CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý"

Transkript

1 Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis baþkan yardýmcýsý Levent Çöphüseyinoðlu, TSO yönetim kurulu ve oda meclis üyeleri hazýr bulundular. TSO aylýk meclis toplantýsýnýn ardýndan dilek ve temenniler bölümünde ayný zamanda Sabri Baþköy'ü aðýrlama imkaný buldular. 9 DA Cazgýr A.Þ'den Teksas'a kimyasal gaz tanký ihracatý Petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklar artýk Cazgýr AÞ.'de üretilip Amerika Birleþik Devletleri' nin (ABD) Teksas eyaletine satýlýyor. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerini sürdüren Cazgýr A.Þ. de bir tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar, TSE Tehlikeli Atýk Kombine Taþýmacýlýk Þube Müdürü Özlem Gülhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin, TSE Ürün Belgelendirme... 3 DE 23 EYLÜL 2014 SALI 40 KURUÞ CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Cengin Atlas Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum Belediyespor'a gelir saðlamak amacýyla yaptýðý otopark ihalesini yargýya taþýdý. Atlas, Çorum Belediyesinin otopark ihalesinde görevi kötüye kullandýðý ve ihaleye fesat karýþtýrdýðý iddiasýyla, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý belediye meclis üyeleri ile birlikte dün Çorum Adliyesi'ne giden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin usulsüz yapýldýðý iddiasýyla ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Hazýrlýk Bürosu'na dilekçe verdi. 9 DA Üniversiteden Çin'e tepki! Hitit Üniversitesi Rektörlüðünden yapýlan açýklamada Çin yönetiminin Doðu Türkistan'da uyguladýðý zulme tepki gösterildi.tüm dünyanýn suskun bakýþlarý altýnda Doðu Türkistan'da uzun süredir büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðýný hatýrlatýldýðý açýklamada, "Çin yönetiminin 1949 yýlýndan bu yana yürüttüðü insanlýk dýþý politikalar ile Doðu Türkistan halký sistematik asimilasyona ve etnik temizliðe maruz býrakýlmýþ olup Çin Yönetiminin duyularýný yitirmiþ olan dünyanýn gözlerinin önünde Doðu Türkistan'a yönelik yýllardýr sürdürdüðü sistematik asimilasyon devam etmektedir. 5 DE Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi Kimse Yok Mu'nun Türkiye kurban bedeli 600 TL "Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini hayal kýrýklýðýna uðratýyor" Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "Türkiye tarýmý ve ekonomisi açýsýndan þekerpancarý tarýmý ve þeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceði, geliri ve istihdamý demektir" dedi. 10 DA Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi. 7'den 77'ye hitap eden cafenin iþletmecisi Yaþar Öz "Deneyimli güler yüzlü personelimiz ile hoþ ve eðlenceli vakit geçirebilecek bir cafede olmasý gereken her þeyle hizmet sloganýyla yola çýktýk" dedi. 2 DE Uslu, Mýzrak çiftinin mutlu günlerine þahitlik etti 6 DA Vekâlet yoluyla kurban kesimi bir yardým kampanyasý deðildir Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde vekaletle kurban kesimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini belirterek sözlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk... 5 de Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneðinin Türkiye'de ve dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye de 81 ilde Dünya'da 68 ülkede kurban hissesi daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Erkal Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz, gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu. 6 DA Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Ýskilip Kaymakamlýðýnýn Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna ilkini düzenlediði öykü yarýþmasý ödül töreni önceki akþam Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Kurban kesim yerleri belli oldu Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim yerlerini belirledi. Komisyondan konu hakkýnda... 3 de 5 DE 4 de Mahir ODABAÞI ÞEHÝTLER VE GAZÝLER HAFTASI-2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi Ýmsâk : 04:55 Güneþ : 06:21 Öðle : 12:40 Ýkindi : 16:03 Akþam : 18:46 Yatsý : 20:05 YILDIZ AJANDA Suûdi Arabistan Devleti'nin kuruluþu (1932) - DDY'nin kuruluþu (1856) - Gece ve gündüzün eþitliði Din kardeþine eziyet eden, kalbini kýran, Kâbe'yi yýkmýþ gibi günaha girer. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: Günün Þiiri Beni Yakýþýna ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Cadý Kazaný Cafe hizmete girdi. 7'den 77'ye hitap eden cafenin iþletmecisi Yaþar Öz "Deneyimli güler yüzlü personelimiz ile hoþ ve eðlenceli vakit geçirebilecek bir cafede olmasý gereken her þeyle hizmet sloganýyla yola çýktýk" dedi. Öz, "500m2 'lik bir alanda zengin menümüz ile kaliteye ve hijyene önem veren bir anlayýþ ile bu yola çýktýk. Kaliteye ve nezih bir ortam tasarlayarak müþteri memnuniyetini esas aldýk. Diðer yandan çarþamba cumartesi ve pazar günleri saat ile arasýnda canlý müzik diðer günlerde ise kareoke keyfi ile müþterilerimize müzik keyfi yaþatýyoruz" þeklinde kaydetti. Türkü geceleri çið köfte günleri gibi pek çok aktiviteye yer verdiklerini ifade eden Öz "Özel günlerde niþan parti gibi organizasyonlara da yer vererek grup indirimi yapýyoruz. Mekanýmýzda açýk terasýmýz ile tüm Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : nargile çeþitlerimiz mevcut olmakla beraber ayrýca vitamin bar ile zengin çeþitlerimiz yer almaktadýr. Cadý Kazaný Cafe Çepni Mahallesi Haritacý Osman Bey Sokak Ebderoðlu Ýþhaný Kat 1'de yer alýyor.özel gün ve sipariþleriniz ise 'ten ulaþabilirsiniz" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2442 2,2446 EUR 2,8818 2,8824 STERLiN 3,6663 3,6678 JPY YENi 2,0385 2,0391 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ ARKASI VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu Cazgýr A.Þ'den Teksas'a kimyasal gaz tanký ihracatý Petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklar artýk Cazgýr AÞ.'de üretilip Amerika Birleþik Devletleri' nin (ABD) Teksas eyaletine satýlýyor. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerini sürdüren Cazgýr A.Þ. de bir tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar, TSE Tehlikeli Atýk Kombine Taþýmacýlýk Þube Müdürü Özlem Gülhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin, TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal diðer protokol üyeleri ile çok sayýda fabrika çalýþaný ve davetli katýldý. Fabrika ve üretilen tanklar hakkýnda bilgi veren Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr'dan sonra TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal birer selamlama konuþmasý yaptý. Ülke olarak ihracatý daha üst seviyelere çýkarmak için yüksek teknolojisi geliþmiþ ürünleri satýyor olabilmenin önemine dikkat çeken Vali Baþköy, "Cazgýr AÞ. bunu baþarmýþ durumda. Orhan bey hem bu tanklarý yapýyor hem de açýlacak petrol kuyularýnda basýlacak çamur tanklarýný imal ederek ülke ekonomisine ciddi bir katký saðlamýþ oldu. Bu sadece Çorum'un deðil ülkemizin de bir gururu. Ben ülkemiz ve ilimiz ekonomisine saðladýklarý katma deðerden dolayý Cazgýr AÞ.' ye ve burada çalýþan mühendis ve iþçi arkadaþlarýma cidden teþekkürlerimi arz ediyorum, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Ýskilip Kaymakamlýðýnýn Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna ilkini düzenlediði öykü yarýþmasý ödül töreni önceki akþam Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Toplam 321 eserin yarýþtýðý "Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasýnda birinci "Göbek Baðý" isimli eseri ile Aysel Ekiz, ikinci, "Güðüm" isimli eseri ile Selim Ümütlü, üçüncü, "Geçmiþ Zaman Gezgini Topal Çerçi" isimli eseri ile Vural Gündüz oldu. Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'nun da katýldýðý ödül töreninde zaman zaman duygu yüklü anlar yaþandý. Ödül töreni gecesinde konuþan Hughette Eyüboðlu, Bedri Rahmi anýsýna böyle bir organizasyon düzenlenmesinin kendisi açýsýndan son derece önemli olduðuna deðinerek, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Ýskilip'in çok özel bir ilçe olduðunu söyleyen Eyüboðlu, "Sizler bu güzel memleketin sürekli içerisinde bulunduðunuz için bu özelliði göremeyebilirsiniz. Ama dýþarýdan bakýldýðýn da Ýskilip sokaklarý, evleri, daðlarý ve çeþmeleri ile çok özel bir þehir" dedi. Eyüboðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ise konuþmasýnda yarýþmaya katýlan bütün eser sahiplerine teþekkür etti. Katýlýmýn beklediklerinden çok olduðuna vurgu yapan Gürsoy, toplam 321 eserin yarýþtýðýný ifade etti. Eser sahiplerine atýlan maillerle ve yazýþmalarla bizzat kendisi ilgilenen Kaymakam Gürsoy, "Bedri Rahmi'ye yakýþýr eserlerin dereceye girdiðine þahidim" dedi. Yarýþmanýn Jüri üyelerine teþekkür eden Gürsoy, "Herkes tatildeyken jüri üyesi öðretmenlerimiz canla baþla çalýþarak bütün eserleri tek tek incelediler. Bu vesileyle bütün jüri üyelerine ayrý ayrý teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna düzenlenen öykü yarýþmasýný artýk her yýl geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini söyleyen Kaymakam Gürsoy, kendilerine izin vererek bu imkaný tanýyan Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'na teþekkür etti. -MEHMET YILMAZ'I UNUTMADI- Gecede yaptýðý konuþmada Ýskilip eski Kaymakam'ý Mehmet Yýlmaz'ý unutmayan Kaymakam Gürsoy, Bedri Rahmi anýsýna Ýskilip'e kazandýrýlan "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu" için Mehmet Yýlmaz'a teþekkür etti. Gürsoy konuþmasýnda, "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonunu Ýskilip'e kazandýran Mehmet abiye teþekkür ediyorum. Hem meslektaþým hem aðabeyim olarak" dedi. Konuþma yapmak ve ödül takdimi için sahneye davet edilen Belediye Baþkaný Recep Çatma, Hughette Eyüboðlu'na hemþerilik belgesi verdi. Ýskilip'e kültür ve sanat için verdiði destekleri için teþekkür eden Çatma, "Þimdi hemþerilik belgesi veriyoruz. Bir sonraki Belediye Meclisi toplantýmýzda Hughette hanýma fahri hemþehrilik belgesi verilmesini teklif edeceðim" þeklinde kaydetti. Gecede Bedri Rahmi Eyüboðlu için kýsa film çeken Caner Menemencioðlu'na ve jüri üyelerine de teþekkür belgesi verildi. Geceye Caner Menemencioðlu'nun gitar dinletisi ve Mahmut Özkoca'nýn þiir dinletisi renk kattý. Haber Servisi Önemli eserlerde Mustafa Tamirci imzasý Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýþletme ve Yapým Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Tamirci'nin koordinesinde inþa edilen TBMM Baþkanlýk Konutu, Türkiye gündemini meþgul ediyor. Selçuklu mimarisini yansýtan tasarýmýyla dikkat çeken TBMM Baþkanlýk konutunun yapýmýnda Ýskilipli Mustafa Tamirci'nin imzasý var. Üç dönem önce Ýskilip Belediyesi'nde Fen Ýþleri Müdürü olarak çalýþan Tamirci, uzun yýllardýr Ankara'da görev yapýyor yýlýnýn baþýnda TBMM Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðýna getirilen Tamirci, o günden bu yana bir çok baþarýlý iþe imza attý. MUSTAFA TAMÝRCÝ KÝMDÝR? 1969 yýlýnda Ýskilip ilçesinde doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýskilip'te yaptý. Lise eðitimini okul birincisi olarak tamamladý yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünden mezun oldu yýllarýnda MSB Ýnþaat Emlak Baþkanlýðýnda Ýnþaat Kontrol Müh. Asteðmen olarak askerliðini yaptý. Ýþ hayatýna proje mühendisi olarak baþladý ve yýllarýnda kendi þirketinde proje mühendisliði ve taahhüt iþleri yaptý yýllarý arasýnda Ýskilip Belediye Baþkanlýðýnda Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Encümen Üyeliði görevini yürüttü yýllarý arasýnda Adalet Bakanlýðý Teknik Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnda Büyük Cezaevi Kampusleri ve Adalet Saraylarý Ýnþaatlarý Ýstanbul Bölgesi Proje Kontrol Amirliði görevini yaptý. 18 Aralýk 2011 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna Ýþletme ve Yapým Baþkaný olarak atandý. Evli ve iki çocuk babasýdýr.ýngilizce bilmektedir. Haber Servisi Aðýr Ceza Reisi'nden Külcü'ye iade-i ziyaret Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. HSKY'nýn yaz kararnamesi ile Ýskenderun Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý'ndan Çorum 1.Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel'i Baþkan Külcü ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilemiþti. Bu ziyaretin ardýndan Mahkeme Baþkaný Yüksel, Belediye Baþkaný Külcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Çatalkara, sanatseverleri aðýrladý Mahir ODABAÞI "Ýskilip Desenleri" isimli resim sergisinin açýlýþý 21 Eylül Pazar günü düzenlenen törenle yapýldý. Ünlü ressam þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun öðrencisi Gülseren Südor tarafýndan açýlan resim sergisi Ýskilip Belediyesi ve Galeri Diani'nin katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Hocasý Bedri Rahmi'den tam 69 yýl sonra Ýskilip'e gelen Südor, 2011 yýlýnda Ýskilip'te yaptýðý çalýþmalarý 3 yýl sonra sanatseverlerle buluþturdu. Bedri Rahmi anýsýna açtýðý resim sergisinde konuklarla tek tek yakýndan ilgilenen Südor, burada yaptýðý kýsa açýklamasýnda, "Bedri Rahmi hocamýz þiirlerinde ve resimlerinde Ýskilip'i çok özel anlatmýþ. Onun Ýskilip'e gelmesinden tam 69 yýl sonra, 2011 yýlýnda bende buraya gelerek çalýþmalar yaptým. Ýskilip sokaklarýnda gezerken hocamýn o günlerini hayal ettim. Bizleri burada aðýrlayan baþta Belediye Baþkaný Recep Çatma olmak üzere bütün sanatsever dostlara teþekkür ediyorum" dedi. SMMMO'dan gazi üyeye ziyaret Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Sefa Doðan'ý ofisinde ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladýlar. Sanatseverleri bir araya getiren "Ýskilip Desenleri" isimli sergiye Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, tam 1.5 yýl aradan sonra Ýskilip'e gelen Hughette Eyüboðlu, Belediye Meclis üyeleri, Ýl Genel Meclis üyeleri ve çok sayýda stk temsilcisi ile sanatsever katýldý. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada, "Güzel vatanýmýzý bizlere emanet eden ve ebediyete uðurladýðýmýz gazilerimize Rahmet ve þükranlarýmýzý sunarken hayattaki gazilerimize de nice huzurlu, mutlu ve saðlýk dolu yaþamlar dilerim" dedi. Haber Servisi Vali Yardýmcýsý Öztürk'ten Külcü'ye veda ziyareti Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Sefa Doðan'ý ofisinde ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladýlar. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ziyarette yaptýðý konuþmada, "Güzel vatanýmýzý bizlere emanet eden ve ebediyete uðurladýðýmýz gazilerimize Rahmet ve þükranlarýmýzý sunarken hayattaki gazilerimize de nice huzurlu, mutlu ve saðlýk dolu yaþamlar dilerim" dedi. Haber Servisi Serginin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, bundan sonra Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'nin ismi gibi sanata hizmet vermesini istediðini söyledi. Bunun için belediye olarak gerekli alt yapýyý oluþturacaklarýný ve bu konu hakkýnda ilerleyen günlerde sürprizlerinin olduðunu belirten Baþkan Çatma, tüm sanatseverleri Çatalkara'da buluþmaya davet etti. Gülseren Südor ve Hughette Eyüboðlu'na Ýskilip'te olduklarý için teþekkür eden Baþkan Çatma, bundan sonra bu tür etkinliklerle sýk sýk bir araya gelerek, Südor ve Eyüboðlu'nu Ýskilip'te görmek istediðini ifade etti. Baþkan Çatma'nýn ardýndan konuþan Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu'nun konuþmasý zaman zaman duygu dolu anlar yaþattý. Tekrar Ýskilip'te olmaktan mutlu olduðunu dile getiren Eyüboðlu, Gülseren Südor ve kendilerini Ýskilip'te aðýrlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Haber Servisi Ortaköy''e yeni mesire aný Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça'ya sorunlarýný iletti. Ortaköy'ün Ötegeçe mevkiinde bulunan sulama göletindeki mesire alaný ile Pýnarlý göletinin sorunlarýný zaman zaman dile getirdiðini hatýrlatan Ýsbir, Hüseyin ile Kübra Tecimer çiftinin oðullarý Melih Tecimer için sünnet düðünü düzenlendi. Geçtiðimiz pazar günü gerçekleþtirilen sünnet düðünü ile Melih erkekliðe ilk adýmý atmýþ oldu. Renkli görüntülerin yaþandýðý düðünde Tecimer çiftinin oðullarý Melih, sünnet düðünün yapýlacaðý yere kalabalýk bir konvoyla getirildi. Çiftin evlerinin önünde gerçekleþtirilen düðün merasimine çok sayýda davetli katýldý. Melih Tecimer'in sünnet düðününe gelerek Tecimer ailesini yalnýz býrakmayan konuklarý Hüseyin ile Kübra çifti kapýda karþýladý. Düðüne katýlan ses sanatçýsý Recep Kunduz ise seslendirdiði bir birinden güzel ilahiler ile sünnet düðününe ayrý bir renk kattý. Semazen gösterilerinin de yer aldýðý düðünde, semazen ekibi davetlilerin beðenisini topladý. Haber Servisi geliþmelerle ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Lütfü Akça ise, mesire alanýnýn tescil onayýnýn gerçekleþtiðini bundan sonra mesire yerinin hazýrlanma aþamasýna gelindiðini dile getirdi. Haber Servisi ÞEHÝTLER VE GAZÝLER HAFTASI-2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bugün dünyada 50 bin atom baþlýðý olduðu söylenmektedir. Tek bir deniz altýndan fýrlatýlacak baþlýklarýn II. Dünya savaþýnda kullanýlan toplam bomba ve silahlarýn gücüne eþit olmasý olayýn vahametini daha açýk olarak ortaya çýkarmaktadýr. Bu silahlanma yarýþý dünyamýzý bir barut fýçýsý haline getirmiþ, nihayet I. ve II. dünya savaþlarý ile insanlar yüz yüze gelmiþlerdir. Bu savaþlar sivil halkýn, askerden daha çok tehlikeyle karþýlaþtýðýný açýk olarak ortaya koymuþtur. 4 yýl süren I. dünya savaþýnda 9,5 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 5 ' i sivil, % 95 'i askerdir. 5 yýl 8 ay süren II. dünya savaþýnda ise 52 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 52' i asker, % 48 'i sivildir. 2,5 yýl süren Kore savaþýnda ise 9 milyon insan ölmüþ, bunun % 84' ü sivil, % 16 'ý askerdir. Ýran - Irak savaþý da tamamen sivil halka yönelik bir durum göstermiþtir. Yine komþumuz Irak'ta, Suriye'de olup bitenlerde ayný doðrultuda devam etmektedir. Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. 'Þehitler NURLANIR, gaziler ONURLANIR'' GAZÝ DEDEMÝZE VEFA: Mart ayýnda hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýklý Kore Gazisi Mehmet USLU dedemizi ve tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarý þad ola. Darýsý damatlýðýna

5 YILDIZ HABER 5 Ýnsani Deðerler Platformu ve Kent Konseyi üyeleri istiþare yaptý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. 20 Eylül Cumartesi günü Sýklýk Tabiat Parký'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya 30'dan fazla Kent Konseyi üyesi dernek, vakýf, sendika gibi sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. Kahvaltý öncesi Ýnsani Deðerler Platformu adýna bir konuþma yapan ve ayný zamanda Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý da olan Halil Ýbrahim Aþgýn, kahvaltýya Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Ýnsani Deðerler Platformu üyelerinin de katýldýðýný, platformun çok güzel iþler yaptýðýný söyledi. Platform hakkýnda bilgi de veren Aþgýn, bu zamana kadar toplanan 15 týr yardýmýn Suriye ve Irak halkýna gönderildiðini kaydetti. Ýnsani Deðerler Platformu ile Kent Konseyi'nin ortak programlar yapmasýný önemsediklerini kaydeden Aþgýn, toplantýya katýlan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve konsey üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan da farklý bir ortamda kendilerini kahvaltýda buluþturan platform üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi olarak bir yol haritasý çýkardýklarýný ve yapacaklarý çalýþmalarda istifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerinin görüþlerini alacaklarýný vurgulayarak "Yapacaðýmýz çalýþmalar Çorum'un ve hemþehrilerimizin yararýna olacak olan çalýþmalar olacak. Bu konuda birbirimizin eksikliðini tamamlayalým, birbirimize ufuk verelim. Toplumu ilgilendiren tüm meseleler Kent Konseyi'mizi de ilgilendiriyor. Bu konularda panel, konferans ve çalýþtaylar düzenleyeceðiz" dedi. Kahvaltýnýn düzenlenmesinden dolayý memnuniyetlerini dile getiren Kent Konseyi ve Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, yapýlabilecek çalýþmalar konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. Haber Servisi TAPDER''den Saðlýk Sen''e ziyaret Kýsa süre önce kurulan Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER) yönetimi Saðlýk Sen Ýl Yönetimini ziyaret etti. Ziyarete TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özerdemir, Rüstem Özerturan ve Mustafa Canbolat katýldý. Ziyarette Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eray Bayrak Üniversiteden Çin'e tepki! Hitit Üniversitesi Rektörlüðünden yapýlan açýklamada Çin yönetiminin Doðu Türkistan'da uyguladýðý zulme tepki gösterildi.tüm dünyanýn suskun bakýþlarý altýnda Doðu Türkistan'da uzun süredir büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðýný hatýrlatýldýðý açýklamada, "Çin yönetiminin 1949 yýlýndan bu yana yürüttüðü insanlýk dýþý politikalar ile Doðu Türkistan halký sistematik asimilasyona ve etnik temizliðe maruz býrakýlmýþ olup Çin Yönetiminin duyularýný yitirmiþ olan dünyanýn gözlerinin önünde Doðu Türkistan'a yönelik yýllardýr sürdürdüðü sistematik asimilasyon devam etmektedir. Çin yönetimi tarafýndan yýllardýr Uygur Türklerine karþý uygulanan büyük baskýlarla Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýz sessiz sedasýz kan ve gözyaþý dökmeye devam etmekte ve Doðu Türkistanlýlarýn gerek ferdi gerekse ailevi ve toplumsal mahremiyeti hiçe sayýlmaktadýr. Dinleri, dilleri, kimlikleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan Uygur Türklerine karþý yapýlan saldýrýlar karþýsýnda bütün dünyanýn, özellikle de Türk Ýslam Dünyasýnýn birlik, beraberlik ve dayanýþma ruhu içerisinde ortak bir tavýr ve duruþ sergileme zorunluluðu bulunmaktadýr. Hitit Üniversitesi olarak Çin yönetiminin, yýllardýr Doðu Türkistan'daki soydaþlarýmýza yönelik sürdürdüðü sistematik asimilasyonu þiddetle kýnýyoruz. Camileri, Kur'an kurslarýný baský altýna alan, binlerce Uygur Türkü soydaþlarýmýzý cezaevlerinde tutan ve þehit eden Çin yönetiminin yaptýðý insanlýk dýþý saldýrýlarý nefretle telin ediyoruz. Çin yönetiminin saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden Þehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve yaralýlara acil þifalar dileriz" ifadeleri yer aldý. Haber Servisi ile görüþen heyet, TAPDER'in çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Eray Bayrak, sendika olarak her sivil toplum kuruluþlarýna ayný mesafede olduklarýný kaydederek, "Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için elimizden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Bu konuda sizlerle de sorunlarýn çözümü bakýmýndan istiþare halinde olmalýyýz" dedi. Yasin YÜCEL Kurban kesim yerleri belli oldu Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim yerlerini belirledi. Komisyondan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya kurban kesim yerleri þöyle: "Mimar Sinan Mahallesi Semt Pazarý, Bahçelievler Mah. Bahar 7. Sok.(Aþýk Mahzuni Þerif Parký Doðusu) Eþref Hoca Cad. Anadolu 11. Sok.Modlife Arkasý, Buharaevler Mah.Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sokak, Ulukavak Mah., Çiftlik Mezarlýðý yaný Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak 3.Cad. (Askeriye yaný alan)., Ýkbalkent Çiftlik Pýnarý 7.Sokak, Gülabid Cami Güneyi., Tarým Et A.Þ.'ne ait Ýskilip yolu 4.km. Tarým Et Kombinasý, Ýskilip Yolu 1.km'deki hayvan pazarý, Dr. Sadýk Ahmet Cad., Hz. Ýbrahim Cami yaný" Haber Servisi Vekâlet yoluyla kurban kesimi bir yardým kampanyasý deðildir Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde vekaletle kurban kesimi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini belirterek sözlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk, "Mal ile yapýlan bütün ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurban da mal ile yapýlan ibadetlerden birisidir. Dolayýsýyla kiþinin kendi kurbanýný kendisinin kesmesi daha faziletli olmakla beraber, ihtiyaç durumunda vekâlet yoluyla baþkasýna da kestirebilir. Allah-ü Teâlâ Ayet-i Kerimede "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz. Fakat ona sizin takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr."(hac Suresi,3.Ayet)Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacda yanýnda getirdiði yüz kurbandan altmýþüçünü kendisi kesmiþ, geri kalanlarý kesmesi için de Hazreti Ali Efendimizi vekil tayin etmiþti.(müslim, Hac, 19) Vekâlet yoluyla kurban kestiren kiþi kendi bulunduðu yerde birisine vekâlet verebileceði gibi, baþka bir yerdeki kiþi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletiþim araçlarý ile verilebilir. Burada asýl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanýný kesmesi için yerine bir þahsý veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi þartýdýr. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kurban kesince; "Allah'ým! Sen Muhammed'den, aile halkýndan ve Muhammed'in ümmetinden kestiði kurbanlarýný kabul buyur." dedikten sonra, kurbanýný kesmiþtir. (Müslim, Edâhî 19) Kýsaca sýralayacak olursak kurban kesmek için tayin edilen vekil, Müslüman, kurban kesmeye ehil, güvenilir olmalý, çocuk, âma deli vs., olmamalý. Vekil asýl yerine geçtiðinden, vekilin vekil tayin etmesi de caizdir" dedi.vekâlet yoluyla kurban kesiminin bir yardým kampanyasý olmadýðýný ve olmamasý gerektiðini vurgulayan Aþýk, "Bu görevin bilincinde olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yetkilileri konuyu, bir ibadet anlayýþýyla ele almaktadýr. Böylece emanet edilen kurbanlar, büyük bir titizlik içerisinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Tamamen dini ve hayri olan bu organizasyonun her safhasý tam bir sorumluluk anlayýþýyla yerine getirilmektedir. Kurbanlar yurt içinde din görevlilerimizin nezaretinde, müftülüklerin ve belediyelerin uygun gördükleri hijyenik yerlerde, yurt dýþýnda din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerimizin rehberliðinde görevlilerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede sizlerin adýna ulaþtýrýlmaktadýr. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, bugün memleketimizdeki ve uzak memleketlerdeki fakirlere, özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayan ve açlýk ve sefalet içerisinde bulunanlar için, güvenilir kurumlara vekâlet vererek kurban göndermek caizdir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma ve muhtaçlara destektir. Kurban; Allah'a teslimiyetimizin test edildiði bir ibarettir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma arzusu ile yapýlan mali ve sosyal içerikli bir ibadettir. Kurban; Kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu geliþtirir. Kurban; Sosyal adaletin gerçekleþmesine katkýda bulunur.dini esaslara uygun vekaletle kurban kesim organizasyonunda vazgeçilmez adres; Türkiye Diyanet Vakfý'dýr. Bu sebeple, Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna yardýmcý olmak, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlarýn bir nebze olsun sýkýntýlarýný gidermek için aþaðýda adý geçen banka þubelerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile Kurbanlarýný vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýmýzýn 03 Ekim 2014 tarihine kadar tüm masraflar dâhil yurt içinde 575 TL, yurt dýþýnda 400 TL ücret yatýrmalarýný bekliyoruz. Kurbanlarýmýzla yurt içi ve yurt dýþýndaki kardeþlerimizin sofralarýnda buluþalým. Unutmayýnýz "hayra teþvik eden onu yapmýþ gibidir." O halde akraba, dost, arkadaþ ve komþularýmýzý bilgilendirip teþvik edelim. Bu hayýr ve dua yüklü kervana katýlarak onlarla birlikte bayram edelim. Ýþte o zaman her günümüz bayram, bayram sevincimiz umumi olur. Kesilecek olan Kurbanlarýnýzýn makbul, ibadetlerinizin kabul olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim" þeklinde kaydetti.vekâlet yoluyla kurban ücretlerinin yatýrýlacaðý banka þubeleri ise þunlar: Vakfýbank, Halkbank, T.C. Ziraat Bankasý, PTT iþ yerleri, Garanti Bankasý, Kuveyt Türk, Albarka, Akbank, Ýþ Bankasý ile Türkiye Finans Katýlým Bankasý' nýn bütün þubelerinde açýlan Türkiye Diyanet Vakfý Hesabý. Ýl ve Ýlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfý Þubelerine de en geç 3 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar yatýrýlmasý gerekmektedir. Ayrýca internet sitesinden de online olarak ödenebilir. Bahadýr YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Kimse Yok Mu'nun Türkiye kurban bedeli 600 TL Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneðinin Türkiye'de ve dünyada ki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu'nun geçtiðimiz yýl Türkiye de 81 ilde Dünya'da 68 ülkede kurban hissesi daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný kaydeden Erkal Aykaç, "Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz, gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu.ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu senede Kurban sevincini tüm dünya ya ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu Türkiye'de 81 ilde dünyada 100'ü aþkýn ülkede, ihtiyaç sahibi ailelerin kurban sevinci olmaya hazýrlanýyor" dedi.erkal Aykaç, "Bu bayram da evde yokuz! Bu bayram da hasretle yolunuzu bekleyenlerin umudunu yarým býrakmayýn sloganý ile hareket ediyoruz. Bu yýl kurban bedeli Türkiye 600 TL, Asya-Afrika 300 TL, Filistin 1000 TL ve diðer bölgelerde 450 TL olarak belirlenmiþtir. Kimse Yok Mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekalet veren binlerce yardým sever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Kurban kesim sürecini de deðerlendiren Aykaç, "Kurban Bayramý öncesinde Türkiye'de ve yurt dýþýnda kesim yapýlacak ülkelerde kurbanlýk vasfý taþýyan hayvanlar Kimse Yok Mu görevlileri tarafýndan özenle seçilir ve en uygun þartlarla satýn alýnýr yurt içinde ve yurt dýþýnda kesimlerin yapýlacaðý merkezlerde kurban kesimlerinin sorunsuz ve Ýslami usüllere uygun olarak yapýlabileceði, kesimler için gerekli teknik alt yapýya sahip ve Müslüman kasaplarýn istihdam edildiði kesimhanelerle anlaþma yapýlýr. Kesimlerin dernek gözlemcilerinin denetiminde yapýlmasý saðlanýr. Kesim esnasýnda tüm dini kurallara titizlikle riayet edilirken kurbanlar noter yetkilisi, din görevlisi ve Kimse Yok Mu gözetiminde baðýþçýlarýn isimleri tek tek okunarak, sýrayla kesilir. Her bir büyük baþ hayvan kesiminde ise 7 hisse sahibinin adý sýrayla okunduktan sonra kesim gerçekleþtirilir. Kurban etleri kesimden sonra (daha saðlýklý olmasý için)soðuk hava depolarýnda belli bir süre dinlendirilir.(afrika ülkeleri baþta olmak üzere bazý ülkelerde yeterli alt yapý bulunmadýðýndan kurban etleri hayvanlar kesildikten hemen sonra kesim merkezine davet edilen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr.) Dinlendirilen etler yað ve sinirlerinden ayrýlarak kemiksiz et halinde paketlenir. Paketlenen etler, þoklanarak dondurulur ve kesim merkezinden daðýtýmlarýn yapýlacaðý merkezlere soðuk hava tertibatlý araçlarla gönderilir. Daðýtým merkezlerine getirilen þoklanmýþ paketlerdeki kurban etleri kimse yok mu gönüllüleri tarafýndan hiç bekletilmeden önce den belirlenmiþ ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edilir" ifadelerini kullandý. Aykaç, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý. "Bu vesileyle hayýrseverlere ve gönüllü insanlara da seslenerek, siz de kurban baðýþlarýnýzla dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine gerçek bayramý yaþatmak için Bankasya Çorum Þubesindeki nolu hesaba kurban bedellerini yatýrabilecekleri gibi Mimar Sinan Mah. Cemilbey Caddesi No: 86/A dernek merkezine de bizzat gelip kurban bedellerini verebilecekler." Haber Servisi Uslu, Mýzrak çiftinin mutlu günlerine þahitlik etti Et, Balýk Kurumu eski Genel Müdürü ve 20. Dönem Kýrýkkale Milletvekili Recep Mýzrak'ýn oðlu Oktay Mýzrak hayatýný düzenlenen nikah töreni ile Övgü Uzunöz ile birleþtirdi.çiftin Nikah þahitliðini, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amir Salim Uslu, Ticaret ve Kültür eski Bakaný Agah Oktay Güneri, Türk Parlamenterler Birliði Onursal Baþkaný TBMM Eski Baþkan Vekili Denizli eski Milletvekili Hasan Korkmazcan ve Dönem Kýrýkkale Milletvekili Vahit Erdem yaptý. Uslu, çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 "Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini hayal kýrýklýðýna uðratýyor" Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "Türkiye tarýmý ve ekonomisi açýsýndan þekerpancarý tarýmý ve þeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceði, geliri ve istihdamý demektir" dedi. Þeker sanayinin, hayvancýlýk ve yem girdisi baþta olmak üzere þekerpancarý birçok konuda ülkemizin stratejik ürünlerinden olduðunu kaydeden Gül, "Þekerpancarý gibi sosyolojik, ekonomik ve de kültürel öneme sahip bir ürün üzerinde politik oyunlarýn parçasý yapmak insafsýzlýk etmektir. Ekonomiye her yýl milyarlarca TL katký sunan bir ürün ve sektör, bazýlarýnýn iþtahýný kabartýyor. Ýþte, bu yüzden þekerpancarý ile pancar þekeri ile oynanýyor. Milyonlarýn geleceðini umursamadan da lobilerle, uluslararasý tekellerle yasal düzenleme adý altýnda gelecek yok edilmek isteniyor. Bunun için Þeker Kanunu deðiþtiriliyor. Þeker Kanunu tasarýsý 'þeker' üzerindeki oyunlarý da açýða çýkarmaya baþladý. Kanunun deðiþtirilmesini isteyenler avuçlarýný ovalayarak bekliyorlar. Tüm güçleri ile þekerpancarýndan yapýlan þekerin yerini glikoz, izoglikoz, fruktoz þurubuna býraktýrmak isteyen lobiler var güçleriyle çalýþmaktadýrlar. Amaç ülkemizin, çiftçimizin çýkarý deðil, þekerpancarýnýn sürdürülebilir üretimi deðil, topluma saðlýklý, doðal þeker yedirmek ise hiç deðil" dedi. Þeker Kanunu deðiþikliði ile yapýlmak istenenlerin, glikozun kota kapsamý dýþýna çýkartýlmasý ve Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) kotalarýnýn artýrýlmasý hatta zamanla tamamen kaldýrýlmasý olduðunu kaydeden Gül, "Tasarýda kamuoyu algýsýný deðiþtirmek amaçlý olarak NBÞ`ler diðer þekerler adý altýnda gizlenmektedir. Bu durum üreticiyi ve de tüketiciyi kandýrmak anlamýna gelmektedir. Ayrýca, söz konusu Kanun tasarýsýnda "diðer þekerler için belirlenecek toplam A kotasý, ülke toplam A kotasýnýn %15`i olarak belirlenir" ifadesi yer almaktadýr. Bu þu anlama gelmektedir; diðer þekerler tanýmý içerisine gizlenen NBÞ`lerin %10 olan kotasý %50 artýþla %15`e çýkarýlmaktadýr. (Mevcut Kanunda Bakanlar Kurulu`nun %50 eksiltme veya artýrma yetkisi var). Pancar þekerine alternatif bir ürüne ayrýcalýk tanýnarak kota artýrýmýnýn tarým sektörünü ve pancar sanayinin desteklediði yan sektörleri olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr. Mevcut Kanunda bile AB ortalamalarýnýn çok üzerinde üretim kotasý verilen NBÞ`lerin kotasýnýn %15`e çýkarýlmasýnýn pancar þekeri sanayine, pancar üreticilerine etkisi çok büyük olacaktýr. 125 bin ton þekere karþýlýk gelen bu artýrým Doðu Bölgelerimizde yer alan 4 þeker fabrikasýnýn kapanmasý, 1 milyon ton pancarýn üretilememesi, yaklaþýk 200 bin dekar alanýn pancar üretimi dýþýnda kalmasý, en az 10 bin ailenin pancar üretiminden uzaklaþmasý anlamýna gelmektedir. Tasarý halindeki Þeker Kanunu ile Þeker Piyasasý Düzenleme ve Denetleme Kurulu`ndaki üye sayýsýnýn 7`den 5`e düþürülmesi ve üyelerin tamamýnýn ilgili Bakanlýklarýn önereceði kiþiler arasýndan seçilmesi öngörülmektedir. Üyelerin Bakanlar Kurulu tarafýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý temsilcileri ile sanayiyi temsilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, çiftçi örgütlerini temsilen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan önerilen ikiþer isimden birini seçmesiyle oluþturulacaðý ifade edilmektedir. Burada hemen fark edileceði gibi çiftçi örgütlerinin söz hakký yok ve tamamen Yürütmeye baðlý bir yapý ortaya konuluyor. Mevcut Kanun eleþtirilirken Kurumun ve Kurulun yapýsý anti demokratik olarak bulunurken, daha demokratik bir çözümün beklendiði Tasarýdan tam tersi bir durum ortaya çýkmaktadýr. Böyle bir yapý çiftçi örgütlülüðünü gözardý etmektir. Þekerpancarý ve pancar þekeri üzerindeki oyunlardan biri de þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesidir. Þeker fabrikalarý ülke ekonomisine olduðu kadar fabrikalarýnýn bulunduðu bölgelerde de bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da etkisini artýracak bir þekilde çalýþmaya devam etmelidir. Bundan hareketle þekerde özelleþtirme önemli bir konudur ve sadece ekonomik boyutlarý ile ele alýnamayacak kadar da hassasiyet göstermektedir. Eðer karar vericiler özelleþtirme konusunda ýsrarlý iseler bunu ABD ve AB`de olduðu gibi üretici örgütleri temelinde ele almalý ve üreticilerin de geleceðini düþünerek yapmak zorundadýrlar. Þeker tüm dünyada titizlikle korunan stratejik sektörlerin baþýnda gelmektedir. Sektör halen ülke ekonomisine yýlda yaklaþýk 3-3,5 milyar dolar katma deðer yaratmakta ve ülke nüfusunun en az %10`unun geçimini doðrudan veya dolaylý saðlamaktadýr. Ülkemizin içinde bulunduðu coðrafi ve stratejik konum göz önüne alýndýðýnda; iþlenmiþ tarýmsal ürünlerinin dünya pazarlarýna iletilmesi ile ilgili avantajýmýzýn önemi açýkça ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle þeker sanayi, Türkiye için hem ekonomik hem de sosyo-politik olarak son derece büyük önem taþýmaktadýr. Son yýllarda yaklaþýk 2,5 milyon ton pancar þekeri üretiminin daralmasýnýn hayvancýlýða yansýmasý 6,3 milyon ton yaþ pancar küspesinin ve 800 bin ton melasýn kullanýlamamasý þeklinde olmuþtur. NBÞ kota oranlarýnýn ülkemizde AB ülkelerine oranla yaklaþýk 3 katý oranýnda fazla uygulanmasýnýn sadece et üretimine olumsuz yansýmasý yaklaþýk 200 bin ton olduðu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak; bir kanundan öncelikle beklenen, koþullarýn daha da iyileþtirilmesi, vatandaþýn çýkarýnýn gözetilmesi, ülkenin stratejik ürünlerinin korunmasýdýr. Oysa Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini ve doðal þeker üretim sektörünün aktörlerini hayal kýrýklýðýna uðratmakta ve derin kaygýlar yaratmaktadýr. Kanun tasarýsý on yýllardýr elde edilmiþ çiftçi ve çiftçi örgütlerinin haklarýný elinden almakta, buna karþýlýk uluslararasý lobileri, yani NBÞ üreticilerini güçlendirmektedir sayýlý Þeker Kanununda bazý gereksinimlerden hareketle kuþkusuz deðiþikliðe gidilebilir. Fakat bu deðiþiklikler ülkemiz çýkarýna, üreticimiz çýkarýna, sektörün haklarýný korumak adýna olmalýdýr. Bu hali ile ülkemize, üreticimize hizmet etmeyen tasarý, %10`luk üretimi temsil eden NBÞ`yi, %90`ý temsil eden pancar þekerine tercih etmektedir. Bu deðiþiklikler kimlerin uðruna yapýlmak istenmektedir. Kanunlar, yasal düzenlemeler her þeyden önce kamu çýkarý gözetilerek hazýrlanmalýdýr, çýkarýlmalýdýr. Aksi takdirde ortaya çýkacak faturanýn ekonomipolitik ve sosyo-politik maliyeti aðýr olacaktýr. Bu nedenle; "Türkiye`nin þekeri ile oynamayýn" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi SP Merkez Ýlçeden hasta ziyaretleri Saadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi geçtiðimiz cumartesi günü Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yatan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastalarýn ve hasta yakýnlarýnýn sorunlarýný dinleyen Saadet Partililer onlara karanfil takdim ederek bir nebze olsun moral verdiler ve geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Saadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi ayrýca acil serviste bulunan hastalarý da ziyaret ettiler. Hastane bünyesinde bulunan saðlýk çalýþanlarýna ve tüm görevlilere de karanfil vererek görevlerinde baþarýlar dilediler. Haber Servisi Bayat Anadolu Lisesi "Matematik ve Zeka Oyunlarý"na katýldý Bayat Anadolu Lisesi Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý" yarýþmasýna katýldý. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, Bayat Anadolu Lisesi olarak matematik öðretmeni Emre Batumlu tarafýndan hazýrlanan 12/B sýnýfý öðrencileri Vildan Esenkaya, Ahmet Selçuk Demir ve Kader Þahin ile yarýþmaya katýldýklarýný söyledi. Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk isimli etkinlikte 8 soru sorulurken öðrenci Ahmet Selçuk Demir 7 soruya tam ve doðru cevap verdi. Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, " eðitim öðretim yýlý açýlýþýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkanýn gelmesi ve Hitit üniversiteyle iþ birliði yapýyor olmak izlere mutluluk vermektedir. Ayrýca Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk isimli etkinlikte baþarýlý olan öðrencimiz Ahmet Selçuk Demir ve matematik öðretmenimizi tebrik ederim" dedi. Haber Servisi Salim Uslu Çenesiz'den Uslu'ya teþekkür Eðitim Sen yarýn greve gidecek Eðitim Sen Çorum Þubesi yarýn grev yapacak. Eðitim Sen'den konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarý sürekli katlanmakta, her eðitim-öðretim yýlý giderek aðýrlaþan bu sorunlar ve çeliþkiler eþliðinde açýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý ise, her yýl çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarýyla baþta eðitim emekçileri olmak üzere, öðrenci ve velileri sürekli maðdur etmektedir.gerek AK Parti Hükümeti gerek onun Milli Eðitim Bakanlýðý sorunlarý giderici çalýþmalar yapmak yerine sorunlara yeni sorunlar, saldýrýlarýna yeni saldýrýlar eklemektedir" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "AK Parti Hükümetinin eðitime, eðitim ve bilim emekçilerine yönelik saldýrýlarýna dur demek ve bir kez daha uyarmak için, öðretmene rotasyon, kadrolaþma, performans, anadilinde eðitim hakkýný kullandýrmama, özel okullara kaynak aktarma, eðitimdeki muhafazakarlaþtýrma, güvencesiz, kuralsýz ve angarya çalýþma, üniversitelerdeki akademik özgürlüðü ortadan kaldýran uygulamalarý karþýsýnda taleplerimizi bir kez daha dile getirmek için 24 Eylül günü grevdeyiz. Haklarýmýza ve çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmak için 24 Eylül Çarþamba günü saat 10.00'da Özdoðanlar kavþaðýnda toplanarak Saat Kulesi meydanýna yürüyoruz. Tüm halkýmýzý haklarýmýza ve çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmak için yapacaðýmýz bu greve destek olmaya çaðýrýyoruz" denildi. Haber Servisi mektubu ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, demiryolunun geldiði son noktadan dolayý Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür mektubu gönderdi. Çenesiz teþekkür mektubunda, "62.Hükümet programýnda yer alan "Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu" projesi için göndermiþ olduðunuz teþekkür ve iyi dilek mektubunuzu almýþ bulunuyorum. Nezaketiniz için teþekkür Erdem Çenesiz ederim. Ýsmet Paþanýn Çorum'u ziyaret ettiði 1925 yýlýndan bugüne kadar beklenen Demiryolu rüyasý gerçek oluyor. Ortak akýl, ortak çaba ve ekip çalýþmasý ile bugünlere geldik. Bu mutluluðu hep birlikte yaþýyoruz. Çorum sanayisine de büyük katkýlar sunacak Demiryolu Projesinin ilimize ve ülkemize hayýrlý uðurlu olsun. Selam ve sevgilerimle" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Erkekliðe ilk adýmý attý Avukat Talat ve Selin Arman çiftinin oðullarý Güney Çaðan Arman sünnet olarak ailesine ilk mürüvvet sevincini yaþattý. Güney Çaðan Arman'ýn sünnet düðünü geçtiðimiz gün Anitta Otel de gerçekleþtirildi ve çok sayýda davetli katýldý. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ Cenaze Þoförü Taksicilikte ilk günü olan þoförün taksisine binen müþteri þoföre bir þey sormak için hafifçe omzuna dokunur. Omzuna dokunulmasýyla Þoför bir çýðlýk atýp, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldýrýma çýkýp, bir vitrinin önünde arabayý durdurur ve arkaya dönüp müþteriye: Bir daha bunu yaparsan Kelime Avý YAÞAM gözünü patlatýrým! diye baðýrýr. Müþteri; Ufacýk dokunmanýn sizi bu kadar korkutup sýçratacaðýný düþünemedim, özür dilerim; der. Kendini toparlamýþ olan þoför, müþteriye dönüp: Haklýsýnýz, sizin kabahatiniz yok, bugün benim taksicilikte ilk günüm, 25 senedir cenaze arabasýnda þoförlük yapýyordum da! Günün Sudoku Bulmacasý Bu lens, ameliyat sonrasý Görmeyi kolaylaþtýracak Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, katarakt ameliyatlarýndan sonra hastalarýn daha iyi görmesini saðlayacak bir mercek geliþtirdi. Prof. Dr. Baykara, hemen her koþulda her þekilde göz içerisine takýlabilme avantajýna sahip merceðin patentini de aldý. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, çalýþma grubunda yer alan Dr. Halim Özdemir ve Mekatronik Mühendisi Ýbrahim Harmankaya ile birlikte, dört yýldýr sürdürdükleri yeni bir göz içi merceði araþtýrmasýný baþarýyla sonuçlandýrdý.dünya'da katarakt nedeni ile yýlda yaklaþýk 20 milyon ameliyat yapýldýðýný ve hastalara ameliyat sonrasý iyi görmeleri için göz içi mercek takýldýðýný ancak bazý hastalarýn gerek göz içi merceði takýlmasý aþamasýnda veya sonrasýnda problemler yaþayabildiðini belirten Prof. Dr. Mehmet Baykara, yeni geliþtirilen lensin ise ameliyatý yapan hekimlere problemli olgularda daha baþarýlý sonuçlar alabilme imkâný verdiðini söyledi. HER GÖZE TAKILABÝLECEK BÝR GÖZ ÝÇÝ LENS Prof. Dr. Mehmet Baykara'nýn verdiði bilgiye göre, katarakt cerrahisi yapýlan hastalarda katarakt temizlendikten sonra göz içerisine suni mercek (lens) takýlarak hastanýn katarakt öncesi görme düzeyine ulaþmasý saðlanýyor.çok çeþitli yapý maddeleri ile üretilmiþ, farklý þekillerdeki bu merceklerden uyanlar hastalara takýlýyor. Kimi zaman gözün durumu, bazen cerrahinin gidiþatý nedeni ile hastaya ameliyat sonrasý takýlmasý planlanan lens uymayabiliyor.prof. Mehmet Baykara ve ekibinin patentini aldýðý ürün ise göz içerisindeki durum ne olursa olsun, hemen her koþulda her þekilde göz içerisine takýlabiliyor. Yeni geliþtirilen merceðin hem problemsiz giden bir ameliyatta, hem de planlanan þekilde gitmeyen ve problem çýkan ameliyatlarda hekimin tercihine göre, göz içerisine istenebilecek tüm þekillerde sorunsuzca takýlabilecek biçimde tasarlanmýþ. Bu avantaj, mercek takmak için hastanýn yeniden ameliyata girmesine gerek býrakmýyor. BAÞKA PROJELER YOLDA Çalýþma grubundaki arkadaþlarý ile birlikte göz hastalýklarý alanýnda kullanýlabilecek çeþitli aletler ve özellikle katarakt ve göz tansiyonu (glokom) tedavisi için araçlar üzerinde de çalýþtýklarýný ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baykara, üniversitelerin temel amaçlarýndan birinin de bilime katkýda bulunmak olduðunu, Uludað Üniversitesi'nin de ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi ile bu yolda önemli bir adým attýðýný ifade etti. (CÝHAN) Basit sandýðýnýz unutkanlýklar Alzheimer habercisi olabilir Yerli Dizi 19:55 20:00 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Recep Ývedik 2 Recep'in tek yakýný, babaannesidir. Babaannesi, Recep'in yaþadýðý sarhoþ, aylak ve avare hayatý býrakýp iþ bulmasýný, evlenmesini ve saygýnlýk kazanmasýný ister. Recep, babannesinin istekleri için harýl harýl kendisine iþ aramaktadýr. Recep Ývedik her iþe gider, gittiði iþlerde de ortalýðý birbirine katar. Kuzeni Hakan'ýn yakýn çevresi çok geniþ olduðu için sahip olduðu iþyerinde ona yeni bir iþ verir. Torpilli Recep, bir yandan iþyerinde terör estirirken, bir yandan da iþi öðrenecektir.oyuncular : Þahan Gökbakar, Efe Babacan, Gülsen Özbakan, Gülþah Þahin Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Nöroloji Uzmaný Dr. Azad Koçkaya, unutkanlýðýn herkesin zaman zaman yaþadýðý bir sorun olduðunu ifade ederek, "Stres, yoðun iþ ortamý ve yorgunluk gibi faktörler yaþadýðýmýz basit unutkanlýklarýn kaynaklarýdýr. Basit sandýðýmýz unutkanlýklarla karýþtýrdýðýmýz alzheimer hastalýðý ise yaþam kalitemizi düþürüp, saðlýmýz açýsýndan ciddi boyutlara varabilecek önemsenmesi gereken bir rahatsýzlýktýr." dedi.alzheimer sýklýkla 65 yaþýn üzerindeki kiþilerde görüldüðünü aktaran Acýbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Azad Koçkaya, kadýnlarda bu rahatsýzlýðýn biraz daha sýk rastlandýðýný dile getirdi. Dr. Koçkaya, þu bilgileri verdi: "65 yaþýn üstündeki ortalama her 15 kiþiden birinde bu hastalýðýn görüldüðü ortaya çýkmaktadýr yaþýn üzerindeki her iki kiþiden birinde alzheimer görülmektedir. Ayrýca bu hastalýk sadece 65 yaþ üzerinde deðil, kýrk ve ellili yaþlarda da ortaya çýkabilmektedir."dr. Koçkaya, alzheimerin yaþ ilerledikçe daha çok yeni bilgileri öðrenme güçlüðü ve unutkanlýkla ortaya çýkan, hafýza, konuþma gibi durumlarda sorunlar yaþayan ve sonunda günlük yaþamýn gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açtýðýný ifade etti. Koçkaya, bu hastalýktan korunmak için günlük yaþamýmýzda beyin kaynaklý bazý uyarýlara dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, alzheimer belirtilerini þöyle sýraladý: "Günlük yaþamý etkileyecek kadar unutkan olmak (kiþilerin adlarýný, olaylarý hatýrlayamamak). Gündelik iþleri yapamamak (yemek yapamamak gibi). Kelimeleri bulurken zorlanmak. Tarihleri ve bilinen yollarý hatýrlayamamak. Çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekmek. Hesap yapamamak, pratik düþünmede zorluk çekmek. Eþyalarýn yerlerini karýþtýrmak (koyarken baþka yere koymak). Davranýþlarda ve ruh halinde deðiþiklik. Karakter özelliklerinin deðiþmesi, insanlarý suçlamak. Sorumluluk sahibi olmaktan kaçmak." (CÝHAN) 20:00 Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. Linkin Park Linkin Park, ABD'li rock grubudur. 1996'da Xero adýyla kurulduðundan beri 80 milyondan fazla albüm satmayý ve iki Grammy ödülü kazanmayý baþarmýþtýr. Mtv ödülleri ile de ünlüdür. ayrýca,p2p programlardan korsan müzik davalarý da fazladýr. Ýlk albümleri Hybrid Theory ile büyük bir baþarý kaydetmiþlerdir. Bu albüm dünyada 21.yüzyýlýn en fazla satan albümü olarak bilinir.2005 yýlýnda Gold CD ile bu baþarýlarý belgelenmiþtir.[4] Ýkinci albümleri Meteora ile ise bu ünlerini devam ettirdiler ve Billboard 200'de ilk sýrayý 2003'te aldýlar. Bu baþarýlarý onlarýn albüm turneleri ve dernek konserlerini de baþlatýyordu. Linkin Park konser þovlarýyla da ünlü bir gruptur.meteora ve Hybrid Theory albümleri ile daha çok nu metal tarzýný icra eden grup[6], daha sonra, 2007 yýlýnda çýkardýklarý Minutes to Midnight ile bu türden uzaklaþýp alternatif rock türünde çalýþmalar vermeye baþlamýþlardýr. Billboard 200 listesinde bu albümle yeniden ilk sýrayý alarak piyasa sürülmesinin ilk haftasýnda bu listeye oturma baþarýsýný göstermiþtir.linkin Park kendi çýkardýklarý bu albümlerin yaný sýra yaptýklarý düetlerle de dikkat çekmiþlerdir. Bunlardan en kayda deðerleri Jay-Z ve Busta Rhymes ile yaptýklarý düetlerdir. Bu düetlerin baþlýcalarý; Numb/Encore (jay-z), We Made It (B.Rhymes) þarkýlarýdýr. Rock'n Coke kapsamýnda 19 Temmuz 2009'da Türkiye'de sahne almýþlardýr. Ýstanbul Park'ta gerçekleþen bu büyük konseri yaklaþýk 50 bin kiþi izlemiþtir. A Thousand Suns ise 2010 yýlýnda çýkmýþtýr ve ilk haftasýnda adet satarak Bilboard 200'de yine 1. sýraya yerleþmiþlerdir. ÇÝÇEK BÖREÐÝ Malzemeler 3 Adet Yufka 2 Adet Yumurta Aký 150 gr Beyaz Peynir 1/2 Demet Maydanoz Sývý Yað Yemeðin Tarifi Yufkalarý düz ve temiz bir zemine üst üste dizelim. Bir su bardaðý ile keserek yuvarlaklar çýkaralým. Küçük bir kapta yumurtalarýn aklarýný beyaz peyniri, ince kýyýlmýþ yarým demet maydanozu karýþtýralým. 5 adet yuvarlak yufka parçasýný alalým. Her yuvarlaðýn orta yerine peynirli harçtan bir miktar koyalým ve üst üste "Biz birleþtirmek için geldik, Ayýrmak için deðil." Hz.Mevlana dizelim. En Üstteki yuvarlaðýn üzerini boþ býrakalým. Yuvarlak parçalarýn orta yerine parmaðýmýz ile bastýralým.çiçek þeklini alan parçalarýn bütünlüðünü bozmadan bol, kýzgýn yaðda kýzartalým. Fazla yaðýný süzmek için kaðýt mutfak havlusunun üzerine çýkaralým. Sýcak olarak servis yapalým. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Kara Para Aþk 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:15 Kapýcýlar Kralý 22:05 Ölümcül Dövüþ Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Recep Ývedik 2 22:30 Muhteþem Yüzyýl Yerli Sinema Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða 23:15 Þansa Davet Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Seksenler 23:00 Dizi Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi 23:00 Maceracý

9 YILDIZ HABER 9 Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum Belediyespor'a gelir saðlamak amacýyla yaptýðý otopark ihalesini yargýya taþýdý. Atlas, Çorum Belediyesinin otopark ihalesinde görevi kötüye kullandýðý ve ihaleye fesat karýþtýrdýðý iddiasýyla, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazý belediye meclis üyeleri ile birlikte dün Çorum Adliyesi'ne giden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin usulsüz yapýldýðý iddiasýyla ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Hazýrlýk Bürosu'na dilekçe verdi. Suç duyurusu öncesinde Adliye binasý önünde basýn açýklamasý yapan Cengiz Atlas, Çorum Belediyesinin Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddelerinin büyük bölümünü kapsaman alaný 1 yýllýðý 41 bin lira gibi son derece cüzi bir rakamla Çorum Belediyespor'a verdiðini, bu rakamýn gerçek deðerinin çok altýnda olduðunu, ihaleye de baþka katýlýmcýlarýn girmesinin engellendiðini, rekabet þartlarý oluþmadan ihale yapýldýðýný belirterek, Çorumlunun parasýnýn heba olmasýný izin veremeyeceklerini anlattý. CHP olarak herhangi bir spor kulübüne belediye tarafýndan yardým yapýlmasýna kesinlikle karþý olmadýklarýný, tüm amatör ve profesyonel kulüplere ayrýmsýz, tarafsýz bir þekilde, ötekileþtirmeden belediyenin imkanlarý ölçüsünde yardým yapýlmasýný istediklerini dile getiren Atlas, ancak bu yardým ve desteklerin usulsüz ve þaibeli olmasýna da karþý olduklarýný kaydetti. Bir ihaleye baþka katýlýmcýlarýn girmesini engellemenin pis kokular ortaya çýkartacaðýný söyleyen Atlas, ihalelerin açýk ve þeffaf yapýlmasýný istediklerini söyledi. Ayak oyunlarý ile yapýlan her türlü ihaleye karþý olduklarýnýn altýný çizen Atlas, "Çorum Belediyesi adý geçen caddeleri yýllýðý 41 bin lira gibi bir bedelle ihaleye verdi ancak elde edilecek gelir çok daha üst seviyelerde. Bu para Çorum'un parasýdýr. Bizler de CHP olarak halkýmýzýn parasýnýn baþka birilerinin cebine aktarýlmasýna kesinlikle izin vermeyeceðiz. Çorumlunun bir kuruþ parasýný kimseye yedirtmeyeceðiz. Bu noktada kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz. Çorumlunun hakkýný savunmak için gereken her türlü yola baþvuracaðýmýzýn bilinmesini istiyorum" dedi.ýhale þartnamesinde ihalenin 500 araçlýk yapýlmasýna karþýlýk, yaptýklarý incelemede en az 1000 araçlýk olduðunu tespit ettiklerini, bunun yanýnda 41 bin liraya Belediyespor'a verilen ihalenin 391 bin TL'ye baþka bir kiþi ya da kuruma verildiði yönünde de bilgi aldýklarýný iddia eden Cengiz Atlas, "Bu rakamlar bile ihalenin ne kadar yanlýþ olduðunun, kamunun ne kadar zarara uðratýldýðýnýn açýk bir göstergesidir. CHP olarak Çorum halkýnýn parasýnýn bu þekilde adeta peþkeþ çekilmesine izin vermeyeceðiz" diye konuþtu. Yapýlan ihalenin iptal edilerek ilgililer hakkýnda kamu davasý açýlmasý talebiyle Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunan Atlas, þüpheliler; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyonu Baþkaný Gadenfer Öztürk ve Ýhale Komisyonu Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda gereðinin yapýlmasýný talep etti. Bahadýr YÜCEL Eðitim Sen grevine SES'te destek verecek Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, Eðitim Sen tarafýndan yarýn gerçekleþtirilecek olan greve destek verecek. SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bilindiði üzere konfederasyonumuza baðlý sendikamýz Eðitim Sen SEN yaþanan antidemokratik, baskýcý, totaliter uygulamalara dur demek için 24 Eylül 2014 Çarþamba günü hizmet üretiminden gelen gücünü kullanacak, greve çýkacaktýr. Eðitim Sen'in kamusal, demokratik, bilimsel, laik ve anadilinde eðitim talebi sadece eðitim emekçilerinin deðil, çocuklarý tek tipleþtirilerek gelecekleri ipotek altýna alýnmak istenen tüm velilerin, hepimizin talepleridir. Bu nedenle sadece KESK'e baðlý sendikalarýn üyeleri olarak deðil, öðrenci velileri olarak geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de alan eylemlerine en güçlü katlýmý saðlamak eðitim alanýnda yaþanan saldýrýlarýn püskürtülmesinde son derce önemlidir. Bizde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak 24 Eylül Çarþamba günü alanlarda olacaðýz" denildi. Haber Servisi Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis baþkan yardýmcýsý Levent Çöphüseyinoðlu, TSO yönetim kurulu ve oda meclis üyeleri hazýr bulundular. TSO aylýk meclis toplantýsýnýn ardýndan dilek ve temenniler bölümünde ayný zamanda Sabri Baþköy'ü aðýrlama imkaný buldular. Baþaranhýncal:' Çorumlular olarak Valimiz Baþköy'e duacýyýz' Toplantý sonrasý ilk konuþmayý yapan TSO Yönetim kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy'ün Çorumda görev yaptýðý süre içerisinde hassas ve büyük bir sorumluluk örneði sergilediðini ifade ederek,"sayýn valimizin burada ne kadar süre görev yaptýðý ve nereye gittiðinden daha ziyade Çorumda kaldýðý süre içerisinde memleketimize býrakmýþ olduðu önemli hizmet izleridir. Biz Çorumlular olarak valimizin hemen her konuda hassasiyetini, titiz görev anlayýþýný devlet ile milletini bütünleþtiren kaynaþtýran toplumun her kesminin teveccühüne mahsar olmuþ bir Vali olarak sayýn Sabri Baþköy'ü daima hatýrlayacaðýz" dedi. TSO Yönetim kurulu baþkaný Çetin baþaranhýncal TSO Yönetim kurulu adýna Vali Baþköy'e baþarýlarýndan dolayý Plaket taktim etti. Val Sabri Baþköy: Çiçek olana bal olmak kolaydýr. Veda Konuþmasýna duygu yüklü sözlerle baþlayan Vali Sabri Baþköy," Önemli olan hizmet etme yerleri ve zaman süresi deðildir. Çorum halkýný ilk geldiðim günden baþlamak üzere daima sevdim ve seveceðim. Siz Çiçek olursanýz bizlere bal yapmak kolay olmuþtur. Önemli olan Devlet ve millet bütünlüðünü her alanda saðlayabilmektir. Görevde kaldýðýmýz süre boyunca bu hassasiyetlere dikkat etmeye çalýþtýk. Asla ödül ve tebrik beklemedik. Bu bizim asli vazifemizdir. Olmasý gerekenlerdir. Günahý ile sevabý ile oluþturulan çorbada sizler de baþta olmak üzere herkesin tuzu bulunmaktadýr. Önemli olan da budur. Çorum kardeþliðinin ilelebet devam etmesi temennisi ile herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.yasin Yücel Polis avukatlarý: Ceza almadýklarý taltif soruþturmasýndan gözaltýna alýndýlar Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Memur Suçlarý Soruþturma Bürosu savcýlarýndan Alper Türkmen, 17 polis hakkýnda 'Usulsüz taltif' iddiasýyla gözaltý kararý çýkardý.sabah erken saatlerde yapýlan gözaltýlar hakkýnda daha önce soruþturma yapýldýðýný ve kavuþturmaya yer olmadýðýna iliþkin kararýn verildiðini belirten polis avukatý Ýbrahim Lökoðlu, "Disiplin soruþturmasý müvekkillerle ilgili ile taltiflerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu tarafýndan bir soruþturma açýldý. Benim müvekkillerim ve birçok polis hakkýnda Yüksek Disiplin Kurulu tarafýndan karar verildi ve ceza kovuþturmasýna yer olmadýðýna kararý çýkmýþtý. Bu dosyada herhangi bir müvekkiller aleyhine bir þey olduðunu düþünmüyoruz." dedi. Savcý Alper Türkmen'in talimatýyla Ankara Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, eski Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik Daire Baþkaný Bekir Akarsu'nun da aralarýnda bulunduðu 17 polisi gözaltýna aldý. Sözkonusu 'Usulsüz taltif' iddialarý, daha önce Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu müfettiþleri tarafýndan incelenmiþ ve soruþturmaya gerek olmadýðý yönünde karar verilmiþti. Gözaltýna alýnan polisler adýna avukatlarý da bugün Ankara Emniyet Müdürlüðü önünde bir basýn açýklamasý yaptý. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.hükümsüzdür Ramazan Altun

10 YILDIZ HABER 10 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

11 YILDIZ SPOR 11 Sebat'ýn kupada projesi var Hitok yarýþlarý 28 Eylül'de Spor Toto 3. Lig 1. grup ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat hafta sonu alýnan 4-0'lýk Bursa Nilüfer maðlubiyetinin ardýndan kelimenin tam anlamýyla kenetlenerek kupada bugün oynayacaklarý Denizlispor maçýna konsantre oldu. Basýn Sözcüsü Alper Bektaþ, henüz ligin baþýnda sayýlabilecek bir zamanda alýnan bu maðlubiyet ile morallerin bozulmamasý gerektiðini belirterek, "Takýmýmýzýn bu tür zor zamanlarda taraftarlarýmýzýn desteðine daha çok ihtiyacý var. Bu sebeple de destek bekliyoruz" dedi. Bektaþ, alýnan maðlubiyeti bir iþ kazasý olarak nitelendirdiklerine deðinerek, "Oyuncularýmýz konunun hassasiyetinin farkýndalar. Takým ve yönetim olarak birliðimizi muhafaza ediyoruz. Hocamýzdan ve oyuncularýmýzdan memnunuz. Hocamýzýn ve oyuncularýmýzýn ilerleyen haftalarda bizi mahcup etmeyerek baþarýlý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Yeni kurulmuþ bir kadro olmamýzdan dolayý da bir uyum süreci yaþadýðýmýzý söyleyebilirim. Aldýðýmýz bu maðlubiyeti de ilk haftalarda bir ikaz olarak algýlayýp, önümüzdeki maçlara daha iyi hazýrlanacaðýz" ifadelerini kullandý."takýmýmýzý kötü zamanlarda da yalnýz býrakmasýnlar" Öte yandan Kulüp Baþkaný Zeki Öztürk ise, takýmýn daha iyi olacaðýný ifade ederek, "Yeni ve iyi bir kadro oluþturduk. Takýmýmýzýn uyum süreci geçirdiði inancýndayým. Son maçta da takýmýmýzýn kötü futbol sergilediðini düþünmüyorum. Gördüðümüz talihsiz bir kýrmýzý kart ise sonuca yansýdý diye düþünüyorum. Ancak takýmýmýzýn bu maðlubiyeti telafi edeceði inancýndayým. Biz taraftarýmýzdan sadece kendi evimizde oynayacaðýmýz maçlarda destek istiyoruz. Takýmýmýzý kötü zamanlarda da yalnýz býrakmasýnlar. Bu takým Akçaabat'ýn ve Trabzon'un takýmý" diye konuþtu. TPFD''den taraftara çaðrý! 28 Eylül Pazar günü yapýlacak olan Hitit oto drag yarýþmalarýna þimdiye kadar toplam 40 yarýþmacý ön kayýrlarýný yaptýrdý. Kayýtlarýn açýlmasý ile birlikte Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat illerinden yaklaþýk 40 yarýþmacý ön kayýtlarýný yaptýrarak yarýþmalar için müracaat yaptý. Hitok baþkaný Mehmet özenç yaptýðý yazýlý açýklamada yarýþma ile ilgili olrak þu bilgileri verdi, Hitit Oto drag yarýþmasý 28 Eylül Pazar günü Akkent Toki yolu üzerinde yapýlacaktýr. Motor sporlarý tutkunlarýnýn merakla beklediði Oto Drag yarýþmasýna bu yýl da ilgi oldukça fazla. Kayýtlarýn açýlmasýyla beraber Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat ilindeki yarýþmacýlar ön kayýtlarýný yaptýrdý. Bu yýl yine 7 kategoride yapýlacak yarýþlara 40 sporcunun katýlmasýný bekleniyoruz. Heyecan dolu dakikalarýn yaþanacaðý Hitit Oto Drag yarýþmasýna tüm Çorum halký davetlidir; (Spor servisi) HÝTÝT OTO DRAG YARIÞ- MASI 28 EYLÜL 2014 PAZAR 14:00 'da Hitok Mahalli Oto Drag Yarýþý Tarih : 28 Eylül 2014 Pazar Yer : Akkent Toki Yolu 1. Km (Su Dünyasý Giriþi) Kayýtlarýn açýlmasý :22 Eylül 2014 Pazartesi Saat: 09:30 Kayýtlarýn Kapanmasý : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 12:30 Brifing : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 12:45 Yarýþmanýn Startý : 28 Eylül 2014 Pazar Saat: 14:00 Kategoriler; Sýnýf 1) cc Sýnýf 2) 1401cc cc Sýnýf 3) Süper 1600cc (Gti,Gsi,Vts,Vti,Rc,Si) Sýnýf 4) 1601cc cc Sýnýf 5) 2001cc cc Sýnýf 6) 2701cc ve üzeri Sýnýf 7) (4x4) 4 Çeker Araçlar. (Spor servisi) Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði (TPFD) Baþkaný Ayhan Akbin, sezonunun üç haftalýk bölümünde futbolculara yönelik tepkiler nedeniyle, taraftarlarý sakin ve duyarlý olmaya davet etti. Akbin, yaptýðý yazýlý açýklamada, tribünlerden futbolculara yönelik tepkilerin dikkat çekici hale geldiðini belirterek, þu ifadeleri kullandý: "Profesyonel futbolcularýn da önce insan, hem de herkesten daha duygusal olduklarý unutulmamalýdýr. Üstelik de kendi taraftarlarýndan gelen bu tepkilerin onlarý olumsuz etkileyeceði, dolayýsýyla bu tavrýn kendi takýmýnýn aleyhine olacaðý bilinmelidir. Bu baðlamda bütün taraftarlarý daha sakin ve duyarlý olmaya davet ediyorum" dedi. (Spor servisi) 2100 Yýlýnda 11 Milyar Olacaðýz 2013 yýlýnda Birleþmiþ Milletler in hazýrladýðý bir raporun uzantýsý olan araþtýrmaya göre büyümenin bu yüzyýl içerinde yavaþlamasý beklenmiyor. Dünya nüfusunun 7 milyar olduðunu belirten uzmanlar son yirmi yýldýr nüfusun 9 milyara çýktýktan sonra artýþýn yavaþlayabileceðini ve düþmeye baþlayabileceðini düþünüyorlardý. Ancak ülke istatistiklerini, uzman tahminlerini, doðum oranlarýný, ölümleri ve uluslararasý göçü de kapsayan bu yeni araþtýrma, dünya nüfusunun 2100 yýlý itibarýyla 11 milyara ulaþacaðýný tahmin ediyor.dünya nüfusundaki en büyük artýþýn Afrika kýtasýnda yaþanacaðýný tahmin eden araþtýrma, önümüzdeki 85 yýl içerisinde kýtanýn nüfusunun 3 buçuk milyardan 5,1 milyara ulaþmasýný öngörüyor.araþtýrmanýn uzmanlarýndan biri olan Birleþmiþ Milletler Nüfus Dairesi Müdürü John Wilmoth, önceki tahminlerde araþtýrmacýlarýn, Afrika nýn nüfusundaki deðiþikliklerin diðer ülkelerdeki demografik deðiþiklikleri izleyeceðini düþündüklerini ve doðum kontrol yöntemlerinin kullanýmýnýn artmasýyla, nüfus artýþýnýn yavaþlayacaðýný tahmin ettiklerini belirtti. Ancak tahminler doðru çýkmadý. Doðum kontrol yöntemlerinin kullanýmýnýn tahmin edilenden daha az arttýðýný belirten Wilmoth, bu nedenle doðurganlýk oranýnýn daha yavaþ azaldýðýný ve dolayýsýyla nüfusun arttýðýný belirtiyor.birleþmiþ Milletler ve Washington Üniversitesi nin ortaklaþa düzenlediði araþtýrma Asya kýtasýnýn nüfusunun 2050 yýlý itibariyle bugünkü 4,4 milyardan, 5 milyara çýkacaðýný öngörüyor. Artan dünya nüfusunu beslemeyle ilgili kaygýlarýn tahmin edilenden daha az olduðunu da belirten Birleþmiþ Milletler Nüfus Dairesi Müdürü John Wilmoth, gýda üretimi konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiðini, son 50 yýl içerisinde gýda üretiminin nüfus artýþýný geçtiðini belirtti. Türkiye'ye göç dalgasý sürüyor IÞÝD'in Suriye ve Irak'taki ilerleyiþi Türkiye'ye 'dalga dalga göç' þeklinde yansýyor. Hem sýðýnmacýlarý hem de sýnýra yakýn bölgelerdeki yerel halký korumak için Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði ile birlikte çalýþan Türk hükümeti, IÞÝD saldýrýlarý sürdükçe sýðýnmacýlar için 'açýk kapý politikasý'ný sürdürecek. Bu süreçte Batýlý müttefiklerden daha çok yardým bekleyen Ankara, yaklaþan kýþ koþullarýna karþý devletin tüm kurumlarýný seferber etti. Çalýþmalarýný bütünüyle sýnýr bölgesine çeviren Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Baþkaný Fuat Oktay, IÞÝD saldýrýlarýndan kaçarak Türkiye'ye giriþ yapanlarýn sayýsýnýn 130 bini bulduðunu açýkladý. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði de göç dalgasýnýn ne kadar önemli bir boyutta olduðunu açýklamak için ilk 24 saat içinde Türkiye'ye geçiþ yapanlarýn sayýsýnýn 70 bini bulduðuna dikkat çekmiþti. Gelenlerin sayýsý þu anda 130 bini geçmiþ durumda. 2011'den beri Türkiye'de Suriyeli sýðýnmacýlarý aðýrlayan Ankara, yeni sýðýnmacýlarýn yeni kamplara yerleþtirilmesi için hýzlý hareket ediyor. "Her dakika artýyor" Deutsche Welle'ye bilgi veren AFAD yetkilileri, sýnýrlarýn açýldýðý 19 Eylül'den bugüne Türkiye'ye göçün her dakika daha da arttýðýný belirtirken, Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine kurulan 4 bin kiþilik çadýrkentin ardýndan yeni çadýrkentlerin de oluþturulmaya baþlandýðýný söylüyor. AFAD için önemli olan; göç sürdükçe, 'sýðýnmacýlarý bekletmeden' onlarý en uygun yerlere yerleþtirmek. Bu noktada; sýnýr bölgelerinde alýnan kararlar, Ankara'nýn onayýnýn ardýndan 'hemen' uygulamaya geçiriliyor. AFAD yetkilileri, "Kýþ yaklaþýyor, endiþelerimiz artýyor ama Türkiye, elinden geleni yapacak ve sýðýnmacýlarý koruma politikasýný sonuna kadar kararlýlýkla uygulayacak" diyor. Ayný yetkililer BM'den gelen yardýmlarýn da 'dikkate deðer' olduðunu kaydediyor. AFAD Baþkaný Fuat Oktay son açýklamasýnda sýnýrda yaþanan dramý hafifletmek için çalýþtýklarýný belirtirken, "Türkiye olarak yeni göç dalgalarýna karþý hazýrlýk yapýyoruz. En iyiden, en kötü senaryoya kadar hazýrlýðýmýz var" dedi. Oktay, Türkiye sýnýrýnýn öteki yakasýndaki çatýþmalarýn bir an önce bitmesini istediklerini belirtirken, devletin tüm kurumlarýnýn göç dalgasý konusunda hazýrlýklý olduðunu kaydetti. Oktay, sýnýrdan geçiþ yapanlarýn nasýl karþýlandýðýný da þöyle anlattý: "Güvenli bir noktadan alýnýyor. Acil durumdakiler hemen ambulanslarla saðlýk kuruluþlarýna götürülüyor. Güvenli alanda acil ihtiyaçlar karþýlandýktan sonra sýðýnmacýlarý belli yerlere gönderiyoruz. Her türlü ihtiyaçlarýyla ilgileniyoruz. Saðlýk Bakanlýðý, Kýzýlay, Ýçiþleri Bakanlýðý, valilikler ve AFAD ekipleri kesintisiz çalýþýyor. Sýðýnmacýlarýn sahip olduklarý büyükbaþ hayvanlara da çok dikkatli bakýlýyor. Araçlarý almayý uygun görmediðimiz için araçlarýn geçiþine izin vermiyoruz."birleþmiþ Milletler Yüksek Komiserliði yetkilileri de sýðýnmacýlara yardýmýn 'çok acil' olduðuna dikkat çekiyor. Türk yetkililere sýðýnmacýlara verdiði destekten ötürü özel teþekkürlerini açýklayan Komiser Antonio Guteres, Ankara ile iþbirliðinin süreceðini Türkiye-Suriye-Irak sýnýrýnýn BM'nin özel korumasýnda olduðunu duyurdu. Birleþmiþ Milletler yetkilileri, Türkiye'ye gelenlerin sayýsýnýn hýzla arttýðýna dikkat çekerken önümüzdeki iki gün içinde Türkiye'ye gelenlerin sayýsýnýn 200 bine ulaþacaðýna dikkat çekiyor. "Sýðýnmacýlar kalýcý statüde olabilmeli"peki Türkiye'nin sýðýnmacýlar için uyguladýðý 'açýk kapý politikasý' ne zamana kadar etkin olabilir? Sýðýnmacýlarý Türkiye'de neler bekliyor? Deutsche Welle'nin sorularýný yanýtlayan Ýltica ve Göç Araþtýrmalarý Merkezi Baþkan Yardýmcýsý Metin Çorabatýr, Türkiye'nin uyguladýðý 'açýk kapý politikasý'nýn kesintisiz sürdürülmesinin, çatýþma bölgelerinden kaçan insanlarýn korumaya ulaþmasý açýsýndan 'sevindirici' olduðunu belirtirken, Türk hükümetinin 'daha ciddi adýmlar' atmasý gerektiðini söylüyor ve bunun nasýl olacaðýný þöyle anlatýyor: "Türkiye'de 2011'den beri Suriyeli sýðýnmacýlar yaþýyor. BM rakamlarýna göre bunlarýn sayýsý 1.5 milyonu geçti. Suriye'deki çatýþma ortamýnýn ne kadar süreceðini kimse bilmiyor. Sýnýrdan geçiþlerde zaman zaman gerginlikler yaþanýyor ve bu gerginliklerin giderilmesi gerekiyor. Türkiye bu gerginliði gidermek için hem sýnýrý geçenlere koruma saðlamayý sürdürmeli hem de Türkiye'de son 4 yýldýr yaþayan Suriyeli sýðýnmacýlarýn topluma entegrasyonuna dönük çalýþmalarýný artýrmalýdýr."türkiye'de yaþayan sýðýnmacýlarýn 'kayýp nesil' olarak görülmemesi, yaþadýklarý iþsizlik yüzünden Türk vatandaþlarýyla hýrsýzlýk gibi gerilim yaþamamalarý konularýnýn acil olarak ele alýnmasýný isteyen Çorabatýr, "Eðitimden, saðlýða tüm alanlarda sýðýnmacýlara iyi hizmet için yeni projeler geliþtirilmeli. Bu da onlarýn 'geçici' deðil 'kalýcý' statüde görülmesini gerekli kýlýyor. 1,5 milyon insaný sýðýnmacý gibi görmek yanlýþ. Sýðýnmacýlarýn Türkiye'ye yeni bir hayat kurmalarýna da izin vermeliyiz" diyor."hep birlikte daha fazla ne yapabiliriz bunu düþünelim. Türkiye, iyi komþuluk iliþkileri sayesinde sýnýrda yaþanan tüm sorunlarý çözecek" diyen Kapkiç, sýðýnmacýlarýn kýþý iyi atlatmasý için özellikle sivil toplum örgütlerinin daha çok birlikte hareket etmesi gerektiðine vurgu yapýyor.

12 23 EYLÜL 2014 SALI Düdük, Diyarbakýr'dan Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda saat 15:00 da Çorum Belediyespor- Manisaspor arasýn da oynanacak olan Ziraat Türkiye kupasý maçýna Diyarbakýr bölgesi ulusal hakemlerinden Adem Elgörmüþ atandý. Elgörmüþün yardýmcýlýkalrýný ise, Felat Tekkeþ ve Muharrem Güzel yapacakmaçýn hakemi olarak atanan Adem Elgörmüþ, Çorumspor'un2006 yýlýnda Þekerspor ile Çorum da yaptýðý ve 1-2 kaybettiði Þekerspor maçýnda 2. Yardýmcý hakem olarak görev almýþtý. Elgörmüþ yine 2009 yýlýnda Tokatspor- Çorumspor 2. Lige yükselme maçýnda sahada 4. Hakem olarak görev yapmýþtý. Diyarbakýr bölgesi ulusal hakemlerinden Adem Elgörmüþ, Çorum Belediyespor takýmýnýn maçýný ilk kez yönetecek. (Yasin Yücel) Kupa'da konuk Manisaspor Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda Ziraat Türkiye kupasýn da Bankasya ligi takýmlarýndan Manisaspor'u konuk edecek. Belediyespor kupanýn 1. Tur maçýn da Tutap þekerspor'u maçýn uzatmalarýnda attýðý goller ile 3-2 maðlup ederek 2. Tura çýkmýþtý. 2. tur eþlemlerinde ise Kupaya süper lig den 8 ve Bankasya takýmlarýnýn katýlýmlarý ile 2. Tur eþleþmeleri yapýldý. Ziraat Türkiye kupasýnda maçlar Eylül tarihleri arasýnda oynanacak. Çorum belediyespor yarýn kupa maçýnda saat 15:00 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda Manisaspor'u konuk edecek. Kýrmýzý siyahlýlar Manisa karþýsýnda tur þansý arayacak. (Yasin Yücel) Kupada bugün yapýlacak maç programý þu þekilde oluþtu 23 Eylül Salý ÇORUM BLD.SPOR-MANÝSASPOR: 15:00 SEBAT PROJE -DENÝZLÝSPOR TEKÝRDAÐSPOR -ÇAYKUR RÝZESPOR A.Þ. BAYRAMPAÞASPOR-ADANASPOR A.Þ. YENÝ DÝYARBAKIR A.Þ-SAMSUNSPOR OSMANLISPOR FK-KIRIKHANSPOR BUCASPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Þ. KONYA AND SELÇUKSPOR-G ANTEP B.Þ.BLD.SPOR KAYSERÝSPOR-K.MARAÞ B.Þ.BLD.SPOR GÖZTEPE A.Þ -BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. TARSUS ÝDY-ESKÝÞEHÝRSPOR Yavuz Ýncedal: Takým ruhu oluþuyor Çorum belediyespor teknik patronu Yavuz incedal geçtiðimiz cumaretsi günü depalsmanda oynanan ve 0-0 skorla biten Zonguldak Kömür spor maçý ve bu gün oynanacak olan Manisaspor Ziraat Türkiye kupasý maçlarý ile görüþlerini açýkladý. Ýlk olarak Zonguldak maçýný deðerlendiren teknik patron " grubun zorlu ve zirveye oynayan takýmý karþýsýnda ikinci yarýnýn baþlarýnda 10 kiþi kalmamýza raðman 1 puan almamýz mutluluk vericidir. Futbolcularýmý ve oraya kadar gelerek bizleri destekleyen taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. Kupada Manisa spor ile oynayacak olmamýz ve bu karþýlaþmadan da elimizden geldiðince iyi bir futbol ortaya koyarak tur þansýný bulmak istiyoruz" dedi.teknik patron daha sonra þöyle konuþtu" Zonguldakspor karþsýnda ve her geçen hafta takým ruhu oluþuyor. Biz grubun güçlü takýmý karþsýnda kendi saha ve seyircisi önünde maçýn 2. Yarýnýn 56. Dakikasýnda 10 kiþi kalmamýza raðmen beraberlikle ayrýlarak 1 puan aldýk. Zaman zaman oyunun bazý bölümlerinde bizde rakip kalede kontra posizyonlar yakaladýk. Ancak son vuruþlarý iyi yapamayýnca golü bulamadýk. Sahada mücadele eden tüm futbolcularýmý ve Zonguldak stadýna gelerek bizleri destekleyen taraflarýmýzý kutluyorum. Yeni bir hafta ve yeni bir heyecan ile Tirespor hazýrlýkalrýmýza dün baþladýk. Pazar günü tüm futbol severleri stata bekliyor ve destek vermelerini istiyoruz" dedi. Manisaspor Bankasya'nýn güçlü ekiplerinden Teknik direktör Ýncedal bugün konuk edecekleri Manisaspor Ziraat Türkiye kupasý maçý ile ilgili olrak da" Bankasya'ný8n güçlü ekiplerinden olan Manisaspor ile bugün tur maçý için oynayacaðýz. Türkiye kupasýnda hedefimiz gidebildiðimiz yere kadar gitmektir. Bugün sahada görev yapacak tüm futbolcularýmýz tur için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerdir. Her iki takýmada baþarýlar diliyorum" dedi. (Yasin Yücel) Belediyespor yeniledi Çorum Belediyespor dün saat 10:45 de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yaptýðý yenileme antrenmaný ile hem kupa hem Lig maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetimin de yapýlan yenileme çalýþmasýna sakatlýklarý süren Emre ve Osman katýlmadý. Teknik patron Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içersinde yaklaþýk 15 dakika lig ve kupa maçlarýnýn deðerlendirmelerini yaptý. Daha sonra futbolcular ikiþerli ve üçerli gruplar halinde 12 dakika koþu yapt. Daha sonra antrenmanýn ikinci bölümünde 5,e 2 top kapma çalýþmasý yapan kýrmýz siyahlý futbolcular çalýþmanýn son bölümde topla taktik çalýþmasý yaptý. (Yasin Yücel) Kömür yanýyor.! Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Çorum Belediyespor maçýnýn berabere sonuçlanmasýna çok üzüldü. Terzi, "Çok rahat kazanabileceðimiz maçta 2 puan býraktýk. Bu beraberliðe hiç sevinmedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Çorum Belediyespor karþýsýnda galibiyete yakýn bir oyun sergilediklerini aktaran Cahit Terzi, "Maçýn baþýndan sonuna kadar sahaya hakim olan taraf bizdik. Kazanma arzumuzu maçýn ilk düdüðünden bu yana sahaya yansýttýk. Çocuklar istekli bir futbol sergilediler. Pozisyonlarýmýz da var. Özellikle ilk yarým saatlik bölüm ve ikinci 45 dakika tamamen bizim üstünlüðümüzle geçti. Gol ya da goller bulabilirdik. Fakat gol kilidini açamadýk. Cumartesi günü tek sýkýntýmýz goldü. Gol atabilseydik... Golü bulabilseydik, devamý eminim ki gelecekti. Futbol anlamýnda hiçbir sýkýntýmýz yok. Gençlerin mücadelesini herkes gördü. Bizim tek sýkýntýmýz gol yollarýnda. Onu da biran evvel halledeceðiz. Sahamýzda kaybetmememiz gereken bir maçtý. Çok rahat kazanabileceðimiz maçta 2 önemli puan býraktýk. Açýkcasý beraberliðe hiç sevinmedim" ifadelerinde bulundu. Beraberlik baþkaný üzdü Zonguldak Kömürspor'un Baþkaný Süleyman Caner, saha ve seyircileri önünde aldýklarý beraberliðe hiç sevinemedi. Karþýlaþma öncesi teknik ekip ve futbolculara baþarý dileðinde bulunan Caner, bol bol dua etti. 90 dakikayý protokol tribünden izleyen Baþkan, beklenen golün bir türlü gelmemesi üzerine stresli anlar yaþadý. 90 dakikanýn golsüz berabere sonuçlanmasýyla hayal kýrýklýðýna uðrayan Lacivert-Kýrmýzýlýlarýn patronu, stadý buruk bir þekilde terk etti. "Kazanmalýydýk" Baþkan'ýn karþýlaþmanýn ardýndan iyi futbola raðmen kazanamamanýn üzüntü verici olduðunu belirterek, "3 puan hedeflediðimiz maçta istediðimiz futbolu sahaya yansýttýk ama golü bulamadýk. Gol sorununu çözmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu maçý "kazanmalýydýk" dedi. (Spor servisi)

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı