11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI"

Transkript

1 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY Okan ERBA LI ESEN ÜÇRENK

2 Genel Müdür Temel Ate Genel Koordinatör Ak n Ate E itim Koordinatörü - Editör Nevzat Asma E itim Koordinatör Yard mc s Halit B y k Dizgi, Grafik, Tasar m Esen Dizgi Servisi Görsel Tasar m Muhteber Bozba Bu kitab n tüm haklar yazar na ve Esen Bas n Yay n Da t m Limitet irketine aittir. Kitab n tamam n n ya da bir k sm n n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay t sistemiyle ço alt lmas, yay mlanmas ve depolanmas yasakt r. steme Adresi ESEN BASIN YAYIN DA ITIM LTD. T. Bay nd r 2. Sokak No.: 34/11-12 K z lay/ankara Telefon: (0312) Faks: (0312) ISBN : ESEN ÜÇRENK Bask Bahçekap Mah Sok. Nu.: a maz / ANKARA Tel : (0312) (pbx) Sertifika No: Bask Tarihi 2012 VIII

3 Sevgili Ö renciler, Ya am n z n geri kalan k sm n n büyük ölçüde ekillenece i bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreci do ru de- erlendirip ba ar l sonuçlar almak büyük ölçüde sizin elinizde. Ancak unutmay n ki, sevdi iniz ve gelece i olan bir mesle i yapabilmeniz için yüksek puanlar alman z yeterli de ildir. Önemli olan sizden daha yüksek puan alan ö rencilerin say s n n ne kadar az oldu udur. Çünkü bu s navlar puan yar s navlar d r. Bu yüzden, ileride girece iniz YGS ve LYS s navlar na imdiden haz rlanmak zorundas n z. Okul s navlar n zda ve üniversite s nav nda ba ar l olman z, sizler gibi ö retmenlerinizin de en büyük dile idir. Bilindi i üzere Milli E itim Bakanl ortaö retim derslerinin müfredat programlar n de i tirdi ve bu de i iklik sadece konular n yer de i tirmesinde n ibaret de ildi. Yap lan de i iklikle konular n ö retiminde çoklu zeka kuram, yap land r c yakla m gibi yöntemlerin ön plana ç kar lmas hedeflenmi tir. Bu yüzden bu kitab, sözü edilen yöntemlerden kaynaklanan ihtiyaçlar n kar lanmas için haz rlad k. Her bölümün öncesine, bölüm ile ilgili kavramlar n ve bilgilerin tazelenmesi için bo luk doldurma, do ru yanl, yap land r lm grid, e le tirmeler, kavram haritalar, tan lay c dallanm a aç, bulmaca gibi uygulamalar eklenmi tir. Bölümlere bu uygulamalar çözerek ba laman z tavsiye ederiz çünkü bu bölümler size konu hakk nda eksiklerinizin olup olmad n aç kça gösterecektir. Daha sonra, çoktan seçmeli testlerin çözümünü yapman z ve bilgilerinizin peki mesini sa laman z gerekmektedir. Kitab m zdan en etkili biçimde yararlanman z ve ba ar l olman z dile iyle

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazife-ye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular da t lm ve memleketin her kö esi bilfiil i gal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap dü mü olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! te, bu ahval ve erait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 ST KLÂL MAR I Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm? a ar m! Kükremi sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. Y rtar m da lar, enginlere s mam, ta ar m. Garb n âfâk n sarm sa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman bo ar, Medeniyet! dedi in tek di i kalm canavar? Arkada! Yurduma alçaklar u ratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Do acakt r sana va detti i günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki fedâ? ühedâ f k racak topra s ksan, ühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, udur ancak emeli: De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki ahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, Her cerîhamdan, lâhi, bo an p kanl ya m, F k r r ruh- mücerred gibi yerden na m; O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl: Hakk d r, hür ya am, bayra m n hürriyet; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

6 I. ÜN TE Bitki Biyolojisi SAYFA Bo luk Doldurma Sorular...11 Do ru Yanl Sorular E le tirme Yap land r lm Grid Yap land r lm Grid Venn Diyagram Venn Diyagram Venn Diyagram Kavram Haritas Tan lay c Dallanm A aç Yaz l Sorular Bulmaca Testler II. ÜN TE Kal t m, Gen Mühendisli i ve Biyoteknoloji 1 BÖLÜM = Kal t m Bo luk Doldurma Sorular...71 Do ru Yanl Sorular E le tirme Kavram Haritas Kan Grubu Tablosu Soy A ac Uygulamas Yap land r lm Grid Kromozomlarda Ayr lmama Tan lay c Dallanm A aç Yaz l Sorular Bulmaca Testler

7 2 BÖLÜM = DNA n n Yap s ve Replikasyonu Bo luk Doldurma Sorular Do ru Yanl Sorular Yap land r lm Grid Venn Diyagram Kavram Haritas Kavram Haritas Tan lay c Dallanm A aç Tan lay c Dallanm A aç Mutasyon Tamiri Kavram Tan mlama E le tirmesi Santral Dogma Nükleotid Dizileri DNA RNA Kar la t r lmas Bulmaca Testler III. ÜN TE Komünite ve Populasyon Ekolojisi Bo luk Doldurma Do ru Yanl Sorular E le tirme Yap land r lm Grid Venn Diyagram Venn Diyagram Tan lay c Dallanm A aç Tan lay c Dallanm A aç Yaz l Sorular Bulmaca Testler CEVAP ANAHTARI

8 .

9 1. Ünite BİTKİ BİYOLOJİSİ

10 . 1. ÜN TE: Bitki Biyolojisi Toplam Kazan m Say s : Tohumlu bitkilerin yap s ile ilgili olarak ö renciler; Tohumlu bir bitkinin temel k s mlar n ema üzerinde gösterir Bitkisel dokular örneklerle aç klar Kökün görevlerini belirterek saçak kök ve kaz k köke örnekler verir Kök büyümesinin gözlemlenebilece i bir deney tasarlar ve deneyi gerçekle tirir Kökün boyuna ve enine kesitindeki dokular ema üzerinde gösterir Gövdenin görevlerini belirterek otsu ve odunsu gövdeye örnekler verir Otsu ve odunsu gövdenin boyuna ve enine kesitinde dokular ema üzerinde gösterir Bitkilerde birincil (primer) ve ikincil (sekonder) büyümeyi aç klar Yapra n enine kesitinde dokular çizimle gösterir Yapra n yap ve görevlerini belirterek yaprak tiplerine örnekler verir. 2. Bitkilerde ta ma ile ilgili olarak ö renciler; Bitkilerde suyun topraktan al nmas ve gövdede ta nmas n sa layan mekanizmalar aç klar Bitkilerde fotosentez ürünlerinin ta nmas n n nas l gerçekle ti ini aç klar. 3. Bitkilerde beslenme ile ilgili olarak ö renciler; Bitkinin beslenebilmesi için gerekli ko ullar aç klar Bitkilerde besin tuzlar n n önemini aç klar. 4. Bitkilerde büyüme ve hareket ile ilgili olarak ö renciler; Bitki büyümesinde etkili olan çevresel faktörleri belirtir Bitki büyümesinde hormonlar n etkisini aç klar Fotoperiyodizm, nasti ve tropizma hareketlerini örneklerle aç klar. 5. Bitkilerde e eyli üreme ile ilgili olarak ö renciler; Çiçe in k s mlar n n yap ve görevlerini tam çiçek ekli üzerinde belirtir Bir çiçek ekli üzerinde tozla may aç klar Tohumlu bitkilerde döllenmeyi aç klar Bitkilerde tohumun yap s n ve önemini aç klar Bitkilerde görülen meyve tiplerini aç klar Meyvenin bitkiye sa lad faydalar örneklerle aç klar Tohumun ta nma yollar n örneklerle aç klar. 6. Bitkilerde çimlenme ile ilgili olarak ö renciler; Çimlenmi bir tohum üzerinde ba l ca k s mlar gösterir Tohumun çimlenmesine etki eden çevresel faktörleri aç klar Tohumun çimlenmesine etki eden faktörlerin etkisini deneyle gösterir.

11 B TK B YOLOJ S BO LUK DOLDURMA A a da verilen cümlelerde bo b rak lan yerleri tamamlay n z. 1. Periderm fellem, fellogen ve... olu ur. 2. Peridermde gaz al -veri ini sa layan yap lara... denir. 3. Primer floem... dan olu ur. Sekonder floemi... üretir. 4. Protoderm,... i olu turur , merkezi silindirin en son d tabakas n olu turan tek s ral hücrelerden olu mu yap d r. 6. Bitki köklerinin özel mantarlarla olu turdu u simbiyotik birli e... denir. 7. Tohumda ilk geli en yapraklara... denir ve besin depo ederler hücreleri ölüdür ve ligninle mi çeperlidir. 9. Fellogen üste do ru..., a a do ru... olu turur , hücre çeperi mantarla m örtü dokudur. 11. Yan köklerin orjini... iken, tüylerin orjini... dir. 12. Gutasyon suyun s v ekilde... at lmas olay d r. 13. Floem elemanlar kalburlu boru hücreleri,..., floem sklerankimas ve floem...d r. 14. Destek doku sklerankima ve... hücrelerinden olu ur. 15. Geceleri stomalardaki glikoz,... çevrilir. 16. Kom u hücrelerden... hücrelere su giri i oldu unda stoma Kök,gövde ve bunlar n uç k s mlar nda bulunan meristem... meristemdir. 18. Kök d tan içe do ru epidermis,..., iletim demetleri ve... den olu ur. 19. Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi... ve endospermden sa lan r kök, canl parankima hücrelerinin bölünmesiyle olu an köke denir. 11

12 B TK B YOLOJ S DO RU YANLI SORULARI A a daki yarg lar n ba na do ru olanlar için (D ), yanl olanlar için(y) harfini koyunuz. 1. ( ) Bitkilerdeki meristematik dokular ince çeperli, bol sitoplazmal ve bölünmeyen hücrelerden olu ur. 2. ( ) Bitkilerdeki fotosentetik aktivitenin tamam na yak n n parankima hücreleri üstlenmi tir. 3. ( ) Yapraklarda kambiyum, kaliptra ve perisikl bulunmaz. 4. ( ) Epidermis hücreleri protodermden, merkezi silindir hücreleri ise prokambiyum hücrelerin farkl la mas ndan olu ur. 5. ( ) Ye il bitkilerde gözenekler, palizat parankimas ve periderm hücreleri besin ve oksijen üretebilir. 6. ( ) Bitkilerde tüm büyüme noktalar yüksük = kaliptra denen özel dokularla korunur. 7. ( ) Bir bitki gövdesinde kambiyum bulunmas, bu bitkinin tek çenekli olmad n n da kan t d r. 8. ( ) Lentiseller, sklerenkima hücreleri ve trakeler canl l n yitirmi bitkisel dokulard r. 9. ( ) Bir patates bitkisinin gövdesinden ç kan köklere yan kök denir. 10. ( ) Stomalar n aç lmas sürecinde asitlikleri azal rken turgor bas nçlar artar. 11. ( ) Bir bitkide terlemenin artmas hem ksilemdeki hem de floemdeki ta nma h z n art r r. 12. ( ) Topraktan bitkiye su giri i olmas için kök osmotik bas nc topra n emme kuvvetinden fazla olmal d r. 13. ( ) Bitkilerde dormansi döneminde absisik asit miktar azal rken sitokinin aktivitesi artar. 14. ( ) Terleme Kohezyon teorisi bitkilerde suyun yapraklara ta nmas n sa layan en önemli kuvvettir. 15. ( ) Oksin hormonu gövdede pozitif, kökte negatif etki yapar. 16. ( ) Tropizma ve nasti hareketleri uyar n n yönüne ba l durum de i tirme hareketleridir. 17. ( ) Bitki köklerinde azot ba layan organizmalar ile bitki aras ndaki ili kiler mikoriza olarak bilinir. 18. ( ) Bitkilerde oksin hormonu tropizmada etkili iken etilen olgunla may h zland r r. 19. ( ) Bir a ac n köklerinin suya do ru uzamas na pozitif hidrotaksis denir. 20. ( ) Tepe k sm na k geçirmeyen bir k l f geçirilmi koleoptilde,sa dan gelen k sola do ru yönelme sa lar. 21. ( ) Çiçekte mikrosporlar mayozla olu urlar, endomitoz geçirerek çiçek tozlar n olu tururlar. 22. ( ) Döllenme öncesi tohum tasla n n kromozom say s 8n dir. 23. ( ) Polen tüpünde mayoz bölünme ile olu an spermler tohum tasla ndaki baz hücreleri döllemezler. 24. ( ) Polar çekirdeklerin genotipi, sinergit çekirdekler ile ayn d r. 12

13 B TK B YOLOJ S 25. ( ) Tozla mas n rüzgarla yapan bitkilerin çiçek tozu say s nispeten daha fazlad r. 26. ( ) Vejetatif çekirdek, polen tüpünde olu ur ve döllenmeye kat lmaz. 27. ( ) Embriyonun genotipi, embriyo kesesine giren spermlerden biri ile yumurtan n toplam d r. 28. ( ) Bir tohumun yap s nda klorofil bulunmaz. 29. ( ) Çimlenme sürecinde endospermin a rl azal rken hücre say s artar. 30. ( ) Çimlenme sürecinde topraktan al nan su ile solunum ve fotosentez enzimleri uyan r. 31. ( ) Çift döllenmeden sonra tohum meyveye dönü ür. 32. ( ) Megaspor ile yumurta hücresinin genotipi ayn d r. 33. ( ) Çiçeklerde anterde ve tohum tasla nda mayoz bölünme görülür. 34. ( ) Yalanc meyvelerde çiçe in yaln z ovaryum k sm etlenmi tir. 35. ( ) Di i ve erkek organlardan yaln z birini bulunduran çiçe e tek evcikli denir. 36. ( ) Kambiyum doku hücreleri primer meristem olup baz bitkilerde gözlenmez. 37. ( ) Terleme topra n nem miktar artt kça artar, havan n nem miktar artt kça azal r. 38. ( ) Tipik bir karasal bitkide yapraklardaki tüm hücreler fotosentez yapabilir. 39. ( ) Mikrosporlar, antipod çekirdek ve generatif çekirdek haploid kromozomludur. 40. ( ) Patl can, Kavun, Kabak ve Domates gibi organlar birer meyvedir. 41. ( ) Tohum kabu unun çatlamas embriyonun fotosentez yapmaya ba lad n n göstergesidir. 42. ( ) Tozla ma, tepecikten tohum tasla na spermlerin ula mas d r. 43. ( ) Lale bitkisinin yapraklar n n belli s cakl k de erlerinde aç l p kapanmas bir nasti örne idir. 44. ( ) Uç k sm kesilerek oksin emdirilmi agar konan koleoptilde, bölünme de uç bölgede olur. 45. ( ) Absisik asit, bitkide büyüme ve geli meyi engeller. 46. ( ) Floem borular ç kar lan bir bitkide kökler yapraklardan önce ölür. 47. ( ) Besinlerin köklere do ru ta nmas nda terleme, k lcall k ve kök bas nc etkili olur. 48. ( ) Tohumlarda çimlenme s ras nda ni astan n y k m glikozun y k m ndan önce olur. 49. ( ) K sa gün bitkileri asl nda uzun gece bitkileridir. 50. ( ) Yapraklarda hidatodlar kenarlarda, emergensler üstte ve lentiseller ise altta bulunur. 13

14 B TK B YOLOJ S A a da verilen tan mlar ile terimleri e le tiriniz. E LE T RME 1. Köklerde korteks tabakas n n en iç k sm d r. A) oksin 2. Odun olarak da bilinen kambiyum ürünüdür. B) absisik asit 3. Bitkilerde kök bas nc n n yol açt su yitirme yoludur. C) ksilem 4. Endodermis hücre çeperlerinin süberinle kapl k sm d r. D) Gerçek meyve 5. Kurak ortamda yeti ebilen bitkilerin genel ad d r. E) floem 6. Tropizma hareketlerine neden olan bitkisel hormondur. F) endodermis 7. Bas nç-ak teorisinin aç klamaya çal t bitkisel dokudur. G) kserofitler 8. Su k tl durumunda stomalar n kapanmas n sa layan hormondur. H) sekonder ksilem 9. Kök apikal meristemini koruyan k l ft r. I) sklerankima 10. Korunma,savunma,salg,emme ve t rmanma görevi yapan ç k nt lard r. ) protoderm 11. As l elemanlar trake ve trakeidler olan bitkisel doku tipidir. J) damlama 12. Sklereid ve lif hücrelerinden olu mu ölü destek dokudur. K) kaliptra 13. Epidermis hücrelerini olu turan primer meristem tabakas d r. L) tüyler 14. Sekonder meristem de denen mantar kambiyumudur. M) etilen 14

15 B TK B YOLOJ S 15. Bitkilerin gün ve gece uzunlu una verdikleri biyolojik yan tt r. N) Polar çekirdekler 16. Bitkilerde üçlü tepki etkisine yol açan gaz formundaki hormondur. O) fellogen 17. Peridermin en d tabakas d r. Ö) Generatif çekirdek 18. Endospermin olu mas n sa layan di i organa ait hücrelerdir. P) fotoperiyodizm 19. Yaln zca ovaryumun geli mesiyle olu mu meyvelerdir. R) kaspari eridi 20. Polenlerdeki iki çekirdekten biridir ve polen tüpünde mitoz geçirir. S) fellem YAPILANDIRILMI GR D 1 Numaraland r lm kutucuklarda baz bitkisel yap lar verilmi tir. Numaralar kullanarak a a daki sorular cevaplay n z. 1 Periksikl 4 Protoderm 7 Hidatod 2 Lignin 5 Vasküler kambiyum 8 Adventif 3 Kaliptra 6 Fellem 9 Emergens a) Ksilem ve floemden olu an iletim demetlerinin aras nda yer alan dokudur. b) Köklerde merkezi silindirin en d tabakas d r. c) Kök d nda gövde ve yaprak gibi organlardan ç kan kökler için kullan lan terimdir. d) Salg,tutunma, koruma görevleri olan epidermis kökenli dikenlerdir. e) Primer meristem bölgesinin en d nda kalan ve dermatojen olarak da bilinen doku öncüsü tabakad r. f) Kök ucu apikal meristemini koruyan ve kayganl k sa layan k l f dokudur. g) Sklerenkima hücrelerinde ve ksilem borular nda hücre çeperlerinin sertle mesini sa layan odun özüdür. h) Fellogen denen mantar kambiyumunun bölünerek d a do ru olu turdu u mantar tabakas d r. ) Havan n nem düzeyinin yüksek oldu u saatlerde yapraklarda damlaman n gerçekle ti i aç kl klard r. 15

16 B TK B YOLOJ S YAPILANDIRILMI GR D 2 Numaraland r lm kutucuklarda baz olaylar verilmi tir. Numaralar kullanarak a a daki sorular cevaplay n z. 1 terleme 4 salg lama 2 turgor 5 gutasyon 3 kohezyon 6 fotosentez a) Yaln zca stomalarda ve baz parankima hücrelerinde görülen bir metabolik olayd r. b) Gözeneklerin aç lmas n, kom u epidermis hücrelerinden giren su etkisiyle artarak sa layan olayd r. c) Tüyler, dikenler ve epidermis hücrelerinde koruma ya da savunma amac yla yap lan olayd r. d) Odun borular nda ta nan su molekülleri aras nda çekim olay d r. e) Bitkilerde suyun yukar ta nmas n sa layan en önemli olayd r. f) Hava nemi artt nda su savaklar ndan suyun s v halde at lmas olay d r. VENN EMASI - 1 A a daki cümlelerin do ru kar l n venn emas nda bulunuz. a) Tüm hücreleri, ince çeperli ve büyük çekirdeklidir ( ) b) Baz çe itleri fotosentez yapabilir ( ) Meristem Dokular De i mez Dokular c) Köklerden yapraklara su ve mineralleri ta yabilirler ( ) d) E it say da kromozom ta yan görevde hücrelerden olu ur ( ) I II III e) Baz çe itlerini kaliptra korur ( ) f) Topraktan al nan su ve mineralleri kullan r ( ) 16

17 B TK B YOLOJ S VENN EMASI - 2 A a daki cümlelerin do ru kar l n venn emas nda bulunuz. a) Aç l p kapanabilme özellikleri vard r ( ) b) Yapraklarda bulunamazlar ( ) Stomalar Lentiseller c) Köklerde rastlanmazlar ( ) d) Gaz al -veri i ve terlemede görevlidirler ( ) e) Klorofilleri vard r ve fotosentez yapabilirler ( ) f) Canl hücrelerden olu urlar ( ) g) Sürekli aç k halde bulunurlar ( ) I V II IV VI III h) Hava neme doydu unda su at lmas n sa larlar ( ) VII Hidatodlar VENN EMASI - 3 A a daki cümlelerin do ru kar l n venn emas nda bulunuz. a) Odun ve soymuk borular n içerir ( ) b) Perisikl ve endodermis tabakalar n içerir ( ) Kök Gövde c) Üzerinde yaprak ve tomurcuklar n ç kt bölgelere nodyum denir ( ) d) Klorofil içeren hücrelere sahip olabilir ( ) e) Periderm taraf ndan korunabilir ( ) f) Odunsu bitkilerde epidermisle korunabilir ( ) I V II IV VI III g) Çok y ll k bitkilerin kambiyum içermeyen k sm d r ( ) VII Yaprak 17

18 B TK B YOLOJ S KAVRAM HAR TASI A a daki kavram haritas ndaki bo luklar uygun kelimelerle doldurunuz. Kök nodüllerinde bakteriler bulunur Nohut, mercimek, fasulye familyas d r köklerin yerçekimine do ru uzamas baz yapraklar n s cakl k etkisiyle aç l p kapanmas büyüme noktalar nda bulunur sonradan bölünme yetene i kazanm t r. mantarl kök sistemidir örne idir kökenine göre örne idir bitkinin en az özelle mi dokusudur çeperlerinde pektin birikmi tir bölünür temel sklereit ve liflerden olu ur. ortak ya am farkl türlerle olu ur iletim iletim h z terleme ile artar Bitkiler örtü canl ihtiyaç duyar ölü hareket Klorofil sentezi için gerekli mikro elementtir. gözeneklerin k etkisi ile aç l p kapanmas geli meyi miktar en az olan s n rlar kural d r. DNA, ATP, RNA ve proteinlerdeki makro elementtir. 18

19 B TK B YOLOJ S TANILAYICI DALLANMI A AÇ 1. A a da birbiri ile ba lant l Do ru / Yanl tipinde ifadeler içeren tan lay c dallanm a aç tekni inde bir soru verilmi tir. a ifadesinden ba layarak her Do ru ya da Yanl cevab n za göre ç k lardan sadece birini i aretleyiniz. Örne in; a ifadesinin Do ru / Yanl oldu u belirtilir. Do ru ise b ifadesine, yanl ise c ifadesine ula l r. b ifadesinin Do ru / Yanl oldu u belirtilir. Do ru ise d ifadesine, yanl ise e ifadesine ula l r. d ifadesinin Do ru / Yanl oldu u belirtilir. Do ru ise 1. ç k a, yanl ise 2. ç k a ula l r. b) K sa gün bitkileri gece, k sa bir süre k al rsa çiçeklenir. D D Y d) Demir (Fe) mikro, Azot (N) makro elementtir. e) Ektomikorizada miselyum yüzeyini art racak kök tüyleri olu maz. D Y D Y Ç k 1 Ç k 2 Ç k 3 Ç k 4 a) Gözeneklerin aç lmas için asitli in azalmas gerekir. Y f) Terleme, soymuk borular nda ta ma h z n art r r. D Y Ç k 5 Ç k 6 c) Bas nç ak teorisinde kaynak hücreden kalburlu borulara eker yüklenir. D Y g) Tek çenekli bitkilerde gövdede iletim demetleri da n k dizilmi tir. D Y Ç k 7 Ç k 8 19

20 B TK B YOLOJ S YAZILI SORULARI 1. Bitkilerde meristem özellik gösteren dokular n özelliklerini maddeler halinde yaz n z. 2. Kambiyum tabakas nedir? Kaça ayr l r ve hangi bitkilerde bulunur? 3. Büyüme noktas denen primer meristemin tabakalar n d tan içe do ru s ralay n z.bu tabakalar hangi doku örneklerini olu turur,yaz n z. 4. Bitkilerde fotosentez olay n gerçekle tirebilen hücre tiplerine 3 örnek veriniz. 5. Kaliptra, periderm, lentisel, perisikl, trakeid ve kutikula kavramlar n aç klay n z. 6. Bir stoman n aç lmas sürecinde gerçekle en olaylar s ras yla yaz n z. 20

21 B TK B YOLOJ S 7. Bitkilerde stomalar,lentiseller ve hidatodlar n özelliklerini kar la t r n z. 8. letim doku tiplerinin elemenlar n yazarak,özelliklerini kar la t r n z. 9. Bir yaprakta epidermis tabakas n n de i imi ve farkl la mas ile olu an yap lar s ralay n z. 10. Terleme nedir? Bitkilere sa lad yararlar ve terlemeyi etkileyen faktörleri s ralay n z. 11. Bitkilerde suyun yukar do ru hareketini kolayla t ran etkileri aç klay n z. 12. Bas nç ak teorisi kavramlar n aç klay n z. 13. Makro ve mikro elementleri s ralay n z.minimum kural n aç klay n z. 21

22 B TK B YOLOJ S 14. Bitkilerin topraktan mineralleri almas n sa layan Biyolojik azot fiksasyonunu aç klay n z 15. Mikoriza nedir? Tiplerini kar la t r n z. 16. Bitkilerde düzenleyici etkisi olan hormonlar etkilerine göre s n fland r n z. 17. Bitkilerde uyar n n yönüne ba l olan ve olmayan hareketlere 3 örnek vererek aç klay n z. 18. Kapal tohumlu bitkilerde polen ve yumurtan n olu umu sürecinde gerçekle en a amalar ayr ayr yaz n z. 19. Bitkilerde çift döllenme nedir? Döllenmeden sonra olu an yap lar s ralay n z. 22

23 B TK B YOLOJ S 20. Çimlenme sürecinde gerçekle en olaylar s ras yla yaz n z. 21. Çapraz tozla ma, Monoik, Dioik, Yalanc meyve ve Gerçek meyve kavramlar n aç klay n z. 22. Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin özelliklerini kar la t r n z. 23. Kurak ortam bitkilerinin özelliklerini maddeler halinde yaz n z. 24. Stomalar n kapanma sürecinde gerçekle en olaylar s ralay n z. 25. Bir bitkide canl ve ölü hücre ya da doku çiftlerine 4 örnek veriniz. 23

24 B TK B YOLOJ S BULMACA B YOLOJ K PUZZLE Soldan Sa a 2. Lateral meristem olarak da bilinen sekonder meristem 4. Kök apikal meristemi koruyan k l f 5. Aç l r kapan r gözenek 9. Bitkilerde tüy, diken ve stomalar olu turan koruyucu doku 10. Mantarl kök 11. Çiçekte erkek organ n ba ç k k sm 13. Dermatojen tabakas n n en d taki k sm 17. Spermleri olu turan polen çekirde i 18. Gövde ya da yapraktan ç kan kök Yukar dan A a ya 1. Yaprakta bulunan tipleri fotosentez yapabilir 3. Uyar n n yönüne ba l olmayan bitkisel hareket 6. Bitkilerin buharla ma yoluyla su kaybetmesi 7. Bitkilerde yan kökleri olu turan merkezi silindir tabakas 8. Terleme olay sayesinde madde iletimi yapan doku 12. Kleoptillerde tropizma etkeni olan hormon 14. Ölü destek dokunun çeperlerinde biriken madde 15. Ovaryumun geli mesiyle olu an bitki organ 16. Baklagil kökleri üzerinde bulunan yumrular 19. Çimlenme sürecinde embriyoyu besleyen doku 20. Çiçek tozlar n n ta nmas 24

25 B TK B YOLOJ S Test 1 1. Çok y ll k, odunsu bir bitkinin meristem dokusu ile ilgili; l. Bölünme özelli ini kaybetmeyen hücrelerden olu mu tur. ll. Bitkinin boyuna ve enine büyümesini sa lar. lll. Bitkinin bölünmez dokusundan meydana gelir. ifadelerinden hangileri do rudur? Bitki Biyolojisi 5. Primer meristem hücrelerinde a a da verilen özelliklerden hangisi gözlenmez? A) Sitoplazmalar boldur. B) Kofullar büyüktür. C) Çekirdekleri büyüktür. D) Metabolizma h zlar yüksektir. E) Hücre çeperleri incedir. A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve ll E) ll ve lll 2. Primer meristem ile sekonder meristem için; l. Tek y ll k, otsu bitkilerde bulunma ll. Mitoz bölünme özelli ine sahip olma 6. Çok y ll k, odunsu bitkilerde enine büyümeyi sa layan doku a a dakilerden hangisidir? A) Kollenkima B) Sklerenkima C) Kambiyum D) Salg doku E) letim doku lll. Bitkide boyca büyümeyi sa lama özelliklerinden hangileri ortakt r? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve ll E) l ve lll 3. Odunsu çok y ll k bir bitkide iletim demetlerini a a da verilen yap lardan hangisi meydana getirir? A) Parankima B) Sklerenkima C) Kollenkima D) Epidermis 7. Geli mi bir bitkinin yapra nda bulunan; l. Epidermis hücresi ll. Palizat parankimas hücresi lll. Sünger parankimas hücresi lv. Stoma hücresi yarg lar ndan hangileri fotosentez reaksiyonlar n gerçekle tirebilir? A) l ve ll B) ll ve lll C) lll ve lv D) l, ll ve lll E) ll, lll ve lv E) Kambiyum 4. A a da verilen hücre çe itlerinden hangisi bölünme yetene ini, bitkinin ya ad süre içinde kaybetmez? A) Primer meristem hücresi B) Parankima hücresi C) Stoma hücresi D) Floem hücresi E) Periderm hücresi 8. Tek y ll k, otsu ve geli mi bir bitkinin gövdesinde; l. Palizat parankimas ll. letim demetleri lll. Kambiyum lv. Mantar doku yap lar ndan hangileri bulunur? A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll D) ll ve lv E) lll ve lv 25

26 B TK B YOLOJ S 9. A a da verilen yap lardan hangisi örtü dokunun farkl la mas yla meydana gelen yap lardan biri de ildir? A) Tüyler B) Emergens C) Kambiyum D) Hidatot E) Stoma 12. A a da verilenlerden hangisi bölünmez dokuya ait de ildir? A) Kollenkima B) Mantar doku C) Kambiyum D) Epidermis E) Stoma 13. Stoma ile lentiseller için; 10. Geli mi bitkilerde bulunan iletim parankimas ; l. Hava depo ederek, gerekti inde di er hücrelere vermek ll. letim demetleri ile fotosentez yapan hücreler aras nda madde iletimini sa lamak lll. Su ve minerallerin köklerden fotosentez yapan dokulara kadar ta nmas n sa lamak l. Fotosentez yapma ll. Gaz al veri i yapma lll. Aç l p kapanma lv. Kloroplast bulundurma olaylar ndan hangileri ortakt r? A) Yaln z ll B) ll ve lv C) lll ve lv D) l, ll ve lll E) ll, lll ve lv görevlerinden hangilerini gerçekle tirir? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve ll E) ll ve lll 14. Yapraklarda olu an tüyler; l. Fazla s nmay önler. ll. Su kayb n azalt r. lll. Su ve minerallerin emilimini sa lar. 11. Hücreleri klorofil bulundurmaz. Canl hücrelerden olu ur. Bitkinin yüzeyini sarar. Hücreler aras bo luk bulundurmaz. Yukar da özellikleri verilen doku çe idi a a- daki seçeneklerin hangisinde do ru olarak verilmi tir? A) Primer meristem B) Sekonder meristem C) Ksilem D) Floem E) Epidermis ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z l B) l ve ll C) l ve lll D) ll ve lll E) l, ll ve lll 15. Primer meristem hücreleri, bitkinin; l. Dal uçlar ll. Kök uçlar lll. Gövde lv. Merkezi silindir yap lar ndan hangilerinde bulunur? A) l ve ll B) ll ve lll C) ll ve lv D) lll ve lv E) l, lll ve lv 1.D 2.B 3.E 4.A 5.B 6.C 7.E 8.A 9.C 10.B 11.E 12.C 13.A 14.B 15.A 26

27 B TK B YOLOJ S Test Bitkilerde salg doku; l. Tozla ma ll. Çürümeye kar korunma lll. Sindirim amaçlar ndan hangileri için faaliyet gösterir? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve lll E) l, ll ve lll Bitki Biyolojisi 4. Bir bitkinin gövdesinden al nan enine kesit a a da verilmi tir. l ll lll lv V Gövde kesidinde, hangi numara ile gösterilen yap n n varl bu bitkinin çok y ll k, odunsu bir bitki oldu unu kan tlar? A) l B) ll C) lll D) lv E) V 2. Bitkilerde bulunan baz yap lar ile bu yap lar n görevleri a a daki seçeneklerde e le tirilmi tir. Bu e le tirmelerden hangisi yanl t r? A) Stoma Gaz al veri i B) Hidatot S v halde su at m C) Kök Su al m D) Kambiyum Enine büyüme E) Epidermis Madde iletimi 5. A a da verilenlerden hangisi bir bitki gövdesinin görevlerinden de ildir? A) Kökler ile yapraklar aras ndaki madde ba lant s n kurma B) Bitkinin dik durmas n sa lama C) Besin depolama D) Baz bitkilerde su depolama E) Topraktan su ve mineralleri alma 3. Tohumlu bitkilerin gövdelerinde; l. Lentisel bulundurma ll. Stoma bulundurma lll. letim demetlerini bulundurma lv. Kambiyum bulundurma özelliklerinden hangileri ortakt r? A) Yaln z lll B) l ve ll C) ll ve lll D) ll ve lv E) lll ve lv 6. Bir bitkinin yapraklar ; l. Bitkinin bo alt m n sa lama ll. A r s nmay engelleme amac ile terleme yapma lll. Fotosentez ile besin üretme görevlerinden hangilerini gerçekle tirir? A) Yaln z l B) Yaln z ll c) Yaln z lll D) l ve lll E) l, ll ve lll 27

28 B TK B YOLOJ S 7. Bitkiler topraktan yeterince magnezyum alamazlar ise yapraklar sararmaya ba lar. Bu durumun nedeni, magnezyumun; l. Klorofilin yap s na kat lmas ll. Epidermis hücrelerinin yap s na kat lmas lll. Sar yans tmas özelliklerinden hangilerine ba l d r? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll 10. Oksin hormonu ile ilgili; l. Bitkilerde boyca büyümeyi sa lar. ll. Tropizma hareketlerinin ortaya ç kmas nda etkili olur. lll. Nasti hareketlerini düzenler. ifadelerinden hangileri do rudur? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve ll E) ll ve lll D) l ve ll E) ll ve lll 8. Geli mi bitkilerde; l. Nodül ll. Mikoriza lll. Lentisel lv. Yaprak yap lar ndan hangilerinin olu umunda bitkiyle birlikte farkl bir canl n n daha olmas gerekir? A) l ve ll B) l ve lll C) ll ve lll D) ll ve lv E) lll ve lv 11. Bir bitkinin büyümesine etki eden birçok faktör vard r. Bu faktörler kal tsal ve çevresel olarak ikiye ayr l r. A a da verilen faktörlerden hangisi bitkinin büyümesinde etkili olan kal tsal faktörlerdendir? A) I k iddeti B) S cakl k C) Klorofil miktar D) Karbondioksit miktar E) Su miktar 12. Azot yönünden fakir topraklar n azotland r lmas için yeti tirilmesi gereken bitki a a dakilerden hangisidir? A) Çam B) Sedir C) Bakla D) Marul E) Elma 9. A a da verilen olaylardan hangisinde bitkisel hormonlar n rolü yoktur? A) Bitkinin çiçeklenmesi B) Yapraklar n dökümü C) Tohumun çimlenmesi D) Dormansi durumunun devam etmesi E) Nasti hareketinin gerçekle mesi 13. Bir bitkinin çe itli hücrelerinde turgor bas nc n n de i imi ile; l. Nasti hareketleri ll. Stomalar n aç l p kapanmas lll. Gövdeye desteklik sa lanmas olaylar ndan hangileri gerçekle ir? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) Yaln z lll D) l ve lll E) l, ll ve lll 1.E 1.? 2.E 2.? 3.? 3.A 4.? 4.D 5.? 6.? 5.E 7.? 6.E 8.? 7.A 9.? 10.? 8.A 11.? 9.E 12.? 10.D 13.? 11.C 14.? 15.? 12.C 16.? 13.E 28

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Dokular 01 kavrama testi 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistem

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde.

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde. MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök Gövde Yaprak 1 Anatomik olarak bu organlar monokotil ve dikotiledonlarda farklılık gösterir.

Detaylı

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR BİTKİSEL DOKULAR Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir. A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR Meristem dokunun kökeni embriyodur. Özellikleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF Sayısal 01 1. Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I.

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin Doğru veya Yanlış. (..) Karasal bitkiler beslenme ortamı olarak toprak ve atmosferi birlikte kullanır (..) Bitkilerde C,H ve O eksikliği görülmez. (..) Bitkilerde ototrofluk,heterotrofluk ve hemototrof

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

BİTKİLERİN YAPISI kök sürgün sistemi vejetatif organlar generatif organlar organ sistemlerini organları bitki dokularını

BİTKİLERİN YAPISI kök sürgün sistemi vejetatif organlar generatif organlar organ sistemlerini organları bitki dokularını BİTKİLERİN YAPISI Tohumlu bitkiler bilinen yaklaşık 280.000 tür ile karasal bitkilerin en çeşitli ve en yaygın grubunu oluşturur. Tüm bitki türleri doğal seçilim sayesinde içinde büyüdükleri ortamda yaşama

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI *** Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Ancak sizlerin de bildiği gibi konu tekrarı yapmak, soru çözerek pekiştirmek,

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru anl fl 1. Tohum çimlenirken ilk oluşan doku meristem dokudur. 2. Çiçek içerme bütün bitkiler için ortaktır. 3. Kapalı

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

GÖVDE. Yapraklar, çiçekler ve meyveler için bir destek olarak görev yapar ve aynı zamanda bu organlar ve kökler arasında bir iletim yolu sağlar.

GÖVDE. Yapraklar, çiçekler ve meyveler için bir destek olarak görev yapar ve aynı zamanda bu organlar ve kökler arasında bir iletim yolu sağlar. GÖVDE Yapraklar, çiçekler ve meyveler için bir destek olarak görev yapar ve aynı zamanda bu organlar ve kökler arasında bir iletim yolu sağlar. Gövde Otsu Koruyucu doku epidermistir. Sar l c gövde Örn:

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir.

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir. BİTKİLERDE TAŞIMA Bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kökleri ile aldıkları su ve mineralleri gövde ve yapraklara; yapraklarında fotosentez ile ürettikleri organik bileşikleri ise gövde ve

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM GENEL YETENEK BİLİMLERİ GENEL KÜLTÜR GELİŞİM COĞRAFYA PSİKOLOJİSİ Tamamı Çözümlü 20 30 KPSS 2015 Birincilerin DENEME Tercihi Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Mesut Atalay -

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi. Sınıf Test-01 I II III

FEN BİLİMLERİ. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi. Sınıf Test-01 I II III Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi 6. Sınıf Test-01 FEN BİLİMLERİ 4. 1. I II III Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Yukarıda verilenlere göre, Sevim Hanım'ın hangi

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar.

ayxmaz/biyoloji Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar. Çiçek Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır.tozlanma ve döllenme meydana gelince tohum ve meyve oluştururlar. çiçek kısımları ve görevleri : Çanak yaprak :tomurcuk açılana kadar koruma. Taç yaprak : böcekleri

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali G ¹nay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali G ¹nay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 11 YAZARLAR. Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI

Ortaöğretim BİYOLOJİ 11 YAZARLAR. Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI Ortaöğretim BİYOLOJİ 11 YAZARLAR Davut SAĞDIÇ Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI, 2012 M LLÎ EĞ T M BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4854 DERS K TAPLARI D Z S... : 1438 12.?.Y.0002.3993

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ATATURKÇÜLÜK. 1.Etkinlik: Farklı Bitki Köklerinin Karşılaştırılması (Kazanım: 1.2 )

KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ATATURKÇÜLÜK. 1.Etkinlik: Farklı Bitki Köklerinin Karşılaştırılması (Kazanım: 1.2 ) KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ATATURKÇÜLÜK YÖNTEM VE ÜNİTE1: BİTKİ BİYOLOJİSİ(52 SAAT) EYLÜL BİTKİLERİN YAPISI BİTKİLERİN YAPISI 1. Tohumlu bitkilerin yapısı ile ilgili olarak 1.1. Bitkisel dokuları örneklerle

Detaylı

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali Gščnay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali Gščnay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaylı

DERMATOJEN EPİDERMİS PERİBLEM KORTEKS oluşur. PLEROM MERKEZİ SİLİNDİR

DERMATOJEN EPİDERMİS PERİBLEM KORTEKS oluşur. PLEROM MERKEZİ SİLİNDİR BİTKİSEL DOKULAR Organizmada belirli görevleri yapan özelleşmiş hücre topluluklarına doku denir. Doku hücreleri birbirine bitişik halde ya da aralarında boşluklar oluşturacak şekilde bulunur. Bu boşluklarda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı