TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI"

Transkript

1 1 TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

2 BİRİNCİ HAFTA 1 Hukukun Tanımı, Hukukun Temel Kaynakları, Turizm Hukuku Kavramı 2

3 Turizm ve Turist Boşzaman değerlendirme Konaklama Dinlenme Konferans, kongre Yer değiştirme Ziyaret Gezme, gezgin Sosyal bir olgu 3

4 Hukuk Belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kurallara dayanan, bu kuralların oluşturduğu düzendir. 4

5 Hukuk dışında toplumsal yaşamı düzenleyen diğer kurallar: Ahlak kuralları Din kuralları Görgü kuralları Örf, adet, gelenek, görenek Kişi iradesi, mantık kuralları Hukuk kurallarının en belirgin özelliği, bu kurallara uymanın devletin zorlayıcı gücüyle sağlanmış olmalarıdır. (Yaptırım gücü) 5

6 Hukukun Kaynakları Anayasa Devletin kuruluşu ve işleyişi, devlet organlarını oluşturan yasama, yürütme, yargı organlarının oluşumu ile çalışma esaslarını, kişi temel hak ve sorumluluklarınıbelirleyen temel yasa. herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir temel hak ve ödevler (madde 23). 6

7 Hukukun Kaynakları Kanun Uyulması gereken kurallar bütünü. Kanun yapma yetkisi TBMM aittir (anayasanın 87. maddesi). Genel ve özel kanunlar. Kanun Hükmünde Kararname Kanunun oluşturulması zaman aldığında, hükümetin meclisten aldığı yetki ile kanun gücünde çıkardığı kararnameler 7

8 Hukukun Kaynakları Tüzükler Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, kanunun işleyişini gösteren kurallar. Bakanlar kurulunca çıkartılır ve Danıştay ın incelemesinden geçirilir. Yönetmelikler Kanun, KHK, tüzüklere bağlı olmak üzere, belirtilen hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişiler tarafından çıkartılan düzenlemeler. Seyahat 8 acenteleri yönetmeliği, turizm tesisleri yönetmeliği, vb.

9 Hukukun Kaynakları Bakanlar Kurulu kararları Anayasa ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar kurulunca yapılan düzenlemeler. Genelgeler ve Tebliğler İlgili kamu kuruluşları tarafından yasanın veya tüzüğün belli bölümlerinin uygulanmasını veya ortaya çıkan yeni bir durumu kamuoyuna veya ilgililerine duyurmak amacıyla yapılan yayım. Makam Onayları Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata bağlı 9kalmak kaydıyla, ilgili makamca onaylanan, dar çerçeveli yazılı çalışma sistemi

10 2 Turizm PolitikasıAçısından Turizm Hukukunun Yeri Önemi ve Gelişimi 10

11 Hukuk Toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş, uyma zorunluluğu olan maddi müeyyideli kurallar bütünü. Hukuk kurallarının yürürlükte olan yazılı belgelerinin tümüne mevzuat denir. 11

12 Turizm Hukuku Turizm ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları. Turizm Mevzuatı, turizm ile ilgili kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş yazılı belgeleri kapsayan bütün. 12

13 Çeşitli konularda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda hukuk kuralları geliştirilir. Turizmin mesleki ve sektörel gelişimi ile ortaya çıkan yasal boşluklar turizm hukukunun oluşturulması ile giderilmeye çalışılmıştır. 13

14 İKİNCİ HAFTA 14

15 Cumhuriyet Döneminde Türk Turizm Hukukunun Gelişimi Planlı Dönem Öncesi Turizm Hukuku Türk Seyyahın Cemiyeti (Rehber ve tercüman yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş) 1930 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (turizm teşkilatının gelişmediği dönemlerde basılı yayınlar yapmış, tanıtımlar yapmış, tarihi eser korunmuş ve örnek yatırımlar yapmışlar ve hala faal.) 1934, 2450 sayılı kanun ve İktisat bakanlığına bağlı 15 Türk Ofisi Turizm Bürosu (İlk defa doğrudan devlet eliyle turizm çalışmalarına başlanmış)

16 Planlı Dönem Öncesi Turizm Hukuku Turizm Şube Müdürlüğü 1940 Matbuat Umum Müdürlüğü Turizm Dairesi 1949 Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1957 Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı 1950 Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 1953 Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu (Turizme dönük ilk yasal düzenlemelerle Turizm hukukunun temelleri atılmış) 1957 Türkiye Turizm Bankası(Tesis kurmak isteyenleri 16 teşvik etmek ve kredi vermek amacıyla) 1962 Turban Oteller ve Tatil Köyleri Zinciri

17 Planlı Dönem Sonrası Türk Turizm Hukuku yılından sonra turizme verilen önem artmaya başladı anayasasından sonra kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, turizmi bir plan çerçevesinde iktisadi ve sosyal ilkelere bağlamaya çalıştı 17

18 Planlı Dönem Sonrası Türk Turizm Hukuku T.C. Turizm Bankası TURBAN 1963 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (iç ve dış turizmi geliştirmek, ekonomik verim sağlamak, turizm imkanlarını değerlendirmek, araştırma-inceleme, tanıtıcıhizmetler) 1983 Kültür Bakanlığı ile birleştirildi (kültürel değerleri araştırmak, ilgili kuruluşları yönlendirmek, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, 18 ekonomik kazanç için kaynakları kullanmak, yatırım-işletim-gelişim, taşınmazları temin etmek, tanıtmak, diğer görevler)

19 Bakanlık Teşkilatı (Bakan, Müsteşar, 4 müsteşar yardımcısı) Ana hizmet birimleri (güzel sanatlar g.m., kültür varlıkları ve müzeler g.m., kütüphaneler ve yayımlar g.m., telif hakları ve sinema g.m., yatırım ve işletmeler g.m., araştırma ve eğitim g.m., tanıtma g.m., milli kütüphane başkanlığı ve dış ilişkiler, Avrupa Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), 19

20 Danışma ve denetim birimleri (teftiş kurulu başkanlığı, araştırma, planlama ve koordinasyon kurulu b., hukuk müşavirliği, bakanlık müşavirliği, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği) Yardımcı hizmet birimleri (personel daire başkanlığı, idari-mali işler daire başkanlığı, savunma sekreterliği ve özel kalem müdürlüğü) Bakanlıktaki sürekli kurul en yüksek danışma 20 organı Turizm Şurası dır. Gerekli konular için 3 yılda bir toplanır.

21 TURĐZM ŞURASI Şura, Bakanın daveti üzerine 3 yılda bir toplanır. Bakan gerektiğinde Şura'yı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şura, üye tam sayısının üçte ikisiyle toplanır. Şuranın gündemi, Bakanlıkça belirlenir ve üyelere bildirilir. Şura gündemiyle ilgili gerekli dokümanlar toplantıdan önce üyelere gönderilir. Bakan, Şuranın tabii üyesi ve başkanıdır. Bakan bulunmadığı zamanlarda Müsteşar Şuranın başkanlığını yapar. Şura; tabii üyeler, temsilci üyeler, davetli üyeler ve gözlemcilerden oluşur. 21

22 TURĐZM Şurasının tabii üyeleri aşağıda belirtilmiştir. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, Đmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Üyeleri, b) Bakanlıktan; 1) Bakan, 2) Müsteşar, 3) Müsteşar Yardımcıları, 4) Teftiş Kurulu Başkanı, 5) APK(araştırma,planlama, koordinasyon kurulu) Kurulu Başkanı, 6) Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Bağımsız Daire Başkanları ve Döner Sermaye Đşletmeleri Merkez Müdürü, 7) I. Hukuk Müşaviri, 8) Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Üyeleri, 9) Ankara, Đstanbul, Đzmir, Antalya, Muğla, Nevşehir, Erzurum, Diyarbakır Đl Turizm Müdürleri. c) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve görevlendireceği bir kişi. 22

23 TURĐZM ŞURASI Şura Sonuç Bildirisi Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın uygun bulduğu görüş kabul edilir. Gerektiğinde Başkanlık Divanı Sonuç Bildirisinin hazırlanması ve yayımlanması için Genel Kurul'dan yetki alabilir. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Şura Kararları önem ve önceliğine göre, Bakanlık yıllık programlarında yer alır. Şura kitabı 4 ay içinde, Turizm Bakanlığınca yayımlanır ve ilgili yerlere gönderilir. 23

24 1. Beş Yıllık Plan Turizm talebinin karşılanması ve ödemeler dengesinin kurulması Yatırımın artırılması Tanıtım Alt dalların geliştirilmesi 24 İkili turizm anlaşmaları

25 2. Beş Yıllık Plan Tüketimi ve gecelemeyi artırmak İçturizmin geliştirilmesi Kitle turizmi Rekabete cevap vermek Alt yapının geliştirilmesi 25

26 6. Beş Yıllık Plan Kış, av, su sporları, festival, sağlık, gençlik, kongre, termal, golf ve 3. yaşturizmi Kalifiye eleman sağlamak Çevresel faktörlere dikkat etmek Tur operatörlerini geliştirmek Tesis işletmeciliğini artırmak, küçük tesis ve aile işletmeciliğini 26 artırmak Sağlık şartlarını sağlamak

27 7. Beş Yıllık Plan Turizm BakanlığıTeşkilat Kanunu Türkiye Seyahat Acenteleri ve Acenteler Birliği Yasası Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Yasası Deniz Turizmi Birliği Yasası Pansiyon İşletmecileri ve Türkiye Pansiyon 27 İşletmecileri Birliği Yasası Rehberler Birliği Yasası

28 8. Beş Yıllık Plan Kriz yönetimi Yeni turizm alanlarınıgeliştirmek Doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi koruyucu, kollayıcı ve geliştirici yaklaşımlar Yatak kapasitesinin geliştirilmesi Yerel yönetimler ve halkın katılımı Kullanan öder kirleten öder ATAK Akdeniz-Ege Turizm AltyapıKıyıYönetimi KOBİler İstihdam edileceklerin belgelendirilmesi 28 Arazi kullanım planları Sürdürülebilir turizm

29 9. Beş Yıllık Plan Toplumsal katılımıve diyaloğugüçlendirmek İnsan odaklı yönetim anlayışı Rekabetçi piyasa Şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, verimlilik, memnuniyet kamusal hizmet Devletin üretimden çok, politika-düzenleme-denetleme işlevlerini güçlendirmek 29 Sürdürülebilirlik

30 ÜÇÜNCÜ HAFTA 30

31 3 Türk Turizm Hukukunun Kaynakları 31

32 Türk Turizm Hukukunun Milli Kaynakları A-Anayasa da Turizm 23. Madde yerleşme ve seyahat hürriyeti, herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir 5682 sayılı Pasaport Kanunu 16. Madde Yabancıların durumu 43. Madde Kıyılardan yararlanma 56. Madde Sağlık Hizmetleri ve çevrenin korunması 63. Madde Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 32 korunması 169. Madde Ormanların korunmasıve geliştirilmesi 172. Madde Tüketicilerin korunması

33 B-Yasalarda, Tüzüklerde ve Yönetmeliklerde Turizm 2634 SayılıTurizmi Teşvik Kanunu 1618 SayılıSeyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Seyahat Acenteleri Yönetmeliği Yat Turizmi Yönetmeliği gibi 33

34 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 1953 yılında yürürlüğe girmiş olan 6086 sayılı turizm endüstrisini teşvik kanunu turizm işletmelerini teşvik için çıkarılmış fakat bakanlık bazında yeterli gelmemiştir tarih ve 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu yürürlüğe konmuştur. Zaman içinde değişikliklere uğramıştır. 34

35 YENĐ TURĐZM TEŞVĐK KANUNUNU GEREKTĐREN HUSUSLAR 1. Turistik tesis yapılmasına uygun arazilerin üretilememesi-arzın arttırılamaması-ülkenin ekonomik durumu da yatırımcıların turizm alanında yatırım yapmasına engel olmuştur. 2. Alt yapı yetersizliği-taşucu-vidanjörler 3. Turizm alanındaki yasal düzenlemelerin yeni yatırımlara açık olmaması-yatçılık, karavancılık, yüzer tesisler gibi 35

36 1982- TURĐZMĐ TEŞVĐK KANUNU Kanun 6 bölüm ve 40 maddeden oluşur. Kanunun en önemli özelliği, çıkartılması zorunlu olan yönetmeliklerle, sektörün yönlendirilmesinde güncelliğin sağlanması olanağını vermesidir. Turizm alan, bölge ve merkezi uygulaması getirilerek, turizm alt ve üst yapılar belli bölgelere yoğunlaştırılmış. Turistik destinasyonların seçiminde turizm potansiyelleri baz alınmış(tarih-arkeoloji gibi) Kamu arazilerinin veya turizme tahsis edilecek özel arazilerinin kamulaştırılmasında süreç kısaltılmıştır. 36

37 Kanun Mahiyeti -1 Turizm teşvik kanunu, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasınısağlamak amacıyla çıkarılmıştır (m.1) Genel ifadeyle, turizm hizmeti ve bu hizmetin gereği turizm bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmesine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar (m.2) 37

38 Kanun Mahiyeti -2 *Turizm bölge ve merkezlerinin tespiti *Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi alınması *Turizm bölgelerinin gelişimi, planlanması, kararların onaylanmasıve tadil edilmesine (değiştirmek) Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkilendirilmesi *Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması (Bu bölgelerde bulunacak yapı ve tesisler, Bakanlıktan izin almak şartıyla; imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir.bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak gerekir.), 38

39 KANUN MAHİYETİ- 3 Taşınmazların turizm amaçlıkullanımı(turizm destinasyonlarında Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan; Hazineye ait olan yerlerle,ormanlar ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir), Turizm merkezlerinin alt yapısının, oluşturulmasında öncelik tanınması(kamu yatırımları-yol,su,kanalizasyon,elektrik ve telekomünikasyon gibi alt yapı ihtiyaçları ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur), Fiyat tarifelerinin hazırlanması, Turizm kredilerinin tahsis edilmesi, 39

40 Kanun Mahiyeti -4 *Elektrik, havagazıve su ücretlerinin en düşük seviyeden ödenmesi *Haberleşme kolaylıkları *Belgeli işletmelerde içişleri bakanlığının izni ile %10 u geçmemek üzere yabancı çalıştırılması *2559 sayılıpolis vazife ve salahiyet kanunu 12. maddesi (bayanların çalıştırılması, yaşsınırları) 18. yaşından küçükleri velileri ile işletmelere girmesi 40

41 KANUN MAHİYETİ-5 *1593 sayılıumumi hıfsısıhhakanunu hükümleri *Talih oyunlarıile ilgili hüküm *İzinler (resmi tatil, hafta sonu, çalışma süreleri) bakanlıkça düzenlenir. *Yat turizmi ile ilgili hükümler (Yasa çıkana kadar Kabotaj ve gümrük düzenlemeleri içinde faaliyet göstermiştir.) *Kanunun uygulanması, turistik tesislerin denetlenmesi ve uygulanacak cezaların belirlenmesi. 41

42 Denetleme Yetkisi Belgeli yatırım işletmelerinin, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan niteliklerini, bu nitelikleri koruyup korumadıklarını denetleme ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bakanlığın gerek görmesi halinde, denetim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak tespitler, bakanlıkça yetkili kılınacak gerçek ve tüzel uzman 42 kişilere de yaptırılabilir.

43 Cezalar -1 Uyarma cezası (Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. Para cezaları ((a) uyarmanın tekrarı (b) bakanlığa bilgi vermeden kapatma (c) reklam vb araçlarda uygunsuzluk (d) can ve mal kaybında ihmal (e) devir, kira, ortaklık vb değişimlerinin izinsizliği (f) onaylı fiyatın üzerinde fiyat-20 kat fazlası alınır, cezalar çarpan olarak toplam olarak verilir, para cezaları denetleme elemanları tarafından verilmekte ve 7 gün içinde ödenmesini teminen mal müdürlüğüne ceza tutanağı verilir, aksinde icra kuralları uygulanır) 43 *İtiraz ve iptal davası para cezasının tahsilini durdurmaz.

44 Cezalar -2 Turizm yatırımı veya turizm işletme belgesinin iptali (1 yıl içinde 4 kez para cezası, işletme türü dışında faaliyet, ülke turizmi ve can güvenliği açısından sakıncalı olma, turizm işletmeciği ve genel sağlık açısında tesisin vasıflarını önemli ölçüde yitirmesi, yatırım ve işletme döneminde tesisin belgelendirmeye esas vasfını yitirmesi) gibi durumlarda Bakanlıkça iptal edilmektedir. 44

45 Cezalar -3 Diğer cezalar (kanunun 6. maddesi hükümlerine aykırılıkta 3-18 ay hapis ve ağır para cezası ya da her ikisi birden uygulanabilir, yatların Türkiye de kalış süreleri ve kabotaj hakları ile ilgili maddenin 2. fıkrasına aykırılıkta ağır para cezası tekrarında ceza 2 kat artar) 45

46 CEZALARA ĐTĐRAZ VE DAVA AÇILMASI Kanuna göre verilecek uyarma cezası kesindir. Denetleme elemanlarınca verilen para cezalarına karşı, 7 gün içinde bakanlığa itiraz edilebilir. Bakanlık itiraz üzerine, denetleme elemanlarınca verilen para cezalarını, aynen veya değiştirerek veya kaldırarak, en geç 1 ay içinde karara bağlar. Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararına ve diğer cezalara karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir. 46

47 Kanun Uyarıca Uygulamaya Konulan Yönetmelikler Kanunun en önemli özelliği, uygulamaları yönetmeliklere bırakarak güncelleşmeyi yakalama fırsatı vermesidir. 47

48 Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili Yönetmelikler - 1 *Talih oyunlarıyönetmeliği *Turizmi geliştirme fonunun denetlenmesine ait yönetmelik *Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmelik *Belgeli işletmelerde yabancı personel ve sanatkarların çalıştırılmasıhakkında yönetmelik *Turizm işletmelerinin bakanlıkla, birbirleriyle ve müşterileriyle 48 ilgili ilişkileri hakkında yönetmelik *Turizm yatırım ve işletme kuruluşlarının denetimi hakkında yönetmelik

49 Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili Yönetmelikler - 2 *Kamu arazisinin turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelik *Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik *Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin belirlenmesine ve ilanına ilişkin yönetmelik *Yat turizmi yönetmeliği *Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli 49 dalışlara ilişkin yönetmelik *Turizm amaçlı sportif faaliyet yönetmeliği

50 Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili Yönetmelikler - 3 Turizmi teşvik kanununca uygulanacak para cezalarının tahsili ve turizmi geliştirme fonuna aktarılması hakkında yönetmelik Turizmi teşvik kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasıhakkında yönetmelik Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suların kullanma hakkı ve işletilme usulü ve esasları hakkında yönetmelik 50

51 DÖRDÜNCÜ HAFTA 51

52 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Seyahat Acenteleri Yönetmeliği Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği 52

53 Turizm olgusunun ana unsurlarından birisi acentecilik faaliyetleridir. Thomas Cook un İngiltere de yapmış olduğu organize turu seyahat acenteciliğinin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Avrupa da demiryollarının gelişmesiyle, organize tur hareketlerinden oluşan artışla birlikte, Thomas Cook un yapmış olduğu organizasyonda kurumsallaşarak seyahat acenteciliğine dönüşmüştür. 53

54 Kitle turizmindeki gelişmeler, turizm alanında yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar; Charter (tarife dışında uçak kullanımı ) Paket tur Tur operatörlüğü 54

55 1618 SayılıSeyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu tarihli kanun, seyahat acentelerinin gerek tanımı, gerek kuruluş ve sınıflandırmasını, gerekse işleyiş bakımından meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılmasını, Seyahat Acenteleri Birliği kurularak seyahat acenteciliğini yurt ekonomisine en yararlı bir meslek haline getirilmesini, sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 55

56 Kanunun eleştirildiği noktalar: Acentecilik faaliyetinde a,b ve c sınıfı gibi sınıfların olması.(dünya da iki tür seyahat acenteciliği bulunmaktadır.toptancı seyahat acenteleri ve perakendeci seyahat acenteleri.bizde ise a,b,c grubu olarak yapacakları iş kapsamında ayrılmışlardır.bu durum günün koşullarına uymamaktadır.) Döviz bozdurma zorunluluğu ve tur sınırlaması.(a grubu sa.iki yıl içinde ABD doları bozdurduklarını belgelemeleri kaydıyla A grubunda kalabilmektedirler.aksi halde B grubuna düşürülmekte veya belgesi iptal edilmektedir.b ve C grubu a. için döviz bozdurma zorunluluğu bulunmamaktadır. A grubu sa.yurt dışına yapacakları turlar, bir yıl önce getirdikleri döviz 56 miktarının %25 i ile sınırlandırılmıştır.serbest ekonomiyle bağdaşmamaktadır.(a grubu a. Kısıtlama)

57 Kanunun eleştirildiği noktalar: Uygulanan cezalar. (Cezalar günümüz koşullarının çok gerisinde kalmış olup, etkinliği yok denecek kadar azdır) Teminatlar. (SA. Faaliyetleri nedeniyle gerek müşterilerin gerekse acentelerin ticari faaliyette bulunduğu diğer kişi ve kuruluşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla alınan teminat miktarları son derece yetersizdir. A grubu acen TL, B grubu acen TL, C grubu acen TL. Miktarların azlığı fakat kanunun değiştirilememesi nedeniyle TÜRSAB, Turist sigorta poliçesi 57uygulamasını başlatmıştır.

58 Kanunun eleştirildiği noktalar: Enformasyon memurluğunda dil sınırlandırması (Kanuna göre SA da çalışacak enformasyon memurlarının İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve Arap dillerinden birini bilmeleri gerekmektedir. Bugün ise Rusça, Çince, Japonca lazım!!!) TÜRSAB ın hukuki niteliği.(bu niteliğin kanunla desteklenmeyip, yönetmelikle belirtilmiş olması. Bu durumun güven sarsıcı olduğunu göstermekte.) 58

59 SEYAHAT ACENTELERĐNĐN TANIMI: SA kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. 59

60 ACENTELERĐN GRUPLANDIRILMASI Gruplandırılması(A grubu acenteler tanımdaki işleri yapabilirler. B grubu acenteler-uluslar arası hava deniz kara ulaştırma araçları ile A grubu a. Düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar. C grubu acenteler-yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. B ve C grubu a. Bu görev tanımları dışında A grubu a. Kendilerine verecekleri hizmetleri görürler. 60

61 KANUN DA BELGE İŞLEMLERİ; A grubu seyahat acenteleri Kültür ve Turizm Bakanlığından geçici işletme belgesi, B ve C grubu sa. ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete geçerler. A grubu sa. iki yıl süreli geçici işletme belgesi verilir. A grubu belgeli 2 sene için $ (yabancı uyruklular için 3 katı) döviz geliri temin etmeli. Bu şartı yerine getiremezse, geçici işletme belgeleri bakanlıkça geri alınır. A grubu aynı şartları her iki yılda bir sağlamalı, yoksa 5 sene geçmişe dayalı ortalama senelik $ altında kaldığı takdirde belgenin iptali durumu söz konusu olur. B C grupları için döviz şartı yoktur. 61

62 KANUN DA ŞUBE AÇMA; Acenteler yurt içi ve dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler. Şube açma niyetindeki acenteler bu hususu Bakanlığa bildirmeye ve kuruluş izni alamaya mecburdur. Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler. Şubeler seyahat acentelerine verilen işletme belgelerinde yazılır. İşletme belgesi iptal olan sa. ve bunların şubelerine 2 yıl içinde yeniden izin verilmez. 62

63 PERSONEL NİTELİKLERİ Acente sahibinin nitelikleri( 18 yaşını bitirmiş olmak, ağır hapis ya da yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak, ticari itibar bakımından yeterli olmak, belgesiz olarak sa. Faaliyetinde bulunmamak) Sorumlu müdürünün nitelikleri (en az lise mezunu, kanunda belirtilen dillerden birini bildiklerini Bakanlığa belgelemek, iki yıl deneyim, TC. vatandaşı olmak) Personelin nitelikleri (A ve B grubu sa. merkez ve şubelerinde en az iki enformasyon memuru ve bir rehber çalıştırılır. Çalışanların dil bilme şartı vardır. C grubu sa en az bir enformasyon memuru çalıştırılır ve dil şartı aranmaz.) İşyerinin nitelikleri (işin gereklerine uygunluk, iç ve dış63 görünümün özenle düzenlenmiş olması gerekliliği.

64 KURULUŞ TEMİNATI Kuruluşteminatı; SA. ve şubeleri müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma işletmelerini sunacakları hizmetler ve tüm seyahat işletmeciliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık oluşturmak üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar. Bakanlık tarafından belirlenen teminat miktarları; A için tl, B için tl, C için asgari tl dir. Her bir şube için bu teminatların %50 si alınır; yabancı sa da miktarlar 2 misli olarak uygulanır. Teminat alınma sebebi; her hangi bir borç durumunda sa bu borcu 30 gün içinde ödemek zorundadır. SA borcunu ödeyemediği zaman Bakanlık devreye girer ve teminat akçelerinden öder. Daha sonra SA bu eksiği gün içinde tamamlar.

65 ACENTELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SA kendi bünyelerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa haber ve bilgi verme zorunluluğu vardır. SA her yıl en geçekim ayısonuna kadar bir yıl önceki çalışmalarının gösteren raporu Kültür ve Turizm bakanlığına sunarlar. Reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı dağıtımlardan 15 gün önce bakanlığa gönderme zorunluluğu vardır. Bakanlıktan gönderilen genelge ve yazılarıen geç15 gün içinde cevaplandırmalılar ve gecikme nedenini açıklamalılardır. Diğer SA ile yazışmalarda da 15 gün süreye uyarlar ve 65 yazışmaları 5 yıl saklarlar. Yerli ve yabancıyapmışolduklarıtüm sözleşmelerin bir nüshalarınıbakanlığa gönderirler. Müşterileri ile ilgili bilgileri gizli tutmak zorundadırlar

66 Acentelere verilecek kredi ve tanınacak kolaylıklar SA hizmet nitelikleri ile ilgili hükümler(karayolu turist taşıma araçları, rent a car, deniz-hava ulaştırma araç.) Seyahat acentelerinin denetim ve gözetimi( Bakanlık müfettişleri, kontrolörler, il müdürleri aracılıyla her zaman denetleme yetkisi vardır. Denetleme sırasında personel her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermek zorundadır.) Faaliyetten men etme TÜRSAB amaçve kuruluş, görevleri, organları, gelirleri hakkındaki hükümler. 66

67 ĐŞLETME BELGESĐ ĐPTAL CEZALARI Teminat akçelerindeki eksiklikleri 30 gün içinde tamamlamamak-bakanlık tarafından ihtar edilir.ihtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonunda eksiklikleri gidermeyenlerin, Bir yıl içinde 3 kez üst üste ihtar alanların, Yanıltıcı reklam yapanlar Bakanlıkça ihtar edilir ve 15 gün içinde düzeltici önlemleri almayan SA ikinci bir kez ihtar edilir, İşletme belgelerinde yazılı olan faaliyetlerin dışında faaliyet gösterenler Bakanlıkça ihtar edilir ve 15 gün içinde düzeltici önlemleri almayan SA ikinci bir kez ihtar edilir, Tur taban fiyatlarını uygulamayan SA, Müşteriyi aldatıcı, güven sarsıcı ve turizmi etkileyen olumsuz faaliyetler ve bunların devamı, Döviz girdilerini sağlayamama Av turizm yönetmeliğine uygun hareket etmeme 67

68 İptalin Hükmü İptal kararının ardından SA ve şubelerine en az 2 yıl yeniden izin verilmez Geçici A grubu belgesi alınan acenteler için 2 yıl belge tekrar düzenlenemez Sahip ve sorumlu müdürü aynı olan ve yakınlıkları olan acente kuruluşları için 2 yıl izin verilmez 68

69 Cezalar Belgesiz acenteler için men cezası dışında, mahkemelerce sorumlular hakkında 3-6 ay arasında hapis cezası uygulanır. 69

70 SEYAHAT ACENTELERĐNĐN ÇALIŞMA KONULARI Tur düzenlemek Transferler gerçekleştirmek Rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek Enformasyon vermek Kongre ve konferans organizasyonu Turistik gezi amaçlı münferit gezi aracı kiralama Ulaştırma araçları biletleri satma Seyahat acentesi ürünü satmak(turistik enformasyon ve tanıtım malzemeleri satışı gibi) Motorlu motorsuz ulaştırma araçları kiralamak 70

71 Tur Taban Fiyatları Turizm Bakanlığı gerektiğinde acentelerin, uğradığı her deniz ve havalimanında 48 saat veya daha az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleyecekleri turların taban fiyatlarını en geç bir önceki yılın ağustos ayı sonuna kadar tespit edip, bu fiyatları acentelere ve ilgili kuruluşlara duyurmaktadır. 71

72 Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile İlgili Yönetmelikler Yerli ve yabancıavcıların av turizmi kapsamında avlanmalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Seyahat acenteleri yönetmeliği Seyahat Acenteleri Birliği yönetmeliği Seyahat acentelerinin hac seferi düzenlemelerine dair esasları 72 belirleyen yönetmelik

73 Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pazar araştırmalarıve seyahat acenteciliği konusunda incelemeler yapmak Rekabetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak Acente personelinin yetişmesi için kurs ve seminerler düzenlemek Bakanlığa görüşbildirmek Acenteleri uluslar arasıalanda temsil etmek Birlik üyelerine cezai işlem uygulayabilmek Tur taban fiyatlarının tespitinde görüş bildirmek 73

74 Seyahat acenteleri bu birliğe üye olmak zorundadırlar. Merkezi Ankara da yer almaktadır. Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu şeklinde organize olmuşlardır. Gelirleri, birlik üyelerinin kayıt ve aidat ücretleri, seminer ve kurslardan elde edilecek gelirler, bağışve yardımlardan oluşmaktadır. 74

75 YAT TURĐZMĐ YÖNETMELĐĞĐ ARTIK DENĐZ TURĐZMĐ YÖNETMELĐĞĐ tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe GĐRMĐŞTĐR. 75

76 DENĐZ TURĐZMĐ YÖNETMELĐĞĐ Yönetmelikten derse devam edilecek. 76

77 TURĐZM TESĐSLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi, belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerinin belirlenerek bu tesislerin arasında standart birliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar. 77

78 Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi 2634, 5. Madde: turizm sektöründe; bu kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Turizm Bakanlığından, Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi alınması gerekir. 78

79 Turizm belgesi Turizm yatırımıbelgesi Turizm deneme işletmesi belgesi Turizm işletmesi belgesi Kısmi turizm işletmesi belgesi 79 Geçiş dönemi turizm yatırımı belgesi veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi

80 Turizm Yatırım Belgesi; turizm sektöründe yatırım yapana, tespit edilen yatırım dönemi için bakanlıkça verilen belgedir. Turizm İşletmesi Belgesi; turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine bakanlıkça verilen belgedir. 80

81 Turizm Belgesi Turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezlerindeki apart otel üniteleri, tatil siteleri ve butik tatil villalarıile apart oteller dışındaki turizm belgeli tesislerde devre tatil hakkıhariçdevre mülk gibi şerhe konu şahsi haklar tapuya tescil ettirilememekte, bu tür tesislere turizm belgesi verilememekte ve bu sisteme kısmen veya tamamen geçtiği tespit edilen tesislerin belgeleri de iptal 81 edilmektedir.

82 İşlemler Turizm belgesi başvurusu Başvurunun değerlendirilmesi (Bakanlıkça uygun görülen başvurular en geç 6 ay içinde sonuçlandırılır.yönetmelik hükümlerine aykırı talepler reddedilir.) Turizm belge devri talepleri Sınıflandırma çalışmaları(amaç;tesislerin sürekli yeniliği yakalaması, aynı kategori de bulunan tesislerin arasında standart birliğin sağlanmasıdır. İki Bakanlık kontrolörü ve bir sektör temsilcisinden oluşur.) Değerlendirme kurulunun oluşumu, görev ve çalışma esasları 82 Turizm yatırımıbelgesinin süresi ve yatırımın izlenmesi Turizm belgesinin iptali

83 Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri-1 Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi: yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun, nitelikli malzeme ile tefriş, dekore edilerek donatılmış mekanlarda gerçekleştirilecektir. Bahçe, lavabo ve tuvalet, ısıtma havalandırma, sıcak soğuk su, arıtma tesisi, aydınlatma, ek hizmet alanları. 83

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI istahbul TİCARET ODASI YAYin NO: 1999/19 SORULARLA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI Hazırlayan Çağrı OLUÇ İstanbul, 1999 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE FUARLAR ŞUBESİ Ragıp

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Mart 1983 - Sayı:

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 5075 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı