Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN"

Transkript

1 1 Sıra no Konu Sayfa no 1 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Kullanılarak Eğitimde Bireysel Farklılıklar Konusunun Sunumu H. 2 ŞENGÖR,M. YUMAK, H. TUTAL, M. AKSÜT 2 E-Kurum Dönüşüm Stratejileri Ve M.E. B in E-Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ş. AYSĐN 9 3 Etkinlik Temelli Öğretimin Matematik Öğretiminde Uygulamaları Neş e BAŞER 23 4 Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Musa DĐKMENLĐ, Ersin BOZKURT, Sultan 42 ALTUNSOY 5 Đlköğretim Okullarının Eğitim Teknolojisi Đmkânlarının Değerlendirilmesi: Bir Saha Araştırması T. 59 KORKMAZ, N. ÇALIŞKAN, E. KARADAĞ 6 Đnternet Evleri Ve Sosyal Yaşamdaki Yeri V. ÇINAR 68 7 Mikro Öğretim Yöntemi Đle Öğretmen Yetiştirme S. UŞUN, A. ZORLUBAŞ 78 8 Öğrenci Gözüyle Bilgisayarın Resim Yoluyla Đfadesi G. MERĐÇ,M. ESKĐTÜRK, E. ERSOY 92 9 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kimya Bölümü Öğrencilerinin Kimya Öğretiminde Teknoloji 104 Kullanımlarının Đncelenmesi (Celal Bayar Üniversitesi Örneği) M. POLAT, A. BEDĐR 10 Web Destekli Hesap Tablosu Öğretiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları Ve Bilgisayara 124 Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri Z. ERDEM, E.ALTUN 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN 143

2 2 BĐLGĐSAYAR VE ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK EĞĐTĐMDE BĐREYSEL FARKLILIKLAR KONUSUNUN SUNUMU Halil ŞENGÖR*,Murat YUMAK*, Halil TUTAL*, Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKSÜT** * Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü **Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ÖZET Eğitim teknolojisi; insanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten bir süreçtir. Eğitim teknolojilerine örnek vermek gerekirse kalem, kağıt ve kitap gibi en eski teknolojiler sıralanabilir. Günümüzde elektronik donanımlar ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımlar biçiminde de eğitim teknolojileri geliştirilmektedir. Öğretim teknolojisi; belli disiplin alanlarına özgü olarak etkili öğrenme düzenlemeleri oluşturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda insan gücü ve diğer kaynakları birlikte işe koşarak belirli özel hedefler doğrultusunda öğretme- öğretme süreçleri tasarımlama, işe koşma değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin tümünü içeren sistematik bir yaklaşımdır. Bu nedenle ders içi etkinliklerinde öğretim teknolojilerinin kullanılması yararlı olacaktır. Bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir.bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir. Eğitim ise üzerinde çok hassaslıkla durulması gereken bir konudur. Davranışların iyiye, güzele dönüşmesinde gerçekleştirmelerin söz konusu olduğu eğitimin ülkemizdeki önemi artık kavranmalıdır.16yy. yöntemlerinde hala ısrar edici olunmamalıdır. Çünkü o devirde olmayan bilgisayara ve teknolojik

3 3 imkanlara sahibiz. Bilgi çağının gereklerine uygun öğrenme olanakları sınırlanamayacaktır. Bu çalışmanın amacı,eğitimde bireysel farklılıkların öne çıkarılması ve teknolojinin yardımıyla eğitimin daha kaliteli bir yapıya sahip olabileceğinin gösterilmesidir.bireysel ayrıcalıkların değerlendirildiği, daha doğrusu değerlendirilmesi gereken eğitim alanı, insanları bir pota içinde eritmek adına asla yapılanmaz. Düşünen insan farklıdır. Düşünmek, eleştirel bakmak, merak, yaratıcılık çağın gerekleridir. Bunlara ortam hazırlamak da eğitimin gereğidir.dünyanın bir ucundaki bilginin bilgisayarla ayağımıza gelmesinin getirisinin değerlendirilmesi ve bu bağlamda eğitimin yöntemlerinin değişmesinin zorlanması, bundan da öte bunun fark edilmesi gerekir. Renklerin değişik olduğunu fark edebilmek,dolayısıyla öğrencileri siyahın içinde kaybetmemek,onları kara deliklerde hapsetmemek adına teknolojiyi kullanan, kendine güvenen, başkalarına sırtını dayamadan ayakta durabilen, özgür bireyler yetiştirmek çağdaş ve kaliteli bir eğitimin gereğidir. Sunum sırasında; içerik tanıtılmakta, görevli elemanların hazırladıkları slayt gösterisi, bu etkinlik hazırlanırken yaşananlardan bir kesit, öğrenci mektubu ve değerlendirme yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojisi, Bilgisayar destekli Öğrenme, Bireysel Farklılıklar. GĐRĐŞ Đçinde bulunduğumuz yüzyılda en önemli konu eğitim ve teknolojik gelişmelerdir. Hızla gelişen bilişim ve eğitim teknolojileri eğitimi etkilemiş ve

4 4 eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilimle paralel olarak teknolojinin gelişmesiyle eğitim teknolojisi ve öğretim teknoloji gibi terimler ortaya çıkmıştır. Eğitim teknolojisi problemlerin analizi ve bu problemlere ilişkin çözümlerin bulguları uygulamaları değerlendirmeleri ve yönetimi için gerekli insanları yordamları fikirleri ekipmanları ve organizasyonu içeren insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan karmaşık bütünleşik bir süreçtir.çoğu kez eğitim ve öğretim teknolojileri içi içe geçmiş şekilde biri diğerinin yerine kullanılmaktadır.eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim teknolojisi nasıl ile ilgilenmektedir.öğretim teknolojisi davranışlarda yada diğer öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturulması umuduyla bireylerin çevrelerini ister makineleri yardımcı araç olarak kullanarak isterse hiçbir makine kullanılmadan değiştirme çabasıdır.öğretim teknolojisi öğretim sorunlarının çözümü için davranış ve fizik bilimlerinin içeriğinden ve diğer bilgilerden uyarlanan sistemli ve sistematik strateji ve tekniklerin uygulanması olarak da tanımlanabilir.(kaya,2005) Eğitim fakültesi öğretmenlik formasyon derslerinden Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi dersinin Bireysel Farklılıklar ünitesi üç kişilik öğrenci grubu tarafından eğitim ve öğretim teknolojileri kullanılarak Uşak Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2/A sınıfı öğrencilerine sunulmuştur. Bu sunuyu hazırlamadan önce Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi dersinde gerçekleştirilen diğer sunular gözden geçirdik. Bu derste öğrencilerin gruplara ayrılarak her grubun bir üniteyi sunması istenmişti.öğretim elemanının isteği hem öğrencileri aktif hale getirmek, hem de öğrencilerin öğretmen yeterliliklerini kazanabilmesiydi. Her hafta belirlenen bir grup o haftaki ünitenin sunumunu gerçekleştirdi. Gruplar dersten bir iki gün önce Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi kitabından anlatacakları ünitenin özetini çıkartıp bu özeti ezberleyerek sunumlarını

5 5 gerçekleştiriyorlardı. Hatta herhangi bir konu hakkında bir örnek verecek olurlarsa kitaptaki örneği tercih ediyorlardı. Haftalar ilerledikçe bu anlatım yöntemi öğrencileri sıkmaya başladı.buna bağlı olarak öğrencilerin dikkatleri dağılıyor ve öğrenme gerçekleşmiyordu. Ekonomik sorunlarını henüz çözümleyememiş Türkiye nin diğer bir çözümlenmemiş sorunu da eğitimdir. Genç nüfusun her geçen gün arttığı ve mevcut eğitim şartlarının yetersiz kaldığı günümüzde, araştıran, kendi kendine öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan, üreten ve geliştiren bir bilgi toplumu oluşturabilmemiz için Đnternet in bize sağladığı sınırsız denilebilecek kadar geniş olanaklardan faydalanmalı ve hatta öğrencilerimize de bu olanaklardan nasıl maksimum düzeyde yarar sağlayacaklarını öğretmeliyiz. Bu sunuyu hazırlarken, öğrencilerin derse ilgisini ve motivasyonunu nasıl arttırabiliriz, nasıl daha etkili bir öğrenme ortamı hazırlarız ve öğrenme olayını daha iyi nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Bireysel Farklılıklar kavramındaki farklılık kelimesi bizi ateşleyen kelime oldu.herkesten farklı bir şey yapmalıydık. Üç arkadaş bir araya geldik ve bir değerlendirme yaptık. Bu üniteyi nasıl daha etkili,akılda kalıcı ve eğlenceli olarak sunabileceğimizi tartıştık.bu tartışma bizi daha iyi şeyler yapma konusunda hırslandırdı. Öncelikle bir ön tarama çalışması yaptık. Đnternette ve okul kütüphanesinde Bireysel Farklılıklar konusundaki kaynakları araştırdık. Elde ettiğimiz bilgileri konularına göre sıraya koyduk. Sadece kuru bilgiler vermenin yeterli olmayacağını biliyorduk. Çağımızın gereği olan teknolojinin de öğrenmeöğretme ortamlarında yapılan faaliyetlerde kullanılması gerekiyordu. Bunun sağladığı yararlardan en önemlisi öğrencilerin isteyerek öğrenme faaliyetlerine gerçekleştirmesidir. Çünkü eğitim ortamlarında öğrenme ve öğretme faaliyetleri zevkli bir hale gelmektedir. Öğrenciler bu ortamlarda isteyerek, oynayarak ve

6 6 severek öğrenmektedirler. Teknoloji öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak için kullanılabilir. Bunun için gerekli olan materyalleri nereden temin edeceğimizi düşündük. Bilgisayarla göstermeyi düşündüğümüz slaytları bütün sınıfa izletmek için projeksiyon aleti gerekiyordu. Bunu da bir özel kurstan ödünç aldık.gerekli olan teknolojik aletleri temin ettikten sonra yazılar, şekiller ve resimlerden oluşan bir poster oluşturduk.daha sonra genel bir değerlendirme yapıp konu dağılımını gerçekleştirdik.bir arkadaşımız sunucu diğer iki arkadaşımız da anlatıcı oldu.görev paylaşımından sonra yapacağımız sununun provasını bir iki kez uyguladık. Sunum günü geldiğinde gerekli materyalleri yanımıza alıp okula gittik. Sınıfımıza materyalleri kurduktan sonra öğretim görevlisinin gelmesiyle sunumuz başladı. Planladığımız şekilde sunucu arkadaşımız tahtaya müzik eşliğinde çıktı ve Bireysel Farklılıklar konusuna giriş yaptı. Konunun hangi bölümlerden oluştuğunu ve sunum sırasını açıkladı. Daha sonra öğrencilerin konu hakkında ön bilgilerinin olması için kısa bir slayt gösterisi sundu. Konuşmasının sonunda ise Bireysel Farklılıkların Nedenlerini anlatma üzere 1. elemanı davet etti. Bir halk türküsü eşliğinde çıkan arkadaşımız büyük bir alkış aldı. Böylece arkadaşımız sınıfın derse motivasyonunu arttırdı ve sıkıcı bir ders olmayacağının işaretini verdi. Sunum sırasında ana-baba tutumları konusunda bir film kesiti izletildi. Öğrenciler hem ana-baba tutumları hakkında bir fikir sahibi oldular, hem de filmi izlerken eğlendiler. Dersin kitapta yazan teorik bilgilere göre değil de teknolojiyi kullanarak uygulamalı olarak işlenmesi sınıfın derse katılımını arttırdı. Aynı zamanda bu teknolojiler öğretmen ve öğrenciye istediği zaman eğitim yapabilme olanağı sunmaktadır. Bu teknolojilerin kullanılması bireysel ortak ve kitlesel öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Örnek olarak öğretmen veya öğrenci ilgili dersi öğretmek için powerpoint programını kullanarak dersini daha canlı ve

7 7 etkili olarak sunabilir. Bu program sayesinde konuyla ilgili resimler veya videolar gösterilebilir. Birinci elemanın konusu bittiğinde sunucu anlatılanları özetleyip ikinci elemanı davet etti. Yine bir müzik eşliğinde çıkan 2. eleman konuya girmeden önce öğrencilerin dikkatini toplamak için güzel bir yazı okudu.bu yazı sınıftan büyük bir alkış aldı.daha sonra konusunu ilginç örneklerle süsleyip çoklu zeka konusunda bir powerpoint gösterisi sundu.bu gösterinin etkili ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasında büyük bir rol oynadığı yadsınamaz. Sunum bittiğinde sunucu anlatılan konuları genişçe özetledi. Ardından bu sunuyu hazırlarken hangi aşamalardan geçtiğimizi gösteren kısa bir film gösterilerek sunuma nokta konuldu. Teknolojiyi arkamıza alarak kullandığımı bu yöntem sınıfın derse ilgisini ve katılımını arttırdı. Sunum sırasında bazı ayrıntılar öğrencilerin dikkatini çekmişti. Konumuzun içeriğine bağlı olarak hepimizin farklı kıyafetler ve farklı müziklerle tahtaya çıkmamız öğrencilerin hoşuna gitmişti. Öğrenciler dersi çok beğendiklerini ve ilgiyle takip ettiklerini vurguladılar. Bazı öğrenciler sunum sırasında okuduğumuz yazıların çok hoşlarına gittiğini ve ödünç almak istediklerini söylediler. Bu sunum öğretmen adaylarının uygulayacakları teknikleri görmeleri açısından güzel bir örnek teşkil etti. Öğretim elemanı dersin her yönden amacına ulaştığını söyledi. Teknolojiyi arkamıza alarak diğer arkadaşlarımızdan farklı bir şekilde konuyu sunduğumuzu ve sunumu çok beğendiğini vurguladı. Bu sunumun bir bildiri olabileceğini söyleyerek çalışmalarımıza ön ayak oldu.

8 8 SONUÇ Eğitim fakültesinde işlenen derslerin uygulamaya dönük etkinlikleri içermesi kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada bir kez daha bu tespit edilmiş oldu. Materyal destekli ders sunumu büyük bir beğeni ile izlenmektedir. Sınıftaki bireylerin ilgisini çekmekte ve katılımlarını sağlamaktadır. Ayrıca hazırlanan materyaller başka sınıf ve konulara da uyarlanabilme özelliğine sahiptir. Yapılan çalışma öğrenci merkezli öğretimin bir örneğini oluşturmuştur. ÖNERĐLER Öğrencilerin yaratıcılılarını öne çıkaran çalışmaların öğretimin her kademesinde tercih edilmesi gerekir. Öğretim elemanlarının düz anlatım yöntemi ile ders işlemekten vazgeçmeleri önerilir. Katılımlı ders etkinliklerinin özendirilmesi yararlı olacaktır. KAYNAKÇA Kaya Z. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme PegemA Yayıncılık, Ankara. Internet Kaynakları

9 9 E-KURUM DÖNÜŞÜM STRATEJĐLERĐ VE M.E. B ĐN E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Şadiye AYSĐN M.E.B. Özet E" ön eki birçok kavramın başında kullanılmaya başlanmıştır. E-devlet, e- kurum, e-sağlık, e- birey gibi. Bu kavramlardan biri olan e-kurum, dikkatli bir planlama; kullanıcı taleplerinin tespit edildiği, strateji ve oluşum politikalarının belirlendiği ve belirli aralıklarla değerlendirilerek e-kurum olma düzeylerinin ölçüldüğü, sürekli güncellenen proje geliştirme aşamalarını içermelidir. Bu çalışmayla bahsedilen noktalara dikkat çekilmiş, e-dönüşümün bütünüyle mühendislik disiplini içerisinde ele alınamayacağı ortaya konmuş; kurumların elektronik ortama geçmek için takip edecekleri süreçler bir "öğretim teknoloğu" tarafından tespit edilmiş ve böylece kurumlara örnek olabilecek bir model oluşturulmuştur. Çalışmada M.E.B'in e-kuruma dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar hazırlanan anketle kullanıcı öğretmenler tarafından değerlendirilmiş; bu sayede bir kurumun e-kuruma geçişte dikkate alması gereken noktalar vurgulanmıştır. "Ülkemizin bilgi hedefine ulaşmasında harcanan tüm çabaların sonuçlarının değerlendirilebilmesi, iyi örneklerin ortaya çıkarılabilmesi, gereken alanlarda iyileştirmelerin yapılması büyük öneme sahiptir (Türkiye Bilişim Derneği, 2003). Anahtar Sözcükler: E-devlet; e-kurum; dönüşüm modeli; M.E.B; E-KURUM DÖNÜŞÜM MODELĐ E-kurum dönüşümünün gerçekleşmesi için beş temel süreç gerekmektedir 1 : 1. Kurum vizyonunun belirlenmesi ve e-kurum stratejilerinin oluşturulması 1 Süreçlerin oluşturulmasında Ali Arifoğlu: e- Dönüşüm Yol Haritası, Dünya, Türkiye, Sas Bilişim Yayınları, 2004, Ankara (e-kurum dönüşümü temel süreçler) esas alınmıştır.

10 10 2. Kurum içsel iş süreçlerinin dönüşümü 3. Vatandaş/Müşteri servislerinin dönüşümü 4.Kurumlar arası iş süreçlerinin dönüştürülmesi 5.E-kurum olma düzeyinin ölçme ve değerlendirilmesi. VĐZYON VE STRATEJĐ BELĐRLE Durum Analizi (Nerdeyiz?) Plan ve Programlar Piyasa Analizi Hedef Kitle/Đlgili Tarafların belirlenmesi BAŞLA Yapılabilirlik Çalışması(GZFT Analizi) Mevcut durumun analizi Mevcut durumun güçlü yönleri Mevcut durumun zayıf yönleri Riskler ĐÇ SÜREÇLERĐ DÖNÜŞTÜR KULLANICI SERVĐSLERĐNĐ OLUŞTUR DIŞ KURUMLAR ÖLÇ

11 11 1. E-Dönüşüm Stratejilerini Oluşturma Ve Vizyonunu Belirleme 1.1. Yeniden Yapılanma Đnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Teknolojik Altyapı 1.2. Vizyon Ve Strateji Belirleme 1.3. Projelendirme 1.4. Vatandaş Odaklı Kurum Olma 1.5. E-Dönüşüm Ekibini Kurma Ve Proje Yöneticisi Olarak Kurum Üst Düzey Yöneticisini Atama 1.6. E-Kurum Đçin Talep Oluşturacak Öncelikli Uygulamaları Belirleme 1.7. Kurum Đçi Mevzuatını E-Kuruma Göre Düzenleme 2. Kurumun Đçsel Đş Süreçlerinin Dönüşümü 2.1. Tüm Kurum Çalışanlarını E-Bireye Dönüştürme 2.2. Erişim Modeli Oluşturma 2.3. Kurumun Bilgi, Belge Ve Arşivlerinin Elektronik Ortamda Tutulması 2.4. Kurum Bilgi Sistemlerini Oluşturulması 3. Vatandaş/Müşteri Servilerinin Dönüşümü 3.1. Kurum Vatandaş Odaklı Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması 3.2. Vatandaş/Müşteri Servislerinin Dönüşümü Kurumsal Portalın Kurulumu 2 Danışma Grubu Oluşturmak Arzu Edilen Portal Kapasitelerinin Belirlenmesi Hedef Kitleyi Belirlemek Hedef Kitle ve Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi Bilgi Kaynaklarının Toplanması Portal Taksonomiyi Yaratmak Adres Tümleştirme Đşlemleri Kuruluşu Basitleştirmek 2 Kurumsal Portal Nasıl Kurulur bölümü Prof Dr. Oğuz Manas ın Kurumsal Portallar çalışmasından alınmıştır

12 12 Projenin Güncelleştirilmesi ve Bakımı Kurumsal Sunucular veya Dışardan Destek almak Portal Yazılımının Seçilmesi 4. Kurumlar Arası Đş Süreçlerinin Dönüşümü 4.1. Ulusal Standartlar, Veri Standardı, Uygulama Geliştirme Standardı Varlığı ve Uyumu 4.2. Diğer Kurumlarla Veri/Bilgi Alışverişinde Elektronik Ortamların Kullanımı 4.3. Kurumsal Verilerin Bütünlük, Erişilebilirlik, Süreklilik ve Yönetilebilirliği 4.4. Kurumsal Yetki Düzenlemeleri ve Veri Güvenliği Yönetiminin Varlığı Güvenlik Teknolojileri Veri Güvenliği Elektronik Đmza 5. E-Kurum Ölçme ve Değerlendirme ANKET BULGULARI VE YORUM Yapılan araştırmada, bir kurumun e-kuruma dönüşüm aşamasında dikkat etmesi gereken noktaları tespit etmek için kullanıcılardan veri toplamak amacıyla 48 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve anket 100 öğretmen tarafından yanıtlanmıştır. Anket maddelerinin oluşturulmasında ön görüşmelerde alınan notlar, literatürdeki çalışmalar ve bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmeler baz alınmıştır. 2 1 ANKET MADDELERĐ E-devlet teriminin ne anlama geldiğini biliyorum. E-devlet verilen hizmetleri bürokrasiden arındırarak işlemlerimi kolaylaştırıyor. Fikrim Yok Cevap Seçenekleri Az Katılıyorum Orta Düzeyde Katılıyoru m Katılıyoru m F % F % f % f % Χ

13 M.E.B ile ilgili yapmam gereken işlemleri kimseye ihtiyaç duymadan kendim web üzerinden gerçekleştirebiliyorum. M.E.B ile ilgili yapmam gereken işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilecek eğitime sahibim. Kurumun elektronik ortama taşıdığı iş süreçleri vatandaş odaklı bir yapıda. Başta internet olmak üzere, kuruma elektronik ortamdan erişim maliyetleri düşürüyor. Đşlemlerimi web üzerinden yapmayı kuruma elden başvurarak yapmaya tercih ederim. Đşlemlerimi gerçekleştirmek için internet yanında kiosk, faks, telefon gibi diğer iletişim araçlarını da kullanıyorum. Kurumun web sitesi aracılığı ile işlemlerimi daha çabuk ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Kurumun elektronik ortamdaki hizmetlerinden faydalanabilecek imkanlara (internet gibi) sahibim. M.E.B in web adresini biliyor ve kullanıyorum. Kurumun web sitesine 7x24x365 kesintisiz ulaşabiliyorum. Kurumun web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile kayıt olabiliyorum. T.C. kimlik numaramı kullanarak kurumun web sitesi üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. M.E. B in web sitesi aracılığıyla kurumla ilgili güncel bilgilere ulaşabiliyorum. Kişisel bilgilerimin mahremiyetine dikkat gösterildiğine inanıyorum

14 Kurumun web sitesinde, adeta danışma masası gibi görev yapacak; kurumun görev tanımı, vatandaşın kuruma başvurması halinde alacağı genel bilgiler, kurumun verdiği hizmetlerin sınıflandırılmış olarak açıklanmasına yönelik bilgiler yer alıyor. Kurumun web sitesi Türkçe hariç dil desteği veriyor. Talep ettiğim hizmeti üreten birimin tespit edilebilmesini sağlayacak detayda organizasyon şeması yer alıyor. Site, kullanıcı ihtiyacına veya koşullarına uygun yardım ve tavsiye özelliklerine sahip. Web sitesinde kurum adresi, telefon ve e-posta bilgilerine yer verilmiş. Web üzerinden yaptığım başvuru ve işlemlerin ne aşamada olduğunu takip edebiliyorum. Kurumun web sitesi aracılığıyla yayınladığı bilgilere erişimde ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesinde gereken durumlarda elektronik imza ve benzeri sayısal anahtarlama teknikleri ile doğrulama yaptırılıyor. Her tür duyuru, sınav başvuruları gibi bilgilere ulaşabiliyorum. Kurumun e-kütüphanesinden (dokümantasyon, arşiv sistemi vb.) faydalanıyorum. Kurumun web sitesinde sık sorulan sorular bölümü var. Site özürlülerin kullanımına imkân veriyor. Sitede istediğim verilerin basit, doğru ve kolayca çıktısını alma olanağı sağlanmış. Kurumun web sitesinden ilgili diğer kurumların linklerine ulaşabiliyorum

15 Kurumun Web sitesinde aradığım bilgilere, arama motoru ve benzeri araçlar ile ulaşabiliyorum ve aramayı nasıl yapabileceğim hakkında bilgi verilmiş. Kurum ve kurum çalışanları ile elektronik posta yöntemiyle haberleşebiliyorum. Kurum ve diğer öğretmenler ile kurumun web sitesinde bulunan forumlar aracılığıyla haberleşebiliyorum. Kuruma elektronik posta veya web sitesindeki forumlar yoluyla sorduğum sorulara cevap alabiliyorum. Kurumun web sitesi, sitedeki bilgilere erişimi, kolay ve hızlı bir biçimde sağlayacak, yol gösterici özelliklere sahip. Gerekli olan plug-in ler ya da yardımcı programlar (Acrobat Reader, vb.) açıkça tanımlanmış. Sitede kurum logosu var. Site hızlı olarak yükleniyor. Her sayfada standart ana sayfa düğmesi ve geri/ileri düğmesi var. En son sürüm, güncellenme tarihi gibi bilgiler var. Sitedeki bağlantılar (linkler) arasında kolayca gidip gelinebiliyor. Gezinmeyi sağlayacak olan butonlar şekil ve yer olarak sabit ve tutarlı. Sitede etkili ses ve çoklu ortam (multimedia) kullanımı var. Kullanılan simgeler kastedilen şeyi temsil ediyor. Sitede kullanılan dil açık, sade, anlaşılır ve terimler açıklanmış. Başlıklar, arka zemin, yazı tipi gibi özellikler site içinde tutarlı olarak kullanılmış

16 16 46 Renkler gözü çok rahatsız edecek şekilde değil Sitede gramer ve imla kurallarına uyulmuş Site haritası var SONUÇ VE ÖNERĐLER Devletin ve kurumların başına "elektronik" anlamını ifade eden bir "e-" öneki getirerek önerilen model, genellikle sanıldığı gibi "teknik" bir icattan, gerçeklesen bir "bilim kurgu" ürününden ya da "yeni ekonomi" olarak adlandırılan bilgi ekonomisi modellerinin kamusal alana uyarlanmasından ibaret değildir(gül, 2003). Bu kavram devlete yeni bir tanım getirmemektedir. Sadece, devletin iş yapma şeklini farklı bir boyuta taşımaktadır. Burada devletin elektronikleştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri birer araç olarak kullanılmaktadır. Hedef ise bilgi işleme kapasitesi arttırılmış, acil karar alan, ihtiyaçlara hızla cevap veren bir devlet yapısının oluşturulmasıdır (Mutioğlu,2005). E-kurum; Kurumda gerçekleştirilecek ileri düzeydeki tüm bilgi teknolojileri uygulamalarının, politikalar, süreçler, bilgi ve teknoloji ile bütünleştirildiği, Örgütlerde yönetsel etkinlik ve yurttaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin arttığı, Kaliteli ürün müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ise kaliteli kamu hizmeti de vatandaşların beklentilerine cevap veren bir hizmettir (Gedikli, 2001). Bu görüşü esas kabul edip vatandaşın müşteri kabul edildiği hatta müşteri olarak hizmet edilmek yerine devletin ortağı olarak gerçek yerini aldığı, devlet işlerinde ortak olarak dikkate alınan ve saygı gören bir konuma getirildiği, Bireylerin bilgisayar aracılığıyla yönetime katılım olgusunun aktif bir öğesi durumuna geldiği(altınok, 2001), Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlandığı,

17 17 Devletin elektronikleşerek yirmi dört saat hizmet verilme imkânı ile zamansal ve her yerden ulaşma imkânı olduğu için mekândan bağımsız özellikte olduğu, Kamu ile işlerinde kısa sürede doğru bilgiye ulaşımı sayesinde vatandaş ile devlet arasında güven ortamının kuvvetlendiği, Birbiriyle uyumlu çalışabilen güvenli kamu kurumlarının geliştirildiği bir kamu yönetimidir. Türkiye de e-kurum adına gerekli dönüşümünü gerçekleştirmek ve bu ülkeyi bilgi toplumuna dönüştürmek için: E-devlet, e-birey, e-örgüt, e-toplum gibi kavramlar ve konular ilk ve orta öğrenimdeki sosyal içerikli derslerin müfredatlarına hemen eklenmelidir. Türk eğitim sistemi, yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirecek bilgi toplumu bireyleri (e-birey) yetiştirecek biçimde düzenlenmelidir. Vatandaş müşteri hatta daha da ötesinde kurumun ortağı olarak kabul edilmeli ve işlemler vatandaş odaklı hale getirilmelidir. Çünkü devlet(kurum) yapısı; her şeyden önce, ülkede yaşayan vatandaşların kurduğu, yaşattığı, beslediği ve karşılığında hizmet beklediği, büyük ve esas itibariyle sanal (elle tutulup, gözle görülemeyen) bir kurgudur(đnce,2001). Kaliteli kamu hizmeti vatandaşların beklentilerine cevap veren bir hizmettir. Dolayısıyla, sunulacak hizmetin vatandaşın talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi ve kamu projelerinin bunlara cevap verecek tarzda hazırlanması gerekmektedir. Projelerin planlama, tasarım ve değerlendirme aşamalarında vatandaşla işbirliği yapılmalıdır. Bilgiye erişim uçurumu, bilgi toplumuna doğru giden yolda en önemli sorunlardan biridir. Toplumun bu anlamda güçsüz kesimlerinin erişim sorunları iki boyutludur. Bunlardan birincisi fiziksel olarak erişim, ikincisi kullanım için yeterli şartların oluşmuş olmasına rağmen, bunu kullanım yeteneğinin olmaması şeklinde özetlemek mümkündür (Tuena Sonuç Raporu,1998). Bu nedenle;

18 18 Bu projelerde öncelik, en çok ihtiyaç duyan kesime ve bölgesel kalkınma hedeflerine verilmelidir(uçkan,2003). Vatandaşları, elektronik ortamlar ve kullanılan cihazlarla ilgili bilgilendirilerek kullanım zorluklarının aşılması sağlanmalı; bu cihazların vatandaş-vatandaş ve vatandaş-devlet arasındaki tüm günlük işlemlerde verimli kullanılmasına yönelik eğitim verilmelidir. Bu amaçla, kamunun tüm imkânlarından yararlanılmalıdır. Tüm kesimlerin, e-yaşam ve internet kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacına yönelik kurslar verilmelidir. Günlük yaşamında kamu kurumları iletişim için uygun servisleri kullanamayan vatandaşlara, e- kurum hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, ücretsiz erişim noktaları, hizmet evleri ve kahvehaneler aracılığıyla, internet erişimi sağlanmalıdır. Ayrıca, kütüphaneler bilgiye erişim noktaları olarak düzenlenmelidir (Türkiye Bilişim Şurası, 2002). Yurttaşların kendilerini ya da kamuyu ilgilendiren konularda kamu yönetimlerinin elindeki bilgi ve belgelere ulaşma hakkı yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu düzenleme, bilgi edinme hakkının kullanılabilmesi için yönetsel prosedürleri ve yönetimlerin yapmaları gereken düzenlemeleri içermelidir (Tubitak-Bilten, 1999). Kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması konuları üzerinde dikkatle durulmalıdır. Kamu kurumlarının hali hazırda sundukları hizmetleri, hizmetin kalitesini ve yapabilecekleri iyileştirmeleri, elektronik devlet uygulamasına geçiş açısından düşünmeleri ve geleceğe yönelik stratejilerini, hedeflerini, plan, proje ve faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü elektronik devlet uygulamasına tam olarak geçilmesi aşamasında, kamu kurum ve kuruluşlarının bireysel olarak gerçekleştirdikleri hazırlıklar, bu yapının temel taşları olacaktır. Buna göre, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, söz konusu hazırlıkların daha önceden belirlenmiş ortak teknik standartlar kapsamında başlatılması ve sürdürülmesidir (Đnce,2001). E-devlet geçiş sürecinde kamuyu ele alacak olursak;

19 19 Kurum içinde yapılan planlamalarda hizmetler kurumlar yerine kullanıcıların ihtiyaç ve özelliklerine göre sunulmalıdır. Hem kurum çalışanları hem de kullanıcılar e-devlet konusunda bilgilendirilmeli, bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalıdır. Bu konuda eksiklikler tespit edildiğinde ise hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Kurum tarafından gerçekleştirilecek teknolojik yatırımlar kısa dönem için geçerli olmamalı ve mevcut teknolojilerin yeni teknolojilere kolay adapte olabileceği uzun dönemli planlamalar yapılmalıdır. Verimli, sistemli çalışmayı bilen, analitik ve ileri görüşlü insanlar bu alanda görevlendirilmelidir. Kurum içerisinde en üst düzey yöneticiden, en alt kademede çalışanına kadar bütünlük içinde olmalı, somut ve net hedeflerini ortaya koymalıdır. Verilmesi gereken bu hizmetlerin çok iyi tanımlanmış ve ulaşılabilirliklerinin ise son derece kolay bir duruma getirilmiş olması gerekmektedir. Tüm kamu kurumlarında entegrasyonu kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için veri değişim standartlarına uygun yazılımlar kullanılmalı, değişik kamu kurumlarındaki benzer işler ortak bir merkezden yapılmalıdır, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ülke verilerinin paylaşımını sağlayabileceği bilgisayar ağ yapısı oluşturulmalıdır (Çetin ve Aydoğan, 2005). E-kurum mutlaka işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi anlamına gelmemelidir, ancak işlemleri kolaylaştırıyorsa yani ihtiyaca yönelik olarak teknolojiden faydalanılmalıdır. Bunun dışında diğer erişim yöntemleri de işe koşulmalıdır. Kamu kurumları, periyodik olarak faaliyet alanındaki hizmetlerin verilişiyle ilgili performans ölçüm kriterleri belirlemeli, performans ölçümleri yapmalı ve bu kapsamda kendilerine hedefler koymalı ve denetlemelidir. Kurumun web sitesine 7x24x365 kesintisiz ulaşılabilmelidir. Vatandaşın hizmetleri hangi kurumun verdiğini bilmesine bile gerek kalmadan, ilgilendiği hizmetleri almak için sadece gereken bilgileri

20 20 doldurmalı ve işlemleri kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle tüm kamu hizmetleri tek portal altında birleştirilmelidir. Kurumlarda vatandaşın güncel konulardaki sorularını cevaplandıracak birimler oluşturulmalıdır. Bu birimlere soruların ve sorunların, e-pota, e-forum aracılığıyla aktarılabilmesine ve etkileşimli ortamlarda bunlara cevap verilebilmesine olanak tanıyan alt yapılar kurulmalıdır. Evrensel ziyaretçileri için kurumun web sitesi Türkçe hariç dil desteği vermelidir. Kullanıcıların kurumdan talep ettikleri hizmetlerin kuruma iletildiği andan itibaren, yetkili kişiler tarafından herhangi bir zamanda, nerede ve ne aşamada olduğunun elektronik ortamda öğrenmeleri sağlanmalıdır. Kurumla ilgili her türlü duyuru bu site aracılığıyla kullanıcılara iletilmelidir. Kurumun web sitesi oluşturulurken, hedef kitlesinin ve amacının net tanımlanması, zemin rengi, yazı boyutu ve rengi, sitede yer alan görsellerin tasarımı, köprüler ve sayfalar arasında bütünlüğün sağlanmış olması, çoklu ortam kullanımı, sitede yer alan sembollerin standart olması, kullanılan dil açık, sade, anlaşılır ve terimler açıklanmış olması gibi tasarım ilkelerine mutlaka uyulması gerekmektedir. En önemlisi ise devletin e-dönüşüm süreci, sadece teknik sorunların aşılması ile geçilebilecek bir süreç olarak düşünülmemelidir. Hatta daha da ileri gidilirse, aşılması en kolay engellerin teknik sorunlar olduğu söylenebilir. Bu dönüşümde aşılması gereken teknik sorunlar kadar gerek kamunun, köklü bürokrasisinin ve kullanıcı olan vatandaşın bu dönüşüme uyumu da önem arz etmektedir(altundağ,2004). Toplumun tüm kesiminin oluşturulan e-hizmetlerin yararına, kullanımının yaşamı kolaylaştırdığına inanması gerekmektedir. Aksi taktirde tasarlanan bilim ve teknoloji politikalarında öngörülmüş hedefler ne denli isabetli olursa olsun bunlara ulaşmak söz konusu olmayacaktır. KAYNAKÇA Altınok, R. (2001). Đnternet, Demokrasi ve Devlet, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 73 Sayı: 433 Aralık, Ankara.

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1

TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 TEKNOLOJİ VE TASARIM Dersine giriş.. 11.11.2013 1 Giriş Yaşamımızın tartışmasız en önemli gündemini teknolojik gelişmeler ve tasarım harikası ürünler oluşturuyor..bu sunu sizlere dersimizin amacı ve içeriğini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI 18. Milli Eğitim Şurası Kararları Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI Madde 2 (1+4+4+4) Zorunlu eğitim öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Rubik Küp. Kare Karalamaca

Rubik Küp. Kare Karalamaca Rubik Küp İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için onların beynini geliştiren, beyin jimnastiği yaptıran, boyutu küçük faydası çok olan bir oyuncağı onlara sevdirerek düşüncelerini geliştirmek amacıyla

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı