556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. Yüksek Lisans Tezi. Fatma Gözlükaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. Yüksek Lisans Tezi. Fatma Gözlükaya"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Fatma Gözlükaya Ankara-2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Fatma Gözlükaya Tez Danışmanı Prof. Dr. Sabih Arkan Ankara-2003

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sabih Arkan Tez Jürisi üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Sabih Arkan... Prof. Dr. Celal Göle... Doç. Dr. İsmail Kırca... Tez Sınavı Tarihi:

4 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...v GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMLARI I. MARKA Kaynaklar Marka Kavramı Markanın Fonksiyonları...10 II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı Sayılı KHK Açısından Hükümsüzlük Kavramı Hükümsüzlük ve İptal Hükümsüzlük ve Sona Erme...19 İKİNCİ BÖLÜM

5 HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ I. GENEL OLARAK...21 II. MUTLAK RED NEDENLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN VARLIĞINA RAĞMEN BİR İŞARETİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLMASI sayılı KHK m. 7 de sayılan haller Mutlak Red Nedenlerinin Hükümsüzlük Nedeni Olarak Sebep Olabileceği Bazı Sorunlar...39 III. NİSPİ RED NEDENLERİNDEN BİRİNİN VARLIĞINA RAĞMEN İŞARETİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLMASI sayılı KHK m. 8 de sayılan haller TPE nin İtirazın Reddi Kararına Karşı Açılacak Dava Sonucunda Alınacak Red Kararının Hükümsüzlük Davasına Etkisi...57 IV. 556 SAYILI KHK NIN 14. MADDESİNE AYKIRILIK-MARKANIN KULLANILMAMASI Genel Olarak...58

6 2. Markayı Kullanmamanın Hükümsüzlük Nedeni Sayılmayacağı Haller...61 V. MARKA SAHİBİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE MARKANIN İLGİLİ MAL VE HİZMETLER İÇİN YAYGIN AD HALİNE GELMİŞ OLMASI...64 VI. HAK SAHİBİ YA DA YETKİLİ KILDIĞI KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI SONUCUNDA TESCİL EDİLDİĞİ MAL VE HİZMETLERİN NİTELİĞİ, KALİTESİ, ÜRETİM YERİ VE COĞRAFİ KAYNAĞI KONUSUNDA HALKTA YANLIŞ ANLAMAYA SEBEP OLMASI...67 VII. TEKNİK YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANMA...68 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ, TARAFLAR, GÖREVLİ- YETKİLİ MAHKEME, SÜRE I. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ...70 II. TARAFLAR Davacı...72 A) Genel Olarak...72 B) Zarar Gören Kişiler...75

7 C) Cumhuriyet Savcısı...78 D) İlgili Resmi Makam Davalı...80 III. GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme...84 IV. SÜRE Genel Olarak Nispi Red Nedenlerine Dayanılarak Açılacak Hükümsüzlük Davasında Süre...88 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ SONUÇLARI I. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİLERİ Genel Olarak...92

8 2. İspat Yükü Kararın Geçmişe Etkili Olması...95 II. KARARIN GEÇMİŞE ETKİ ETMEDİĞİ HALLER Marka Hakkında Verilmiş Mahkeme Kararları Açısından Markaya İlişkin Hukuki İşlemler Açısından Hal ve Şartlar, Haklı Sebepler ve Hakkaniyet Düşüncesi İle Sözleşme Uyarınca Ödenmiş Bedelin İadesi Kötüniyet Tazminatı III. MARKANIN KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SONUÇ KAYNAKÇA

9 KISALTMALAR AB age agm ATAD : Avrupa Birliği : adı geçen eser : adı geçen makale : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı b. : bend BATİDER BK Bkz. dn. : Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız : dipnot E. : Esas Numarası FMK FMR HD HFD HGK HUMK : İsviçre Federal Mahkemesi : Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi : Hukuk Dairesi : Hukuk Fakültesi Dergisi : Hukuk Genel Kurulu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu K. : Karar Numarası KHK : Kanun Hükmünde Kararname m. : madde MK OHIM R.G. : Medeni Kanun : Office for Harmonization in the Internal Market : Resmi Gazete

10 s. : sayfa TPE TTK TRIPS vb. vd. WIPO YİDK YKD : Türk Patent Enstitüsü : Türk Ticaret Kanunu : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : ve benzeri : ve devamı : World Intellectual Property Organization : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu : Yargıtay Kararları Dergisi

11 GİRİŞ Dünyada özellikle 90lı yıllarla birlikte hızla gelişen iletişim ve bilgi teknolojisi beraberinde ticaretin de aynı hızda küreselleşerek gelişmesine neden olmuştur. Şirketler, birbirine yakın özellik ve kalitedeki mal ve hizmetlerinin ancak yoğun reklam ve tanıtma faaliyetleri ile bütünleşen uluslararası pazarda tutunma şansı elde edeceğini farketmişlerdir. Böylece, tanıtım kampanyalarının en etkin öğelerinden olan marka kavramı ön plana çıkmış ve uluslararası pazarda rekabet etme gücü kazanmak ya da mevcut güçlerini korumak isteyen şirketler marka yaratma güdüsü ile donanmıştır. Günümüzde markaların geleneksel köken gösterme, ayırt etme fonksiyonlarından çok garanti etme, reklam gibi fonksiyonları belirginleşmiştir. Öyle ki, bazı markalar zaman içinde kullanıldıkları mal ve hizmetin de ötesine geçerek tek başlarına birer ticari varlık haline gelmiştir. Markaların gittikçe artan önemleri, bunlarla ilgili hukuki işlemlerin ve koruyucu hükümlerin hem ulusal hem de uluslararası boyutta yeniden ve daha geniş olarak düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte, sözü edilen geniş korumadan yararlanacak markaların tescil koşulları ve tescilin sona ermesi halleri de aynı şekilde kesin ve açık çizgilerle belirlenmeye çalışılmıştır. Zira önemi son derece artan markalardan haksız menfaat sağlanmasının önlenmesi, başkalarının kullanımına açık olması gereken ya da esasen üzerinde üçüncü kişilerin hak sahibi

12 olduğu işaretlerin sicilde sahibi olarak görünen kimselerce haksız olarak kullanılmasının önüne geçilmesi gereği hasıl olmuştur. Markanın hükümsüzlüğü hakkındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Genel olarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından gerekli şartları taşımadığı halde sicil belgesi verilen markalarla, haklı olarak sicil belgesi verilen ancak sonradan ortaya çıkan kimi sebeplerle bu belgeleri iptal edilmek durumunda kalan markaların geçersizliklerini düzenleyen markanın hükümsüzlüğü hakkındaki hükümler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Markalar Kanunu na göre daha kapsamlı olarak ele alınmış ve yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Özellikle, yedek ve koruyucu nitelikteki markaların aşırı ölçüde marka sicillerini doldurarak mezarlık haline gelmesi karşısında kullanılmayan tescilli markaların, başka kişilerce sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerle özdeş veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılmasının ve adlarına tescil edilmesinin sağlanması için tescilin temizlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Zira bu tür kullanılmayan markalar marka sicilini bloke ederek rakipleri engellemektedir. Diğer taraftan, esasen marka olma yeterliliğini taşımayan, mal veya hizmet hakkında yanıltıcı bilgi içeren, herkes tarafından kullanıma açık tutulması gereken işaretlerin marka olarak tescili ve münhasıran belli kişilerin kullanımına bırakılması

13 ticari hayatın işleyişine zarar verici niteliktedir. Bu sebeple korunmaları mümkün değildir. Mülga Markalar Kanunu nun son derece sınırlı olarak düzenlenmekte olduğu hükümsüzlük nedenlerinin, 556 sayılı KHK ile marka tescil başvurusu hakkındaki tüm mutlak ve nispi red nedenlerini ve yanı sıra başka nedenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hükümsüzlük davasının açılma olasılığını artırmıştır. Uygulamada markanın hükümsüzlüğü davalarının özellikle markaya tecavüz nedeniyle açılan davalarda karşı dava olarak açılmakta olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 556 sayılı KHK kapsamında markanın hükümsüzlüğü ve bu istemle açılacak hükümsüzlük davası, öğreti ve Yargıtay kararları gözönünde bulundurularak incelenmektedir. Öncelikle konu hakkındaki mevcut hukuki düzenlemelere (Türk marka mevzuatı ve ilgili AB düzenlemeleri çerçevesinde) yer verilerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar tespit edilecek ve söz konusu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulacaktır. Tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde medeni hukuk (borçlar hukuku) anlamında hükümsüzlük/geçersizlik kavramı açıklanarak bunun özel bir hali olan markanın hükümsüzlüğü kavramı genel hukuk kuralları çerçevesinde analiz edilmektedir. İlaveten, markanın hükümsüzlüğünün markanın sona ermesi ve iptal kavramlarından farkı belirtilmektedir. İkinci bölümde, 556 sayılı KHK nın 42 nci maddesinde düzenlenen hükümsüzlük nedenleri, AB nin konuya ilişkin düzenlemelerinde belirlenen

14 hükümsüzlük ve iptal nedenleri ile karşılaştırılarak ve örnekler verilmek suretiyle açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde markanın hükümsüzlüğünün 556 sayılı KHK da düzenlenen bir dava türü olarak tabi olduğu usul kuralları; taraflar, yetkili-görevli mahkeme ve süreye ilişkin, ortaya konulmaktadır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise, markanın hükümsüzlüğü davası sonunda alınan hükümsüzlük kararının hüküm ve sonuçları irdelenmektedir.

15 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMLARI I. MARKA 1. Kaynaklar Türk marka hukukunun 1 temel kaynağı, tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dir 2 (556 sayılı KHK). Bu Kararname, markaların korunması hakkında esasa ve usule ilişkin tüm düzenlemeleri içermektedir. 556 sayılı KHK, Türkiye-Avrupa Toplulukları Ortaklık Konseyi nin tarihli ve 95/1 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye nin ticaret ve hizmet markalarına ilişkin mevzuatının başta Paris Sözleşmesi 3 ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 4 olmak üzere, Avrupa Topluluğu Konseyi nin 89/104 sayılı Üye 1 Türkiye de markalara ilişkin ilk düzenleme 1288 (1872) tarihli Nizamname dir. Bu Nizamname yi 1304 (1888) tarihli Fabrikalar Mamulatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname izlemiştir. Alameti Farika Nizamnamesi tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu ile ilga edilmiştir. 2 R.G. Tarih: , Sayı: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi ilk defa 1883 tarihinde imzalanmıştır. Daha sonraki yıllarda muhtelif defalar değişikliğe uğramıştır. Türkiye bu Sözleşme ye öncelikle 1925 tarihli La Haye değişikliğinde taraf olmuş daha sonra 1956 da Londra Tadil Metnine, 1976 da Stokholm Tadil Metninin 13 ila 30 uncu maddelerine ve nihayet son olarak tarihinde Stokholm de yapılan Tadil Metninin 1 ila 12 inci maddelerine katılmıştır. Sözleşme genel olarak buluşlar, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret ünvanları ve haksız rekabet ile ilgili olarak uluslararası esaslar belirlemek suretiyle uluslararası işbirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. 4 Dünya ticareti önündeki engelleri ortadan kaldırarak uluslararası düzeyde ortak bir ticaret düzeni oluşturmak amacıyla imzalanan GATT Sözleşmesi ni (General Agreement on Tariffs and Trade) takiben Sözleşme ye taraf devletlerce 1993 yılında tamamlanan Uruguay Round u sonucunda Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştur. Anlaşmanın ayrılmaz parçalarından biri olan 1 C Ekini oluşturan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) da böylece kabul edilmiştir. TRIPS uluslararası

16 Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 556 sayılı KHK büyük ölçüde, 89/104 sayılı Direktif teki düzenlemelere paralel olarak hazırlanmıştır 5. Türk marka mevzuatının diğer düzenlemesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik tir 6 (Markalar Yönetmeliği). Markalar Yönetmeliği nin amacı, marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesine ilişkin esasların yanısıra markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. Tescil başvuruları ve tescillerinde esas alınacak mal ve hizmet sınıflarını göstermek üzere kabul edilen bir düzenleme ise, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE 2001/2 No lu Tebliğ dir sayılı KHK ya mehaz teşkil eden 89/104 sayılı ve 21 Aralık 1988 tarihli Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi 8 (Direktif), Avrupa Birliği hukukunun markalara ilişkin iki temel düzeyde fikri mülkiyet haklarına ilişkin korunmanın güçlendirilmesi ve uyumlaştırılmasını sağlamak amacı taşıyan uluslararası bir sözleşmedir. (YÜKSEL, Mehmet: Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2002, Ankara, s. 712., ABBOTT, Frederick-COTTIER, Thomas-GURRY, Francis: The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part I, La Haye, 1999, s. 343.) 5 BROWN KEYDER, Virgina: Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, İstanbul, 1996, s R.G. Tarih: , Sayı: Tebliğ, Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu Anlaşma hükümleri uyarınca Tebliğ her beş yılda bir, bu süre içinde üye ülkelerce teklif edilen yenilikleri de kapsayacak biçimde yeniden basılmaktadır. İlk olarak BİK/TPE 96/2 sayı ile tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2001/2 sayılı Tebliğ ise, tarihinden itibaren yürürlükte bulunmaktadır. 8 First Council Directive 89/104/EEC of 21/12/1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ 11/2/1989, L 040.

17 düzenlemesinden ilkidir 9. Direktif, kurucu Roma Anlaşması nda belirtilen ekonomik bütünleşme hedefine ulaşmayı sağlamak üzere fikri mülkiyet alanında ulusal mevzuatların uyumlaştırılması ve ortak bir hukuk oluşturulması amacına yönelik olarak çıkarılmıştır. Direktif, ortak pazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususlarda üye devletlerin marka mevzuatlarının uyumlaştırılmasına yönelik, marka tescilinin usulüne ilişkin hükümler dışında kalan, maddi hukuka ilişkin hükümler içermektedir 10. AB nin marka hukukuna ilişkin ikinci temel düzenlemesi, 40/94 sayılı ve 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk Markasına İlişkin Topluluk Tüzüğü dür 11 (Topluluk Markası Tüzüğü). Topluluk Markası Tüzüğü, ticari işletmelere markalarının tek bir işlemle tüm Toplulukta korunmasını sağlayacak bir sistem getirmektedir Markalara ilişkin üçüncü bir düzenleme olarak, 208/92 sayılı ve 14 Temmuz 1992 tarihli Konsey tarafından çıkarılmış coğrafi işaretlere ve menşe işaretlerine ilişkin Topluluk Tüzüğü nün de bulunduğu ifade edilebilir (TEKİNALP, Gülören/TEKİNALP, Ünal: Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, 2000, s. 727.). 10 Direktif üye devletlerde doğrudan uygulanır kurallar getirmemekte, sadece ulusal mevzuatların uyumlaştırılmasına yönelik olarak düzenlenmesi gereken konuları hükme bağlamaktadır. 89/104 sayılı Direktif te markanın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeler mutlak ve nispi red nedenlerinin aynı zamanda hükümsüzlük nedeni olarak sayıldığı 3 üncü madde ve iptal nedenlerinin ayrıca belirlendiği 12 nci madde ile yapmaktadır. Bunların yanısıra, m. 13 te kısmi hükümsüzlük, m. 14 te markanın hükümsüzlüğü ve iptalinin soncul (a posteriori) olarak oluşması, m. 15 te ortak markalar, garanti markaları ve sertifikasyon markaları hakkında özel hükümler yer almaktadır. (International Intellectual Property Law, Genel Editör Dennis Campbell, Salzburg, 1995, s. 45.) 11 Council Regulation no. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark, OJ 14/1/1994, L International Intellectual Property Law (Campbell), s. 45. Tüzük hükümleri üye devletlerde doğrudan uygulanabilir niteliktedirler. Böylece üye devletlerde marka, hem ulusal marka mevzuatları hem uluslararası marka anlaşmaları hem de topluluk marka sisteminden yararlanır hale gelmiştir. Topluluk Markası Tüzüğü, Direktif in tercihini üye devletlere bıraktığı bazı seçimlik maddelere (Direktif m. 3(4), m. 4(4), m. 11(2) gibi) ilişkin olarak düzenlemeler de getirmektedir. Topluluk Markası Tüzüğü nde, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeler özellikle iptal nedenlerini belirleyen 50 nci maddede, hükümsüzlüğün mutlak nedenlerinin sayıldığı 51 inci madde ve hükümsüzlüğün nispi nedenlerinin gösterildiği 52 nci madde ile getirilmektedir.

18 2. Marka Kavramı 556 sayılı KHK nın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin a bendinde, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname anlamında markanın, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade edeceği belirtilerek markanın türleri gösterilmiş ancak marka tanımlanmamıştır. Esasen 556 sayılı KHK nın Markanın İçereceği İşaretler başlıklı 5 inci maddesinde, mehaz Direktif in 2 nci maddesine paralel olarak 13, markayı oluşturabilecek işaretler ve bunların taşıması gereken özellikler gösterilirken bir yandan da dolaylı olarak markanın tanımının yapıldığı söylenebilir. Buna göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretten oluşan bütündür (m. 5/1). 556 Sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik te Markaların Özellikleri başlıklı bölümün altında yukarıda belirtilen marka türlerinin 14 ayrı ayrı tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre, ticaret markası bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye 13 TRIPS, mehaz Direktif ve Topluluk Markası Tüzüğü nde de aynı şekilde markanın açık tanımına yer verilmemiş olduğu, sadece TRIPS in 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Direktif in 2 nci ve Topluluk Markası Tüzüğü nün 4 üncü maddelerinde, 556 sayılı KHK m. 5 e paralel olarak, markanın içerebileceği işaretlerin belirlenmiş olduğu görülmektedir sayılı İngiliz Marka Kanunu m. 1/1 de marka benzer biçimde ve özellikle bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırtetme yeteğine sahip, görsel olarak ifade edilebilen her türlü işaretten oluşması gerektiği belirtilerek tanımlanmıştır. (CORNISH, W.R.: Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and allied rights, İngiltere, 2000, s. 673) 14 Markanın birden çok esasa; biçime, amaca, sahiplerine, tanınmış olup olmamaya, tescil edilmiş olup olmamaya göre sınıflandırılması mümkündür (Daha detaylı bilgi için, Bkz. ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Cilt I, Ankara, 1997, s )

19 yarayan işaret (m. 8), hizmet markası ise, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret (m. 9) olarak tanımlanmaktadır. Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret (m. 6), garanti markası ise marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret biçiminde tanımlanmaktadır (m. 7). Esasen, işletmelerin mal veya hizmetlerini tanıtmak üzere ticari hayatta her türlü işareti marka olarak kullanabilmeleri mümkün ise de, bu işaretlerin marka olarak tescil edilerek 556 sayılı KHK da düzenlenen korumadan yararlanabilmeleri ancak belirli özellikleri taşımaları ile söz konusu olmaktadır. Tanımlarda markaya ilişkin olarak iki temel unsurun vurgulandığı görülmektedir. Bunlar markanın işaretten oluşması ve ayırtedicilik niteliği taşımasıdır. Markanın ilk unsuru olan işaret, şekil yanısıra, harf, sözcük (birden çok sözcük), sayı, malın biçimi, ses, melodi, renk, koku vb. her türlü ibareden oluşabilir. Buna göre, maddede belirtilen işaretler dışında kalan sınırsız sayıdaki işaretin marka olarak tescili mümkündür ancak bu işaretlerin çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme özelliklerini haiz olmaları gerekmektedir. Marka olarak tescil edilebilecek işaretin taşıması gereken diğer bir unsur m. 5 te, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden

20 ayırt etmeyi sağlamak olarak belirtilmiştir. Ayırtedicilik, işaretin diğer işaretlerden farklı olmasını ifade etmektedir. Bu unsur öncelikle, maddede de açıkça belirtildiği üzere, markanın köken gösterme fonksiyonuna ilişkindir. Diğer bir ifadeyle, markanın, ilgili mal ve hizmetin ait olduğu işletmeyi gösterme yeteneğini belirtir. Başka bir açıdan ise, farklılık taşıyan işaret ait olduğu işletme yanı sıra, aynı işletmeye ait farklı mal ve hizmetleri de birbirinden ayırma gücüne sahip olmalıdır. 3. Markanın Fonksiyonları İlk örneklerini aile, semt, kent, beylik ve krallık logolarında gördüğümüz marka bu haliyle mülkiyet ve aidiyet fonksiyonunu yerine getirirken zaman içinde loncalar tarafından kullanılmaya başlanmasıyla malın hangi lonca tarafından üretildiği, diğer bir ifade ile malın menşeini, kökenini gösterici bir işleve kavuşmuştur 15. Markanın bugün anladığımız anlamda, mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerden ayırt etme fonksiyonuna ise mal ve hizmet üreten işletmelerin yapılarının gittikçe karmaşıklaşması sonucunda ulaşılmıştır. Markanın genel olarak mal ve hizmetlerin kökenini, kalitesini gösterme ve piyasada pazarlanmasına yönelen dört fonksiyonu olduğu söylenebilir. Aşağıda sayılan bu foksiyonların ilk ikisi hukuki, diğerleri özellikle ekonomik ve ticari niteliklidir 16. (i) Köken gösterme fonksiyonu: Mal ve hizmetin orijinini, üretim yerini işaret eder, mal ve hizmetin hangi işletmeye ait olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak bir 15 TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2002, s International Intellectual Property System: Part I, s. 129.

21 işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. (ii) Ayırt etme fonksiyonu: Marka sadece mal ve hizmetin ait olduğu işletmeleri değil aynı zamanda kullanıldığı mal ve hizmetleri, aynı işletmeye ait olsalar bile, diğerlerinden de ayırt etme işlevine sahip bulunmaktadır. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 7/1, b, m. 8/1.) (iii) Garanti fonksiyonu: Marka, malda kullanılan malzemenin niteliği, üretimpaketleme tekniği, hizmetin sunum biçimi gibi mal ve hizmetlerin kalitesini işaret eden ve tüketiciyi markayı taşıyan mal ve hizmeti satın almaya yönelten özelliklerin varlığını garanti eder. Buna bağlı olarak, ilgili pazarda bu mal ve hizmetlere olan talebin süreklilik arz etmesini sağlar. Böylece, bir taraftan da, mal ve hizmetin ait olduğu işletmenin işgücü ve sermaye yatırımı ile müşteri çevresinin korunmasını sağlamaktadır. Markaya bağlanan garanti etme fonksiyonu hukuki değil ekonomik kaynaklıdır. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 13/2.) (iv) Reklam fonksiyonu: Marka tüketiciler için fikri mülkiyet haklarının en somut ve gözle görülür halini oluşturmaktadır. Tüketici satın alacağı mal ve hizmeti markasından tanır. Dolayısıyla marka mal veya hizmetin pazarlanması ve satışının artırılmasında da etkilidir. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 8/4.) Buna bağlı olarak, marka kanunları da temelde iki işleve sahiptir 17. Bunlardan ilki, yetkisiz üçüncü kişiler tarafından markayla aynı veya halk tarafından 17 BROWN KEYDER: age, s. 11.

22 karıştırılma ihtimali bulunan benzer işaretin kullanılmasını veya markaya tecavüz niteliği taşıyan diğer davranışları önlemek suretiyle marka üzerindeki mülkiyet hakkının korunmasıdır. İkinci ise, tüketici için gittikçe karmaşıklaşan pazar yapısı içinde markanın rekabet halinde olan ürün ve hizmetleri birbirlerinden ayırtetme fonksiyonunun korunmasıdır 18. II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 1. Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı Türk hukuk literatüründe geçersizlik olarak da ifade edilmekte olan 19 hükümsüzlük kavramı oldukça tartışmalı konulardan biridir 20. Hükümsüzlük genel olarak, bir hukuki işlemin hüküm doğurması için gereken temel ve biçim koşullarından birinin bulunmaması hali olarak tanımlanmaktadır 21. Medeni hukuk ve bir parçası olan borçlar hukuku anlamında ise 22, bir hukuki işlemin yöneldiği hukuki sonuçları meydana getirebilme gücünden yoksun olduğu veya yoksun bırakılabildiği durumları ifade etmek üzere kullanılmaktadır 23. Hukuki işlemlerin hükümsüzlüğünün, hükümsüzlüğü ortaya çıkaran nedenler, talep edebilecek kişiler ve buna bağlanan sonuçlar gibi kriterlere bağlı olarak çeşitli 18 International Intellectual Property System: Part I, s Öğretide, geçersizlik ile hükümsüzlük kavramları çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılsalar da hükümsüzlük kavramının geniş anlamda etkisizlik kavramıyla eş anlamlı olarak kullanıldığında geçersizliği de içeren bir üst kavram haline geldiğini ifade eden yazarlar da bulunmaktadır (OĞUZMAN, Kemal/BARLAS Nami: Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul, 2002, s ). 20 OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2000, s YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara, 1996, s Borçlar Kanunu nda kavram ayrıca düzenlenmemiş ancak bazı maddelerde hükümsüzlük hallerine değinilmiştir (m. 11, 16, 19, 20). 23 TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Attila: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993, s. 374.

23 biçimlerinin oluştuğu kabul edilmektedir. Ancak hükümsüzlüğün biçimleri ve bunların oluşturduğu modeller açısından öğretide görüş birliği bulunmamaktadır 24. Öğretide hükümsüzlüğün genellikle, eksiklik, butlan ve iptal kabiliyeti 25 ; butlan ve askıda geçersizlik halleri 26 (eksiklik, mevcut hükümsüzlüğün ortadan kaldırılabilmesi ve iptal kabiliyeti); yokluk, butlan, iptal edilebilirlik, noksanlık ve nispi etkisizlik 27 şeklinde modelleştirildiği görülmektedir. Markanın hükümsüzlüğü kavramına geçmeden önce genel anlamda hükümsüzlük kavramını, yokluk, butlan (kesin hükümsüzlük) ve iptal edilebilirlik şeklindeki gruplandırma üzerinden, nedenleri ve sonuçları açısından ortaya koymanın çalışmanın devamında markanın hükümsüzlüğü konusunda yapılacak değerlendirmelere ışık tutabileceği kanısındayız. Yokluk, hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmadığı 28 buna bağlı olarak söz konusu işlemin hiç yapılmamış sayıldığı hali ifade etmektedir. Bu geçersizlik halinin en önemli özelliği, amaçlanan hukuki işlem hiç doğmamış olduğu için, istisnai de olsa, hukuk aleminde hiçbir sonuç doğuramamasıdır. Medeni Kanun (MK) m. 14 teki temyiz kudretinin yokluğu ve Borçlar Kanunu (BK) m. 11 deki kanuni şekil eksikliğinin sonucu budur. Yokluk sadece taraflara değil herkese karşı 24 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul, 1998, s. 308, dn Bu farklılık, özellikle, hükümsüzlük hallerinin klasik teori ya da modern teori esasına göre ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Klasik teoride hükümsüzlük halleri işlemlerin oluşumundaki sakatlık olarak görülürken modern teoride hukuki sonuç olarak değerlendirilir. Buna bağlı olarak klasik teori yokluk dışında hükümsüzlük halleri olarak butlan ve iptal edilebilirlik şeklinde bir ayrımı esas almakta, modern teori ise bunlara benzerlik gösteren ara kategorileri de kabul etmektedir. 25 EREN: age, s TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: age, s OĞUZMAN/BARLAS: age, s TEKİL, Fehiman: Yokluk, Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Sorunları, M. Kemal Oğuzman a Armağan, İstanbul, 2000, s

24 etkilidir. Yokluğun tespiti için mahkeme kararı ya da irade beyanına ihtiyaç bulunmamaktadır. Butlanda (kesin hükümsüzlük) ise, kurucu unsurların varlığı nedeniyle işlemin doğmuş olduğu varsayılmakla birlikte kamu düzenini ilgilendirecek önemdeki geçerlilik şartlarının eksikliği nedeniyle işlem geçersiz sayılmaktadır. Diğer bir ifade ile işlem doğmuştur ancak tarafların işlemle ulaşmak istedikleri hukuki sonucun gerçekleşmesi hukuk düzeni tarafından engellenmektedir 29. Butlanda da, henüz işlem kuruluş aşamasında iken var olan sebepler işlemi geçersiz hale getirmektedir. BK m. 19 da, kanunun emredici hükümlerine aykırı olan veya kanuna muhalefet eden veya kamu düzenine yahut şahsi hükümlerden kaynaklanan haklara aykırı ahlâka ya da adaba aykırı olan sözleşmeler muteber değildir ve BK m. 20 de, konusu itibariyle imkansız, ahlâka ve adaba aykırı ve muhik sözleşmeler batıldır şeklinde ifade edilen haller butlana örnek olarak verilebilir. Butlan, herkes tarafından süreye bağlı olmaksızın herkese karşı ileri sürülebilir ve mahkeme tarafından re sen dikkate alınır 30. Esasen, butlan geçersizlik sonuçlarını kendiliğinden doğurur, dolayısıyla dava yoluyla talep edilmesine de gerek yoktur 31. Mahkeme tarafından verilen hükümsüzlük kararı yenilik doğurucu değildir, tespit niteliğindedir. Butlanda işlemi geçersiz hale getiren nedenler baştan beri varolduklarından işleme bağlanan sonuçlar da baştan itibaren, geçmişe etkili olarak, ortadan kalkar. 29 EREN: age, s EREN: age, s MK m. 156 ile sakat evlilikler için bu durumun bir istisnası düzenlenmiştir.

25 Butlanın etkisi herkese sirayet eder. Esasen zarar gören tarafın iyiniyetli olması sebebi ile dahi batıl olan hukuki işlemin geçerli kabul edilip hukuki sonuç doğurması sağlanamazsa da, yokluktan farklı olarak, kimi hallerde işlemin tahvil yoluyla geçerli başka bir işleme dönüştürülmesi ya da culpa in contrahendo esası ile kusurlu tarafın sorumlu hale getirilmesi mümkün olabilir 32. Butlanın belli bir süre geçmesi, icazet verilmesi, eksikliklerin tamamlanması gibi şartlara bağlı olarak ortadan kalkması mümkün değildir 33, kesinlik ifade eder. Nispi butlan olarak da ifade edilen iptal edilebilirlik ise, başlangıçta varolmayan dolayısıyla sözleşmenin sağlıklı biçimde doğmasına engel olmayan ancak hukuki işlem geçerli olarak doğduktan sonra ortaya çıkan ve işlemi geçersiz hale getiren nedenlerle oluşan haldir. Bağışta bulunan bir kimsenin bir yıl içinde israf nedeniyle kısıtlandığı takdirde bağışın mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini düzenleyen BK m. 235/1 hükmü bu geçersizlik haline örnek olarak verilebilir. İptal ancak tarafların irade beyanıyla ya da dava yoluyla talep edildiğinde, ki iptal talebi butlandan farklı olarak zamanaşımı ya da hakdüşürücü sürelere tabidir, mahkeme kararıyla işlemi geçersiz hale getirir. İptal sadece taraflar için etki doğurur. İptal kararı esas itibariyle işlemi baştan itibaren geçersiz hale getirip geriye dönük etkiler doğurur. Buna karşın iptal ilişkinin niteliği gereği ileriye dönük, kararın verildiği andan itibaren sonuç doğuran, etkiler de doğurabilir. Sürekli borç ilişkilerindeki durum budur TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: age, s EREN: age, s OĞUZMAN/ÖZ: age, s. 137.

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi GÖKHAN SAYAR İSTANBUL, 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSAK LİSANS PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Canan KÜÇÜKALİ Program: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK DİRİKKAN İstanbul

Detaylı

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060 MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER Burcu ASLAN 104615060 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Prof. Dr. Ali Necip ORTAN 2007 MARKA ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT MARKA HUKUKUNDA MUTLAK TESCİL ENGELLERİ (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN KIRIKKALE

Detaylı

MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI

MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI Yüksek Lisans Tezi Tarık MUTLUOĞLU Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN TÜKETİLMESİ İLKESİ VE İSTİSNALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

Geleneksel Olmayan Markalar

Geleneksel Olmayan Markalar Geleneksel Olmayan Markalar Av. Mutlu Yıldırım KÖSE* Marka Vekili Canan TINAZ** Av. Tuğçe ATLI*** * İstanbul Barosu. ** Marka vekili. *** İstanbul Barosu. Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ,

Detaylı

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut

Detaylı

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen 1019 H TESCİL EDİLMİŞ TANINMIŞ MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DERSİN ADI MARKA HUKUKU KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET Hazırlayan Metin POLAT KAYSERİ 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ.

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ Av. Zeynep Seda ALHAS* Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU** * İstanbul Barosu. ** Ankara Barosu. Av. Zeynep Seda ALHAS, Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil FAYDALI MODEL BELGESİ İLE İLGİLİ YASA MADDELERİNİN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ( I ) Avukat İbrahim EKDİAL * Faydalı Model Belgesi kavramı hukukumuza AB bütünleşme süreci içinde 551

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin bulunması

Detaylı

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI AVUKAT BANU NUR BARBUR ÖZADA Sicil no:32262 Staj bitim tarihi:04.05.2008 Tez teslim tarihi:20.06.2007

Detaylı

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR FarmaPatent İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR 05.06.2010 Koray Bulut, M.Sc. / Patent ve Marka Vekili koray@farmapatent.com.tr Başkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Bitirme Projesi olarak hazırlanmıştır.

Detaylı