Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan çok genç ve dinamik bir kurum. Yazýn en sýcak, en hareketli günlerinde sizlerle buluþan 4. sayýmýzda, bu özellikleri de sizlere aktarabildiðimize inanýyoruz. Kim perdenin arkasýndaki Karagöz ve Hacivat'ý kahkahalar atarak izlemez, ya da kim yaþadýðý þehrin 'ruhu'nu yok sayabilir Genel Müdürümüz Sayýn Yunus Nacar'ýn da üzerinde durduðu "yerel kaynak, yerel kalkýnma" sloganýyla þube sayýlarýmýzý artýrýrken, yerel deðerlerimize sahip çýkmanýn da gururunu yaþýyoruz. Gerek Karagöz ve Hacivat'ý, gerek þehirlerimizin hikâyelerini sizlere aktararak, gerekse ülkenin dört bir tarafýnda uzman kadromuzu bu ülkenin hizmetine sunarak Kýsacasý bizim kültürümüz, bizim birikimimiz, bizim insanýmýz, bizim ülkemiz Hepsine hizmet vermenin gururunu yaþýyoruz. Paylaþým dergisinin bu sayýsýnda sinema sektörünün marka ismi Osman Sýnav'ý, Türk futbol dünyasýnýn unutulmaz ismi, þimdilerde miniklerin "Mehmet Hoca"sý, Mehmet Özdilek'i sayfalarýmýza konuk ettik. Bunun yaný sýra ekonomi dünyasýnýn nabzýný tutan Sadi Özdemir'in "KOBÝ"lere iliþkin yorumlarý ve yöneticiliðin esaslarýnýn yer aldýðý "Yönetim" bölümümüz ile dolu dolu bir sayýyla selamlýyoruz sizleri. Yeni Paylaþým larda buluþmak dileðiyle paylaþýmdan

2 1 paylaþýmdan 2 içindekiler 14 ekonomi 25 tadýmlýk 26 içimizden biri 28 bankamýzdan 36 yönetim 40 kültürümüz 6 10 bizden haberler 10 söyleþi KAPSAMA ALANIMIZ GENÝÞLÝYOR... Sunduðu kaliteli ve çaðdaþ bankacýlýk hizmetini ülkenin tamamýna yaymayý amaçlayan ve bu doðrultuda 2006 yýlýnda 25 yeni þube açarak þube sayýsýný 124'e ulaþtýran Türkiye Finans, 2007 yýlýnda da þubeleþme ataðýný devam ettiriyor. Türkiye Finans olarak "yerel kaynak, yerel kalkýnma" anlayýþýný benimsediklerini belirten Yunus Nacar, "Bu anlayýþý özümsemiþ uzman kadromuzla yeni þubeler açtýðýmýz yerlerde bireysel müþterilerimizin yaný sýra ülke ekonomisinin dinamosunu oluþturan KOBÝ'lerimize güçlü destek vermeyi amaçlýyoruz." dedi. Nacar, "Uzman kadrolarýmýzýn yaptýklarý araþtýrmalar ve bölgelerden gelen taleplerin deðerlendirilmesi sonucunda bize en çok ihtiyaç olan bölgelerde þubeler açýyoruz. Þubelerimizle bölge ekonomisine hem istihdam hem de finansman saðlayarak destek oluyoruz." þeklinde konuþtu. Bu paralelde Nisan ayýnda Afyonkarahisar ve Kütahya þubelerinin açýlýþýný gerçekleþtiren Türkiye Finans, yeni þubeler açmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Çorlu, Fatsa, Demetevler, Turgutlu, Beylikdüzü, Avcýlar, Kavacýk, Edirne, Ereðli, Çamlýca ve Tuzla'da yeni þubeler açacak olan Türkiye Finans, yýl sonunda en az 150 þubeye ulaþmayý hedefliyor. TÜRKÝYE FÝNANS'TAN PAZARLAMA ZÝRVESÝ Pazarlama elemanlarý ile reel sektörü Zirvenin beklenenden daha verimli geçtiðini ve düzenli periyotlarda tekrarlarýnýn yapýlacaðýný yakýndan takip eden Türkiye Finans, belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus piyasalardaki son geliþmeleri Nacar, "Burada ülke genelinde hizmet veren deðerlendirmek amacýyla Ýstanbul Merter þubelerimizdeki tüm pazarlamacý Green Park Hotel'de bir Pazarlama Zirvesi arkadaþlarýmýzla biraraya geldik. Bu toplantý sayesinde ülkenin her köþesinin nabzýný tutmuþ düzenledi. olduk. Bölgelerin ihtiyaçlarýný o bölgeden insanlardan öðrenmiþ olduk. Bu sayede ilerleyen günlerde daha verimli çalýþmalar yapacaðýz." dedi. Toplantýlarýn ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen, insan iliþkilerine yönelik verdiði eðitim ile hafýzalarda hoþ anýlar oluþmasýný saðladý. Katýlýmcýlar bu eðitim sayesinde müþterilerle bundan böyle daha verimli iliþkiler kuracaklarýný belirttiler. Nisan ayý içerisinde iki oturum þeklinde yapýlan Pazarlama Zirvesi toplantýlarýna Türkiye Finans'ýn ülke genelinde görev yapan 500'ü aþkýn kurumsal ve bireysel pazarlama personeli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen toplantýda 2006 yýlý deðerlendirmesinin yanýnda, 2007 yýlýndan beklentiler, hedeflere yaklaþým oranlarý, piyasalardaki yeni trendler ve bu trendlere personelimizin uyum saðlamasý için yapýlmasý gerekenler konuþuldu. Zirvenin ikinci gününde konuþan Prof. Dr. Üstün Dökmen katýlýmcýlara unutamayacaklarý saatler yaþattý. Seyircisiz sinema öksüz çocuða benzer Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel Osman Sýnav; Sinema eserlerinden alýnan vergiler düþürülmedikçe, Türk Sinemasýnýn sektör olmasý hayalden öteye gidemez! Bir kuþaðýn hafýzalarýna yer etmiþ Her sanat eseri bir miktar sosyal açýk hava sinemalarýndaki makaralý film makinesi sesini sorumluluk içerir düþünürüm bazen. Bir makara Bu filmi, oluþum aþamasýnda bir soysal filme sýðdýrýlmýþ kimi zaman üç sorumluluk projesi olarak mý tasarlýyordunuz? ay, kimi zaman daha fazla süren emeði. Senede üç yüz filmin çekildiði Her projenin bir miktar sosyal sorumluluk tarafý olmalý. Sonuçta insanlar için bir þey zamanlardaki film artistlerini ve akþam olunca yapýyorsunuz. Kitlelerle bir þey yapýyorsak, çok istemsiz ayaklarla tutulan sinemanýn yolunu. bireysel bir þey yapmýyorsak bu durum göz Kabak çekirdeði ve gazozla bilmem kaçýncý kez önünde tutulmalý. Kavram olarak sanat, bireysele ayný filmi izleyen o mesut Türk sinema seyircisini daha yakýn gözükse de kendi pencerenizden düþünürüm. Ne oldu da öksüz býraktý sinemalarý gördüklerinizi yansýtsanýz da sanat eserleri vefakâr seyirci? Senede üç yüz filmle sektör bireyin kendisini deðil, kitleleri etkilemek için olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen 'Türk yaratýlýr. Özellikle de sinemada izleyici faktörü, Sinemasý'nýn baþýna ne geldi de korsan film en baþat öðedir. Onlarýn beklentileri göz önünde satanlar bir sektör yaratýrken 'Türk Sinemasý' bir tutulur. Hiçbir yönetmen, hiçbir filmi kendi sektör olmaktan bu kadar uzak? Türkiye'de hep kendine izlemek için çekmez. ses getiren filmlerin ve televizyon dizilerinin mimarý Osman Sýnav, bizlere 'Türk Sinemasý'nýn dününü bugününü ve muhtemel yarýnýný, ayný Film çekmek için önemli ekonomik kaynaklar zamanda tüm piyasa olumsuzluðuna raðmen gerekli. Bu anlamda sponsor, devlet yardýmý gibi finansal bir destek görüyor musunuz? senaryosu ve çekim teknikleriyle çok ses getiren son filmi Pars'ý anlattý. Ülkemizde bir sponsorluk yasamýz olmasýna raðmen pratikte iþlemiyor. Sonuçta sponsorluk da ticari bir iþtir ve hiçbir yatýrýmcý bile bile kâr Pars filminin senaryosu, ne zaman zihninizde elde edemeyeceði iþe girmez. Bu yüzden oluþmaya baþladý? sponsor olan kiþilere vergi indirimi gibi kolaylýklar saðlanmalý ve sanatsal faaliyetlere yapýlan Senaryo süreci, uzun bir süreçtir. Bunun desteklerin kurum dýþýna çýkmasý mecburiyeti baþlangýcý, noktasý ya da satýrbaþý yok. Aslýnda getirilmeli. Kurumlar günümüzde çeþitli sanat benzeri hikâyeleri zaman zaman düþünüyordum. dallarýna sponsor desteði saðlamakla beraber Bir gün Aybars'a (Aybars Bora Kahyaoðlu) bu destekleme henüz sinemaya ulaþmýþ deðil. dedim ki; Uyuþturucunun ülkemizde hýzla artan tehlikesi ve okullarla iliþkisini ele alan bir film yapalým. O da bana bir tretman yazdý getirdi. Devlete bakan yönü nedir bu durumun? Bunun üzerine baþladýk biz de. Bu filmi bu yýl Birtakým özel projeler, tabii ki devlet desteði yaptým ama birdenbire ortaya çýkan bir þey olmadan çok zor yapýlýr. Ama onunla ilgili direkt deðil. Uzun yýllardýr beynimin bir köþesine attýðým devlet kasasýndan finansman saðlanmasý fikrine küçük notlarýn bir bileþkesiydi aslýnda. sýcak bakmýyorlar. Devlet bize bir takým önümüzü ÝYÝ OLAN KAZANDI Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý Tamamlandý Çalýþanlar arasýnda kaynaþmayý saðlamak oldu. Final maçýna Galatasaraylý futbolcu Necati Ateþ, Galatasaraylý eski futbolcu Uður Tütüneker, ve motivasyonu artýrmak amacýyla Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Ali Hunca, geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Kayserispor menajeri Süleyman Hurma ve Finans Bahar Futbol Turnuvasý'nýn yorumlarýyla taraflý tarafsýz herkesin beðenisini dördüncü ayaðýnýn finali 9 Haziran kazanan spor yazarý Osman Tanburacý katýldý. Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Bu sezon gerek Milli Takým, gerekse 36 takýmýn katýldýðý, Nisan-Mayýs-Haziran Galatasaray'da gösterdiði performans ile beðeni aylarýnda yapýlan Türkiye Finans Bahar Futbol toplayan Necati Ateþ, "Böyle bir organizasyonda Turnuvasý birinciliðini Mecidiyeköy takýmýný 3- bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Spora 1'lik skorla geçen Topçular takýmý kazandý. gösterilen ilginin bu derecede yüksek olduðunu Toplamda 106 maç süren, sýký mücadelelere görmek ileriye yönelik umutlarýmý artýrdý. Umarým sahne olan ve fair play ruhunun her an yaþandýðý önümüzdeki sene yine burada sizlerle beraber uzun maratonu Adalýlar takýmý üçüncü, olurum." dedi. Argenekont takýmý ise dördüncü olarak Yeni Þafak Gazetesi yazarý Osman Tanburacý tamamladý. United Pasha takýmý ise turnuva ise, "Spor müsabakalarý insanlarýn birbirlerine boyunca sergilediði davranýþlar neticesinde "En yaklaþmalarý ve birbirlerini anlamalarý için bir Centilmen Takým" seçildi. fýrsattýr. Umuyorum ki Türkiye Finans, 106 maçlýk Merter Best Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirilen bu maratondan gerekli kazanýmlarý elde etmiþtir." final maçýna spor dünyasýnýn da ilgisi yoðun dedi. Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý nýn þampiyonu Topçular Þubesi oldu. Sinemanýn sektör olabilmesi için, kaliteli ve uluslararasý rekabet gücü olan filmler yapýlmasý, dýþ pazara çýkýlmasý ve seyirci sayýsýnýn artýrýlmasý lazým açýcý þeyler saðlamalý. Mesela Rüsum diye bir hale gelir. Dolayýsýyla büyük bir kaynak oluþur. vergi var; onu kaldýrmakla iþe baþlayabilir. Bu Bütün dünyada bu böyle; hatta uluslararasý vergi eðlence vergisi diye 1936'dan bu yana çalýþýyor bu fonlar. Mesela "Alexander" filmi eðlence yerlerinden alýnan bir vergidir ama Amerikalýlar tarafýndan çekiliyor ancak Alman eðlence yeri denilince o dönemde sinema fonlarýyla finanse edilmiþ bir film. salonlarý ve çayhaneler ayný kategoriye sokulmuþ. Bunun bir kýsmý ayrýlmýþ tamam ama þöyle bir sorun var þimdi. Bu vergiler, Maliye Türkiye'de yabancý fon alan bir proje var mý? Bakanlýðý tarafýndan toplanýyor ve bir kýsmý Kültür Yok, ne yazýk ki! Her þeyden önce projenizi Bakanlýðý'nýn kullanýmýna açýlýyor. Buradaki sigortalamanýz lazým. Bir sürü merhalesi var bu sakatlýk da þu: Rüsum nereden toplanýyor? iþin. Co-productionlar için yabancý yatýrýmlarý Biletlerin satýþýndan elde edilen gelirin üzerinden Türkiye'ye çekmemiz lazým. Onun için de ayrý iþ yapan filmlerden toplanan para daha çok; bir yasal düzenleme hazýrlýðý var þu anda. Bu sonuçta benden kestiði parayý bütün sinema yapýlýrsa, iyi çalýþtýrýlýr ve devamý getirilirse sektörüne daðýtýyor. Yýlda otuz proje çýkýyorsa hakikaten devrim niteliði taþýyacak bir þey olacak. bunun en fazla üç tanesi iþ yapýyor, toplanan Diðer sektörlerdeki gibi yabancý sermaye gelip paranýn da % 90'ýný buradan saðlýyorsun. Ama Türkiye'de yatýrým yaparsa, film çekerse bunun daðýtýrken herkese eþit daðýtmaya çalýþýyorsun. Türkiye'nin tanýtýmýna büyük katkýsý olacaktýr. Tabii belli kriterlere göre daðýtýyordur bunlarý Türkiye piyasasýnda bir katma deðer yaratacaktýr. ama ne ben o seçimlere katýlýyorum ne de bu Bunun için de vergi indiriminin saðlanmasý þart. konuda bana bilgi veriliyor. Bu þekilde, sinema Bugün Romanya'da yýlda 20 tane Amerikan filmi sektörünün çok fazla geliþeceðine inanmýyorum. çekiliyor. Dünkü Demirperde ülkesinde yýlda Vergi indirimi saðlamazsan, destek ortalama 20 film çekiliyor! saðlamazsan sektör kendi içinde kârlýlýðýný artýramaz; bunu müteakip geliþemez de. Sinema alanýna yönelik fonlar kurulabilir. Bu alana yatýrým Filmin A sýnýfý veya B sýnýfý olmasý önemli deðil yapan fon sahipleri, sinemada kullanýlacak Gidiyorsunuz bir ülkeye; "Benim bir filmim var finansman fonlarýyla yatýrýmýný deðerlendirenler, ve bütçesi (örneðin) 5 milyon dolar. Böyle bir daha az vergi ödeyebilir. Bu sayede bu cazip þey yapacaðým, þuralarda çekeceðim " 6 bizden haberler 7 42 kiþisel geliþim 44 dekorasyon 48 güncel 56 teknoloji içindekiler 58 reklam dünyasý 60 ürünlerimiz içindekiler bulmaca 63 þube bilgileri 28 spor 28 Her yanlýþtan bir doðru çýkardým Beþiktaþ ýn efsane oyuncusu Þifo Mehmet; Futbolcu deðil, insan yetiþtirmeye çalýþýyorum. Karþýsýndaki futbolcuyu bir makine olarak görecek deðil, onun da kendisi gibi etten kemikten olduðunu unutmayacak bir insan utbola baþladýðý günden bu yana hep efendi sporcu olarak tanýdýðýmýz bir isim; Þifo Mehmet. Türkiye-Ýsviçre maçýnda olumsuz bir olay yaþansa da bu yine de Þifo Mehmet in efendiliðine gölge düþürmedi. Durumu telafi etmek için elinden geldiðince çalýþtý ve fazlasýyla baþardý. Son zamanlarda yaptýðý televizyon programýyla gündemimize yeniden gelen Þifo, futbol okulunda öðrencilerine futbolcudan ziyade iyi ir insaný gerçekten anlamak ve onu gerçekten tanýmak istiyorsanýz; ortalama insan hakkýnda bu zamana kadar elde edilmiþ bütün verileri bir kenara býrakmak lazým diyor bir düþünür. Bu zamana kadar insanlar hakkýnda birçok veri biriktirilmiþtir. 'Esmerler mantýklý olur, þiþmanlar komik olur ' Ne yazýk ki gerçek hayatta bu veriler pek iþe yaramaz. Çünkü her insanýn ruhu kendine özeldir. Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe de insana deðer vermenin önemini kavrayarak bu mevkiye geldiðini ve artýk her yöneticinin empati yapmayý bilmesi gerektiðini söylüyor. Akademik eðitiminiz finans alanýnda deðilken niçin bu mesleði seçtiniz? Babam esnaftý; ben dükkânda babama yardým ederdim. Çalýþma sevgisini babam aþýladý bana. Ali Þenel bir insan, iyi bir vatandaþ olmayý öðretiyor. Þifo Mehmet i sahalardan ve son dönemde TV programlarýndan tanýyoruz, biraz da Mehmet Özdilek ten bahseder misiniz? Kendi halinde, evi seven, ailesine baðlý bir yapýya sahibim. Kendimi bildim bileli özel hayatýma hep dikkat eden biriyim. Çünkü hem bulunduðum konum itibariyle hem yaptýðým iþle topluma örnek olan bir þahsiyet olmaya çalýþtým. Futbola baþladýðým ilk günden itibaren bu Ýnsandan anlamayan iþten anlamaz! Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe: "Yönetici empati yapmayý bilmeli. Karþýsýndaki insaný anlamayan, kendi derdini anlatamaz." Okul yaþamým boyunca da hep iþ hayatýna atýlmak istiyordum. Bir anýmý sizinle paylaþmak istiyorum bu noktada, ben küçükken bir inþaatýmýz vardý; ben de babamla beraber orada çalýþýyordum. Üstüm çimento, toz ve topraða karýþmýþ bir vaziyetteyken babam "Þu parayý al, karþýdaki bankada bozdur." dedi. Ben de "Tamam o zaman, üzerimi deðiþtireyim." dedim. O da "Hayýr, bu halinle gideceksin." dedi. Bankada çalýþanlar her zaman takým elbiseli, boyalý ayakkabýlý insanlar olduðu için o tip insanlarýn karþýsýna kirli pasaklý çýkmak, ayýp geliyordu bana. Bankacýlýk ulaþýlmasý güç bir iþmiþ gibi geliyordu. O gün babam bana çok büyük bir iyilik yaptý ve benim özgüvenimi kazanmamda büyük bir etki oluþturdu. Üniversite çaðlarýnda bir arkadaþým TÖBANK'ýn eleman aradýðýný, çalýþýp çalýþmayacaðýmý sordu. Ben de "Niçin olmasýn " dedim. Böylece bankacýlýk hayatým baþladý. Askere giderken bildiðimiz anlamda bankacýlýðý yapmamaya kesin kararlýydým. Faizsiz bankacýlýk hakkýnda da Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel zamanýmýn çoðunu küçük kýzým alýyor. Bunun bir çarkýn içine tekrar girdik. Benim için o yanýnda, Beþiktaþ gibi bir kulüpte 13 yýl oynayan, dönemin aile kurgusunu daha iyi oturtma, kýzýmý kaptanlýk yapan, birçok baþarýlar yakalayan daha iyi tanýma açýsýndan faydalý geçtiðine biriyim. O süreçte de iþ ahlaký çerçevesinde inanýyorum. Her karanlýðýn sonunda bir güneþ kendime yakýþan þekilde yaþadýðýmý biliyorum. doðar derler ya cezanýn sürecinde aslýnda bu Onun meyvelerini futbolu býraktýktan sonra tür þeyleri çok yürekten ve içten yaþayan bir toplumun her kesiminden gelen sevgi kiþilik oldum. Belki o süreçte çalýþsaydým kýzýmla gösterileriyle görmek açýkçasý beni çok mutlu birlikteliði bu kadar yakýndan, bu kadar ediyor. hissederek yaþayamayacaktým. Benim oynadýðým zamanlarda arkadaþlarýn maçlarý, kamplarý olduðu için birçok evli, çocuk sahibi Eþiniz Ýnci Haným ile tanýþmanýz nasýl oldu? arkadaþým bu duygularý bu kadar içinde Ýnci Haným ile iki yýldýr evliyim. Bizim tanýþmamýz hissederek yaþayamadý. bir arkadaþ vasýtasýyla oldu. Kýsa bir süre arkadaþlýk ettikten sonra 7-8 ay gibi bir zamanda evlilik kararý aldýk ve evlendik. Evlilik öncesi Aklýnýzda futbolu býrakayým ondan sonra süreci çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü evlenirim gibi bir düþünce var mýydý? zaman uzadýkça bazý þeylerin eksiye doðru Hayýr, önemli olan doðru insaný bulabilmek... gittiðini düþünüyorum. Dolayýsýyla hem benim Ben bu konuda biraz titiz bir insandým. Aile onu tanýmamda hem de eþimin beni kurumuna çok saygý duyan ve sýký sýkýya baðlý tanýmasýnda bu kadarýnýn yeterli olduðuna karar bir ailede yetiþtim. Dolayýsýyla evlenmek için verdik. Ýkimiz de her þeyi çok net ortaya koyan evlenmek mantalitesinde olan bir insan olmadým bir yapýda olduðumuz için bu yönde birbirimizi hiçbir zaman. Hayatý paylaþacaðým doðru kiþiyi tamamlayan kiþiliklere sahiptik. Sonuç olarak bulmak benim için önemliydi. Ýnci Haným dan da böyle bir karar aldýk. Þimdiyse bundan iki yýl önce hayatýmý birleþtirebileceðim, benim önce, ne kadar doðru bir karar aldýðýmýzý anlayýþýma uygun birisiyle karþýlaþmadýðým için görmenin mutluluðu ve keyfini yaþýyoruz. evlenmedim. Ýnci Haným la futbolculuðum bitmeye yakýn evlenmemiz sadece bir tesadüftür. Eþiniz çalýþýyor mu? Eþim babasýnýn yanýnda çalýþýyor. Kendisi designer, mücevherat iþi yapýyor. Ben de yakýn Planlar hayatýn hiçbir vakitte kendime kayýnpederimin iþyerinde bir döneminde bitmez. Sizin mesai ayýrmayý düþünüyorum. gelecekle ilgili planlarýnýz neler? Planlar var olduðu sürece Planlarýmý artýk kýzýmý düþünerek insanlarýn hayatta var olmasý ve hayata tutunmasý çok daha yapýyorum güçlü olacaktýr. Bir kere þu bir Cezalý olduðunuz dönemin size ne gibi gerçek, elverdiði ölçüde yansýmalarý oldu? sporun içinde olacaðým. Yöneticilik olur; hocalýk olur; Aslýnda bu süreçte bir takým sýkýntýlar yaþadým, baþka mevkiler de olabilir. yaþamadým deðil. Milli Takýmla ilgili sýkýntýlarým Bunlarýn dýþýnda kalma oldu. O süreci çabuk atlatmamda, ayaklarýmýn þansýna sahip deðiliz, üzeride durmamda eþimin, kýzýmýn, ailemin ve birikimimiz buna dostlarýmýn çok büyük etkisi oldu. Bu sayede elvermiyor. Bunun yanlýþ olan bir olay yön deðiþtirdi ve hayatýmýn haricinde tabii ki sosyal en güzel günlerini yaþamamda vesile oldu. sorumluluk anlamýnda Açýkçasý kýzýmý daha yakýndan tanýma, sindire toplumun birçok kýsmýna sindire koklama adýna çok keyifli bir süreçti. elimizden geldiðince yaptýðýmýz projelerle Þimdi aktif halde yeniden baþladýk. destek olmaya Televizyondaki Futbol Okulu Projesi ve çalýþýyoruz. Bu tür sosyal Beþiktaþ Divan Yönetim Kurulu üyeliði ile yoðun aktivitelerimiz, ben Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe Askerlik sonrasýnda 1985 yýlýnýn Ekim ayýnda yapamýyorsanýz; karþýnýzdakini anlayamýyorsanýz Faysal Finans kurumunda göreve baþladým. çatýþma baþlar. Çatýþma deðil de dayanýþma Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 9 ay olabilmesi için empati yapmak gerekir. Ekip size süren sertifikalý bankacýlýk eðitimi ile de bilgilerimi güvenebilmeli. Ekip sizinle beraber pekiþtirdim. düþünebilmeli, sizin soluduðunuz havayý sizinle beraber soluyabilmeli. Liderlik vasfýna sahipseniz, liderlik yapabiliyorsanýz, ekibi Bankacýlýk kariyerinizin kaç yýlý yöneticilik anlayabiliyorsanýz siz zaten takým olmuþsunuz vasfý ile geçti? demektir. Sonrasý da zaten rahat olur. Yirmi sekiz yýllýk bankacýlýk hayatýmý özetlemek gerekirse, 1991 yýlýna kadar çeþitli orta kademe Tabii yönetici kriz ve riskleri de iyi yönetebilmeli. yöneticiliklerinde bulundum yýllarýnda Özellikle ülkemizde maalesef dönemsel olarak ise Kuveyt Turk Evkaf Kurumu Ankara Þube krizlerle üç, beþ yýlda bir karþý karþýya kalýyoruz. Müdürlüðü vazifesini yaptým.1999 yýlýndan Krizleri ve riskleri iyi yönetebilmeli ki baþarý itibaren de Anadolu Finans Kurumu ve arkasýndan gelebilsin. devamýnda Türkiye Finans Katýlým Bankasý'nda üst yönetim görevini sürdürmekteyim. Sonuç Bir yönetici ne kadar bilgili olursa olsun, olarak 20 yýlý aþkýn süredir yöneticilik vasfýný þartlar artýk eskisine oranla çok çabuk taþýmaktayým. deðiþiyor. Eskiden yüzyýlda deðiþen þeyler þimdi günlük deðiþiyor belki de. Bunun için Uzun bir yöneticilik tecrübeniz var. Size göre kendinize nasýl bir destek saðlýyorsunuz? yönetici olmanýn sýrrý nedir? Bu iþin zorluklarý Kendinizi nelerle besliyorsunuz? nelerdir? Özellikle günümüzde, rekabetçi koþullar Zorluklardan ziyade bir yöneticide olmasý içerisinde faaliyetlerimizi sürdürdüðümüzü sizler gereken vasýflara bakmak lazým... Bunlarýn de biliyorsunuz. Yönetici kendini yenileyemediði olmadýðý yerde zorluklar baþlýyor. Her þeyden zaman, rekabette çok geri planda kalacaktýr. önce yönetici empati yapmasýný bilmeli. Yani Dolayýsýyla sürekli kendini yenileyebilmeli karþýsýndakinin yerine kendisini koyabilmeli. Kendini yenileyebilmenin yolu da bilgiden Karþýsýndaki kiþi hangi düzeyde olursa olsun; geçiyor; gerek teknolojinin takip edilmesi, ister patron olsun, isterse memur olsun gerekse gündemin takip edilmesi ve donanýmlý Karþýsýndakinin ne düþündüðünü idrak edebilirse olunabilmesi... Biz þubedeki arkadaþlarýmýza zaten birçok þeyi baþarabilmiþ olur. Yönetici yaptýðýmýz her toplantýda bunlarý söylüyoruz. samimi, istikrarlý, anlayýþlý, dürüst olmalý. Bunlar Bizler, çok iyi donanýmlý birer bankacý olmanýn tabiî ki her insanda olmasý gereken vasýflar ama gayreti içerisindeyiz. Bunun için ne yapýlabilir? yöneticilerde "olmazsa olmaz olan" vasýflar diye Ekonomi dergileri var, kendi sektörümüzle ilgili düþünüyorum. Zorluklar, bu vasýflar olmadýðý yayýnlar var, ekonomi programlarý var. Basýnda zaman baþlýyor. Bunlara ilaveten yöneticilerde bu manada arayýp da bulunabilecek her þey liderlik vasfý da olmalý. Belli bir yönetim var. Mesela Google sýnýrsýz bir kaynak. Hangi aþamasýndan sonra liderlik vasfý yoksa yöneticilik bilgiye ulaþmak istiyorsanýz, ulaþabiliyorsunuz. biraz zorlaþmaya baþlýyor. Liderlik vasfý varsa Bu çaðda yaþayan gençler, bilgiye ulaþma orada yöneticilik biraz daha kolay hale geliyor. konusunda daha rahatlar. Bilgiye ulaþma niyetinde olmalý ve bunun gereðini Yaptýðýnýz iþten zevk alýn! yapabilmelisiniz. Rekabet artýk çok acýmasýz Yaptýðýnýz iþten zevk almanýz çok önemli. Siz oldu. Çin, dünyanýn baþýna bela oldu, neden iþinize âþýksanýz, sizin yönettiðiniz insanlar da oldu? Durup dururken olmadý tabi ki. Onun için sizi takip edecektir. Liderlik dediðimiz özellik de kendimizi yetiþtirebilmemiz lazým. Uluslararasý burada devreye girer. Ekip çalýþmasý ve takým arenada söz sahibi olabilmeliyiz. Yöneticilik çalýþmasýna da imkân saðlar. Zaten empati vasfý, miras yolu ile kazanabilecek bir olgu Üniversitede iken bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile TÖBANK'da bankacýlýk hayatýna baþlayan Gökçe, þu anda Türkiye Finans da Bankacýlýk Hizmetleri Müdürlüðü, Bireysel Deðerler ve Tahsis Müdürlüðü, Hazine Müdürlüðü, Fon Yönetimi Müdürlüðü ve Þubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý. spor 19

3 Beypazarý; Her karesi ayrý bir kültür kokan, çoðunlukla iki katlý 32 Beypazarý Evleri mekan Kaya doruðu nda bir Beð pazarý vliya Çelebi 1600 lü yýllarda Seyahatname adlý ünlü eserinde Beypazarý ný þöyle anlatmýþ; Ýlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarý olup, her türlü kýymetli eþya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafý balýksýrtýna benzeyen bir kaya üzerindedir. Þehir iki büyük dere içinde olup, yirmi mahalledir. Kýrk bir camii, 3060 tane ikiþer katlý evi vardýr. Duvarlarý kerpiçtendir, yüzleri tahta ile örtülüdür. Ýlime istekli kimseleri ve bilginleri çoktur. Yedi tane haný vardýr. Hamamlarý, altý yüz tane dükkâný vardýr. Halký yabancýlara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bað ve bahçesi çoktur." Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn sýcak insaný, misafirleri sizli bizli karþýlýyor; inanýlmaz bir dostluk daha ilk dakikadan baþlýyor. Hangi adresi sorsanýz tarif etmek yerine, sizi o adrese götürüyorlar. Evliya Çelebi pek doðru söylemiþ; þimdiye baktýðýmýzda görünümü gibi insanlarý da pek deðiþmemiþ Beypazarý'nýn. Yüksek turizm potansiyelinin yanýnda ilçe, dünyanýn sayýlý soda kaynaklarýndan birine ve kaplýca turizmine uygun birçok yere de sahip. Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel beyaz evleri ve onlarý ayakta tutan taþ sokaklarý, medreseleri, camileri ve konaklarýyla el deðmemiþ bir folkloru içinde yaþatan Ankara nýn güzel ilçesi; nostaljik yolculuk arayýþýnda olanlarýn ise yeni adresi. Kaya doruðu nda bir Beð pazarý Beypazarý Ankara'nýn 100 km kuzeybatýsýnda, eski Ankara-Ýstanbul yolu üzerinde bulunmaktadýr. Geçmiþte olduðu gibi bugün de Ayaþ, Güdül, Nallýhan ve Kýbrýscýk ilçelerinin ortasýnda sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliðini korumakta ve birçok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olmanýn getirdiði zengin bir kültür mirasý taþýmaktadýr. Bölgeye Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý gibi Anadolu'nun önemli uygarlýklarý izler býrakmýþlardýr. Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn bu ismi M.S yýllarý arasýnda hüküm süren Doðu Roma (Bizans) Ýmparatoru Anastasios'un o dönemlerde piskoposluk merkezi olan Lagania' yý ziyaretine atfen, "Lagania-Anastasiopolis" (Anastasios kenti) olarak deðiþmiþtir. Selçuklu döneminde ise Beypazarý, konum itibarý ile sýk sýk göç eden Türkmen boylarýna yurt olmuþtur. Selçuklu Sultanlýðý'nýn kendilerine yurt olarak yer gösterdiði Kayý Türk boyu, Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk önce Ankara civarýna yerleþmiþtir. Osmanlý Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesi Gazi Gündüzalp'in mezarýnýn mekan Beypazarý'nýn Hýrkatepe köyünde olduðu yapýlar. Birbirinin güneþ görmesini ve görüþ bilinmektedir. Osmanlý Devleti'nin toprak rejimi açýsýný kapanmamasýna dikkat edilerek inþa ve askeri sisteminin bel kemiðini oluþturan edilen evlerin bir baþka özelliði de sert zemine Týmarlý (Anadolu) Sipahi Merkezleri'nden birisi oturtulan arazi içine oyularak yapýlmýþ olmasý. olan Beypazarý; yöredeki Sipahi Bey ine ve ticariekonomik hayatýn yoðunluðuna istinaden Beð kazýlmýþ konaklarýn içine. Bu mahzenler soðuk 2x3 ve 3x3 m. ebatlarýndaki mahzenler de Pazarý diye adlandýrýlmýþtýr. hava deposu ve yangýnda kýymetli eþyalarýn korunmasý amacýyla kullanýlmýþ. Beypazarý'nýn Tarihi dokuda yaþam en büyük konaðý olan Çayýroðulu'na ait 40 odalý Beypazarý'nýn en çok ilgi çeken yaný þüphesiz 4 katlý konak 1969 da ilkokul yapýlmak üzere konaklarý... Beypazarý nýn evleri ve düzeni yýkýlmýþ, bir baþka tarihi ev olan Limoncuoðlu Safranbolu yu aratmamakta Neden bu kadar Konaðý nýn yenilemesini ise Ankara Gazi Safranbolu ya benzediðini araþtýrdýðýmýzda, Üniversitesi üstlenmiþ. Bu konaklardan bazýlarý tarih bize aradýðýmýz cevabý veriyor. Yaklaþýk pansiyon veya restoran olarak hizmet veriyor. 200 yýllýk olan bugünkü evlerin büyük bölümü, Bu sayede evlerin iç mekânlarýný görme þansýna aslýna uygun olarak yeniden yapýlmýþ. Bu yapým sahip olabiliyorsunuz. Dilerseniz bu otantik aþamalarýnda ise Safranbolu dan getirilen mekânlarda yemek yeme ya da konaklama ustalarýn çalýþmasý sonucunda Beypazarý zevkini de yaþayabiliyorsunuz. evlerinde Safranbolu evlerine benzerlikler ortaya çýkmýþ. Beypazarý nýn panoramasý: Mimari mirasýna son yýllarda sahip çýkan ilçenin Hýdýrlýk Tepesi çöp kutularý bile minyatür konak þeklinde. Tarihi Beypazarý nýn ilginç coðrafi yapýsýný anlamak evlerin restore edilmesiyle birlikte ortaya için Hýdýrlýk Tepesi biçilmiþ kaftan. Panoramik gezilecek, keyifli bir yerleþim yeri çýkýyor. bakýþ açýsýyla Beypazarý ný 400 metre Restorasyonu tamamlanmýþ ve hizmete açýlmýþ yükseklikten görebiliyorsunuz. Turistlere birçok tarihi konaðý barýndýran Alaattin Sokak; dinlenme ve ilçeyi seyretme gibi bir imkân sunan yöresel ürünleri satan standlarýn kurulduðu tepede; özellikle restore edilmiþ Beypazarý þehrin en gözde mekâný. Beypazarlý ev hanýmlarý konaklarý uzaktan çok heyecan verici görünüyor. iþ gücüne katký saðlamakta; gelen konuklar ev Beypazarý ný gezmeye baþlamadan önce hanýmlarýnýn hazýrladýklarý el emeði ürünlerini bir mutlaka Hýdýrlýk Tepesi ne uðramalýsýnýz. Çünkü yandan tadarken bir yandan da kendini samimi bu tepe, ilçenin güzelliklerini bir bakýþta gözler bir sohbetin içinde bulabilmekteler. önüne seriyor. Tarihi camileri, gezi yollarý restore edilerek yenilenmiþ tertemiz boyalý evleri, Nefes alan konaklar konaklarý ve bunlara ulaþmak için hangi Beypazarý nýn ruhu olmayan, turistik amaçla sokaklara gideceðinizi açýk biçimde bu tepeden yapýlmýþ konaklarý yok. Çünkü evlerde yaþam görebilirsiniz. Tepede ayrýca bir yangýn devam ediyor. Sanki bir maket gibi görünen gözetleme kulesi bulunuyor. Buradaki ofiste evleri, yaklaþtýðýnýzda heybeti ile insaný þaþýrtýyor. görevli belediye çalýþaný, ilçe hakkýnda size Giriþ katlarý genellikle taþ olan evlerin üst katlarý detaylý dokümanlar sunuyor, arzu edenleri de ahþap iskelet üzerine sývama tekniði ile yapýlmýþ. bilgilendiriyor. Dediðine göre; 80 milyon yýl önce Beypazarý evleri çoðunlukla 2 ya da 3 katlý ahþap iç göl olan Beypazarý içindeki 15 km boyunca Beypazarý genel görünüm 32 Dünyanýn ilk ticari anlaþmasýnýn yapýldýðý kentte Türkiye Finans Kayseri Þubesi Geliþen, kalkýnan, Türkiye'nin çaðdaþ yüzü; tarihi, kültürel, kentsel zenginliklerini saymakla bitiremeyeceðimiz, AB Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in bile Türkiye'nin iþleyen kalbi konumunda gördüðü, yeni ekonomik dinamizmin sembolü Kayseri'deyiz bu sayýmýzda. ünyanýn ilk ticari antlaþmasýnýn yapýldýðý Kayseri de, ticaret insanlarýn genlerinde var. Kültepe Karum'da baþlayan bu ticaret geleneðini sürdüren ve iþ adamý fabrikasý olan Kayseri, örneði nadir görülen bir yapýlaþma-modernlik ile yeni Türkiye'nin yüzünü yansýtýyor. Avrupa'da özellikle son yýllarda ünlü yazarlarýn ve düþünürlerin de ilgisini çeken bu yýldýz kent, ayný zamanda Türkiye Finans'ýn hýzlý yükseliþinin püf noktalarýný da içinde barýndýrýyor. Türkiye Finans Kayseri Þubesi Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, Kayseri doðumlu ama aslen Doðu Türkistanlý. 70'li yýllarýn baþýnda ticaret yapmak için ailesiyle bir süre Ýstanbul'a gitmiþ. Erciyes Üniversitesi Ýþletme mezunu olan Tümtürk, Kýbrýs Harekâtý'nýn ambargosu ticaretlerini etkileyince ailesiyle tekrar Kayseri'ye dönmüþ. Þube, bireysel bankacýlýk hizmetlerini kaliteli, geniþ hizmet yelpazesi içinde sunmayý amaçlýyor. Ayrýca þube, üretime destek amacýyla kaynaklarýný yatýrýmcýlarýn deðer oluþturmasý için kullandýrýyor. Mimar Sinan'ýn kenti Kayseri'de finans piyasasýnda Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel ilk 3 banka þubesinden biri olan Türkiye Finans Kayseri Þubesi'nin bugün itibariyle 70 milyon YTL'nin üzerinde mevduatý ve 160 milyon YTL civarýnda kredi hacminin olduðunu belirtiyor Seyit Ömer Tümtürk "Kayserilinin sýrrý; kazanýmlarýný yatýrýmlara dönüþtürmesi" Þube Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, bankacýlýk alanýnda birinciliðe talip olduklarýný ama piyasada kamu kurumlarýnýn da aðýrlýðý olduðunu belirtiyor. Kayseri'nin belirtilen rakamlarýn çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduðunu vurgulayan Tümtürk, Kayseri'nin gerek bulunduðu bölgede gerekse Türkiye çapýnda çok ciddi bir vilayet olduðunu söylüyor. Açýlan her þubenin ilk 3 ay içerisinde kâra geçtiðini belirten Tümtürk, Kayseri'de Türkiye Finans'ýn dostlarýnýn piyasadan kazandýklarý parayý direkt olarak yatýrýma dönüþtürdüklerini belirtiyor. Bir þekilde bir yerlere sermayeyi gömmediklerinin altýný çiziyor ve þunlarý ekliyor; "Kayserililer iki þeyden zevk alýr; birincisi hayýr iþlemek, ikincisi yatýrým yapmak " çabaladýklarýný belirten Þube Müdürü Tümtürk, Müteþebbis ruhuna sahip olan Kayserililer in tabiri caizse altýný kaldýrmadýk taþ geliþmelere çok hýzlý ayak uydurduklarýný býrakmadýklarýný, asýl iþlerininse müþterinin belirtiyor, Seyit Ömer Tümtürk. Kayseri þubesinin gönlüne girmek olduðunu söylüyor. çalýþanlarýnýn aile ortamýnda iþlerini yaptýklarýný görüyoruz. Aile hissiyatýnýn güzel örneklerini "Aile sýcaklýðý Türkiye Finans'ta" A'dan Z'ye kurumun içinde bulmak mümkün. Anadolu insanýn yapýsý gereði hizmetlerde insan Þube Müdürü Tümtürk, "Ýnsanlar kurumu aileleri iliþkilerinin ön planda olduðunu belirtiyor olarak gördükleri için aile sýcaklýðýný müþterilere Tümtürk. Bir müþterinin, "Sizin oraya geldiðimiz yansýtýyorlar." diyor. zaman menfaat beklenmeden samimiyet görüyoruz " ifadesini kullandýðýný söyleyen "Güzellikler Buluþtu" Seyit Ömer Tümtürk, bu tür duygularýn kendilerini Son olarak çok sevilen iki kurumun isminin bir motive ettiðini belirtiyor ve ekliyor: "Böyle geri araya gelmesinin burada herkesi mutlu ettiðini dönüþler, doðru yolda olduðumuzun belirten Tümtürk, birleþmenin akabinde güzel yansýmasýdýr." bir atmosferin oluþtuðunu, kurumun dostlarýnýn Türkiye Finans'ta Bir Müþteri Sizi kýsaca hizmetlerini beðendiðimiz için Türkiye Finans'ý tanýyabilir tercih ediyoruz. Aþaðý yukarý 10 yýlý aþkýn bir miyiz? süredir Türkiye Finans ile çalýþýyoruz." "Adým Ömer Kayseri'de size sunulan hizmetler için ne Baktýr. Baksan düþünüyorsunuz? Baktýroðlu "Kayseri'de bize verilen hizmetten memnunuz. Mobilya Bunun nedeni Organize Sanayi Bölgesi nin þirketimiz var. açýlýþýnda bizlere avantajlar saðlamasý ve Mobilya insan iliþkilerinde çalýþanlarýnýn daha sýcak üretiyoruz, çeþitli davranýp bütün sorunlarýmýza hýzlý çözümler imalat hizmetleri sunmasýdýr." veriyoruz Boydak Grubu'na." Birleþmeden sonra sizin gözlemledikleriniz Neden Türkiye Finans? neler? "Türkiye Finans'ý tercih etmemin sebebi, aðýrlýklý "Daha büyük bir yatýrým, daha büyük bir geliþim olarak leasing ve kredilerde avantajlar oldu birleþmeden sonra. Kredi konusunda sunmasý. Ticaret ve sanayi sektöründe de bizlere daha çok açýlýmlarý var; bundan dolayý 47 Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Kayserililer de Türkiye Finans markasýyla gurur duyuyorlar. Hatta daha fazla sahipleniyorlar. 46 imtiyaz sahibi türkiye finans katýlým bankasý adýna yunus nacar genel yayýn yönetmeni aydýn gündoðdu sorumlu yazý iþleri müdürü kemal kaptaner yayýn kurulu mehmet ali akben süleyman çelik selçuk aydemir taha özalp þükrullah dolu halkla iliþkiler selma yýlmaz 52 Medyanýn kabahati(mi?) Ýnternet ve diðer medya araçlarý çocuðun bazý yanlýþ yönlendirmelere maruz kalmasýna neden olabilir. Ama unutmamak lazým ki kabahati yalnýzca dýþ etkenlerde aramak sorumluluklardan kaçmaktan baþka bir þey deðildir. Çocuklarýnýzý internet ve diðer medya araçlarýndan korumak için yasaklar koymak yerine, ileride asla unutamayacaðý inanç deðerleriyle donatmak daha faydalý olacaktýr. yönetim yeri yakacýk mevkii, adnan kahveci cad. no kartal / istanbul tel : (pbx) faks : turkiyefinans.com.tr aile oðu insan iþ hayatýndaki amaçlarýný, size sayabilir. Emeklilik ve parasal güvenliði için olan uzun dönem planlarýný bir çýrpýda söyleyebilir. Arabalarýna ne kadar ödeme ayýrdýklarýný da anlatabilir. Ama ebeveynlerinin birçoðuna saðlýklý ve mutlu bir çocuk yetiþtirme hususunda neler yaptýðýný sorduðunuzda uzaylýymýþsýnýz gibi yüzünüze bakacaklardýr. Anne-babalar çocuklarýný yetiþtirme konusunda gerçekten en iyisini yapmak isterler. Onlarý ihmal etmeye ya da incitmeye kalkýþmazlar. Oysa gerçekte, pek çok anne baba için ebeveynlik, günlük iþlerinin arasýnda ikinci sýrayý alýr. Ne yazýk ki çoðunlukla problemler ortaya çýktýðýnda onlarla ilgilenmeye baþlarlar. Ne yazýk ki dünyanýn genelinde çoðu anne-baba sadece iþlerinden arta kalan zamanda anne-babalýk yapmaktadýr. Durum böyle olunca çocuk bir sorunla karþýlaþtýðýnda ebeveynler suçu hep dýþarýda aramaktadýr. Bu kaçýþ yollarýndan birisi de suçu medyaya atmak Ailelerin televizyondaki, internetteki ve filmlerdeki cinsellik ve þiddetten dolayý anlaþýlýr bir endiþeleri var. Popüler þarkýlardaki duygusallýklarýn çocuklarý þiddete tahrik edip etmediðini veya uyuþturucu ve alkol kullanmalarýna sebep olup olmadýðýný merak ediyorlar. Bu tip anne-baba endiþeleri araþtýrmalarýn da konusu olmuþtur. Bu araþtýrmalarýn çoðu; medyanýn, çocuklarýn ve gençlerin davranýþlarý üzerinde gerçekten bir etkisi olduðunu savunmaktadýr. Büyümeye, kendi kimlik ve deðer yargýlarýný araþtýrmaya baþladýklarýnda, çocuklar- özellikle de gençlerbilgi edinmek için yaþýtlarý ve medya gibi dýþ etkenlere baþvururlar. Bu arayýþ maalesef bazý olumsuz deðerler ve davranýþlarý kapmalarýna yol açmaktadýr. Bunun yanýnda bazý iyi haberler de var. Baþka sorunlarý olmadýðý müddetçe pek çok genç baþka deðerler, inançlar ve davranýþlar edinmelerine raðmen sonuçta içinde yetiþtikleri deðerlere geri dönmektedirler. Eðer ebeveynler çocuklarýna aktif bir þekilde, sözle ve davranýþlarla saðlam deðerler öðretmiþse; çoðu genç, yetiþkin olduðunda ayný davranýþlarý benimseyecektir. Çocuklara yaþama becerisi kazandýrmak Pratik aþamada anne-babalar, bu etkileri oluþturmak için ne yapmalarý gerektiðini bilmek isterler. Acaba çocuðuma televizyonu mu yasaklamalýyým? Sadece belli tür müzikleri dinlemesine mi izin vermeliyim? Örneðin 5 yaþýndaki bir çocuk kýrmýzý noktalý bir iyi kullanacaðý inançlar ve deðer yargýlarý filmin þiddet ve cinsellik dolu içeriðine maruz aþýlamanýzý saðlayacaktýr. býrakýlmamalýdýr. Oysa bir þekilde sakýncalý da Çocuklar ünlü sporcularý, müzisyenleri, bunun olsa, anne-babalar çocuklarýn ve gençlerin yanýnda öðretmenlerini, hatta yaþýtlarýný bile yaþlarýna uygun materyalleri mümkün olduðunca örnek alabilirler. Televizyon ve son dönemde onlara uygun bir kýlavuzluk yaparak sunmak için özellikle internet aracýlýðýyla farklý deðer yargýlarý, devreye girmelidir. bakýþ açýlarý edinebilirler. Fakat þüphesiz ki Ebeveynler olarak çocuklarýmýzý sadece bu çocuðun itibar ve þahsiyet hissini kazanmasýnda olumsuz etkilerden korumaya çalýþmamalýyýz. en güçlü etki, anne babasýnýn davranýþýdýr. Bunun yerine hayatýn meydan okumalarýna karþý koyacaklarý deðer yargýlarý ve beceriler Hatýrlanacak Þeyler geliþtirmelerine yardým etmeliyiz. Rekabetçi durumlarý ve fikirleri deðerlendirmeleri ve bunlarla ilgilenmeleri için çocuklarýmýza stratejiler de Ýyi örnekler göstererek, uygun öðretmek gereklidir. Çünkü potansiyel olarak davranýþlar için çocuðunuza model olun. sakýncalý durumlardan çocuklarýný korumak için anne-babalar her zaman onlarýn yanýnda Çocuklar üzerinde gösterdiði etki olamayacaktýr. Deðerlendirme yapacaðý araçlarý bakýmýndan, anne- babalarýn yaptýklarý, vermeden, çocuklarýnýn bunlarla karþýlaþmasýný söylediklerinden daha etkilidir. yasaklayan anne babalar, çocuk arkadaþýnýn evinde yasaklanan materyallere rastladýðýnda kaybedeceklerdir. Çocuðunuzun bu materyal Anne-babalar hem olumlu, hem olumsuz konusunda fikrini alýp eve geldiðinde sizinle davranýþlar için çocuða örnek olabilirler. konuþmak istemesi tercih edilmez mi? Medya araçlarýnýn kötü etkilerinden çocuðunuzu Çocuklar ve gençler, yaþýtlarýndan ve korumanýn yolu, onlarý yasaklamak deðil. Çözüm; medyadan çok fazla etkilenebilirler. çocuðunuzun sizinle sýkýntýlarýný açýkça Fakat genelde ebeveynleri tarafýndan paylaþacaðý açýk bir iletiþim kurmaktýr. Ýletiþim verilen deðerleri ve davranýþlarý kurma yeteneði, sizin bu konularda iyi bir rehber Kaynak benimseyeceklerdir. : Dr. Kevin Steede Anne Babalarýn En Çok Yaptýðý 10 Hata olmanýzý ve çocuðunuzun ileriki yaþamýnda daha 52 yapým hayat yayýncýlýk, iletiþim, yapým, eðitim hizmetleri ve tic. ltd. þti. editör aynur þenol muhabirler ali þenel kübra demir osman serkan bozlaðan 54 kültür-sanat TRANSFORMERS Tür: Macera/Aksiyon/Bilim Kurgu Gösterim Tarihi: 6 Temmuz 2007 Yönetmen: Michael Bay Uçaða dönüþen kýrmýzý ve kamyona dönüþen sarý oyuncaklarým bir kenarda dursun, eskileri býraktýðýmýz bu zamanda, 80'lerin 90'larýn elimizden düþürmediðimiz oyuncaklarý Transformeslar geri dönüyor. Aksiyon, bilim kurgu filmlerinin usta yönetmeni Michael Bay ve filmin arka planýndaki isim Spielberg, umarým Dünyalar Savaþý ve Kurtuluþ Günü gibi abartýlý ve berbat bir propagandayla Transformers'da karþýmýza çýkmayacak.80'lerde Japonlarýn Voltran'ýna karþý Amerikalýlarýn yaptýðý Transformerslar bakalým beyaz perdede neye dönüþecekler. HOT FUZZ Tür: Komedi/Aksiyon/Gizem/Suç Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy Yönetmen: Edgar Wright Gerçeklerle beraber abartýlý etkenleri birbirleriye baðlayan filmimiz, yanýnda soðuk Ýngiliz esprileri sunsa da sýcaklýðýyla eðlendiriyor. Dost musun düþman mýsýn tarzýnda olan komedi filmine dedektiflik ve gerilim konularýný da katýlýnca tadýndan yenmez bir film olmuþ desek abartmayýz herhalde. Ýngiltere ve Amerikada "Box Office" de haftalarca üst sýralarda yer almýþ Hot Fuzz'da, komik bir mizacý olmamasýna raðmen polisleri bu þekle sokmamýz ve sakar hareketlerine gülmemiz - herkesin espri anlayýþý farklýdýr- klasik olsa da eðlendiriyor. 28 WEEKS LATER Tür: Gerilim/Bilim Kurgu/Korku Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau Jr. Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo Sonranýn Sonrasý Kollarýný açarak garip yürüyüþleriyle insanlara yemeye çalýþan klasik zombi filmlerinden öte bu yaratýklarýn üzerimize koþarak saldýrmasý bence daha heyecan verici. 28 Hafta Sonra, 28 Gün Sonra nýn devamý niteliðinde. Usta yönetmen Danny Boyle'un ve oyuncu kadrosunun olmayýþý handikap olarak gözükse de serinin üçüncü filmi için hazýrlýklar þimdiden baþlamýþ. Bu projenin ismini tahmin etmek inanýn zor olmayacak? 28 ay sonra, 28 yýl sonra Filmimiz, Danny Boyle'un külleri arasýndan doðmasýný beklediðimiz bir film mi olacak, yoksa çok farklý bir zombi klasiði mi olacak, heyecanla bekliyoruz. ÞÜPHE Tür: Gerilim Gösterim Tarihi: 3 Aðustos 2007 Oyuncular: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo Yönetmen: D.J. Caruso Hikayesiyle sýradan bir film olmaktan çýkarak harika bir þekilde senaryoyu iþleyen Caruso'yu Þüphe'de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü yönetmen filmin ilk yarým saatinde basit bir gençlik filmi gibi anlatýyor konuyu. Filmde baþkarakter Ýspanyolca öðretmenine yumruk attýðý için ev hapsine kapatýlýyor ve dýþarý çýkamadýðý için yeni taþýnan komþularýnýn güzel kýzlarýný gözetliyor iþte bu noktada klasik gençlik filmlerinden ayrýlarak seyirciye gerilimi yaþatmayý vaat eden filmin içinde dramda var, aþkta, korkuda, gerilimde. 14. Aspendos Uluslararasý Opera Ve Bale Festivali "Mevlana"yý Seyircilerle Buluþturuyor Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali'nde yerli yapýtlarý sanatseverlerle buluþturan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi, 7 Temmuz'da ise Mevlana Oratoryosunu sahneleyecek. Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Semih Sergen'in eþsiz dizeleri, Can Atilla'nýn etkileyici müziði ile Hz. Mevlana'nýn hayatýný perdeye taþýyan eser; Hz. Mevlana'dan tüm dünyaya dostluk ve barýþ çaðrýsý... Büyük düþünür Hz. Mevlana'nýn doðumunun 800. yýlý etkinlikleri çerçevesinde hazýrlanan eserde; Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosunun yaný sýra Mevlevi müziðine ait enstrümanlar da kullanýlacak. Bedenin Dili Riccon Ýlhan Doðan Hayat Yayýnlarý Türkiye doðumlu Ýlhan Doðan'ýn Ýsviçre'de; Beden Dili, Tiyatro, Psikoloji ile Mizahý sentezleyerek oluþturduðu ve 'Riccon Tekniði' adýný vererek tescil ettirdiði eðitim tarzý Avrupa'dan sonra þimdi de Türkiye'de... Tiyatro ile psikoloji, beden dili ve mizahý birleþtirerek 'Riccon Tekniði'ni oluþturan Doðan, saðlýklý iletiþim için geliþtirdiði konseptin tescilini yaptýrdý. Patenti kendine ait olan "Riccon Tekniði"yle AB parlamenterlerine, kamu görevlilerine, bilim adamlarýna ve dünyanýn önde gelen marka yöneticilerine, uygulamalý olarak beden dilinin doðru kullanýmý eðitimlerini verdi. Bedenin Dili adlý kitabý Almanca'dan sonra Türkçe'ye çevrildi. Büyük Balýk (Big Fish) Tür: Dram Oyuncular: Evan McGregor, David Denman, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito Tim Burton Yönetmenin hayal gücüyle izleyiciyi aðýna düþürdüðü, fanteziyle gerçeðin, paranoyla inanmanýn sýnýrlarýnda bir baba ile oðlu arasýndaki inatlaþmayý buluþturan harika bir öykü Büyük Balýk. Hani büyüklerimizin anlattýðý bazý öyküler vardýr, onu o kadar çok anlatýrlar ki artýk gülmezsiniz ve sýkýlýrsýnýz; ama aradan geçen zamanda ummadýðýnýz bir anda tekrar duyduðunuzda güler ve çok hoþumuza gider. Ýþte böyle öyküler anlatan bir adam düþünün, hep hikayeler anlatýyor ve en sonunda o hikayelerdeki adam oluyor. Ýnsanýn iliþkileri ve hayatý bu kadar masalsý anlatýlabilirdi. Modern çað masalýnda rüya gibi bir Tim Burton filmi. Ses ve Öfke William (Cuthbert) Faulkner Yapý Kredi Yayýnlarý Nobel ödüllü yazar William Faulkner'ýn yüzyýlýn klasikleri arasýnda gösterilen ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 100 Temel Eser seçkisinde yer alan romaný Ses ve Öfke'de yazar bu yapýtýnda, yaþananlarý, düþünülenleri, sýkýþan ve patlayan duygularý vermekteki ustalýðýný doruða taþýyor. Dört bölümden oluþan romanda, bir ailenin daðýlýþý, aile bireylerinin bilinç akýþlarýyla izleniyor. Zihinsel engelli oðul Benjy'nin, suçluluk ve onur duygularýyla azap çeken aðabeyi Quentin'in, sert, mantýklý ve kurnaz diðer erkek kardeþ Jason'ýn anlatýmlarýyla ailede yaþananlar yavaþ yavaþ açýða çýkýyor. Kýz kardeþ Candace'ten Jason'ýn vasiliðini aldýðý yeðeni Quentin'e, zenci hizmetçi Dilsey'den torunu Luster'a pek çok karakterin sahiciliði ve olaylarýn evrensel trajedisi, Faulkner'ýn diliyle bir cam kýrýðý kadar keskin, bir öfke aný kadar yüksek sesli. The Notebook Tür: Romantik/Dram Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton, Joan Allen, Kevin Connolly Yönetmen: Nick Cassavetes Özellikle arþiv ile uðraþýyorsanýz mutlaka bulunmasý gereken bir film Notebook. Konusu çok basit diye düþünebilirsiniz hatta Türk filmlerini de andýrabilir size. Nicholas Sparks'ýn muhteþem romanýnýn beyazperdeye aktarýlmýþý olan filmimiz çok güzel bir aþk hikayesini çok güzel bir anlatýmla duygununda çok yoðun olarak seyirciye geçirmeyi baþarýyor. Ryan Gosling üstün bir performans gösterdiði filmde Nick Cassevetes yönetmen koltuðundan güzel bir imza atýyor. 54 sanat yönetmeni kenan özcan logo tasarým selma yýlmaz grafik uygulama serhat demirbað fotoðraflar emrah gürel baský ve cilt bilge matbaacýlýk a.þ. yýlanlý ayazma sokak, no:8 örme iþ merkezi kat: 1 davutpaþa zeytinburnu - istanbul tel : faks :

Tüm Paylaþýmcýlara Merhaba... Dergimiz Paylaþým'ýn yeni yýlýn ilk günlerine denk gelen ikinci sayýsýyla sizleri yeniden selamlýyoruz. Bildiðiniz gibi, 2006 sizlere Türkiye Finans çatýsý altýnda hizmet

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı