YANMAZ (A1 s n f, TSEN / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, W/M.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M."

Transkript

1

2 YANMAZ (A1 s n f, TSEN / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir (ISO 14025) BÖCEK VE BAKTER BARINDIRMAZ (ASTM 621) DARBEYE DAYANIKLIDIR (ASTM D 5628) HAF FT R FIRTINA VE KASIRGAYA SON DERECE DAYANIKLIDIR

3 MGO ESASLI YAPI LEVHASI DRAGONBOARD markas yla nano teknolojiyle üretilen ABD patentli levha; do al hammaddeler olan magnezyum oksit ve magnezyum klorür bilefleninin cam elyaf ile güçlendirilmesiyle üretilen yap levhas d r. Yap levhalar n n n amac ; yap alanlar n n birim m 2 'sine düflen kullan m alan n artt rmak, yap m h z n artt rmak, maliyeti düflürmek, hafif olmalar ndan dolay bina yükünü azaltmakt r. Levhalar bu avantajlar sunarken, baz temel özelliklere de sahip olmalar gerekir. Yanmaz olmalar Su ve nemden etkilenmemeleri Is ve ses yal t m yapmalar nsan sa l na ve çevreye zararl maddeler içermemeleri Zehirli gaz c k fl oluflturmamalar Bakteri oluflumuna olanak vermemeleri Bu özelliklerin tamam n ayn anda bünyesinde bar nd ran, ABD patentli ilk ve tek yap levhas DRAGONBOARD olup; bu üstün özelliklerini, ABD, ngiltere, Japonya, Çin ve Türkiye'de yap lan test raporlar ve sertifikalar ile kan tlam flt r. 1

4 DRAGONBOARD TEKN K KATALO U Ç NDEK LER ÇER K, TANIM...1 LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER UYGULAMA ALANLARI... 5 TEKN K ÖZELL KLER VE RAPORLAR... 6 Ürün çeri i Levha Kal nl Levha Boyutlar Yo unluk Çevreye ve nsan Sa l na Etkileri Levha Kenar Detaylar Yang n S n f Tutuflmazl k Testi Duman Yay l m, Gaz Ç k fl Su ve Nem Testi Is letkenlik Katsay s (Lamda) Ses Yal t m De eri Bas nç Dayan m E ilme Dayan m Uzalma K salma Katsay s MSDS CE Ekolojik Rapor KALINLI A GÖRE METREKARE A IRLIKLARI... 7 KALINLI A GÖRE E LME DAYANIMI...7 LEVHA KENAR DETAYLARI... 8 UYGULAMA KURALLARI... 9 KESME... 9 KES M ALETLER NDE KULLANILACAK BIÇAKLAR...9 DRAGONBOARD DERZ YAPIMLARI V DALAMA BOYA UYGULAMASI...10 DRAGONBOARD LE BÖLME DUVAR YAPIMI...11 DRAGONBOARD LE SES ZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPIMI DRAGONBOARD LE ÇATI UYGULAMASI...12 DRAGONBOARD LE ASMA TAVAN YAPIMI...13 DRAGONBOARD LE ZEM N UYGULAMASI...13 DRAGONBOARD CEPHE UYGULAMASII YÜZYILIN MANTOLAMA S STEM NEVRATHERM...14 DRAGONBOARD NEVRATHERM...15 DRAGONBOARD / NEVRATHERM PROF L G YD RME S STEM N N UYGULAMASI...16 SIKÇA SORULAN SORULAR...17 TEST RAPORLARI VE SERT F KALAR REFERANSLARIMIZ

5 DRAGONBOARD LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER ASLA YANMAZ; Muhtemel bir yang n esnas nda, insan sa l na ve çevreye zararl herhangi bir gaz ve duman ç k fl oluflturmaz. SUDAN ETK LENMEZ; Su emme oran betonarme yap lar ve di er levhalara oranla yok denecek kadar azd r. Nemli iklimlerde güvenle kullan labilir. Suda hacimsel de iflim göstermez. ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE ISI YALITIM ÖZELL NE SAH PT R ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE SES YALITIM ÖZELL NE SAH PT R ANT BAKTER YELD R. BAKTER VE BÖCEK ÜRETMEZ 3

6 DRAGONBOARD LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER Çarpma ve darbelere dayan kl d r. Hafiftir kolayca tafl nabilir. Binan z n yükünü hafifletir. (8 mm levhan n a rl 8 kg/m 2 ) Tamamen do al maddelerden üretilmekte olup çevre ve do a dostudur. çerisinde Asbest, Toksik madde ve A r metal gibi insan sa l na zararl hiçbir madde bulunmaz. Ultraviyole fl nlar ndan etkilenmez. Özel bak m gerektirmez. D fl etkenlere karfl son derece dayan kl d r. Hiçbir haflereden etkilenmez ve haflere bar nd rmaz. Yap s itibari ile her türlü boya ile boyanabilir. Sudan ve yang ndan etkilenmemesi sebebi ile her türlü mobilya imalat ve dekorasyonunda kullan labilir. Gemi ve yat sanayiinde, yang na ve deniz suyunun etkilerine karfl koruyucu olarak kompozit levhad r. Karayolu ve demiryolu tünellerinde yang na ve neme karfl koruyucu olarak kullan labilecek en uygun levhad r. Uygun el aletleri ile kolayca ifllenebilir ve monte edilebilir. Boya, mantolama, yal t m ve ince macun uygulamalar nda %50-%60 oran nda malzeme sarfiyat ve iflçilikten tasarruf sa lar. Kimyasallara karfl son derece dayan kl d r. Nefes alan bir malzemedir. Muhtelif izolasyon malzemeleri ile çok iyi uyum sa lar Çeflitli amaçlara yönelik, sandviç panel olarak kullan labilir. Benzersiz üstün özellikleri ile yap lara de er kazand r r. 4

7 DRAGONBOARD UYGULAMA ALANLARI DRAGONBOARD levhalar her türlü yap da iç ve d fl mekanlarda yap lar n hemen her detay nda rahatl kla kullan labilecek yap, yal t m ve dekorasyon panelleridir. DRAGONBOARD levhalar istenilen ebatta flekillendirilerek veya fugal olarak da uygulan r. DRAGONBOARD levhalar, muhtelif yal t m malzemeleri ile birlikte farkl kullan m amaçlar için yap elemanlar oluflturabilmektedir. ESP, XPS, Taflyünü, Camyünü, Poliüretan Köpük gibi yal t m malzemeleri ile çok yüksek s, ses ve yang n yal t m sa layan bölme duvar ve sandviç paneller yap labilmektedir. Her tür yap da iç ve d fl cephe kaplamas olarak D fl cephede mantolama olarak s yal t m nda ç mekanlarda bölme duvar sistemlerinde (6, 8, 10, 12 mm) Yang n yal t m istenilen yerlerde (her kal nl k için) Su ve nemden etkilenmesi istenilmeyen yerlerde (herkal nl k için) Yüksek düzeyde ses yal t m istenilen yerlerde (8 mm ve üzeri kal nl klar için) Asma tavan yap m nda (6, 8, 10 mm) Yükseltilmifl döfleme yap m nda (14 mm ve üzeri kal nl klar için) Yeni yang n yönetmeli ine tamamen uygundur Çat alt levhas olarak kullan l r (12, 14, 16 mm ) Hafif çelik prefabrik yap lar n iç duvar, d fl duvar, zemin ve tavanlar n n yap m nda A r çelik yap lar n yang na karfl korunmas nda Okul, hastane, otel, konut, askeri yap lar, deprem ve savafl afet bar naklar yap m nda fiantiye ofisleri hangar, yemekhane, yatakhane gibi yerlerin iç ve d fl duvarlar n n, zemin ve tavanlar n n yap m nda So uk hava depolar nda Mobilya imalat nda (Yanmaz kap, tezgah, dolap vb.) Zemin betonu üzerine, döfleme alt destek malzemesi olarak kullan labilir. (fiap uygulamas na gerek kalmaz) 5

8 DRAGONBOARD TEKN K ÖZELL KLER VE RAPORLAR TEKN K ÖZELL KLER ÜRÜN ÇER : Fiber-Glass (Cam elyaf) takviyeli, Magnezyum Oksit ve Magnezyum Klorür esasl kompozit levha. LEVHA KALINLI I (mm): LEVHA BOYUTLARI (mm): 1220 x 2440, 1220 x 2500, 1220 x 2800, 1220 x 3600, 1250 x 2500, 1250 x 2800, 1250 x YO UNLUK: 1000 kg / m 3 %3 Kg ÇEVREYE VE NSAN SA LI INA ETK LER : Asbest, silis, organik çözücüler, ya, toksik madde, a r metal gibi çevreye ve insan sa l na zararl hiçbir madde içermez. ISO 14025'e uygun olarak üretilir. Ekolojiktir. LEVHA KENAR DETAYLARI: Düz, Fugal ve Pahl. RAPORLAR YANGIN SINIFI - A1 (TSEN 13501) TUTUfiMAZLIK TEST - (TSEN ISO 1182) DUMAN YAYILIMI, GAZ ÇIKIfiI; Duman yay l m yoktur, yang n esnas nda zehirli gaz ç k fl meydana gelmez. (ASTM E 662) SU VE NEM TEST : Su ve nemden etkilenmez. (TSEN 520) ISI LETKENL K KATSAYISI(LAMDA): 0,025W/MK (TSEN ISO 8990) SES YALITIM DE ER : 54 Desibel ve üzeri ses yal t m sa lar. (8mm Dragonboard ile bölme duvarlarda) TSEN ISO 1403 BASINÇ DAYANIMI: 3000Psi-20,71 N/mm 2 bas nç dayan m na sahiptir. E LME DAYANIMI: 10mm Boyuna=9,3N Enine=7,5N (TSEN 12467) UZAMA KISALMA KATSAYISI: 1m 2 de uzama k salma katsay s 0,3mm dir. MSDS CE EKOLOJ K RAPOR - ISO

9 DRAGONBOARD LEVHALARIN KALINLI A GÖRE M 2 A IRLIKLARI KALINLIK A IRLIK 4 mm 5 kg/m 2 6 mm 7 kg/m 2 8 mm 8 kg/m 2 10 mm 10 kg/m 2 12 mm 12 kg/m 2 14 mm 14 kg/m 2 16 mm 16 kg/m 2 18 mm 18 kg/m 2 20 mm 22 kg/m 2 25 mm 26 kg/m 2 DRAGONBOARD LEVHALARIN KALINLI A GÖRE E LME DAYANIMI BOYUNA EN NE KALINLIK 22,5 18,6 4 mm E LME MUKAVEMET (N/mm 2 ) 12,1 8,7 11,2 8,4 9,3 7,5 6 mm 8 mm 10 mm 7,6 5,3 12 mm 7

10 DRAGONBOARD LEVHA KENAR DETAYLARI DRAGONBOARD Levhalar n düz bitiflli, pahl bitiflli ve lamba-z vana bitiflli kenar alternatifleri mevcuttur. DRAGONBOARD PAHLI KENAR DETAYI (10 mm için) A-A KES T B-B KES T DRAGONBOARD LAMBA-ZIVANA KENAR DETAYI (14 mm ve üzeri için) DragonBoard levhalar, lamba-z vana kenarl olarak uygulanacak ise, 14 mm ve üzeri kal nl kta levhalar kullan lmal d r. 8

11 DRAGONBOARD UYGULAMA KURALLARI KESME DRAGONBOARD Levhalar, 10 mm kal nl a kadar bir mastar yard m yla, nitelikli bir maket b ça ile rahatl kla kesilebilir. Veya birden fazla plaka üst üste konularak seyyar motorlu el testeresi ile kesilebilir. Kesici el aleti Seyyar yatar Seyyar el testeresi KES M ALETLER NDE KULLANILICAK BIÇAKLAR Elmas uçlu, sert beton b çaklar veya sert metal diflli b çaklar kullan lmal d r. B çak çap boyutu kullan m yerine göre muhtelif çaplarda olabilir. DragonBoard levhalarda kesim için kullan l cak b çaklar n kal nl klar n n ince olmas na dikkat edilmelidir. nce b çaklar ile yüksek devirde kesim yap ld zaman çok az tozuma yapar. PROF L C, U profiller 0,80 mm - Kutu profiller - Ahflap profiller 9

12 DRAGONBOARD UYGULAMA KURALLARI DRAGONBOARD DERZ YAPIMLARI DragonBoard levhalar ile yap lan duvar ve tavanlar n derzleri Dragon derz band ve Dragon iç - d fl macunu uygulamak sureti ile kolayl kla bitirilir. V DALAMA DragonBoard levhalar n montaj nda, galvanize edilmifl havfla bafll matkap uçlu vidalar ile havfla bafll sivri uçlu vidalar kullan lmal d r. Vidalar, panel kenar ndan 1,5 ila 2 cm mesafe ile monte edilmelidir. Vida boylar 2,5 cm ile 3,5 cm olmal d r. Vidalar, panel kenar ndan 1,5 ile 2 cm mesafe ile monte edilmelidir. Vidalar plakalara afla daki do ru flekilde görüldü ü gibi uygulanmal d r. DO RU YANLIfi BOYA UYGULAMASI DragonBoard levhalara her tür boya uygulamas yap labilir DragonBoard levhalar n yüzeyleri çok düzgün oldu undan s va uygulamas na gerek kalmaz. Levhalar n üzerine direk astar ve boya uygulanabilmektedir. 10

13 DRAGONBOARD LEVHALARI LE BÖLME DUVAR YAPIMI C,U galvaniz veya kutu profiller kullan larak konstrüksiyon haz rlan r. Duvar niteli ine göre taflyünü veya cam yünü kullan larak DragonBoard levhalar her iki yüzeye DragonBoard havflabafll vida ile sabitlenir. Bölme duvarlarda 8, 10, 12 mm levhalar kullan l r. 7,5 luk C profiller ile yap lan bölme duvarlara, 56 desibel ses yal t m, %100 yang n yal t m (A1), bölme duvar n yap ld ortamda s yal t m, su ve nemden etkilenmeme özelli i kazand r r. Boya, macun ve iflçilik giderlerinde %50-%60 oran nda da tasarruf yapma imkan sunar. Bölme duvarlarda 10 mm, 12 mm, 14 mm DragonBoard levhalar kullan l r. 11

14 DRAGONBOARD LE SES ZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPIMI 8 mm, 10 mm ve 12 mm için, kutu profiller ile oluflturulabilecek duvar detay afla da gösterilmifl olup, 75'lik ve 100'lük C, U veya M Galvaniz Profiller ile de ayn detay kullan labilmektedir. 8 mm DragonBoard panel metal dikme aras taflyünü yal t m malzemesi (60 kg/m 3 ) (PLAN) Ses izolasyon band 8 mm DragonBoard panel ses izolasyon band metal dikme aras taflyünü yal t m malzemesi C profil Akustik macun (KES T) Kauçuk esasl ses yal t m band DRAGONBOARD LE ÇATI UYGULAMASI: Çat larda, ahflap esasl plakalar n yerine, 12 mm, 14 mm veya 16 mm, DragonBoard kullan l r. 12

15 DRAGONBOARD LE ASMA TAVAN YAPIMI C, U veya M Galvaniz profil veya demir profil kullan larak haz rlanan konstrüksiyona levhalar sivri uçlu veya matkap uçlu vidalar yard m ile sabitlenir. Tavanlarda 6 mm, 8 mm veya 10 mm DragonBoard levhalar kullan l r. DRAGONBOARD LE ZEM N UYGULAMASI DragonBoard üstün teknolojik ve benzersiz özellikleri ile Amerika dan sonra Avrupa ve Türkiye de. DragonBoard levhalar, yükseltilmifl döfleme olarak kullan lacak ise; 14 mm ve üzeri kal nl klarda plakalar tercih edilmelidir. Yükseltilmifl döfleme demir profiller ile veya sabit ayakl ve kuflakl haz r yükseltilmifl döfleme sistemleri ile kullan l r. Zemine yap flt r lma suretiyle kullan lacak DragonBoard levhalar ise, istenilen boyutta kesilerek, zemine uygun yap flt r c lar kullan larak sabitlenir. Bu yap flt r c lar; seramik yap flt rma harc, flexmortel, poliüretan köpük, akrilik mastik olabilir. DRAGONBOARD LE CEPHE G YD RME UYGULAMASI DragonBoard d fl cephe duvar yap m nda, saçak altlar nda, binalar n d fl cephelerinin kaplanmas nda kullan l r. DragonBoard levhalar ile cephe kaplama uygulamalar son derece kolayd r. Levhalar n yüzeyi boyaya haz r oldu undan s va ve file uygulamalar gerektirmez. Derzler DragonBoard derz band ve DragonBoard d fl cephe macunu ile kapat l r,astar ve boya uygulamas ile bitirilir. 13

16 TÜM YALITIMLARI Ç NDE BARINDIRAN VE TAMAMEN EKOLOJ K YAPISIYLA 21. YÜZYILIN MANTOLAMA S STEM 14

17 DRAGONBOARD NEVRA THERM ISI YALITIM MALZEMES DRAGONBOARD Mg Oksit ve Mg Klorür kar fl m esasl, cam elyaf takviyeli, halihaz rda yayg n olarak kullan lan DragonBoard paneller, binalar n iç ve d fl cepheden yal t m konusunda, bilinen yal t m malzemelerinin (XPS, EPS, taflyünü, camyünü) üzerine lamine edilerek s va ve file iflçili ini ortadan kald rmakta olup, binan n hareketleriyle oluflan s va çatlaklar ndan dolay, alt ndaki yal t m malzemelerinin zarar görmesini engelleyerek, onun yerine daha düzgün yüzeyli, yanmaz (A1 S n f ), çatlama riski olmayan, ses ve s yal t m n ciddi düzeyde artt ran, çok daha nitelikli ve uzun ömürlü bir d fl yüzey kazand r r. 15

18 DRAGONBOARD NEVRATHERM PROF L G YD RME S STEM N N UYGULANMASI Galvaniz M profillerin mevcut duvara teraziye alınarak montajının yapılması ile üzerine DragonBoard panel montajı yapılarak uygulanır, duvar yüzeyi ile panel arasında ısı yalıtım malzemesi takviyesi ile mükemmel cephe yalıtımı sa lanmıfl olur. 16

19 SIKÇA SORULAN SORULAR DragonBoard nedir? Magnezyum oksit ve magnezyum klorür kombinasyonunun cam elyaf ile güçlendirilmesiyle elde edilen %100 do al, Amerikan patentli, çevre dostu üstün nitelikli bir yap, yal t m ve dekorasyon panelidir. DragonBoard plakalar n ebatlar nedir? Standart ebatlar 1220 x 2440 mm olup; 3300 mm. Boya kadar özel ebatlarda üretim yap labilmektedir. DragonBoard özel bir uygulama tekni i gerektirir mi? DragonBoard bilinen standart panel uygulama yöntemleriyle kolayl kla uygulanabilen bir malzemedir. Plakalar n kesimi zor mudur? DragonBoard plakalar 10 mm'e kadar nitelikli bir maket b ça yla dahi kesilebilir olup; standart el testeresi ile rahatl kla kesilebilmektedir. DragonBoard hangi kal nl klarda üretiliyor? 3 mm, 4mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, kal nl klarda üretilmektedir. DragonBoard nerelerde kullan l r? ç ve d fl mekanlarda, cephe kaplamas olarak çat larda, zemin ve ara kat döflemelerinde, asma tavanlarda, iç mekan bölmelerinde, dekoratif amaçl olarak, binalar n tafl y c sistemlerinin korunmas nda, prefabrik yap larda, baca ve benzeri yang n riski tafl yan yerlerde ve di er tüm yang n, s, ses, su yal t m gerektiren yerlerde kullan labilmektedir. Ayr ca, gemi ve yat sanayinde, yang na ve deniz suyunun etkilerine karfl kullan labilecek tek kompozit levhad r. DragonBoard panellerin birleflim yerleri uygulamas nas ld r? DragonBoard Panellerin birlefliminde 2-3 mm boflluk b rak l r, boflluk poliüretan mastik uygulamas ile doldurulur. Üzerine özel Dragon derz band uygulamas yap larak akrilik esasl macun ile sadece derz band yüzeyi kapat l r. DragonBoard 'un üzerine saten alç uygulamas yap lmas gerekir mi? DragonBoard yüzeyleri fileli ve macunlu boyaya haz r haldedir. Saten alç uygulamas yap lmas na gerek yoktur. DragonBoard yüzeylerde düzeltme için gerekti inde saten alç yerine akrilik esasl macun tercih edilmelidir. Paneller üzerine duvar ka d uygulamas yap labilir mi? DragonBoard yüzeylerinin düzgün olmas ve tozumamas sayesinde duvar ka d uygulamas ikinci bir iflleme gerek kalmadan direkt uygulanmaktad r. 17

20 18 TEST RAPORLARI VE SERT F KALAR

21 ISI YALITIM TEST RAPORU 19

22 20 SU EMME TEST RAPORU

23 TUTUfiMAZLIK TEST RAPORU 21

24 22 YANMAZLIK TEST RAPORU

25 E LME DAYANIMI TEST RAPORU 23

26 24 SES YALITIMI TEST RAPORU

27 DARBE DAYANIMI TEST RAPORU 25

28 26 DUMAN YAYILIMI TEST RAPORU

29 KÜF-MANTAR OLUfiUMU TEST RAPORU 27

30 28 EKOLOJ KL K SERT F KASI

31 SES GEÇ fi KAYBI TEST RAPORU 29

32 30 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - 1

33 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI

34 32 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - 3

35 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI

36 34 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - V

37 CE BELGES 35

38 REFERANSLARIMIZ Palazzo Donizetti Grand Tarabya Otel Pendik Villa Kad köy Kufldili YURT Ç REFERANSLAR D A Holding Grand Tarabya Otel TAV Esin Yap PTT Bank NevYap Çolako lu Tekstil A.fi. Özak Tekstil Troyka Çelik Eczac bafl -Baxter Hast. By OTEL Palazzo Donizetti Sultanahmet Albatros Otel Taksim City Center Hotel Elite Otel ORCAN Ulusoy Hayat Dekor Cam Graser Seramik Eksa nflaat Kavak Turizm BS nflaat Deytek Yap Bersa nflaat Ahflap Proje Teknik fiahinler Yap Laleli fl Merkezi Burhaniye Villa Ofis Pendik Villa Taksim Senatör Otel Sarsan Muhendislik Alfa nflaat Sigem Bilgiler Demir Yonart Mobilya Halas Gemisi Ba c lar E itim ve Devlet Hast. Seha Group Greens Bilgisayar Bestelast Tekstil Ankara Panel SIMF Yap Efsun Entegre Akyeli nflaat Aygün Dekoral GAMA Yap ve Proje Gaziler nflaat Beser Mobilya Lotus Planlama KAM Ankara Beton Detay Yap Gürer Proje Yap T rt lsan Üntafl Demir Yanaro lu Ak Alev Atefl Tu la Coza Yap Oker Ahsap ArtMim ç Mimari Tasar m Deniz nflaat Delta Tasar m Ortakl Etika Form Floor Hebo Yap nter Yap Lider Yap Elemanlar Prokons nflaat Simetri Tasar m Hane Te-Ko Mimarl k Tekno Yap ACS Çelik Yap Acar YAPI ATDS Kimya Tohum Otizm Vakf YURTDIfiI REFERANSLAR Brevard Country Grand Hotel Miami Beach Meadowlands Xanadu Sports Complex Big Dig Tunnel Project Miami nternational Airport Orlando nternational Airport Shangri La Hotel Universal Business Plaza Yes Disco 36

39

40 Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. Akbaş Sok. No: 16/2 Sarıyer- İstanbul /34464 Turkey GSM:

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz?

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı

Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı Kuru Duvar Sistemleri Dış Cephe Sistem Kitabı www.boardex.com.tr, Dalsan Alçı A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Performans

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab

yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab yota yap sal olmayan tehlikelerin azalt lmas el kitab Yap sal Olmayan Tehlikelerin Azalt lmas El Kitab Türkiye K z lay Derne i ne ve American Red Cross a, bu e itimin de erine inanarak gelifltirilmesine

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı