Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN"

Transkript

1 1 Sıra no Konu Sayfa no 1 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Kullanılarak Eğitimde Bireysel Farklılıklar Konusunun Sunumu H. 2 ŞENGÖR,M. YUMAK, H. TUTAL, M. AKSÜT 2 E-Kurum Dönüşüm Stratejileri Ve M.E. B in E-Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ş. AYSĐN 9 3 Etkinlik Temelli Öğretimin Matematik Öğretiminde Uygulamaları Neş e BAŞER 23 4 Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Musa DĐKMENLĐ, Ersin BOZKURT, Sultan 42 ALTUNSOY 5 Đlköğretim Okullarının Eğitim Teknolojisi Đmkânlarının Değerlendirilmesi: Bir Saha Araştırması T. 59 KORKMAZ, N. ÇALIŞKAN, E. KARADAĞ 6 Đnternet Evleri Ve Sosyal Yaşamdaki Yeri V. ÇINAR 68 7 Mikro Öğretim Yöntemi Đle Öğretmen Yetiştirme S. UŞUN, A. ZORLUBAŞ 78 8 Öğrenci Gözüyle Bilgisayarın Resim Yoluyla Đfadesi G. MERĐÇ,M. ESKĐTÜRK, E. ERSOY 92 9 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kimya Bölümü Öğrencilerinin Kimya Öğretiminde Teknoloji 104 Kullanımlarının Đncelenmesi (Celal Bayar Üniversitesi Örneği) M. POLAT, A. BEDĐR 10 Web Destekli Hesap Tablosu Öğretiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları Ve Bilgisayara 124 Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri Z. ERDEM, E.ALTUN 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN 143

2 2 BĐLGĐSAYAR VE ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK EĞĐTĐMDE BĐREYSEL FARKLILIKLAR KONUSUNUN SUNUMU Halil ŞENGÖR*,Murat YUMAK*, Halil TUTAL*, Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKSÜT** * Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü **Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ÖZET Eğitim teknolojisi; insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten bir süreçtir. Eğitim teknolojilerine örnek vermek gerekirse kalem, kağıt ve kitap gibi en eski teknolojiler sıralanabilir. Günümüzde elektronik donanımlar ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımlar biçiminde de eğitim teknolojileri geliştirilmektedir. Öğretim teknolojisi; belli disiplin alanlarına özgü olarak etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda insan gücü ve diğer kaynakları birlikte işe koşarak belirli özel hedefler doğrultusunda öğretme- öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin tümünü içeren sistematik bir yaklaşımdır. Bu nedenle ders içi etkinliklerinde öğretim teknolojilerinin kullanılması yararlı olacaktır. Bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir.bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir. Eğitim ise üzerinde çok hassaslıkla durulması gereken bir konudur. Davranışların iyiye, güzele dönüşmesinde gerçekleştirmelerin söz konusu olduğu eğitimin ülkemizdeki önemi artık kavranmalıdır.16yy. yöntemlerinde hala ısrar edici olunmamalıdır. Çünkü o devirde olmayan bilgisayara ve teknolojik

3 3 imkanlara sahibiz. Bilgi çağının gereklerine uygun öğrenme olanakları sınırlanamayacaktır. Bu çalışmanın amacı,eğitimde bireysel farklılıkların öne çıkarılması ve teknolojinin yardımıyla eğitimin daha kaliteli bir yapıya sahip olabileceğinin gösterilmesidir.bireysel ayrıcalıkların değerlendirildiği, daha doğrusu değerlendirilmesi gereken eğitim alanı, insanları bir pota içinde eritmek adına asla yapılanmaz. Düşünen insan farklıdır. Düşünmek, eleştirel bakmak, merak, yaratıcılık çağın gerekleridir. Bunlara ortam hazırlamak da eğitimin gereğidir.dünyanın bir ucundaki bilginin bilgisayarla ayağımıza gelmesinin getirisinin değerlendirilmesi ve bu bağlamda eğitimin yöntemlerinin değişmesinin zorlanması, bundan da öte bunun fark edilmesi gerekir. Renklerin değişik olduğunu fark edebilmek,dolayısıyla öğrencileri siyahın içinde kaybetmemek,onları kara deliklerde hapsetmemek adına teknolojiyi kullanan, kendine güvenen, başkalarına sırtını dayamadan ayakta durabilen, özgür bireyler yetiştirmek çağdaş ve kaliteli bir eğitimin gereğidir. Sunum sırasında; içerik tanıtılmakta, görevli elemanların hazırladıkları slayt gösterisi, bu etkinlik hazırlanırken yaşananlardan bir kesit, öğrenci mektubu ve değerlendirme yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojisi, Bilgisayar destekli Öğrenme, Bireysel Farklılıklar. GĐRĐŞ Đçinde bulunduğumuz yüzyılda en önemli konu eğitim ve teknolojik gelişmelerdir. Hızla gelişen bilişim ve eğitim teknolojileri eğitimi etkilemiş ve

4 4 eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilimle paralel olarak teknolojinin gelişmesiyle eğitim teknolojisi ve öğretim teknoloji gibi terimler ortaya çıkmıştır. Eğitim teknolojisi problemlerin analizi ve bu problemlere ilişkin çözümlerin bulguları uygulamaları değerlendirmeleri ve yönetimi için gerekli insanları yordamları fikirleri ekipmanları ve organizasyonu içeren insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan karmaşık bütünleşik bir süreçtir.çoğu kez eğitim ve öğretim teknolojileri içi içe geçmiş şekilde biri diğerinin yerine kullanılmaktadır.eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim teknolojisi nasıl ile ilgilenmektedir.öğretim teknolojisi davranışlarda yada diğer öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturulması umuduyla bireylerin çevrelerini ister makineleri yardımcı araç olarak kullanarak isterse hiçbir makine kullanılmadan değiştirme çabasıdır.öğretim teknolojisi öğretim sorunlarının çözümü için davranış ve fizik bilimlerinin içeriğinden ve diğer bilgilerden uyarlanan sistemli ve sistematik strateji ve tekniklerin uygulanması olarak da tanımlanabilir.(kaya,2005) Eğitim fakültesi öğretmenlik formasyon derslerinden Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi dersinin Bireysel Farklılıklar ünitesi üç kişilik öğrenci grubu tarafından eğitim ve öğretim teknolojileri kullanılarak Uşak Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2/A sınıfı öğrencilerine sunulmuştur. Bu sunuyu hazırlamadan önce Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi dersinde gerçekleştirilen diğer sunular gözden geçirdik. Bu derste öğrencilerin gruplara ayrılarak her grubun bir üniteyi sunması istenmişti.öğretim elemanının isteği hem öğrencileri aktif hale getirmek, hem de öğrencilerin öğretmen yeterliliklerini kazanabilmesiydi. Her hafta belirlenen bir grup o haftaki ünitenin sunumunu gerçekleştirdi. Gruplar dersten bir iki gün önce Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi kitabından anlatacakları ünitenin özetini çıkartıp bu özeti ezberleyerek sunumlarını

5 5 gerçekleştiriyorlardı. Hatta herhangi bir konu hakkında bir örnek verecek olurlarsa kitaptaki örneği tercih ediyorlardı. Haftalar ilerledikçe bu anlatım yöntemi öğrencileri sıkmaya başladı.buna bağlı olarak öğrencilerin dikkatleri dağılıyor ve öğrenme gerçekleşmiyordu. Ekonomik sorunlarını henüz çözümleyememiş Türkiye nin diğer bir çözümlenmemiş sorunu da eğitimdir. Genç nüfusun her geçen gün arttığı ve mevcut eğitim şartlarının yetersiz kaldığı günümüzde, araştıran, kendi kendine öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan, üreten ve geliştiren bir bilgi toplumu oluşturabilmemiz için Đnternet in bize sağladığı sınırsız denilebilecek kadar geniş olanaklardan faydalanmalı ve hatta öğrencilerimize de bu olanaklardan nasıl maksimum düzeyde yarar sağlayacaklarını öğretmeliyiz. Bu sunuyu hazırlarken, öğrencilerin derse ilgisini ve motivasyonunu nasıl arttırabiliriz, nasıl daha etkili bir öğrenme ortamı hazırlarız ve öğrenme olayını daha iyi nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Bireysel Farklılıklar kavramındaki farklılık kelimesi bizi ateşleyen kelime oldu.herkesten farklı bir şey yapmalıydık. Üç arkadaş bir araya geldik ve bir değerlendirme yaptık. Bu üniteyi nasıl daha etkili,akılda kalıcı ve eğlenceli olarak sunabileceğimizi tartıştık.bu tartışma bizi daha iyi şeyler yapma konusunda hırslandırdı. Öncelikle bir ön tarama çalışması yaptık. Đnternette ve okul kütüphanesinde Bireysel Farklılıklar konusundaki kaynakları araştırdık. Elde ettiğimiz bilgileri konularına göre sıraya koyduk. Sadece kuru bilgiler vermenin yeterli olmayacağını biliyorduk. Çağımızın gereği olan teknolojinin de öğrenmeöğretme ortamlarında yapılan faaliyetlerde kullanılması gerekiyordu. Bunun sağladığı yararlardan en önemlisi öğrencilerin isteyerek öğrenme faaliyetlerine gerçekleştirmesidir. Çünkü eğitim ortamlarında öğrenme ve öğretme faaliyetleri zevkli bir hale gelmektedir. Öğrenciler bu ortamlarda isteyerek, oynayarak ve

6 6 severek öğrenmektedirler. Teknoloji öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak için kullanılabilir. Bunun için gerekli olan materyalleri nereden temin edeceğimizi düşündük. Bilgisayarla göstermeyi düşündüğümüz slaytları bütün sınıfa izletmek için projeksiyon aleti gerekiyordu. Bunu da bir özel kurstan ödünç aldık.gerekli olan teknolojik aletleri temin ettikten sonra yazılar, şekiller ve resimlerden oluşan bir poster oluşturduk.daha sonra genel bir değerlendirme yapıp konu dağılımını gerçekleştirdik.bir arkadaşımız sunucu diğer iki arkadaşımız da anlatıcı oldu.görev paylaşımından sonra yapacağımız sununun provasını bir iki kez uyguladık. Sunum günü geldiğinde gerekli materyalleri yanımıza alıp okula gittik. Sınıfımıza materyalleri kurduktan sonra öğretim görevlisinin gelmesiyle sunumuz başladı. Planladığımız şekilde sunucu arkadaşımız tahtaya müzik eşliğinde çıktı ve Bireysel Farklılıklar konusuna giriş yaptı. Konunun hangi bölümlerden oluştuğunu ve sunum sırasını açıkladı. Daha sonra öğrencilerin konu hakkında ön bilgilerinin olması için kısa bir slayt gösterisi sundu. Konuşmasının sonunda ise Bireysel Farklılıkların Nedenlerini anlatma üzere 1. elemanı davet etti. Bir halk türküsü eşliğinde çıkan arkadaşımız büyük bir alkış aldı. Böylece arkadaşımız sınıfın derse motivasyonunu arttırdı ve sıkıcı bir ders olmayacağının işaretini verdi. Sunum sırasında ana-baba tutumları konusunda bir film kesiti izletildi. Öğrenciler hem ana-baba tutumları hakkında bir fikir sahibi oldular, hem de filmi izlerken eğlendiler. Dersin kitapta yazan teorik bilgilere göre değil de teknolojiyi kullanarak uygulamalı olarak işlenmesi sınıfın derse katılımını arttırdı. Aynı zamanda bu teknolojiler öğretmen ve öğrenciye istediği zaman eğitim yapabilme olanağı sunmaktadır. Bu teknolojilerin kullanılması bireysel ortak ve kitlesel öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Örnek olarak öğretmen veya öğrenci ilgili dersi öğretmek için powerpoint programını kullanarak dersini daha canlı ve

7 7 etkili olarak sunabilir. Bu program sayesinde konuyla ilgili resimler veya videolar gösterilebilir. Birinci elemanın konusu bittiğinde sunucu anlatılanları özetleyip ikinci elemanı davet etti. Yine bir müzik eşliğinde çıkan 2. eleman konuya girmeden önce öğrencilerin dikkatini toplamak için güzel bir yazı okudu.bu yazı sınıftan büyük bir alkış aldı.daha sonra konusunu ilginç örneklerle süsleyip çoklu zeka konusunda bir powerpoint gösterisi sundu.bu gösterinin etkili ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasında büyük bir rol oynadığı yadsınamaz. Sunum bittiğinde sunucu anlatılan konuları genişçe özetledi. Ardından bu sunuyu hazırlarken hangi aşamalardan geçtiğimizi gösteren kısa bir film gösterilerek sunuma nokta konuldu. Teknolojiyi arkamıza alarak kullandığımı bu yöntem sınıfın derse ilgisini ve katılımını arttırdı. Sunum sırasında bazı ayrıntılar öğrencilerin dikkatini çekmişti. Konumuzun içeriğine bağlı olarak hepimizin farklı kıyafetler ve farklı müziklerle tahtaya çıkmamız öğrencilerin hoşuna gitmişti. Öğrenciler dersi çok beğendiklerini ve ilgiyle takip ettiklerini vurguladılar. Bazı öğrenciler sunum sırasında okuduğumuz yazıların çok hoşlarına gittiğini ve ödünç almak istediklerini söylediler. Bu sunum öğretmen adaylarının uygulayacakları teknikleri görmeleri açısından güzel bir örnek teşkil etti. Öğretim elemanı dersin her yönden amacına ulaştığını söyledi. Teknolojiyi arkamıza alarak diğer arkadaşlarımızdan farklı bir şekilde konuyu sunduğumuzu ve sunumu çok beğendiğini vurguladı. Bu sunumun bir bildiri olabileceğini söyleyerek çalışmalarımıza ön ayak oldu.

8 8 SONUÇ Eğitim fakültesinde işlenen derslerin uygulamaya dönük etkinlikleri içermesi kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada bir kez daha bu tespit edilmiş oldu. Materyal destekli ders sunumu büyük bir beğeni ile izlenmektedir. Sınıftaki bireylerin ilgisini çekmekte ve katılımlarını sağlamaktadır. Ayrıca hazırlanan materyaller başka sınıf ve konulara da uyarlanabilme özelliğine sahiptir. Yapılan çalışma öğrenci merkezli öğretimin bir örneğini oluşturmuştur. ÖNERĐLER Öğrencilerin yaratıcılılarını öne çıkaran çalışmaların öğretimin her kademesinde tercih edilmesi gerekir. Öğretim elemanlarının düz anlatım yöntemi ile ders işlemekten vazgeçmeleri önerilir. Katılımlı ders etkinliklerinin özendirilmesi yararlı olacaktır. KAYNAKÇA Kaya Z. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme PegemA Yayıncılık, Ankara. Internet Kaynakları

9 9 E-KURUM DÖNÜŞÜM STRATEJĐLERĐ VE M.E. B ĐN E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Şadiye AYSĐN M.E.B. Özet E" ön eki birçok kavramın başında kullanılmaya başlanmıştır. E-devlet, e- kurum, e-sağlık, e- birey gibi. Bu kavramlardan biri olan e-kurum, dikkatli bir planlama; kullanıcı taleplerinin tespit edildiği, strateji ve oluşum politikalarının belirlendiği ve belirli aralıklarla değerlendirilerek e-kurum olma düzeylerinin ölçüldüğü, sürekli güncellenen proje geliştirme aşamalarını içermelidir. Bu çalışmayla bahsedilen noktalara dikkat çekilmiş, e-dönüşümün bütünüyle mühendislik disiplini içerisinde ele alınamayacağı ortaya konmuş; kurumların elektronik ortama geçmek için takip edecekleri süreçler bir "öğretim teknoloğu" tarafından tespit edilmiş ve böylece kurumlara örnek olabilecek bir model oluşturulmuştur. Çalışmada M.E.B'in e-kuruma dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar hazırlanan anketle kullanıcı öğretmenler tarafından değerlendirilmiş; bu sayede bir kurumun e-kuruma geçişte dikkate alması gereken noktalar vurgulanmıştır. "Ülkemizin bilgi hedefine ulaşmasında harcanan tüm çabaların sonuçlarının değerlendirilebilmesi, iyi örneklerin ortaya çıkarılabilmesi, gereken alanlarda iyileştirmelerin yapılması büyük öneme sahiptir (Türkiye Bilişim Derneği, 2003). Anahtar Sözcükler: E-devlet; e-kurum; dönüşüm modeli; M.E.B; E-KURUM DÖNÜŞÜM MODELĐ E-kurum dönüşümünün gerçekleşmesi için beş temel süreç gerekmektedir 1 : 1. Kurum vizyonunun belirlenmesi ve e-kurum stratejilerinin oluşturulması 1 Süreçlerin oluşturulmasında Ali Arifoğlu: e- Dönüşüm Yol Haritası, Dünya, Türkiye, Sas Bilişim Yayınları, 2004, Ankara (e-kurum dönüşümü temel süreçler) esas alınmıştır.

10 10 2. Kurum içsel iş süreçlerinin dönüşümü 3. Vatandaş/Müşteri servislerinin dönüşümü 4.Kurumlar arası iş süreçlerinin dönüştürülmesi 5.E-kurum olma düzeyinin ölçme ve değerlendirilmesi. VĐZYON VE STRATEJĐ BELĐRLE Durum Analizi (Nerdeyiz?) Plan ve Programlar Piyasa Analizi Hedef Kitle/Đlgili Tarafların belirlenmesi BAŞLA Yapılabilirlik Çalışması(GZFT Analizi) Mevcut durumun analizi Mevcut durumun güçlü yönleri Mevcut durumun zayıf yönleri Riskler ĐÇ SÜREÇLERĐ DÖNÜŞTÜR KULLANICI SERVĐSLERĐNĐ OLUŞTUR DIŞ KURUMLAR ÖLÇ

11 11 1. E-Dönüşüm Stratejilerini Oluşturma Ve Vizyonunu Belirleme 1.1. Yeniden Yapılanma Đnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Teknolojik Altyapı 1.2. Vizyon Ve Strateji Belirleme 1.3. Projelendirme 1.4. Vatandaş Odaklı Kurum Olma 1.5. E-Dönüşüm Ekibini Kurma Ve Proje Yöneticisi Olarak Kurum Üst Düzey Yöneticisini Atama 1.6. E-Kurum Đçin Talep Oluşturacak Öncelikli Uygulamaları Belirleme 1.7. Kurum Đçi Mevzuatını E-Kuruma Göre Düzenleme 2. Kurumun Đçsel Đş Süreçlerinin Dönüşümü 2.1. Tüm Kurum Çalışanlarını E-Bireye Dönüştürme 2.2. Erişim Modeli Oluşturma 2.3. Kurumun Bilgi, Belge Ve Arşivlerinin Elektronik Ortamda Tutulması 2.4. Kurum Bilgi Sistemlerini Oluşturulması 3. Vatandaş/Müşteri Servilerinin Dönüşümü 3.1. Kurum Vatandaş Odaklı Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması 3.2. Vatandaş/Müşteri Servislerinin Dönüşümü Kurumsal Portalın Kurulumu 2 Danışma Grubu Oluşturmak Arzu Edilen Portal Kapasitelerinin Belirlenmesi Hedef Kitleyi Belirlemek Hedef Kitle ve Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi Bilgi Kaynaklarının Toplanması Portal Taksonomiyi Yaratmak Adres Tümleştirme Đşlemleri Kuruluşu Basitleştirmek 2 Kurumsal Portal Nasıl Kurulur bölümü Prof Dr. Oğuz Manas ın Kurumsal Portallar çalışmasından alınmıştır

12 12 Projenin Güncelleştirilmesi ve Bakımı Kurumsal Sunucular veya Dışardan Destek almak Portal Yazılımının Seçilmesi 4. Kurumlar Arası Đş Süreçlerinin Dönüşümü 4.1. Ulusal Standartlar, Veri Standardı, Uygulama Geliştirme Standardı Varlığı ve Uyumu 4.2. Diğer Kurumlarla Veri/Bilgi Alışverişinde Elektronik Ortamların Kullanımı 4.3. Kurumsal Verilerin Bütünlük, Erişilebilirlik, Süreklilik ve Yönetilebilirliği 4.4. Kurumsal Yetki Düzenlemeleri ve Veri Güvenliği Yönetiminin Varlığı Güvenlik Teknolojileri Veri Güvenliği Elektronik Đmza 5. E-Kurum Ölçme ve Değerlendirme ANKET BULGULARI VE YORUM Yapılan araştırmada, bir kurumun e-kuruma dönüşüm aşamasında dikkat etmesi gereken noktaları tespit etmek için kullanıcılardan veri toplamak amacıyla 48 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve anket 100 öğretmen tarafından yanıtlanmıştır. Anket maddelerinin oluşturulmasında ön görüşmelerde alınan notlar, literatürdeki çalışmalar ve bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmeler baz alınmıştır. 2 1 ANKET MADDELERĐ E-devlet teriminin ne anlama geldiğini biliyorum. E-devlet verilen hizmetleri bürokrasiden arındırarak işlemlerimi kolaylaştırıyor. Fikrim Yok Cevap Seçenekleri Az Katılıyorum Orta Düzeyde Katılıyoru m Katılıyoru m F % F % f % f % Χ

13 M.E.B ile ilgili yapmam gereken işlemleri kimseye ihtiyaç duymadan kendim web üzerinden gerçekleştirebiliyorum. M.E.B ile ilgili yapmam gereken işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilecek eğitime sahibim. Kurumun elektronik ortama taşıdığı iş süreçleri vatandaş odaklı bir yapıda. Başta internet olmak üzere, kuruma elektronik ortamdan erişim maliyetleri düşürüyor. Đşlemlerimi web üzerinden yapmayı kuruma elden başvurarak yapmaya tercih ederim. Đşlemlerimi gerçekleştirmek için internet yanında kiosk, faks, telefon gibi diğer iletişim araçlarını da kullanıyorum. Kurumun web sitesi aracılığı ile işlemlerimi daha çabuk ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Kurumun elektronik ortamdaki hizmetlerinden faydalanabilecek imkanlara (internet gibi) sahibim. M.E.B in web adresini biliyor ve kullanıyorum. Kurumun web sitesine 7x24x365 kesintisiz ulaşabiliyorum. Kurumun web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile kayıt olabiliyorum. T.C. kimlik numaramı kullanarak kurumun web sitesi üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. M.E. B in web sitesi aracılığıyla kurumla ilgili güncel bilgilere ulaşabiliyorum. Kişisel bilgilerimin mahremiyetine dikkat gösterildiğine inanıyorum

14 Kurumun web sitesinde, adeta danışma masası gibi görev yapacak; kurumun görev tanımı, vatandaşın kuruma başvurması halinde alacağı genel bilgiler, kurumun verdiği hizmetlerin sınıflandırılmış olarak açıklanmasına yönelik bilgiler yer alıyor. Kurumun web sitesi Türkçe hariç dil desteği veriyor. Talep ettiğim hizmeti üreten birimin tespit edilebilmesini sağlayacak detayda organizasyon şeması yer alıyor. Site, kullanıcı ihtiyacına veya koşullarına uygun yardım ve tavsiye özelliklerine sahip. Web sitesinde kurum adresi, telefon ve e-posta bilgilerine yer verilmiş. Web üzerinden yaptığım başvuru ve işlemlerin ne aşamada olduğunu takip edebiliyorum. Kurumun web sitesi aracılığıyla yayınladığı bilgilere erişimde ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesinde gereken durumlarda elektronik imza ve benzeri sayısal anahtarlama teknikleri ile doğrulama yaptırılıyor. Her tür duyuru, sınav başvuruları gibi bilgilere ulaşabiliyorum. Kurumun e-kütüphanesinden (dokümantasyon, arşiv sistemi vb.) faydalanıyorum. Kurumun web sitesinde sık sorulan sorular bölümü var. Site özürlülerin kullanımına imkân veriyor. Sitede istediğim verilerin basit, doğru ve kolayca çıktısını alma olanağı sağlanmış. Kurumun web sitesinden ilgili diğer kurumların linklerine ulaşabiliyorum

15 Kurumun Web sitesinde aradığım bilgilere, arama motoru ve benzeri araçlar ile ulaşabiliyorum ve aramayı nasıl yapabileceğim hakkında bilgi verilmiş. Kurum ve kurum çalışanları ile elektronik posta yöntemiyle haberleşebiliyorum. Kurum ve diğer öğretmenler ile kurumun web sitesinde bulunan forumlar aracılığıyla haberleşebiliyorum. Kuruma elektronik posta veya web sitesindeki forumlar yoluyla sorduğum sorulara cevap alabiliyorum. Kurumun web sitesi, sitedeki bilgilere erişimi, kolay ve hızlı bir biçimde sağlayacak, yol gösterici özelliklere sahip. Gerekli olan plug-in ler ya da yardımcı programlar (Acrobat Reader, vb.) açıkça tanımlanmış. Sitede kurum logosu var. Site hızlı olarak yükleniyor. Her sayfada standart ana sayfa düğmesi ve geri/ileri düğmesi var. En son sürüm, güncellenme tarihi gibi bilgiler var. Sitedeki bağlantılar (linkler) arasında kolayca gidip gelinebiliyor. Gezinmeyi sağlayacak olan butonlar şekil ve yer olarak sabit ve tutarlı. Sitede etkili ses ve çoklu ortam (multimedia) kullanımı var. Kullanılan simgeler kastedilen şeyi temsil ediyor. Sitede kullanılan dil açık, sade, anlaşılır ve terimler açıklanmış. Başlıklar, arka zemin, yazı tipi gibi özellikler site içinde tutarlı olarak kullanılmış

16 16 46 Renkler gözü çok rahatsız edecek şekilde değil Sitede gramer ve imla kurallarına uyulmuş Site haritası var SONUÇ VE ÖNERĐLER Devletin ve kurumların başına "elektronik" anlamını ifade eden bir "e-" öneki getirerek önerilen model, genellikle sanıldığı gibi "teknik" bir icattan, gerçeklesen bir "bilim kurgu" ürününden ya da "yeni ekonomi" olarak adlandırılan bilgi ekonomisi modellerinin kamusal alana uyarlanmasından ibaret değildir(gül, 2003). Bu kavram devlete yeni bir tanım getirmemektedir. Sadece, devletin iş yapma şeklini farklı bir boyuta taşımaktadır. Burada devletin elektronikleştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri birer araç olarak kullanılmaktadır. Hedef ise bilgi işleme kapasitesi arttırılmış, acil karar alan, ihtiyaçlara hızla cevap veren bir devlet yapısının oluşturulmasıdır (Mutioğlu,2005). E-kurum; Kurumda gerçekleştirilecek ileri düzeydeki tüm bilgi teknolojileri uygulamalarının, politikalar, süreçler, bilgi ve teknoloji ile bütünleştirildiği, Örgütlerde yönetsel etkinlik ve yurttaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin arttığı, Kaliteli ürün müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ise kaliteli kamu hizmeti de vatandaşların beklentilerine cevap veren bir hizmettir (Gedikli, 2001). Bu görüşü esas kabul edip vatandaşın müşteri kabul edildiği hatta müşteri olarak hizmet edilmek yerine devletin ortağı olarak gerçek yerini aldığı, devlet işlerinde ortak olarak dikkate alınan ve saygı gören bir konuma getirildiği, Bireylerin bilgisayar aracılığıyla yönetime katılım olgusunun aktif bir öğesi durumuna geldiği(altınok, 2001), Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlandığı,

17 17 Devletin elektronikleşerek yirmi dört saat hizmet verilme imkânı ile zamansal ve her yerden ulaşma imkânı olduğu için mekândan bağımsız özellikte olduğu, Kamu ile işlerinde kısa sürede doğru bilgiye ulaşımı sayesinde vatandaş ile devlet arasında güven ortamının kuvvetlendiği, Birbiriyle uyumlu çalışabilen güvenli kamu kurumlarının geliştirildiği bir kamu yönetimidir. Türkiye de e-kurum adına gerekli dönüşümünü gerçekleştirmek ve bu ülkeyi bilgi toplumuna dönüştürmek için: E-devlet, e-birey, e-örgüt, e-toplum gibi kavramlar ve konular ilk ve orta öğrenimdeki sosyal içerikli derslerin müfredatlarına hemen eklenmelidir. Türk eğitim sistemi, yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirecek bilgi toplumu bireyleri (e-birey) yetiştirecek biçimde düzenlenmelidir. Vatandaş müşteri hatta daha da ötesinde kurumun ortağı olarak kabul edilmeli ve işlemler vatandaş odaklı hale getirilmelidir. Çünkü devlet(kurum) yapısı; her şeyden önce, ülkede yaşayan vatandaşların kurduğu, yaşattığı, beslediği ve karşılığında hizmet beklediği, büyük ve esas itibariyle sanal (elle tutulup, gözle görülemeyen) bir kurgudur(đnce,2001). Kaliteli kamu hizmeti vatandaşların beklentilerine cevap veren bir hizmettir. Dolayısıyla, sunulacak hizmetin vatandaşın talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi ve kamu projelerinin bunlara cevap verecek tarzda hazırlanması gerekmektedir. Projelerin planlama, tasarım ve değerlendirme aşamalarında vatandaşla işbirliği yapılmalıdır. Bilgiye erişim uçurumu, bilgi toplumuna doğru giden yolda en önemli sorunlardan biridir. Toplumun bu anlamda güçsüz kesimlerinin erişim sorunları iki boyutludur. Bunlardan birincisi fiziksel olarak erişim, ikincisi kullanım için yeterli şartların oluşmuş olmasına rağmen, bunu kullanım yeteneğinin olmaması şeklinde özetlemek mümkündür (Tuena Sonuç Raporu,1998). Bu nedenle;

18 18 Bu projelerde öncelik, en çok ihtiyaç duyan kesime ve bölgesel kalkınma hedeflerine verilmelidir(uçkan,2003). Vatandaşları, elektronik ortamlar ve kullanılan cihazlarla ilgili bilgilendirilerek kullanım zorluklarının aşılması sağlanmalı; bu cihazların vatandaş-vatandaş ve vatandaş-devlet arasındaki tüm günlük işlemlerde verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmelidir. Bu amaçla, kamunun tüm imkânlarından yararlanılmalıdır. Tüm kesimlerin, e-yaşam ve internet kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacına yönelik kurslar verilmelidir. Günlük yaşamında kamu kurumları iletişim için uygun servisleri kullanamayan vatandaşlara, e- kurum hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, ücretsiz erişim noktaları, hizmet evleri ve kahvehaneler aracılığıyla, internet erişimi sağlanmalıdır. Ayrıca, kütüphaneler bilgiye erişim noktaları olarak düzenlenmelidir (Türkiye Bilişim Şurası, 2002). Yurttaşların kendilerini ya da kamuyu ilgilendiren konularda kamu yönetimlerinin elindeki bilgi ve belgelere ulaşma hakkı yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu düzenleme, bilgi edinme hakkının kullanılabilmesi için yönetsel prosedürleri ve yönetimlerin yapmaları gereken düzenlemeleri içermelidir (Tubitak-Bilten, 1999). Kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması konuları üzerinde dikkatle durulmalıdır. Kamu kurumlarının hali hazırda sundukları hizmetleri, hizmetin kalitesini ve yapabilecekleri iyileştirmeleri, elektronik devlet uygulamasına geçiş açısından düşünmeleri ve geleceğe yönelik stratejilerini, hedeflerini, plan, proje ve faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü elektronik devlet uygulamasına tam olarak geçilmesi aşamasında, kamu kurum ve kuruluşlarının bireysel olarak gerçekleştirdikleri hazırlıklar, bu yapının temel taşları olacaktır. Buna göre, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, söz konusu hazırlıkların daha önceden belirlenmiş ortak teknik standartlar kapsamında başlatılması ve sürdürülmesidir (Đnce,2001). E-devlet geçiş sürecinde kamuyu ele alacak olursak;

19 19 Kurum içinde yapılan planlamalarda hizmetler kurumlar yerine kullanıcıların ihtiyaç ve özelliklerine göre sunulmalıdır. Hem kurum çalışanları hem de kullanıcılar e-devlet konusunda bilgilendirilmeli, bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalıdır. Bu konuda eksiklikler tespit edildiğinde ise hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Kurum tarafından gerçekleştirilecek teknolojik yatırımlar kısa dönem için geçerli olmamalı ve mevcut teknolojilerin yeni teknolojilere kolay adapte olabileceği uzun dönemli planlamalar yapılmalıdır. Verimli, sistemli çalışmayı bilen, analitik ve ileri görüşlü insanlar bu alanda görevlendirilmelidir. Kurum içerisinde en üst düzey yöneticiden, en alt kademede çalışanına kadar bütünlük içinde olmalı, somut ve net hedeflerini ortaya koymalıdır. Verilmesi gereken bu hizmetlerin çok iyi tanımlanmış ve ulaşılabilirliklerinin ise son derece kolay bir duruma getirilmiş olması gerekmektedir. Tüm kamu kurumlarında entegrasyonu kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için veri değişim standartlarına uygun yazılımlar kullanılmalı, değişik kamu kurumlarındaki benzer işler ortak bir merkezden yapılmalıdır, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ülke verilerinin paylaşımını sağlayabileceği bilgisayar ağ yapısı oluşturulmalıdır (Çetin ve Aydoğan, 2005). E-kurum mutlaka işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelmemelidir, ancak işlemleri kolaylaştırıyorsa yani ihtiyaca yönelik olarak teknolojiden faydalanılmalıdır. Bunun dışında diğer erişim yöntemleri de işe koşulmalıdır. Kamu kurumları, periyodik olarak faaliyet alanındaki hizmetlerin verilişiyle ilgili performans ölçüm kriterleri belirlemeli, performans ölçümleri yapmalı ve bu kapsamda kendilerine hedefler koymalı ve denetlemelidir. Kurumun web sitesine 7x24x365 kesintisiz ulaşılabilmelidir. Vatandaşın hizmetleri hangi kurumun verdiğini bilmesine bile gerek kalmadan, ilgilendiği hizmetleri almak için sadece gereken bilgileri