DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ"

Transkript

1 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması 2.400,00 TL 3 Tahliye 5.700,00 TL den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10 u 4 İzale-i Şuyu (paydaşlığın 5.700,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10 u 5 Vesayet ve Kayyım ı 6 Terekede ihtiyati tedbirler, 5.200,00 TL Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin 7 Mirasçılık belgesinin iptali 5.200,00 TL 8 Mirasta defter tutulması 5.200,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %10 u 9 Kira Tespiti ve Kira BedelininArttırımı ı a) Davacı Vekilliğinde 5.200,00 TL den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15 i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10 u) b) Davalı Vekilliğinde ' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i 10 Delil tespit istemi 2.900,00 TL 11 Alacak, Maddi ve Manevi den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i Tazminat ı 12 Tevdi mahalli tayini (ödeme 2.400,00 TL yeri belirlenmesi) B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Tapu veya Nüfus kayıtlarında 5.700,00 TL isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt ı 2 Tenkis ve Mirasta iade 7.300,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 3 Muvazaa nedeniyle tapu iptal 8.400,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 4 Vasiyetnamenin iptali 8.400,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 5 Men i müdahale den az olmamak üzere dava değerinin %15 i (Elatmanınönlenmesi) 6 Tapu iptali ve Tescili ı den olmamak üzere dava değerinin %15 i 7 Şuf a den az olmamak üzere dava değerinin %15 i 8 Geçit Hakkı 9 Ecrimisil 5.700,00 TL 'den az olmamak üzere dava değerinin %15 i

2 10 Alacak Maddi ve Manevi 5.700,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i Tazminat ı 11 Tezyid-i (Bedel Arttırımı) den az olmamak üzere dava değerinin %15 i 12 Tespit 5.700,00 TL 13 Şirket kararları hakkında 8.400,00 TL ortaklar adına açılacak Dava 14 Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 15 Tenfiz ve Tanıma ı 16 Zayi ve Kambiyo Senedi İptali ı C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Evlenmeye 3.500,00 TL izin, İddetmüddetinin kaldırılmasına ilişkin 2 Nişan bozulmasından doğan 5.700,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %10 u (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) 3 Boşanma ı a) Anlaşmalı b) Çekişmeli c) Çekişmeli ve maddi, manevi den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i tazminat istemli 4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık ı 5 Nafaka 4.300,00 TL 6 Evlat Edinme 5.700,00 TL 7 Ailenin Korunmasına dair ,00 TL Sayılı Kanundan Doğan 8 Tenfiz 5.700,00 TL D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Tüketici Mahkemeleri 5.700,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 2 Tüketici Hakem Heyetleri 1.800,00 TL E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR 1 Menfi tespit ve İstirdat ı den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 2 İstihkak ı den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 3 İcra Mahkemeleri nin görevine giren (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd) a) Duruşmalı 4.300,00 TL b) Duruşmasız 2.600,00 TL c) İcra Ceza 2.600,00 TL 4 İcra İflas Kanunu ndan doğan 'den az olmamak üzere dava değerinin %15 i İptal ı 5 İhlalenin feshi davası a)taşınabilir mal ihaleleri den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15 i

3 b)taşınmaz mal ihaleleri 6 İcra Takipleri a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz ı 8.400,00 TL den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15 i den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10 u F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER: 1 Delil Tespiti 2.900,00 TL 2 Tedbir Talepli Delil 3.500,00 TL 3 Hükümsüzlük 4 YİDK Karar İptal 3.500,00 TL 5 Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi 6 Maddi, Manevi Tazminat Talepli 6.900,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15 i Tecavüzün Önlenmesi G- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi a) Şikayet ve takibi 3.500,00 TL b) Sanık Vekilliği c) Müdahil Vekilliği 5.700,00 TL H- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Değeri parayla ölçülebilen 4.300,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 2 Değeri parayla ölçülemeyen 4.300,00 TL I- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 İptal a) Duruşmalı 7.300,00 TL b) Duruşmasız 6.000,00 TL 2 Tam yargı a) Duruşmalı 7.300,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15 i b) Duruşmasız 6.000,00 TL 3 Vergi uyuşmazlığından doğan a) Duruşmalı 7.300,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %15 i b) Duruşmasız 6.000,00 TL sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar a) Bölge İdare Mahkemesinde 3.500,00 TL b) Danıştay da 5.800,00 TL 5 Danıştay da ilk derecede

4 görülen davalar a) Duruşmalı 8.300,00 TL b) Duruşmasız 7.200,00 TL 6 Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar a) Duruşmalı 7.900,00 TL b) Duruşmasız 6.500,00 TL J- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi a) Sanık Müdafiliği ,00 TL b) Mağdur/Katılan Vekilliği 8.400,00 TL 2 Asliye Ceza Mahkemesi a) Sanık Müdafiliği 7.900,00 TL b) Mağdur/Katılan Vekilliği 5.700,00 TL 3 Sulh Ceza Mahkemesi a) Sanık Müdafiliği 5.600,00 TL b) Mağdur/Katılan Vekilliği 3.600,00 TL 4 Çocuk Mahkemesi a) SSÇ Müdafiliği 5.500,00 TL b) Mağdur/Katılan Vekilliği 3.500,00 TL 5 Askeri Ceza Mahkemesi a) Sanık Müdafiliği 7.900,00 TL b) Mağdur/Katılan Vekilliği 5.700,00 TL 6 Disiplin Mahkemesi 5.100,00 TL K- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR 1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saat için) 900,00 TL Bir saati aşan her saat için 500,00 TL 2 Yazılı danışma 1.750,00 TL Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma 1.750,00 TL 3 Bir saati aşan her saat için 950,00 TL 4 İdari Mercilerde Vekillik 2.100,00 TL 5 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 1.800,00 TL 6 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri 1.800,00 TL 7 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler 2.400,00 TL 8 Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 2.900,00 TL 9 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler 10 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi 2.900,00 TL 11 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf 5.200,00 TL dışında)

5 12 Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler 13 Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik 14 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) a) Adi, Kollektif, Komandit, LimitedŞirketler b) Kooperatif ba) 100'den az üyeli bb) 100'den yukarı üyeli c) Anonim Şirket ca) TL.den az sermayeli cb) TL.den yukarı sermayeli 15 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) 16 Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı a) Adi, Kollektif, Komandit, LimitedŞirketler ,00 TL 2.900,00 TL 5.700,00 TL 5.700,00 TL 3.500,00 TL b) Kooperatif 5.700,00 TL c) Anonim Şirket Şirket Genel Kurul İşlemleri a) Ortak sayısı 10 a kadar A.Ş. b) Ortak sayısı 10 dan fazla A.Ş ,00 TL c) Ortak sayısı 50 ye kadar koop. d) Ortak sayısı 50 den 7.900,00 TL fazla koop. 18 Şirket Pay Devri 19 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ,00 TL ve Birleşmeleri 20 Sayıştay ı ,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin % 15 i 21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 22 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği 3.100,00 TL den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15 i 23 Anayasa Mahkemesi a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan ,00 TL İşler b) Bireysel Başvuru Duruşmalı işlerde 8.400,00 TL Duruşmasız İşlerde 5.700,00 TL 24 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri den az olmamak üzere dava değerinin %15 i

6 a) Duruşmalı ,00 TL b) Duruşmasız ,00 TL 25 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinaimülkiyet hukukuna göre toplatma işleri

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Nasıl Avukat Olunur? Ülkemizde avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu nun ikinci

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı