SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ: ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Özen AKÇAKANAT DOKTORA TEZĠ DANIġMAN Prof. Dr. DurmuĢ ACAR Isparta 2011

2

3 i ÖNSÖZ Ġç kontrol son zamanlarda ülkemizde kamu ve özel kesimde sıklıkla üzerinde durulan konulardan biridir. Ülkemizde kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yapısını ve iģleyiģini yeni bir anlayıģla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni sistemin en önemli unsurlarından olan iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde kurulması ve uygulanması gündeme gelmiģtir. Buradan hareketle bu çalıģmada iç kontrol sisteminin ülkemizde özel bütçeli idarelerden olan üniversitelerde etkin bir Ģekilde kurulup kurulmadığı araģtırılmıģtır. Bu alana beni yönlendirerek bu çalıģmanın ortaya çıkmasına vesile olan ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyip tam anlamıyla bana danıģmanlık yapan çok değerli hocam Prof. Dr. DurmuĢ ACAR a özellikle teģekkür ederim. Değerli fikirleriyle bana yön veren ve anket sorularının hazırlanması aģamasında yaptıkları çok önemli katkılarından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Ertan ÇEKĠN ve Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkan Yardımcısı Erten TENDERĠS e teģekkürü bir borç bilirim. Sonsuz desteğini ve sevgisini hayatımın her anında yanımda hissettiğim değerli eģim Tahsin AKÇAKANAT a, beni büyüten ve bugüne kadar bıkmadan usanmadan her daim yanımda olan ailemin tüm üyelerine ve tüm arkadaģlarıma da Ģükranlarımı sunarım.

4 ii ÖZET DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ: ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Özen AKÇAKANAT DanıĢman: Prof. Dr. DurmuĢ ACAR Süleyman Demirel Üniversitesi, ĠĢletme Bölümü Doktora Tezi, 264 sayfa, Ocak 2011 Bu araģtırmanın amacı, devlet üniversitelerinde görev yapan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının iç kontrol sisteminin önemine iliģkin algı düzeylerini tespit etmek ve üniversitelerin muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamalarını değerlendirmek suretiyle iç kontrol sistemlerinin etkinliğini belirlemektir. Bu amaçla dört bölüm ve 68 sorudan oluģan anket çalıģması üniversitelerin muhasebe birimi olan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlıklarının yöneticisi olan daire baģkanlarına 1 Eylül Ekim 2010 tarihleri arasında uygulanmıģtır. Anket formu, web de arama hizmeti veren bir internet sayfasının elektronik anket hazırlama hizmeti kullanılarak internet ortamına aktarılmıģtır. Daha sonra bu sayfanın bağlantı linki üniversitelerin strateji geliģtirme daire baģkanlarının elektronik posta adreslerine gönderilmiģtir. AraĢtırmanın ana kütlesini 94 devlet üniversitesi oluģturmakta olup, değerlendirmeye uygun 74 adet anket formu elde edilmiģtir. AraĢtırma neticesinde, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının iç kontrol sistemine yönelik algı düzeylerinin çok yüksek seviyede olduğu görülmüģtür. Üniversitelerin muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamaları incelendiğinde de bazı uygulamaların çok iyi seviyede gerçekleģtirildiği, bazılarının ise düģük seviyelerde yerine getirildiği görülmüģtür. Mevcut uygulamaların genel ortalamasına bakıldığında Kısmen yerine getirildikleri sonucuna ulaģılabilir. Buradan da Daire BaĢkanlarının iç kontrol sistemini çok önemli olarak algılamakla birlikte, yöneticisi oldukları muhasebe birimlerinde iç kontrol sistemine yönelik uygulamaları yeterince yerine getirmedikleri sonucuna ulaģılmıģtır. BaĢkanların algı düzeylerine yönelik olarak bağımsız değiģkenler bazında yapılan analizde, gruplar arasında 20 ifade açısından da bir farklılık tespit edilememiģtir. Muhasebe birimlerinin iç kontrol sistemine yönelik mevcut uygulamaları da bağımsız değiģkenler bazında analiz edilmiģ ve gruplar arasında 5 ifade açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiģtir. Sonuç olarak üniversitelerin iç kontrol uygulamalarında daha çok ön mali kontrol iģlemlerine ağırlık verdikleri, iç kontrol sistemi için gerekli olan bazı uygulamaları henüz tam olarak oluģturmadıkları tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Ġç Kontrol, Üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Devlet Muhasebesi.

5 iii ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL FOR SPECIAL BUDGET AGENCIES OF GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM: A UNIVERSITY ORIENTED RESEARCH Özen AKÇAKANAT Süleyman Demirel University, Department of Business Administration Ph.D, 264 Pages, January 2011 Supervising Professor: Prof. Dr. DurmuĢ ACAR The aim of this research is determining state universities Strategy Development Department Chiefs perception of the importance of internal control system and stating the effectiveness of the university accounting unit internal control system by evaluating the current internal control practices. A four part 68 questions survey has been applied to the, university accounting units, Strategy Development Department Chiefs between September 1 and October The survey has been pubilished on web through a ınternet search provider s electronic survey preparation service and a link to this survey has been sent to the chiefs mailboxes. The survey s target was 94 state universities which offered 74 results usable for the evaluation of this research. The research proved that the Strategy Development Department Chiefs internal control perception levels are very high. During the examination of university accounting units internal control practices, it is seen that some of these practices are performed very well while some are not. An average of current practice levels tells us the practices are performed partially. This situation proves that the department chiefs perceive the crucialness of internal control system but fail to perform sufficient internal control practices. No differences between groups has been detected according to the 20 statements used in the analysis based on independent parameters pertaining to chiefs perception levels while there are 5 significative statement differences in the analysis of accounting units current internal control practices. It had been concluded that the universities concentrate on ex ante control rather than establishing sufficient internal control practices. Keywords: Internal Control, Universities, Public Financial Management and Control Law No 5018, Government Accounting.

6 iv ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv KISALTMALAR... viii ġekġller DĠZĠNĠ... x ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... xi GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM DEVLET MUHASEBE SĠSTEMĠ ĠÇĠNDE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER 1.1. Devlet Muhasebesi Kavramı Devlet Muhasebesinin Tanımı ve Önemi Devlet Muhasebesinin Amacı ve Devlet Muhasebesi YaklaĢımları Devlet Muhasebesi Alanında Dünyada YaĢanan GeliĢmeler Ulusal Hesaplar Sisteminin OluĢturulması 1993 (SNA 93) Avrupa Hesap Sisteminin OluĢturulması 1995 (ESA 95) Devlet Mali Ġstatistikler El Kitabının OluĢturulması (GFSM 2001) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi Tarafından Kamu Muhasebe Standartlarının OluĢturulması (IFAC- PSC) Devlet Muhasebe Sistemi Alanında YaĢanan GeliĢmelerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi Yeni Zelanda Deneyimi Kanada Deneyimi Ġspanya Deneyimi Ġsveç Deneyimi Ġngiltere Deneyimi Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Deneyimi Avustralya Deneyimi Türkiye de Devlet Muhasebesi Türk Devlet Muhasebe Sisteminin Tarihsel GeliĢimi Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Muhasebesi Cumhuriyet Döneminde Devlet Muhasebesi Sayılı Kanun da Devlet Muhasebesi ve Bütçe Türleri Sayılı Kanun da Devlet Muhasebesi Sayılı Kanun da Bütçe Türleri Genel Bütçe Özel Bütçe Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi Devlet Muhasebesi ve Analitik Bütçe Sınıflandırma Sistemi ĠliĢkisi Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması... 45

7 v Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdikleri Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik Stratejik Planlama Performans Esaslı Bütçeleme Ön Mali Kontrol Ġç Kontrol Ġç Denetim ĠKĠNCĠ BÖLÜM ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN YAPISI VE ETKĠNLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 2.1. Ġç Kontrol Sistemi Kavramı Ġç Kontrol Sisteminin Tanımı Ġç Kontrol Sisteminin Kapsamı Ġç Kontrol Sisteminin Amaçları Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri Kontrol Ortamı Dürüstlük ve Etik Değerler Yönetimin ÇalıĢma Tarzı ve Felsefesi Organizasyon Yapısı Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı Ġnsan Kaynakları Politikaları ve Yeteneklere ĠliĢkin Yükümlülükler Risk Değerleme Risklerin Tanımlanması ve Denetim Riski Risklerin Değerlendirilmesi Risklerin Yönetilmesi Kontrol Faaliyetleri Görevlerin Ayrımı Yetkilendirmeler, Onaylamalar ve Doğrulamalar Kaynak ve Kayıtlara EriĢimin Sınırlandırılması Kayıtlar ile Ġlgili Varlıklar Arasında Uyum Sağlanması Performans Göstergelerinin OluĢturulması ve Kontrolü Bilgi ve ĠletiĢim Bilgi ĠletiĢim Ġzleme Kontrol Öz Değerlendirme Ġç Denetim DıĢ Denetim Etkin Bir Ġç Kontrol Sisteminin Unsurları ve Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Ölçme Yöntemleri Etkin Bir Ġç Kontrol Sistemi Ġçin Temel Unsurlar Ayrıntılı Örgüt Planı Süreç Yönetimi ve Süreçlerin ĠyileĢtirilmesi Ġyi Bir Muhasebe Sistemi Bütçe Programı Yetenekli ve Vasıflı ÇalıĢanlar... 91

8 vi Ġç Denetimin Varlığı Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Ölçen Yöntemler Anket Yöntemi AkıĢ ġeması Yöntemi Not Alma Yöntemi Ġç Kontrol Konusunda Uluslararası Düzenleme Yapan Kurumlar Özel Sektör Ġçin Belirlenen Ġç Kontrol Standartları Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Organizasyonları Destekleme Komisyonu (COSO) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Denetim Yönergeleri Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ve Sarbanes Oxley Kanunu Kamu Sektörü Ġçin Belirlenen Ġç Kontrol Standartları Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları Örgütü (INTOSAI) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Amerika BirleĢik Devletleri SayıĢtayı (GAO) Tarafından Yapılan Düzenlemeler Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler Türkiye de Ġç Kontrol Konusunda Düzenleme Yapan KuruluĢlar Sermaye Piyasası Kurulu Maliye Bakanlığı Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE) Kamu Ġç Denetçileri Derneği (KĠDDER) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Sayılı Kanunda Ġç Kontrol Sistemi Sayılı Kanuna Göre Ġç Kontrolün Tanımı ve Amacı Sayılı Kanuna Göre Ġç Kontrol Sisteminin Ġlkeleri Ġç Kontrol Sistemi BileĢenlerinin 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirilmesi Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve ĠletiĢim Ġzleme Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Ġç Kontrol Sisteminin Yapısı Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Harcama Birimleri Muhasebe ve Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol

9 vii Sayılı Kanun Öncesinde Ön Mali Kontrol Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol Ġç Denetim DıĢ Denetim Özel Bütçeli Kamu Ġdarelerinde Mali Açıdan Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı Üst Yönetici Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Muhasebe Yetkilisi Ġç Denetçi DıĢ Denetçi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜNĠVERSĠTELERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 4.1. Üniversitelerin Yapısı ve Ġç Kontrol Sistemi Üniversitelerin Yapısı Üniversitelerde Ġç Kontrole ĠliĢkin Rol ve Sorumluluklar Üniversitelerin Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Anket ÇalıĢması AraĢtırmanın Amacı AraĢtırmanın Kapsamı AraĢtırmanın Kısıtları AraĢtırmanın Dayandığı Hipotezler AraĢtırmanın Yöntemi AraĢtırmaya Dahil Edilen Üniversitelerin Belirlenmesi Anket Sorularının Hazırlanması Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Edilmesi AraĢtırma Bulgularının Değerlendirilmesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algılarına ĠliĢkin Hipotezlerin Değerlendirilmesi Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Mevcut Uygulamalarına Yönelik Hipotezlerin Değerlendirilmesi Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algı Düzeyleri Ġle Mevcut Uygulama Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Hipotezin Değerlendirilmesi Muhasebe Birimlerindeki Ġç Kontrole Yönelik Mevcut Uygulamaların Etkinliğine ĠliĢkin Bulguların Değerlendirilmesi SONUÇ ve ÖNERĠLER KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMĠġ

10 viii KISALTMALAR AAA : Amerikan Muhasebeciler Birliği AAS : Avustralya Muhasebe Standartları AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika BirleĢik Devletleri a.g.k : Adı Geçen Kanun a.g.khk : Adı Geçen Kanun Hükmünde Kararname a.g.y : Adı Geçen Yönetmelik AICPA : Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü BĠT : Belediye Ġktisadi TeĢebbüsleri COSO : ĠĢletmeleri Destekleme ve Denetleme Komisyonu ECIIA : Ġç Denetim Enstitüleri Avrupa Konfederasyonu ESA 95 : Avrupa Hesap Sistemi 1995 EUROSTAT : AB Ġstatistik Kurumu FASB : ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu FEI : Finansal Yöneticiler Enstitüsü FMI : Finansal Yönetim Yasa Teklifi GAAFR : ABD Kamusal Muhasebe, Denetim ve Finansal Raporlama Kanunu GAO : ABD SayıĢtayı GASB : ABD Devlet Muhasebe Standartları Kurulu GFOA : ABD Devlet Finans Ofisi Birliği GFSM 2001 : Devlet Mali Ġstatistikleri El Kitabı 2001 GPRA : ABD Hükümet Performans ve Sonuçlar Yasası GRAA : Ġngiltere Hükümet kaynakları ve Muhasebe Kanunu GYĠH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla IFAC : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC-PS : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi Standartları IGAE : Kanada Genele Ġç Denetim ve Muhasebe Ofisi IIA : Ġç Denetçiler Enstitüsü IMF : Uluslararası Para Fonu INTOSAI : Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları Örgütü

11 ix IPSAS : Uluslararası Kamu Kesimi Muhasebe Standartları IPSASB : Uluslararası Kamu Kesimi Muhasebe Standartları Komitesi ISA : Uluslararası Denetim Standartları KĠDDER : Kamu Ġç Denetçileri Derneği KĠT : Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri NCGA : ABD Ulusal Devlet Muhasebe Konsülü NCMA : ABD Belediyeye Ait Muhasebe Ulusal Komitesi OECD : Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı OMB : ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi PFIC : AB Kamu Ġç Mali Kontrolü YaklaĢımı PGCP : Kanada Genel Hükümete Ait Hesap Planı ÇalıĢmaları PSAAB : Kanada Diplomalı Muhasebeciler KuruluĢunun Kamu Sektörü Muhasebe ve Denetim Komitesi PSC : Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi RAB : Ġngiltere Muhasebe- Bütçeleme Kaynakları s. : Sayfa SEC : Amerikan Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SICOP : Kanada Muhasebe ve Bilgi Sistemi SNA 93 : Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 SPK : Sermaye Piyasası Kurulu T.B.M.M. : Türkiye Büyük Millet Meclisi TĠDE : Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü UN : BirleĢmiĢ Milletler vb. : Ve benzeri vd. : Ve diğerleri WB : Dünya Bankası YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

12 x ġekġller DĠZĠNĠ ġekil Sayılı Kanuna Göre Bütçe Türleri ve Sınıflandırması ġekil Sayılı Kanuna Göre Bütçe Türleri ve Sınıflandırması ġekil 2.1. Risk Değerlendirme... 71

13 xi ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge 1.1. Kamu Muhasebesi Standartları Çizelge 1.2. Analitik Bütçe Sisteminin Yapısı Çizelge 1.3. Kurumsal Sınıflandırma Çizelge 1.4. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Fonksiyonel Kodlar Çizelge 1.5. Fonksiyonel Sınıflandırma Çizelge 1.6. Finansman Tipi Sınıflandırma Çizelge 1.7. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Giderin Ekonomik Kodları Çizelge 1.8. Ekonomik Sınıflandırma Çizelge 1.9. Analitik Bütçe Sınıflandırması Birinci Düzey Gelirin Ekonomik Kodları Çizelge Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Çizelge 3.1. Özel Bütçeli Ġdarelerde Üst Yöneticiler Çizelge 3.2. Özel Bütçeli Ġdarelerde Harcama Yetkilileri Çizelge 4.1. Anketi Cevaplayan Üniversitelere Ait Demografik Veriler Çizelge 4.2. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlarının Ġç Kontrol Sistemine Yönelik Algı Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Çizelge 4.3. Daire BaĢkanlığımızın Örgüt ġemasının OluĢturulması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.4. Daire BaĢkanlığımızın Faaliyetlerine ĠliĢkin Genel Görev Tanımlarının Yapılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.5. Daire BaĢkanlığımızda Personelin Yeterliliği ve Performansının Bağlı Olduğu Yönetici Tarafından Yılda En Az Bir Kez Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonucunun Personelle GörüĢülmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.6. Daire BaĢkanlığımızda Yetki Devirlerinin, Devredilen Yetkinin Sınırlarını Gösterecek ġekilde Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Ġlgililere Bildirilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.7. Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Planın Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge 4.8. Daire BaĢkanlığımızın Performans Programının Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi

14 xii Çizelge 4.9. Daire BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedeflerine Yönelik Risklerin Belirlenmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge "Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Her Bir Faaliyette KarĢılaĢılabilecek Risk Ġçin, Uygun Kontrol Strateji ve Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi Önemlidir" Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlere ĠliĢkin Temel Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tanımlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızdaki Her Faaliyet, Mali Karar ve ĠĢlemin Onaylanması, Kaydedilmesi ve Kontrolü Görevlerinin Farklı KiĢilere Verilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda ÇalıĢanların Yaptığı ĠĢlerin Etkili ve Sürekli Biçimde GerçekleĢtirilip GerçekleĢtirilmediğinin Sistemli Olarak Analizinin Yapılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Olağanüstü Durumlar Ġçin Faaliyetlerin Sürekliliğini Etkileyen Nedenlere KarĢı Gerekli Önlemlerin Alınması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen ĠĢlem ve Faaliyetlere Yönelik Bilgi Sistemlerinin Kurulması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Ġhtiyaç Duyduğu Doğru ve Güvenilir Bilgilerin Zamanında Elde Edilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Plan ve Performans Programının Kamuoyuyla PaylaĢılması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda OluĢan Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemlerinin Belirlenmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Ġç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kurallarını Ġçeren Dokümanlar Hazırlanması Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi

15 xiii Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kuralları Konusunda Tüm Personele Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi Önemlidir Ġfadesine Yönelik Algı Düzeyinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Muhasebe Birimlerinin Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Mevcut Uygulamalarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Örgüt ġeması OluĢturulmuĢtur Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Faaliyetlerine ĠliĢkin Genel Görev Tanımları YapılmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Personelin Yeterliliği ve Performansı Bağlı Olduğu Yönetici Tarafından Yılda En Az Bir Kez Değerlendirilmekte ve Değerlendirme Sonucu Personelle GörüĢülmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Yetkiler Devredilirken, Devredilen Yetkinin Sınırları Yazılı Olarak Belirlenmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Planı HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Performans Programı HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedeflerine Yönelik Riskler BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlerde KarĢılaĢılabilecek Riskler Ġçin Uygun Kontrol Strateji ve Kontrol Yöntemleri BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen Faaliyetlere ĠliĢkin Temel Süreçlerin Belirlenmesi ve Süreçlerin Tanımlanması GerçekleĢtirilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızdaki Her Faaliyet, Mali Karar ve ĠĢlemin Onaylanması, Kaydedilmesi ve Kontrolü Görevleri Farklı KiĢilere VerilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Her ÇalıĢanın Yaptığı ĠĢlerin Etkili ve Sürekli Biçimde GerçekleĢtirilip GerçekleĢtirilmediğinin Sistemli Olarak Analizi Yapılmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Olağanüstü Durumlar Ġçin Faaliyetlerin Sürekliliğini Etkileyen Nedenlere KarĢı Gerekli Önlemler AlınmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda GerçekleĢtirilen ĠĢlem ve Faaliyetlere Yönelik Bilgi Sistemleri KurulmuĢtur Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi. 196 Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Ġhtiyaç Duyduğu Doğru ve Güvenilir Bilgiler Zamanında Elde Edilmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi 197

16 xiv Çizelge Daire BaĢkanlığımızın Stratejik Plan ve Performans Programı Web Sayfasında Yayınlanmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi 197 Çizelge Daire BaĢkanlığımıza Gelen ve Giden Evraklar Zamanında Kaydedilmektedir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda OluĢan Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri BelirlenmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Ġç Kontrol Sisteminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi Yapılmaktadır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kurallarını Ġçeren Dokümanlar HazırlanmıĢtır Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Daire BaĢkanlığımızda Etik DavranıĢ Kuralları Konusunda Tüm Personele Bilinçlendirme Eğitimleri VerilmiĢtir Ġfadesinin Bağımsız DeğiĢkenler Bazında Analizi Çizelge Ġç Kontrole Yönelik Algı Düzeyi Ġle Ġç Kontrole Yönelik Mevcut Uygulamalar Arasındaki KarĢılaĢtırmalar Çizelge Muhasebe Birimlerinin Mevcut Ġç Kontrol Uygulamalarına ĠliĢkin Soruların Yüzde Dağılımları Çizelge Muhasebe Sonuçlarının Dönemsel Olarak Web Sayfasında Yayınlanması Çizelge Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Yönetmeliğin Belirlediği Tutar Altında Ġdare Tarafından Bir Tutar Belirlenmesi Çizelge Ön Mali Kontrolün GerçekleĢtirilme AĢaması Çizelge Ödeme Gün Sayısına ĠliĢkin Rapor Düzenlenmesi Çizelge Ġç Kontrol Eylem Planındaki ĠĢlemlerin Tamamlanması Çizelge Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21. ve 22. Maddelerindeki Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Alımların Üst Limite Uygunluğuna ĠliĢkin Kontrol Uygulaması Çizelge Kamu Ġhale Kurumuna Uygun GörüĢ Ġçin Müracaat Etme Sıklığı Çizelge Doğrudan Temin Kayıt Formunun Doldurulup Doldurulmadığına ĠliĢkin Yapılan Kontrol Uygulaması Çizelge Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda, Alım Yapılan KiĢi ya da Firmanın Ġhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyidinin Alınması Çizelge Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Uygulanmasının Birimin Ġç Kontrol Sistemini EtkinleĢtirmiĢtir Ġfadesine Katılım Düzeyi Çizelge Üniversitelerde Daire BaĢkanlıklarının Harcama Yetkisinin Genel Sekreterlikte BirleĢtirilmesi Etkinliği Artırmaktadır Ġfadesine Katılım Düzeyi Çizelge Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Ġçin BaĢbakanlıktan Ġzin Alınması

17 xv Çizelge Kasada Bulunması Gereken Para Limitine ĠliĢkin Maliye Bakanlığı nın Belirlediği Tutardan Farklı Olarak Üst Yönetici Onayıyla Belirleme Yapılması Çizelge Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin ĠĢlemlerini Muhasebe Yetkilisi DıĢında Denetleyen Bir Kontrol Mekanizmasının Varlığı Çizelge Ġdarenin Stratejik Planında Belirlenen Amaç ve Hedeflerine UlaĢmasını Sağlamak Üzere Yürürlüğe Koyduğu Düzenlemelerin Varlığı Çizelge Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanının Sürekli Vekalet Ettiği Bir Harcama Biriminin Varlığı Çizelge Kasadaki Değerlerin Sayılma Sıklığı Çizelge Gelir Tahsilatlarının Vadesinde Tahsil Edilip Edilmediğine ĠliĢkin Kontrol Uygulamasının Varlığı Çizelge Vadesinde Tahsil Edilmeyen Gelirler Ġçin Hukuki ĠĢlem BaĢlatma Sıklığı Çizelge Vezne Sorumlularının Muhasebe Kaydı Yapma, Evrak Onaylama Yetkisinin Varlığı Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim ile Ġlgili Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Ödenmesi ile Ġlgili Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge KDV Tevkifatından Dolayı Uğranılan Cezai ĠĢlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Çizelge Muhasebe Birimlerinde En Etkin ĠĢleyen ĠletiĢim Kanalı Çizelge Nakde Çevrilen Teminat Mektubu Sayısı Çizelge Teminat Mektuplarının Geçerlilik Takibinin Yapılması Çizelge Ġç Kontrolün Etkin ÇalıĢmasını Engelleyen Unsurların Önem Derecesi

18 1 GĠRĠġ Küresel bazda yaģanan Ģirket iflasları ile gündeme gelen muhasebe uygulamalarından kaynaklanan hatalar, hileler ve yolsuzluklar nedeniyle yapılan düzenlemeler, iģletmelerde olduğu kadar kamu idarelerinde de yeni yapılanmalar, yönetim alanlarında yeni yaklaģımlar ortaya çıkarmıģtır. Bu geliģmeler yanında, ülkemizde yaģanan ekonomik ve mali krizlerin, kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi alanlarında yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olmuģtur. Varlıkların korunması, güvenilir finansal bilgi sağlanması, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğinin sağlanması amacıyla üst yönetim tarafından belirlenen politika ve prosedürleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilen iç kontrol de kamu idarelerinde yeni uygulanmaya baģlanan yaklaģımlardan biridir. Ülkemizde kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin yapısını ve iģleyiģini yeni bir anlayıģla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni sistemin en önemli unsurlarından olan iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde kurulması ve uygulanması gündeme gelmiģtir sayılı Kanunla kamu mali yönetimine giren iç kontrol sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıģtır. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, varlık ve kaynakların korunmasını sağlamak amacına ulaģmak için oluģturulan iç kontrol sisteminin hedeflenen amaçlarına ulaģabilmesi için etkin iģleyen bir iç kontrol sisteminin varlığı gerekmektedir. Etkin iç kontrol sistemi yukarıda da açıklandığı gibi amaçlanan hedeflere ulaģmanın bir anahtarıdır. Ġç kontrol sisteminin etkinliğinden bahsedebilmek için de iç kontrol sisteminin beģ bileģeni olan kontrol çevresi, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ve izlemenin oluģturulması ve iģlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Yani iç kontrol sisteminin beģ bileģeni etkin bir iç kontrol sistemi için