Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Telefonunuz çaldõõnda ( tuuna basõn. Gezinme tularõ kõlavuzda aaõdaki iaretlerle gösterilecektir: sol </> sa, yukarõ +/aaõ. (2) stee balõ kamera bir aksesuardõr, standart paket içinde yer almayõp, ayrõca satõlõr. Arama yapma Aramayõ cevaplama Aramayõ sona erdirme ) tuuna basõn. ) tuuna basõn veya yan tulardan birine basõp basõlõ tutun (bu durumda telefonun kapatõlmasõ gerekir). sõrasõnda yan tulardan birine basõn. Hazõr modunda tuuna basõn. Hazõr modunda tuuna basõn. tuuna basõn ve basõlõ tutun veya ) tuuna basõn. Zil seviyesini ayarlama, tuuna basõn ve basõlõ tutun. Hazõr modunda tuuna basõn. Hazõr modunda tuuna basõn. Görüme sesini ayarlama Ana menüye erime Rehber'e erime, - m s 0 tutun. tuuna basõp basõlõ Hesap Makinesi seçeneine erime Ajanda seçeneine erime Hazõr modunda tuuna basõn. Hazõr modunda tuuna basõn. < > Menülere eriþme Ana menüye erimek için, hazõr modundayken, tuuna basõn. Menülere gözatmak için gezinme tularõnõ kullanõn ve özellik veya seçenek seçmek için, tuuna basõn; iptal etmek için de c tuuna basõn. Bu durumda baka bir alt menü veya liste belirir. Bir listede gezinirken, ekranõn sa tarafõndaki kaydõrma çubuu listede bulunduunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarõnõ gezinme tuuyla seçebilir veya bu kullanma kõlavuzunun ilgili bölümlerinde açõklandõõ gibi ayarlayabilirsiniz. Etkinlikler Bazõ etkinlikler hazõr modundaki ekranõ deitirebilir (cevapsõz arama, yeni mesaj, vb.). likili menüye erimek için, tuuna basõn veya yeniden hazõr modu ekranõna dönmek için c tuuna basõn. + veya - tuuna bastõõnõzda iki seçenek arasõnda geçi yapõlõr. Aktif/Pasif, Açõk/Kapalõ, bir deeri Artõrma/Azaltma vb. Ýçindekiler 1. Baþlarken....1 SIM kartý takýn Telefonu açma..2 Tarih ve saat ayarlama SIM kart rehberini kopyalama Pili þarj etme Rehber...12 Ayarlar...

3 12 Rehbere kiþi ekleme...13 FotoCall: arayaný görme ve duyma Rehberi düzeltme ve yönetme.. 14 Sesler 16 Ekran 17 Hýzlý eriþim.18 Güvenlik Þebeke Saat ve tarih..

4 .22 Otomatik açýlma ve kapanma Dil. 23 Hýzlý Ayar...24 SMS..25 E-posta Yayýn mesajý...33 Hýzlý mesaj MMS...

5 ...34 Cihazlarýn konumu..40 Veri gönderme Veri alma Temel özellikler 4 Rehbere eriþme ve görüntüleme 4 Arama yapma... 4 Aramayý cevaplama ve sona erdirme.. 4 Ahizesiz arama.4 Zil deðiþtirme... 5 Telefonu sessiz moduna alma...5 Telefonu titreþim moduna alma.. 5 Cep telefonu numaranýzý okuma...

6 ..5 Kulaklýk seviyesini ayarlama... 6 Mikrofonun sesini kapatma/açma...6 Görüþmeyi kaydetme Arama listesini silme SMS listesini silme....6 Rehberi silme Ayarlar Mesajlar Menü aðacý Metin veya sayý giriþi T9 Metin giriþi...10 Standart metin giriþi..

7 Kýzýlötesi i Telefonu modem olarak Arama sayacý Multimedya Ses albümü Resim albümü TV Slayt gösterisi Demo modu Hafýza durumu Kamera.

8 Operatör servisleri WAP DTMF tonlarý Ýkinci bir çaðrý yapma Ýkinci aramayý cevaplama.. 60 Üçüncü aramayý yanýtlama Konferans aramasý Açýk arama aktarma. 61 Nasýl yapýlýr Resim çekme..

9 . 63 Ayarlar Eðlence Duvar oyunu.46 JAVA Hesap makinesi 48 Uluslararasý saat...48 Çalar saat Ajanda. 49 Memo

10 ..51 Euro dönüþtürücüsü Arama ayarlarý.. 52 Arama listesi Resim çekme Ýþ Arama Bilgisi Simgeler ve semboller Sorun giderme Uyarýlar Philips orijinal aksesuarlarý...75 Tüketici Ýçin SAR Bilgileri...

11 ..77 ii 1 Baþlarken Kullanmadan önce "Uyarõlar" güvenlik maddelerini okuyun. bölümündeki Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satõcõnõzõn saladõõ geçerli bir SIM kartõ takmalõsõnõz. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranõzõ ve telefon numaralarõnõ ve mesajlarõ kaydedebildiiniz bir hafõzayõ içerir (bkz. "Rehber" sayfa 12). 2. Aaõda gösterildii gibi, siyah tõrnaklarõ kullanõp pili sa tarafa doru kaldõrarak çõkarõn. 3. SIM kartý takýn Pili çõkarmadan önce telefonun kapalõ olmasõna dikkat edin. 1. Telefonun arka kapak klipsine basõp kapaõ aaõ yönde kaydõrõn ve çõkarmak üzere kaldõrõn. 4. SIM kartõ kabõndan çõkarõp durana kadar yuvasõnda kaydõrõn. Balantõlarõn aaõ yöne bakmasõna ve kartõn kesik köesinin doru köede olmasõna dikkat edin. Pilleri takõn: önce sa tarafõnõ (balantõlar aaõ yönde) telefonun saõna gelecek biçimde yerletirin ve sonra yerine oturana kadar itin. Baþlarken 1 PIN kodunu 3 kez hatalõ girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldõrmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir. Tarih ve saat ayarlama 5. Pil kapaõnõ durana kadar yuvalarõnõn içine kaydõrarak takõn. Telefonu kullanmadan önce ekranõ kapatan koruyucu tabakayõ kaldõrõn. lk açõta girmeniz istendiinde, tarihi ayarlamak için uygun sayõ tularõna basõn (girdiiniz bir numarayõ silmek için c tuuna basõn), sonra saati ayarlayõn.

12 Bütün tarih ve saat seçenekleri için bkz. sayfa 46. SIM kart rehberini kopyalama lkeçenei Açýk durumundaysa telefonu açõn (bkz. sayfa 52). 2. Aramayõ reddetmek için ) tuuna basõn. "Yönlendirme" seçeneini etkinletirdiyseniz (bkz. sayfa 52), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir. 3. Kapatmak için ) tuuna basõn veya telefonu kapatõn. Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sonraki sayfa). Her Tuþla Cevap özelliini seçtiyseniz (bkz. sayfa 53), aramayõ herhangi bir tua () hariç) basarak cevaplayabilirsiniz. Arama yapma Hazõr modunda, tu takõmõnõ kullanarak telefon numarasõnõ girin. Hatalõ bir girii düzeltmek için c tuuna basõn. Numarayõ aramak için ( tuuna, kapatmak için ) tuuna basõn. Ahizesiz arama Kendi rahatõnõz ve güvenliiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulaõnõzdan uzaklatõrõn, özellikle de seviyeyi artõrõrken. 4 Temel özellikler SIM karttaki rehberi seçtiyseniz: bir kayõt seçip, sonraki menüye geçmek için, tuuna iki kez basõn; ardõndan Ahizesiz ara seçeneini belirleyip çevirmek i&cc istiyorsanõz, bunu karõ tarafa bildirmenizi ve yalnõzca o kabul ettiinde kaydetmenizi öneririz. Ayrõca, tüm kayõtlarõ gizli tutmanõz gerekir. Kayõt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 51). Bir görüme sõrasõnda görümeyi kaydetmek için, tuuna basõn, Konuþmayý kaydet'i seçin ve, tuuna basõn. Kaydõ sona erdirmek için c,, tularõna basõn veya görümeyi bitirin: Bir düzenleme penceresi kaydõ adlandõrabilmenizi salar; bu pencereye Multimedya > Ses Albümü'nden ulaabilirsiniz. Rehberi silme Bir kerede rehberinizin tüm içeriini silmek için, tuuna basõn ve Rehber > Ayarlar > Rehberi sil'i seçin. Rehber içeriini silmek için, tuuna basõn. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEL, yalnõzca telefonunuzdaki rehbere uygulanõr. 6 Temel özellikler 3 Menü aðacý Aaõdaki tabloda cep telefonunuzun tam menü aacõyla, her özellik ve ayarla ilgili daha fazla bilgi için bavurmanõz gereken sayfa bavurusu açõklanõyor. Ayarlar s16 Sesler s16 Sessiz / Zil seviyesi / Ziller / Mesaj uyarõsõ / Ekolayzer / Tu tonlarõ / Alarm sesleri / Titreim Ekran s17 Animasyon / Aydõnlatma / Duvar Kaõdõ / Kontrast Hýzlý eriþim s18 Hõzlõ tular / Ses komutu / Sesli arama Güvenlik s19 Sabit no listesi / Arama engelleme / Kodlarõ deitir / PIN koruma Þebeke s20 GPRS ekle / ebekeye kayõt / Tercihler / Eriim ayarlarõ Saat ve tarih s22 Saat ekranõ / Tarih ayarõ / Yerel zaman dilimi / Yaz saati / Saat ayarõ Dil s23 Varolan dillerin listesi Otomatik açýlma ve kapanma s23 Hýzlý Ayar s24 Mesajlar s25 SMS s25 SMS Gönder / Deiik adreslere SMS yolla / SMS oku / SMS ayarlarõ / SMS Arivi E-posta s28 Varolan her posta kutusu için: Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder Menü aðacý 7 Yayýn mesajý s33 Alõ / Konular / Bölge kodlarõ Hýzlý mesaj s34 MMS s34 Yeni MMS / Gelen kutusu / Taslaklar / Örnekler / Giden kutusu / Ayarlar Rehber s12 Ýsim listesini s4 Ayarlar s12 Rehberi sil / Rehber seç / Grup ayarlarõ / Telefona kopyala Eðlence s46 Duvar oyunu s46 JAVA s46 Ýþ s48 Hesap makinesi s48 Uluslararasý saat s48 Yerel ayarlar / Yabancõ Uluslararasõ saat görüntüsü Çalar saat s49 Euro dönüþtürücüsü s51 Ajanda s49 Memo s51 Arama Bilgisi s52 ayarlar / 8 Menü aðacý Arama ayarlarý s52 Etkin kapak / Yönlendirme / Mesaj kutusu / Otomatik arama / Her tula cevap / Arama bekletme / Arayan Kimlii Arama listesi s53 Arama Listesi / Sil Arama sayacý s54 GSM sayaçlarõ / GPRS sayaçlarõ Kýzýlötesi s40 Multimedya s42 Resim albümü s42 Varolan resimlerin listesi Ses albümü s42 Varolan seslerin listesi Demo modu s45 Hafýza durumu s45 TV Slayt gösterisi s44 Kamera s45 Bu menü yalnõzca kamera takõlõyken kullanõlabilir. Operatör servisleri s56 Servis numaralarý Bu menüdeki numaralar operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. WAP s56 Servisler + Bu menü operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. Menü aðacý 9 4 Metin veya sayý giriþi Metin, ekranda iki farklõ yöntem kullanõlarak girilebilir: T9 Metin Girii veya standart metin girii kullanõlarak. Bunlara ek olarak sayõlar ve noktalama iaretleri için iki mod daha vardõr. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir. 2-9 Harf girme. < veya > Olasõ sözcükler listesini tarama., veya 1 Girii onaylama. c 0 * # Bir girii silmek için kõsa bir ekilde basõn, tüm metni silmek için uzun bir ekilde basõn. Standarttan küçük/büyük harfe geç. T9 'dan standart moda, sayõsal moda geçme. Simgeler ve noktalama iaretleri moduna geçme. Kaydõrmak için >'e basõnõz. T9 Metin giriþi T9 Metin Girii, mesajlar için kapsamlõ bir sözcük içeren akõllõ bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak salar. Bir sözcüü yazmak için gereken her harfe karõlõk gelen tua yalnõzca bir kez basõlõr: tu vurularõ ile yapõlan giri takip edilir ve T9 tarafõndan önerilen sözcük düzeltme ekranõnda görüntülenir. Kullanõlan tulara göre birden çok sözcük varsa, girdiiniz sözcük vurgulanõr: listeyi taramak için < veya > tuuna basõn ve T9 yerleik sözlüü tarafõndan önerilen sözcüklerden istediinizi seçin (aaõdaki örnee bakõn).

13 Örnek: "home" sözcüðünü girme: tularõna basõn. Ekranda listenin ilk sözcüü görüntülenir: Good. Sözcükleri tarayõp Home sözcüünü seçmek için > tuuna basõn. Home sözcüü seçimini onaylamak için, veya 1 tuuna basõn. Nasýl kullanýlýr? Her tuun temsil ettii harf ve simgeler aaõda gösterilmitir: 10 Metin veya sayý giriþi Standart metin giriþi Standart metin giriine ulamak isterseniz, * tuuna basõn. Bu yöntemde, istenen karaktere ulamak için birden fazla tua basõlõr: "h" harfi 4 tuunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek için tua iki kez basmanõz gerekir. Kýsa basma Uzun basma / : ; " '!? # + - *=%<>() & $ abc2àä åæç def 3éè g h i 4 ì jkl5 mno6ñòö p q r s7 tuv8üù wxyz9ø Üstkarakter tuu (Shift) Örnek: "home" sözcüðünü girme: 4 4 (GHI), (MNO), 3 3 (DEF) tularõna tamamlandõõnda, tuuna basõn. (MNO), 6 basõn. Mesaj Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tu üzerinde u ekilde bulunur: Metin veya sayý giriþi 11 5 Rehber Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: bunlardan biri SIM kartõnõzda (sayõsõ kapasitesine balõdõr), dieri ise telefonunuzda (999 isme kadar) yer alõr. Rehber menüsüne yeni isimler girildiinde, bunlar yalnõzca seçtiiniz rehbere eklenir. Toplam 999 isim veya etkinlik kartõnõn sõmasõ için, dier özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafõzasõnda önemli bir yer kullanmõyor olmasõ gerekir. telefonunuzdakini silerseniz, deimeden kalmaya devam eder. SIM kartta Rehberi sil Rehberi sil Tüm rehberi bir kerede silmek için. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEL, yalnõzca telefondaki rehbere uygulanõr. lk açõta SIM rehberinin otomatik olarak kopyalanmasõnõ iptal ettiyseniz ya da durdurduysanõz, bunu bu seçenekle manuel olarak yapabilirsiniz. Telefona kopyala Telefona kopyala Ayarlar Rehber seç Bu menü kullanacaõnõz telefon rehberini SIM kartta ya da Telefonda seçeneine ayarlamanõzõ olanaklõ Rehber seç kõlar. Rehber seçmek için + veya - tuuna basõn. Seçilen rehbere eklenen Rehber kiileri, SIM'e kopyala veya Telefona kopyala seçenekleri aracõlõõyla birbirlerine kopyalanabilirler. Cep telefonunuz aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi yönetir ve dierine ilikin bilgileri gözardõ eder; örnein, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve Telefona kopyala seçenei, SIM kartõnõzõn tüm içeriini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiinde tüm isimlerin kopyalarõ oluturulur. Grup ayarlarý Grup ayarlarõ Gruplarõ yönetmenizi, bunlara yeniden isim vermenizi ve belirli bir melodi veya resmin arasõnda gruplarla balantõ kurmanõzõ salar. simler ve gruplara arasõnda balantõyõ Ýsim listesi listesinden kurabilirsiniz. Bkz. "FotoCall: arayanõ görme ve duyma" sayfa Rehber Rehbere kiþi ekleme SIM rehberinde Hazõr modunda - tuuna basõp <Yeni> öesini seçin. Önce ismi ve numarayõ, sonra da isme ayrõlmõ numarayõ (Telefon, Faks veya Veri) girip, bu adõ rehbere kaydetmek için, tuuna basõn. Numaram Her rehberde görüntülenen Numaram seçeneinde kendi telefon numaranõzõn olmasõ gerekir. Yoksa, cep telefonu numaranõzõ ve gerekli tüm dier bilgileri girmenizi öneririz. Tüm alanlarõ bo bile olsa, Numaram maddesi silinemez. Numara, SIM kartõnõza balõ olarak 40 basamakla sõnõrlõdõr. Uluslararasõ, ülke ve alan kodlarõnõ girme her yerden numarayõ çevirmenizi salar. Acil arama no Acil Arama Telefon rehberinde Hazõr modunda - tuuna basõp <Yeni> öesini seçin. Önce ismi ve soyadõnõ (en çok 20 latin karakteri) girin; bu alanlardan biri bo bõrakõlabilse de, ikisi birden bõrakõlamaz. Daha sonra, No tipi'ni seçin. Sayõsal alanlarda en çok 50 basamak ve bir "+" iareti, alfasayõsal alanlarda da (e-posta ve not) 50 latin karakteri olabilir. Her kii en çok 5 sayõsal alana (örnein, 2 cep telefonu numarasõ, 3 i telefonu numarasõ, bir e-posta adresi ve bir metin notu) sahip olabilir. Gerekiyorsa, bu kiinin eklenmesini istediiniz grubu seçin. Acil durum numarasõ ülkenizdeki acil durum merkezine balanõr. Çou durumda, PIN'i henüz girmemi olsanõz bile bu numarayõ arayabilirsiniz. Avrupa'da standart acil durum numarasõ 112, ngiltere'de ise 999'dur. FotoCall: arayaný görme ve duyma Bu özellik, SIM kart rehberi DEL, yalnõzca cep telefonunuzun rehberi seçildiinde kullanõlabilir. Bu özellik, isimleri olan gruplarõ ("Arkadalar", "Ofis", vb.), belirli bir resmi (Resim albümü içinden) ve belirli bir melodiyi (Ziller listesinden) kiiselletirmenize olanak salar. Artõk, bir veya birkaç ismi bir gruba balayabilirsiniz: gruptaki Rehber 13 isimlerden biri aradõõnda, ilikili resimle birlikte gösterilir ve bu grup için tanõmlanmõ melodi çalõnõr. 1. Rehber > Ayarlar > Grup ayarlarý'nõ seçin. Tanõmlanacak grubun ("Arkadalar", "Çocuklar" vb.) ismini deitirin ve bu grupla ilikilendirilecek Melodiyi ve Resmi seçin. 2. Hazõr moduna geri dönmek için c tuuna uzunca basõn, sonra, - tuuna basõp rehbere eriin. 3. Bu grupla ilikilendirmek istediiniz kiiyi seçip, Grup seç'i ve seçiminizin grubunu seçin. SIM kartta SIM kart rehberinden bir kii seçip aaõdaki seçeneklerden birine erimek için, tuuna basõn: Ahizesiz ara Ara SMS gönder MMS gönder Sesle arama Hõzlõ arama Telefona kopyala Sil Deitir Telefonda Telefon rehberinden bir kii seçip aaõdaki seçeneklerden birine erimek için, tuuna basõn: smi deitir Ara Ahizesiz ara SMS gönder MMS gönder Göster K.

14 ötesi ile Gönder Aktar Sil Rehberi düzeltme ve yönetme Kaydettiiniz modundayken aramak için: - rehbere erimek için, hazõr tuuna basõn. Verilen ismi Listede gitmek istediiniz harfin tuuna basõn (örnein, "U" harfi için 8 tuuna iki kez basõn). Listede bu harfle balayan ilk kayõt seçilir. 2-9 # # tuuna basõn, aradõõnõz ismin ilk harflerini girin ve dorudan söz konusu isme atlamak için, tuuna basõn. Bu kii için kaydedilen tüm numara ve alanlarõn listesine erimek için Göster'i, ardõndan, bu kii için yeni alan oluturmak için de <Yeni>'yi seçin. Alanlardan birini seçip, ikinci bir seçenek grubuna erimek için, tuuna basõn; bu seçenekler: 14 Rehber Varsayýlan yap Girdiiniz ilk numara standart numara olur: Listenin baõnda yer alõp çarõ tuuna basõldõõnda otomatik olarak çevrilir. Bu seçenekle baka bir numarayõ varsayõlan yapabilirsiniz. Telefon rehberindeki bir kiiyi SIM karta kopyalamak için (böylece, rehberleri deitirdiinizde veya baka bir telefon kullandõõnõzda rehber her zaman güncel kalõr). Göster Tipi Deðiþtir Seçilen alanõn detaylarõnõ görüntülemek için. Seçilen numaranõn alan tipini deitirmek veya tanõmlamak için. SIM karta kopyala Alfasayõsal alanlar (not ve e-posta) yalnõzca deitirilebilir veya silinebilir. Rehber 15 6 Ayarlar Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelletirmenize ve kullanõlabilen her seçenein (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarõnõ deitirmenize olanak verir. Hýzlý Ayar menüsü, bir kerede birkaç ayarõ deitirmenize olanak verir (bkz. sayfa 24). Ziller Ziller Zil sesi seçmenizi salar. Listede sizin kaydettiiniz sesler ve melodiler de görüntülenir. Listeyi tarayõn ve seçilen melodinin çalmasõnõ bekleyin. Sesler Sessiz Sessiz Zil sesi Kapalý ayarõndaysa veya Sessiz mod etkinletirilmise melodiyi duyamazsõnõz (bkz. yukarõda). Mesaj uyarýsý Sessiz modunu Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak salar. Ayar Açýk olduunda, tüm uyarõlar devre dõõ bõrakõlõr ve titreim etkinletirilir. Mesaj Uyarõsõ Sessiz modunda tu tonlarõ da sessiz duruma geçer. Her yeni mesaj aldõõnõzda duyulacak uyarõ sesini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Bu seçenek Açýk olarak ayarlandõõnda, ziller listesinden istediiniz uyarõyõ seçmenize de olanak verir. Zil seviyesi Zil seviyesi Ekolayzer Bu seçenek farklõ ses seçenekleri arasõndan seçim yapmanõza olanak salar ve bir görüme sürerken de kullanõlabilir (bu durumda listeyi tarayõn ve farkõ duymak için birkaç saniye bekleyin). Ekolayzer Zil seviyesi varsayõlan olarak Orta deerine ayarlanabilir. Zilinizin seviyesini Sessiz - Artan arasõnda bir deere ayarlamak için + veya - tuuna basõn. 16 Ayarlar Tuþ tonlarý Tu tonlarõ Tu tonlarõnõ Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Kapalý olarak ayarlansa bile, çarõlar sõrasõnda DTMF tonlarõ çalõnõr (bkz. sayfa 59). alarm çaldõõnda titreimi Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. arj cihazõnõ veya Çakmak arj Cihazõ'nõ baladõõnõzda titreim her zaman Kapalý'dõr. Alarm sesleri Alarm Sesleri Ekran Animasyon Animasyon Aaõdaki durumlar için uyarõ sinyallerini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar: Ajandanýzda programladõõnõz bir etkinliin zamanõ geldiinde, Cevapsýz çaðrý söz konusu olduunda, Pil uyarýsý arj gerektiini gösterdiinde, aramalarõnõzõn süresini Dakika uyarýsý ile yönetmek için (arayan taraf uyarõyõ duymaz). Menülerin animasyonunu Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Bu seçenek Açýk olarak ayarlandõõnda, örnein SMS oku menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar. Bu ilevin devre dõõ bõrakõlmasõ, telefonunuzun arjõnõn daha uzun süre dayanmasõnõ salar. Bu menü, uyarõlarõ deil yalnõzca uyarõ seslerini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Örnein, Ajanda uyarõsõnõn Kapalý olarak ayarlanmasõ telefonunuzun Hatýrlatýcý ekranõnõ (programladõysanõz) görüntülemesini engellemez, ancak buna karõlõk gelen ses duyulmaz. Aydýnlatma Aydõnlatma Salanan deerlerden birini seçerek aydõnlatma Süresini ayarlamanõza olanak salar. Gelen çarõlarõ veya mesajlarõ alõrken, menülerde gezinirken aydõnlatma aktif hale gelir. Titreþim Titreim Arama alõndõõnda, ajandada ayarlanan bir etkinliin zamanõ geldiinde, bir mesaj aldõõnõzda ve Bu ilevi devre dõõ bõrakmak pil ömrünü uzatõr. Ayarlar 17 Duvar Kaðýdý Ana ekranõn duvar kaõdõnõ Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Duvar Kaõdõ Eer Açýk ise, seçtiiniz resim beklemede Normal modunda, baka kontekstlerde Azalan modunda görüntülenir. Yalnõzca JPEG türünde resimler Duvar Kaõdõ olarak kullanõlabilir. Eer Ulaslararasý saat seçenei Açýk ise, bekleme modunda seçilen duvar kâõdõ görüntülenmez. (uluslararasõ arama yap). Servis salayõcõnõza balõ olarak, baka hõzlõ tular da önceden tanõmlanmõ ve kilitlenmi olabilir.

15 basõn. Bu tula ilikilendirmek istediiniz menüyü seçmek için listeye göz atõn ve, tuuna basõn. Seçeneklerin çou bir menü açar (örnein, Mesaj gönder veya Eposta), veya bir ilevi balatõr (örnein, Hesap makinesi veya Kayýt). Seçilen tu zaten atanmõsa, onu yeniden programlayabilirsiniz:, tuuna iki kez basõn ve Deðiþtir'i seçin. Bu sizi kullanõlabilir seçenekler listesine getirir. Hõzlõ tularõ kullanmak için, hazõr modundayken balatmak veya etkinletirmek istediiniz ilevin veya çevirmek istediiniz numaranõn karõlõõ olan tuu basõlõ tutmanõz yeterlidir. 2-9 arasõ tulardan birini seçip, tuuna Kontrast Kontrast Farklõ kontrast seviyelerinden seçim yapmanõzõ salar. Hýzlý eriþim Hýzlý tuþlar Belirli bir ilevi bir tua balayarak bu ileve dorudan erimenize olanak salar. Bu durumda belirli bir tua Hõzlõ tular uzun süre basõlmasõ ilevi etkinleir veya tula ilikili numarayõ çevirir (Hýzlý arama). Yalnõzca 2-9 arasõ tularõ programlayabilirsiniz. Aaõdaki tular önceden programlanmõtõr: 1 (telesekreter ara) ve * Ses komutu Ses Komutu Belirli bir ilevi bir ses etiketine balayarak bu ileve dorudan erimenize olanak salar. Hýzlý tuþlar tarafõndan desteklenen çou ilevle ses komutlarõnõ ilikilendirebilirsiniz. 18 Ayarlar <Yeni>'yi seçin, istediiniz seçenei seçmek için listeyi gözden geçirin ve, tuuna basõn. 2. OK'e basýp konuþun ifadesi belirdiinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayõn. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiinde, sessiz bir ortamda olmaya, kõsa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin. 3. Sonraki menü, Sil, Ses komutu çal, Ýþlevi deðiþtir ve Ses kaydý deðiþtir seçeneklerine erimenizi salar. Baka bir ses komutu oluturmak için c tuuna basõn. Ses komutunu kullanmak için hazõr modundayken, tuuna basõp basõlõ tutun, sonra kayõtlõ ses etiketini söyleyin. 1. Ses komutu için olduu gibi Ses komutu ekle? sorusu görüntülendiinde de, tuuna basõn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Sesli aramayõ kullanmak için, hazõr modundayken, tuuna basõp basõlõ tutun, sonra aramak istediiniz numaranõn ses komutunu söyleyin. En çok 15 ses komutu tanõmlanabilir ve sesli arama ve ses komutu arasõnda paylatõrõlabilir. Kayõtlõ ses komutlarõ ilgili menüde yer alõr ve bunlar silinebilir, çalõnabilir veya deitirilebilir. Güvenlik Sabit no listesi Sabit no listesi Sesli arama Söylendiinde buna karõlõk gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek Sesli Arama bir ses etiketi ayarlamanõza olanak salar. Önceki bölümde açõklandõõ gibi devam edin, listeden istediiniz kiiyi seçin, sonra da, tuuna basõn. Telefondaki rehber seçildiinde, görüntülenen listeden istediiniz numarayõ seçin. Sabit No Listesi olarak tanõmlanan sabit isimler listesini yönetmenize ve Arama kýsýtlama seçenei ile aramalarõ bu listeye göre kõsõtlamanõza olanak salar. Bu özellik abonelie balõdõr ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 20). Arama kýsýtlama Aramalarõ Sabit No Listesi ile sõnõrlamanõzõ salar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e deil, yalnõzca Sabit no listesindeki isimlere eriebilirsiniz. Ayarlar 19 Bu ilev abonelie balõdõr ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 20). Bu seçenek GPRS üzerinden WAP ve e-posta balantõlarõna da uygulanabilir. Sabit no listesi PIN 2 kodunu kullanarak Sabit no Listesi'ni deerlendirmenize, düzeltmenize ve deitirmenize olanak salar. Kodlarý deðiþtir PIN ve PIN 2 kodlarõnõn yanõ sõra Engelleme kodu'nu da deitirmenizi salar. SIM karta balõ olarak, bazõ özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafõndan size verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Kodlarõ deitir Arama engelleme Hem gelen hem giden aramalarõ engellemenizi salayarak, Arama engelleme telefonunuzun kullanõmõnõ belirli aramalarla sõnõrlamanõza olanak verir. Bu ilev ebekeye balõdõr ve servis salayõcõnõzõn belirli bir arama kõsõtlama ifresini vermesi gerekir. Arama engelleme hem Gelen aramalara (Tüm aramalar veya Dolaþýmda), hem de Giden aramalara (Tüm aramalar, Uluslararasý aramalar ve Ana Hariç Ulusl. ) uygulanabilir. Her durumda, bu menülerin Ýptal seçenei bir kerede tüm aramalar için geçerli olur. Durum menüsü, belirli bir tipteki aramanõn kõsõtlanõp kõsõtlanmadõõnõ örenmenizi salar. PIN 2 kodunu 3 kez hatalõ girerseniz SIM kart bloke edilir. Blou kaldõrmak için operatörünüzden veya satõcõdan PUK 2 kodunu isteyin. Arka arkaya 10 kez yanlõ bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanõlamaz hale gelir. Böyle bir durumda operatörünüze veya satõcõnõza bavurun. PIN koruma PIN koruma PIN korumayõ Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Açýk olarak ayarlandõõnda, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Bu seçenek Kapalý olarak ayarlandõysa PIN kodunuzu deitiremezsiniz. Þebeke Telefon operatörünüzün ebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkõnda ayrõntõlõ 20 Ayarlar bilgi için operatörünüze bavurun. Operatörünüzün verecei GPRS ayarlarõnõ ve bu bölümde anlatõlan menüleri kullanarak telefonunuzu yapõlandõrmanõz da gerekebilir. Kullanõlacak her uygulamanõn (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerinde taõyõcõyõ (GSM veya GPRS) da seçin.

16 Þebekeye kayýt ebekeye kayõt Manuel mod seçildiinde bulunduunuz bölgede varolan ebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediiniz ebekeyi seçin ve onaylamak için, tuuna basõn. Tercih sõrasõna göre bir ebeke listesi oluturmanõza olanak verir. Tanõmlandõktan sonra, telefon, yaptõõnõz tercihlere göre bir ebekeye kaydolmaya çalõõr. GPRS ekle GPRS ekle Tercihler Tercihler Bu menü telefonunuzun GPRS servisine balanma modunu tanõmlamanõza olanak verir. Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktõr. Bu seçenek daha hõzlõ bir GPRS balantõsõ salar. Ancak enerji tüketimini artõrõr. Telefonunuz yalnõzca gerektiinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktõr. Bu seçenek enerjiden tasarruf etse de, balanmada gecikmeyi artõrõr. Daima açýk Eriþim ayarlarý Bu menü birkaç veri profili oluturmanõza olanak salar: WAP Eriim ayarlarõ kullanõrken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS ebekesine balanmak için seçilen profil kullanõlõr. Aaõda açõklanan seçenekler operatöre ve/veya abonelie balõdõr. Balantõ sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõ parametrelerden dolayõ ortaya çõkar: bazõ durumlarda SMS yoluyla da alabileceiniz doru ayarlarõ edinmek için, ilk kullanõmdan önce operatörünüze bavurun. Bazõ önceden yapõlandõrõlmõ profiller, yeniden Veri aramalarý için Ayarlar 21 programlanmayõ veya yeniden adlandõrõlmayõ önleyecek biçimde kilitli olabilir. Listeden bir öe seçin, sonra aaõdaki seçeneklere erimek için, tuuna basõn: Ýsmi deðiþtir Göster GSM Ayarlarý Seçilen profilin deitirmek için. ismini GPRS ayarlarý Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için. GSM ayarlarõnõ deitirmek için: Kullanýcý adý, Þifre, Operatörünüz tarafõndan salanan ve balantõ kurmak için gereken telefon numarasý (ISDN veya Analog), Boþta kalma süresi; belirtilen süre dolduunda telefonun otomatik olarak kesildii (balantõ sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre deeri. GPRS ayarlarõnõ deitirmek için (GSM ayarlarõyla aynõ alanlar). APN menüsü, balanmak istediiniz harici veri ebekesinin adresini (balantõ kurmak için gereken metin dizesi) girmenize olanak salar. Saat ve tarih Saat ekraný Saat ekranõ Hazõr modunda gösterildiinde, Analog, Dijital/ortada, Dijital/köþede veya Saat yok saat biçimlerinden birini seçmenizi salar. Uygun sayõsal tulara basarak tarihi ayarlamanõza olanak salar. + veya - tuuna basarak da tarihi ayarlayabilirsiniz. Tarih ayarý Tarih ayarõ Yerel zaman dilimi Önce saat dilimi ve yaz saati özellii ayarlanmalõdõr (tarih ve saat önceden ayarlanmõsa bir kez daha kontrol edin). 22 Ayarlar Yerel zaman dilimi GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre bulunduunuz saat dilimini ayarlamanõza olanak salar. Otomatik açma Bu seçenei etkinletirmek veya devre dõõ bõrakmak için + veya - tuuna basõn. Cep telefonunun otomatik olarak açõlacaõ zamanõ girip, tuuna basõn. Ardõndan sõklõõ seçin: Bir kere, Her gün, Ýþ günleri. Onaylamak için, tuuna basõn. Yaz saati Bu ayar, yalnõzca saatin yaz/kõ saatine göre ayarlandõõ ülkelerde geçerlidir (örnein, Greenwich Ortalama Saati/ngiliz Yaz Saati). Yaz saati uygulamasõnõ Açýk (yazõn) veya Kapalý (kõõn) olarak Yaz saati ayarlamanõza olanak salar. Yaz saati Açýk seçeneindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanõz, seçenei Kapalý seçeneine getirdiinizde saat otomatik olarak 13:00 olur. PIN korumasõ Açýk olduunda, otomatik açõlmada PIN kodu (bkz. sayfa 2) girmeniz istenecektir. Telefon zaten açõksa otomatik açõlma devreye girmez. Otomatik kapama Telefonunuzun otomatik olarak kapanmasõ için yukarõdaki adõmlarõ tekrarlayõn. Otomatik kapama yalnõzca modundayken devreye girer. telefon hazõr Saat ayarý Saat ayarõ Uygun tulara basarak saati ayarlamanõza olanak salar. Ayrõca + veya - tuuna basarak saat deerini dakika temelinde artõrabilir veya azaltabilirsiniz. Bu menü telefonunuzu otomatik açmak ve kapamak için saat ayarlamanõza olanak salar. Dil Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Tercih ettiiniz dili seçmek için + veya - tuuna basõn, sonra onaylamak için, tuuna basõn. Otomatik açýlma ve kapanma Otomatik açma ve kapama Ayarlar 23 Hýzlý Ayar Bu menü, birkaç ayarõ birden deitirerek telefonunuzu ortamõnõza kolayca uydurmanõzõ salayacak, önceden tanõmlanmõ bir grup ayara erimenizi salar. Örnein, Toplantý'yõ seçtiinizde, zil sesi sessize gelir, titreim açõlõr ve tu tonlarõ kapatõlõr (dier öeler, sizin tanõmladõõnõz ayarlara göre belirlenir). Toplantõnõz bittiinde Kiþisel seçeneini belirlerseniz, her zamanki ayarlarõnõz yeniden etkinleir. Hõzlõ ayar seçildiinde her ayarõn ayrõntõlarõ görüntülenir. Bir profile hõzlõ tu atadõõnõzda (örnein, Sessiz ayarõnõ etkinletirmek için 3 tuuna uzun basõn, bkz. "Hõzlõ eriim" sayfa 18), bu tua uzun Hýzlý Ayar Titreim Zil seviyesi Aydõnlatma Tu tonlarõ Animasyon süre bastõõnõzda tu devre dõõ kalõr ve Kiþisel ayarõna dönersiniz. Aaõdaki tabloda Kiþisel sütunundaki ayarlar, üretim sõrasõnda ayarlanmõ olan standart ayarlardõr.

17 Bunlarõ deitirebildiinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklõ olabilir. Tablodaki her kutu Kiþisel menüsünde kayõtlõ olan ayarlara karõlõk gelir (deitirmi veya deitirmemi olabilirsiniz). Bir aksesuarõ baladõõnõzda, Kulaklýk ve Araç ayarlarõ da etkinleir. Aksesuarõ çõkardõõnõzda, telefon Kiþisel ayarõna geri döner. Kiisel Otonomi Dõ mekan Toplantõ Kulaklõk Araç Açõk Orta 10 sn. Açõk Açõk Kapalõ Orta Kapalõ Kapalõ Yüksek Açõk Sessiz Kapalõ Orta Yüksek Açõk 24 Ayarlar 7 Mesajlar SMS Bu menü sizin ses, animasyon veya resim içeren kõsa mesajlar (SMS) göndermenize ve aldõõnõz mesajlarõ yönetmenize olanak salar. 2. Üç farklõ tür mesajdan birini seçiniz: <Yeni> Son mesaj Yeni bir mesaj göndermek için. Gönderdiiniz son mesajõ düzenleyip deitirerek yeniden göndermek için. Beni þu numaradan geri arar mýsýn: gibi önceden yapõlandõrõlmõ bir mesajõ seçip, Numaram seçeneindeki ilk numara olan numaranõzõ eklemek için (bkz. sayfa 13). SMS Standart Hýzlý Mesaj özellii Açýk olduunda, hazõr modundayken SMS gönderilemez (bkz. sayfa 34). Bu durumda yalnõzca Cevapla seçeneine eriebilirsiniz. SMS Gönder Bu menü istediiniz kiiye SMS göndermenize olanak salar. SMS gönder 3. Sonraki seçenek grubuna ulamak için tuuna basõnõz: Kaydet, 1. Rehberden bir balantõ adresi seçiniz ya da <Yeni>'ye basõnõz ve yeni bir numara giriniz. Gönder Ses ekle Grafik ekle Geçerli mesajõ ve varsa bu mesajla ilikili simge ve melodiyi SMS Arþivi menüsüne kaydetmek için. Geçerli mesajõ göndermek için. Melodi eklemek için. Bitmap resmi veya animasyon eklemek için. Telefondaki rehber seçildiinde, varsayõlan numaraya SMS göndermek için, tuuna basõn veya istediiniz baka bir numarayõ seçin (bkz. "Rehberi düzeltme ve yönetme" sayfa 14). Mesajlar 25 SMS'iniz ile birlikte 2 farklõ türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum geçerlidir: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnõzca resim dikkate alõnõr. Bunun tersi de geçerlidir. Önceden tanõmlõ bazõ öeler cep telefonunuzla birlikte standart olarak salanõr. lgili menülere kaydettiiniz kiisel resim ve sesler, telif hakkõyla korunuyorsa gönderilemez. seviyedeki Tümünü sil girii bir kerede tüm mesajlarõ silmenizi salar. Mesaj görüntülendiinde, aaõdaki seçeneklere erimek için, tuuna basõn: Sil Arþive git Seçili mesajõ silmek için. Mesajlarõ telefonun hafõzasõna kaydetmek için. Daha sonra Mesajlar > SMS Arþivi altõnda bunlarõ gözden geçirebilirsiniz. Bir mesaj ariv listesine taõndõõnda okunmu SMS'ler listesinden silinir. SMS düzelt SMS'i düzeltmek, deitirmek ve birine yeniden göndermek için (resim veya ses ekleyebilirsiniz). Düzelttiiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayõrõp Resim albümü'nde veya Ses Albümü'nde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajõnõza yeniden ekleyin (bkz. sayfa 25). Cevap ver Grafiði kaydet Göndereni cevaplandõrmak için. Mesajla birlikte gönderilmi olan grafii ve/veya animasyonu kaydetmek için. Deðiþik adreslere SMS yolla Çok alõcõya gönd. Bu menü bir ya da birden fazla balantõ adresine SMS göndermenize olanak salar. Mesajõnõzõ alacak olan(lar)õ isimler listesinden seçmek için. Alõcõlarõ ekledikten sonra bunlardan birini seçiniz ve numarayõ Deðiþtirmek ya da listeden Çýkarmak için, tuuna basõnõz. Mesajõnõzõ tasarlamanõza olanak salar. "SMS Gönder" bölümünün 2. ve 3. adõmlarõnõ tekrarlayõnõzlar. Bu menü gönderilen, alõnan, okunan ve/veya kaydedilen her tür SMS'i okumanõza olanak salar. lk Alýcý ekle Listeyi onayla SMS oku SMS oku 26 Mesajlar Mesajý ilet No. yu kaydet Ahizesiz ara Geri ara Alýnan numara Melodiyi kaydet Seçilen mesajõ iletmek için (alõcõyõ rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarasõ girin). Gönderen kiinin numarasõ mesaja eklenmise, bu numarayõ kaydetmek için. Mesajõ göndereni ahize kullanmadan aramak için. Mesajõ göndereni (operatöre balõ). aramak için Ýmza Standart olarak imzanõz, mesajõnõzõn sonuna eklenen telefon numaranõzdõr (sonuçta mesaj kõsaltõlõr). mzayõ düzeltmek, deitirmek ve kaydetmek için Düzelt, Deðiþtir ve Kaydet seçeneklerini kullanabilirsiniz. Mesajõnõzõn SMS merkezinizde ne kadar süreyle saklanacaõnõ seçmek için. özellik abonelie balõdõr. Geçerlilik süresi Mesaj çift tõrnak içinde bir numara içeriyorsa, bu numarayõ almak için (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi alõnabilir). SMS'le birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için. Bu menü, SMS'lerinizi aaõdaki seçeneklerle özelletirmenize olanak salar: Varsayõlan SMS merkezinizi seçmeniz için. SIM kartõnõzda yoksa, SMS merkezi numaranõzõ girmeniz gerekir. Cevap þebekesi SMS ayarlarý SMS ayarlarõ SMS merkezi SMS merkezinizin numarasõnõ mesajla birlikte aktarmanõza olanak veren bu seçenei Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak verir. Mesajõnõzõ alacak olan kii kendisinin deil sizin SMS merkezinizi kullanarak sizi cevaplayabilir.

18 Böylece aktarõm daha hõzlõ yapõlõr. Bu özellik abonelie balõdõr. Mesajlar 27 Teslim raporu SMS'inizin alõnõp alõnmadõõnõ size bir SMS aracõlõõyla otomatik olarak bildiren bu seçenei Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak verir. Bu özellik abonelie balõdõr. siz de bunlarõ gerekli alanlara girersiniz. Bazõ durumlarda, operatörünüz aynõ zamanda e-posta servis salayõcõnõz olabilir. Bu menü, eki olan veya olmayan e-postalar göndermenizi ve almanõzõ salar. Telefonunuz önceden E-posta yapõlandõrõldõysa, e-posta hesabõnõ olutururken sizin girdiiniz Kullanýcý adý, Þifre ve Eposta adresi hariç, çou parametre zaten ayarlõ durumdadõr; deitirmeniz veya % gibi belirli iaretleri girmek için, bkz. sayfa 11. SMS otom. kaydet Gönderilen mesajlarõ otomatik olarak SMS Arþivi menüsünde kaydetmenizi salayan bu seçenei Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak verir. SMS Arþivi Bu menü kaydettiiniz tüm okunmu mesajlarõ gözden geçirmenizi ve arivlenmi mesajlarõn tümünü bir SMS Arivi kerede Silmenizi salar. Mesajlarõ, SMS otom. kaydet seçeneini etkinletirerek (yukarõya bakõn) veya alõnan mesajõ seçip, tuuna iki kez bastõktan sonra Arþive Git'i seçerek kaydedebilirsiniz. Ayarlar, tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1'i seçin ve, tuuna basõn. Daha sonra, aaõdaki seçeneklere ulamak için Ayarlar'õ seçin ve, tuuna basõn: Kullanýcý adý Eposta 1 ve Eposta 2 kutularõnõn ismini deitirmek için. Bir e-posta hesabõ, isminin deitirilmesi engellenecek ekilde önceden yapõlandõrõlmõ ve kilitlenmi olabilir. E-posta E-posta hesabõ telefon aboneliinize dahil deilse, e-posta hesabõna abone olmanõz ve salayõcõnõzdan ayar bilgilerini almanõz gerekir. Böylece, salayõcõnõz ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aaõda anlatõldõõ gibi size bildirir; 28 Mesajlar Eposta sunucusu Internet Servis Salayõcõnõzõn (ISS) e-posta sunucusuna balanõrken gereken ayarlarõ yapõlandõrmak için. Bazõ durumlarda, bir hesaba abone olduunuzda Kullanýcý adý, Þifre ve Eposta adresi size balõdõr. Bunlarõ tanõmlandõõ gibi girin. POP3 adresi e-postalarõ almak için kullanõlõrken, SMTP adresi e-postalarõ göndermek için kullanõlõr. Þebeke eriþimi DKKAT! GPRS yoluyla e-posta balantõsõ kurmak için, telefon operatörünüz aynõ zamanda e-posta salayõcõnõz DELSE, SMTP sunucusunun doru adresini almak üzere operatörünüze bavurun. Geliþmiþ Bu menüde, deitirmemeniz gereken gelimi ayarlar yer alõr. Bu menülerin alanlarõ bosa veya balantõ ile ilgili sorun yaõyorsanõz, ISS'nize bavurun. Avrupa ülkelerinin çounda SMTP Doðrulama menüsü Kapalý olmalõdõr: Açýk olarak ayarlanmõsa, e-postalarõnõz GÖNDERLMEZ. Ayrõntõlõ bilgi için salayõcõnõza bavurun. Balantõyõ balatõrken kullanõlan ebekenin türünü seçmek ve buna karõlõk gelen ayarlarõ yapõlandõrmak için. Taþýyýcý GSM veya GPRS: cep telefonunuz e-posta balantõlarõ için yalnõzca GSM veya GPRS ebekesini kullanacaktõr. Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS ebekesine balanmayõ deneyecek, sonra GPRS ebekesi bulunamazsa GSM ebekesine balanacaktõr. Bu seçenein kullanõlmasõ için hem GSM hem de GPRS ayarlarõnõ yapmõ olmalõsõnõz. GSM Ayarlarý GSM ayarlarõnõ deitirmek için: Kullanýcý adý ve Þifre, Balantõyõ kurmak için gereken ve operatörünüz tarafõndan salanan telefon numarasý (ISDN veya Analog), Mesajlar 29 Otomatik kes; belirtilen süre dolduunda telefonun otomatik olarak kesildii (balantõ sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre deeri. ebekeyle herhangi bir iletiim yoksa, ne kadar süre çalõõlmadõõnda balantõnõn otomatik olarak kesileceini belirtir. GPRS ayarlarý GPRS ayarlarõnõ deitirmek için (GSM ayarlarõyla aynõ alanlar). APN menüsü balanacaõnõz harici ebekenin adresini girmenize olanak salar. Balantõ sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõ parametrelerden dolayõ ortaya çõkar: ilk kullanõmdan önce gerekirse doru ayarlarõ almak için operatörünüze bavurun. bakalarõna iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazõlõm yoluyla görülür hale getirilir. E-postanõzõ göndermeden Eposta Gönder menüsünden çõkarsanõz veya ilem sürerken göndermeyi iptal ederseniz, e-postanõn içerii kaydedilmeden silinir. Alýcý ekle Telefondaki rehberinizde kayõt olan alõcõlarõn e-posta adreslerini girdiyseniz (bkz. "Rehbere kii ekleme" sayfa 13), bu menü Rehber listesinde buna karõlõk gelen ismi seçmenize olanak salar. Alõcõlarõ ekledikten sonra, bunlardan birini seçin ve e-posta adresini deðiþtirmek için, tuuna basõn, adresi listeden çýkarýn veya baka alõcõlar ekleyin. "SIM karttaki" rehberi seçerseniz, e-posta adresini girebileceiniz bir düzenleme penceresi salanõr. Listeyi Onayla Mesajõnõzõ tasarlamanõza olanak salar: Konu ve Metin girin, ardõndan sonraki seçeneklere erimek için, tuuna basõn: Mesaj gönder Mesaj gönder Bu menü, bir defada bir veya birkaç alõcõya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir.

19 Powered by TCPDF ( Bir mesaj aldõõnõzda, bunu 30 Mesajlar E-postanõza ses veya resim eklemek için Ses ekle veya Grafik ekle, Seçilen alõcõlara mesajõ göndermek için Gönder, E-postanõzõ sõfõrdan yeniden tasarlamak için Deðiþtir. Bir kerede tek bir JPEG dosyasõ ekleyebilirsiniz. Metin girmeyi örenmek için bkz. "Metin veya sayõ girii" sayfa 10. E-posta yazarken bir gelen çarõ alõrsanõz, menü kapanõr ve telefonu kapattõõnõzda yeniden hazõr moduna dönülür. 2. ve varsa e- posta balõklarõ listesini indirir (bir kerede be tane). Listenin sonunda (veya baõnda) Sonraki (veya Önceki) ifadesi görüntülenirse, dier e-posta balõklarõ beklemededir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için, tuuna basõn. Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrõntõ ekranõnda otomatik olarak görüntülenebilir. 3. Bir balõk seçin ve Detaylar'õnõ görüntülemek için, tuuna basõn. Balõklar için aaõdaki durum simgeleri görüntülenebilir: [Simge yok] E-posta indirilebilir. E-posta boyutu indirilemiyor. 4. çok büyük, Mesaj kutusunu aç Mesaj kutusunu aç Bu menü mesaj kutunuza balanmanõzõ ve sunucudan e-posta balõklarõnõ indirip sonra da bunlara karõlõk gelen e-postalarõ almanõzõ salar. E-posta silinmek üzere iaretlendi. E-postayõ indirmek için, tuuna basõn ve Mesaj al öesini seçin. Seçilen her balõa karõlõk gelen e-postayõ indirmek için bu ilemi tekrarlayõn. Her iki mesaj kutusu özelliinde de aynõ ayar ve seçenekler salanõr. Bunlarõ birbirinden farklõ yapõlandõrõrsanõz, cep telefonunuzdan iki farklõ e-posta adresiniz olur. 1. Mesaj kutusunu aç'õ seçin: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna balanõr E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir. Mesajlar Aldõõnõz e-posta ekler (resim, metin veya baka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir simgeyle gösterilir: E-posta balõõnõn ayrõntõlarõnõ (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) içerir; bu ayrõntõlarõ görüntülemek için, tuuna basõn. E-postanõn kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için, tuuna basõn (bu durumda gelimi seçenek yoktur). E-postaya bir metin dosyasõ (yalnõzca metin, ". txt" biçimi) eklenmitir; okumak için, tuuna basõn (bu durumda gelimi seçenek yoktur). Bu eklentiyi yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karõya yüklenemeyecek kadar büyüktür. Aldõõnõz e-postaya baka bir e-posta eklenmitir (birbiri ardõnca en fazla be adet e-posta eklenebilir, bu durumda gelimi seçenek yoktur). Bu e-postaya bir resim eklenmitir. Listeden resmi seçin ve bunu telefonunuza kaydetmek için, tuuna iki kez basõn (isterseniz ismini deitirebilirsiniz). Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrõntõlar için bkz. "Resim albümü" sayfa 42. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafõza yoksa, yeni öeyi kaydetmek için gereken hafõzayõ elde etmek için dier öeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir. Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip deilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracõlõõyla resim alõrken, en iyi sonuçlarõ elde etmek için aaõdaki yolu izleyin: Alõnan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmi olmasõ gerekir. Resim dosyasõnõn boyutu 50 KB'yi geçmemelidir. Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 160 pikseldir (resmi istediiniz boyutta oluturmak için standart bir resim düzenleme yazõlõmõ kullanõn). Gireceiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Daha sonra buna ".jpg" gibi bir uzantõ ekleyebilirsiniz. 32 Mesajlar 6. Bir e-posta balõõ seçin, sonra aaõdaki seçeneklere erimek için, tuuna basõn. Telefon rehberine ekle Henüz e- postasõnõ indirmemi bile olsanõz, gönderenin e-posta adresini rehberinize eklemek için. Yeni alõcõ oluturmak için <Yeni>'yiveya e-posta adresini eklemek veya deitirmek için listeden bir ismi seçin. Bu durumda telefondaki rehberi seçmi olmanõz gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü öesi görüntülenmez. Sil E-postayõ silmek üzere iaretlemek için (iaretini kaldõrmak için seçenei yeniden seçin). Eposta menüsünden çõktõõnõzda, seçilen öelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanõz istenir. Adresi listeye otomatik olarak eklenen göndereni cevaplamak için. "Mesaj gönder" sayfa 30 bölümünde anlatõldõõ gibi devam edin. Ýlet ndirilen e-postayõ baka birine yönlendirmek için. "Mesaj gönder" sayfa 30 bölümünde anlatõldõõ gibi devam edin. Yayýn mesajý Yayõn mesajõ özellii ebekeye balõdõr. Bu menü, ebekedeki aboneler düzenli olarak iletilen yayõn mesajlarõnõ alma özelliini yönetmenize olanak salar. Aaõdaki seçeneklere erimenize olanak verir: Hücre yayõnõ mesajlarõnõn alõnmasõnõ Açýk veya Kapalý olarak ayarlamak için. Almak istediiniz mesajlarõn türünü belirlemeniz için. <Yeni>'yi seçin, operatör tarafõndan salanan kodu girin ve isterseniz bir isimle ilikilendirin, veya Listeden deitirebileceiniz veya silebileceiniz mevcut türlerden birini seçin.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 7450C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Kulaklık Ekran Hazır modunda saat, tarih, şebeke ismi ve pil şarj seviyesi görüntülenir. "Çağrı" tuşu ( Bir çağrıya cevap vermek veya ekranda görüntülenen ismi ya da numarayı aramak

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Sol komut tuşu - Hazır modu - WAP işlevini başlatmak için kısa bir şekilde basın. Çağrı bölümü - Çağrıyı reddedip sona erdirmek için basın. Kilit ve C Tuşu Hazır modu - Tuş takımını

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve Wap ( tuşu Kamera* ve m tuşu Tuş takımı Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açık/kapalı tuşu c C tuşu Mikrofon * İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefon un arkası: kamera nın lensi ve 4 000 renkli harici ekran Yan tuşlar (ses) ( Çağrı tuşu Ckamera tuşu 65 000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşları Kapat ve ) açık/kapalı tuşları

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Komut tuşlarõ Kapak Gezinti tuşu Yan tuş Tuş takõmõ Komut tuşlarõ Kulaklõk Ekran Mikrofon Melodiler listesine doğrudan erişim SMS oku menüsüne doğrudan erişim Çağrõ tuşu OK tuşu Kapatma

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Mayıs 2016 MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Bu dokümanda SMS Gönderimi, Rehber aktarımı, Raporlama ve buna benzer özelliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Markam

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...9 Telefona genel bakış...10 Menüye genel bakış*...11 Dolaşım...12 Diğer şebekelerin kullanımı...16

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı