Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA"

Transkript

1

2 Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan birer doðal muhabir gibi davranmalarýný beklediðimizi belirtmek istiyoruz. Bir haberin nasýl yapýlacaðý konusunda elimizde okurlarýmýza sunabileceðimiz hazýr bir reçete yok; sadece þunlarý söyleyebiliriz: Habere konu olan olayýn yeri, zamaný, kimler tarafýndan gerçekleþtirildiði mutlaka yazýlmalý. Olayýn okuyucularýmýz tarafýndan doðrudan aktarýlmasý yerine, kendi yorumlarýyla ve pratik-politik sonuçlar çýkarýlarak, haber-yorum þeklinde aktarýlmasý daha yerinde olur. Yine, eðer olanak varsa olayýn fotoðraflanmasý ve dergimize gönderilmesi çok iyi olacaktýr. Herkesin kendisini devrimci bir yayýn faaliyetini bu tür yazý, resim ve fotoðraflarla beslemek konusunda sorumlu hissetmesi gerekiyor. Ýlksayýmýzýn baþyazýsý Afrika da demokrasi ve sosyalizm mücadelesi üzerine, Afrika, adý açlýk ve yoksullukla anýlan bir kýta.yýllar yýlý emperyalist ülkelerin sömürgeciliði altýnda kalmýþ olan kýta; dünyanýn vicdanýna batmýþ bir diken gibidir. Baþyazý, Afrika nýn kurtuluþunun demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin yükselmesi ve dünya proleter hareketiyle daha bütünlüklü yürümesiyle mümkün olacaðýný vurguluyor. Afrika da sýnýfsal ayrýþmanýn gerçekleþmiþ olmasý, Afrikalý iþçi ve emekçileri proletaryanýn baðýmsýz sýnýf bayraðý altýnda toplanmaya zorluyor. Baþyazýmýz artýk Afrika da mücadelenin ulusal kurtuluþtan farklý olarak toplumsal kurtuluþa yöneldiðinin altýný çiziyor. Bu sayýmýzýn gündemini TC devletinin savaþ ilaný anlamýna gelen Irak a asker gönderme tezkeresinin kabul edilmesi oluþturuyor. Tekelci sermayenin savaþ hükümeti, kan parasý karþýlýðýnda iþçi ve emekçi çocuklarýný savaþa sürüyor. Savaþa karþý barýþ isteminin Lenin in deyimiyle Uysal bir dilek olmaktan öteye gitmeyeceði böylece bir kez daha anlaþýlmýþ oldu. Savaþlarý durdurmanýn tek yolunun devrimleri yükseltmek olduðu açýkça görüldü. Son dönemde öðrenci eylemlerinde bir yoðunluk gözlemleniyor. Bunun sýçramalý bir geliþime yol açacaðýný söylemek gerekiyor. Gençliði üniversite sýnýrlarý içine hiç kimsenin hapsedemeyeceði son eylemlerle daha iyi anlaþýldý. Önümüzdeki süreç, Filistin, Irak, Türkiye... ve dünyanýn her yerinde devrimin kendisini daha yakýcý bir þekilde hissettireceði bir süreç olacaktýr. Yeni yayýn dönemimizde bizler de buna uygun bir yayýn faaliyeti içinde olacaðýz. Bir sonraki sayýmýzda buluþmak dileðiyle. MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA 5 Ekim 2003 tarihinde Ýkitelli semtinde Mücadele Birliði dergisi daðýtan okurlarýmýza önce resmi polisler fiili olarak saldýrmýþ, saldýrý karþýsýnda okurlarýmýzýn kararlý bir tavýr göstermesi üzerine bu kez sivil ve resmi polisler okurlarýmýz üzerine ateþ açmýþtýr. Bu saldýrýlardan yara almadan kurtulmayý baþarabilen o- kurlarýmýz, sloganlar atarak daðýlmýþlardýr. Ýkitelli semtinde Mücadele Birliði, savunduðu devrimci görüþlerle ve buna uygun devrimci pratikle iþçi ve emekçilerin geniþ sempatisini kazanmýþtýr. Bu, yýllar yýlý süren özverili ve yoðun bir çalýþmanýn ürünüdür. Polis, bölgede daha önce de okurlarýmýza yönelik baský ve tehditlerde bulunmuþ, saldýrýlar gerçekleþtirmiþtir. Bütün bu saldýrýlar karþýsýnda Ýkitelli emekçi halkýnýn büyüyen desteðiyle Mücadele Birliði geliþmiþ ve güçlenmiþtir. Bu tür saldýrýlar devrimin geliþimini engellemeye, iþçi sýnýfý ve emekçilerin sesini susturmaya yöneliktir. Bugüne kadar devrimin canlý geliþimini iþçi ve emekçilere anlatmayý tarihsel sorumluluðu olarak gören Mücadele Birliði, bundan sonra da tüm varlýðýyla bunu yerine getirmenin mücadelesi i- çinde olacaktýr. Okurlarýmýza sýkýlan kurþunlar, tekelci kapitalist sistemin yýkýlýþýný engelleyemeyecektir. O- kurlarýmýza yönelik bu silahlý saldýrý, ne kadar somut bir gerçeklikse, devrim de o kadar somut bir gerçekliktir. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ BASIN SUSTURULAMAZ! MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Yeni Evrede MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 1/ Ekim 2003 / Sahibi : Yeni Dönem Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Özgen Ýþ / Adres : Sofular Mah. Sofular Cad. No: 52/3 Fatih-ÝSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Özgen Ýþ / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / Almanya Temsilciliði: Ahmet AKYÜZ/ Robert Mayer Str Reutlingen ALMANYA / Adresi: / Web Adresi: mbirligi.com

3 AFRÝKA DA DEMOKRASÝ VE SOSYALÝZM MÜCADELESÝ Afrika da emperyalistler arasý rekabetin yoðunlaþmasýyla birlikte, kýta, tarih sahnesinde bir defa daha öne çýkmaya baþladý. Bu, kýta için, tarihsel olarak ilk öne çýkýþý deðil. Afrika, dünya tarihi içerisinde, farklý zamanlarda öne çýktý. Ýlk dönemler sömürgeciler açýsýndan önem kazandý. 20. yüzyýlda kendi insanlarýnýn gözünde önem kazandý. Bunlarýn her biri farklý tarihsel dönemlere denk düþer. Batýnýn gözünde Afrika sömürge olarak önem kazandý. Ama sömürgeciliðe asýl önem kazandýran köleciliktir. Batýlý kapitalistler kýtaya ayak bastýklarýnda özgür insanla karþýlaþýrlar. Özgür insanlar ancak zor yoluyla köleleþtirilebilirler. Burada özgür insanlar zor yoluyla ele geçirildi. Ve köle ticareti batýlýlara büyük kar saðladý. Hem köle ticareti, hem köle emeði kapitalistlere tatlý karlar getirdi. Amerikan tarýmý büyük ölçüde köle emeðine dayanýyordu. Marx ýn belirttiði gibi kölecilik olmasaydý A- merikan pamuðu olmazdý. Köle emeði Güney e öyle tatlý karlar getiriyordu ki, bunu kaybetmemek için Kuzey ile iç-savaþa bile girdi. Afrika nýn özgür insanlarýnýn bir kýsmý ana yurtlarýndan koparýlýp götürüldü, kalanlarý ise sömürgeci yönetimin egemenliði altýna alýndý. Ama bu, uzun süren savaþlara yol açtý. Ýnsanlar özgürlüðü kaybetmemek için her türlü zorluðu ve ölümü göze aldýlar. Köle avcýlarý, köle tüccarlarý zorla ele geçiremedikleri insanlarý hile yoluyla ele geçiriyorlardý. Ýnsanlar, köle avcýlarýna karþý, sömürgecilere karþý özgürlüklerini ve bunun maddi araçlarýný savundular. Taban tabana zýt iki ekonomi tipi karþý karþýya geldi. Ýkisi arasýnda savaþ sürüp gitti. Anti-kapitalist ayaklanmalar her yere yayýldý. Buradaki anti-kapitalizm, insanlarýn, kapitalizmin yýkmaya çalýþtýðý ekonomik temeli koruma mücadelesiydi. Ancak bugün, anti-kapitalizm -proleter mücadele temelindekapitalizmin yerini alacak, daha yüksek bir toplum için mücadele demektir. Kapitalistlerin Afrika da uyguladýðý sömürgecilik, kimi farklýlýklarla modern sömürgecilik örnekleri olan Amerika ve Avustralya da da uygulanýyordu. Kapitalizm gittiði yere kendi üretim iliþkilerini götürür. Kapitalist üretim biçimi, gittiði yerlerdeki eski üretim biçimini önce böler, sonra onun yerine kendi egemenliðini geçirir. Kapitalistler buradaki maddi koþullarý geliþtirirler. Bunu kendi istekleri dýþýnda, halk yýðýnlarýnýn katledilmesi ve sefaleti pahasýna yaparlar. Sonuç olarak sömürgeciliðe son verecek bütün koþullar da yaratýlmýþ oluyor. Ulusal kurtuluþ mücadelesi bu koþullarda doðdu ve geliþti. U- lusal kurtuluþ hareketinin klasik biçimi, ulusal baðýmsýzlýðý hedefleyen hareketlerdir. Bunlar, genel olarak burjuva önderliklidir. Latin Amerika, Asya, Afrika bu hareketlerin klasik biçimlerine sahne olmuþtur. Bir de, proletaryanýn varlýðýna ve proletarya partisinin örgütlenmesine baðlý olarak, klasik örneklerden farklý, baðýmsýzlýk, demokrasi, sosyalizmi hedefleyen Vietnam örneði var. Yani ulusal-sýnýfsal kurtuluþ örneði. Afrika, kapitalizmin farklý farklý geliþmesine ve baþka tarihi nedenlerle mücadelenin farklý örneklerine sahne oldu. Afrika nýn bir çok ülkesinde ulusal kurtuluþun klasik biçimleri görülürken, Güney Afrika da ýrk-ayrýmcýlýðýna karþý mücadele ve proleter sýnýf savaþý iç içe verildi. Burada, kapitalizmin geliþmesine ve proletaryanýn varlýðýna baðlý olarak komünist partisi ortaya çýktý. Irk-ayrýmcýlýðýnýn perdelemesine raðmen, proleter mücadelenin çeþitli biçimleri de ortaya çýktý. Irk-ayrýmcýlýðý resmi politika olarak sona erince proletaryanýn sýnýf savaþý da serpilip-geliþme gösterdi. Angola, Mozambik, Gine Bissau kurtuluþ hareketleri, sosyalist sistemin ve uluslararasý proletarya hareketinin etkisi ve desteðiyle verildi. Bu da, bu ülkelerdeki ulusal kurtuluþ hareketinin, klasik biçimlerinden daha ileri örneklerinin yaratýlmasýna yol açtý. Bu ülkelerde, ulusal kurtuluþun yanýnda, proletaryanýn sýnýfsal kurtuluþ mücadelesi de baþ gösterdi. Kapitalist temelde, bir sýnýfsal ayrýþma gerçekleþti. Sýnýfsal ayrýþma, kurtuluþtan sonra iç-savaþ biçiminde patlak verdi. Bir yandan emperyalizmle iþbirliðine yönelenler, diðer yandan sosyalist sistemle sýký iliþki içinde olmak isteyen devrimci güçler: Bu çatýþma, kendini teori alanýnda da gösterdi. Amilcar Cabral, yürekli, tutkulu bir devrimci olarak, Afrika da, teorisi ile, eylemi ile örgütçülüðü ile derin bir iz býraktý. Sömürgecilik üzerine derinlikli bir kavrayýþý temsil eden F.Fanon yayýnladýðý manifestosunda, sömürgecilikten kurtulmuþ halklara sosyalizme yönelmeleri çaðrýsý yaptý. Bütün bir tarihsel kesit boyunca ve günümüze uzanacak kadar, sosyalizm etkisini her alanda hissettiriyor. Afrika nýn klasik sömürgecilikten kurtulmuþ ülkeleri, maddi temelin ve proletarya hareketinin zayýflýðý, bazý yerlerde ise, böyle bir hareketin olmamasý nedeniyle, burjuva önderliðe baðlý olarak yeni-sömürgecilik iliþkisine giriyor. Bu iliþki altýnda, kapitalizm, bir yandan buradaki maddi koþullarý geliþtiriyor, öte yandan ise, maddi araçlara el koyacak devrimci güçleri de arttýrýp, geliþtiriyor. Emperyalizmin burada iyice yoðunlaþmasý, ekonomik ilhaký sonuna kadar vardýrma çabasý, devrim mücadelesinin bütün kýtaya yayýlmasýný hýzlandýrýyor. Bütün bu geliþmeler sonucunda, buradaki mücadele artýk ulusal kurtuluþtan farklý olarak toplumsal kurtuluþ mücadelesine dönüþmüþtür. Yani artýk buradaki mücadele, demokrasi ve sosyalizm mücadelesidir. Bu yönüyle, dünyadaki proletarya hareketiyle daha bütünlüklü yürüyecektir. C.DAÐLI B a þ y a z ý 3

4 4 BÝR KAÞIK SUDA FIRTINA DEHAP la ilgili bir mahkeme kararýnýn Yargýtayca onanmasý üzerine parlamento ve seçimler üzerine bir fýrtýna koparýldý. Öyle ki, DEHAP ýn oylarýnýn iptali ya da seçimlerin yenilenmesi emekçi sýnýflar ve Kürt halký dahil sanki tüm toplumun en önemli sorunuymuþ gibi yansýtýldý. Sosyal-reformistler ve oportünistler de, burjuva cephede koparýlan bu yaygaraya tam koro halinde katýldýlar. Seçmen oylarýnýn demokrasi baðlamýnda ki faziletleri, seçmen iradesi, oylarýn iptali durumunda demokrasinin alacaðý yara vb. üzerine sayfalarca yazý yazýldý, yüzlerce demeç verildi, açýklama yapýldý. Bütün bu toz-duman içinde burjuvazinin sýnýf çýkarlarý açýsýndan diþe dokunur tek açýklamayý Meclis Baþkaný yaptý. Meclis Baþkaný, Meclisimiz þaibeliymiþ gibi davranýlmasýn diye buyurdu. Ama zaten bu tartýþmaya katýlanlarýn tümü, reformistler dahil, meclisin itibarýný kurtarmayý kendine dert edinmiþti. Yani, hepsinin çabasý, ortaya çýkan durumdan kendi çýkarlarý için yararlanmak yönündeydi. Kimisi, durumu olduðu gibi korumaya çalýþýyor, kimisi ise fýrsattan yararlanýp mecliste birkaç sandalye kapmak istiyordu. Ama her iki taraf da -sosyal reformistler, AKP ile birlikte birinci taraftaydýlar- kendi çýkarlarýný demokrasinin çýkarlarý o- larak toplumun önüne sürüyordu. Tartýþmaya son noktayý Yüksek Seçim Kurulu koydu. Toplam yedi kiþiden oluþan kurul oylarýn iptali istemini reddederek, birincilere göre demokrasi yi kurtardý. Ama, içinde sosyal-reformistlerin bulunduðu cepheye göre demokrasi bu kararla kurtulurken, burjuva sýnýfýn öteki cephesine göre bu kararla demokrasi batmýþtý ve onu saplandýðý bataktan ancak bir erken genel seçim kurtarabilirdi. Yani biz buna Meclis þaibe altýnda kaldý diyebiliriz. Ýþe bakýn ki bir burjuva kurumunu gözden düþürmek burjuvazinin bir fraksiyonuna; itibarýný kurtarmak ise sosyal reformistlere kaldý. Deðersiz Bir Kuruma Atfedilen Önem Gerçekten, DEHAP ýn oylarýnýn var ya da yok sayýlmasý çok mu önemliydi? Kürt halkýnýn fazla itibar etmediði seçimler ve parlamentonun bileþimi Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesi baðlamýnda çok mu anlam taþýyorlardý? Þüphesiz, bu devlet ve sistem hakkýnda az çok saðlýklý düþünceye sahip her emekçi Kürt bu sorulara olumsuz yanýt verecektir. Her þeyden önce, parlamentonun, ne bir otoritesi ne de bir deðeri vardýr. Devletin faþist karakterinden kimsenin þüphesi yok. Faþizm ise, biçimde olmasa bile, özde yargý, yasama ve yürütme gücünün tek elde toplanmasýyla siyasal bakýmdan karakterize olur. Tekelci sermaye, kanlý bir diktatörlük o- larak faþizmi uygularken devlet mekanizmasýna ait bu kurumlarý, biçimsel o- larak korusa da, iþlev olarak tek elde toplamaya bakar. Bazen bu kurumlarý, örneðin parlamentoyu kendi eliyle bombalar -Þili de olduðu gibi-, bazen kapatýr -12 Eylül faþizminde olduðu gibi-, bazen de þeklen korusa da tüm yetki ve otoritesini çeþitli biçimlerde kendi eline alýr. Türkiye de tüm önemli toplumsal sorunlarýn çözümünde, tekelci sermaye cephesinde ilk ve son sözü söyleyen parlamento deðil ordu, polis ve devletin üst bürokrasisidir. Bu, o kadar açýk ki üzerinde söz söylemeye bile deðmez. Yine de, düþünebilmeleri için sosyal reformistlere bir-iki örnek verelim. Birincisi 1994 yýlýnda DEP milletvekillerinin baþýna gelenlerdir. DEP milletvekillerinin yaka-paça, tartaklanarak ve

5 aþaðýlanarak polis þefleri tarafýndan gözaltýna alýnýþlarýný kimse unutmuþ o- lamaz. Bu, tekelci sermaye diktatörlüðü tehlikeye girdiðinde milletvekili dokunulmazlýðýnýn beþ paralýk bir deðeri olmadýðýna iyi bir örnektir. Ýkincisi, Erbakan ýn baþýna gelenlerdir. Ayný tekelci sermaye, komünizm düþmanlýðýnýn bu has adamýný dahi, çýkarlarý gerektiðinde, parlamento filan dinlemeden, generalleri devreye sokarak baþbakanlýktan alabileceðini gösterdi. Elbette, bütün bunlarýn arkasýnda yatan temel olgu iç-savaþ ve devrimci durumdur. Ýç-savaþ ve devrimci durum, tekelci sermayeyi, bütün temsili kurumlarý, göstermelik bile olsalar, bir tarafa itmeye ve diktatörlüðünü en açýk, en yalýn þekilde icra etmeye zorlamýþtýr. Yoksa, katil faþist Mehmet Aðar ýn bin operasyon u nasýl izah edilebilir. Ýç-savaþ ve devrimci durum koþullarýnda toplumun uzlaþmaz karþýt sýnýflarý; ezilenler ve e- zenler önergelerle, yasa tasarýlarýyla deðil, sokak gösterileri diliyle konuþurlar. Tam da bu nedenle, iç-savaþ, devrimci durum koþullarýnda parlamentonun bir deðeri kalmaz. Bunun ilk varan farkýna genellikle burjuvazi olmuþtur. Proletaryayý ve diðer emekçi sýnýflarý kendi denetiminde tutmanýn etkili bir aracý olmaktan çýktýðýný anladýðý anda burjuvazi parlamentoyu daima bir kenara itmiþtir. Parlamento, seçimler, oylar açýsýndan 90 lý yýllarýn baþýndan bu yana süregelen ve gittikçe derinleþen durum budur. Tekelci sermaye, kendi egemenliðini ciddi bir tehdit altýnda gördüðünde, bir temsil aracý olarak deðil ama emekçi sýnýflarýn dikkatini devrimci eylemden, sokaktan çekmek için parlamentoyu araç olarak kullanmýþtýr. Çünkü, tekelci sermaye Süleyman Demirel in sözleriyle ifade edilen þu gerçeðin farkýndadýr: Reformistlerin de desteðiyle seçimler sokaklarý temizler Peki, baþka ne iþe yarar seçimler? DEHAP la ilgili son tartýþma, temsiliyet anlamýnda, hiçbir iþe yaramadýðýný göstermiþtir. Dikkatleri Nereye Çevirmeli? Parlamentonun faþizmin üstünü örten bir incir yapraðý kadar dahi olamadýðýný her gün karþýmýza çýkan sayýsýz olay ve olgu gösteriyor. Irak a asker gönderilmesiyle ilgili son oylama bunun bir baþka örneði olmuþtur. Irak a asker gönderme kararýnýn ABD -Türk ordusu- Türk hükümeti arasýnda çok önceden alýndýðý; parlamentoya alýnmýþ bu kararý onaylamaktan baþka bir iþ düþmediði son örnekten de anlaþýlmadý mý? Ýþte böyle bir parlamentonun seçimi için verilmiþ, sonra da çöpe gitmiþ iki milyon oy un bugün kimin hanesine yazýlaca- ðý Kürt halkýnýn özgürlük savaþý açýsýndan ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Fakat, Kürt halkýný sistemle barýþtýrmak, uzlaþtýrmak isteyen Ulusal Kurtuluþ Hareketi ve sosyal reformistlere sorarsanýz önemi çok... Çünkü oy denen þey onlar i- çin en kutsal þeydir; çöpe atýlmýþ olsa da! Oysa, bugün parlamentoda hangi parti bulunmuþ olsa, ABD-TC Ordusu- Hükümet tarafýndan alýnan tüm önemli kararlarý onaylamak, yasalarý çýkarmak durumunda olacaktý. Belli ki, DEHAP ýn ve sosyalreformistlerin tepkisi iþin özüne yönelik deðil. Yani onlar için temel sorun Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin etmesi ve bu amaç için etkili yöntemlerin, sonuç alýcý mücadele biçimlerinin bulunmasý deðil. Onlar için temel sorun, çok kutsal saydýklarý oy un kimin hanesine yazýlacaðýdýr. Baþka bir ifadeyle, onlar Kürt halkýnýn özgürlüðü i- le, Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin hakkýyla deðil, parlamentonun yapýsý ve oylarla ilgililer. Parlamentoda birkaç sandalye kapmak ve düzenle uzlaþmak; sistemle, egemen sýnýfla barýþmak... Ýþte onlarýn tek derdi budur. Düzene yardýmcý olma vaatleri de bu yüzden. Ýþte bir örnek: Tarihi çözüm anlarý vardýr... Böylesi anlarda düzene, salt muhalefet etmekle yetinmek, politikayý eleþtiriyle sýnýrlamak yeterli deðildir ve istenilen sonucu da vermez. (...) Kürt demokrasi güçlerine düþen görev kaba muhalefet anlayýþýyla sistemi zorlamak deðil, geliþen süreci hýzlandýrmak, pozitif politikalarla sistemin önünü açmaktýr. Bunun koþullarý oluþmuþtur, zemini her zamankinden daha güçlüdür. (Özgür Gündem, 27 Mart 2003) Dün sisteme yardýmcý olacaklarýný böyle ilan edenler, bugün sistemin ö- nemsiz bir uygulamasý karþýsýnda niçin kýyameti koparýyorlar?! Bugün Kürt halkýna hakaret yaðdýran sistem, dün yardýmcý olacaðýnýzý, önünü açacaðýnýzý ilan ettiðiniz ayný sistem deðil mi? Kürt halkýnýn bütün bu tutarsýzlýklarý, özgürlük savaþýna zarar veren bu politikalarý gerektiði gibi deðerlendireceðinden kuþku yok. Özgürlüðü için ayaða kalkmýþ ve çetin bir savaþa girmiþ Kürt halkýnýn devrimci sezgisine güvenilmelidir. Nitekim Kürt halký, uzun savaþýn ürünü devrimci sezgiyle son tartýþmalarýn kendi özgürlüðü açýsýndan önemsizliðini kavramýþ; bu yüzden bu tartýþmalara hiç ilgi göstermemiþtir. Kürt halký, kendi özgürlüðü için dikkatlerini parlamentoya ve orada dönen dolaplara deðil, sokaklara devrimci kitle eylemine çeviriyor. Özgürlük savaþýnýn zaferi için gerekli olan da budur. Parlamentodan reform kararlarý çýksa bile bunlar Kürt halkýnýn özgürlüðü deðil, ezilen u- lus konumunun pekiþmesi iþine yarayacaktýr. Çünkü, reformist bir deðiþiklik egemen sýnýfýn iktidarýnýn temellerini sarsmayan bir deðiþikliktir, aksine bu sýnýfýn egemenliðini koruyarak verdiði bir tavizdir sadece. Devrimci olan iktidarýn temelini sarsar. Kürt halký, özgürlüðü için, iktidarýn temelini sarsan yoldan ilerleyecektir.r 5

6 BÜTÜN HALKLAR MUTLAKA AYAÐA KALKACAK Dünyanýn bütün dikkatinin Ortadoðu ya ve Filistin devrimine yöneldiði bu günlerde biz de Filistin devrimi, orta-doðunun geleceði,ýsrail in son saldýrýlarý,abd nin Ýsrail e pervasýz desteði konusunda Filistin halkýnýn temsilcisi Filistin Büyükelçisiyle görüþtük. Söyleþi daha çok sohbet ortamýnda dostça geçti ve iliþkilerin sürdürülmesi konusunda karþýlýklý istekler ifade edildi. Bu sohbetin en önemli bölümlerini okurlarýmýzla paylaþmak istedik. Mücadele Birliði: Sayýn Büyükelçi; öncelikle belirtmek isteriz ki, bizim Filistin davasýyla iliþkimiz çok eskiye dayanýyor. Deniz Gezmiþlerden, yani 70 lerin baþýndan beri Filistin le ilgiliyiz ve 1986 da Filistin halkýnýn özgürlüðü ve Filistin Devrimi için savaþýrken ölen yoldaþlarýmýz var. Sondan baþlayalým. Ýsrail Suriye ye saldýrdý. Lübnan ý tehdit etti. Filistin deki saldýrýlarý kesintisiz devam ediyor. Bu durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Büyükelçi: Þu anda en bunalýmlý, en zor dönemimizdeyiz. Sebeplerine gelince En önemli sebep, bize göre, Arap hükümetlerinin aldýklarý tutum. Ýkinci olarak, eskiden Sovyetler birliði vardý. Ýki kutup, iki güç vardý. Þimdi bu denge bozulmuþ durumda. Günümüzün biçimleniþinde bu, çok önemli bir durum. Üçüncü sebep ise, Ýsrail de bulunan sað kesim. Bu, çok gerici, faþist bir güruh. Baþýnda da vampir Þaron bulunuyor. Çevresine topladýklarýyla birlikte, bunlar bir çetedir. Kesinlikle yönetim/hükümet falan deðil. Bir çete. Ne yazýk ki, adýna R ö p o r t a j 6 hükümet denen bu çetenin arkasýnda ABD var. Bunlar, ABD nin koruyucu þemsiyesi altýndalar, ve bu sayede, bugün istediklerini yapabiliyorlar. Örneðin,Ýsrail Suriye ye saldýrýyor; ABD çýkýp Suçlu Suriye dir diyor. Yani Suriye yi suçluyor. Vuraný deðil, vurulaný suçluyor. Mücadele Birliði: Hatta daha da ileri gidersek, Bush un aðzýndan, ben de olsam aynýsýný yapardým diyebilecek kadar pervasýz davranýyor. Büyükelçi: Tabii, çok doðru. Ama tüm bunlara raðmen, Filistin halký mücadelesine devam ediyor. Liderini savunuyor; Yaser Arafat ýn önderliðinde mücadelesini sürdürüyor. Mücadele Birliði: Þüphesiz öyle. Zaferin Filistin halkýnýn olacaðýna yürekten inanýyoruz. Süreci çok yönlü olarak kavramak ve elimizden neler gelebileceðini öðrenmek için soruyoruz ABD nin son tavrý, son saldýrýlarý Ýsrail in yanýnda ilk kez böylesine pervasýz yer alýþý, Irak ýn iþgali, Afganistan, çeþitli ülkeleri tehdit etme tüm bunlarý göz önünde bulundurarak ABD nin III. Dünya Savaþý na doðru gittiðini söyleyebilir miyiz? Büyükelçi: Kiminle savaþ? Karþýsýnda güç yok ki! Sadece tek süper güç ABD var. Mücadele Birliði: Filistin,Irak,Afganistan ve dünyanýn daha pek çok halkýyla ABD arasýnda bir savaþ var zaten.. Büyükelçi: Elbette. Ve umuyorum ki, tüm halklar, bizim gibi ayaða kalkarlar. Eninde sonunda bu olacak. Muhakkak olacak. Þunu söyleyebilirim. ABD, askeri gücüyle savaþ alanýnda kazanabilir ama, barýþ alanýnda asla. Mücadele Birliði: Filistin halkýnýn baþeðmez tutumu, Irak halkýnýn direniþi ve esasýnda Afganistan da da devam etmekte olan direniþ, ve bura da eklemeliyiz, Türkiye de de mayalanan ayaklanma bütün bunlar ABD nin Ortadoðu planlarýný bozacak nitelikte. Bu durum, bizi fazlasýyla umutvar ediyor. Özellikle Filistin halkýnýn uzun yýllardýr Ýsrail siyonizmine ve ABD emperyalizmine karþý verdiði savaþ; bugün Irak halkýnýn verdiði savaþ, bizi ümitlendiriyor. Büyükelçi: Evet, umutluyuz. Sadece Ortadoðu halklarýnýn deðil, tüm dünya halklarýnýn ayaklanmasýný istiyoruz. Böylelikle tek kutuplu denge bozulacaktýr. Özgürlük, türlü yemeðine benzemez. Biraz ordan, biraz buradan özgür olunmaz. Tek bir özgürlük vardýr, o da tümden özgür olmayý ifade eder. Tüm halklar özgür olmalýdýr. Bir Ýspanyol arkadaþým var, kendisi bir yazar. Bir gün þöyle söyledi: Geceleri gözüme uyku girmiyor. Uyuyamýyorum. Çünkü kendimi özgür hissetmiyorum. Neden diye sordum. Çünkü dünyada özgür olmayan pek çok halk var. Bunlarýn baþýnda da Filistin halký geliyor dedi. Bir baþka Ýspanyol arkadaþým ise, þöyle söylerdi: Ben, Filistin halkýný çok kýskanýyorum. Siz kýskanýlacak bir halksýnýz. Çünkü özgürlüðünüz için savaþýyorsunuz. Özgürce, özgürlüðünüz için savaþan tek halksýnýz. Bu yüzden kýskanýyorum. Mücadele Birliði: Biz de bu görüþlere katýlýyoruz. Ortadoðu da bir özgür halk varsa, o da Filistin halkýdýr. Çektiði bunca acýlara raðmen -ki bu acýlarý yüreðimizde hissediyoruzözgürlüðünden asla taviz vermiyor. Bu yüzden, Filistin halkýnýn kendi kaderini gerçekten özgürce tayin edeceðine eminiz. Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkürler. Büyükelçi: Ben teþekkür ederim.

7 FÝLÝSTÝN DEVRÝMÝYLE DAYANIÞMAYA Geçtiðimiz haftalarda, 27 Eylül de, Filistin deki Ýkinci Ýntifada nýn yýldönümü bütün dünyanýn emekçileri tarafýndan eylemlerle selamlandý. Elli yýlý aþkýn bir süredir, Ýsrail siyonist devletinin iþgaline karþý savaþan bu bir kaç milyonluk halk, tüm dünyaya yenilmez bir dev olduðunu kanýtladý. Sadece Siyonizme deðil, emperyalizme ve bölgenin tüm gerici Arap iktidarlarýna karþý meydan okuyan Filistinliler, dünyadaki milyarlarca emekçinin ve ezilen halklarýn umudunu, coþkusunu ve kendine güvenini ayaklandýrýyor. Buna karþýlýk emperyalizm, Ýsrail devletine her türlü desteði sunmakla kalmýyor, tüm bölgeyi kan ve ateþ içinde býrakacak bölgesel bir savaþ için Siyonizmin ipini serbest býrakýyor. En son, ABD nin Suriye yi açýktan tehdit etmesinin hemen ardýndan, Ýsrail in Þam ý bombalamasý, Filistin devrimi karþýsýnda emperyalist sistemin ne denli dengesizleþtiðini gösteriyor. Her þey, ayaklanmalar, proleter devrimler ve emperyalizmin çöküþünü ifade eden Che Yüzyýlý na uygun bir seyir izliyor. Yenilmez Bir Halk: Filistinliler... Filistin de Ýsrail siyonizmine karþý kurtuluþ mücadelesi elli yýlý aþkýn süredir devam ediyor. Bu uzun dönem içerisinde Filistin halký, nice katliamlar ve nice ihanetler gördü; topyekün sürgün edildiler, mülteci kamplarýnda onyýllar boyunca açlýk ve sefalet içinde kýrýldýlar. Üzerlerine sadece siyonizmin deðil, Ürdün ve Suriye nin bombalarý da yaðdý. Fakat her defasýnda Filistin halký küllerinden yeniden doðmayý bildi. Her defasýnda baþý dik, boyun eðmez, hiç bir zorbadan aman dilemez biçimde ayaða kalktý. Ve her defasýnda bütün dünyaya gösterdi ki, silahlý ve örgütlü bir halk asla yenilmez. Bugün bu gerçeði Ýsrail devletinin en kanlý yöneticileri bile kabul ediyorlar. Artýk direnen Filistin halký deðil, bu büyük halk karþýsýnda daðýlmaya yüz tutmuþ olan Siyonizm, bu bozgununu durdurabilmek için direniyor. Emperyalistler, siyonist Ýsrail devleti ve bölgedeki Arap gericiliði eliyle, Filistin halkýnýn devrimci dinamiklerini yok e- debilmek için her yolu denedi. Katliamlara ve topyekün sürgünlere,diplomatik yollardan devrimi boðma giriþimleri eklendi. Filistin halký 93 yýlýnda Oslo da imzalanan aþaðýlayýcý bir barýþ anlaþmasýnda tam yedi yýl kaybetti. Silahlý ve örgütlü Filistin halký, kendi burjuva önderlerinin de dahil olduðu tüm bu politik oyunlarý her defasýnda bozmayý bildi.bu bilinç ve birikimiyle Filistin halký emperyalizmin Ortadoðu daki varlýðýný ve egemenliðini tehdit eden bir numaralý etken oldu.eðer bugün özellikle ABD emperyalizmi, Ortadoðu nun her köþesinden kendisine yönelen bir öfke dalgasýnýn baskýsý altýnda bulunuyorsa, bunun baþlýca nedeni Filistin halkýnýn savaþýdýr.ortadoðu halklarý kadar, dünyanýn geride kalan tüm emekçileri de, emperyalist-kapitalist sisteme karþý öfkelerini haykýrdýklarý eylemlerde Filistin bayraklarýný en önde taþýyorlar. Filistin in bayraðý, týpký Küba bayraðý gibi, ya da Che nin bayraklara taþýnan silueti gibi, emperyalizme karþý amansýz ve uzlaþmaz bir kavganýn simgesi halini almýþtýr. Filistin halký, bu ulaþýlmasý güç olan büyük o- nuru kan ve can bedeli kazandý. Ulusal Kurtuluþtan Toplumsal Devrime Filistin sorunu önce geçen yüzyýlýn baþlarýnda Ýngiltere emperyalizminin, sonra Ýsrail siyonizminin iþgaliyle baþladý. Daha sonra,iþgale baðlý olarak, çok boyutlu sorunlarla devam etti. Filistin halkýnýn topyekün mülteci konumuna getirilmesi, kamplarda geçen onyýllarýn biriktirdiði sefalet, Filistinli emekçilerin yaþadýðý olaðanüstü yoksulluk, %60 lara varan iþsizlik, su kaynaklarýnýn hemen hepsinin siyonist iþgalciler tarafýndan ele geçirilmesi, yerleþimciler sorunu vb bütün bunlar Filistin halkýný kesintisiz olarak daha derin ve köklü bir hareket içine sürükledi. Bu durum Filistin halkýný sürekli daha radikal konumlara taþýyor. Filistin mücadelesi artýk salt ulusal bir kurtuluþ sýnýrlarý içinde kalamaz. Çünkü bütün bu sorunlarýn çözümü Ýsrail siyonist devletine egemen olan mali sermayenin alaþaðý e- dilmesi ile mümkündür. Böyle bir çözüm yalnýzca Filistin halkýný deðil, Yahudi toplumunun emekçilerini de özgürleþtirecektir. Filistin mücadelesinin toplumsal bir devrime doðru evrilmesi kaçýnýlmazdýr. Ancak bu gidiþin önünde durmaya çalýþanlar ve diðer önemli engelleyici etmenlerin sözünü etmeden geçemeyiz. Bu etmenlerin baþýnda bizzat Filistin in burjuva güçleri bulunuyor. 93 yýlýnda Oslo anlaþmasýyla kurulan Filistin Özerk Yönetimi, Arafat ýn baþkanlýðýnda burjuva kurumlar yarattý.filistin halký, bir de kendi burjuvalarý tarafýndan sömürüldü, a- þaðýlandý, aldatýldý ve baský altýna a- lýndý. FÖY çevresine toplanan burjuvazi Oslo anlaþmasý yürürlükte kaldý- F i l i s t i n 7

8 ðý süre boyunca, rüþvetçilik ve yolsuzluklarla kendi halkýnýn nefretini kazandý. Oslo anlaþmasýný yýrtýp atan ikinci intifada baþladýðýnda bu konumlarý sarsýlan Filistinli burjuvalar, ayaklanmayý durdurmak için zaman zaman Ýsrail siyonizmiyle iþbirliðine girmekten çekinmediler. Son gelinen aþamada Filistinli burjuva yönetim, halkýn devrimci savaþýný önleyebilmek i- çin olaðanüstü hal ilan etmeye kadar iþi vardýrdý. Burada bir kaç cümleyle Arafat ýn konumuna deðinmek gerek. FKÖ kurulduðundan beri Filistin halkýnýn temsilcisi olarak tüm dünyada kabul gören Arafat, bugün Filistin burjuvalarýnýn çýkarlarýnýn yanýndadýr. Burjuva sýnýf, El-Fetih ve A- rafat aracýlýðýyla Filistin devrimini kendi denetimi altýna almaya çalýþýyor. Esasýnda Arafat, devrim toplumsal bir yönelime girmesin ve diðer Ortadoðu ülkelerine yayýlmasýn diye, bizzat Suudi gericiliði tarafýndan desteklendi. Sýk sýk Ýsrail tarafýndan ölüm ve sürgünle tehdit edilmesi, karargahýnýn kuþatma altýnda tutulmasý, ve bunlar karþýsýnda Arafat ýn teslimiyeti reddeden duruþu, onun sýnýf konumunu u- nutmamýzý gerektirmez.ayný Arafat ikinci Ýntifada baþladýktan kýsa bir süre sonra, bu tür yöntemleri asla onaylamadýðýný söylüyordu.edward Said e göre, Filistin halký, kendisini temsil ettiði için azarlanan, tehditlere maruz kalan Arafat ý, salt bu nedenlerden dolayý sahipleniyor.oysa Arafat Filistin devriminin önündeki en büyük engellerden biridir.filistin halký kendi burjuvalarýndan kurtulmadýkça özgürlük yüzü göremez. Filistin devriminin önündeki bir diðer önemli engel dinci gericiliktir.hamas ýn siyasi kanadý olan Müslüman Kardeþler örgütü geçmiþ yýllarda, Ortadoðu da Arap ulusalcýlýðýnýn ve oldukça etkin olan Sovyetler Birliði sempatisinin önüne geçmek amacýyla bizzat F i l i s t i n 8 emperyalizm tarafýndan finanse edildi. Hamas ýn da MOSSAD ile iliþkileri olduðu biliniyor. Bu gibi örgütler Filistin de tutunabilmek için Siyonizm karþýtý söylem ve hareketlilik i- çine girmek durumunda kaldýlar. Oysa HAMAS, Filistin devriminin belli sýnýrlar içinde kalabilmesi için emperyalizm ve siyonizmin emniyet sübabýdýr. Þu anda derin dinsel çeliþkilerin üzerini örttüðü bu gerçek, Filistin devrimi ilerledikçe daha da açýða çýkacaktýr. Ýþte o zaman Hamas gibi dinci gerici örgütler Filistinli devrimciler ve halkla çatýþmaya baþlayacaktýr. Bütün bu engeller Filistin halký tarafýndan aþýlacaktýr. Bu halkta derin ve hiç bir zaman silinmeyecek bir sosyalizm sempatisi vardýr. En baþta Sovyetler Birliði olmak üzere, geçmiþte sosyalist blok ülkeleri her zaman Filistin halkýnýn yardýmýna koþmuþtur. Sovyetler Birliði, 82 Beyrut kuþatmasýnda olduðu gibi, bir dünya savaþý tehlikesini de göze alarak Filistin halkýnýn yanýnda yerini almýþtýr. Emperyalizm, Filistin halkýyla Sovyetler i karþý karþýya getirebilmek için neler yapmadý ki!yine de baþarýlý olamadýlar. Bugün Filistin topraklarý üzerinde komünist nitelikte gruplar ve önemli bir kitle desteðine sahip Marksist örgütler var. Emperyalizmin Hamas gibi gericileri ön plana çýkartmak için dünya çapýnda sürdürdüðü yoðun propagandaya raðmen, devrim derinleþtikçe Filistin halký bu devrimci örgütlere daha kitlesel destek sunacaktýr. Bugünden bu büyük geliþme yaþanýyor. Komünist ve devrimci savaþçýlar Filistin devriminde öne çýkýyorlar. Emperyalist-kapitalizmin çöküþ yaþadýðý bu yeni evrede Filistin in kurtuluþu i- çin ara yollar artýk ömrünü tüketti: ya emperyalizmle iþbirliðine gidilip kölelik farklý koþullarla devam edecektir, ya da toplumsal devrim yoluyla gerçek kurtuluþ saðlanacaktýr.filistin halký birici yola girmeyecek kadar bilinçli, deneyim sahibi ve savaþçýdýr. Seattle ve Cenova ile baþlayan emekçilerin emperyalizme dünya çapýnda saldýrýlarý Filistin halkýna cesaret veriyor. Dünya emekçileri Filistin halkýndan cesaretin sýnýrsýz olduðunu öðreniyorlar. Filistin Devrimi Ve Bu Topraklar Filistin devriminin derin bir enternasyonalist karakteri vardýr. Çeliþkilerin karmaþýklýðý ve köklü oluþu, bu bölgedeki her geliþmeyi dünya gündemine taþýmýþtýr. Ayrýca onyýllarýný Filistin topraklarý dýþýnda sürgünde geçiren Filistinli savaþçýlar, bu küçük toprak parçasýnýn ateþini tüm dünyaya cesaret dolu eylemlerle taþýdýlar. Filistin halký inanýlmaz vahþilikteki katliamlardan asla yýlmayarak, tüm dünya ezilenlerinin haklý bir desteði ve sempatisini kazanmýþtýr. Filistin halký dünyanýn her bölgesindeki silahlý mücadeleleri destekledi. Filistinli örgütlerin eðitim kamplarý dünyanýn her bölgesinden gelen silahlý savaþçýlar i- çin sürekli yanan bir devrim ocaðý oldu. Hangi parti ya da örgüt silahlý mücadeleye yöneldiyse, ilk adres Filistin topraklarý oldu. Filistin halký da bu örgütlere kucaðýný sonuna kadar açtý. Filistin topraklarý Türkiye Kürdistan devriminin de bir eðitim ocaðý oldu.bu yolu ilk kez 1969 yýlýnda Denizler ve THKO açtý.thko nun açtýðý bu yoldan silahlý mücadeleci baþka örgütler de geçti. Ulusal Kurtuluþ Hareketi ve Kürt halký, Filistin devrimine çok þey borçludur.çok þey verilenden çok þey istenir. Filistin Devrimi en çok bu topraklarýn devriminin desteðiyle zafere ulaþacaktýr yýlýnda imzalanan Ýsrail-Türkiye stratejik ittifaký, hem toplumsal devrimler karþýsýnda Ortadoðu da bir karþý-devrim odaðýdýr, hem de emperyalizmin bu bölgedeki varlýðýný ayakta tutan iki sac ayaðýdýr. Ayaklardan biri kýrýldýðýnda diðeri de devrilir. Ýsrail ve Türkiye faþizminin kaderleri bu noktada ortaklaþýyor. Bu nedenle MOSSAD, devrimin bastýrýlmasýnda TC ye yardýmcý olmak için bütün olanaklarýný seferber ediyor. Abdullah Öcalan ýn tutuklanmasýnda MOSSAD ýn ne kadar etkin olduðu biliniyor. 19. yüzyýlda Çarlýk Rusya sýnýn Avrupa için anlamý neyse, bugün de Ýsrail in Asya ve Afrika için anlamý odur. Çarlýk Rusya sý, geliþen devrimler karþýsýnda, yýkýlýp gitmeye yüz tutmuþ feodal gericilik ve proleter devrimden korkan egemen burjuvazi için eski toplumun koruyucu gücüydü. Bu yüzden Çarlýðý yýkan devrim, Avrupa daki bütün taçlarýn kaldýrýmlarda yuvarlanmasýna neden oldu. Bugün Ýsrail, bölgedeki bütün gerici iktidarlar i- çin emniyet sübabýdýr. Ýsrail in yenilgisi ve Filistin halkýnýn zaferi bölgedeki bütün burjuva diktatörlüklerin ardý ardýna yýkýlmasý anlamýna gelecektir. Filistin devrimi, bölge devriminin can damarýdýr. Bütün bu nedenlerden dolayý Türkiye iþçi sýnýfý ve Kürt halký Filistin devrimiyle dayanýþma amacýyla öne atýlmalýdýr. Devrimci proletarya ve gençlik, Filistin devriminin önemini kavratmak konusunda daha ileri görevler ve sorumluluklar almalýdýr. Her yerde Filistin devrimiyle dayanýþmayý öne çýkartmalý, bu konudaki çaðrýlarýmýzý ýsrarla sürdürmeliyiz. Tüm bu çabalar içinde asýl göstermemiz gereken þudur: Filistin halkýyla gerçekten dayanýþmanýn tek yolu, bu topraklarda kendi tekelci burjuvalarýmýzýn iktidarýný silahlý zor yoluyla yýkmaktýr. Bu devrimci yolu pratik politikada yaþama geçirmeyen, geniþ emekçi kitlelerin önüne bugünden devrimci iktidar hedefini koymayanlar, hiç boþuna Filistin halkýyla dayanýþmanýn sözünü etmesin.

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

ÇÝN PAZARINDA REKABET

ÇÝN PAZARINDA REKABET SAVAÞ KARÞITLARI YÝNE SOKAKLARDA 19 MART TA KADIKÖY ÞENLENÝYOR sosyalist isci SAYI: 232 4 Mart 2005 1 YTL / 1 milyon TL EVET BÝZ ABD YÝ SEVMÝYORUZ Türkiye halký, kim ne derse desin ABD yi sevmiyor. Türkiye

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı