Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan çok genç ve dinamik bir kurum. Yazýn en sýcak, en hareketli günlerinde sizlerle buluþan 4. sayýmýzda, bu özellikleri de sizlere aktarabildiðimize inanýyoruz. Kim perdenin arkasýndaki Karagöz ve Hacivat'ý kahkahalar atarak izlemez, ya da kim yaþadýðý þehrin 'ruhu'nu yok sayabilir Genel Müdürümüz Sayýn Yunus Nacar'ýn da üzerinde durduðu "yerel kaynak, yerel kalkýnma" sloganýyla þube sayýlarýmýzý artýrýrken, yerel deðerlerimize sahip çýkmanýn da gururunu yaþýyoruz. Gerek Karagöz ve Hacivat'ý, gerek þehirlerimizin hikâyelerini sizlere aktararak, gerekse ülkenin dört bir tarafýnda uzman kadromuzu bu ülkenin hizmetine sunarak Kýsacasý bizim kültürümüz, bizim birikimimiz, bizim insanýmýz, bizim ülkemiz Hepsine hizmet vermenin gururunu yaþýyoruz. Paylaþým dergisinin bu sayýsýnda sinema sektörünün marka ismi Osman Sýnav'ý, Türk futbol dünyasýnýn unutulmaz ismi, þimdilerde miniklerin "Mehmet Hoca"sý, Mehmet Özdilek'i sayfalarýmýza konuk ettik. Bunun yaný sýra ekonomi dünyasýnýn nabzýný tutan Sadi Özdemir'in "KOBÝ"lere iliþkin yorumlarý ve yöneticiliðin esaslarýnýn yer aldýðý "Yönetim" bölümümüz ile dolu dolu bir sayýyla selamlýyoruz sizleri. Yeni Paylaþým larda buluþmak dileðiyle paylaþýmdan

2 1 paylaþýmdan 2 içindekiler 14 ekonomi 25 tadýmlýk 26 içimizden biri 28 bankamýzdan 36 yönetim 40 kültürümüz 6 10 bizden haberler 10 söyleþi KAPSAMA ALANIMIZ GENÝÞLÝYOR... Sunduðu kaliteli ve çaðdaþ bankacýlýk hizmetini ülkenin tamamýna yaymayý amaçlayan ve bu doðrultuda 2006 yýlýnda 25 yeni þube açarak þube sayýsýný 124'e ulaþtýran Türkiye Finans, 2007 yýlýnda da þubeleþme ataðýný devam ettiriyor. Türkiye Finans olarak "yerel kaynak, yerel kalkýnma" anlayýþýný benimsediklerini belirten Yunus Nacar, "Bu anlayýþý özümsemiþ uzman kadromuzla yeni þubeler açtýðýmýz yerlerde bireysel müþterilerimizin yaný sýra ülke ekonomisinin dinamosunu oluþturan KOBÝ'lerimize güçlü destek vermeyi amaçlýyoruz." dedi. Nacar, "Uzman kadrolarýmýzýn yaptýklarý araþtýrmalar ve bölgelerden gelen taleplerin deðerlendirilmesi sonucunda bize en çok ihtiyaç olan bölgelerde þubeler açýyoruz. Þubelerimizle bölge ekonomisine hem istihdam hem de finansman saðlayarak destek oluyoruz." þeklinde konuþtu. Bu paralelde Nisan ayýnda Afyonkarahisar ve Kütahya þubelerinin açýlýþýný gerçekleþtiren Türkiye Finans, yeni þubeler açmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Çorlu, Fatsa, Demetevler, Turgutlu, Beylikdüzü, Avcýlar, Kavacýk, Edirne, Ereðli, Çamlýca ve Tuzla'da yeni þubeler açacak olan Türkiye Finans, yýl sonunda en az 150 þubeye ulaþmayý hedefliyor. TÜRKÝYE FÝNANS'TAN PAZARLAMA ZÝRVESÝ Pazarlama elemanlarý ile reel sektörü Zirvenin beklenenden daha verimli geçtiðini ve düzenli periyotlarda tekrarlarýnýn yapýlacaðýný yakýndan takip eden Türkiye Finans, belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus piyasalardaki son geliþmeleri Nacar, "Burada ülke genelinde hizmet veren deðerlendirmek amacýyla Ýstanbul Merter þubelerimizdeki tüm pazarlamacý Green Park Hotel'de bir Pazarlama Zirvesi arkadaþlarýmýzla biraraya geldik. Bu toplantý sayesinde ülkenin her köþesinin nabzýný tutmuþ düzenledi. olduk. Bölgelerin ihtiyaçlarýný o bölgeden insanlardan öðrenmiþ olduk. Bu sayede ilerleyen günlerde daha verimli çalýþmalar yapacaðýz." dedi. Toplantýlarýn ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen, insan iliþkilerine yönelik verdiði eðitim ile hafýzalarda hoþ anýlar oluþmasýný saðladý. Katýlýmcýlar bu eðitim sayesinde müþterilerle bundan böyle daha verimli iliþkiler kuracaklarýný belirttiler. Nisan ayý içerisinde iki oturum þeklinde yapýlan Pazarlama Zirvesi toplantýlarýna Türkiye Finans'ýn ülke genelinde görev yapan 500'ü aþkýn kurumsal ve bireysel pazarlama personeli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen toplantýda 2006 yýlý deðerlendirmesinin yanýnda, 2007 yýlýndan beklentiler, hedeflere yaklaþým oranlarý, piyasalardaki yeni trendler ve bu trendlere personelimizin uyum saðlamasý için yapýlmasý gerekenler konuþuldu. Zirvenin ikinci gününde konuþan Prof. Dr. Üstün Dökmen katýlýmcýlara unutamayacaklarý saatler yaþattý. Seyircisiz sinema öksüz çocuða benzer Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel Osman Sýnav; Sinema eserlerinden alýnan vergiler düþürülmedikçe, Türk Sinemasýnýn sektör olmasý hayalden öteye gidemez! Bir kuþaðýn hafýzalarýna yer etmiþ Her sanat eseri bir miktar sosyal açýk hava sinemalarýndaki makaralý film makinesi sesini sorumluluk içerir düþünürüm bazen. Bir makara Bu filmi, oluþum aþamasýnda bir soysal filme sýðdýrýlmýþ kimi zaman üç sorumluluk projesi olarak mý tasarlýyordunuz? ay, kimi zaman daha fazla süren emeði. Senede üç yüz filmin çekildiði Her projenin bir miktar sosyal sorumluluk tarafý olmalý. Sonuçta insanlar için bir þey zamanlardaki film artistlerini ve akþam olunca yapýyorsunuz. Kitlelerle bir þey yapýyorsak, çok istemsiz ayaklarla tutulan sinemanýn yolunu. bireysel bir þey yapmýyorsak bu durum göz Kabak çekirdeði ve gazozla bilmem kaçýncý kez önünde tutulmalý. Kavram olarak sanat, bireysele ayný filmi izleyen o mesut Türk sinema seyircisini daha yakýn gözükse de kendi pencerenizden düþünürüm. Ne oldu da öksüz býraktý sinemalarý gördüklerinizi yansýtsanýz da sanat eserleri vefakâr seyirci? Senede üç yüz filmle sektör bireyin kendisini deðil, kitleleri etkilemek için olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen 'Türk yaratýlýr. Özellikle de sinemada izleyici faktörü, Sinemasý'nýn baþýna ne geldi de korsan film en baþat öðedir. Onlarýn beklentileri göz önünde satanlar bir sektör yaratýrken 'Türk Sinemasý' bir tutulur. Hiçbir yönetmen, hiçbir filmi kendi sektör olmaktan bu kadar uzak? Türkiye'de hep kendine izlemek için çekmez. ses getiren filmlerin ve televizyon dizilerinin mimarý Osman Sýnav, bizlere 'Türk Sinemasý'nýn dününü bugününü ve muhtemel yarýnýný, ayný Film çekmek için önemli ekonomik kaynaklar zamanda tüm piyasa olumsuzluðuna raðmen gerekli. Bu anlamda sponsor, devlet yardýmý gibi finansal bir destek görüyor musunuz? senaryosu ve çekim teknikleriyle çok ses getiren son filmi Pars'ý anlattý. Ülkemizde bir sponsorluk yasamýz olmasýna raðmen pratikte iþlemiyor. Sonuçta sponsorluk da ticari bir iþtir ve hiçbir yatýrýmcý bile bile kâr Pars filminin senaryosu, ne zaman zihninizde elde edemeyeceði iþe girmez. Bu yüzden oluþmaya baþladý? sponsor olan kiþilere vergi indirimi gibi kolaylýklar saðlanmalý ve sanatsal faaliyetlere yapýlan Senaryo süreci, uzun bir süreçtir. Bunun desteklerin kurum dýþýna çýkmasý mecburiyeti baþlangýcý, noktasý ya da satýrbaþý yok. Aslýnda getirilmeli. Kurumlar günümüzde çeþitli sanat benzeri hikâyeleri zaman zaman düþünüyordum. dallarýna sponsor desteði saðlamakla beraber Bir gün Aybars'a (Aybars Bora Kahyaoðlu) bu destekleme henüz sinemaya ulaþmýþ deðil. dedim ki; Uyuþturucunun ülkemizde hýzla artan tehlikesi ve okullarla iliþkisini ele alan bir film yapalým. O da bana bir tretman yazdý getirdi. Devlete bakan yönü nedir bu durumun? Bunun üzerine baþladýk biz de. Bu filmi bu yýl Birtakým özel projeler, tabii ki devlet desteði yaptým ama birdenbire ortaya çýkan bir þey olmadan çok zor yapýlýr. Ama onunla ilgili direkt deðil. Uzun yýllardýr beynimin bir köþesine attýðým devlet kasasýndan finansman saðlanmasý fikrine küçük notlarýn bir bileþkesiydi aslýnda. sýcak bakmýyorlar. Devlet bize bir takým önümüzü ÝYÝ OLAN KAZANDI Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý Tamamlandý Çalýþanlar arasýnda kaynaþmayý saðlamak oldu. Final maçýna Galatasaraylý futbolcu Necati Ateþ, Galatasaraylý eski futbolcu Uður Tütüneker, ve motivasyonu artýrmak amacýyla Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Ali Hunca, geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Kayserispor menajeri Süleyman Hurma ve Finans Bahar Futbol Turnuvasý'nýn yorumlarýyla taraflý tarafsýz herkesin beðenisini dördüncü ayaðýnýn finali 9 Haziran kazanan spor yazarý Osman Tanburacý katýldý. Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Bu sezon gerek Milli Takým, gerekse 36 takýmýn katýldýðý, Nisan-Mayýs-Haziran Galatasaray'da gösterdiði performans ile beðeni aylarýnda yapýlan Türkiye Finans Bahar Futbol toplayan Necati Ateþ, "Böyle bir organizasyonda Turnuvasý birinciliðini Mecidiyeköy takýmýný 3- bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Spora 1'lik skorla geçen Topçular takýmý kazandý. gösterilen ilginin bu derecede yüksek olduðunu Toplamda 106 maç süren, sýký mücadelelere görmek ileriye yönelik umutlarýmý artýrdý. Umarým sahne olan ve fair play ruhunun her an yaþandýðý önümüzdeki sene yine burada sizlerle beraber uzun maratonu Adalýlar takýmý üçüncü, olurum." dedi. Argenekont takýmý ise dördüncü olarak Yeni Þafak Gazetesi yazarý Osman Tanburacý tamamladý. United Pasha takýmý ise turnuva ise, "Spor müsabakalarý insanlarýn birbirlerine boyunca sergilediði davranýþlar neticesinde "En yaklaþmalarý ve birbirlerini anlamalarý için bir Centilmen Takým" seçildi. fýrsattýr. Umuyorum ki Türkiye Finans, 106 maçlýk Merter Best Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirilen bu maratondan gerekli kazanýmlarý elde etmiþtir." final maçýna spor dünyasýnýn da ilgisi yoðun dedi. Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý nýn þampiyonu Topçular Þubesi oldu. Sinemanýn sektör olabilmesi için, kaliteli ve uluslararasý rekabet gücü olan filmler yapýlmasý, dýþ pazara çýkýlmasý ve seyirci sayýsýnýn artýrýlmasý lazým açýcý þeyler saðlamalý. Mesela Rüsum diye bir hale gelir. Dolayýsýyla büyük bir kaynak oluþur. vergi var; onu kaldýrmakla iþe baþlayabilir. Bu Bütün dünyada bu böyle; hatta uluslararasý vergi eðlence vergisi diye 1936'dan bu yana çalýþýyor bu fonlar. Mesela "Alexander" filmi eðlence yerlerinden alýnan bir vergidir ama Amerikalýlar tarafýndan çekiliyor ancak Alman eðlence yeri denilince o dönemde sinema fonlarýyla finanse edilmiþ bir film. salonlarý ve çayhaneler ayný kategoriye sokulmuþ. Bunun bir kýsmý ayrýlmýþ tamam ama þöyle bir sorun var þimdi. Bu vergiler, Maliye Türkiye'de yabancý fon alan bir proje var mý? Bakanlýðý tarafýndan toplanýyor ve bir kýsmý Kültür Yok, ne yazýk ki! Her þeyden önce projenizi Bakanlýðý'nýn kullanýmýna açýlýyor. Buradaki sigortalamanýz lazým. Bir sürü merhalesi var bu sakatlýk da þu: Rüsum nereden toplanýyor? iþin. Co-productionlar için yabancý yatýrýmlarý Biletlerin satýþýndan elde edilen gelirin üzerinden Türkiye'ye çekmemiz lazým. Onun için de ayrý iþ yapan filmlerden toplanan para daha çok; bir yasal düzenleme hazýrlýðý var þu anda. Bu sonuçta benden kestiði parayý bütün sinema yapýlýrsa, iyi çalýþtýrýlýr ve devamý getirilirse sektörüne daðýtýyor. Yýlda otuz proje çýkýyorsa hakikaten devrim niteliði taþýyacak bir þey olacak. bunun en fazla üç tanesi iþ yapýyor, toplanan Diðer sektörlerdeki gibi yabancý sermaye gelip paranýn da % 90'ýný buradan saðlýyorsun. Ama Türkiye'de yatýrým yaparsa, film çekerse bunun daðýtýrken herkese eþit daðýtmaya çalýþýyorsun. Türkiye'nin tanýtýmýna büyük katkýsý olacaktýr. Tabii belli kriterlere göre daðýtýyordur bunlarý Türkiye piyasasýnda bir katma deðer yaratacaktýr. ama ne ben o seçimlere katýlýyorum ne de bu Bunun için de vergi indiriminin saðlanmasý þart. konuda bana bilgi veriliyor. Bu þekilde, sinema Bugün Romanya'da yýlda 20 tane Amerikan filmi sektörünün çok fazla geliþeceðine inanmýyorum. çekiliyor. Dünkü Demirperde ülkesinde yýlda Vergi indirimi saðlamazsan, destek ortalama 20 film çekiliyor! saðlamazsan sektör kendi içinde kârlýlýðýný artýramaz; bunu müteakip geliþemez de. Sinema alanýna yönelik fonlar kurulabilir. Bu alana yatýrým Filmin A sýnýfý veya B sýnýfý olmasý önemli deðil yapan fon sahipleri, sinemada kullanýlacak Gidiyorsunuz bir ülkeye; "Benim bir filmim var finansman fonlarýyla yatýrýmýný deðerlendirenler, ve bütçesi (örneðin) 5 milyon dolar. Böyle bir daha az vergi ödeyebilir. Bu sayede bu cazip þey yapacaðým, þuralarda çekeceðim " 6 bizden haberler 7 42 kiþisel geliþim 44 dekorasyon 48 güncel 56 teknoloji içindekiler 58 reklam dünyasý 60 ürünlerimiz içindekiler bulmaca 63 þube bilgileri 28 spor 28 Her yanlýþtan bir doðru çýkardým Beþiktaþ ýn efsane oyuncusu Þifo Mehmet; Futbolcu deðil, insan yetiþtirmeye çalýþýyorum. Karþýsýndaki futbolcuyu bir makine olarak görecek deðil, onun da kendisi gibi etten kemikten olduðunu unutmayacak bir insan utbola baþladýðý günden bu yana hep efendi sporcu olarak tanýdýðýmýz bir isim; Þifo Mehmet. Türkiye-Ýsviçre maçýnda olumsuz bir olay yaþansa da bu yine de Þifo Mehmet in efendiliðine gölge düþürmedi. Durumu telafi etmek için elinden geldiðince çalýþtý ve fazlasýyla baþardý. Son zamanlarda yaptýðý televizyon programýyla gündemimize yeniden gelen Þifo, futbol okulunda öðrencilerine futbolcudan ziyade iyi ir insaný gerçekten anlamak ve onu gerçekten tanýmak istiyorsanýz; ortalama insan hakkýnda bu zamana kadar elde edilmiþ bütün verileri bir kenara býrakmak lazým diyor bir düþünür. Bu zamana kadar insanlar hakkýnda birçok veri biriktirilmiþtir. 'Esmerler mantýklý olur, þiþmanlar komik olur ' Ne yazýk ki gerçek hayatta bu veriler pek iþe yaramaz. Çünkü her insanýn ruhu kendine özeldir. Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe de insana deðer vermenin önemini kavrayarak bu mevkiye geldiðini ve artýk her yöneticinin empati yapmayý bilmesi gerektiðini söylüyor. Akademik eðitiminiz finans alanýnda deðilken niçin bu mesleði seçtiniz? Babam esnaftý; ben dükkânda babama yardým ederdim. Çalýþma sevgisini babam aþýladý bana. Ali Þenel bir insan, iyi bir vatandaþ olmayý öðretiyor. Þifo Mehmet i sahalardan ve son dönemde TV programlarýndan tanýyoruz, biraz da Mehmet Özdilek ten bahseder misiniz? Kendi halinde, evi seven, ailesine baðlý bir yapýya sahibim. Kendimi bildim bileli özel hayatýma hep dikkat eden biriyim. Çünkü hem bulunduðum konum itibariyle hem yaptýðým iþle topluma örnek olan bir þahsiyet olmaya çalýþtým. Futbola baþladýðým ilk günden itibaren bu Ýnsandan anlamayan iþten anlamaz! Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe: "Yönetici empati yapmayý bilmeli. Karþýsýndaki insaný anlamayan, kendi derdini anlatamaz." Okul yaþamým boyunca da hep iþ hayatýna atýlmak istiyordum. Bir anýmý sizinle paylaþmak istiyorum bu noktada, ben küçükken bir inþaatýmýz vardý; ben de babamla beraber orada çalýþýyordum. Üstüm çimento, toz ve topraða karýþmýþ bir vaziyetteyken babam "Þu parayý al, karþýdaki bankada bozdur." dedi. Ben de "Tamam o zaman, üzerimi deðiþtireyim." dedim. O da "Hayýr, bu halinle gideceksin." dedi. Bankada çalýþanlar her zaman takým elbiseli, boyalý ayakkabýlý insanlar olduðu için o tip insanlarýn karþýsýna kirli pasaklý çýkmak, ayýp geliyordu bana. Bankacýlýk ulaþýlmasý güç bir iþmiþ gibi geliyordu. O gün babam bana çok büyük bir iyilik yaptý ve benim özgüvenimi kazanmamda büyük bir etki oluþturdu. Üniversite çaðlarýnda bir arkadaþým TÖBANK'ýn eleman aradýðýný, çalýþýp çalýþmayacaðýmý sordu. Ben de "Niçin olmasýn " dedim. Böylece bankacýlýk hayatým baþladý. Askere giderken bildiðimiz anlamda bankacýlýðý yapmamaya kesin kararlýydým. Faizsiz bankacýlýk hakkýnda da Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel zamanýmýn çoðunu küçük kýzým alýyor. Bunun bir çarkýn içine tekrar girdik. Benim için o yanýnda, Beþiktaþ gibi bir kulüpte 13 yýl oynayan, dönemin aile kurgusunu daha iyi oturtma, kýzýmý kaptanlýk yapan, birçok baþarýlar yakalayan daha iyi tanýma açýsýndan faydalý geçtiðine biriyim. O süreçte de iþ ahlaký çerçevesinde inanýyorum. Her karanlýðýn sonunda bir güneþ kendime yakýþan þekilde yaþadýðýmý biliyorum. doðar derler ya cezanýn sürecinde aslýnda bu Onun meyvelerini futbolu býraktýktan sonra tür þeyleri çok yürekten ve içten yaþayan bir toplumun her kesiminden gelen sevgi kiþilik oldum. Belki o süreçte çalýþsaydým kýzýmla gösterileriyle görmek açýkçasý beni çok mutlu birlikteliði bu kadar yakýndan, bu kadar ediyor. hissederek yaþayamayacaktým. Benim oynadýðým zamanlarda arkadaþlarýn maçlarý, kamplarý olduðu için birçok evli, çocuk sahibi Eþiniz Ýnci Haným ile tanýþmanýz nasýl oldu? arkadaþým bu duygularý bu kadar içinde Ýnci Haným ile iki yýldýr evliyim. Bizim tanýþmamýz hissederek yaþayamadý. bir arkadaþ vasýtasýyla oldu. Kýsa bir süre arkadaþlýk ettikten sonra 7-8 ay gibi bir zamanda evlilik kararý aldýk ve evlendik. Evlilik öncesi Aklýnýzda futbolu býrakayým ondan sonra süreci çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü evlenirim gibi bir düþünce var mýydý? zaman uzadýkça bazý þeylerin eksiye doðru Hayýr, önemli olan doðru insaný bulabilmek... gittiðini düþünüyorum. Dolayýsýyla hem benim Ben bu konuda biraz titiz bir insandým. Aile onu tanýmamda hem de eþimin beni kurumuna çok saygý duyan ve sýký sýkýya baðlý tanýmasýnda bu kadarýnýn yeterli olduðuna karar bir ailede yetiþtim. Dolayýsýyla evlenmek için verdik. Ýkimiz de her þeyi çok net ortaya koyan evlenmek mantalitesinde olan bir insan olmadým bir yapýda olduðumuz için bu yönde birbirimizi hiçbir zaman. Hayatý paylaþacaðým doðru kiþiyi tamamlayan kiþiliklere sahiptik. Sonuç olarak bulmak benim için önemliydi. Ýnci Haným dan da böyle bir karar aldýk. Þimdiyse bundan iki yýl önce hayatýmý birleþtirebileceðim, benim önce, ne kadar doðru bir karar aldýðýmýzý anlayýþýma uygun birisiyle karþýlaþmadýðým için görmenin mutluluðu ve keyfini yaþýyoruz. evlenmedim. Ýnci Haným la futbolculuðum bitmeye yakýn evlenmemiz sadece bir tesadüftür. Eþiniz çalýþýyor mu? Eþim babasýnýn yanýnda çalýþýyor. Kendisi designer, mücevherat iþi yapýyor. Ben de yakýn Planlar hayatýn hiçbir vakitte kendime kayýnpederimin iþyerinde bir döneminde bitmez. Sizin mesai ayýrmayý düþünüyorum. gelecekle ilgili planlarýnýz neler? Planlar var olduðu sürece Planlarýmý artýk kýzýmý düþünerek insanlarýn hayatta var olmasý ve hayata tutunmasý çok daha yapýyorum güçlü olacaktýr. Bir kere þu bir Cezalý olduðunuz dönemin size ne gibi gerçek, elverdiði ölçüde yansýmalarý oldu? sporun içinde olacaðým. Yöneticilik olur; hocalýk olur; Aslýnda bu süreçte bir takým sýkýntýlar yaþadým, baþka mevkiler de olabilir. yaþamadým deðil. Milli Takýmla ilgili sýkýntýlarým Bunlarýn dýþýnda kalma oldu. O süreci çabuk atlatmamda, ayaklarýmýn þansýna sahip deðiliz, üzeride durmamda eþimin, kýzýmýn, ailemin ve birikimimiz buna dostlarýmýn çok büyük etkisi oldu. Bu sayede elvermiyor. Bunun yanlýþ olan bir olay yön deðiþtirdi ve hayatýmýn haricinde tabii ki sosyal en güzel günlerini yaþamamda vesile oldu. sorumluluk anlamýnda Açýkçasý kýzýmý daha yakýndan tanýma, sindire toplumun birçok kýsmýna sindire koklama adýna çok keyifli bir süreçti. elimizden geldiðince yaptýðýmýz projelerle Þimdi aktif halde yeniden baþladýk. destek olmaya Televizyondaki Futbol Okulu Projesi ve çalýþýyoruz. Bu tür sosyal Beþiktaþ Divan Yönetim Kurulu üyeliði ile yoðun aktivitelerimiz, ben Türkiye Finans Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Gökçe Askerlik sonrasýnda 1985 yýlýnýn Ekim ayýnda yapamýyorsanýz; karþýnýzdakini anlayamýyorsanýz Faysal Finans kurumunda göreve baþladým. çatýþma baþlar. Çatýþma deðil de dayanýþma Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 9 ay olabilmesi için empati yapmak gerekir. Ekip size süren sertifikalý bankacýlýk eðitimi ile de bilgilerimi güvenebilmeli. Ekip sizinle beraber pekiþtirdim. düþünebilmeli, sizin soluduðunuz havayý sizinle beraber soluyabilmeli. Liderlik vasfýna sahipseniz, liderlik yapabiliyorsanýz, ekibi Bankacýlýk kariyerinizin kaç yýlý yöneticilik anlayabiliyorsanýz siz zaten takým olmuþsunuz vasfý ile geçti? demektir. Sonrasý da zaten rahat olur. Yirmi sekiz yýllýk bankacýlýk hayatýmý özetlemek gerekirse, 1991 yýlýna kadar çeþitli orta kademe Tabii yönetici kriz ve riskleri de iyi yönetebilmeli. yöneticiliklerinde bulundum yýllarýnda Özellikle ülkemizde maalesef dönemsel olarak ise Kuveyt Turk Evkaf Kurumu Ankara Þube krizlerle üç, beþ yýlda bir karþý karþýya kalýyoruz. Müdürlüðü vazifesini yaptým.1999 yýlýndan Krizleri ve riskleri iyi yönetebilmeli ki baþarý itibaren de Anadolu Finans Kurumu ve arkasýndan gelebilsin. devamýnda Türkiye Finans Katýlým Bankasý'nda üst yönetim görevini sürdürmekteyim. Sonuç Bir yönetici ne kadar bilgili olursa olsun, olarak 20 yýlý aþkýn süredir yöneticilik vasfýný þartlar artýk eskisine oranla çok çabuk taþýmaktayým. deðiþiyor. Eskiden yüzyýlda deðiþen þeyler þimdi günlük deðiþiyor belki de. Bunun için Uzun bir yöneticilik tecrübeniz var. Size göre kendinize nasýl bir destek saðlýyorsunuz? yönetici olmanýn sýrrý nedir? Bu iþin zorluklarý Kendinizi nelerle besliyorsunuz? nelerdir? Özellikle günümüzde, rekabetçi koþullar Zorluklardan ziyade bir yöneticide olmasý içerisinde faaliyetlerimizi sürdürdüðümüzü sizler gereken vasýflara bakmak lazým... Bunlarýn de biliyorsunuz. Yönetici kendini yenileyemediði olmadýðý yerde zorluklar baþlýyor. Her þeyden zaman, rekabette çok geri planda kalacaktýr. önce yönetici empati yapmasýný bilmeli. Yani Dolayýsýyla sürekli kendini yenileyebilmeli karþýsýndakinin yerine kendisini koyabilmeli. Kendini yenileyebilmenin yolu da bilgiden Karþýsýndaki kiþi hangi düzeyde olursa olsun; geçiyor; gerek teknolojinin takip edilmesi, ister patron olsun, isterse memur olsun gerekse gündemin takip edilmesi ve donanýmlý Karþýsýndakinin ne düþündüðünü idrak edebilirse olunabilmesi... Biz þubedeki arkadaþlarýmýza zaten birçok þeyi baþarabilmiþ olur. Yönetici yaptýðýmýz her toplantýda bunlarý söylüyoruz. samimi, istikrarlý, anlayýþlý, dürüst olmalý. Bunlar Bizler, çok iyi donanýmlý birer bankacý olmanýn tabiî ki her insanda olmasý gereken vasýflar ama gayreti içerisindeyiz. Bunun için ne yapýlabilir? yöneticilerde "olmazsa olmaz olan" vasýflar diye Ekonomi dergileri var, kendi sektörümüzle ilgili düþünüyorum. Zorluklar, bu vasýflar olmadýðý yayýnlar var, ekonomi programlarý var. Basýnda zaman baþlýyor. Bunlara ilaveten yöneticilerde bu manada arayýp da bulunabilecek her þey liderlik vasfý da olmalý. Belli bir yönetim var. Mesela Google sýnýrsýz bir kaynak. Hangi aþamasýndan sonra liderlik vasfý yoksa yöneticilik bilgiye ulaþmak istiyorsanýz, ulaþabiliyorsunuz. biraz zorlaþmaya baþlýyor. Liderlik vasfý varsa Bu çaðda yaþayan gençler, bilgiye ulaþma orada yöneticilik biraz daha kolay hale geliyor. konusunda daha rahatlar. Bilgiye ulaþma niyetinde olmalý ve bunun gereðini Yaptýðýnýz iþten zevk alýn! yapabilmelisiniz. Rekabet artýk çok acýmasýz Yaptýðýnýz iþten zevk almanýz çok önemli. Siz oldu. Çin, dünyanýn baþýna bela oldu, neden iþinize âþýksanýz, sizin yönettiðiniz insanlar da oldu? Durup dururken olmadý tabi ki. Onun için sizi takip edecektir. Liderlik dediðimiz özellik de kendimizi yetiþtirebilmemiz lazým. Uluslararasý burada devreye girer. Ekip çalýþmasý ve takým arenada söz sahibi olabilmeliyiz. Yöneticilik çalýþmasýna da imkân saðlar. Zaten empati vasfý, miras yolu ile kazanabilecek bir olgu Üniversitede iken bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile TÖBANK'da bankacýlýk hayatýna baþlayan Gökçe, þu anda Türkiye Finans da Bankacýlýk Hizmetleri Müdürlüðü, Bireysel Deðerler ve Tahsis Müdürlüðü, Hazine Müdürlüðü, Fon Yönetimi Müdürlüðü ve Þubelerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý. spor 19

3 Beypazarý; Her karesi ayrý bir kültür kokan, çoðunlukla iki katlý 32 Beypazarý Evleri mekan Kaya doruðu nda bir Beð pazarý vliya Çelebi 1600 lü yýllarda Seyahatname adlý ünlü eserinde Beypazarý ný þöyle anlatmýþ; Ýlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarý olup, her türlü kýymetli eþya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafý balýksýrtýna benzeyen bir kaya üzerindedir. Þehir iki büyük dere içinde olup, yirmi mahalledir. Kýrk bir camii, 3060 tane ikiþer katlý evi vardýr. Duvarlarý kerpiçtendir, yüzleri tahta ile örtülüdür. Ýlime istekli kimseleri ve bilginleri çoktur. Yedi tane haný vardýr. Hamamlarý, altý yüz tane dükkâný vardýr. Halký yabancýlara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bað ve bahçesi çoktur." Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn sýcak insaný, misafirleri sizli bizli karþýlýyor; inanýlmaz bir dostluk daha ilk dakikadan baþlýyor. Hangi adresi sorsanýz tarif etmek yerine, sizi o adrese götürüyorlar. Evliya Çelebi pek doðru söylemiþ; þimdiye baktýðýmýzda görünümü gibi insanlarý da pek deðiþmemiþ Beypazarý'nýn. Yüksek turizm potansiyelinin yanýnda ilçe, dünyanýn sayýlý soda kaynaklarýndan birine ve kaplýca turizmine uygun birçok yere de sahip. Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel beyaz evleri ve onlarý ayakta tutan taþ sokaklarý, medreseleri, camileri ve konaklarýyla el deðmemiþ bir folkloru içinde yaþatan Ankara nýn güzel ilçesi; nostaljik yolculuk arayýþýnda olanlarýn ise yeni adresi. Kaya doruðu nda bir Beð pazarý Beypazarý Ankara'nýn 100 km kuzeybatýsýnda, eski Ankara-Ýstanbul yolu üzerinde bulunmaktadýr. Geçmiþte olduðu gibi bugün de Ayaþ, Güdül, Nallýhan ve Kýbrýscýk ilçelerinin ortasýnda sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliðini korumakta ve birçok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olmanýn getirdiði zengin bir kültür mirasý taþýmaktadýr. Bölgeye Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý gibi Anadolu'nun önemli uygarlýklarý izler býrakmýþlardýr. Ýlk adý Kaya Doruðu Ülkesi' anlamýnda Lagania olan Beypazarý nýn bu ismi M.S yýllarý arasýnda hüküm süren Doðu Roma (Bizans) Ýmparatoru Anastasios'un o dönemlerde piskoposluk merkezi olan Lagania' yý ziyaretine atfen, "Lagania-Anastasiopolis" (Anastasios kenti) olarak deðiþmiþtir. Selçuklu döneminde ise Beypazarý, konum itibarý ile sýk sýk göç eden Türkmen boylarýna yurt olmuþtur. Selçuklu Sultanlýðý'nýn kendilerine yurt olarak yer gösterdiði Kayý Türk boyu, Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk önce Ankara civarýna yerleþmiþtir. Osmanlý Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesi Gazi Gündüzalp'in mezarýnýn mekan Beypazarý'nýn Hýrkatepe köyünde olduðu yapýlar. Birbirinin güneþ görmesini ve görüþ bilinmektedir. Osmanlý Devleti'nin toprak rejimi açýsýný kapanmamasýna dikkat edilerek inþa ve askeri sisteminin bel kemiðini oluþturan edilen evlerin bir baþka özelliði de sert zemine Týmarlý (Anadolu) Sipahi Merkezleri'nden birisi oturtulan arazi içine oyularak yapýlmýþ olmasý. olan Beypazarý; yöredeki Sipahi Bey ine ve ticariekonomik hayatýn yoðunluðuna istinaden Beð kazýlmýþ konaklarýn içine. Bu mahzenler soðuk 2x3 ve 3x3 m. ebatlarýndaki mahzenler de Pazarý diye adlandýrýlmýþtýr. hava deposu ve yangýnda kýymetli eþyalarýn korunmasý amacýyla kullanýlmýþ. Beypazarý'nýn Tarihi dokuda yaþam en büyük konaðý olan Çayýroðulu'na ait 40 odalý Beypazarý'nýn en çok ilgi çeken yaný þüphesiz 4 katlý konak 1969 da ilkokul yapýlmak üzere konaklarý... Beypazarý nýn evleri ve düzeni yýkýlmýþ, bir baþka tarihi ev olan Limoncuoðlu Safranbolu yu aratmamakta Neden bu kadar Konaðý nýn yenilemesini ise Ankara Gazi Safranbolu ya benzediðini araþtýrdýðýmýzda, Üniversitesi üstlenmiþ. Bu konaklardan bazýlarý tarih bize aradýðýmýz cevabý veriyor. Yaklaþýk pansiyon veya restoran olarak hizmet veriyor. 200 yýllýk olan bugünkü evlerin büyük bölümü, Bu sayede evlerin iç mekânlarýný görme þansýna aslýna uygun olarak yeniden yapýlmýþ. Bu yapým sahip olabiliyorsunuz. Dilerseniz bu otantik aþamalarýnda ise Safranbolu dan getirilen mekânlarda yemek yeme ya da konaklama ustalarýn çalýþmasý sonucunda Beypazarý zevkini de yaþayabiliyorsunuz. evlerinde Safranbolu evlerine benzerlikler ortaya çýkmýþ. Beypazarý nýn panoramasý: Mimari mirasýna son yýllarda sahip çýkan ilçenin Hýdýrlýk Tepesi çöp kutularý bile minyatür konak þeklinde. Tarihi Beypazarý nýn ilginç coðrafi yapýsýný anlamak evlerin restore edilmesiyle birlikte ortaya için Hýdýrlýk Tepesi biçilmiþ kaftan. Panoramik gezilecek, keyifli bir yerleþim yeri çýkýyor. bakýþ açýsýyla Beypazarý ný 400 metre Restorasyonu tamamlanmýþ ve hizmete açýlmýþ yükseklikten görebiliyorsunuz. Turistlere birçok tarihi konaðý barýndýran Alaattin Sokak; dinlenme ve ilçeyi seyretme gibi bir imkân sunan yöresel ürünleri satan standlarýn kurulduðu tepede; özellikle restore edilmiþ Beypazarý þehrin en gözde mekâný. Beypazarlý ev hanýmlarý konaklarý uzaktan çok heyecan verici görünüyor. iþ gücüne katký saðlamakta; gelen konuklar ev Beypazarý ný gezmeye baþlamadan önce hanýmlarýnýn hazýrladýklarý el emeði ürünlerini bir mutlaka Hýdýrlýk Tepesi ne uðramalýsýnýz. Çünkü yandan tadarken bir yandan da kendini samimi bu tepe, ilçenin güzelliklerini bir bakýþta gözler bir sohbetin içinde bulabilmekteler. önüne seriyor. Tarihi camileri, gezi yollarý restore edilerek yenilenmiþ tertemiz boyalý evleri, Nefes alan konaklar konaklarý ve bunlara ulaþmak için hangi Beypazarý nýn ruhu olmayan, turistik amaçla sokaklara gideceðinizi açýk biçimde bu tepeden yapýlmýþ konaklarý yok. Çünkü evlerde yaþam görebilirsiniz. Tepede ayrýca bir yangýn devam ediyor. Sanki bir maket gibi görünen gözetleme kulesi bulunuyor. Buradaki ofiste evleri, yaklaþtýðýnýzda heybeti ile insaný þaþýrtýyor. görevli belediye çalýþaný, ilçe hakkýnda size Giriþ katlarý genellikle taþ olan evlerin üst katlarý detaylý dokümanlar sunuyor, arzu edenleri de ahþap iskelet üzerine sývama tekniði ile yapýlmýþ. bilgilendiriyor. Dediðine göre; 80 milyon yýl önce Beypazarý evleri çoðunlukla 2 ya da 3 katlý ahþap iç göl olan Beypazarý içindeki 15 km boyunca Beypazarý genel görünüm 32 Dünyanýn ilk ticari anlaþmasýnýn yapýldýðý kentte Türkiye Finans Kayseri Þubesi Geliþen, kalkýnan, Türkiye'nin çaðdaþ yüzü; tarihi, kültürel, kentsel zenginliklerini saymakla bitiremeyeceðimiz, AB Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in bile Türkiye'nin iþleyen kalbi konumunda gördüðü, yeni ekonomik dinamizmin sembolü Kayseri'deyiz bu sayýmýzda. ünyanýn ilk ticari antlaþmasýnýn yapýldýðý Kayseri de, ticaret insanlarýn genlerinde var. Kültepe Karum'da baþlayan bu ticaret geleneðini sürdüren ve iþ adamý fabrikasý olan Kayseri, örneði nadir görülen bir yapýlaþma-modernlik ile yeni Türkiye'nin yüzünü yansýtýyor. Avrupa'da özellikle son yýllarda ünlü yazarlarýn ve düþünürlerin de ilgisini çeken bu yýldýz kent, ayný zamanda Türkiye Finans'ýn hýzlý yükseliþinin püf noktalarýný da içinde barýndýrýyor. Türkiye Finans Kayseri Þubesi Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, Kayseri doðumlu ama aslen Doðu Türkistanlý. 70'li yýllarýn baþýnda ticaret yapmak için ailesiyle bir süre Ýstanbul'a gitmiþ. Erciyes Üniversitesi Ýþletme mezunu olan Tümtürk, Kýbrýs Harekâtý'nýn ambargosu ticaretlerini etkileyince ailesiyle tekrar Kayseri'ye dönmüþ. Þube, bireysel bankacýlýk hizmetlerini kaliteli, geniþ hizmet yelpazesi içinde sunmayý amaçlýyor. Ayrýca þube, üretime destek amacýyla kaynaklarýný yatýrýmcýlarýn deðer oluþturmasý için kullandýrýyor. Mimar Sinan'ýn kenti Kayseri'de finans piyasasýnda Osman Serkan Bozlaðan Fotoðraflar: Emrah Gürel ilk 3 banka þubesinden biri olan Türkiye Finans Kayseri Þubesi'nin bugün itibariyle 70 milyon YTL'nin üzerinde mevduatý ve 160 milyon YTL civarýnda kredi hacminin olduðunu belirtiyor Seyit Ömer Tümtürk "Kayserilinin sýrrý; kazanýmlarýný yatýrýmlara dönüþtürmesi" Þube Müdürü Seyit Ömer Tümtürk, bankacýlýk alanýnda birinciliðe talip olduklarýný ama piyasada kamu kurumlarýnýn da aðýrlýðý olduðunu belirtiyor. Kayseri'nin belirtilen rakamlarýn çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduðunu vurgulayan Tümtürk, Kayseri'nin gerek bulunduðu bölgede gerekse Türkiye çapýnda çok ciddi bir vilayet olduðunu söylüyor. Açýlan her þubenin ilk 3 ay içerisinde kâra geçtiðini belirten Tümtürk, Kayseri'de Türkiye Finans'ýn dostlarýnýn piyasadan kazandýklarý parayý direkt olarak yatýrýma dönüþtürdüklerini belirtiyor. Bir þekilde bir yerlere sermayeyi gömmediklerinin altýný çiziyor ve þunlarý ekliyor; "Kayserililer iki þeyden zevk alýr; birincisi hayýr iþlemek, ikincisi yatýrým yapmak " çabaladýklarýný belirten Þube Müdürü Tümtürk, Müteþebbis ruhuna sahip olan Kayserililer in tabiri caizse altýný kaldýrmadýk taþ geliþmelere çok hýzlý ayak uydurduklarýný býrakmadýklarýný, asýl iþlerininse müþterinin belirtiyor, Seyit Ömer Tümtürk. Kayseri þubesinin gönlüne girmek olduðunu söylüyor. çalýþanlarýnýn aile ortamýnda iþlerini yaptýklarýný görüyoruz. Aile hissiyatýnýn güzel örneklerini "Aile sýcaklýðý Türkiye Finans'ta" A'dan Z'ye kurumun içinde bulmak mümkün. Anadolu insanýn yapýsý gereði hizmetlerde insan Þube Müdürü Tümtürk, "Ýnsanlar kurumu aileleri iliþkilerinin ön planda olduðunu belirtiyor olarak gördükleri için aile sýcaklýðýný müþterilere Tümtürk. Bir müþterinin, "Sizin oraya geldiðimiz yansýtýyorlar." diyor. zaman menfaat beklenmeden samimiyet görüyoruz " ifadesini kullandýðýný söyleyen "Güzellikler Buluþtu" Seyit Ömer Tümtürk, bu tür duygularýn kendilerini Son olarak çok sevilen iki kurumun isminin bir motive ettiðini belirtiyor ve ekliyor: "Böyle geri araya gelmesinin burada herkesi mutlu ettiðini dönüþler, doðru yolda olduðumuzun belirten Tümtürk, birleþmenin akabinde güzel yansýmasýdýr." bir atmosferin oluþtuðunu, kurumun dostlarýnýn Türkiye Finans'ta Bir Müþteri Sizi kýsaca hizmetlerini beðendiðimiz için Türkiye Finans'ý tanýyabilir tercih ediyoruz. Aþaðý yukarý 10 yýlý aþkýn bir miyiz? süredir Türkiye Finans ile çalýþýyoruz." "Adým Ömer Kayseri'de size sunulan hizmetler için ne Baktýr. Baksan düþünüyorsunuz? Baktýroðlu "Kayseri'de bize verilen hizmetten memnunuz. Mobilya Bunun nedeni Organize Sanayi Bölgesi nin þirketimiz var. açýlýþýnda bizlere avantajlar saðlamasý ve Mobilya insan iliþkilerinde çalýþanlarýnýn daha sýcak üretiyoruz, çeþitli davranýp bütün sorunlarýmýza hýzlý çözümler imalat hizmetleri sunmasýdýr." veriyoruz Boydak Grubu'na." Birleþmeden sonra sizin gözlemledikleriniz Neden Türkiye Finans? neler? "Türkiye Finans'ý tercih etmemin sebebi, aðýrlýklý "Daha büyük bir yatýrým, daha büyük bir geliþim olarak leasing ve kredilerde avantajlar oldu birleþmeden sonra. Kredi konusunda sunmasý. Ticaret ve sanayi sektöründe de bizlere daha çok açýlýmlarý var; bundan dolayý 47 Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Kayserililer de Türkiye Finans markasýyla gurur duyuyorlar. Hatta daha fazla sahipleniyorlar. 46 imtiyaz sahibi türkiye finans katýlým bankasý adýna yunus nacar genel yayýn yönetmeni aydýn gündoðdu sorumlu yazý iþleri müdürü kemal kaptaner yayýn kurulu mehmet ali akben süleyman çelik selçuk aydemir taha özalp þükrullah dolu halkla iliþkiler selma yýlmaz 52 Medyanýn kabahati(mi?) Ýnternet ve diðer medya araçlarý çocuðun bazý yanlýþ yönlendirmelere maruz kalmasýna neden olabilir. Ama unutmamak lazým ki kabahati yalnýzca dýþ etkenlerde aramak sorumluluklardan kaçmaktan baþka bir þey deðildir. Çocuklarýnýzý internet ve diðer medya araçlarýndan korumak için yasaklar koymak yerine, ileride asla unutamayacaðý inanç deðerleriyle donatmak daha faydalý olacaktýr. yönetim yeri yakacýk mevkii, adnan kahveci cad. no kartal / istanbul tel : (pbx) faks : turkiyefinans.com.tr aile oðu insan iþ hayatýndaki amaçlarýný, size sayabilir. Emeklilik ve parasal güvenliði için olan uzun dönem planlarýný bir çýrpýda söyleyebilir. Arabalarýna ne kadar ödeme ayýrdýklarýný da anlatabilir. Ama ebeveynlerinin birçoðuna saðlýklý ve mutlu bir çocuk yetiþtirme hususunda neler yaptýðýný sorduðunuzda uzaylýymýþsýnýz gibi yüzünüze bakacaklardýr. Anne-babalar çocuklarýný yetiþtirme konusunda gerçekten en iyisini yapmak isterler. Onlarý ihmal etmeye ya da incitmeye kalkýþmazlar. Oysa gerçekte, pek çok anne baba için ebeveynlik, günlük iþlerinin arasýnda ikinci sýrayý alýr. Ne yazýk ki çoðunlukla problemler ortaya çýktýðýnda onlarla ilgilenmeye baþlarlar. Ne yazýk ki dünyanýn genelinde çoðu anne-baba sadece iþlerinden arta kalan zamanda anne-babalýk yapmaktadýr. Durum böyle olunca çocuk bir sorunla karþýlaþtýðýnda ebeveynler suçu hep dýþarýda aramaktadýr. Bu kaçýþ yollarýndan birisi de suçu medyaya atmak Ailelerin televizyondaki, internetteki ve filmlerdeki cinsellik ve þiddetten dolayý anlaþýlýr bir endiþeleri var. Popüler þarkýlardaki duygusallýklarýn çocuklarý þiddete tahrik edip etmediðini veya uyuþturucu ve alkol kullanmalarýna sebep olup olmadýðýný merak ediyorlar. Bu tip anne-baba endiþeleri araþtýrmalarýn da konusu olmuþtur. Bu araþtýrmalarýn çoðu; medyanýn, çocuklarýn ve gençlerin davranýþlarý üzerinde gerçekten bir etkisi olduðunu savunmaktadýr. Büyümeye, kendi kimlik ve deðer yargýlarýný araþtýrmaya baþladýklarýnda, çocuklar- özellikle de gençlerbilgi edinmek için yaþýtlarý ve medya gibi dýþ etkenlere baþvururlar. Bu arayýþ maalesef bazý olumsuz deðerler ve davranýþlarý kapmalarýna yol açmaktadýr. Bunun yanýnda bazý iyi haberler de var. Baþka sorunlarý olmadýðý müddetçe pek çok genç baþka deðerler, inançlar ve davranýþlar edinmelerine raðmen sonuçta içinde yetiþtikleri deðerlere geri dönmektedirler. Eðer ebeveynler çocuklarýna aktif bir þekilde, sözle ve davranýþlarla saðlam deðerler öðretmiþse; çoðu genç, yetiþkin olduðunda ayný davranýþlarý benimseyecektir. Çocuklara yaþama becerisi kazandýrmak Pratik aþamada anne-babalar, bu etkileri oluþturmak için ne yapmalarý gerektiðini bilmek isterler. Acaba çocuðuma televizyonu mu yasaklamalýyým? Sadece belli tür müzikleri dinlemesine mi izin vermeliyim? Örneðin 5 yaþýndaki bir çocuk kýrmýzý noktalý bir iyi kullanacaðý inançlar ve deðer yargýlarý filmin þiddet ve cinsellik dolu içeriðine maruz aþýlamanýzý saðlayacaktýr. býrakýlmamalýdýr. Oysa bir þekilde sakýncalý da Çocuklar ünlü sporcularý, müzisyenleri, bunun olsa, anne-babalar çocuklarýn ve gençlerin yanýnda öðretmenlerini, hatta yaþýtlarýný bile yaþlarýna uygun materyalleri mümkün olduðunca örnek alabilirler. Televizyon ve son dönemde onlara uygun bir kýlavuzluk yaparak sunmak için özellikle internet aracýlýðýyla farklý deðer yargýlarý, devreye girmelidir. bakýþ açýlarý edinebilirler. Fakat þüphesiz ki Ebeveynler olarak çocuklarýmýzý sadece bu çocuðun itibar ve þahsiyet hissini kazanmasýnda olumsuz etkilerden korumaya çalýþmamalýyýz. en güçlü etki, anne babasýnýn davranýþýdýr. Bunun yerine hayatýn meydan okumalarýna karþý koyacaklarý deðer yargýlarý ve beceriler Hatýrlanacak Þeyler geliþtirmelerine yardým etmeliyiz. Rekabetçi durumlarý ve fikirleri deðerlendirmeleri ve bunlarla ilgilenmeleri için çocuklarýmýza stratejiler de Ýyi örnekler göstererek, uygun öðretmek gereklidir. Çünkü potansiyel olarak davranýþlar için çocuðunuza model olun. sakýncalý durumlardan çocuklarýný korumak için anne-babalar her zaman onlarýn yanýnda Çocuklar üzerinde gösterdiði etki olamayacaktýr. Deðerlendirme yapacaðý araçlarý bakýmýndan, anne- babalarýn yaptýklarý, vermeden, çocuklarýnýn bunlarla karþýlaþmasýný söylediklerinden daha etkilidir. yasaklayan anne babalar, çocuk arkadaþýnýn evinde yasaklanan materyallere rastladýðýnda kaybedeceklerdir. Çocuðunuzun bu materyal Anne-babalar hem olumlu, hem olumsuz konusunda fikrini alýp eve geldiðinde sizinle davranýþlar için çocuða örnek olabilirler. konuþmak istemesi tercih edilmez mi? Medya araçlarýnýn kötü etkilerinden çocuðunuzu Çocuklar ve gençler, yaþýtlarýndan ve korumanýn yolu, onlarý yasaklamak deðil. Çözüm; medyadan çok fazla etkilenebilirler. çocuðunuzun sizinle sýkýntýlarýný açýkça Fakat genelde ebeveynleri tarafýndan paylaþacaðý açýk bir iletiþim kurmaktýr. Ýletiþim verilen deðerleri ve davranýþlarý kurma yeteneði, sizin bu konularda iyi bir rehber Kaynak benimseyeceklerdir. : Dr. Kevin Steede Anne Babalarýn En Çok Yaptýðý 10 Hata olmanýzý ve çocuðunuzun ileriki yaþamýnda daha 52 yapým hayat yayýncýlýk, iletiþim, yapým, eðitim hizmetleri ve tic. ltd. þti. editör aynur þenol muhabirler ali þenel kübra demir osman serkan bozlaðan 54 kültür-sanat TRANSFORMERS Tür: Macera/Aksiyon/Bilim Kurgu Gösterim Tarihi: 6 Temmuz 2007 Yönetmen: Michael Bay Uçaða dönüþen kýrmýzý ve kamyona dönüþen sarý oyuncaklarým bir kenarda dursun, eskileri býraktýðýmýz bu zamanda, 80'lerin 90'larýn elimizden düþürmediðimiz oyuncaklarý Transformeslar geri dönüyor. Aksiyon, bilim kurgu filmlerinin usta yönetmeni Michael Bay ve filmin arka planýndaki isim Spielberg, umarým Dünyalar Savaþý ve Kurtuluþ Günü gibi abartýlý ve berbat bir propagandayla Transformers'da karþýmýza çýkmayacak.80'lerde Japonlarýn Voltran'ýna karþý Amerikalýlarýn yaptýðý Transformerslar bakalým beyaz perdede neye dönüþecekler. HOT FUZZ Tür: Komedi/Aksiyon/Gizem/Suç Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy Yönetmen: Edgar Wright Gerçeklerle beraber abartýlý etkenleri birbirleriye baðlayan filmimiz, yanýnda soðuk Ýngiliz esprileri sunsa da sýcaklýðýyla eðlendiriyor. Dost musun düþman mýsýn tarzýnda olan komedi filmine dedektiflik ve gerilim konularýný da katýlýnca tadýndan yenmez bir film olmuþ desek abartmayýz herhalde. Ýngiltere ve Amerikada "Box Office" de haftalarca üst sýralarda yer almýþ Hot Fuzz'da, komik bir mizacý olmamasýna raðmen polisleri bu þekle sokmamýz ve sakar hareketlerine gülmemiz - herkesin espri anlayýþý farklýdýr- klasik olsa da eðlendiriyor. 28 WEEKS LATER Tür: Gerilim/Bilim Kurgu/Korku Gösterim Tarihi: 13 Temmuz 2007 Oyuncular: Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau Jr. Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo Sonranýn Sonrasý Kollarýný açarak garip yürüyüþleriyle insanlara yemeye çalýþan klasik zombi filmlerinden öte bu yaratýklarýn üzerimize koþarak saldýrmasý bence daha heyecan verici. 28 Hafta Sonra, 28 Gün Sonra nýn devamý niteliðinde. Usta yönetmen Danny Boyle'un ve oyuncu kadrosunun olmayýþý handikap olarak gözükse de serinin üçüncü filmi için hazýrlýklar þimdiden baþlamýþ. Bu projenin ismini tahmin etmek inanýn zor olmayacak? 28 ay sonra, 28 yýl sonra Filmimiz, Danny Boyle'un külleri arasýndan doðmasýný beklediðimiz bir film mi olacak, yoksa çok farklý bir zombi klasiði mi olacak, heyecanla bekliyoruz. ÞÜPHE Tür: Gerilim Gösterim Tarihi: 3 Aðustos 2007 Oyuncular: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo Yönetmen: D.J. Caruso Hikayesiyle sýradan bir film olmaktan çýkarak harika bir þekilde senaryoyu iþleyen Caruso'yu Þüphe'de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü yönetmen filmin ilk yarým saatinde basit bir gençlik filmi gibi anlatýyor konuyu. Filmde baþkarakter Ýspanyolca öðretmenine yumruk attýðý için ev hapsine kapatýlýyor ve dýþarý çýkamadýðý için yeni taþýnan komþularýnýn güzel kýzlarýný gözetliyor iþte bu noktada klasik gençlik filmlerinden ayrýlarak seyirciye gerilimi yaþatmayý vaat eden filmin içinde dramda var, aþkta, korkuda, gerilimde. 14. Aspendos Uluslararasý Opera Ve Bale Festivali "Mevlana"yý Seyircilerle Buluþturuyor Aspendos Uluslararasý Opera ve Bale Festivali'nde yerli yapýtlarý sanatseverlerle buluþturan Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi, 7 Temmuz'da ise Mevlana Oratoryosunu sahneleyecek. Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Semih Sergen'in eþsiz dizeleri, Can Atilla'nýn etkileyici müziði ile Hz. Mevlana'nýn hayatýný perdeye taþýyan eser; Hz. Mevlana'dan tüm dünyaya dostluk ve barýþ çaðrýsý... Büyük düþünür Hz. Mevlana'nýn doðumunun 800. yýlý etkinlikleri çerçevesinde hazýrlanan eserde; Ýstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosunun yaný sýra Mevlevi müziðine ait enstrümanlar da kullanýlacak. Bedenin Dili Riccon Ýlhan Doðan Hayat Yayýnlarý Türkiye doðumlu Ýlhan Doðan'ýn Ýsviçre'de; Beden Dili, Tiyatro, Psikoloji ile Mizahý sentezleyerek oluþturduðu ve 'Riccon Tekniði' adýný vererek tescil ettirdiði eðitim tarzý Avrupa'dan sonra þimdi de Türkiye'de... Tiyatro ile psikoloji, beden dili ve mizahý birleþtirerek 'Riccon Tekniði'ni oluþturan Doðan, saðlýklý iletiþim için geliþtirdiði konseptin tescilini yaptýrdý. Patenti kendine ait olan "Riccon Tekniði"yle AB parlamenterlerine, kamu görevlilerine, bilim adamlarýna ve dünyanýn önde gelen marka yöneticilerine, uygulamalý olarak beden dilinin doðru kullanýmý eðitimlerini verdi. Bedenin Dili adlý kitabý Almanca'dan sonra Türkçe'ye çevrildi. Büyük Balýk (Big Fish) Tür: Dram Oyuncular: Evan McGregor, David Denman, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito Tim Burton Yönetmenin hayal gücüyle izleyiciyi aðýna düþürdüðü, fanteziyle gerçeðin, paranoyla inanmanýn sýnýrlarýnda bir baba ile oðlu arasýndaki inatlaþmayý buluþturan harika bir öykü Büyük Balýk. Hani büyüklerimizin anlattýðý bazý öyküler vardýr, onu o kadar çok anlatýrlar ki artýk gülmezsiniz ve sýkýlýrsýnýz; ama aradan geçen zamanda ummadýðýnýz bir anda tekrar duyduðunuzda güler ve çok hoþumuza gider. Ýþte böyle öyküler anlatan bir adam düþünün, hep hikayeler anlatýyor ve en sonunda o hikayelerdeki adam oluyor. Ýnsanýn iliþkileri ve hayatý bu kadar masalsý anlatýlabilirdi. Modern çað masalýnda rüya gibi bir Tim Burton filmi. Ses ve Öfke William (Cuthbert) Faulkner Yapý Kredi Yayýnlarý Nobel ödüllü yazar William Faulkner'ýn yüzyýlýn klasikleri arasýnda gösterilen ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 100 Temel Eser seçkisinde yer alan romaný Ses ve Öfke'de yazar bu yapýtýnda, yaþananlarý, düþünülenleri, sýkýþan ve patlayan duygularý vermekteki ustalýðýný doruða taþýyor. Dört bölümden oluþan romanda, bir ailenin daðýlýþý, aile bireylerinin bilinç akýþlarýyla izleniyor. Zihinsel engelli oðul Benjy'nin, suçluluk ve onur duygularýyla azap çeken aðabeyi Quentin'in, sert, mantýklý ve kurnaz diðer erkek kardeþ Jason'ýn anlatýmlarýyla ailede yaþananlar yavaþ yavaþ açýða çýkýyor. Kýz kardeþ Candace'ten Jason'ýn vasiliðini aldýðý yeðeni Quentin'e, zenci hizmetçi Dilsey'den torunu Luster'a pek çok karakterin sahiciliði ve olaylarýn evrensel trajedisi, Faulkner'ýn diliyle bir cam kýrýðý kadar keskin, bir öfke aný kadar yüksek sesli. The Notebook Tür: Romantik/Dram Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton, Joan Allen, Kevin Connolly Yönetmen: Nick Cassavetes Özellikle arþiv ile uðraþýyorsanýz mutlaka bulunmasý gereken bir film Notebook. Konusu çok basit diye düþünebilirsiniz hatta Türk filmlerini de andýrabilir size. Nicholas Sparks'ýn muhteþem romanýnýn beyazperdeye aktarýlmýþý olan filmimiz çok güzel bir aþk hikayesini çok güzel bir anlatýmla duygununda çok yoðun olarak seyirciye geçirmeyi baþarýyor. Ryan Gosling üstün bir performans gösterdiði filmde Nick Cassevetes yönetmen koltuðundan güzel bir imza atýyor. 54 sanat yönetmeni kenan özcan logo tasarým selma yýlmaz grafik uygulama serhat demirbað fotoðraflar emrah gürel baský ve cilt bilge matbaacýlýk a.þ. yýlanlý ayazma sokak, no:8 örme iþ merkezi kat: 1 davutpaþa zeytinburnu - istanbul tel : faks :

4

5

6 6 KAPSAMA ALANIMIZ GENÝÞLÝYOR... bizden haberler 2006 yýlýnda 25 yeni þube açarak þube sayýsýný 124'e ulaþtýran Türkiye Finans, Kütahya ve Afyon þubeleriyle 2007 yýlýnda da þubeleþme ataðýný devam ettiriyor Türkiye Finans olarak "yerel kaynak, yerel kalkýnma" anlayýþýný benimsediklerini belirten Yunus Nacar, "Bu anlayýþý özümsemiþ uzman kadromuzla yeni þubeler açtýðýmýz yerlerde bireysel müþterilerimizin yaný sýra ülke ekonomisinin dinamosunu oluþturan KOBÝ'lerimize güçlü destek vermeyi amaçlýyoruz." dedi. Nacar, "Uzman kadrolarýmýzýn yaptýklarý araþtýrmalar ve bölgelerden gelen taleplerin deðerlendirilmesi sonucunda bize en çok ihtiyaç olan bölgelerde þubeler açýyoruz. Þubelerimizle bölge ekonomisine hem istihdam hem de finansman saðlayarak destek oluyoruz." þeklinde konuþtu. Bu paralelde Nisan ayýnda Afyonkarahisar ve Kütahya þubelerinin açýlýþýný gerçekleþtiren Türkiye Finans, yeni þubeler açmak için çalýþmalarýna devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Çorlu, Fatsa, Demetevler, Turgutlu, Beylikdüzü, Avcýlar, Kavacýk, Edirne, Ereðli, Çamlýca ve Tuzla'da yeni þubeler açacak olan Türkiye Finans, yýl sonunda en az 150 þubeye ulaþmayý hedefliyor. TÜRKÝYE FÝNANS'TAN PAZARLAMA ZÝRVESÝ Pazarlama elemanlarý ile reel sektörü yakýndan takip eden Türkiye Finans, piyasalardaki son geliþmeleri deðerlendirmek amacýyla Ýstanbul Merter Green Park Hotel'de bir Pazarlama Zirvesi düzenledi. Nisan ayý içerisinde iki oturum þeklinde yapýlan Pazarlama Zirvesi toplantýlarýna Türkiye Finans'ýn ülke genelinde görev yapan 500'ü aþkýn kurumsal ve bireysel pazarlama personeli katýldý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen toplantýda 2006 yýlý deðerlendirmesinin yanýnda, 2007 yýlýndan beklentiler, hedeflere yaklaþým oranlarý, piyasalardaki yeni trendler ve bu trendlere personelimizin uyum saðlamasý için yapýlmasý gerekenler konuþuldu. Zirvenin beklenenden daha verimli geçtiðini ve düzenli periyotlarda tekrarlarýnýn yapýlacaðýný belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, "Burada ülke genelinde hizmet veren þubelerimizdeki tüm pazarlamacý arkadaþlarýmýzla biraraya geldik. Bu toplantý sayesinde ülkenin her köþesinin nabzýný tutmuþ olduk. Bölgelerin ihtiyaçlarýný o bölgeden insanlardan öðrenmiþ olduk. Bu sayede ilerleyen günlerde daha verimli çalýþmalar yapacaðýz." dedi. Toplantýlarýn ikinci gününde Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen, insan iliþkilerine yönelik verdiði eðitim ile hafýzalarda hoþ anýlar oluþmasýný saðladý. Katýlýmcýlar bu eðitim sayesinde müþterilerle bundan böyle daha verimli iliþkiler kuracaklarýný belirttiler. Zirvenin ikinci gününde konuþan Prof. Dr. Üstün Dökmen katýlýmcýlara unutamayacaklarý saatler yaþattý.

7 7 bizden haberler ÝYÝ OLAN KAZANDI Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý Tamamlandý Çalýþanlar arasýnda kaynaþmayý saðlamak ve motivasyonu artýrmak amacýyla geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Finans Bahar Futbol Turnuvasý'nýn dördüncü ayaðýnýn finali 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleþtirildi. 36 takýmýn katýldýðý, Nisan-Mayýs-Haziran aylarýnda yapýlan Türkiye Finans Bahar Futbol Turnuvasý birinciliðini Mecidiyeköy takýmýný 3-1'lik skorla geçen Topçular takýmý kazandý. Toplamda 106 maç süren, sýký mücadelelere sahne olan ve fair play ruhunun her an yaþandýðý uzun maratonu Adalýlar takýmý üçüncü, Argenekont takýmý ise dördüncü olarak tamamladý. United Pasha takýmý ise turnuva boyunca sergilediði davranýþlar neticesinde "En Centilmen Takým" seçildi. Merter Best Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirilen final maçýna spor dünyasýnýn da ilgisi yoðun oldu. Final maçýna Galatasaraylý futbolcu Necati Ateþ, Galatasaraylý eski futbolcu Uður Tütüneker, Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Ali Hunca, Kayserispor menajeri Süleyman Hurma ve yorumlarýyla taraflý tarafsýz herkesin beðenisini kazanan spor yazarý Osman Tanburacý katýldý. Bu sezon gerek Milli Takým, gerekse Galatasaray'da gösterdiði performans ile beðeni toplayan Necati Ateþ, "Böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Spora gösterilen ilginin bu derecede yüksek olduðunu görmek ileriye yönelik umutlarýmý artýrdý. Umarým önümüzdeki sene yine burada sizlerle beraber olurum." dedi. Yeni Þafak Gazetesi yazarý Osman Tanburacý ise, "Spor müsabakalarý insanlarýn birbirlerine yaklaþmalarý ve birbirlerini anlamalarý için bir fýrsattýr. Umuyorum ki Türkiye Finans, 106 maçlýk bu maratondan gerekli kazanýmlarý elde etmiþtir." dedi. Türkiye Finans Geleneksel Bahar Futbol Turnuvasý nýn þampiyonu Topçular Þubesi oldu.

8 8 TÜRKÝYE FÝNANS TAN "PREMIUM BANKING" Türkiye Finans uygulamaya geçirdiði "Premium Banking" sistemi ile fotokopi ve faks gibi iþlemleri ortadan kaldýrarak zaman, kâðýt ve enerji tasarrufu saðlýyor. Premium Banking sistemi ile müþterilerin orijinal belgeleri anýnda taranýp elektronik ortamda Operasyon Merkezine iletiliyor. Türkiye Finans, Premium Banking sistemi ile hem þubelerinde hem de operasyon merkezinde verimliliði en üst seviyeye çýkartmayý amaçlýyor. Türkiye Finans; Doküman Yönetim Sistemi, iþ akýþ uygulamasý, tarama sistemi ve bankacýlýk uygulamalarýnýn tam entegrasyonunu saðlayarak oluþturduðu "Premium Banking" projesiyle bankacýlýkta yeni bir dönem baþlatýyor. Sistem sayesinde müþterilerin þubeden yaptýðý iþlemler için gerekli tüm belgeler, tarama makineleri aracýlýðý ile elektronik olarak arþivlenerek ayný anda Operasyon Merkezine gönderebiliyor. Dünyaca ünlü danýþmanlýk firmasý Gartner tarafýndan, teknolojide 2008 yýlý trendi olarak ifade edilen Uzak Tarama (Remote Scanning) ve Ýþlemsel Tarama (Transactional Scanning) metodolojileri üzerine geliþtirilen sistem sayesinde, tarama tek tuþ ile saðlanýrken, sonucundaki belgeler optimum büyüklük ve kalitede ayný anda merkezi doküman sistemine otomatik olarak kaydediliyor. Premium Banking sistemi, müþterilerden daha önce tedarik edilen belgelerin diðer iþlemlerde de otomatik olarak iþ sürecine eklenmesini saðlýyor. Bu sayede müþterilerden bir belgenin yalnýzca bir kez alýnmasý yeterli oluyor. Sistemde ayrýca kimliklerin, ehliyetin veya çok sayfalý A4 belgelerin ayný tarayýcýdan taranmasý da büyük bir avantaj olarak sunuluyor. Kredi kartý baþvurusu gibi A4 boyutundan daha büyük formlarýn da sisteme entegrasyonu yapýlabiliyor. Premium Banking sistemi için Türkiye Finans'ýn 124 þubesine 1000 adet tarayýcý yerleþtirildi. Bu sistemle þube içinde her bankoda ve þube içi operasyonu yapan personelin masasýnda birer tarayýcý yer almasý hedefleniyor. Operasyon maliyetlerini minimuma indiren sistemin, operasyon hýzýný da maksimize etmesi hedefleniyor. Zaman, kâðýt ve enerji tasarrufu saðlayan Premium Banking sisteminin devreye girmesiyle müþteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefleyen Türkiye Finans, yýlda 72 bin 500 kilo kaðýt tasarrufu saðlayarak yaklaþýk 1250 aðacýn kesilmesini de önleyecek. ULUSLARARASI BANKACILIKTA DA TÜRKÝYE FÝNANS Uluslararasý bankacýlýk iþlemleri ve para transferlerindeki hýz ve hatasýzlýk oraný ile dikkat çeken Türkiye Finans, dünyanýn önde gelen bankalarýndan American Express Bank/USA üzerinden yaptýðý iþlemlerde % 99.13'lük hatasýzlýk oranýna ulaþtý. Uluslararasý bankacýlýkta kullanýlan SWIFT sistemi üzerinden gerçekleþtirilen iþlemlerde yakaladýðý hýz ve baþarý nedeniyle geçtiðimiz aylarda Standard Chartered Bank ve The Bank of New York tarafýndan 'Mükemmellik Ödülü'ne layýk görülen Türkiye Finans bir baþarýya daha imza attý. Türkiye Finans, American Express Bank/USA ile SWIFT sistemi üzerinden gerçekleþtirdiði iþlemlerde %99.13'lük mükemmellik oraný ile birçok uluslararasý bankayý da geride býraktý.

9 9 bizden haberler FATURA ÖDEMELERÝ SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR... Birçoðumuz evimize gelen faturalarýn çokluðundan þikayet ederiz. Ve yine birçoðumuz elimizde bir tomar fatura, giþe giþe dolaþýp faturalarýmýzý gününde ödemeye çalýþýrýz. Kaybettiðimiz zamanýn yanýnda bir de sýrada beklemekten sinirlerimiz yýpranýr. Ama artýk bunlarýn hiçbirine gerek yok... Þimdi birçok faturanýzý Türkiye Finans aracýlýðýyla rahatça ödeyebilir ve faturalarla uðraþmak zorunda kalmazsýnýz. Türkiye Finans Ýnternet Þubesi'ni kullanarak, otomatik ödeme talimatý vererek ya da þubelerimize gelerek ödeme iþlemlerinizi yapabilirsiniz. Türkiye genelindeki anlaþmalý kurumlarýmýz... TELEKOMÜNÝKASYON: TURKCELL VODAFONE AVEA TURK TELEKOM / ADSL TURKSAT KABLO TV GLOBAL ÝLETÝÞÝM SU: ÝSKÝ ASKÝ ADASU ÝZSU BUSKÝ ESKÝ BOSKÝ (otomatik ödeme) SÝBESKÝ (otomatik ödeme) KOSKÝ (otomatik ödeme) BOLU SU (otomatik ödeme) ELEKTRÝK: TEDAÞ AYEDAÞ BEDAÞ GAZ: AGDAÞ BURSAGAZ ESGAZ ÝGDAÞ KIRGAZ ÝZGAZ TÜRKÝYE FÝNANS'TAN TAKSÝLERE SEYYAR POS HÝZMETÝ Ticari taksilerde kredi kartý kullanýmýný yaygýnlaþtýrmayý hedefleyen Türkiye Finans, ticari taksilere yönelik GPRS POS uygulamasýný baþlattý. Seyyar POS makinesi uygulamasý ile taksilerde rahatlýkla kredi kartý kullanýlabilecek. Gasp olaylarý nedeni ile üzerlerinde nakit para taþýmaktan çekinen taksicilerin GPRS POS uygulamasýna büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Katýlým bankacýlýðýnýn öncü kuruluþu Türkiye Finans hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Ticari taksilerde kredi kartý uygulamasýný yaygýnlaþtýrmayý hedefleyen Türkiye Finans, GPRS üzerinden POS uygulamasý baþlattý. Sistem sayesinde taksiler bankanýn anlaþmalý olduðu GSM þirketi üzerinden POS baðlantýsýný seyyar olarak gerçekleþtirebiliyor. Tüm kredi kartlarýnýn kullanýlabileceði sistemden yararlanmak isteyen ticari taksi sahipleri bireysel baþvurularýn yaný sýra baðlý olduklarý duraklar aracýlýðý ile toplu olarak Türkiye Finans þubelerine baþvuruda bulunabiliyor. Baþvuru sonrasý en geç 15 gün içinde POS makinesý þubeden teslim alýnarak kullanýlabiliyor. Kredi kartý uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ile sahte para alma riskinin ve gasp olaylarýnýn önemli ölçüde azaltýlmasý da hedefleniyor. Türkiye Finans GPRS POS uygulamasý hakkýnda numaralý Müþteri Ýletiþim Merkezi'nden ve tüm Türkiye Finans þubelerinden detaylý bilgi alýnabilir.

10 10 Ali Þenel Fotoðraflar: Emrah Gürel Seyircisiz sinema öksüz çocuða benzer Osman Sýnav; Sinema eserlerinden alýnan vergiler düþürülmedikçe, Türk Sinemasýnýn sektör olmasý hayalden öteye gidemez! söyleþi ir kuþaðýn hafýzalarýna yer etmiþ açýk hava sinemalarýndaki makaralý film makinesi sesini düþünürüm bazen. Bir makara filme sýðdýrýlmýþ kimi zaman üç ay, kimi zaman daha fazla süren emeði. Senede üç yüz filmin çekildiði zamanlardaki film artistlerini ve akþam olunca istemsiz ayaklarla tutulan sinemanýn yolunu. Kabak çekirdeði ve gazozla bilmem kaçýncý kez ayný filmi izleyen o mesut Türk sinema seyircisini düþünürüm. Ne oldu da öksüz býraktý sinemalarý vefakâr seyirci? Senede üç yüz filmle sektör olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen 'Türk Sinemasý'nýn baþýna ne geldi de korsan film satanlar bir sektör yaratýrken 'Türk Sinemasý' bir sektör olmaktan bu kadar uzak? Türkiye'de hep ses getiren filmlerin ve televizyon dizilerinin mimarý Osman Sýnav, bizlere 'Türk Sinemasý'nýn dününü bugününü ve muhtemel yarýnýný, ayný zamanda tüm piyasa olumsuzluðuna raðmen senaryosu ve çekim teknikleriyle çok ses getiren son filmi Pars'ý anlattý. Pars filminin senaryosu, ne zaman zihninizde oluþmaya baþladý? Senaryo süreci, uzun bir süreçtir. Bunun baþlangýcý, noktasý ya da satýrbaþý yok. Aslýnda benzeri hikâyeleri zaman zaman düþünüyordum. Bir gün Aybars'a (Aybars Bora Kahyaoðlu) dedim ki; Uyuþturucunun ülkemizde hýzla artan tehlikesi ve okullarla iliþkisini ele alan bir film yapalým. O da bana bir tretman yazdý getirdi. Bunun üzerine baþladýk biz de. Bu filmi bu yýl yaptým ama birdenbire ortaya çýkan bir þey deðil. Uzun yýllardýr beynimin bir köþesine attýðým küçük notlarýn bir bileþkesiydi aslýnda. Her sanat eseri bir miktar sosyal sorumluluk içerir Bu filmi, oluþum aþamasýnda bir soysal sorumluluk projesi olarak mý tasarlýyordunuz? Her projenin bir miktar sosyal sorumluluk tarafý olmalý. Sonuçta insanlar için bir þey yapýyorsunuz. Kitlelerle bir þey yapýyorsak, çok bireysel bir þey yapmýyorsak bu durum göz önünde tutulmalý. Kavram olarak sanat, bireysele daha yakýn gözükse de kendi pencerenizden gördüklerinizi yansýtsanýz da sanat eserleri bireyin kendisini deðil, kitleleri etkilemek için yaratýlýr. Özellikle de sinemada izleyici faktörü, en baþat öðedir. Onlarýn beklentileri göz önünde tutulur. Hiçbir yönetmen, hiçbir filmi kendi kendine izlemek için çekmez. Film çekmek için önemli ekonomik kaynaklar gerekli. Bu anlamda sponsor, devlet yardýmý gibi finansal bir destek görüyor musunuz? Ülkemizde bir sponsorluk yasamýz olmasýna raðmen pratikte iþlemiyor. Sonuçta sponsorluk da ticari bir iþtir ve hiçbir yatýrýmcý bile bile kâr elde edemeyeceði iþe girmez. Bu yüzden sponsor olan kiþilere vergi indirimi gibi kolaylýklar saðlanmalý ve sanatsal faaliyetlere yapýlan desteklerin kurum dýþýna çýkmasý mecburiyeti getirilmeli. Kurumlar günümüzde çeþitli sanat dallarýna sponsor desteði saðlamakla beraber bu destekleme henüz sinemaya ulaþmýþ deðil. Devlete bakan yönü nedir bu durumun? Birtakým özel projeler, tabii ki devlet desteði olmadan çok zor yapýlýr. Ama onunla ilgili direkt devlet kasasýndan finansman saðlanmasý fikrine sýcak bakmýyorlar. Devlet bize bir takým önümüzü

11 Sinemanýn sektör olabilmesi için, kaliteli ve uluslararasý rekabet gücü olan filmler yapýlmasý, dýþ pazara çýkýlmasý ve seyirci sayýsýnýn artýrýlmasý lazým açýcý þeyler saðlamalý. Mesela Rüsum diye bir vergi var; onu kaldýrmakla iþe baþlayabilir. Bu vergi eðlence vergisi diye 1936'dan bu yana eðlence yerlerinden alýnan bir vergidir ama eðlence yeri denilince o dönemde sinema salonlarý ve çayhaneler ayný kategoriye sokulmuþ. Bunun bir kýsmý ayrýlmýþ tamam ama þöyle bir sorun var þimdi. Bu vergiler, Maliye Bakanlýðý tarafýndan toplanýyor ve bir kýsmý Kültür Bakanlýðý'nýn kullanýmýna açýlýyor. Buradaki sakatlýk da þu: Rüsum nereden toplanýyor? Biletlerin satýþýndan elde edilen gelirin üzerinden iþ yapan filmlerden toplanan para daha çok; sonuçta benden kestiði parayý bütün sinema sektörüne daðýtýyor. Yýlda otuz proje çýkýyorsa bunun en fazla üç tanesi iþ yapýyor, toplanan paranýn da % 90'ýný buradan saðlýyorsun. Ama daðýtýrken herkese eþit daðýtmaya çalýþýyorsun. Tabii belli kriterlere göre daðýtýyordur bunlarý ama ne ben o seçimlere katýlýyorum ne de bu konuda bana bilgi veriliyor. Bu þekilde, sinema sektörünün çok fazla geliþeceðine inanmýyorum. Vergi indirimi saðlamazsan, destek saðlamazsan sektör kendi içinde kârlýlýðýný artýramaz; bunu müteakip geliþemez de. Sinema alanýna yönelik fonlar kurulabilir. Bu alana yatýrým yapan fon sahipleri, sinemada kullanýlacak finansman fonlarýyla yatýrýmýný deðerlendirenler, daha az vergi ödeyebilir. Bu sayede bu cazip hale gelir. Dolayýsýyla büyük bir kaynak oluþur. Bütün dünyada bu böyle; hatta uluslararasý çalýþýyor bu fonlar. Mesela "Alexander" filmi Amerikalýlar tarafýndan çekiliyor ancak Alman fonlarýyla finanse edilmiþ bir film. Türkiye'de yabancý fon alan bir proje var mý? Yok, ne yazýk ki! Her þeyden önce projenizi sigortalamanýz lazým. Bir sürü merhalesi var bu iþin. Co-productionlar için yabancý yatýrýmlarý Türkiye'ye çekmemiz lazým. Onun için de ayrý bir yasal düzenleme hazýrlýðý var þu anda. Bu yapýlýrsa, iyi çalýþtýrýlýr ve devamý getirilirse hakikaten devrim niteliði taþýyacak bir þey olacak. Diðer sektörlerdeki gibi yabancý sermaye gelip Türkiye'de yatýrým yaparsa, film çekerse bunun Türkiye'nin tanýtýmýna büyük katkýsý olacaktýr. Türkiye piyasasýnda bir katma deðer yaratacaktýr. Bunun için de vergi indiriminin saðlanmasý þart. Bugün Romanya'da yýlda 20 tane Amerikan filmi çekiliyor. Dünkü Demirperde ülkesinde yýlda ortalama 20 film çekiliyor! Filmin A sýnýfý veya B sýnýfý olmasý önemli deðil Gidiyorsunuz bir ülkeye; "Benim bir filmim var ve bütçesi (örneðin) 5 milyon dolar. Böyle bir þey yapacaðým, þuralarda çekeceðim "

12 12 diyorsunuz. Size filmi çekmeye baþlamadan bahsettiðiniz miktarýn % 20'sini veriyor. Sonra bunu belgeleyip ibraz etmeniz gerekiyor ama daha hiç para harcamadan elinizde önemli bir miktar kaynak bulundurmuþ oluyorsunuz. Benim ülkemde film çekilsin diye uluslararasý bir rekabet var dünyada. Amerika'da bu rekabet eyaletler arasýnda. Teksas'ta çekersiniz projenin þu kadarýný karþýlarýz, New York'ta çekerseniz þu kadarýný karþýlarýz diye eyaletler birbiriyle yarýþýyor. Hep sinemanýn ülkemizde bir sektör olup olamadýðýndan konuþuruz ama sektör olmasý için çok fazla bir çaba da yok galiba? Sinemanýn sektör olabilmesi için bahsettiðim zeminin yaratýlmasý lazým. Sonra da daha kaliteli ve uluslararasý rekabet gücü olan filmler yapýlmasý ve dýþ pazara çýkýlmasý lazým. Böyle bir niyetiniz varsa Türkiye'de yapýlmasý gereken diðer önemli mevzu Türk sinema seyircisinin sayýsýnýn artýrýlmasý olacaktýr. Nüfusumuza oranla sinema seyircisi sayýmýz çok az. Yýlda ortalama milyon bilet satýlýyor ki bu sayý geliþmiþ ülkelerde neredeyse film baþýna düþüyor. Türkiye'de yýlda ortalama kaç film çekiliyor? Deðiþiyor. Bazen arasý oluyor. Bu sene 45 civarýnda oldu. Aman ne kadar çok film çekildi bu yýl! diyenler var. Türkiye'de yýlda 300 filmin çekildiði dönemler de vardý. Tabi o dönemlerde televizyon yoktu, internet yoktu ama her þeye raðmen yýlda çekilen film sayýsý ve de izleyici sayýsý çok düþük. Seneye çok daha az olacaktýr bu rakam. Þu anda sinema sektöründe televizyonlarla ilerleyen bir canlanma var. Ama dýþa açýlýmý olmayan, kârlýlýðý olmayan bir sektörde canlanmalar uzun soluklu deðil, dönemsel olacaktýr. Uluslararasý piyasada iþ yapan, sektörleri oturmuþ ülkelerdeki hiçbir prodüktör kendi kasasýndaki parayla film çekmez. Tamamen fonlardan, kredilerden, koþullardan faydalanýr. Bu insanlarýn görevi, koþullarý bir araya getirmektir. Sadece proje geliþtirme finansmanýný kendi saðlar. Ancak bizim ülkemizde koþullar prodüktörün kasasýna baðlýdýr. Prodüktör bu sene para kazanamazsa seneye film çekemeyecektir. Ýnternette Pars filmi hakkýnda bir yorum okudum. Aileler olarak Pars filmini çocuklarýmýzla beraber izlemek istiyoruz. Fakat bir müstehcen sahne yüzünden çocuklarýmýza izletmekten çekiniyoruz deniyor. Bu konuda ne düþünüyorsunuz? Arkadaþ kimse, çok net bir þey söyleyeyim, baþýný devekuþu gibi kuma gömüyor. Tehlikenin ne kadar büyük boyutlarda ve ne kadar burnunun dibinde olduðunun farkýnda deðil. Bunu söyleyen arkadaþ, çocuðu odasýna girip kapýsýný kapattýðýnda, odasýnda neyi izlediðini bilmiyor. Anne-babalar cesurca her þeyi konuþmalýlar. Bu yüzden anne veya babalar çünkü. Allah onlarý onun için anne-baba yapmýþ. Bu tip sorunlarý çocuðu ile konuþamýyorsa annebaba, çocuk iliþkisini gözden geçirmeli. Eskiden babayla yüz göz olunmaz, anneyle her konu konuþulmazdý. Kiminle konuþulacak? Geniþ aile yapýsýnda bir toplumuz. Avlunun içinde beþ tane ev var. Amcayla konuþuruz, dayýyla konuþuruz, yeðenle konuþuruz, zaten onlar çocuklarý eðitirler. Geniþ ailede, yaþayýþa uygun bir tecrübe, kuþaktan kuþaða aktarýlýr. Þimdi apartman dairelerinde, kutularýn içinde yaþýyoruz. Küçük aileler halinde ve bilgisayarla. Üst üste kibrit kutularý gibi dizilmiþ, o kutunun içinde iki tane oda var. Her türlü aile ihtiyaçlarý, o kutunun içinde görülüyor ve çocuk odasýna girdiðinde orada bir bilgisayar var. Tek etkileþimi o! Bütün sorularýný ona soruyor ve her þeyi görüyor. Hiçbir þekilde orada sansür yok. Sansürle bir þeyi halledemezsiniz zaten. Nüfusumuzun % 50'si 25 yaþýn altýnda. Avrupa'nýn en genç nüfusuyuz. Bu bir anlamda önemli bir avantaj, bir anlamda da bizim geleceðe yönelik ciddi problemlerimizden biri olcaktýr. Böyle bir nüfusa sahipken, bu kadar hýzla yayýlmaya devam

13 söyleþi ederse uyuþturucu, ben 10 sene sonrasýnýn dramýný düþünmek istemiyorum; hayal bile edemiyorum. Çünkü Hollanda'nýn 30 yýlda aldýðý yolu biz 5 yýlda almýþýz, uyuþturucu tüketimi konusunda. Üstelik Hollanda, uyuþturucu konusunda en serbest ülkelerin baþýnda geliyor deðil mi? Gerçi artýk Hollanda, kendi halkýný bilinçlendirdi. Uyuþturucuyu turistlere satýyor ve turistik bir metaa olarak görüyor. Turistlere yönelik uyuþturucu satan kafeler var. Onlarýn 30 yýlda geldiði ve eyvah ne oluyor dediði noktaya, biz beþ yýlda geldik. Onlar uyuþturucu kullanýmýný geri çekiyor. Biz hýzla geldik ve hýzla devam ediyoruz. Tost parasýna uyuþturucu Orta halli bir aile, çocuðunu okula gönderiyorsa, bir tostla bir meþrubat parasý olarak günde kaç lira harçlýk verir? Diyelim 5 lira. Çocuk eðer isterse okulun önündeki satýcýdan 4 liraya hap bulabiliyor! Bu sonuçla yeraltý dünyasý gerçek sayýlarýna ulaþmak çok zor ama ulaþýlabilen istatistiklere baktýðýmýzda, çok korkunç bir uyuþturucu tüketimi ortaya çýkýyor. Filmde iyi taraftaki kiþilerin ismi eski Türk büyüklerinin ismi; kötü karakterlerin isimleri ise daha çok etnik kökenli Bunun nedenini öðrenebilir miyiz? Mesleklerin, isimlerin bir anlamý, bir aurasý vardýr; biraz bu yüzden. Bir de belli mesleklerdeki insanlarda bazý isimler daha çoktur. Bizim kültürümüzde olan isimler bunlar ve onlarýn yaptýðý çaðrýþýmlarý kullanmak istedik. Meselâ Haþhaþi diye bir isim duydunuz mu? Onu biz uydurduk ama çaðrýþýmlarýna bakarsanýz Hasan Sabbah'a kadar uzanýr. Ýsimlerin çaðrýþýmlarý olmalý. Hem yaz sezonunun baþlamasý, hem de korsanýn bu kadar yaygýn olmasý filmlere bu kadar bütçe ayýrýrken gözünüzü korkutmadý mý? Gönül ister ki her filmimiz harcadýðýmýzý geri getirsin hatta para kazandýrsýn. Filmi çekerken bir finansal kaygý hep oluyor ama uluslararasý pazara girmek için uluslararasý kalitede film çekmek lazým. Benim böyle bir kaygým var. Pars'ýn devamý niteliðindeki filmlerde bu vurguyu daha fazla ön plana çýkaracaðým. Daha fazla yurtdýþý mekâný ve oyuncusu kullanmayý hedefliyoruz. Ayný ülkede yaþýyoruz, ayný gazeteleri okuyor, ayný kaynaklardan bilgi topluyoruz. Ancak filmlerinizde gözüme çarpan þey, senarist bizden çok fazla þey biliyor. Senarist bunlarý nereden biliyor? Senarist aslýnda sizin ulaþabileceðinizden çok fazla bir þey bilmiyor. Sadece çok fazla çalýþýyor. Farklý bir perspektifle günlük olaylara ve yakýn tarihe bakarak bazý öngörülerde bulunuyor. Bu yoðunluktan arta kalan zamanlarda ailenizle neler yapýyorsunuz? Ýnsanlarýn uzun zamana deðil, zamaný kaliteli kullanmayý öðrenmeye ihtiyacý var. Ben ailemle zamaný programlý ve kaliteli bir þekilde kullandýðýma inanýyorum. Sonuçta ne iþ yaptýðýmý ve bu iþin gereðinin yoðun zaman ayýrmak olduðunu biliyorlar. Bu yüzden beraber olduðumuz vakitlerde zamaný çar çur etmek yerine neyi planlamýþsak onu gerçekleþtiriyoruz. Pars bir metafordur. Filmin markasýdýr. Ayný zamanda da Ýstanbul narkotik polisinin amblemi aslýnda. Biz kendimize uyarladýk

14 14 Osman Serkan Bozlaðan ekonomi Korkunun KOBÝ'ye faydasý yok! Hürriyet KOBÝ Sayfasý Editörü Sadi Özdemir; "Firmalar kaynak arayýþýna girerken cebine girecek paranýn miktarýna bakmak yerine proje üretme yoluna gitmeliler. Strateji sahibi bir KOBÝ için, borçlanmak korkulacak bir þey deðil!" azetelerin ekonomi servislerinde 13 yýldýr çalýþan ve Hürriyet gazetesinin KOBÝ (Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler) sayfasýný düzenleyen Sadi Özdemir, KOBÝ'lere neden bu derece önem verdiklerini, sektördeki firmalarýn durumlarýný ve arka planda yaþananlarý 150'den fazla KOBÝ ile görüþüp, onlarýn hikâyelerini ele alarak çýkardýðý sonuçlarý bizlerle paylaþtý. Özellikle Çin'in sermayeyi yatýrýmlara yönlendirmesiyle baþta Türkiye gibi bir ülkeyi merkez üssü yapýp Avrupa'ya, Amerika'ya mal ihraç etmek istediðini anlatan Sadi Özdemir, KOBÝ'lerin de deðiþim sürecinde iþ stratejilerinin olmamasýndan ve Ar-Ge, pazarlama ve reklam yatýrýmlarýna artýk önem vermelerinin gerekliliðinden bahsetti. Kýsaca mesleki olarak geliþiminizi ve þimdiki iþinizi anlatýr mýsýnýz? Marmara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nde gazetecilik okudum. Sonra da ayný üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde master yaptým. Master tezim 'Medya Emperyalizmi ve Küreselleþme' konusuydu. Türkiye gazetesinde

15 15 istihbarat ve ekonomi muhabirliðinden sonra 2001 yýlýnda Hürriyet'in ekonomi servisine geldim ve editör olarak çalýþýyorum. 2003'ün ekim ayýndan itibaren de her hafta salý günleri Hürriyet'te KOBÝ sayfasý hazýrlýyoruz. Türkiye'deki KOBÝ tanýmý hizmet sektörünü kapsamýyor ama biz hizmet sektörünü de çalýþmalarýmýza katýyoruz. Ayrýca Türkiye'deki KOBÝ tanýmýna bir takým sýnýrlamalar koyulmuþ ama biz biliyoruz ki Koç Holding'in patronu da bir zamanlar bakkaldý. Her giriþimci öyküsü KOBÝ'lere bir fikir verir ve bütün KOBÝ'lerin amacý büyümektir. O yüzden bazen büyük þirketlerin de öykülerini yapýyoruz. Reel sektördeki KOBÝ'ler son yýllarda en çok neyi eleþtiriyorlar? Finans sektörünün deðerlenmesini, desteklenmesini eleþtirmektedirler. Her þeyin finans sektörünün lehine çalýþtýðýný ve reel sektörün ihmal edildiðini düþünmekteler. Bu durumda da büyükler ve küçüklerin çýkarlarý ayrýlmaktadýr. Temel ayrýlýklar var ama sanayicilik açýsýndan bakarsak büyük sanayiciler ve KOBÝ'lerin birbirleriyle kenetlenmiþ görüntüsü de var. Çünkü yan sanayi açýsýndan düþünürseniz, büyük sanayilere baðlý çok sayýda KOBÝ de var. Yaklaþýk 200'e yakýn KOBÝ'yi tanýma fýrsatý buldunuz. Bunlar baþarýlý KOBÝ'lerdi. Bunlarýn ortak baþarý faktörleri nelerdir? Baþarýlý olanlar bir kere tam zamanýnda doðru sektörde bulunmuþlar. Tekstil sektörünü ele alýrsak, giriþimciler tam zamanýnda Laleli esnafý olmuþlar ve Laleli'nin getirdiði kazanýmlarla kendi firmalarýný geliþtirmiþlerdir. Tekstil firmalarýnýn geliþiminde Laleli önemli bir rol oynamýþtýr. Otomotiv ve ileri teknolojiye dayalý yan sanayiler ise ana sanayi neredeyse oralarda bulunarak, doðru yerde olmuþlardýr. Sermaye yoksa mutlaka pazar lazým. Sermaye olunca pazarý iyi olan bir ürün yapýyorsa, o zaman giriþimci baþarýlý olabiliyor. "Türkiye'nin son 30 yýlý pazarlama projesidir" Ýhracata dayalý kalkýnmanýn temelinde þu yatýyordu: Ne satabiliyorsak onu üretelim. Yani ne üretebiliyorsak onu satalým deðil ya da ne ithal edebiliyorsak onu üretelim deðil! Dünyaya ne satabiliyorsak bunu üretelim dediðimiz için hep pazarlama odaklý olduk. Türkiye'nin son 30 yýlý aslýnda pazarlama projesidir. Bizdeki ilk kuþak kalabalýk bir aile olduðu için bunun da baþarýda önemli bir faktör olduðunu gördük. Ýlk baþta küçük üretimlerde bedava iþ gücü, bir sonraki aþamada onlara iþi büyütme niteliði getirmiþtir. KOBÝ'lerin þu andaki durumuna baktýðýmýzda baþarýlý olmuþlar mýdýr, eleþtirileriniz neler? Aslýnda çok da fazla baþarý elde etmiþ deðiliz. Ama herkes doðru yolun bu olduðunu düþünüyor. Ne yazýk ki kurumsallaþma lafta kalýyor KOBÝ'lerde. Aile þirketleri çok ciddi sorun yaþýyorlar. 2. Kuþaða devirde çatýþmalar çýkmakta. Ar-Ge yatýrýmý, reklam ve pazarlama yatýrýmlarý yapmýyorlar. Bunlarý boþ iþ olarak görüyorlar. KOBÝ'ler için profesyonel, kurumsal ve geleceðe yönelik neler yapabilir? KOBÝ leri bu sorulara kafa yoran yönetimlere kavuþturmamýz gerekiyor. "Faizsiz sistemle çalýþan katýlým bankalarý KOBÝ'lere direkt yatýrýma dönük bir sürü kaynak sunuyorlar." KOBÝ'lerin finansal durumlarýný nasýl görüyorsunuz? Türkiye'deki finans kaynaklarýnýn çok azýný kullanýyorlar. Klasik bir sözdür ama doðrudur Konvansiyonel sektörlerde daha büyümüþ bir ülke deðiliz biz. 10 misli büyüyebiliriz. Potansiyelimizi deðerlendirebilmiþ deðiliz. Ýstikrar devam ederse Türkiye cesur giriþimcileriyle hedeflerine ulaþacaktýr.

16 16 Türkiye, þu anda tam kapasite çalýþsa üretimini 2-3 misline çýkarabilir. Dolayýsýyla pazarlamaya ciddi yatýrýmlar yapmak gerekir.ekonomi bu. Bankalar KOBÝ'lere çok özel imkânlar saðlýyorlar. Ayrýca faizsiz sistemle çalýþan katýlým bankalarý kurumlarý da direkt yatýrýma dönük bir sürü kaynak sunuyorlar. Firmalarýn stratejileri olsa bu kaynaklarý deðerlendirecekler ve geliþecekler. Ama stratejileri olmayýnca bu paralardan da korkuyorlar. Gördüðüm, bu paralarý deðerlendirebilecek iþ stratejilerinin çok zayýf olduðudur. Proje üretemiyoruz, cebimize konacak paranýn peþindeyiz maalesef. Katýlým bankalarýnýn KOBÝ'lerle iliþkilerini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Katýlým bankalarý, piyasaya agresif bir giriþ yapmýþ durumdalar. Görüþtüðüm KOBÝ'lerin birçoðu hem bankalarla çalýþýyor hem de katýlým bankalarýyla. Bankalardan baþka türde kredi alýyor ama makine yatýrýmý yapacaksa bir katýlým bankasýndan yararlanýyor. Normalde katýlým bankalarýna ideolojik olarak pek de iyi bakmayan birçok KOBÝ'nin bile o imkânlarý önemsediðini ve kullandýðýný gördük. "Türkiye Finans bence baþarýlý" Türkiye Finans Katýlým Bankasý'ný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Türkiye Finans birleþmeyle çok güçlendi ve bence gayet iyi bir operasyon oldu. Ýmkânlarý fazlalaþtý. Türkiye'de özellikle imalatçý KOBÝ'lerin katýlým bankacýlýðý imkânlarýna daha fazla ihtiyacý var. Birleþtikten sonra çok sayýda þubenin açýlmasýný izledik. Anadolu'daki birçok Anadolu kaplanlarý dediðimiz illerde çok daha büyük imkânlarý kullandýrýr hâle geldiklerini duyduk. (Kayseri, Konya, Denizli, Gaziantep). KOBÝ'lerin iþbirliði yapmasý, güç birliði yapmasý global piyasada rekabet açýsýndan örnek teþkil edebilir mi? Birleþtiðin zaman gücün artar, sermayen büyür. Sonucunda ise daha çok yatýrým yapabilirsin. Sana piyasanýn bakýþý deðiþiyor. Türkiye'de þubeli bir banka çok bir þey yapamaz artýk. Birleþip büyümek zorundalar. Finans sektöründe bu süreci gördük. Þimdi de reel sektördeki kümelenmelerle baþlayan süreç birleþmelerle devam edebilir. Önümüzdeki dönemde yýldýzý parlayacak sektörler neler? Ýþ yapma biçimini iyi seçerseniz, bütün sektörlerin yýldýzý parlar. Þimdi artýk Türkiye'de maliyetlerin yükselmesinden artýk bu sektörde olamaz dediðimiz tekstil ve hazýr giyimi düþünün. Ýtalya'da iþçi maaþý bizim 3-4 mislimiz ama Ýtalya dünyanýn en büyük hazýr giyim ihracatçýlarýndan biri. Bir sektörde eðer yýllarca uðraþtýysak, asýl olarak þimdi nasýl katma deðer oluþtururum, daha çok nasýl para kazanýrýmýn sorusunu sorup, doðru adýmlarý atmak gerekmektedir. Yüksek teknolojide bir sürü yan sanayi iþi çýkacak Türkiye'de. Türkiye iyi bir pazar olduðu için yabancý yatýrýmcýlar ülkemizde üretim yapmak istiyorlar. Özellikle Avrupalýlar, Amerikalýlar ve Çinliler. Çinliler son dönemde Türkiye'yi merkez üssü yapýp hem Türkiye pazarýna hem Avrupa'ya mal satmak için ülkemizde üretim yapmak istiyorlar. Birçok madeni Türkiye'de Çinlilerin iþlettiðini biliyoruz. Otomotivde özellikle belli yatýrýmlarý olacak Çin'in.

17

18 Ali Þenel Her yanlýþtan bir doðru çýkardým spor Beþiktaþ ýn efsane oyuncusu Þifo Mehmet; Futbolcu deðil, insan yetiþtirmeye çalýþýyorum. Karþýsýndaki futbolcuyu bir makine olarak görecek deðil, onun da kendisi gibi etten kemikten olduðunu unutmayacak bir insan utbola baþladýðý günden bu yana hep efendi sporcu olarak tanýdýðýmýz bir isim; Þifo Mehmet. Türkiye-Ýsviçre maçýnda olumsuz bir olay yaþansa da bu yine de Þifo Mehmet in efendiliðine gölge düþürmedi. Durumu telafi etmek için elinden geldiðince çalýþtý ve fazlasýyla baþardý. Son zamanlarda yaptýðý televizyon programýyla gündemimize yeniden gelen Þifo, futbol okulunda öðrencilerine futbolcudan ziyade iyi bir insan, iyi bir vatandaþ olmayý öðretiyor. Þifo Mehmet i sahalardan ve son dönemde TV programlarýndan tanýyoruz, biraz da Mehmet Özdilek ten bahseder misiniz? Kendi halinde, evi seven, ailesine baðlý bir yapýya sahibim. Kendimi bildim bileli özel hayatýma hep dikkat eden biriyim. Çünkü hem bulunduðum konum itibariyle hem yaptýðým iþle topluma örnek olan bir þahsiyet olmaya çalýþtým. Futbola baþladýðým ilk günden itibaren bu konularda titiz davrandýðýmý düþünüyorum. Evliyim bir tane kýzým var; zaten þu süreçte

19 19 spor zamanýmýn çoðunu küçük kýzým alýyor. Bunun yanýnda, Beþiktaþ gibi bir kulüpte 13 yýl oynayan, kaptanlýk yapan, birçok baþarýlar yakalayan biriyim. O süreçte de iþ ahlaký çerçevesinde kendime yakýþan þekilde yaþadýðýmý biliyorum. Onun meyvelerini futbolu býraktýktan sonra toplumun her kesiminden gelen sevgi gösterileriyle görmek açýkçasý beni çok mutlu ediyor. Eþiniz Ýnci Haným ile tanýþmanýz nasýl oldu? Ýnci Haným ile iki yýldýr evliyim. Bizim tanýþmamýz bir arkadaþ vasýtasýyla oldu. Kýsa bir süre arkadaþlýk ettikten sonra 7-8 ay gibi bir zamanda evlilik kararý aldýk ve evlendik. Evlilik öncesi süreci çok fazla uzatmak istemedim. Çünkü zaman uzadýkça bazý þeylerin eksiye doðru gittiðini düþünüyorum. Dolayýsýyla hem benim onu tanýmamda hem de eþimin beni tanýmasýnda bu kadarýnýn yeterli olduðuna karar verdik. Ýkimiz de her þeyi çok net ortaya koyan bir yapýda olduðumuz için bu yönde birbirimizi tamamlayan kiþiliklere sahiptik. Sonuç olarak da böyle bir karar aldýk. Þimdiyse bundan iki yýl önce, ne kadar doðru bir karar aldýðýmýzý görmenin mutluluðu ve keyfini yaþýyoruz. Eþiniz çalýþýyor mu? Eþim babasýnýn yanýnda çalýþýyor. Kendisi designer, mücevherat iþi yapýyor. Ben de yakýn vakitte kendime kayýnpederimin iþyerinde bir mesai ayýrmayý düþünüyorum. Planlarýmý artýk kýzýmý düþünerek yapýyorum Cezalý olduðunuz dönemin size ne gibi yansýmalarý oldu? Aslýnda bu süreçte bir takým sýkýntýlar yaþadým, yaþamadým deðil. Milli Takýmla ilgili sýkýntýlarým oldu. O süreci çabuk atlatmamda, ayaklarýmýn üzeride durmamda eþimin, kýzýmýn, ailemin ve dostlarýmýn çok büyük etkisi oldu. Bu sayede yanlýþ olan bir olay yön deðiþtirdi ve hayatýmýn en güzel günlerini yaþamamda vesile oldu. Açýkçasý kýzýmý daha yakýndan tanýma, sindire sindire koklama adýna çok keyifli bir süreçti. Þimdi aktif halde yeniden baþladýk. Televizyondaki Futbol Okulu Projesi ve Beþiktaþ Divan Yönetim Kurulu üyeliði ile yoðun bir çarkýn içine tekrar girdik. Benim için o dönemin aile kurgusunu daha iyi oturtma, kýzýmý daha iyi tanýma açýsýndan faydalý geçtiðine inanýyorum. Her karanlýðýn sonunda bir güneþ doðar derler ya cezanýn sürecinde aslýnda bu tür þeyleri çok yürekten ve içten yaþayan bir kiþilik oldum. Belki o süreçte çalýþsaydým kýzýmla birlikteliði bu kadar yakýndan, bu kadar hissederek yaþayamayacaktým. Benim oynadýðým zamanlarda arkadaþlarýn maçlarý, kamplarý olduðu için birçok evli, çocuk sahibi arkadaþým bu duygularý bu kadar içinde hissederek yaþayamadý. Aklýnýzda futbolu býrakayým ondan sonra evlenirim gibi bir düþünce var mýydý? Hayýr, önemli olan doðru insaný bulabilmek... Ben bu konuda biraz titiz bir insandým. Aile kurumuna çok saygý duyan ve sýký sýkýya baðlý bir ailede yetiþtim. Dolayýsýyla evlenmek için evlenmek mantalitesinde olan bir insan olmadým hiçbir zaman. Hayatý paylaþacaðým doðru kiþiyi bulmak benim için önemliydi. Ýnci Haným dan önce hayatýmý birleþtirebileceðim, benim anlayýþýma uygun birisiyle karþýlaþmadýðým için evlenmedim. Ýnci Haným la futbolculuðum bitmeye yakýn evlenmemiz sadece bir tesadüftür. Planlar hayatýn hiçbir döneminde bitmez. Sizin gelecekle ilgili planlarýnýz neler? Planlar var olduðu sürece insanlarýn hayatta var olmasý ve hayata tutunmasý çok daha güçlü olacaktýr. Bir kere þu bir gerçek, elverdiði ölçüde sporun içinde olacaðým. Yöneticilik olur; hocalýk olur; baþka mevkiler de olabilir. Bunlarýn dýþýnda kalma þansýna sahip deðiliz, birikimimiz buna elvermiyor. Bunun haricinde tabii ki sosyal sorumluluk anlamýnda toplumun birçok kýsmýna elimizden geldiðince yaptýðýmýz projelerle destek olmaya çalýþýyoruz. Bu tür sosyal aktivitelerimiz, ben

20 20 Plan ve program çerçevesinde çalýþmayý seven bir insaným. Çünkü gerçek baþarý, ekiple gelen baþarýdýr. Tek baþýna baþarma þansýnýz yok. hayatta olduðum sürece devam edecek. Muhakkak iþ hayatýnda da olmak istiyorum. Sonuçta sýrf futbolda deðil, iþ yaþamýnda da baþarýyý en iyi þekilde yakalama hedefim var. Bunu da baþarabileceðimi biliyorum. Daha önce ticari bir deneyiminiz oldu mu? Yýllardýr ticaretin içinde olan bir insaným. Ama tabii evlilik olduktan sonra yaþama bakýþ açým bir hayli deðiþti. Bütün planlarýmý artýk kýzýmýn üzerinden yapýyorum. Her adým atýþýmda onun geleceðini düþünüp, daha dengeli iþler yapmaya çalýþýyorum. Evlenince bakýþýnýz, görüþ çerçeveniz, planýnýz; her þeyiniz deðiþiyor. Bunlar güzel deðiþiklikler. Benim hayatýmda deðiþmeyecek bir gerçek varsa, o da futbolda her zaman olmak istiyorum ve de olacaðým. oyuncunun sosyal yaþamýný deðil, teknik yönlerini konuþuyoruz. Bizi popüler kýlan bu yönümüz futbolun matematiðiyle uðraþýyor olmamýz. Sahada gördüðümüz taktiksel hatalarla, iþin bilimiyle ilgileniyoruz. Belki de insanlara karþý bizi sempatik gösteren de bu. Gerçekleþtirdiðimiz proje Türkiye de bir Ýlk Futbol Okulu projesi nereden çýktý, ne zaman geldi size? Bu projenin evveliyatýnda PH Yapým la sosyal içerikli baþka bir projede bir arada bulundum. 12 tane devlet üniversitesine gittim. Hem gittiðimiz üniversiteleri tanýmayan gençlere orayý tanýttýk hem de oradaki öðrencilerin sorunlarý ve projelerine maddi anlamda destek verdik. Mesela 3 tane proje getirdiler önümüze. Hangisinin daha çok ihtiyacý var; onu belirledik. Maddi anlamda projelerine finansman saðladýk. Bu proje vesilesiyle tanýþmýþtým PH Yapým dan Hülya Haným ve Petek Haným la Daha sonraki süreçte böyle bir þey yapalým mý, yapmayalým mý diye uzun süre müzakere ettik. Üç-üç buçuk ay bu konu gitti, geldi. Çok kafa yorduk bu iþe; çünkü yaptýðýmýz iþ, bu anlamda Türkiye de yapýlan ilk iþ. Ýnsanlara örnek olarak bu programý göstermeleri çok önemliydi. Çünkü çocuklarla yapýyorsunuz. Onlarý kýrmadan, üzmeden doðru mesajlar vermek gerekiyor. Böyle bir çalýþmanýn neticesinde bu proje ortaya çýktý. Ýlk günden bu yana, gittiðimiz her yerde konuþtuðumuz her insan da projenin ne kadar doðru olduðunu, güzel olduðunu söylüyor. Sosyal anlamda, çok olumlu tepkilerle karþýlaþýyoruz. Bu tür projelere devam edeceðiz. Daha önce Rýdvan da genç futbolcular arayan bir program sunmuþtu, bu programdan etkilendiniz mi? Bahsettiðiniz projenin asýl çýkýþ noktasý benim. O program aslýnda benim için hazýrlanmýþtý. Ben projeyi gördükten sonra kabul etmedim. Ondan sonra Rýdvan a teklif edildi. Projenin eksik yönleri nelerdi? Oluþum safhasýndaydý henüz. Bazý þeyleri ortaya koymuþtuk, anlaþamadýk. Rýdvan ile anlaþtýlar. Onunla yollarýna devam ettiler. Futbol yorumculuðu devam edecek mi? Bizim kuþakta bir farklýlýk var, Rýdvan da bu konuda öncülerden biri. Biz daha çok futbolun teknik yönünü konuþuyoruz. Kimseyi fazla üzmeden, kýrmadan, yýpratmadan futbolda gördüklerimizi, tecrübelerimizi insanlara aktarýyoruz. Bunda da Eskiden þöyle bir kaný vardý: Futbol oynayan çocuklar derslerinde baþarýsýz olur!. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz? Bizim amacýmýz aslýnda, iyi bir sporcu yetiþtirmek. Çünkü biz sýrf saha içi çalýþmasý yapmýyoruz. Çocuklarýn yaþam koçlarý var, hakemler var, oyun kurallarýný anlatýyor. Psikolog, beslenme uzmaný, sporcu sakatlýðýyla ilgili uzman, yemek yeme adabý eðitmeni Bu tecrübeli insanlar bu çocuklara hayatlarýyla ilgili yaþadýklarý ve gördüklerini birebir anlatýyor. Bu çocuklar sýrf sportif anlamda yetiþmiyorlar, sosyal anlamda da yaþamlarýna destek veriyoruz. Aile hayatlarýný konuþuyoruz. Okulda öðretmenleriyle, arkadaþlarýyla konuþuyoruz. Hepsi futbolcu olacak mý? Mümkün deðil; bu biraz yetenek iþi. Ama þuna inanýyorum, yaþadýklarý, gördükleri teneffüs ettikleri þeyi hayatlarý boyunca unutamayacaklar ve öðrendiklerini aileleriyle, arkadaþlarýyla, öðretmenleriyle paylaþmalarý, bu halkayý daha da büyütecektir.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı