556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. Yüksek Lisans Tezi. Fatma Gözlükaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. Yüksek Lisans Tezi. Fatma Gözlükaya"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Fatma Gözlükaya Ankara-2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Fatma Gözlükaya Tez Danışmanı Prof. Dr. Sabih Arkan Ankara-2003

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sabih Arkan Tez Jürisi üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Sabih Arkan... Prof. Dr. Celal Göle... Doç. Dr. İsmail Kırca... Tez Sınavı Tarihi:

4 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...v GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMLARI I. MARKA Kaynaklar Marka Kavramı Markanın Fonksiyonları...10 II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı Sayılı KHK Açısından Hükümsüzlük Kavramı Hükümsüzlük ve İptal Hükümsüzlük ve Sona Erme...19 İKİNCİ BÖLÜM

5 HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ I. GENEL OLARAK...21 II. MUTLAK RED NEDENLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN VARLIĞINA RAĞMEN BİR İŞARETİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLMASI sayılı KHK m. 7 de sayılan haller Mutlak Red Nedenlerinin Hükümsüzlük Nedeni Olarak Sebep Olabileceği Bazı Sorunlar...39 III. NİSPİ RED NEDENLERİNDEN BİRİNİN VARLIĞINA RAĞMEN İŞARETİN MARKA OLARAK TESCİL EDİLMİŞ OLMASI sayılı KHK m. 8 de sayılan haller TPE nin İtirazın Reddi Kararına Karşı Açılacak Dava Sonucunda Alınacak Red Kararının Hükümsüzlük Davasına Etkisi...57 IV. 556 SAYILI KHK NIN 14. MADDESİNE AYKIRILIK-MARKANIN KULLANILMAMASI Genel Olarak...58

6 2. Markayı Kullanmamanın Hükümsüzlük Nedeni Sayılmayacağı Haller...61 V. MARKA SAHİBİNİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE MARKANIN İLGİLİ MAL VE HİZMETLER İÇİN YAYGIN AD HALİNE GELMİŞ OLMASI...64 VI. HAK SAHİBİ YA DA YETKİLİ KILDIĞI KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI SONUCUNDA TESCİL EDİLDİĞİ MAL VE HİZMETLERİN NİTELİĞİ, KALİTESİ, ÜRETİM YERİ VE COĞRAFİ KAYNAĞI KONUSUNDA HALKTA YANLIŞ ANLAMAYA SEBEP OLMASI...67 VII. TEKNİK YÖNETMELİĞE AYKIRI KULLANMA...68 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ, TARAFLAR, GÖREVLİ- YETKİLİ MAHKEME, SÜRE I. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLİKLERİ...70 II. TARAFLAR Davacı...72 A) Genel Olarak...72 B) Zarar Gören Kişiler...75

7 C) Cumhuriyet Savcısı...78 D) İlgili Resmi Makam Davalı...80 III. GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme...84 IV. SÜRE Genel Olarak Nispi Red Nedenlerine Dayanılarak Açılacak Hükümsüzlük Davasında Süre...88 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ SONUÇLARI I. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİLERİ Genel Olarak...92

8 2. İspat Yükü Kararın Geçmişe Etkili Olması...95 II. KARARIN GEÇMİŞE ETKİ ETMEDİĞİ HALLER Marka Hakkında Verilmiş Mahkeme Kararları Açısından Markaya İlişkin Hukuki İşlemler Açısından Hal ve Şartlar, Haklı Sebepler ve Hakkaniyet Düşüncesi İle Sözleşme Uyarınca Ödenmiş Bedelin İadesi Kötüniyet Tazminatı III. MARKANIN KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SONUÇ KAYNAKÇA

9 KISALTMALAR AB age agm ATAD : Avrupa Birliği : adı geçen eser : adı geçen makale : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı b. : bend BATİDER BK Bkz. dn. : Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız : dipnot E. : Esas Numarası FMK FMR HD HFD HGK HUMK : İsviçre Federal Mahkemesi : Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi : Hukuk Dairesi : Hukuk Fakültesi Dergisi : Hukuk Genel Kurulu : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu K. : Karar Numarası KHK : Kanun Hükmünde Kararname m. : madde MK OHIM R.G. : Medeni Kanun : Office for Harmonization in the Internal Market : Resmi Gazete

10 s. : sayfa TPE TTK TRIPS vb. vd. WIPO YİDK YKD : Türk Patent Enstitüsü : Türk Ticaret Kanunu : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : ve benzeri : ve devamı : World Intellectual Property Organization : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu : Yargıtay Kararları Dergisi

11 GİRİŞ Dünyada özellikle 90lı yıllarla birlikte hızla gelişen iletişim ve bilgi teknolojisi beraberinde ticaretin de aynı hızda küreselleşerek gelişmesine neden olmuştur. Şirketler, birbirine yakın özellik ve kalitedeki mal ve hizmetlerinin ancak yoğun reklam ve tanıtma faaliyetleri ile bütünleşen uluslararası pazarda tutunma şansı elde edeceğini farketmişlerdir. Böylece, tanıtım kampanyalarının en etkin öğelerinden olan marka kavramı ön plana çıkmış ve uluslararası pazarda rekabet etme gücü kazanmak ya da mevcut güçlerini korumak isteyen şirketler marka yaratma güdüsü ile donanmıştır. Günümüzde markaların geleneksel köken gösterme, ayırt etme fonksiyonlarından çok garanti etme, reklam gibi fonksiyonları belirginleşmiştir. Öyle ki, bazı markalar zaman içinde kullanıldıkları mal ve hizmetin de ötesine geçerek tek başlarına birer ticari varlık haline gelmiştir. Markaların gittikçe artan önemleri, bunlarla ilgili hukuki işlemlerin ve koruyucu hükümlerin hem ulusal hem de uluslararası boyutta yeniden ve daha geniş olarak düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte, sözü edilen geniş korumadan yararlanacak markaların tescil koşulları ve tescilin sona ermesi halleri de aynı şekilde kesin ve açık çizgilerle belirlenmeye çalışılmıştır. Zira önemi son derece artan markalardan haksız menfaat sağlanmasının önlenmesi, başkalarının kullanımına açık olması gereken ya da esasen üzerinde üçüncü kişilerin hak sahibi

12 olduğu işaretlerin sicilde sahibi olarak görünen kimselerce haksız olarak kullanılmasının önüne geçilmesi gereği hasıl olmuştur. Markanın hükümsüzlüğü hakkındaki düzenlemeler de bu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Genel olarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından gerekli şartları taşımadığı halde sicil belgesi verilen markalarla, haklı olarak sicil belgesi verilen ancak sonradan ortaya çıkan kimi sebeplerle bu belgeleri iptal edilmek durumunda kalan markaların geçersizliklerini düzenleyen markanın hükümsüzlüğü hakkındaki hükümler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mülga Markalar Kanunu na göre daha kapsamlı olarak ele alınmış ve yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Özellikle, yedek ve koruyucu nitelikteki markaların aşırı ölçüde marka sicillerini doldurarak mezarlık haline gelmesi karşısında kullanılmayan tescilli markaların, başka kişilerce sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerle özdeş veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılmasının ve adlarına tescil edilmesinin sağlanması için tescilin temizlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Zira bu tür kullanılmayan markalar marka sicilini bloke ederek rakipleri engellemektedir. Diğer taraftan, esasen marka olma yeterliliğini taşımayan, mal veya hizmet hakkında yanıltıcı bilgi içeren, herkes tarafından kullanıma açık tutulması gereken işaretlerin marka olarak tescili ve münhasıran belli kişilerin kullanımına bırakılması

13 ticari hayatın işleyişine zarar verici niteliktedir. Bu sebeple korunmaları mümkün değildir. Mülga Markalar Kanunu nun son derece sınırlı olarak düzenlenmekte olduğu hükümsüzlük nedenlerinin, 556 sayılı KHK ile marka tescil başvurusu hakkındaki tüm mutlak ve nispi red nedenlerini ve yanı sıra başka nedenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hükümsüzlük davasının açılma olasılığını artırmıştır. Uygulamada markanın hükümsüzlüğü davalarının özellikle markaya tecavüz nedeniyle açılan davalarda karşı dava olarak açılmakta olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 556 sayılı KHK kapsamında markanın hükümsüzlüğü ve bu istemle açılacak hükümsüzlük davası, öğreti ve Yargıtay kararları gözönünde bulundurularak incelenmektedir. Öncelikle konu hakkındaki mevcut hukuki düzenlemelere (Türk marka mevzuatı ve ilgili AB düzenlemeleri çerçevesinde) yer verilerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar tespit edilecek ve söz konusu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulacaktır. Tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde medeni hukuk (borçlar hukuku) anlamında hükümsüzlük/geçersizlik kavramı açıklanarak bunun özel bir hali olan markanın hükümsüzlüğü kavramı genel hukuk kuralları çerçevesinde analiz edilmektedir. İlaveten, markanın hükümsüzlüğünün markanın sona ermesi ve iptal kavramlarından farkı belirtilmektedir. İkinci bölümde, 556 sayılı KHK nın 42 nci maddesinde düzenlenen hükümsüzlük nedenleri, AB nin konuya ilişkin düzenlemelerinde belirlenen

14 hükümsüzlük ve iptal nedenleri ile karşılaştırılarak ve örnekler verilmek suretiyle açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde markanın hükümsüzlüğünün 556 sayılı KHK da düzenlenen bir dava türü olarak tabi olduğu usul kuralları; taraflar, yetkili-görevli mahkeme ve süreye ilişkin, ortaya konulmaktadır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise, markanın hükümsüzlüğü davası sonunda alınan hükümsüzlük kararının hüküm ve sonuçları irdelenmektedir.

15 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE HÜKÜMSÜZLÜK KAVRAMLARI I. MARKA 1. Kaynaklar Türk marka hukukunun 1 temel kaynağı, tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dir 2 (556 sayılı KHK). Bu Kararname, markaların korunması hakkında esasa ve usule ilişkin tüm düzenlemeleri içermektedir. 556 sayılı KHK, Türkiye-Avrupa Toplulukları Ortaklık Konseyi nin tarihli ve 95/1 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye nin ticaret ve hizmet markalarına ilişkin mevzuatının başta Paris Sözleşmesi 3 ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 4 olmak üzere, Avrupa Topluluğu Konseyi nin 89/104 sayılı Üye 1 Türkiye de markalara ilişkin ilk düzenleme 1288 (1872) tarihli Nizamname dir. Bu Nizamname yi 1304 (1888) tarihli Fabrikalar Mamulatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname izlemiştir. Alameti Farika Nizamnamesi tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu ile ilga edilmiştir. 2 R.G. Tarih: , Sayı: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Sözleşmesi ilk defa 1883 tarihinde imzalanmıştır. Daha sonraki yıllarda muhtelif defalar değişikliğe uğramıştır. Türkiye bu Sözleşme ye öncelikle 1925 tarihli La Haye değişikliğinde taraf olmuş daha sonra 1956 da Londra Tadil Metnine, 1976 da Stokholm Tadil Metninin 13 ila 30 uncu maddelerine ve nihayet son olarak tarihinde Stokholm de yapılan Tadil Metninin 1 ila 12 inci maddelerine katılmıştır. Sözleşme genel olarak buluşlar, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret ünvanları ve haksız rekabet ile ilgili olarak uluslararası esaslar belirlemek suretiyle uluslararası işbirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. 4 Dünya ticareti önündeki engelleri ortadan kaldırarak uluslararası düzeyde ortak bir ticaret düzeni oluşturmak amacıyla imzalanan GATT Sözleşmesi ni (General Agreement on Tariffs and Trade) takiben Sözleşme ye taraf devletlerce 1993 yılında tamamlanan Uruguay Round u sonucunda Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştur. Anlaşmanın ayrılmaz parçalarından biri olan 1 C Ekini oluşturan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) da böylece kabul edilmiştir. TRIPS uluslararası

16 Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 556 sayılı KHK büyük ölçüde, 89/104 sayılı Direktif teki düzenlemelere paralel olarak hazırlanmıştır 5. Türk marka mevzuatının diğer düzenlemesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik tir 6 (Markalar Yönetmeliği). Markalar Yönetmeliği nin amacı, marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesine ilişkin esasların yanısıra markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. Tescil başvuruları ve tescillerinde esas alınacak mal ve hizmet sınıflarını göstermek üzere kabul edilen bir düzenleme ise, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin BİK/TPE 2001/2 No lu Tebliğ dir sayılı KHK ya mehaz teşkil eden 89/104 sayılı ve 21 Aralık 1988 tarihli Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya Dair Konsey Birinci Direktifi 8 (Direktif), Avrupa Birliği hukukunun markalara ilişkin iki temel düzeyde fikri mülkiyet haklarına ilişkin korunmanın güçlendirilmesi ve uyumlaştırılmasını sağlamak amacı taşıyan uluslararası bir sözleşmedir. (YÜKSEL, Mehmet: Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2002, Ankara, s. 712., ABBOTT, Frederick-COTTIER, Thomas-GURRY, Francis: The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part I, La Haye, 1999, s. 343.) 5 BROWN KEYDER, Virgina: Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, İstanbul, 1996, s R.G. Tarih: , Sayı: Tebliğ, Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu Anlaşma hükümleri uyarınca Tebliğ her beş yılda bir, bu süre içinde üye ülkelerce teklif edilen yenilikleri de kapsayacak biçimde yeniden basılmaktadır. İlk olarak BİK/TPE 96/2 sayı ile tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2001/2 sayılı Tebliğ ise, tarihinden itibaren yürürlükte bulunmaktadır. 8 First Council Directive 89/104/EEC of 21/12/1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ 11/2/1989, L 040.

17 düzenlemesinden ilkidir 9. Direktif, kurucu Roma Anlaşması nda belirtilen ekonomik bütünleşme hedefine ulaşmayı sağlamak üzere fikri mülkiyet alanında ulusal mevzuatların uyumlaştırılması ve ortak bir hukuk oluşturulması amacına yönelik olarak çıkarılmıştır. Direktif, ortak pazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususlarda üye devletlerin marka mevzuatlarının uyumlaştırılmasına yönelik, marka tescilinin usulüne ilişkin hükümler dışında kalan, maddi hukuka ilişkin hükümler içermektedir 10. AB nin marka hukukuna ilişkin ikinci temel düzenlemesi, 40/94 sayılı ve 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk Markasına İlişkin Topluluk Tüzüğü dür 11 (Topluluk Markası Tüzüğü). Topluluk Markası Tüzüğü, ticari işletmelere markalarının tek bir işlemle tüm Toplulukta korunmasını sağlayacak bir sistem getirmektedir Markalara ilişkin üçüncü bir düzenleme olarak, 208/92 sayılı ve 14 Temmuz 1992 tarihli Konsey tarafından çıkarılmış coğrafi işaretlere ve menşe işaretlerine ilişkin Topluluk Tüzüğü nün de bulunduğu ifade edilebilir (TEKİNALP, Gülören/TEKİNALP, Ünal: Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, 2000, s. 727.). 10 Direktif üye devletlerde doğrudan uygulanır kurallar getirmemekte, sadece ulusal mevzuatların uyumlaştırılmasına yönelik olarak düzenlenmesi gereken konuları hükme bağlamaktadır. 89/104 sayılı Direktif te markanın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeler mutlak ve nispi red nedenlerinin aynı zamanda hükümsüzlük nedeni olarak sayıldığı 3 üncü madde ve iptal nedenlerinin ayrıca belirlendiği 12 nci madde ile yapmaktadır. Bunların yanısıra, m. 13 te kısmi hükümsüzlük, m. 14 te markanın hükümsüzlüğü ve iptalinin soncul (a posteriori) olarak oluşması, m. 15 te ortak markalar, garanti markaları ve sertifikasyon markaları hakkında özel hükümler yer almaktadır. (International Intellectual Property Law, Genel Editör Dennis Campbell, Salzburg, 1995, s. 45.) 11 Council Regulation no. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark, OJ 14/1/1994, L International Intellectual Property Law (Campbell), s. 45. Tüzük hükümleri üye devletlerde doğrudan uygulanabilir niteliktedirler. Böylece üye devletlerde marka, hem ulusal marka mevzuatları hem uluslararası marka anlaşmaları hem de topluluk marka sisteminden yararlanır hale gelmiştir. Topluluk Markası Tüzüğü, Direktif in tercihini üye devletlere bıraktığı bazı seçimlik maddelere (Direktif m. 3(4), m. 4(4), m. 11(2) gibi) ilişkin olarak düzenlemeler de getirmektedir. Topluluk Markası Tüzüğü nde, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeler özellikle iptal nedenlerini belirleyen 50 nci maddede, hükümsüzlüğün mutlak nedenlerinin sayıldığı 51 inci madde ve hükümsüzlüğün nispi nedenlerinin gösterildiği 52 nci madde ile getirilmektedir.

18 2. Marka Kavramı 556 sayılı KHK nın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin a bendinde, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname anlamında markanın, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade edeceği belirtilerek markanın türleri gösterilmiş ancak marka tanımlanmamıştır. Esasen 556 sayılı KHK nın Markanın İçereceği İşaretler başlıklı 5 inci maddesinde, mehaz Direktif in 2 nci maddesine paralel olarak 13, markayı oluşturabilecek işaretler ve bunların taşıması gereken özellikler gösterilirken bir yandan da dolaylı olarak markanın tanımının yapıldığı söylenebilir. Buna göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretten oluşan bütündür (m. 5/1). 556 Sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik te Markaların Özellikleri başlıklı bölümün altında yukarıda belirtilen marka türlerinin 14 ayrı ayrı tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre, ticaret markası bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye 13 TRIPS, mehaz Direktif ve Topluluk Markası Tüzüğü nde de aynı şekilde markanın açık tanımına yer verilmemiş olduğu, sadece TRIPS in 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Direktif in 2 nci ve Topluluk Markası Tüzüğü nün 4 üncü maddelerinde, 556 sayılı KHK m. 5 e paralel olarak, markanın içerebileceği işaretlerin belirlenmiş olduğu görülmektedir sayılı İngiliz Marka Kanunu m. 1/1 de marka benzer biçimde ve özellikle bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırtetme yeteğine sahip, görsel olarak ifade edilebilen her türlü işaretten oluşması gerektiği belirtilerek tanımlanmıştır. (CORNISH, W.R.: Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and allied rights, İngiltere, 2000, s. 673) 14 Markanın birden çok esasa; biçime, amaca, sahiplerine, tanınmış olup olmamaya, tescil edilmiş olup olmamaya göre sınıflandırılması mümkündür (Daha detaylı bilgi için, Bkz. ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Cilt I, Ankara, 1997, s )

19 yarayan işaret (m. 8), hizmet markası ise, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret (m. 9) olarak tanımlanmaktadır. Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret (m. 6), garanti markası ise marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret biçiminde tanımlanmaktadır (m. 7). Esasen, işletmelerin mal veya hizmetlerini tanıtmak üzere ticari hayatta her türlü işareti marka olarak kullanabilmeleri mümkün ise de, bu işaretlerin marka olarak tescil edilerek 556 sayılı KHK da düzenlenen korumadan yararlanabilmeleri ancak belirli özellikleri taşımaları ile söz konusu olmaktadır. Tanımlarda markaya ilişkin olarak iki temel unsurun vurgulandığı görülmektedir. Bunlar markanın işaretten oluşması ve ayırtedicilik niteliği taşımasıdır. Markanın ilk unsuru olan işaret, şekil yanısıra, harf, sözcük (birden çok sözcük), sayı, malın biçimi, ses, melodi, renk, koku vb. her türlü ibareden oluşabilir. Buna göre, maddede belirtilen işaretler dışında kalan sınırsız sayıdaki işaretin marka olarak tescili mümkündür ancak bu işaretlerin çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme özelliklerini haiz olmaları gerekmektedir. Marka olarak tescil edilebilecek işaretin taşıması gereken diğer bir unsur m. 5 te, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden

20 ayırt etmeyi sağlamak olarak belirtilmiştir. Ayırtedicilik, işaretin diğer işaretlerden farklı olmasını ifade etmektedir. Bu unsur öncelikle, maddede de açıkça belirtildiği üzere, markanın köken gösterme fonksiyonuna ilişkindir. Diğer bir ifadeyle, markanın, ilgili mal ve hizmetin ait olduğu işletmeyi gösterme yeteneğini belirtir. Başka bir açıdan ise, farklılık taşıyan işaret ait olduğu işletme yanı sıra, aynı işletmeye ait farklı mal ve hizmetleri de birbirinden ayırma gücüne sahip olmalıdır. 3. Markanın Fonksiyonları İlk örneklerini aile, semt, kent, beylik ve krallık logolarında gördüğümüz marka bu haliyle mülkiyet ve aidiyet fonksiyonunu yerine getirirken zaman içinde loncalar tarafından kullanılmaya başlanmasıyla malın hangi lonca tarafından üretildiği, diğer bir ifade ile malın menşeini, kökenini gösterici bir işleve kavuşmuştur 15. Markanın bugün anladığımız anlamda, mal ve hizmetleri diğer mal ve hizmetlerden ayırt etme fonksiyonuna ise mal ve hizmet üreten işletmelerin yapılarının gittikçe karmaşıklaşması sonucunda ulaşılmıştır. Markanın genel olarak mal ve hizmetlerin kökenini, kalitesini gösterme ve piyasada pazarlanmasına yönelen dört fonksiyonu olduğu söylenebilir. Aşağıda sayılan bu foksiyonların ilk ikisi hukuki, diğerleri özellikle ekonomik ve ticari niteliklidir 16. (i) Köken gösterme fonksiyonu: Mal ve hizmetin orijinini, üretim yerini işaret eder, mal ve hizmetin hangi işletmeye ait olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak bir 15 TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2002, s International Intellectual Property System: Part I, s. 129.

21 işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. (ii) Ayırt etme fonksiyonu: Marka sadece mal ve hizmetin ait olduğu işletmeleri değil aynı zamanda kullanıldığı mal ve hizmetleri, aynı işletmeye ait olsalar bile, diğerlerinden de ayırt etme işlevine sahip bulunmaktadır. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 7/1, b, m. 8/1.) (iii) Garanti fonksiyonu: Marka, malda kullanılan malzemenin niteliği, üretimpaketleme tekniği, hizmetin sunum biçimi gibi mal ve hizmetlerin kalitesini işaret eden ve tüketiciyi markayı taşıyan mal ve hizmeti satın almaya yönelten özelliklerin varlığını garanti eder. Buna bağlı olarak, ilgili pazarda bu mal ve hizmetlere olan talebin süreklilik arz etmesini sağlar. Böylece, bir taraftan da, mal ve hizmetin ait olduğu işletmenin işgücü ve sermaye yatırımı ile müşteri çevresinin korunmasını sağlamaktadır. Markaya bağlanan garanti etme fonksiyonu hukuki değil ekonomik kaynaklıdır. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 13/2.) (iv) Reklam fonksiyonu: Marka tüketiciler için fikri mülkiyet haklarının en somut ve gözle görülür halini oluşturmaktadır. Tüketici satın alacağı mal ve hizmeti markasından tanır. Dolayısıyla marka mal veya hizmetin pazarlanması ve satışının artırılmasında da etkilidir. (Örneğin, 556 sayılı KHK m. 8/4.) Buna bağlı olarak, marka kanunları da temelde iki işleve sahiptir 17. Bunlardan ilki, yetkisiz üçüncü kişiler tarafından markayla aynı veya halk tarafından 17 BROWN KEYDER: age, s. 11.

22 karıştırılma ihtimali bulunan benzer işaretin kullanılmasını veya markaya tecavüz niteliği taşıyan diğer davranışları önlemek suretiyle marka üzerindeki mülkiyet hakkının korunmasıdır. İkinci ise, tüketici için gittikçe karmaşıklaşan pazar yapısı içinde markanın rekabet halinde olan ürün ve hizmetleri birbirlerinden ayırtetme fonksiyonunun korunmasıdır 18. II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 1. Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı Türk hukuk literatüründe geçersizlik olarak da ifade edilmekte olan 19 hükümsüzlük kavramı oldukça tartışmalı konulardan biridir 20. Hükümsüzlük genel olarak, bir hukuki işlemin hüküm doğurması için gereken temel ve biçim koşullarından birinin bulunmaması hali olarak tanımlanmaktadır 21. Medeni hukuk ve bir parçası olan borçlar hukuku anlamında ise 22, bir hukuki işlemin yöneldiği hukuki sonuçları meydana getirebilme gücünden yoksun olduğu veya yoksun bırakılabildiği durumları ifade etmek üzere kullanılmaktadır 23. Hukuki işlemlerin hükümsüzlüğünün, hükümsüzlüğü ortaya çıkaran nedenler, talep edebilecek kişiler ve buna bağlanan sonuçlar gibi kriterlere bağlı olarak çeşitli 18 International Intellectual Property System: Part I, s Öğretide, geçersizlik ile hükümsüzlük kavramları çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılsalar da hükümsüzlük kavramının geniş anlamda etkisizlik kavramıyla eş anlamlı olarak kullanıldığında geçersizliği de içeren bir üst kavram haline geldiğini ifade eden yazarlar da bulunmaktadır (OĞUZMAN, Kemal/BARLAS Nami: Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul, 2002, s ). 20 OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2000, s YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara, 1996, s Borçlar Kanunu nda kavram ayrıca düzenlenmemiş ancak bazı maddelerde hükümsüzlük hallerine değinilmiştir (m. 11, 16, 19, 20). 23 TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Attila: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993, s. 374.

23 biçimlerinin oluştuğu kabul edilmektedir. Ancak hükümsüzlüğün biçimleri ve bunların oluşturduğu modeller açısından öğretide görüş birliği bulunmamaktadır 24. Öğretide hükümsüzlüğün genellikle, eksiklik, butlan ve iptal kabiliyeti 25 ; butlan ve askıda geçersizlik halleri 26 (eksiklik, mevcut hükümsüzlüğün ortadan kaldırılabilmesi ve iptal kabiliyeti); yokluk, butlan, iptal edilebilirlik, noksanlık ve nispi etkisizlik 27 şeklinde modelleştirildiği görülmektedir. Markanın hükümsüzlüğü kavramına geçmeden önce genel anlamda hükümsüzlük kavramını, yokluk, butlan (kesin hükümsüzlük) ve iptal edilebilirlik şeklindeki gruplandırma üzerinden, nedenleri ve sonuçları açısından ortaya koymanın çalışmanın devamında markanın hükümsüzlüğü konusunda yapılacak değerlendirmelere ışık tutabileceği kanısındayız. Yokluk, hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmadığı 28 buna bağlı olarak söz konusu işlemin hiç yapılmamış sayıldığı hali ifade etmektedir. Bu geçersizlik halinin en önemli özelliği, amaçlanan hukuki işlem hiç doğmamış olduğu için, istisnai de olsa, hukuk aleminde hiçbir sonuç doğuramamasıdır. Medeni Kanun (MK) m. 14 teki temyiz kudretinin yokluğu ve Borçlar Kanunu (BK) m. 11 deki kanuni şekil eksikliğinin sonucu budur. Yokluk sadece taraflara değil herkese karşı 24 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul, 1998, s. 308, dn Bu farklılık, özellikle, hükümsüzlük hallerinin klasik teori ya da modern teori esasına göre ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Klasik teoride hükümsüzlük halleri işlemlerin oluşumundaki sakatlık olarak görülürken modern teoride hukuki sonuç olarak değerlendirilir. Buna bağlı olarak klasik teori yokluk dışında hükümsüzlük halleri olarak butlan ve iptal edilebilirlik şeklinde bir ayrımı esas almakta, modern teori ise bunlara benzerlik gösteren ara kategorileri de kabul etmektedir. 25 EREN: age, s TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: age, s OĞUZMAN/BARLAS: age, s TEKİL, Fehiman: Yokluk, Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Sorunları, M. Kemal Oğuzman a Armağan, İstanbul, 2000, s

24 etkilidir. Yokluğun tespiti için mahkeme kararı ya da irade beyanına ihtiyaç bulunmamaktadır. Butlanda (kesin hükümsüzlük) ise, kurucu unsurların varlığı nedeniyle işlemin doğmuş olduğu varsayılmakla birlikte kamu düzenini ilgilendirecek önemdeki geçerlilik şartlarının eksikliği nedeniyle işlem geçersiz sayılmaktadır. Diğer bir ifade ile işlem doğmuştur ancak tarafların işlemle ulaşmak istedikleri hukuki sonucun gerçekleşmesi hukuk düzeni tarafından engellenmektedir 29. Butlanda da, henüz işlem kuruluş aşamasında iken var olan sebepler işlemi geçersiz hale getirmektedir. BK m. 19 da, kanunun emredici hükümlerine aykırı olan veya kanuna muhalefet eden veya kamu düzenine yahut şahsi hükümlerden kaynaklanan haklara aykırı ahlâka ya da adaba aykırı olan sözleşmeler muteber değildir ve BK m. 20 de, konusu itibariyle imkansız, ahlâka ve adaba aykırı ve muhik sözleşmeler batıldır şeklinde ifade edilen haller butlana örnek olarak verilebilir. Butlan, herkes tarafından süreye bağlı olmaksızın herkese karşı ileri sürülebilir ve mahkeme tarafından re sen dikkate alınır 30. Esasen, butlan geçersizlik sonuçlarını kendiliğinden doğurur, dolayısıyla dava yoluyla talep edilmesine de gerek yoktur 31. Mahkeme tarafından verilen hükümsüzlük kararı yenilik doğurucu değildir, tespit niteliğindedir. Butlanda işlemi geçersiz hale getiren nedenler baştan beri varolduklarından işleme bağlanan sonuçlar da baştan itibaren, geçmişe etkili olarak, ortadan kalkar. 29 EREN: age, s EREN: age, s MK m. 156 ile sakat evlilikler için bu durumun bir istisnası düzenlenmiştir.

25 Butlanın etkisi herkese sirayet eder. Esasen zarar gören tarafın iyiniyetli olması sebebi ile dahi batıl olan hukuki işlemin geçerli kabul edilip hukuki sonuç doğurması sağlanamazsa da, yokluktan farklı olarak, kimi hallerde işlemin tahvil yoluyla geçerli başka bir işleme dönüştürülmesi ya da culpa in contrahendo esası ile kusurlu tarafın sorumlu hale getirilmesi mümkün olabilir 32. Butlanın belli bir süre geçmesi, icazet verilmesi, eksikliklerin tamamlanması gibi şartlara bağlı olarak ortadan kalkması mümkün değildir 33, kesinlik ifade eder. Nispi butlan olarak da ifade edilen iptal edilebilirlik ise, başlangıçta varolmayan dolayısıyla sözleşmenin sağlıklı biçimde doğmasına engel olmayan ancak hukuki işlem geçerli olarak doğduktan sonra ortaya çıkan ve işlemi geçersiz hale getiren nedenlerle oluşan haldir. Bağışta bulunan bir kimsenin bir yıl içinde israf nedeniyle kısıtlandığı takdirde bağışın mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini düzenleyen BK m. 235/1 hükmü bu geçersizlik haline örnek olarak verilebilir. İptal ancak tarafların irade beyanıyla ya da dava yoluyla talep edildiğinde, ki iptal talebi butlandan farklı olarak zamanaşımı ya da hakdüşürücü sürelere tabidir, mahkeme kararıyla işlemi geçersiz hale getirir. İptal sadece taraflar için etki doğurur. İptal kararı esas itibariyle işlemi baştan itibaren geçersiz hale getirip geriye dönük etkiler doğurur. Buna karşın iptal ilişkinin niteliği gereği ileriye dönük, kararın verildiği andan itibaren sonuç doğuran, etkiler de doğurabilir. Sürekli borç ilişkilerindeki durum budur TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP: age, s EREN: age, s OĞUZMAN/ÖZ: age, s. 137.

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU

MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKANIN KULLANIM ZORUNLULUĞU UZMANLIK TEZİ HASAN OĞUZHAN KARSLI ANKARA 2010 T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARKANIN KULLANIM

Detaylı

TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ

TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ GENEL BİLGİ Türk hukukunda markalarla ilgili yasal düzenleme olan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de markanın tanımı yapılmamakla

Detaylı

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL 1 Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı GENEL OLARAK ETİK Etik, insanlar için neyin

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku,

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku, HUKUKİ AÇIDAN MARKA VE MARKA HAKKI Eyüp Can KARACA Özet Marka kavramına hukuki zemin hazırlayan Sınai Hak kavramının kullanımı 19.yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte başlamış olup bu hakların savunulmasına

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı