T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...9 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...68 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR...129

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi D ER BÖLGELER N GENEL TAR H...154

9 000 GENEL KONULAR 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 000 (1) 070 (1) Ak n, H. Levent. Yapay Zekâ ve Robotlar. Bilim ve Teknik 41(482) , ss. Çakmak, Vedat. nternet ve Bas n. Varl k 75(1204) , ss SB SA , (2) 070 (2) Galiehmetova, Gölüse. "Torm fl" Ça an, Mustafa. E-Devlet Yolunda At lacak Ad mlar Sektörde H zl Büyüme Sa layacakt r. Finans Gazetesinde K r m Tatarlar. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 14(1) , ss. Dünyas (217) , ss SA SB , (3) 000 (3) Gankeviç, Viktor Yuriyeviç - Yavuz Toruk, brahim. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin nternet Sitelerine Bir Bak fl. Selçuk letiflim 5(2) , Türkçe ve ng. özet SB 311 ss. 000, SA Akp nar. smail Gasp ral 'n n Yay mlad lk "Mecmualar": Tonguç, fiafak. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Günerbüyük, Ça dafl. Mizah Dergilerine Bak nca. Evrensel Kültür (193) , ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Madran, Burçak. Mektubun Arkas n Görmek [Söylefli] Konuflan: Hülya Ertafl, XXI (63) , ss SB (4) Görgü, Elif. Bizden Habersiz Ne Bir Kifli Do ar Ne Bir Kifli Ölür. Evrensel Kültür (193) , 7-9. ss SB (5) Karaca, Emin. Ne Olacak Bu Medyan n Hali... Varl k 75(1204) , ss SB , (6) Karakad o lu, Gülflen. 80 Yafl nda Bir Kültür Evi Remzi Kitabevi. Hürriyet Gösteri (292) , ss SB

10 070 (7) 110 METAF Z K Ortafl, brahim. Türkiye'nin Bilimsel (SPEKÜLAT F FELSEFE) Yay n Potansiyeli ve Dünya ile Karfl laflt r lmas. Bilim ve Ütopya 14(163) , ss. 110 (1) 1995 SC Özgürel, Avni. Özgür Bas n n Bedeli. Varl k 75(1204) , ss SB , (8) Özsar, Mustafa. II. Meflrutiyetin lân ndan flgale Kadar Bal kesir Bas n (Temmuz 1908-Haziran 1920) Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Yaman, Feyyaz. Zaman Hat rlam yorum... rh+sanart (47) , ss SB BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Çelebi, Arif. Burjuva Saray n Felsefe Manast r "Frankfurt Okulu" Sanat ve Hayat (26) , ss SB Schiffrin, Andre. Özgür Bir Bas n n Bedelini Ödemek. Türkçesi: Osman 150 PS KOLOJ Deniztekin, Varl k 75(1204) , ss. 150 (1) 1964 SB 152 Kara, Hüseyin. Karakter ve Mizaç 320, 070 Nedir? Yeni E itim 6(21) 2007, ss. 070 (9) 2002 SB 510 Türky lmaz, Selçuk. fiark-i Rus 150 Gazetesi. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 14(1) , 150 (2) ss. Türkçe ve ng. özet. Karakelle, Sema - Seçil Canpolat SA , FELSEFE VE PS KOLOJ Tükenmifllik Düzeyi Yüksek lkö retim Ö retmenlerinin Ö rencilere Yaklafl m Biçimlerinin ncelenmesi. E itim ve Bilim 33(147) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 100 (1) Koç, Bozkurt. Çat flma Ba lam nda Saydam, Oktay. Sprache Zwischen Yalan ve Din liflkisi. Dini Mittel und Zweck der Philosophie. Araflt rmalar 10(30) , F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler ss. ng. özet. Dergisi 18(1) , ss SA 19 Türkçe ve ng. özet SA , , 400 2

11 150 (4) Araflt rmas ) F rat Üniversitesi Parman, Talat. Temel Çaresizlikten Sosyal Bilimler Dergisi 18(1) Temel Korkuya. Hürriyet Gösteri , ss. Türkçe ve ng. (292) , özet ss SA SB , (5) Vatan, Sevginar. Yafll l kta Görülen Kayg Bozukluklar : Genellenmifl Kayg Bozuklu u. Türk Geriatri Dergisi (11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Arkan, Atilla. bn Meymun Felsefesinde Tanr [Kitap Tan t m ] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Demiralp, Didem. Aristoteles'in Sanata Dair Düflünceleri. Dini 170 (1) Araflt rmalar 10(30) , Gürsoy, Kenan. Etik ve Tasavvuf ss. ng. özet. -Felsefi Diyaloglar- [Kitap Tan t m ] 2005 SA 19 Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya 700, 180 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. 200 D N 2003 SA , (1) 170 (2) Güler, lhami. Adil Olman n Sâiki Olarak Tanr ve Ahiret. Muhafazakâr Straughan, Roger. Ahlakî Geliflim, Düflünce 4(15) 2008, Dini Düflünce ve Davran fllar ss. Çeviren: Abdulvahit mamo lu, 2005 SA 35 Tuncay Aksöz, Sakarya Üniversitesi 200 lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. 200 (2) 2003 SA 61 Gündüz, fiinasi. Yaflayan Dünya 170 Dinleri [Kitap Tan t m ] Tan tan: 170 (3) Tümerdem, Y ld z. Yeniden K yasettin Koço lu, Diyanet (205) , ss SC 6 Yenicesine Ö renebilmek ve 200 Ö retebilmek. Türk Dili Dergisi 21(124) , ss. 200 (3) 1989 SA 20 Sambur, Bilal. Dini Gelenek Bireysel 170 Özgürlü ün Önünde Engel midir? Liberal Düflünce 13(49) 2008, Yatk n, Ahmet. Etik Düflünce ve ss. Davran fl n Yerel Yönetimlerde Hizmet Verimlili inin Artt r lmas nda Rolü ve Önemi (Elaz Belediyesi Örnek Alan SB

12 240 HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Armutak, Altan. Yahudi ve Hristiyan Dini Kutsal Kitaplar nda Hayvan Haklar. stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Öztürk, Ayhan. Amerikan Protestan Misyonerlerinin Talas'ta E itim Faaliyetleri. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Akgün, Engin. fiamanist Türk Halklar nda Kurban Sungusu ve Kendisine Kurban Sunulan Varl klar. Türk Dünyas Araflt rmalar (172) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Armutak, Altan. Yahudi ve Hristiyan Dini Kutsal Kitaplar nda Hayvan Haklar. stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , (2) Gökçen, Amed. Selamet Söylemi Yoluyla Felaket Ezidilik Üstüne Notlar. Sanat ve Hayat (26) , ss SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akçay, Mustafa. "Sünnetullah, F tratullah, S b atullah" Kavramlar n n Anlamland r l fl Üzerine. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. ng. özet SA (2) Akyol, Edip. Uzlaflmada Medine Vesikas Örne i. Diyanet (205) , ss. 297 (3) Altuntafl, Halil. Toplumu Ayakta Tutan Temel De er Olarak Kutsallar m z. Diyanet (205) , 5-8. ss SC (4) Apak, Adem. Âlim ve Devlet Adam Sahâbî Ebû Mûsâ El-Efl'arî (R.A.) Diyanet (205) , ss SC (5) Arkan, Atilla. bn Meymun Felsefesinde Tanr [Kitap Tan t m ] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss.

13 297 (6) Bayzan, Ali R za. Alevî Örgütler Armutak, Altan. slâm Dini Kutsal Kitab nda Hayvan Haklar. stanbul Alevîli i Tart fl yor: Alevîlik, slâm' n çinde mi D fl nda m? 2023 (81) Üniversitesi Veteriner Fakültesi , ss. Dergisi 34(1) 2008, ss. ng SB 121 ve Türkçe özet. 320, SA Bilgin, Kübra. Üsküdar' n Kültür 297 (7) Arslan, G yasettin. Teflbih Retori i Aç s ndan Kur'an' n Evrenselli i. Dini Araflt rmalar 10(30) , Hayat Çerçevesinde Hezarfen Necmeddin Okyay' Anlamak. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss ss. ng. özet SA SA , (12) 297 (8) Ça l, Necdet. Kur'an'da Yer Alan Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursundaki Din E itiminin Bilimselli i. Diyanet (205) , ss. Bafll ca Ziraî Temalar. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA SC (13) 297 (9) Çapç o lu, hsan. slâm'da nsan Ayd n, Muhammed. [Kur'anda Münasebet lminin Tan t m ] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. Onuru ve Sosyo-Kültürel Bütünleflme. Diyanet (205) , ss SC SA (14) 297 Da deviren, Alican. Kur'ân 297 (10) Ayhan, Halis. De iflmeyen, Sabit Kalan Yaflayamaz. slâm, 'Yar fl n' Diyor, Ama Merhametsizce, Ac mas zca, nsafs zca, Birbirini Ezerek Bir Yar fl stemiyor. [Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (205) , ss SC K raatinin Ana Dinami i: Harfler. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. ng. özet 2003 SA SC (11) 297 Ay k, Hasan. slâm Mant k Gelene i ve Do ulular n Mant. Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss SA (15) Demirci, Mehmet. Cenazede Toplumsal Bütünleflme. Diyanet (205) , ss. 297 (16) Düzgün, fiaban Ali. Varl k ve Bilgi Ayd nlanman n Keflif Araçlar [Kitap Tan t m ] Tan tan: smail Ifl k, Dini

14 Araflt rmalar 10(30) , ss SA SC (17) 297 Erdem, Mustafa. Günümüzde Kurban 297 (22) Karagöz, smail. "fiehitler Ölmez" mi? Diyanet (205) , ss. Uygulamas Üzerine Baz 297 (23) De erlendirmeler. Dini Karaman, Fikret. Kutsal Anlamak. Araflt rmalar 10(30) , Diyanet (205) , ss ss SC SA (24) 297 (18) Kaya, Ali. slam Hukukunda Gökalp, Yusuf. Politik-Karizmatik Liderci Anlay fl n Bir Tezahürü Olarak Zeydilik. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA SA (19) Gündüzöz, Soner. Bilgi A ac ndan R dvan A ac na Kur'an'daki lahî De erler Sisteminin Gizemli Dili. Diyanet (205) , ss SA SC 6 360, (25) Gürsoy, Kenan. Etik ve Tasavvuf -Felsefi Diyaloglar- [Kitap Tan t m ] Tan tan: Yakup Özkan, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss SA , (26) 297 (20) nce, Süleyman. Kutsal n Gücü. Diyanet (205) , ss SC (21) Karabiber, Nam k Kemal. Toplumlar Tehdit Eden De erler Erozyonu ve Kutsal. Diyanet (205) , ss SC Sebepsiz Zenginleflme [Kitap Tan t m ] Tan tan: Havva Altuntafl, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. Korukcu, Adem. Çevre Bilinci Oluflturmada Yayg n Din E itiminin Rolü. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet. Köksal, Hilal Ceyhan. Gençlere Hedef Kazand rma. Diyanet (205) , ss SC Marafl, brahim. bn Sina Felsefesinde Bir (Vahid) ve Birlik (Vahde) Anlay fl. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA Tan, Muzaffer. Horasan ve Maveraünnehir'de lk smâ'îli Faaliyetler. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA , 297

15 297 (27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Ünal,. Hakk. Sorumluluk Bilinci. Diyanet (205) , ss SA SC (28) Yaka, Eyüp. Sahih Adl Eseri Çerçevesinde bn Hibbân' n Tefsir Anlay fl na Dair Tespitler. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. ng. özet. 300 (5) Cemal, Mustafa. Cinselli in Kaos Teorisi. Atlas (178) , ss SB (6) 2003 SA 61 Çay r, Kenan. 'Teknik Bir Mesele' 297 Olarak nsan Haklar E itimi. Liberal Düflünce 13(49) 2008, ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Aktan, rfan. Dü ünden Direnifle, Direniflten Çöpe. Birikim (225) , ss SB SB SB (2) 300, Andaç, Feridun. Unutma Bilincinin Labirentlerinde. Varl k 75(1204) , ss SB (3) 1995 SC 203 Apa, Melih. Bozk r Bir nsan n 300 Yeflerebilmesi için Ayazda Kalm fl Toprak Yeterlidir. rh+sanart (47) 300 (9) , ss SB Bar fl, Dolunay Akgül. Sosyal Beceri Gelifliminde Çocuk ve Müzik. Millî E itim 36(177) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Bilge, Esra. Geçmiflten Günümüze Türk Kahvesi <Tüketim Kültürü Ba lam nda>. Türk Kültürü (1) (7) Çiftcio lu, smail. Orta Asya- Anadolu lim ve Kültür Köprüsü (XI- XVI. Yüzy llar) Bilig (44) , ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. 300 (8) Doksat, Mehmet Kerem. Dil Sohbetleri: Yar Muhayyel Sohbete Devam. Bilim ve Ütopya 14(163) , ss. Kekes, John. Adalet: Muhafazakâr Bir Görüfl. Çeviren: Cennet Uslu, Muhafazakâr Düflünce 4(15) 2008, ss SA Koç, Bozkurt. Çat flma Ba lam nda Yalan ve Din liflkisi. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA , 300

16 Macit, Mustafa. Türkiye'de Sosyal De iflme, Din ve Siyaset (Çok Partili Demokratik Hayata Geçiflten Günümüze Din-Siyaset liflkisinde Etkin Sosyal Dinamikler Çerçevesinde Bir nceleme) Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA , 300 Nergiz, Guliyeva. Azerbaycan-Türk Kültürel liflkilerinin Tarihsel Öncüleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (10) Oktan, Ahmet. Türk Sinemas nda Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yaz -Tura ve Erkeklik Bunal m n n S n rlar. Selçuk letiflim 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (11) Onanç, Gülseren. Çal flma Yaflam nda Kad n n Yeri; Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bir De erlendirme. Mercek 13(49) , ss SB (12) Sancar, Nuray. Türban, Modernleflme, Bat l laflma. Evrensel 300 (14) fien, Rahime Beder. Aile Mahremiyeti ve Mahremiyetin Korunmas. Diyanet (205) , ss SC (15) fievki, Abdullah. D flardal k ve çerdelik Yaklafl m Aç s ndan Kahve ve Ev. Hürriyet Gösteri (292) , ss SB (16) Tel, Mikail - Bahad r Köksalan. Ö retim Üyelerinin Spor Etkinliklerinin Sosyolojik Olarak ncelenmesi (Do u Anadolu Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Toker, hsan. Dindar Kad nlar n Güçlenme mkanlar -Efller Aras liflkiler Örne i- Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (17) 2008, ss. ng. özet SA (18) Tutkulu Sosyoloji Tutkulu Toplum: Liselerde Sosyoloji E itimi. Liberal Düflünce 13(49) 2008, ss. Kültür (193) , 4-6. ss SB SB , (19) 300 (13) Ya basan, Mustafa - Fuat Ustakara. Serdaro lu, Eyüp. E itim Herkes için, Roman Vatandafllar m z çinde... Yeni E itim 6(21) 2007, ss SB Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki letiflimsel Ortam Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araflt rmas (Gaziantep li Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler 8

17 Dergisi 18(1) , ss. Yazmak. Türk Yurdu 28(245) Türkçe ve ng. özet , 69. s SA SB (6) 320 S YASAL B L MLER Bidet, Jacques. John Rawls'un Abdirashidov, Zaynobidin. Tatar Hayat ndan Bin kinci Gece Yahut Kad 'n n ftiras. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi 14(1) , ss. Y k c l Eflitlik, Hakkaniyet ve Sosyalist Kimlik. Birikim (225) , ss SB (7) 1983 SA 13 Bozçal, Veysel F rat. Türkiye'nin 340, 320 Kürt Sorunu: Birikim (225) , ss. 320 (1) 1975 SB 50 Ad belli, Bar fl. Asya Pasifik'te Eylül Sonras Dönemde Çin-ABD liflkileri. Stratejik Analiz 8(93) , ss SB (8) Bozkufl, Y ld z Deveci. PKK, Da l k Karaba 'a Yerleflebilir mi? Stratejik Analiz 8(93) , 8-9. ss SB (2) 320 Arslan, Esat. Washington-Ankara Ekseninden Pakistan (81) , ss. 320 (9) 2002 SB 121 Boztemur, Recep. Tarih ve Sosyal 320 Bilimler Yaklafl mlar yla Bölgesel Tarih ncelemeleri: Orta Do u Tarihi Araflt rmalar. Global Strateji 3(12) 2008, ss. 320 (3) Ba dat, Hayko. Türkiye Ermeni Toplumunun Son On Y l. Birikim 2005 SA 30 (225) , 7-8. ss SB (10) 320 (4) Cabbarl, Hatem. Ermenistan'da Bayzan, Ali R za. Alevî Örgütler Muhalefetin Devrim Çabalar ve Alevîli i Tart fl yor: Alevîlik, slâm' n Devrimi Oluflturan fiartlar. Global çinde mi D fl nda m? 2023 (81) Strateji 3(12) 2008, ss , ss SB SA , (5) 320 (11) Bedir, Eyüp. Büyük Dava Adam, Chin, Larry. Butto'nun Katli ve Büyük Hoca ve Büyük nsan Kamil Pakistan' n Destabilizasyonu Turan' n Vefat ve Arkas ndan Hamlelerinin Ard ndaki Anglo- Amerikan Emelleri. Çeviren: Ahmet 9

18 Kubilay, 2023 (81) , Malatya Cinayeti. Birikim (225) ss , ss SB SB (12) 320 (18) Çeçen, An l. Pakistan'dan Kirlistan'a (81) , ss SB (13) Çevik, Abdülkadir. "Sovyetler Y k l nca Osmanl 'n n Yas n Hat rlad k" [Söylefli] Konuflan: Ömer Bekeç, Kadir Çimen, Türk Yurdu 28(245) , ss SB (14) Çuhadar, Cengiz. Siyaset Kavram n n Felsefî Kökenleri. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA (15) Çuhadar, Cengiz. Tarihî Süreç çerisinde Felsefî Bir Kavram Olarak Anarflizm. Dini Araflt rmalar 10(30) , ss. ng. özet SA 19 Demiray, M. Güner. "Kemalizm"den Yoksun Bir Anayasam z Olur mu? Türk Dili Dergisi 21(124) , ss SA (19) Demirci, Fatih. Tanzimat' n Erdemi: Özelefltiri ve Adalet Problemati inin hyas. Muhafazakâr Düflünce 4(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 340, (20) Demirci, Nefi. Kerkük Referandumu. Türk Yurdu 28(245) , ss SB (21) Duru, Ogün. Pakistan Ziyaretinden Notlar. Stratejik Analiz 8(93) , ss SB (22) 320 Ekfli, Muharrem. AB'nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz 320 (16) Ortakl. Global Strateji 3(12) Dalar, Mehmet. Uluslararas 2008, ss. Hukukta "Hakl Savafl" Doktrini: Bir Problemin Analizi. Muhafazakâr Düflünce 4(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (17) 1975 SB 50 Danzikyan, Yetvart. Sünni-Türk 320 Örgütlenmenin Varolufl Rutini: (23) Elçik, Gülnur. 30 Y l Evvelden Meflruiyete Bakmak Do u Mitingleri ve DDKO'lar. Birikim (225) , ss.

19 320 (24) stemiyor. Stratejik Analiz 8(93) Emekli General Farkash , ss. Ortado u'daki Son Geliflmeleri 2001 SB 177 De erlendirdi. Haz rlayan: Ceren 320 Gürseler, Stratejik Analiz 8(93) , ss. 320 (31) 2001 SB 177 Gürseler, Ceren. Krizlerin 320 Pençesindeki Ülke: Cezayir. Stratejik Analiz 8(93) , 320 (25) Erdo an, Mustafa. Adalet ve Eflitlik ss SB 177 Muhafazakâr Düflünce 4(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (32) 2005 SA 35 Hal c, fiaduman. Türk Ocaklar n n 320 Yeniden Aç l fl ve Hamdullah Suphi Tanr över'in Beyannamesi. Türk Dünyas Araflt rmalar (172) , ss. 320 (26) Eren, Oya. Türkiye S n r ndaki Metzamor Nükleer Santrali Ne Zaman Kapat lacak? Stratejik Analiz 8(93) , ss SA SB (33) 320 Hasano lu, Mürteza. Azerbaycan' n 320 (27) Erkmen, Serhat. Annapolis Zirvesi Çözüm Yerine Umut Üretti. Stratejik Analiz 8(93) , ss. Etnik Yap s ve Etnik Çat flma. Kar nca 73(853) , ss SB SB (34) Hoflbaht, 320 (28) Eryi it, Süleyman. "Ümmetten Ulusa" Türk Yurdu 28(245) , ss SB (35) 320 (29) Gözen, Ramazan. Uluslararas liflkilerde Güç ve Adalet. Muhafazakâr Düflünce 4(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Lütfali. ABD'nin ran'da Etnik Politikas. Kar nca 73(853) , ss SB Irat, Ali Murat. Aleviler ve "Medeniler" Birikim (225) , ss SB (36) 2005 SA 35 lgen, Abdulkadir. Parvus Efendi: 320 Kozmopolit Bir Yahudi 320 (30) Enternasyonalisti. Türk Dünyas Araflt rmalar (172) , Gürseler, Ceren. "Il ml " Araplar, ss. Türkçe ve ng. özet. ran ve Hamas'a Cephe Almak 1980 SA