T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 16 Mart ) - Kredi Kartı ĠĢlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4) (R.G. 16 Mart ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlanı (R.G. 16 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında 2013/4391 Sayılı Karar (R.G. 17 Mart ) - EĢyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında TaĢınması Amacıyla OluĢturulan Ortak Transit Rejimine ĠliĢkin SözleĢme nin Ekinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair ĠliĢik 3/2012 ve 4/2012 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararlarına Katılmamız Hakkında 2013/4348 Sayılı Karar (R.G. 17 Mart ) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile YurtdıĢı Gündeliklerine Dair 2013/4344 Sayılı Karar (R.G. 17 Mart ) - 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 2013/4397 Sayılı Karar (R.G. 17 Mart ) - Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/4380 Sayılı Yönetmelik (R.G. 17 Mart ) - Ankara Ġli, Kalecik Ġlçesinde Tesis Edilecek Kalecik Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4307 Sayılı Karar

2 (R.G. 19 Mart ) - Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi Mahallelerinde Yer Alan Bazı TaĢınmazların Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4320 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Giresun Ġli, Çanakçı Ġlçesinde Tesis Edilecek Çanakçı I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4321 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Ġmzalanan Bağlantı AnlaĢmasına Göre Tesis Edilecek 380 KV Ġzdemir TES-(Aliağa II- Uzundere) BrĢ.N. (GiriĢ-ÇıkıĢ) Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Belirtilen Güzergâha Ġsabet Eden TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4322 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Ordu Ġli, Ulubey Ġlçesinde Tesis Edilecek Kozbükü Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4323 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - ġanlıurfa Ġli, Merkez Ġlçesi, AĢık, MaĢuk, Karaköprü ve Dağeteği Köylerinde Kurulacak Doğal Gaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4324 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Konya Ġli, TaĢkent Ġlçesi, TaĢkent Mahallesinde Yer Alan Bazı TaĢınmazların Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4325 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Adana Ġli, Çukurova Ġlçesi, Göl mahallesinde yer alan Bazı taģınmazların Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından acele kamulaģtırılması Hakkında 2013/4326 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Bazı YerleĢim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Belirtilen YerleĢim Alanında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi, Bazı YerleĢim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında 2013/4328 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Konya-Çumra III. Merhale (KOP) Projesi Kapsamındaki AfĢar Hadimi Barajı ĠnĢaatının Yapımı Amacıyla Bazı taģınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması 2013/4339 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - ÇarĢamba Ovası Sulaması ve Drenajı (DOKAP) (YHGP) Projesinin Yapımı Maksadıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4340 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Trabzon Ġli, Araklı Ġlçesinde Tesis Edilecek Horyan Regülatörü

3 Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazın Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4341 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) kv ÇambaĢı HES TM - Çaykara HES TM Enerji Ġletim Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Ġhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4351 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Mardin-Sekidüzü Mevkiinde Kurulması Planlanan Lojistik Merkezinin Tesis Edilebilmesi Amacıyla Bazı Alanların ve Üzerindeki Muhdesatların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4352 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Adapazarı Ġçmesuyu Projesi Kapsamındaki Ballıkaya Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Güzergâh ve Alanlarda Bulunan TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4353 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Ġzmir Ġli, ÇeĢme ve Urla Ġlçelerinde Tesis Edilecek Zeytineli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4354 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Uzundere-Urla-Urla 2 TM Enerji Ġletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Belirtilen Güzergâha Ġsabet Eden TaĢınmazlarda Ġhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/4392 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Van Ġli, ErciĢ Ġlçesi, Bayazıt, KıĢla, Latifiye, Camikebir, Alkanat, Vanyolu ve Salihiye Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/4396 Sayılı Karar (R.G. 19 Mart ) - Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Mart ) - Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Mart ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 15/3/2013 Tarihli ve 2013/55 Sayılı Kararı (R.G. 19 Mart ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 15/3/2013 Tarihli ve 2013/56 Sayılı Kararı (R.G. 19 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa DıĢı Ġthal, Ġhraç ve Mülkiyet Devrinin Yasaklanması ve Önlenmesine ĠliĢkin AnlaĢma nın Onaylanması Hakkında 2013/4371 Sayılı Karar (R.G.

4 20 Mart ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2013/4399 Sayılı Karar (R.G. 20 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/11) (R.G. 20 Mart ) - Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar (R.G. 20 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik AnlaĢması nın Onaylanması Hakkında 2013/4377 Sayılı Karar (R.G. 21 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve AnlaĢma nın Onaylanması Hakkında 2013/4383 Sayılı Karar (R.G. 21 Mart ) - Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği (R.G. 21 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya Ġlinin Kemer Ġlçesindeki TaĢınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına ĠliĢkin Protokol DeğiĢikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 6445 Sayılı Kanun (R.G. 22 Mart ) - On Üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Altı Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 6447 Sayılı Kanun (R.G. 22 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/8) (R.G. 22 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/9) (R.G. 22 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/10) (R.G. 22 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/12) (R.G. 22 Mart ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/13) (R.G. 22 Mart ) - Yüksek Seçim Kurulunun 16/3/2013 Tarihli ve 92 Sayılı Kararı (R.G. 22 Mart ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 22 Mart ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait Kararlar (R.G. 22 Mart Mükerrer) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 352) (R.G. 23 Mart ) - Parasal Sınırlar e Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1) (R.G. 23 Mart ) - Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (R.G. 23 Mart )

5 - Anayasa Mahkemesinin E : 2012/128, K : 2013/7 Sayılı Karar (R.G. 23 Mart ) - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (R.G. 24 Mart ) - Siirt Ġli Baykan Ġlçesi Ziyaret Beldesinin isminin Veyselkarani Olarak DeğiĢtirilmesi Hakkında Karar (R.G. 26 Mart ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G. 26 Mart ) - Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) (R.G. 26 Mart ) - Adalet Bakanlığından Ġhaleler Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 26 Mart ) - Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay BaĢkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 27 Mart ) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425) (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/30 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/73 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/74 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/475 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/491 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/644 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin5/3/2013 Tarihli ve 2012/743 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/754 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/837 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/883 Sayılı Kararı (R.G. 27 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti AnlaĢmasının Onaylanması Hakkında 2013/4407 Sayılı Karar (R.G. 27 Mart Mükerrer) - Zorunlu KarĢılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5) (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45 K: 2011/88 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109 K: 2012/145 Sayılı Kararı

6 (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3 K: 2012/153 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4 K: 2012/154 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/27 K: 2012/173 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68 K: 2012/182 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/93 K: 2013/8 Sayılı Kararı (R.G. 28 Mart ) - Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G. 28 Mart Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Kaldırılması Hakkında AnlaĢmanın Türkiye ve Hırvatistan Arasında Uygulanmasının 1 Nisan 2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere yürürlükten Kaldırılması Hakkında 2013/4483 Sayılı Karar (R.G. 29 Mart ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 29 Mart ) - Gümrük ĠĢlemlerinin KolaylaĢtırılmasına ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) (R.G. 29 Mart ) - Elektrik Piyasası 6446 Sayılı Kanunu (R.G. 30 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6448 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika BirleĢik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik ĠĢbirliği AnlaĢması ile AnlaĢmaya ĠliĢkin Mektupların ve AnlaĢmada DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 6449 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Stratejik Deniz TaĢımacılığı Taahhütlerine ĠliĢkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6450 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Ġmzalanan Cobra Topçu Tespit Radarı Arası Hizmet Desteği ile Ġlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6451 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6452 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında ĠĢbirliğine Dair AnlaĢmanın

7 Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6453 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6454 Sayılı Kanun (R.G. 30 Mart ) - Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - ĠĢyerlerinde ĠĢin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Karayolları Genel Müdürlüğü Tasarrufundaki TaĢınmazların Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte (R.G. 30 Mart ) - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile Ġlgili Avrupa Patent SözleĢmesinin Türkiye de Uygulama ġeklini Gösterir Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama ġeklini Gösterir Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) - Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama ġeklini Gösterir Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Mart ) Mart Ayında YaĢ Haddinden, Ġsteği Üzerine ve Malülen Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste YÖNETMELĠK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI SERBEST TÜKETĠCĠ YÖNETMELĠĞĠNDE

8 DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK MADDE 1 4/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (16) numaralı tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki (17) numaralı tanım eklenmiştir. 17. Ortak sayaç: Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin elektrik enerji tüketimlerini ölçmek amacıyla tesis edilen tek bir sayacı, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin tükettiği toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçmesi veya bu limitin geçileceğinin taahhüt edilmesi durumunda, bu kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazandığı kabul edilir. Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisi, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılmaksızın ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere ait tüketim noktalarına verilebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Serbest tüketiciyi; tüketici hakları, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında anlaşma yapılmadan önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirmek, MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir. Geçici Madde 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı tüzel kişilik ya da doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait olan tüzel kişi altında talep birleştirme suretiyle serbest tüketici niteliği kazanarak tedarikçisini seçenlerin, bu haklarını kullanmalarına serbest tüketici limitinin sıfır olarak belirlendiği ayın sonuna kadar izin verilir. Ancak serbest tüketici hakkını bu şekilde kullanmakta olan tüketim noktalarından herhangi birisinin, Kurul onaylı perakende satış tarifesi kapsamında elektrik enerjisi temin etmeye başlaması halinde, yeniden ilgili tüzel kişi altında talep birleştirme kapsamına dönmesine izin verilmez. MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. [R.G. 16 Mart ] TEBLĠĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDĠ KARTI ĠġLEMLERĠNDE UYGULANACAK AZAMĠ FAĠZ ORANLARI HAKKINDA TEBLĠĞ (SAYI: 2006/1) DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2013/4)

9 MADDE 1 2/4/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) in 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası için yüzde 2,22, ABD doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64 tür. (2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk lirası için yüzde 2,72, ABD doları için yüzde 2,20 ve Euro için yüzde 2,14 tür. MADDE 2 Bu Tebliğ 1/4/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. [R.G. 16 Mart ] Adalet Bakanlığından : MÜNHAL NOTERLĠK 2012 yılı gayri safı geliri ,70.-TL. olan birinci sınıf Bakırköy Altıncı Noterliği 7 Mayıs 2013 tarihinde yaģ tahdidi nedeniyle boģalacaktır sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baģvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiģ olan dilekçeler baģvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iģleminde nazara alınmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 2247/1-1 [R.G. 16 Mart ] MĠLLETLERARASI ADLAġMA Karar Sayısı : 2013/ Ekim 2012 tarihinde Sana da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair AnlaĢma nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 8/2/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Kanunun 10 uncu, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/2/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN

10 Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı AndlaĢma metni için tıklayınız [R.G. 17 Mart ] MĠLLETLERARASI SÖZLEġME Karar Sayısı : 2013/4348 EĢyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taģınması amacıyla oluģturulan Ortak Transit Rejimine ĠliĢkin SözleĢme nin ekinde değiģiklik yapılmasına dair iliģik 3/2012 ve 4/2012 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi kararlarına katılmamız; DıĢiĢleri Bakanlığının 13/2/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/2/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı

11 M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı SözleĢme metni için tıklayınız [R.G. 17 Mart ] BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile YurtdıĢı Gündeliklerine Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2013 tarihli ve 447 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/1/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn S. ERGĠN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 17 Mart ] Karar Sayısı : 2013/4397 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değiģiklik yapılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık

12 Bakanlığının 19/2/2013 tarihli ve 6131 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/2/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 22/2/2013 TARĠHLĠ VE 2013/4397 SAYILI KARARNAMENĠN EKĠ KARAR MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. GEÇĠCĠ MADDE 38 Sağlık Bakanlığı Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemine kayıtlı kornea nakli bekleyen hastalar; yurtiçi donörlerden yeterince kornea dokusu temin edilememesi nedeniyle korneaya bağlı göz rahatsızlıklarının tedavi edilmesinin sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığınca yurt dıģı doku bankalarından temin edilecek 4968 adede kadar korneadan yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 17 Mart ] YÖNETMELĠK Karar Sayısı : 2013/4380 Ekli Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 5/12/2012 tarihli ve 2426 sayılı yazısı üzerine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi

13 Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/2/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı NAKDĠ TAZMĠNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı ile (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "İç güvenlik ve asayişin korunmasında, kaçakçılığın men, takip ve tahkikinde, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamada, güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavilerinde, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen görev ve işlerin yerine getirilmesinde, Devlet istihbarat faaliyetlerinde, Devletin kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında ve terörle mücadele faaliyetlerinde görevlendirilen;" "c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerinin, d) Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personelin," MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan "60" ibaresi "100" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6 Sakatlanma halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre;

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5201 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2330 Kabul Tarihi : 3/11/1980 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/11/1980 Sayı : 17152 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı