Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak açýklamada tüm Alevi gençliði 17 Aðustos Saat 11:00'de düzenlenecek Alevi Gençlik Forumu'na davet edildi. Açýklamayý yayýnlýyoruz; Yýllarca ayný retorikle beslendik: Gençlik gelecektir., Yarýnlarýmýz, gençlerimiz. Oysa gençlerimiz geleceðimiz deðil, gençlerimiz yarýnlarýmýz deðil, gençlerimiz bugün olmalý. Bu ülkenin gençleri, yarýnlara sahip olmayý deðil, bugünlerin parçasý olmayý düþlemeliydi. Bugünlere sahip olmayý baþaramayan gençler, yarýnlara da sahip olamayacaktý çünkü. Alevi örgütlülüðünün geliþtiði, büyüdüðü þu dönemde; tarihi bir adým daha atýlýyor. Alevi örgütleri, Alevi önderleri artýk gençlerine yarýnlar diye deðil, bugünler diye bakýyorlar. Son yýllarda 7 DE Karaburç Köyü'nün gururu Hacýbektaþ Karaburç Köyü'den Kayseri Develi Anadolu Lisesi son sýnýf öðrencisi Ömer Pehlivan girdiði ÖSYM sýnavýnda Kayseri Ýl birincisi Türkiye 55'cisi oldu. Karaburç Köyü doðumlu olan Pehlivan Ýlkokulu köyünde okudu. Kayseri Develi Anadolu Lisesi'ni kazanarak Kayseri'de öðrenimine devam eden Pehlivan bu yýl girmiþ olduðu ÖSYM sýnavýný kazanarak Sözel-2 puan türünde Kayseri 1.'si Türkiye 55.'si oldu. Pehlivan ailesinin ilk çocuðu olan Ömer in baþarýsýnýn mutluluðunu yaþayan Karaburç Muhtarý Mehmet Kurt köylülerinin ve kendisinin sevinci ve gururu olduðunu belirttiði Ömer Pehlivan için þu görüþleri dile getirdi: Ömer'in ailesinin maddi sýkýntýlarý var. Ailesinin geçim kaynaðý yok. Saðlýk güvencesi dahi yok. Yeþil kart kullanýyorlar. Ömer tüm bu olumsuzluklara raðmen azmini ve çabasýný hiç elden býrakmadý. Tüm zorluklarý göðüsleyerek bugünkü baþarýsýný elde etti. Ömer'in bu baþarýsý Ýlçemizi ve Köyümüzü sevindirdi, gururlandýrdý. Haber: Aydýn Þimþek 6 DA Ömer Pehlivan HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Melih Pekdemir Önyargýmýz, Son Yargýmýzdýr! Köþe Yazýsý Emel Sungur Anasýnýn memesinden fýþkýran o ak sütü görmeden birlikte ölmek Köþe Yazýsý Mehmet Ali Yazýcý Ergenekon Operasyonu ya da güçlenen Türkiye Kapitalizmi Köþe Yazýsý 2 DE OZANLARIMIZ Hasan Kankal 4 DE 4 DE 31 Temmuz tarihli gazetelerin birinci sayfalarýnda Anayasa Mahkemesi'nin AKP'ye kapatma davasýnda aldýðý Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesme kararý en büyük yeri kaplýyor. Gazetelerin manþetleri þöyle. Evrensel: AKP'ye ihtar 2 DE Sözle sazýn düðünü... Ulaþ Özdemir, Maraþ doðumlu. Alevi bir aileden geliyor. Kendi deyimiyle muhabbetin ve cemin içinde büyümüþ. Ýlk albümü Ummanda / Maraþ Sinemilli Deyiþleri nden bu yana on yýldýr müzikle demlenmiþ. Þimdi ise dede sazý, curasý ve sözüyle yeni albümü Dem i, hayatý hayattayken yaþayanlar için yayýmlýyor. Müzisyen Ulaþ Özdemir müziði icra etmek kadar onu okumanýn ve tarihinin de peþinde. Bu yüzden öðrenim gördüðü siyasal bilimleri yarým býrakýp etnomüzikoloji okumuþ. Hatta tezini de bu konuda yazýyor. Müziði okuyanlar onu Roll ve Express dergilerindeki albüm kritiklerinden tanýyor. Pek çok film, dizi 5 DE CHP Ýl Baþkaný Yumuþ; AKP nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu tespit edilmiþtir CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ gazetemize yapmýþ olduðu basýn açýklmasýyla Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda kapatýlmaya gerek olmadýðýna yönelik kararýný deðerlendirerek Haber: Aydýn Þimþek 8 DE Ozan Zebuni Meral Salman Harcanýp gidiyor insan dediðin Köþe Yazýsý 5 DE 7 DE

2 2 Melih pekdemir 1 Aðustos 2008 Cuma Gazete Manþetlerinde Mahkemenin AKP Kararý Aslýnda adý ne olursa olsun, kontrgerilla dediðimiz bir vakýa hakkýnda, yargý sonucunu dahi beklemeden önyargýlý' olmanýn hiçbir sakýncasý yok. Çünkü yedikleri haltlar iddianameden çok önce ön bilgi olarak hafýzalarýmýza kazýndý, hayatlarýmýzý kararttý. Bu yüzden, mesela tek baþýna Danýþtay cinayetinin aydýnlatýlmasý bile yüreðimizi soðutacaktýr. Çünkü buradan hareketle Hrant Dink cinayetinin, Þemdinli'nin üzerinin örtülmesine itirazlarýmýz daha güçlü olacaktýr. Bakalým darbe günlükleri' nasýl ele alýnacak? Bu dava elbette tarihsel öneme sahip bir dava. Ýddianamede yer alan somut suçlamalarýn, kanýtlarýn, tanýklarýn hangi ölçüde isabetli olduðunu bilemem. Ama kurgusu itibarýyla ilk izlenimim þudur: 12 Eylül mahkemelerinde savunmamýzý kontrgerillayý teþhir üzerinden yapmýþtýk. Ergenekon iddianamesinin çýkýþ noktasý, kontrgerilla, bu savunmalarýmýzýn bir tasdiki anlamýna geliyor. Ergenekon örgütünün, kontrgerillanýn kendisi olmasa da onun bir parçasý, bir uzantýsý olarak ele alýnmasý, Türkiye'deki devrimcilerin tarih önünde bir kez daha aklanmasýdýr. Çünkü savcýlar bu örgütlenmenin NATO'nun komünizmle mücadele amacýyla kurduðu kontrgerillaya dayandýðýný, ama bunun zaman içerisinde amaçlarý dýþýna çýktýðýný söylüyor. Ne var ki zaman içerisinde' nelerin olduðunu es geçiyor. Ama bizler, en azýndan 12 Eylül öncesinin canlý tanýklarý olarak, bunlarýn hepsini biliyoruz. Ýddianame ancak Susurluk'a kadar uzanabilmiþ. Susurluk, yani Veli Küçük hakkýnda savcýlar, "adý birçok yerde geçmesine raðmen hakkýnda herhangi bir iþlem yapýlamamýþtýr" derken elbette haklýlar. Sebebini de "yapýlanmanýn devlet kurumlarý içindeki uzantýlarýnýn güçlü olmasýna", "devlet kurumlarýnda ciddi bir þekilde irtibatlarýnýn olmasýna" baðlýyorlar. Burada savcýlar susuyor, ama biz konuþmaya devam etmeliyiz: 1) Evet, bu yapýlanma ABD ve devlet marifetiyle 1950'lerde kurulmuþtur. 2) Adýnýn Ergenekon olduðu, 12 Mart döneminde muvazzaf general Memduh Ünlütürk tarafýndan Ziverbey iþkence köþkünde ifþa edilmiþtir. 3) Tasfiye edildiðine yönelik hiçbir kayýt yoktur. 4) Bu yüzden, bu örgütlenmede yer alan þahýslarýn (hiç olmazsa belli bir dönem) "devlet kurumlarýnýn uzantýsý" bir yapýlanmanýn görevlileri olduðu aþikardýr. Bu dört noktanýn mevcudiyeti bize þu soruyu sorduruyor: Kontrgerilla rejimini yargýlamak, demokrasinin önünü açmak için þimdi bu iddianameye kaç elle' sarýlmalýyýz? Aman dört elle sarýlmayalým! Bakýn bizler 12 Eylül yargýlamalarýnda, þimdiki liberaller kadar kurnaz deðildik. Ama akýllýydýk. Mesela 12 Eylül mahkemelerinde MHP hakkýndaki iddianameleri alýp kendimize savunma yapmayý düþünmedik. Çünkü 12 Eylülcüler ve ABD, MHP'yi de yargýlayarak kendi ellerini temizliyorlardý; MHP üzerinden kendilerini aklamýþlardý ve devrimcileri kolayca' suçlamýþlardý! MHP'liler kendileri cezaevinde, Önyargýmýz, Son Yargýmýzdýr! fikirleri iktidarda bir tuhaflýk içindeydiler. Ergenekoncular ise þimdi 1980 öncesindeki MHP'nin akýbetini yaþýyorlar. MHP yargýlandý diye 12 Eylül dönemi ve yargýsý aklanabilir mi? Ergenekoncular'ýn da, açýktýr ki, misyonlarý bitmiþtir ve üstelik fikirleri de iktidarda deðil. Çünkü ABD'nin ve müesses nizamýn paradigmasý' deðiþti (hani þu ulusalcý NATO'cu çatýþmasý, ýlýmlý Ýslam gidiþatý denilen olay). Savcýlar madem lafý NATO eliyle kurulan kontrgerilladan açmýþtýr, iddianamede yer alamayan bir baþka soru mutlaka sorulmalýdýr: Bu tür bir örgütlenme, toplumsal muhalefeti iç düþman ve komünizme karþý mücadele kategorisinde ele alýp binlerce solcunun canýna kast ettiðinde devlet görevi' yapýyordu, öyle deðil mi? Bu tür bir örgütlenme, Kürtlerin en masum taleplerini bölücülük kategorisinde ele alýp ve bütün muhalif Kürtleri PKK'li olarak yaftalayýp katledince, kirli savaþý devlet adýna gayri nizamý savaþ olarak týrmandýrýnca, vatani bir görev' yapýyordu, öyle deðil mi? Ýddianamenin elbette iddia edemeyen' (zülfü yare dokunamayan) özelliði öne çýkýyor. Þurasý açýk ki, CIA, MÝT, JÝTEM vb. olmadan, belki yumurtasýz omlet olur ama, ne kontrgerilla ne Ergenekon diye bir þey olamaz. Zaten MÝT (misyonu sona eren) bu yapýlanmayý 2003 yýlýnda rapor etmiþ. Bakýn iþte CIA'nýn da bu iþin içinde olduðu açýklandý: Özkök için suikast giriþiminden haberdarmýþ ve ilgilileri uyarmýþ, yalan mý? Zaten savcýlar da "Ergenekon terör örgütü, derin devlet' ifadesi ile anýlan bir örgüt," diyorlar. (Tayyip Erdoðan, Hrant Dink cinayeti sýrasýnda derin devleti "kurumlar içindeki çeteleþme" olarak tanýmlamýþtý.) Derin devlete bizler kurumsal faþizm' deriz! Klasik faþizmden farklý olarak, yani aþaðýdan yukarýya kitle tabaný üzerinde yükselen bir faþizm yerine, devlet kurumlarý eliyle toplumun faþistleþtirilmesi Bu uygulama pek ala sömürge tipi demokrasi' kisvesinde yutturulabilir ve yutturuluyor. Demek ki asýl mevzu þudur: Kontrgerillanýn ana prensibi balýklarý yakalamak (muhalifleri temizlemek) için gölü (toplumu) kurutmaktýr. Eðer hakikaten hukuk devleti' arzulanýyorsa, kontrgerillayý tasfiye etmenin ana prensibi de böyle olmalýdýr. Yani sadece sanýklarý' (balýklarý) yargýlamak deðil, devletin kurumsal yapýsýndaki zulmü (bataklýðý!) sorgulamak ve kurutmak. (Ama böylesi, burjuva devletin kendisini ilgasý, intiharý' anlamýna gelmez mi?!) Yoksa sanýklar cezalarýný bulur, gün gelir devran döner, bu kez ulusalcý kontrgerilla' yerine Ýslamcý kontrgerilla' ayný haltlarý yer. Yani ha Veli Küçük, ha Ali Küçük, fark etmez. Haldeki rejim krizi ortamýnda keriz durumuna düþmemek, soyut hukuk devleti talebiyle deðil ancak zulüm üreten sistemin çarklarýna itirazýn tekrarýyla mümkündür. (Birgün) Birçok gazete AKP'ye kapatma davasý kararý için Anayasa Mahkemesi Baþkaný Kýlýç'ýn "ciddi ihtar" sözünü kullanarak manþetini attý. "Oh dedirtti" diyen de var, "Darbe direkten döndü", "Kötünün iyisi" diye yazan da. BÝA Haber Merkezi - Ýstanbul 31 Temmuz tarihli gazetelerin birinci sayfalarýnda Anayasa Mahkemesi'nin AKP'ye kapatma davasýnda aldýðý Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesme kararý en büyük yeri kaplýyor. Gazetelerin manþetleri þöyle. Evrensel: AKP'ye ihtar Evrensel bu baþlýðýn altýnda "Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesi AKP'nin 'laiklik karþýtý odak' haline geldiði görüþünde birleþti ancak kapatma kararý vermedi" diye yazdý. Birgün: Ne þeriat ne darbe Birgün "Anayasa Mahekemesi de kararýný verdi:" ifadesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Gazetenin manþetindeyse Ýstanbul'da týr içinde ölen göçmenlerin haberi yer alýyor. Hürriyet: Kapatma yok aðýr ihtar var Hürriyet, "Ýþte tarihi karar. Kapatma yok aðýr ihtar var" cümlelerinin altýnda, Anayasa mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerine atýfla "Uzlaþýn çaðrýsý" baþlýðýný kullanýyor. Spotta "Anayasa Mahkemesi'nde 'kapatýlsýn' oylarý 7'yi bulmadý. AKP kapatýlmadý, ancak çok ciddi bir ihtar aldý. 11 üyeden 10'u AKP'nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðuna kanaat getirdi" yazýyor. Logonun altýnda Erdoðan'ýn "Sorumlu olmayýz" sözleri baþlýða çýkarýlmýþ. Milliyet: Kapatma yok, "ciddi ihtar" var Milliyet'te bu baþlýðýn altýnda "7 oy çýkmadýðý için AKP kapatýlmadý. Ancak 11 üyeden 10'u AKP'nin laikliðe aykýrý faaliyetlerin odaðý haline geldiði görüþünde birleþti. Yaptýrým ise Hazine yardýmýnýn kesilmesi" diye yazdý. Sabah: "Ýlk mesaj: Herkesi kucaklayacaðýz" Sabah'ýn manþeti kararýn açýklanmasýndan sonra Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý konuþmadan. Altýnda "Anayasa Mahkemesi AKP'yi kapatmadý, sarý kart gösterdi. Erdoðan 'Durmak yok, yola devam. Öncelik toplumsal barýþ' mesajý verdi" yazýlý. Bu haberin altýnda "Tam demokrasi için yargý uyarýsý" baþlýðýnýn altýnda "Anayasa Mahkemesi tarihi kararý alýrken iki uyarý yaptý: Parti kapatmayý zorlaþtýrýn. Laiklik ihtarýný ciddiye alýn" cümleleri var. Vatan: Kapatma yok uyarý sert Vatan 10 mahkeme üyesinin AKP'nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu yönünde oy kullandýðýný spotta yazdý. Logonun altýndaysa Erdoðan'ýn "Sorumlulukla devam edeceðiz" sözleri baþlýkta. Akþam: Kapatma yok Akþam bu baþlýðýn üzerine "Karar 6'ya 5 çýktý, AKP 1 oy farkla kurtuldu" diye yazdý. Logonun altýnda Erdoðan'ýn sözlerinden hareketle "Yola devam" baþlýðý var. Zaman: Kapatmaya ret Zaman "Anayasa Mahkemesi'nden Türkiye'yi rahatlatan karar" cümlesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Sayfanýn üstünde Kýlýç'ýn konuþmasýndan, altýnda Erdoðan'ýn sözlerinden spotlar yer alýyor. Radikal: Türkiye "Oh" dedi Radikal bu baþlýðýn üzerine "AKP'ye kapatma yok 'çok ciddi uyarý' var" diye yazdý. Spotta "'AKP laiklik karþýtý odak' görüþündeki 10 üyeden dördü 'odaklaþma'yý kapatma kararý yeterli bulmayýnca AKP Hazine yardýmý kaybýyla kurtuldu" iadeleri yer alýyor. Star: Türkiye kazandý Star bu baþlýðýn altýna "Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi kilitleyen ve dünyada Türk demokrasisinin sorgulanmasýna neden olan davada tarihi kararýný verdi: AK Parti kapatýlamaz" diye yazdý. Solda Kýlýç'ýn "Anayasa deðiþmeli", logonun altýnda Erdoðan'ýn "Yola devam" sözleri baþlýk oldu. Erdoðan'ýn fotoðrafýnýn altýndaki metnin baþlýðý "Gemiyi kurtaran kaptan". Yeni Þafak: Türkiye kazandý Yeni Þafak üzerine "Mahkeme AK Parti'nin kapatýlmamasýna karar verdi" kutucuðunun altýna yerleþtirdiði bu baþlýðýn altýna "Türkiye'nin 4,5 aydýr süren 'kapatma kabusu' sona erdi. Anayasa Mahkemesi Yargýtay Baþsavcýsý'nýn 'kapatma' talebini 6'ya karþý 5 oyla reddetti. AK Parti yola devam ediyor" diye yazdý. Hazine yardýmýnýn kesilmesine iliþkin bilgi küçük puntolu spotta yer alýyor. Sayfanýn daha altýnda solda "Baykal yine kriz yorumu yaptý" baþlýðý var. Vakit: Kötünün iyisi Vakit bu baþlýðýn altýndaki spotta "Mahkemenin '367 ucubesini' hatýrlayan kamuoyu, dünkü kararý 'kötünün iyisi' olarak deðerlendirdi" cümlesi var. Logonun altýndaki baþlýk: "Erdoðan güven verdi." Tercüman: AKP'de 6'ya 5 sevinci Tercüman sürmanþette bu baþlýðý kullandý. Spotun ilk cümlesi "Kapatma davasýnda AKP 1 oyla kurtuldu." Takvim: Kaos sona erdi Takvim bu baþlýðýn altýnda "AK Parti davasýnda demokrasi zaferi yaþandý. (...) Tüm dünyanýn gözünü çevirdiði davayla birlikte Türkiye kargaþa ortamýndan kurtuldu. Avrupa ve piyasalar rahat bir nefes aldý" cümleleri var. Yeni Asya: Kapatýlmadý, uyarýldý Yeni Asya bu baþlýðýn altýnda "Aylardýr süren gerilim dün sona erdi" iadesini kullandý. Türkiye: Herkes rahatladý Gazete sürmanþette "Anayasa Mahkemesi AK Parti'yi kapatmadý" diye yazdý. Manþetin spotundaysa "Ülkede aylardýr hüküm süren belirsizlik sona erdi, hem Türkiye hem de dünya 'Oh' çekti" diye yazdý. Referans: AK Parti'ye sarý kart çýktý Referans bu baþlýðýn üzerine "Anayasa Mahkemesi kapatmadý, Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesti" diye yazdý. Sayfanýn altýndaki baþlýksa "Kararý önce piyasalar bildi." Bugün: Ýstikrara devam Bugün bu baþlýðýn üzerine "Yüksek mahkeme kaosa izin vermedi", altýna "Karar Türkiye'ye nefes aldýrdý" yazdý. Cumhuriyet: AKP'ye para cezasý Cumhuriyet bu baþlýðýn üzerine "Anayasa Mahkemesi partiyi kapatmadý ancak laiklik karþýtý eylemlerin odaðý haline geldiðini kabul etti" diye yazdý. Soldaki kutuda Eski Anayasa Mahkemesi Baþkaný Özden'in ve Yargýtay Onursal Cumhuriyet Baþsavcýsý Savaþ'ýn görüþlerinin üzerinde "Hukukçular: Ceza AKP'yi etkilemez. 'Ne kabul edildi ne reddedildi'" cümleleri var. Dünya: AKP'ye kapatma yok Gazete haberi sürmanþetten bu baþlýkla verdi. Alttaki üç bloktan birinde "Piyasalar coþtu, dolar 1,16'ya geriledi" baþlýðý yer alýyor. Milli Gazete: AKP kapatýlmadý Gazete bu baþlýðýn üzerine "4,5 aydýr Türkiye'nin gündeminde gerginlik oluþturan kapatma davasýnda karar:" diye yazdý. Posta: "Ciddi bir ihtar" Posta bu baþlýðýn altýnda kararý özetleyen bir spot yazdý; içinde Kýlýç'ýn "Ciddi bir ihtar kararý çýkmýþtýr" sözlerine yer verdi. Taraf: Darbe direkten döndü Taraf "Yargýtay Baþsavcýsý'nýn AKP'yi kapattýrma hamlesi boþa çýktý" cümlesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Altta "22 Temmuz seçimlerinin sonuçlarýný yok saymaya yönelik 'Google davasý' ülkeyi dört buçuk ay oyaladýktan sonra, hükümet partisini kapatmayý baþaramadan noktalandý" diye yazdý. (TK/EZÖ) (Bia 31 Temmuz 2008)

3 ÝHALE ÝLANI Hacýbektaþ Kaymakamlýðý Özel Ýdare Müdürlüðü ID= Öðrenci Taþýma Hizmeti Alýnacaktýr. 6 taþýma merkez okula 396 öðrenci 32 hattan taþýma iþi hizmet alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No : 2008/ Ýdarenin a ) Adresi: Nevþehir Caddesi hükümet konaðý 4 kat hacýbektaþ/nevþehir b ) Telefon - Faks Numarasý: c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) 2. Ýhale konusu hizmetin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý:Ýhale konusu iþin türü, niteliði ve miktarý ekli listede belirtilmiþtir. b ) Yapýlacaðý Yer: 6 TAÞIMA MERKEZÝ OKUL 32 HAT (Ýdari Þartnamede Ayrýntýlý Bilgi Bulunmakta Olup, Ýdarede Dosya Ýncelenebilir) c ) Ýþin Süresi: 180 ÝÞ GÜNÜ - 08/09/ /06/ Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer: HACIBEKTAÞ ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ HÜKÜMET KONAÐI 4. KAT HACIBEKTAÞ b ) Tarihi - Saati: :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge:a) Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliðine uygun olarak sürücü belgesi (E Sýnýfý Sürücü Belgesi için 3 yýllýk, B Sýnýfý Sürücü Belgesi için 5 yýllýk) b) Okul Servis Aracý Olarak Kullanýlacak taþýtlarýn yaþlarý 12 yaþýndan küçük (12 Yaþ dahil) olduðuna iliþkin ruhsatýn onaylý fotokopisi. c) Sürücünün son 3 ay içerisinde Cumhuriyet Savcýlýðýndan aldýðý sabýka kaydý. d) Sürücünün son 3 ay içerisinde düzenlenmiþ saðlýk raporu belgesi. e) Yüklenicinin vergi levhasý. f) Aracýn Zorunlu Karayollarý Mali Sormluluk Sigortasý Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. (B 90) ATM'den 6 bin 440 YTL çalýndý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR'de bir bankaya ait, alarmý ve güvenlik kamerasý olmayan otomatik para çekme makinesini (ATM) oksijen kaynaðý ile açan kiþiler, 6 bin 440 YTL'yi alarak kaçtý. Atatürk Bulvarý Nejdet Ersan Parký yanýndaki HSBC Bank'a ait ATM'den hýrsýzlýk olduðunun bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri harekete geçti. Polisler yaptýklarý incelemede, güvenlik kamerasý ve alarmý olmayan ATM'nin oksijen 2 kaynaðý ile kesilerek içindeki 6 bin 440 YTL'nin alýndýðýný belirledi. Çevrede yapýlan aramada, oksijen tüpü, regülatör, piknik tüpü, 1.5 litrelik pet su þiþesi, çelik keski, bez parçalarý, tornavida bulundu. Polis, zanlýlarýn yakalanmasý için soruþturma baþlatýldý. (DHA) Peribacalarýna kuþbakýþý Kapadokya'nýn simgesi haline gelen balon turlarýyla 50 bin turist peri bacalarýný gökyüzünden kuþ bakýþý izledi. Bölgede balon turlarý düzenleyen Göreme Baloons Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Özaslan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yýllarý arasýnda, büyük çoðunluðu yabancý olmak üzere yaklaþýk 50 bin turiste Kapadokya'yý gökyüzünden izlettiklerini bildirdi. Kapadokya'nýn sadece peri bacalarý ile deðil, balon turlarý ile de ünlü hale geldiðini belirten Özaslan, þunlarý söyledi: ''1997 yýlýnda kurduðumuz balon þirketi ile bugüne kadar yaklaþýk 50 bin turisti uçurduk. Bugüne kadar uçan yolcularýn yüzde 90'nýný da yabancý turistler oluþturuyor. Yerli turistlerin balon turlarýna katýlmamasýnýn nedeni ise uçuþ fiyatlarýnýn yüksek olmasý. Bölgede balon turlarýna 2005 yýlýnda büyük bir ilgi baþladý. Bu nedenle o yýllarda balon filomuzu arttýrdýk. Kapadokya bölgesi balon turlarý için çok uygun bir yer. Yaz aylarýnda Ýspanya, Avustralya ve Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler, kýþ ayýnda da Japonlar baþta olmak üzere Uzak Doðu ülkelerinden gelen turistler balon turlarýna ilgi gösteriyor.'' Balonun en ilkel hava taþýtlarýndan biri olduðunu vurgulayan Özarslan, ''Kimi zaman balona binmekten korkanlar vardýr. Güvenli olmadýðýný düþünüyorlar. Halbuki balon çok güvenli bir hava aracýdýr. Korkulacak hiç bir þey yok. Zaten uzun bir yolculuða da çýkmýyorsunuz. Sadece 2 saatlik bir tur yapýlýyor. Çok yükseklere de çýkýlmadan balon, kimi zaman alçalarak vadilerin içinde geziniyor'' diye konuþtu. (AA Kent Haber) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Ýnsan olmak bunu yitirdik herhalde ; kol, bacaklar, daðýlan bedenler, yanan yürekler. Çýðlýklar kimin bunlar, bu çýðlýklar daha dünyaya gelirken borçlu olarak doðan, ancak buna raðmen genç çiftlerin sevgilerini yansýttýklarýna inandýklarý ve bu nedenle dünyaya getirmeye karar verdikleri bebekleri daha soluk alýp vermeden, daha renkleri görmeden daha anasýnýn emme saati geldiðinde memesinden fýþkýran o ak sütü görmeden birlikte baþladýklarý yolculuðu birlikte bitiriyorlar. Bu çýðlýklar onlarýn çýðlýðý, bu çýðlýklar 2 yaþýndaki Aleyna nýn çýðlýðý bu çýðlýklar saydýðým tek tek kiþilerin çýðlýðýndan çýkýp Türkiye nin çýðlýðý olursa o zaman daha çok kan ve gözyaþý, katliam yerine belki barýþý görürüz. Bunu kim istiyor, bir toprak kavgasý mý, yönetim kavgasý mý, korku salmak mý bunun yanýtý ; KENDÝLERÝNDEN KORKANLAR masum insanlarý yok ederek yaþamlarýný idame ettiriyorlar. Çünkü bu denli acýmasýz, bu denli vahþet, bu denli iðrençlik ancak korkak insanlarýn, zavallýlarýn belki de üstüne gidilince bir kenara büzülüp saatlerce aðlayacak ve dilinden baþýmý kimse okþamadý sözleri çýkacak tedavilik ve böyle yetiþtirilmiþ insan yok etmeye kurgulanmýþ yaratýklarýn iþidir. O gün katledilenlerin geçmiþ yaþam fotoðraflarý Ýstanbul a geliþleri, gidiþleri Emel Sungur zorluklarý,açlýklarý, sefaletleri bütün bunlar hepsini düþündüm. Ya katledenler onlarý adeta görüyorum kulluða alýþmýþ, insan yerine konulmamýþ, fikri hiç sorulmamýþ, kendine ait hiçbir sevgiye sahip olmamýþ zavallýlar.. Onlarý ve onlarý kullanan, yönlendiren, eðitenlerin ve kenarýndan köþesinden bu iþe bulaþanlarýn buna fýrsat verenlerin hepsini lanetle anýyorum. Bugün Güngören, dün Sivas, Gaziosmanpaþa, Diyarbakýr, Malatya, yine böyle hunharca katledilen dilan ve berivanlar binlercesi on binlercesi. Ölüyor gençler, gelecek ölüyor ve en tehlikelisi birbirimizi yok etmeye yöneldik. Hala sabýr ve sükunetle barýþ gelecek diye beklerken ne yazýk ki ülke insaný birbirine düþman kesilmek için yönlendiriliyor. Þu anda yine televizyonda haberler ve bakan açýklama ANASININ MEMESÝNDEN FIÞKIRAN O AK SÜTÜ GÖRMEDEN BÝRLÝKTE ÖLMEK yapýyor devlet yirmiþer milyar yardým yapacak diyor ve bu söylem beni tüketiyor. Elbette devlet gereken yardýmý yapacak bunu televizyonlarda ilan etmek adeta buradan kendilerine bir paye çýkarmak. Bu anda kimse bu açýklamalarý beklemiyor sorumlularýnýn ortaya çýkmasýný istiyor. Göstermelik deðil bu vahþi zihniyetin programlarýný yapanlarýn, hangi düþünce, hangi bakýþ, hangi görev baþýnda olursa olsun ortaya çýkartýlmasý beklenilen bu. Diðer katliamlarda olduðu gibi. Ancak ne yazýk ki biri açýða çýkmadan bir yenisi, bir yenisi. Devletten bir yardým bekliyor bu ülkenin insanlarý ; ama bu para deðil, toplum açlýk, sefalete alýþtý bütün bu eksikliklere raðmen insanlar yaþam haklarýný istiyor, dünyaya gelmeden çocuklarýn katledildiði bir ülke deðil onlarý yaþatacak bir ülke istiyor. Acýmasýz geliyor insanlarýn kan parasýný konuþmak, televizyonlarda raytinð kaygýsýyla kopan daðýlan bacaklarý, kollarý seyretmek bunu seyredecek yüreði olmak anlaþýlýr bir vicdan deðil açýkçasý. Bu söyleyeceklerimse kendilerini fakir fukara babasý, duygu yüklü, sevgisi, aþký için aðlayan, türkü söylerken gözleri dolan halkýn içinden! diye kendini lanse eden kiþilerin ayni saatlerde televizyonda program yapýp þen kahkahalarý yükselen ve bu denli duygularý dondurulmuþ bir toplum olmamýzý anlayamýyorum. Ýnsan olmak her halde ihtiyaç bu ; nerde kim açlýk çekiyorsa, yanýyor, yakýlýyorsa, yok ediliyorsa, aþaðýlanýp horlanýyorsa cins, dil, din, kültürüne bakýlmaksýzýn acýsýný hissetmek. Ýnsan olmak doðayý yok edenlere, yeni teknolojiye uygun silahlar üretenlere ve insan katlederek para kazananlara, ormanlarý yakýp onlarýn yerine villalarýný konduranlara ve belkide binlerce sayýlacak yapýlacak þey var, ancak biz bu ülkenin insanlarý ne yazýk ki daha bunlarý tartýþacak, konuþacak ve eyleme dönüþtürecek noktaya gelmedik çünkü insanlar yok ediliyor..bu katliamý kýnýyorum daha öncekiler gibi sorumlularýnýn ortaya çýkarýlmasý, gerçek sorumlularýn çýkarýlmasýnýn ancak yeni katliamlarý önleyeceðine inanýyorum. Birde insaným diyenleri katliamlara karþý duyarlý olmaya çaðýrýyorum. Geç oluyor, geç kalýnýyor. Cumhuriyet Rejimi güçlü bir sýnýfsal tabandan yoksun olarak kuruldu. Nasýl ki ulus devlet olarak kuruluþ aþamasýnda bir ulusa ihtiyaç duyularak Türklük kavramý öne çýkarýlmýþsa, belli bir sýnýfsal tabana dayanmayan devlet yapýlanmasýnýn da baþarýsýz olacaðý bilinciyle, devlet desteðiyle iþbirlikçi burjuvazi de, deyim yerindeyse zorla yaratýlmýþtý. Ve genç cumhuriyet devleti bu sýnýfa dayalý olarak kendine hayatiyet bulmuþtu. Bu demek deðildi ki Cumhuriyet Devrimini sahiplenen burjuvazi, gerici-feodal unsurlarý toptan tasfiyeye yönelecekti. Devrim, Batý da yaþandýðý gibi gerici-feodal unsurlarla toptan hesaplaþma yoluna hiçbir zaman girmedi. Tam tersine, belli bir dönemden sonra onlarla iþbirliði yaptý ve ittifaklar oluþturdu. Devletin olanaklarýyla doðan ve Emperyalizmle iþbirliði içerisinde geliþip güçlenen tekelci burjuvazi, Oligarþik Dikta olarak ifade edilen iktidar bloðu içerisinde önderliði de ele geçirdi. Rejim kendi sýnýrlarýný böylece çizerek oluþturduðu resmi ideoloji ile topluma þekil vererek hükmetmeye baþladý. Bu sýnýrlarý zorlayan muhalifler, etnik gruplar, komünistler ve siyasal Ýslâmcýlar sürekli baský altýnda tutuldular. Yoðun kýyým ve katliamlara uðratýldýlar. Þiddetli bastýrma ve yok sayma politikalarý sonucu ortaya çýkan gerilimler Cumhuriyet tarihi boyunca eksilmedi, tam tersi artarak sürdü. Bugün Ergenekon Operasyonlarýyla ortaya çýkan güçler çatýþmasý bu gerilimin en son tezahürüdür. Bu hesaplaþmanýn ülkeye demokrasi getireceðini beklemek politik körlükten baþka bir þey deðildir. Dünyanýn hiçbir yerinde AKP gibi gerici deðerlerle donanmýþ ve dinsel temalar üzerinden politika yapan hiçbir güç ya da parti siyasal ve toplumsal bir ilerlemenin, geliþmenin vb. öznesi olmamýþtýr. Tam tersine, siyasal ve toplumsal gericileþmenin uygulayýcýlarý olmuþlardýr. Ergenekon olayý, Cumhuriyet tarihi boyunca görmezlikten gelinen, dýþlanan ve toplum yaþamýnýn dýþýna sürülmek istenen bir kesimin Mehmet Ali Yazýcý kendisini egemen güçler içerisine kabul ettirme çatýþmasýdýr. Ýslâmi deðerler üzerinden kendini var eden ve tekelci burjuvaziye rakip hale gelen muhafazakâr Anadolu burjuvazisinin egemen olan Oligarþi içine girme isteði, Ergenekon hesaplaþmasýný ortaya çýkarmýþtýr. Siyaseten kendini üst yapýda AKP aracýlýðýyla temsil etmeye çalýþan güç, ülke yönetimine ortak olmak istemektedir. Resmi olarak rejim yapýsýný nasýl benimsediðinin kanýtlarýný Kürtlere, iþçi ve emekçi kesimlere, kýsacasý halka karþý yürüttüðü politikalarda görmek mümkündür. Bu söylediklerimizi, geçtiðimiz günlerde, Ýtalya da La Repubblica gazetesinin haftalýk eki Affari e Finanza da yayýnlanan bir haberde doðrulamaktadýr. Gazete, Türkiye Mucizesi: Ergenekon Operasyonu ya da güçlenen Türkiye Kapitalizmi Ýslâm ve turbo kapitalizm baþlýðý altýnda veriyordu haberi. (Aktaran Taraf Gazetesi, ). Türkiye kapitalizminin son yýllarda ataða geçtiði ve geliþtiði belirtiliyor ve bu atýlýmýn da özellikle Anadolulu iþ adamlarýnýn teþebbüs ve giriþimleriyle saðlandýðý söyleniyordu. Ýlgili yazýda bir baþka baþlýkta dikkat çekiciydi: Türkiye de patlama: Ýslâm ahlâký kapitalizmin ruhunu keþfetti. Türkiye ekonomisin motor gücü olarak ifade edilen Anadolu kökenli iþ adamlarý ise þu þekilde tarif ediliyordu: Takva sahibi ve çalýþkan, ahlâki ve manevi deðerlere sadýk, ama mesleðinde de baþarýlý, cemaati içinde aktif olduðu kadar kendi iþini de verimli kýlma uðraþýnda Türkiye de Ýstanbullu (iþbirlikçi-tekelci burjuvazi-bn.) iþ adamlarýyla yan yana durmaya, kimi kez onlarý geride býrakmaya da hazýr yeni bir insan tipi týrmanýþta Tercihen siyah giyinen, beyaz Türklere oranla teni de daha koyu olan son derece dindar bir insan tipi:bir eliyle tespih çekerken, ceplerindeyse ultra ince son model hesap makinesi taþýyan bir tip Bu insanlar, günümüzde gerçek anlamdaki toplumsal dönüþümün de kahramanlarý Küçük, ama toplumsal teþebbüsçülüðün yoðun olduðu Konya, Kayseri, Gaziantep, Malatya ve Adana gibi kentlerde yaþýyorlar. (Aktaran Taraf Gazetesi.) Yukarýda belirtmeye çalýþtýðýmýz gibi, þimdi bu gücün, Türkiye kapitalizmine bu geliþmeyi saðlayan Anadolu Kaplanlarý nýn kendilerini siyasal üst yapýda (Oligarþi içinde) kalýcý olarak temsil edilme talebi, mevcut ittifak iliþkilerini korumak isteyen-ulusalcý kesimler tarafýndan kabul edilmemesinin tetiklediði çatýþma yaþanmaktadýr. Onun için, sadece bize gösterilmek istenenle ilgilenmek deðil, görüntülerin arka planlarýný da iyi okumamýz gerekiyor. Belki bu operasyonlar, halka çektirilen acýlardan ve bizlere yaþatýlanlardan dolayý yüreklerimize su serpiyor olabilir ama gözden kaçýrýlmamasý gereken esas halkayý da unutmamak gerekiyor. Derin devlet tasfiye edilmiyor. AKP nin temsil ettiði gücün Oligarþi içinde temsil edilme isteðine karþý gelen geleneksel yapýlar tasfiye ediliyor. AKP ve temsil ettiði Anadolu burjuvazisi kendi derin devlet ini istiyor. Buradan bir demokrasi ya da insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir demokratikleþme çýkar mý? Çýkmayacaðýný kýsa sürede hep birlikte göreceðiz.

5 Ulaþ Özdemir, Maraþ doðumlu. Alevi bir aileden geliyor. Kendi deyimiyle muhabbetin ve cemin içinde büyümüþ. Ýlk albümü Ummanda / Maraþ Sinemilli Deyiþleri nden bu yana on yýldýr müzikle demlenmiþ. Þimdi ise dede sazý, curasý ve sözüyle yeni albümü Dem i, hayatý hayattayken yaþayanlar için yayýmlýyor. Müzisyen Ulaþ Özdemir müziði icra etmek kadar onu okumanýn ve tarihinin de peþinde. Bu yüzden öðrenim gördüðü siyasal bilimleri yarým býrakýp etnomüzikoloji okumuþ. Hatta tezini de bu konuda yazýyor. Müziði okuyanlar onu Roll ve Express dergilerindeki albüm kritiklerinden tanýyor. Pek çok film, dizi ve belgesel müziðinde de imzasý var. Özdemir, uzun zamandýr da Kalan Müzik te yapýmcýlýk yapýyor. Ýþini yaparken müziðin matematiðine fazla bulaþmýyor, çünkü kaygýnýn müziðin doðasýný bozduðunu söylüyor. Yeni albümü Dem ise onun için aný yaþamanýn verdiði bir tat. - Lise yýllarýndan bu yana Maraþ ve yöresindeki yerel müzikleri babanýzla birlikte derlemiþsiniz. Birlikte müziðin peþinden koþmaya nasýl baþladýnýz? Babam mimardý, ama yerel kültüre ve yaþadýðý coðrafyaya büyük saygýsý vardý. Yalnýzca Alevi-Bektaþi kültürü deðil, o topraklardan doðan her þeyle ilgileniyordu. Derlemeler ve kayýtlar yaparken köy köy dolaþýr, insanlara karýþýr, saz çalýp, söyler ve muhabbete baþlardý. Babamýn kayýtlarýný dinledikten sonra onunla birlikte köylere gidip derlemeleri birlikte yapmaya baþladýk. Sonrasýnda ben de onlarý tasnifledim, tarihine dokundum, arþivledim. Maraþ ýn zengin ozan geleneðini ve halk müzik sanatçýlarýný araþtýrdým. - Ýstanbul a yolunuz ne zaman düþtü? Ýstanbul a üniversite için geldim, siyasal bilgilerde okumaya baþladým. - Express ve Roll gibi müzik dergilerinde albüm eleþtirisi yazmaya da o dönemde mi baþladýnýz? Alevi-Bektaþi ve halk müziði dýþýnda dünya müziðini de iyi takip ediyordum. Albüm kritikleri yazýyordum. Express e de yazý yollamaya devam ettim, onlar da yayýmlamaya Sözle sazýn düðünü... baþladý. Sonra da Roll dergisi geldi. - Kalan Müzik teki maceranýzý ne tetikledi? Artýk her yanýmý müzik kaplamýþtý, Kalan Müzik e de sýkça uðramaya baþlamýþtým. O sýrada müziði okuma, araþtýrma ve kültürünü öðrenme ihtiyacý duydum. Üniversiteyi bitirmeyi bile bekleyemedim, býraktým. Sonra Yýldýz Üniversitesi nde Etnomüzikoloji Bölümü nü kazandým. Tam aradýðým buydu, çünkü bu bölüm müzikle kültür iliþkisini inceleyen bir bilim dalýydý ve tüm sorularýma cevap veriyordu. - Üniversiteyi býrakmanýza aileniz ne dedi? Ailemle aram biraz açýldý, ama babam sessiz kalarak yapmak istediðim þeyi yapmamý onayladý. - Etnomüzikolojide yüksek lisans da yapýyormuþsunuz. Tez konunuz ne? Tezimde, birlikte çalýþtýðým Ýranlý sanatçý Ali Akbar Moradi nin çaldýðý tambur sazýyla, sazlarýmýzýn tarihini karþýlaþtýrýyorum. Tambur sazýnýn kutsiyetini, toplumsal bellekle olan iliþkisini, müzik kültürünün sosyal alan üzerine etkisini anlatmaya çalýþýyorum. - Müziði dinlemek ve icra etmek kadar onu okumanýn ve tarihinin de peþindesiniz. Tek baþýna icra beni tatmin etmiyor, ben biraz da tarihin ve geçmiþin taþýdýðý anlamý seviyorum. Müzik icra edilir, okunur, anlatýlýr, ama sesten çok da ötedir. Hele de Alevi-Bektaþi müziði hem saz hem söz, muhabbettir. Týný ve ses olduðu kadar mana da öne çýkar. Aþýðýn, ozanýn sözünün kutsiyeti vardýr. Elbette bu onu anlayana, o muhabbette piþene böyledir. - Albümde dedenizin sazýný çalmýþsýnýz. Bu nasýl bir histi? Dedemin sazý Antep te yapýlmýþ, tam seksen yýllýk. Ben de onu Maraþ tan Ýstanbul a gelirken getirdim ve yanýmdan hiç ayýrmadým. Onu çalmak çok özel, farklý, ruhlu ve hisli, sanki kendi çalýyor gibi... - Albümde bir de cura duyuluyor. Cura, küçük, ama çok güçlü ses çýkaran, karþýlýklý muhabbetlerde keyif veren bir saz. Ben de albümde önce dede sazý ile çalýp söyledim, sonra muhabbete cura ile devam ettim. Sözle sazýn birlikteliðini yakalamaya çalýþtým, ama bu bir nostalji deðil. Çünkü bu kültür hâlâ yaþýyor, gençler de bunu çok seviyor. Yani bunlar bitmiþ bir kültüre yakýlan aðýtlar deðil. Benim hissettiðim tat da onu þuan da yaþamak. - Kalan Müzik te uzun zamandýr yapýmcýlýkla da uðraþýyorsunuz. Ýþini mutfaðýnda olup kendi albümünüzü yapmak nasýldý? Bundan on yýl önce, ilk albümümde bu ummana tüm tecrübesizliðimde bir damla gibi girdim, henüz 19 yaþýndaydým, öðreniyordum. Aradan geçen zamanda geliþtim, müziðin her türlüsünü gördüm. Ýþim gereði müziðin teknik yanlarýný iyi öðrendim. Bu albümü ise canlý kaydettim ve ona sonradan müdahale etmedim. Ben hatasýyla günahýyla bu iþi yapýyorum. Zaten iþin matematiðine fazla bulaþtýðýnýzda duyduðunuz kaygý müziði bozuyor. - Dizi, film ve belgesel müzikleriniz var. Orada bu çatýþmayý yaþýyor musunuz? Orada mümkün olduðu kadar metnin içine girmeye çalýþýyorum. Sözcüklerden bir ses dünyasý kurguluyorum, neler duyuyorum ve neler yaratýyorum zihnimde, onu müziðe yansýtmaya çalýþýyorum. Çaðrýþýmlar da ses dizilerini ve melodileri oluþturuyor. - Türkiye özellikle Anadolu, farklý etnik kültürlerin müziklerine ev sahipliði yapýyor. Kültürel difüzyon (yayýlma) ne boyutta? Kültür duraðan deðil, hareketli ve geçirgen. Alevi-Bektaþi müziði de yöresel farklýlýklar taþýyor. Anadolu müzikal açýdan bir cennet olmasýna raðmen bunu müziðimize taþýyamýyoruz. Kültürde de bir tutuculuk var, bu da difüzyon hýzýný ve yoðunlunu düþürüyor. Ali Deniz Uslu / Cumhuriyet Dergi - OZANLARIMIZ Hasan Kankal Ozan Zebuni: Asýladý Ali Fazýl Bozdað olan ozan,1929 yýlýnda Hacýbektaþ ilçesinin Savat Mahallesinde doðmuþtur. Babasý Ýbrahim Güvençoðlu Namý diðeri ( Küçük hoca) Malatya ili Hekimhan ilçesi güvenç köyündendir. Dedesi Veli Güvençoðlu ( Keçelo) oðullarý ve kýzlarý ile Kangal ilçesi Zerk Çaltepe Köyüne göç etmiþ, burada onbeþ yýl kaldýktan sonra Çelebi Cemalettin Ulusoy tarafýndan getirilip Ýlicek Köyüne yerleþtirildi. Kecelo nun oðlu Halil in mezarý buradadýr. Babasý Ýbrahim Çelebi Cemalettin Ulusoy un kâtibi olarak ölene kadar çalýþmýþ 1932 yýlýnda Hakka yürümüþtür. Mezarý Tokat ta Ulusoylar Kabristaný ndadýr. Soyu Güvenç Abdalýn torunlarýndan ozan Sadýk Baba ya dayanmaktadýr. Ortaokul Mezunu olan ozan bir kamu kuruluþundan emeklidir. 3 adet basýlmýþ kitabý basýlmýþ üzere olup,4. kitapta basýlmak üzeredir. Ona yakýn antolojilerde 100 üzerinde þiir yayýlmýþtýr. Çeþitli gazete ve dergilerde( Genelde Hacýbektaþ Dergisi) sayýsý bellisiz þiir ve yazýlarý yayýnlanmýþ olup, 1-TRT' nin 2- kendi yapýmý video kayýtlarý bulunmaktadýr. Yurt dýþý ve yurt içinde çeþitli televizyon ve radyo programlarýna katýlmýþ olup, birçok etkinliklerde bulunmuþtur. Evli 5 çocuk 9 torun sahibidir. Ankara da Yaþamaktadýr. BÝTÝREMEDÝM Kara kýþ bastýrdý kuzey küreyi Ýki ayaðým karda götüremedim Buz kaplamýþ bizim yayla yöreyi Yürüdüm yürüdüm bitiremedim Olurmu aþýðýn yeri mekâný? Halkýna, güzele kurbandýr caný Kaçýrdým elimden canan ceylaný Yalvardým yakardým getiremedim Cehalet yarýþtý kötüye uydu Hurafe, baðnazlýk çað dýþý koydu Dilim destan ettim bir âlem duydu Ben kendi yöreme yetiremedim Çok kötü kaybeder yapan savaþý Ne güzel olur gelse dünya barýþý Nice yýllar geçti nice yýlbaþý Kan, kavga haramdýr dedirtemedim Nükleer, atomlar ülkeler yýkar Zebun yokluk açlýk yaþamý týkar Kahrolsun ego, menfaat, çýkar Barýþ, sevgi baldýr yediremedim. AT BELLÝ DEÐÝL Bir kargaþa gider bakýn zamane Hata belli deðil pot belli deðil Ýtimat kalmadý söze güvene Dostlar belli deðil, yâd belli deðil Altýnýn ayarý kaç ons bakýrda Harami fingk atar þehirde kýrda Hayvanlar tepiþir durmaz ahýrda Eþek belli deðil, at belli deðil Düzelir diyorum her gün azýyor Medya yalan söyler, gazte yazýyor Gýdalar hileli sýhhat bozuyor Buðday belli deðil ot belli deðil Yöneten halk ile deðil barýþýk Demokrasi için yakmýyor ýþýk Her yol çýkar deðil karma karýþýk Kavþak belli deðil rot belli deðil Gerçekler her yerde susar pýsýrýr Yalanlar doðruyu sanki bastýrýr Koyunlar kuzular insan ýsýrýr Kurtlar belli deðil, it belli deðil Özde erdem yoksa insan uslanmaz Altýn yere düþer amma paslanmaz Zubun m yiðittir ele yaslanmaz Öðüt belli deðil fit belli deðil. SAR HACI BEKTAÞ Ne mutlu gelip de sana yanaþtým Benim müþkülümü gör Hacý Bektaþ Ýþgalciyle gazi olup savaþtým Yaram var kanýyor sar Hacý Bektaþ Temsilin güvercin sýfatýn Cemal Bilimin üstadýna son olmaz zeval Senin bir benzerin Mustafa Kemal Ýzinde milyonlar var Hacý Bektaþ Geliþin yurdun bu kara höyük Bir elinde aslan birinde geyik Ýçte dýþta barýþ verdi Atatürk Ýstersen cihana sor Hacý Bektaþ Ýleti yürüttün duvara taþa Akýl yaþta deðil baþtadýr baþta Gerçek mürþit bilim der Gazi Paþa Sözler güncel tarih sür Hacý Bektaþ Edebe sahip ol caný incitme Her þey sende mevcut uzaða gitme Hür yaþa ZEBUN i kölelik etme Ata örnek durur yar Hacý Bektaþ

6 Karaburç Köyü'nün gururu KEY paranýz dolandýrýlmasýn! Biliþim Suçlarý Mücadele ve Maðdurlarý Derneði nin hazýrladýðý bir rapor, KEY ödemelerinin dolandýrýcýlýða neden olabileceðini ortaya çýkarttý. Haber : Aydýn Þimþek Fotoðraf: Aydýn Þimþek Karaburç Köyü Muhtarý Ahmet Kurt Hacýbektaþ Karaburç Köyü'den Kayseri Develi Anadolu Lisesi son sýnýf öðrencisi Ömer Pehlivan girdiði ÖSYM sýnavýnda Kayseri Ýl birincisi Türkiye 55'cisi oldu. Karaburç Köyü doðumlu olan Pehlivan Ýlkokulu köyünde okudu. Kayseri Develi Anadolu Lisesi'ni kazanarak Kayseri'de öðrenimine devam eden Pehlivan bu yýl girmiþ olduðu ÖSYM sýnavýný kazanarak Sözel-2 puan türünde Kayseri 1.'si Türkiye 55.'si oldu. Pehlivan ailesinin ilk çocuðu olan Ömer in baþarýsýnýn mutluluðunu yaþayan Karaburç Muhtarý Mehmet Kurt köylülerinin ve kendisinin sevinci ve gururu olduðunu belirttiði Ömer Pehlivan için þu görüþleri dile getirdi: Ömer'in ailesinin maddi sýkýntýlarý var. Ailesinin geçim kaynaðý yok. Saðlýk güvencesi dahi yok. Yeþil kart kullanýyorlar. Ömer tüm bu olumsuzluklara raðmen azmini ve çabasýný hiç elden býrakmadý. Tüm zorluklarý göðüsleyerek bugünkü baþarýsýný elde etti. Ömer'in bu baþarýsý Ýlçemizi ve Köyümüzü sevindirdi, gururlandýrdý. Muhtar Kurt Ömer'in bu baþarýsýný nasýl öðrendiklerine yönelik bir soruya ise þu açýklamalar da bulundu: Kayseri'ye gittiðimde Ömer'in büyük bezlere yapýlmýþ resimlerini Kayseri'nin meydanlarýnda gördüm. Þaþýrdým, sevindim, çok büyük heyecan yaþadým. Gururlandým. Ömer Pehlivan Ömer Köye geldiðinde kendisi ile görüþtüm. Alnýndan öptüm ve baþarýsýna bir altýn ile katký sundum. Ömer'in baþarýsýný ve kendisini yalnýz býrakmayacaklarýna da deðinen muhtar Kurt Öncelikle köyümüzde durumu iyi olan ailelerle görüþeceðim. Yardým ve desteklerini alaçaðýz. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný ve Hacýbektaþ Kaymakamý ile de görüþüp, Ömer'in baþarýsýna destek talebinde bulunacaðýz. Bunu mutlaka yapacaðýz. Çünkü Ömer'in ailesinin maddi sýkýntýlarýnýn yanýnda Ömer'in kýz kardeþi de bu yýl Çorum Saðlýk Meslek Lisesi Hemþirelik Bölümü'nü kazandý. Ýki çocuðun bu koþullarda okutulmasý oldukça zor. dedi. Biliþim Suçlarý Mücadele ve Maðdurlarý Derneði, Yeminli Teknik Bilirkiþi Ercan Kýlýç'a KEY ödemeleri ile ilgili bir rapor hazýrlattý. Raporda, KEY ödemelerinin dolandýrýcýlýðýn önünü açabileceðine dikkat çekildi. Raporda, "Hak sahiplerinin T.C. kimlik bilgileri, kurum sicil numaralarý ve alacaklarý miktarlarý içeren bu listelerin sorgulama tekniði ile olduðu gibi, toplu indirilebilir þekilde de ilan edilmesi yetkisiz kiþilerin bu bilgileri edinme ve çeþitli dolandýrýcýlýk yöntemleri ile kendi yararlarýna kullanmalarý olasýlýðýný doðurmuþtur denildi. Kýlýç ýn raporunda þu görüþlere yer verildi : "Söz konusu hak sahiplerinin kimler olduklarý ve ne kadar ücret alacaklarý, bilindiði üzere 'www.keyodemeleri.com' adresinden sorgulanabilmektedir. Buna ek olarak bu kiþilere ait listeler Resmi Gazete de ilan edilmiþ ve listeler isim-harf sýrasý ile de indirilebilir ve okunabilir þekilde Resmi Gazete ye ait web sayfasýnda da yayýnlanmýþtýr. Buna ek olarak sözü edilen bu listelerin bazý kiþi ya da kiþiler tarafýndan internet üzerinde dosya paylaþým alanlarýnda yayýnlandýðý da tespit edilmiþtir. Hak sahiplerinin T.C. kimlik bilgileri, kurum sicil numaralarý ve alacaklarý miktarlarý içeren bu listelerin sorgulama tekniði ile olduðu gibi, toplu indirilebilir þekilde de ilan edilmesi yetkisiz kiþilerin bu bilgileri edinme ve çeþitli dolandýrýcýlýk yöntemleri ile kendi yararlarýna kullanmalarý olasýlýðýný doðurmuþtur. Dolandýrýcýlýk vb. suç ve suç unsurlarýnýn çoðaldýðý günümüzde özellikle 5237 sayýlý TCK nýn 204. maddesinde düzenlenen 'resmi belgede sahtecilik' vb. suçlarýnýn oluþmasýna mahal verilmemesi açýsýndan ödeme yapan memurlarýn dikkatli davranmalarý, ayrýca yukarýda açýklanan durumun baþka kötü olaylara mahal vermemesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir." ( anka) ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi çorbalar AYÇE ÝDÝL KebAp ve Çorba Salonu Yeni Yerimizde HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Mercimek : 2 YTL Ýþkembe : 2.5 YTL Paça : 2.5 YTL Kebap çeþitlerimiz Tavuk Döner: Ekmek arasý ytl Pilav Üstü Döner.. 3 ytl Et Döner : Ekmek arasý ytl Pilav Üstü... 5 ytl Ýskender Kebap :....7 YTL Saç Kavurma bir kiþilik... Kahvaltý ve Soðuk meze çeþitlerimizle halkýmýzýn hizmetindeyiz. 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Çarþý Ýçi Eski Hünkar Oteli Altý Hacýbektaþ Tel:

7 7 Meral Salman Harcanýp gidiyor insan dediðin Dini itikadý olan ve cehennem geliþmiþ olmayý hak etmez ve kimse, korkusu çeken insanlarýn gözlerinin önünde onca insan ölmüþ ve kaygýlanmalarýna gerek olmadýðýný yaralanmýþken, böyle bir ülkenin düþünüyorum. Bana, çoðu zaman, baþbakanýný huþu içinde yanýna ülkemiz cehennemi aratmazmýþ gibi çaðýracak kadar þuursuz, aciz içinde geliyor çünkü. En son, Ýstanbul olmayý hak etmez. Güngören de patlayan bombalar, cennetin de cehennemin de bu dünyada Ýnsanlar kendilerine reva görülen olacaðýný, bizim payýmýza düþeninse bu cehennemde ölü, yaralý, sevdiklerini hep cehennem olduðunu bir kere daha kaybetmiþ, acýlý, öfkeli, huþu içinde gösterdi. Cehennem zebanisi görevini yerlerini alýrken, bombayý kimin þevkle üstlenen ana akým medya, olayýn patlattýðý üzerine varsayýmlar da vahþetiyle teskin olmamýþ. Daha çok ortalýkta geziyor, birlik beraberlik acýnýn peþinde, kanlý görüntülerin, çaðrýlarý, protesto teklifleri yapýlýyor. haykýrýþlarýn, þoke olmuþ, yakýnlarýný Demokratik bir hak olan protesto, kaybetmenin dehþetiyle kendinden miting ve yürüyüþler (tabii ki, solcular, geçmiþ insanlarýn Çok uzun süre emekçiler tarafýndan televizyondaki haberlere bakmaya gerçekleþtiriliyorsa) sýk sýk polis dayanamadýðým için kýsa sürede þiddetiyle püskürtülüyorken teröre karþý gördüðüm ama hafýzama kazýnanlar: protesto yürüyüþü çaðrýsý yapmak ve sistemli biçimde dayanýþma ve örgütlenme olanaklarýný yok edilirken Yaralanmýþ, belki de ölmek üzere birlik beraberlik çaðrýsý yapmak olan annesine kendisini býrakmamasý cehennem manzarasýný tamamlayan için yalvaran genç bir kadýn. Neredeyse trajikomik unsurlar, çözüm deðil. Açýk refleks haline getirilmiþ, her derde deva ki, taraflarýn karþýlýklý rýzasýyla gözden sanýlan bir sloganý atan, yani çýkarýldýðý belli olan karanlýk isimler, Kahrolsun PKK diye baðýran, iliþkiler, örgütlenmelerle yetinilip, muhtemelen bütün hissiyatlarýný ancak geçmiþin hesaplaþmasý yapýlmadýðý ve tezahürat, slogan benzeri baðýrýþlarla derin devlet tasfiye edilmediði sürece; dile getirebilen bir erkek kalabalýðý. Kürt meselesi barýþçýl bir çözüme Patlamalardan sonra Menderes kavuþturulmadýðý sürece; demokrasi Caddesine gelen Baþbakan ý huþu sadece demokratlýðý kendinden menkul içinde yanlarýna çaðýran insanlar. bir partinin kapatýlma davasýyla hatýrlandýðý, yaþanýlýr, uygulanýr hale Hiç kimse bir caddenin orta yerinde, getirilmediði sürece; insanlara kul deðil, bir bombayla paramparça edilmeyi hak kurbanlýk deðil, vatandaþ olduklarý, etmez, hiç kimse caddenin orta yerinde sahip çýkmalarý gereken haklarý olduðu bombayla parçalanmýþ annesine öðretilmediði, hatýrlatýlmadýðý sürece kendisini býrakmamasý için yalvarmayý ( ), cehennemimizde yaþamaya ve hak etmez. Hiç kimse öfkesini, ölmeye devam edeceðiz. Hangimizin dehþetini, acýsýný sadece tezahürat veya payýna, bu cehennemden ne düþeceðini sloganla ifade edebilecek kadar az bilemeden. Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak açýklamada tüm Alevi gençliði 17 Aðustos Saat 11:00'de düzenlenecek Alevi Gençlik Forumu'na davet edildi. Açýklamayý yayýnlýyoruz; Yýllarca ayný retorikle beslendik: Gençlik gelecektir., Yarýnlarýmýz, gençlerimiz. Oysa gençlerimiz geleceðimiz deðil, gençlerimiz yarýnlarýmýz deðil, gençlerimiz bugün olmalý. Bu ülkenin gençleri, yarýnlara sahip olmayý deðil, bugünlerin parçasý olmayý düþlemeliydi. Bugünlere sahip olmayý baþaramayan gençler, yarýnlara da sahip olamayacaktý çünkü. Alevi örgütlülüðünün geliþtiði, büyüdüðü þu dönemde; tarihi bir adým daha atýlýyor. Alevi örgütleri, Alevi önderleri artýk gençlerine yarýnlar diye deðil, bugünler diye bakýyorlar. Son yýllarda güçlenen Alevi örgütlülüðü bu yýl 17 Aðustos 2008 de tarihi bir adýma imza atýyor. Hacýbektaþ etkinlikleri çerçevesinde 17 Aðustos 2008 Saat 11:00 de Nevþehir Hacýbektaþ ilçesindeki Süha Kene Deðil, AKP Öldürüyor Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) üyeleri düzenledikleri eylemle AKP nin saðlýk politikasýný protesto etti. Numune Hastanesi nde bir araya gelen emekçiler bir konuþma yapan SES Ankara Þubesi Baþkaný Ýbrahim Kara, AKP Hükümeti nin saðlýk alanýnda uyguladýðý politikalar halký maðdur ederken, halkýn saðlýðý için tüm olumsuzluklara raðmen özveri ile çalýþan saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerini de öldürüyor dedi. Saðlýk emekçilerinin hastalýklara karþý korumasýz çalýþtýrýldýðýný ifade eden Kara, sözlerini þöyle sürdürdü: Yoðun iþ yükü altýnda aralýksýz ve uzun saatler boyunca uykusuz çalýþmak zorunda býrakýlan saðlýk çalýþanlarý önleyici ve koruyucu ekipmanlardan yoksundur. Bu nedenle öldürücü Düðün Salonu nda Türkiye nin dört bir yanýndan Alevi gençleri bir araya geliyor. Alevi gençleri artýk yarýnlarýný beklemiyorlar; bugünlerine sahip çýkýyorlar. Alevi Bektaþi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafýndan çaðrýsý yapýlan Gençlerin Alevi Örgütlerinden Beklentileri ve Gençlerin Alevi Örgütlenmesine Katkýlarý baþlýklý foruma katýlacak gençler; ülkesine, bugünlerine ve yarýnlarýna sahip çýkacaklar. Alevi örgütlülüðünün geleceðini konuþacaklar; Türkiye nin dört bir yanýnda gençlerle bir araya gelip iletiþim kurma olanaðýný yakalayacaklar. Biz de bu etkinliðe bütün imkânlarýmýzla destek veriyoruz. Etkinlik için Türkiye nin dört bir yanýndan otobüsler kaldýrýlacak ve gençliðin Hacýbektaþ taki büyük buluþmasýna katýlýmý konusunda her türlü çaba harcanacaktýr. 17 Aðustos günü Hacýbektaþ ta tarihi bir adým atýlýyor. Alevi kuruluþlarý gençlerine, Alevi gençleri kuruluþlarýna sahip çýkýyor. Tarihin seyircisi olmak istemeyen, yarýnlarý beklemeyip bugünün sahibi olmak isteyen tüm dostlarýmýzý 17 Aðustos 2008 günü, saat da Hacýbektaþ taki Süha Düðün Salonu na bekliyoruz. * Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Gençlik komisyonlarý adýna Nedim Gülsen * AGEP (Alevi Bektaþi Gençlik Platformu) adýna Atilla Taþ * Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Gençlik komisyonu adýna Ali Abbas Çoþkun * Aydýnlýk Gençlik Meclisi Giriþimi Sözcüsü Ceyhun Günal ALEVÝ HABER AJANSI 30 Temmuz 2008 hastalýklarla burun buruna gelmektedirler. Son olarak Hemþire Arzu Ören, tedavi etmeye çalýþtýðý bir hastadan bulaþan KKKA Hastalýðý yüzünden yaþamýný yitirmiþtir. Saðlýk Bakanlýðýný, saðlýk emekçilerinin sorunlarý konusunda defalarca uyardýðýmýz halde bir sonuç alabilmiþ deðiliz. SES Genel Baþkaný Bedriye Yorgun da, Saðlýk emekçileri hastalara çare olmaya çalýþýrken, kendileri çaresiz kalýyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümü konusunda Saðlýk Bakanlýðý bizi dinlemelidir diye konuþtu. (Birgün ) SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 CHP Ýl Baþkaný Yumuþ; AKP nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu tespit edilmiþtir Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ gazetemize yapmýþ olduðu basýn açýklmasýyla Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda kapatýlmaya gerek olmadýðýna yönelik kararýný deðerlendirerek Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda kapatýlmaya gerek olmadýðý yönünde karar vermiþtir. Anayasa Mahkemesi üyelerinden 6 üye kapatýlma, 4 üye hazine yardýmýnýn kesilmesi, 1 üye de davanýn reddi yönünde oy kullanmýþtýr. Anayasa Mahkemesi nin bu kararý ile AKP nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu tespit edilmiþtir. Bu karar AKP nin aklanmasýný deðil, eylemlerinin hukuka ve Anayasa ya aykýrý olduðunun tescili anlamýný taþýmaktadýr. Ancak Mahkeme, AKP nin eylemlerinin karþýlýðý olarak kapatma yerine daha hafif bir ceza olan hazine yardýmýnýn kesilmesi cezasýný uygun bulmuþtur. Bu, ceza yargýlamasýndaki sanýðýn suçlu bulunarak hapis cezasýnýn paraya çevrilmesine benzer bir uygulamalýdýr. dedi. Yumuþ, AKP nin gerekçeli karar açýklandýðýnda kararý iyice incelemesini ve ders almasý gerektiðine vurgu yaparak Karardan ders alýnmayarak, tekrar ayný eylemlere devam edilmesi toplumu gerecek, Cumhuriyetin temel kurumlarýný zedelenecektir. þeklinde deðerlendirmelerde bulundu. ekonomik problemlerin had safhada olduðuna dikkat çeken CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ; AKP tarafýndan ekonomik sorunlarýn bahaneye yer býrakmksýzýn çözmek durumunda olduðunu belirtti. Güngören olaylarýný da deðerlendiren Ymuþ; Bu gün birlik ve beraberliðe toplumun en fazla ihtiyacýnýn bulunduðu bir dönemdir. Terör her gün ülkemizde can almaktadýr. Bunun en son örneði de Güngören de yaþanmýþtýr. Bu vesile ile de Güngören de hayatýný kaybeden insanlarýmýza rahmet, acýlý ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz. dedi. CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Av.Bülent Yumuþ un açýklamasý: Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda kapatýlmaya gerek olmadýðý yönünde karar vermiþtir. Anayasa Mahkemesi üyelerinden 6 üye kapatýlma, 4 üye hazine yardýmýnýn kesilmesi, 1 üye de davanýn reddi yönünde oy kullanmýþtýr. Anayasa Mahkemesi nin bu kararý ile AKP nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu tespit edilmiþtir. Bu karar AKP nin aklanmasýný deðil, eylemlerinin hukuka ve Anayasa ya aykýrý olduðunun tescili anlamýný taþýmaktadýr. Ancak Mahkeme, AKP nin eylemlerinin karþýlýðý olarak kapatma yerine daha hafif bir ceza olan hazine yardýmýnýn kesilmesi cezasýný uygun bulmuþtur. Bu, ceza yargýlamasýndaki sanýðýn suçlu bulunarak hapis cezasýnýn paraya çevrilmesine benzer bir uygulamalýdýr. AKP gerekçeli karar açýklandýðýnda kararý iyice incelemeli ve ders almalýdýr. Karardan ders alýnmayarak, tekrar ayný eylemlere devam edilmesi toplumu gerecek, Cumhuriyetin temel kurumlarýný zedelenecektir. Bugün ülkemizde ekonomik sorunlar had safhadadýr. AKP için hiçbir bahane kalmamýþtýr. Ülkemizin ekonomik problemlerinin bir an önce çözülmesi gerekmektedir. AKP bugüne kadar kapatma davasýný gerekçe göstermiþtir. Halkýmýz sorunlarýna çözüm beklemektedir. Bu gün birlik ve beraberliðe toplumun en fazla ihtiyacýnýn bulunduðu bir dönemdir. Terör her gün ülkemizde can almaktadýr. Bunun en son örneði de Güngören de yaþanmýþtýr. Bu vesile ile de Güngören de hayatýný kaybeden insanlarýmýza rahmet, acýlý ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz. Terörü lanetliyoruz. Artýk AKP hükümetinin kapatma davasý gibi bir sorunu da kalmamýþtýr. Tüm temennimiz AKP nin birlik ve beraberliðimizi zedeleyecek davranýþlardan kaçýnmasý ve teröre karþý iktidar ve muhalefet olarak tek yumruk hareket edilmesidir. Kapadokya Havaalanýnda yolcu artýþý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ ATKAYA MERMER Nevþehir Kapadokya Havalimaný'nda bu yýlýn ilk 7 ayýnda yolcu sayýsýnda 21 bine ulaþtýðý belirtildi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2007 yýlýnýn Mart ayýnda iç hat tarifeli uçuþlara açýlan Nevþehir Kapadokya Havalimaný'nda, yolcu sayýsýnda geçtiðimiz yýla oranla artýþ olduðu kaydedildi. THY tarafýndan gerçekleþtirilen iç hat tarifeli uçak seferlerinin yaný sýra Ýspanya'dan charter uçak seferleri de düzenleniliyor yýlý Ocak-Temmuz aylarýn arasýnda Nevþehir Kapadokya Havalimaný'ndan giden yolcu sayýsý 10 bin 8 iken, gelen yolcu sayýsý ise 11 bin 56 olarak açýklandý. Havalimanýndan 2007 yýlýnýn Mart-Aralýk döneminde ise giden yolcu sayýsýnda 11 bin 834, gelen yolcu sayýsýnda ise 13 bin 175 olduðu bildirildi. THY tarafýndan daha önce Nevþehir- Ýstanbul ve Ýstanbul-Nevþehir arasýnda haftanýn dört günü düzenlenen tarifeli uçak seferleri 16 Temmuz 2008 tarihinden itibaren arttýrýlmýþ ve seferler haftanýn yedi günü yapýlmaya baþlanýlmýþtýr. Seferlerin arttýrýlmasýnýn gelen ve giden yolcu sayýsýndaki artýþta önemli bir etken olduðu gözlemlendi. (Ýha/Kent Haber) MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı