Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak açýklamada tüm Alevi gençliði 17 Aðustos Saat 11:00'de düzenlenecek Alevi Gençlik Forumu'na davet edildi. Açýklamayý yayýnlýyoruz; Yýllarca ayný retorikle beslendik: Gençlik gelecektir., Yarýnlarýmýz, gençlerimiz. Oysa gençlerimiz geleceðimiz deðil, gençlerimiz yarýnlarýmýz deðil, gençlerimiz bugün olmalý. Bu ülkenin gençleri, yarýnlara sahip olmayý deðil, bugünlerin parçasý olmayý düþlemeliydi. Bugünlere sahip olmayý baþaramayan gençler, yarýnlara da sahip olamayacaktý çünkü. Alevi örgütlülüðünün geliþtiði, büyüdüðü þu dönemde; tarihi bir adým daha atýlýyor. Alevi örgütleri, Alevi önderleri artýk gençlerine yarýnlar diye deðil, bugünler diye bakýyorlar. Son yýllarda 7 DE Karaburç Köyü'nün gururu Hacýbektaþ Karaburç Köyü'den Kayseri Develi Anadolu Lisesi son sýnýf öðrencisi Ömer Pehlivan girdiði ÖSYM sýnavýnda Kayseri Ýl birincisi Türkiye 55'cisi oldu. Karaburç Köyü doðumlu olan Pehlivan Ýlkokulu köyünde okudu. Kayseri Develi Anadolu Lisesi'ni kazanarak Kayseri'de öðrenimine devam eden Pehlivan bu yýl girmiþ olduðu ÖSYM sýnavýný kazanarak Sözel-2 puan türünde Kayseri 1.'si Türkiye 55.'si oldu. Pehlivan ailesinin ilk çocuðu olan Ömer in baþarýsýnýn mutluluðunu yaþayan Karaburç Muhtarý Mehmet Kurt köylülerinin ve kendisinin sevinci ve gururu olduðunu belirttiði Ömer Pehlivan için þu görüþleri dile getirdi: Ömer'in ailesinin maddi sýkýntýlarý var. Ailesinin geçim kaynaðý yok. Saðlýk güvencesi dahi yok. Yeþil kart kullanýyorlar. Ömer tüm bu olumsuzluklara raðmen azmini ve çabasýný hiç elden býrakmadý. Tüm zorluklarý göðüsleyerek bugünkü baþarýsýný elde etti. Ömer'in bu baþarýsý Ýlçemizi ve Köyümüzü sevindirdi, gururlandýrdý. Haber: Aydýn Þimþek 6 DA Ömer Pehlivan HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Melih Pekdemir Önyargýmýz, Son Yargýmýzdýr! Köþe Yazýsý Emel Sungur Anasýnýn memesinden fýþkýran o ak sütü görmeden birlikte ölmek Köþe Yazýsý Mehmet Ali Yazýcý Ergenekon Operasyonu ya da güçlenen Türkiye Kapitalizmi Köþe Yazýsý 2 DE OZANLARIMIZ Hasan Kankal 4 DE 4 DE 31 Temmuz tarihli gazetelerin birinci sayfalarýnda Anayasa Mahkemesi'nin AKP'ye kapatma davasýnda aldýðý Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesme kararý en büyük yeri kaplýyor. Gazetelerin manþetleri þöyle. Evrensel: AKP'ye ihtar 2 DE Sözle sazýn düðünü... Ulaþ Özdemir, Maraþ doðumlu. Alevi bir aileden geliyor. Kendi deyimiyle muhabbetin ve cemin içinde büyümüþ. Ýlk albümü Ummanda / Maraþ Sinemilli Deyiþleri nden bu yana on yýldýr müzikle demlenmiþ. Þimdi ise dede sazý, curasý ve sözüyle yeni albümü Dem i, hayatý hayattayken yaþayanlar için yayýmlýyor. Müzisyen Ulaþ Özdemir müziði icra etmek kadar onu okumanýn ve tarihinin de peþinde. Bu yüzden öðrenim gördüðü siyasal bilimleri yarým býrakýp etnomüzikoloji okumuþ. Hatta tezini de bu konuda yazýyor. Müziði okuyanlar onu Roll ve Express dergilerindeki albüm kritiklerinden tanýyor. Pek çok film, dizi 5 DE CHP Ýl Baþkaný Yumuþ; AKP nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu tespit edilmiþtir CHP Nevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ gazetemize yapmýþ olduðu basýn açýklmasýyla Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda kapatýlmaya gerek olmadýðýna yönelik kararýný deðerlendirerek Haber: Aydýn Þimþek 8 DE Ozan Zebuni Meral Salman Harcanýp gidiyor insan dediðin Köþe Yazýsý 5 DE 7 DE

2 2 Melih pekdemir 1 Aðustos 2008 Cuma Gazete Manþetlerinde Mahkemenin AKP Kararý Aslýnda adý ne olursa olsun, kontrgerilla dediðimiz bir vakýa hakkýnda, yargý sonucunu dahi beklemeden önyargýlý' olmanýn hiçbir sakýncasý yok. Çünkü yedikleri haltlar iddianameden çok önce ön bilgi olarak hafýzalarýmýza kazýndý, hayatlarýmýzý kararttý. Bu yüzden, mesela tek baþýna Danýþtay cinayetinin aydýnlatýlmasý bile yüreðimizi soðutacaktýr. Çünkü buradan hareketle Hrant Dink cinayetinin, Þemdinli'nin üzerinin örtülmesine itirazlarýmýz daha güçlü olacaktýr. Bakalým darbe günlükleri' nasýl ele alýnacak? Bu dava elbette tarihsel öneme sahip bir dava. Ýddianamede yer alan somut suçlamalarýn, kanýtlarýn, tanýklarýn hangi ölçüde isabetli olduðunu bilemem. Ama kurgusu itibarýyla ilk izlenimim þudur: 12 Eylül mahkemelerinde savunmamýzý kontrgerillayý teþhir üzerinden yapmýþtýk. Ergenekon iddianamesinin çýkýþ noktasý, kontrgerilla, bu savunmalarýmýzýn bir tasdiki anlamýna geliyor. Ergenekon örgütünün, kontrgerillanýn kendisi olmasa da onun bir parçasý, bir uzantýsý olarak ele alýnmasý, Türkiye'deki devrimcilerin tarih önünde bir kez daha aklanmasýdýr. Çünkü savcýlar bu örgütlenmenin NATO'nun komünizmle mücadele amacýyla kurduðu kontrgerillaya dayandýðýný, ama bunun zaman içerisinde amaçlarý dýþýna çýktýðýný söylüyor. Ne var ki zaman içerisinde' nelerin olduðunu es geçiyor. Ama bizler, en azýndan 12 Eylül öncesinin canlý tanýklarý olarak, bunlarýn hepsini biliyoruz. Ýddianame ancak Susurluk'a kadar uzanabilmiþ. Susurluk, yani Veli Küçük hakkýnda savcýlar, "adý birçok yerde geçmesine raðmen hakkýnda herhangi bir iþlem yapýlamamýþtýr" derken elbette haklýlar. Sebebini de "yapýlanmanýn devlet kurumlarý içindeki uzantýlarýnýn güçlü olmasýna", "devlet kurumlarýnda ciddi bir þekilde irtibatlarýnýn olmasýna" baðlýyorlar. Burada savcýlar susuyor, ama biz konuþmaya devam etmeliyiz: 1) Evet, bu yapýlanma ABD ve devlet marifetiyle 1950'lerde kurulmuþtur. 2) Adýnýn Ergenekon olduðu, 12 Mart döneminde muvazzaf general Memduh Ünlütürk tarafýndan Ziverbey iþkence köþkünde ifþa edilmiþtir. 3) Tasfiye edildiðine yönelik hiçbir kayýt yoktur. 4) Bu yüzden, bu örgütlenmede yer alan þahýslarýn (hiç olmazsa belli bir dönem) "devlet kurumlarýnýn uzantýsý" bir yapýlanmanýn görevlileri olduðu aþikardýr. Bu dört noktanýn mevcudiyeti bize þu soruyu sorduruyor: Kontrgerilla rejimini yargýlamak, demokrasinin önünü açmak için þimdi bu iddianameye kaç elle' sarýlmalýyýz? Aman dört elle sarýlmayalým! Bakýn bizler 12 Eylül yargýlamalarýnda, þimdiki liberaller kadar kurnaz deðildik. Ama akýllýydýk. Mesela 12 Eylül mahkemelerinde MHP hakkýndaki iddianameleri alýp kendimize savunma yapmayý düþünmedik. Çünkü 12 Eylülcüler ve ABD, MHP'yi de yargýlayarak kendi ellerini temizliyorlardý; MHP üzerinden kendilerini aklamýþlardý ve devrimcileri kolayca' suçlamýþlardý! MHP'liler kendileri cezaevinde, Önyargýmýz, Son Yargýmýzdýr! fikirleri iktidarda bir tuhaflýk içindeydiler. Ergenekoncular ise þimdi 1980 öncesindeki MHP'nin akýbetini yaþýyorlar. MHP yargýlandý diye 12 Eylül dönemi ve yargýsý aklanabilir mi? Ergenekoncular'ýn da, açýktýr ki, misyonlarý bitmiþtir ve üstelik fikirleri de iktidarda deðil. Çünkü ABD'nin ve müesses nizamýn paradigmasý' deðiþti (hani þu ulusalcý NATO'cu çatýþmasý, ýlýmlý Ýslam gidiþatý denilen olay). Savcýlar madem lafý NATO eliyle kurulan kontrgerilladan açmýþtýr, iddianamede yer alamayan bir baþka soru mutlaka sorulmalýdýr: Bu tür bir örgütlenme, toplumsal muhalefeti iç düþman ve komünizme karþý mücadele kategorisinde ele alýp binlerce solcunun canýna kast ettiðinde devlet görevi' yapýyordu, öyle deðil mi? Bu tür bir örgütlenme, Kürtlerin en masum taleplerini bölücülük kategorisinde ele alýp ve bütün muhalif Kürtleri PKK'li olarak yaftalayýp katledince, kirli savaþý devlet adýna gayri nizamý savaþ olarak týrmandýrýnca, vatani bir görev' yapýyordu, öyle deðil mi? Ýddianamenin elbette iddia edemeyen' (zülfü yare dokunamayan) özelliði öne çýkýyor. Þurasý açýk ki, CIA, MÝT, JÝTEM vb. olmadan, belki yumurtasýz omlet olur ama, ne kontrgerilla ne Ergenekon diye bir þey olamaz. Zaten MÝT (misyonu sona eren) bu yapýlanmayý 2003 yýlýnda rapor etmiþ. Bakýn iþte CIA'nýn da bu iþin içinde olduðu açýklandý: Özkök için suikast giriþiminden haberdarmýþ ve ilgilileri uyarmýþ, yalan mý? Zaten savcýlar da "Ergenekon terör örgütü, derin devlet' ifadesi ile anýlan bir örgüt," diyorlar. (Tayyip Erdoðan, Hrant Dink cinayeti sýrasýnda derin devleti "kurumlar içindeki çeteleþme" olarak tanýmlamýþtý.) Derin devlete bizler kurumsal faþizm' deriz! Klasik faþizmden farklý olarak, yani aþaðýdan yukarýya kitle tabaný üzerinde yükselen bir faþizm yerine, devlet kurumlarý eliyle toplumun faþistleþtirilmesi Bu uygulama pek ala sömürge tipi demokrasi' kisvesinde yutturulabilir ve yutturuluyor. Demek ki asýl mevzu þudur: Kontrgerillanýn ana prensibi balýklarý yakalamak (muhalifleri temizlemek) için gölü (toplumu) kurutmaktýr. Eðer hakikaten hukuk devleti' arzulanýyorsa, kontrgerillayý tasfiye etmenin ana prensibi de böyle olmalýdýr. Yani sadece sanýklarý' (balýklarý) yargýlamak deðil, devletin kurumsal yapýsýndaki zulmü (bataklýðý!) sorgulamak ve kurutmak. (Ama böylesi, burjuva devletin kendisini ilgasý, intiharý' anlamýna gelmez mi?!) Yoksa sanýklar cezalarýný bulur, gün gelir devran döner, bu kez ulusalcý kontrgerilla' yerine Ýslamcý kontrgerilla' ayný haltlarý yer. Yani ha Veli Küçük, ha Ali Küçük, fark etmez. Haldeki rejim krizi ortamýnda keriz durumuna düþmemek, soyut hukuk devleti talebiyle deðil ancak zulüm üreten sistemin çarklarýna itirazýn tekrarýyla mümkündür. (Birgün) Birçok gazete AKP'ye kapatma davasý kararý için Anayasa Mahkemesi Baþkaný Kýlýç'ýn "ciddi ihtar" sözünü kullanarak manþetini attý. "Oh dedirtti" diyen de var, "Darbe direkten döndü", "Kötünün iyisi" diye yazan da. BÝA Haber Merkezi - Ýstanbul 31 Temmuz tarihli gazetelerin birinci sayfalarýnda Anayasa Mahkemesi'nin AKP'ye kapatma davasýnda aldýðý Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesme kararý en büyük yeri kaplýyor. Gazetelerin manþetleri þöyle. Evrensel: AKP'ye ihtar Evrensel bu baþlýðýn altýnda "Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesi AKP'nin 'laiklik karþýtý odak' haline geldiði görüþünde birleþti ancak kapatma kararý vermedi" diye yazdý. Birgün: Ne þeriat ne darbe Birgün "Anayasa Mahekemesi de kararýný verdi:" ifadesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Gazetenin manþetindeyse Ýstanbul'da týr içinde ölen göçmenlerin haberi yer alýyor. Hürriyet: Kapatma yok aðýr ihtar var Hürriyet, "Ýþte tarihi karar. Kapatma yok aðýr ihtar var" cümlelerinin altýnda, Anayasa mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerine atýfla "Uzlaþýn çaðrýsý" baþlýðýný kullanýyor. Spotta "Anayasa Mahkemesi'nde 'kapatýlsýn' oylarý 7'yi bulmadý. AKP kapatýlmadý, ancak çok ciddi bir ihtar aldý. 11 üyeden 10'u AKP'nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðuna kanaat getirdi" yazýyor. Logonun altýnda Erdoðan'ýn "Sorumlu olmayýz" sözleri baþlýða çýkarýlmýþ. Milliyet: Kapatma yok, "ciddi ihtar" var Milliyet'te bu baþlýðýn altýnda "7 oy çýkmadýðý için AKP kapatýlmadý. Ancak 11 üyeden 10'u AKP'nin laikliðe aykýrý faaliyetlerin odaðý haline geldiði görüþünde birleþti. Yaptýrým ise Hazine yardýmýnýn kesilmesi" diye yazdý. Sabah: "Ýlk mesaj: Herkesi kucaklayacaðýz" Sabah'ýn manþeti kararýn açýklanmasýndan sonra Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý konuþmadan. Altýnda "Anayasa Mahkemesi AKP'yi kapatmadý, sarý kart gösterdi. Erdoðan 'Durmak yok, yola devam. Öncelik toplumsal barýþ' mesajý verdi" yazýlý. Bu haberin altýnda "Tam demokrasi için yargý uyarýsý" baþlýðýnýn altýnda "Anayasa Mahkemesi tarihi kararý alýrken iki uyarý yaptý: Parti kapatmayý zorlaþtýrýn. Laiklik ihtarýný ciddiye alýn" cümleleri var. Vatan: Kapatma yok uyarý sert Vatan 10 mahkeme üyesinin AKP'nin laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu yönünde oy kullandýðýný spotta yazdý. Logonun altýndaysa Erdoðan'ýn "Sorumlulukla devam edeceðiz" sözleri baþlýkta. Akþam: Kapatma yok Akþam bu baþlýðýn üzerine "Karar 6'ya 5 çýktý, AKP 1 oy farkla kurtuldu" diye yazdý. Logonun altýnda Erdoðan'ýn sözlerinden hareketle "Yola devam" baþlýðý var. Zaman: Kapatmaya ret Zaman "Anayasa Mahkemesi'nden Türkiye'yi rahatlatan karar" cümlesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Sayfanýn üstünde Kýlýç'ýn konuþmasýndan, altýnda Erdoðan'ýn sözlerinden spotlar yer alýyor. Radikal: Türkiye "Oh" dedi Radikal bu baþlýðýn üzerine "AKP'ye kapatma yok 'çok ciddi uyarý' var" diye yazdý. Spotta "'AKP laiklik karþýtý odak' görüþündeki 10 üyeden dördü 'odaklaþma'yý kapatma kararý yeterli bulmayýnca AKP Hazine yardýmý kaybýyla kurtuldu" iadeleri yer alýyor. Star: Türkiye kazandý Star bu baþlýðýn altýna "Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi kilitleyen ve dünyada Türk demokrasisinin sorgulanmasýna neden olan davada tarihi kararýný verdi: AK Parti kapatýlamaz" diye yazdý. Solda Kýlýç'ýn "Anayasa deðiþmeli", logonun altýnda Erdoðan'ýn "Yola devam" sözleri baþlýk oldu. Erdoðan'ýn fotoðrafýnýn altýndaki metnin baþlýðý "Gemiyi kurtaran kaptan". Yeni Þafak: Türkiye kazandý Yeni Þafak üzerine "Mahkeme AK Parti'nin kapatýlmamasýna karar verdi" kutucuðunun altýna yerleþtirdiði bu baþlýðýn altýna "Türkiye'nin 4,5 aydýr süren 'kapatma kabusu' sona erdi. Anayasa Mahkemesi Yargýtay Baþsavcýsý'nýn 'kapatma' talebini 6'ya karþý 5 oyla reddetti. AK Parti yola devam ediyor" diye yazdý. Hazine yardýmýnýn kesilmesine iliþkin bilgi küçük puntolu spotta yer alýyor. Sayfanýn daha altýnda solda "Baykal yine kriz yorumu yaptý" baþlýðý var. Vakit: Kötünün iyisi Vakit bu baþlýðýn altýndaki spotta "Mahkemenin '367 ucubesini' hatýrlayan kamuoyu, dünkü kararý 'kötünün iyisi' olarak deðerlendirdi" cümlesi var. Logonun altýndaki baþlýk: "Erdoðan güven verdi." Tercüman: AKP'de 6'ya 5 sevinci Tercüman sürmanþette bu baþlýðý kullandý. Spotun ilk cümlesi "Kapatma davasýnda AKP 1 oyla kurtuldu." Takvim: Kaos sona erdi Takvim bu baþlýðýn altýnda "AK Parti davasýnda demokrasi zaferi yaþandý. (...) Tüm dünyanýn gözünü çevirdiði davayla birlikte Türkiye kargaþa ortamýndan kurtuldu. Avrupa ve piyasalar rahat bir nefes aldý" cümleleri var. Yeni Asya: Kapatýlmadý, uyarýldý Yeni Asya bu baþlýðýn altýnda "Aylardýr süren gerilim dün sona erdi" iadesini kullandý. Türkiye: Herkes rahatladý Gazete sürmanþette "Anayasa Mahkemesi AK Parti'yi kapatmadý" diye yazdý. Manþetin spotundaysa "Ülkede aylardýr hüküm süren belirsizlik sona erdi, hem Türkiye hem de dünya 'Oh' çekti" diye yazdý. Referans: AK Parti'ye sarý kart çýktý Referans bu baþlýðýn üzerine "Anayasa Mahkemesi kapatmadý, Hazine yardýmýnýn yarýsýný kesti" diye yazdý. Sayfanýn altýndaki baþlýksa "Kararý önce piyasalar bildi." Bugün: Ýstikrara devam Bugün bu baþlýðýn üzerine "Yüksek mahkeme kaosa izin vermedi", altýna "Karar Türkiye'ye nefes aldýrdý" yazdý. Cumhuriyet: AKP'ye para cezasý Cumhuriyet bu baþlýðýn üzerine "Anayasa Mahkemesi partiyi kapatmadý ancak laiklik karþýtý eylemlerin odaðý haline geldiðini kabul etti" diye yazdý. Soldaki kutuda Eski Anayasa Mahkemesi Baþkaný Özden'in ve Yargýtay Onursal Cumhuriyet Baþsavcýsý Savaþ'ýn görüþlerinin üzerinde "Hukukçular: Ceza AKP'yi etkilemez. 'Ne kabul edildi ne reddedildi'" cümleleri var. Dünya: AKP'ye kapatma yok Gazete haberi sürmanþetten bu baþlýkla verdi. Alttaki üç bloktan birinde "Piyasalar coþtu, dolar 1,16'ya geriledi" baþlýðý yer alýyor. Milli Gazete: AKP kapatýlmadý Gazete bu baþlýðýn üzerine "4,5 aydýr Türkiye'nin gündeminde gerginlik oluþturan kapatma davasýnda karar:" diye yazdý. Posta: "Ciddi bir ihtar" Posta bu baþlýðýn altýnda kararý özetleyen bir spot yazdý; içinde Kýlýç'ýn "Ciddi bir ihtar kararý çýkmýþtýr" sözlerine yer verdi. Taraf: Darbe direkten döndü Taraf "Yargýtay Baþsavcýsý'nýn AKP'yi kapattýrma hamlesi boþa çýktý" cümlesinin altýnda bu baþlýðý kullandý. Altta "22 Temmuz seçimlerinin sonuçlarýný yok saymaya yönelik 'Google davasý' ülkeyi dört buçuk ay oyaladýktan sonra, hükümet partisini kapatmayý baþaramadan noktalandý" diye yazdý. (TK/EZÖ) (Bia 31 Temmuz 2008)

3 ÝHALE ÝLANI Hacýbektaþ Kaymakamlýðý Özel Ýdare Müdürlüðü ID= Öðrenci Taþýma Hizmeti Alýnacaktýr. 6 taþýma merkez okula 396 öðrenci 32 hattan taþýma iþi hizmet alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No : 2008/ Ýdarenin a ) Adresi: Nevþehir Caddesi hükümet konaðý 4 kat hacýbektaþ/nevþehir b ) Telefon - Faks Numarasý: c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) 2. Ýhale konusu hizmetin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý:Ýhale konusu iþin türü, niteliði ve miktarý ekli listede belirtilmiþtir. b ) Yapýlacaðý Yer: 6 TAÞIMA MERKEZÝ OKUL 32 HAT (Ýdari Þartnamede Ayrýntýlý Bilgi Bulunmakta Olup, Ýdarede Dosya Ýncelenebilir) c ) Ýþin Süresi: 180 ÝÞ GÜNÜ - 08/09/ /06/ Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer: HACIBEKTAÞ ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ HÜKÜMET KONAÐI 4. KAT HACIBEKTAÞ b ) Tarihi - Saati: :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge:a) Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliðine uygun olarak sürücü belgesi (E Sýnýfý Sürücü Belgesi için 3 yýllýk, B Sýnýfý Sürücü Belgesi için 5 yýllýk) b) Okul Servis Aracý Olarak Kullanýlacak taþýtlarýn yaþlarý 12 yaþýndan küçük (12 Yaþ dahil) olduðuna iliþkin ruhsatýn onaylý fotokopisi. c) Sürücünün son 3 ay içerisinde Cumhuriyet Savcýlýðýndan aldýðý sabýka kaydý. d) Sürücünün son 3 ay içerisinde düzenlenmiþ saðlýk raporu belgesi. e) Yüklenicinin vergi levhasý. f) Aracýn Zorunlu Karayollarý Mali Sormluluk Sigortasý Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. (B 90) ATM'den 6 bin 440 YTL çalýndý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR'de bir bankaya ait, alarmý ve güvenlik kamerasý olmayan otomatik para çekme makinesini (ATM) oksijen kaynaðý ile açan kiþiler, 6 bin 440 YTL'yi alarak kaçtý. Atatürk Bulvarý Nejdet Ersan Parký yanýndaki HSBC Bank'a ait ATM'den hýrsýzlýk olduðunun bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri harekete geçti. Polisler yaptýklarý incelemede, güvenlik kamerasý ve alarmý olmayan ATM'nin oksijen 2 kaynaðý ile kesilerek içindeki 6 bin 440 YTL'nin alýndýðýný belirledi. Çevrede yapýlan aramada, oksijen tüpü, regülatör, piknik tüpü, 1.5 litrelik pet su þiþesi, çelik keski, bez parçalarý, tornavida bulundu. Polis, zanlýlarýn yakalanmasý için soruþturma baþlatýldý. (DHA) Peribacalarýna kuþbakýþý Kapadokya'nýn simgesi haline gelen balon turlarýyla 50 bin turist peri bacalarýný gökyüzünden kuþ bakýþý izledi. Bölgede balon turlarý düzenleyen Göreme Baloons Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Özaslan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yýllarý arasýnda, büyük çoðunluðu yabancý olmak üzere yaklaþýk 50 bin turiste Kapadokya'yý gökyüzünden izlettiklerini bildirdi. Kapadokya'nýn sadece peri bacalarý ile deðil, balon turlarý ile de ünlü hale geldiðini belirten Özaslan, þunlarý söyledi: ''1997 yýlýnda kurduðumuz balon þirketi ile bugüne kadar yaklaþýk 50 bin turisti uçurduk. Bugüne kadar uçan yolcularýn yüzde 90'nýný da yabancý turistler oluþturuyor. Yerli turistlerin balon turlarýna katýlmamasýnýn nedeni ise uçuþ fiyatlarýnýn yüksek olmasý. Bölgede balon turlarýna 2005 yýlýnda büyük bir ilgi baþladý. Bu nedenle o yýllarda balon filomuzu arttýrdýk. Kapadokya bölgesi balon turlarý için çok uygun bir yer. Yaz aylarýnda Ýspanya, Avustralya ve Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler, kýþ ayýnda da Japonlar baþta olmak üzere Uzak Doðu ülkelerinden gelen turistler balon turlarýna ilgi gösteriyor.'' Balonun en ilkel hava taþýtlarýndan biri olduðunu vurgulayan Özarslan, ''Kimi zaman balona binmekten korkanlar vardýr. Güvenli olmadýðýný düþünüyorlar. Halbuki balon çok güvenli bir hava aracýdýr. Korkulacak hiç bir þey yok. Zaten uzun bir yolculuða da çýkmýyorsunuz. Sadece 2 saatlik bir tur yapýlýyor. Çok yükseklere de çýkýlmadan balon, kimi zaman alçalarak vadilerin içinde geziniyor'' diye konuþtu. (AA Kent Haber) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Ýnsan olmak bunu yitirdik herhalde ; kol, bacaklar, daðýlan bedenler, yanan yürekler. Çýðlýklar kimin bunlar, bu çýðlýklar daha dünyaya gelirken borçlu olarak doðan, ancak buna raðmen genç çiftlerin sevgilerini yansýttýklarýna inandýklarý ve bu nedenle dünyaya getirmeye karar verdikleri bebekleri daha soluk alýp vermeden, daha renkleri görmeden daha anasýnýn emme saati geldiðinde memesinden fýþkýran o ak sütü görmeden birlikte baþladýklarý yolculuðu birlikte bitiriyorlar. Bu çýðlýklar onlarýn çýðlýðý, bu çýðlýklar 2 yaþýndaki Aleyna nýn çýðlýðý bu çýðlýklar saydýðým tek tek kiþilerin çýðlýðýndan çýkýp Türkiye nin çýðlýðý olursa o zaman daha çok kan ve gözyaþý, katliam yerine belki barýþý görürüz. Bunu kim istiyor, bir toprak kavgasý mý, yönetim kavgasý mý, korku salmak mý bunun yanýtý ; KENDÝLERÝNDEN KORKANLAR masum insanlarý yok ederek yaþamlarýný idame ettiriyorlar. Çünkü bu denli acýmasýz, bu denli vahþet, bu denli iðrençlik ancak korkak insanlarýn, zavallýlarýn belki de üstüne gidilince bir kenara büzülüp saatlerce aðlayacak ve dilinden baþýmý kimse okþamadý sözleri çýkacak tedavilik ve böyle yetiþtirilmiþ insan yok etmeye kurgulanmýþ yaratýklarýn iþidir. O gün katledilenlerin geçmiþ yaþam fotoðraflarý Ýstanbul a geliþleri, gidiþleri Emel Sungur zorluklarý,açlýklarý, sefaletleri bütün bunlar hepsini düþündüm. Ya katledenler onlarý adeta görüyorum kulluða alýþmýþ, insan yerine konulmamýþ, fikri hiç sorulmamýþ, kendine ait hiçbir sevgiye sahip olmamýþ zavallýlar.. Onlarý ve onlarý kullanan, yönlendiren, eðitenlerin ve kenarýndan köþesinden bu iþe bulaþanlarýn buna fýrsat verenlerin hepsini lanetle anýyorum. Bugün Güngören, dün Sivas, Gaziosmanpaþa, Diyarbakýr, Malatya, yine böyle hunharca katledilen dilan ve berivanlar binlercesi on binlercesi. Ölüyor gençler, gelecek ölüyor ve en tehlikelisi birbirimizi yok etmeye yöneldik. Hala sabýr ve sükunetle barýþ gelecek diye beklerken ne yazýk ki ülke insaný birbirine düþman kesilmek için yönlendiriliyor. Þu anda yine televizyonda haberler ve bakan açýklama ANASININ MEMESÝNDEN FIÞKIRAN O AK SÜTÜ GÖRMEDEN BÝRLÝKTE ÖLMEK yapýyor devlet yirmiþer milyar yardým yapacak diyor ve bu söylem beni tüketiyor. Elbette devlet gereken yardýmý yapacak bunu televizyonlarda ilan etmek adeta buradan kendilerine bir paye çýkarmak. Bu anda kimse bu açýklamalarý beklemiyor sorumlularýnýn ortaya çýkmasýný istiyor. Göstermelik deðil bu vahþi zihniyetin programlarýný yapanlarýn, hangi düþünce, hangi bakýþ, hangi görev baþýnda olursa olsun ortaya çýkartýlmasý beklenilen bu. Diðer katliamlarda olduðu gibi. Ancak ne yazýk ki biri açýða çýkmadan bir yenisi, bir yenisi. Devletten bir yardým bekliyor bu ülkenin insanlarý ; ama bu para deðil, toplum açlýk, sefalete alýþtý bütün bu eksikliklere raðmen insanlar yaþam haklarýný istiyor, dünyaya gelmeden çocuklarýn katledildiði bir ülke deðil onlarý yaþatacak bir ülke istiyor. Acýmasýz geliyor insanlarýn kan parasýný konuþmak, televizyonlarda raytinð kaygýsýyla kopan daðýlan bacaklarý, kollarý seyretmek bunu seyredecek yüreði olmak anlaþýlýr bir vicdan deðil açýkçasý. Bu söyleyeceklerimse kendilerini fakir fukara babasý, duygu yüklü, sevgisi, aþký için aðlayan, türkü söylerken gözleri dolan halkýn içinden! diye kendini lanse eden kiþilerin ayni saatlerde televizyonda program yapýp þen kahkahalarý yükselen ve bu denli duygularý dondurulmuþ bir toplum olmamýzý anlayamýyorum. Ýnsan olmak her halde ihtiyaç bu ; nerde kim açlýk çekiyorsa, yanýyor, yakýlýyorsa, yok ediliyorsa, aþaðýlanýp horlanýyorsa cins, dil, din, kültürüne bakýlmaksýzýn acýsýný hissetmek. Ýnsan olmak doðayý yok edenlere, yeni teknolojiye uygun silahlar üretenlere ve insan katlederek para kazananlara, ormanlarý yakýp onlarýn yerine villalarýný konduranlara ve belkide binlerce sayýlacak yapýlacak þey var, ancak biz bu ülkenin insanlarý ne yazýk ki daha bunlarý tartýþacak, konuþacak ve eyleme dönüþtürecek noktaya gelmedik çünkü insanlar yok ediliyor..bu katliamý kýnýyorum daha öncekiler gibi sorumlularýnýn ortaya çýkarýlmasý, gerçek sorumlularýn çýkarýlmasýnýn ancak yeni katliamlarý önleyeceðine inanýyorum. Birde insaným diyenleri katliamlara karþý duyarlý olmaya çaðýrýyorum. Geç oluyor, geç kalýnýyor. Cumhuriyet Rejimi güçlü bir sýnýfsal tabandan yoksun olarak kuruldu. Nasýl ki ulus devlet olarak kuruluþ aþamasýnda bir ulusa ihtiyaç duyularak Türklük kavramý öne çýkarýlmýþsa, belli bir sýnýfsal tabana dayanmayan devlet yapýlanmasýnýn da baþarýsýz olacaðý bilinciyle, devlet desteðiyle iþbirlikçi burjuvazi de, deyim yerindeyse zorla yaratýlmýþtý. Ve genç cumhuriyet devleti bu sýnýfa dayalý olarak kendine hayatiyet bulmuþtu. Bu demek deðildi ki Cumhuriyet Devrimini sahiplenen burjuvazi, gerici-feodal unsurlarý toptan tasfiyeye yönelecekti. Devrim, Batý da yaþandýðý gibi gerici-feodal unsurlarla toptan hesaplaþma yoluna hiçbir zaman girmedi. Tam tersine, belli bir dönemden sonra onlarla iþbirliði yaptý ve ittifaklar oluþturdu. Devletin olanaklarýyla doðan ve Emperyalizmle iþbirliði içerisinde geliþip güçlenen tekelci burjuvazi, Oligarþik Dikta olarak ifade edilen iktidar bloðu içerisinde önderliði de ele geçirdi. Rejim kendi sýnýrlarýný böylece çizerek oluþturduðu resmi ideoloji ile topluma þekil vererek hükmetmeye baþladý. Bu sýnýrlarý zorlayan muhalifler, etnik gruplar, komünistler ve siyasal Ýslâmcýlar sürekli baský altýnda tutuldular. Yoðun kýyým ve katliamlara uðratýldýlar. Þiddetli bastýrma ve yok sayma politikalarý sonucu ortaya çýkan gerilimler Cumhuriyet tarihi boyunca eksilmedi, tam tersi artarak sürdü. Bugün Ergenekon Operasyonlarýyla ortaya çýkan güçler çatýþmasý bu gerilimin en son tezahürüdür. Bu hesaplaþmanýn ülkeye demokrasi getireceðini beklemek politik körlükten baþka bir þey deðildir. Dünyanýn hiçbir yerinde AKP gibi gerici deðerlerle donanmýþ ve dinsel temalar üzerinden politika yapan hiçbir güç ya da parti siyasal ve toplumsal bir ilerlemenin, geliþmenin vb. öznesi olmamýþtýr. Tam tersine, siyasal ve toplumsal gericileþmenin uygulayýcýlarý olmuþlardýr. Ergenekon olayý, Cumhuriyet tarihi boyunca görmezlikten gelinen, dýþlanan ve toplum yaþamýnýn dýþýna sürülmek istenen bir kesimin Mehmet Ali Yazýcý kendisini egemen güçler içerisine kabul ettirme çatýþmasýdýr. Ýslâmi deðerler üzerinden kendini var eden ve tekelci burjuvaziye rakip hale gelen muhafazakâr Anadolu burjuvazisinin egemen olan Oligarþi içine girme isteði, Ergenekon hesaplaþmasýný ortaya çýkarmýþtýr. Siyaseten kendini üst yapýda AKP aracýlýðýyla temsil etmeye çalýþan güç, ülke yönetimine ortak olmak istemektedir. Resmi olarak rejim yapýsýný nasýl benimsediðinin kanýtlarýný Kürtlere, iþçi ve emekçi kesimlere, kýsacasý halka karþý yürüttüðü politikalarda görmek mümkündür. Bu söylediklerimizi, geçtiðimiz günlerde, Ýtalya da La Repubblica gazetesinin haftalýk eki Affari e Finanza da yayýnlanan bir haberde doðrulamaktadýr. Gazete, Türkiye Mucizesi: Ergenekon Operasyonu ya da güçlenen Türkiye Kapitalizmi Ýslâm ve turbo kapitalizm baþlýðý altýnda veriyordu haberi. (Aktaran Taraf Gazetesi, ). Türkiye kapitalizminin son yýllarda ataða geçtiði ve geliþtiði belirtiliyor ve bu atýlýmýn da özellikle Anadolulu iþ adamlarýnýn teþebbüs ve giriþimleriyle saðlandýðý söyleniyordu. Ýlgili yazýda bir baþka baþlýkta dikkat çekiciydi: Türkiye de patlama: Ýslâm ahlâký kapitalizmin ruhunu keþfetti. Türkiye ekonomisin motor gücü olarak ifade edilen Anadolu kökenli iþ adamlarý ise þu þekilde tarif ediliyordu: Takva sahibi ve çalýþkan, ahlâki ve manevi deðerlere sadýk, ama mesleðinde de baþarýlý, cemaati içinde aktif olduðu kadar kendi iþini de verimli kýlma uðraþýnda Türkiye de Ýstanbullu (iþbirlikçi-tekelci burjuvazi-bn.) iþ adamlarýyla yan yana durmaya, kimi kez onlarý geride býrakmaya da hazýr yeni bir insan tipi týrmanýþta Tercihen siyah giyinen, beyaz Türklere oranla teni de daha koyu olan son derece dindar bir insan tipi:bir eliyle tespih çekerken, ceplerindeyse ultra ince son model hesap makinesi taþýyan bir tip Bu insanlar, günümüzde gerçek anlamdaki toplumsal dönüþümün de kahramanlarý Küçük, ama toplumsal teþebbüsçülüðün yoðun olduðu Konya, Kayseri, Gaziantep, Malatya ve Adana gibi kentlerde yaþýyorlar. (Aktaran Taraf Gazetesi.) Yukarýda belirtmeye çalýþtýðýmýz gibi, þimdi bu gücün, Türkiye kapitalizmine bu geliþmeyi saðlayan Anadolu Kaplanlarý nýn kendilerini siyasal üst yapýda (Oligarþi içinde) kalýcý olarak temsil edilme talebi, mevcut ittifak iliþkilerini korumak isteyen-ulusalcý kesimler tarafýndan kabul edilmemesinin tetiklediði çatýþma yaþanmaktadýr. Onun için, sadece bize gösterilmek istenenle ilgilenmek deðil, görüntülerin arka planlarýný da iyi okumamýz gerekiyor. Belki bu operasyonlar, halka çektirilen acýlardan ve bizlere yaþatýlanlardan dolayý yüreklerimize su serpiyor olabilir ama gözden kaçýrýlmamasý gereken esas halkayý da unutmamak gerekiyor. Derin devlet tasfiye edilmiyor. AKP nin temsil ettiði gücün Oligarþi içinde temsil edilme isteðine karþý gelen geleneksel yapýlar tasfiye ediliyor. AKP ve temsil ettiði Anadolu burjuvazisi kendi derin devlet ini istiyor. Buradan bir demokrasi ya da insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir demokratikleþme çýkar mý? Çýkmayacaðýný kýsa sürede hep birlikte göreceðiz.

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı