Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk hem aramýza yeni katýlanlara Üniversite ile ilgili alternatif bilgi kaynaðý sunmak hem de yaz aylarýnýn sükunet penceresini aralayýp içeriye bakmak için. Bu yüzden ikinci sayýmýzda sayfa sayýsýný 64 e çýkarttýk. Yine de büyük kolajýn küçük bir kesitini yakalayabildik. Yeni baþlayanlar için önemli bir not: Kapakta gördüðünüz köpek...

2 KÜNYE 01 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ Sayý 2 Ekim 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin Balkan Yýldýz Arýkan Fatma Onat Zeynep Okan Pýnar Ýlik Ýbrahim Tevfik Karatop Süleyman Dost Sibel Karadað Nuri Karamollaoðlu Muhabirler Pýnar Ýlik Ýbrahim Tevfik Karatop Nuri Karamollaoðlu Süleyman Dost Merve Tuðçe Þahin Bu sayýya katkýda bulunanlar Defne Üçer, Gülayþe Koçak, Hasan Bülent Kahraman, Nesrin Balkan, Hülya Adak, Gülseren Caþýn, Zeynep Okan, Ali Çarkoðlu, Kemal Ýnan, Batuhan Aydagül, Burcu Kanyýlmaz, Osman Yavuz Perk, Haluk Bal, Yekta Kara, Hilmi Çelik, Iþýk Tüzün, Aslý Çetinkaya, Þükrü Hanioðlu, Melih Özsöz, Þule Alptekin, Özgür Kýbrýs Grafik Tasarým ve Uygulama Ragýp Ýstek-Ressam ve Öðretim Görevlisi GrafikaSU-Leyla Özcivelek Durlu- Öðretim Görevlisi Baský Mas Matbaacýlýk San. ve Tic. A.Þ. Hamidiye mah. Soðuksu cad. No:3 Kaðýthane-Ýstanbul Tel: (212) e-posta: Yayýn Türü Üniversite topluluðuna yönelik olarak yayýnlanan yarý popüler bir kültür dergisi Telif Haklarý Her hakký saklýdýr. Bu dergide yer alan yazý, makale, fotoðraf ve illüstrasyonlarý elektronik ortamlarda dahil olmak üzere her þekilde çoðaltma ve baþka yerlerde kullanma hakký münhasýran Sabancý Üniversitesi ne aittir. Sabancý Üniversitesi, gerekli gördüðü hallerde içeriðin bir kýsmýnýn veya tamamýnýn çoðaltýlmasý için yazýlý izin verebilir. Yönetim Yeri Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Birimi Sabancý Üniversitesi Orhanlý, Tuzla Ýstanbul Tel: (216) , Faks: (216) e-posta: 03 / Bienal 19 / Hilmi Çelik 06 / Yoko Ono 26 / Haluk Bal 09 / Ýlhan Koman 14 / Mezuniyet 29 / Kemal Ýnan 36 / Seçim 39 /Proje/ BM 45 /Liberya 49 /Ýyi Örnekler 51 / Yekta Kara 56 / Deðiþim 58 / Hanioðlu 62 / Yeni Çýkanlar 02 / Bizden 23 / Üniversite 42 / Proje / Van 60 / Mezunlardan 64 / Bolçene

3 BÝZDEN sabancý üniversitesi / dergi Yeni baþlayanlar için büyük kolajdan bir kesit SU-Dergi nin geçtiðimiz ilkbaharda çýkan ilk sayýsýnda Üniversite de üretilen bilgiyi sayfalarýmýza taþýmak istediðimizden söz etmiþtik. Ýlk sayýmýz bunu bir ölçüde baþardý. Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk hem aramýza yeni katýlanlara Üniversite ile ilgili alternatif bilgi kaynaðý sunmak hem de yaz aylarýnýn sükunet penceresini aralayýp içeriye bakmak için. Bu yüzden ikinci sayýmýzda sayfa sayýsýný 64 e çýkarttýk. Yine de büyük kolajýn küçük bir kesitini yakalayabildik. Yeni baþlayanlar için önemli bir not: Kapakta gördüðünüz köpek, kampusumuzun uðuru, aþýlarý ve bakýmý düzenli olarak yaptýrýlan - arzu edenler Özgür Kýbrýs tan ayrýntýlý bilgi alabilir- Defne. Dergimize kapak olduðunu bildiðinden þüpheliyiz. Keyifli okumalar! Editör 02 Fotoðraf: Senem Kýnalýbaþ

4 BÝENAL Ýstanbul Bienali Üzerine Ýmkansýz Deðil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaþ Çaðýnda Ýyimserlik Nuri Karamollaoðlu-Kültürel Çalýþmalar 4. Sýnýf Öðrencisi Kozadan Çýkýþlar, Midesi Ekþiyen Havuç, Zhu Jia nýn ÝMÇ deki yerleþtirmesinden (c) IKSV Bienalin bu seneki temasýnýn merkezini oluþturan küresel savaþ çaðý teþhisi, fazla iddialý dursa, üstelik takip eden iyimserlik önerisini daha ulaþýlmaz kýlar gözükse de, kimsenin kolay kolay geçersiz olduðunu iddia edebileceði bir önerme deðil. Nitekim, 2 sene önce gerçekleþen 9. Ýstanbul Bienali de, seçtiði tema ve odaklandýðý meseleler açýsýndan benzer bir yol seçmiþti, organizasyon ve uygulamadaki tüm farklýlýklara raðmen. Küresel savaþ çaðýnda iyimser olabilmemiz için, her þeyden önce bu çaðla hesaplaþmak gerektiði açýk; bu da akla ilk iþ olarak, yüzlerce yýldýr gerek þiddeti, gerekse coðrafi etki alaný giderek artan modernleþme süreçleriyle, modernleþmenin izlediði karmaþýk, farklý yollarla hesaplaþmayý getiriyor. Uzun bir süredir kabul görmüþ þekliyle, çoðul modernleþmelerin ya da. Modernleþme, Büyük Umutlar, Kargaþa Modernleþmenin erken dönemlerinden itibaren, üretim süreçleri ve iliþkilerinde yaþanan radikal dönüþümlere, sosyal, politik ve kültürel yapýlanmalar ve iliþkilerde de ayný þiddette dönüþümler etki etti. Bu dönüþümlerin hepsinde öncel, kurucu bir rol oynadýðý gözlemlenebilecek bir süreç ise sosyal bilimler ve politikanýn, gittikçe birbirleriyle etkileþecek þekilde evrilmesiydi. Sosyal bilimler, 18. yüzyýla kadar izi sürülebilen hýzlý deðiþiminde, büyük oranda doða bilimlerindeki geliþmeleri örnek aldý. Doða bilimlerindeki ani geliþim ve disiplinleþmeyi saðlayan, akýl ve gözleme dayalý, birikimli, sistematik, nesnel bilgi edinme/üretme sürecinin kabulü; ve elde edilen bilginin, gittikçe anlaþýlan, sýrrý çözülen doðanýn üzerinde hakimiyet kurma pratiklerinin hizmetine verilmesi oldu. Doðayý anlayarak doðaya hükmetme motifini takiben; ve onu model alarak, sosyal bilimler de, doða deðil insan üzerine benzeri bir bilgi edinme/üretme sürecini hedefledi: akýl ve gözleme dayalý, birikimli, sistematik, nesnel ve yanlýþlanabilir. Ýnsanlar ve toplumlar üzerine üretilen bu bilgi, bu bilginin getirdiði yeni insan ve toplum anlayýþý ise, siyasetin, toplum planlamasýnýn, disipline edici kurum ve uygulamalarýn tesis edilmesi ve geliþtirilmesinde kullanýlacaktý. Bu süreç, akýl ve bilgi aracýlýðýyla ilerlemeye duyulan (Fransýz Devrimi dönemi düþünürlerinde ilk sistemli ifadesini bulan) inancý, toplumsal bilincin köklü bir parçasý haline getirdi. Diðer yandan, akýl yoluyla topluma ve insana düzen verme anlayýþýnýn, kendisinin ayrýlmaz yüzü olan totaliter, baskýcý yönetim pratiklerinin olumsuz etkileri sonucu adým adým sarsýlmasý kaçýnýlmaz oldu. Ýnsana bir dünya

5 sabancý üniversitesi / dergi görüþü, dünyaya dair bir bilgi edinme yöntemi ve kavramsal çerçevesi saðlayan, bu dünya içindeki yerini, kimliðini belirlemesi için dini geçersiz kýlýp yerini alabileceðine inanýlan bu yeni, akýlcý dünya görüþünün, kendisine yüklenilen beklentilerin pek azýný yerine getirebildiði artýk gerek akademide, gerekse toplumsal bilinçte kabul görmüþ durumda.. Yenilginin kabulü de, aydýnlanma ve rasyonel bir ideal topluma ulaþma umutlarýnýn yayýlma ve yerleþmesinin olduðu gibi, tarihsel bir sürecin getirisi. Modernleþme sürecinin eleþtirilerinin popülerleþip kabul görmesi, modernleþmenin etkilerinin þiddetle görünürleþmesiyle birlikte daha 20. yüzyýl baþýndan kaçýnýlmaz hale gelmiþti. 20. yüzyýl baþýnda, modernleþmenin özgürleþtirici ve ilerlemeci, evrensel olma iddiasýndaki inançlarýnýn hala büyük ölçüde geçerli ve ikna edici olmasýna raðmen, 19. yüzyýl sonunda Avrupa da toplumsal bilince hakim olan anlam kaybý, doðrultusuzluk, ahlaki ve kültürel yozlaþma, belirsizlik algýlamasýnýn býraktýðý izler, modernleþme anlayýþýnýn ekonomik ve sosyal çýkmazlarýný kuramlaþtýran felsefi çalýþmalar, modern, araçsal yaþamýn getirdiði hissizleþmeyi ve anlam kaybýný hedef alan, romantizmin öncüsü olduðu sanatsal akýmlar, modernleþmenin (özellikle ezilen sýnýflarda) yol açtýðý yýkýmý ele alan edebi eserler, bir zorunluluk haline hale gelmiþ olan modernleþmenin çarpma sýyla hesaplaþma iþini farklý yönlerden ele alýyordu. 2. Dünya Savaþý nýn doðurduðu Auschwitz ve benzeri felaketler, modernleþme fýrtýnasýnýn getirdiði felaketlerin, tek bir devlet/toplumun tarihsel hatalarýna, yoldan sapmalarýna atfedilerek reform yoluyla aþýlamayacak þekilde küresel ve modernleþme anlayýþýna içkin, ayný zamanda insana dair geleneksel (rasyonel ve ahlaki) varsayýmlarla anlaþýlamayacak kadar da radikal olduðunu kaçýnýlmaz þekilde ortaya koyuyordu. Uzun süredir devam eden ve Avrupa modernleþmesinin 04 ayrýlmaz bir yüzü olan kolonizasyon süreci de, 20. yüzyýlda giderek yaygýnlaþan baðýmsýzlýk hareketleriyle, farklý, postkolonyal denilen sürece evriliyordu. Bu süreçte, kolonyal dönemi geride býrakmýþ ülkelerin geç modernleþme si, bu zamana deðin Avrupa merkezli olarak incelenmiþ modernleþme sürecinin ayrýlmaz bir parçasý haline geldi. Modernleþmenin, her toplumu doðru uygulanmasý durumunda ilerleteceðine ve mutluluða götüreceðine inanýlan, rasyonel ve ilerlemeci yönteme inancýný sonuna kadar benimsemiþ olan sosyalizmin yenilgisinin, komünist rejimlerin çözülüþünün de etkisiyle büyük ölçüde kabulü, evrensel bir umut ve kurtuluþa dair modern umutlara vurulan son ve büyük darbe oldu. Sanat ve Siyasi Eylem, Dönüþümler 20. yüzyýl boyunca sanat ve düþünce dünyasýnda yaþanan dönüþümler, özellikle postmodernizmin yükseliþiyle, dünyayý açýklama iddiasýndaki büyük anlatýlarý, sabit ve ulaþýlabilir bir gerçeklik anlayýþýný giderek geçersiz kýlarken, bunun sanata yansýmasý, yaklaþým ve yöntemlerde büyük bir çoðullaþma, buna baðlý olarak da belli akýmlar üzerinden takip edilemeyecek ve deðerlendirilemeyecek, çoðulcu bir sanat anlayýþýna doðru evrilme þeklinde oldu. Entelektüel ve sanatçýnýn öncülüðünde üretilen politik düþünce ve eylem de, bu dönemde ciddi dönüþümlerden geçti. Ýdeolojiyi en basit tanýmýyla alýr,sistemlerin kendilerini görünmez kýlmak yoluyla varlýklarýný ve meþruiyetlerini devam ettirmelerini saðlayan dünya görüþleri ve düþünme biçimleri olduðunu varsayarsak; sistemin etken aktörünün devletlerden piyasaya kaymasýnýn, muhalif düþüncenin ve sanatýn iþlevinde yol açtýðý sonuçlarý da düþünebiliriz. Toplumsal ilerlemeye olan inancýný, bundan türeyen pratikleri somutlaþtýran ve dayatan devlet hegemonyasýnýn, yerini serbest pazarýn ve sermayenin gevþek ama kaçýlamayan hakimiyetine býrakmasý, entelektüelleri ve sanatçýlarý toplumda, devletten baðýmsýz ve Barnbook un Antrepo daki iþinden bir görüntü (c) ÝKSV artmýþ bir ifade özgürlüðüne sahip yeni bir konuma taþýrken, bir yandan da, bu gruplarýn sermayeyle güçlenen ve kaçýnýlmazlaþan iliþkileri, daimi ve dikkatli sorgulamalarý gerekli kýldý. Daha önemlisi, sosyal süreçleri kavramsallaþtýrýr ve eleþtirirken, diðer yöntemlerden üstün, toplumu ve dünyayý daha doðru kavrayan bir yöntem iddiasýnda bulunulamaz hale gelmesi, entelektüel ve sanatçýlarýn yaratabileceði muhalif etkiyi büyük oranda nötralize etti. Bu yeni konumda, muhalefet edilecek olanýn dönüþümü (baskýcý devletlerden, küresel adaletsizliðe ve pazar hegemonyasýna doðru), yeni ve özgün muhalefet biçimleri üzerine düþünmeyi de kaçýnýlmaz kýlýyor. Sanatçýlarýn çizim, video, enstelasyon ve performans gibi pek çok tekniði harmanlayarak, kavramsal sorgulamalarý estetik hazzýn baþat unsuru haline getirdiði kavramsal sanat, iþleyiþi gereði, siyasal süreçleri sorgulamayý ve siyasal eylemlerle etkileþimi gündeminde tuttu, görülmemiþ olaný gösterme, yeni ve ufuk açýcý perspektifler sunma yetisini muhalif hareketlerin hizmetine vermeye önem verdi, bunun nasýl yapýlacaðýna dair belirsizliðe raðmen.

6 BÝENAL 05 Ýstanbul Bienaline Nasýl Yaklaþýlabilir? Farklý Adýmlarý Düþünmek Antrepo daki en ilgiyle beðenilen enstelasyonlardan, Lum un aynalý iþi. (c) ÝKSV Bir önceki bienale göre çok daha fazla eseri ve paralel etkinliði içine alan 10. Bienal in vesile olduðu büyüme, ciddi ve kapsamlý deðerlendirmeleri, tartýþmalarý da daha önemli hale getirdi. Yukarýda deðindiðimiz, sanat yoluyla küreselleþen dünyayý kavramaya ve dönüþtürmeye yönelik sorunlar, 10. Bienal in deðerlendirilmesinde ve tartýþýlmasýnda da büyük önem taþýyor. Bienalin bu doðrultudaki hedeflerinin küratörü Hanru tarafýndan formüle ediliþini ve iþlerin organizasyonu yoluyla hayata geçiriliþini yeterince deðerlendirmek bu yazýnýn sýnýrlarýný aþsa da, en azýndan üretim sürecine odaklanabilir ve ayný sürecin parçalarý olarak iç içe olmalarýna, aralarýnda sýnýrlar çizmenin imkansýzlýðýna raðmen, 10. Bienal in üretim sürecini farklý adýmlar üzerinden deðerlendirmeyi deneyebiliriz... Kavramsal Çerçeve Bir bienalin eleþtirisinde ve baþarýlý addedilmesinde diðer adýmlarýn eþdeðer belirleyiciliðine raðmen, ilk deðerlendirilecek unsur, öncel ve kurucu adým olmasý sebebiyle çizilen kavramsal çerçeve oluyor. 10. Ýstanbul Bienali modernleþme(ler)in küresel seyrini sorgulama ve alternatifler üzerine düþünme olanaðýný odaðýna alýyor. Bir yandan da Türkiye modernleþmesinin küresel modernleþme süreciyle iliþkisinin, hem bu süreci, hem de Türkiye nin ve Ýstanbul un sosyal ve kültürel geliþimini açýklamada önemli bir gözlem alaný olduðunu öneriyor; bu alana yönelen iþlere yer vererek Ýstanbul un tarihsel geliþimi ve bugünüyle yapýcý bir iliþki kurmayý deniyor. (Kilit bir soru, batýlý olmayan dünyanýn hala, liberal kapitalizmin sürüklediði ve Batýlý güçlerin tahakkümü altýndaki küreselleþmenin doðurduðu zorluklar karþýsýnda, daha paylaþýmcý ve özgürlükçü modernleþme ve modernlik modelleri izleyip izleyemeyeceði.) Bienal deðerlendirilmelerinde, kavramsal çerçeveyi, fazla genelleyici ve yüzeysel bir þekilde çatýlmýþ gören, açýklayýcýlýðýný ve önerdiði yöntemliðin uygulanabilirliðini sorgulayan eleþtiriler, az da olsa oldu. Tartýþma ve eleþtirinin büyük bir kýsmý ise, sunulan çerçevede Türkiye tarihinin deðerlendiriliþine, bazý akademisyenlerce verilen savunmacý bir reflekse, ve bu reflekse verilen cevaplara ayrýldý. Bu konudaki kýsýr tartýþmanýn ortaya çýkýþýnýn faydalarý oldu belki, ama bienali ve kavramsal çerçevesini daha kapsayýcý bir þekilde ve küresel koþullarla baðlantýlý olarak deðerlendiren, güncel sanata, sanat endüstrisine, ve bunlarýn Türkiye deki serüvenine dair hayati ve verimli yazýlarýn, tartýþmalarýn eksikliðinin unutulmasýnda da rol oynadý. Ýþlerin Üretim Süreci ve Seçimi Seçilen eserlerde, bienal vesilesiyle bir araya getirilmiþ, daha önce üretilmiþ iþlerin çoðunlukta olmasýna raðmen, sanatçýlarýn bienale ve temasýna özel olarak tasarladýklarý iþler de var, hatta yurtdýþýndan konuk olan sanatçýlarýn Türkiye de belli bir süre yaþayarak, bu süreçte ürettikleri iþleri de görmek mümkün. (Bu konuda yeterli bilgi almak mekanlarý gezerken mümkün olmasa da, bienal kataloðu bilgilendirici oluyor.)ýþleri deðerlendirirken, farklý üretim süreçlerine de göz önüne alan bir deðerlendirmeyi gerekli kýlýyor bu çeþitlilik. Özellikle AKM söz konusu olduðunda, iþlerin çoðunluðu, AKM ye yönelik Yakmalý ve Yakmamalý mý? temasý çerçevesinde, AKM, tarihi ve akýbeti üzerine süregelen tartýþmayla baðlantýlý olarak üretilmiþ. Bienal genelinde, akýlda kalýcý bulunan iþlerin, takipçiler ve eleþtirmenler nezdindeki sýnýrlýlýðýna raðmen, yaygýn görüþ, kabul edilebilir bir standardýn tutturulmuþ olduðu. Hoi-Chong un Antrepo için, Sulukule sakinleriyle bir arada ürettiði çalýþmadan görüntüler (c) ÝKSV Sergi Mekanlarýnýn Seçimi ve Organizasyonu, Bienal Organizasyonu Bienal temalarýyla baðlantýlý olarak, Ýstanbul un özgün modernleþme serüvenine tanýklýk eden mekanlarýn seçilmiþ olduðu görülüyor. Antrepo No.3, AKM, Ýstanbul Manifaturacýlar Çarþýsý ve Silahtaraða daki santralistanbul gibi mekanlarýn seçimi, þehrin devlet merkezli modernleþme tarihini, bunun þehir planlamasýna ve mekanlara yüklenen iþlevlere nasýl yansýdýðýna ve ne yönde deðiþtiðine dikkat çekiyor. Bu süreçte, bu mekanlara yeni bir iþlev ve görünürlük kazandýrýlmasý da saðlanmýþ oluyor. Her mekan, farklý bir tema etrafýnda seçilmiþ eserlere ev sahipliði yapýyor. Mekanlarýn seçiminde eleþtirilebilecek bir nokta ise, Antrepo daki iþlerin rahatsýz hale gelebilen iç içeliði, farklý iþlerin görsel ve iþitsel olarak birbirlerine müdahele etmesi ve deðerlendirme sürecini etkilemesi. Ciddi anlamda mekana özel diyebileceðimiz tek sergi olan AKM deki Yakmalý ve Yakmamalý mý? sergisinde sunulan iþlerin ve organizasyonun, AKM tarihi, geleceði ve iþlevine dair hedeflenen etkiyi, kavramsal yaklaþýmlarý ve perspektif zenginliðini sunmaktan uzak olduðu, AKM gibi baskýn bir mekanýn sunduðu olanaklarýn daha yaratýcý bir þekilde deðerlendirilebileceði de, bienal eleþtirilerinde dile getirilen bir baþka konu. Bienale dahil edilen, Gecegezenler ve diðer paralel projeler ise, uygulamada meydana gelebilen aksaklýklar ve gecikmelere raðmen, bienali þehre yaymak için güzel bir adým. (Bienale, sergi mekanlarýna, kavramsal çerçeveye ve bienal konusundaki tartýþmalara dair ayrýntýlý bilgi sayfasýndan alýnabilir.)

7 SERGÝ 06 Barýþý Düþledik Aslý Çetinkaya / Kasa Galeri Selim Birsel geçtiðimiz yaz Sidney Bienali nden döndükten sonra Yoko Ono yu 2007 de bir sergi için Kasa Galeri ye davet etme niyetinden bahsettiðinde, dürüstçe söylemek gerekirse içimden yok caným, Yoko Ono mu, daha neler derken, kendisine inandýrýcý olmaya çalýþarak harika bir fikir dediðimi hatýrlýyorum. Uzun süre küçük bir çevre içinde sýr olarak saklanan bu fikir Birsel in Sidney de Rus sanatçý Elena Kovylina nýn, 1964 tarihli Yoko Ono performansý Cut Piece i yeniden ele aldýðý/yorumladýðý Pick a Girl performansý sýrasýnda ortaya çýkmýþ. Sanatçýya ve koleksiyon küratörü Jon Hendricks e ulaþmada ilk kontaðý saðlayan, daha sonra serginin gerçekleþmesi için büyük emek harcayan, broþür metnini yazan Defne Ayas ýn, Mayýs ayýnda sergi kapsamýnda düzenlenen Yoko Ono panelinde diðer konuþmacý Ýstanbul Modern in direktörü David Elliott idi - yaptýðý sunumda da Ono nun bu iþinin birçok baþka sanatçý ve Ono nun kendisi tarafýndan da yýllar sonra tekrar yorumlandýðýný öðrendik. Yoko Ono yu kuþkusuz çoðu kiþi John Lennon ýn eþi ve belki de Beatles ýn daðýlma sebeplerinden biri olarak bilir ve belki bu yüzden de pek hoþ anmaz. Ancak kimisi için de Lennon Ono da sesinin eksik kýsmýný bulmuþtur, Ono dan sonra Lennon pop þarkýcýsýndan gerçek bir ozana ve politik figüre dönüþmüþtür. Her iki fikirde olanlar için de Ono nun sanatsal üretimi bu birlikteliðin getirdiði þöhretin gölgesinde kalmýþtýr. Oysa 1933 de Tokyo da varlýklý bir ailede doðan, felsefe ve müzik eðitimi gören daha sonra New York a yerleþen sanatçý, 1964 de Cut Piece performansýný gerçekleþtirdiðinde 70lerin beden sanatýnýn öncülerinden biri oluyordu. Sahnede, yüzü izleyiciye dönük, kýpýrdamadan oturan sanatçý izleyiciden gelip üzerindeki giysiden parçalar kesmesini ister. Giysisi parça parça azalýrken elleriyle kendini örtmeye çalýþýr. Birçok sanatsal, cinsel, ýrksal - güç iliþkisinin metaforu olarak okunabilecek bu iþteki eylemsizlik 60 larýn sonlarýnda, Lennon la Vietnam savaþý karþýtý, ve daha geniþ barýþ kampanyalarýnýn da anahtar tavrý oldu. Bagism açýklamalarý ve birer hafta süren Bed-in For Peace eylemlerinde de þiddete, savaþa karþý bu pasifist ýsrar göze çarpar Aralýk ayýnda onbir þehirdeki billboard lara bir Noel kutlama ilaný verirler: "War is Over! If You Want It - Happy Christmas From John and Yoko".

8 07 Yoko Ono Sanatsal akýmlar karþý akýmlar açýsýndan en verimli dönem olan 60 larýn ortasýnda New York a geldikten sonra Fluxus hareketine katýldý. Bu hareket besteciler, sanatçýlar ve tasarýmcýlardan oluþan, disiplinlerarasý ayrýmlarý gözetmeyen, farklý sanatsal medyayý bir arada kullanan gevþek bir uluslararasý sanat aðý olarak tanýmlanabilir. Adý akmak anlamýna gelen Latince bir kelimeden türetilen Fluxus, hayattaki ve sanattaki sürekliliði ve deðiþimi ifade eder. Bu kavrayýþa göre sanat eseri de tamamlanmýþ bir çalýþma deðil, sürekli deðiþen ve her zaman ucu açýk bir süreçtir. Genel olarak Fluxus un çýkýþ noktasýnýn besteci John Cage in araþtýrdýðý kavramlar sanatta tesadüf, sessizlik, enstrümanlarýn sýradýþý kullanýmý, Zen Budizmi gibi - ve 1950lerde ortaya attýðý deneysel müzik kabul edilir de New York AG Gallery de ilk Fluxus etkinliðini ve ertesinde Avrupa da ilk Fluxus festivallerini düzenleyen hareketin kurucusu ve teorisyenidir. Grubun ilk üyeleri arasýnda Joseph Beuys ve Nam June Paik de vardýr. Biricik ve kutsal sanat yapýtý fikrine karþý, kutular içinde düzenlenmiþ kartpostallar, yazýþmalar, oyunlar ve fikirlerin Fluxus eserlerini oluþturduðu görülür. Fluxus, 20.yy ýn avangart hareketlerinden Dada (yerleþik modernist sanat yapýsý ve iþleyiþine karþý olmasý, disiplinlerarasý ortaklýklar kurmasý açýsýndan) ve Sürrealizm (sanat üretiminde deneyime odaklanmasýyla) ile paralellikler kursa da, sanat ve hayatýn birleþtirilebilirliði ve gelecek fikri açýsýndan nihilist Dada dan daha iyimser ve umutlu, izleyicinin iþin üretim sürecine katýlýmýyla Sürrealizm den farklý bir deneyim fikrine yakýndýr ve bu iki tarihsel akýmýn aksine kuvvetli politik bir angajmaný olmayan bir harekettir. Öncesindeki Happening ler ve sonrasýndaki kavramsal sanat¹ akýmlarýyla yakýn iliþkili görülebilir. Yoko Ono nun Fluxus ve Kavramsal Sanat akýmlarý içinde yer alabilecek önemli bir iþi de talimatlardan oluþan kitabý Grapefruit. Ýlk olarak 1964 yýlýnda basýlan bu kitapta gerçeküstü, Zen inanýþýna yakýn, okuyucunun zihninde gerçekleþtirilecek talimatlar yer alýr: Saklambaç iþi: Herkes evine daðýlana kadar saklan. Herkes seni unutana kadar saklan. Herkes ölene kadar saklan. Ýnsanlarýn resimlerini kopyalamasýna veya fotoðraflamasýna izin ver. Orijinalleri yok et. Yoko Ono nun Kasa Galeri deki Açýk Þehir ismini verdiði sergisi dokuz yerleþtirme ve iki hafta boyunca Ýstanbul un bir kaç noktasýnda görülebilecek billboard afiþlerinden oluþuyordu. Daha önce ve halen dünyanýn baþka kentlerinde, yerel dillerde asýlý bulunan basit ve doðrudan Imagine Peace/Barýþý Düþle sloganý mutlulukla öðreniyoruz ki, yoldan geçen birine þöyle hissettirmiþ: Sað birleþmiþ sýra soldaymýþ, 1 Mayýsta boyumuzun ölçüsünü þehircene almýþýz, þeriatmýþ, darbeymiþ, düþünmemeli sadece çalýþmalýymýþýz, Türkiye ymiþ, dünyaymýþ derken karanlýða sürüklenen ruhumu aydýnlatan, görüldüðü anda güneþ açmýþ hissi yaratan Yoko Ono dileði. ²- Galerideki dokuz yerleþtirmeden, Sky TV ve Mend Peace ilk olarak 1966 yýlýnda gösterilen Ono nun erken dönem þiirsel ve meditatif iþlerindendi.. Ex It hayatýn döngüsel yenileniþine, Onochord seni seviyorum sözünün sihirine, We re All Water eþitliðe ve bunun ironisine Ono nun hala açýk yüreklilikle inandýðýný gösteriyordu. Imagine Peace ve Wish Tree ise iyimserlikle ve iyi niyetle, haritalarýn üzerine biraz kuvvetlice basýlan umut ve sevgi sözleri taþýyan stampalar ve sýkýca baðlanan dileklerle insanlarýn dünyayý daha iyi bir yer yapabileceðini düþünüyor ve buna katýlmamýzý bekliyordu. Fluxus tavrýna uygun þekilde tüm bu iþler birer fikir ve talimat olarak galeriye geldi ve burada tekrar kuruldu/yapýldý ve ziyaretçilerin katýlýmý ile her gün deðiþti. Tüm bu iþleriyle Ono, barýþ, umut ve eþitlik kavramlarýný, kimine göre - ziyaretçi defterine imzasýz olarak düþülen a bit too nice (biraz fazla hassas, hoþ ve iyimser) yorumundaki gibi - ütopik ve naif bir çabayla iþlemeye devam ediyor.

9 Yoko Ono Sergisi Yoko Ono tarafýndan sergi boyunca toplam on kez çaldýrýlan telefonu açabilen þanslý ziyaretçiler ise kendisiyle kýsa süre de olsa sohbet etme olanaðý buldular. Serginin son gününde çalan telefonu açan genç bir üniversite öðrencisi, heyecan dolu konuþmasýnýn ardýndan, sanki bambaþka bir zamandan baþka bir dünyadan arayan biriyle konuþuyormuþ gibi hissettiðini söylüyordu. Belki Yoko Ono gerçekten de dünya barýþýnýn mümkün olduðuna ve daha bir çok baþka þeye daha kuvvetli inanýlan, deðiþim ve umut ruhunun hüküm sürdüðü bir çaðdan bize seslendi. Yoko Ono ya eserleri aracýlýðýyla ev sahipliði yapabildiðimiz için büyük mutluluk ve gurur duyduk. Sergi destekçisi Garanti Bankasý na ve serginin gerçekleþmesinde emeði geçen Sabancý Üniversitesi çalýþanlarýna ve tüm ziyaretçilere de teþekkürlerimizi sunarýz. (1)Fluxus hareketinin modernizm ile postmodernizm arasýndaki pozisyonunu tartýþan, ortaya çýkýþ koþullarýna özetle deðinen bir yazý için Hasan Bülent Kahraman ýn Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri isimli kitabýna bakýnýz. Syf (2) barisi dusle 08

10 ETKÝNLÝK 09 Köþe Bucak Bilim ve Ýlhan Koman Defne Üçer / Temel Geliþtirme Direktörlüðü Eðitim Projeleri Sorumlusu Köþe Bucak Bilim toplantýsý için hareketlenmemiz yeni yýlýn ilk aylarýnda Ali Alpar ýn odama gelip Bu bahar, fen öðretmenlerine yönelik eðlenceli, keyifli bir toplantý düzenleyelim istiyorum demesiyle baþladý ve 2 Haziran Cumartesi günü yaklaþýk 22 farklý okuldan 60 kadar fen ve matematik öðretmeninin katýlýmýyla gerçekleþti. Oldukça keyifli geçen toplantýmýzda neler oldu sizlerle de paylaþalým istedik. Güne, üniversite derslerinden biri olan Doða ve Bilim den bir örnekle baþladýk. Doða ve Bilim dersinin ilk döneminde fizik konularý iþleniyor. Mümkün olduðunca tarihsel bir yaklaþýmý olan derste, bilim adamlarýnýn sormuþ olduðu en temel sorular ve bu sorulara bilimsel metodla bulunan cevaplar üzerinde duruluyor. Bu sorularýn biri de 20. yüzyýlýn baþlarýnda bilimadamlarý atomun sýrlarýný çözmeye çalýþýrken ortaya çýkmýþt. Atomu oluþturan parçacýklarýn arasýndaki etkileþim, gök cisimleri arasýndaki etkileþime çok benzediðinden, bilimadamlarý gök cisimlerinin oluþturduðu sistemler hakkýnda bildiklerinden yola çýkarak birçok sonuç elde edebiliyorlardý. Ancak hep temel bir soru cevapsýz kalýyordu: Gök cisimlerinin oluþturduðu sistemler herhangi bir büyüklükte olabiliyor. Peki atomun büyüklüðü neden hep ayný?. Ali Alpar, Köþe Bucak Bilim in ilk konuþmasýnda bu sorudan yola çýkarak kuantum mekaniðinin doðuþundan ve atomun yapýsýndan bahsetti. Ersin Göðüþ konuþmasýnda yýldýzlarýn yaþam hikayesini anlattý. Yýldýzlar, uzayda gaz ve toz bulutlarýnýn öbeklenmesi sonucunda oluþuyorlar. Yýldýzlarýn enerjisi, içlerinde bulunan elementlerin füzyon (kaynaþma) tepkimesine girmesi sonucunda ortaya çýkýyor. Hafif elementlerin kaynaþýp daha aðýr elementler ortaya çýkarmasý süreci milyar yýllýk bir zamanda gerçekleþiyor ve çekirdek tepkimesini saðlayacak nükleer yakýtlarý bitince yýldýzlar bir patlamayla yaþamlarýný tamamlýyorlar. Ersin Göðüþ, yýldýzýn ömrünü tamamladýðýnda meydana gelen patlama sonunda, uzaya yayýlan maddenin nasýl yeni yýldýzlarýn oluþumuna kaynak saðladýðýndan ve doðanýn heyecan verici döngüsünden bahsetti. Ayrýca evrende bulunan hidrojen ve helyumdan daha aðýr elementlerin sadece yýldýzlarýn yaþamý sýrasýnda, çekirdek tepkimeleri sonucu ortaya çýkabildiðini vurguladý. Etkileyici fotoðraflarla süslü bu sürükleyici yaþam hikayesi, öðretmenlere derslerinde kullanabilecekleri birçok kaynak gösterdi. Toplantýda bilginin buluþa dönüþmesinin örneklerini de görme fýrsatý bulduk. Geçen sene, Ýnegöl Koç Ýlköðretim okulunda 5. sýnýf öðretmeni olan Kenan Eroðlu nun öðrencileri, bir kar küreme makinesi tasarlamýþlar. Öðrencilerin fikirleriyle ortaya çýkan bu makine, kürediði karlarý yolun kenarýna atmak

11 sabancý üniversitesi / dergi 10 yerine, eritip daha sonra rögara boþaltýlmak üzere bir haznede topluyor. Tasarlanan makinenin çalýþan oyuncak bir prototipi yapýlmýþ bile. Öðrenciler yaptýklarý makineyi hem Ýnegöl Belediye Baþkaný yla paylaþmýþlar hem de patent almak üzere giriþimde bulunmuþlar. Kenan Eroðlu Hal Deðiþiminden Patente Yolculuk baþlýklý konuþmasýnda, öðrencilerin her aþamasýnda çok keyif aldýðý belli olan bu macerayý anlattý. Ayrýca Kenan Bey in öðrencilerinin yapmýþ olduðu kapaðý açýlýnca ýþýk yanan kutu, pille çalýþan gýrgýr, pilli spagetti çatalý, serinleticili mikrofon gibi birçok buluþ da standlarda sergilendi. Bir süredir Toplumsal Duyarlýlýk Projeleri (TDP) ile üniversitemizde aðýrlýklý olarak birinci sýnýf öðrencilerinin almakta olduðu Proje 102 dersi kapsamýnda yapýlan bazý projeler iþbirliði içinde yürütülüyor. Proje 102 çerçevesinde tasarlanan, ilköðretim-lise programýyla tuyumlu deney veya oyun þeklindeki fen uygulamalarý TDP kapsamýndaki okullara götürülüyor ve buradaki öðrencilerle paylaþýlýyor. Bu uygulamalarýn püf noktasý, ucuza maledilebilmeleri, kolayca yapýlabilmeleri, eðlenceli ve/veya görsel olarak etkili olmalarý. Öðrencilerimizin yýllar içerisinde tasarlamýþ ve hayata geçirmiþ olduðu bu uygulamalarý, gitgide daha yaygýn olarak öðretmenlerle paylaþmaya ve yaygýnlaþtýrmaya çalýþýyoruz. Köþe Bucak Bilim toplantýsý bu anlamda da çok faydalý oldu. Toplantýya gelen öðretmenlerle hem bu çalýþma modelini hem de öðrencilerimizin tasarladýðý uygulamalarý paylaþma fýrsatýný bulduk. Cumartesi günü olmasýna aldýrmadan toplantýmýza katýlan öðrencilerimiz Saper Þahbaz, Berk Baðatur, Mert Gülhan, Ozan Erdem, Meriç Köseler, Duygu Sanaç, Sena Döver, Zeynep Uyar, Merve Hamzaoðlu, CansuYýlmaz, Ayþe Baþkaya, Enes Molu, Aslý Aladað, Can Tunca ve Belgin Acar yemekten sonra verdiðimiz uzun kahve molasýnda, koridorlar boyunca kurulmuþ standlarda deney ve oyunlarý sergilediler. Bu sayede öðretmenler uygulamalarý kurcalama ve kendi benzer çalýþmalarýný paylaþma fýrsatý da buldular. Köþe Bucak Bilim deki bir baþka aktivite ise forum tiyatroydu. Yazar ve eðitimci Nihal Kuyumcu, SU oyuncularýndan Kürþat Gürbüz, Ömercan Güldal, Barýþ Gündüz, Çetin Suyabatmaz, Aybike Turan, Can Leloðlu ve Ezgi Tekin le çok eðlenceli bir oyun sergiledi. Oyunda, ÖSS den baþka bir þey düþünmeyen ve fizikten fazla hoþlanmayan öðrenciler, öðrencileri hizaya sokamadýðý için sinirli bir müdür ve çocuklarýnýn fizik dersindeki düþük performansýndan dolayý suçlayýcý bir anne-baba arasýnda kalmýþ bir lise son sýnýf fizik öðretmeninin baþýndan geçenleri canlandýrdýlar. SU oyuncularýnýn performansý çok baþarýlýydý. Oyun sonunda Nihal Kuyumcu nun seyirci öðretmenlerimize Siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? sorusunu sormasý ve elini kaldýran her öðretmeni oyuna katýlýp bir çözüm üretmesi için sahneye davet etmesi, hepimize eðlenceli anlar yaþattý. Hedeflediðimiz gibi eðlenceli ve keyifli geçen günün kapanýþ konuþmasýný da Tosun Terzioðlu yaptý. Tosun Bey konuþmasýnda, insanoðlunun denizde yön bulmak için matematik, astronomi ve teknolojiyi nasýl kullandýðýndan bahsetti ve zamanýnýn en zor problemlerinden biri olan denizde boylam bulma problemine çözüm arayýþýnýn ilginç hikayesini anlattý de Ýngiliz Parlementosu, gemilerin boylam tayin edemedikleri için kaybolmalarýna veya korsanlara yem olmalarýna bir son vermek için boylam problemini çözene sterlin ödül vadediyor. Ödül birçok ilginç fikrin ortaya çýkmasýna sebep oluyor ve sonunda John Harrison isimli bir saat imalatçýsý denizde yeterince hassas çalýþabilen bir saat yaparak problemi çözüyor [1]. Bilim, Teknoloji ve Denizler baþlýklý bu konuþmanýn sonunda herkesin yüzündeki memnuniyeti görmek mutluluk vericiydi.

12 11 Ýlhan Koman ve Sonsuzluða Sergisi Ýlhan Koman 1921 de Edirne de doðdu. Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ni bitirdi. Ýlk sergisini 1948 de Paris te açtý. Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Stockholm-Konsfack Sanat ve Tasarým Üniversitesi nde öðretim üyeliði yaptý. Ýstanbul, Paris, Brüksel ve Stockholm de yaþadý ve 1986 da Stockholm de öldü. Stockholm deki son 20 senesini M/S Hulda isimli bir teknede yaþayarak geçirdi. Sanatçýnýn oðlu Ahmet Koman ve gelini Fany Elisa Torre bu sene AB 7. Çerçeve Programý kapsamýndaki Toplumda Bilim konulu projelere M/S Hulda yý Stockholm den Ýstanbul a getirmek üzere bir öneri hazýrladýlar. Umuyoruz Sabancý Üniversitesi nin de ortaklarýndan olduðu bu öneri kabul edilir ve Hulda, 10 farklý Avrupa ülkesindeki sanat ve bilim etkinliklerine katýldýktan sonra 2010 da Ýstanbul a ulaþýr. Ýlhan Koman ýn bilim ve sanat ortaklýðýný ortaya çýkaran eserleri, hem görsel hem de fikirsel olarak çok etkileyici. Sanatçýya göre sanat, doðanýn görünen yüzünün yansýmasý olduðu sürece gerçekten uzaklaþýyor.[2] Dolayýsýyla Ýlhan Koman ýn eserlerinin bir çoðu soyut heykeller. Sanatçý ayrýca, yaþamý boyunca ilgi duyduðu mekanik prensiplerini kullanarak iþlevli bir takým eserler de hayata geçirmiþ. Ýþte bu özelliklere sahip Ýlhan Koman heykellerini Köþe Bucak Bilim kapsamýnda Sabancý Üniversitesi ne getirmek fikri hepimizi çok heyecanlandýrdý. Ýlk iþ olarak Ahmet Koman la iletiþime geçtik, sergiye Sonsuzluða, 2p serisi, Hiperform ve Rotor isimli eserleri getirmeye ve serginin ismini de Sonsuzluða koymaya karar verdik. Wieslaw Zaremba nýn yardýmlarýyla SSBF Sanat Galerisinde 21 Mayýs - 2 Haziran günleri arasýnda yerimiz ayrýldý, Aslý Narin posterimizi hazýrladý. Ahmet Koman la tanýþmak ve onunla çalýþmak çok güzel bir tecrübeydi. Babasýnýn heykellerinin üzerine titriyor ve onlarý büyük bir özenle sergiliyor. Serginin 21 Mayýs taki açýlýþýndan önceki cumartesi günümüzü SSBF Sanat Galerisi nde Salih Ay, Sena Arcak, Ali Alpar, Ahmet Koman, Koman Vakfý ndan Kaya Hoþtaþ ve Reþat Kýzýlkurtlu nun nakliye ekibiyle birlikte geçirdik. Herkes iþin bir ucundan tuttu. Bütün paneller, ýþýklar ve heykeller keyifle yerleþtirildi, çýkan sorunlara güle eðlene çözümler bulundu. Ahmet Koman sergiyle ilgili katkýlarý bir yana, Köþe Bucak Bilim de bir konuþma yapmayý da seve seve kabul etti. Ahmet Koman ve Tevfik Akgün ün toplantýdaki konuþmasý görülmeye deðerdi. Sergide bulunan p serisi, Hiperform gibi heykellerin yapýlýþ prensiplerini gösterdiklerinde, bir sýnýf dolusu yetiþkinin eliþi kaðýtlarýný þekilden þekle sokmaya çalýþmalarýný izlemek de oldukça keyifliydi. Ýlhan Koman ýn Sonsuzluða sergisinde bulunan bütün eserler metal plakalar kullanýlarak yapýlmýþ. Ýki boyutlu bir malzemeden geliþtirilmiþ üç boyutlu formlarda boþluklar, sýnýrlar ve formlarýn hareketliliði temel öðeleri oluþturuyor. Hiperform isimli eser, sergi boyunca SSBF nin merdiven aralýðýnda sergilendi yýlýnda yapýlmýþ bu eser, uzun kenarý kýsa kenarýnýn 4 katý olan metal bir plakanýn bükülmesiyle oluþturulmuþ. Ýlhan Koman hiperformu kendi kelimeleriyle þöyle açýklýyor [3]: Silindirin topolojik eþdeðeri olan hiperform adýnda bir form üzerinde çalýþýyorum... Hiperform çevresi yüksekliðinin dört katý olan bir silindir olarak düþünülebilir. Silindirin kenarýndaki bir p noktasý 360 derece yapacak þekilde bükülerek elde ediliyor. (Þekil 1 [1]) Þekil 1 Hiperformun uzunluðu þekildeki AB uzunluðuna denk geliyor ve Ö 5 kere baþlangýçtaki dikdörtgenin kýsa kenarý kadar oluyor. Þekil 2

13 12 p serisi isimli eser, yýllarý arasýnda ortaya çýkmýþ ve dokuz parçadan oluþuyor. Heykellerin isimleri sýrasýyla: p + 1/8 p, p + 1/4 p, p + 1/2 p, p + 3/4 p, 2p, 3p, 4p, 5p ve p+p+p+p+p+.. Ýlhan Koman bu heykelleri yaparken dairesel bir metal plakadan yola çýkmýþ ve dilimler ekleyerek üç boyutlu formlar oluþturmuþ. Bu formlarýn hiç birinde dairenin yarýçapý deðiþmiyor fakat formu oluþturan yüzey geniþliyor. Daire þeklindeki bir plaka yarýçapý boyunca kesilip, kesik kenarlarý birbirinden Þekil 2 deki gibi ayrýldýðýnda, form üç boyutlu hale geliyor. Dairenin çevresinin p kadar olduðunu düþünürsek, dairenin 1/8 i büyüklüðünde bir dilim eklendiðinde p+ 1/8 p, dairenin 1/4 ü, 1/2 si veya 3/4 ü kadar dilimler eklendiðinde ise p+ 1/4 pi, p + 1/2 p ve p + 3/4 p isimli eserler ortaya çýkýyor. Ýlhan Koman ýn p serisindeki heykellere dilimlerin ekleme noktalarý o kadar belli belirsiz ki bazýlarýnda kaynak iþi olduðuna inanmak zor. p serisinin sýradaki heykelleri 2p, 3p, 4p ve 5p. Tahmin edebileceðiniz gibi bu heykellerde de sýrasýyla 2, 3, 4 ve 5 adet tam dairesel metal plaka kullanýlýyor. p+p+p+p+p+.. serinin son parçasý ve görsel olarak en etkileyici olaný. Ýlhan Koman ýn hayalinde p+p+p+p+p+.. formunu insanlarýn ortasýnda durabilecekleri kadar büyük inþa etmek varmýþ fakat ne yazýk ki bunu gerçekleþtirememiþ. [4] Þekil 3 Sergideki diðer bir heykel de Ýlhan Koman ýn 1970 lerdeki alternatif enerji arayýþlarý sýrasýnda icat ettiði hareketli ve esnek yüzeylere örnek olan rotorlardý. Komanrotor olarak da bilinen rotorlar rüzgârgülü olarak üç, beþ ve yedi býçaklý olarak tasarlanmýþ. Býçaklarýn her biri birbirine eklenmiþ dört adet metal plakadan oluþuyor. Rotorlarýn özelliði rüzgârýn þiddetine göre þekil deðiþtirmeleri. Öyle ki, yavaþ dönerken býçaklarý en fazla rüzgâr alacak þekilde açýk bir konumdayken, rüzgâr þiddetlendikçe rotorlar Þekil 3 deki gibi kýsýlýyor, bu sayede bir fýrtýnada kýrýlma olasýlýklarý da azalmýþ oluyor. Þekil 4 Sergiye adýný veren Sonsuzluða isimli eser, uçurtma kuyruðu prensibini kullanarak tasarlanmýþ. Þekil 4 deki gibi kesilmiþ metal plakalardan oluþuyor. Sonuçta ortaya çýkan form gerçekten çok etkileyici. Orijinali sergilere taþýnamayacak kadar kýrýlgan olduðundan, sergiye getirilen Sonsuzluða, pirinçten yapýlmýþ yaklaþýk 1,5 metre uzunluðunda bir maketti. Bu sene içinde titanyumdan yapýlmýþ, 6 metre uzunluðunda bir Sonsuzluða heykeli, Bilgi Üniversitesi nin çaðdaþ sanat müzesi Santral Ýstanbul un bahçesine inþa edildi. Stockholm de Ýlhan Koman ýn asistanlýðýný yapmýþ olan Marco Veschetti ve Koman Vakfý nýn hayata geçirdiði projenin açýlýþý 10. Ýstanbul Bienali kapsamýnda yapýldý. Ýlhan Koman ýn Sonsuzluða dýþýndaki baþka birçok heykeli de, ön plandaki yalýn güzellikleri arkasýnda bir sonsuzluk hissini de uyandýrýyor. Ýlhan Koman heykelleri þüphesiz, doðayý görünen yüzünün ötesinde yansýtmayý baþarýyor. [1] Dava Sobel, William J.H. Andrewes, Boylam, TÜBÝTAK Yayýnlarý, 2004 [2] Ezgi Bakçay, Yaratýcý Aklýn Keþifleri, Marmara Universitesi, Heykel Bölümü, Master tezi, 2005 [3] Ýlhan Koman and Françoise Ribeyrolles, On My Approach to Making Nonfigurative Static and Kinetic Sculpture (Figuratif Olmayan Hareketli ve Hareketsiz Heykellere Yaklaþýmým Üzerine) Leonardo, vol 12, p 1-4, [4] Tevfik Akgun, Ergun Akleman and Ahmet Koman, Developable Sculptural Forms of Ilhan Koman (Ýlhan Koman ýn Geliþtirebilir Heykelsi formlarý), Bridges, London, Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture / Conference Proceedings, Tarquin Publications, London (UK), 2006

14 sabancý üniversitesi / dergi 13

15 MEZUNÝYET Mezunlarý Pýnar Ýlik - Kültürel Çalýþmalar Mezunu 2007 Merve Tuðçe Þahin - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði 2. Sýnýf Öðrencisi 8. Yüksek Lisans ve 5. Lisans mezunlarýnýn diplomalarýný aldýðý 2007 Mezuniyet Töreni büyük bir coþku içinde gerçekleþti. Ýki gün süren etkinliklerde, mezuniyet sýnýfýnýn yaný sýra, davetliler ve tüm Sabancý Üniversitesi ailesi biraradaydý. Mezuniyet etkinlikleri, sadece mezun olacak öðrencileri ve ailelerini deðil, tüm akademik personeli de yakýndan ilgilendiriyor. Çünkü iki gün süren etkinliklerin hazýrlýklarý Kasým ayýnda baþlýyor. Öncelikle mezuniyet sýnýfý temsilcilerinin seçilmesiyle baþlayan süreç, o sene kapanýþ konferansýný verecek olan kiþiyi belirlemekle devam ediyor. Bir yandan yýllýklarýn hazýrlanmasý, kepli ve cübbeli fotoðraf çektirmenin heyecaný, gelecek planlarýný oluþturmanýn paniðiyle birleþiyor. Bu nedenle de, hazýrlýk süreci ve son sýnýf, göz açýp kapayýncaya kadar son buluyor. Genel olarak iki gün süren mezuniyet etkinliklerinin ilk günü, diploma töreni provasýyla baþlýyor. Provayý fakültelerin düzenlediði veda partileri ve kapanýþ konferansý takip ediyor. Konferans sonrasýnda Mezunlar Tuðlasý nýn yerleþtirilmesi ve ardýndan düzenlenen kokteyl ile birinci gün sona eriyor. Ýkinci gün ise akademik yürüyüþle baþlýyor. Diploma töreni ve veda kokteyliyle, mezuniyet etkinlikleri son buluyor. 1. Gün: 29 Haziran 2007, Cuma Ýlk gün etkinlikleri te amfitiyatroda prova için toplanýlmasýyla baþladý. Ertesi gün gerçekleþtirilecek törene katýlabilmek için provaya katýlmak zorunluydu. Bu nedenle gün, kayýt listelerinin imzalanmasý ve yürüyüþ planýnýn daðýtýlmasýyla devam etti yazý çok sýcak geçmesine raðmen, o gün hava kapalýydý. Serin hava, kalýn cüppelerin içindeki öðrenciler için büyük bir þans oldu. Provada ertesi gün yapýlacak olan akademik yürüyüþün þekli ve oturma düzeni anlatýldý. Kapanýþ Konferansý konuþmacýsý Herkül Millas da büyük bir coþku ve heyecan içinde bu provayý takip etti. Sýra fotoðraf çekimine geldiðinde, sayýn Millas da kendi makinesiyle toplu fotoðraflar çekti. Prova, keplerin havaya fýrlatýlmasýyla son buldu. Günün ikinci adresi, fakültelerin kendi öðrencileri için düzenlediði Fakülte Veda Partileri ydi. MDBF Veda Partisi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi (MDBF) nin veda partisine öðrencilerin katýlýmý azdý. Fakülte binasýnýn lobisinde yapýlan partide müzik yayýný yoktu. Ayný zamanda yiyecek ve içeceklerin azlýðý da mezunlarda hayal kýrýklýðý yarattý. Bu eksiklikler öðrencilerin ilgisini fakültenin bünyesindeki programlarý tanýtmak için hazýrlanan kitapçýk ve broþürlere yöneltti. MDBF öðretim üyelerinin de partiye katýlým oraný oldukça düþüktü. Bazý programlardan hiçbir öðretim üyesinin partide bulunmamasý, son günlerini hocalarýyla birlikte geçirmek isteyen mezunlarý hayal kýrýklýðýna uðrattý. Atmosferin çok sakin olmasý, mühendislik öðrencilerinin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin veda partisine yönlendirdi. Bu nedenle MDBF de yapýlan parti oldukça kýsa sürdü.

16 SSBF Veda Partisi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) bahçesinde yapýlan parti ise oldukça renkli ve iyi hazýrlanmýþtý. Müzik yayýnýnýn yaný sýra, özenle hazýrlanmýþ kokteyl masalarýnda muazzam bir yiyecek ve içecek servisi vardý. Öðrencilerin, velilerin ve öðretim üyelerinin katýlýmý da oldukça yüksekti. Zaman geçtikçe mühendislik öðrencilerinin de SSBF partisine katýlmasýyla ortam daha da keyifli bir hal aldý. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin yüzlerine bakýldýðýnda, herkesin hayatýndan çok memnun olduðu gözüküyordu. Partiye katýlan pek çok kiþi sohbete dalýp, Kapanýþ Konferansý na gecikti. Bu da konferansýn hedeflenen saatten daha geç baþlamasýna neden oldu. SSBF öðrencileri iyi organize edilmiþ bu partiden dolayý sýk sýk mutluluklarýný dile getirirken, MDBF öðrencileri ise bir kez daha SSBF yi kýskandý. Kapanýþ Konferansý Herkül Millas 2007 Mezunlarý için kapanýþ konferansýný Herkül Millas verdi. SGM de gerçekleþtirilen Ayrýmcýlýk ve Saðlýðýmýza Zararlarý konulu konferansýn 15 baþýnda çok heyecanlý olduðu gözlenen Millas, eþitliðin bozulduðu durumlarda haksýzlýðýn doðduðunu ifade etti. Millas, konuþmasýnda, milliyetçi önyargýlar ve bunun getirdiði ayrýmcýlýða da deðindi. Ayrýmcýlýðýn bir kimlik sorunu olarak karþýmýza çýktýðýný belirten Millas, insanlarý dýþladýkça kendimizi de dýþladýðýmýzý ve kendimizi yalnýzlaþtýrdýðýmýzý vurguladý. Ayrýmcýlýðýn hem uygulananý ezdiðini, hem de uygulayaný yoksullaþtýrdýðýný belirtti. Konferansýn sonunda rektörümüz Prof. Dr. Tosun Terzioðlu ve Mezuniyet Sýnýfý temsilcileri, Herkül Millas a anlamlý bir armaðan verdi. Millas a, 1884 yýlýnda Ýstanbul'da bir Ermeni Matbaasýnda, Yunan alfabesi ile Türkçe basýlmýþ bir Kitab-ý Mukaddes hediye edildi. Kapanýþ Konferansý nýn ardýndan yeni adres Mezunlar Rýhtýmý ydý. Mezuniyet Sýnýfý Temsilcileri, 2007 Mezunlar Tuðlasý ný yerleþtirdi. Ardýndan gerçekleþtirilen kokteyl ise, katýlan herkes için son derece eðlenceli geçti. Program gecenin erken saatlerinde sonlansa da, belki de son kez biraraya gelen mezunlar saatlerce kokteyl alanýnda oturmaya devam etti. Gözyaþlarýyla sonlanan gece de, hem mezun oluyor olmanýn sevinci, hem de Sabancý dan ayrýlýyor olmanýn burukluðu vardý. Herkül Millas

17 16 2. Gün: 30 Haziran 2007, Cumartesi Beklenen tören için saat de amfitiyatronun kapýlarý açýldý Yerlerini alan veliler, törenin baþlamasýný büyük bir heyecan içinde beklediler. Saat u gösterdiðinde, öðrenciler ve akademisyenler, Ayhan Sicimoðlu ve Latin All Stars grubunun melodileriyle Akademik Yürüyüþ e baþladýlar. Öðrencilerin yerlerini almasýndan sonra rektörümüzün içeri girmesi ve öðrencileri Ýstiklal Marþý na davet etmesiyle tören baþladý. Programýn ilk dakikalarýnda, Mütevelli Heyeti Baþkaný Güler Sabancý ve Rektörümüz Prof. Dr. Tosun Terzioðlu birer konuþma yaptý. Konuþmalarý dinlemeye çalýþan mezun yakýnlarý, sýk sýk tören programýný gözden geçirerek diplomalarýn verilmeye baþlanacaðý anýn gelmesini büyük bir heyecanla bekledi. Yüksek lisans mezunlarý adýna Elektronik Mühendisliði ve Bilgisayar Bilimi Programý'ýndan Hüseyin Ergün, lisans mezunlarý adýna da Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Programý ndan Firuze Okyay birer konuþma yaptý. Yüksek Lisans diplomalarýnýn verilmesinin ardýndan, eski mezunlar adýna Mezunlar Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 mezunu Mert Özsöz konuþtu. Mert Özsöz ün konuþmasý hem öðrencilerin, hem de velilerin keyifle dinlediði bir konuþma oldu. Konuþmalar ve diploma takdimleri arasýnda, Ayhan Sicimoðlu & Latin All Stars müzik topluluðunun gösterdiði performans, baþta mezunlar olmak üzere amfitiyatroda bulunan herkesi coþturdu. Diplomalarýný almayý bekleyen heyecanlý topluluk, bir yandan dans ederken, bir yandan Meksika dalgasý yaparak eðlendi. Bu coþkuya öðretim üyelerinin ve bazý mezun ailelerinin katýlmasýyla eðlence doruða çýktý. Törende Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi nden 255, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi nden 131, yüksek lisans programlarýndan 121, doktora programýndan 9 öðrenci olmak üzere toplam 516 öðrenci diploma aldý. Amfitiyatrodaki en büyük coþku, SSBF öðrencileri diplomalarýný alýrken yaþandý. Programýn sonlanmasýna az bir süre kalmýþken kýrmýzý halýya çýkan SSBF öðrencileri, birbirlerine destek oldular ve coþkulu bir tezahürat yaptýlar. Herkes diplomasýný aldýktan sonra, müzik grubunun çaldýðý Hasta Siempre isimli parça, aslýnda mezuniyetin bir devrim niteliði taþýdýðýný da anlatýyordu Kepler havaya atýldýktan sonra, Küba lý bir dansçýnýn Güler Sabancý yý dansa kaldýrmasý, eðlenceyi ve coþkuyu doruða çýkardý. Neþeli danslarýn sonunda, meþaleler ile Mezunlar Rýhtýmý ndaki kokteyl için yürüyüþ baþladý. Tüm davetlilerin, ailelerin, öðretim üyelerinin ve mezunlarýn bir arada olduðu kokteylde, bir de havai fiþek gösterisi yapýldý. Gece boyunca bol bol fotoðraf çektirip birbirlerini tebrik eden çiçeði burnunda mezunlar, yakýnlarýnýn yanlarýndan ayrýlmasýndan sonra geç saatlere kadar eðlendiler. Sorunsuz geçen iki günün sonunda, herkes buruk bir mutluluk yaþadý. Hayatýnýn en önemli dönemini geçirdiði üniversitesinden ve arkaþlarýndan ayrýlan mezunlar, diploma sevincini ve ayrýlýk hüznünü bir arada hissettiler. Mezun olan öðrencilerin gelecek senelerin düzenleme komitelerine birkaç mesajý vardý. Diploma töreni boyunca, ailelere sýk sýk profesyonel bir fotoðraf ve video çekimi yapýldýðý için alt basamaklara inmemeleri gerektiði hatýrlatýldý. Fakat, anlaþma yapýlan fotoðraf stüdyosu, mezuniyet töreninin bir bölümünü kaydetmemiþ. Ayrýca, çekim açýlarýndan dolayý pek çok kiþi fotoðraflarda kendini bile tanýma fýrsatý bulamýyor. Bu kadar önemli bir güne ait fotoðraflarýn eksik olmasý pek çok öðrenciyi üzdüðü için, ilerleyen senelerde daha profesyonel anlaþmalar yapýlmasý gerekiyor.

18 sabancý üniversitesi / dergi 17

19 ... Pýnar Ýlik Kültürel Çalýþmalar Mezunu Söylenecek bir þey kalmadýðýnda, yazmak, hatta o yazýya baþlýk koymak bile o kadar zor ki... Mezuniyetimizin kýrkýncý gününde arkadaþlarýmýzla birlikteyken çaldý telefonum. Arayan sen deðildin, ama senden bahsediyordu hattýn diðer ucundaki. Senin gittiðini söylüyordu. Bu imkansýzdý, çünkü ben seninle daha yeni konuþmuþtum. Keþke yanýlýyor olsaydý, ama doðruydu...caným kardeþim, dostum, can yoldaþým, Cücü m; bizi yalnýz býrakmýþtýn. Ýlk günler çok zordu, çok aðladýk ardýndan, ama durup düþününce bunun seni ne kadar üzeceðini anladýk. Çünkü sen her zaman bizim neþe kaynaðýmýzdýn. En zor günlerinde bile o güzel gülüþünle, hayata sýmsýký tutunup, bize ders veren sendin. Tanýþtýðým ilk günden itibaren güven ve neþe kaynaðým oldun. Bana hiç baðýrmadýn, kalbimi kýracak tek kelime etmedin. Beni hep kucakladýn, korudun. Aslýnda yüreðin o kadar kocamandý ki; tanýdýðýn herkesi kucakladýn, umut ve neþe daðýttýn. Kimseye önyargýyla yaklaþmadýn, her zaman yardýmlarýna koþtun. Aramýzda hayatýný en dolu dolu yaþayan da sen oldun. Futbol takýmýnda kaptanlýða kadar geldin, Müzikus için paha biçilmez iþler yaptýn. Bütün bu sürede de her zaman derslerini baþarýyla tamamladýn. Onca yaþanmýþlýktan sonra seni uðurlamaya gitmek çok zordu. Ama senin için gelen o kadar büyük bir kalabalýk vardý ki, ne kadar deðerli ve sevilen biri olduðunu bir kez daha kanýtladýn. Bu elveda diyen klasik bir yazý deðil. Çünkü sen bütün o enerjinle o kadar sýra dýþýydýn ve öyle güzel bir hayat yaþadýn ki, senin arkandan alýþýlagelmiþ sözleri söylemek imkansýz. Bu yazýyý yazmak da benim için ifade ettiklerini düþündükçe daha da zorlaþýyor. Ama yine de içim rahat. Çünkü bizi bir yerlerden gördüðüne ve anlatmaya çalýþtýklarýmý hissettiðine eminim. Sevgili Cüneyt, yaþamýn ne kadar önemli olduðunu ve her ne yaþanýrsa yaþansýn, hayata dört elle sarýlmanýn önemini ispatladýn. Hayatýmýza renk kattýðýn ve her zaman yanýmýzda olduðun için teþekkürler...

20 BÝZDEN BÝRÝ 19 Hüzünleri Taþýdým Sevinçleri Yaþadým Bilgi Merkezi üniversitemizde herkesin az çok iþinin düþtüðü bir yer. Ama mutfaðýnda kimler var, neler olup bitiyor bilmiyor birçoðumuz. Bilgi Merkezi DVD kiralayan veya bedava gazete okuyabileceðimiz bir yerden çok daha fazlasý, dolayýsýyla da bu deðirmeni döndüren büyük bir ekip var. Baþýnda da yýllarýný kütüphaneciliðe vermiþ bir kitap kurdu bulunuyor. Bilgi Merkezi Direktörü Hilmi Çelik kütüphaneciliði bir kariyer olarak seçen ve tabir yerindeyse bu iþin mekteplisi olan biri. Daha da ötesi, güler yüzü, hoþsohbeti ve edebiyata olan düþkünlüðüyle bir yöneticide olmasý beklenen soðukluk perdesini yýrtmayý baþarabilmiþ bir insan. Biz ona bir soru sorarak baþladýk o bize koca bir hikaye anlattý. Hilmi Çelik - Bilgi Merkezi Direktörü Süleyman Dost Toplumsal ve Siyasal Bilimler 3. Sýnýf Öðrencisi Kütüphanecilik bugün meslek tercihi yapan gençlerin aklýndan bile geçmeyen, gelecek planlarý arasýnda bulunmayan bir bölüm. Muhtemelen sizin üniversite eðitimi aldýðýnýz yýllarda da durum böyleydi. Peki sizi kütüphaneci olmaya iten, hem lisans hem lisansüstü eðitimini almaya yönlendiren neydi? Bizim dönemimizde de kütüphanecilik çok bilinen bir þey deðildi, hatta hiç bilinen bir þey deðildi. Ancak bugün çok güzel diyebileceðim bir tesadüf beni bu mesleðe sürükledi. Bizim kasabalý bir tarih öðretmeni, Türkiye de daha yeni açýlan kütüphanecilik okuluna asistan olarak girmiþ ve orada öðretim üyesi olmuþ. Ben de Ankara ya geldiðimde, elimdeki ziyaret edilecek hemþeriler listesinde olduðu için kendisini ziyaret ettim. O gün bana, kütüphanecilik diye bir þey anlattý. Ben de kütüphanecilik diye bir mesleðin varlýðýný ve onun üniversite düzeyinde eðitiminin verildiðini orada öðrendim. Hocam o gün çok güzel þeyler söyledi. Kitap dedi, okuma dedi, toplum dedi, toplumun aydýnlanmasý dedi, geleceðin mesleði dedi, bir yýðýn gerçekten insanýn yüreðini gýdýklayan þeyler söyledi. Ve ben de onlara inanýnca, anlayamadan kütüphaneci oldum. Þanslýydým, o yýllarda kütüphanecilik uygulamasýnýn en iyi yapýldýðý kurumlardan biri olan, ODTÜ Kütüphanesinde öðrenci asistan olarak çalýþmaya baþladým. Dolayýsýyla da bir meslek olarak kütüphaneciliði sorgulamama gerek kalmadý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı