Türkiye, petrol ihrac etmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, petrol ihrac etmelidir"

Transkript

1 Gelecekte bankac l k MOB L "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. HABER 7. SAYFADA TO dan ticareti büyüten bir imza Türkiye'deki ngiliz Ticaret Odas taraf ndan gelifltirilen Mutabakat Bildirisi'nin (MOU) ilki stanbul Ticaret Odas ile Londra Finans Merkezi Belediye Baflkan Fiona Woolf 'un da haz r bulundu u törende imzaland. HABER 7. SAYFADA Volkswagen Polonya dedi Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Ticari Araçlar letiflim Müdürü Dr. Guenther Scherelis, VW'nin yeni Crafter yat r m n Polonya'da yapma karar al nmas nda ülkedeki ucuz iflçilik ücretlerinin önemli etken oldu unu söyledi. HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Seçim öncesine eyvallah da Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada ISSN Mart 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Türkiye, petrol ihrac etmelidir Petrol vanalar n KISIYORLAR Irak n niyeti nedir? Irak'tan Türkiye'ye petrol ak fl ndaki geçen y l dikkat çeken azal fl, bu y l n ilk ay nda da devam etti. Kerkük-Yumurtal k hatt ndan tafl nan petrol miktar, ocakta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 24 azal flla 5 milyon 968 bin varile geriledi. HABER 6. SAYFADA Türkiye statistik Kurumu, 65 ve daha yukar yafltaki nüfusun toplam nüfus içindeki oran n n 2013 y - l nda yüzde 7,7 oldu unu bildirdi. Türkiye'nin yafll nüfus oran n n 2023'te yüzde 10,2'ye yükselerek "çok yafll " nüfus yap s na sahip ülkeler aras nda yer alaca tahmin ediliyor. 2012'de en yüksek yafll nüfus oran na sahip ilk üç ülke s ras yla Japonya, Almanya ve talya olurken, Türkiye 91. s rada yer ald. Türkiye'de toplam nüfusun art fl h z 2013'te binde 13,7 iken yafll nüfusun art fl h z binde 36,2 oldu. Türkiye'de geçen y l 100 çal flan n bakmas gereken yafll say s 11 oldu, bu say n n 2030'da 19'a yükselmesi bekleniyor. HABER 12. SAYFADA dan takip edebilirsiniz Enerji Uzman Dr. Cemil Ertem, "Rusya'n n K r m' kendisine ba lad, hatta Ukrayna'da neyin ne olaca n n belli olmad bu ortamda, Bat n n do al gaz için Güney Gaz Koridoru, petrol için de Kuzey Irak-Ceyhan merkezli ihracat desteklemekten baflka çaresi yok" dedi. Ertem, "Türkiye, Bakan Y ld z' n söyledi i gibi ihracata bafllamal d r, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin de iradesi bu yöndedir" diye konufltu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Y ld z' n Ceyhan'daki depolardaki petrolün ihracat na bafllanabilece i" yönündeki aç klamas na iliflkin de erlendirmesinde Ertem, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Türkiye'ye ihracata devam etmesinin "bu petrolün sahibi biziz, siz istedi inizi yapabilirsiniz" anlam tafl - d n söyledi. HABER 6. SAYFADA 2023'te ÇOK YAfiLI nüfus yap m z olacak www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Keçiören de erlendi Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. HABER 3. SAYFADA yi Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Turizmde RUS umudu Rusya'n n baflkenti Moskova'da düzenlenen ntourmarket fuar na kat - lan Türk turzimciler, bu y l Rusya pazar ndan umutlu. Ç FT HANEL BÜYÜME OLUR Rusya'da devlet deste- iyle düzenlenen en büyük turizm ve seyahat fuarlar ndan kabul edilen ntourmarket'e kat - lan Türk turizmci ve otelciler, Rusya pazar nda bu sezon çift haneli rakamlarda büyüme sa lanaca n tahmininde bulundular. HABER 13. SAYFADA II.Selim in Kabe HASSAS YET HABER 16. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi THY için bir baflar GALLEY lansman THY, Türk Hava Yollar Teknik Afi ve TAI ortakl nda kurulan TCI Kabin çi Sistemleri Afi, tasar m Türk mühendisler taraf ndan yap lan ilk yerli kabin içi mutfa "galley" üretimi lansman yap ld. HABER 12. SAYFADA 14 milyon tonluk kömürümüz var Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Soma'da kurulacak Kolin Termik Santrali'nin temel atma törenine kat ld. HABER 6. SAYFADA 20 Mart 2014 Resmi Gazete Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü E itim- Ö retim Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik stanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 22 Mart 2014 Cumartesi Meltem Ekiz S NEMA: KURTULUfi S NEMA: ONG BANK 2 Orijinal Ad : Terminator 4: Salvation Yönetmen : McG Oyuncular : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin Yap m : 2009 Aksiyon Skynet in nükleer bir sald r yla insanl n büyük bir bölümünü yok etmesinden sonra, hayatta kalan bir grup insan, John Connor liderli inde makinelerin ifllerini bitirmesine engel olmak için mücadele etmeye bafllar. Mick Jagger' n sevgilisi Scott ölü bulundu Sizin için seçtiklerimiz Tür: Aksiyon Yönetmen: Tony Jaa, Panna Rittikrai Orijinal smi: Ong Bak 2 Yap m: 2008 Oyuncular: Tony Jaa, Pongpat Wachirabunjong, Janista Choochuaisuwan, Nirut Sirichanya, Patthama Panthong Kral Naresuan hükümdarl s ras nda, Tien küçük yaflta ailesi öldürülmüfl bir çocuktur. Krall k s n rlar içerisinde sadece asillerin kulland bir dans türü olan Khon ad verilen bir dans ö renen Tien, ilerde bunu kullanacakt r. H rs zlar taraf ndan büyütülen ve çalmay ö renen Tien, k sa zamanda ayn h rs zlar sayesinde savaflmay da ö renerek krall k flövalyelerinden biri olur. ngiliz rock grubu The Rolling Stones'un kurucu üyesi, efsanevi müzisyen Mick Jagger'in tasar mc k z arkadafl L'Wren Scott, New York'taki apartman dairesinde ölü bulundu. DIfi HABERLER- Rolling Stones un efsane solisti Mick Jagger in (70) eski sevgilisi olan modac L Wren Scott (47), New York taki lüks apartman dairesinde flal n kullanarak kendini as p intihar etti. Geçti imiz haftaki Londra Moda Haftas ndaki defilesini de son anda koleksiyonunun yetiflmedi ini bahane ederek iptal eden Scott n ölümü üzerine bir aç klama yay nlayan Jagger n sözcüsü tamamen bir floktay z ve çok periflan ifadelerini kulland. ntihara gerekçe olarak ünlü modac n n son zamanlarda iflinin çok kötü gitti i ve firmas n n çökmek üzere oldu u iddia edildi. Mesle e manken olarak bafllayan Scott n müflterileri aras nda Michelle Obama, Kate Moss, Sara Jessica Parker, Naomi Cambell, Madonna ve Nicole Kidman da bulunuyordu. Wren Scott, uzun boyuyla her gitti i yerde dikkat çekiyordu. Kat ld davetlerde ilgi oda olan L Wren Scott 1.95 boyunda sevgilisi ünlü flark c Jagger ise 1.78 boyunda. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Ebru Yaflar Erbil de konser verdi ERB L - Sanatç Ebru Yaflar ve Hatem el- Iraki, 8'inci Uluslararas Erbil Festivali kapsam nda konser verdi. Erbil'in 2014 Arap Ülkeleri Kültür Baflkenti olmas dolay s yla Valilikçe organize edilen etkinlikler, fianedar Park 'nda devam ediyor. Ebru Yaflar ve Hatem el-iraki, binlerce kiflinin topland alanda konser verdi. Konsere gelen vatandafllar Kürtçe selamlayan Yaflar, daha sonra flark lar n seslendirdi. Erbilliler, halay çekerek sanatç ya efllik etti. Baz gençlerin, sahnenin önündeki havuza atlayarak Yaflar'a çiçek vermeye çal flt görüldü. Daha sonra sahneye ç kan Hatem el-iraki ise flark lar n Arapça seslendirdi. Konserlerin ard ndan geleneksel Kürt k yafeti defilesi gerçeklefltirildi. (AA)

3 ANKARA Gözde Kiflin 22 Mart 2014 Cumartesi 3 Tiryaki, Çinçin deki DE fi M anlatt HABER MERKEZ - Gece gündüz demeden Alt nda için çal flan Baflkan Tiryaki, mahalle toplant lar n tüm h z yla sürdürüyor.çinçin e yap lan toplu konut sakinleriyle kahvalt da buluflan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, bundan birkaç y l önce insanlar n arabayla dahi geçmekten kaç nd klar bu mahallenin, bugün Ankara n n yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi ini belirtti. Çinçin e yap lan Alt nda Kültür Saray nda gerçekleflen toplant ya, vatandafllar n ilgisi yo undu. Özellikle çocuklar, Baflkan amcalar ile foto raf çektirmek için yar flt. Bir sunum eflli inde vatandafllara mahallede yap lan çal flmalar hakk nda bilgi veren Baflkan Tiryaki, Çinçin den Gültepe ye geçifl öyküsünü anlatt. lk y llarda zorlu bir mücadele verdiklerini hat rlatan Baflkan Tiryaki, y k mlar n tamamlanmas ile birlikte Çinçin, yeni ad yla Gültepe Mahallesi nde 3 etap toplu konut yapt klar n, bölgeye iki okul, bir sa l k oca, Alt nda lçe Emniyet Müdürlü ü, lçe Müftülü ü ve dü ün, niflan, toplant gibi organizasyonlar için bir kültür saray infla ettiklerini söyledi. fiu anda da içinde bir al flverifl merkezi ile, çocuklar n ve kad nlar n yararlanaca, sporla, sanatla, kültürle buluflacaklar bir kültür merkezi infla ettiklerini, birkaç ay sonra tesisin bitece ini aç klayan Baflkan Tiryaki, mahalleyle ilgili yeni projelerin de müjdesini verdi. Bir büyük park, bir cami ve yüzme havuzu inflaat na da k sa sürede bafllanaca n belirten Baflkan Veysel Tiryaki, salondan büyük alk fl ald. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, konuflma sonras nda vatandafllarla tek tek ilgilenerek, sorular n yan tlad. Elmada da bir büyük T YATRO BAfiARISI HABER MERKEZ - Elmada Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi 18 Mart Haftas nedeniyle sergiledi i performansla ilçenin gururu oldular. çlerindeki amatör ruhla profesyonellere tafl ç kart r flekilde büyük bir gurur ve emekle oyunlar n sergilediler. Belediye Kent tiyatrosu ö rencilerinden oluflan 22 kiflilik tiyatro ekibi 3 ayda haz rland klar Çanakkale Destan adl oyunla Çanakkale Savafllar ndaki zorluklar ve mücadeleyi anlatt lar. Gençlerin profesyonellere tafl ç kartacak güzellik ve ustal ktaki performanslar oyunu izlemeye gelenleri duyguland rd. Birçok seyircinin Çanakkale yi, zorluklar anlamas ve a lamas çok olumsuz flartlarda kazan - lan zaferin haf zalardaki yerinin unutulmaz oldu unun iflareti niteli indeydi. Oyunu son sahnesine kadar gözlerini k rpmadan izleyen protokol heyeti oyunun sonunda, yetenekleri ile göz dolduran gençleri tek tek tebrik edip, ö retmenlerine de çiçek takdim ettiler. Baflkan Gazi fiahin, Gençlerimize çok teflekkür ediyoruz. Çok baflar l bir flekilde bizi geçmifle götürdüler. Büyüklerine o mücadeleyi çok iyi bir flekilde aktard lar. Destek olundu unda neler yapabileceklerini hayk rd lar. Bu vesile ile Tüm flehitlerimize Allah tan rahmet yak nlar na da baflsa l diliyorum. Bizleri burada yaln z b rakmayarak bu salonu dolduran siz de- erli hemflerilerime de teflekkür ediyorum. Tiyatro ekibimiz farkl oyunlarla yine sanatseverlerin huzuruna ç kmaya devam edecekler.dedi. Keçiören alt n gibi de erlendi HABER MERKEZ - Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in son befl y ldaki geliflimi emlak fiyatlar na da ciddi bir flekilde yans d. Keçiören Belediyesi nin flehir planlama ve altyap konusundaki baflar l çal flmalar sonucu ilçede yüzde bini aflan metrekare fiyat art fllar görülüyor. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir dedi. Keçiören Belediyesi nin uygulad flehir planlama ve sosyal alan yat r mlar, ilçede gayrimenkul fiyatlar n yüzde bine art fllarla etkiledi y l nda Ovac k da TL aras olan metrekare arsa fiyat 2014 y l nda TL olurken, ayn oranlardaki art fllar Esertepe, Yükseltepe gibi ilçedeki bir çok bölgede de görülüyor. Konu ile ilgili konuflan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise flunlar söyledi: Keçiören deki gayrimenkullerin bu derece de erlenmesi bizim ad m za mutluluk verici. fiehircilik anlay fl m z n do ru yolda oldu umuzu gösterir. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yapt çal flmalarla bölgesini kalk nd rmak, de erli hale getirmektir. Bunu ise nas l baflard k? Göreve geldi imiz 2009 y l nda belediyenin tüm imkanlar kent girifline harcanm flt. Biz ise tüm Keçiören i bir bütün olarak ele ald k ve yat r mlar m z ilçenin geneline yayd k. Bu da Keçiören in tamam nda topyekün bir kalk nma getirdi. Tek mahallenin de il tüm Keçiören in belediyesi olduk. Önümüzdeki dönemde özellikle Ak Parti Hükümetinin Keçiören e en büyük hediyesi metronun aç lmas ve de bizim yürüttü ümüz dev rekreasyon alan Gümüfldere Ihlamur Vadisi projesinin tamamlanmas ile ilçemizdeki kalk nma çok daha h zl flekilde sürecektir. Sadece birkaç y l içinde inflallah tüm vatandafllar m z bunu görecekler; Ankara n n en k ymetli topra Keçiören olacak. Tabii tüm bunlar söylerken, bize her konuda destek ç kan, tüm planlama ve uygulamalar m z da Keçiören Belediyesi ne özel ilgi gösteren Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Baflkan Melih Gökçek e de teflekkürü borç biliyoruz. Keçiören in son befl y lda yaflad h zl kalk nma, Büyükflehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyum içinde çal flmas n n bir ürünüdür. Esifliyle beni yak p kendisine bende eyleyen rüzgâr. Bir atefl yakt na yang n m der elbet Ey hâr yla hasretimi tutuflturan sevgili, atefli de yakacak bir kor bulunur nihayet. Derdimi kâ tlara anlatmak, yang n m kelimelerle paylaflmak geçici bir ferahl k veriyor kalbime. çimi dökemedim hiç bir fliire, anlatamad m aflk m hiç bir yaz ya, kifayet etmiyor kelimeler ama ahvalim anlat yor hâlimi. Çölümsün benim, sana ya mak, seni aflka, seni mutlulu a doyurmak istiyor kalbimden beslenen hayal bulutlar m. Dünyada bunu baflaramazsam, ukbada gerçeklefltirece im tahayyüllerimi. Tarifi yok ki tarif edeyim, s n r yok ki s n r n çizeyim aflk n... Her bak fl yla kalbimi ellerinde eriten sevgili! Ben aflk m, ben sevgimi sana tam olarak vermek isterdim masivada ama olsun biriktiriyorum mahfler için söyleyemediklerimi. Bazen sözler eksik kal yor ama onu tamamlayan hâl lisan m z var iflte. Yoklu umu varl yla en güzel sahraya çeviren çöl, her esifliyle beni yak p kendisine bende eyleyen rüzgâr. Seninle âlem baflka bir manaya, seninle tabiat baflka bir hâle bürünüyor ve seninle kalbim mutluluktan ölüyor. Bak fl yla beni, her zerremi kendisine âfl k eden, gülüflüne müptela oldu um yârim çok bekledim ben seni. Sana ve aflk na AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ ATEfi YAKAN KOR ma lubum diye öyle mutluyum ki, her yeniliflim ayr bir mutluluk çünkü bu öyle bir ma lubiyet ki galip olmakla eflde er. Ben bir bal kt m önceleri, aflk da bir a. Hep yakalanmak istedim ama sahibimi bulamad m bir türlü. Dünya sahras ndaki serab m, mahflerdeki gerçe imsin yâr. Benim besmelem, benim flükrüm, benim mahflerimsin. Bir közün, bir ateflin, bir gözün meftunuyum ben. Ona nefes kadar yak n m ve benim her dem sahibim o yâr. Dili dual, gönlü kalbim taraf mdan mühürlü yârim! Dünyadaki cennetim, mahflerdeki saadetim, gerçek aflkta özlemin bir sonu yok ki... Hüznümü unutturacak kadar çok sev ve öyle çok dileki Mevlâ dan beni, dualarla Yaradan a kalkan ellerimde erisin hasretin atefli. Özlem zorlamazsa âfl, hasret hasret olmaz ki ama raz y m ben o hasretten çünkü flükrün sonu vuslat de il mi? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sen yoksan bestelerde ahenkler ahenk de il, Sendeki güzelli e Leylâ bile denk de il. Gökkufla a l yor senin kokun bir baflka, Senden yans r güzellik yoksa renkler renk de il. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 422 Mart 2014 Cumartesi ANKARA Gözde Kiflin Büyükflehir den Ümitköy e HANIMLAR LOKAL HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ümitköy Mutlukent Mahallesi nde, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Han mlar Lokali nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Ümitköy Mutlukent Mahallesi ndeki Han mlar Lokali nin aç l fl nda konuflan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Büyükflehir Belediyesi olarak hizmetlere tüm h z yla devam ettiklerini ifade ederek, Sizler mutlaka bir han mlar ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Mart 2014 Cumartesi Say : Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir lokali aç lmas n istemifltiniz. Bugün, 21. Han mlar Lokali ni burada aç yoruz. Hepinize hay rl u urlu olsun dedi. Aç l fl n gerçeklefltirdikleri lokalin, butik han mlar lokali tarz nda oldu unu ifade eden Baflkan Gökçek, Seçimlerin ard ndan Çayyolumuzun ihtiyac n karfl layacak, daha büyük bir Aile Yaflam Merkezi de açaca z. Bu merkezimizin içerisinde de birçok aktiviteyi rahatl kla yapabilece iniz mekanlar olacak diye konufltu. Baflkan Gökçek, kad nlara bir müjde daha vererek, Büyükflehir Belediyesi bünyesinde yeni dönemde de hiç olmad kadar çok kad n yöneticinin görev alaca n söyledi. Daha sonra kat l mc larla birlikte aç l fl gerçeklefltiren Baflkan Gökçek, efli Nevin Gökçek ile birlikte içinde halk oyunlar, müzik korolar, platez, fitnes, sauna, step, bilardo gibi aktivitelerin gerçeklefltirilebilece i merkezi gezdi. Y l n Fedakar Annesi ne ödülü Baflkan Tuna verdi Sincan da Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda Y l n En Fedakar Annesi seçildi. Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen etkinlikte Y l n En Fedakar Annesi ne ödülünü Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna verdi. HABER MERKEZ - Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Nedret Arif lkokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Kad nlar Günü kutlamas na kat ld. Sincan daki pek çok kutlamaya kat larak kad nlar n de erini dile getiren Baflkan Tuna, okul taraf ndan Y l n En Fedakar Annesi seçilen Elif Demirbüken e de plaketini de taktim etti. Kad nlar n sadece bir gün de il her zaman özel ve k ymetli oldu unu belirten Baflkan Tuna; Kad nlar n yapt fedakârl klar sadece 1 güne s d rmak do ru de il. Hayat m z n her noktas nda çok önemli bir role sahip olan kad nlar, ailemizin de mihenk tafl d r. Annelerimiz bizim en k ymetlimizdir. Kendi ad ma annem bir tarafa dünya bir tarafa... Kim ki annesinin duas n al yorsa bu hayatta s k nt çekmez, s rt yere gelmez. dedi. E itime verdi i destek için Baflkan Tuna ya teflekkür eden Okul Müdürü Yaflar Lokumcu; Bizlerin her zaman yan nda olan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyorum. Okulumuzun ihtiyaçlar için yan na gitti imizde imkanlar ölçüsünde bize hep yard mc oldu. Bugünde bizleri k rmayarak program m za kat ld. Sincan a ve okulumuza yap lan hizmetler için çok teflekkür ederim. dedi. Ö renci ve velilerin yo un ilgisi ile u urlanan Baflkan Tuna ö rencilerle foto raf çektirdi, sohbet etti. fl adamlar SA DUYU ça r s yapt HABER MERKEZ - Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) 23. Ola an Genel Kurulu gerçekleflti. Genel kurulda, ifl dünyas n n temsilcileri, son günlerde yaflanan kamplaflman n kayg ve tedirginlikleri art rd na dikkat çekerek sa duyu ça r s nda bulundu. OS AD n genel kuruluna Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Belediye Baflkanvekili Müslüm Ertekin, ASO Baflkan Nurettin Özdebir, ÇAS FED Baflkan Nihat Güçlü, AKYURT S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, OS AD A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Akman Karakülah, TOS AD Baflkan Dursun Bayram, Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, Makine Mühendisleri Odas Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender kat ld. Genel Kurul un aç l fl nda konuflan OS AD Baflkan Adnan Keskin, Fabrikalar n kap s n aç k, tezgahlar çal fl r durumda tutman n çabas içinde olduklar n ancak y llar geçerken sorunlar n hiç de iflmedi ini ve Türkiye nin yüksek katma de erli ürünler üretemedi ini söyledi. hracat m z içinde ileri teknoloji ürünlerin pay n n yüzde 2.7 oldu unu, Ar-Ge yat r m oranlar n n da OECD ortalamas n n ancak üçte biri seviyesinde kald n hat rlatan Keskin, Haliyle, yükselen cari aç k, istihdam alanlar n n artan nüfusun ihtiyaçlar n karfl layacak oranlar yakalayamamas, her 4 gençten birinin iflsiz kalmas, yoksulluk, teknolojiyi üretmek yerine ithalat yolunu tercih etmek v.s gibi sorunlar da de iflmiyor. Çünkü, e itim sistemimiz bafltan afla yanl fl. Nitekim PISA verileri de uygulad m z politikan n yanl fll na iflaret ediyor dedi. Türkiye de son y llarda ekonominin içinde bulundu u sorunlar n dahi tart fl lamaz hale geldi ini ifade eden Keskin, toplumdaki kamplaflmadan tedirginlik duyduklar n bildirdi. Keskin, Ne yaz k ki, toplumdaki kamplaflmay, etnik veya inançsal cepheleflmeleri art racak söylem ve tutumlar, giderek bir kabullenmeye dönüflüyor. fl dünyas bölünüyor, devletin birimleri bölünüyor, yarg, bürokrasi bölünüyor. Ölüler bölünüyor, gözyafllar bölünüyor. Türkiye kayg lar n artt, yüzünü döndü ü bat dünyas ile aras ndaki mesafeyi açan giderek daha çok bir Ortado u görünümüne giren bir ülke haline geliyor. Bu bölünmenin, bu ayr flt rmalar n, kamplaflmalar n kimseye faydas olmaz; tarih ayr flt rmalar n ortaya ç kard binlerce trajik olayla doludur. Bar fl n, hak ve hukukun, adaletin olmad bir ülkede de ne yaz k ki ekonomik yönden ahvalimiz de namüsait olur. Bu noktadan h zla uzaklaflmak zorunday z. Aksini düflünmek istemiyoruz. Her zamankinden daha fazla sa duyuya, fleffafl a, aç kl a, demokratik kural ve kurumlara, anayasan n güçler ayr l ilkesinin uygulanmas na ihtiyac m z var diye konufltu. Akyurt S AD Baflkan Azmi Kelemcisoy, Akyurt un Ankara n n geliflmifl sanayi bölgesi oldu unu ve birçok yat r m n yap ld n, mevcut geliflme alan nda Ankara fuar alan n n da yer ald n söyledi. Fuar alan yat r m gündeme geldi inde çok heyecanland klar n ancak yat r m n ilerlemedi ini ifade eden Kelemcisoy, Seçim ortam nda ekonomiyi konuflmak gerekirken kardefl kavgas na neden olacak bir kavgan n içine düfltük. Sokaklar atefl içinde ve bu atefl söndürülece i yerde barutla gidiliyor dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 22 Mart 2014 Cumartesi DUMANLI BELDE TÜB TAK Proje Yar flmas bölge elemelerine Özel Yamanlar damgas n vurdu TUB TAK 45.Liseler Proje Yar flmas 'n n Ege Bölge elemelerine, Özel Yamanlar Koleji damgas n vurdu. 3 Alt n, 3 Gümüfl, 1 Bronz madalya toplam 7 madalya kazanan Yamanlar Koleji, en çok madalya alan okul oldu. Bu y l 45. si düzenlenen Ortaö retim ö rencileri Aras Araflt rma projeleri yar flmas 2014 zmir Bölge sergisi Tepekule Kongre ve sergi Merkezinde yap ld. Toplam 598 projenin baflvuru yapt projeden 100 tanesi sergiye davet edildi. Bu projeler aras nda Jürinin de erlendirmesi sonucunda Özel Yamanlar Koleji ö rencilerinin haz rlad klar 7 proje de ödül ald. Üç tane birincilik elde eden Yamanlar Koleji ö rencileri 5-9 May s 2014 te Ankara Finaline kat lmaya hak kazand lar. Abdulkadir Pamukçu ve E.Kutay Sezen Bilgisayar da Tnode adl projeleri ile Alt n, Osman Akar ve Emre Girgin Matematik dal nda Yeni Geometrik eflitsizlikler üzerine farkl bir çal flma adl projeleri ile Alt n, Ahmet Kömür ve Musa Ar k Sosyoloji dal nda, Kifli mesle idir Sosyoloji adl projeleri ile Alt n madalya kazand. Yine Biyoloji de Gizem Nur Çolak ve Gülbahar Bozkurt "K rm z Kantoron ve Kudret Nar bitki ekstratlar n n sinir hücresi kökenli kanser hücreleri üzerine nörotoksik etkilerinin incelenmesi" adl projeleri ile Gümüfl, M. Akif At c ve Veli Toraman Bilgisayar da Madenci adl projeleri ile Gümüfl, Furkan fiayl ve Ahmet leri Matematik te Pell ve pell tipi denklemlere indirgemeli diziler yard m yla çözüm bulma adl projeleri ile Gümüfl madalya kazan rken, Ö.Faruk Kayar ve Ömer Avc Matematik te Geometri problemlerini karmafl k T.C. HAYMANA ASL YE HUKUK MAHKEMES DOSYA ESAS NO: 2014/7 Esas 2942 SAYILI KAMULAfiTIRMA YASASININ 4650 SAYILI YASA LE DE fit R LEN 10.MADDES NE GÖRE MEfiRUHATTIR Kamulaflt r lan Tafl nmaz n Bulundu u Yer : Ankara li, Haymana lçesi, Kayabafl Mahallesi Mevkii : Pafta No : Ada No : 146 Parsel No : 18 Vasf : Arazi Yüzölçümü : 18 parsel için 960,77 m2 (tafl nmaz n bir k sm ) Malikin Ad ve Soyad : Mevlüt o lu Fazl Ç nar Kamulaflt rmay Yapan darenin Ad : Karayollar Genel Müdürlü ü Aç lacak Davada Husumetin : Karayollar Genel Müdürlü ü Kime Yöneltilece i Kamulaflt rma Bedelinin Yat r laca Banka : T.C. Z RAAT BANKASI HAYMANA fiubes dari Yarg da Dava Açma Süresi : Tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da adli yarg da düzeltim davas aç labilir. Tebli den itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari Yarg ' da dava aç ld - n n ve yürütmenin durdurulmas karar al nd n n mahkememiz dosyas na belgelendirilmedi i takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilecek kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i, konuya ve tafl nmaz n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerinizi tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur (BASIN-3838)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. HAYMANA ASL YE HUKUK MAHKEMES DOSYA ESAS NO: 2014/9 Esas 2942 SAYILI KAMULAfiTIRMA YASASININ 4650 SAYILI YASA LE DE fit R LEN 10.MADDES NE GÖRE MEfiRUHATTIR Kamulaflt r lan Tafl nmaz n Bulundu u Yer : Ankara li, Haymana lçesi, Kayabafl Mah. ile ayn yer Medrese Mahallesi Mevkii : Pafta No : Ada No : 145 ada ve 182 ada Parsel No : 1 parsel ve 18 parsel Vasf : Tarla Yüzölçümü : 1 parsel için 3.265,83 m2'lik k s m, 18 parsel için 1.439,23 m2'lik k s m Malikin Ad ve Soyad : Efe Tar m Ürünleri G da San. Tic. Ltd. fiti. Kamulaflt rmay Yapan darenin Ad : Karayollar Genel Müdürlü ü Aç lacak Davada Husumetin : Karayollar Genel Müdürlü ü Kime Yöneltilece i Kamulaflt rma Bedelinin Yat r laca Banka : T.C. Z RAAT BANKASI HAYMANA fiubes dari Yarg da Dava Açma Süresi : Tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari yarg da iptal ve maddi hatalara karfl da adli yarg da düzeltim davas aç labilir. Tebli den itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaflt rma ifllemine karfl idari Yarg ' da dava aç ld - n n ve yürütmenin durdurulmas karar al nd n n mahkememiz dosyas na belgelendirilmedi i takdirde kamulaflt rma iflleminin kesinleflece i ve mahkemece tespit edilecek kamulaflt rma bedeli üzerinden tafl nmaz mal n kamulaflt rma yapan idare ad na tescil edilece i, konuya ve tafl nmaz n de erine iliflkin tüm savunma ve delillerinizi tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yaz l olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur (BASIN-3840)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar düzleme tafl yarak çözüm bulma adl projeleri ile Bronz madalya ald lar. Ö renciler ödüllerini 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve zmir l Milli E itim Müdürü Vefa Bardakç n n elinden ald lar. Konya ya, 80 milyon fidan dikilecek KONYA - Konya Büyükflehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlü ü aras nda imzalanan protokol çerçevesinde, kentin 584 köy, 168 belde ve 31 ilçesinde oluflturulacak koruluklara 80 milyon fidan dikilecek. Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, Akyokufl Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kent merkezinde son 10 y lda 13 milyon 600 bin fidan toprakla buluflturduklar n söyledi. Yap lan protokol ile Konya'n n farkl bölgelerinde 80 milyon fidan toprakla buluflturacaklar n ifade eden Akyürek, Türkiye nüfusu kadar a ac kente kazand rmak için ad m att klar n, bunun gerçekleflebilecek bir hedef oldu unu dile getirdi. Akyürek, Konya s n rlar nda orman varl n art rarak, Türkiye'deki orman varl na katk sa lam fl olacaklar n vurgulayarak, "Konya'n n 584 köyü, 168 beldesi, 31 ilçesinde köy ve flehir koruluklar oluflturaca z. A aç, çok büyük bir zenginliktir. Do al orman oluflturamayan flehirler, gerçek flehir hüviyetini kazanamaz" dedi. Orman Genel Müdür Yard mc s Yunus fieker de Türkiye'nin, orman varl n art ran nadir ülkelerden biri oldu unu, 2023 hedeflerinin; Türkiye'deki orman varl n yüzde 27'den yüzde 30'a ç karmak oldu unu belirtti. fieker, ülke gündemi aç s ndan son derece önemli olan projeyi gündeme getiren Büyükflehir Belediye Baflkan Akyürek'e teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan fidan dikimi ile ilgili protokol, Akyürek ve fieker aras nda imzaland. (AA) Murat DUMAN YOZGAT VE GURBET Yozgat, Orta Anadolu nun tam ortas nda bulunan bir limizdir. Bozok yaylas olarak bilinen, rak m olarak yüksek co rafi yerde kurulan limiz daha çok ova topraklara sahip olmakla birlikte flehir merkezinin co rafi yap s Çaml k tepesi ve Nohutlu tepeleri aras ndaki vadide yer al r. limizin gelir kayna, tar m ve hayvanc l k üzerine kurulmufltur. Ancak, geliri giderlerine kifayet etmeyen, sanayi kurulufllar n n olmamas nedeniyle, Yozgat halk n n bir ço u bu gelir-gider dengesi yüzünden gerek yurt içi, gerekse de yurt d fl na sürekli göç vermektedir. Yine bu yüzdendir ki, gurbete giden gençlerimiz, hep hizmet verme konumunda kalm fllar, yine gelir düzeyi düflük ifllerde çal flm fllar ve çal flmaktad rlar. Ancak bu geri planda hizmet vermek kader de ildir. Bunun de iflimi için hepimize görev düflmektedir. Yozgat insan n n ba l bulundu u topraklardan özellikle yurt d - fl na göç etmeleri epey bir zaman olmufl, ikinci kuflak olan gençlerimiz,avrupaya aç lan her Türk vatandafl gibi kendi öz kültüründen uzaklaflma noktas na gelmifllerdir. Çok olumsuz flartlardan yine evlatlar n n geleceklerini kurtarmak, onlara güzel yar nlar haz rlamak isteyen ebeveynler geri hizmetlerde, a r ifllerde çal flmaktan öteye gidememifllerdir. Ekonomik özgürlükleri yeterli olmad ndan zar zor okuttuklar yavrular na daima; Bir ifli olsun, devlet dairesinde, hayat n garanti alt na als n. diyerek telkinde bulunmufllard r. Okuyan gençlerimizin de birço u hizmet veren konumunda olmaktan öteye gidememifllerdir. Ata yurtlar n b rakarak göç eden insanlar - m z müteflebbis hâle gelememifl ekonomik özgürlüklerine ulaflmam fllard r. Orta Anadolu insan n n olmazsa olmazlar vard r. Genci, yafll - s, çolu u, çocu u oldukça vatanseverdir. Bayra na, namusuna, evine, ailesine canlar n hiç çekinmeden feda etmekten asla çekinmezler. Bu topraklarda yetiflen yi it gençlerimiz bu yeteneklerini atalar ndan al rlar. Özellikle gençlerimiz vatan sevgisi, büyüklerine sayg, küçüklerine sevgiyle yetifltirilirler. K zlar m z mükemmel bir aile ve anne olmada kusursuzdur. P s r k, tembel, evlerine arkadafllar n davet edip içki masas kurduran kocalar na düflman kesilirler. Mükemmel bir annedirler, azla yetinmesini bilir, efllerinin kazanc na göre kendilerini ayarlar, tutumlu olmaktan asla imtina etmezler. Yozgat insan ; Havas sert insan mert olarak bilinir. Gerçekten de öyledir. Aza kanaat etmeyi bilir, haks zl sevmez, dürüstlü- ünden ise asla ödün vermezler. Yukar da belirtti imiz Orta Anadolu insan n n özellikleri Yozgat insan nda fazlas yla vard r. O hâlde yap lmas gereken gelece e yat r m yapmakt r. Yat r m sadece maddi anlamda de il; örf, âdet, gelenek, görenek gibi manevi de erler içinde olmal d r. Maddi kazan mlar, manevi unsurlarla desteklenmelidir. fiu durum gözden kaç - r lmamal d r; daralan ifl dünyas nda gençler vas flar n gözden geçirerek saltanat ve ihtiflam sunan görsel medya ve ihtiyaçlar n artmas nedeniyle gelece e yat r m yapmal, dünya ticareti konusunda bilgilerini geliflen medya ve ifl dünyas sayesinde gelifltirmelidirler. Peygamber mesle i olan ticaret konusunda bilgilerini sürekli tazelemeli, görsel, yaz l ve di er iletiflim araçlar n kullanmaktan asla imtina etmemelidirler. Burada medyaya da büyük görevler düflmektedir. Dünya ticaretinin nas l yap ld konusunda; alan nda uzmanlar, ifl adamlar na yönelik programlara yer vermeli, gençlerin ve ticaret yapanlar n ufku aç lmal d r. Cesaretin mekan bulmad. tabirinden yola ç karsak tek bafl - na ahlak n da yetersiz kalaca kanaatindeyim. Burada yap lmas gereken, bir metod gelifltirerek gençler özendirilmeli onlar n ufku aç lmal d r. kald ki; bu durum Yozgat n Yi it,vatansever,dürüst gençleriyle s n rl kalmayarak yukar da dile getirdi im temenniler yurt genelinde yayg nlaflt r larak sürdürmelidir, yüksek e itim odakl dil ve ticaret okullar aç lmal bu gençlere difl ülkelerde staj yapma imkânlar sa lanmal d r. Kaliteli mal üreterek ticaret yap lacak memleketlerin ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu çal flmalar yapabilecek kalifiye insanlar yetifltirilmelidir.kald ki, ekonomik özgürlü ü olmayan toplum ve flah slar n ne ailede, ne toplumda, ne de dünyada mutlu ve baflar l olmas asla mümkün de ildir. Yozgat m z n ve Yozgatl m z n gelece i için, daha güzel müreffeh bir toplum olabilmek için fl adamlar m z,flirketlerimiz,sanatkarlar m z,esnaf m z ve siyasetçilerimizin hep birlikte el ele vermesinin ve güç birli i yaparak ilerleme hamlesinin bafllat lmas zamana gelmifltir.yozgat m z n ve Yozgatl m z n ilerlemesi için haydi hep birlikte aya a kalkal m. Beni dinledi iniz için hepiniz sayg ve sevgiyle selamlar hepinize mutlu ve sevgi dolu ömürler dilerim YOZGAT VE GURBET Bozok Yaylas ndan gurbete geldik, Hasretler çekerek zor düzen kurduk, Bir somun ekme i biz befle böldük, Zorluklar çekerek zor düzen kurduk,.. Namerde, densize, e medik bafl, Kuru suvan yedik çatmad k kafl, Sofram z bulduk kavim gardafl, Helalden kazan p kâr düzen kurduk man bahçesinde hakla dirildik, Densize k zarak her gün gerildik, Gerçek insan olup befle sar ld k, Dünya fani dedik dar düzen kurduk Töre hüküm sürer bilmeyen k nar, Gelenek çok a r kor alev yanar, O lumuz k z m z pervane döner, Sayg yla kalkarak kor düzen kurduk.. Ara bafl bizim töre afl m z, Densiz cahillere de er tafl m z, Din düflmanlar yla olmaz iflimiz, Kuran n emriyle nur düzen kurduk Yafll lar bafl tac tende kan m z, Evlatlar torunlar canda can m z, Töreye sayg d r bizim yönümüz, Onlarla birlikte bir düzen kurduk Cesurdur yi itler bilenler bilir, Önce vatan için bozoklum ölür, Bayra a sar lm fl fiehidim gelir, Gözyafl dökerek har düzen kurduk Dumano lu derki Çaml a girsek S cak bazlamay sofraya sersek, Testi kebab yla ziyafet versek, Sürmeli diyerek yâr düzen kurduk...

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı