BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2"

Transkript

1 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir Hac bekta da 1.2 milyon liraya Kültür Merkezi yapt r yor. Ramazan süresince her ak am Botanik Park ta konserler düzenleniyor. Bak rköy ün her yerinde ftar Sofralar kuruluyor. Opera Binas, Ye ilköy deki Huzur Evi nin ve Nikah Salonu nun sat laca söyleniyor. Kre lerin kapanaca konu ulanlar aras nda K s m da yapt r lan Nikah Salonu Aç l rsa rahat m z bozulacak gerekçesi ve hat rl ki ilerin devreye girmesiyle aç lm yor. Bu arada Türkiye ye örnek olmu, imkan olmayan çok say da ö renciye ders veren BAKGEM kapand m? Borç bata içinde oldu u söylenen Bak rköy Belediyesi nin borcu ne kadar? Tüm bu sorular Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu na sorduk... (Yaz s 14,15,16. sayfalarda) Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 240 A USTOS - EYLÜL 2014 F YAT: 2 Mehmet Emin ERTEK N GAZETEM ZDE Ertekin Muhalefet Gözüyle kö esinde yaz lar na ba l yor. lk yaz s 10. sayfada Okullar 15 Eylül de aç l yor BAKIRKÖY DE 45 B N Ö RENC DERS BA I YAPACAK Çevre ve ehircilik Bakanl plan de i ikli ini yapt ve beklenen oldu BAKIRKÖY E B R ALI VER MERKEZ DAHA Bir süre önce bo alt lan Bak rköy Yenimahalle deki Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Ara t rma Hastanesi'ne ili kin haz rlanan Ticaret Amaçl 1/5000 Ölçekli Naz m mar Plan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Plan bakanl k taraf ndan 20 Mart ta onayland. Geçti imiz ay ask ya ç kan planlara CHP BB zleme Komisyonu itiraz etti. CHP, zleme Komisyonu itirazlar dikkate al nmazsa mahkemeye ba vuracak. (Yaz s 9. sayfada) Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, BAKIRKÖY DEK OKULLAR CEZBED YOR Bak rköy Müftüsü Zakir Uzun Osmaniye Müftü Yard mc l na tayin edildi. Zakir Uzun un 4. kez tayin edilmesine paralelcilerin etkisi oldu u söyleniyor. (Yaz s 19. sayfada) (Yaz s 11. sayfada) Bak rköy Müftüsü Zakir UZUN Osmaniye ye tayin edildi. TAY N KENCES Capacity AVM, kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu yeniden i gal etti. BU CESARET K MDEN ALIYORLAR? BU GALE K MLER NEDEN GÖZ YUMUYOR? TAR H: MART 2012 Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu böyle ortadan bölerek kendi kullan m na alm t. TAR H: HAZ RAN 2012 Yay nlar m z ve Bak rköy Kaymakaml na yap lan ikayetler sonucu kamuya ait yoldaki i gal kald r lm t. TAR H : A USTOS 2014 Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu yeniden ortadan bölerek i gal etti. (Yaz s 9. sayfada)

2

3 3 Ç NL KADINLAR BAKIRKÖY Ü Z YARET ETT Türk Kad nlar Birli i Bak rköy ubesi, Çin Halk Cumhuriyeti N ngbo Kad n Federasyonu ve N ngbo Ticaret Bürosu üyelerini Bak rköy de a rlad. Türk Kad nlar Birli i Bak rköy ube Ba kan Asuman Erkan ve dernek üyeleri, Çin den gelen misafirleri ile Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda bir toplant gerçekle tirdi. Toplant da Türkiye de uygulanan kad n politiklar, Türkiye deki kad n derneklerinin çal malar ve kamu kurumlar ile özel sektörün derneklere olan maddi manevi katk lar, Türkiye de kad n n yeri, kad na uygulanan iddet olaylar ve daha bir çok konuda bilgiler aktar ld. Türk Kad nlar Birli i Ba kan Asuman Erkan, Çin den gelen heyete Türk Kad nlar Birli i nin Türkiye nin en eski kad n derne i oldu unu belirterek, derne in tarihçesinden bahsetti. Erkan, sunumunda daha sonra ise dernek olarak yapt klar çal malar ve projeler ile genel olarak Türkiye de uygulanan kad n politikalar, kad n n toplumdaki yeri, derneklerin çal malar ve daha bir çok konuda bilgiler verdi. Türkiye de kad n n önündeki en önemli sorunun son y llarda artan kad na yönelik iddet olaylar oldu unun alt n çizen Erkan, bu konuda devlet yetkililerinin de çal ma yapt klar n belirtti. Türk Kad nlar Birli i Ba kan Asuman Erkan dan Türkiye deki çal malar ve uygulanan politikalar dikkatle dinleyen ve not alan Çin heyeti daha sonra ise kendi ülkelerinde yap lan çal malar ve uygulamalar hakk nda Türk Kad nlar Birli i Bak rköy ubesi üyelerine bilgiler verdi. Ningbo Kad n Federasyonu Ba kan Yang X ao Duo, Tüm Çin Kad nlar Federasyonu verilerine göre, kad n haklar nda gerileme ya anan az say daki ülke aras nda oldu unu belirterek, Günümüzde kad nlar n geliri erkeklerinkine k yasla dü üyor, geleneksel Carousel Dinamik Markalar Bünyesine katarak büyüyor Kuruldu u günden bu yana alan nda tek ve önemli yap ta lar n ailesine katan, mü teri memnuniyeti çerçevesinde, mü terilerinin beklenti ve taleplerine yan t veren Carousel Al veri ve Ya am Merkezi, Avrupa n n tart mas z 1 numaral elektronik devi MED A MARKT ziyaretçileriyle bulu turman n gururunu ya yor. 14 Ülkede, 700 den fazla ma azas yla sektörün öncü elektronik markas ; tutumlar kad nlar eve hapsediyor ve kad nlar n elindeki maddi varl klar muhtemelen azal yor. Dünyada kad nlar n parlamentodaki temsil oran artarken, Çin'in ulusal yasama organ Çin Halk Kongresi'ndeki kad nlar n yüzdesi, onlarca y ld r yüzde 20'nin biraz üzerinde kald. Ku kusuz, Çin'deki kad nlar n haklar Afganistan veya Suudi A rabistan'- daki hemcinslerinden daha çok. M s r ve di er Arap ülkelerindeki kad nlar, Arap Bahar 'n n ard ndan muhafazakârlar n güçlenmesiyle, kendi haklar n n tehlikeye dü tü ünü veya k s tland n dü ünüyor. Ama Çin, kad nlar öne ç karma konusunda Hindistan, Latin Amerika veya Güney Afrika ve Ruanda gibi Afrika ülkelerini izlemiyor. Bizim hedefimiz dünyan n de i ik ülkelerindeki kad n derneklerini ziyaret ederek o ülkelerde uygulanan politiklar, çal malar ö renmek ve bu çal malar kendi ülkemizde de yapabilmek. dedi. Duo, ayr ca Türk Kad nlar Birli i Bak rköy ubesi Ba kan Asuman Erkan ve üyelere de kendilerini gösterdikleri yak n ilgiden dolay te ekkür etti. Duo nun konu mas n n ard ndan ise N ngbo Ticaret Bürosu Genel Direktörü, Chen Minzhi de söz alarak Türkiye ve Türk insanlar n çok sevdiklerini belirterek, Türkiye nin son y llarda çok geli me kaydetti ini ve kendilerinin de bu geli meleri takip etmek ve kad nlara uygulanan politikalar ve kad n haklar ile kad nlara yönelik yap lan çal malar yerinde görmek amac yla ziyaret ettiklerini dile getirdi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekle tirilen toplant n n ard ndan iki ülke heyeti Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda yemek yediler. Toplant n n sonunda ise Türk Kad nlar Birli i Bak rköy ubesi, Çin Halk Cumhuriyeti N ngbo Kad n Federasyonu ve N ngbo Ticaret Bürosu üyeleri hep birlikte hat ra foto raf çektirdi. Media Markt, teknolojik televizyonlardan, son model bilgisayarlara, navigasyon cihazlar ndan, beyaz e ya ve küçük ev aletlerine kadar arad n z her çe it elektronik ürünü uygun artlarda bulma imkan tan maktad r. Aran lan markalarla i birli i içinde bulunmaya devam eden Carousel Al veri ve Ya am Merkezi, farkl ve özel seçenekler sunan markalar mü terilerinin be enisine sunarak, farkl l n ortaya koymaktad r. AYIN YAZISI KAZAN KAYNIYOR Mahalli dareler Seçimleri üzerinden 5 ay geçti. Bak rköy Belediyesi nde ta lar n yerine tam olarak oturmad ortada. Kamuoyunda her kafadan ayr sesler ç k yor. Olumsuz söylemler her geçen gün artarak devam ediyor. Özcan Atamer Bu söylemlerin önüne geçmenin tek yolu en yetkili a zdan al nan cevaplar kamuoyuna yans tmak. Asl nda bu Belediye nin Bas n Bürosu nun görevi. Ancak Bas n Bürosu nun ba ndaki Ruhsan Tezkan, nerede ise 10 y ld r o koltu u i gal etmesine ra men, bugüne kadar hiçbir konuda bilgi ak sa layamad gibi bir kez olsun hat r sormak için dahi aram de il. Ulusal bas nda ç kan haberler ortada. Bu görevdekiler yerel bas n yok sayd klar için fatura kime ç k yor. Tabii ki ba ta Belediye Ba kan na... Önemli bir meclis üyesine bu durumu aktard k. Kendisine dedim ki, çok say da müdürü görevden ald n z. Bunlar n içinde görevini hakk yla yapan da vard yapmayan da. Ancak görevini yapmad aç kça ortada olan Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürü halen yerinde duruyor. Ald m cevap ne oldu biliyor musunuz? Onun arkas kal n, dokunamad k. Meclis üyesinin deyimiyle, arkas kal n olanlar görevlerini yapmasa bile yerinde kalacak. Peki nas l ba ar l olup Bak rköylüler e özledikleri hizmeti getireceksiniz? Dedikodular alm ba n gidiyor. Gazetemizin görevi tüm bu söylemler ile ilgili sorular n cevaplar n Belediye Ba kan n n a z ndan kamuoyuna duyurmak. Biz de öyle yapt k. Say n Kerimo lu gazetemize geldi, biz de sorular kendisine yönelttik. Kerimo lu nun sorular m za yan tlar n hiçbir yorum katmadan gazetemizde yay nl yoruz, karar sizin... Bu arada Nikah Salonu ile ilgili sordu umuz soruya verdi i cevaba itiraz m z var. Nikah Salonu çevresinde oturanlar n rahats z olaca ve di er olumsuzluklar gerekçesiyle Kerimo lu; Nikah Salonu nun oraya ta nmayaca n söylüyor. Bildi iniz gibi nikah törenleri Yunus Emre Kültür Merkezi içindeki salonda yap l yor. Ataköy ün bu k sm nda oturanlar olumsuzluklardan bugüne kadar etkilenmiyor muydu? Yeni Nikah Salonu nun bulundu u yerde imdikinden daha çok araç alacak otopark var. Bu salon bu i için yap ld na göre nikahlar art k bu salonda k y lmal. leride yeni bir nikah salonu yap lacaksa buradan oraya ta nmal. Birkaç hat rl ki i istemiyor diye bu salon aç lmamazl k edilmemeli. Durum böyle olunca 9. K s m da oturanlara bir tavsiyemiz var. Yar ndan tezi yok sizler de K l çdaro lu ve Kerimo lu nun hat r n k ramayaca ki ilere ula n, yeni Nikah Salonu nun aç lmas n sa lamak için... CHP Bak rköy ü her seçimde oldu u gibi Cumhurba kanl seçiminde de çanta da keklik olarak gördü. Ancak gözden kaçmamas gereken bir gerçek var. Gazetemiz sayfalar nda görece iniz gibi 170 bin seçmeni olan Bak rköy de 51 bin seçmen sand a gitmedi ve oyunu kullanmad. CHP nin Bak rköy yöneticileri bu ba ar s zl nas l de erlendiriyorlar? Seçim çal malar nda nerede yanl yapt klar n dü ünüyorlar m do rusu merak ediyorum. Say n Kerimo lu na sordu umuz sorular n birisi de Ataköy ün Yenibosna taraf nda yap lan Nef 22 projesine, Ate Ünal Erzen döneminde, kot fark ndan 5 bin metrekare fazla in aat alan istekleri geri çevrilmi ve ruhsat verilmemi ti. Yeni yönetim May s ay nda buraya ruhsat verdi. Kerimo lu bu sorumuza AKP Grubu meclise bu konu ile ilgili soru önergesi vermi ti onlara cevap verildi. dedi. Bildi iniz gibi meclis A ustos ay nda tatilde oldu u için AKP grubu ile görü me imkan m z olmad. Meclis Eylül ay nda aç l yor. NEF 22 projesi ile ilgili detaylar bir sonraki say m zda sizlere ula t raca z. Bu arada ayn yerde Selenium projesine de eski yönetim ruhsat vermemi ti. Yeni yönetim oraya da ruhsat verdi deniyor. Her iki proje ile ilgili ara t rmalar m z devam ediyor. Sonuçlar sizlerle payla aca z...

4

5 ZUHURATBABA MUHTARINDAN ALKI LANACAK ÇALI MALAR 5 Bak rköy ün en genç muhtarlar ndan biri olan Zuhuratbaba Muhtar Mustafa Aykut ncesaraç, hayata geçirdi i projeler ve mahallenin sorunlar n n çözümündeki ba ar s ile ad ndan s kça söz ettiriyor. Son olarak mahallede ya ayan ya l ve yatalak vatanda lar n listesini ç karan ncesaraç, bu vatanda lara evlerinde ücretsiz kuaför hizmeti sa l yor. ncesaraç ile gerçekle tirdi i projeler, mahallenin sorunlar ve ilgili birimlerden beklentileri hakk nda konu tuk. Say n ncesaraç, mahallenizde bir çok etkinlik ve proje gerçekle tiriyorsunuz? Bu proje ve etkinlikler nelerdir? Mahallemin s k nt s benim de s k nt m. Mahallemin ihtiyac benim de ihtiyac m. Bu amaç do rultusunda mahallemde bir tak m projeler yapt m. Göreve gelir gelmez, bir spor salonu ile anla arak mahallemde ücretsiz yoga ve pilates dersleri verdik. Çok büyük say da kat l m oldu. Ayr ca ihtiyaç sahibi ki ilere yard m projemiz de son sürat devam ediyor. ettik. Ve biz bu vatanda lar m za periyodik olarak, evlerine ücretsiz kuaför gönderiyoruz. Vatanda lar m z bu hizmetimizden çok memnun kald lar. Yüzlerce tebrik ve te ekkür telefonu ald m. Bu insanlar m z n kuaför hizmeti d nda bir çok ihtiyac var. En önemli ihtiyaçlar ise hasta transfer konusu. Bununla ilgili de belediye ba kan m z ile en yak n zamanda görü ece im. BELED YEN N ARKAMIZDA DURMASINI ST YORUZ Bu projelerden sonra nas l geri dönü ler ald n z? Çok tebrikler ald m. Ama muhtarl k olarak kendi imkanlar m zla, kendi ba lant lar m zla yapabildi imiz kadar yapabiliyoruz ve biraz maliyetli bir i oluyor. Biz aç kças belediyeden destek istiyoruz. Biz önderlik yaparak bu i e ba lad k ama arkam zda da belediyenin durmas n istiyoruz. Karabal Caddesi ndeki Sal pazar ile ilgili büyük s k nt lar m z var. Vatanda lar m z bu konuda çok dertli. Parklar m z özellikle de Çaml k Atatürk Park ile ilgili sorunlar m z var. Park n tüm boyalar n, Atatürk Büstü nden tutun ta lar na kadar biz yapt k. Bu park ile ilgilenilmiyor. Geceleri meyhane gibi oluyor. Bu arada Çaml k Atatürk Park Bak rköy Belediyesi ne ait de il. Büyük ehir Belediyesi ne ait. Büyük ehir ile görü tüm. Büyük ehir de Çaml k Atatürk Park n komple yeniden düzenleyece ini söyledi. Bunlar n sözünü ald k. BA KANIN B ZE SÖZÜ VAR Dedi iniz gibi muhtarl k olarak tüm bu sorunlar n ve projelerin alt ndan kalkman z zor görünüyor. Bu konuda ilgili birimlerden beklentileriniz ve istekleriniz nelerdir? Bak rköy bizim do up büyüdü ümüz yer, bizim semtimiz. Art k Bak rköy e hizmet bekliyoruz. Biz de bu hizmet zincirinin bir parças olmak istiyoruz. Ayr ca mahallemizde bir emekliler lokali istiyoruz. YA LI VE HASTALARA ÜCRETS Z KUAFÖR Say n ncesaraç, ücretsiz kuaför projeniz vatanda lar taraf ndan büyük be eni toplad. Özellikle sosyal medyada çok say da tebrik ald n z biliyoruz.? Nedir bu proje? Bu benim kendi ki isel projem. Mahallemizin yüzde 65 ini ya l lar olu turdu u için çok büyük say da yatalak insana ula t k. Bunlar n hepsinin tespitini yapt k. Neye ihtiyaçlar oldu unu tespit Y llard r çözüm getirilmeyen Zuhuratbaba Pazar ile ilgili ikayetler her geçen gün artarak devam ediyor. Zuhuratbaba Mahallesi nde Sal günleri kurulan Pazar nedeniyle Karabal Caddesi ve bu caddeye ç kan sokaklarda tam bir trafik karma as ve otopark sorunu ya an yor. Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi üzerinde Sal günleri kurulan Zuhuratbaba Pazar nedeniyle pazarc lar ve pazara gelenler taraf ndan sokaklar n adeta i gal edilmesi mahalle sakinlerini isyan noktas na getirdi. Karabal Caddesi ni boydan boya kapatan Pazar Devam eden projeleriniz ve hayata geçirmeyi dü ündü ünüz yeni projeleriniz neler? Yeni bir projemiz, hayvanlara gezi alan yap lmas n istiyoruz. stanbul un bir çok ilçesinde bu söz konusu. Ben bu konuyla ilgili stanbul Büyük ehir Belediyesi ne dilekçe verdim. Dilekçem kabul edildi. K smet olursa ufac k bir alan olsa da Çaml k Park m z n içine bir alan yapacaklar. K yafet yard mlar m z tüm h z yla devam ediyor. Bunun d nda ola an üstü durumlarda da yard mlar m z oluyor. Örne in geçenlerde ya an iddetli ya mur sonucunda mahallemizde bir bodrum kat n su bast. Bu insanlara e ya yard m yapt k. Bu yard mlar da hay rseverlerimizin katk lar yla yapt k. Yine geçen aylarda mahallemizde bir çöp eve rastlad k. Bu evi de belediyeye bildirdik. imdi bu evin de boyas n hay rseverlerle birlikte yapaca z. SALI PAZARI YA AMI ÇEK LMEZ HALE GET R YOR Mahallenizdeki sorunlar nelerdir? nedeniyle cadde trafi e kapat l yor. Sokak aralar ise pazara gelenlerin ve pazarc lar n araçlar n park etmeleri nedeniyle çift tarafl kapat l yor. Baz evlere ula m zor da olsa sa lan rken, Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi taraf nda kalan evlere araç ile ula mak mümkün olmuyor. Olas bir yang n veya acil bir durumda itfaiye ve ambulans araçlar n n da bu evlere ula mas imkans z. Herkesin para kazanmas n istediklerini fakat pazarc lar para kazan rken mahalle sakinlerinin büyük s k nt lar çekmesini kabul edemeyeceklerini ifade eden Zuhuratbaba Mahalle Muhtar Mustafa Aykut ncesaraç, y llard r çözüm getirilmeyen Pazar ile ilgili son dönemlerde vatanda lardan yo un ekilde ikayet ald klar n ifade ederek, Bak rköy deki semt pazarlar uygun yerlere ta nd. Fakat Zuhuratbaba Pazar ile ilgili uzun y llard r bir çözüm üretilemedi. Konuyla ilgili geçmi dönemlerde çe itli toplant lar yap ld, kararlar da al nd. Ama bu kararlar zamanla unutuldu. Pazar nedeniyle vatanda lar m zdan çok say da ikayet Bak rköy Belediye Ba kan m z n bu konuda sözü var. Mahallemiz ya l nüfusa sahip ve bu insanlar n gidebilecekleri yerleri yok. nsanlar m z n çay n içebilece i, gazetelerini okuyabilece i, sohbet edebilece i bir lokal istiyoruz. VATANDA LARIMA SÖZ VERD M Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben 25 bin ki iyi temsil ediyorum. Ve son ana kadar bu insanlar n emrinde olaca m. Söz verdim. Zuhuratbaba da Sal Pazar çilesi devam ediyor. SALI PAZARI MAHALLEN N KABUSU OLDU al yoruz. Gerek trafik sorunu olsun, gerekse otopark ve hijyen sorunlar olsun bir çok s k nt ya an yor. Ayr ca binalar n otopark giri ve ç k lar na da park ediyorlar. Bu konuda vatanda lar m z çok ma dur. Sal günleri bu park etmeler yüzünden arac yla ak am saatlerine kadar evinden ç kamayan vatanda lar m z oluyor. dedi. ncesaraç ayr ca, Zuhuratbaba Pazar n n hijyenik olmad n da belirterek, Pazar boyunca bir tane lavabo ve tuvalet yok. Hijyen yönünden sa l kl bir pazar de il. diye konu tu. PAZARCILAR ODASI LE GÖRÜ ÜLDÜ Bu arada artan ikayetler üzerine Zuhuratbaba Muhtar ncesaraç, Pazarc lar Odas yöneticileri ile bir görü me yapt. Görü mede pazardan dolay ya ad klar s k nt lar aktan ncesaraç, ya anan s k nt lar n düzeltilmesi yönünde Pazarc lar Odas yöneticilerinden söz ald. (Yavuz ARPACIK)

6

7 7 YOLLARDAK SARI BANTLAR GÖRME ENGELL VATANDA LARIMIZIN ZORLANMADAN YÜRÜYEB LMELER Ç ND R. BU YOLLARI KAPATACAK EK LDE PARK YAPMAYINIZ. PARK EDENLER UYARINIZ... TUTORS (AKRAN DANI MANI) PROJES TÜM HIZIYLA DEVAM ED YOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu nun Geli tirilmesi Hibe Program taraf ndan desteklenen Tutors; Omurilik Felçlilerinin Ba ms z Ya amlar n n Desteklenmesi A Projesi eski ve yeni omurilik felçli vatanda lar Ataköy Kültür E itim ve Spor Vakf sosyal tesisleri bünyesinde bulunan Big Mamma s Cafe de bulu turdu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i, spanya Omurilik Felçlileri Derne i ve ÖZEV ortakl nda yürütülen projede hayatta tekrar var olma amac n ispatlayan ve bu hayata tekrar tutundu unu ya ama alt n harflerle kaz yan Tutorslar (Dan lanlar) e itimlerine ve yeni tan t arkada lar na yolda olmaya devam ediyor Projenin ba lama sürecinden itibaren Tutorslar ve Tutee ler (Dan anlar) ya ama al maya dair farkl hayat hikâyeleri, farkl deneyimler ve farkl ipuçlar ö renme imkan elde ettiler. Ya amlar na art k birer engelli olarak adapte olmaya çal an bireyleri tekrar hayata döndürmek ve bu hayata al t rmak kolay olmayan bir süreç. lk izlenim, ilk gözlem, ilk konu ma, birbirleriyle ilk temaslar onlara yeni hayata tekrar al t rmak belki de tekrar geçmi e götürmek Tutorslar için en zorlay c k s m. Asl nda her birinin farkl hayat hikâyeleri ve farkl hayat artlar na maruz kalma durumlar olsa da, onlar birle tiren birbirlerine kar tuttuklar aynad r. Dokuz y l önce geçirmi oldu u deniz kazas sonucu omurilik felci olan Bahattin Hekimo lu proje hakk nda duygular n Yeni arkada larla tan mak ve bilgi aktar m nda bulunmak, fikir al veri inde bulunmak, ya ad m olaylar anlatmak benim geli memi sa l yor. 9 y ld r engelliyim ama bu proje sayesinde bilmedi im birçok eyin oldu unu anlad m. sözleriyle ifade etti. Proje boyunca hastaneler, yerel yönetimler ve farkl sivil toplum kurulu u temsilcileri ile yap lan temaslar sonucu, projenin öneminden bahsedilmi ve sonras için uygulamaya destek verilmesi istendi. Projeye ev sahipli i yapan Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i, yap lan toplant lar sonucu al nan geri bildirimlerde projenin uygulanmas ndan duyduklar heyecan anlat rken, proje koordinatörü Burak Keskin Projenin sunulmas n n ard ndan Türkiye de ya anan s k nt lar su yüzeyine ç km t r, proje ihtiyaca cevap veren, eksikleri tespit eden, do ru noktalar görüp, do ru temas sa layan ve kendi içinde do ru müdahaleri olan bir proje, bu anlamda eme i geçen herkese te ekkürlerimizi sunuyoruz. dedi. (Arzu Berato lu) BAKIRKÖY KONSERVATUARI VAKFI KAYITLARI BA LADI Prof. Dr. Nevzat Atl, Cumhurba kanl Klasik Türk Musikisi Korosu efi Fatih Salgar, TRT stanbul Radyosu Ses Sanatç s Faruk Salgar ve TÜ Konservatuar Hocalar ndan Suat Güney yönetiminde Yar Zamanl Türk Müzi i Konservatuar, ayr ca her ya a yer veren Türk Müzi i Korolar ve Bat Müzi i nde Tuba Yenice Akku yönetiminde ve lisans üstü e itim yapm hocalar n e li inde piyano, keman, gitar, ritim ve çocuk korolar dersleri için ö renci kay tlar ba lad. Adres: K s m Bak rköy Belediye Konservatuar Binas Tarihi spirtohane Ataköy/ STANBUL Tel: (0212)

8

9 Çevre ve ehircilik Bakanl plan de i ikli ini yapt ve beklenen oldu BAKIRKÖY E B R ALI VER MERKEZ DAHA YAPILACAK Çevre ve ehircilik Bakanl, Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Ara t rma Hastanesi arazisinin planlar n de i tirerek ticaret alan na ald. Bakanl k taraf ndan do rudan onaylanan yeni imar plan notlar na göre, ticaret alan na al nan araziye 1.50 emsal yo unlukta ve 6 kat yüksekli inde bina yap labilecek. Ticaret alan nda, i merkezleri, ofis-büro, çar, çok katl ma azalar, katl otopark, al veri merkezleri ve otel gibi konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri, lokanta, restoran, gazino, dü ün salonu gibi e lenceye yönelik birimler, yönetim binalar, banka, finans kurumlar, yurt, kurs, dershane, özel e itim ve özel sa l k tesisleri gibi ticaret ve hizmet fonksiyonlar na ili kin yap lar yap labilecek, oranlara bak lmaks z n birden farkl fonksiyon bir arada yer alabilecek. Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar E itim ve Ara t rma Hastanesi'ne ili kin haz rlanan Ticaret Amaçl 1/5000 Ölçekli Naz m mar Plan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama mar Plan bakanl k taraf ndan 20 Mart ta onayland. Geçti imiz ay ask ya ç kan planlara CHP BB zleme Komisyonu itiraz etti. CHP, zleme Komisyonu itirazlar dikkate al nmazsa mahkemeye ba vuracak. KAMUSAL ÇIKAR HLAL ED LM OLACAK Yap lan plan de i ikli inin yasa ve mevzuatlara ayk r oldu unu belirten BB CHP zleme Komisyonu taraf ndan yap lan itirazda, söz konusu plan ile kamusal kullan ma aç k donat alanlar n n özel ticaret alan na al nd ifade edilerek, Yap lan planda yo unluk fazla, emsal yüksek, genel olarak ehir planlama ilkelerine, plan yap m yönetmeli ine ve plan stanbul üst 9 planlar na ayk r. Plan tadili emsal te kil edici, donat dengesini azalt c, plan bütünlü ünü bozucu, yap ve trafik yo unlu unu artt r c nitelikte. Yap lan i lem aç k olarak yasa ve mevzuata ayk r. Bu de i iklikle kamusal ç kar ihlal edilmi olacak. Plan de i ikli i sosyal doku ve mahallenin geleneksel ya am kültürü ile uyumlu de il. denildi. Bak rköy Belediye Meclisi mar Komisyonu Ba kan ve CHP BB Meclis Üyesi Ali R za Akyüz de yap lan plan de i ikli ini kabul edilemez oldu unu belirterek, mahkemenin bu plan de i ikli ini iptal edece ini dü ündü ünü söyledi. Akyüz, Buras sa l k alan. Sa l k alan n, siz özel alana çevirirseniz, orada özel alan kadar yine sa l k alan ay rmal s n z. Burada bu yok. CHP zleme Komisyonu olarak buna itiraz ettik. tiraz önümüzdeki ay kesinle ir. tirazdan bir ey ç kaca n dü ünmüyorum. Sonra konuyu mahkemeye ta yaca z. Mahkemenin bizi hakl bulaca na inan yorum. diye konu tu. BAKIRKÖY ÜN S MGELER NDEND Kurulu u 1952 ye dayanan hastane, uzun y llar Bak rköy de hizmet vererek Bak rköy ün simgelerinden biri haline gelmi ti y l nda hastane, Küçükçekmece Halkal da TOK taraf ndan yapt r lan binaya ta nm ve ad da ' stanbul Kanuni Sultan Süleyman E itim ve Ara t rma Hastanesi' olmu tu. Uygulamadaki planlarda hastane alan olarak görülen yer, yine sa l k hizmetleri için kullan laca beklenirken ticaret alan na al nd. Capacity AVM, kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu yeniden i gal etti. BU CESARET K MDEN ALIYORLAR? BU GALE K MLER NEDEN GÖZ YUMUYOR? TAR H: MART 2012 Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu böyle ortadan bölerek kendi kullan m na alm t. Capacity AVM bunu hep yap yor. Birileri yap lan yasa d i lemler ve uygulamalara nedense hep göz yumuyor. Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu ortadan bölerek i gal edince haberi a a daki ekilde kamuoyuna duyurmu tuk. BU OLAYLARA ANCAK ÜLKEM ZDE RASTLANIR Ülkemizde öyle olaylar ya an yor ki geli mi ülkelerde ayn olaylar ya ansa Bakan ndan en alt kademedeki sorumlusuna kadar an nda istifa ederler. Japonya gibi ülkelerde ise bir daha toplum içine ç kamayacaklar için intihar ederler. Bak rköy ün göbe indeki Capacity AVM nin kapal otopark na mevcut yollardan giri ve ç k ba lant lar n kimlerin yapt y llard r ortaya ç kar lam yor. Mevcut projeler nas l onand, onanm bu projeler neden uygulanmad? Uygulanmay na kimler gözyumdu belli de il. Bu arada Capacity AVM nin kapal otopark ç k ndaki kamuya ait caddedeki i gal sürüyor. Yap lan yaz malar sonucu tüm yetkili birimler bu yolun i gal edildi ini söylüyor. Bak rköy Kaymakaml na yap lan ikayetler üzerine ba lat lan inceleme son a amaya geldi. Caddedeki i gal belgelendi. Ancak AVM yetkilileri Bölge dare Mahkemesi nden 30 günlük TAR H: HAZ RAN 2012 Yay nlar m z ve Bak rköy Kaymakaml na yap lan ikayetler sonucu kamuya ait yoldaki i gal kald r lm t. yürütmeyi durdurma ald klar için yasal i lemler devam ediyor. Bu arada ayn AVM nin kapal otopark nda bulunan onanl projelerde olmamas na kar n özel firmaya verilen 400 metrekare civar ndaki oto y kama yeri ile ilgili sorunlar devam ediyor. Yine bu AVM de al veri katlar nda bulunan mü terek kullan m alanlar nda proje d yap lan 23 e yak n i yerlerinin de kald r lmas için ikayetler üzerine yasal i lemlerin ba lat ld gazetemize gelen bilgiler aras nda. Bak rköy Kaymakaml g ikayet üzerine gerekli incelemeyi yapm ve yolu i galden kurtarm t. Haziran 2012 tarihinde haber gazetemizde a a daki ekilde yer alm t. GÜNDEME GET RD K YASALAR UYGULANDI Capacity AVM, kapal otopark n n ç k ndaki kamuya ait yolu ortadan bölerek yasal olmayan bir ekilde y llard r kullan yordu. ikayet üzerine Bak rköy Kaymakaml gerekeni yapt ve bölünen yolu ay ran bariyerler söküldü. Ancak sorunlar bitmedi. Ayn AVM nin kapal otopark na giri teki sorunlar hala devam ediyor. Y llard r yap lan yaz malarda bu AVM nin kapal otopark na giri ve ç k lar n kimin taraf ndan TAR H : A USTOS 2014 Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu yeniden ortadan bölerek i gal etti. düzenlendi i ortaya ç kar lamad. Otoparka giri ve ç k yollar n düzenleyen proje ortada yok. Trafik s k kl ve karma a her geçen gün artarak devam ediyor. Gazetemizi arayanlar AVM nin yap m ndan önce yollar n düzenlenmesi gerekmiyor muydu? sorusunu sormaya devam ediyor. Y l Capacity AVM kapal otopark ç k ndaki kamuya ait yolu yeniden ortadan bölerek i gal etmi durumda. Yetkililerin gözleri önünde yap lan bu i gali sorumlular neden görmezden geliyor. Gazetemizi arayanlar Belediyenin zab talar ne i yapar. Bu i gali görmüyorlar m? Yoksa birileri onlara görmeyin mi diyorlar? Bu kanunsuzluklar ne zamana kadar sürecek. Cebinde paras ve siyasi gücü olanlar n saltanat ne zaman son bulacak. Hukuk sisteminin yok oldu unu en çok dillendiren CHP liler de il mi? Bak rköy CHPli belediye de il mi? Bu kanunsuzluklara dur diyemiyorlarsa söz söylemeye haklar var m? CHPli belediyemizden bu kanunsuzlu a derhal son vermelerini, bunu yapanlar n yanlar na b rakmamalar n istemek hakk m z de il mi? diyorlar...

10 10 Sayg de er Bak rköylüler; Sayg de er okuyucular uzunca bir ticaret ve siyasi ya am mdaki tecrübelerin ard ndan bu gün de gerçekten çok inan p güvendi im bir gazetenin imtiyaz sahibi Say n Özcan Atamer beyefendinin iste ini k ramay p kö e yaz s yazmak ve siz de erli okuyucular muhalefet gözüyle bilgilendirmek talebi ile ilgili ilk yaz m siz de erli okuyucular n be enisine sunman n heyecan yla istemeyerek sürçü lisan edersem af ola. Ailem ile birlikte havas n soludu um, gecesini, gündüzünü ya ad m, kom ular m n yürüdü ü yolda yürüyüp, aya n n tak ld ta a tak l p, dü tü ü çukura dü en bir Bak rköylü olarak, fakat hemen belirtmeliyim ki Botanik Park ta bulu an Bak rköy bulu mas alt nda hesapta Bak rköy ü dü ünüp sadece eski dostlar diye ark lar n söyleyip kendilerini di er Bak rköylüler den soyutlayan güzel Bak rköy ümüze ne güzel bir Bak rköylü olmayan Bak rköy ü tan mayan burada oturmayan bir Belediye ba kan ve bir sürü meclis üyesi getirdi inizi konu may p bu partinin milletvekilini ve ilçe ba kan n sahneye ç kar p say n milletvekilinin bu tür organizasyonlar n örnek al nmas gerekti ini belirtirken biz örnek al yoruz da siz bizi ciddiye alm yorsunuz diyemeyen bir de üstüne gerçekten Bak rköylü olmay p bu organizasyonda olmamas gerekti ini bilip kat lmayan, say n belediye ba kan na sitem eden Bak rköylüler den de ilim. Ya ad m, çocuklar m n büyüyüp ya ayaca benim de e imle ya lanaca m ilçemde ta üstüne ta koyana te ekkür eden ve bu anlay la on y ll k bir meclis üyeli i, sonras nda belediye ba kan adayl yapt m tüm sokaklar n kar, kar gezdi im ilçemde sizlere seçim sonras ile ilgili birkaç küçük anekdotu buradan aktarmak isterim. imdi Hasat Zaman ; Seçim dönemindeki kampanyamda gerek kat ld m toplant larda olsun, gerekse yaz l ve görsel bas nda siz de erli vatanda lar m za u an seçilen ba kan ve meclis üyelerinin derdinin asl nda tan mad klar Bak rköy e hizmet etmek olmad n kurduklar irketleri çantada keklik olan Bak rköy de yapacaklar i lerinin onlar ilgilendirdi ini söylemi tim. imdi gerçekten bizlere bu bilgileri getiren guguk ku lar n n ne kadar hakl oldu unu, Ramazan ay nda Botanik Park ta düzenlenen ramazan etkinliklerinde verilen konserlerin hangi firmaya, kaç liraya verildi ini, toplamdaki organizasyon maliyetinin ne, kaç TL oldu u, bu firman n seçim öncesinde acil olarak kurulup bir orta n n u an meclis üyesi oldu u konusunda gelen bilgiler Ramazan etkinliklerinin geleneksel Ramazanlar ya atmak olmad n çok iyi anlayaca z. Seçim döneminde bizim aç klad m z projelerden bir kaç n söylemekten ba ka projesi olmayan u anki belediye ve CHP ilçe ba kan n eski belediye ba kan n n sanki uzaydan gelmi kendi partileriyle hiç ba lant s yokmu gibi belediye borçlar ndan yak nmas manidar oldu u kadar yla da ay pt r. imdi soruyorum say n ilçe ba kan siz önceki dönemde belediye ba kan n n üstünde bir ki i Grup Ba kan olarak meclise gelen tüm çal malarda yap lacak tüm projelerde MUHALEFET GÖZÜYLE Mehmet Emin ERTEK N söz sahibi de il miydiniz? Say n Ate Ünal Erzen Bakkart dedi i zaman, ambulans, sa l k hizmetleri, kre ler diye konu up yay n yapt, afi ast zaman ilk alk layan, ilk savunan siz de il miydiniz? Evet sizdiniz ve ekibinizdi. imdi bu sa l k kurulu unda çal an doktorlar n paras ödenmiyor, kre ler özelle tiriliyor, sa l k birimleri özelle tirilecek deniyor parti olarak özelle tirmeye kar s n z davan zdan vazgeçtiniz hadi onda samimi de ilsiniz, ya siz say n ba kan alk lar n z geri alacak say n eski ba kan yanl yapm t biz de buna ses ç karmad k borç içinde bir on y ll k belediyeyi beraber yönettik sesimiz ç km yordu da imdi sesimiz gür ç k yor mu diyeceksiniz. Peki say n ba kanlar Ataköy Nef 22 Projesi ne ne diyeceksiniz? Yine sizin ilçe ba kanl n z dönemindeki sizin partinizin belediye ba kan bu söylenen projede kamuya terk edilmesi gereken yakla k 7000 m² lik bir alan n terk edilemedi i gerekçesiyle ruhsat vermezken ne oldu da bu proje 800 adet daire sat yapt ktan sonraki (bunu televizyon ve gazetelerde kendileri reklam arac olarak kullanm lard r) seçimden yakla k iki ay sonra tarihinde, encümen karar yla kamuya ayr lmas gereken metrajda terkler yap lmadan, BB ad na kamula t r l p tescil edilmesi gereken alanlar varken yine sizin belediye ba kanl n z döneminde tarihinde 404 say l encümence al nan karar iptal edilerek sat yap lan haz r proje önünüze koyuldu u zaman onay verenlere ve bunun üstünden kamuoyunda, yerel bas nda konu ulan bu karar n acil olarak encümene getirilip görü ülmesini sa layan meclis üyenize ve araya giren hat r say lan Alevi cemaatinin önderlerine sormad n z m? Biz noter makam m y z? Biz belediyecilik yapmayacak m y z? Biz vatanda n hakk n hukukunu korumayacak m y z? Ortada konu ulan rakamlar nedir? Bunlar aç klaman z gerekti ini dü ünüyorum. De erli okuyucular bir üçüncü anekdot ise yukar da belirtti im projenin hemen yan ba nda bulunan Selenium Ataköy olarak adland r lan proje. Bu proje de di er projeyle ayn fakat bu projede bir de kamuyu zarara u ratma suçu da varm. Yakla k dönüm aras bir arazi ve içinde bulunan yakla k m² lik ufak bir in aat 6306 say l yasadaki aç klar kullan larak kentsel dönü üm çerçevesinde buradaki yirmi bin metrekarelik alan n tamam belediyenin alaca harçlardan ve devlete ödenecek KDV den mahrum b rak larak üstelik buras çok önemli!!! Kendilerinden önceki ayn partiye mensup ba kan ve yöneticilerinin dava konusu etti i ve u an Dan tay da oldu u söylenen dava sonuçlanmadan bundan bihaber olan veya hiçe sayan yönetim bu projeye de ruhsat veriyor. Ya siz Say n lçe ba kan sizde mi bilmiyordunuz? Oysaki o dönemde siz de vard n z. Bu nas l bir yönetim anlay sizin takdirinize b rak yorum. Çok de erli Bak rköylüler ve okuyucular; Asl nda seçim döneminde bu zamana az bir zaman görünse bile etik olmayan bir çok olay var, ben sizleri daha fazla üzmeden son bir anekdot anlat p yaz m bitirmek isterim. Evet u an yaz m yazd m Ataköy Gazetesi nin Temmuz 2014 say s nda Meclis s ralar ndan dinleyici s ralar na ba l kl yaz y okudunuz seçilen Ak Parti Meclis üyesi arkada lar m ziyarete gittikten sonra meclis dinleyici koltu undan bir de meclisi dinlemek istedim. Görü ülen iki konu vard ikisinin de beni de, sizi de çok sevindirip ilgilendirece ini zannetmiyorum neydi biliyor musunuz, birincisi Bak rköy Belediyesi ile Ardahan - Damal Belediyesi nin karde olmas, ikincisi ise yine Bak rköy Belediyesi ile Nev ehir Hac bekta Belediyesi nin karde li i... Biz zaten karde iz bu karde lik öncelikle Bak rköy e sonra di er karde lere yans mas gerekirken bak n ilk karde lik kime yarad. Hac bekta Belediyesi ne rakam duydu um kadar yla TL (eski parayla bir buçuk trilyon) harcanarak Kemal K l çdaro lu Kültür Merkezi yap lm bir de Say n Ba kan n gazetelerdeki söylemiyle; Çok k sa bir sürede Belediye Meclisi üyesi arkada lar m z 2 ay buraya gelerek, gece gündüz çal arak çok ciddi bir maliyetle böyle bir kültür merkezini yapt k. Bunu gerçekle tirirken maliyetin tamam n Bak rköy'deki Alevi, Bekta i i adamlar n n deste i ile Bak rköy'de bulunan gayri müslim yani Ermeni, Rum i adamlar n n deste i ile gerçekle tirdik. Bak rköy Belediyesi ile Hac bekta Belediyesi karde belediyelerdir. Ancak bu kültür merkezini dostlar m z ve i adamlar m z n deste i ile yapt k.... De erli okuyucular sevgili Bak rköylüler bunca sorunla u ra an Bak rköyümüz de 15 kuru luk yat r m yapmayan çal kan Ba kan ve gayretli meclis üyeleri biz kimseden ba falan istemiyoruz, biz destek istemiyoruz biz en üst kademeden ödedi imiz emlak vergilerinin yol kat l m paylar n n kar l nda satm oldu unuz kültür merkezi lojmanlar ve bir çok farkl yerdeki arazilerin kar l nda Bak rköy e yat r m istiyoruz. De erli okuyucular sevgili Bak rköylüler asl nda yazacak konu ulacak çok ey var neler mi? Yine meclis üyeleri, yine in aat firmalar, Menek e de sat n al nan araziler, imar komisyonu, kimlere ruhsat verilip, kimlere verilmedi i çok ey var, di erlerini isterseniz di er say lardaki yaz lar m zda veya röportajlar mda anlat y m. Tüm okuyucular m za ve Bak rköylüler e sa l k, mutluluk dolu günler dilerim... OKUYUCULARIMIZIN D KKAT NE Gazetemize gösterdi iniz ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Ancak gazetemizi her ev ve i yerine ula t rmam z n mümkün olamayaca n takdir edersiniz. Sizden ricam z Gazetenizi okuduktan sonra lütfen kom ular n za veriniz.

11 11 BAKIRKÖY DE 45 B N Ö RENC DERS BA I YAPACAK Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, BAKIRKÖY DEK OKULLAR CEZBED YOR lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n ile yeni e itim-ö retim y l hakk nda konu tuk. Bak rköy deki ö renci say s n n her y l artt n kaydeden Ayd n, yeni e itim ö retim y l nda Bak rköy deki 57 okulda 45 bin ö rencinin e itimö retim görece ini ve 2700 ö retmenin de görev yapaca n söyledi. Bak rköy de bulunan 57 okuldan 9 unun ikili e itime devam edece ini di er okullar n ise tekli e itim yapaca n kaydeden Ayd n, tekli e itim veren okul say s bak m ndan stanbul da Be ikta ilçesinden sonra ikinci s rada olduklar n da kaydetti. Bak rköy de ö retmen aç n n bulunmad n aksine ö retmen fazlal n n da oldu unu dile getiren lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, ayr ca ö renci kay tlar n n da Eylül ay sonuna kadar devam edece ini de belirtti. HEYECANLI VE HAREKETL B R DÖNEM OLACAK Say n Ayd n, yeni bir e itim-ö retim y l n n arifesindeyiz. Bak rköy yeni e itim-ö retim y l na tam olarak haz r m? Milli E itim de çal malar tabiri caizse tam gaz devam ediyor. Bir yandan okullar m z n fiziki çal malar, tamiratlar h zl bir ekilde yap l yor. Di er taraftan da iyi bir planlama ile e itimö retimin ba ar s n ve kalitesini artt rmak için neler yapar z diye çal malar yap yoruz. Heyecanl ve hareketli bir döneme girece iz. Ö retmenlerimiz Eylül ün ilk haftas okullarda seminere al n yorlar. Bu seminer dönemini verimli ekilde geçirmek, de erlendirmek ad na bir tak m planlamalar içine girdik. Bir komisyon olu turduk. Bu komisyonumuz kendi aras nda tart t. Seminer döneminde aç l m z Do an Cücelo lu ile yapaca z. Akademisyenlerimiz olacak, kendi içimizden baz arkada lar m z n çal mas olacak. Ak ll tahtan n nas l kullan laca, ö retmenlerimizin nas l faydalanaca gerekse yeni s nav sistemleri ile ilgili planlamalar yapm durumday z. K sacas 15 Eylül e kadar tam anlam yla yeni e itim-ö retim y l na haz r durumda olaca z. BAKIRKÖY DE 45 B N Ö RENC DERS BA I YAPACAK Bak rköy de kaç okulda, kaç ö renci e itimö retim görecek? Okullarda görev alacak ö retmen say s nedir? Bak rköy de 2700 civar nda ö retmenimiz 45 bin civar nda ö rencimiz var. Ö renci say m z Bak rköy ün iç dinamiklerine göre her y l dü mesi gerekirken tam tersine art yor. Biz kendi okullar m z Bak rköyümüz e çok fazla de erlendiremiyoruz. Elbetteki biz Bahçelievler, Zeytinburnu, Küçükçekmece ile biz stanbuluz, biz Türkiye yiz, bunu kabul ediyorum ama buradaki s k nt m z u; Milli E itim in temel hedefleri içinde tekli e itim vard r. Sabah 09:00 da ba lar 15:00 da biter. Temel e itim budur ve pedagojik olan da budur. E itim aç s ndan verimlili i artt rma ad na da yap lmas gereken budur. Çevre ilçelerimizde tekli e itim nadiren birkaç okulda var. Bak rköy de ise okullar m z n da büyük k sm nda tekli e itim var. Bu nedenle Bak rköy çevre ilçelerdeki ö renci ve çal an anne - babalar n çocuklar için bir cazibe merkezi. Ve h zl bir ekilde çevre ilçelerden nüfuslar da aktar larak Bak rköy deki okullara kay t var. u an sistemde okullar m za dü en ö renci say s okullar m z n kontenjan n n üzerinde. Yanl anla lmas n her çocuk bizim çocu umuz. Her çocu a e itim vermek durumday z ama bu ekilde devam ederse bizi tekli e itime geçmekte zorlayacak. Pedagojik olmaktan ç kacak, Bak rköy ün ba ar s na belki zarar verecek. Dolay s yla biz biraz daha s k tedbirler alarak mümkün oldu u kadar önceli i kendi bölgemizdeki ö rencilerimize sonra kontenjan doldurma noktas nda di er ilçelerden kay t alal m dedik. Çünkü biz 9 okulda tekli e itim veremiyoruz. kili e itim veriyoruz. Biz bu say y dü ürmeye çal rken tam tersine 10., 11. okulda ikili e itime geçersek yanl olur. Bizde 57 okul var. 9 okulda ikili e itim var. Di erlerinde tekli e itim var. Ama bizi seneye bekleyen riskler var. Meslek Liseleri nde ikili sistemimiz var. Bakanl k taraf ndan meslek liselerinde haftal k ders saati 44 saate ç kar ld. Ö renci say s n n da fazlal n dü ünürsek asla tekli e itimde kalmam z mümkün olmayacak. Dolay s yla mesleki teknik e itim veren okullar m zda muhtemeldir ki, seneye ikili e itime geçmek zorunda kalaca z ama geçmemek için direniyoruz. Bunlara Sa l k Meslek Lisesi de dahil mi? Sa l k Meslek Lisesi geçmeyecek. Ama Ticaret Meslek Lisesi olsun K z Teknik Lisesi olsun bunlar büyük bir ihtimalle ikili e itime geçmek durumunda kalacaklar. Ama biz geçmemek için de direnece iz. Bak rköy de ö retmen aç var m? Bak rköy de ö retmen aç m z yok. Tam tersine ö retmen fazlal m z var. Biz bu ö retmen fazlal l m z da mümkün oldu u kadar okullar m zda de erlendiriyoruz. KAYITLAR EYLÜL SONUNDA B TECEK Ö renci kay tlar ne zaman sona erecek? Kay tlar Eylül ün sonuna kadar devam edecek. Okullar aç ld ktan sonra nakiller olacak. Ailelere tavsiyem çocuklar n bir okula yerle tirsinler. Anadolu Liseleri ne yerle emeyen çocuklar ek kontenjan için bo ta beklemesin. Çünkü o okullarda ek kontenjanlar da herhangi bir meslek okuluna kayd n yapt ranlardan alacak. Bu çok önemli bir konu. Nakiller olacak. u an bu istatisti i ç karmam z zor ama sisteme dü en ö rencilere bakt m z zaman okulumuzun birisine geçen sene 80 ö renci dü mü se bu y l 120 tane dü mü. Geçen sene 150 tane dü en okulumuza bu sene 240 tane dü mü. Bunlar n ne kadar n n kayd gerçekle ecek, gerçekle meyecek bunu süreç içinde hep beraber izleyece iz. S n flar, özellikle 1. s n flar kaçar ki i olacak? sistemine geçildi inde özellikle çevre ilçelerde 1. s n flarda mevcutlar i bulmu tu. Bak rköy de bu yönde çok sorun ya anmam t ama bu sene nas l olacak? Bak rköy de asl nda istense de 60 ki ilik s n flar olu turulamaz. Özellikle Ataköy de böyle bir ey olamaz. Bizim okullar m z n ço u butik. S n flar m z da küçük. Alaca masa s ra say s belli. Onun üzerine fiziken ç kman z mümkün de il. Dolay s yla bizde maksimum ö rencimiz 40 olur diye tahmin ediyorum. Asl nda 40 bile fazla bunu larda tutaca z. Hatta bakanl k geçen y l 35 in alt nda s n flarda ö renci varsa 35 e kadar kay t bölgesi d ndan alabilirsiniz diye genelge gönderirken bu sene 30 la bunu s n rlad. Yani 5 ö renci daha dü ürdü. Bunun anlam u bizim 30 un üzerine mümkün oldu u kadar ç kmamam z gerekiyor. (Yavuz ARPACIK) EBUZZ YA CADDES BAKIRKÖY ÜN NERES NDE? Büyük ehir Belediye Meclisi nin CHP ile ilgili tüm haberlerini H d r ULA yapar ve bas n bülten gönderir. CHP Bak rköy Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman Meclis listesinde kontenjan 1. s radan seçildi i için ayn zamanda Büyük ehir Belediyesi Meclis üyesidir. Cumhuriyet Meydan n n bak ms z durumu ile ilgili bir bir önerge veriyor. Beylikdüzü nde oturan ve Bak rköy ü tan mayan Ataman önergesinde Bak rköy lçesi nde bulunan ncirli Caddesi ve Ebuzziya Caddesi'ni ba layan ve pek çok önemli olaya ahit olmu bir meydand r. diyor. Halbuki Cumhuriyet Meydan ; ncirli Caddesi ile Fahri Korutürk ( stasyon) Caddesi ni ba lar. stasyon Caddesi nden a a ya yürüdü ünüz zaman önünüze ç kan caddenin sa (Capacity AVM taraf ) Fi ekhane, sol taraf ise stanbul Caddesidir. Tam kar s sahile inen cadde ise Ebuzziya Caddesidir. Bak rköy ve Bak rköylüler in hakk n savunacak ki iler önce Bak rköy ve Bak rköylüler i tan mal d r. Birilerinin arkas na s n p biryerlere gelenler özellikle politika yapanlar zor duruma dü tükleri gibi kendi ayaklar n n üzerinde duramad klar için kaybolup giderler. Ataman n Bü ük ehir Belediye Meclisi ndeki önergesi; CHP'L SÜLEYMAN NAD R ATAMAN BAKIRKÖY CUMHUR YET MEYDANI NI BB GÜNDEM NE TA IDI BB Meclis gündemine yaz l soru önergesi sunan BB Meclisi ve Bak rköy Belediye Meclisi CHP Üyesi Süleyman Nadir Ataman önergesinde, Bak rköy Cumhuriyet Meydan Neden stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB) taraf ndan onar l p yap lm yor? B rak n Bak rköy Belediyesi yaps n diyoruz izin verilmiyor. dedi. BB Meclisi ne yaz l soru önergesi sunan BB Meclisi CHP Üyesi ve Bak rköy Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman haz rlad önergesinde; Bak rköy meydan ile ilgili olumsuzluklar sizlerle payla mak istiyorum biliyorsunuz Bak rköy ilçesinde bulunan ncirli Caddesi ve Ebuzziya Caddesi'ni ba layan ve pek çok önemli olaya ahit olmu bir meydand r. stanbul da bir çok ilçede ya ayan hem erilerimizin geçi noktas önemli bir aks da bulunmaktad r ayr ca kültür sanat etkinliklerinin yap ld bir merkezdir, stanbul un önemli kent merkezlerinden biridir gelin görün ki meydan n hali içler ac s haldedir meydan n yer dö emeleri neredeyse tamam kullan lamaz haldedir, ya murda su birikintilerinden dolay insanlar meydan n öbür taraf na geçememektedirler ya l lar n hali daha da içler ac s d r meydan çevreleyen kemer ve duvarlar boyas z s valar dökülmü bir haldedir hatta meydan çevreleyen kemerlerden beton parçalar kopup yere dü mektedir, vatanda lar m z n zarar görme ihtimali yüksektir ben de orada ya ayan bir arkada n z m ve meydan ile ilgili taraf ma gelen ikayetlerden telefonuma bakamaz hale geldim, asl nda dü ünmek istemiyorum ama genel kan u vatanda lar n bana iletti i buras CHPli belediye oldu u için BB buraya üvey evlat muamelesi yap yor eklindedir. Unutulmamal ki stanbul bir bütündür herhangi bir ilçesinde olacak olumsuzluk hepimizi etkiler do ru olan ise Büyük ehir Belediyesi nin Bak rköy meydan nda acilen kendisine yak r düzenleme yapmal d r e er BB olarak biz buraya üvey evlat muamelesi yapmaya devam edece im diyorsan z b rak n Bak rköy Belediyesi olarak biz yapal m. Te ekkür ediyorum. NAD R ATAMAN BB Meclis Üyesi

12 12 - Çok değerli okuyucularım; 10 Ağustos tarihi Türkiye Cumhuriyeti için, kapalı bir kutudur, kapağını açtığımızda içinden neler çıkacağını bize zaman gösterecektir. Büyük devrimci dünyaya örnek olmuş lider Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının dişleriyle, tırnaklarıyla, fukara ama asil milletimizle birlikte yoktan var ettikleri, yeniden kurdukları ülkemizin haline göz atalım. Onun ilk sahibi olduğu tüm asaletiyle oturduğu koltuğun şimdiki haline bakarak derin düşünelim lütfen! Siyaset millete, memlekete hizmet, onu muasır devletler seviyesine ulaştırmak, demokrasisi, ekonomisi ile milletin yaşam standartını yüceltmek olmalı. Bazılarının söylediği gibi araç değil, amaç olmalıdır. Yoksa siyaset ve iktidarın bütün olanakları ve nimetlerini önce kendi çevren ve seni alkışlayan menfaatçi, yalakalar için yaparsan, bu arada ülkemin tüm gelir kaynaklarını, değerli sanayi kuruluşlarını, bankaları, sahillerini, enerji kuruluşlarını yandaşa ve yabancılara özelleştirme adı ile devredersen, bu bir hizmet değildir. Memleketi, milleti çıplak hale getirmektir, fukaralaştırmaktır. Birçok örnekler içinde, çarpıcı son özelleştirme ile bu konuyu kapatmak isterim. Çünkü yanlış yapılan ve ülkemizin tüm değerlerini elden çıkarmakla, bu güzel cennet yurdumuzun ne hale geldiği hepimizin malumudur yıllarında kurulan ve İstanbul ile çevresine ilk elektrik enerjisini dağıtan, kömür ile çalışan Zonguldak-Çatalağzı Elektrik Santrali nin satılması söylediklerime çarpıcı bir örnektir. Keza böyle bir dizi tesis ve kuruluş elden gitmiştir, gidecektir. YENİ DÖNEM 10 AĞUSTOS SEÇİMLERİ; SONUÇLARI: Değerli okurlarım, hepinizin gözlediği gibi ülkemizin ve halkımızın hayati önemini arz eden bir seçimde; alınan sonuçlar ile yapılan doğrular ve yanlışlar birbirine karışmış, her kafadan bir ses yükselmiş, sonuçta 14 milyon insanın bu çok önemli seçimde görüşünü sunmamıştır. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri 1.8 puan ile kıl payı ilk turda kazanmıştır. Ben bu konuda kendi özel görüşlerimi siz değerli Bakırköylülerle paylaşmak isterim. İktidar yöneticileri her türlü devlet olanaklarını seferber etmiş, her tarafa, her türlü ulaşım imkanı ve vasıtayla ülkeyi dolaşmış, büyük harcamalar yapmıştır. Diğer yandan önce iki büyük köklü partinin ortaklaşa aday gösterdiği, sonradan partinin de desteğini alan, gerçekten centilmenliğiyle mükemmel ve kusursuz bir devlet başkanlığını yapabilecek muhterem bilim adamı ortaya çıkarılmıştır. Başlangıçta, kendisine karşı çıkanlar olmuş, bir kırılgan dönem yaşanmıştır. Daha sonra ise bazıları bu muhalefet (doğru veya yanlış, mecburiyetten) kendisini desteklememiştir. Ancak oldukça yüksek bir kesimde oy vermemiştir. Sevgili okurlarım, bu noktada sizlerle şu konuyu paylaşmak istiyorum. CHP nin altı okunda belirtilmiş, ilkelerine, Atatürk devrimlerine, özgürlüğe, demokrasiye, laikliğe, cumhuriyete bağlı birisi olarak şu tespitlerimi görüşlerinize sunuyorum. 1- Hiçbir kurum veya kişinin (genel merkez dahil) parti örgütünü, tabanda emek verenleri yok sayarak, onların düşüncelerini almadan aday çıkarmak demokratik değildir. 2- Madem ki, parti geleneklerine, tüzüğüne, değer verilmedi. Ortaya çıkanlar değerli adaya, sahip çıkmamak (tüm büyük, küçük partiler dahil) onu gerektiği gibi tanıtmamak, halk ile daha çok buluşturulmaması çok yanlış YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN SİYASET VE ÇEVREMİZDEKİ İNANILMAZ PİSLİK PANAYIRI olmuştur. 3- CHP-MHP müşterek adayı olarak aday yapılan değerli kişiye; günün şartlarını düşünerek, oy vermemek veya sandığa gitmemekte ayrı bir yanlış olmuştur. Oyunu veren bazı CHP milletvekilleri gibi eleştirini de yaparsan, istifa dileğini de ortaya koyarsın. Hem parti yöneticisi hem parti üyesi olacak hem de alınan karara karşı çıkacaksın bu da ayrı bir yanlıştır. Ülkenin sorunu hiçe sayılmıştır. 4- Boykotçular, tatilciler, adamsendeciler, ilgisizler eğer CHP ye ait olan 5 milyon kullanılmayan oydan 300 bin kullanılsaydı, durumu değiştirebilirdi. Bu da fuzuli ve duyarsız bir davranıştır. Verilmeyen oyların nereye yaradığını görememek hatadır. Genel merkez, milletvekilleri, bölgeye dağılmamış, örgütle bütünleşmemiş, il yönetimi ile ilçe yönetimleri de bu yanlışlıklara ayak uydurmuştur. Sonuçta bütün bunlar %74 iştirak oranı ile bilinen sonucu millete empoze etmişlerdir, yanlış yapmışlardır. 5- Şimdi bu saydıklarımıza rağmen genel başkana kazan kaldırmak, acaba işe yarayacak mıdır? Bu hastalık CHP nin ezeli ve ebedi bir hastalık örneği midir? Tabanda ve özellikle seçim sandıklarında azimle, özveri ile görev yapanlar dışında kim tam olarak görevini yaptı. Bu hususu sandıkta görevli kişi olarak iddia ediyorum. Olağan üstü kongreye gidilmeden aslında ilçe bazında kongre yapılmalıydı. Örgüt ve delegasyonun yenilenmesi, gençleşmesi, kadınlara daha çok yer verilmesi de ayrı bir koşuldur, ihtiyaçtır. Sonuç olarak görüşüm: CHP bu ülkede bir asıra varan geçmişi ile, ilkelerine, devrimlerine, gençlere, kadınlara, emekçilere verdiği önemli değerler içinde, bütünü ile siyasette kalmak, ona zarar verecek davranış biçimlerinden rakiplerini sevindirecek parçalanma nedenleri ve söylemlerine mutlaka son verilmeli, layık olduğu konumu, gücü, uluslararası değerini, tavrını korumalıdır. Yapılan itirazlara karşı koymalı, kurultaylar, yeni yapılanmalar ile sağlam bir temel oluşturulmalıdır. Bu ülkenin huzurunu sağlamak görevi sürdürülmelidir. Konu ile ilgili sonuç olarak, yarım asırdır oyumu verdiğim, çeşitli kademelerinde, en son olarak da son seçimde verilen görevi yapan sade bir vatandaş olarak şunu söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş ve dirilişi, uluslararası saygınlığı ile 90 yıldır ayakta kalan siyaset kurumu CHP ye herkes başkan olamaz, herkes mevcut yönetime (ufak bir arıza için) karşı çıkarak, bu yıkılamaz çınarı deviremez. Bunu yapanlar ve hastalık halinde her seçim sonucu daha içerde olmadan, tecrübe kazanmadan, bir kaç yıllık partili veya milletvekilleri hemen zirveye ulaşamazlar. Sabredin, partiye ve ülkeye neler verebileceğiniz dersine iyice çalışın, ondan sonra demokrasi çerçevesi içinde bu partide mutlaka yer alırsınız. Lütfen hep birlikte yeniden işbaşı yapınız, kenetleniniz. Demokrasiye, insan haklarına, cumhuriyete, özgürlüğe tutununuz. İNANILMAZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ PANAYIR MANZARASI Yıllardır bölgedeki bir çevreci dernek yöneticisi ve üyesi olarak, Bakırköy çevresi, sahilleri, Ataköy, Yeşilköy, Florya Sahilleri ndeki çirkin betonlaşma, işgaller, doğa katliamları, orman ve ağaçların yok edilmeleri konusunda uğraşan ve halen çalışan birisiyim. Bu konuda seçimlerden önce Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu na dosya da sundum. 40 yıllık Bakırköylü olarak Ramazan ayından bu günlere kadar özellikle Bakırköy- Yeşilköy-Florya sahil ve sokaklarındaki rezaletlere şahit olmadım. Yaz aylarında tüm semtlerdeki ilçe vatandaşlarımız haklı olarak, deniz kıyılarına giderek serinlemeye ihtiyaç duymaktadır. Devlet ve belediyelerde bu ihtiyaca, bölgede yaşayanların haklarını çiğnetmeden, onların yaşamlarını zehir etmeden temin etmek durumundadır. Hem Büyükşehir hem de Bakırköy Belediyesi görevlilerine, zabıtalarına, trafik ve emniyet mensuplarına rica ediyorum. Bir sabah saatlerinde bu sahillere, bu mahallelere geliniz. Yazık oluyor gerçekten bu doğaya. Her gece ve gündüz ana arterler çift yanlı, geniş kasalı vasıtalar tarafından tıkanıyor, sürücüleri ise sahilde mangal keyfi yaparken, İETT otobüsleri ve tüm vasıtalar kilitleniyor, yolcular ve yaşayanlar perişan oluyor. Sahilde biriken onbinlerce insanın gideceği WC bulunmuyor. Yeşile, ağaca, doğaya zarar veriyorlar. Suriyeli göçmenler ve günübirlikçiler sahilde yoğun mangal, içki alemleriyle, gerçekten MEGA KENTİ, sığınmcı bölgesine çevirmişlerdir. Ve son olarak 14 Ağustos ta HANE TECAVÜZÜ bile yapmışlardır. İlgili yönetimlere, belediyeye, valiliğe, muhtarlıklara, Büyükşehir Belediyesi ne önemle duyurulur. Lütfen bölgeyi etüt ediniz. Birkaç km ileride ki, komşu yer ve mahalle Florya sahil ve tesislerinde bir tek mangal yakılmaz, tertemiz konumda, korunmaktadır. Yeşilköy ün terkedilişine, pisliğine akıl erdirmek mümkün değidlir. Sayın ilgililer, bu çok açık, net ayrımcılığın nedenini, millete anlatınız. Mahalle halkı adına yöneticilere güveniyor, bu yaşam biçimine çözüm üreteceklerine dair umudumuzu koruyorum. Son olarak da bir teşekkür borcumu yerine getirmek isterim. Belediyemizin Yenimahalle deki sağlık kurumunun Sayın Müdüresi Dr. Nilüfer Demirbaş, insancıl ve çok yakın ilgisine eşim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyor, sevgiler, mutluluklar diliyorum. Sevgilim okurlarım, nice sağlıklı günler diliyorum.

13 13 Her zora girdi imde, günün kuytu saatlerinde dibimde bitivermek zorunda de ilsin. dedi, karanl kta kar s nda duran gölgeye. Gölge gülerek, Zora girmek mi? Sen bence yolunu bulup, itinayla yapt klar n n içinden ç kars n. Ben her seferinde, ne zaman ak llanacaks n diye yan nda bitiveriyorum. dedi. Gölge, elinde bulunan iki anahtar masan n üstüne yava ça koydu. Anahtarlar kendisine getiren, kaç nc gölgeydi hat rlam yordu ama tek bildi i her gölgenin olan bitenden haberdar oldu uydu. I açmak için, yerinden do ruldu unda kar s ndaki ses, Sak n açma, n gölge oyunlar benim gölgemi siler ve bunu çok iyi bilmene ra men niye yap yorsun anlam yorum. derken, ayakta elektrik dü mesinin yan na bir ad mda gidip, sinsice gülmeye ba lam, Her zaman ki akalar mdand. Niye yapt m sorma ne kadar ans m olursa olsun ben buyum anlad m art k. Bu yüzden bana verece in bu anahtarlar bende bir boka yaramayacak. dedi. Ayn anda içindeki sesi de susturam yordu. çindeki ses diyordu ki, Sana ilk ans verildi inde, sen yalanlarla iyili i ve a k hakketti ini, gölgelere dü ündürttün. Dü ündürtme çabas içindeyken, anahtarlar kendi mezar na gömmen gerekirken, heyecana kap l p, ba ka mezara gömdün. Ve yakalan nca, geldi in yere geri gönderildin. Herkese ikinci ans verilmez bari bu sefer önce kendini, sonra gölgeleri kand rma. diyordu. Gölgenin sesi, kendi sesi, içindeki ses derken yeniden akl karman çorman olmu tu. Bildi i tek ey vard, geldi i yere yeniden git gel yapmak istemiyor, art k bu dünyada kalmak istiyordu. çindeki di er ses, bir anda diline dökülüp, kar s nda duran gölgeye bakarak, Tekrar geri dönmek istemezken, ba aramayaca m da iyi biliyorum. Kendim ile ilgili bu kadar umutsuzken, birbirinden haberdar olan farkl her gölge, benden nas l bu kadar emin olabiliyor? dedi, k rg n, umutsuz ses tonuyla. Gölge sakince, Herkes ikinci ans bizim alemde hak eder. Önemli olan hak etti ine sahip ç kman. Bu sefer ne kendini ne bizi kand r. M gibi a k, iyili i ya ama, paray ve ç kar seçme. Bu zamanda insanlar aleminde geçerli olmayan seç. Bu sefer gerçekten bizi inand rd nda, kendi mezar n n en dibine, gece yar s iyilik ve a k anahtarlar n göm. Zaten bu durumda buradaki yerin geçerlili ini kazanacakt r. dedi. Oturdu u yere çöküp, ba n geriye yaslad, Yapam yorummmm!!! Olmuyorrrrrrr!!! Ruhum bir yerde t kan yor. htiras, para ve ç kar önden ko turuyor. Yalvar yorum u ra ma benle, beni geri gönder. dedi, titreyen ses tonuyla. Gölge bir anda iddetlenerek, Yeterrrrrrr!!! Sus art kkkkk!!! Sen burada kalmak zorundas n. Di er alem için bir iyilik yap ve burada PIN AR KUMSAL K ANAHTARA, K DÜNYA kalmay ba ar. E er kalamazsan, yani ba aramazsan sen son ki i oldu undan di er alemin inançlar n yok edeceksin ve art k dünyada kimsenin ikinci ans olamayacak. dedikten hemen sonra iyili in ve a k n anahtarlar n ortadaki sehpan n üstüne koydu. Gözya lar içinde, ba geride tavan seyrederken, oldu u yerde ne kadar kald n bilmezken, ortal n sessizli e gömüldü ünü fark edince, yakmak akl na geldi. I yakm t çünkü gölgelerin sessizlik içinde kayboldu unu art k ö renmi ti. Oldu u yerde do rulup, orta sehpada duran iki anahtar eline al p iyice ok ad nda, sis perdesi araland. Yolculu u ba lam t. Asl nda sahne ve oyuncular aras nda bir fark yokken, henüz kendisi fark nda de ildi. Fark nda de ildi çünkü art k eski ruhu bedeninden ayr lm, gözetleme kulesine dönü üp, tüm ya ananlar ve ya anacaklar kö eden izlemeye ba lam t. Bankada, mü teri temsilcisi olarak çal yordu. En yak n arkada Bayram d. Bu koca ehre tayini ç kt nda, i i haz r olsa da pansiyon kö esinde sürünmek üzereyken, kalacak yer bulmas zaman alaca ndan, Bayram ona ailesi ile ya ad evi açm t. Bayram, hesaps z, hemen güvenen, sevgi adam olmas na kar l k kendisiyle z t karaktere sahip dünyalar güzeli bir ni anl s vard. Gerekli paray biriktirdiklerinde, evleneceklerdi. Gerçi Bayram ile kendisi de yak n iki arkada olarak, z t karakterlerdeydiler. Gel zaman, git zaman, kendisine ev bulmu, Bayram n da yard m ile karar nca evini dö emi lerdi. Evinde ilk olarak a rlayaca misafirleri, zamanla karde gibi oldu u Bayram ve ni anl s idi. Bayram ve ni anl s evine gelece i gün, sis perdesi araland gibi kapanm, ruhu yeniden bedenine girivermi ti. Art k kö eden bir yerden izlemiyor, tamamen sahnenin ortas na dü mü tü. Bayram n ni anl s fazlas yla merakl, güzel bakan bir genç k zd. Bayram n ni anl s ile aras nda bilmedi i bir heyecan vard. K z n gözlerine bak nca eriyor, sanki göz göze gelince aralar ndaki s r her neyse sadece gözleriyle konu abiliyorlard. Bayram aralar nda olmalar na ra men, hiç umurlar nda de ildi. Bayram ise her iki sevdi i insan n karde kadar yak n olduklar n dü ünüp, içten içe seviniyordu. Gün bitiminde, Bayram ve ni anl s evinden ayr ld nda, kulaklar nda dinmeyen u ultu yerini dinmek bilmeyen ba a r s na b rakm t. Hiç dü ünmeden yata na uzan p, derin uykuya dald nda, ruhu yeniden bedeninden ç km, kö eden kendisini izliyordu ve imdi bilinmedik bir dü ün içine girmi ti. Dü te, Bayram n ni anl s ile el ele sahilde oturuyorlard. K z n bu ulu, zeytin karas gözleri içini eritirken, Bayram onlar uzaktan hem mahcup hem a k n izliyordu. Ama onlar n umurunda olmadan birbirlerine kur yap p, öpü üyorlard. Bir an ruhu bedeninde sars ld, üzüldü, ne yapaca n a rd, hangi evrende oldu unu bulamay p, tökezledi. Ruhu onu cezaland rmak üzereyken, karanl ktaki ses ile irkilip uyand. Sesin geldi i yöne do ru, yataktayken kafas n çevirdi inde, gölge dedi ki, Gördü ün dü veya rüya da diyebiliriz, birinci ans n yani sana verilen ilk hayat n. Sen bu gördüklerini bire bir ya ad n, ya att n. kinci ans n iyi de erlendir diye, sadece küçük bir hat rlatma yapmak istedik. Zaman nda bunlar ya arken, pek umursamad ndan ruhunun bu dü le bu kadar incinece ini dü ünmemi tik. Gölgenin söyledikleri ile sars l p, erkek halinden utanmadan a lamaya ba lam t. Bir yandan a larken, bir yandan duygular n dile getirmeye ba lam t. Ben imdi hat rl yorum. Yani siz dü lerime müdahale edince, daha net hat rlad m her eyi. Gölge, omzuna s cak bir temas hissettirdikten sonra, Bizim için önemli olan ruhunun haz r olmas yd. Ama daha fazla denemeye gerek yok çünkü sen ilk defa yapt n hatadan ac çekip, gözya döktün. Bence burada kalmay hakkettin ve bu gece yar s kendi mezar na gidip, anahtarlar en derine gömmelisin. dedi. Pür tela la, yata ndan f rlay p açt, gölgeyi ba ndan sav p, hemen üstünü giyindi. En yak n taksi dura ndan, taksi ça r p, mezarl n yolunu tuttu. Mezarl n önünde, gece yar s n n olmas n bekledi. Saat gece yar s n vurdu unda, anahtarlar gömmek üzere mezar n kazmaya ba lam t. Anahtarlar topra n en derin yerine yerle tirirken, arkas nda bir ses i itti. Kendi sesinin yank s, Herkesi kand rabilirsin ama beni asla. Ben kim miyim? Tabi ki senin ruhun. nsan bir tek kendine yalan söyleyemez. Ebediyetin art k bu dünyada de il, sonsuza dek geldi in yerde. Senden gölgeler olarak, insanlara verilecek ikinci ans ihtimalini, dünyadan yok etmeme iyili ini istedik, onu bile beceremedin. dedi i gibi, havaland. Gölge havalan rken, O nu da içine ald n hissetti. Avuçlar nda, anahtarlar yoktu, ceplerini yoklad, ceplerinde de anahtarlar yoktu. Kendini ne yerde ne gökte hissetti i s rada, mezar na uzaktan bakabiliyordu ve anahtarlar gömülmeden topra n n üstünde kal vermi ti. SON SÖZ: Tatil sonras dü ündürücü öykü olsun istedim... YORUM S Z N Bak rköy ün hemen her cadde ve soka nda bu görüntüleri görmek mümkün. Araçlar n kald r mlara rastgele b rakan sürücüler nedeniyle kald r mlar kullanamayan Bak rköylüler feryat ediyor. Biz de k sa bir Ye ilköy turunda a a daki görüntüleri kaydettik. Yorumu size b rak yoruz. BAKIRKÖY GENEL NDE ASFALT YEN LEME ÇALI MALARI YAPILACAK Bak rköy Belediyesi Fen leri Müdürlü ü, Bak rköy genelinde asfalt, alt yap, tretuvar yap m bak m ve onar m i ini ihaleye ç kar yor. hale 18 Eylül 2014 tarihinde saat 11.00'da Bak rköy Belediye Meclis Binas nda bulunan Encümen Salonu nda gerçekle tirilecek. Söz konusu i 75 günde tamamlanacak. Bak rköy Belediyesi nden ihale ile ilgili yap lan aç klamada, Bak rköy ilçe dahilinde Asfalt, Altyap ve Tretuvar Yap m, Bak m ve Onar m i yap m i i 4734 say l Kamu hale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. denildi.

14

15

16 16 CHP nin ilkelerine, tüzü üne, prensiplerine sonuna kadar sayg l y m ama Bak rköy halk n n yarar n gözetmek amac yla gerekirse Kadir Topba la, hükümetle konu mak, kendi prensiplerimizden ödün vermek sizin ama Bak rköy halk n n yarar na da her türlü olumlu ili kiyi sürdürmek niyetinde olaca m. Bu sözün gere ini yerine getirmeye çaba gösteriyorum. Hem Büyük ehir Belediye Ba kan ile hem mar ve ehircilik Bakanl ile Bak rköy halk n n istek ve taleplerini ilettim. Kendilerinden bu konuda yetki ve yasa yapma gücü onlarda oldu u için destek sözü ald m ama ne kadar n hayata geçirece iz. Hep birlikte görece iz CUMHURBA KANLI I SEÇ M Cumhurba kanl seçimi yap ld. Yandaki seçim sonuçlar n gösteren tabloda da görülece i gibi Bak rköy deki 170 bin seçmenden 51 bin seçmen sand a gitmedi. Bu konuda ne söylersiniz? Çok üzüldüm. Genel olarak Cumhurba kanl n n kaybedeni kimdir diye bakt m zda iki kaybeden var. Birincisi, çat adaya destek veren CHP ve MHP en büyük iki parti olarak deste ini ilan etmi ti. Ama seçim sonras nda iki kaybeden oldu. Kentli MHP li seçmen üzerine dü en sorumluluklar yerine getirdi, oy verdi. Ama köylü ve k rsal kesimdeki MHP li seçmen maalesef din referans a r oldu u için AK Parti Genel Ba kan na oy vermeyi tercih etti. Kaybeden bence MHP li k rsal kesim seçmeniydi. kinci kaybeden de CHP nin kentli burjuva seçmeniydi. Sürekli tart an, sürekli ele tiren, sürekli sorgulayan ama yaz n tatile gitmekten ve ezlongtan kalk p gelmekten imtina eden kentli burjuva seçmendi. Çok üzüldüm. Bak rköy de de 51 bin yurtta n sand a gelmemesi ve bunlar n hemen hemen yüzde 90 n n n CHP li seçmen olmas beni ayr ca yaralad. Ben kendi kampanyamda ne kadar çal t ysam, Ekmeleddin Bey in seçilmesi için de o kadar gayretli çal t m. Hatta ço u zaman Ekmeleddin Bey in bro ürünü Özgürlük Meydan nda kendi elimle da tt m. Fakat yurtta n ilgisizli i, duyars zl beni çok derinden yaralad. Bu ülkenin yar nlar için böyle bir kay ts zl a kimsenin hakk yok. Tabi gönül isterdi ki ba ka bir aday da olabilir, ama böyle bir adayla yola ç k lm sa hiç olmazsa bu ülkenin gericili ine ve bölücülü üne kar bir arada durmay bilmek laz md. Bunu yapamayan ve sand a gelmeyen seçmen, bence en büyük vebali onlar ta yor. Onlara da buradan sitem iletiyorum ancak. En üzücü yan da bu ülkenin iki temel sorunu var. Ekonomiyi bir ekilde a ar z. Bazen insanlar yoksulluktan peri an halde. Bir bak yorsunuz hiç beklemedi i anda bir yak n akrabas ndan bir miras kalm. Hiç tan mad halas ndan. Bir anda refaha ula yor. Bu ülkenin kaynaklar, bu zorluklar a maya yeter. Ama bu ülke, unu a amaz. Birincisi gericilik, ikincisi bölücülük. Bununla mücadele etmek zorunday z. Her ça da, yurtsever, Atatürkçü, yurtta n görevi bu. Bu ülkede yar n öbürgün bölücülerle, gericilerin ittifak yapt bir ülkede bizlerin ya ama ko ullar zorla r. Ben Pazar günü 10 A ustos ta sand klar dola yorum. Bir han mefendi ben size oy verdim, unlar unlar eksik kald dedi. Ben aynen u cevab verdim. Han mefendi verdi iniz oy için partim ve kendim ad na müte ekkirim. Ama beni bir belediye ba kan yapmaktan öte siz, (k sa kollu giyinmi ti) haddimi a arak, böyle giyinmek için oy veriyorsunuz dedim. Ak am n bir saatinde çocuklar n z güven içinde u bahçede oynayabilsin diye oy veriyorsunuz. Çocuklar n z özgürce, bu ülkenin laik, ça da, e itim sisteminden e itimini alabilsin diye oy veriyorsunuz. Yoksa ben aç aç kta, sokakta kalm, i arayan bir adam de ilim ki, sana oy verdim de belediye ba kan yapt m diyorsun. Evet ben siyaset yapma arzusunday m, siyasette hedefleri olan bir insan m. Ama bana verdi iniz oy kadar sizin yar nlar n z ile ilgili kayg lar n zdan dolay oy verdiniz. Yani I D teröristlerinin yar n öbürgün gelip insanlar n bo az n kesmesin diye oy verdiniz. Yoksa kimse sizi gazeteci, beni belediye ba kan yaps n diye oy vermiyor. Herkes kendisi daha mutlu, daha refah içinde, çocuklar n n gelece ini kurabilece i, ça da kurumlarda e itim alan, ça da adaletle yarg lanabilen, ekonomisiyle, d siyasetiyle daha ya anabilir bir Türkiye için oy veriyor. Yoksa kimse, size bana ya da Kemal Bey e bir ba kas na oy vermiyor. Herkes kendi gelece i için oy kullan yor. Son olarak söylemek istedikleriniz neler? 45 ya nday m. Siyasette hedefleri olan bir insan m. Siyasette hedefi olan insanlar n yapmas gerekenleri yapmak için yola ç kt m. K sa vadede 5 y l belediye ba kanl yapay m sonra da gidip tatil yapay m hedefinde de ilim. Ben siyasi hedefleri olan birisiyim. Dolay s yla att m her ad m 5 y l, 10 y l, 20 y l sonra nerede olaca m hesap ederek at yorum. Bu nedenle de daha çok çal maya özen gösteriyorum. Olabildi ince halkla bir arada olmaya çal yorum. Olabildi ince iyi bir yönetici olmaya, kamunun yarar n, kamunun haklar n korumaya özen gösteriyorum ama CHP nin temel de erlerine, Atatürkçü dünya görü lerine, bu ülkenin AB ye Avrupa ya yakla mas yönündeki çabas na ve gayretlerine bende katk sunmaya elimden geldi ince bir niyet ve arzu içindeyim. Bir de en önemlisi bu ülkenin en güvenilir, en dürüst siyasetçilerinden biri olarak ad mdan söz ettirmek gayreti ve çabas içindeyim. Çünkü bu ülkenin temel harçlar ndan bir tanesi güvenilirlik ve dürüstlük. Bunu yapmak zorunday z. Her siyasetçinin görevi bu olmal d r. Hedefi olan bir siyasetçi olarakta en çok bunu önemsiyorum Te ekkür ederiz say n ba kan... Belediye otobüsleri ükran Çiftli i Sokak ve Cumhuriyet Meydan giri inde yaya trafi ini kilitliyor GEÇ GEÇEB L RSEN G (!) Özellikle sabah ve ak am saatlerinde; belediye ve halk otobüsleri, Cumhuriyet Meydan yan ndaki otobüs plantonlu u dolu oldu undan Bak rköy Belediyesi önündeki ükran Çiftli i Sokak ve Cumhuriyet Meydan giri inde uzun kuyruklur olu turuyor. Yolun sa eridini tamamen ve uzun süre i gal eden otobüsler yüzünden özellikle Ataköy istikametinden gelenler dakikalarca yolun aç lmas n bekliyor. Bu arada Cumhuriyet Meydan giri ini de kapayan otobüsler yayalara da zor anlar ya at yor.

17 17 KONUK YAZAR BAKIRKÖY BELED YES 252 K Y E ALACAK YILMAZ BACACI Bak rköy de sazl sözlü ramazan A ustos, gazetenin tatil dönemi oldu u için yazmam gereken birçok konuyu ancak bu ay sizlerle payla abiliyorum. Bak rköy Belediyesi nin geleneksel olarak sürdürdü ü iftar çad rlar bu y l da devam etti. Geçmi dönemlerde yap lan n yan nda bu y l Ramazan Ay boyunca Botanik Park ta Ramazan etkinlikleri de düzenlendi. Bunlar iyi eyler tabi ki çad r da kurulmal, etkinlikler de yap lmal. Ancak bunlar yap l rken belediye bütçesi de dü ünülmeli. Hay rseverlerin yard mlar yla verilen iftar yemeklerinde belediye bütçesinden harcama yap lmad biliniyor. Bilinmeyen bir ey var o da iftar yemekleri ihalesini kimlerin ald. Duyumlar ma göre ihaleyi alan firma yeni kurulmu, i deneyimi yok. Daha da ilginç olan üç ortakl bir irket ve Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nun yak n köylüleri oldu u eklinde. Kerimo lu nun yak n olduklar n da irket ortaklar ndan H.T bizzat kendisi söylemi. Meclis Üyesi Baki Gövtepe nin sorumlulu unu üstlendi i Ramazan konserlerinin paras da hay rseverler taraf ndan kar land ysa vay Bak rköylü nün haline. Her yer Cumhuriyet Gazetesi Bak rköylüler in dikkatini çekmi olmal ki bana da ikayette bulundular. Belediyenin hangi birimine gitsek deste deste Cumhuriyet Gazetesi var. Bunun gerekçesi nedir? nsanlara Cumhuriyet Gazetesi ni okutmak m? Yoksa gazeteye bir anlamda destek sa lamak m? Gördü ümüz kadar yla Kerimo lu, ulusal bas n n baz yay n organlar nda s kça yer almakta. Hatta baz etkinlik programlar n da sanal medya üzerinden payla makta. in ilginç yan sosyal medya üzerinden payla lan görüntülerin alt na yorum yapan vatanda lar da var. Var olmas na var da yaln zca övgü sözlerinin yer ald yorumlar var. Ele tiri yap lan yorumlar nedense gizleniyor. Neden gizleniyor derseniz ben de bir yorum yapm t m göremedim. Unutmay n z ki ele tiriye aç k olmayanlar ba ar y yakalayamaz. Bülent Kerimo lu nun siyasetten beklentilerinin yüksek oldu u biliniyor. O halde neden ele tiriden korkuyorsunuz. Kerimo lu Hac bekta a Damgas n vurmu Gazetelerden biri Kerimo lu Hac bekta a Damgas n Vurdu eklinde man et atm. Bunlar güzel eyler. Yap lan i ler vatanda lar taraf ndan be eni ve taktir toplar, siyasilerde bunlar n kar l n yükselerek al rlar. 1.2 Milyon lira harcayarak Kemal K l çdaro lu isminin verildi i Kültür Merkezi aç l na damga vuran Kerimo lu, kültür merkezi aç l kurdelesi kesilirken çekilen foto rafta neden yok? Hatta Hac bekta anma etkinlikleri video görüntüleri neden sosyal medyada yay nlanmad? Duyumlar ma göre bas n bürosuna evli bir çift al nm. Ba kan yard mc lar ndan Taner Ö ünç ün tan d klar oldu u söyleniyor. e yeni al nan bu arkada lar da Hac bekta anma etkinliklerine götürülmü. Video çekimleri yapmak için giden kar koca i lerini tam olarak yapamam olmal lar ki görüntüler payla lmad. S.Nadir Ataman Milletvekilli i ne mi soyunuyor? Bak rköy Belediyesi nin genç meclis üyelerinden Süleyman Nadir Ataman Milletvekilli i ne mi oynuyor? Son dönemlerde bas nda s kça yer ald n gördü ümüz Ataman, e er Milletvekilli ini dü ünüyorsa önce ikamet etti i bölgeyi ve insanlar iyi tan mal. BB Meclis Oturumu nda Bak rköy Cumhuriyet (Özgürlük) meydan ile ilgili önerge veren Ataman henüz Bak rköy ü tan yamam olmal ki meydan n oldu u yeri Ebuzziya Caddesi ve ncirli Caddesi nin kesi ti i yer olarak belirtmi. Do rusu Fahri Korutürk ( stasyon) Caddesi ve ncirli Caddesi olacak say n Ataman akl n zda bulunsun. Bak rköy Belediyesi, belediyenin bilgisayar sistemlerine yönelik faaliyetlerini yürütmek amac yla geçici süreli 90, Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ne ve ba l birimlerine ise 3 ay süreyle çal acak 162 ki i olmak üzere toplamda 252 personel alacak. Bak rköy Belediyesi taraf ndan Elektronik Kamu Al mlar Platformu na (EKAP) verilen ihale ilanlar nda; Bak rköy Belediyesi nin bilgisayar sistemlerine yönelik faaliyetlerini yürütmek üzere geçici süreli hizmet al m ve birimlerine 3 ay süreyle 162 ki ilik personel destek hizmet al m, 4734 say l Kamu hale Kanunu nun 19. Maddesi ne Ba ta Ataköy olmak üzere, Bak rköy ün baz mahallelerinde evlerin günlük olarak kiraya verilmesi üzerine olaylar göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. denildi. Bak rköy Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ne ve ba l birimlerine 3 ay süreyle 162 ki ilik personel destek hizmet al m Bak rköy Belediyesi Meclis Binas Encümen Salonu nda 01 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00 da, Bak rköy Belediyesi nin bilgisayar sistemlerine yönelik faaliyetlerini yürütmek üzere geçici süreli 90 personel çal t r lmas hizmet al m ihalesi de yine ayn gün Bak rköy Belediye Meclis Binas Encümen Salonu nda saat 14:00 de yap lacak. BELED YE, Ç LERLE ANLA TI Bak rköy Belediyesi ile Türk e ba l Belediye Sendikas aras nda uzun süren görü meler sonunda sendikal i çilere yap lacak zam oranlar nda anla ma sa land. çilere ilk y l için %8,5 ikinci y l için enflasyon oran na göre zam yap lacak. Yunus Emre Kültür Merkezi nde çal an i çiler için ise A Grubu %10, B Grubu %12, C Grubu için de %15 oranlar nda zam yap lmas noktas nda anla maya var ld. Bilindi i üzere Bak rköy Belediyesi borçlar ndan dolay i çilere zam yapmakta zorlan yordu. Bunun üzerine sözle meleri bir türlü imzalanmayan i çiler de 28 A ustos 2014 gününden geçerli olmak üzere grev karar alm t. Grev gününe say l saatler kala son bir görü me daha yapan Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ve sendika temsilcileri saatler süren toplant sonunda anla maya vard lar. (Yavuz ARPACIK) Ataköy de günlük kiralamalar tüm h z yla devam ediyor HAN ENGELLENECEKT? ç km, yetkililer gerekli önlemleri alacaklar n kamuoyuna duyurmu lard. Ancak her konuda oldu u gibi Türkiyemiz de yasaklar birkaç saat veya birkaç gün sürüyor. Ataköy de evlerin günlük kiraya verilmesi son günlerde önemli art gösteriyor. Evleri kiraya verenler her türlü yola ba vuruyor. Yukar daki foto raf 26 A ustos günü ncirli Caddesi nde çekildi. Ataköy de günlük kiral k daire ve telefon numaras yaz yor. Olaylar n önüne geçmenin tek yolu yetkililerin kal c önlemler almas oldu u söyleniyor.

18 07 TEMMUZ 2014 PAZARTES Ekseriyetin bulundu u tespit edilerek birle im Meclis 1. Ba kan Vekili Mahir Çelik taraf ndan aç ld. Selim Malgaz, Yahya Gökta, Baki Gövtepe, brahim Gündüz, Muzaffer ahin ve Ali Türko lu nun izinli say lmalar na oybirli i ile karar verildi. Gündem okundu, oy birli i ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görü ülmesi neticesinde; 1- Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü nün ilçemiz dahilinde faaliyet gösteren otel ve al veri merkezi bünyesindekiler hariç olmak kayd yla erkek berberleri ve bay-bayan kuaför salonlar n n erkek bölümü de dahil Pazar günleri kapal olmalar na dair evrak n Hukuk Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 2- Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü nün ba l bulundu u birimlere ait ücret tarifelerine dair evrak n Tarife Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 3- Emlak stimlak Müdürlü ü nün Çal ma ve Görev Yönetmeli i ne dair evrak n Hukuk Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 4- Mali Hizmetler Müdürlü ü nün Kurumsal Düzeyde nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü bütçesinden Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ne ödenek aktar lmas na dair evrak n Plan ve Bütçe Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 5- Mali Hizmetler Müdürlü ü nün Kurumsal Düzeyde Özel Kalem Müdürlü ü bütçesinden Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ne ödenek aktar lmas na dair evrak n Plan ve Bütçe Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 6- Mali Hizmetler Müdürlü ü nün Kurumsal Düzeyde Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü bütçesinden Destek Hizmetleri Müdürlü ü ne ödenek aktar lmas na dair evrak n Plan ve Bütçe Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 7- nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü nün Çal ma ve Görev Yönetmeli i ne dair evrak n Hukuk Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne karar verilerek birle im Meclis 1. Ba kan Vekili Mahir Çelik taraf ndan Çar amba günü saat 15:00 de toplanmak üzere kapat ld. 09 TEMMUZ 2014 ÇAR AMBA Ekseriyetin bulundu u tespit edilerek birle im TEMMUZ 2014 BELEDÝYE MECLÝSÝ NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu taraf ndan aç ld. Geçen birle ime ait zab t özeti okundu, oybirli i ile kabul edildi. Adalet ve Kalk nma Partisi Grubu nun vermi oldu u 2004 y l ndan sonra Bak rköy Belediyesi ne ait gayrimenkullerin sat ile Bak rköy deki reklam panolar n n kiralanmas hakk ndaki yaz l soru önergeleri okundu, Ba kanl k Makam na havale edildi. Gündem maddelerinin görü ülmesi neticesinde; 1- Park ve Bahçeler Müdürlü ü ba l kl Boztepe Park na Abdullah Cömert Park isminin tekrar verilebilmesine dair Ba kanl k Teklifi nin 5 ret (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, I l lgin Oktay, Servet Toraman, brahim Kele ) oya kar n oyçoklu u ile kabulüne, 2- Özel Kalem Müdürlü ü ba l kl Belediyemiz ile Hac bekta Belediyesi aras nda Karde Belediye li kisi Kurulmas hakk ndaki Ba kanl k Teklifi nin oybirli i ile kabulüne, 3- Ula m Hizmetleri Müdürlü ü ba l kl Ardahan li Hanak Belediye Ba kanl yol sulama çal malar nda kullan lmak üzere bir adet Su Tankeri nin Bedelsiz Devri hakk ndaki Ba kanl k Teklifi nin 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, I l lgin Oktay, Servet Toraman, brahim Kele ) oya kar n oyçoklu u ile kabulüne karar verilerek birle im Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu taraf ndan Cuma günü saat 15:00 de toplanmak üzere kapat ld. 11 TEMMUZ 2014 CUMA Ekseriyetin bulundu u tespit edilerek birle im Meclis 2. Ba kan Vekili Selim Malgaz taraf ndan aç ld. Mahir Çelik, Muzaffer ahin, ükrü Ayd n, Sinan Emre K z ltu ve Ali Türko lu nun izinli say lmalar na oybirli i ile karar verildi. Geçen birle ime ait zab t özeti okundu, oybirli i ile 18 kabul edildi. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü nün Birim Müdürü ve Üst Yönetici kadrolar na yap lan atamalara dair bilgilendirme yaz s okundu. Adalet ve Kalk nma Partisi Grubu nun vermi oldu u 3 adet yaz l soru önergesi okundu, Ba kanl k Makam na gönderildi. Gündem maddelerinin görü ülmesi neticesinde; 1. Sosyal Yard m leri Müdürlü ü ba l kl Görev ve Çal ma Yönetmeli i ne dair evrak n Hukuk Komisyonu na havalesinin Oybirli i ile kabulüne, 2. Emlak stimlak leri Müdürlü ü ba l kl Tasarrufu Belediyemize ait Ömer Naci Sokak ve uzant s olan Ebuzziya Caddesi ne ba lanan 80 metre uzunlu undaki kullan m hakk na dair evrak n Hukuk Komisyonu ile Harita Komisyonu na havalesinin oybirli i ile kabulüne, 3. Temizlik leri Müdürlü ü ba l kl Çevre Temizlik Hizmet Al m i inin süresine dair Ba kanl k Teklifinin 5 Red (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, I l lgin Oktay, Servet Toraman, brahim Kele ) oya kar n oyçoklu u ile kabulüne, 4. Fen leri Müdürlü ü ba l kl Kamu Kurum ve Kurulu lar ile Milli E itime ba l okullar n bak m onar m ve tadilat na dair Ba kanl k Teklifinin Oybirli i ile kabulüne, 5. mar ve Bay nd rl k Komisyonunun Cevizlik Mahallesi 794 ada 66 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifine dair Raporunun Oybirli i ile kabulüne, 6. mar ve Bay nd rl k Komisyonunun Kartaltepe Mahallesi 59 pafta 843 ada 146 parsele mahreç sa lanmas na ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de i ikli i teklifine dair Raporunun Oybirli i ile kabulüne, 7. mar ve Bay nd rl k Komisyonunun Sultangazi lçesi Sultançiftli i Mahallesi 181 ada 31 parsele dair tapu kütü üne erh konularak bedelsiz devir tescil i lemlerinin yap lmas için Belediye Ba kan na yetki verilmesine dair Raporunun Oybirli i ile kabulüne karar verilerek birle im Meclis 2. Ba kan Vekili Selim Malgaz taraf ndan kapat ld. Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz. PKB, OLASI DEPREME KAR I 44 OKULU DAHA GÜÇLEND RECEK Kamu binalar aras nda önceli i okullara veren stanbul Proje Koordinasyon Birimi ( PKB), olas depreme kar okullar n güçlendirilmesi çal malar n h zl bir ekilde sürdürüyor. Bugüne kadar 540 okulu güçlendirerek e itim hizmetine sunan stanbul Valili i stanbul Proje Koordinasyon Birimi ( PKB), SMEP kapsam nda stanbul da olas depreme kar 44 okulu daha güçlendirecek. stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) kapsam nda, 44 okul daha depreme kar güçlendirilecek. Güçlendirme çal malar n n toplam maliyeti TL. 44 okulda bin 189 derslik bulunuyor, 48 bin 874 ö renci e itim görüyor. SMEP Projesi kapsam nda bugüne kadar 540 okul güçlendirildi y l nda ba lat lan proje ile bu güne kadar birçok kamu binas güçlendirildi veya y k larak yeniden yap ld.

19 19 Bak rköy Müftüsü Zakir UZUN Osmaniye ye tayin edildi. BU VE BENZER UYU TURU- CULAR S Z ÖLDÜRÜR ama 1 kere de il Önce delili in s n rlar nda gezdirir, ya arken sonsuz kez asl nda olmayan ama sizin gerçekli iniz de var olmaya ba lam görüntülerden ve seslerden dolay korkudan öldürür. Bütün duyu organlar ndan gelen sinyalleri al p de erlendirme; kas, eklem ve kemiklerin hareketini yönlendirme; iç organlar n i leyi ini düzenleme gibi birçok ana faaliyeti yürüten beyin dünyay alg lay m z do umdan ölüme kadar gerçekle tiren ve gerçekli imizi belirleyen tek organd r. S Z beyninizle oynarsan z, o da sizinle oynar. Gerçeklik alg n z de i ir ve olmayan eyler görüp, i itmeye ba lars n z. Y lanlar, akrepler, sizi kovalayan canavarlarla dönü ü olmayan bir yola girersiniz, hayat n z gün geçtikçe daha korku dolu ve ac nas hale gelir. Gelir gelmesine de kendinize ac mak için çok geç kalm s n zd r, art k kullansan z da kullanmasan z da beyin gerçekli i kaybetmi tir bir kere. Sizin akl n zca; bu dünyadaki gerçeklikten kaç p kafa bulmay umut etti iniz tüm bu maddeler sizin kaçman z de il delirium tremens denilen bir örümcek a na yakalanman z sa lamaktan ba ka bir i e yaramaz. Evet, bu dünyadaki gerçeklikten bana ne, zaten çok s k c diyenlerin bu örümcek a nda k sk vrak yakalanan ve kaç olmayanlar iyi dinlemelerini iddetle tavsiye ediyorum E er hala dünyay s k c bulanlar n z ve bir korku filminin içinde üzerine çöken duvarlar, y lanlar ve vücudunda gezinen akreplerle ya amay isteyenleriniz varsa seçim sizin. Bu maddelerin örümcek Esra ERDO AN Büyük Oyunlar Neden Zararl d r Anlad n m smail? BONZA a na yakalananlar n (isimleri de i tirilmi olarak) beyanlar a a dad r: smail 1 Üzerimde y lanlar ve akrepler dola yor, ne kadar silkelesem, avaz avaz ba rsam da kimse yard ma gelmiyor. smail 2 Kan ter içinde, bir labirentteyim arkamdaki karalt beni koval yor, bir karabasan gibi çöküyor ve vücudumdan akan irini görüyorum, her yerim delik de ik. smail 3 Sürekli dü üyorum, tutunacak hiçbir yer yok, bu anlatamayaca m kadar sonsuz ve bitmez bir ac. smail 4 Burada büyük oynuyorum ama oyundan ç kmak istersem b rakm yor, beni zorluyorlar. Ç rp nd kça bat yorum, buras simsiyah bir batakl a dönü üyor, kurtar n. Bu dünyay de i tirmek, geli tirmek siz gençlerin avuçlar na b rak lm bir hazinedir ama bunu ancak gerçeklikte kal p, mücadele ederek yapabilirsiniz. Sanal bir âlemde ç rp n p, ac çekerek, ya murdan kaçarken f rt naya tutularak de il... Ac s -tatl s ile bu dünya ya ayabilece iniz tek yerdir. Unutmay n!!! Dünyan n neresinde olursan z olun ve her ne ya yor olursan z olun, gerçeklerle ba etme ihtimaliniz, delirium ile ba etme ihtimalinizden daima daha yüksektir. Bunlar kullanarak delirmeyi, ba edilemez derece de korkunç yarat klar ve karabasanlarla u ra may seçmiyorsan z, beyninizin gerçekli i ile oynamay n. GENÇLER, GERÇEKL N AKIL ANAHTARI LE AÇAB LECE N Z GELECEK, Sizin ellerinize b rak lm bir hazine sand d r. SADECE ANAHTARI KULLANIN. D YANET LER BA KANLI I BU TAY N N GEREKÇES N NASIL AÇIKLAYACAK? Bak rköy Müftüsü Zakir Uzun Osmaniye Müftü Yard mc l na tayin edildi. Zakir Uzun un 4. kez tayin edilmesine paralelcilerin etkisi oldu u söyleniyor. Bak rköy Müftülü ü nden ilk tayini Çorlu Müftülü ü ne ç kart lan Zakir Uzun Mahkeme karar yla 2008 y l nda Bak rköy Müftülü ü ne geri geldi. Daha sonra Mersin Müftü TAY N KENCES Belediye Meclisleri nde Meclis Üyeleri nden olu an yasa gere i 17 komisyon olmas gerekiyor. Bu komisyonlar seçiliyor ama mar, Hukuk ve tarife komisyonlar d nda di erlerinin toplan p toplanmad n ve ne kararlar ald n kimse bilmiyor. Bak rköylüler den gazetemize gelen talep do rultusunda Meclis Üyeleri ne bir ça r da bulunuyoruz. Komisyonlar toplan yor mu? Toplan yorsa Bak rköylüler in ya am kalitelerini art rmak veya sorunlar n çözmek için ald n z kararlar bize bildirin biz de yay nlayal m. A a da Komisyonlar ve komisyonlar n hangi meclis üyelerinden olu tu unu görüyorsunuz. Biz baz meclis üyelerine ula t k ve Komisyonlar toplan yor mu? diye sorduk. te ald m z cevaplar... mar ve Bay nd rl k Komisyonu: Ali R za Akyüz, Taner Kazano lu, smail Ta, rfan Kurtulmu, Ta k n Toprak. Komisyon üyelleri toplant lar n düzenli bir ekilde yap yor. Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Harputluo lu, ükrü Ayd n, Baki Gövtepe, Ta k n Toprak, Taner Kazano lu. Komisyon düzenli toplan yor. Hukuk Komisyonu: Taner Kazano lu, brahim Gündüz, Nebahat Y ld r m, S. Nadir Ataman, rfan Kurtulmu rfan Kurtulmu : Sürekli arkada lar m zla irtibat halindeyiz. Taner Kazano lu ba kanl nda komisyon toplant lar n gerçekle tiriyoruz. Ula m Komisyonu: Ali Türko lu, Hasan Çal, Emrah Topkaya, Baki Gövtepe, brahim Gündüz. Toplant lar yap l yor. Alt Yap Komisyonu: Ali R za Akyüz, Selim Malgaz, Yahya Gökta, smail Ta, Muzaffer ahin, Arkada lar m zla toplant lar m z yap yoruz. Engelliler ve nsan Haklar Komisyonu: Ay e Tansel Gülmezo lu, Nurhan Çetinkaya, Selim Malgaz, brahim Gündüz, ükrü Ayd n Toplant lar m z yap yoruz. Komisyon üyesi arkada lar m zla engellilere yönelik yapabilece imiz çal malar hakk nda konu uyoruz. AB ve D li kiler Komisyonu: Nebahat Y ld r m, Hatice Selli Dursun, Selim Malgaz, ükrü Ayd n, Nurhan Çetinkaya, Yard mc l na atanan Zakir Uzun un tayini mahkeme karar ile durduruldu. Mersin e gitmeden Bak rköy Müftülü ü ne devam etti y l nda Kütahya Müftü Yard mc l na atanan Zakir Uzun, mahkema atamay esastan bozdu, tekrar Bak rköy Müftülü ü görevine geri döndü. Bu dava Dan tay da hala devam etmesine ra men Zakir Uzun bu kez de Osmaniye iline tayin edildi. Diyanet leri Ba kanl n n Zakir Uzun un tayinleri konusunda neler söyleyece i merak konusu. Paralel yap n n sürekli u ra t isim olarak bilinen Zakir Uzun un halen bu tayin i kencesine maruz kalmas paralel yap n n etkisini sürdürdü ünü gösteriyor. BELED YE MECL S KOM SYONLARI ÇALI IYOR MU? Hatice Selli Dursun: Arkada lar m zla görü üyoruz. Ama komisyon olarak henüz bir karar almad k. Tarife Komisyonu: Taner Kazano lu, Ali Türko lu, Kenan ahin, Sinan Emre K z ltu, Ta k n Toprak Komisyon toplant lar düzenli ekilde gerçekle tiriliyor. Deprem ve Do al Afet Komisyonu: Hasan Çal, Muzaffer ahin, Kenan ahin, Sinan Emre K z ltu, Emrah Topkaya Bak rköy de kentsel dönü üm konusunda ba kan m z nda üzerinde durdu u bir konu. Biz de komisyon olarak toplant lar m z yap yoruz. Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Sinan Emre K z ltu, Ali Türko lu, Margarit Dikme, Muzaffer ahin, Baki Gövtepe Komisyon toplant lar m z yap yoruz. Kad n Erkek F rsat E itli i Komisyonu: Emel T l, Hatice Selli Dursun, S. Nadir Ataman, Ay e Tansel Gülmezo lu, Margarit Dikme Hatice Selli Dursun: Arkada lar m zla görü üyoruz. Ama henüz bir çal ma yapmad k. Harita Komisyonu: smail Ta, Ali R za Akyüz, rfan Kurtulmu, Selim Malgaz, ükrü Ayd n Komisyon toplant lar m z yasada belirtildi i ekilde gerçekle tiriyoruz. Sanat Komisyonu: smail Ta, Nurhan Çetinkaya, Baki Gövtepe, Emel T l, Hatice Selli Dursun. Hatice Selli Dursun: Henüz komisyonda bir karar almad k. Turizm Komisyonu: brahim Gündüz, Nebahat Y ld r m, Margarit Dikme, Hasan Çal, Ay e Tansel Gülmezo lu Toplant lar m z yap yoruz. Çevre ve Sa l k Komisyonu: Ay e Tansel Gülmezo lu, Nebahat Y ld r m, Hatice Selli Dursun, Emel T l, Kenan ahin, Hatice Selli Dursun: Arkada lar m zla çevre ile ilgili çal malar yapmak için dernekleri geziyoruz. Görü al veri inde bulunuyoruz. E itim, Kültür ve Gençlik Komisyonu: S. Nadir Ataman, Hasan Çal, Hatice Selli Dursun, brahim Gündüz, Nurhan Çetinkaya, Hatice Selli Dursun: Henüz bir çal ma yapmad k. Bas n Yay n ve Halkla li kiler Komisyonu: Yahya Gökta, Sinan Emre K z ltu, Nurhan Çetinkaya, Hasan Komisyon toplant lar m z yap yoruz.

20 TEKNOLOJÝ DÜNYASI GÖKHAN ATAMER A T A K Ö Y AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Aylýk Süreli Yayýn YIL: 22 Sayý: 240 A USTOS-EYLÜL 2014 Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ilan sahibine aittir. Yurtgün ç ve D Ticaret A.. Ad na mtiyaz Sahibi Göksenin ATAMER LER GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özcan ATAMER Haber Koordinatörü Gökhan ATAMER Haber Merkezi Yavuz ARPACIK Arzu BERATO LU Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK Ofset Baský : ÜNÝFORM Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul Tel: (0212) Fax: Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı