k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr."

Transkript

1 islam dininin Azerbeycon ve Hsrzemde lu:91_opl bagarilanndan en bliyugu ;uphesiz TURK OCUZ BOYLARI'nrn hem de milyonlaia varan brlyuk k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr..,. Ztra O$uzlarrn Muslriman olmalarr; islam Dini, Muhammed Ummeti, Mijsluman TLirk milleti hatta lsl6m ve insanhk tarihinin kaydetti!i en buyul< hidiiyet olaylarrndan biridir. Artrk bundan boyle Trlrkiuk dunyasr ve onun cthanr krrcaklayan "Ktzil Elmq', rilkirsr-lnir, l:tr Afiwz Tiirkleri tenrsil edecel<lercii. gimdi onlar qe(ek marrada "Allah'rn Erleri" olmuslarclr. yuruyen da!lan andrran bu Allah'ln askerleii bunslan hovle " B ai,t' v a yonelece kl er, " Sel Eukl ul a r,' adtyia ll:t i i a d ve "Asmanltlar" adryla istctnbul surlarr orrijncle gtrrrineceklerrj -..f l":l 13l ".&.u.'_ Y i.,:i.irtr. #f'tu.,_.. ".tl i{il irn{':l}r:i':i{ ",1 ii;l ; i i

2 AZERBAYCAI\ - }IARZEM ve IUNX OGVZBOYI^ARI An{snrDA istatuivtr hof. Dr. Zekeriya fitafqf

3 Ttirkler'in Miisliimanhir Kiilliyitr: I YEDIKUBBE YAYINLARI: 11 T0rkleCin M0slUmanlrgr K0lliyAtr: 8 - Azerbaycan - Haaem ve T0rk Oguz Boylarr Araslnda lslamiyet O 1. Baskr : Temmuz,2005 ISBN: x llmiyazrsma Adresi: Prol. Dr. Zekerlya KlTAPgt K. Karabekir Cad. Hoca Hasan Sk No: 1Sl4O7 Tel: Meram / KONYA x zekeriyakitapci.com lsteme Adresi: Rfat I(ARAKOL $erafettin Caddesi6z lghanr A Blok lgt 2. KONYA Tel: O Fax B0 49 Kitabtn her hakkr mahluzdur. Eserin; M0ellifin yazrh mtisadesi olmakslzrn tamamen, lfmgn veya herhangi bir deligiklik yaprlarak yayrnlanmasr dijitalortamlarda golaltrlmasl veya bir bagka dild gevriterek yaynlanmasr yasaktr. AZERBAYCAhI. riarzem ve ninx oguz BoYLARI Anrrsrr{DA istatuiver Dizgi DIZGI EVI Tel: Kapak Tasanm GRAFITO l*pr"r"-baskr-cilt SEBAT OFSET MATBAACILIK Tel: ,{ Foc 0.31}2. g2s7 N s batosobat.com kof. Dr. Zekeri.ya fitafqf Ph. D. Karagi Un- Pakistan Assot Pnof. Jos. Un N[ierYa

4 hof. Dr. Zekeriya KiTAPQI, isparta'run Yalvag kazasrnda dopdu. (1937) Orta ve Yiiksek tahsilini Tiirkiye'de tamamladr. Bu arada Karagi Universitesinden temin ettigi bir bursla Pakistan'a gitti ve Edebiyat Fakiiltesinde "Doktora" gahgmalanna basladr. Qegitli ydnled ile "el- Cdiuln EserleriAbbasiler Devinde Tihkler" konusundaki tez Eahqmalan ile "Doktora Ph. D." payesini kazandr^ (1968). Prof. Kitapg, Pakistan'da bulundulu yrllarda "Pakistan Radyosu Tiirkge Program Servisi - Karagi" de wman olarak galgu. Ttirkiye'ye ddndiikten sonra Devlet Planlarna Tegkilatrna girdi (1971). Sosyal Planlama Dairesi; Illuslar Arasr Qok Yiinlii Teknik ltbbhgi gubesinde (RCD. CENTO) "Uznarf'olarak gah;r. Tiirkiye iran ve Pakistan arastnda kurulan Kalkrnma igin Bdlgesel igbirli[i (RCD) gergevesinde bir gok dnemli kiiltiirel program toplantrlanna katrldr. Daha sonra Atatiirk agrlan ve gimdiki adryla "ilahiyat Fakiiltesi"nde gdrev aldr. Prof. Kitapgr, burada "Emevilcr Dewinde Maveraii'n-Neht'de islfuniyet" konusundaki ilmi tez gahgmalan ile "ishm Tarihi Dogenti" oldu. (Ankara Universitesi Dil Tarih ve Cogafya Fakiiltesi, 1976). Prof. Kitapgr, 1978 yrhnda Jos Universitesi Edebiyat Fakiiltesi'nin teklifini kabul ederek Nijerya'ya gitti. Orada beg sene kaldr. Fakiiltenin Dini E$timler Biiliimiinde; ingilizce olarak Osmanh Tarihi, isldm Tarihi ve Medeniyeti derslerini okuttu. Aynca Dini Elitimler Biiliimii Bagkanhfr ve Dekan Vekillili gibi idarf gdrevlerde bulundu. Ekim 1982de Tiirkiyeye ddnen Prof. Kitapg: Frrat Universitesi Fen Edebiyat Faktiltesi (ElaaS)'da gdrev aldr. Burada Tarih Biiliimii Baqkanhg yanl srra, birgok akademik, sosyal ve kiilturel faaliyetlerde bulundu. Prof. Kitapg, 1987 yrhnda "Tarih Profesiirii" olarak Selguk Universitesi Efitim Fakiiltesi (Konya)'ya rayin oldu. Prof. Kitapgr burada da Dekan Yardrmcrblr Biiliimii Bagkanhfrnt yapnx$ aynca ilmi aragtrrma ve yayrnlan yanl slra ktiltiirel faaliyetlerine de devam etmigtir. Prof. Kitapg, Mlli ve Milletlerarasl birgok kongrelere kahlnlg, ilml tebliller sunmu$tur. hrytlkce ve Arapgayt gok iyi bilen Prof. Kitapgr,mn bu dillerde yaynlannlg kitap ve aragtrrmalan vardrr. Aynca. Farsga ve Urduca'yr da bilmektedir. Prof. Kitapgr yrhnda emekli olmugtur. ilmi ara$urma ve gahgmalanna butun giictiyle devam etmektedir. Kitapgrnrn gimdiye kadar yazmrg oldulu biitiin kitaplar,,yedi KUBBE YAYINLARI" vasrtaslyla basrlmrg ve Tiirk okuyucusuna sunulmugtur. Bu eserler kendi ktilti.ir tarihimizin yapr taqlannt olugurmaktadrr: YBDI KABBEYAYINI.ARI 6NsOz Ttirkler'in Miisliiman olmalanru bir KUfiY at haline getinnek igin gktrf,mrz bu gileli ilim yolculufunda bu defa Azerbaycan, Harzem ve di$er Tiirk Oiuz Boylan iizerinde durulmug, isl6m hidayetinin bu topraklarda nasrl yayrldrir, bundan da <jte nasrl bir meden.iyet ve ktiltiir haline geldi$i sorusuna her zaman oldu$u gibi yeterli bir cevap aranrnrghr. Gerqekte Azerbaycatt, Hatzett bu arada Oguzlar'n yagadr$r Ust Yurt ve di$er kuzey bolgeleri, isl6m dini'nin erken devirlerde aydrnlathfr en ijnemli Ttirkltik merkezi ve en genig Tiirk co$rafi bolgelerinden biriclir. Bpnlardan hele hele Azerbayca.fi'Ln islam dini'nin yayrlmasrncla qok ayil bir yeri ve oncelikli bir durumu vardrr. Zira Hz. Peygambe/in vefatrndan hemen sonra girigilen fetih hareketleri ve islfrm dini'nin, bir taraftan Doiu Turan Yurdu, diger taraftan Ka.fkasga ve difrer Kuzey Tiirk bdlgelerine dofiu g*tr$r bu hidayet yolculusunda, hem de bu en erken devirlerde u$radr- Sr Ttirk vurtlarrndan biri de gtiphesiz bu gi.inkii Azerbaycan olmuetur. Zira islam hidayet giineginin feyizli rg;rklarr, ilk defa bu topraklar iizerine diigmtig, buralarda koklegrnig, dal budak salmrg ve Azerbaycqn daha ilk "Sahqbe" ve,'tabiilef, asrrnda ozbe oz bir isl6.m yurfut haline gelmiqtir. Azerbaycan'daki dini ve islami geliqmeler, bununla da srnrrh kalmanuqbr. Biiylece daha sonraki vrllarcla islim hidayetinin Ilazar ve Bulgar Yurtlartna giden tarihi yolu aqrlmrg ve bu bereketli Trirk b6lgelerinde giriqilen islsmi tebli$ ve irgad faaliyetleri iqin Azerbnyc:nnbk iis haline gelmig ve bu bol,le uzun asrrlar devarn etmigtir. Bu bakrmd an islilrn d.ini'ninbu

5 6 en erken clevirlerde hej} Hazarlar ve Brrlgarlar, hern cle Hnrzem ve ust Yart glbi kuzey Tiirk b<ilgeleri ve buralarda ya$ayan Tiirkler arasrnda yayrlmasr ve buralarda Tiirk varltirnrn daha yo$un bir hale gelmesinde Azerbaycnn Miisliimanl$mmher zaman gok ayn ve onemli bir yeri olmuqtur' Hadd-i zattnda islam dininin Azerbaycan'da yaytlmasr ve buralann en erken devirlerde bir "D6nt'l-Isl6rn* islfrm'm 6z Yurdu" haline gelmesinde Mtisliiman Fatihler'in gok bir veri vardrr. Zba, isliln dini'ninyeni fethedilen iilkelerde yayrlmasr l/s. 6mu devrinde bir "clevlet politileasl' haline getirilmig ve yerli halkla yaprlan sulh anlagmalarrnda, islfun dini'nin bu iilkelercle yayllmasrna ayn bir ozen gtisterilmig r''e bunu tegvik eclen ci,nemli macldeler konulmuptur' iqte Azerbaycanbu konuda en ganslt ve bundan en qok nasibini almr$ Ti.irk iilkelerinden biridir. Oyle ki, bu devirlerde Azerbaycan halkr ile yaprlan siyasi bang anlagrnalannda genellikle hep qoyle clenilmigtir: "E{er sizler istiltn dini kabul eder, flnmazlartntn dosdo$ru kilar ue nrallnrtntztn zekattnt aerirseniz, bu takdirde bizim din kardesimiz sayilrsttttz ve biz sizleri kant g6zetiriz. Kimki Allah's Onun Peygatnberi, Onwt kitaytlan ae Ona htanan rniiminlerclen yiiz geoitirse arttk bizim igin onlarla kareiltkh. yalm kiltng ha.rbetmektenbapka yapacak bit Eeyler yoktur. $iiphesiz AIIsh (hig bir zaman) hain ae algaklan seametnietir. Evet yukarda da gciriildti$ii gibi, anlagma metinlerinde ye1 alan bu ve benzeri iizendirici maddeler Azerbaycan halkn'un gonli.inde Allah'rn hidayetine giden volu agtr$r gibi, Miisliitnan Fatih ve idarecilerin onlarrn, miisliiman olmalart hususunda gosterdikleri sami gayret ve tegviklerinde bunda ayrr bir tesiri olmugtur. Biitiin bu bag dtjndiiriicti bayti ge' ligmeler sonucu Azerbaycan halkr, istdm dini'ni sevmiq, o- nunla birlegmig biitiinlegmig ve Azetbeyc(tn l'esa zamanda parlak bir islarn iilkesi olmugtur. islftm diri'nin; yukarda da ifade eclilcligi gibi Azer' Itaycan'da gtiqln bir din haline'gelmesi ona; kazey Tiirk bijlgelerirrde yeni ufuklar aqmrg ve bu hidayet ri.izgallan buradan Hstzern Tiirk diyanna yol bulmugfur' Gergekte Harzem; Ceylrun nehrinin bir ga$layan halinde Aral gfliine dokiildiiiii bereketli topraklar sanki bir "lrlil deltas{' gibi, bir biiyiik medeniyet merkezi olmasrmn yanl srra, kuzev i.ilkelerinin sosyal, ekonornik ticari ve dini hayatrnda bi.itiin Eski ve Orta-Qa$lar boyunca gok onemli bir rol oynam$hr. Harzem'in) gerek Hinilistsn dan gelen Hind Baharat yolu, gerekse giiney ve kuzey Asyadan gelen stratejik ipek Yolu'nun kuzey Tiirk kavimleri ve Orta'Avrupa istikametinde ve tam bir kavqak noktasnda bulunmast, bi.iyiik ticaret kervanlarlnm bir u$rak yeri olmasr ve buralardan Kuzey tllkelerine biiyi.ik kafileler halinde kervanlar diizenlenmesi islami devirlerde Hsrzern'in onemini bir kere daha artrrmrgtrr. Ne var ki, islam hidayet gtineginin buralan aydrnlatmasmdan sonra, Eski ve Orta-Qaflarm bu ticaret merkezi islami devirlerde artrk Tiirk islam medeniyetinin en parlak merkezlerinden biri olmug ve bu bi.iyiik medeniyet rnegalesini taqryan yiizlerce, binlece Tiitk astllt ilim adamr yetiemigtir. igte istfrn dini'nin kuzey Tiirk bolgelerinde etkili olmasr, islarn mirasrmn bu giinlere kadai gelmesi, miisliirnan varh- Srn hernen her devirde dimdik hayatta ve ayakta kahnasr her 7

6 8 geyden once Harzem'inbu clevirlerde gok giiglii bir Ti.i.rk ve islam tllkesi haline gelmesi ile miimkiin olmugtur. Her ne kadar Hsrzemdeferli islam komutam Kuteybe b. Miislim tarafindan fethedilmigse de isl6m d'inibu topraklarda daha sonraki yrllarda yaynlmrq ve koklii bir din haline gelmigtir. Buna sebepte islam dini'nin; Aga{r. Tiitkistsn da tutunmasr, Baykent, Btthata ve Semetkant gibi, Tiirk gehirlerinde yayrlmasr ve bu.ndan da ote, yeni iman ategiyle yamp duran Tiirk miicahid gazileri tarafindan Hsrzem'in bir "Datw'I-Kiifiir", "Hayrrt" bir 'akiifut cephesi" olarak goriilmesidir. Zira Agap Tiirkistan gehirlerinde kurulau "Ribntla{'ve bu hayrr mtiesseselerinde yetigerr ve kendilerini 6zellikle smtr boylarlndaki kafir Tfirkler arasrnda islam dini'nin yayrhnasrna adayan miicahid gazilet, Hatzetn'e yo' nelmig ve burasrm bir cihad cephesi ilan etmiglerdir' Asrl bundan sonradrt ki bagta Agap Tiirkistnt olmak iizere Turan Yurdu'nun difer bir Gok sehirlerinden llanem cliyarrna bir ilim "irfan giiga'de baglamrg oluvoldu. Bu gogiin gerefli yolculan, kendilerini Allah'a, Onun yice lteygambe{ine ve islfrm dini'ne adamrg yiice kimselerdi' Bu bakrmdan Harzem bu ilk devirlerden itibaren bir cok abid, zahid, islam alimleri, miisliiman tacirler ve "Tilrktnen Der ztigleri"nin uirak yeri olmuqtu r. Hatzett de bu islam'rn kara sevdahlan tarafindan qok giiqlii ve bir o kadar da sa$lam bir islamlaqhrma faaliyeti baglamrg ve bu boyle birkac kugak devam etmigtir. Harzem'in bize g6rc; bu rlevirlerde islam dini'nin yayrlmrq oldufu cliier Ttirk bolgelerinden Eok daha farkh bir yonii vardrr. $oyle ki; bagta Haznilar ae Bulgarlar olmak iizere difer bir qok T'iirk Yurtlarrna isl6miyet once bir din olarak girmig ve aradan qok uzun bir siire geqtikten sonra ancak bir kiiltiit ve medeniyet haline gelmigtir' Ne var ki bu Harzem iqin higte btiyle olmamrqhr ' Zita islfrtn 'dini' Harzetn'e saciece bir ctin defldl ayru zamanda bir killtiir ve meilmiyet olarak girmig ve bu topraklar en ktsa zamanda ftirk islam ktiltiir ve medeniyetinin en parlak, en onemli rnerkezlerinden biri olmuqtur. Diier taraftan islfrtn dini'nin kuzey bolgelerinde kazandr$renbtiyiikbagarrlardanbirisidetiirkosuzboylannrn hem de milyonlara varan biiyiik kafileler halincle Miis- Itiman olmalatrdrr. Gergekte OSuzlat' n rniisliiman olmalan; isl6m dini, Muhammed ommeti, Miislil,mnn Tiirk nilleti, islfrnt ve insanhk tarihfuin kaydettigi en biiyiik olaylarrlan biridir. isl6m dini s*efli tnrihinde Ti)rk a{uz boylartntn Milsli.intan olmalarmdan Qok daha biiyi)k eok daha pnrlak, gok dahn gerefli hiq bir znfer knzanmamryhr. Bilincliii gibi, Tiirk OE*z Bo.ylan; bu devir:lerde' Harzem Aral Gtitii EeVresi yani [ist Yutttaki O{uzlat Seyhun nehrinin orta yataklarrndaki "Orta Oiuzlay'', aynca ispicab'a kadar uzanan ve Qin'e srmr olan yerlerdeki Doftt ciheti Oduzlan olmak iizere bu tig an4 colrafi bolgelerde mekan tutmug bulunuyorlardt. Ne var ki bunlardan IslAm dini igin o devirlerde en tehlikeli olan Orta Seyhun yataklarrndaki Orta Oduztan idi' Ofta Oiuzlanntn yerlegtiii bu bdlgeler, kelimenin tam anlamr ile "Datu'l-Kiifiit" kiifriin oz yurdu olarak kabul ediliyordu' Nitekim IX' ve X' Asrrlarda yagam$ olan islam coffafyacrlanmn hemen hepsi, bu konuya aynr g6zle balcmglar ve Orta Seyhun Oduzlannt Dhru'isthmla, Dhru'l-Kiifr arasnda bit kimg srrfi, eskilerin

7 10 tabiri ile bfu "Hadd-i fasr.la" olugturduklannr kaydetmiglerdir. \ Bununla beraber onlara gorc O{uzlar; Eok cesur atilgan, yi{it, mert, ata binmeyi ae kilme kullanmayr seaen kahraman insanlardr. $imdiye kadar hiebir tiiq onlart kendi idareleri alhna a- lamamryil. Onlar hem de hie beklenmedik zamanlarda islhm illkelerine akm ae yn$ma hareketlerinde bulunduklan gibi, avnca Harzem ae Hazar Yurtlannda akmlar y apry orlarfu ki milsliiman idarecilerin go$u zaman bunlart dnlemeleri miimkiin olmuyordu. O{uzlar yukarda da ifade edildifii gibi, islamiyetten once hiqbir din ve milletin siyasi hakimiyeti altrna girmemig- Ler, Qrta-Asyabozktlarrnda bir deli rizgar gibi kendi baqlarrna buyruk, her zaman htir ve yarr gogebe bir hayat y'agamrglardrr. Onlar btiyiik cedleri O$uz Han'rn orf, adet, anane ve torelerine baih kalmrglar, milli ve dini varhklannr, islam dini ile tanrgmcaya kadar bu qekilde devam ettirmiglerdir. $imdi bu giizel ata binery giizel krhng kullanan insanlar arhk Miisliiman olmuglarfu. Zaten mert, zaten cesur ve yifit yaratrlrgh olan O{uz Tiirklen gimdi islam'rn gayrel gehamet gehitlik ve gazilik gibi yiice mertebeleri, hulasa o- nun maddi, manevi biitiin yiice de$erleri ile birlegtikten sonra onlarrn kargrsrna artrk adr, ganr ve gohreti ne olursa olsun higbir gtig grkamayacakh. igte ytice Allah'n mtiminlere bir "kurtancilar orihtsu" olarak gondermeyi vaad ettifi kavimde bu O[az Tiirkleriidi. Artrk bundan boyle Ti.irkli.ik diinyasr ve onun ciham kucaklayan "Ktztl Ehna" i.ilki.isiinii bu O{uz Tihkleri temsil edeceklerdi. $imdi onlar gergek manada "Allah'tn askerleri" olmuglardr. Ytiriiyen da$larr andrran bu Allah'rn askerleri bundan boyle "Batt"ya yonelecekler, SelEtklular adryla Ba{dad ve Ostnanlilar adryla istanbul surlarr oniinde gortineceklerdi. Artrk bundan biiyle islam diinyasrmn Kaggat onlerinden Viyana'ya Don-Yolga boylan, Ktrrmdan, istanbul'dan Hab egistan,a, Basra Korfezinden Atlas okyanusu sahillerine kadar bu ugsuz bucaksrz tilkelerde, Muhammed i.immetinin mukadderatrna igte bu iman erleri, islam'rn sanca$mr bir iklimden difer bir iklime kogturan O{uz Kahtamnnlan hakim olacaklardr. igte yukarda da ifade edildiii fum israu ffi-ri- YATI'nrn bu eserinde bagta Azerbaycan olmak iizere Harzern Tiirk diyan ve Tiirk O{uz boylar,'ttnt' miisliiman olmalarr tizerinde durulmug Ofiuz Han destamnrn bir bagka y6nti yani O{uzlannistfrm destant yazrlmrg ve Ti'irk okuyuculanrun irfan zenginliiine sunulmugtur. Bu destanlar okunmadan Tiirk milletinin tamnmasl, onun tarihi misyonun bilinmesi miimkiin de$ildir. B ag art a e muo affakiy et Allah' t andr. $ubat 2005 KONYA Prof. Dr. Zekeriy a KiTAPCI ci. com 11

8 13 iqinoxirrn nininci ndruu AZERBAYCAN'DA israuiyrr isrim "tuy,it rt"t:usll$tu*rathf, r. AZERBAYCAN',IN ranihi CEqn4igi ve rull.rur DOKUSU Azerbaycan'rn Tarihi Bir Realite.'. '...'...24 Azerbaycan'rn Tarihi Gegmigi ve Ttirkli.ik Dokusu.'.."...'...'..'...26 Sabir Tiirkleri Azerbaycan Topraklannda'...'...,.'...'...'.".'...28 Nigirvan ve Yeni Geligmeler......'...'...'29 Azerbaycan Tiirkliik Dokusu ve Araplar '...'...'...31 Dinler Arasr Miicadele de AzerbaycanZetdigtliik...'..'..."."...33 Dinler Arasr Miicadele de Azerbaycan: Hrristiyanhk ".. "'.'...'.'...'.' 35 Yah0dilik ve $amanizm..'...'...'35 II. AZERBAYCAN'IN UUSTUUEN ARAPLAR TARAFTNDAN KISACA FETHi Hz. 6mer'in Yeni Hedefleri...'.'.'...'.....'...39 Hz. 6mer'i Meggul Eden Ulke Azerbaycan..'...'40 Azerbaycan'rn Fethine Giden Yolun Agrlmal.'.."...'.'...41 Miisltiman Araplar Azerbaycan iglerinde......'...43 Azerbaycan'rn Fethi......'.-'...'...44 Hz. Osman ve Aze;rbaycan Fetihleri.....'.'..'..'...'.'...46 Hz. Ali ve A2erbaycan...'......'...48 Hz. MuAviye ile Baglayan Yeni Fetihler...49 t

9 14 15 III. MUSLUMAN ARAPTATiHIERi VE AzERBAycAN'rN runrrur nnarirnsi Azerbaycan Tiirkltik Realitesi ve}{z. MuAviye...51 Hadislerin Krsaca Deierlendirilmesi ry. isram HinAvnr currlngi AzERBAycAN TOPRAKLARINDA......s9 Azerbaycan'da islam'rn itk eyak Sesleri...59 Anlagmalarrn Safladr$r Yeni Haklar...60 Azerbaycan'a Olan Sahabe Akrnr Miisliiman Arap Aileleri...67 Azerbaycan'rn Biiyi.ik $ehirlerinde islamiyet Yeni Cihat Erleri Azerbaycan Topraklarrnda Azerbaycan'da Yeni islami Geligmeler islim Dini Ermeniye Topraklannda Azerbaycan'rn ig Krsrmlarrnda islamiyet...78 Erdebil'de islamiyet... v. AZERBAYCAN israu irurcrlq.nnrrn TAMAMLANMASL Hz. MuAviye ile Gelen Yeni iman Esintileri Tiflis islam inkrlabr...88 TiflisislAminkrlabr'mnYazrhMetinleri....,...91 Tiflis islam AhitnAmesinin Delerlendirilmesi Tiflis ve Halisine islam Mrirgitlerinin Gcinderilmesi Tiflis islam inkrlabrmn Gegmigi...98 VI. AZERBAYCAN MUSLUMANLIGININ ABBASiLER DEVRi Baf,dat Ti.irk Varh$r ve Azerbaycan..., Muhammed b. Sul; ilk Azerbaycan Valisi Miibatek et-ti.irki ve Kazvin'in Bir Tiirk $ehri Olmasr AfginveBerzend'inYenidenimarr Biiyiik Bof,a Azerbaycan'da BAbek ve Hi.irremiye Tegkilatr......""' 112 BAbek AbbAsi Halifeleri Kargrstnda.'. '..."..." 115 BAbeKin Yakalanmasr ve Sonu.'...'..'.118 Sonug.....'..'...' Azerbaycan'daki Yeni Hayri Geligmeler...'...'...:.....1,23 iran Zbrdi.igtliiiiiniin Yeni $dr: $iilik.'...'...'1.24 Hrristiyanhsrn Tiikenen Umidi L26 islam Dini ve Azerbaycan'm Ttirkltif,e Agrlmasr. '...1'27 irinci sorun,i HARZEM TURK YURTLARINDA. isrnmiyet r. HARzEM'iru tanist GEqMi$i ve TURKLUK DOKUSU... Ijlarzem'in Tiirkltik f)okusttnun 'Iarihi Clegnriqi..'...'.'.'.'...'.'.'.'.'.'.' 133 Harzem Ti.irkli.ik Dokusunun Kaynaklart '...'...1'37 Harzem'in Tiirk Dokusunun Beslenmesi...'...'...'. L38 Harzem'deki Eski Din ve Ktiltiirler '...1'41' Harzem'in Mtisliiman Araplar Tarafindan Fethi...'143 Kuteybeb.MiislirnlinHarzemSeferi rr. HARZEM',DE GELi$EN YENi HiDAYET A6ACI......:...14s islam HidAyet Giinegi Harzem Topraklannda...'... '...'l'49 llarzem'de istamiyeiin ilk Yrllan Harzem'in islim Dini iqin Bir Heclef Ulke Olmasr...'..."...'.'.'.150 Kifir I'Iarzem Hiikiimdarrnrn Mtsli.iman Olmasr... '...'...".'-152 l{arzenrlde islamiyet'in Yayrhgr Sebepleri... '..'..-...'157 Harzem HidAyet Yolu'nun Yolculan.'.'...'.'.'.'.'...'.' ibn Fadlan [{arzem'de.....'...'...' 162 l-iarzem'de islimiyet'in Yaygrn tsir FIdIe Gelmesi.'...'.'.'.'."..."' 154

10 16 rrr. HARzEM'ri uusruvreru racinrnn israna ninaynrixin sizuerinnn ,gs Harzem Miisliimanhsrmn Uluslar Arasr Onemi...1"69 Harzem: Tarihi TicAret Yollarrnrn KesiEtiii Utte...,.... 1"69 Harzem TicAretinin Dinarrrikleri....,..".^171...,... i :' T'iirk Asrlh Koleler... ibn Fa<llan'rn Grizlemi... Miislriman Tiiccarlar islam'm Hizmetinde Gogebe'ler Arasrncla islimiyet...i Harzem Bir Medeniyet Merkezi OIuyor ibn Batuta ve Harzem Miisltimanh$r IV. HARZEM islau DEvLETiNiN YENi PoLiTiKASI HAZARLAR BTJLGARLAR VE RUSLAR ARASINDA israuiynlin v1,ynuasr Yeni F{arzem islim Devleti ve l-.iazarlar....:187 Harzemlelin Hazarlarla Dini iligkileri..., Harzem'lerin Haza{larla Dini Dayanrgmalan.., Rus Prensi VilAdemir'in Miisliiman OImasr uquncusdrunl TURK OGUZBOYLARI ARASINDA isramiyer islim Diinyaslmn Miistakbel Liderleri islam Hidayet Nuru ile Kucaklagryor I. oguz HAN TURK'UN Rna.H,IN HiDAyETiNE cionru yolda ix,c,ra.sr...., OSuz Han ve Onun Tiirk Maqeri Vicdamndaki Yeri O$uzlarrn Miisliimanh$rmn il6hi Mengei Of,uz Han'rn Babasrna Kargr ilk Dini Bagkaldrrmasl Oluz Han'rn itt Clhat Qaf,nsr Zi'l-Kameyn O$uz Han mrdrr? Of,uz Han "Haniflik" vehz.ibrahim '6 Hz. ibrahim'in Ttirk Hakammn Krzr ile Evlenmesi Kantura Of,ullarr Hz. Peygamber'in Dilinde Oiuz Han Devletinin Yrlahgr ve Ofruz BoyIarr Oiuzlarrn Ti.irkistan'a Dairlma ve Yaytlmalarr Ti.lrk OSuz Boylarrrun Dini inang ve Yagayrglan II. TURK OGUzBOYLARI ARASINDA TSTAU HiNAYET FIRTINAST O[uz Ulularr Hz. Peygamber'in Hu2urunda Of,uzlann islam Dini ile ilk Temas1an O$uz Yabgu Devleti ve islamiyet...: el-muktedir Billah'rn Yeni Arayrglan....., el-muktedir'in Of,uz'lara Gonderdi$i Heyet..., ibn Fazlan'a Gcire O$uz'larrn Dini Hayatr ibn Fadlan Alp Tofan Oilu Etrek'in Huzurunda Alp Tof,an O$lu Etrek'in islam'a Davet Edilmesi Boga Giden Btiyiik Frrsat...: Mi.isliiman Tdcirler ve Gogebe Oiuz Tiirkleri Miisliiman Ofuzlarrn Saf,lam Karakteri Ust Yurttaki Ofruzlar Arasrnda islamiyet islamiyet'in O$uzlar Arasrnda Yayrlma Yollarr Orta Seyhun Bolgesi Oluzlarr Arasrnda islamiyet O}uzlar; DAru'l-Ktifr ve DAru'l-is16m Mi.isliiman SAmAniler ve Orta Seyhun Ofiu2lan Orta Seyhun O$uzlarr ve TicAret Orta Seyhun Bdlgesi $ehirlerinde islamiyet Doiu Ciheti Of,uzlarr ve Karahan'hlar Dof,u Ciheti Ofuz'larrmn Miisliiman Olmalarr SonuE...., BiBLiYocRAFYA..,..,...,28e 17

11 sininci eoluilr AZERBAYGAN'DA ISIAmIYET lslim Hidiyet Giineginin Aydrnlattr$r llk Turan Ulkesi

12 20 21 I. AZERBAYCAN',IN TARiHi GEqMi gi ve rumrur DoKUsu "E{er sizler Isl6m dini'ni kabul edel natnazlanntzt ilos ilod"ru ktlor ae mallanntztn zekatmt aerirseniz, bizim ilin kailegimiz olursunuz, Bu takilirde biz sizleri hem korur, hem de giizetiriz. Kimki Allah' a, Onun P ey gamb erleri, Onun kitaplan zte Ona inanan miiminlerdm yiiz geuirirse, arfik bizim igin onlatla kargiltkh yalm kilmg harbetmektm baeka yapacak bir Eey yoktur. $iiphesiz Allah (higbir zaman) hain ae al g akl an s eatn etni g tir". et-taberi Azerbaycan; Souyet Rusya oe komiinizm gdktiikten sonra, styhst, sosyal ae ekonomik ingiirliifiiine kaougmug en tjnemli Tiirk dealetlerinden biridir. Zaten uzun tarihi gegmiginde genig Kaftas co{rafyasmtn en ijnemli stratejik btilgeterinden biri olmugtur. ig- Asya, Kafkaslm ae DoiuTuraiYurduyani Horasan'dan gelen ae tarihin gok erken dmirlerinde baglayan Tituk dalgalan ile bu ktrag topraklar tarihi Tilrk aarhfi ile tarugmtg ae Tiirkliik Azerbaycan'm en tinemli dokusu olmugtur. Daha sonra bu bereketli topraklar ilzerine isthm hidhyet gilneginin ilahi ry*ian diigmiig ae alrunda "sahabe" Vazan, Peygamber erlerinin gayretiyte isl6miyet bu topraklarda bir oarhk hhline gelmig, btiylece Azerbaycan hem Tiirktii{tin, hem de islfrm'm 6z yurdu olmugtur. Turan Yurdu illkeleri arastnda ne itgingtir ki istfrm dini, itk defa Azerbaycan'da yaytlmry ae bu topraklar ilk defa "siirmt isl6m" tarsftndan aydmlatilmqtr. isl6m'm yannlara giden yolda biiyiik iimitler vaad etti{i ae belki de isl6m'm Riinesans dearini yagafuft, bir bilyi)k kiiltilr ae medeniyet haline geldifii bu topraklar; daha sonraki astrlarda, yirminci yilzytlm aydmhk yarmlarma do$ru kogarken neylersiniz ki bu defa tarihte egi oe benzeri olmayan bir hakazh{n u$ramq, higte hak etmedi{i halde bir zuliim ve ceberut deari yagamry, kendi 6- zilnden aurulmug kendi kimli$i, dini varhfit, tarihi mirasrndan koparilmq, kendi tarihi misyonu ue bunun idrakinden yoksun bir mutsuz ae ilmitsiz nesil yeti1mig ae netice de bir bedbahtlar iilkesi haline gelmietir.

13 22. ZEKER YAKiTAPqI $iiphesiz bundan maksadrmtz Qafl* Rusya ve ondan sonra sdmilrgeci Rrts kotniinizninin Azerbaycan ilstiine kara bir kabus buluttan hhlinde inmesi oe ona biitiiniiyle indirdi{i insafstz darbelerdir. Eaet Rus emperyalizmi ae komiinizm, Azerbaycan'a her geyin iitesinde iki biiyiik darbe uurmugtur' Bunlardan birincisi tarihi "Tiirkliik kimli{i" ae ikincisi ise onun dini yani 'isl6.mi aathit"dtr. O bunlarm ikisini de hige saymt7 ve buna esas olan milli guurunu iildiirmek onun tarihi basiret ve idrakini yiyip bitirmek istemigtir Komiinizm bu insanlartn sadece midesini dilgilnen ae bunun iginde topra{ma ba$h bir toplum olmastnt istemig ae bunda gilphesiz bi;yiik i)lgiide de bagarth da olmugtur. igte Qailtk Rusya ae Sdmiitgeci Rrts Komiinizminin Azerbaycan'da belki bir asrdan fazlabir siiredir yapmak istedi$i bu kimlik tahribah olmugtur. Azerbaycan'da olup bitenler ae komiinizmin yaphfi bu killli tahibah, bu kiiltiir, bu din oe milli kimlik yrktmmm burada uzun uzun izah ue tahlilini yapmak konuyu dagfimak olur. Arttk bunlar ae biltiin bu au ae kara gilnler geride kalmqtr. Zira Komiinizm gokmilg, SoayetRusyast da!ilmg ae Aznbaycan di{er 6 zb ekistan, Krgtzistan, Kazakistan o e Tiirktnmistan Tiirk Cumhuriyetleri gibi hiir, milstakil bir dealet olmug ae bunun sembolil olan milli Azerbaycan bayra{mt bir ilahi u ultu halindeki 'istiklal Margt" ile yedi kat giiklere ulagan giinderine Eekmigtir. Bdylece M.E. Resulzidmin riiyasq hasreti de gergeklegmigtir. Zira 6yle dua ediyor ae inanryoruz ki o bayrak bir daha inmeyecektir. $iiphesiz bu bizleri Eok seaindirery ayrrca milli gururumuzu da okgayan bir durumdur. Ne aar ki bu, bir gok problemleri de beraberinde getirmigtir. Bunlardan birincisi belki de en nemlisi A- zerbaycan'da, gelecek nesillerin kimli{i ae bu kimli{in ayak AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OCUZBOYLARI' 23 basaca5'l, oturtulacafi zemindir. Burada kargtmtza yeni neslin Tiirkliiiii ae bunu islilmi muhteaa ile doldurulmast, benzetilmesi ae isl6m dininin AZERBAYCAN TLiRKtUGi igin mitti bir nrh haline getirilmesi bir yiice Saye oe yannlara giden yolda A- NADOLII funxtocu ite iizdeglegtirilmesidir. Bu iiyle tahmin ediyoruz ki; onlann aarhklarmt siirdiirme ae ayakta kalmalanrun en biiyiik dinamizmi ae yarmlara giden yolda bir motor gilcii olacaktr. igte yeni Azerbaycan'tn durumuna bit de bu aqdan bakldrfitnda gelecek ae yartnlar bize iimit defiil, kara bir kkbus olarak ortay a gtkmakt adr. N eyler siniz ki b u s ade ce Az erb ay can' a has b ir keyfiyette degildir. Bu ilmitsiz durum yukarda afu gegen di{er Tiirk Cumhuriyetleri ieinde gegerlidir. Daha agtk bir ifade ile de{il Aznbqycan, di{er Tiirk Cumhuriyetlerinde bile, delil bu hususta bir geyler yapmak isteyenler, bunun guur ae idrakinde olanlar, bunun eksikli{ini duyanlar, bunun utrabt ile yantp kaorulanlar yok denecek kadar azdtr. Oysa bu hususta yani yarmki rcsillerin kendi tiziine diinmesi gergek milli ae dini gahsiyetine kaaugmasx hususundn bir geylerin yapilmasma inananlar ae bunun bir zaruret oldu{unu sauunanlar ortaya gtkmadtkga ae bu kalp ae gdniilleri yakan milli bir gaye ae bir dealet politikau haline gelmedikee meselenin gdziilmesi ae yine gelecek nesillerin aydmh$a giden yollanntn aelmast miimkiln defildir. igte bu kilgiik ve ifude ettifii mana bakrmmdan oldukga bii' yiik Ealqma bdylesine biiyilk bir ilmit ae gayelerin tezahiirii iein de{il, tahakkuku igin yaztlmqtt. Zira millet birligini yarmlara gdtiirmek ae bu mukaddes iitkiiyii bir kor ae bir ateg parqafl haline getirmek isteyenlerin kargtsma Azerbaycan'da isldm itahi bir stlmak olarak Erkmakta ae onlartn yannlara giden yolunu aydmlatacak enbilyilkbir medeniyet aebir hidayet megalesi olmaktadtr.

14 24. ZEKER YA KiTAPqI AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OCUZ BOYLARI O25 Fakat burada karguntza bizteri kahreden bir iki soru ortaya g*maktadr. O da; Azerbaycan igin isl6m neyi ifude etmektedir? Bu bilyiik kiiltiir ae medeniyet mirasrntn oturdu{u zemin, haytr yannki nesillerin ilzerine bast$r topraklar heniiz aydmlattlmrg mtdtr? Bunlann gimdilik ceoabr kocaman bir HAYIR ilv, Ne aar ki bu ae benzer sorulara, her geyden ijnce Azerbaycan aydtn ue dilgiinilrlerinin efiilmeleri ae bunlara gok ciddi ceoaplar aermeleri gerekmektedir. Bu bir aatanperverlik borcudur. igte burada "islilm gerge[i" biitiin heybeti ile bir kere daha onlartn kargrsma gtkmaktadtr. Bundan maksadtmtz; Azerbaycan'do isl6m ilini, bundan da iite; isl6m itininin bu topraklarda nasil yayildtp ae nasi bir biiyiik din, kiittiir oe medeniyet hnline geldi{i zte bu medmiyet ae kiiltiir mirasmda A- zerbaycan'tn gercfli yeinin aydnlahlmast yolunda ki ciitdi gahgmalardr. Neylersiniz ki bu gahgmalar heniiz baglamamtgttt. igte bizim bu miiteaazi galrymamtz ile buna ilk adtm ahlmtg Azerbaycan'm isl6m'a giden hidhyet yolu da aqtlmtghr. Bu ciddi galqmamtz da ilk defa islilmiyet'in Azerbaycan topraklarmda nasil yayildt{t bir Tiirkliik guuru ae bir milli tarih glriigii aqemdan ele almmry oe gok giizel neticeler elde editmigtir. Oyle tahmin ediyoruz ki bu biiyiik Fuurun idrak ae temsilcisi olmak isteyenler, bizim bu aragtrmamtzda bir gok geyter bulacaklar ae kendilerini gok acak ae samimi bir duy gunun kaplafulmt gi)receklerdir. Az erb ay c an' m T arihi Bir Re alit e : Azerbaycan kavram itibanyla Azeri lehgesinl konugan Tilrklerin yagadrir topraklar ve bu isimle amlan bir Tiirk yurdunun adrdrr. MekAn ieindeki tarihi ve islami srnrrlarr ise; 6n Asya, Hazar denizi sahili ve onun Anad.oluya kadar yayrlan batr krsrmlarr, kuzeyde Kafkas Da{tan nihai srmr olmak iizere bugiinki.i iran'rn btitiin kuzey kesimlerini igine alan gok genig colrafi bir bolgedir. Arap ve islami fetihler zamanrnda Azerbaycan'rn giiney hududu; Ktztltfuen Nehri olmugtur. Kuzey srmrlan ise goiu kere Detbent veya BAbii'L Ebvhb' ati.irkge; D emir Kapty a kadar uzanmaktadrro). On Asya ve "Bat{'ya dofru ytiri.iyen Ti.irk boylarrmn Eok cinemli geqig b<ilgelerinden biri olan bu genig topraklar uzun tarihi geemiginde; ig-asya, Karadeniz'in kuzey kesimleri Kafkaslar, ayflcai gtineyden yani Horasan'dan gelen ath, yarr gcigebe Trirk kavimlerinin her zaman bir u$rak yeri olmugtur. Oyle ya, rizgar gibi ugan boz yeleli Cutnet atlan i- zerinde uzun sagh, kurt bakrgh, tune yijrziij.t, yayh mrzrakh, muharip Tiirk akrncilarr buralara gelmiqler ve bu genig A- zerbaycan topraklannl uzun asrrlar bir "aatan co{rafyast" yapmarun mticadelesini vermiglerdir. MilAttan <ince ve sonra bu Ti.irk kavimleri kargrmza S akalar, Uzlal Ak-IIunl a1 Haz arlal S ab irl er, Bulgarlar o e Ktpgaklar olarak grktrklan gibil2) islami devirlerde ise bu yalrn krlrne tuz yij'zli.j. yi$it kahramanlar kargrmna O{uzlar, Tiirkmmlet Selgaklular ve daha sonra Osmanltlar olarak grkmrglar, bir biiytik din ve medeniyet yani islam dini, islam ktilttir ve medeniyetinin temsilcileri olmuglardrr. Derbend, kaprsrndan yizyilar boyunca Azerbaycan topraklarrna o kadar gok Tiirk ve Tiirk akrncrlarr gegmigtir ki bu kaprnrn adr daha sonralarr "Tiirk Kaptsr" olarak anrlmrg ve bu boyle, uzun asrrlar devam etmigtir. Ne ilgingtir ki; bu hummah g<ie- ' Geniq bilgi igin bkz. Buniyatov, 2.M., Azerbaycan, DiA,IV, s. 319, Togan, Z.Y., Azerbawut, ia, II, s. 9 l, Aynca, T A., Azerbaycan, ly, s B[nyatov, 2.M., Azerbaycan VIIJX. Asvlarda, Baku, 1989, s. 170, l7l, Krg. Bilgili, A.5., Azerbaycan Tlirkmenleri Tarihi, TURI<I-ER, VII, s. 22.

15 26. ZEKER YA KITAPqI ler ve daha sonralarr islam hidayet giineginin ilk rgrklanmn bu topraklarr aydrnlatrnasrndan sonra, Anadolu islam destanrnda orne$ini giirdn["iimiiz gibi buralarda da$r-tagr, topra$r-denizi, ovasr ve yaylasr ile, Azerbaycan Tiirkliijii iein mtibarek bir vatan isthm Dini iein mukaddes bir yurt olmugtur. Azerbaycan'm iarihi GeEnigi ae Tiirkliik Dokusu: Tiirk kavimlerinin tarih devrelerine girmelerinden sonra, 6n-Asya ve Azetbaycan'a gelmeleri ve buralan kendileri igin mekan tutrnalarr Saka Tiirklert ile baglamrgtrr(s). Sakalar M.O. Vil. Asrrda buralara gelmiqler ve uzun bir siire buralarda Z.V. Togan'rn tabiri ile "h6kim zilmreyi tegkil" etmiglerdir(a). Yine M ve ll7'liyfllarda 6n-Asya'ya gok 6nemli bir Ttirk gogii daha olmugtur. Bulgarlar zte Vanadlar admr tagryan bu Ttirk kavimleri Etil havzasrndan kalkmrglar ve Derbent'ten gegerek Azerbaycan'm ig lesrmlanna dalmrglardrr(s). Erken devirlerde Azerbaycan'a gelen ilk Ttirk kavimlerinden bir dileri de, kaynaklardan o$rendi$imize gore nudhu veya "Udhinley''dfu. Strabon'un "lltiley'' olarak zikretti$i bu Tiirk kavirnleri Azerbaycan'a gok biiytik bir ihtimalle Saknlarlaberaber gelmigler ve varhklarrru bu toprak- 3 Sakalar'rn Ttirklrilu igin bkz. Qay, A.M., bhuet,turkler I, s. 581, Grinaltay, Tiirk Tarih Tezi Hakhrula intibalann Mahtyeti ve Tezin Kat'i Zaferi, Belleten, II, 1938, s. 349, El'abegi, Molla Mehmet, Tarih-i nirk Kavmi Tlirkl, Ufo, 1909, s. 54, Arsal, 5.M., Orta-Asy4 Ankara, 1933, s. 8. Oztuna, Y., Devletler ve Hanedanlar, ittc Qag ve Asya Afrika Devletleri, Ankara, 1990, s. 39, inan, A., Makaleler ve incelemeler,i. Ankara, 1987, Seyidof, M., Azerbaycon Halkuun Soy Kdkiinii Dligiiniirken, Baki, I 989, s. 86, Pyankov, lgor, Sakalar, TURKLER, I, s. 6l I atogan,2.y., IJmumiTiirkTarihine Ging, istanbul, 1981, s Togan, 2.Y., a.g.e., s.'169. AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OEUZBOYLARI '27 larda uzun aslrlar, bir di$er ifade ile islam ve Araplar zamanrna kadar devam ettirmiglerdir' Bunlarrn bagkanlanmn' Tiirkge bfu Han tinvam olan "Tarhan" lakabrnr tagrmasr(6) onlarrn Tiirkliiklerinin baqka bir delili olmahdrr' Ttirk dalgalanrun Azerbaycan sahillerine vurmalarr daha sonraki asrrlarda da devam etrnigtir' Bundan maksadrmrz Do[u ve Orta-Avrupada uzun asrrlardrr at kogturan akrncr Hunlay'nbu gok btiyiik kafileler halindq hem de btiytik Tiirk cihangiri Attila'mn parlak krhncrm slyrdrgl srraiurda, Kafkaslardan bir firtrna 81bi eserek Azerbaycan topraklanna dalmalarr, toz koparan atlan ile buralara hakim olmalan ve bir gok yerlegim birimleri kurmalandrr (445)' Bu yerlegim birimlerinden mesela; Arapqa kaynaklarda ismi Belesagan geklinde yazrlmrq olan gtineydeki Mugan gehri igte bu Ak-Hufllar denilen akrncr Hun Ttirkleri tarafrndan kurulmugtul(7). Togan bunlarrn Azerbaycan tarihine ilk defa Tiirk ismiyle geqen bir kavim oldu$unu zikretmigtir(8). ilerleyen asrrlarda Azerbaycan'a Ttirk akrnlan devam etmigtir. Bu ctimleden olmak i.izere miladi v. Asrrn yarrsrnda yine Kuzey Kafkalya'd an A{ageri Tiirkl eri'nin Azerbaycan topraklanna girdikleri g6riilmektedir' Bunun gibi yine aynt asirlarda Hazay'lattnyakrn akrabalarr olan Sangw (yani Sarr Uygur) lar da ktzey Kafkasya'danAzerbaycan'ainmigler ve S d s 6nil erc kar gr gok getin mticadeleler yapmrqlardrr(e)' 6 et-taberi, (Leyden), III, s , ibnti'l-fakih, K' el'biildan' n9r' De Goeje' Leydan, isa5, t. 293,Kr1.Togan,Z'Y ', a'g'e" s' 169' t Marquan, Eransahr,s' 96, 8 Togan, z.v.,la.,ii, s.97. e Togan, z.v.,ia,ii, s. 98.

16 28. ZEKERiYAKITAPqI S abir Tiirklert Az erb ay c an T opr akl ann d a : Fakat Azerbaycan Ttirkliik dokusunun geligmesinde en etkili olan kavimlerin bagrnda Sabirler gelmektedir. I{azay'larrn onemli bir kolu olan Sabirler veya Saberler, miladi 503li.i pllarda onceleri Kafkaslarm giineyine inmigler ve daha sonra Derbmt, bir diler ifade ile Bdbfi'l-Ebadb'tan geeerek gok bi.iyiik bir varhk halinde Azerbaycan topraklarrna inmiglerdir Sabirler gok gegmeden Sfrsilniley'in kargrsma dikilmigler ve onlara kargr gok getin bir hakimiyet mi.icadelesi vermiglerdir. Ozellikle deierli Sabir Han'r Ambazuk, bir Eok kereler SAsAni krah Kubad ( ) la Earprgmrg ve en sonund a on4 hakimiyetini kabul ettirmigtir(10). Sabirler di$er taraftan btitiin Ertneniye'yi ele gegirmigler (515) ve bundan da ote hakimiyet srmrlarrru Anadolu'ya kadar geniglefrniglerdir. Sabirlerin ni.ifusunun o devirlerde Eadrr halkr oldu[u tahmin edilmektedirki bu oldukga onemli ve biiyiik bir rakam olmahdr. Btitiin bu sosyal ve siyasi geligmeler sonucu Azerbaycan'ln en onemli yerlegim bolgeleri olan Aran, Giircistan, Vaspurkan zte $igecan, SAsAni kralr KubAd devrinde Hazailar ve onlann yalcn akrabalan olan Sabirler gibi Tiirk kavimlerinin elinde kalmrg ve meghur Kabala gehri onlarrn idare merkezi olmugtur(11). Ayrrca bu topraklardaki Tiirk varh[r bu devirlerde oylesine gtiglenmigtir ki, bu bakrmdan Azerbaycnn ve gevresindeki bi.itiin yerlere "Hazarlar illkesi" denilmigtir[?). Zfua bu devirlerde gi.iney 'o Togan, 2., Girig, s rr el-bel6zuri, s. 194, ibnti'l-f akih, s. 122, ibn Hurdadbeh, el-mesdlik ve,l-,. Memdlik, ngr. De Goeje, Leyden,1967, s " et-taberi, (Leyden), I, s. 884, Krq. Togan, 2.y., GiriS, s. l7z. AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OCUZBOYLARI O 29 Kafkasya ve Azerbaycan'd.a sahnede daha ziyad e Hazar Tiirkleri gori.iliiyordu. Bunlar Kabale, Burcah, Kazak, Aga-!t, Aras kryrlan ve Mugan gibi biiyiik gehir ve kasabalarda gok daha yogun bir gekilde bulunuyorlardr. Nigint an o e Y mi G eli gmel er : Fakat Azerbaycan'daki bu Tiirk hakimiyeti komgu tilke ve bu topraklarda btiyiik bir niifuzu olan Sdshnl idaresini gergekten de rahatsrz efiniqtir. Delerli SAsAni hiiktimdan Kubad b. Nugirvan ( ) biitiin Azerbaycan ve Giiney Kafkasya' yr Tiirk hakimiyetinden arrndrrmak istemig, Azerbaycan'daki hakimiyet srmrlarrm Derbend'e kadar genigletmig, Ttirk akrnlarrm durdurmak igin buralarda yeni yeni ciddi tegebbiislerde bulunmugtur. O; bu ciimleden olmak i.izere'hazar Tiirk Hakantna dostluk elini uzatrnry, onunla sihriyet bailarr kurmtrg, onun bu dostlu$undan yararlanarak Babii'l-Eboafu arya Demin Kaptyt, yeniden tahkim etmigtir, El-BelAzuri'den oirendiiimize gore O: "Derbend suilartnt yenidm yaphrdt, Surun deniz tarafmdaki ktstnt biiyiik taglar oe kurgunla iig yiiz zira, (ikirnetreden genig) olarok yapidu Bu surlan ilailann tepelerine kadar uzattt, Gemilerle taglar getirilmesini oe ilenize diikiilmesini emretti. Denizin dolmast tamamlanrnca, denize iig mil uzunlukta surlan Vaptnqyfl deaam etti. Surlann yapimast tamamlandtktan sonra iilkesine girie igin demir kapilar koydurdu, her kaprya oruyt beklemek ilzqe yiiz tnuhaf"tz brakh, Daha iinceleri burastnt. korumak igin 50,000 askere ihtiyag duyuyorilu. Aynca kaptlann iiniine tag atan mtnaruklat koydu"q3). rr el-beldzuri, Fiitiihu'l-Biildan, tah. Rrdvan, M. Rrdvan, Beyrut, 1983, 199, s. 209.

17 30. ZEKERIYA KITAPqI AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OEUZBOYLARI' 3 I suna mensup kimselerdi. SAsAnilerle olan harplerde maflup olmuglardr. Geride kalan aile Azerbaycan'a yerlegtirilmigtir(l4. Gtiney Kafkasya ve Azerbaycan'ln gegitli yerlerinde, islamiyet'ten gok daha onceki devirlerde gelip yerlegen soz konusu Tiirk kavimlerinden kalma bir gok co$rafi isimler bulunmaktadrr. ' Azerbaycan Tiirkliik Dokttsu ae Ataplar: Miistiirnan Filtihler, Hz. 6mer devrinde ( ) Azerbaycan'a ayak bashklarr ve ig krsrmlarrna do$ru ilerledikleri srrada qegitli gehir ve kasabalarda, daha onceki devirlerde buralara gelip yerlegmig bir gok Ktpgak Tiirkleri ile karqrlagmrglardrr. Bu Krpgak Ttirkleri daha ziyade el-cihfr.l denilen D a$l* Bdlge{rtl ve Mukan' a yerlegmig bulunuyorlardr. Nitekim Biikeyr b. Abdullah, Mukan't ele gegirdikten sonra gerek Mukan ve gerekse Dail* Bdlge de yagayan Krygak Tibklni igin gegerli ve adam bagr "bir dinar" olmak gartryla bir anlagma yapmrgtrr. Krpgak Tiirklerinin isimlerinin asil anlagma metninde zikredilmesi onlarm bu bolgelerde gok yogun bir gekilde yerlegmig olduklannr gostermektedir. et'taberi'den 6$rendifimize gore bu sulh anlagmasr goyle baglamaktadrr: ep' Jr* i/ ou, 'pi ar * a -& Pi b ria" ". ilto! I '"Bu Mukan oe Daf.ltk Bdlge de yagayafl kpgaklar igin onlann tnallan, canlan, kaoimleri ae dinleri igin adam bagt Bu arada hemen gunu ilave edelim ki bu srralarda Bhbii'l-Ebai.bbir Tiirk gehri idi. Burada Hazar Tiirklerinden bin Aile vardr(ra). Her bir hanede 5-10 kigi oldufu kabul edilirse "Demir Kapt"'daki Hazarlarrn sayrsmrn oldu$u anlagrlrr. Bu ise Bfr.W)'l-Ebaab'rn bir Hazar Ti.irk gehri olduiunu ortaya koymaktadrr. MAmAfih biitiin bunlar, islami fetihlerin baqladrir srralarda Azerbaycan'ilaki Tiirk oarh{mtn bir aysberg gibi denizin iistiindeki goriinen krsmrdrr. Goriinmeyen ve Hazar Denizinin altrndaki krsmrmn Eok daha muhtegem olmasr gerekmektedir. Emeviler devrinde Mesleme b. Abdii'l-Melik'in kargrsma igte bu Hazar Tiirk ailelen grkmrg ve gehri ona kargr korumaya gahgmrglardrr. Ne var ki NugirevAn, Hazarlarda yaptrir savaglarda onlarr yenilgiye ufratmrg ve Hazar tilkesinden yaklagrk kigiyi tehcir etrnig ve onlan Azerbaycan'rn Kabala gehrine yerlegtirmigtir(1s). Nugirevan ayrrca Azerbaycan Ttirkleri aleyhine gok ciddi tedbirler almrg ve Eok ciddi tasarruflafda bulunmugtur. De$erli SAsAni Hiikiimdarr bu ctimleden olmak izere, bir gok iran'hyr bu bolgeye yerlegtirdi$i gibi, Azerbaycan'daki bir gok Tiirk kabilelerinin de yerlerini defigtirmig ve onlarr bagka bagka yerlere naklehnigtir. Bunlardan mesela; Bazr (Yazrr) ve Su'l-Tiirklerini, $ahram Firuz'a yerlegtirdi$i gibi, yine onun zamanrnda Bulgar ae Belutcer Tiirkleri de Azerbaycan'a yerlegtirilmigtir(16); Bundan sonrakiler; Giik-Tiitkter, yani istemi Kafan'rn ordula el_belazuri, S. 209 '.,+' e a J-t lil kd J!6r' 15 Bunyadov, 2., a.g:e., s. 42,43, Aynca krg. Yticel, M.U., Hazar Hakanh{t, TURKLER,II, s.446, 16 et-taberi, (Leyden), I, s 't Togan, z.v.,ia,ii, s et-taberi, Tarihu'l-Umem ve'l-mlilfrk, tah. M. Ebu'l-Fazl, ibrahim, Beyrut,1976,IV, s. 158.

18 32. ZEKEIINA KiTAPCI bir dinu cizye dilertek gafttyla oerilmig bir "emnn" Num' cedi{0e). Buraya kadar yapillrmrz biitiin bu agrklamalarda,azerbaycan'm "Tiitkliik dokusu" iizerinde durulmug ve Tiirklegme siirecine esas olmak iizerine bu sosyal geligmelerin yeni bir de$erlendirilmesi yaprlmrgtrr. Bundan maksadrmrz islamiyeften once Azerbaycan ve iran iligkilerini biitiiniiyle ortaya ko)rmakta delildir. Ne var ki, btittin bu izahlar Azerbaycan da, Mi.isliiman Araplarrmn bu bolgeye ayak basmalarrndan gok daha once Ttirkler'in biiytik bir varhk haline geldi$il Kafkasya ae Azerbayc&n'tn vaktiyle hem de defalarca bu Ttirk boylarr tarafindan idare edilmig bir i.ilke oldu$unu ortaya koymaktadrr. Bu bakrmd gn Miisliiman Araplm bu bolgeye ayak bastrktan sonra Azerbaycan'daki bu "Tiirk oaflt{tntn" ne kadar etkin bir gtig oldu$unu kavramakta asla gecikmemiglerdir. Hele hele Emevileliniktidara gelmeleri ve Hz. Muaviye'nin Azerbaycan ae Kafkas seferlerini yeniden baglaknasrndan sonra bu "Tiirkliik realitesi" bir kere daha Hz. MuAviyenin kargrsrna dikilmig ve onu, bir krsrm arayrylara y<ineltmigtir. Nitekim Veheb b. Miinebbih tarafrndan nakl edilen bir rivayette bu gergek btittin agrkhir ile ortaya Erkmaktadrr. Ondan o$rendi$imize gorc; H;z. Muaviye, Ubeyd b. SAriye; "Azerbaycan nedir?" diye bir soru sorduiunda o aynen goyle demigtir: "Burost eskiden Tifuklerc ait bit memleket idi" (20) re et-taberi, IV, s. 154, 156, ibnii'l-esir, el-karnilfi't-tarih, Beyrut, 1965, III, s t'ibn Higam, Kitabfr't-Ttcdn, Haydarabad, (Baskrsr), s. 402,403, Krg. Togan, 2., Girig, s. 174, A[asro plu, F. Azer Hallc, BakU, 3000, s. I 0. AZERBAYCAN-HARZEM VE TUNT OCUZ BOYLARI ' 33 Hz. Muiviye'nin bu Tiirkliik rcalitesi ile kargtlagmasr ve bundan Adeta goke olmasr bu kitabrn asrl konularl araslndadrr. Onury buna kargr gosterdiii tepki ve yazdri.: emirnameler i.izerinde bundan sonraki sayfalarda bir kere daha durulacak ve konunun islami yonii ele ahnacaktrr. Ne var ki Miisliitnan Araplal bu b6lgeye geldiklerinde sadece "Tiirkliik rcalitesi" ile defil ve gok canh bir sosyal yagaytg ve "ticari hayatla" kargtlagmrglar ve bu ticari hayatta yon veren bir gok gehirler bumuglardrr. Bu gehirlerin bagrnda Erilebil gelmektedir. Erdebil aym zamanda Azerbaycan'ln idari merkezi idi ve burada SAs Anile rin bir M er z eb ani bulunuyordu. Mi.isli,iman A raplar buna kargr Mero{a'yr idari merkez olarak segmiglerdir. Diier onemli gehirler arasrnda Meraia, Hunae, Miyanie, Vers6n, Saser (gimdiki Sana) Betze, (Urmiye goltintin kuzeyinde), Tebriz, Mukan, B ened. a e B akii, gelmektedir. Dinlerurast. Miicadele ile Azerb ay can Zeriliigtliik: Gergekte Azerbaycan; etnik bal<rmndan kozmopolit bir iilke olduf,u gib dini bakrmdan da higbir zarnan birlik bi.iti.inliik arzeden bir iilke olmamrgtrr. islami fetihlerden irnce nasrlki bu topraklar; diry dil etnik kijken bakrmrndan farkh bir gok kavimlerin bir uirak yeri olmugsa, dini bakrmrndan da bu boyle olmug "amel" ve "itikadt inang" bal<rmmdan biitiin ozelli$ini kaybetmig ve bir '.'tortu" niteli$inde "inang bilgilerine" sahip bir gok dinin gelip konakladrir bir tilke olmugtur. Gergekte Azerbaycan topraklarr, islimiyet'ten once birinci derecede dini bakrmdan iran'tntesiri alhnda kalmrgtrr. iran da, kendi tarihinin en eski ga$larrndan itibaren ne hikmettir bilinmez bir gok din ve saprk fikirler ortaya grkmrg ve

19 34. ZEKERiYA KITAPCI i bunlar dini hayatrn asrl dinamiklerini olugturmugtur. Bugiinkii komiinizmin bir manada babasr olan Mazdekizmbu topraklarda ortaya grktrgr gibi, daha sonra Manihaizm de bu topraklarda ortaya grkmrg Qin Seddi'ne kadar yayrlan bu topraklarda gok genig taraftarlar bulmugtur. Dini geligmeler bunlarla da srnrrh kalmamrgir. Zira Mazdekizm, Mahihaizm gibi daha bir nice batrl dinler, agrn ve yrl.ecr fikirlerin her zaman ocafr olan bu hareketli iran topraklarmda bu defazerdiigtliik ortaya grkmrg (MilAdi asrr) ve kendine ba$h olanlara tamdrlr bir krsrm imtiyazlar neticesinde krsa zamanda gok gi.iglii bfu din olmuqtur. Ne var ki islamrn ayak sesleri Azerbaycan da duyulmarnaya bagladrir devirlerde Mozdekizm goktan ttikendiii gibi Manihaizmden de pek fazlabir iz kalmamrgtrr. Bu bakrmdan Azerbaycan d.a islamiyetin kargrsrna iran'da olduiu gibi biitiin giiciiyle Zerdiigtliik grkmrg ve islam Dini asrl miicadeleyi Azerbaycan'da Zerdiigtliikle yapmrgtrr. Zira Zerili.igtliik bir taraftan Qin Seddi'ne kadar uza_ nan ig-asya ve genig Ti,irkliik di.inyasrnda yayrldr$r gibr, go- Su zaman Shsdnilerin siyasi n;j;fuz b<ilgesi alhnda kalan A_ zerbaycan'a srgramlg ve pek tabii olarak bu genig topraklar_ da varher hissedilen en koklii ve giigli.i dinlerden biri olmugtur. Nitekim Miisliiman Fatihlerin, Azerbaycan fethi srrasrnda yerli halk ve biiyi.ik gehirlerde yaptrklarr barrg anlagmalarmda her defasrnda, diier dinlerin yanr sua,'zerdiigtliik" islami adryla "Mecfisilik"in Erkmasr bizim iein bu gergeii do$rulamaktadrr. Zerdiigtliiiiin bolgede en gi.iglti oldu$u gehirlerden bi_ risi db Etdebit idi. islam Dini, Erdebil onlerine geldiiinde buranrn Mezabant (Vali) Mtishiman Fatih Huzefenin kargr- AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OEUZBOYLARI T 35 srna grkmrg ve onunla burada higbir kimsmin iildilriilmemesi, esfu edilmemesi ae iizellikle Ateg Ezsleri, Meafisi mab e dlerinin ytktlmama.fl Qarhyla.bir anlagma y apmqttlzl) Buna benzer bir anlaqm ada D ebil E ehri iein y aprlmrgtrr(22). Zerdilptliiiiin bu iizellisi dolaysryla Miisltiman Fatihler, ozellikle Hz. Omer, qok biiyiik bir basiret orneii gosterlmig ve "Mecf,istlei" de 'Elil-i Kitap"tan saymrghr. Boylece islam Halifesi, Mecfisilerin islam'a giden yolunu agtrir gibi, onun yerli hak tizerindeki ni.ifuzunu da bir hayli krrmrgtrr(?r) Dinler Arast Miicadele ile Azerbaycan: Hristiyanltk: Zerdilgtliikten sonra Azerbaycan da kendini gosteren ilahi dinlerin bagrnda Hristiyanhk gelmektedtu. Ztua; co$rafi bakrmdan Do{u Roma, Bizans gibi btiytik bir Hdstiyan imparatorlu{u"nun srmr komgusu olmasr, Hrristiyan misyonerler igin her zaman biiyki.i bir avantaj sailamrg boylece bir gok btiyiik gehir ve kasabalarda "Htrtstiyan cemoatlef' o- lugmugtur. 2r6;7Qt) QabranQs) Sekitzst gibi daha bir Eok qehirlerde aktif kiliseler bulunuyordu. Debilde Miisltimanlar bu kilisenin yamna gok daha biiyiik bir cami yapmrglardr. El- Istahari Debil halkrmn goiunun Hristiyan olduiunu yazmaktadrr(27). Debilde Hrristiyanhk "Patriklik" seviyesinde temsil ediliyordu. 2l el_bel6zuri, s. 321.,u c*'fr+ )r.-+'jr &i c+i +r, i,i gl''?? el-beldzuri, s. 203, Kr. et-taberi, IV, s t3 Kitapgr, 2., islilm Hidayet GiineSi Do{u Turan Yurdunda, Konya,2004, s. I 13. 2a el-makdisi, Ah.senii't-Tekisirn, th. Mahzum, Beyrut, 1987, s. 289.?s el-makdisi, s el-makdisi, s el-istahari, Mesalik el-memalik, ngr. M.J. De Goje, Leyden, 1927, s. 181.

20 36. ZEKSRiYAKiTAPqI Nitekim Habib b. Mesleme Debil'e geldifinde onun kargrsrna Debil'deki bu civann patrisi Erkmrg ve ondan bartg istemigtir. Bang mebri goyle baghyordu: "Bu kitap Debil halkma, Htristiyanlara, Mecfistler ae Yahfidiler'e zterilmig "ernfln giiaencedilzu. Bu aym zamanda'bolgenin dini mozayilini gostermesi bakrmrndan gok onemli bir belgedir. Fakat Kalikalada bu boyle olmamrg ve Mi.isltiman Fatih'in kargrsrna Patrik Ermanyakos grkmrg ve gok kanh harbler olmugfur e). islami fetihler srrasrnda Hrristiyanh$rn asrl dini merkezinin Tiflis gehri oldu[u gori.ilmektedir(30). Bunlar Tifliste ip atriklik" seviyesine ulagmrg bulunuyorlardr. Ayrrca Hrristiyanlar Aranda da bir Patriklik kurmuglar gok yo$un bir misyonerlik faaliyetine giriqmigler ve boylece buralarda gok giiqlti ve gerekti$inde Mtisltimanlara kafa tutabilecek bir seviyeye gelmiglerdir. Nitekim Muhammed b. Mesleme Ti/- lls onlerine geldi$inde buranrn Patrt{i qok btiytik bir anlayrg gostermig, daha fazla Hrristiyan kanr dokiilmemesi igin bir elqilik heyeti gondererek ondan barrg istemig ve bunda bagarrlr da olmugtur(3t). Ne var kihristiyanhkbinnbu avantajlarrna ra$men marjinal bir din olarak kalmrg ve islam fetihlerin baglamasryla de$il Azerbaycan, belki bi.itiin Kafkaslar da tesirin kaybetmiqtir. Y ahfrdilik o e $ amaninn: Trpkr bunlar gibi, bu bolgeye Yahfiditerle birlikte "Mfiseztilik" ae Tiirklede birlikte geleneksel Giik Tann dini 28 el-beldzuri, s e el-beldzuri, s et-taberi, IV, s. 162, Krg. el-bel6zu i, s r et-taberi, IV, s. 162, el-belazuri, s. 204, el-hamevi, II, 35. AZERBAYCAN-HARZEM VE TURK OGUZ BOYLARI ' 37 v ey a " $ atnattizm" girrrrignr. Mfis eotllk; Yah0dilere has millil bir din oldusu iqin, Yahffdiler, hig bir zaman agrrr bir dini aktivite iginde olmamrglardrr. Onlar sadece kendi milli varhklarmr siirdiirme miicadelesi vermigler ve siyasi ve dini manada bir iddia sahibi olmamrylardtr. $amanizm veya Gbk Tann dinine gelince; bu Ti.irkler igin bir yagayry tarzr oldusu igin, Tiirklerin drgrnda bolge halkrnr higbir zaman ilgilendirmemigtir. Zaren Giik Tann dini, hiebir z unan bir misyonerlik ve propaganda dini olmadr$r gibi, bunun igin di$er kavimler arasrnda tebli$ ve irgad faaliyetleri yi.irtitenlerde grkmamr$trr. Bu itibarla, A- zerbaycan'da dinlelarasr mi.ica d,ele; Zerdiigtliik, Htristiy an- Itk zte istfrm arasrnda olmustur. Ne var ki isl6m Dini daha aradan yanm asrr bile geemeden kendi "ilahi cezbesi" ile Zerdiigtliifii bi.ittin Azerbaycan topraklarrndan silip siipiirdtilii gibi, Hristiyanl$t da son derece etkisiz ve giigsiiz bir hale getirecektir Buraya kadar olan agrklamalarrmrzda; Azerbaycan tizerinde durulmug, onun tarihi gegmigi Tiirkltik dokusu ele alrnmrg "Azeri lehgesi"nin konugulduiu bu i.ilkenin en erken devirlerden itibaren Tiirklti$e giden yolu agrlmrg aynca "dini topo{rafyasr" haklcnda gok ozli.i bir deierlendirme yaprlmrgttr. DiSer taraftan Azerbaycan'da Mtisltiman Arap Fatihleri tarafrndan baglatrlan, "islfrrn'a QoE t" hareketinin daha iyi bir gekilde anlagrlmast igin bolgede cereyan eden siyasi olaylar ve bu olaylarrn arkasmdaki gergeklerin gok sa$lam bir gekilde ortaya konulmasr gerekmektedfu. Zfua siyasi hakimiyetin, dini hakimiyet, yani, isl6m Dini'nin goniillere taht kurmasr ve iman hakimiyetine giden yolun agrlmasr,

W,llilffxltlul!iltfl ffi

W,llilffxltlul!iltfl ffi Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt,

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

ilil JlillllllilullLLll

ilil JlillllllilullLLll ilil JlillllllilullLLll TARiH HAIILiNALCIK RONFSANS AVRUPASI TURKiYE,NN SATI MEDN.TiYETiYLN OZONTN5TT,TT S{JRECi Halil inalcrk @ rtlmivr, iq nenrest rutriin YeYrNuett' zorr - Sertifika No: 11213 uoi:ron

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

leer:' Dr. Zekeriya Kitapgr lrtsig ,iluluullrfiluuill Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul Tarihi' yazmak mtlm krin de{ildir.

leer:' Dr. Zekeriya Kitapgr lrtsig ,iluluullrfiluuill Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul Tarihi' yazmak mtlm krin de{ildir. Prof. Dr. Zekeriya Kit,rpl r Tiirk Milleti; isl6m Dinini kabul cr11,11rl1,;r r birqok milletlerin aksine; MLisliiman olilukt,rn,,,,nr., isldm'tn "Ummet llmmont"nda erinl('nlr:,, l.(.r, lr " isldmi Sohsiyetini"

Detaylı

ffi$. {'&}tvatrna hl lzmetleru ,rk&wwxrx -&wmp re$&& vw Prof. Dr. Zekeriya KitapEt lerr"*l trt'iltnfi

ffi$. {'&}tvatrna hl lzmetleru ,rk&wwxrx -&wmp re$&& vw Prof. Dr. Zekeriya KitapEt lerr*l trt'iltnfi Prof. Dr. Zekeriya KitapEt li:"s Y**rk**r*xn &rmgn ffi&$* ve ffi tr c$eh$ymtxma *"*&xmm**mr& gb * h lil,lliri,, :1trtI llili!r fdrii!rtnn llirn(11"' Prof. Dr. Zekeriya Kitapgt,1'] r"1 4 Frlt Neylersiniz

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti. HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi

Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti. HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi Mo[ollar Dewine Kadar Orta Asya Tiirk islim Medeniyeti HII..^AFET ULIGLERINDE TURKLERiN AII{P Diti ve EDEBiYATINA HiZIUETLERi Prof. Dr. Zekeriya KITAPCI Tiirk islam Medeniyeti Kiilliyalr: 2 & YED'KUBBE

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ tr ISTANBUL UNfiIERSITESI NPPE1YAT IIAI{IILTESI YA]ruNLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS' ISTANBUL UNIVERSITY 4st+ I istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ BHRGISfi ( REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMTC

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ERZİNCAN T: 446225193040421 F: nparlak@erzincan.edu.tr

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı.

Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Engin Erkiner: Orta Asya ve Kafkasya daki doğal gazı Avrupa ülkelerine taşıması beklenen Nabucco boru hattı projesiyle ilgili imzalar törenle atıldı. Planlanan, Türkmenistan dan başlayan Hazar Denizi nin

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

OlcasSUIIYMAN. SEFEROGLU Aa\ ' Milli Yayrn No : 92-34 - Y - 147-93. Ashndan Qeviren Y TURI( DI}NYASI

OlcasSUIIYMAN. SEFEROGLU Aa\ ' Milli Yayrn No : 92-34 - Y - 147-93. Ashndan Qeviren Y TURI( DI}NYASI Az ih OlcasSUIIYMAN Bu eser, son ytllarda Tiirk Diinyaslnda yetigmig en biiyiik ve en miiessir yazarlanmudan OLCAS SUIfVmAN'lndlr. Rusca asltnrn birinci baskrsrndan terciime edilerek sizlere sunulmuqtur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKLiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ DERGiSi (REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMI C STUDIES ) Müdür

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr ARA$TTRMA \re TANTTTM KOMiSYONUNCA VERiLEN SOKAK isiulnni Agrklamalar. Erden Plaza I)umluornar arl(asl ', Erden Plaza lrumtudtnar arlgsl ' Diinyamn en buyiik

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika

ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika ïlk kongre kapanîrken : Avrupalî Türk gözü ile Avrupalî Türkler Altay Manço, IRFAM, Belçika Avrupalî Türkler hakkînda yazîlmîò araòtîrmalar tarandîgînda genellikle bu grurubun yerleòmiò olduklarî ülke

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı