Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor"

Transkript

1 Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor Alevi vatandaþlarýmýz yas tutuyor. Hazreti Ali'nin oðlu Ýmam Hüseyin'in, Kerbela'da þehit edilmesinin yasý bu... Muharrem ayýyla birlikte 12 günlük matem orucu da tutulmaya baþlandý. HAZRETÝ HÜSEYÝN'ÝN MEKKE HALKINA VERDÝÐÝ HUTBE-ÞEHADETÝ VE MUHARREM AYI HZ. HÜSEYÝN ÝN MEKKE HALKINA VERDÝÐÝ HUTBE Hz. Ýmâm Hüseyin, Medine den ayrýlýp, Hicret in 58.yýlý Þaban ayýnýn 4.günü Mekke ye vardý. Mekke&rs varýnca, Hâþim oðullarýyla, Ehl-i Beyt dostlarýný, toplayýp, onlara Emeviler in uyguladýðý zulümlerden bahsedip, þöyle seslendi: Bugün ben size bâzý þeyler sormak istiyorum. Sözlerim doðruysa gerçekleyin, deðilse yalanlay Sözlerimi duyun, yazýn, yayýn, sonra þehirlerinize boylarýnýza dönünce emin olduðunuz, inandýðýnýz kiþilere sözlerimi duyurun çaðýrýn, çünkü ben, bu gerçeðin yýpranmasýndan, yitip gitmesinden korkuyorum. Amma: Allah, kâfirler hoþlanmasa da n parlatýr. Hz. Ýmâm, bu hutbelerinde: Zâlimlerin her tarafý tuttuðunu, Müslümanlarýn onlara âdetâ kul-köle olduklarýný, imansýz ki baþýna geçtiklerini, inananlara acýmadýklarýný, zayýflara þiddetle davrandýklarýný, bütün bunlara karþý da Allah ýn kend ululuk ihsân ettiði kiþilerin sustuklarýný, bu yüzden gazaba uðramalarý ihtimâlinin pek kuvvetli olduðunu anlatmýþlar ve hutbenin sonunda: Allah ým! Sen bilirsin ki bu sözlerim, hükmetmeye raðbetimden, mal-mülk elde etmeyi dilediðimden deðil; ancak senin dîninin yollarýný göstermek, þehirlerini mâmur bir hâle getirmek istediðimdendir. Böylece de mazlûm ve çâresiz kullarýnýn esenliðe ulaþmalarýný, emirlerini, hükümlerini yerine getirebilmelerini saðlamak istiyorum. Ve sözlerini þöyle bitirmiþlerdi: Ey Mekkeliler! Ey Müslümanlar! Eðer sizler bize yardým etmezseniz, hakkýmýzda insâfa gelmezseniz, zâlimler, size musallat olurlar; Peygamber imizin dîninin nûrunu söndürürler. Alla bize yeter ve ona dayandýk, ona yöneldik ve varýp gideceðimiz onun kapýsýdýr mealindeki ayeti okudu Görülüyor ki Hz.Ýmâm Hüseyin, Muaviye nin oðlu Yezid e karþý direnmek ve karþý durmak üzere hazýrlanmaktad Ýmâm Hüseyin ve Hâþim oðullarý, biat etmemiþlerdi; esâsen Hz.Ýmâm Hüseyin, Muâviye ye de biat etmemiþ ve Hz.Ýmâ hususta ýsrar etmemesini Muâviye ye söylemiþ, o da kabul etmiþti. MUHARREM ORUCU 10. GÜN "HAZRET-Ý ÝMAM HÜSEYÝN ÝN ÞAHADETÝ" Ýmam Hüseyin, Ali Asgar ý da diðer þehitlerin arasýna koyduktan sonra, bu acý içerisinde kendi kendine: Ölüm, utanca düþmekten yeðdir, utanç ise ateþe girmekten beterdir diyerek, duygularýný açýða vuruyordu. Oðullarý, tüm yakýn sevdikleri gözlerinin önünde þehit olmuþtu, süt emer yavrusu kucaðýnda oklanarak, þehadet þerbetini içmiþti.

2 Tüm ehlinin, âyalinin tutsaklýða düþeceðini bilen bir kiþinin, böylesine ayak diremesi, böylesine gücünü kaybetmemesi ne görülm iþitilmiþti. Sa d oðlu Ömer, Bu Ali nin oðludur, bu Arab ýn en çetin savaþçýsýnýn oðludur, onunla tek savaþýlamaz, dört yandan üzerine saldýrýn diye baðýrdý. Derhal dört koldan Hüseyin in üzerine saldýrýya geçtiler. Bu arada bir bölüðü de kadýnlarýn ve çocuklarýn bulunduðu çad saldýrdýlar. Ýmam Hüseyin: Ey Ebü Süfyan yanlýlarý! diyelim ki dininiz yok, âhretten de korkmuyorsunuz, hiç olmazsa dünya hür olun. Sandýðýnýz gibi Arap sanýz, bari namusa riayet edin; sizinle savaþan benim, kadýnlardan ve masumlardan ne istiyorsunuz? dedi. Bu söz üzerine Þimir: Doðru söylüyorsun diyerek, çadýrlara saldýranlara mani oldu. Ýmam Hüseyin çok susamýþtý; düþmanýn arasýndan sýyrýlýp, atýný Fýrat a sürdü; önce Atý Zülcenah ýn su içme Sen de susuzsun, ben de susuzum, ama sen içmedikçe ben de içmeyeceðim dedi. Zülcenah, baþýný suya eðdi, fakat içmedi; döndü Hüseyin e baktý, gözlerinden yaþlar akýyordu, o vefalý hayvanýn. Ýmam Hüseyin, eðilip bir avuç su aldý, tam içeceði sýrada, sen su içiyorsun, oysa ki, þu anda düþman çadýrlara saldýrýy diye bir baðýrýþ duydu. Avucundaki suyu döküp çadýrlara doðru atýný sürdü, o vakit anladý ki bu, onun su içmemesi için bir uyar Çadýrlara kadar varan Ýmam Hüseyin, ehliyle-âyaliyle bir kere daha vedalaþtý: Tutsaklýða hazýr olun, bilin ki, Allah sizi koruyacaktýr, sakýn þikayet etmeyin, þanýnýzý alçaltacak sözler söylemeyin, sabredin dedi. Rivâyet edilmiþtir ki; O sýrada günlerdir çadýrda hasta olarak yatmakta olan Zeynel Abidin, Ali Asgar ýn da þehit edildiðini görünce, sýranýn kendisine geldiðini anlayýp; düþe kalka hasta yataðýndan dýþarý çýkýp, zýrhýný giyinmiþ, silahlarýný kuþanmý Hüseyin den savaþa gitmek için izin istemiþti. Ancak, çok zayýftý, titriyordu. Tam meydana yürüyecekti ki, Hz. Ýmâm Hüs Ey gözümün nuru! Þu anda sana þehitlik izni yoktur. Çünkü, Hz. Peygamber in soyu, yani Ehl-i Beyt nin devamý sana baðlýdýr. Mustafa ve Murtazâ nýn soyunun bekâsý senin sað kalmana baðlýdýr! diy onun savaþa gitmesine izin vermemiþtir. Hz. Zeynel Abidin: Ey baba! Ben þahâdet þerbetinden mahrum mu kalacaðým? dedi. Hz. Ýmâm Hüseyin: Ey ciðer köþem! Belâ meclisinde þahâdet kadehini içmene henüz sýra gelmemiþtir. Sonra oð Abidin i baðrýna bastý. Yüzünü yüzüne sürdü, ona vedâ etti: Ey gözümün nuru! Sabýrý elinden býrakma ki, o yol Peygamberlerin ve evliyânýn ahlâk yoludur. Eðer bize bu musibet nasip olmasaydý, bizden sonra gelecek Müslüman kimselere bir belâ inse, onu ilâhi bir gazap diye düþünerek, üzüleceklerdi. Ne saâdet ki, belâ bizim yanýmýzda hakikat ehlinin sevgilisidir. V musibetin baþa gelmesi ümmetin Allah tan korkanlarý için teselli sebebidir. Bundan sonra Hz. Ýmâm Hüseyin, annesinden kalan Mushafý, dedesinden ve babasýndan kalan mukaddes emanetleri oðlu Hz. Zeynel Abidin e teslim etti. Bunlar kýyâmet ilmi ve baki ilimlerdi ki, bunlarý imamlardan baþkasýnýn muhafaza etmesi mümkün deðildi. Böylece Hz. Ýmâm, vasiyyetlerini tamamladý ve emanetleri oðluna teslim ettikten sonra Ehl-i Beyt e kadýnlarýna ve çocuklara Allah a ýsmarladýk diyerek meydana yürüdü ve tekrar Küfelilerin karþýsýna çýkarak: Ben Resullah ýn oðluyum, ben Allah ýn velîsi Ali Murtazâ nýn evlâdýyým diyerek, son bir de daha zâlimler topluluðuna seslenerek þunlarý söyledi: Ey zâlim kavm? Ey gaddar topluluk! O yüce Allah ýn kahredici kahrýndan çekinin, ki O Allah; Firavun un yanýnda bulunanlarý, Nil ýrmaðýnýn selleri içinde boðdu. Fil ashabýný askerini, Ebabil kuþlarýnýn hücumu ile maðlup etti. Korkun o Allah tan ki; o Cebbar ýn gazabýndan ki, Lut kavmi âsillerinin þehrini darmadaðýn etti. Nuh oðullarýnýn yurduna ölüm selleri yürüttü. Ey zâlimler! Eðer kazâ dîvânýnýn Hâkimine, Hz.Resulün, þeriâtýna inanýyor ve bunlara boyun eðiyorsanýz bu iþlerin sonunu düþ zulümlerden tövbe edin. Bana amân verin ki; bu çocuklarý, bu kadýnlarý gurbette ayak altýnda ezdirmeden, Habeþ diyarýna veya Anadolu ya gideyim. Bu Arap adasý ile Babil topraklarýný size teslim edeyim. Hz. Ýmâm Hüseyin in bu sözlerinden sonra, askerlerinin inançlarýný deðiþtireceðini anlayan Yezîd ordusunun baþýndakil Ey Hüseyin! Bizim savaþýmýz Yezîd in emriyledir. Senin kurtuluþun ona biat etmektir. Ya kabul edip biat edersin, ya ölüme boyun eðersin! dediler. Dada sonra okçulara þu emri verdiler: Hüseyin i göz açtýrmadan ok yaðmuruna tutun! Askerler de Hz. Ýmâm ýn üzerine ok yaðdýrmaya baþladýlar. Öyle ki, hava ok kanatlarýyla doldu. Ama Rabb nin himayesi ile korun dünya sýðýnaðý padiþaha bir zararý dokunmadý. Tüm bu olanlara raðmen Hz. Ýmâm Hüseyin, meydanda dolaþýp; Er istiyorum! dedi ve karþýsýna çýkanlarý birer öldürüyordu. Rivayet ederler ki, o anda gaipten bir ses: Ey sevgilimin sevgilisi Hüseyin! Ben senden yiðitlik deðil, Þahadet bekliyorum. Sen ise yiðitlik göstermeye kalktýn diye sesleniyordu. Bu hitabý duyan Ýmam Hüseyin, savaþmaktan vazgeçince, düþman askeri derhal etrafýný sardý, mýzrak ve kýlýç darbeleriyle onu atýndan yere düþürdüler. Ömer Ýbn-i Sa&rsq Ýmâm ýn yere düþtüðünü görünce, hemen öldürülmesini istedi. Ömer den bu emri alan bir Küfe li asker, Hü öldürmek için yanýna gitti. O zaman Hz. Ýmâm Hüseyin: Ey bedbaht! Beni öldürecek adam sen deðilsin. Bu kötü iþe kalkýþma ki, yazýktýr. Sonra cehennem ateþine uðrarsýn. O adam aðlayarak: Ey Resulallah ýn oðlu! Bu halde iken bile hâlâ bize acýyorsun. Hak ehli olduðuna þüphem kalmadý! dedi ve korkusuzca geriye dönüp, elindeki kýlýcý Sa d oðlu Ömer e fýrlattý. Ömer in adam koþtular, kýlýcýn ona vurmasýna engel oldular ve daha sonra o adamý yaraladýlar. O da yaralý bedeniyle Hz. Ýmâm ýn y geldi: Ey Ýmâm Hüseyin! Senin için beni þehit ediyorlar! dedi. Hz. Ýmâm da: Mücâhidlerin ameli kaybolmaz! dedi. Sonra o kiþiyi þehit ettiler. Bu olanlardan sonra Enes oðlu Sinan ile Þimir Zilcevþen, Hz. Ýmâm Hüseyin i þehit etmek için üzerine yürüdüler. Zalim Þ atýlarak Hz. Ýmâm ýn karþýsýnda dikildi. Hz. Ýmâm gözünü açtý: Ey bahtsýz adam! Sana kim derler? diye sordu.

3 O alçak: Ben Þimir Zilcevþen im! diye cevap verdi. Hz. Ýmâm: Zýrhýnýn ucunu pis yüzünden çek. göreyim! dedi. Þimir, zýrhýný çektip pis yüzünü gösterdi. Hz. Ýmâm Hüseyin, o alçaðýn diþlerinin domuz diþi gibi murdar aðzýndan dýþarý çýkmýþ olduðunu g Hz. Ýmâm: Resulallah, doðru söylemiþ! Bu bir niþânedir dedi. Gerçekten de Allah ýn Resulü, Hz. Ýmâm Hüseyin e rüyasýnda, onun katilini ve þahâdet vaktini bildirmiþti. Þimir, Hz. Peygamber in tarifine uyuyordu. Hz. Ýmâm dedi ki: Ey Þimir! Benim öldürülmem sana mukadder kýlýnmýþtýr. Ama bugün hangi gün ve hangi vakittir? Ve hangi aydýr? Þimir bedbahtý: Muharrem ayý ve Cuma günüdür. Vakit de ibadet vaktidir! diye cevap verdi. Hz. Ýmâm Hüseyin: Ey zâlim! Böyle bir haram ayýnda, Cuma gününde, ibadet vaktinde Ýslâm hatipleri, minbere çýkýp de Muhammed in vasýflarýný anlatýrlar ve onun hürmetine Tanrý dan þefaat dilerler. Sen nasýl olur da bu kötü iþi yap kalkarsýn? dedi. Ýmam Hüseyin, o haliyle: Ey Þimir! Üzerimden çekil ve bana biraz mühlet ver. Ben de kurumuþ dudaðýmla ibadetimi yer getireyim. Çünkü ibadet anýnda iken þehit olmak bana miras kalmýþtýr. Ben de o baba saâdetini bulayým dedi. Bahtsýz Þimir, Hz. Ýmâm Hüseyin in üzerinden çekildi. Fakat, Ýmam, tam secdeye baþ koymuþken, alçak Þimir, Hz Ýmâ baþ kaldýrmasýna zaman býrakmadý ve Hz. Ýmam ý þehit etti. Hz. Hüseyin in o andaki durumunu, deðerli bir ozan Ýmam Hüseyin in aðzýndan þöyle dile getiriyor: Cezbe-i aþk-ý ilâhi böyle etti iktiza Canýmý, envalimi, evladýmý kýldým feda. Ta ki, olsun mesleðim aþka rehnüma Bir içim su vermediler ne Ekber e ne Asker e Kanýma benzer Fýrat akmýþ dökülmüþ çöllere Kalsýn artýk hep þikayetim sabah-ý mahþere Basma zalim sineme, arþ-ý ilâhi andadýr Kalp derler adýna Hakk cilvegahý andadýr Boþ mu sandýn, padiþahlar padiþahý andadýr Düþtü Hüseyin atýndan sahra-yý Kerbelâ ya, Cibril git haber ver Sultan-ý Enbiya ya. O anda kanlar içerisinde yatan Hz. Ýmam Hüseyin: Hükmüne razýyýz Allah ým diyerek, Allah tan þ kesmiyordu. Kadýnlar ise çadýrlardan çýkmýþlar, feryad ediyorlardý. Mana âleminde ise Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatýma, Hz Hasan ve Hz. Hatice, tüm bu olanlara bir anlam veremiyorlar, için için aðlýyorlardý. O anda arþ titremiþ, melekler feryat etmiþti. Güneþ utanmýþtý parlamaktan. Sema kan rengine bürünmüþtü. Orada, Fýrat&rsquo kenarýnda insanlýðýn en yücesi, kainatýn varlýk sebebi, olan Hz. Hüseyin; zalim Yezid in ve hain uþaklarý tarafýndan þeh edilmiþti. Fýrat ýn sularý aðlýyordu, Kerbela nýn kýzgýn kumlarý aðlýyordu, çöl aðlýyordu, kâinat aðlýyordu. MUHARREM AYI ve AÞURE GÜNÜ "Þehrullahi'l-Muharrem" olarak meþhur olan, yani "Allah'ýn ayý Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayý, Ýlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coþtuðu ve bollaþtýðý bir aydýr. Allah'ýn ayý, günü ve yýlý olmaz, ancak Allah'ýn rahmetine ermenin ö fýrsatý olduðu için Peygamberimiz tarafýndan bu þekilde ifade edilmiþtir. Âþura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âþura Gününün Allah katýnda ayrý bir yeri vardýr. Bugünde Cenâb-ý Hak on peygamb ikramda bulunmuþ ve kudsiyetini arttýrmýþtýr. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir. Hicrî Senenin ilk ayý olan Muharrem ayýnýn 10. günü Âþura Günüdür. Muharrem ayýnýn diðer aylar arasýnda ayrý bir yeri olduð Gününün de diðer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadýr. Âþura Gününün Allah katýnda da çok seçkin bir yerinin olduðunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdele tefsirinden öðrenmekteyiz. Bazý tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âþurasine kadar geçen gece olduðu beyan edilmektedir.(1)cenâb-ý Hak bu gecelere yemin ederek onlarýn kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.bugüne "Âþura" denmesinin sebebi, Muharrem ayýnýn onuncu gününe denk geldiði içindir. Hadis kitaplarýnda geçtiðine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb on peygamberine on deðiþik ikram ve ihsan ettiði içindir. Bu ikramlar þöyle belirtilmektedir: 1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âþura Gününde bir mucize ihsan etmiþ, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüþtür. 2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Daðýnýn üzerine Âþura Gününde demirlemiþtir. 3. Hz. Yunus (a.s.) balýðýn karnýndan Âþura Günü kurtulmuþtur. 4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âþura Günü kabul edilmiþtir. 5. Hz. Yusuf kardeþlerinin atmýþ olduðu kuyudan Âþura Günü çýkarýlmýþtýr. 6. Hz. Ýsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiþ ve o gün semâya yükseltilmiþtir. 7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiþtir. 8. Hz. Ýbrahim'in (a.s.) oðlu Hz. Ýsmail o gün doðmuþtur.

4 9. Hz. Yakub'un (a.s.), oðlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayý kapanan gözleri o gün görmeye baþlamýþtýr. 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalýðýndan o gün þifaya kavuþmuþtur.(2) Hz. Âiþe'nýn belirttiðine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âþura gününde deðiþtirilirdi. Ýþte böylesine mânalý ve kudsî hâdiselerin yýldönümü olan bu mübarek gün ve gece, Saadet Asrýndan beri Müslümanlarca hep gelmiþtir. Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayýrmýþlar, baþka günlere nisbetle daha fazla hayýr hasenatta bulunmuþlardý Cenab-ý Hakkýn bugünlerde yapýlan ibadetleri, edilen tevbeleri kabul edeceðine dair hadisler mevcuttur. Âþura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktýr. Muharrem ayý ve Âþura Günü, Ehl-i Kitap olan Hýristiyan ve Yahudiler tarafýndan da mukaddes sayýlýrdý. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaþayan Yahudilerin oruçlu olduklarýný öðrendi. "Bu ne orucudur?" diye sordu. Yahudiler, "Bugün Allah'ýn Musa'yý düþmanlarýndan kurtardýðý Firavun'u boðdurduðu gündür. Hz. Musa (a.s.) þükür olarak bug tutmuþtur" dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam da, "Biz, Musa'nýn sünnetini ihyaya sizden daha çok yakýn ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasýný da emretti.(3) Aþûra günü yalnýz ehl-i kitap arasýnda deðil, Nuh Aleyhisselâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, Ýslam öncesi Cahiliye dön Araplarý arasýnda Ýbrahim Aleyhisselâmdan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu. Bu hususta Hazret-i Âiþe validemiz þöyle demektedir: "Âþûrâ, Kureyþ kabilesinin Cahiliye döneminde oruç tuttuðu bir gündü. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam ettirmiþ ve baþkalarýna da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kýlýnýnca kendisi Âþûrâ gününde o tutmayý býraktý. Bundan sonra Müslümanlardan isteyen bugünde oruç tuttu, isteyen tutmadý." 'Buhari, Savm: 69. O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kýlýnmadýðý için Peygamberimiz ve Sahabileri vacip olarak o günde oruç tutuyorlardý. N zaman ki, Ramazan orucu farz kýlýndý, bundan sonra Peygamberimiz herkesi serbest býraktý. "Ýsteyen tutar, isteyen terk edebilir" buyurdu.(4) Böylece Âþura orucu sünnet bir oruç olarak kalmýþ oldu. Âþura orucunun fazileti hakkýnda da þu mealde hadisler zikredilmektedir. Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:"ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamý tavsiye edersiniz?" Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayýnda oruç tut. Çünkü o, Allah'ýn ayýdýr. Onda öyle bir gün vardýr ki, Allah günde bir kavmin tevbesini kabul etmiþ ve o günde baþka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.(5) Yine Tirmizi de de geçen bir hadiste Peygamberimiz þöyle buyurmuþlardýr: "Âþura Gününde tutulan orucun Allah katýnda, o günden önce bir senenin günahlarýna keffaret olacaðýný kuvvetle ümit ediyorum "Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç, Allah'ýn ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur (7) hadis-i þerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir. Bu hadisin açýlamasýnda Ýmam-ý Gazali, "Muharrem ayý Hicrî senenin baþlangýcýdýr. Böyle bir yýlý oruç gibi hayýrlý bir temele daha güzel olur. Bereketinin devamý da daha fazla ümit edilir" demektedir. Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âþura Gününe denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulmasý tavsiye edilmiþtir. Bu mânâdaki bir hadisi Ýbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, aþure Gününü ortalayarak, bir gün önce veya sonra oruç tutmaktýr. Bu günde oruçtan baþka hayýr, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaþatýlmasý isabetli ve yerinde olacaktýr. Herkes imkâ nisbetinde ailesine, akraba ve komþularýna ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatýrlayarak ihsanda bulunursa þüphesiz sevabýný kat kat alacaktýr. Bilhassa, Peygamberimiz, mü'minin aile efradýna Âþura Gününde her zamankind daha çok ikramda bulunmasýný tavsiye etmiþtir. Bîr hadiste þöyle buyurular: "Her kim Aþura Gününde ailesine ve ev halkýna ikramda bulunursa, Cenab-ý Hak da senenin tamamýnda onun rýzkýna bereket ve geniþlik ihsan eder."(9) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komþular da girmektedir. Fakat, bunun Ýçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkâný ölçüsün eder. Âþura gününün manevi ve berraklýðý üzerinde Kerbela karanlýðýnýn kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yýlýnýn Muharrem'ine Hazret-i Ýmam Hüseyin (r.a.) 55 yaþýnda iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafýndan Kerbelâ'da hunharca þehit edilmiþtir. Bu gadr ve zulmün arkasýnda Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi Ýbni Ziyad vardýr. Yarým asýr öncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiði bu ciðerleri yakan olay Hazret-i Hüseyin'i Cennet gençlerinin efendisi olma þanýna yüceltmiþtir.þehitler mük almýþ en yüce mertebelere ulaþmýþtýr. Yüce Allah'ýn da zalimlere hak ettikleri cezayý en âdil bir þekilde vereceðinden þüphemiz Kader hükme boyun eðen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soðukkanlýlýðýný kaybetmez. Duygularý yanlýþlara ve ta götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açýdan bunu bir "yas merasimi" haline dönüþtürm sünnetin itikat ve inancýna aykýrýdýr. 1) Hak Dini Kur ân Dili ) Sahih-i Müslim Þerhi, 6:140. 3) Ibtýý Mâce, Siyam: 31. 4) Müslim. Siyam: ) Tîrmizî. Savm: 40. 6) A.g.e., Savýn: 47. 7) Ýbni Mâce. Siyam: 43. 8) Ýhyâ, 1:238 9) et-tergîb ve'l-terhýb, 2:116.

5

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

MUHARREM AYI VE AŞURE

MUHARREM AYI VE AŞURE MUHARREM AYI VE AŞURE Her dinin, milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği, kendine özgü belirli gün ya da ayları vardır. Yüce dinimiz İslâm da da bu tür gün, gece ve aylar vardır.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN

ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN ÞÝÝR YAZARKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? / Kadir ÇETÝN Ekleyen Üçüncü Yeni Çarþamba, 07 Eylül 2011 Son Güncelleme Çarþamba, 07 Eylül 2011 MAVÝ ZAMAN KADÝR ÇETÝN Sual: Kaliteli bir þiir yazarken neye dikkat

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

"Her devirde Hz. Hüseyin ile Yezid vardır"

Her devirde Hz. Hüseyin ile Yezid vardır On5yirmi5.com "Her devirde Hz. Hüseyin ile Yezid vardır" Tasavvuf Araştırmacısı Yazar Cemalnur Sargut ile muharrem ayı, aşure günü ve Kerbela olayı üzerine konuştuk. Yayın Tarihi : 24 Kasım 2012 Cumartesi

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre (Âşûrâ) günü olarak adlandırılır. Bu önemli günün içinde bulunduğu Muharrem ayı haram aylardandır.

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre (Âşûrâ) günü olarak adlandırılır. Bu önemli günün içinde bulunduğu Muharrem ayı haram aylardandır. Aşûre Günü Ve Hazreti Hüseyin (R.A.) Elhamdülilâhi Rabbi l-âlemîn. Ve s-salâtü ve s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve eshâbihî ve ezvâcihî ve evlâdihî ve etbâihî ve ehl-i

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

MİRÂC-I NEBİ. - Sen kimsin? - Ben Cebrail'im. - Yanındaki kim?

MİRÂC-I NEBİ. - Sen kimsin? - Ben Cebrail'im. - Yanındaki kim? MİRÂC-I NEBİ Miraç lügatte; yükseğe çıkmak ve merdiven manalarındadır. İslâm ıstılahında ise; Peygamber Efendimiz'in yüce makamlara çıkartılma vasıtasıdır. Miraç, Hicret'ten bir buçuk sene evvel Recep

Detaylı

Æslam'da Kadæn ve Özel Halleri

Æslam'da Kadæn ve Özel Halleri 1 2 3 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Beñinci Baskæ: C. Sani 1419 (Ekim 1998) 4 1. Baskæ: Türkiye 2. Baskæ: Türkiye 3. Baskæ: Türkiye 4. Baskæ: Almanya -1984- -Tüm haklaræ

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

MUSA -ALEYHİSSELÂM- İLE FİRAVUN KISSASI. Muhammed Şahin. Tetkik eden: Ümmü Nebil. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu. [ Türkçe ]

MUSA -ALEYHİSSELÂM- İLE FİRAVUN KISSASI. Muhammed Şahin. Tetkik eden: Ümmü Nebil. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu. [ Türkçe ] MUSA -ALEYHİSSELÂM- İLE FİRAVUN KISSASI [ Türkçe ] قصة موسى مع فرعون ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu المكتب

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar.

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde geçen Abbasi melik kimdir?iki dişli yıldızdan maksat

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir.

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. SAHABE NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.)

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) Âlemleri (insanlar ve cinleri) uyarsın diye kulu (Muhammed )e Furkân ı (hakkı batıldan ayıran Kur an ı) indiren (Allah )ın şânı yücedir (hayır

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı