SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ: ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Özen AKÇAKANAT DOKTORA TEZĠ DANIġMAN Prof. Dr. DurmuĢ ACAR Isparta 2011

2

3 i ÖNSÖZ Ġç kontrol son zamanlarda ülkemizde kamu ve özel kesimde sıklıkla üzerinde durulan konulardan biridir. Ülkemizde kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yapısını ve iģleyiģini yeni bir anlayıģla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni sistemin en önemli unsurlarından olan iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde kurulması ve uygulanması gündeme gelmiģtir. Buradan hareketle bu çalıģmada iç kontrol sisteminin ülkemizde özel bütçeli idarelerden olan üniversitelerde etkin bir Ģekilde kurulup kurulmadığı araģtırılmıģtır. Bu alana beni yönlendirerek bu çalıģmanın ortaya çıkmasına vesile olan ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyip tam anlamıyla bana danıģmanlık yapan çok değerli hocam Prof. Dr. DurmuĢ ACAR a özellikle teģekkür ederim. Değerli fikirleriyle bana yön veren ve anket sorularının hazırlanması aģamasında yaptıkları çok önemli katkılarından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Ertan ÇEKĠN ve Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkan Yardımcısı Erten TENDERĠS e teģekkürü bir borç bilirim. Sonsuz desteğini ve sevgisini hayatımın her anında yanımda hissettiğim değerli eģim Tahsin AKÇAKANAT a, beni büyüten ve bugüne kadar bıkmadan usanmadan her daim yanımda olan ailemin tüm üyelerine ve tüm arkadaģlarıma da Ģükranlarımı sunarım.

4 ii ÖZET DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ: ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Özen AKÇAKANAT DanıĢman: Prof. Dr. DurmuĢ ACAR Süleyman Demirel Üniversitesi, ĠĢletme Bölümü Doktora Tezi, 264 sayfa, Ocak 2011 Bu araģtırmanın amacı, devlet üniversitelerinde görev yapan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının iç kontrol sisteminin önemine iliģkin algı düzeylerini tespit etmek ve üniversitelerin muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamalarını değerlendirmek suretiyle iç kontrol sistemlerinin etkinliğini belirlemektir. Bu amaçla dört bölüm ve 68 sorudan oluģan anket çalıģması üniversitelerin muhasebe birimi olan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlıklarının yöneticisi olan daire baģkanlarına 1 Eylül Ekim 2010 tarihleri arasında uygulanmıģtır. Anket formu, web de arama hizmeti veren bir internet sayfasının elektronik anket hazırlama hizmeti kullanılarak internet ortamına aktarılmıģtır. Daha sonra bu sayfanın bağlantı linki üniversitelerin strateji geliģtirme daire baģkanlarının elektronik posta adreslerine gönderilmiģtir. AraĢtırmanın ana kütlesini 94 devlet üniversitesi oluģturmakta olup, değerlendirmeye uygun 74 adet anket formu elde edilmiģtir. AraĢtırma neticesinde, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının iç kontrol sistemine yönelik algı düzeylerinin çok yüksek seviyede olduğu görülmüģtür. Üniversitelerin muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamaları incelendiğinde de bazı uygulamaların çok iyi seviyede gerçekleģtirildiği, bazılarının ise düģük seviyelerde yerine getirildiği görülmüģtür. Mevcut uygulamaların genel ortalamasına bakıldığında Kısmen yerine getirildikleri sonucuna ulaģılabilir. Buradan da Daire BaĢkanlarının iç kontrol sistemini çok önemli olarak algılamakla birlikte, yöneticisi oldukları muhasebe birimlerinde iç kontrol sistemine yönelik uygulamaları yeterince yerine getirmedikleri sonucuna ulaģılmıģtır. BaĢkanların algı düzeylerine yönelik olarak bağımsız değiģkenler bazında yapılan analizde, gruplar arasında 20 ifade açısından da bir farklılık tespit edilememiģtir. Muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamaları da bağımsız değiģkenler bazında analiz edilmiģ ve gruplar arasında 5 ifade açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiģtir. Sonuç olarak üniversitelerin iç kontrol uygulamalarında daha çok ön mali kontrol iģlemlerine ağırlık verdikleri, iç kontrol sistemi için gerekli olan bazı uygulamaları henüz tam olarak oluģturmadıkları tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Ġç Kontrol, Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Devlet Muhasebesi.

5 iii ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL FOR SPECIAL BUDGET AGENCIES OF GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM: A UNIVERSITY ORIENTED RESEARCH Özen AKÇAKANAT Süleyman Demirel University, Department of Business Administration Ph.D, 264 Pages, January 2011 Supervising Professor: Prof. Dr. DurmuĢ ACAR The aim of this research is determining state universities Strategy Development Department Chiefs perception of the importance of internal control system and stating the effectiveness of the university accounting unit internal control system by evaluating the current internal control practices. A four part 68 questions survey has been applied to the, university accounting units, Strategy Development Department Chiefs between September 1 and October The survey has been pubilished on web through a ınternet search provider s electronic survey preparation service and a link to this survey has been sent to the chiefs mailboxes. The survey s target was 94 state universities which offered 74 results usable for the evaluation of this research. The research proved that the Strategy Development Department Chiefs internal control perception levels are very high. During the examination of university accounting units internal control practices, it is seen that some of these practices are performed very well while some are not. An average of current practice levels tells us the practices are performed partially. This situation proves that the department chiefs perceive the crucialness of internal control system but fail to perform sufficient internal control practices. No differences between groups has been detected according to the 20 statements used in the analysis based on independent parameters pertaining to chiefs perception levels while there are 5 significative statement differences in the analysis of accounting units current internal control practices. It had been concluded that the universities concentrate on ex ante control rather than establishing sufficient internal control practices. Keywords: Internal Control, Universities, Public Financial Management and Control Law No 5018, Government Accounting.

6 iv ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv KISALTMALAR... viii ġekġller DĠZĠNĠ... x ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... xi GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER 1.1. Devlet Muhasebesi Kavramı Devlet Muhasebesinin Tanımı ve Önemi Devlet Muhasebesinin Amacı ve Devlet Muhasebesi YaklaĢımları Devlet Muhasebesi Alanında Dünyada YaĢanan GeliĢmeler Ulusal Hesaplar Sisteminin OluĢturulması 1993 (SNA 93) Avrupa Hesap Sisteminin OluĢturulması 1995 (ESA 95) Devlet Mali Ġstatistikler El Kitabının OluĢturulması (GFSM 2001) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi Tarafından Kamu Muhasebe Standartlarının OluĢturulması (IFAC- PSC) Devlet Muhasebe Sistemi Alanında YaĢanan GeliĢmelerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi Yeni Zelanda Deneyimi Kanada Deneyimi Ġspanya Deneyimi Ġsveç Deneyimi Ġngiltere Deneyimi Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Deneyimi Avustralya Deneyimi Türkiye de Devlet Muhasebesi Türk Devlet Muhasebe Sisteminin Tarihsel GeliĢimi Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Muhasebesi Cumhuriyet Döneminde Devlet Muhasebesi Sayılı Kanun da Devlet Muhasebesi ve Bütçe Türleri Sayılı Kanun da Devlet Muhasebesi Sayılı Kanun da Bütçe Türleri Genel Bütçe Özel Bütçe Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi Devlet Muhasebesi ve Analitik Bütçe Sınıflandırma Sistemi ĠliĢkisi Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması... 45

7 v Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdikleri Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik Stratejik Planlama Performans Esaslı Bütçeleme Ön Mali Kontrol Ġç Kontrol Ġç Denetim ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN YAPISI VE ETKĠNLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 2.1. Ġç Kontrol Sistemi Kavramı Ġç Kontrol Sisteminin Tanımı Ġç Kontrol Sisteminin Kapsamı Ġç Kontrol Sisteminin Amaçları Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri Kontrol Ortamı Dürüstlük ve Etik Değerler Yönetimin ÇalıĢma Tarzı ve Felsefesi Organizasyon Yapısı Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı Ġnsan Kaynakları Politikaları ve Yeteneklere ĠliĢkin Yükümlülükler Risk Değerleme Risklerin Tanımlanması ve Denetim Riski Risklerin Değerlendirilmesi Risklerin Yönetilmesi Kontrol Faaliyetleri Görevlerin Ayrımı Yetkilendirmeler, Onaylamalar ve Doğrulamalar Kaynak ve Kayıtlara EriĢimin Sınırlandırılması Kayıtlar ile Ġlgili Varlıklar Arasında Uyum Sağlanması Performans Göstergelerinin OluĢturulması ve Kontrolü Bilgi ve ĠletiĢim Bilgi ĠletiĢim Ġzleme Kontrol Öz Değerlendirme Ġç Denetim DıĢ Denetim Etkin Bir Ġç Kontrol Sisteminin Unsurları ve Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Ölçme Yöntemleri Etkin Bir Ġç Kontrol Sistemi Ġçin Temel Unsurlar Ayrıntılı Örgüt Planı Süreç Yönetimi ve Süreçlerin ĠyileĢtirilmesi Ġyi Bir Muhasebe Sistemi Bütçe Programı Yetenekli ve Vasıflı ÇalıĢanlar... 91

8 vi Ġç Denetimin Varlığı Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Ölçen Yöntemler Anket Yöntemi AkıĢ ġeması Yöntemi Not Alma Yöntemi Ġç Kontrol Konusunda Uluslararası Düzenleme Yapan Kurumlar Özel Sektör Ġçin Belirlenen Ġç Kontrol Standartları Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Organizasyonları Destekleme Komisyonu (COSO) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Denetim Yönergeleri Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ve Sarbanes Oxley Kanunu Kamu Sektörü Ġçin Belirlenen Ġç Kontrol Standartları Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları Örgütü (INTOSAI) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Amerika BirleĢik Devletleri SayıĢtayı (GAO) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler Türkiye de Ġç Kontrol Konusunda Düzenleme Yapan KuruluĢlar Sermaye Piyasası Kurulu Maliye Bakanlığı Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE) Kamu Ġç Denetçileri Derneği (KĠDDER) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Sayılı Kanunda Ġç Kontrol Sistemi Sayılı Kanuna Göre Ġç Kontrolün Tanımı ve Amacı Sayılı Kanuna Göre Ġç Kontrol Sisteminin Ġlkeleri Ġç Kontrol Sistemi BileĢenlerinin 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirilmesi Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve ĠletiĢim Ġzleme Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Ġç Kontrol Sisteminin Yapısı Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Harcama Birimleri Muhasebe ve Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol

9 vii Sayılı Kanun Öncesinde Ön Mali Kontrol Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol Ġç Denetim DıĢ Denetim Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Mali Açıdan Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı Üst Yönetici Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Muhasebe Yetkilisi Ġç Denetçi DıĢ Denetçi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 4.1. Üniversitelerin Yapısı ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversitelerin Yapısı Üniversitelerde Ġç Kontrole ĠliĢkin Rol ve Sorumluluklar Üniversitelerin Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Anket ÇalıĢması AraĢtırmanın Amacı AraĢtırmanın Kapsamı AraĢtırmanın Kısıtları AraĢtırmanın Dayandığı Hipotezler AraĢtırmanın Yöntemi AraĢtırmaya Dahil Edilen Üniversitelerin Belirlenmesi Anket Sorularının Hazırlanması Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Edilmesi AraĢtırma Bulgularının Değerlendirilmesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algılarına ĠliĢkin Hipotezlerin Değerlendirilmesi Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Mevcut Uygulamalarına Yönelik Hipotezlerin Değerlendirilmesi Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algı Düzeyleri Ġle Mevcut Uygulama Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Hipotezin Değerlendirilmesi Muhasebe Birimlerindeki Ġç Kontrole Yönelik Mevcut Uygulamaların Etkinliğine ĠliĢkin Bulguların Değerlendirilmesi SONUÇ ve ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMĠġ

10 viii KISALTMALAR AAA : Amerikan Muhasebeciler Birliği AAS : Avustralya Muhasebe Standartları AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika BirleĢik Devletleri a.g.k : Adı Geçen Kanun a.g.khk : Adı Geçen Kanun Hükmünde Kararname a.g.y : Adı Geçen Yönetmelik AICPA : Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü BĠT : Belediye Ġktisadi TeĢebbüsleri COSO : ĠĢletmeleri Destekleme ve Denetleme Komisyonu ECIIA : Ġç Denetim Enstitüleri Avrupa Konfederasyonu ESA 95 : Avrupa Hesap Sistemi 1995 EUROSTAT : AB Ġstatistik Kurumu FASB : ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu FEI : Finansal Yöneticiler Enstitüsü FMI : Finansal Yönetim Yasa Teklifi GAAFR : ABD Kamusal Muhasebe, Denetim ve Finansal Raporlama Kanunu GAO : ABD SayıĢtayı GASB : ABD Devlet Muhasebe Standartları Kurulu GFOA : ABD Devlet Finans Ofisi Birliği GFSM 2001 : Devlet Mali Ġstatistikleri El Kitabı 2001 GPRA : ABD Hükümet Performans ve Sonuçlar Yasası GRAA : Ġngiltere Hükümet kaynakları ve Muhasebe Kanunu GYĠH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla IFAC : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC-PS : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi Standartları IGAE : Kanada Genele Ġç Denetim ve Muhasebe Ofisi IIA : Ġç Denetçiler Enstitüsü IMF : Uluslararası Para Fonu INTOSAI : Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları Örgütü

11 ix IPSAS : Uluslararası Kamu Kesimi Muhasebe Standartları IPSASB : Uluslararası Kamu Kesimi Muhasebe Standartları Komitesi ISA : Uluslararası Denetim Standartları KĠDDER : Kamu Ġç Denetçileri Derneği KĠT : Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri NCGA : ABD Ulusal Devlet Muhasebe Konsülü NCMA : ABD Belediyeye Ait Muhasebe Ulusal Komitesi OECD : Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı OMB : ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi PFIC : AB Kamu Ġç Mali Kontrolü YaklaĢımı PGCP : Kanada Genel Hükümete Ait Hesap Planı ÇalıĢmaları PSAAB : Kanada Diplomalı Muhasebeciler KuruluĢunun Kamu Sektörü Muhasebe ve Denetim Komitesi PSC : Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi RAB : Ġngiltere Muhasebe- Bütçeleme Kaynakları s. : Sayfa SEC : Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SICOP : Kanada Muhasebe ve Bilgi Sistemi SNA 93 : Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 SPK : Sermaye Piyasası Kurulu T.B.M.M. : Türkiye Büyük Millet Meclisi TĠDE : Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü UN : BirleĢmiĢ Milletler vb. : Ve benzeri vd. : Ve diğerleri WB : Dünya Bankası YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

12 x ġekġller DĠZĠNĠ ġekil Sayılı Kanuna Göre Bütçe Türleri ve Sınıflandırması ġekil Sayılı Kanuna Göre Bütçe Türleri ve Sınıflandırması ġekil 2.1. Risk Değerlendirme... 71

13 xi ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 1.1. Kamu Muhasebesi Standartları Çizelge 1.2. Analitik Bütçe Sisteminin Yapısı Çizelge 1.3. Kurumsal Sınıflandırma Çizelge 1.4. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Fonksiyonel Kodlar Çizelge 1.5. Fonksiyonel Sınıflandırma Çizelge 1.6. Finansman Tipi Sınıflandırma Çizelge 1.7. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Giderin Ekonomik Kodları Çizelge 1.8. Ekonomik Sınıflandırma Çizelge 1.9. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Gelirin Ekonomik Kodları Çizelge Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Çizelge 3.1. Özel Bütçeli Ġdarelerde Üst Yöneticiler Çizelge 3.2. Özel Bütçeli Ġdarelerde Harcama Yetkilileri Çizelge 4.1. Anketi Cevaplayan Üniversitelere Ait Demografik Veriler Çizelge 4.2. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algı Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Çizelge 4.3. Daire BaĢkanlığımızın Örgüt ġemasının OluĢturulması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.4. Daire BaĢkanlığımızın Faaliyetlerine ĠliĢkin Genel Görev Tanımlarının Yapılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.5. Daire BaĢkanlığımızda Personelin Yeterliliği ve Performansının Bağlı Olduğu Yönetici Tarafından Yılda En Az Bir Kez Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonucunun Personelle GörüĢülmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.6. Daire BaĢkanlığımızda Yetki Devirlerinin, Devredilen Yetkinin Sınırlarını Gösterecek ġekilde Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Ġlgililere Bildirilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.7. Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Planın Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.8. Daire BaĢkanlığımızın Performans Programının Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi

14 xii Çizelge 4.9. Daire BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedeflerine Yönelik Risklerin Belirlenmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge "Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Her Bir Faaliyette KarĢılaĢılabilecek Risk Ġçin, Uygun Kontrol Strateji ve Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi Önemlidir" Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlere ĠliĢkin Temel Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tanımlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızdaki Her Faaliyet, Mali Karar ve ĠĢlemin Onaylanması, Kaydedilmesi ve Kontrolü Görevlerinin Farklı KiĢilere Verilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda ÇalıĢanların Yaptığı ĠĢlerin Etkili ve Sürekli Biçimde GerçekleĢtirilip GerçekleĢtirilmediğinin Sistemli Olarak Analizinin Yapılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Olağanüstü Durumlar Ġçin Faaliyetlerin Sürekliliğini Etkileyen Nedenlere KarĢı Gerekli Önlemlerin Alınması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen ĠĢlem ve Faaliyetlere Yönelik Bilgi Sistemlerinin Kurulması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Ġhtiyaç Duyduğu Doğru ve Güvenilir Bilgilerin Zamanında Elde Edilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Plan ve Performans Programının Kamuoyuyla PaylaĢılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda OluĢan Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemlerinin Belirlenmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Ġç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kurallarını Ġçeren Dokümanlar Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi

15 xiii Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kuralları Konusunda Tüm Personele Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Mevcut Uygulamalarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Örgüt ġeması OluĢturulmuĢtur Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Faaliyetlerine ĠliĢkin Genel Görev Tanımları YapılmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Personelin Yeterliliği ve Performansı Bağlı Olduğu Yönetici Tarafından Yılda En Az Bir Kez Değerlendirilmekte ve Değerlendirme Sonucu Personelle GörüĢülmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Yetkiler Devredilirken, Devredilen Yetkinin Sınırları Yazılı Olarak Belirlenmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Planı HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Performans Programı HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedeflerine Yönelik Riskler BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlerde KarĢılaĢılabilecek Riskler Ġçin Uygun Kontrol Strateji ve Kontrol Yöntemleri BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlere ĠliĢkin Temel Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tanımlanması GerçekleĢtirilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızdaki Her Faaliyet, Mali Karar ve ĠĢlemin Onaylanması, Kaydedilmesi ve Kontrolü Görevleri Farklı KiĢilere VerilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Her ÇalıĢanın Yaptığı ĠĢlerin Etkili ve Sürekli Biçimde GerçekleĢtirilip GerçekleĢtirilmediğinin Sistemli Olarak Analizi Yapılmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Olağanüstü Durumlar Ġçin Faaliyetlerin Sürekliliğini Etkileyen Nedenlere KarĢı Gerekli Önlemler AlınmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen ĠĢlem ve Faaliyetlere Yönelik Bilgi Sistemleri KurulmuĢtur Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi. 196 Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Ġhtiyaç Duyduğu Doğru ve Güvenilir Bilgiler Zamanında Elde Edilmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi 197

16 xiv Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Plan ve Performans Programı Web Sayfasında Yayınlanmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi 197 Çizelge Daire BaĢkanlığımıza Gelen ve Giden Evraklar Zamanında Kaydedilmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda OluĢan Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Ġç Kontrol Sisteminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi Yapılmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kurallarını Ġçeren Dokümanlar HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kuralları Konusunda Tüm Personele Bilinçlendirme Eğitimleri VerilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Ġç Kontrole Yönelik Algı Düzeyi Ġle Ġç Kontrole Yönelik Mevcut Uygulamalar Arasındaki KarĢılaĢtırmalar Çizelge Muhasebe Birimlerinin Mevcut Ġç Kontrol Uygulamalarına ĠliĢkin Soruların Yüzde Dağılımları Çizelge Muhasebe Sonuçlarının Dönemsel Olarak Web Sayfasında Yayınlanması Çizelge Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Yönetmeliğin Belirlediği Tutar Altında Ġdare Tarafından Bir Tutar Belirlenmesi Çizelge Ön Mali Kontrolün GerçekleĢtirilme AĢaması Çizelge Ödeme Gün Sayısına ĠliĢkin Rapor Düzenlenmesi Çizelge Ġç Kontrol Eylem Planındaki ĠĢlemlerin Tamamlanması Çizelge Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21. ve 22. Maddelerindeki Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Alımların Üst Limite Uygunluğuna ĠliĢkin Kontrol Uygulaması Çizelge Kamu Ġhale Kurumuna Uygun GörüĢ Ġçin Müracaat Etme Sıklığı Çizelge Doğrudan Temin Kayıt Formunun Doldurulup Doldurulmadığına ĠliĢkin Yapılan Kontrol Uygulaması Çizelge Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda, Alım Yapılan KiĢi ya da Firmanın Ġhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyidinin Alınması Çizelge Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Uygulanmasının Birimin Ġç Kontrol Sistemini EtkinleĢtirmiĢtir Ġfadesine Katılım Düzeyi Çizelge Üniversitelerde Daire BaĢkanlıklarının Harcama Yetkisinin Genel Sekreterlikte BirleĢtirilmesi Etkinliği Artırmaktadır Ġfadesine Katılım Düzeyi Çizelge Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Ġçin BaĢbakanlıktan Ġzin Alınması

17 xv Çizelge Kasada Bulunması Gereken Para Limitine ĠliĢkin Maliye Bakanlığı nın Belirlediği Tutardan Farklı Olarak Üst Yönetici Onayıyla Belirleme Yapılması Çizelge Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin ĠĢlemlerini Muhasebe Yetkilisi DıĢında Denetleyen Bir Kontrol Mekanizmasının Varlığı Çizelge Ġdarenin Stratejik Planında Belirlenen Amaç ve Hedeflerine UlaĢmasını Sağlamak Üzere Yürürlüğe Koyduğu Düzenlemelerin Varlığı Çizelge Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanının Sürekli Vekalet Ettiği Bir Harcama Biriminin Varlığı Çizelge Kasadaki Değerlerin Sayılma Sıklığı Çizelge Gelir Tahsilatlarının Vadesinde Tahsil Edilip Edilmediğine ĠliĢkin Kontrol Uygulamasının Varlığı Çizelge Vadesinde Tahsil Edilmeyen Gelirler Ġçin Hukuki ĠĢlem BaĢlatma Sıklığı Çizelge Vezne Sorumlularının Muhasebe Kaydı Yapma, Evrak Onaylama Yetkisinin Varlığı Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim ile Ġlgili Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Ödenmesi ile Ġlgili Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge KDV Tevkifatından Dolayı Uğranılan Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge Muhasebe Birimlerinde En Etkin ĠĢleyen ĠletiĢim Kanalı Çizelge Nakde Çevrilen Teminat Mektubu Sayısı Çizelge Teminat Mektuplarının Geçerlilik Takibinin Yapılması Çizelge Ġç Kontrolün Etkin ÇalıĢmasını Engelleyen Unsurların Önem Derecesi

18 1 GĠRĠġ Küresel bazda yaģanan Ģirket iflasları ile gündeme gelen muhasebe uygulamalarından kaynaklanan hatalar, hileler ve yolsuzluklar nedeniyle yapılan düzenlemeler, iģletmelerde olduğu kadar kamu idarelerinde de yeni yapılanmalar, yönetim alanlarında yeni yaklaģımlar ortaya çıkarmıģtır. Bu geliģmeler yanında, ülkemizde yaģanan ekonomik ve mali krizlerin, kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi alanlarında yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olmuģtur. Varlıkların korunması, güvenilir finansal bilgi sağlanması, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğinin sağlanması amacıyla üst yönetim tarafından belirlenen politika ve prosedürleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilen iç kontrol de kamu idarelerinde yeni uygulanmaya baģlanan yaklaģımlardan biridir. Ülkemizde kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yapısını ve iģleyiģini yeni bir anlayıģla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni sistemin en önemli unsurlarından olan iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde kurulması ve uygulanması gündeme gelmiģtir sayılı Kanunla kamu mali yönetimine giren iç kontrol sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıģtır. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, varlık ve kaynakların korunmasını sağlamak amacına ulaģmak için oluģturulan iç kontrol sisteminin hedeflenen amaçlarına ulaģabilmesi için etkin iģleyen bir iç kontrol sisteminin varlığı gerekmektedir. Etkin iç kontrol sistemi yukarıda da açıklandığı gibi amaçlanan hedeflere ulaģmanın bir anahtarıdır. Ġç kontrol sisteminin etkinliğinden bahsedebilmek için de iç kontrol sisteminin beģ bileģeni olan kontrol çevresi, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ve izlemenin oluģturulması ve iģlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Yani iç kontrol sisteminin beģ bileģeni etkin bir iç kontrol sistemi için

19 2 temel kriterdir. Ülkemizde kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması sorumluluğu yöneticilerin yanında kamu idarelerinin tüm çalıģanlarını kapsamaktadır. Kamu idarelerinde yöneticilerden tüm çalıģanlara kadar ortak bir sorumlulukla oluģturulması ve uygulanması gereken iç kontrol sistemi, özellikle belli ölçüde özerkliğe sahip olan, kendine özgü mal varlığı ve kendine ait gelir kaynağı olan kamu idarelerinden özel bütçeli idarelerde kaynakların etkili ve ekonomik kullanımını ve kaynakların korunmasını sağlamak açısından daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bu çalıģmanın amacı, özel bütçeli idarelerden üniversitelerin muhasebe birimlerinin iç kontrol sisteminin önemine iliģkin algılarını tespit etmek ve muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemlerine iliģkin mevcut uygulamalarını belirlemek ve böylece iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmektir. Bu çalıģma dört bölümden oluģmaktadır. ÇalıĢmanın birinci bölümünde kamu idarelerinin muhasebe sistemlerini anlayabilmek amacıyla, devlet muhasebesi kavramı, devlet muhasebesi alanında dünyada yaģanan geliģmeler, ülkemizde devlet muhasebesi ve özel bütçeli idareler ile devlet muhasebesinde düzenlemeler içeren 5018 sayılı Kanun çerçevesinde kamu mali yönetim sisteminde meydana gelen yenilikler açıklanmıģtır. Ġç kontrol sisteminin yapısı ve etkinliğinin ölçülmesi baģlıklı ikinci bölümde ise, iç kontrol sisteminin teorik açıklamalarını içeren iç kontrol sisteminin tanımı, kapsamı, amaçları, iç kontrol sisteminin bileģenlerini oluģturan; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ve izleme kavramları açıklanmıģtır. Bu bölümde ayrıca etkin bir iç kontrol sistemi için temel ilkeler ve iç kontrol sisteminin etkinliğini ölçme yöntemleri ile uluslararası kuruluģlarca belirlenen iç kontrol standartları ve Türkiye de iç kontrol konusunda yapılan düzenlemeler ele alınmıģtır. Üçüncü bölümde, özel bütçeli idarelerde iç kontrol sistemini açıklayabilmek için 5018 sayılı Kanunun kamu idareleri için öngördüğü iç kontrol sisteminin yapısı ve özel bütçeli kamu idarelerinde mali kontrol ve yönetim sistemi ile özel bütçeli kamu idarelerinde mali açıdan yetki ve sorumlulukların dağılımı konuları açıklanmıģtır.

20 3 ÇalıĢmanın uygulama kısmını oluģturan dördüncü bölümde ise, anket çalıģmasının yapıldığı üniversitelerin yapısı ve iç kontrol sistemi kısaca anlatılmıģ ve araģtırma hakkında bilgiler verilmiģtir. AraĢtırmaya katılan üniversitelerin iç kontrol sistemi açısından mevcut uygulamaları ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği değerlendirilmiģtir.

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Slide 1. 2003 By Default! DEVLET MUHASEBESĠ. A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

Slide 1. 2003 By Default! DEVLET MUHASEBESĠ. A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 DEVLET MUHASEBESĠ 1 Slide 2 SEKTÖREL SINIFLANDIRMA KRĠTERLERĠ Ulusal ekonomi beģ alt sektöre ayrılmaktadır. 2 Slide 3 SEKTÖREL SINIFLANDIRMA KRĠTERLERĠ 3 Slide 4 TÜRKĠYE UYGULAMASI 4 Slide 5 DEVLET

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIġTAY BAġKANLIIĞII ZONGULDAK ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. D. BELEDĠYE BAġKANLIĞIMIZIN ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 12

ĠÇĠNDEKĠLER. D. BELEDĠYE BAġKANLIĞIMIZIN ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 12 ĠÇĠNDEKĠLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel KoĢulları 4 a) Kontrol Ortamı 4 b) Risk Değerlendirmesi 4 c) Kontrol Faaliyetleri 4 d) Bilgi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS DENETĠM RAPORU 9 TÜRK

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU.C. MALİYE BAKANLIĞI OCAK 2015 BAġKAN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki Görev ve

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DOKÜMANI TEKĠRDAĞ TEMMUZ-2009 Namık Kemal Üniversitesi Sayfa 1 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARIHAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı