, ngiliz yüzde 75, sviçreli yüzde 320 fazla para ödüyor. Bu y l hedefler tutarsa son 6 y lda erken rezervasyon yapan yerli turist say s 11 milyon 300 bine ulaflacak. - Yerli turistin yüzde 50 si 4 ay ve öncesinden rezervasyon yapt r yor Türkiye Erken Rezervasyon 2014 Raporu na göre, erken rezervasyon yapt ran yerli turist say s 6 y lda 10 a katlan rken, 6 y ll k toplam erkenci yerli turist say s n n ise 11 milyon 600 bine yükselmesi bekleniyor. Türkiye deki yurt içi seyahat say s n n 2013 y l nda 69.5 milyona ç kaca öngörülüyor. Turizm tesislerinde konaklayan yerli turistin say s n TU K geceleme ve seyahat say s olarak hesaplad için yerli turistin say s net rakamlarla ortaya ç km yor. Ancak sektör üyeleri Türkiye de turizm tesislerinde tatil amaçl konaklayan yerli turist say s n n 7-8 milyon kifli düzeyinde oldu unu tahmin ediyor. 3 milyon kifliye dayanan erken rezervasyon rakamlar da yerli turistin neredeyse yar s n n art k erkenci oldu unu gösteriyor. Rapora göre yerli turistin yüzde 50 si 4 ay ve öncesinden rezervasyon yapt r rken, yüzde 35 i 1-4 ay öncesinden, kalan yüzde 15 i ise halen son dakika da rezervasyon yapt rmay tercih ediyor. Erken rezervasyon yapt ranlar n yüzde 60 Antalya ve Antalya n n beldelerini tercih ediyor. Kalan yüzde 40 ise Bodrum, Fethiye, Çeflme ve Marmaris i tercih ediyor. Yurtd fl na giden Türklerin erken rezervasyonla en çok tercih etti i nokta ise Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti. K br s spanya, talya, Fransa, Orta Avrupa, Balkanlar ve Benelüx ülkeleri izliyor. Erken rezervasyon kampanyalar ndan en çok yararlanan illerin bafl nda ise stanbul, Ankara ve zmir gelirken; bu illeri Bursa, Eskiflehir, Antalya, Kayseri, Adana, Gaziantep ve Kocaeli izliyor. Kampanyan n bafllad kas m-aral k aylar nda erken rezervasyon yapt ran tatilciler yüzde 50 ye varan tasarruf elde edebiliyor. Kampanyan n son döneminde ise bu oran yüzde 15 lere iniyor. YURT Ç NDEK SEYAHAT N OLUfiTURDU U C RO 6-7 M LYAR L RA Rapora göre, bu y l önceki y llardan farkl olarak kurdaki hareketlilik turizmci için avantaj oluflturdu. Avro son 5 ayda yaklafl k yüzde 14 de er kazan rken, bu da a rl kl turisti Avrupa dan çeken Türkiye de erken rezervasyon ödemesini avro üzerinden alan turizmcinin yüzünü güldürdü. TÜ K in hane halk iç turizm rakamlar na göre y lda milyon düzeyinde seyahat yap l yor. Türk halk n n büyük bölümü tatilini yak nlar n n yan nda yapmay tercih etse de, rakamlar turistik tesislerde tatil yapanlar n say s n n giderek artt n gösteriyor. Buradan hareketle yurt içindeki seyahatin oluflturdu u cironun 6-7 milyar lira seviyesine dayand tahmin ediliyor. Erken rezervasyon verileri, erken tatil rezervasyonu yapt ranlar n yüzde 85 inin sigorta deste i kulland n da ortaya koyuyor. Erken rezervasyon yapt r p da daha sonra bundan vazgeçenlerin oran ise sadece yüzde 10 lar düzeyinde. Türkiye 2013 y l nda toplam 34.9 milyon turisti a rlad. Yurt d fl nda yaflayan Türklerle birlikte d flar dan gelen turist say s geçen y l 39 milyonu buldu. Türkiye deki otellerde tatil yapan yabanc lar n yüzde 60, hatta baz y llarda yüzde 70 i erken rezervasyon ile yerini çok önceden ay rd. spanya ve talya gibi Akdeniz ülkelerinin Türkiye rezervasyonlar n son dakikaya b rakt göze çarparken, ngiliz ve Almanlar n ise 6 ay ve öncesinden rezervasyon yapma e ilimi gösterdi i dikkat çekiyor. Erken rezervasyonun en çok revaçta oldu u alanlardan birisi de kiral k yatlar yaz için yap lan yat rezervasyonlar yüzde 40 geçmifl durumda. Bu oran spanya, H rvatistan, Yunanistan ve talya gibi di er Akdeniz ülkelerini geride b rak yor. F FA DÜNYA KUPASI ERKEN REZERVASYONA DOP NG ETK S YAPACAK Raporda dünya trendlerine bak ld nda, internet üzerinden yap lan rezervasyonlar kadar seyahat acentalar üzerinden yap lan rezervasyonlar n da pay n art rd yer ald. Seyahat acentalar n n erken rezervasyondan ald pay yüzde 24, yakalad klar büyüme oran ise yüzde 4 olurken; internet üzerinden yap lan erken rezervasyonun pay ise yüzde 65 e yükseldi. Bu y l erken rezervasyona doping etkisi yapan unsurlar n bafl nda Güney Amerika da gerçekleflecek olan FIFA Dünya Kupas geliyor. 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri aras nda Brezilya da oynanacak Dünya Kupas nedeniyle ülkeye 1 milyon 462 bin ek yabanc turistin gelece i hesaplan yor. Resmi hesaplara göre, Dünya Kupas, normalde 6 milyon 18 bin olan 2014 yabanc turist beklentisini 7 milyon 480 bine ç karacak. (AA) Türk turizmciler, Rusya pazar ndan umutlu MOSKOVA - Rusya'n n baflkenti Moskova'da düzenlenen ntourmarket fuar na kat lan Türk turzimciler, bu y l Rusya pazar ndan umutlu. Rusya'da devlet deste iyle düzenlenen en büyük turizm ve seyahat fuarlar ndan kabul edilen ntourmarket'e kat lan Türk turizmci ve otelciler, Rusya pazar nda bu sezon çift haneli rakamlarda büyüme sa lanaca n tahmininde bulundular. Türk turizmciler, Rusya'n n çok büyük bir ekonomi ve çok güçlü bir pazar oldu una dikkati çekerek, 2014 y l n n 2013'den geride olmayaca n dile getirdiler. Akdeniz Turistik Otelciler ve iflletmeciler Birli i (AKTOB) Tan t m Direktörü, Yelda Yüksel Karaca, bu y l Rusya pazar nda, çift haneli rakamlarda art fl beklediklerini söyledi. Karaca, geçen y l Rusya pazar nda yüzde 22'lik bir art fl oldu una dikkati çekerek, "Rusya, iki ana pazardan bir tanesi ve çok büyük bir pazar. Geçen seneki art fl oldukça yüksekti. Otelci arkadafllar, ayn rakam bu sene yakalanmasa bile, iki haneli bir art fl n söz konusu oldu unu söylüyorlar" dedi. Antalyal turizmci Özgür Tunç da erken rezervasyon yapt ranlar n yüksek oldu unu vurgulad. Gelecek sezonda Rusya pazar nda "çift haneli rakamlarda" büyüme sa lanaca n belirten Tunç, "fiu an için 2014 verileri bizim aç m zdan oldukça olumlu. Fuar da baflar l geçiyor. Ruysa ve Türkiye aras nda birtak m anlaflmalar imzan yor. Güzel bir sezon bizi bekliyor" diye konufltu. Bir oteller grubunun Sat fl ve Pazarlama Direktörü Erol Çanga, önümüzdeki turizm sezonu için Rusya'n n çok büyük ve ekonomisi çok güçlü bir pazar oldu unu ifade etti. Çanga, bu y l Rusya pazar nda stabil bir büyüme bekledi ini kaydederek, "Rus halk yla, Türk halk neredeyse kaynaflt. Çok ciddi rakamlara varan evlilikler var, bu iki halk n bibirini tan mas n sa l yor, Rusya'dan gelen misafir say s her geçen gün art yor. Stabil bir art fl beklentisi söz konusu. Özellikle may s ay itibar yla, seviyenin istedi imiz yerlere gelece ini düflünüyorum" diye konufltu. Canga, Rus turistlerin Türkiye'ye y lda birden fazla gelmeleri gerekti ini savundu. Antalya'da faaliyet gösteren bir otelin yetkilisi Ifl l Saral da önümüzdeki sezon turizm beklentileri konusunda 2013 verilerinin alt nda kal nmayaca n ifade etti. Saral, flöyle konufltu: "Rusya'daki ekonomik durum al m gücünü biraz etkilemifl durumda. Ancak 2014 y l 2013'ten eksi olmayacak, ne kadar art da oldu unu sezon sonunda görece iz. Rusya'daki fuarlara kat larak pazar pay m z geniflletmek ve kitle iletiflim yollar n kullanarak insanlara ulaflmay hedefliyoruz." (AA)

14 14 SPOR 22 Mart 2014 Cumartesi fienol GÜNÜÇ BOBO GOL atmay hat rlad Kayserispor'da ikinci sezonunu geçiren Brezilyal golcü oyuncu Bobo, Spor Toto Süper Lig'de 78 gün sonra golle tan flt. KAYSER - AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Kayserispor'daki ilk sezonunda 18 gol atarak, geçti imiz sezonu 5. s rada tamamlayan sar -k rm z l ekibe büyük katk veren Bobo, bu sezonun geride kalan haftalar nda ise bekleneni veremedi. Sakatl klar dolay s yla yeflil sahalardan uzun süre ayr kalan Brezilyal oyuncu daha sonra formas na kavuflsa da geçti imiz y llardaki performans n yakalayamad ve ligin dibine adeta "demir atan" Kayserispor'a katk sa layamad. Sar -k rm z l oyuncu ligin 25. haftas nda dün yap lan Bursaspor maç nda att 2 golle, ligde yaklafl k 3 ay süren gol hasretine son vermifl oldu. Ligdeki en son golünü ilk yar n n son haftas nda 29 Aral k 2013'te Fenerbahçe'ye karfl atan Brezilyal futbolcu, o tarihten bu yana gol sevinci yaflamam flt. Kayserispor'da, Bursaspor maç na kadar forma giydi i 6 karfl laflmada a lar havaland ramayan Bobo, gol orucuna ancak bu hafta son verebildi. Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertu rul Seçme taraf ndan karfl laflmaya ilk 11'de bafllat lan Bobo, 5. ve 71. dakikalarda topu filelerle buluflturarak, uzun süren gol hasretini de bitirmifl oldu. Bobo, Bursaspor maç nda att golle, Spor Lig'deki 78. golüne ulaflm fl oldu. Bu sezon ligde 3 kez gol sevinci yaflayan Bobo, ligde geride kalan 7 sezonda 75 kez topu filelerle buluflturmufltu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertu rul Seçme, yapt aç klamada, Bobo'nun tak m için çok önemli bir oyuncu oldu unu söyledi. Bobo'nun ligin kalan haftalar nda tak ma daha fazla katk sa layaca na inand klar n ifade eden Seçme, flunlar kaydetti: "Bobo maalesef sezona flanss z bir flekilde bafllad. Uzun süre sakatl klarla u raflt. Bursaspor'a gol atarak, uzun süren gol hasretine de son vermifl oldu. nflallah kalan 9 haftada gollerini art rarak, tak m na katk vermeye devam eder. Taraftar m z ve camiam z n ondan beklentisi çok fazla. Bobo'dan gollerinin devam m bekliyoruz. Ligde kalmak istiyoruz. Bu yüzden gollere, galibiyetlere ihtiyac m z var." Sakatl klar dolay s yla yeflil sahalardan uzun süre ayr kalan Brezilyal oyuncu daha sonra formas na kavuflsa da geçti imiz y llardaki performans n yakalayamad ve ligin dibine adeta "demir atan" Kayserispor'a katk sa layamad. Avrupa futbolunda "Frans z" istilas ANKARA - Avrupa'n n en büyük 5 ligi kabul edilen spanya, ngiltere, Almanya, talya ve Fransa'da sezonu itibar yla en fazla say da futbolcusu sahaya ç kan ülke, 440 kifliyle Fransa oldu. AA muhabirinin, Uluslararas Spor Araflt rmalar Merkezi'nin (CIES) yapt çal flmadan derledi i bilgiye göre, futbolcular n do du u ülke baz al nd nda, sezonunun bafl ndan bu yana Avrupa'n n en büyük 5 ligi olarak de erlendirilen spanya (La Liga), ngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), talya (Serie A) ve Fransa'n n (Ligue 1) en üst futbol liglerinde 440 Frans z futbolcu, en az bir maçta sahaya ç kt. Fransa bu sayede 5 büyük ligde en fazla say da futbolcusu sahaya ç kan ülke oldu. Fransa'y 347 futbolcuyla spanya ve 261 oyuncuyla da Almanya izledi. Avrupa'n n 5 büyük liginde yaln zca 181 ngiltere do umlu futbolcu, sezon bafl ndan bu yana forma flans bulabildi. Böylece ngiltere, 5 lig içinde en az futbolcusunun forma giydi i ülke s ralamas nda bafl çekti. 5 ligde spanya, ngiltere, Almanya, talya ve Fransa do umlu oyuncular d fl nda en fazla futbolcusunun sahada yer ald ülkeler, Brezilya ve Arjantin oldu. Bu 5 ligde 117 Brezilyal oyuncu, en az bir maçta sahaya ad m atarken, Arjantinli oyuncu say ise 108 oldu. Fransa, "do du u ülkenin en üst liginde forma giyen futbolcu say s " s ralamas nda da 333 futbolcuyla zirvede yer ald. Fransa'y, 296 yerli oyuncunun en az bir karfl laflmada oynad La Liga ve 242 Almanya do umlu oyuncunun top koflturdu u Bundesliga takip etti. Sezon bafl ndan beri 177 yerli futbolcunun sahaya ç kt ngiltere ise "en az yerli futbolcunun forma flans buldu u ülke" s ralamas nda zirveye oturdu. Fransa ayr ca ngiltere Premier Ligi ve La Liga'da en fazla temsil edilen yabanc ülke olmay da baflard. ngiltere Premier Ligi'nde ngiliz oyunculardan sonra en fazla futbolcusu top koflturan ülke, 45 futbolcuyla Fransa oldu. Frans zlar, 29 futbolcuyla spanyol oyunculardan sonra La Liga kulüplerinin en çok yer verdi i futbolcular listesinde de Arjantin ile ikinci s ray paylaflt. Ligue 1 tak mlar n n, en çok f rsat verdi i yabanc ülke oyuncular Brezilyal lar oldu. Ligue 1'de forma giyen Brezilyal oyuncu say s 20 oldu. Ayn de erlendirmeye göre, Arjantin 51 futbolcuyla Serie A'da en fazla oyuncusu forma giyen ülke oldu. (AA) Fenerbahçe mutlu sona bir kez ulaflamad ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, son 10 y lda 25. haftas n lider tamamlad 5 sezonda sadece bir kez flampiyon olamad. Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken bir maç eksik Fenerbahçe, 54 puanla en yak n rakibi Galatasaray' n 5 puan önünde ilk s rada bulunuyor. Ligde son 10 y la bak ld nda ise sar -lacivertli ekip, 25. haftas n lider tamamlad 5 sezonun 4'ünde flampiyonluk ipini önde gö üslemeyi baflard. Fenerbahçe, , , ve sezonlar nda flampiyonluk kupas n kald r rken, sezonunun son haftas nda Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak flampiyonlu u ezeli rakibi Galatasaray'a kapt rd. Sar -lavicertli ekip, Befliktafl' n 100. y - l nda flampiyonlu a ulaflmas n n ard ndan üst üste iki sezon Alman teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lig kupas n müzesine götürdü. Fenerbahçe, sezonunun 25. haftas n 57 puanla Befliktafl' n üç puan önünde lider geçti. lerleyen haftalarda da zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, 34 hafta sonunda 76 puanla flampiyonlu unu ilan etti. Sar -lacivertlilerin ard ndan 72 puan toplayan Trabzonspor sezonu ikinci s rada kapatt sezonunda 25. haftaya gelindi inde Fenerbahçe 62 puanla zirvede yer al rken, Galatasaray 60 puanla ikinci s rada yer buldu. Sar -lacivertli tak m, baflar l performans n sezonun sonuna kadar sürdürerek 80 puanla mutlu sona ulaflt. Trabzonspor sezonu 77 puanla ikinci s rada tamamlarken, 76 puanl Galatasaray üçüncülükle yetindi. "Sar Kanaryalar", sezonunda ise flampiyonlu u son hafta Denizli'de b rakt. Sezonun 25. haftas n Fenerbahçe ve Galatasaray 59'ar puanla kapat rken, sar - lacivertliler averajla ilk s rada yer ald. Fenerbahçe, 30. haftada liderli i bir haftal na sar -k rm z l lara devretti. 31. haftada tekrar zirveye oturan Fenerbahçe, son hafta Denizli'de adeta "flok" yaflad. Galatasaray' n eski baflkan Adnan Polat' n daha önce söyledi i gibi sar -k rm z l tak m, ligin son haftas nda Fenerbahçe'nin Denizli ile 1-1 berabere kalmas yla saat 20.45'te flampiyonlu unu ilan etti. Fenerbahçe, Denizli'de yaflad floku erken atlatarak sezonunda flampiyonluk kupas n kald rmay baflard. Sar -lacivertli tak m, sezonun son 9 haftas na 51 puanla Befliktafl' n 6 puan önünde lider girdi. flini bu kez flansa b rakmayan "Sar Kanaryalar", liderli i 25. haftadan itibaren hiç b rakmad. Fenerbahçe, 34 haftal k maratonun sonunda "Kara Kartal"a 9 puan fark atarak 70 puanla flampiyon oldu. Sar -lacivertli ekip, son olarak sezonunda mutlu sona ulaflt. Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonun 25. haftas - n 57'fler puanla geçti. Averajla lider durumda bulunan sar -lacivertliler, 27. haftada bordo-mavili ekibe liderli i kapt rd. Trabzonspor'dan üç hafta sonra tekrar liderli i devralan Fenerbahçe, sezonun bitimine kadar zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 82'fler puanla tamamlarken, sar -lacivertliler averajla flampiyonluk ipini 18. kez gö üsledi. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 22 Mart 2014 Cumartesi15 Trabzonspor'dan ayr lmak BURUKLUK VER YOR Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reflit Akçay, "25 y l idealim olarak ve çok uzanmam gereken nokta olarak gördü üm Trabzonspor teknik direktörlü ünü 9 ayl k bir sürede avuçlar m n içinden kaybetmifl olmak bana burukluk veriyor" dedi. TRABZON - Akçay, çeflitli ziyaretlerde bulunmak için geldi i Kütahya'n n Tavflanl ilçesinde, AA muhabirine yapt aç klamada,?türkiye Süper Ligi'nin di er liglere göre çok tercih edilen bir lig olmad n savundu. spanya, ngiltere, Almanya futbol liglerinin h z, disiplin, taktik beceri anlam nda en fazla tercih edilen ligler oldu unu ifade eden Akçay, flöyle konufltu: "Kulüplerin kurumsal yap lar güçlü bir halde, mallar n satabiliyorlar. Ürünlerini satabiliyorlar. Bunun için kaliteli bir ürün ortaya ç k yor. Herkeste bir fedakarl k ve ifl birli i var. Bizde bunu göremiyorsunuz. Bizde bir da n kl k söz konusu. Futbolun içindeki argümanlar veya aktörler birbirleriyle ilgili ayn amaç üzerinde birleflme konusunda oldukça problemli. Biz bir ifl yap yoruz ancak anlamland ram yoruz. Bir dönem Frank Rijkaard geldi, Türkiye'de çal flt. Türkiye'de her fley var ancak bir fleyden yeterince yok. fiimdi herkes kendi alan içerisinde kalmay bu anlamlar di er baz çal flmalarla birlefltirerek bir ürüne dönüfltürme konusunda çok becerikli de iliz." Akçay, bugün bir yerde, futbolun içinde baflar veya aksakl k varsa bunun birinci sebebini yönetimlere ba lad n belirterek, daha sonra baflar ya da aksakl klar n futbolcular, taraftar, kulüp yap s ve antrenörlere ba l oldu unu kaydetti. "Katk yapma aç s ndan, yönetim anlay fllar m z n biraz de iflmesi gerekiyor" diyen Akçay, flöyle devam etti: "Antrenör arkadafllar m z n özellikle futbolun ihtiyaçlar konusunda baz saptamalar olmas gerekiyor. Antrenörlerin saf, temiz, kalpten ürün üretmeye, anlamland rmaya, felsefeye dönük, fedakarl k yapabilme gücü olmas laz md r. K skançl klar ve 'ben' duygusunun hakim olmas futbol için çok cazip fleyler de il. Futboldaki karmafl k yap y bir insan n tek bafl na üstlenmesi, çözmesi, detayland rmas, çok zordur. E er ifl birli i yap lmazsa yani yönetici 'ben yapar m, benim hocaya ihtiyac m yok, projeyi yönetecek taraftara ihtiyac m yoktur' derse asla baflaramaz. Antrenör içinde öyle, ekibini iyi kuracak, iliflkilerini iyi yapacak, bu iflin yap lmas nda herkesin fedakarl kla samimi çal flmas gerekiyor. Biz o konuda bir ekol oluflturamad k. Ekol oluflturamad m z sürece sizin ürününüzü kimse sat n almaz." Akçay, Trabzonspor'da göreve bafllarken tak m n ortam n iyi inceleyerek, detayland rarak, ifle bafllaman n ve izlenecek yolun ne olmas gerekti- iyle ilgili bir tak m kararlar ald n bildirdi. Ald kararlar n oyuncular n kalbine giden yol olarak belirlenmesi yolunu takip etti ini anlatan Akçay, flunlar söyledi: "1461 Trabzonspor'dan gelen olumlu çal flmalar, toplumun belli bölümünde de bizi tercih edilen bir teknik adam olarak, güvenilir bir teknik adam olarak lanse etti. Toplumun bir k sm da bizi böyle de erlendirdi. Ekip olarak ayr ld m z noktaya kadar evet belki çok üst düzey bir baflar olmad. Kendimizi baflar s z olarak Süper Lig'i "düflme korkusu" sard ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken üç büyükler d fl ndaki 15 tak m, son 10 y l n en yüksek küme düflme baraj puan 41'e henüz ulaflamad. Spor Toto Süper Lig'in son 10 sezonunda 41 puana ulaflan tak mlar ligde kalmay baflard. Ancak bu sezon puan tablosunda henüz ilk üç s rada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ve Befliktafl d fl ndaki ekipler 41 puan baraj n geçemedi. Trabzonspor, 37 puanla 4. s rada yer al rken, 5, 6 ve 7. s radaki Eskiflehirspor, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor ise 36'flar puana sahip. Süper Lig'de 6 tak m ise henüz 30 puan baraj n geçemedi. Son s radaki Kayserispor 19 puanda kal rken, 17. Kayseri Erciyesspor'un 25, 16. Çaykur Rizespor ve 15. Medical Park Antalyaspor ise 26'flar puan bulunuyor. Bursaspor, sezonunda 40 puan toplamas na ra men küme düflmekten kurtulamam flt. Yeflil-beyazl tak m, 41 puanl stanbulspor'un bir puan gerisinde 16. s rada yer alarak Süper Lig'e veda etmiflti. (AA) kabul etmiyorum. Baflar l bir seviyede b rakt m düflünüyorum. D fl sahada biraz problemli bir zaman geçirdik. ç saha ve Avrupa yolunda baflar l oldu umuzu düflünüyorum. Avrupa ligi, içerisinde hareket ederken, tüm oyuncular m z o lig içerisinde görerek bir enerji oluflturmaya çal flt k. Bunda da baflar l olduk. E er bir fleyleri yerine oturtmak istiyorsak, birbirimizin akl na güvenmeliyiz, birbirimizin zekas yla alay etmeden herkesin söyleyecek sözleri olabilir. Futbolda bunu sayg ile karfl layacaks n z ancak haddini bilmek de çok önemlidir." Akçay, futbolun görsel hazla ilgili bir spor dal oldu una dikkati çekerek, futbol içindeki insanlar n çeflitli yorumlar yapabildi ini vurgulad. Kimsenin haddini aflmadan yorum yapabilece ine de inen Akçay, "Ülkemizde belden afla ya vuran baz gazeteciler, spor yorumculu u yapan insanlara da rastl yoruz" dedi. Akçay, uzun y llardan beri futbolun oynand Trabzon'da efsane bir tak m n bulunmas n n ve bu tak m n toplumu motive eden 20 y ll k bir süreç yaflatmas n n taraftar futbol konusunda afl r öz güvene itti ini dile getirdi. Trabzonspor'un efsane tak m n n dönemini yaflayanlar n anlatt klar yla büyüyenlerin o mutlu olma beklentisini istedi ini belirten Akçay, flunlar ifade etti: "Trabzonspor'un efsane tak m n n baflar lar n tekrar yaflamak isteyen taraftar bunun için afl r gergin, stresli. Duygular n n yüksek olmas bu konuda da onlar afl r derecede geriyor. Genç olmalar da onlar etkiliyor. Bütün bunlar bir araya geldi inde de gergin kitle oluyor. Bu gergin kitlede, yörenin fizyolojik yap s yla, ruhsal yap s yla ilgili çok tez canl l k var. Taraftar n ma lubiyete karfl, kaybetmeye karfl genetik direncinin olmas, antrenör ve futbolcu üzerinizde bir bask ya dönüflüyor. 'Bizim flöyle geçmiflimiz var, ben oynam fl m, babam oynam fl, dedem oynam fl, ben futbolu bilirim' düflüncesi bir hakl l k hissine neden oluyor. Afl r derecede yorumlara gidiyor. Haddini aflma seviyesine geliyor." Akçay, Trabzon halk n n kendisine olan teveccüh sözlerinden sonra kendisini onlara karfl daha sorumlu hissetti ini vurgulad. Kendisine gösterilen sevgiden dolay mutlu oldu unu ifade eden Akçay, sözlerini flöyle sürdürdü: "25 y l ideal olarak gördü üm ve çok uzanmam gereken nokta olarak gördü üm Trabzonspor teknik direktörlü ünü 9 ayl k bir sürede avuçlar - m n içinden kaybetmifl olmak bana burukluk veriyor. 'Sen ne yapt n' diye ac mas z flekilde kendimi sorguluyorum. Üst düzeyde araflt rma ve kendini de erlendirme yapman laz m. Trabzon'da bana çok güvenen insanlar vard Trabzonspor'da bunun hayata geçirilmesi noktas nda kendimi görevli hissetmifl birisi olarak bu misyonu yerine daha getirebilmeliydim. Bir fleyler yaflad k, ac lar çektik. Trabzonspor'un içinde bulundu u flartlar belli, çözümlerden biri alttan oyuncular n yukar ya gelmesidir." (AA) Bedelsiz geldi, tak m na hayat verdi KAYSER - Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayseri Erciyesspor'un, sezon sonuna kadar bedelsiz kiralad Edinho, 6 maçta 7 gol atarak, tak m n n ligde kalma umutlar n art ran oyuncu oldu. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, ara transfer döneminin son saatlerinde Portekiz'in Sporting Braga tak m ndan sat n alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan Arnaldo Edi Lopes da Silva (Edinho), yeni kulübü mavisiyahl larda ç kt 6 maçta at 7 gol ve 1 asistle tak m n n kurtar c s oldu. Son olarak hafta sonu stanbul'daki maçta penalt dan Fenerbahçe filelerini de havaland ran 31 yafl ndaki Portekizli oyuncu ligdeki 7. golünü kaydetti. Golcü futbolcu, ligde Akhisar Belediyespor ve Kayserispor maçlar nda 2'fler, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlar nda birer kez meflin yuvarla a larla buluflturdu. Maç bafl na 1.17 gol ortalamas yakalayan Edinho, sadece Kayseri Erciyesspor'un 2-1 kazand Kardemir Karabükspor maç nda fileleri havaland ramad. Portekizli oyuncu bu karfl laflmada gol atamasa da yapt asistle tak m n n sahadan 2-1 galip ayr lmas nda pay sahibi oldu. Edinho, att 7 golle Spor Toto Süper Lig'in ikinci yar s n n en golcü oyuncusu oldu. Ligin ikinci yar s nda Edinho'dan sonra en fazla gol atan oyuncular ise 8 maçta 6 gol kaydeden Elaz sporlu Deniz Y lmaz ve 8 maçta 5 kez fileleri havaland ran Gençlerbirli i'nin golcüsü Bogdan Stancu oldu. Gol krall yar fl nda 13'er golle Sivassporlu Aatif Chahechouhe ve Galatasarayl Burak Y lmaz zirvede yer al rken, Edinho da ikinci yar s nda gelmesine ra men Süper Lig'de 7 golle bu listede kendine yer buldu. Kayseri Erciyesspor'daki performans yla ön plana ç kan Edinho, Portekiz Milli Tak m Teknik Direktörü Paulo Bento'nun da dikkatini çekti. Bento, Portekiz'in 5 Mart'ta Kamerun ile yapt haz rl k maç kadrosuna Edinho'yu da ça rd. Edihno bu davetle tam 4 y l sonra milli tak ma ça r lm fl oldu. Portekiz'in 5-1 kazand maçta ikinci yar da oyuna giren Edinho, 77. dakikada tak m n n 4. golünü kaydetti. Kayseri Erciyesspor'da gollerini atan Edinho, Kamerun'u filelerini havaland rarak, mili tak m da bofl geçmemifl oldu. Kayseri Erciyesspor Bas n Sözcüsü Kaan Savruk, Edinho gibi kaliteli bir oyuncunun kadrolar nda oldu u için çok mutlu olduklar n söyledi. Edinho'nun ilerleyen haftalarda daha da iyi olmas n beklediklerini vurgulayan Savruk, flöyle devam etti: "Edinho'nun baflar s ndan dolay çok sevinçliyiz. Oyuncumuz tak m arkadafllar yla k sa sürede güzel bir uyum sa lad. Oyuncumuzu tebrik ediyoruz. Kesinlikle çok iyi bir performans gösteriyor. Tak m için çok önemli bir futbolcu. Edinho'dan beklentilerimiz fazla. nflallah bu performans n sene sonuna kadar devam ettirir ve biz de ligde kal r z." (AA)

16 22 Mart 2014 Cumartesi Yasemin AYDO DU Osmanl Arflivleri nde, son dönemlerde özellikle slam alemi taraf ndan s kça elefltirilen Kabe çevresindeki yüksek binalarla ilgili bir fermana rastland. Sultan II. Selim taraf ndan dönemin Harem fieyhi Kad Hüseyin e 30 Eylül 1574 te gönderilen fermanla Kabe nin çevresindeki ortalama 5 metreden yüksek binalar ile bitifli indeki evlerin y k lmas emredildi. Foto rafta 1868 y l na ait Kabe-i Muazzama krokisi yer al yor. II.Selim, Kabe çevresine yüksek bina yap lmas na karfl ç km fl STANBUL - U UR ASLANHAN - Konuyla ilgili Yedik ta Tarih ve Kültür Dergisi nin son say s nda makalesi yer alan tarihçi-yazar Selman Soydemir AA muhabirine yapt aç klamada, Osmanl Arflivleri nden ç kan belgenin, özellikle Mekke ve Medine söz konusu oldu unda Osmanl padiflahlar n n ne kadar hassas davrand n gösterdi ini söyledi. Yavuz Sultan Selim in 1517 de M s r fethiyle Mekke ve Medine hizmetlerinin Osmanl lar n uhdesine geçti ini anlatan Soydemir, Hicaz n yönetimini Memluklulardan devrald ktan sonra slam dünyas n n tek lideri olan Osmanl Devleti nin, art k hac hizmetlerini de üstlendi ini, II. Selim in kendisini Hadimü l- Haremeyn yani mukaddes topraklar n hizmetçisi olarak gördü ünü aktard. OSMANLI PAD fiahlari KUTSAL TOPRAKLARA GÖZLER G B BAKTI Soydemir, Yavuz Sultan Selim in mukaddes topraklar n n hizmetçisi oldu unu belirtmesinin bile Osmanl lar n mübarek topraklara ne gözle bakt klar n güzel bir flekilde özetledi ini vurgulayarak, Hicaz n Osmanl Devleti himayesine geçmesiyle mübarek beldeler için yeni bir devir bafllatt n, Hicaz halk na, bölgeye gelen hac lara, Resulullah n ziyaretçilerine ve yolculara yönelik hizmetlerin artt n anlatt. Bu kimselerin istirahatlar, yol emniyetlerinin sa lanmas ve devaml olarak dinin ve slami hükümlerin korunmas gibi durumlar n da Osmanl Devleti taraf ndan itinayla takip edildi ini ifade eden Soydemir, Osmanl lar n bu beldelere hizmetlerinin II. Selim ile bafllad n, hemen hemen bütün Osmanl sultanlar n n bu mübarek beldeler üzerinde ehemmiyetle durduklar n bildirdi. HACILAR RAHATSIZ OLDU, PAD fiah EMRETT Soydemir, bu hassasiyetlerin bir örne inin de Osmanl Arflivi nde rastlad klar bir belgeyle tescil edildi ini kaydederek, arflivlerde ulafl lan 30 Eylül 1574 tarihli belgeye de indi. Selman Soydemir, Sultan II. Selim in Harem-i fierif in etraf ndaki tuvaletlerin kokusundan hac lar n rahats z oldu unu belirterek, bu tuvaletlerin Harem-i fierif ten uzaklaflt r lmas na, Harem-i fierif e bitiflik olan evlerin hac lara ve Beytullah a verdikleri zarardan dolay y kt r lmas na dair Harem fieyhi Kad Hüseyin e ferman gönderdi ini söyledi. PAD fiah, KEND EV N N DE YIKILMASINI EMRETT Sultan II. Selim in gönderdi i fermanda kendi evininin de y k lmas n emretmesi flu cümlelerinden anlafl l yor: fiimdi, daha önce taraf mdan Harem-i fierif duvar na bitiflik bir ev sat n al n p, y lda 120 alt n sikkeye kiraya verilip, devletimin ve saltanat m n devam ve bekas için Sure-i Fetih okunup testilerle su da t l rd. Harem-i fierif duvar na bitiflik olmas uygun görülmeyip, evvela bu evin y k lmas ve zikrolunan paran n Cidde mahsulünden tayin olunmas bab nda Cidde Emini ne hükm-i hümayunum gönderilmifltir. Buyurdum ki, hükm-i flerifim sana ulaflt nda asla geciktirmeyip emrim gere ince ilk baflta o evi ve daha sonra Harem-i fierif duvarlar na bitiflik olan di er evleri, kimin olursa olsun tamamen y karak ortadan kald ras n ve Harem-i fierif dahilinde binadan eser b rakmayas n. Medrese tuvaletlerini dahi kald r p, Harem-i fierif in d fl nda münasip bir yerde yapt ras n. YÜKSEK B NALARA L fik N EM R Fermanda, Kabe nin çevresinde yüksek binalar n yapt r lmamas ve y k lmas na dair ifadeler de flu flekilde yer al yor: Harem-i fierif in haricinde 4 taraf ev vesair binalardan alt flar zira yer ay rt p, her taraftan 6 arfl na var ncaya kadar olan evleri dahi y kt r p, Beytullahi l-haram ve Harem-i fierif e yüksekten bakt rmayas n. Amma bu bahane ile mübaflirlere ald rmaktan ziyade kaç nas n. Zikrolunan paray her sene Cidde Emini nden al p, eskiden oldu u gibi Sure-i Fetih okutup testilerle su da tt ras n. Bu husus bundan sonra gizlice takip edilecek olup, kimini himaye ve kiminin hat r n k rmamak için aksine bir durum görürsem ve Harem-i fierif e bitiflik veya 6 arfl ndan yak n ev veya bina oldu u halde y kt rmam flsan neticesi size ait olup özrünüz kabul edilmeyecektir. Kimseye itimat etmeyip, kendiniz bizzat ilgilenip, ihmal ve gevfleklik etmekten kaç nas n z. (AA) Türk bilim adam çelik kadar dayan kla ama daha hafif polimer malzeme üretti Foto raf n Dili UfiAK - SONER KILINÇ - Uflak Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. dris Kaynak, 15 y ld r sürdürdü ü çal flman n ard ndan birçok alanda çeli in yerine kullan labilecek, çeli in 5 te 1 i oran nda özgül a rl a sahip nano takviyeli polimer malzeme üretti. dris Kaynak, AA muhabirine yapt aç klamada, nano takviyeli polimer malzeme üretimi konusunda y llard r sürdürdü ü çal flmalar n ard ndan Polimer çelik ad n verdi i ürünü ortaya ç kard n belirtti. Mukavemet gücünün, düflük karbonlu çelik malzemeye eflde er, özgül a rl n n ise 5 te 1 i oran nda oldu unu dile getiren Kaynak, bu malzemenin çeli in kullan ld pek çok endüstriyel alanda ç r açaca n söyledi. Ürüne Rus Patent Ofisi nden 20 y ll na uluslararas patent ald n ve seri üretimine geçmek için çal flmalar sürdürdüklerini kaydeden Kaynak, Nano-takviyeli polimer granüle malzemenin özgül a rl yaklafl k 1,41 gr/cm3 ve kopma noktas 235MPa. Bu flu demek, üretilen malzeme St-37 düflük karbonlu çelik malzemenin mukavemetine sahip ve özgül a rl 7,8 gr/cm3 olan çelikten 5,5 kat daha hafif bir ürün. Ürün çeli in yan s ra özgür a rl bak m ndan alüminyum ve magnezyumdan da hafif. Hafifli inin yan s ra kullan m kolayl ve montaj süresini azaltmas yla da korozyon problemini ortadan kald r yor. Üretim maliyeti aç s ndan da büyük bir avantaj var. Düflük karbonlu çeli in kullan ld her alanda rahatl kla kullan labilir dedi. Ürünün özellikle havac l k, otomotiv, tafl mac l k, inflaat sektörlerinde genifl kullan m alan bulaca n ifade eden Kaynak, flu bilgileri verdi: Otomotiv ve havac l kta bu ürün çok genifl kullan m alan bulacak. Havac l kta uçak parçalar nda; havaland rma sistemlerinde kullan lan alüminyum yerini alabilece i gibi uça n pek çok bölgesinde kullan labilir çünkü çelikten 5,5 kat daha hafif. Çok basit bir örnekle uluslararas konteyner üretiminde bu ürün nas l avantajlar sa layacak? Uluslararas tafl mac l k yapan bir gemi ayn anda binlerce konteyner tafl mak zorunda. Bu konteynerlerin olmas gerekenden befl kat daha hafif olmas pek çok avantaj sa layacak. nflaat sektöründe inflaat demirinin kullan ld alanda kullan labilecek. Bir bina yap yorsunuz çat s na tonlarca çelik kullan yorsunuz. Bunun yerine ayn ifli befl kat daha hafif malzeme ile yapabileceksiniz. 100 ton çelik kullanmak varken 20 ton malzeme ile ifli yapabilecek ve korozyon tehlikesi yaflamayacaks n z. Uflak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik ise ürünün endüstriyel alanda pek çok kullan m alan oldu unu belirterek, buluflun önemine dikkati çekti. Üniversite olarak bilimsel projelere önem verdiklerini kaydeden Çelik, Hocam z çok önemli bir bulufla imza att. Kendisini kutluyorum. Üniversiteler art k sadece e itim ö retimin yan nda bu tür bilimsel çal flmalara imza atmal diye düflünüyorum. Çünkü her bilimsel baflar ülkemizin ekonomisine önemli katk lar sa lar. (AA)

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı