Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013"

Transkript

1 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi, İ.İ.B.F, Ekonomeri Bölümü, Ayşe ARI Arş.Grv.,İsanbul Üniversiesi, İkisa Bölümü, ÖZET:Gelişmeke olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarında aran kâr arayışları, araşırmacıların piyasaların ekinliğine olan ilgisini arırmışır. Bu çalışmanın amacı da ulusal hisse senedi piyasasının zayıf formda ekinliğini es emekir. Bu amaç doğrulusunda rassal yürüyüş modeli çerçevesinde İMKB 100 endeksi 1 Kasım 1987 ile 30 Kasım 2012 dönemi için Lanne vd. (2002) ile Saikkonen ve Lukepohl (2002) arafından gelişirilen yapısal kırılmalı birim kök esi kullanılarak analiz edilmişir. Çalışma sonucunda İMKB 100 endeksinin durağan olmadığı bulgusuna ulaşılmışır. Böylece Türk hisse senedi piyasasının ekin olduğu görülmekedir. Anahar Kelimeler: Ekin Piyasa Hipoezi, Birim Kök Tesi, Zayıf Formda Ekinlik, Yapısal Kırılma EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR IMKB ABSTRACT:The increasing of profi seeking in he sock markes of developing counries has araced he aenion of researhers for he marke efficiency. The aim of his sudy is o es he weak form of marke efficiency for he naional sock marke. In accordance wih his purpose, ISE 100 index is analysed for he 1 November 1987 and 30 November 2012 period wihin he random walk model framework. We employed a uni roo es wih srucural breaks provided by Lanne e al. (2002) and Saikkonen and Lukepohl (2002). The resuls indicae he nonsaionary of ISE 100 index. Thus, i is seen ha he Turkish sock marke is efficien. 141 Keywords: Efficien marke hypohesis, Uni Roo Tess, Weak Form Efficiency, Srucural Break JEL Classificaion Codes: G10, G14, C22 GİRİŞ Gelişmiş ve gelişmeke olan ülkelerde sermaye piyasası, asarrufların yaırımlara dönüşmesine olanak sağladığından ekonomik büyüme için oldukça önemli bir konumdadır. Özellikle son yıllarda yaşanan finansal krizlerle birlike sermaye piyasasının ekin olması dolayısıyla daha iyi faaliye gösermesinin ekonomi için önemi bir kez daha gündeme gelmişir. Çünkü sermaye piyasaları ekonomik kaynakların üreim alanlarına yönelmesini kanalize emekedir. Ancak sermaye piyasasının üslendiği bu fonksiyon, asarruf ve yaırımcılar için, piyasadaki hisse senedi fiyalarının doğru bir şekilde belirlenmesinin emel cezp edici özellik olması nedeniyle, menkul kıymelerin piyasada doğru bir şekilde fiyalanmasıyla daha iyi gerçekleşebilecekir. Diğer arafan menkul kıyme borsalarındaki kâr arayışı da, menkul kıyme borsalarına yönelik yaırımcı ilgisini her geçen gün arırmakadır. Ancak yaırımcıların bu amaçlarına ulaşabilmeleri için hisse senedi fiya harekelerinin ahmin edilebilmesi önem aşımakadır. Hisse senedi fiyalarının ahmin edilip edilemeyeceğine ilişkin sorular borsaların gelişimiyle birlike gündeme gelmişir. İkisa eorisinde yeerli düzeyde rekabeçi bir yapıya sahip piyasada, yaırımcıların büyük kârlar elde emesinin mümkün olmadığı belirilmekedir. Ancak günümüzde kabul gören bu eoriye karşın, 1950 li yıllara kadar menkul kıymeler piyasasıyla ilgili eorik ve ampirik çalışmalar çok sınırlı kalmışır (Dimson ve Mussavian,1998).

2 Bir piyasada üç ür ekinliken söz edilmekedir. Bunlardan ilki fon arz ve aleplerinin minimum maliyele gerçekleşiği durumu ifade eden faaliye ekinliğidir. İkincisi, kaynak dağılımı ekinliği olup kaynakların opimal dağılımını içermekedir. Son olarak ise fiyaların mevcu üm bilgiyi yansıığını kabul eden bilgi ekinliğinden bahsedilmekedir (Karan, 2004:272). Ekin piyasa hipoezi, bilgi ekinliğini ifade emekedir. Piyasa ekinliği ilk olarak Bachelier (1900) in dokora ezinde; geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandaki gelişmelerin piyasa fiyalarına yansıyacağına ilişkin savıyla gündeme gelmişir (Dimson ve Mussavian,1998:1). Daha sonraki yıllarda ise Samuelson (1965) arafından konuyla ilgili bir akım çalışmalar gerçekleşirilmişir. Finans alanında piyasa ekinliği üzerindeki çalışmalar ise Fama (1970) ile başlamış ve Fama nın çalışması piyasa ekinliği lieraürünün emel aşı olmuşur. Finansın emelini oluşuran ekinlik kavramı, finansal varlıkların fiyalarının o varlıkla ilgili büün bilgilere duyarlı olduğunu ifade emekedir. Ekin piyasa hipoezine göre, fiyalar doğru ve hızlı bir şekilde piyasaya gelen bilgilerle yenilenmekedir. Bununla birlike piyasaya gelen yeni bir bilginin üm yaırımcılara aynı anda ulaşığı varsayılmakadır. Kamuya açıklanan üm bilgilerin hızlı bir şekilde yayılması ve hisse fiyalarını doğru bir şekilde ekilemesi nedeniyle, hisse senedi fiyalarının geçmiş dönem verilerinden harekele gelecek dönem değerlerini ahmin emeye yönelik eknik analizler mümkün olmayacakır. Bununla beraber, şirkein mali ve finansal gösergelerini kullanarak gerçek değerinin alında bir fiyaa sahip varlıkların belirlenerek yüksek kâr amaçlı saın alınmasını sağlayan emel analiz yönemlerinden de söz edilemeyecekir (Malkiel, 2003:59). Büün bu varsayımlar alında piyasadaki yaırımcıların normalin üzerinde kazanç elde edemeyeceği sonucuna ulaşılmakadır. 142 Kısaca, hisse senedi fiyalarının rassal yürüyüş özelliği aşıması ve bu nedenle geçmiş değerlerinden harekele geleceke izleyeceği seyre ilişkin ahminlerde bulunulamaması piyasanın ekin bir şekilde işlediğini kanılamakadır (Al-Jafari, 2011: 14-15). Piyasa ekinliği hipoezi sorgulanırken, rassal yürüyüş sürecine alernaif olarak oralamadan sapma yönemi de kullanılabilmekedir. Böylece şokların hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisinin geçici ya da kalıcı olduğu espi edilebilecekir. Hisse senedi geirilerinin oralamaya dönmesi, hisse senedine gelen şokların ekisinin geçici olduğunu gösermekedir. Böylece durağan olan bu seriler, zamanla uzun dönem rend değerlerine ulaşacakır. Ayrıca, geirilerin oralamaya dönmesi, hisse senedi fiyalarının geçmiş dönem değerleri kullanılarak gelecek dönemlere ilişkin ahmin yapılabileceğini gündeme geirmekedir. Bu özelliklerin gerçekleşiği bir piyasada, yaırımcıların sraejiler gelişirerek normalin üzerinde kâr sağlaması söz konusudur. Hisse senedi geirilerinin durağan olmadığı piyasalarda ise, geçmiş dönem fiya harekelerine bakılarak gelecekeki geirileri öngörmek mümkün olamayacakır. Hisse fiyalarına gelen şokların ekisi sürekli olurken, hisse fiyaları uzun dönemde yeni bir dengeye ulaşacakır. Dolayısıyla aşırı kâr elde edilmesi mümkün olmayacakır (Narayan ve Prasad, 2007:1; Fama ve French, 1988) Bu çalışmada ilk olarak ekin piyasa hipoezi açıklanacakır. Daha sonra bu konuda yapılan ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçlara değinilecekir. Son olarak ise, Lanne vd. (2002) ile Saikkonen ve Lukepohl (2002) arafından gelişirilen yapısal kırılmalı birim kök esine yer verilerek, İMKB 100 endeksi için yapılan analizin bulguları değerlendirilecekir. ETKİN PİYASA HİPOTEZİ Ekin piyasa hipoezi emelde iki görüşü birleşirmekedir. Bunlardan ilki; ikisa eorisinde geniş kabul gören ve rekabein kâr ile geiri arasındaki bağı güçlendirdiğine inanan anlayışır. İkincisi ise, Fama nın görüşlerine dayanmakadır. Fama ya göre varlıkların fiyaları, piyasaya gelen bilgilerin bir fonksiyonu olarak değerlendirilmekedir (Ball, 2009:15-16). Piyasa ekinliği lieraüründe üç ür ekin hipoezden bahsedilmekedir. Bunlar zayıf formda ekinlik, yarı güçlü formda ekinlik ve güçlü formda ekinlik şeklinde sıralanmakadır (Fama, 1970: 385). Hisse senelerinin gelecek dönemdeki fiyalarına, geçmiş dönem fiya gelişimi analiz edilerek ulaşılamadığı durumda zayıf formda ekin piyasalardan bahsedilmekedir. Bu ür piyasalarda hisse senelerinin geçmiş dönemle ilgili üm bilgileri mevcu fiyalarına yansımakadır. Dolayısıyla hisse senelerinin geçmiş dönem fiya gelişiminden harekele ileriye yönelik ahminler yaparak aşırı kâr sağlanması söz konusu değildir. Hisse senelerinin cari fiyaları, hem geçmiş dönem bilgilerini hem de halkla paylaşılan bilgileri yansımakadır. Bir başka deyişle, yarı güçlü formda ekin piyasalarda, hisse senedi fiyaları, piyasaya ulaşan her bilgiyle birlike hızlı ve

3 doğru bir şekilde değişim gösermekedir. Finansal varlık fiyalarının hem geçmiş dönem hem de cari dönemde herkese aynı anda ulaşan bilgileri yansıması, zayıf formda ekinliği kapsaması anlamına gelmekedir (Duman Aan vd., 2009: 35). Zayıf formda ekin piyasalar gibi, hisse senelerinin geçmiş ve cari dönem fiya harekeleri analiz edilerek aşırı kâra ulaşılması olası değildir. Ancak, firmaların, hisse senedi ile ilgili yeni bilgileri halka açıklamadan önce firma içerisinden bir akım kişiler arafından bilgilerin sızdırılması durumunda aşırı kâr imkânından bahsedilebilecekir (Bildik, 200:7) Hisse seneleri iler ilgili üm bilgilerin herkes arafından aynı anda ve kolaylıkla emin edilebildiğine dayanan güçlü formda ekinlik hipoezi, zayıf formda ekinlik ve yarı güçlü formda ekinlik hipoezlerini kapsamakadır. Çünkü güçlü formda ekin piyasalar, hisse senedinin geçmiş dönem bilgileri ile birlike cari dönemde mevcu halka açıklanan ve açıklanmayan firma içi bilgileri de yansımakadır. Kısaca, hisse senedi hakkındaki üm bilgiler herkese aynı anda ve hızlı bir şekilde ulaşarak hisse senedi fiyaını ekilemekedir. Bu nedenle aşırı kâr elde edilmesi mümkün olmamakadır (Bildik, 200:7). Özele, ekin piyasa hipoezine göre hisse senedi piyasasındaki yaırımcılar alernaif yollar ararken, aslında hepsi aynı davranışa yakınsamakadır. Bu sebeple piyasalar am rekabe piyasasına yaklaşırken, hiçbir yaırımcı piyasayı uzun süreli sömürememekedir (Haque vd., 2011:153). Piyasanın ekin olduğunu savunan emel hipoez aynı zamanda hisse senedi fiyaının rassal yürüyüş göserdiğini söylemekedir. LİTERATÜR TARAMASI Ekin piyasa hipoezini sorgulayan geniş bir lieraür bulunmakadır. Farklı yönemlerin ve farklı hisse senedi piyasalarının kullanıldığı bu çalışmalar ne bir sonuç oraya koyamamakadır. Ekin piyasa hipoezi öncelikle zayıf formda piyasa ekinliği için, hisse senedi geirilerinin rassal yürüyüş sergileyip sergilemedikleri es edilerek belirlenmekedir. Örneğin Poerba ve Summers (1988), Grieb ve Reyes (1999) ile Shively (2003), borsa endeksi serisinde birimköke raslamazken, Liu vd. (1997) ile Narayan ve Smyh (2004) birimkökün varlığına dair bulgulara ulaşan çalışmalardandır. 143 Vaidyanahan ve Gali (1994) Hindisan için Bombay Menkul Kıymeler Borsasında işlem gören 10 hisse senedinin günlük kapanış fiyalarını koşu esleri ve serisel korelasyon yönemleri ile analiz emişir. Zayıf formda ekinliğin rassal yürüyüş süreci ile sorgulandığı çalışma sonucunda elde edilen bulgular zayıf formda ekinliği doğrular şekildedir. Choudhry (1994), Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İalya da bireysel hisse senedi endekslerini Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Kwiakowski-Phillips-Schmid-Shin (KPSS) birimkök esleri ile Johansen koenegrasyon esleri ile analiz emişir. Elde edilen bulgular piyasaların ekin olduğu yönündedir. Zhang vd.(2012), Mısır, Kenya, Güney Afrika, Tunus ve Morocco daki hisse senedi fiyalarını Ocak 2000-Nisan 2011 dönemi için SURKSS yönemi ile analiz emişir. Çalışma sonucunda Kenya, Güney Afrika ve Tunus a zayıf formda ekinliği desekleyen kanılara ulaşılmışır. İMKB için ekin piyasa hipoezinin sınanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar da farklı sonuçlara ulaşmışır. Kimi çalışmalarda hisse fiyalarında rassal yürüyüşe raslanırken kimi çalışmalarda da geçmiş veriler kullanılarak geleceğe dair fiya ahminlerinin yüksek geirilere ulaşılabileceğini göseren bulgular elde edilmişir. Örneğin Balaban (1995), İMKB günlük bileşik endeksini kullanarak 4 Ocak 1988 ile 5 Ağusos 1994 döneminde zayıf formda ve yarı güçlü formda ekin piyasa hipoezini sınamışır ve İMKB nin ekin bir piyasa olmadığını espi emişir. Köse (1993) ise çalışmasında günlük hisse senedi kapanış fiyalarını dönemi için incelemişir. İMKB de işlem gören 45 firmanın filre esi ile analiz edildiği çalışmada zayıf formda ekinliğin geçerli olmadığı gözlenmişir. İMKB 100 ve İMKB 30 endeksinin günlük kapanış değerlerini dönemi için kullanan Okur ve Çağıl (2004), Genişleilmiş Dickey Fuller Birim Kök Tesi ile Phillips-Perron Birim Kök Tesini ercih emişir. Analizlerde İMKB 100 ve İMKB 30 endeksleri için rassal yürüyüş süreci reddedilememişir. Özdemir (2008) de İMKB nin zayıf formda ekin olduğunu espi emişir. Özdemir çalışmasında Ocak 1990 ve Haziran 2005 döneminde İMKB 100

4 Endeksini ele alarak LP iki kırılmalı birim kök esi, ADF birim kök esi, varyans oran esi ve koşu eslerini kullanmışır. METODOLOJİ Hisse senedi piyasasının ekinliği birim kök esleri ile araşırılabilmekedir. Yapılan es sonucunda durağanlık sonucu elde edilmiş ise piyasanın zayıf formda ekin olmadığı kabul edilmekedir. Zaman serilerinde doğru ahminde bulunabilmek için seride yapısal kırılmanın olup olmadığının espiinin önemi anlaşıldıkan sonra bu konuda birçok çalışma yapılmışır. Lieraürde sıkça kullanılan yapısal kırılma esleri şöyledir: Perron (1989,1990), Perron ve Vogelsang (1992), Zivo ve Andrews (1992), Amsler ve Lee (1995), Lumsdaine ve Papel (1997), Monáres ve Ollogi (1999), Harvey vd.(2001), Lee ve Srazicich (2001,2003), Perron ve Yabu (2005). Bu yapısal kırılma eslerinden bazılarında kırılma zamanının bilindiği kabul edilirken bazılarında bilinmediği kabul edilmekedir. Ayrıca kırılmanın genellikle non-lineer olabileceğini ve deerminisik oralama ile rend dönemlerinde de gerçekleşebileceği ifade edilmekedir. Lanne vd.(2002) ise, Saikkonen ve Lükepohl (2001) arafından önerilen doğrusal olmayan deerminisik kırılma fonksiyonunu modellerinde kullanmışlardır. Deerminisik kısmı ahmin eiken sonra bu kısmı seriden çıkararak klasik birim kök esi uygulamışlardır. Gelişirilmiş yeni esin küçük örneklerde yararlı sonuç verdiği görülmüşür. 144 Önerilen modelin maemaiksel göserimi şöyledir. y = µ 0 + µ 1 + f ( θ ) γ + x (1) Modelde yer alan değişkenlerden µ ; veri yarama sürecinin deerminisik rendini, kırılma fonksiyonunu, θ veγ ; bilinmeyen paramereleri veya paramere vekörlerini, olası birim kök sürecine uygunluk göseren kalınıları yansımakadır. Lanne vd.(2002) üç çeşi değişim fonksiyonu ele almışır. Birinci fonksiyon şöyle anımlanmakadır: ( 1) 0, < TB f = d1 = 0, TB µ 'ye eklenmiş olan f ( θ ) ; x ise AR(p) ile üreilen Kırılma arihi T B iken, basi kayan kukla değişken modelini ifade eden bu fonksiyonda herhangi bir θ parameresi yer almamakadır. Bu fonksiyonun farkı alınarak eki gölge değişken elde edilmekedir (Assaf, 2008:271). Ayrıca kırılma arihinin öncesinde fonksiyon 0 değerini alırken, diğer durumlarda 1 değerini almakadır. Bu fonksiyona göre yapısal değişme anlıkır. İkinci değişim fonksiyonu T B arihinde başlayan yeni düzeye doğrusal olmayan aşamalı geçişe imkân veren üssel dağılım fonksiyonunu emel alır ve şöyledir. (2) (3) f < TB = 1 exp { θ ( TB + 1 )}, TB 0, (2) ( θ )

5 Değişim fonksiyonundaki alabilecekir. Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 θ veγ skaler paramerelerdir. θ > 0 kısıı bulunurken γ, herhangi bir değer Üçüncü değişim fonksiyonu, birinci fonksiyona ( d ) uygulanan gecikme operaöründeki oransal fonksiyon olarak d (3) 1, d1, 1 f ( θ ) =, 1 θ L 1 θ L anımlanmakadır (Assaf, 2008:271): 1 şeklinde ele alınabilir. Bu fonksiyonun alernaif göserimi ise aşağıdaki gibi (4) 0, < TB ( 3) f ( θ ) = γ1, = TB T B j 1 γ1 + θ ( θγ 1 + γ 2), > T B j= 1 f (2) ( θ ) değişim fonksiyonu, θ nın yeerince büyük olması durumunda ve f (3) ( θ ) fonksiyonu da θ nın sıfıra (1) yakınması ve γ ın ikinci bileşeninin sıfır olması durumunda, ek dönemde ani değişmenin emsil edildiği f fonksiyonunu verirler. Diğer bir ifadeyle son iki fonksiyon, birinci fonksiyonun daha genelleşirilmiş halidir (Lanne vd., 2002:679). 145 Saikkonen ve Lukepohl (2002) ve Lanne vd.(2002) ilk olarak birim kök hipoezi alında genelleşirilmiş en küçük kareler (GEK) yönemiyle deerminisik kısmın ahmin edilmesini ve bu kısmın orijinal seriden çıkarılmasını emel alan birim kök eslerini önermişlerdir. Daha sonra deerminisik kısmın çıkarılmasıyla oluşan yeni seriye ADF ipi birim kök eslerini uygulamışlardır. Burada da ADF isaisiğindeki gibi asimoik sıfır (null) dağılımı sandar değildir. Kırılma arihinin bilindiği durumda kriik değerler için Lanne vd.(2002) deki ablolardan yararlanılırken, kırılma arihinin bilinmediği durumda Lanne vd.(2003) ilk olarak uygun AR derecesinin belirlenmesini, daha sonra deerminisik kısmın paramerelerinin ahmini için kullanılan GEK amaç fonksiyonunu en küçük yapan arihi seçmeyi önermişlerdir (Tang, 2006:291). Ayrıca kırılma arihinin bilinmediği durumlarda kriik değerler için Lanne vd.(2003) eki ablolardan faydalanılmakadır. VERİ VE AMPRİK BULGULAR Bu çalışmada Türkiye deki hisse senedi piyasasının zayıf formda ekinliği araşırılmışır. Araşırma için logarimik İMKB 100 endeksi, 1 Kasım 1987 ile 30 Kasım 2012 arih aralığında analiz edilmişir. Çalışmadaki veriler Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Elekronik Veri Dağıım Siseminden alınarak düzenlenmişir. Analizlerden elde edilen birim kök esi sonuçları Tablo 1 de verilmişir. Tablo 1: Birim Kök Tesinin Sonuçları Kırılma Tarihi Fonksiyon Tipi Tes İsaisiği k 21 Şuba 2001 Shif Dummy Şuba 2001 Raional Shif Şuba 2001 Exponenial Shif

6 Kriik değerler %1, %5, %10 seviyelerinde sırasıyla -3.48, ve dir. Tablodaki k, Akaike Bilgi Krierine (AIC) göre uygun gecikme uzunluğunu gösermeke olup 10 olarak belirlenmişir. Birim kök esi sonuçlarına bakıldığında ise, her üç fonksiyon ürüne göre de es isaisik değerinin, kriik değerlerden küçük olduğu görülmekedir. Bu sebeple İMKB 100 endeksinin durağan olmadığı anlaşılmakadır. Bir başka deyişle hisse senedi piyasasının zayıf formda ekin olduğu sonucu oraya çıkmakadır. Tes sonucunda ulaşılan yapısal kırılma arihi ise, Türkiye ekonomisinde yaşanan Şuba 2001 kriziyle örüşmekedir. Türkiye nin yaşadığı en büyük krizlerden biri olan 2001 krizinde İMKB de % 18,1 oranında düşüş yaşanmışır. SONUÇ Ekin piyasa hipoezi, piyasaya gelen yeni bir bilginin üm yaırımcılara aynı anda ulaşığını ve buna bağlı olarak hisse senedi fiyalarının geçmiş verilerinden harekele ahmin edilemez olduğunu ifade emekedir. Bu bağlamda hisse senedi fiyalarının rassal yürüyüş özelliği gösermesi piyasanın zayıf formda ekin olduğuna işare emekedir. 146 Bu çalışmada İMKB 100 endeksinin zayıf formda ekinliği, 1 Kasım Kasım 2012 dönemi için Lanne vd. (2002) ile Saikkonen ve Lukepohl (2002) arafından gelişirilen yapısal kırılmalı birim kök esi kullanılarak sorgulanmışır. Tes sonucunda elde edilen bulgular İMKB 100 endeksinin rassal yürüyüş özelliği sergilediği yönündedir. Bu sebeple Türk hisse senedi piyasasının zayıf formda ekin olduğu gözlenmişir. Bu durumda yaırımcıların, hisse senelerinin geçmiş verilerinden harekele geleceğe ilişkin ahminler yaparak normalin üzerinde kâr elde emesinin mümkün olmadığından bahsedilebilecekir. KAYNAKÇA AL-JAFARİ, M. K. (2011). Tesing The Weak-Form Efficiency Of Bahrain Securiies Marke, Inernaional Research Journal Of Finance And Economics, 72 : AMSLER, C. ve LEE, J. (1995). An LM Tes For A Uni Roo İn The Presence Of A Srucural Change. Economeric Theory 11: ASSAF, A. (2008). Nonsaionariy in Real Exchange Raes Using Uni Roo Tess wih a Level Shif a Unknown Time, Inernaional Review of Economics and Finance, 17: BACHELİER, L. (1900). TheIorie de la Speculaion, (Paris: Gauhier-Villars, 1900). BALABAN, E. (1995). Informaional Efficiency Of The Isanbul Securiies Exchange And Some Raionale For Public Regulaion, The Cenral Bank Of The Republic Of Turkey, Discussion Paper, No: BALL, R. (2009). The Global Financial Crisis And The Efficien Marke Hypohesis Wha Have We Learned?, Journal Of Applied Corporae Finance, 21(4): BİLDİK, R. (2000). Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler Ve İmkb Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Yayınları, Mar Ma. Sanalar Ld. Şi., İsanbul. CHOUDHRY, T. (1994). Sochasic Trends And Sock Prices: An Inernaional Inquiry. Applied Financial Economics, 4: DİMSON, E. ve MUSSAVİAN, M. (1998). A Brief Hisory Of Marke Efficiency, European Financial Managemen, 4(1):1-14.

7 DUMAN A, Özdemir S., ABİDİN Z. ve ATAN, M. (2009). Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Ekinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi Ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, 24(2):33-48 FAMA, E. ve FRENCH, K. (1988). Permanen And Temporary Componens Of Sock Prices, Journal Of Poliical Economy, 96: FAMA, E (1970). Efficien Capial Markes: A Review of Theory and Empirical Works, The Journal of Finance, 25(2): GRİEB, Ta ve REYES, M. (1999). Random Walk Tess For Lain American Equiy İndexes And İndividual Firms, Journal Of Financial Research, 22: HAQUE, A, L., HUNG C. ve NİSA, F. (2011). Tesing The Weak Form Efficiency Of Pakisani Sock Marke ( ), Inernaional Journal Of Economics And Financial Issues, Vol. 1, No. 4, HARVEY, D., EYBOURNE, S. ve P. NEWBOLD, (2001). Innovaional Oulier Uni Roo Tess Endogenously Deermined Breaks in Level, Oxford Bullein of Economics and Saisics 63: wih An KARAN, M. B. (2004). Yaırım Analizi ve Porfoy Yöneimi, Ankara: Gazi Kiabevi KÖSE, A. (1993). Ekin Pazar Kuramı Ve İmkb de Ekin Pazar Kuramının Zayıf Şeklini Tes Emeye Yönelik Bir Çalışma-Filre Kuralı Tesi, İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi, 22(2) LANNE, M., LÜTKEPOHL, H. ve SAİKKONEN, P. (2002). Comparison of Uni Roo Tess for Time Series wih Level Shifs, Journal of Time Series Analysis, 23(6): LANNE, M., LÜTKEPOHL, H. ve SAİKKONEN, P. (2003). Tes Procedures for Uni Roos in Time Series wih Level Shifs a Unknown Time, Oxford Bullein of Economics and Saisics, 65(1): LEE,J., STRAZİCİCH, M.C. (2001). Tesing he Null of Saionariy in he Presence of a Srucural Break, Applied Economics Leers, 8: LEE, J. ve STRAZİCİCH, M. C. (2003). Minimum LM Uni Roo Tes wih Two Srucural Breaks, Review of Economics and Saisics, 63: LİU, C., SONG, S. ve ROMİLLEY, P. (1997). Are Chinese Sock Markes Efficien? A Coinegraion and Causaliy Analysis", Applied Economic Leers, 4: LUMSDAİNE, R. L. ve PAPELL, D. H. (1997). Muliple Trend Breaks and he Uni Roo Hypohesis, Review of Economics and Saisics, 79(2): MALKİEL, B. G., (2003). The Efficien Marke Hypohesis And İs Criics, The Journal Of Economic Perspecives, 17(1): MONTAÑÉS, A. ve OLLOQUİ, I., (1999). Misspecificaion of he breaking dae in segmened rend Variables: Effec on he Uni Roo Tess, Economics Leers, 65, NARAYAN, P. ve PRASAD, A. (2007). Mean Reversion İn Sock Prices: New Evidence From Panel Uni Roo Tess For Seveneen European Counries, Economics Bullein, 3(34): 1-6. NARAYAN, P. ve SMYTH, R. (2004). Is Souh Korea s Sock Marke Efficien?, Applied Economics Leers, 11:

8 OKUR, M. ve ÇAĞIL, G. (2004). İMKB nin Zayıf Formda Ekinliğinin Tes Edilmesi,Geleneksel Finans Sempozyumu,hp://Bsy.Marmara.Edu.Tr/Tr/Sempozyum_Bildirileripdf ÖZDEMİR, Z. A. (2008). Efficien Marke Hypohesis: Evidence From a Small Open Economy, Applied Economics, 40: PERRON, P. (1989). The Grea Crash, he Oil Price Shock, and he Uni Roo Hypohesis, Economerica, 57: PERRON, P. (1990). Tesing for a Uni Roo in a Time Series wih a Changing Mean, Journal of Business and Economic Saisics, PERRON, P. ve VOGELSANG, T.J., (1992). Tesing for a uni roo in a ime series wih a changing mean: correcions and exensions, Journal of Business and Economic Saisics 10: PERRON, P. ve YABU, T. (2005). Tesing for Shifs in Trend wih an Inegraed or Sa-ionary Noise Componen, Unpublished manuscrip, Deparmen of Economics, Boson Universiy. POTERBA, J. ve SUMMERS, L. (1988). Mean Reversion İn Sock Prices: Evidence And İmplicaions, Journal Of Financial Economics, 22: SAİKKONEN, P. ve LUTKEPOHL, H. (2001). Tesing For Uni Roos In Time Series Wih Level Shifs, Allgemeines Saisisches Archiv, 85:1 25. SAİKKONEN, P. ve LÜTKEPOHL, H. (2002). Tesing for a Uni Roo in a Time Series wih a Level Shif a Unknown Time, Economeric Theory, 18 (2): SHİVELY, P. (2003). The Nonlinear Dynamics Of Sock Prices, The Quarerly Review Of Economics and Finance, 43: TANG, T. C. (2006). A new approach o examining he susainabiliy of exernal imbalances: he case of Japan, Applied Economics Leers, 13: VAİDYANATHAN, R., ve Gali, K. K. (1994). Efficiency Of The Indian Capial Marke, Indian Journal Of Finance And Research, 5(2): ZHANG, D., WU, T. C., CHANG, T. ve LEE, C.H. (2012). Revisiing The Efficien Marke Hypohesis for African Counries: Panel SURKSS Tes Wıh A Fourier Funcion, Souh African Journal Of Economics, 80(3): ZİVOT, E., ve ANDREWS, D.W. K. (1992). Furher evidence on he grea crash, he oil-price shock, and he uniroo hypohesis, Journal of Business and Economic Saisics, 10:

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye de Kamu Yaırımlarının Özel Sekör Yaırımları Üzerindeki Ekisi: 1970-2009 The Effec of Public Invesmens on

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY?

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY? Akademik Araşırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Sudies Alınış arihi: 0.0.04 Kabul Ediliş arihi: 0.04.04 ÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ İCARE AÇIKLARI ÜZERİNDE EKİLİ Mİ?

Detaylı

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 69 TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 ÖZET Prof. Dr. Rahmi YAMAK Arş. Gör. Zehra ABDİOĞLU Hall un esadüfi yürüyüş modeli, cari ükeim harcamalarının yalnızca geçmiş dönemin ükeim harcamaları

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Testing the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: The Case of Turkey

Testing the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: The Case of Turkey EconWorld016@Barcelona 01-03 February 016; Barcelona, Spain esting the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: he Case of urkey Ümit Bulut, Ahi Evran University, R ubulut@ahievran.edu.tr Abstract

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI Dokuz Eylül Üniversiesi Denizcilik Fakülesi Dergisi Cil:4 Sayı:1 2012 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI Doğuş Üniversiesi Dergisi, 10 (2) 2009, 324-335 YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI ANALYZING THE UNEMPLOYMENT HYSTERESIS FOR TURKEY UNDER STRUCTURAL REAKS Veli YILANCI

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

PİYASA ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE PAY SENEDİ PİYASASI UYGULAMASI

PİYASA ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE PAY SENEDİ PİYASASI UYGULAMASI PİYASA ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE PAY SENEDİ PİYASASI UYGULAMASI Doç. Dr. Gülfen TUNA Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ *

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ * Doğuş Üniversiesi Dergisi, 9 () 8, 46-57 SAAN GÖZLEM İLE YAISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESİTİ * THE RELATIONSHI OF ABERRANT OBSERVATION AND STRUCTURAL BREAK OINT:

Detaylı

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İkisa Poliikası Araşırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cil/Volume:, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 015, 17-31 PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI

Detaylı

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI Serkan KÖSE

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ

İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ Burcu ÖZCAN * ÖZ İşsizlik serisinin zaman boyunca izlemiş olduğu yol ile ilgili hiseri hipoezi, doğal oran

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı