Sa l kl Yenido anda Kulak Burun Bo az Taramas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sa l kl Yenido anda Kulak Burun Bo az Taramas"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s Sa l kl Yenido anda Kulak Burun Bo az Taramas Prof. Dr. Do an fienocak Klinik olarak görünür KBB sorunu olmayan bir yenido anda, uzun süre farkedilmeden seyretme olas l yüksek olan tek ciddi KBB patolojisi do umsal bilateral sensorinöral iflitme kay plar d r. Ortalama 1000 bebekten bir tanesi sosyal, entellektüel ve dolay s yla psikolojik geliflimini etkileyecek düzeyde bilateral iflitme kayb ile do maktad r. Bin bebekten 2 tanesinde ise daha az fliddetli, dolay s yla daha geç farkedilebilen, ancak gene benzer sorunlara neden olabilen iflitme kay plar vard r. Toplamda binde 3 lük bu oran Türkiye- de y lda yaklafl k 4500 yenido anda rehabilitasyon gerektirecek iflitme kayb tan s koyulmas n gerektirmektedir. flitme kayb flüphesiyle doktora ilk baflvuru yafl sosyoekonomik yönden geliflmifl ülkelerde bebek ortalama 8 ayl kken yap lmaktayken, Türkiye de ortalama baflvuru yafl 3.8 dir. Kuramsal olarak erken tan ve rehabilitasyon entellektüel geliflimde olabilecek gerilemenin engellenmesini sa layabilir. Uyaran yoksunlu u (sensory deprivation) ayr ca nöral ileti yollar üzerinde geriye dönüflü olmayan ifllevsel kay plara neden olabilece i için, fizyolojik ifllevin olabildi ince h zla normalize edilmesi gereklidir. Çeflitli çal flmalar taramaya yönelik ilk de erlendirmelerin ailelerin mecburen hastanede bulunduklar, do umu hemen takip eden saatlik süre içinde yap lmas n n kat l m çoklu unun sa lanabilmesi için en uygun dönem oldu unu göstermifltir. Bu nedenle iflitmeye yönelik ilk taraman nda bu dönemde yap lmas önerilmektedir. Herhangi bir tarama program uygulan rken de erlendirilmesi gereken önemli noktalar; 1.Taraman n uygulanmas gereken grubun belirlenmesi; örne in tüm sa l kl do anlara ya da önceden belirlenmifl risk unsurlar n tafl yanlar, 47

2 Do an fienocak 2.Seçilecek tarama yöntemi; yöntemin do ru/yanl fl yan t oranlar, önerme de eri, uygulanabilirlik yafl, uzman personel gereksinimi, yöntem olarak çabuklu u, yeniden uygulanabilirli i, maliyeti 3.Erken tan ile tedavi ya da rehabilitasyona al nanlar ile geç tan koyulanlar aras nda uzun dönemde gözlemlenebilir farkl l klar n varl n n ortaya koyulmas, olarak s ralanabilir. TARAMA GRUBUNUN BEL RLENMES Amerikan Konuflma ve flitme Birli i (ASHA; American Speech and Hearing Association) 1980 den itibaren iflitme ve konuflma yönünden yüksek risk tafl yacak yenido anlar klinik olarak belirleyecek parametrelerin üzerinde çal flmaktad r. Afla daki özellikler klinik riskin yüksek kabul edildi i yenido- an grubunu tariflemektedir: a.herhangi bir sebepten dolay Yenido an Yo un Bak m Ünitesinde (YYBÜ) 2 gün ya da daha uzun bulunmufl olmak, b.usher, Waardenburg ya da benzeri iflitme kayb yapt bilinen sendromlara ait fiziksel iflarteler tafl mak, c.ailede sensörinöral iflitme kayb hikayesi, d.torch ya da bakteriyel menenjit hikayesi, e.kranyofasyal anomalilerin varl, Yüksek risk grubuna giren yenido anlarda iflitme kayb rastlan l rl normallerle karfl laflt r ld nda misli daha yüksektir, bu nedenlere baz araflt rmac lar öncelikle sadece bu grubun taranmas n önermektedirler. Süt çocuklu u döneminde yukar daki risk unsurlar na ek olarak, a. flitme kayb yapt bilinen infeksiyon hastal klar n geçirmifl olmak, b.ototoksik ilaç kullan m c.ailede ya da bak c da iflitme sorunu oldu u yönünde flüphe, riskli grup unsurlar d r. Sözü geçen risk unsurlar yenido an ve süt çocuklu u dönemindeki bebeklerin %10-30 kadar n tariflemekte ve uygun tarama yöntemi ile iflitme kay pl tüm yenido anlar n %50-75 kadar bu grubun içinde tan nabilmektedirler. Farkl bir matematiksel ifadeyle, sa l kl bebek gruplar iflitme kay pl hastalar n %20 kadar n, riskli gruba giren bebekler ise kalan %80 i içermektedirler, yani sadece riskli grubun taranmas yla iflitme kay pl bebeklerin %20 kadar daha ileri yafllara kadar tan namayacakt r. Bu flartlar alt nda taraman n 48

3 Sa l kl Yenido anda Kulak Burun Bo az Taramas tüm gruplar içermesi daha ideal olarak görülmektedir. Ancak gerekli alt yap n n YYBÜ benzeri bir ortamda sa lanmas n n daha ekonomik olaca da düflünülürse, en az ndan tüm YYBÜ bebeklerinin bu taramadan geçirilmesi yeterli kabul edilebilir. Amerika Birleflik Devletleri, ngiltere ve Kanada daki birçok hastanede art k bebeklere do um sertifikalar yla beraber iflitme tarama sonuçlar da verilmektedir. UYGUN TARAMA YÖNTEM N N BEL RLENMES Yenido an taramas nda kullan lmakta olan 2 nesnel yöntem vard r; 1. flitsel Beyinsap Yan tlar (Auditory Brainstem Response-ABR), 2. Otoakustik Emisyon (OAE). Otoakustik Emisyon Birçok YYBÜ de uygulama kolayl, test süresi, uzmanl k gerektirecek düzeyde kalifiye eleman gerektirmemesi ve yüksek duyarl l k ve öznelli i nedeniyle ilk tarama yöntemi olarak OAE kullan lmaktad r. Otoakustik emisyonlar iç kulaktaki d fl saçl hücrelerden kaynaklanan ve d fl kulak yolundan duyarl mikrofonlarla fliddeti ölçülebilen ses enerjisidir. Kendili inden (spontan OAE) ya da sesli uyaran sonucu (uyand r lm fl-evoked OAE) ortaya ç karlar. Ölçülebilir OAE varl orta kulak ve Korti organ - n n sa lam oldu unun göstergesidir. flitme kayb n n 30 db i aflt tüm durumlarda, orta kulak hastal klar nda, d fl kulak yolunu t kayan hastal klarda OAE ler ölçülemez. OAE ölçülebilmesi iflitme kayb olmas durumunda dahi bu kayb n 30 db in alt nda oldu unu ve geliflimi engellemeyece ini düflündürür. Testin uygulanmas özel e itimli personel ya da ses yal t m sa lanm fl bir ortam gerektirmez, bebe in sedasyonu gerekmez ancak hareketsiz olmas flartt r. Test süresi ortalama 2 dakika oldu u için uygulanabilirli i oldukça kolayd r. Yenido an d fl kulak yolunun oldukça dar olmas, mekonyum ya da amnios s v s ile dolu olmas test sonuçlar n etkileyebilece i için test öncesi kulak muayenesi gerekmektedir. Test duyarl l %85, öznelli i %98 dir. flitmeyi tüm frekanslar içeren bir bütün olarak de erlendirdi i için, de iflik frekanslar de erlendirmekte yararl de ildir. OAE bir çok kurumda ilk tarama yöntemi olarak kullan lmakta, test baflar s zl durumunda 2 ay sonra yeni bir OAE ile hasta kontrol edilmekte ve tekrar baflar s zl k durumunda ABR ile hasta tekrar kontrol edilmektedir. 49

4 Do an fienocak flitsel Beyinsap Yan tlar flitsel Beyinsap Yan tlar sesli uyaran verilmesini takiben akustik sinir üzerinden bafllayan ve akustik nöral ileti yollar üzerindeki ölçülebilir EEG de- iflikliklerini kaydetme prensibine dayanan nesnel bir yöntemdir. Tipik ABR dalgaformunun kaydedilebilmesi için 50 db i aflmayan iflitme kayb ya da normal iflitme gerekmektedir. Sesli uyaran verilmesini izleyen 5-10 milisaniye içerisinde ortaya ç kan ABR dalgalar genellikle dalgalar aras zamansal gecikmenin ölçülmesiyle retrokoklear patolojilerde yer belirlenmesi amac yla kullan - l rlar. Tipik dalgaformundaki V. Dalgan n varl iflitmenin nesnel kan t olarak kullan lmaktad r. Bu dalgan n belirdi i ilk ses fliddeti iflitme efli i olarak kabul edilir. ABR uyar m de iflik frekanslar içinde yap labilir, dolay s yla gerçe e uygun bir iflitme e risi elde edilebilir. ABR uygulanmas daha güç, özellikle bebeklerde mutlak hareketsizlik veya sedasyon gerektiren, uygulama süresi uzun, iyi e itilmifl elemanlar taraf ndan uygulanabilen, ancak iflitme efli i belirlenmesinde daha kesin bir yöntemdir. D fl kulak yolu ile ilgili OAE içinde geçerli olan k s tlama ve sorunlar ABR esnas ndada geçerlidir dolay s yla mutlaka kulak muayenesini takiben uygulanmal d r. Uygulama esnas nda eksternal elektrod ba lanmas özellikle pediayatrik populasyonda güçlük ç kartmaktad r. Duyarl l yüksek (%100) ancak seçicili i teknik nedenlerden dolay pediyatrik hastalarda düflük (%75) bir yöntemdir. Bu nedenle OAE ile ilk 2 de erlendirmede baflar s z yan t al nana bebeklerde iyi sedasyonu takiben kesin tan için kullan lmaktad r. TARAMA VE SONRASI Tüm yöntemlerin teknik baflar ile uygulanmas dahi bilateral fliddetli iflitme kayb olan yenido anlar n %5 kadar n n daha ileri bir zamana kadar tan - namamas n engelleyememektedir. Böyle bir durumda en önemli belirleyici unsur çocu un bak m n üstlenen kiflinin sesli uyaranlara yan t ve ses/konuflma üretimi yönünden dikkatli olmas d r. Çeflitli çal flmalar süt çocuklu u döneminde erken tan da en önemli kriterin bebe in bak m n üstlenen kiflide iflitemedi i yönünde flüphe olmas oldu unu göstermifltir. Afla daki temel göstergeler bu izlemde kulllan labilr. 0-1 ay: fiiddetli sese yan t olarak Morro refleksi 1-3 ay: Sesli uyarana tutars z yan tlar, yumuflak konuflma ile sakinleflme, sese ilgi gösterme, davran flta sesle de ifliklik 3-5 ay: Sesli uyarana tutarl yan tlar, 5-8 ay aras lokalizasyon tayini 50

5 Sa l kl Yenido anda Kulak Burun Bo az Taramas >8 ay: Tan d k sesleri ay redebilme, düzenli olarak ses üretmeye çal flma ay: Konuflmay and r r ses üretimi, heceleme ay: Tek heceli tutarl, konuflma say labilecek sesler üretmeye bafllar 24 ay: 3-5 tutarl kelime, ay 2-3 kelimeden oluflan basit cümleler. Tarama sonuçlar n n iflitme kayb n n varl n do rulad bebeklerde vakit geçirilmeden rehabilitasyona bafllan lmal d r. Amplifikasyona uygun kay plarda hemen iflitme cihaz uygulanabilir, total kay plarda vibrasyon cihazlar uygulanabilir. Total bilateral kay pl hastalarda koklear implant uygulamas ile baflar l sonuçlar al nmaktad r. mplant uygulamas tek bafl na yeterli olmay p, oldukça pahal bir uygulaman n ancak uzun, devaml l k ve iyi e itimli personel gerektiren bir rehabilitasyon, konuflma e itimi gerektiren programla baflar ya ulaflaca n ak lda tutulmas gerekir. KAYNAKLAR 1. Newborn Hearing Screening: Summary of Evidence. Helfand M, Thompson D, Davis R et al. Oregon Health and Science University, Research for US Preventive Services Task Force, Brookhauser PE.Sensoryneural hearing loss in children, in Cummings, CW(ed), Otolaryngology, Head, Neck Surgery Vol 4, Mosby Year Book, St.Louis, fienocak D.Sa l kl Yenido anlarda flitsel Beyinsap Yan tlar, Uzmanl k Tezi,

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar

ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar Sonuçlar a r olan bir hastal n boyutlar nternette ADHS: www.mehr-vom-tag.de ADHS ile ilgili en önemli sorulara yan tlar çindekiler 1 ADHS ne demektir?................................... 4 2 Tipik ADHS

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Yenido an Resüsitasyonu

Yenido an Resüsitasyonu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 43-47 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı