CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý"

Transkript

1 Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis baþkan yardýmcýsý Levent Çöphüseyinoðlu, TSO yönetim kurulu ve oda meclis üyeleri hazýr bulundular. TSO aylýk meclis toplantýsýnýn ardýndan dilek ve temenniler bölümünde ayný zamanda Sabri Baþköy'ü aðýrlama imkaný buldular. 9 DA Cazgýr A.Þ'den Teksas'a kimyasal gaz tanký ihracatý Petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklar artýk Cazgýr AÞ.'de üretilip Amerika Birleþik Devletleri' nin (ABD) Teksas eyaletine satýlýyor. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerini sürdüren Cazgýr A.Þ. de bir tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar, TSE Tehlikeli Atýk Kombine Taþýmacýlýk Þube Müdürü Özlem Gülhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin, TSE Ürün Belgelendirme... 3 DE 23 EYLÜL 2014 SALI 40 KURUÞ CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Cengin Atlas Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum Belediyespor'a gelir saðlamak amacýyla yaptýðý otopark ihalesini yargýya taþýdý. Atlas, Çorum Belediyesinin otopark ihalesinde görevi kötüye kullandýðý ve ihaleye fesat karýþtýrdýðý iddiasýyla, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý belediye meclis üyeleri ile birlikte dün Çorum Adliyesi'ne giden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin usulsüz yapýldýðý iddiasýyla ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Hazýrlýk Bürosu'na dilekçe verdi. 9 DA Üniversiteden Çin'e tepki! Hitit Üniversitesi Rektörlüðünden yapýlan açýklamada Çin yönetiminin Doðu Türkistan'da uyguladýðý zulme tepki gösterildi.tüm dünyanýn suskun bakýþlarý altýnda Doðu Türkistan'da uzun süredir büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðýný hatýrlatýldýðý açýklamada, "Çin yönetiminin 1949 yýlýndan bu yana yürüttüðü insanlýk dýþý politikalar ile Doðu Türkistan halký sistematik asimilasyona ve etnik temizliðe maruz býrakýlmýþ olup Çin Yönetiminin duyularýný yitirmiþ olan dünyanýn gözlerinin önünde Doðu Türkistan'a yönelik yýllardýr sürdürdüðü sistematik asimilasyon devam etmektedir. 5 DE Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi Kimse Yok Mu'nun Türkiye kurban bedeli 600 TL "Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini hayal kýrýklýðýna uðratýyor" Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "Türkiye tarýmý ve ekonomisi açýsýndan þekerpancarý tarýmý ve þeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceði, geliri ve istihdamý demektir" dedi. 10 DA Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi. 7'den 77'ye hitap eden cafenin iþletmecisi Yaþar Öz "Deneyimli güler yüzlü personelimiz ile hoþ ve eðlenceli vakit geçirebilecek bir cafede olmasý gereken her þeyle hizmet sloganýyla yola çýktýk" dedi. 2 DE Uslu, Mýzrak çiftinin mutlu günlerine þahitlik etti 6 DA Vekâlet yoluyla kurban kesimi bir yardým kampanyasý deðildir Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde vekaletle kurban kesimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini belirterek sözlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk... 5 de Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneðinin Türkiye'de ve dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye de 81 ilde Dünya'da 68 ülkede kurban hissesi daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Erkal Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz, gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu. 6 DA Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Ýskilip Kaymakamlýðýnýn Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna ilkini düzenlediði öykü yarýþmasý ödül töreni önceki akþam Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Kurban kesim yerleri belli oldu Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim yerlerini belirledi. Komisyondan konu hakkýnda... 3 de 5 DE 4 de Mahir ODABAÞI ÞEHÝTLER VE GAZÝLER HAFTASI-2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi Ýmsâk : 04:55 Güneþ : 06:21 Öðle : 12:40 Ýkindi : 16:03 Akþam : 18:46 Yatsý : 20:05 YILDIZ AJANDA Suûdi Arabistan Devleti'nin kuruluþu (1932) - DDY'nin kuruluþu (1856) - Gece ve gündüzün eþitliði Din kardeþine eziyet eden, kalbini kýran, Kâbe'yi yýkmýþ gibi günaha girer. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: Günün Þiiri Beni Yakýþýna ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi. 7'den 77'ye hitap eden cafenin iþletmecisi Yaþar Öz "Deneyimli güler yüzlü personelimiz ile hoþ ve eðlenceli vakit geçirebilecek bir cafede olmasý gereken her þeyle hizmet sloganýyla yola çýktýk" dedi. Öz, "500m2 'lik bir alanda zengin menümüz ile kaliteye ve hijyene önem veren bir anlayýþ ile bu yola çýktýk. Kaliteye ve nezih bir ortam tasarlayarak müþteri memnuniyetini esas aldýk. Diðer yandan çarþamba cumartesi ve pazar günleri saat ile arasýnda canlý müzik diðer günlerde ise kareoke keyfi ile müþterilerimize müzik keyfi yaþatýyoruz" þeklinde kaydetti. Türkü geceleri çið köfte günleri gibi pek çok aktiviteye yer verdiklerini ifade eden Öz "Özel günlerde niþan parti gibi organizasyonlara da yer vererek grup indirimi yapýyoruz. Mekanýmýzda açýk terasýmýz ile tüm Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : nargile çeþitlerimiz mevcut olmakla beraber ayrýca vitamin bar ile zengin çeþitlerimiz yer almaktadýr. Cadý Kazaný Cafe Çepni Mahallesi Haritacý Osman Bey Sokak Ebderoðlu Ýþhaný Kat 1'de yer alýyor.özel gün ve sipariþleriniz ise 'ten ulaþabilirsiniz" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2442 2,2446 EUR 2,8818 2,8824 STERLiN 3,6663 3,6678 JPY YENi 2,0385 2,0391 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ ARKASI VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Cazgýr A.Þ'den Teksas'a kimyasal gaz tanký ihracatý Petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklar artýk Cazgýr AÞ.'de üretilip Amerika Birleþik Devletleri' nin (ABD) Teksas eyaletine satýlýyor. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerini sürdüren Cazgýr A.Þ. de bir tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar, TSE Tehlikeli Atýk Kombine Taþýmacýlýk Þube Müdürü Özlem Gülhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin, TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal diðer protokol üyeleri ile çok sayýda fabrika çalýþaný ve davetli katýldý. Fabrika ve üretilen tanklar hakkýnda bilgi veren Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr'dan sonra TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal birer selamlama konuþmasý yaptý. Ülke olarak ihracatý daha üst seviyelere çýkarmak için yüksek teknolojisi geliþmiþ ürünleri satýyor olabilmenin önemine dikkat çeken Vali Baþköy, "Cazgýr AÞ. bunu baþarmýþ durumda. Orhan bey hem bu tanklarý yapýyor hem de açýlacak petrol kuyularýnda basýlacak çamur tanklarýný imal ederek ülke ekonomisine ciddi bir katký saðlamýþ oldu. Bu sadece Çorum'un deðil ülkemizin de bir gururu. Ben ülkemiz ve ilimiz ekonomisine saðladýklarý katma deðerden dolayý Cazgýr AÞ.' ye ve burada çalýþan mühendis ve iþçi arkadaþlarýma cidden teþekkürlerimi arz ediyorum, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Ýskilip Kaymakamlýðýnýn Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna ilkini düzenlediði öykü yarýþmasý ödül töreni önceki akþam Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Toplam 321 eserin yarýþtýðý "Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasýnda birinci "Göbek Baðý" isimli eseri ile Aysel Ekiz, ikinci, "Güðüm" isimli eseri ile Selim Ümütlü, üçüncü, "Geçmiþ Zaman Gezgini Topal Çerçi" isimli eseri ile Vural Gündüz oldu. Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'nun da katýldýðý ödül töreninde zaman zaman duygu yüklü anlar yaþandý. Ödül töreni gecesinde konuþan Hughette Eyüboðlu, Bedri Rahmi anýsýna böyle bir organizasyon düzenlenmesinin kendisi açýsýndan son derece önemli olduðuna deðinerek, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Ýskilip'in çok özel bir ilçe olduðunu söyleyen Eyüboðlu, "Sizler bu güzel memleketin sürekli içerisinde bulunduðunuz için bu özelliði göremeyebilirsiniz. Ama dýþarýdan bakýldýðýn da Ýskilip sokaklarý, evleri, daðlarý ve çeþmeleri ile çok özel bir þehir" dedi. Eyüboðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ise konuþmasýnda yarýþmaya katýlan bütün eser sahiplerine teþekkür etti. Katýlýmýn beklediklerinden çok olduðuna vurgu yapan Gürsoy, toplam 321 eserin yarýþtýðýný ifade etti. Eser sahiplerine atýlan maillerle ve yazýþmalarla bizzat kendisi ilgilenen Kaymakam Gürsoy, "Bedri Rahmi'ye yakýþýr eserlerin dereceye girdiðine þahidim" dedi. Yarýþmanýn Jüri üyelerine teþekkür eden Gürsoy, "Herkes tatildeyken jüri üyesi öðretmenlerimiz canla baþla çalýþarak bütün eserleri tek tek incelediler. Bu vesileyle bütün jüri üyelerine ayrý ayrý teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna düzenlenen öykü yarýþmasýný artýk her yýl geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini söyleyen Kaymakam Gürsoy, kendilerine izin vererek bu imkaný tanýyan Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'na teþekkür etti. -MEHMET YILMAZ'I UNUTMADI- Gecede yaptýðý konuþmada Ýskilip eski Kaymakam'ý Mehmet Yýlmaz'ý unutmayan Kaymakam Gürsoy, Bedri Rahmi anýsýna Ýskilip'e kazandýrýlan "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu" için Mehmet Yýlmaz'a teþekkür etti. Gürsoy konuþmasýnda, "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonunu Ýskilip'e kazandýran Mehmet abiye teþekkür ediyorum. Hem meslektaþým hem aðabeyim olarak" dedi. Konuþma yapmak ve ödül takdimi için sahneye davet edilen Belediye Baþkaný Recep Çatma, Hughette Eyüboðlu'na hemþerilik belgesi verdi. Ýskilip'e kültür ve sanat için verdiði destekleri için teþekkür eden Çatma, "Þimdi hemþerilik belgesi veriyoruz. Bir sonraki Belediye Meclisi toplantýmýzda Hughette hanýma fahri hemþehrilik belgesi verilmesini teklif edeceðim" þeklinde kaydetti. Gecede Bedri Rahmi Eyüboðlu için kýsa film çeken Caner Menemencioðlu'na ve jüri üyelerine de teþekkür belgesi verildi. Geceye Caner Menemencioðlu'nun gitar dinletisi ve Mahmut Özkoca'nýn þiir dinletisi renk kattý. Haber Servisi Önemli eserlerde Mustafa Tamirci imzasý Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýþletme ve Yapým Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Tamirci'nin koordinesinde inþa edilen TBMM Baþkanlýk Konutu, Türkiye gündemini meþgul ediyor. Selçuklu mimarisini yansýtan tasarýmýyla dikkat çeken TBMM Baþkanlýk konutunun yapýmýnda Ýskilipli Mustafa Tamirci'nin imzasý var. Üç dönem önce Ýskilip Belediyesi'nde Fen Ýþleri Müdürü olarak çalýþan Tamirci, uzun yýllardýr Ankara'da görev yapýyor yýlýnýn baþýnda TBMM Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðýna getirilen Tamirci, o günden bu yana bir çok baþarýlý iþe imza attý. MUSTAFA TAMÝRCÝ KÝMDÝR? 1969 yýlýnda Ýskilip ilçesinde doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýskilip'te yaptý. Lise eðitimini okul birincisi olarak tamamladý yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünden mezun oldu yýllarýnda MSB Ýnþaat Emlak Baþkanlýðýnda Ýnþaat Kontrol Müh. Asteðmen olarak askerliðini yaptý. Ýþ hayatýna proje mühendisi olarak baþladý ve yýllarýnda kendi þirketinde proje mühendisliði ve taahhüt iþleri yaptý yýllarý arasýnda Ýskilip Belediye Baþkanlýðýnda Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Encümen Üyeliði görevini yürüttü yýllarý arasýnda Adalet Bakanlýðý Teknik Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnda Büyük Cezaevi Kampusleri ve Adalet Saraylarý Ýnþaatlarý Ýstanbul Bölgesi Proje Kontrol Amirliði görevini yaptý. 18 Aralýk 2011 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna Ýþletme ve Yapým Baþkaný olarak atandý. Evli ve iki çocuk babasýdýr.ýngilizce bilmektedir. Haber Servisi Aðýr Ceza Reisi'nden Külcü'ye iade-i ziyaret Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. HSKY'nýn yaz kararnamesi ile Ýskenderun Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý'ndan Çorum 1.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel'i Baþkan Külcü ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilemiþti. Bu ziyaretin ardýndan Mahkeme Baþkaný Yüksel, Belediye Baþkaný Külcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Çatalkara, sanatseverleri aðýrladý Mahir ODABAÞI "Ýskilip Desenleri" isimli resim sergisinin açýlýþý 21 Eylül Pazar günü düzenlenen törenle yapýldý. Ünlü ressam þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun öðrencisi Gülseren Südor tarafýndan açýlan resim sergisi Ýskilip Belediyesi ve Galeri Diani'nin katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Hocasý Bedri Rahmi'den tam 69 yýl sonra Ýskilip'e gelen Südor, 2011 yýlýnda Ýskilip'te yaptýðý çalýþmalarý 3 yýl sonra sanatseverlerle buluþturdu. Bedri Rahmi anýsýna açtýðý resim sergisinde konuklarla tek tek yakýndan ilgilenen Südor, burada yaptýðý kýsa açýklamasýnda, "Bedri Rahmi hocamýz þiirlerinde ve resimlerinde Ýskilip'i çok özel anlatmýþ. Onun Ýskilip'e gelmesinden tam 69 yýl sonra, 2011 yýlýnda bende buraya gelerek çalýþmalar yaptým. Ýskilip sokaklarýnda gezerken hocamýn o günlerini hayal ettim. Bizleri burada aðýrlayan baþta Belediye Baþkaný Recep Çatma olmak üzere bütün sanatsever dostlara teþekkür ediyorum" dedi. SMMMO'dan gazi üyeye ziyaret Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Sefa Doðan'ý ofisinde ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladýlar. Sanatseverleri bir araya getiren "Ýskilip Desenleri" isimli sergiye Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, tam 1.5 yýl aradan sonra Ýskilip'e gelen Hughette Eyüboðlu, Belediye Meclis üyeleri, Ýl Genel Meclis üyeleri ve çok sayýda stk temsilcisi ile sanatsever katýldý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada, "Güzel vatanýmýzý bizlere emanet eden ve ebediyete uðurladýðýmýz gazilerimize Rahmet ve þükranlarýmýzý sunarken hayattaki gazilerimize de nice huzurlu, mutlu ve saðlýk dolu yaþamlar dilerim" dedi. Haber Servisi Vali Yardýmcýsý Öztürk'ten Külcü'ye veda ziyareti Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Sefa Doðan'ý ofisinde ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladýlar. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada, "Güzel vatanýmýzý bizlere emanet eden ve ebediyete uðurladýðýmýz gazilerimize Rahmet ve þükranlarýmýzý sunarken hayattaki gazilerimize de nice huzurlu, mutlu ve saðlýk dolu yaþamlar dilerim" dedi. Haber Servisi Serginin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, bundan sonra Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'nin ismi gibi sanata hizmet vermesini istediðini söyledi. Bunun için belediye olarak gerekli alt yapýyý oluþturacaklarýný ve bu konu hakkýnda ilerleyen günlerde sürprizlerinin olduðunu belirten Baþkan Çatma, tüm sanatseverleri Çatalkara'da buluþmaya davet etti. Gülseren Südor ve Hughette Eyüboðlu'na Ýskilip'te olduklarý için teþekkür eden Baþkan Çatma, bundan sonra bu tür etkinliklerle sýk sýk bir araya gelerek, Südor ve Eyüboðlu'nu Ýskilip'te görmek istediðini ifade etti. Baþkan Çatma'nýn ardýndan konuþan Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu'nun konuþmasý zaman zaman duygu dolu anlar yaþattý. Tekrar Ýskilip'te olmaktan mutlu olduðunu dile getiren Eyüboðlu, Gülseren Südor ve kendilerini Ýskilip'te aðýrlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Haber Servisi Ortaköy''e yeni mesire aný Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça'ya sorunlarýný iletti. Ortaköy'ün Ötegeçe mevkiinde bulunan sulama göletindeki mesire alaný ile Pýnarlý göletinin sorunlarýný zaman zaman dile getirdiðini hatýrlatan Ýsbir, Hüseyin ile Kübra Tecimer çiftinin oðullarý Melih Tecimer için sünnet düðünü düzenlendi. Geçtiðimiz pazar günü gerçekleþtirilen sünnet düðünü ile Melih erkekliðe ilk adýmý atmýþ oldu. Renkli görüntülerin yaþandýðý düðünde Tecimer çiftinin oðullarý Melih, sünnet düðünün yapýlacaðý yere kalabalýk bir konvoyla getirildi. Çiftin evlerinin önünde gerçekleþtirilen düðün merasimine çok sayýda davetli katýldý. Melih Tecimer'in sünnet düðününe gelerek Tecimer ailesini yalnýz býrakmayan konuklarý Hüseyin ile Kübra çifti kapýda karþýladý. Düðüne katýlan ses sanatçýsý Recep Kunduz ise seslendirdiði bir birinden güzel ilahiler ile sünnet düðününe ayrý bir renk kattý. Semazen gösterilerinin de yer aldýðý düðünde, semazen ekibi davetlilerin beðenisini topladý. Haber Servisi geliþmelerle ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Lütfü Akça ise, mesire alanýnýn tescil onayýnýn gerçekleþtiðini bundan sonra mesire yerinin hazýrlanma aþamasýna gelindiðini dile getirdi. Haber Servisi ÞEHÝTLER VE GAZÝLER HAFTASI-2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bugün dünyada 50 bin atom baþlýðý olduðu söylenmektedir. Tek bir deniz altýndan fýrlatýlacak baþlýklarýn II. Dünya savaþýnda kullanýlan toplam bomba ve silahlarýn gücüne eþit olmasý olayýn vahametini daha açýk olarak ortaya çýkarmaktadýr. Bu silahlanma yarýþý dünyamýzý bir barut fýçýsý haline getirmiþ, nihayet I. ve II. dünya savaþlarý ile insanlar yüz yüze gelmiþlerdir. Bu savaþlar sivil halkýn, askerden daha çok tehlikeyle karþýlaþtýðýný açýk olarak ortaya koymuþtur. 4 yýl süren I. dünya savaþýnda 9,5 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 5 ' i sivil, % 95 'i askerdir. 5 yýl 8 ay süren II. dünya savaþýnda ise 52 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 52' i asker, % 48 'i sivildir. 2,5 yýl süren Kore savaþýnda ise 9 milyon insan ölmüþ, bunun % 84' ü sivil, % 16 'ý askerdir. Ýran - Irak savaþý da tamamen sivil halka yönelik bir durum göstermiþtir. Yine komþumuz Irak'ta, Suriye'de olup bitenlerde ayný doðrultuda devam etmektedir. Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. 'Þehitler NURLANIR, gaziler ONURLANIR'' GAZÝ DEDEMÝZE VEFA: Mart ayýnda hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýklý Kore Gazisi Mehmet USLU dedemizi ve tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarý þad ola. Darýsý damatlýðýna

5 YILDIZ HABER 5 Ýnsani Deðerler Platformu ve Kent Konseyi üyeleri istiþare yaptý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. 20 Eylül Cumartesi günü Sýklýk Tabiat Parký'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya 30'dan fazla Kent Konseyi üyesi dernek, vakýf, sendika gibi sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. Kahvaltý öncesi Ýnsani Deðerler Platformu adýna bir konuþma yapan ve ayný zamanda Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý da olan Halil Ýbrahim Aþgýn, kahvaltýya Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Ýnsani Deðerler Platformu üyelerinin de katýldýðýný, platformun çok güzel iþler yaptýðýný söyledi. Platform hakkýnda bilgi de veren Aþgýn, bu zamana kadar toplanan 15 týr yardýmýn Suriye ve Irak halkýna gönderildiðini kaydetti. Ýnsani Deðerler Platformu ile Kent Konseyi'nin ortak programlar yapmasýný önemsediklerini kaydeden Aþgýn, toplantýya katýlan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve konsey üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan da farklý bir ortamda kendilerini kahvaltýda buluþturan platform üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi olarak bir yol haritasý çýkardýklarýný ve yapacaklarý çalýþmalarda istifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerinin görüþlerini alacaklarýný vurgulayarak "Yapacaðýmýz çalýþmalar Çorum'un ve hemþehrilerimizin yararýna olacak olan çalýþmalar olacak. Bu konuda birbirimizin eksikliðini tamamlayalým, birbirimize ufuk verelim. Toplumu ilgilendiren tüm meseleler Kent Konseyi'mizi de ilgilendiriyor. Bu konularda panel, konferans ve çalýþtaylar düzenleyeceðiz" dedi. Kahvaltýnýn düzenlenmesinden dolayý memnuniyetlerini dile getiren Kent Konseyi ve Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, yapýlabilecek çalýþmalar konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. Haber Servisi TAPDER''den Saðlýk Sen''e ziyaret Kýsa süre önce kurulan Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER) yönetimi Saðlýk Sen Ýl Yönetimini ziyaret etti. Ziyarete TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özerdemir, Rüstem Özerturan ve Mustafa Canbolat katýldý. Ziyarette Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eray Bayrak Üniversiteden Çin'e tepki! Hitit Üniversitesi Rektörlüðünden yapýlan açýklamada Çin yönetiminin Doðu Türkistan'da uyguladýðý zulme tepki gösterildi.tüm dünyanýn suskun bakýþlarý altýnda Doðu Türkistan'da uzun süredir büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðýný hatýrlatýldýðý açýklamada, "Çin yönetiminin 1949 yýlýndan bu yana yürüttüðü insanlýk dýþý politikalar ile Doðu Türkistan halký sistematik asimilasyona ve etnik temizliðe maruz býrakýlmýþ olup Çin Yönetiminin duyularýný yitirmiþ olan dünyanýn gözlerinin önünde Doðu Türkistan'a yönelik yýllardýr sürdürdüðü sistematik asimilasyon devam etmektedir. Çin yönetimi tarafýndan yýllardýr Uygur Türklerine karþý uygulanan büyük baskýlarla Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýz sessiz sedasýz kan ve gözyaþý dökmeye devam etmekte ve Doðu Türkistanlýlarýn gerek ferdi gerekse ailevi ve toplumsal mahremiyeti hiçe sayýlmaktadýr. Dinleri, dilleri, kimlikleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan Uygur Türklerine karþý yapýlan saldýrýlar karþýsýnda bütün dünyanýn, özellikle de Türk Ýslam Dünyasýnýn birlik, beraberlik ve dayanýþma ruhu içerisinde ortak bir tavýr ve duruþ sergileme zorunluluðu bulunmaktadýr. Hitit Üniversitesi olarak Çin yönetiminin, yýllardýr Doðu Türkistan'daki soydaþlarýmýza yönelik sürdürdüðü sistematik asimilasyonu þiddetle kýnýyoruz. Camileri, Kur'an kurslarýný baský altýna alan, binlerce Uygur Türkü soydaþlarýmýzý cezaevlerinde tutan ve þehit eden Çin yönetiminin yaptýðý insanlýk dýþý saldýrýlarý nefretle telin ediyoruz. Çin yönetiminin saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden Þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve yaralýlara acil þifalar dileriz" ifadeleri yer aldý. Haber Servisi ile görüþen heyet, TAPDER'in çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Eray Bayrak, sendika olarak her sivil toplum kuruluþlarýna ayný mesafede olduklarýný kaydederek, "Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için elimizden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Bu konuda sizlerle de sorunlarýn çözümü bakýmýndan istiþare halinde olmalýyýz" dedi. Yasin YÜCEL Kurban kesim yerleri belli oldu Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim yerlerini belirledi. Komisyondan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya kurban kesim yerleri þöyle: "Mimar Sinan Mahallesi Semt Pazarý, Bahçelievler Mah. Bahar 7. Sok.(Aþýk Mahzuni Þerif Parký Doðusu) Eþref Hoca Cad. Anadolu 11. Sok.Modlife Arkasý, Buharaevler Mah.Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sokak, Ulukavak Mah., Çiftlik Mezarlýðý yaný Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak 3.Cad. (Askeriye yaný alan)., Ýkbalkent Çiftlik Pýnarý 7.Sokak, Gülabid Cami Güneyi., Tarým Et A.Þ.'ne ait Ýskilip yolu 4.km. Tarým Et Kombinasý, Ýskilip Yolu 1.km'deki hayvan pazarý, Dr. Sadýk Ahmet Cad., Hz. Ýbrahim Cami yaný" Haber Servisi Vekâlet yoluyla kurban kesimi bir yardým kampanyasý deðildir Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde vekaletle kurban kesimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini belirterek sözlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk, "Mal ile yapýlan bütün ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurban da mal ile yapýlan ibadetlerden birisidir. Dolayýsýyla kiþinin kendi kurbanýný kendisinin kesmesi daha faziletli olmakla beraber, ihtiyaç durumunda vekâlet yoluyla baþkasýna da kestirebilir. Allah-ü Teâlâ Ayet-i Kerimede "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz. Fakat ona sizin takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr."(hac Suresi,3.Ayet)Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacda yanýnda getirdiði yüz kurbandan altmýþüçünü kendisi kesmiþ, geri kalanlarý kesmesi için de Hazreti Ali Efendimizi vekil tayin etmiþti.(müslim, Hac, 19) Vekâlet yoluyla kurban kestiren kiþi kendi bulunduðu yerde birisine vekâlet verebileceði gibi, baþka bir yerdeki kiþi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletiþim araçlarý ile verilebilir. Burada asýl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanýný kesmesi için yerine bir þahsý veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi þartýdýr. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kurban kesince; "Allah'ým! Sen Muhammed'den, aile halkýndan ve Muhammed'in ümmetinden kestiði kurbanlarýný kabul buyur." dedikten sonra, kurbanýný kesmiþtir. (Müslim, Edâhî 19) Kýsaca sýralayacak olursak kurban kesmek için tayin edilen vekil, Müslüman, kurban kesmeye ehil, güvenilir olmalý, çocuk, âma deli vs., olmamalý. Vekil asýl yerine geçtiðinden, vekilin vekil tayin etmesi de caizdir" dedi.vekâlet yoluyla kurban kesiminin bir yardým kampanyasý olmadýðýný ve olmamasý gerektiðini vurgulayan Aþýk, "Bu görevin bilincinde olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yetkilileri konuyu, bir ibadet anlayýþýyla ele almaktadýr. Böylece emanet edilen kurbanlar, büyük bir titizlik içerisinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Tamamen dini ve hayri olan bu organizasyonun her safhasý tam bir sorumluluk anlayýþýyla yerine getirilmektedir. Kurbanlar yurt içinde din görevlilerimizin nezaretinde, müftülüklerin ve belediyelerin uygun gördükleri hijyenik yerlerde, yurt dýþýnda din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerimizin rehberliðinde görevlilerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede sizlerin adýna ulaþtýrýlmaktadýr. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, bugün memleketimizdeki ve uzak memleketlerdeki fakirlere, özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayan ve açlýk ve sefalet içerisinde bulunanlar için, güvenilir kurumlara vekâlet vererek kurban göndermek caizdir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma ve muhtaçlara destektir. Kurban; Allah'a teslimiyetimizin test edildiði bir ibarettir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma arzusu ile yapýlan mali ve sosyal içerikli bir ibadettir. Kurban; Kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu geliþtirir. Kurban; Sosyal adaletin gerçekleþmesine katkýda bulunur.dini esaslara uygun vekaletle kurban kesim organizasyonunda vazgeçilmez adres; Türkiye Diyanet Vakfý'dýr. Bu sebeple, Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna yardýmcý olmak, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlarýn bir nebze olsun sýkýntýlarýný gidermek için aþaðýda adý geçen banka þubelerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile Kurbanlarýný vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýmýzýn 03 Ekim 2014 tarihine kadar tüm masraflar dâhil yurt içinde 575 TL, yurt dýþýnda 400 TL ücret yatýrmalarýný bekliyoruz. Kurbanlarýmýzla yurt içi ve yurt dýþýndaki kardeþlerimizin sofralarýnda buluþalým. Unutmayýnýz "hayra teþvik eden onu yapmýþ gibidir." O halde akraba, dost, arkadaþ ve komþularýmýzý bilgilendirip teþvik edelim. Bu hayýr ve dua yüklü kervana katýlarak onlarla birlikte bayram edelim. Ýþte o zaman her günümüz bayram, bayram sevincimiz umumi olur. Kesilecek olan Kurbanlarýnýzýn makbul, ibadetlerinizin kabul olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim" þeklinde kaydetti.vekâlet yoluyla kurban ücretlerinin yatýrýlacaðý banka þubeleri ise þunlar: Vakfýbank, Halkbank, T.C. Ziraat Bankasý, PTT iþ yerleri, Garanti Bankasý, Kuveyt Türk, Albarka, Akbank, Ýþ Bankasý ile Türkiye Finans Katýlým Bankasý' nýn bütün þubelerinde açýlan Türkiye Diyanet Vakfý Hesabý. Ýl ve Ýlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfý Þubelerine de en geç 3 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar yatýrýlmasý gerekmektedir. Ayrýca internet sitesinden de online olarak ödenebilir. Bahadýr YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kimse Yok Mu'nun Türkiye kurban bedeli 600 TL Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneðinin Türkiye'de ve dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye de 81 ilde Dünya'da 68 ülkede kurban hissesi daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Erkal Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz, gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu.ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu senede Kurban sevincini tüm dünya ya ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu Türkiye'de 81 ilde dünyada 100'ü aþkýn ülkede, ihtiyaç sahibi ailelerin kurban sevinci olmaya hazýrlanýyor" dedi.erkal Aykaç, "Bu bayram da evde yokuz! Bu bayram da hasretle yolunuzu bekleyenlerin umudunu yarým býrakmayýn sloganý ile hareket ediyoruz. Bu yýl kurban bedeli Türkiye 600 TL, Asya-Afrika 300 TL, Filistin 1000 TL ve diðer bölgelerde 450 TL olarak belirlenmiþtir. Kimse Yok Mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekalet veren binlerce yardým sever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Kurban kesim sürecini de deðerlendiren Aykaç, "Kurban Bayramý öncesinde Türkiye'de ve yurt dýþýnda kesim yapýlacak ülkelerde kurbanlýk vasfý taþýyan hayvanlar Kimse Yok Mu görevlileri tarafýndan özenle seçilir ve en uygun þartlarla satýn alýnýr yurt içinde ve yurt dýþýnda kesimlerin yapýlacaðý merkezlerde kurban kesimlerinin sorunsuz ve Ýslami usüllere uygun olarak yapýlabileceði, kesimler için gerekli teknik alt yapýya sahip ve Müslüman kasaplarýn istihdam edildiði kesimhanelerle anlaþma yapýlýr. Kesimlerin dernek gözlemcilerinin denetiminde yapýlmasý saðlanýr. Kesim esnasýnda tüm dini kurallara titizlikle riayet edilirken kurbanlar noter yetkilisi, din görevlisi ve Kimse Yok Mu gözetiminde baðýþçýlarýn isimleri tek tek okunarak, sýrayla kesilir. Her bir büyük baþ hayvan kesiminde ise 7 hisse sahibinin adý sýrayla okunduktan sonra kesim gerçekleþtirilir. Kurban etleri kesimden sonra (daha saðlýklý olmasý için)soðuk hava depolarýnda belli bir süre dinlendirilir.(afrika ülkeleri baþta olmak üzere bazý ülkelerde yeterli alt yapý bulunmadýðýndan kurban etleri hayvanlar kesildikten hemen sonra kesim merkezine davet edilen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr.) Dinlendirilen etler yað ve sinirlerinden ayrýlarak kemiksiz et halinde paketlenir. Paketlenen etler, þoklanarak dondurulur ve kesim merkezinden daðýtýmlarýn yapýlacaðý merkezlere soðuk hava tertibatlý araçlarla gönderilir. Daðýtým merkezlerine getirilen þoklanmýþ paketlerdeki kurban etleri kimse yok mu gönüllüleri tarafýndan hiç bekletilmeden önce den belirlenmiþ ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edilir" ifadelerini kullandý. Aykaç, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý. "Bu vesileyle hayýrseverlere ve gönüllü insanlara da seslenerek, siz de kurban baðýþlarýnýzla dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine gerçek bayramý yaþatmak için Bankasya Çorum Þubesindeki nolu hesaba kurban bedellerini yatýrabilecekleri gibi Mimar Sinan Mah. Cemilbey Caddesi No: 86/A dernek merkezine de bizzat gelip kurban bedellerini verebilecekler." Haber Servisi Uslu, Mýzrak çiftinin mutlu günlerine þahitlik etti Et, Balýk Kurumu eski Genel Müdürü ve 20. Dönem Kýrýkkale Milletvekili Recep Mýzrak'ýn oðlu Oktay Mýzrak hayatýný düzenlenen nikah töreni ile Övgü Uzunöz ile birleþtirdi.çiftin Nikah þahitliðini, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amir Salim Uslu, Ticaret ve Kültür eski Bakaný Agah Oktay Güneri, Türk Parlamenterler Birliði Onursal Baþkaný TBMM Eski Baþkan Vekili Denizli eski Milletvekili Hasan Korkmazcan ve Dönem Kýrýkkale Milletvekili Vahit Erdem yaptý. Uslu, çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 "Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini hayal kýrýklýðýna uðratýyor" Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "Türkiye tarýmý ve ekonomisi açýsýndan þekerpancarý tarýmý ve þeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceði, geliri ve istihdamý demektir" dedi. Þeker sanayinin, hayvancýlýk ve yem girdisi baþta olmak üzere þekerpancarý birçok konuda ülkemizin stratejik ürünlerinden olduðunu kaydeden Gül, "Þekerpancarý gibi sosyolojik, ekonomik ve de kültürel öneme sahip bir ürün üzerinde politik oyunlarýn parçasý yapmak insafsýzlýk etmektir. Ekonomiye her yýl milyarlarca TL katký sunan bir ürün ve sektör, bazýlarýnýn iþtahýný kabartýyor. Ýþte, bu yüzden þekerpancarý ile pancar þekeri ile oynanýyor. Milyonlarýn geleceðini umursamadan da lobilerle, uluslararasý tekellerle yasal düzenleme adý altýnda gelecek yok edilmek isteniyor. Bunun için Þeker Kanunu deðiþtiriliyor. Þeker Kanunu tasarýsý 'þeker' üzerindeki oyunlarý da açýða çýkarmaya baþladý. Kanunun deðiþtirilmesini isteyenler avuçlarýný ovalayarak bekliyorlar. Tüm güçleri ile þekerpancarýndan yapýlan þekerin yerini glikoz, izoglikoz, fruktoz þurubuna býraktýrmak isteyen lobiler var güçleriyle çalýþmaktadýrlar. Amaç ülkemizin, çiftçimizin çýkarý deðil, þekerpancarýnýn sürdürülebilir üretimi deðil, topluma saðlýklý, doðal þeker yedirmek ise hiç deðil" dedi. Þeker Kanunu deðiþikliði ile yapýlmak istenenlerin, glikozun kota kapsamý dýþýna çýkartýlmasý ve Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) kotalarýnýn artýrýlmasý hatta zamanla tamamen kaldýrýlmasý olduðunu kaydeden Gül, "Tasarýda kamuoyu algýsýný deðiþtirmek amaçlý olarak NBÞ`ler diðer þekerler adý altýnda gizlenmektedir. Bu durum üreticiyi ve de tüketiciyi kandýrmak anlamýna gelmektedir. Ayrýca, söz konusu Kanun tasarýsýnda "diðer þekerler için belirlenecek toplam A kotasý, ülke toplam A kotasýnýn %15`i olarak belirlenir" ifadesi yer almaktadýr. Bu þu anlama gelmektedir; diðer þekerler tanýmý içerisine gizlenen NBÞ`lerin %10 olan kotasý %50 artýþla %15`e çýkarýlmaktadýr. (Mevcut Kanunda Bakanlar Kurulu`nun %50 eksiltme veya artýrma yetkisi var). Pancar þekerine alternatif bir ürüne ayrýcalýk tanýnarak kota artýrýmýnýn tarým sektörünü ve pancar sanayinin desteklediði yan sektörleri olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr. Mevcut Kanunda bile AB ortalamalarýnýn çok üzerinde üretim kotasý verilen NBÞ`lerin kotasýnýn %15`e çýkarýlmasýnýn pancar þekeri sanayine, pancar üreticilerine etkisi çok büyük olacaktýr. 125 bin ton þekere karþýlýk gelen bu artýrým Doðu Bölgelerimizde yer alan 4 þeker fabrikasýnýn kapanmasý, 1 milyon ton pancarýn üretilememesi, yaklaþýk 200 bin dekar alanýn pancar üretimi dýþýnda kalmasý, en az 10 bin ailenin pancar üretiminden uzaklaþmasý anlamýna gelmektedir. Tasarý halindeki Þeker Kanunu ile Þeker Piyasasý Düzenleme ve Denetleme Kurulu`ndaki üye sayýsýnýn 7`den 5`e düþürülmesi ve üyelerin tamamýnýn ilgili Bakanlýklarýn önereceði kiþiler arasýndan seçilmesi öngörülmektedir. Üyelerin Bakanlar Kurulu tarafýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý temsilcileri ile sanayiyi temsilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, çiftçi örgütlerini temsilen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan önerilen ikiþer isimden birini seçmesiyle oluþturulacaðý ifade edilmektedir. Burada hemen fark edileceði gibi çiftçi örgütlerinin söz hakký yok ve tamamen Yürütmeye baðlý bir yapý ortaya konuluyor. Mevcut Kanun eleþtirilirken Kurumun ve Kurulun yapýsý anti demokratik olarak bulunurken, daha demokratik bir çözümün beklendiði Tasarýdan tam tersi bir durum ortaya çýkmaktadýr. Böyle bir yapý çiftçi örgütlülüðünü gözardý etmektir. Þekerpancarý ve pancar þekeri üzerindeki oyunlardan biri de þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesidir. Þeker fabrikalarý ülke ekonomisine olduðu kadar fabrikalarýnýn bulunduðu bölgelerde de bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da etkisini artýracak bir þekilde çalýþmaya devam etmelidir. Bundan hareketle þekerde özelleþtirme önemli bir konudur ve sadece ekonomik boyutlarý ile ele alýnamayacak kadar da hassasiyet göstermektedir. Eðer karar vericiler özelleþtirme konusunda ýsrarlý iseler bunu ABD ve AB`de olduðu gibi üretici örgütleri temelinde ele almalý ve üreticilerin de geleceðini düþünerek yapmak zorundadýrlar. Þeker tüm dünyada titizlikle korunan stratejik sektörlerin baþýnda gelmektedir. Sektör halen ülke ekonomisine yýlda yaklaþýk 3-3,5 milyar dolar katma deðer yaratmakta ve ülke nüfusunun en az %10`unun geçimini doðrudan veya dolaylý saðlamaktadýr. Ülkemizin içinde bulunduðu coðrafi ve stratejik konum göz önüne alýndýðýnda; iþlenmiþ tarýmsal ürünlerinin dünya pazarlarýna iletilmesi ile ilgili avantajýmýzýn önemi açýkça ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle þeker sanayi, Türkiye için hem ekonomik hem de sosyo-politik olarak son derece büyük önem taþýmaktadýr. Son yýllarda yaklaþýk 2,5 milyon ton pancar þekeri üretiminin daralmasýnýn hayvancýlýða yansýmasý 6,3 milyon ton yaþ pancar küspesinin ve 800 bin ton melasýn kullanýlamamasý þeklinde olmuþtur. NBÞ kota oranlarýnýn ülkemizde AB ülkelerine oranla yaklaþýk 3 katý oranýnda fazla uygulanmasýnýn sadece et üretimine olumsuz yansýmasý yaklaþýk 200 bin ton olduðu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak; bir kanundan öncelikle beklenen, koþullarýn daha da iyileþtirilmesi, vatandaþýn çýkarýnýn gözetilmesi, ülkenin stratejik ürünlerinin korunmasýdýr. Oysa Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini ve doðal þeker üretim sektörünün aktörlerini hayal kýrýklýðýna uðratmakta ve derin kaygýlar yaratmaktadýr. Kanun tasarýsý on yýllardýr elde edilmiþ çiftçi ve çiftçi örgütlerinin haklarýný elinden almakta, buna karþýlýk uluslararasý lobileri, yani NBÞ üreticilerini güçlendirmektedir sayýlý Þeker Kanununda bazý gereksinimlerden hareketle kuþkusuz deðiþikliðe gidilebilir. Fakat bu deðiþiklikler ülkemiz çýkarýna, üreticimiz çýkarýna, sektörün haklarýný korumak adýna olmalýdýr. Bu hali ile ülkemize, üreticimize hizmet etmeyen tasarý, %10`luk üretimi temsil eden NBÞ`yi, %90`ý temsil eden pancar þekerine tercih etmektedir. Bu deðiþiklikler kimlerin uðruna yapýlmak istenmektedir. Kanunlar, yasal düzenlemeler her þeyden önce kamu çýkarý gözetilerek hazýrlanmalýdýr, çýkarýlmalýdýr. Aksi takdirde ortaya çýkacak faturanýn ekonomipolitik ve sosyo-politik maliyeti aðýr olacaktýr. Bu nedenle; "Türkiye`nin þekeri ile oynamayýn" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi SP Merkez Ýlçeden hasta ziyaretleri Saadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi geçtiðimiz cumartesi günü Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yatan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastalarýn ve hasta yakýnlarýnýn sorunlarýný dinleyen Saadet Partililer onlara karanfil takdim ederek bir nebze olsun moral verdiler ve geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Saadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi ayrýca acil serviste bulunan hastalarý da ziyaret ettiler. Hastane bünyesinde bulunan saðlýk çalýþanlarýna ve tüm görevlilere de karanfil vererek görevlerinde baþarýlar dilediler. Haber Servisi Bayat Anadolu Lisesi "Matematik ve Zeka Oyunlarý"na katýldý Bayat Anadolu Lisesi Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý" yarýþmasýna katýldý. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, Bayat Anadolu Lisesi olarak matematik öðretmeni Emre Batumlu tarafýndan hazýrlanan 12/B sýnýfý öðrencileri Vildan Esenkaya, Ahmet Selçuk Demir ve Kader Þahin ile yarýþmaya katýldýklarýný söyledi. Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk isimli etkinlikte 8 soru sorulurken öðrenci Ahmet Selçuk Demir 7 soruya tam ve doðru cevap verdi. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, " eðitim öðretim yýlý açýlýþýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkanýn gelmesi ve Hitit üniversiteyle iþ birliði yapýyor olmak izlere mutluluk vermektedir. Ayrýca Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk isimli etkinlikte baþarýlý olan öðrencimiz Ahmet Selçuk Demir ve matematik öðretmenimizi tebrik ederim" dedi. Haber Servisi Salim Uslu Çenesiz'den Uslu'ya teþekkür Eðitim Sen yarýn greve gidecek Eðitim Sen Çorum Þubesi yarýn grev yapacak. Eðitim Sen'den konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarý sürekli katlanmakta, her eðitim-öðretim yýlý giderek aðýrlaþan bu sorunlar ve çeliþkiler eþliðinde açýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý ise, her yýl çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarýyla baþta eðitim emekçileri olmak üzere, öðrenci ve velileri sürekli maðdur etmektedir.gerek AK Parti Hükümeti gerek onun Milli Eðitim Bakanlýðý sorunlarý giderici çalýþmalar yapmak yerine sorunlara yeni sorunlar, saldýrýlarýna yeni saldýrýlar eklemektedir" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "AK Parti Hükümetinin eðitime, eðitim ve bilim emekçilerine yönelik saldýrýlarýna dur demek ve bir kez daha uyarmak için, öðretmene rotasyon, kadrolaþma, performans, anadilinde eðitim hakkýný kullandýrmama, özel okullara kaynak aktarma, eðitimdeki muhafazakarlaþtýrma, güvencesiz, kuralsýz ve angarya çalýþma, üniversitelerdeki akademik özgürlüðü ortadan kaldýran uygulamalarý karþýsýnda taleplerimizi bir kez daha dile getirmek için 24 Eylül günü grevdeyiz. Haklarýmýza ve çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmak için 24 Eylül Çarþamba günü saat 10.00'da Özdoðanlar kavþaðýnda toplanarak Saat Kulesi meydanýna yürüyoruz. Tüm halkýmýzý haklarýmýza ve çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmak için yapacaðýmýz bu greve destek olmaya çaðýrýyoruz" denildi. Haber Servisi mektubu ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, demiryolunun geldiði son noktadan dolayý Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür mektubu gönderdi. Çenesiz teþekkür mektubunda, "62.Hükümet programýnda yer alan "Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu" projesi için göndermiþ olduðunuz teþekkür ve iyi dilek mektubunuzu almýþ bulunuyorum. Nezaketiniz için teþekkür Erdem Çenesiz ederim. Ýsmet Paþanýn Çorum'u ziyaret ettiði 1925 yýlýndan bugüne kadar beklenen Demiryolu rüyasý gerçek oluyor. Ortak akýl, ortak çaba ve ekip çalýþmasý ile bugünlere geldik. Bu mutluluðu hep birlikte yaþýyoruz. Çorum sanayisine de büyük katkýlar sunacak Demiryolu Projesinin ilimize ve ülkemize hayýrlý uðurlu olsun. Selam ve sevgilerimle" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Erkekliðe ilk adýmý attý Avukat Talat ve Selin Arman çiftinin oðullarý Güney Çaðan Arman sünnet olarak ailesine ilk mürüvvet sevincini yaþattý. Güney Çaðan Arman'ýn sünnet düðünü geçtiðimiz gün Anitta Otel de gerçekleþtirildi ve çok sayýda davetli katýldý. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ Cenaze Þoförü Taksicilikte ilk günü olan þoförün taksisine binen müþteri þoföre bir þey sormak için hafifçe omzuna dokunur. Omzuna dokunulmasýyla Þoför bir çýðlýk atýp, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldýrýma çýkýp, bir vitrinin önünde arabayý durdurur ve arkaya dönüp müþteriye: Bir daha bunu yaparsan Kelime Avý YAÞAM gözünü patlatýrým! diye baðýrýr. Müþteri; Ufacýk dokunmanýn sizi bu kadar korkutup sýçratacaðýný düþünemedim, özür dilerim; der. Kendini toparlamýþ olan þoför, müþteriye dönüp: Haklýsýnýz, sizin kabahatiniz yok, bugün benim taksicilikte ilk günüm, 25 senedir cenaze arabasýnda þoförlük yapýyordum da! Günün Sudoku Bulmacasý Bu lens, ameliyat sonrasý Görmeyi kolaylaþtýracak Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, katarakt ameliyatlarýndan sonra hastalarýn daha iyi görmesini saðlayacak bir mercek geliþtirdi. Prof. Dr. Baykara, hemen her koþulda her þekilde göz içerisine takýlabilme avantajýna sahip merceðin patentini de aldý. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, çalýþma grubunda yer alan Dr. Halim Özdemir ve Mekatronik Mühendisi Ýbrahim Harmankaya ile birlikte, dört yýldýr sürdürdükleri yeni bir göz içi merceði araþtýrmasýný baþarýyla sonuçlandýrdý.dünya'da katarakt nedeni ile yýlda yaklaþýk 20 milyon ameliyat yapýldýðýný ve hastalara ameliyat sonrasý iyi görmeleri için göz içi mercek takýldýðýný ancak bazý hastalarýn gerek göz içi merceði takýlmasý aþamasýnda veya sonrasýnda problemler yaþayabildiðini belirten Prof. Dr. Mehmet Baykara, yeni geliþtirilen lensin ise ameliyatý yapan hekimlere problemli olgularda daha baþarýlý sonuçlar alabilme imkâný verdiðini söyledi. HER GÖZE TAKILABÝLECEK BÝR GÖZ ÝÇÝ LENS Prof. Dr. Mehmet Baykara'nýn verdiði bilgiye göre, katarakt cerrahisi yapýlan hastalarda katarakt temizlendikten sonra göz içerisine suni mercek (lens) takýlarak hastanýn katarakt öncesi görme düzeyine ulaþmasý saðlanýyor.çok çeþitli yapý maddeleri ile üretilmiþ, farklý þekillerdeki bu merceklerden uyanlar hastalara takýlýyor. Kimi zaman gözün durumu, bazen cerrahinin gidiþatý nedeni ile hastaya ameliyat sonrasý takýlmasý planlanan lens uymayabiliyor.prof. Mehmet Baykara ve ekibinin patentini aldýðý ürün ise göz içerisindeki durum ne olursa olsun, hemen her koþulda her þekilde göz içerisine takýlabiliyor. Yeni geliþtirilen merceðin hem problemsiz giden bir ameliyatta, hem de planlanan þekilde gitmeyen ve problem çýkan ameliyatlarda hekimin tercihine göre, göz içerisine istenebilecek tüm þekillerde sorunsuzca takýlabilecek biçimde tasarlanmýþ. Bu avantaj, mercek takmak için hastanýn yeniden ameliyata girmesine gerek býrakmýyor. BAÞKA PROJELER YOLDA Çalýþma grubundaki arkadaþlarý ile birlikte göz hastalýklarý alanýnda kullanýlabilecek çeþitli aletler ve özellikle katarakt ve göz tansiyonu (glokom) tedavisi için araçlar üzerinde de çalýþtýklarýný ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baykara, üniversitelerin temel amaçlarýndan birinin de bilime katkýda bulunmak olduðunu, Uludað Üniversitesi'nin de ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi ile bu yolda önemli bir adým attýðýný ifade etti. (CÝHAN) Basit sandýðýnýz unutkanlýklar Alzheimer habercisi olabilir Yerli Dizi 19:55 20:00 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Recep Ývedik 2 Recep'in tek yakýný, babaannesidir. Babaannesi, Recep'in yaþadýðý sarhoþ, aylak ve avare hayatý býrakýp iþ bulmasýný, evlenmesini ve saygýnlýk kazanmasýný ister. Recep, babannesinin istekleri için harýl harýl kendisine iþ aramaktadýr. Recep Ývedik her iþe gider, gittiði iþlerde de ortalýðý birbirine katar. Kuzeni Hakan'ýn yakýn çevresi çok geniþ olduðu için sahip olduðu iþyerinde ona yeni bir iþ verir. Torpilli Recep, bir yandan iþyerinde terör estirirken, bir yandan da iþi öðrenecektir.oyuncular : Þahan Gökbakar, Efe Babacan, Gülsen Özbakan, Gülþah Þahin Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Nöroloji Uzmaný Dr. Azad Koçkaya, unutkanlýðýn herkesin zaman zaman yaþadýðý bir sorun olduðunu ifade ederek, "Stres, yoðun iþ ortamý ve yorgunluk gibi faktörler yaþadýðýmýz basit unutkanlýklarýn kaynaklarýdýr. Basit sandýðýmýz unutkanlýklarla karýþtýrdýðýmýz alzheimer hastalýðý ise yaþam kalitemizi düþürüp, saðlýmýz açýsýndan ciddi boyutlara varabilecek önemsenmesi gereken bir rahatsýzlýktýr." dedi.alzheimer sýklýkla 65 yaþýn üzerindeki kiþilerde görüldüðünü aktaran Acýbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Azad Koçkaya, kadýnlarda bu rahatsýzlýðýn biraz daha sýk rastlandýðýný dile getirdi. Dr. Koçkaya, þu bilgileri verdi: "65 yaþýn üstündeki ortalama her 15 kiþiden birinde bu hastalýðýn görüldüðü ortaya çýkmaktadýr yaþýn üzerindeki her iki kiþiden birinde alzheimer görülmektedir. Ayrýca bu hastalýk sadece 65 yaþ üzerinde deðil, kýrk ve ellili yaþlarda da ortaya çýkabilmektedir."dr. Koçkaya, alzheimerin yaþ ilerledikçe daha çok yeni bilgileri öðrenme güçlüðü ve unutkanlýkla ortaya çýkan, hafýza, konuþma gibi durumlarda sorunlar yaþayan ve sonunda günlük yaþamýn gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açtýðýný ifade etti. Koçkaya, bu hastalýktan korunmak için günlük yaþamýmýzda beyin kaynaklý bazý uyarýlara dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, alzheimer belirtilerini þöyle sýraladý: "Günlük yaþamý etkileyecek kadar unutkan olmak (kiþilerin adlarýný, olaylarý hatýrlayamamak). Gündelik iþleri yapamamak (yemek yapamamak gibi). Kelimeleri bulurken zorlanmak. Tarihleri ve bilinen yollarý hatýrlayamamak. Çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekmek. Hesap yapamamak, pratik düþünmede zorluk çekmek. Eþyalarýn yerlerini karýþtýrmak (koyarken baþka yere koymak). Davranýþlarda ve ruh halinde deðiþiklik. Karakter özelliklerinin deðiþmesi, insanlarý suçlamak. Sorumluluk sahibi olmaktan kaçmak." (CÝHAN) 20:00 Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. Linkin Park Linkin Park, ABD'li rock grubudur. 1996'da Xero adýyla kurulduðundan beri 80 milyondan fazla albüm satmayý ve iki Grammy ödülü kazanmayý baþarmýþtýr. Mtv ödülleri ile de ünlüdür. ayrýca,p2p programlardan korsan müzik davalarý da fazladýr. Ýlk albümleri Hybrid Theory ile büyük bir baþarý kaydetmiþlerdir. Bu albüm dünyada 21.yüzyýlýn en fazla satan albümü olarak bilinir.2005 yýlýnda Gold CD ile bu baþarýlarý belgelenmiþtir.[4] Ýkinci albümleri Meteora ile ise bu ünlerini devam ettirdiler ve Billboard 200'de ilk sýrayý 2003'te aldýlar. Bu baþarýlarý onlarýn albüm turneleri ve dernek konserlerini de baþlatýyordu. Linkin Park konser þovlarýyla da ünlü bir gruptur.meteora ve Hybrid Theory albümleri ile daha çok nu metal tarzýný icra eden grup[6], daha sonra, 2007 yýlýnda çýkardýklarý Minutes to Midnight ile bu türden uzaklaþýp alternatif rock türünde çalýþmalar vermeye baþlamýþlardýr. Billboard 200 listesinde bu albümle yeniden ilk sýrayý alarak piyasa sürülmesinin ilk haftasýnda bu listeye oturma baþarýsýný göstermiþtir.linkin Park kendi çýkardýklarý bu albümlerin yaný sýra yaptýklarý düetlerle de dikkat çekmiþlerdir. Bunlardan en kayda deðerleri Jay-Z ve Busta Rhymes ile yaptýklarý düetlerdir. Bu düetlerin baþlýcalarý; Numb/Encore (jay-z), We Made It (B.Rhymes) þarkýlarýdýr. Rock'n Coke kapsamýnda 19 Temmuz 2009'da Türkiye'de sahne almýþlardýr. Ýstanbul Park'ta gerçekleþen bu büyük konseri yaklaþýk 50 bin kiþi izlemiþtir. A Thousand Suns ise 2010 yýlýnda çýkmýþtýr ve ilk haftasýnda adet satarak Bilboard 200'de yine 1. sýraya yerleþmiþlerdir. ÇÝÇEK BÖREÐÝ Malzemeler 3 Adet Yufka 2 Adet Yumurta Aký 150 gr Beyaz Peynir 1/2 Demet Maydanoz Sývý Yað Yemeðin Tarifi Yufkalarý düz ve temiz bir zemine üst üste dizelim. Bir su bardaðý ile keserek yuvarlaklar çýkaralým. Küçük bir kapta yumurtalarýn aklarýný beyaz peyniri, ince kýyýlmýþ yarým demet maydanozu karýþtýralým. 5 adet yuvarlak yufka parçasýný alalým. Her yuvarlaðýn orta yerine peynirli harçtan bir miktar koyalým ve üst üste "Biz birleþtirmek için geldik, Ayýrmak için deðil." Hz.Mevlana dizelim. En Üstteki yuvarlaðýn üzerini boþ býrakalým. Yuvarlak parçalarýn orta yerine parmaðýmýz ile bastýralým.çiçek þeklini alan parçalarýn bütünlüðünü bozmadan bol, kýzgýn yaðda kýzartalým. Fazla yaðýný süzmek için kaðýt mutfak havlusunun üzerine çýkaralým. Sýcak olarak servis yapalým. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Kara Para Aþk 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:15 Kapýcýlar Kralý 22:05 Ölümcül Dövüþ Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Recep Ývedik 2 22:30 Muhteþem Yüzyýl Yerli Sinema Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða 23:15 Þansa Davet Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Seksenler 23:00 Dizi Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi 23:00 Maceracý

9 YILDIZ HABER 9 Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum Belediyespor'a gelir saðlamak amacýyla yaptýðý otopark ihalesini yargýya taþýdý. Atlas, Çorum Belediyesinin otopark ihalesinde görevi kötüye kullandýðý ve ihaleye fesat karýþtýrdýðý iddiasýyla, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý belediye meclis üyeleri ile birlikte dün Çorum Adliyesi'ne giden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin usulsüz yapýldýðý iddiasýyla ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Hazýrlýk Bürosu'na dilekçe verdi. Suç duyurusu öncesinde Adliye binasý önünde basýn açýklamasý yapan Cengiz Atlas, Çorum Belediyesinin Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddelerinin büyük bölümünü kapsaman alaný 1 yýllýðý 41 bin lira gibi son derece cüzi bir rakamla Çorum Belediyespor'a verdiðini, bu rakamýn gerçek deðerinin çok altýnda olduðunu, ihaleye de baþka katýlýmcýlarýn girmesinin engellendiðini, rekabet þartlarý oluþmadan ihale yapýldýðýný belirterek, Çorumlunun parasýnýn heba olmasýný izin veremeyeceklerini anlattý. CHP olarak herhangi bir spor kulübüne belediye tarafýndan yardým yapýlmasýna kesinlikle karþý olmadýklarýný, tüm amatör ve profesyonel kulüplere ayrýmsýz, tarafsýz bir þekilde, ötekileþtirmeden belediyenin imkanlarý ölçüsünde yardým yapýlmasýný istediklerini dile getiren Atlas, ancak bu yardým ve desteklerin usulsüz ve þaibeli olmasýna da karþý olduklarýný kaydetti. Bir ihaleye baþka katýlýmcýlarýn girmesini engellemenin pis kokular ortaya çýkartacaðýný söyleyen Atlas, ihalelerin açýk ve þeffaf yapýlmasýný istediklerini söyledi. Ayak oyunlarý ile yapýlan her türlü ihaleye karþý olduklarýnýn altýný çizen Atlas, "Çorum Belediyesi adý geçen caddeleri yýllýðý 41 bin lira gibi bir bedelle ihaleye verdi ancak elde edilecek gelir çok daha üst seviyelerde. Bu para Çorum'un parasýdýr. Bizler de CHP olarak halkýmýzýn parasýnýn baþka birilerinin cebine aktarýlmasýna kesinlikle izin vermeyeceðiz. Çorumlunun bir kuruþ parasýný kimseye yedirtmeyeceðiz. Bu noktada kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz. Çorumlunun hakkýný savunmak için gereken her türlü yola baþvuracaðýmýzýn bilinmesini istiyorum" dedi.ýhale þartnamesinde ihalenin 500 araçlýk yapýlmasýna karþýlýk, yaptýklarý incelemede en az 1000 araçlýk olduðunu tespit ettiklerini, bunun yanýnda 41 bin liraya Belediyespor'a verilen ihalenin 391 bin TL'ye baþka bir kiþi ya da kuruma verildiði yönünde de bilgi aldýklarýný iddia eden Cengiz Atlas, "Bu rakamlar bile ihalenin ne kadar yanlýþ olduðunun, kamunun ne kadar zarara uðratýldýðýnýn açýk bir göstergesidir. CHP olarak Çorum halkýnýn parasýnýn bu þekilde adeta peþkeþ çekilmesine izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Yapýlan ihalenin iptal edilerek ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunan Atlas, þüpheliler; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda gereðinin yapýlmasýný talep etti. Bahadýr YÜCEL Eðitim Sen grevine SES'te destek verecek Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, Eðitim Sen tarafýndan yarýn gerçekleþtirilecek olan greve destek verecek. SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bilindiði üzere konfederasyonumuza baðlý sendikamýz Eðitim Sen SEN yaþanan antidemokratik, baskýcý, totaliter uygulamalara dur demek için 24 Eylül 2014 Çarþamba günü hizmet üretiminden gelen gücünü kullanacak, greve çýkacaktýr. Eðitim Sen'in kamusal, demokratik, bilimsel, laik ve anadilinde eðitim talebi sadece eðitim emekçilerinin deðil, çocuklarý tek tipleþtirilerek gelecekleri ipotek altýna alýnmak istenen tüm velilerin, hepimizin talepleridir. Bu nedenle sadece KESK'e baðlý sendikalarýn üyeleri olarak deðil, öðrenci velileri olarak geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de alan eylemlerine en güçlü katlýmý saðlamak eðitim alanýnda yaþanan saldýrýlarýn püskürtülmesinde son derce önemlidir. Bizde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak 24 Eylül Çarþamba günü alanlarda olacaðýz" denildi. Haber Servisi Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis baþkan yardýmcýsý Levent Çöphüseyinoðlu, TSO yönetim kurulu ve oda meclis üyeleri hazýr bulundular. TSO aylýk meclis toplantýsýnýn ardýndan dilek ve temenniler bölümünde ayný zamanda Sabri Baþköy'ü aðýrlama imkaný buldular. Baþaranhýncal:' Çorumlular olarak Valimiz Baþköy'e duacýyýz' Toplantý sonrasý ilk konuþmayý yapan TSO Yönetim kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy'ün Çorumda görev yaptýðý süre içerisinde hassas ve büyük bir sorumluluk örneði sergilediðini ifade ederek,"sayýn valimizin burada ne kadar süre görev yaptýðý ve nereye gittiðinden daha ziyade Çorumda kaldýðý süre içerisinde memleketimize býrakmýþ olduðu önemli hizmet izleridir. Biz Çorumlular olarak valimizin hemen her konuda hassasiyetini, titiz görev anlayýþýný devlet ile milletini bütünleþtiren kaynaþtýran toplumun her kesminin teveccühüne mahsar olmuþ bir Vali olarak sayýn Sabri Baþköy'ü daima hatýrlayacaðýz" dedi. TSO Yönetim kurulu baþkaný Çetin baþaranhýncal TSO Yönetim kurulu adýna Vali Baþköy'e baþarýlarýndan dolayý Plaket taktim etti. Val Sabri Baþköy: Çiçek olana bal olmak kolaydýr. Veda Konuþmasýna duygu yüklü sözlerle baþlayan Vali Sabri Baþköy," Önemli olan hizmet etme yerleri ve zaman süresi deðildir. Çorum halkýný ilk geldiðim günden baþlamak üzere daima sevdim ve seveceðim. Siz Çiçek olursanýz bizlere bal yapmak kolay olmuþtur. Önemli olan Devlet ve millet bütünlüðünü her alanda saðlayabilmektir. Görevde kaldýðýmýz süre boyunca bu hassasiyetlere dikkat etmeye çalýþtýk. Asla ödül ve tebrik beklemedik. Bu bizim asli vazifemizdir. Olmasý gerekenlerdir. Günahý ile sevabý ile oluþturulan çorbada sizler de baþta olmak üzere herkesin tuzu bulunmaktadýr. Önemli olan da budur. Çorum kardeþliðinin ilelebet devam etmesi temennisi ile herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.yasin Yücel Polis avukatlarý: Ceza almadýklarý taltif soruþturmasýndan gözaltýna alýndýlar Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Memur Suçlarý Soruþturma Bürosu savcýlarýndan Alper Türkmen, 17 polis hakkýnda 'Usulsüz taltif' iddiasýyla gözaltý kararý çýkardý.sabah erken saatlerde yapýlan gözaltýlar hakkýnda daha önce soruþturma yapýldýðýný ve kavuþturmaya yer olmadýðýna iliþkin kararýn verildiðini belirten polis avukatý Ýbrahim Lökoðlu, "Disiplin soruþturmasý müvekkillerle ilgili ile taltiflerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu tarafýndan bir soruþturma açýldý. Benim müvekkillerim ve birçok polis hakkýnda Yüksek Disiplin Kurulu tarafýndan karar verildi ve ceza kovuþturmasýna yer olmadýðýna kararý çýkmýþtý. Bu dosyada herhangi bir müvekkiller aleyhine bir þey olduðunu düþünmüyoruz." dedi. Savcý Alper Türkmen'in talimatýyla Ankara Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, eski Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik Daire Baþkaný Bekir Akarsu'nun da aralarýnda bulunduðu 17 polisi gözaltýna aldý. Sözkonusu 'Usulsüz taltif' iddialarý, daha önce Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu müfettiþleri tarafýndan incelenmiþ ve soruþturmaya gerek olmadýðý yönünde karar verilmiþti. Gözaltýna alýnan polisler adýna avukatlarý da bugün Ankara Emniyet Müdürlüðü önünde bir basýn açýklamasý yaptý. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.hükümsüzdür Ramazan Altun

10 YILDIZ HABER 10 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

11 YILDIZ SPOR 11 Sebat'ýn kupada projesi var Hitok yarýþlarý 28 Eylül'de Spor Toto 3. Lig 1. grup ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat hafta sonu alýnan 4-0'lýk Bursa Nilüfer maðlubiyetinin ardýndan kelimenin tam anlamýyla kenetlenerek kupada bugün oynayacaklarý Denizlispor maçýna konsantre oldu. Basýn Sözcüsü Alper Bektaþ, henüz ligin baþýnda sayýlabilecek bir zamanda alýnan bu maðlubiyet ile morallerin bozulmamasý gerektiðini belirterek, "Takýmýmýzýn bu tür zor zamanlarda taraftarlarýmýzýn desteðine daha çok ihtiyacý var. Bu sebeple de destek bekliyoruz" dedi. Bektaþ, alýnan maðlubiyeti bir iþ kazasý olarak nitelendirdiklerine deðinerek, "Oyuncularýmýz konunun hassasiyetinin farkýndalar. Takým ve yönetim olarak birliðimizi muhafaza ediyoruz. Hocamýzdan ve oyuncularýmýzdan memnunuz. Hocamýzýn ve oyuncularýmýzýn ilerleyen haftalarda bizi mahcup etmeyerek baþarýlý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Yeni kurulmuþ bir kadro olmamýzdan dolayý da bir uyum süreci yaþadýðýmýzý söyleyebilirim. Aldýðýmýz bu maðlubiyeti de ilk haftalarda bir ikaz olarak algýlayýp, önümüzdeki maçlara daha iyi hazýrlanacaðýz" ifadelerini kullandý."takýmýmýzý kötü zamanlarda da yalnýz býrakmasýnlar" Öte yandan Kulüp Baþkaný Zeki Öztürk ise, takýmýn daha iyi olacaðýný ifade ederek, "Yeni ve iyi bir kadro oluþturduk. Takýmýmýzýn uyum süreci geçirdiði inancýndayým. Son maçta da takýmýmýzýn kötü futbol sergilediðini düþünmüyorum. Gördüðümüz talihsiz bir kýrmýzý kart ise sonuca yansýdý diye düþünüyorum. Ancak takýmýmýzýn bu maðlubiyeti telafi edeceði inancýndayým. Biz taraftarýmýzdan sadece kendi evimizde oynayacaðýmýz maçlarda destek istiyoruz. Takýmýmýzý kötü zamanlarda da yalnýz býrakmasýnlar. Bu takým Akçaabat'ýn ve Trabzon'un takýmý" diye konuþtu. TPFD''den taraftara çaðrý! 28 Eylül Pazar günü yapýlacak olan Hitit oto drag yarýþmalarýna þimdiye kadar toplam 40 yarýþmacý ön kayýrlarýný yaptýrdý. Kayýtlarýn açýlmasý ile birlikte Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat illerinden yaklaþýk 40 yarýþmacý ön kayýtlarýný yaptýrarak yarýþmalar için müracaat yaptý. Hitok baþkaný Mehmet özenç yaptýðý yazýlý açýklamada yarýþma ile ilgili olrak þu bilgileri verdi, Hitit Oto drag yarýþmasý 28 Eylül Pazar günü Akkent Toki yolu üzerinde yapýlacaktýr. Motor sporlarý tutkunlarýnýn merakla beklediði Oto Drag yarýþmasýna bu yýl da ilgi oldukça fazla. Kayýtlarýn açýlmasýyla beraber Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat ilindeki yarýþmacýlar ön kayýtlarýný yaptýrdý. Bu yýl yine 7 kategoride yapýlacak yarýþlara 40 sporcunun katýlmasýný bekleniyoruz. Heyecan dolu dakikalarýn yaþanacaðý Hitit Oto Drag yarýþmasýna tüm Çorum halký davetlidir; (Spor servisi) HÝTÝT OTO DRAG YARIÞ- MASI 28 EYLÜL 2014 PAZAR 14:00 'da Hitok Mahalli Oto Drag Yarýþý Tarih : 28 Eylül 2014 Pazar Yer : Akkent Toki Yolu 1. Km (Su Dünyasý Giriþi) Kayýtlarýn açýlmasý :22 Eylül 2014 Pazartesi Saat: 09:30 Kayýtlarýn Kapanmasý : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 12:30 Brifing : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 12:45 Yarýþmanýn Startý : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 14:00 Kategoriler; Sýnýf 1) cc Sýnýf 2) 1401cc cc Sýnýf 3) Süper 1600cc (Gti,Gsi,Vts,Vti,Rc,Si) Sýnýf 4) 1601cc cc Sýnýf 5) 2001cc cc Sýnýf 6) 2701cc ve üzeri Sýnýf 7) (4x4) 4 Çeker Araçlar. (Spor servisi) Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði (TPFD) Baþkaný Ayhan Akbin, sezonunun üç haftalýk bölümünde futbolculara yönelik tepkiler nedeniyle, taraftarlarý sakin ve duyarlý olmaya davet etti. Akbin, yaptýðý yazýlý açýklamada, tribünlerden futbolculara yönelik tepkilerin dikkat çekici hale geldiðini belirterek, þu ifadeleri kullandý: "Profesyonel futbolcularýn da önce insan, hem de herkesten daha duygusal olduklarý unutulmamalýdýr. Üstelik de kendi taraftarlarýndan gelen bu tepkilerin onlarý olumsuz etkileyeceði, dolayýsýyla bu tavrýn kendi takýmýnýn aleyhine olacaðý bilinmelidir. Bu baðlamda bütün taraftarlarý daha sakin ve duyarlý olmaya davet ediyorum" dedi. (Spor servisi) 2100 Yýlýnda 11 Milyar Olacaðýz 2013 yýlýnda Birleþmiþ Milletler in hazýrladýðý bir raporun uzantýsý olan araþtýrmaya göre büyümenin bu yüzyýl içerinde yavaþlamasý beklenmiyor. Dünya nüfusunun 7 milyar olduðunu belirten uzmanlar son yirmi yýldýr nüfusun 9 milyara çýktýktan sonra artýþýn yavaþlayabileceðini ve düþmeye baþlayabileceðini düþünüyorlardý. Ancak ülke istatistiklerini, uzman tahminlerini, doðum oranlarýný, ölümleri ve uluslararasý göçü de kapsayan bu yeni araþtýrma, dünya nüfusunun 2100 yýlý itibarýyla 11 milyara ulaþacaðýný tahmin ediyor.dünya nüfusundaki en büyük artýþýn Afrika kýtasýnda yaþanacaðýný tahmin eden araþtýrma, önümüzdeki 85 yýl içerisinde kýtanýn nüfusunun 3 buçuk milyardan 5,1 milyara ulaþmasýný öngörüyor.araþtýrmanýn uzmanlarýndan biri olan Birleþmiþ Milletler Nüfus Dairesi Müdürü John Wilmoth, önceki tahminlerde araþtýrmacýlarýn, Afrika nýn nüfusundaki deðiþikliklerin diðer ülkelerdeki demografik deðiþiklikleri izleyeceðini düþündüklerini ve doðum kontrol yöntemlerinin kullanýmýnýn artmasýyla, nüfus artýþýnýn yavaþlayacaðýný tahmin ettiklerini belirtti. Ancak tahminler doðru çýkmadý. Doðum kontrol yöntemlerinin kullanýmýnýn tahmin edilenden daha az arttýðýný belirten Wilmoth, bu nedenle doðurganlýk oranýnýn daha yavaþ azaldýðýný ve dolayýsýyla nüfusun arttýðýný belirtiyor.birleþmiþ Milletler ve Washington Üniversitesi nin ortaklaþa düzenlediði araþtýrma Asya kýtasýnýn nüfusunun 2050 yýlý itibariyle bugünkü 4,4 milyardan, 5 milyara çýkacaðýný öngörüyor. Artan dünya nüfusunu beslemeyle ilgili kaygýlarýn tahmin edilenden daha az olduðunu da belirten Birleþmiþ Milletler Nüfus Dairesi Müdürü John Wilmoth, gýda üretimi konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiðini, son 50 yýl içerisinde gýda üretiminin nüfus artýþýný geçtiðini belirtti. Türkiye'ye göç dalgasý sürüyor IÞÝD'in Suriye ve Irak'taki ilerleyiþi Türkiye'ye 'dalga dalga göç' þeklinde yansýyor. Hem sýðýnmacýlarý hem de sýnýra yakýn bölgelerdeki yerel halký korumak için Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði ile birlikte çalýþan Türk hükümeti, IÞÝD saldýrýlarý sürdükçe sýðýnmacýlar için 'açýk kapý politikasý'ný sürdürecek. Bu süreçte Batýlý müttefiklerden daha çok yardým bekleyen Ankara, yaklaþan kýþ koþullarýna karþý devletin tüm kurumlarýný seferber etti. Çalýþmalarýný bütünüyle sýnýr bölgesine çeviren Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Baþkaný Fuat Oktay, IÞÝD saldýrýlarýndan kaçarak Türkiye'ye giriþ yapanlarýn sayýsýnýn 130 bini bulduðunu açýkladý. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði de göç dalgasýnýn ne kadar önemli bir boyutta olduðunu açýklamak için ilk 24 saat içinde Türkiye'ye geçiþ yapanlarýn sayýsýnýn 70 bini bulduðuna dikkat çekmiþti. Gelenlerin sayýsý þu anda 130 bini geçmiþ durumda. 2011'den beri Türkiye'de Suriyeli sýðýnmacýlarý aðýrlayan Ankara, yeni sýðýnmacýlarýn yeni kamplara yerleþtirilmesi için hýzlý hareket ediyor. "Her dakika artýyor" Deutsche Welle'ye bilgi veren AFAD yetkilileri, sýnýrlarýn açýldýðý 19 Eylül'den bugüne Türkiye'ye göçün her dakika daha da arttýðýný belirtirken, Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine kurulan 4 bin kiþilik çadýrkentin ardýndan yeni çadýrkentlerin de oluþturulmaya baþlandýðýný söylüyor. AFAD için önemli olan; göç sürdükçe, 'sýðýnmacýlarý bekletmeden' onlarý en uygun yerlere yerleþtirmek. Bu noktada; sýnýr bölgelerinde alýnan kararlar, Ankara'nýn onayýnýn ardýndan 'hemen' uygulamaya geçiriliyor. AFAD yetkilileri, "Kýþ yaklaþýyor, endiþelerimiz artýyor ama Türkiye, elinden geleni yapacak ve sýðýnmacýlarý koruma politikasýný sonuna kadar kararlýlýkla uygulayacak" diyor. Ayný yetkililer BM'den gelen yardýmlarýn da 'dikkate deðer' olduðunu kaydediyor. AFAD Baþkaný Fuat Oktay son açýklamasýnda sýnýrda yaþanan dramý hafifletmek için çalýþtýklarýný belirtirken, "Türkiye olarak yeni göç dalgalarýna karþý hazýrlýk yapýyoruz. En iyiden, en kötü senaryoya kadar hazýrlýðýmýz var" dedi. Oktay, Türkiye sýnýrýnýn öteki yakasýndaki çatýþmalarýn bir an önce bitmesini istediklerini belirtirken, devletin tüm kurumlarýnýn göç dalgasý konusunda hazýrlýklý olduðunu kaydetti. Oktay, sýnýrdan geçiþ yapanlarýn nasýl karþýlandýðýný da þöyle anlattý: "Güvenli bir noktadan alýnýyor. Acil durumdakiler hemen ambulanslarla saðlýk kuruluþlarýna götürülüyor. Güvenli alanda acil ihtiyaçlar karþýlandýktan sonra sýðýnmacýlarý belli yerlere gönderiyoruz. Her türlü ihtiyaçlarýyla ilgileniyoruz. Saðlýk Bakanlýðý, Kýzýlay, Ýçiþleri Bakanlýðý, valilikler ve AFAD ekipleri kesintisiz çalýþýyor. Sýðýnmacýlarýn sahip olduklarý büyükbaþ hayvanlara da çok dikkatli bakýlýyor. Araçlarý almayý uygun görmediðimiz için araçlarýn geçiþine izin vermiyoruz."birleþmiþ Milletler Yüksek Komiserliði yetkilileri de sýðýnmacýlara yardýmýn 'çok acil' olduðuna dikkat çekiyor. Türk yetkililere sýðýnmacýlara verdiði destekten ötürü özel teþekkürlerini açýklayan Komiser Antonio Guteres, Ankara ile iþbirliðinin süreceðini Türkiye-Suriye-Irak sýnýrýnýn BM'nin özel korumasýnda olduðunu duyurdu. Birleþmiþ Milletler yetkilileri, Türkiye'ye gelenlerin sayýsýnýn hýzla arttýðýna dikkat çekerken önümüzdeki iki gün içinde Türkiye'ye gelenlerin sayýsýnýn 200 bine ulaþacaðýna dikkat çekiyor. "Sýðýnmacýlar kalýcý statüde olabilmeli"peki Türkiye'nin sýðýnmacýlar için uyguladýðý 'açýk kapý politikasý' ne zamana kadar etkin olabilir? Sýðýnmacýlarý Türkiye'de neler bekliyor? Deutsche Welle'nin sorularýný yanýtlayan Ýltica ve Göç Araþtýrmalarý Merkezi Baþkan Yardýmcýsý Metin Çorabatýr, Türkiye'nin uyguladýðý 'açýk kapý politikasý'nýn kesintisiz sürdürülmesinin, çatýþma bölgelerinden kaçan insanlarýn korumaya ulaþmasý açýsýndan 'sevindirici' olduðunu belirtirken, Türk hükümetinin 'daha ciddi adýmlar' atmasý gerektiðini söylüyor ve bunun nasýl olacaðýný þöyle anlatýyor: "Türkiye'de 2011'den beri Suriyeli sýðýnmacýlar yaþýyor. BM rakamlarýna göre bunlarýn sayýsý 1.5 milyonu geçti. Suriye'deki çatýþma ortamýnýn ne kadar süreceðini kimse bilmiyor. Sýnýrdan geçiþlerde zaman zaman gerginlikler yaþanýyor ve bu gerginliklerin giderilmesi gerekiyor. Türkiye bu gerginliði gidermek için hem sýnýrý geçenlere koruma saðlamayý sürdürmeli hem de Türkiye'de son 4 yýldýr yaþayan Suriyeli sýðýnmacýlarýn topluma entegrasyonuna dönük çalýþmalarýný artýrmalýdýr."türkiye'de yaþayan sýðýnmacýlarýn 'kayýp nesil' olarak görülmemesi, yaþadýklarý iþsizlik yüzünden Türk vatandaþlarýyla hýrsýzlýk gibi gerilim yaþamamalarý konularýnýn acil olarak ele alýnmasýný isteyen Çorabatýr, "Eðitimden, saðlýða tüm alanlarda sýðýnmacýlara iyi hizmet için yeni projeler geliþtirilmeli. Bu da onlarýn 'geçici' deðil 'kalýcý' statüde görülmesini gerekli kýlýyor. 1,5 milyon insaný sýðýnmacý gibi görmek yanlýþ. Sýðýnmacýlarýn Türkiye'ye yeni bir hayat kurmalarýna da izin vermeliyiz" diyor."hep birlikte daha fazla ne yapabiliriz bunu düþünelim. Türkiye, iyi komþuluk iliþkileri sayesinde sýnýrda yaþanan tüm sorunlarý çözecek" diyen Kapkiç, sýðýnmacýlarýn kýþý iyi atlatmasý için özellikle sivil toplum örgütlerinin daha çok birlikte hareket etmesi gerektiðine vurgu yapýyor.

12 23 EYLÜL 2014 SALI Düdük, Diyarbakýr'dan Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda saat 15:00 da Çorum Belediyespor- Manisaspor arasýn da oynanacak olan Ziraat Türkiye kupasý maçýna Diyarbakýr bölgesi ulusal hakemlerinden Adem Elgörmüþ atandý. Elgörmüþün yardýmcýlýkalrýný ise, Felat Tekkeþ ve Muharrem Güzel yapacakmaçýn hakemi olarak atanan Adem Elgörmüþ, Çorumspor'un2006 yýlýnda Þekerspor ile Çorum da yaptýðý ve 1-2 kaybettiði Þekerspor maçýnda 2. Yardýmcý hakem olarak görev almýþtý. Elgörmüþ yine 2009 yýlýnda Tokatspor- Çorumspor 2. Lige yükselme maçýnda sahada 4. Hakem olarak görev yapmýþtý. Diyarbakýr bölgesi ulusal hakemlerinden Adem Elgörmüþ, Çorum Belediyespor takýmýnýn maçýný ilk kez yönetecek. (Yasin Yücel) Kupa'da konuk Manisaspor Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda Ziraat Türkiye kupasýn da Bankasya ligi takýmlarýndan Manisaspor'u konuk edecek. Belediyespor kupanýn 1. Tur maçýn da Tutap þekerspor'u maçýn uzatmalarýnda attýðý goller ile 3-2 maðlup ederek 2. Tura çýkmýþtý. 2. tur eþlemlerinde ise Kupaya süper lig den 8 ve Bankasya takýmlarýnýn katýlýmlarý ile 2. Tur eþleþmeleri yapýldý. Ziraat Türkiye kupasýnda maçlar Eylül tarihleri arasýnda oynanacak. Çorum belediyespor yarýn kupa maçýnda saat 15:00 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda Manisaspor'u konuk edecek. Kýrmýzý siyahlýlar Manisa karþýsýnda tur þansý arayacak. (Yasin Yücel) Kupada bugün yapýlacak maç programý þu þekilde oluþtu 23 Eylül Salý ÇORUM BLD.SPOR-MANÝSASPOR: 15:00 SEBAT PROJE -DENÝZLÝSPOR TEKÝRDAÐSPOR -ÇAYKUR RÝZESPOR A.Þ. BAYRAMPAÞASPOR-ADANASPOR A.Þ. YENÝ DÝYARBAKIR A.Þ-SAMSUNSPOR OSMANLISPOR FK-KIRIKHANSPOR BUCASPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Þ. KONYA AND SELÇUKSPOR-G ANTEP B.Þ.BLD.SPOR KAYSERÝSPOR-K.MARAÞ B.Þ.BLD.SPOR GÖZTEPE A.Þ -BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. TARSUS ÝDY-ESKÝÞEHÝRSPOR Yavuz Ýncedal: Takým ruhu oluþuyor Çorum belediyespor teknik patronu Yavuz incedal geçtiðimiz cumaretsi günü depalsmanda oynanan ve 0-0 skorla biten Zonguldak Kömür spor maçý ve bu gün oynanacak olan Manisaspor Ziraat Türkiye kupasý maçlarý ile görüþlerini açýkladý. Ýlk olarak Zonguldak maçýný deðerlendiren teknik patron " grubun zorlu ve zirveye oynayan takýmý karþýsýnda ikinci yarýnýn baþlarýnda 10 kiþi kalmamýza raðman 1 puan almamýz mutluluk vericidir. Futbolcularýmý ve oraya kadar gelerek bizleri destekleyen taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Kupada Manisa spor ile oynayacak olmamýz ve bu karþýlaþmadan da elimizden geldiðince iyi bir futbol ortaya koyarak tur þansýný bulmak istiyoruz" dedi.teknik patron daha sonra þöyle konuþtu" Zonguldakspor karþsýnda ve her geçen hafta takým ruhu oluþuyor. Biz grubun güçlü takýmý karþsýnda kendi saha ve seyircisi önünde maçýn 2. Yarýnýn 56. Dakikasýnda 10 kiþi kalmamýza raðmen beraberlikle ayrýlarak 1 puan aldýk. Zaman zaman oyunun bazý bölümlerinde bizde rakip kalede kontra posizyonlar yakaladýk. Ancak son vuruþlarý iyi yapamayýnca golü bulamadýk. Sahada mücadele eden tüm futbolcularýmý ve Zonguldak stadýna gelerek bizleri destekleyen taraflarýmýzý kutluyorum. Yeni bir hafta ve yeni bir heyecan ile Tirespor hazýrlýkalrýmýza dün baþladýk. Pazar günü tüm futbol severleri stata bekliyor ve destek vermelerini istiyoruz" dedi. Manisaspor Bankasya'nýn güçlü ekiplerinden Teknik direktör Ýncedal bugün konuk edecekleri Manisaspor Ziraat Türkiye kupasý maçý ile ilgili olrak da" Bankasya'ný8n güçlü ekiplerinden olan Manisaspor ile bugün tur maçý için oynayacaðýz. Türkiye kupasýnda hedefimiz gidebildiðimiz yere kadar gitmektir. Bugün sahada görev yapacak tüm futbolcularýmýz tur için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerdir. Her iki takýmada baþarýlar diliyorum" dedi. (Yasin Yücel) Belediyespor yeniledi Çorum Belediyespor dün saat 10:45 de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yaptýðý yenileme antrenmaný ile hem kupa hem Lig maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetimin de yapýlan yenileme çalýþmasýna sakatlýklarý süren Emre ve Osman katýlmadý. Teknik patron Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içersinde yaklaþýk 15 dakika lig ve kupa maçlarýnýn deðerlendirmelerini yaptý. Daha sonra futbolcular ikiþerli ve üçerli gruplar halinde 12 dakika koþu yapt. Daha sonra antrenmanýn ikinci bölümünde 5,e 2 top kapma çalýþmasý yapan kýrmýz siyahlý futbolcular çalýþmanýn son bölümde topla taktik çalýþmasý yaptý. (Yasin Yücel) Kömür yanýyor.! Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Çorum Belediyespor maçýnýn berabere sonuçlanmasýna çok üzüldü. Terzi, "Çok rahat kazanabileceðimiz maçta 2 puan býraktýk. Bu beraberliðe hiç sevinmedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Çorum Belediyespor karþýsýnda galibiyete yakýn bir oyun sergilediklerini aktaran Cahit Terzi, "Maçýn baþýndan sonuna kadar sahaya hakim olan taraf bizdik. Kazanma arzumuzu maçýn ilk düdüðünden bu yana sahaya yansýttýk. Çocuklar istekli bir futbol sergilediler. Pozisyonlarýmýz da var. Özellikle ilk yarým saatlik bölüm ve ikinci 45 dakika tamamen bizim üstünlüðümüzle geçti. Gol ya da goller bulabilirdik. Fakat gol kilidini açamadýk. Cumartesi günü tek sýkýntýmýz goldü. Gol atabilseydik... Golü bulabilseydik, devamý eminim ki gelecekti. Futbol anlamýnda hiçbir sýkýntýmýz yok. Gençlerin mücadelesini herkes gördü. Bizim tek sýkýntýmýz gol yollarýnda. Onu da biran evvel halledeceðiz. Sahamýzda kaybetmememiz gereken bir maçtý. Çok rahat kazanabileceðimiz maçta 2 önemli puan býraktýk. Açýkcasý beraberliðe hiç sevinmedim" ifadelerinde bulundu. Beraberlik baþkaný üzdü Zonguldak Kömürspor'un Baþkaný Süleyman Caner, saha ve seyircileri önünde aldýklarý beraberliðe hiç sevinemedi. Karþýlaþma öncesi teknik ekip ve futbolculara baþarý dileðinde bulunan Caner, bol bol dua etti. 90 dakikayý protokol tribünden izleyen Baþkan, beklenen golün bir türlü gelmemesi üzerine stresli anlar yaþadý. 90 dakikanýn golsüz berabere sonuçlanmasýyla hayal kýrýklýðýna uðrayan Lacivert-Kýrmýzýlýlarýn patronu, stadý buruk bir þekilde terk etti. "Kazanmalýydýk" Baþkan'ýn karþýlaþmanýn ardýndan iyi futbola raðmen kazanamamanýn üzüntü verici olduðunu belirterek, "3 puan hedeflediðimiz maçta istediðimiz futbolu sahaya yansýttýk ama golü bulamadýk. Gol sorununu çözmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu maçý "kazanmalýydýk" dedi. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Cazgýr Teksas a tank sattý

Cazgýr Teksas a tank sattý Gergedan fosili Çorum'da sergilenmeli Geçtiðimiz hafta Çorum Hakimiyet'in gündeme getirdiði milyon yýllýk gergedan fosilinin Çorum'da sergilenmesi konusuna bir destek de Arda Turizm'den geldi. Arda Turizm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı