Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan çok genç ve dinamik bir kurum. Yazýn en sýcak, en hareketli günlerinde sizlerle buluþan 4. sayýmýzda, bu özellikleri de sizlere aktarabildiðimize inanýyoruz. Kim perdenin arkasýndaki Karagöz ve Hacivat'ý kahkahalar atarak izlemez, ya da kim yaþadýðý þehrin 'ruhu'nu yok sayabilir Genel Müdürümüz Sayýn Yunus Nacar'ýn da üzerinde durduðu "yerel kaynak, yerel kalkýnma" sloganýyla þube sayýlarýmýzý artýrýrken, yerel deðerlerimize sahip çýkmanýn da gururunu yaþýyoruz. Gerek Karagöz ve Hacivat'ý, gerek þehirlerimizin hikâyelerini sizlere aktararak, gerekse ülkenin dört bir tarafýnda uzman kadromuzu bu ülkenin hizmetine sunarak Kýsacasý bizim kültürümüz, bizim birikimimiz, bizim insanýmýz, bizim ülkemiz Hepsine hizmet vermenin gururunu yaþýyoruz. Paylaþým dergisinin bu sayýsýnda sinema sektörünün marka ismi Osman Sýnav'ý, Türk futbol dünyasýnýn unutulmaz ismi, þimdilerde miniklerin "Mehmet Hoca"sý, Mehmet Özdilek'i sayfalarýmýza konuk ettik. Bunun yaný sýra ekonomi dünyasýnýn nabzýný tutan Sadi Özdemir'in "KOBÝ"lere iliþkin yorumlarý ve yöneticiliðin esaslarýnýn yer aldýðý "Yönetim" bölümümüz ile dolu dolu bir sayýyla selamlýyoruz sizleri. Yeni Paylaþým larda buluþmak dileðiyle paylaþýmdan

2 1 paylaþýmdan 2 içindekiler 14 ekonomi 25 tadýmlýk 26 içimizden biri 28 bankamýzdan 36 yönetim 40 kültürümüz 6 10 bizden haberler 10 söyleþi KAPSAMA ALANIMIZ GENÝÞLÝYOR... Sunduðu kaliteli ve çaðdaþ bankacýlýk hizmetini ülkenin tamamýna yaymayý amaçlayan ve bu doðrultuda 2006 yýlýnda 25 yeni þube açarak þube sayýsýný 124'e ulaþtýran Türkiye Finans, 2007 yýlýnda da þubeleþme ataðýný devam ettiriyor. Türkiye Finans olarak "yerel kaynak, yerel kalkýnma" anlayýþýný benimsediklerini belirten Yunus Nacar, "Bu anlayýþý özümsemiþ uzman kadromuzla yeni þubeler açtýðýmýz yerlerde bireysel müþterilerimizin yaný sýra ülke ekonomisinin dinamosunu oluþturan KOBÝ'lerimize güçlü destek vermeyi amaçlýyoruz." dedi. Nacar, "Uzman kadrolarýmýzýn yaptýklarý araþtýrmalar ve bölgelerden gelen taleplerin deðerlendirilmesi sonucunda bize en çok ihtiyaç olan bölgelerde þubeler açýyoruz. Þubelerimizle bölge ekonomisine hem istihdam hem de finansman saðlayarak destek oluyoruz." þeklinde konuþtu. Bu paralelde Nisan ayýnda Afyonkarahisar ve Kütahya þubelerinin açýlýþýný gerçekleþtiren Türkiye Finans, yeni þubeler açmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Çorlu, Fatsa, Demetevler, Turgutlu, Beylikdüzü, Avcýlar, Kavacýk, Edirne, Ereðli, Çamlýca ve Tuzla'da yeni þubeler açacak olan Türkiye Finans, yýl sonunda en az 150 þubeye ulaþmayý hedefliyor. TÜRKÝYE FÝNANS'TAN PAZARLAMA ZÝRVESÝ Pazarlama elemanlarý ile reel sektörü Zirvenin beklenenden daha verimli geçtiðini ve düzenli periyotlarda tekrarlarýnýn yapýlacaðýný yakýndan takip eden Türkiye Finans, belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus piyasalardaki son geliþmeleri Nacar, "Burada ülke genelinde hizmet veren deðerlendirmek amacýyla Ýstanbul Merter þubelerimizdeki tüm pazarlamacý Green Park Hotel'de bir Pazarlama Zirvesi arkadaþlarýmýzla biraraya geldik. Bu toplantý sayesinde ülkenin her köþesinin nabzýný tutmuþ düzenledi. olduk. Bölgelerin ihtiyaçlarýný o bölgeden insanlardan öðrenmiþ olduk. Bu sayede ilerleyen günlerde daha verimli çalýþmalar yapacaðýz." dedi. Toplantýlarýn ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen, insan iliþkilerine yönelik verdiði eðitim ile hafýzalarda hoþ anýlar oluþmasýný saðladý. Katýlýmcýlar bu eðitim sayesinde müþterilerle bundan böyle daha verimli iliþkiler kuracaklarýný belirttiler. Nisan ayý içerisinde iki oturum þeklinde yapýlan Pazarlama Zirvesi toplantýlarýna Türkiye Finans'ýn ülke genelinde görev yapan 500'ü aþkýn kurumsal ve bireysel pazarlama personeli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen toplantýda 2006 yýlý deðerlendirmesinin yanýnda, 2007 yýlýndan beklentiler, hedeflere yaklaþým oranlarý, piyasalardaki yeni trendler ve bu trendlere personelimizin uyum saðlamasý için yapýlmasý gerekenler konuþuldu. Zirvenin ikinci gününde konuþan Prof. Dr. Üstün Dökmen katýlýmcýlara unutamayacaklarý saatler yaþattý. Seyircisiz sinema öksüz çocuða benzer Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel Osman Sýnav; Sinema eserlerinden alýnan vergiler düþürülmedikçe, Türk Sinemasýnýn sektör olmasý hayalden öteye gidemez! Bir kuþaðýn hafýzalarýna yer etmiþ Her sanat eseri bir miktar sosyal açýk hava sinemalarýndaki makaralý film makinesi sesini sorumluluk içerir düþünürüm bazen. Bir makara Bu filmi, oluþum aþamasýnda bir soysal filme sýðdýrýlmýþ kimi zaman üç sorumluluk projesi olarak mý tasarlýyordunuz? ay, kimi zaman daha fazla süren emeði. Senede üç yüz filmin çekildiði Her projenin bir miktar sosyal sorumluluk tarafý olmalý. Sonuçta insanlar için bir þey zamanlardaki film artistlerini ve akþam olunca yapýyorsunuz. Kitlelerle bir þey yapýyorsak, çok istemsiz ayaklarla tutulan sinemanýn yolunu. bireysel bir þey yapmýyorsak bu durum göz Kabak çekirdeði ve gazozla bilmem kaçýncý kez önünde tutulmalý. Kavram olarak sanat, bireysele ayný filmi izleyen o mesut Türk sinema seyircisini daha yakýn gözükse de kendi pencerenizden düþünürüm. Ne oldu da öksüz býraktý sinemalarý gördüklerinizi yansýtsanýz da sanat eserleri vefakâr seyirci? Senede üç yüz filmle sektör bireyin kendisini deðil, kitleleri etkilemek için olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen 'Türk yaratýlýr. Özellikle de sinemada izleyici faktörü, Sinemasý'nýn baþýna ne geldi de korsan film en baþat öðedir. Onlarýn beklentileri göz önünde satanlar bir sektör yaratýrken 'Türk Sinemasý' bir tutulur. Hiçbir yönetmen, hiçbir filmi kendi sektör olmaktan bu kadar uzak? Türkiye'de hep kendine izlemek için çekmez. ses getiren filmlerin ve televizyon dizilerinin mimarý Osman Sýnav, bizlere 'Türk Sinemasý'nýn dününü bugününü ve muhtemel yarýnýný, ayný Film çekmek için önemli ekonomik kaynaklar zamanda tüm piyasa olumsuzluðuna raðmen gerekli. Bu anlamda sponsor, devlet yardýmý gibi finansal bir destek görüyor musunuz? senaryosu ve çekim teknikleriyle çok ses getiren son filmi Pars'ý anlattý. Ülkemizde bir sponsorluk yasamýz olmasýna raðmen pratikte iþlemiyor. Sonuçta sponsorluk da ticari bir iþtir ve hiçbir yatýrýmcý bile bile kâr Pars filminin senaryosu, ne zaman zihninizde elde edemeyeceði iþe girmez. Bu yüzden oluþmaya baþladý? sponsor olan kiþilere vergi indirimi gibi kolaylýklar saðlanmalý ve sanatsal faaliyetlere yapýlan Senaryo süreci, uzun bir süreçtir. Bunun desteklerin kurum dýþýna çýkmasý mecburiyeti baþlangýcý, noktasý ya da satýrbaþý yok. Aslýnda getirilmeli. Kurumlar günümüzde çeþitli sanat benzeri hikâyeleri zaman zaman düþünüyordum. dallarýna sponsor desteði saðlamakla beraber Bir gün Aybars'a (Aybars Bora Kahyaoðlu) bu destekleme henüz sinemaya ulaþmýþ deðil. dedim ki; Uyuþturucunun ülkemizde hýzla artan tehlikesi ve okullarla iliþkisini ele alan bir film yapalým. O da bana bir tretman yazdý getirdi. Devlete bakan yönü nedir bu durumun? Bunun üzerine baþladýk biz de. Bu filmi bu yýl Birtakým özel projeler, tabii ki devlet desteði yaptým ama birdenbire ortaya çýkan bir þey olmadan çok zor yapýlýr. Ama onunla ilgili direkt deðil. Uzun yýllardýr beynimin bir köþesine attýðým devlet kasasýndan finansman saðlanmasý fikrine küçük notlarýn bir bileþkesiydi aslýnda. sýcak bakmýyorlar. Devlet bize bir takým önümüzü ÝYÝ OLAN KAZANDI Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý Tamamlandý Çalýþanlar arasýnda kaynaþmayý saðlamak oldu. Final maçýna Galatasaraylý futbolcu Necati Ateþ, Galatasaraylý eski futbolcu Uður Tütüneker, ve motivasyonu artýrmak amacýyla Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Ali Hunca, geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Kayserispor menajeri Süleyman Hurma ve Finans Bahar Futbol Turnuvasý'nýn yorumlarýyla taraflý tarafsýz herkesin beðenisini dördüncü ayaðýnýn finali 9 Haziran kazanan spor yazarý Osman Tanburacý katýldý. Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Bu sezon gerek Milli Takým, gerekse 36 takýmýn katýldýðý, Nisan-Mayýs-Haziran Galatasaray'da gösterdiði performans ile beðeni aylarýnda yapýlan Türkiye Finans Bahar Futbol toplayan Necati Ateþ, "Böyle bir organizasyonda Turnuvasý birinciliðini Mecidiyeköy takýmýný 3- bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Spora 1'lik skorla geçen Topçular takýmý kazandý. gösterilen ilginin bu derecede yüksek olduðunu Toplamda 106 maç süren, sýký mücadelelere görmek ileriye yönelik umutlarýmý artýrdý. Umarým sahne olan ve fair play ruhunun her an yaþandýðý önümüzdeki sene yine burada sizlerle beraber uzun maratonu Adalýlar takýmý üçüncü, olurum." dedi. Argenekont takýmý ise dördüncü olarak Yeni Þafak Gazetesi yazarý Osman Tanburacý tamamladý. United Pasha takýmý ise turnuva ise, "Spor müsabakalarý insanlarýn birbirlerine boyunca sergilediði davranýþlar neticesinde "En yaklaþmalarý ve birbirlerini anlamalarý için bir Centilmen Takým" seçildi. fýrsattýr. Umuyorum ki Türkiye Finans, 106 maçlýk Merter Best Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirilen bu maratondan gerekli kazanýmlarý elde etmiþtir." final maçýna spor dünyasýnýn da ilgisi yoðun dedi. Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý nýn þampiyonu Topçular Þubesi oldu. Sinemanýn sektör olabilmesi için, kaliteli ve uluslararasý rekabet gücü olan filmler yapýlmasý, dýþ pazara çýkýlmasý ve seyirci sayýsýnýn artýrýlmasý lazým açýcý þeyler saðlamalý. Mesela Rüsum diye bir hale gelir. Dolayýsýyla büyük bir kaynak oluþur. vergi var; onu kaldýrmakla iþe baþlayabilir. Bu Bütün dünyada bu böyle; hatta uluslararasý vergi eðlence vergisi diye 1936'dan bu yana çalýþýyor bu fonlar. Mesela "Alexander" filmi eðlence yerlerinden alýnan bir vergidir ama Amerikalýlar tarafýndan çekiliyor ancak Alman eðlence yeri denilince o dönemde sinema fonlarýyla finanse edilmiþ bir film. salonlarý ve çayhaneler ayný kategoriye sokulmuþ. Bunun bir kýsmý ayrýlmýþ tamam ama þöyle bir sorun var þimdi. Bu vergiler, Maliye Türkiye'de yabancý fon alan bir proje var mý? Bakanlýðý tarafýndan toplanýyor ve bir kýsmý Kültür Yok, ne yazýk ki! Her þeyden önce projenizi Bakanlýðý'nýn kullanýmýna açýlýyor. Buradaki sigortalamanýz lazým. Bir sürü merhalesi var bu sakatlýk da þu: Rüsum nereden toplanýyor? iþin. Co-productionlar için yabancý yatýrýmlarý Biletlerin satýþýndan elde edilen gelirin üzerinden Türkiye'ye çekmemiz lazým. Onun için de ayrý iþ yapan filmlerden toplanan para daha çok; bir yasal düzenleme hazýrlýðý var þu anda. Bu sonuçta benden kestiði parayý bütün sinema yapýlýrsa, iyi çalýþtýrýlýr ve devamý getirilirse sektörüne daðýtýyor. Yýlda otuz proje çýkýyorsa hakikaten devrim niteliði taþýyacak bir þey olacak. bunun en fazla üç tanesi iþ yapýyor, toplanan Diðer sektörlerdeki gibi yabancý sermaye gelip paranýn da % 90'ýný buradan saðlýyorsun. Ama Türkiye'de yatýrým yaparsa, film çekerse bunun daðýtýrken herkese eþit daðýtmaya çalýþýyorsun. Türkiye'nin tanýtýmýna büyük katkýsý olacaktýr. Tabii belli kriterlere göre daðýtýyordur bunlarý Türkiye piyasasýnda bir katma deðer yaratacaktýr. ama ne ben o seçimlere katýlýyorum ne de bu Bunun için de vergi indiriminin saðlanmasý þart. konuda bana bilgi veriliyor. Bu þekilde, sinema Bugün Romanya'da yýlda 20 tane Amerikan filmi sektörünün çok fazla geliþeceðine inanmýyorum. çekiliyor. Dünkü Demirperde ülkesinde yýlda Vergi indirimi saðlamazsan, destek ortalama 20 film çekiliyor! saðlamazsan sektör kendi içinde kârlýlýðýný artýramaz; bunu müteakip geliþemez de. Sinema alanýna yönelik fonlar kurulabilir. Bu alana yatýrým Filmin A sýnýfý veya B sýnýfý olmasý önemli deðil yapan fon sahipleri, sinemada kullanýlacak Gidiyorsunuz bir ülkeye; "Benim bir filmim var finansman fonlarýyla yatýrýmýný deðerlendirenler, ve bütçesi (örneðin) 5 milyon dolar. Böyle bir daha az vergi ödeyebilir. Bu sayede bu cazip þey yapacaðým, þuralarda çekeceðim " 6 bizden haberler 7 42 kiþisel geliþim 44 dekorasyon 48 güncel 56 teknoloji içindekiler 58 reklam dünyasý 60 ürünlerimiz içindekiler bulmaca 63 þube bilgileri 28 spor 28 Her yanlýþtan bir doðru çýkardým Beþiktaþ ýn efsane oyuncusu Þifo Mehmet; Futbolcu deðil, insan yetiþtirmeye çalýþýyorum. Karþýsýndaki futbolcuyu bir makine olarak görecek deðil, onun da kendisi gibi etten kemikten olduðunu unutmayacak bir insan utbola baþladýðý günden bu yana hep efendi sporcu olarak tanýdýðýmýz bir isim; Þifo Mehmet. Türkiye-Ýsviçre maçýnda olumsuz bir olay yaþansa da bu yine de Þifo Mehmet in efendiliðine gölge düþürmedi. Durumu telafi etmek için elinden geldiðince çalýþtý ve fazlasýyla baþardý. Son zamanlarda yaptýðý televizyon programýyla gündemimize yeniden gelen Þifo, futbol okulunda öðrencilerine futbolcudan ziyade iyi ir insaný gerçekten anlamak ve onu gerçekten tanýmak istiyorsanýz; ortalama insan hakkýnda bu zamana kadar elde edilmiþ bütün verileri bir kenara býrakmak lazým diyor bir düþünür. Bu zamana kadar insanlar hakkýnda birçok veri biriktirilmiþtir. 'Esmerler mantýklý olur, þiþmanlar komik olur ' Ne yazýk ki gerçek hayatta bu veriler pek iþe yaramaz. Çünkü her insanýn ruhu kendine özeldir. Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe de insana deðer vermenin önemini kavrayarak bu mevkiye geldiðini ve artýk her yöneticinin empati yapmayý bilmesi gerektiðini söylüyor. Akademik eðitiminiz finans alanýnda deðilken niçin bu mesleði seçtiniz? Babam esnaftý; ben dükkânda babama yardým ederdim. Çalýþma sevgisini babam aþýladý bana. Ali Þenel bir insan, iyi bir vatandaþ olmayý öðretiyor. Þifo Mehmet i sahalardan ve son dönemde TV programlarýndan tanýyoruz, biraz da Mehmet Özdilek ten bahseder misiniz? Kendi halinde, evi seven, ailesine baðlý bir yapýya sahibim. Kendimi bildim bileli özel hayatýma hep dikkat eden biriyim. Çünkü hem bulunduðum konum itibariyle hem yaptýðým iþle topluma örnek olan bir þahsiyet olmaya çalýþtým. Futbola baþladýðým ilk günden itibaren bu Ýnsandan anlamayan iþten anlamaz! Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe: "Yönetici empati yapmayý bilmeli. Karþýsýndaki insaný anlamayan, kendi derdini anlatamaz." Okul yaþamým boyunca da hep iþ hayatýna atýlmak istiyordum. Bir anýmý sizinle paylaþmak istiyorum bu noktada, ben küçükken bir inþaatýmýz vardý; ben de babamla beraber orada çalýþýyordum. Üstüm çimento, toz ve topraða karýþmýþ bir vaziyetteyken babam "Þu parayý al, karþýdaki bankada bozdur." dedi. Ben de "Tamam o zaman, üzerimi deðiþtireyim." dedim. O da "Hayýr, bu halinle gideceksin." dedi. Bankada çalýþanlar her zaman takým elbiseli, boyalý ayakkabýlý insanlar olduðu için o tip insanlarýn karþýsýna kirli pasaklý çýkmak, ayýp geliyordu bana. Bankacýlýk ulaþýlmasý güç bir iþmiþ gibi geliyordu. O gün babam bana çok büyük bir iyilik yaptý ve benim özgüvenimi kazanmamda büyük bir etki oluþturdu. Üniversite çaðlarýnda bir arkadaþým TÖBANK'ýn eleman aradýðýný, çalýþýp çalýþmayacaðýmý sordu. Ben de "Niçin olmasýn " dedim. Böylece bankacýlýk hayatým baþladý. Askere giderken bildiðimiz anlamda bankacýlýðý yapmamaya kesin kararlýydým. Faizsiz bankacýlýk hakkýnda da Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel zamanýmýn çoðunu küçük kýzým alýyor. Bunun bir çarkýn içine tekrar girdik. Benim için o yanýnda, Beþiktaþ gibi bir kulüpte 13 yýl oynayan, dönemin aile kurgusunu daha iyi oturtma, kýzýmý kaptanlýk yapan, birçok baþarýlar yakalayan daha iyi tanýma açýsýndan faydalý geçtiðine biriyim. O süreçte de iþ ahlaký çerçevesinde inanýyorum. Her karanlýðýn sonunda bir güneþ kendime yakýþan þekilde yaþadýðýmý biliyorum. doðar derler ya cezanýn sürecinde aslýnda bu Onun meyvelerini futbolu býraktýktan sonra tür þeyleri çok yürekten ve içten yaþayan bir toplumun her kesiminden gelen sevgi kiþilik oldum. Belki o süreçte çalýþsaydým kýzýmla gösterileriyle görmek açýkçasý beni çok mutlu birlikteliði bu kadar yakýndan, bu kadar ediyor. hissederek yaþayamayacaktým. Benim oynadýðým zamanlarda arkadaþlarýn maçlarý, kamplarý olduðu için birçok evli, çocuk sahibi Eþiniz Ýnci Haným ile tanýþmanýz nasýl oldu? arkadaþým bu duygularý bu kadar içinde Ýnci Haným ile iki yýldýr evliyim. Bizim tanýþmamýz hissederek yaþayamadý. bir arkadaþ vasýtasýyla oldu. Kýsa bir süre arkadaþlýk ettikten sonra 7-8 ay gibi bir zamanda evlilik kararý aldýk ve evlendik. Evlilik öncesi Aklýnýzda futbolu býrakayým ondan sonra süreci çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü evlenirim gibi bir düþünce var mýydý? zaman uzadýkça bazý þeylerin eksiye doðru Hayýr, önemli olan doðru insaný bulabilmek... gittiðini düþünüyorum. Dolayýsýyla hem benim Ben bu konuda biraz titiz bir insandým. Aile onu tanýmamda hem de eþimin beni kurumuna çok saygý duyan ve sýký sýkýya baðlý tanýmasýnda bu kadarýnýn yeterli olduðuna karar bir ailede yetiþtim. Dolayýsýyla evlenmek için verdik. Ýkimiz de her þeyi çok net ortaya koyan evlenmek mantalitesinde olan bir insan olmadým bir yapýda olduðumuz için bu yönde birbirimizi hiçbir zaman. Hayatý paylaþacaðým doðru kiþiyi tamamlayan kiþiliklere sahiptik. Sonuç olarak bulmak benim için önemliydi. Ýnci Haným dan da böyle bir karar aldýk. Þimdiyse bundan iki yýl önce hayatýmý birleþtirebileceðim, benim önce, ne kadar doðru bir karar aldýðýmýzý anlayýþýma uygun birisiyle karþýlaþmadýðým için görmenin mutluluðu ve keyfini yaþýyoruz. evlenmedim. Ýnci Haným la futbolculuðum bitmeye yakýn evlenmemiz sadece bir tesadüftür. Eþiniz çalýþýyor mu? Eþim babasýnýn yanýnda çalýþýyor. Kendisi designer, mücevherat iþi yapýyor. Ben de yakýn Planlar hayatýn hiçbir vakitte kendime kayýnpederimin iþyerinde bir döneminde bitmez. Sizin mesai ayýrmayý düþünüyorum. gelecekle ilgili planlarýnýz neler? Planlar var olduðu sürece Planlarýmý artýk kýzýmý düþünerek insanlarýn hayatta var olmasý ve hayata tutunmasý çok daha yapýyorum güçlü olacaktýr. Bir kere þu bir Cezalý olduðunuz dönemin size ne gibi gerçek, elverdiði ölçüde yansýmalarý oldu? sporun içinde olacaðým. Yöneticilik olur; hocalýk olur; Aslýnda bu süreçte bir takým sýkýntýlar yaþadým, baþka mevkiler de olabilir. yaþamadým deðil. Milli Takýmla ilgili sýkýntýlarým Bunlarýn dýþýnda kalma oldu. O süreci çabuk atlatmamda, ayaklarýmýn þansýna sahip deðiliz, üzeride durmamda eþimin, kýzýmýn, ailemin ve birikimimiz buna dostlarýmýn çok büyük etkisi oldu. Bu sayede elvermiyor. Bunun yanlýþ olan bir olay yön deðiþtirdi ve hayatýmýn haricinde tabii ki sosyal en güzel günlerini yaþamamda vesile oldu. sorumluluk anlamýnda Açýkçasý kýzýmý daha yakýndan tanýma, sindire toplumun birçok kýsmýna sindire koklama adýna çok keyifli bir süreçti. elimizden geldiðince yaptýðýmýz projelerle Þimdi aktif halde yeniden baþladýk. destek olmaya Televizyondaki Futbol Okulu Projesi ve çalýþýyoruz. Bu tür sosyal Beþiktaþ Divan Yönetim Kurulu üyeliði ile yoðun aktivitelerimiz, ben Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe Askerlik sonrasýnda 1985 yýlýnýn Ekim ayýnda yapamýyorsanýz; karþýnýzdakini anlayamýyorsanýz Faysal Finans kurumunda göreve baþladým. çatýþma baþlar. Çatýþma deðil de dayanýþma Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 9 ay olabilmesi için empati yapmak gerekir. Ekip size süren sertifikalý bankacýlýk eðitimi ile de bilgilerimi güvenebilmeli. Ekip sizinle beraber pekiþtirdim. düþünebilmeli, sizin soluduðunuz havayý sizinle beraber soluyabilmeli. Liderlik vasfýna sahipseniz, liderlik yapabiliyorsanýz, ekibi Bankacýlýk kariyerinizin kaç yýlý yöneticilik anlayabiliyorsanýz siz zaten takým olmuþsunuz vasfý ile geçti? demektir. Sonrasý da zaten rahat olur. Yirmi sekiz yýllýk bankacýlýk hayatýmý özetlemek gerekirse, 1991 yýlýna kadar çeþitli orta kademe Tabii yönetici kriz ve riskleri de iyi yönetebilmeli. yöneticiliklerinde bulundum yýllarýnda Özellikle ülkemizde maalesef dönemsel olarak ise Kuveyt Turk Evkaf Kurumu Ankara Þube krizlerle üç, beþ yýlda bir karþý karþýya kalýyoruz. Müdürlüðü vazifesini yaptým.1999 yýlýndan Krizleri ve riskleri iyi yönetebilmeli ki baþarý itibaren de Anadolu Finans Kurumu ve arkasýndan gelebilsin. devamýnda Türkiye Finans Katýlým Bankasý'nda üst yönetim görevini sürdürmekteyim. Sonuç Bir yönetici ne kadar bilgili olursa olsun, olarak 20 yýlý aþkýn süredir yöneticilik vasfýný þartlar artýk eskisine oranla çok çabuk taþýmaktayým. deðiþiyor. Eskiden yüzyýlda deðiþen þeyler þimdi günlük deðiþiyor belki de. Bunun için Uzun bir yöneticilik tecrübeniz var. Size göre kendinize nasýl bir destek saðlýyorsunuz? yönetici olmanýn sýrrý nedir? Bu iþin zorluklarý Kendinizi nelerle besliyorsunuz? nelerdir? Özellikle günümüzde, rekabetçi koþullar Zorluklardan ziyade bir yöneticide olmasý içerisinde faaliyetlerimizi sürdürdüðümüzü sizler gereken vasýflara bakmak lazým... Bunlarýn de biliyorsunuz. Yönetici kendini yenileyemediði olmadýðý yerde zorluklar baþlýyor. Her þeyden zaman, rekabette çok geri planda kalacaktýr. önce yönetici empati yapmasýný bilmeli. Yani Dolayýsýyla sürekli kendini yenileyebilmeli karþýsýndakinin yerine kendisini koyabilmeli. Kendini yenileyebilmenin yolu da bilgiden Karþýsýndaki kiþi hangi düzeyde olursa olsun; geçiyor; gerek teknolojinin takip edilmesi, ister patron olsun, isterse memur olsun gerekse gündemin takip edilmesi ve donanýmlý Karþýsýndakinin ne düþündüðünü idrak edebilirse olunabilmesi... Biz þubedeki arkadaþlarýmýza zaten birçok þeyi baþarabilmiþ olur. Yönetici yaptýðýmýz her toplantýda bunlarý söylüyoruz. samimi, istikrarlý, anlayýþlý, dürüst olmalý. Bunlar Bizler, çok iyi donanýmlý birer bankacý olmanýn tabiî ki her insanda olmasý gereken vasýflar ama gayreti içerisindeyiz. Bunun için ne yapýlabilir? yöneticilerde "olmazsa olmaz olan" vasýflar diye Ekonomi dergileri var, kendi sektörümüzle ilgili düþünüyorum. Zorluklar, bu vasýflar olmadýðý yayýnlar var, ekonomi programlarý var. Basýnda zaman baþlýyor. Bunlara ilaveten yöneticilerde bu manada arayýp da bulunabilecek her þey liderlik vasfý da olmalý. Belli bir yönetim var. Mesela Google sýnýrsýz bir kaynak. Hangi aþamasýndan sonra liderlik vasfý yoksa yöneticilik bilgiye ulaþmak istiyorsanýz, ulaþabiliyorsunuz. biraz zorlaþmaya baþlýyor. Liderlik vasfý varsa Bu çaðda yaþayan gençler, bilgiye ulaþma orada yöneticilik biraz daha kolay hale geliyor. konusunda daha rahatlar. Bilgiye ulaþma niyetinde olmalý ve bunun gereðini Yaptýðýnýz iþten zevk alýn! yapabilmelisiniz. Rekabet artýk çok acýmasýz Yaptýðýnýz iþten zevk almanýz çok önemli. Siz oldu. Çin, dünyanýn baþýna bela oldu, neden iþinize âþýksanýz, sizin yönettiðiniz insanlar da oldu? Durup dururken olmadý tabi ki. Onun için sizi takip edecektir. Liderlik dediðimiz özellik de kendimizi yetiþtirebilmemiz lazým. Uluslararasý burada devreye girer. Ekip çalýþmasý ve takým arenada söz sahibi olabilmeliyiz. Yöneticilik çalýþmasýna da imkân saðlar. Zaten empati vasfý, miras yolu ile kazanabilecek bir olgu Üniversitede iken bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile TÖBANK'da bankacýlýk hayatýna baþlayan Gökçe, þu anda Türkiye Finans da Bankacýlýk Hizmetleri Müdürlüðü, Bireysel Deðerler ve Tahsis Müdürlüðü, Hazine Müdürlüðü, Fon Yönetimi Müdürlüðü ve Þubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý. spor 19

3 Beypazarý; Her karesi ayrý bir kültür kokan, çoðunlukla iki katlý 32 Beypazarý Evleri mekan Kaya doruðu nda bir Beð pazarý vliya Çelebi 1600 lü yýllarda Seyahatname adlý ünlü eserinde Beypazarý ný þöyle anlatmýþ; Ýlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarý olup, her türlü kýymetli eþya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafý balýksýrtýna benzeyen bir kaya üzerindedir. Þehir iki büyük dere içinde olup, yirmi mahalledir. Kýrk bir camii, 3060 tane ikiþer katlý evi vardýr. Duvarlarý kerpiçtendir, yüzleri tahta ile örtülüdür. Ýlime istekli kimseleri ve bilginleri çoktur. Yedi tane haný vardýr. Hamamlarý, altý yüz tane dükkâný vardýr. Halký yabancýlara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bað ve bahçesi çoktur." Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn sýcak insaný, misafirleri sizli bizli karþýlýyor; inanýlmaz bir dostluk daha ilk dakikadan baþlýyor. Hangi adresi sorsanýz tarif etmek yerine, sizi o adrese götürüyorlar. Evliya Çelebi pek doðru söylemiþ; þimdiye baktýðýmýzda görünümü gibi insanlarý da pek deðiþmemiþ Beypazarý'nýn. Yüksek turizm potansiyelinin yanýnda ilçe, dünyanýn sayýlý soda kaynaklarýndan birine ve kaplýca turizmine uygun birçok yere de sahip. Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel beyaz evleri ve onlarý ayakta tutan taþ sokaklarý, medreseleri, camileri ve konaklarýyla el deðmemiþ bir folkloru içinde yaþatan Ankara nýn güzel ilçesi; nostaljik yolculuk arayýþýnda olanlarýn ise yeni adresi. Kaya doruðu nda bir Beð pazarý Beypazarý Ankara'nýn 100 km kuzeybatýsýnda, eski Ankara-Ýstanbul yolu üzerinde bulunmaktadýr. Geçmiþte olduðu gibi bugün de Ayaþ, Güdül, Nallýhan ve Kýbrýscýk ilçelerinin ortasýnda sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliðini korumakta ve birçok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olmanýn getirdiði zengin bir kültür mirasý taþýmaktadýr. Bölgeye Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý gibi Anadolu'nun önemli uygarlýklarý izler býrakmýþlardýr. Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn bu ismi M.S yýllarý arasýnda hüküm süren Doðu Roma (Bizans) Ýmparatoru Anastasios'un o dönemlerde piskoposluk merkezi olan Lagania' yý ziyaretine atfen, "Lagania-Anastasiopolis" (Anastasios kenti) olarak deðiþmiþtir. Selçuklu döneminde ise Beypazarý, konum itibarý ile sýk sýk göç eden Türkmen boylarýna yurt olmuþtur. Selçuklu Sultanlýðý'nýn kendilerine yurt olarak yer gösterdiði Kayý Türk boyu, Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk önce Ankara civarýna yerleþmiþtir. Osmanlý Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesi Gazi Gündüzalp'in mezarýnýn mekan Beypazarý'nýn Hýrkatepe köyünde olduðu yapýlar. Birbirinin güneþ görmesini ve görüþ bilinmektedir. Osmanlý Devleti'nin toprak rejimi açýsýný kapanmamasýna dikkat edilerek inþa ve askeri sisteminin bel kemiðini oluþturan edilen evlerin bir baþka özelliði de sert zemine Týmarlý (Anadolu) Sipahi Merkezleri'nden birisi oturtulan arazi içine oyularak yapýlmýþ olmasý. olan Beypazarý; yöredeki Sipahi Bey ine ve ticariekonomik hayatýn yoðunluðuna istinaden Beð kazýlmýþ konaklarýn içine. Bu mahzenler soðuk 2x3 ve 3x3 m. ebatlarýndaki mahzenler de Pazarý diye adlandýrýlmýþtýr. hava deposu ve yangýnda kýymetli eþyalarýn korunmasý amacýyla kullanýlmýþ. Beypazarý'nýn Tarihi dokuda yaþam en büyük konaðý olan Çayýroðulu'na ait 40 odalý Beypazarý'nýn en çok ilgi çeken yaný þüphesiz 4 katlý konak 1969 da ilkokul yapýlmak üzere konaklarý... Beypazarý nýn evleri ve düzeni yýkýlmýþ, bir baþka tarihi ev olan Limoncuoðlu Safranbolu yu aratmamakta Neden bu kadar Konaðý nýn yenilemesini ise Ankara Gazi Safranbolu ya benzediðini araþtýrdýðýmýzda, Üniversitesi üstlenmiþ. Bu konaklardan bazýlarý tarih bize aradýðýmýz cevabý veriyor. Yaklaþýk pansiyon veya restoran olarak hizmet veriyor. 200 yýllýk olan bugünkü evlerin büyük bölümü, Bu sayede evlerin iç mekânlarýný görme þansýna aslýna uygun olarak yeniden yapýlmýþ. Bu yapým sahip olabiliyorsunuz. Dilerseniz bu otantik aþamalarýnda ise Safranbolu dan getirilen mekânlarda yemek yeme ya da konaklama ustalarýn çalýþmasý sonucunda Beypazarý zevkini de yaþayabiliyorsunuz. evlerinde Safranbolu evlerine benzerlikler ortaya çýkmýþ. Beypazarý nýn panoramasý: Mimari mirasýna son yýllarda sahip çýkan ilçenin Hýdýrlýk Tepesi çöp kutularý bile minyatür konak þeklinde. Tarihi Beypazarý nýn ilginç coðrafi yapýsýný anlamak evlerin restore edilmesiyle birlikte ortaya için Hýdýrlýk Tepesi biçilmiþ kaftan. Panoramik gezilecek, keyifli bir yerleþim yeri çýkýyor. bakýþ açýsýyla Beypazarý ný 400 metre Restorasyonu tamamlanmýþ ve hizmete açýlmýþ yükseklikten görebiliyorsunuz. Turistlere birçok tarihi konaðý barýndýran Alaattin Sokak; dinlenme ve ilçeyi seyretme gibi bir imkân sunan yöresel ürünleri satan standlarýn kurulduðu tepede; özellikle restore edilmiþ Beypazarý þehrin en gözde mekâný. Beypazarlý ev hanýmlarý konaklarý uzaktan çok heyecan verici görünüyor. iþ gücüne katký saðlamakta; gelen konuklar ev Beypazarý ný gezmeye baþlamadan önce hanýmlarýnýn hazýrladýklarý el emeði ürünlerini bir mutlaka Hýdýrlýk Tepesi ne uðramalýsýnýz. Çünkü yandan tadarken bir yandan da kendini samimi bu tepe, ilçenin güzelliklerini bir bakýþta gözler bir sohbetin içinde bulabilmekteler. önüne seriyor. Tarihi camileri, gezi yollarý restore edilerek yenilenmiþ tertemiz boyalý evleri, Nefes alan konaklar konaklarý ve bunlara ulaþmak için hangi Beypazarý nýn ruhu olmayan, turistik amaçla sokaklara gideceðinizi açýk biçimde bu tepeden yapýlmýþ konaklarý yok. Çünkü evlerde yaþam görebilirsiniz. Tepede ayrýca bir yangýn devam ediyor. Sanki bir maket gibi görünen gözetleme kulesi bulunuyor. Buradaki ofiste evleri, yaklaþtýðýnýzda heybeti ile insaný þaþýrtýyor. görevli belediye çalýþaný, ilçe hakkýnda size Giriþ katlarý genellikle taþ olan evlerin üst katlarý detaylý dokümanlar sunuyor, arzu edenleri de ahþap iskelet üzerine sývama tekniði ile yapýlmýþ. bilgilendiriyor. Dediðine göre; 80 milyon yýl önce Beypazarý evleri çoðunlukla 2 ya da 3 katlý ahþap iç göl olan Beypazarý içindeki 15 km boyunca Beypazarý genel görünüm 32 Dünyanýn ilk ticari anlaþmasýnýn yapýldýðý kentte Türkiye Finans Kayseri Þubesi Geliþen, kalkýnan, Türkiye'nin çaðdaþ yüzü; tarihi, kültürel, kentsel zenginliklerini saymakla bitiremeyeceðimiz, AB Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in bile Türkiye'nin iþleyen kalbi konumunda gördüðü, yeni ekonomik dinamizmin sembolü Kayseri'deyiz bu sayýmýzda. ünyanýn ilk ticari antlaþmasýnýn yapýldýðý Kayseri de, ticaret insanlarýn genlerinde var. Kültepe Karum'da baþlayan bu ticaret geleneðini sürdüren ve iþ adamý fabrikasý olan Kayseri, örneði nadir görülen bir yapýlaþma-modernlik ile yeni Türkiye'nin yüzünü yansýtýyor. Avrupa'da özellikle son yýllarda ünlü yazarlarýn ve düþünürlerin de ilgisini çeken bu yýldýz kent, ayný zamanda Türkiye Finans'ýn hýzlý yükseliþinin püf noktalarýný da içinde barýndýrýyor. Türkiye Finans Kayseri Þubesi Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, Kayseri doðumlu ama aslen Doðu Türkistanlý. 70'li yýllarýn baþýnda ticaret yapmak için ailesiyle bir süre Ýstanbul'a gitmiþ. Erciyes Üniversitesi Ýþletme mezunu olan Tümtürk, Kýbrýs Harekâtý'nýn ambargosu ticaretlerini etkileyince ailesiyle tekrar Kayseri'ye dönmüþ. Þube, bireysel bankacýlýk hizmetlerini kaliteli, geniþ hizmet yelpazesi içinde sunmayý amaçlýyor. Ayrýca þube, üretime destek amacýyla kaynaklarýný yatýrýmcýlarýn deðer oluþturmasý için kullandýrýyor. Mimar Sinan'ýn kenti Kayseri'de finans piyasasýnda Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel ilk 3 banka þubesinden biri olan Türkiye Finans Kayseri Þubesi'nin bugün itibariyle 70 milyon YTL'nin üzerinde mevduatý ve 160 milyon YTL civarýnda kredi hacminin olduðunu belirtiyor Seyit Ömer Tümtürk "Kayserilinin sýrrý; kazanýmlarýný yatýrýmlara dönüþtürmesi" Þube Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, bankacýlýk alanýnda birinciliðe talip olduklarýný ama piyasada kamu kurumlarýnýn da aðýrlýðý olduðunu belirtiyor. Kayseri'nin belirtilen rakamlarýn çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduðunu vurgulayan Tümtürk, Kayseri'nin gerek bulunduðu bölgede gerekse Türkiye çapýnda çok ciddi bir vilayet olduðunu söylüyor. Açýlan her þubenin ilk 3 ay içerisinde kâra geçtiðini belirten Tümtürk, Kayseri'de Türkiye Finans'ýn dostlarýnýn piyasadan kazandýklarý parayý direkt olarak yatýrýma dönüþtürdüklerini belirtiyor. Bir þekilde bir yerlere sermayeyi gömmediklerinin altýný çiziyor ve þunlarý ekliyor; "Kayserililer iki þeyden zevk alýr; birincisi hayýr iþlemek, ikincisi yatýrým yapmak " çabaladýklarýný belirten Þube Müdürü Tümtürk, Müteþebbis ruhuna sahip olan Kayserililer in tabiri caizse altýný kaldýrmadýk taþ geliþmelere çok hýzlý ayak uydurduklarýný býrakmadýklarýný, asýl iþlerininse müþterinin belirtiyor, Seyit Ömer Tümtürk. Kayseri þubesinin gönlüne girmek olduðunu söylüyor. çalýþanlarýnýn aile ortamýnda iþlerini yaptýklarýný görüyoruz. Aile hissiyatýnýn güzel örneklerini "Aile sýcaklýðý Türkiye Finans'ta" A'dan Z'ye kurumun içinde bulmak mümkün. Anadolu insanýn yapýsý gereði hizmetlerde insan Þube Müdürü Tümtürk, "Ýnsanlar kurumu aileleri iliþkilerinin ön planda olduðunu belirtiyor olarak gördükleri için aile sýcaklýðýný müþterilere Tümtürk. Bir müþterinin, "Sizin oraya geldiðimiz yansýtýyorlar." diyor. zaman menfaat beklenmeden samimiyet görüyoruz " ifadesini kullandýðýný söyleyen "Güzellikler Buluþtu" Seyit Ömer Tümtürk, bu tür duygularýn kendilerini Son olarak çok sevilen iki kurumun isminin bir motive ettiðini belirtiyor ve ekliyor: "Böyle geri araya gelmesinin burada herkesi mutlu ettiðini dönüþler, doðru yolda olduðumuzun belirten Tümtürk, birleþmenin akabinde güzel yansýmasýdýr." bir atmosferin oluþtuðunu, kurumun dostlarýnýn Türkiye Finans'ta Bir Müþteri Sizi kýsaca hizmetlerini beðendiðimiz için Türkiye Finans'ý tanýyabilir tercih ediyoruz. Aþaðý yukarý 10 yýlý aþkýn bir miyiz? süredir Türkiye Finans ile çalýþýyoruz." "Adým Ömer Kayseri'de size sunulan hizmetler için ne Baktýr. Baksan düþünüyorsunuz? Baktýroðlu "Kayseri'de bize verilen hizmetten memnunuz. Mobilya Bunun nedeni Organize Sanayi Bölgesi nin þirketimiz var. açýlýþýnda bizlere avantajlar saðlamasý ve Mobilya insan iliþkilerinde çalýþanlarýnýn daha sýcak üretiyoruz, çeþitli davranýp bütün sorunlarýmýza hýzlý çözümler imalat hizmetleri sunmasýdýr." veriyoruz Boydak Grubu'na." Birleþmeden sonra sizin gözlemledikleriniz Neden Türkiye Finans? neler? "Türkiye Finans'ý tercih etmemin sebebi, aðýrlýklý "Daha büyük bir yatýrým, daha büyük bir geliþim olarak leasing ve kredilerde avantajlar oldu birleþmeden sonra. Kredi konusunda sunmasý. Ticaret ve sanayi sektöründe de bizlere daha çok açýlýmlarý var; bundan dolayý 47 Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Kayserililer de Türkiye Finans markasýyla gurur duyuyorlar. Hatta daha fazla sahipleniyorlar. 46 imtiyaz sahibi türkiye finans katýlým bankasý adýna yunus nacar genel yayýn yönetmeni aydýn gündoðdu sorumlu yazý iþleri müdürü kemal kaptaner yayýn kurulu mehmet ali akben süleyman çelik selçuk aydemir taha özalp þükrullah dolu halkla iliþkiler selma yýlmaz 52 Medyanýn kabahati(mi?) Ýnternet ve diðer medya araçlarý çocuðun bazý yanlýþ yönlendirmelere maruz kalmasýna neden olabilir. Ama unutmamak lazým ki kabahati yalnýzca dýþ etkenlerde aramak sorumluluklardan kaçmaktan baþka bir þey deðildir. Çocuklarýnýzý internet ve diðer medya araçlarýndan korumak için yasaklar koymak yerine, ileride asla unutamayacaðý inanç deðerleriyle donatmak daha faydalý olacaktýr. yönetim yeri yakacýk mevkii, adnan kahveci cad. no kartal / istanbul tel : (pbx) faks : turkiyefinans.com.tr aile oðu insan iþ hayatýndaki amaçlarýný, size sayabilir. Emeklilik ve parasal güvenliði için olan uzun dönem planlarýný bir çýrpýda söyleyebilir. Arabalarýna ne kadar ödeme ayýrdýklarýný da anlatabilir. Ama ebeveynlerinin birçoðuna saðlýklý ve mutlu bir çocuk yetiþtirme hususunda neler yaptýðýný sorduðunuzda uzaylýymýþsýnýz gibi yüzünüze bakacaklardýr. Anne-babalar çocuklarýný yetiþtirme konusunda gerçekten en iyisini yapmak isterler. Onlarý ihmal etmeye ya da incitmeye kalkýþmazlar. Oysa gerçekte, pek çok anne baba için ebeveynlik, günlük iþlerinin arasýnda ikinci sýrayý alýr. Ne yazýk ki çoðunlukla problemler ortaya çýktýðýnda onlarla ilgilenmeye baþlarlar. Ne yazýk ki dünyanýn genelinde çoðu anne-baba sadece iþlerinden arta kalan zamanda anne-babalýk yapmaktadýr. Durum böyle olunca çocuk bir sorunla karþýlaþtýðýnda ebeveynler suçu hep dýþarýda aramaktadýr. Bu kaçýþ yollarýndan birisi de suçu medyaya atmak Ailelerin televizyondaki, internetteki ve filmlerdeki cinsellik ve þiddetten dolayý anlaþýlýr bir endiþeleri var. Popüler þarkýlardaki duygusallýklarýn çocuklarý þiddete tahrik edip etmediðini veya uyuþturucu ve alkol kullanmalarýna sebep olup olmadýðýný merak ediyorlar. Bu tip anne-baba endiþeleri araþtýrmalarýn da konusu olmuþtur. Bu araþtýrmalarýn çoðu; medyanýn, çocuklarýn ve gençlerin davranýþlarý üzerinde gerçekten bir etkisi olduðunu savunmaktadýr. Büyümeye, kendi kimlik ve deðer yargýlarýný araþtýrmaya baþladýklarýnda, çocuklar- özellikle de gençlerbilgi edinmek için yaþýtlarý ve medya gibi dýþ etkenlere baþvururlar. Bu arayýþ maalesef bazý olumsuz deðerler ve davranýþlarý kapmalarýna yol açmaktadýr. Bunun yanýnda bazý iyi haberler de var. Baþka sorunlarý olmadýðý müddetçe pek çok genç baþka deðerler, inançlar ve davranýþlar edinmelerine raðmen sonuçta içinde yetiþtikleri deðerlere geri dönmektedirler. Eðer ebeveynler çocuklarýna aktif bir þekilde, sözle ve davranýþlarla saðlam deðerler öðretmiþse; çoðu genç, yetiþkin olduðunda ayný davranýþlarý benimseyecektir. Çocuklara yaþama becerisi kazandýrmak Pratik aþamada anne-babalar, bu etkileri oluþturmak için ne yapmalarý gerektiðini bilmek isterler. Acaba çocuðuma televizyonu mu yasaklamalýyým? Sadece belli tür müzikleri dinlemesine mi izin vermeliyim? Örneðin 5 yaþýndaki bir çocuk kýrmýzý noktalý bir iyi kullanacaðý inançlar ve deðer yargýlarý filmin þiddet ve cinsellik dolu içeriðine maruz aþýlamanýzý saðlayacaktýr. býrakýlmamalýdýr. Oysa bir þekilde sakýncalý da Çocuklar ünlü sporcularý, müzisyenleri, bunun olsa, anne-babalar çocuklarýn ve gençlerin yanýnda öðretmenlerini, hatta yaþýtlarýný bile yaþlarýna uygun materyalleri mümkün olduðunca örnek alabilirler. Televizyon ve son dönemde onlara uygun bir kýlavuzluk yaparak sunmak için özellikle internet aracýlýðýyla farklý deðer yargýlarý, devreye girmelidir. bakýþ açýlarý edinebilirler. Fakat þüphesiz ki Ebeveynler olarak çocuklarýmýzý sadece bu çocuðun itibar ve þahsiyet hissini kazanmasýnda olumsuz etkilerden korumaya çalýþmamalýyýz. en güçlü etki, anne babasýnýn davranýþýdýr. Bunun yerine hayatýn meydan okumalarýna karþý koyacaklarý deðer yargýlarý ve beceriler Hatýrlanacak Þeyler geliþtirmelerine yardým etmeliyiz. Rekabetçi durumlarý ve fikirleri deðerlendirmeleri ve bunlarla ilgilenmeleri için çocuklarýmýza stratejiler de Ýyi örnekler göstererek, uygun öðretmek gereklidir. Çünkü potansiyel olarak davranýþlar için çocuðunuza model olun. sakýncalý durumlardan çocuklarýný korumak için anne-babalar her zaman onlarýn yanýnda Çocuklar üzerinde gösterdiði etki olamayacaktýr. Deðerlendirme yapacaðý araçlarý bakýmýndan, anne- babalarýn yaptýklarý, vermeden, çocuklarýnýn bunlarla karþýlaþmasýný söylediklerinden daha etkilidir. yasaklayan anne babalar, çocuk arkadaþýnýn evinde yasaklanan materyallere rastladýðýnda kaybedeceklerdir. Çocuðunuzun bu materyal Anne-babalar hem olumlu, hem olumsuz konusunda fikrini alýp eve geldiðinde sizinle davranýþlar için çocuða örnek olabilirler. konuþmak istemesi tercih edilmez mi? Medya araçlarýnýn kötü etkilerinden çocuðunuzu Çocuklar ve gençler, yaþýtlarýndan ve korumanýn yolu, onlarý yasaklamak deðil. Çözüm; medyadan çok fazla etkilenebilirler. çocuðunuzun sizinle sýkýntýlarýný açýkça Fakat genelde ebeveynleri tarafýndan paylaþacaðý açýk bir iletiþim kurmaktýr. Ýletiþim verilen deðerleri ve davranýþlarý kurma yeteneði, sizin bu konularda iyi bir rehber Kaynak benimseyeceklerdir. : Dr. Kevin Steede Anne Babalarýn En Çok Yaptýðý 10 Hata olmanýzý ve çocuðunuzun ileriki yaþamýnda daha 52 yapým hayat yayýncýlýk, iletiþim, yapým, eðitim hizmetleri ve tic. ltd. þti. editör aynur þenol muhabirler ali þenel kübra demir osman serkan bozlaðan 54 kültür-sanat TRANSFORMERS Tür: Macera/Aksiyon/Bilim Kurgu Gösterim Tarihi: 6 Temmuz 2007 Yönetmen: Michael Bay Uçaða dönüþen kýrmýzý ve kamyona dönüþen sarý oyuncaklarým bir kenarda dursun, eskileri býraktýðýmýz bu zamanda, 80'lerin 90'larýn elimizden düþürmediðimiz oyuncaklarý Transformeslar geri dönüyor. Aksiyon, bilim kurgu filmlerinin usta yönetmeni Michael Bay ve filmin arka planýndaki isim Spielberg, umarým Dünyalar Savaþý ve Kurtuluþ Günü gibi abartýlý ve berbat bir propagandayla Transformers'da karþýmýza çýkmayacak.80'lerde Japonlarýn Voltran'ýna karþý Amerikalýlarýn yaptýðý Transformerslar bakalým beyaz perdede neye dönüþecekler. HOT FUZZ Tür: Komedi/Aksiyon/Gizem/Suç Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy Yönetmen: Edgar Wright Gerçeklerle beraber abartýlý etkenleri birbirleriye baðlayan filmimiz, yanýnda soðuk Ýngiliz esprileri sunsa da sýcaklýðýyla eðlendiriyor. Dost musun düþman mýsýn tarzýnda olan komedi filmine dedektiflik ve gerilim konularýný da katýlýnca tadýndan yenmez bir film olmuþ desek abartmayýz herhalde. Ýngiltere ve Amerikada "Box Office" de haftalarca üst sýralarda yer almýþ Hot Fuzz'da, komik bir mizacý olmamasýna raðmen polisleri bu þekle sokmamýz ve sakar hareketlerine gülmemiz - herkesin espri anlayýþý farklýdýr- klasik olsa da eðlendiriyor. 28 WEEKS LATER Tür: Gerilim/Bilim Kurgu/Korku Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau Jr. Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo Sonranýn Sonrasý Kollarýný açarak garip yürüyüþleriyle insanlara yemeye çalýþan klasik zombi filmlerinden öte bu yaratýklarýn üzerimize koþarak saldýrmasý bence daha heyecan verici. 28 Hafta Sonra, 28 Gün Sonra nýn devamý niteliðinde. Usta yönetmen Danny Boyle'un ve oyuncu kadrosunun olmayýþý handikap olarak gözükse de serinin üçüncü filmi için hazýrlýklar þimdiden baþlamýþ. Bu projenin ismini tahmin etmek inanýn zor olmayacak? 28 ay sonra, 28 yýl sonra Filmimiz, Danny Boyle'un külleri arasýndan doðmasýný beklediðimiz bir film mi olacak, yoksa çok farklý bir zombi klasiði mi olacak, heyecanla bekliyoruz. ÞÜPHE Tür: Gerilim Gösterim Tarihi: 3 Aðustos 2007 Oyuncular: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo Yönetmen: D.J. Caruso Hikayesiyle sýradan bir film olmaktan çýkarak harika bir þekilde senaryoyu iþleyen Caruso'yu Þüphe'de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü yönetmen filmin ilk yarým saatinde basit bir gençlik filmi gibi anlatýyor konuyu. Filmde baþkarakter Ýspanyolca öðretmenine yumruk attýðý için ev hapsine kapatýlýyor ve dýþarý çýkamadýðý için yeni taþýnan komþularýnýn güzel kýzlarýný gözetliyor iþte bu noktada klasik gençlik filmlerinden ayrýlarak seyirciye gerilimi yaþatmayý vaat eden filmin içinde dramda var, aþkta, korkuda, gerilimde. 14. Aspendos Uluslararasý Opera Ve Bale Festivali "Mevlana"yý Seyircilerle Buluþturuyor Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali'nde yerli yapýtlarý sanatseverlerle buluþturan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi, 7 Temmuz'da ise Mevlana Oratoryosunu sahneleyecek. Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Semih Sergen'in eþsiz dizeleri, Can Atilla'nýn etkileyici müziði ile Hz. Mevlana'nýn hayatýný perdeye taþýyan eser; Hz. Mevlana'dan tüm dünyaya dostluk ve barýþ çaðrýsý... Büyük düþünür Hz. Mevlana'nýn doðumunun 800. yýlý etkinlikleri çerçevesinde hazýrlanan eserde; Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosunun yaný sýra Mevlevi müziðine ait enstrümanlar da kullanýlacak. Bedenin Dili Riccon Ýlhan Doðan Hayat Yayýnlarý Türkiye doðumlu Ýlhan Doðan'ýn Ýsviçre'de; Beden Dili, Tiyatro, Psikoloji ile Mizahý sentezleyerek oluþturduðu ve 'Riccon Tekniði' adýný vererek tescil ettirdiði eðitim tarzý Avrupa'dan sonra þimdi de Türkiye'de... Tiyatro ile psikoloji, beden dili ve mizahý birleþtirerek 'Riccon Tekniði'ni oluþturan Doðan, saðlýklý iletiþim için geliþtirdiði konseptin tescilini yaptýrdý. Patenti kendine ait olan "Riccon Tekniði"yle AB parlamenterlerine, kamu görevlilerine, bilim adamlarýna ve dünyanýn önde gelen marka yöneticilerine, uygulamalý olarak beden dilinin doðru kullanýmý eðitimlerini verdi. Bedenin Dili adlý kitabý Almanca'dan sonra Türkçe'ye çevrildi. Büyük Balýk (Big Fish) Tür: Dram Oyuncular: Evan McGregor, David Denman, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito Tim Burton Yönetmenin hayal gücüyle izleyiciyi aðýna düþürdüðü, fanteziyle gerçeðin, paranoyla inanmanýn sýnýrlarýnda bir baba ile oðlu arasýndaki inatlaþmayý buluþturan harika bir öykü Büyük Balýk. Hani büyüklerimizin anlattýðý bazý öyküler vardýr, onu o kadar çok anlatýrlar ki artýk gülmezsiniz ve sýkýlýrsýnýz; ama aradan geçen zamanda ummadýðýnýz bir anda tekrar duyduðunuzda güler ve çok hoþumuza gider. Ýþte böyle öyküler anlatan bir adam düþünün, hep hikayeler anlatýyor ve en sonunda o hikayelerdeki adam oluyor. Ýnsanýn iliþkileri ve hayatý bu kadar masalsý anlatýlabilirdi. Modern çað masalýnda rüya gibi bir Tim Burton filmi. Ses ve Öfke William (Cuthbert) Faulkner Yapý Kredi Yayýnlarý Nobel ödüllü yazar William Faulkner'ýn yüzyýlýn klasikleri arasýnda gösterilen ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 100 Temel Eser seçkisinde yer alan romaný Ses ve Öfke'de yazar bu yapýtýnda, yaþananlarý, düþünülenleri, sýkýþan ve patlayan duygularý vermekteki ustalýðýný doruða taþýyor. Dört bölümden oluþan romanda, bir ailenin daðýlýþý, aile bireylerinin bilinç akýþlarýyla izleniyor. Zihinsel engelli oðul Benjy'nin, suçluluk ve onur duygularýyla azap çeken aðabeyi Quentin'in, sert, mantýklý ve kurnaz diðer erkek kardeþ Jason'ýn anlatýmlarýyla ailede yaþananlar yavaþ yavaþ açýða çýkýyor. Kýz kardeþ Candace'ten Jason'ýn vasiliðini aldýðý yeðeni Quentin'e, zenci hizmetçi Dilsey'den torunu Luster'a pek çok karakterin sahiciliði ve olaylarýn evrensel trajedisi, Faulkner'ýn diliyle bir cam kýrýðý kadar keskin, bir öfke aný kadar yüksek sesli. The Notebook Tür: Romantik/Dram Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton, Joan Allen, Kevin Connolly Yönetmen: Nick Cassavetes Özellikle arþiv ile uðraþýyorsanýz mutlaka bulunmasý gereken bir film Notebook. Konusu çok basit diye düþünebilirsiniz hatta Türk filmlerini de andýrabilir size. Nicholas Sparks'ýn muhteþem romanýnýn beyazperdeye aktarýlmýþý olan filmimiz çok güzel bir aþk hikayesini çok güzel bir anlatýmla duygununda çok yoðun olarak seyirciye geçirmeyi baþarýyor. Ryan Gosling üstün bir performans gösterdiði filmde Nick Cassevetes yönetmen koltuðundan güzel bir imza atýyor. 54 sanat yönetmeni kenan özcan logo tasarým selma yýlmaz grafik uygulama serhat demirbað fotoðraflar emrah gürel baský ve cilt bilge matbaacýlýk a.þ. yýlanlý ayazma sokak, no:8 örme iþ merkezi kat: 1 davutpaþa zeytinburnu - istanbul tel : faks :

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı