AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZ ENERJ GÜVENL GELECEK"

Transkript

1 ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No: 33 Yukar Dudullu Ümraniye/ STANBUL Tel: Fax: web: AZ ENERJ GÜVENL GELECEK mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli Eylül 2011 Editör Sibel Selvi Arslantürk lyada letiflim Tasar m Beyaz Hat CTP ve Bask Renk Matbaas Bu Say m za Katk da Bulunanlar Hüseyin B LMAÇ ( MSAD YK Baflkan ), Alper DANIfiMAN (BZ nflaat Sat fl ve Pazarlama Müdürü), Begüm TURAN BULUT (Ar Mühendislik - nflaat Mühendisi) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. XPS ten haberler 3 Üyelerden haberler 5 BZ proje tan t m 9 Makale 10 Röportaj 12 Ürün Tan t m 15

2 SUNUfi XPS TEN HABERLER De erli okurlar m z, Yaz aylar n geride b rakt m z flu günlerde s caklar yavafl yavafl unutmaya bafllad k ama yaz boyunca ödedi imiz yüksek elektrik faturalar kolay unutulaca a benzemiyor. Maalesef ülkemizde s yal t m konusunda yeterli bilinç olmad n ve pek çok yanl fl bilginin ortal kta dolaflt n görüyoruz. Bunlar n bafl nda da s cak bölgelerde s yal t m na gerek olmad yönündeki yanl fl kan geliyor Oysa so- utma, s tmadan çok daha maliyetli ve bu nedenle s cak flehirlerde yaz aylar nda elektrik faturalar çok daha külfetli XPS Derne i olarak kuruldu umuz günden bu yana, yani tam dört y ld r, gerek kamu otoritelerine gerek inflaat sektöründeki karar vericilere gerekse kamuoyuna s yal t m n anlatma derdindeyiz. Binan n sadece kuzey cephesine s yal t m yapt rman n yeterli oldu unu düflünenlerden, s va, boya, zift, cam, mozaik, PVC ve alüminyum gibi kaplama malzemeleri ile s yal t - m yap labilece ine inananlara kadar neler gördük neler Bir de s yal t m nda uzman firmalar n markal ürünlerini pahal buldu u için merdivenalt üreticilerin haz rlad -, toplama paketleri tercih edenler var. flte bu merdivenalt üreticiler hem inflaat firmalar n ve müteahhitleri hem de tüketicileri büyük bir zarara u rat yor, sektörümüzü baltal yor. Biz dernek olarak gücümüzün yetti- ince sadece sektörümüze de il ülkemize de büyük zarar veren bu yanl fll klar anlatmaya çal fl yoruz. S n rl kaynaklarla yap yoruz bunu elbette. Kuruluflundan bugüne kadar derne imize olan desteklerini sürdüren üyelerimizin katk lar yla B Plas, BTM, Dow Bina Çözümleri, Eryap, Pakpen ve Yalteks bize hep destek, tam destek dediler Bu sayede çok önemli seminerler gerçeklefltirdik, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk, bas nda yer alan demeçlerimizle nitelikli s yal t m n ve bunun faydalar n anlatmaya çal flt k. fiimdi ise derne imiz için çok sevindirici bir geliflme yaflad k. Faaliyetlerimizi takdir eden, sektörün önemli firmalar derne imize kat ld. BASF, BZ nflaat, Sinerji A.fi. ve Teknopanel de art k derne imizin üyeleri aras nda. Bu sayede güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Buradan bir kez daha yeni üyelerimize bizlere inan p destek olduklar için çok teflekkür ediyorum. Hep beraber çok daha baflar l ifllere imza ataca m za inan yorum. Amac m z sektördeki tüm Ekstrüde Polistren üreticilerini çat m z alt nda toplamak ve ayn kalite standartlar nda üretim yaparak, ayn kulvarda yar flmak Böylece haks z rekabet ortadan kalkacak, sektörümüz sa l kl büyüyecek ve bu büyümeden tüm ülke fayda sa layacak. Gelecek say m zda yeniden görüflmek üzere Kubilay ULU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan DERNE M Z GÜÇLENEREK YOLA DEVAM ED YOR Ülkemizde s yal t m bilincinin geliflmesi ve yal t mda AB standartlar nda ileri teknoloji ürünlerin kullan m n yayg nlaflt rmak amac yla, Extrude Polistren Is Yal - t m Levhas üreticileri taraf ndan kurulan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, üyeleri aras na Teknopanel, Sinerji A.fi., BASF ve BZ nflaat da katt. Is yal t m sektörünün en aktif derneklerinden XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne- i, stanbul Kalk nma Ajans ( STKA) Projesi ve nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin ( MSAD) EUbuild Projesi olmak üzere iki önemli projeye ifltirakçi oluyor. XPS Derne i, ZODER ile birlikte kat ld STKA ( stanbul Kalk nma Ajans ) Projesi nde yal t m sektörünün kalite altyap s - n n gelifltirilmesi ve piyasa gözetim denetimi etkinli inin artt r lmas için ifltirakçi olarak yer al yor. Piyasa denetim ve gözetim mekanizmalar n güçlendirmek, ayn zamanda güvenli yap laflmaya yönelik politika ve stratejiler do rultusunda uygulamalara yön vermek ve denetlemek amac yla gerçeklefltiren bu projeyle haks z rekabeti önlemek de amaçlan yor. XPS Derne i nin ifltirakçi olarak destek verdi i bir di er proje ise EUbuild Projesi. Bu proje ile MSAD liderli inde 9 ülke ve Türkiye nin önde gelen sanayi kurulufllar ; B Plas, BTM, Dow Bina Çözümleri, Eryap, Pakpen ve Yalteks i bünyesinde bulunduran XPS Derne i, yeni üyeleri ile güçlenerek yola devam ediyor. XPS s yal t m levhalar n ; Teknopanel firmas Teknopan, Sinerji A.fi. Megaboard, BASF Styrodur C, BZ nflaat ise Wallboard markas ile üretiyor ve üstün kalite standartlar yla tüketicilerle buluflturuyor. K PROJEYE fit RAKÇ OLARAK TAM DESTEK VER YORUZ 47 ortak ve ifltirakçiyle, önemli bir sektörler aras iflbirli i örne i gösterilerek, enerji verimlili inin finansman çözümü ile ilgili ad mlar n ilki at lacak. Binalarda enerji verimlili i için finansman yöntemlerinin gelifltirilmesi konulu EUbuild Projesi ne ifltirakçi olan XPS Derne i ile di er sivil toplum örgütleri, stanbul TOBB Plaza da 6 Temmuz da bir toplant gerçeklefltirdi. Toplant da kat l mc lar n görüflleri sonucunda; kamu-özel sektör iflbirli inin gelifltirilmesine, binalarda enerji verimlili i konusunun koordinasyonuna ve etkin bir Türk Enerji Ajans kurulmas na karar verildi. Ayr ca enerji verimlili i konusunda baflta kamu yap lar n n örnek olarak iyilefltirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi uygulamas n n tüm binalar için yayg nlaflt - r lmas ve vatandafllar n kay t içi, güvenli ve enerji verimli binalar için teflviklerden yararland r lmas gerekti i vurguland. MEGABUILD DE XPS LE YALITIMIN FARKINI ANLATTIK Türkiye de do ru ürünlerle yap lan s yal t - m uygulamalar n n artmas için bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Eylül 2011 tarihleri aras nda MEGABUILD Avrasya Yap Ürünleri Fuar na kat ld. Fuarda XPS Derne- i, XPS ile s yal t m n n avantajlar konusunda uygulay c lara ve son kullan c lara bilgi verdi. Irak, Makedonya ve Gana'n n da aralar nda oldu u yabanc ülkelerin bakanlar n n stanbul'da a rland fuarda XPS Derne i, ziyaretçilerine s yal t m sektöründe faaliyet gösteren üyelerini tan tarak, do ru s yal t m yapmak isteyenleri iflin uzman olan do ru adreslere yönlendirdi. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz, yal t m yapt rmak isteyenlerin ürün seçerken mutlaka standartlara uygun, marka olmufl, ciddi firmalar n üretti i, CE Belgeli ürünleri tercih etmeleri gerekti ini vurgulad. Y lmaz, Sorunsuz uygulama için en kesin çözüm haz r paket sistemleri seçmek. Paket sistemler; s yal t m levhas, yap flt r c, s va, file, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri gibi birbiri ile uyumu denenmifl ve test edilmifl tüm malzemeleri bir arada sunuyor. dedi. Y lmaz, içerisinde XPS levhalar n bulundu u paket sistemlerin ise d fl hava koflullar ndan etkilenmedi i için bina ömrü boyunca dayan kl l k özelli ini kaybetmeden, yal t m performans n sürdürdü ünü ve binay korudu unu sözlerine ekledi. 2 3

3 XPS TEN HABERLER ÜYELERDEN HABERLER ISI ve SU YALITIMINDA ETK N CE DENET MLER SEM NERLER M Z TÜRK YE YE YAYILIYOR Is ve su yal t m sektörlerinin kanayan yaras merdiven alt ve kalitesiz üretimle mücadelenin en etkin yöntemi 89 / EEC Yap Malzemeleri Yönetmeli i gere ince CE flareti CE flareti nin önemine, iflaretleme sürecine ve performans de erlerine dikkat çekmek isteyen XPS Is Yal t - m Sanayicileri Derne i ve B TÜDER (Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i), Türkiye nin çeflitli yerlerinde sektörel hedef kitleye Su ve Is Yal t m Malzemelerinde CE flaretleme Süreci ve Performans De erleri konulu seminerler düzenleyerek haks z rekabetin önüne geçmeye çal fl yor. Bu seminerlerin ilki 2 fiubat 2011 tarihinde, Bay nd rl k ve skân Bakanl stanbul l Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. Bay nd rl k ve skân Bakanl l Müdürlükleri nde çal flan ve piyasa denetiminden sorumlu personellere yönelik planlanan bu seminerde; stanbul, Kocaeli, Sakarya, K rklareli, Tekirda, Edirne ve Trabzon olmak üzere 7 ilin ilgili personelleri bir araya geldi. Bu seminerden sonra teorik e itimi prati e dönüfltüren XPS Derne i ve B TÜ- DER, üyelerinin fabrikalar nda uygulamal olarak e itimleri pekifltirdi. 17 fiubat ta Eryap n Silivri fabrikas nda, 24 fiubat ta ise Dow Bina Çözümleri nin Gebze Dilovas fabrikas nda gerçeklefltirilen ziyaretlerde, CE Belgeli üretim yapan üreticilerin laboratuvar ortam nda yap lmas gereken çal flmalar detayl olarak incelendi. Dernekler, 31 Mart 2011 tarihinde stanbul l Özel daresi Binas nda Su ve Is Yal t m Malzeme ve Detaylar nda Bilgi Güncelleme Toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant ya; l Özel daresi mar Yat r m ve nflaat Daire Baflkanl bünyesinde çal - flan mimarlar, inflaat, tesisat ve makine mühendisleri, stanbul Proje Komisyonu Birimi ( PKB), l Özel daresi ve PKB ile ifl yapan tüm müflavir firmalar ve stanbul Bay nd rl k l Müdürlü ü nün teknik personelleri kat ld. Seminerde; dernek yetkilileri taraf ndan su ve s yal t m konusunda de iflen güncel mevzuatlar, yeni yay nlanan TS Standard, BEP-TR ve di er yeni yönetmelikler ile ilgili güncel bilgiler, bu yönetmeliklere uygun optimum detay çözümleri, s yal t m levhalar n n ve su yal t m nda bitümlü örtülerin teknik performans de erleri ve uygun kullan m alanlar na yönelik bilgiler verildi ve kat - l mc lar n sorular yan tland. Bay nd rl k Bakanl n n Merkez ve Taflra Teflkilat n n Piyasa Gözetim ve Denetim Elemanlar için 4 8 Nisan 2011 tarihleri aras nda, Antalya da düzenlenen ileri e itim program na destek olan XPS Derne i ve B TÜDER, 81 ilin piyasa denetimden sorumlu yaklafl k 300 personeline gruplar halinde s ve su yal t m ile ilgili güncellenen yönetmelikleri anlatt. Bay nd rl k Bakanl Piyasa Gözetim ve Denetim Elemanlar taraf ndan, flantiyelerden al nan numunelerin incelenmesi ve etiketlerde beyan edilen performanslar n test sonuçlar ile karfl laflt r lmas konular ayr nt l olarak görüflüldü. Son olarak 20 Nisan 2011 tarihinde Bursa l Özel daresi ve Bursa Bay nd rl k l Müdürlü ü nde seminerler veren XPS Derne i ve B TÜDER, Türkiye nin çeflitli yerlerinde s ve su yal t m konusunda seminerler düzenlemeye devam edecek. B-PLAS A, UNDP ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA GRUBU Z YARET Uyguland mekânlarda yüzde 50 enerji tasarrufu sa layan, yak t kullan m n en aza indirerek çevre kirli ini azaltan ve binay atmosferin olumsuz etkilerinden koruyarak uzun ömürlü yap lar n oluflumuna katk da bulunan ECOFOAM XPS Is Yal t m Levhalar n n üretimini gerçeklefltiren B-PLAS, Birleflmifl Milletler Kalk nma Fonu (UNDP) Çevre ve Sürdürülebilir Kalk nma Grubu nun 29 kiflilik Türkiye ekibini a rlad. Is yal t m sektörünün öncülerinden BTM, Türkiye nin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi nin fakülte binalar n n s yal t m nda tercih edilen firma oldu. BTM Plus D fl Cephe Is Yal t m Sistemi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin (GSF) Gölbafl ndaki Kampüs binalar n n mantolamas na imza att. BTM ürünleri ile s yal t m uygulamas n gerçeklefltiren Ankaral Focus Grup nflaat Turizm ve Sanayi Ticaret Ltd. fiirketi, yal t m projesini iki ayda baflar yla tamamlad. Uygulama kapsam nda toplam metrekare alanda önce yüzey haz rl klar yap ld, kabarm fl ve çatlam fl zeminler tamir edildi. BTM Plus Fix 110 Yap flt rma Harc ile BTM Polpan Levhalar flafl rtmal olarak, s köprüsü oluflturmayacak flekilde cephe yüzeyine yap flt r ld. Ard ndan metrekarede 6 adet olacak flekilde BTM Plus Gazbeton Dübeli ile Polpan Levhalar duvara ankraj edilerek, bir kat BTM Plus S va 210 ile s vand. Daha sonra donat filesi ve köfle profilleri tekrar bir kat s va ile yüzeye lamine edildi. Son kat olarak, su itici ve darbelere karfl yüksek direnç gösteren BTM Plus Deco 510 Mineral S va kullan ld. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbafl Kampüsü bundan böyle, BTM Plus ile yenilenmifl cephesiyle hem y llara meydan okuyacak hem de yüzde 55 e varan enerji tasarrufu sa layacak. UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalk nma Grubu (ESD), XPS ürünleri üreten örnek bir fabrika görmek amac yla 9 May s 2011 tarihinde B PLAS a ziyaretini gerçeklefltirdi.b-plas n XPS ürünleri ile ilgili yürüttü ü projeler kapsam nda tan flm fl oldu u ESD ekibine, B-PLAS Yönetim Kurulu Baflkan M. Celal Gökçen taraf ndan tesisler gezdirildi. Ozon tabakas n n korunmas yönünde yapm fl oldu u faaliyetler ve çevrenin korunmas için gösterdi i duyarl l ktan ötürü Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan ödüle lay k görülen B-PLAS n anlat ld gezide, firman n çevreci Tilter marka elektrikli arac da tan t ld. B-PLAS n çevreci XPS yal t m ürünlerini üretti i tesislerini ziyaret etmekten dolay çok memnun ayr lan ESD Proje Müdürü Katalin Zaim, B-PLAS gibi çevreci üretim faaliyetleri yapan bir firmay tan man n ve Türkiye de böyle bir üretim tesisinin olmas n n gurur verici oldu unu ifade etti. GAZ ÜN VERS TES GSF N N ISI YALITIMINA BTM PLUS MZASI 4 5

4 ÜYELERDEN HABERLER BZ NfiAAT YALITIM LEVHASI DIAMANTO YU P YASAYA SUNDU Gaziantep te 2005 y l nda XPS, EPS ve dübel üretimi ile inflaat sektöründe faaliyet göstermeye bafllayan BZ nflaat, 2010 y l nda Gaziantep te aç lan 200 bin metrekare alana kurulu tesislerinde son teknoloji ile üretime devam ediyor. Sektörün k sa sürede büyük baflar gösteren firmalar ndan BZ nflaat, flimdi de yeni ürün serisi DIA- MANTO ile fark yarat yor. Yurtiçi ve yurtd fl nda tüketicilere yayg n bayi a yla ulaflan, dünya standartlar nda ve yüksek kalitede CE Belgeli Ekstrude Polistren (XPS) yal - t m levhalar, WALLBOARD markas ile üretiliyor. Yak t faturalar n n el yakt günümüzde s yal t - m n n ne kadar önemli oldu u anlafl lmaya baflland. Ancak yal t m yapt r laca zaman ürün seçiminde büyük karars zl k yaflan yor. Fiyat odakl seçilen kalitesiz ürünler ile yap lan uygulama ne yaz k ki k sa ömür ile tüketiciye s k nt yaflat yor. Çok genifl ürün gam na sahip olan WALLBOARD markas, mantolamada yepyeni bir ürün serisi olan DIAMANTO yu piyasaya sundu. Bilinen markalar n ürünlerini tercih etmek isteyenler ise kalite standartlar na uygun olmayan ancak benzer ürünlerle yan lt labiliyor. Piyasada s k taklit edilen ürünlerin bafl nda ise dünyada XPS levhalar n en eski üreticisi olan Dow Bina Çözümleri nin mavi renkli STYROFOAM marka WALLBOARD DIAMANTO, mantolamada yüksek ve uzun ömürlü uygulama sa layan özel desenli yüzeye sahip. Türkiye de bir ilk olan özel desenli yüzeyi sayesinde ürünün yüzey derisi üretim sürecinde iflleme tabi tutulmad ndan yüzeydeki z rh n kaybetmiyor ve daha güçlü bir yap da. deal mekanik mukavemetine sahip olan DIAMANTO levhalar, sa lad verimlilikle de fark yarat yor. Özel desenli yüzeyinin etkisiyle yüksek oranda s va tutulumuna sahip olan levhalar, yüksek buhar difüzyon direnci sayesinde fazladan buhar kesici malzeme gerektirmiyor. Çevre dostu olan ve ozon tabakas na zarar vermeyen teknoloji ile üretilen DIAMANTO serisi ayn zamanda (E) yang n s n f nda yer al yor. DOW, KAL TES Z TAKL TLER NE KARfiI LOGO BASKILI LEVHALARI P YASAYA SUNDU ürünleri geliyor. Dow Bina Çözümleri, sektörde bir ilk olan yeni uygulamas yla, sektörün kanayan yaras merdiven alt üretim ve bundan do an haks z rekabete dur demeyi hedefliyor. CE beyan na sahip STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar n n üzerine Dow logosunu basan yal t m devi, tüketicileri kalitesiz ürünlerle yap lan yal t mdan ve bofla harcanan paralardan korumay ve taklitlerinden ayr lmay hedefliyor. Dow Bina Çözümleri Yap Ürünleri Sat fl Müdürü Gökhun Kurt, CE Belgeli STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar n art k logolu olarak ürettiklerini aç klad. Her bir d fl cephe s yal t m levhas n n üzerine uzaktan da alg lanabilecek flekilde Dow logosunun bas ld n belirten Kurt, böylece ürünlerinin mavi renkli kalitesiz taklitlerinden kolayca ayr lmas n sa lad klar n n alt n çizdi. Mantolamada kullan lan ürünlerde 29 mw düflük s iletkenlik de erine sahip ve CE flareti tafl yan tek ürünü üretiklerini söyleyen Kurt, logo uygulamas ile kalitesiz ve s iletkenli i yüksek ürünlerin kendi ürünleri ile kar flt r lmamas için bu ad m att klar n vurgulad. ERYAP TAN SEHA M MOZA KONUTLARI NDA KUSURSUZ ISI YALITIMI Is yal t m sektörünün öncülerinden Eryap Plastik San. ve Tic. A.fi., Konya da seçkin projeler üreten Seha nflaat Müh. Madencilik Turizm San. ve Tic. A.fi. nin yap m n üstlendi i lüks konut projesi olan Seha Mimoza Konutlar n n s yal t m na imza att. Konya Selçuklu da toplam 30 bin 912 metrekarelik inflaat alan na sahip 4 blokta 184 konutun yer ald projenin yaklafl k 20 bin metrekarelik d fl cephe s yal t m iflinde Eryap A.fi. nin Bonuspan markal XPS (Ekstrüde Polistren) s yal t m levhalar n içeren Bonusmax 5 cm D fl Cephe Is Yal t m Paket Sistemi kullan ld. Toplam inflaat süresinin 420 gün oldu u projede, Eryap ürünleri ile s yal t m uygulamas n Güvendik Mühendislik Ltd. fiti. firmas gerçeklefltiriyor. Bonusmax Plus 5 cm Is Yal t m Levhas ve yine Bonusmax marka s yal t m levhas yap flt rma harc, dübel, s yal t m levhas s vama harc, donat filesi, dekoratif s va astar ve dekoratif s va gibi aksesuarlar n yer ald Bonusmax 5 cm D fl Cephe Is Yal t m Paket Sistemi mantolama iflleminde eksiksiz olarak kullan ld. Is yal t m uygulamas na, binan n tüm cephelerinin yüzey bozukluklar n n giderilmesi için kaba s va yap larak baflland. Is yal t m na bafllanacak seviye iflaretlendikten sonra yal t m kal nl na uygun su basman profilleri montaj vidalar ile duvara sabitlendi. Yatay ve düfley hiçbir bozuklu- un kalmad yüzeye, s yal t m levhalar taraklama yöntemiyle yap flt rma harc kullan larak yap flt r ld. Levhalar n yap flt r lmas iflleminden 24 saat sonra dübelleme ifllemine geçildi. Uygulama esnas nda köfle profili ve fuga profili gibi yard mc profiller kullan ld. ELAZI HAVAL MANI NIN ISI YALITIMI S NERJ ÜRÜNLER LE YAPILDI Sinerji ayn zamanda projeye özgü yal t m sorunlar nda do ru tespitler yaparak ak lc çözümler bulmay amaç ediniyor. Is yal t m sektöründe Megaboard XPS Is Yal t m Levhalar ile faaliyet gösteren Sinerji A.fi., halen devam etmekte olan yeni Elaz Havaliman n n hizmet binas ile hangarlar n n s yal t m nda tercih edilen firma oldu. SO ve CE Belgeli Megaboard markal XPS Is Yal t m Levhalar n piyasaya sunan Sinerji, Elaz Havaliman nda, ürününün üstün yal t m ve basma dayan m özellikleri ile dikkat çekiyor. Is yal t m levhalar n n dübellenmesi iflleminden 24 saat sonra, s va uygulamas ifllemine geçildi. Tarakl mala yard m ile tüm cepheye s va harc çekildi. S va daha yafl iken donat filesi, yukar - dan afla ya bast r l p gerilerek harc n içine gömüldü. kinci kat s va harc, donat filesini kapatacak kal nl kta uyguland. Tozdan ar nd r lmas ve mineral kaplaman n tutuculu unun art r lmas için kuruyan s van n üzerine yüzeyini tamamen örtecek flekilde astar uyguland. Dekoratif s va, çelik mala yard m yla yüzeye uyguland ve tekstürlü dokunun elde edilebilmesi için dairesel hareketlerle perdahland. Ard ndan boya ifllemine geçildi. CE beyan na sahip STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar, su emmeyen yap s yla zamanla de iflmeyen s yal t m performans gösteren ve uygulama sonras sorun ç karmayan ideal bir ürün. Bina içinde ise küf ve rutubet oluflumunu engelleyen STYROFOAM levhalar, böylece binan n bak m ve onar m masraflar n azalt yor, sa l kl ve konforlu mekânlar yarat yor. 6 7

5 ÜYELERDEN HABERLER PROJE TANITIMI TURGUTLU DEVLET HASTANES ISI YALITIMINDA PAKBOARD U TERC H ETT Yap sektöründe tam 20 y ld r ilklerin öncüsü konumunda hizmet veren Pakpen, bina için gerekli tüm enstrümanlar üreten tek firma olarak öne ç k yor. 8 farkl markan n üretimini gerçeklefltiren Pakpen fiirketler Grubu çat s alt nda üretilen XPS Is Yal t m Levhas Pakboard, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi binalar n n s yal t m nda tercih edilen marka oldu. Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi nin s yal t m uygulamas zmir merkezli KANTEK Yap nflaat San. Tic. Ltd. fiirketi taraf ndan gerçeklefltirildi. Toplam metrekarelik s yal t m projesinde, dansite yo unluklar nda ve 3, 4, 5 cm kal nl klar nda PakBoard XPS Levhalar kullan ld. PakBoard XPS Levhalar, çevreci bir yaklafl mla karbondioksit gaz yla, Avrupa EN ve TSE Standartlar na göre CE Belgeli olarak üretiliyor. Kartonpiyerlik beyaz XPS olarak üretilen ilk yerli marka olma özelli ini tafl yan PakBoard, teknolojiye hakimli i ve sektöre öncülük eden vizyoner duruflu ile ön plana ç k yor. PakBoard, bundan sonra da Do ru yal t m için; daha yo un ve daha kal n ürün politikas ile sa l kl ve kaliteli yal t m uygulamalar na öncülük etmeye devam edecek. Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler BZ NfiAAT Prekast Teknik Yap Ltd. fiti. (D fl Cephe Mantolama ve Prekast Kaplama) Pendik Merkez lkö retim Okulu m 2 D fl Cephe Mantolama Wallboard XPS Levha 5 cm Diamanto (Özel Desenli Yüzey) Müflavir Firma Tümafl-Eurostudio.O. Türk Müh. Müt. A.fi. Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Zek-San nfl. Ltd. fiti. Tüm Proje Güçlendirme - Su Yal t m - Is Yal t m - Çat Yenileme - Mantolama ve Prekast Cephe Giydirme 10 Ay / YALTEKS TEN BAY LER NE FTAR YEME YALTEKS her y l bayilerine geleneksel olarak düzenledi i iftar yeme ini bu y l Villa Bosphorus da gerçeklefltirdi. ftar 16 A ustos Sal akflam, YALTEKS Marmara Bölge Bayileri; Aktoprak, Akkollar nflaat, Armada, Bayrak zolasyon, Budak zolasyon, Evyap nflaat, Gimsa nflaat, zmer 2000, zomet, zotim, Mimtek, Özerzumlular, Özman Ticaret ve Retim in kat l m yla gerçekleflti. Bo az n eflsiz manzaras ndaki keyifli iftar yeme inde bayiler hep birlikte stres att lar. Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Proje Hakk nda K sa Tan t m RT Mühendislik Proje, Pendik Merkez lkö retim Okulu olarak daha önceden infla edilmifl ve kullan lm fl binan n tadilata al nmas kapsam nda; bina kolon güçlendirmesi, su yal t - m, çat yenileme, d fl cephe mantolama, s yal t m ve prekast cephe giydirme ifllerini kaps yor. Ocak 2011 de bafllayan bu renovasyon projesi, Ekim 2011 de bitirilmek üzere projelendirildi. 8 9

6 MAKALE Alper DANIfiMAN / BZ nfl. Mlz. San. Ltd. fiirketi Sat fl ve Pazarlama Müdürü ISI YALITIMININ ÖNEM VE YALITIMDA XPS LEVHALARIN ÜSTÜN YÖNLER Yal t m, asl nda basit anlamda çok kazançl bir tasarruf yat r m d r ve çok say da dolayl olumlu etkileri vard r. Yal t m yapmakla zincirleme bir etki dahilinde çok olumlu sonuçlar ortaya ç kmaktad r. Yal t m yaparak ilk aflamada, s nmada düflük yak t tüketimi, so utmada düflük elektrik (enerji) tüketimi sa lar z ve bunun sonucunda s nma ve so utma harcamalar m zdan sürekli bir tasarruf elde etmifl oluruz. Düflük yak t ve düflük elektrik tüketimi ile kendi ad m za tasarruf elde etmiflken bunun yan nda daha konforlu ve sa l kl bir yaflam ortam na kavuflmufl oluyoruz. Yal t mla ve özellikle d fl cephe mantolama yal t m ile binalar m z n d fl hava koflullar na karfl daha korunakl olmas n sa layarak daha uzun ömürlü binalara kavufluyoruz. D fl cephe mantolama yal t m büyük s gerilimlerine ve rutubetin tahribine karfl binalar n d fl kabu unu ve yap elemanlar n savunmaktad r. Yal t m ile elde edilen sonuçlardan s nmada düflük yak t tüketimi ve so utmada düflük elektrik tüketimi ile mevcut enerji kaynaklar ndan tasarruf edilerek, enerji kaynaklar m z n verimli kullan m sa lan lmakta ve yeni enerjiye olan ihtiyac - Yal t m konusunda her geçen gün daha da bilinçleniyor ve bunu her geçen gün artan yal t m oran ile görebiliyor olmam z sevindirici, ancak tüm bunlar n yan s ra halen yal t m oran nda çok geride oldu umuz aç kt r. Halen ülkemizde yap lar n tahminen yüzde 90 yal t ms z ve her geçen saniye ülke olarak param z, soka s tmaya veya so utmaya harcamaya devam ediyoruz. Türkiye de her ferdin yal t m konusunda bilinçlenmesi bir vatandafll k görevidir, bu bilinçlendirme faaliyetleri de ayr ca bir vatandafll k görevidir. m z azalt lmaktad r. Bunun sonucu olarak sürekli artan enerji ihtiyac m z, yap lan yal t m yat - r mlar sonucunda tasarruf edilen enerji ile yani kullan lmam fl enerji sto u ile de ikame etmek mümkündür. Di er bir deyiflle, en iyi enerji kayna üretimi, stoktan kullan lmakta olan enerjiden yap lacak tasarruftur ki, yal t m ile yüzde aras nda net enerji tasarrufu mümkündür. Bunlar n yan s ra düflük yak t-enerji sarfiyat ile düflük karbon ekonomisi sa lanmakta ve daha düflük karbon-sera gaz sal n m ile küresel s nma, küresel iklim de iflikli i gibi olumsuz etkilerin azalt lmas na da katk da bulunulmaktad r. Ülkemiz için en önemli konulardan biri ise enerji ihtiyac m z n tamam na yak n k sm n n neredeyse petrol, do algaz ve kömür gibi kaynaklardan sa lan yor olmas d r. Bu ihtiyac m z n yüzde 80 ini ise ithal olarak sa lanmaktad r. Türkiye nin bugün en önemli ekonomik sorunlar ndan biri cari aç kt r ve bunun çok büyük ölçüde azalt lmas, hatta kesin çözümü, kesinlikle tüm binalar n yal t lmas ndan geçmektedir. Böylece enerji ithalat karfl l ülke d fl na gönderdi imiz dövizi göndermeden, bu paray harcamayarak ülkemizde kalmas n sa layaca z. Ve yal t m ile elde edilen di er tüm avantajlar n yan s ra daha güçlü bir ekonomiye çok k sa bir sürede sahip olmam z mümkün olacakt r. Konuya iliflkin düflündürücü bir istatistik vermek gerekirse; bugün Türkiye deki binalar n y ll k enerji tüketiminin Avrupa daki binalar n y ll k enerji tüketiminin tam iki kat oldu unu görüyoruz ki hemen flu soruyu sormam z gerekiyor. Biz Avrupa dan daha m zenginiz? Bu durum daha ne kadar yol kat etmemiz gerekti ini çok aç kça ortaya koymaktad r. Daha düflük yak t gideri ve karbon sal m, daha yüksek bina ömrü ve konfor, daha temiz ve yaflanabilir bir dünya için s yal t m yapmak ve yal t - m anlatmak ülkesini seven ve ülkesinin gelece- e daha güvenle bakmas n isteyen her ferdin asli vatandafll k görevlerinden biridir. Yal t m n do ru yap lmas ile yukar daki sürecin daha h zl gerçekleflmesini ve amac na ulaflmas - n sa layaca m z da flüphesiz göz ard edilmemesi gereken bir gerçektir. Yal t m n yap lm fl olmas ndan daha önemli olan konu ise nas l ve ne tür malzeme ile yap lacak olmas d r. Gerek yap - lan yal t mdan elde edilecek getiri ve gerekse de do ru ve tatminkar sonucun elde edilebilmesi için do ru yal t m malzemesi kullan m ve do ru uygulama üzerinde hassasiyetle durulmas gereken iki konudur. Is yal t m n n bina d fl yüzeyinde uygulanmas, di er bir deyiflle d fl cephe mantolama uygulamalar, yap larda en etkin s yal t m çözümüdür. Bu uygulama yap fizi i aç s ndan da en uygun s yal t m çözümüdür. Mevcut yal t ms z binalarda da yeni yap lan binalarda da d fl cephe mantolama uygulamalar en ekonomik, uzun ömürlü ve pratik çözümleri sunmaktad r. D fl cephe mantolama sistemleri çok verimli ve etkin yal t m elde etmeyi sa lamaktad r. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ancak do ru malzeme kullan m ve uygulanmas ile bina tamamen s zd rmas z bir kaplama içine girece inden s köprülerinin de olmad etkin, uzun ömürlü, verimli bir yal t m uygulamas elde edilmifl olacakt r. Yal t mda uygulama flekline göre do ru malzeme seçimi dikkatle yap lmal d r. Yap lan yal t m n verimli ve uzun ömürlü olmas için do ru malzeme kullan m ve do ru uygulama flekli en önemli etkendir. Bu nedenle birçok yönüyle di er alternatif d fl cephe mantolama ürünlerine k yasla XPS (Ekstrude Polistiren) s yal t m levhalar, öncelikle uzun ömürlü olmas n n yan s ra afla da say - lan avantajlar sunmaktad r: XPS levhalar, homojen bal pete i görünümünde kararl hücre yap s na sahiptir, hücreler tüm yüzeyleriyle birbirlerine ba l d rlar. Binili kenarlar s köprüsü oluflumunu engeller ve daha verimli yal - t m sa lar. D fl cephe mantolama uygulamalar nda yüksek s va tutunumu ve uygulama kolayl sunmaktad r. Düflük s iletkenlik de erine sahip olup, ayn kal nl ktaki di er s yal t m malzemelerine oranla daha yüksek s l direnç sa lar. D fl hava koflullar ndan olumsuz etkilenmedi i için her türlü hava koflulunda rahatl kla uygulanabilir. XPS levhalar n bünyesine su geçirgenli i s f r düzeyindedir. Bünyesine su emmemesi uygulamada d fl olumsuz hava flartlar ve uygulama hatalar gibi olumsuzluklar ortadan kald r r. Bünyesine su almad için yal t m etkinli i azalmaz. Bu avantaj ile temel, bodrum duvarlar, su basman, saçak alt, pencere kenar ve köfleleri gibi noktalarda da güvenle kullan l r. Buhar difüzyon direnci optimum düzeydedir. Uyguland yap bilefleninde buhar difüzyonu devam eder. Yüksek basma ve çekme mukavemeti de erlerine sahiptir. Bu özelli i ile sürekli yal t m sürecinde mekanik yük ve darbelere karfl en yüksek düzeyde dayan kl l k sergilemektedir. Hafif, sert, dayan kl ve uzun ömürlüdür. Ufalanmaz, parçalanma dayan m çok yüksektir. Boyutsal kararl l çok iyi oldu- undan d fl cephe uygulamalar nda uzun vadeli dayan m sa lar. Bina ömrü ile efl zamanl s yal t m gerçeklefltirir. Çevre dostudur ve insan sa l na zarar vermez. Sonuç olarak tüketicilerin ve uygulama yapanlar n malzeme seçiminde bu unsurlar göz önünde bulundurmalar ve binalar için yal t m n bir defa yap lan sa l kl bir uygulama oldu unu sürekli hat rlamalar gerekmektedir

7 RÖPORTAJ MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin B LMAÇ, Enerji Ajans ya da Enerji Verimlili i Merkezi kurulmas gereklili ine dikkat çekiyor! Kamu yönetimi ile güç birli i Küresel ekonomik krizin ard ndan h zla toparlanma sürecine giren inflaat sektörü geçen y l yüzde 17,1 büyüdü ve ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 oldu. yap lmal lara uygun ifl yapmay özendirmek ve tüm sektörün ç karlar n gözetmek oluflturuyor. nflaat sektörünün ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 Eczac bafl Koramic Yap Kimyasallar A.fi. Genel Müdürlü ü nün yan s ra ulusal ve uluslararas birçok birli in yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Bilmaç, ayn zamanda M- SAD Yönetim Kurulu Baflkan Bilmaç ile Türk inflaat sektörünün mevcut durumu ve ekonomiye katk s, küresel ekonomik durgunlu un ülkemize ve sektöre yans malar, binalarda enerji verimlili i ve gelecek hedeflerini konufltuk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1958 Ankara do umluyum y l nda lisans e itimimi Ankara Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisli i nde tamamlayarak 1984 y l nda Leeds University de Polymer Chemistry dal nda MSc yapt m. MBA program n 1988 y l nda Çukurova Üniversitesi flletme Fakültesi nde tamamlad m y llar nda Petkim Petrokimya A.fi. de Ar-Ge ve Üretim Müdürlü ü yapt m y l ndan 1998 y l na kadar Markem Yap Kimyasallar A.fi. de s ras yla; Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürlü ü, flletmeler Müdürlü ü, Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürlü ü ve Genel Müdür Yard mc l görevlerini üstlendim y l fiubat ay ndan bu yana da MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütüyorum. Ayn zamanda Eczac bafl Koramic Yap Kimyasallar A.fi. Genel Müdürü, Türk Belçika - Lüksemburg Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi, BJK Kongre Üyesi, ntema A.fi. Yön. Kurulu Üyesi ve ZODER Yön. Kurulu Üyesi olarak görev yap yorum. MSAD 20 bin üreticiye ulaflan bir çat kurulufl MSAD hakk nda bilgi verir misiniz? Derne in yeni dönem hedefleri nelerdir? 1984 y l nda kurulan MSAD, 2006 y l nda yeniden yap lanarak sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birli i sa lamak amac yla sanayici üyeleri bir araya toplad. MSAD olarak bafll ca hedeflerimizi; sektörü yurtiçinde ve yurtd fl nda temsil etmek, inflaat sektörüne büyüyen, kârl ve sürdürülebilir bir gelecek sa lamak, toplum bilincini gelifltirmek, etik kural- Türkiye de inflaat sektörünün mevcut durumunu de erlendirdi imizde karfl m za nas l bir tablo ç k yor? Önümüzdeki y l için hedef ve beklentiler nelerdir? Öncelikle inflaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü haline geldi ini söyleyebilirim. Türk ekonomisi 2010 y l nda 8,9 oran ndaki büyüme oran yla Avrupa da ilk s rada yer ald. Küresel ekonomik krizin ard ndan h zla toparlanma sürecine giren inflaat sektörü geçen y l yüzde 17,1 büyüdü ve ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 oldu. Ülkemiz, ihracatta 2010 y l nda 19 Türkiye de örne i olmayan flekilde çat kurulufl olarak örgütlendik. Sektör lideri sanayici kurulufllar ve derneklerle birlikte 20 bin üreticiye ulaflan bir iletiflim a oluflturduk

8 RÖPORTAJ milyar dolara ulaflarak, inflaat malzemeleri ihracat yapan ülkeler aras nda 7 nci s raya yerleflti. Tam bir güç oda haline geldi imiz üretimde ise yüzde 11,5 büyüme oran yla inflaat malzemeleri sanayisi olarak dünyada ilk 5 ülke aras nda yer al yoruz. Ekonomimizin bu derece büyümesinde inflaat sektörü olarak yaratt m z katma de er, sa lad - m z istihdam ve gerçeklefltirdi imiz ihracatla büyük pay sahibiyiz. Türk ekonomisinin 2012 y - l nda, 2011 y l na oranla daha da büyümesini ve inflaat sektörünün ekonomideki pay n n artmas - n bekliyoruz. ÜRÜN TANITIMI THERMOMASS ENERJ VER ML L, DEPREM VE YANGIN GÜVENL SA LIYOR Begüm Turan Bulut / Ar Mühendislik nflaat Mühendisi nflaat malzemeleri sanayisinin bugünkü üretim hacmi 68,1 milyar TL ye ulaflt. Bu de er 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kaps yor. nflaattaki olumlu geliflmeler ekonomi büyümesine ve istihdama olumlu yans yor. Sektörün toplam istihdamdaki pay n n yüzde 5,7 oldu unu söyleyebiliriz. Çal flan say s n n yaklafl k 1 milyon 300 bin civar nda olmas istihdam aya n n toparlanmas n n bir göstergesi. Kendini yavafl yavafl hissettiren küresel ekonomik durgunlu un Türkiye ye ve Türk inflaat sektörüne yans malar n n nas l olaca n düflünüyorsunuz? Son dönemlerde görülen ekonomik durgunluk sektörde elbette hissediliyor. Bununla birlikte sektörün son y llarda ciddi bir büyüme kaydetti- ini göz önünde bulundurursak bu dalgalanmalar n ciddi olmad n söyleyebilirim. Türkiye, ekonomisinde yakalad yüksek büyüme oran ile sadece s n f ndaki ülkeleri geride b rakmad, ayn zamanda büyüme h z nda dünyan n lideri konumundaki Çin i de geçti. Sektörün dinamik yap s ve ihracat pay m z art rmaya yönelik çal flmalarla önümüzdeki dönemde Türkiye ye yabanc ilgisinin daha yüksek olaca kanaatindeyim. Binalarda enerji verimlili i için finans sektörü ile el ele yürümeliyiz MSAD olarak binalarda enerji verimlili i ve di er projeler konusunda gelecek hedefleriniz nelerdir? Binalarda enerji verimlili inin finansman konusunda Avrupa Komisyonu taraf ndan fonlanan bir proje haz rlad k. Türkiye ve Do u Avrupa n n tamam n kapsayan EUbuild Binalarda Enerji Verimlili inin Finansman projesini, 2012 y l sonuna kadar MSAD n liderli inde uluslararas birçok proje orta ve ifltirakçisiyle yürütece iz. Türkiye ve orta m z olan ülkelerde binalarda enerji verimlili i konusunda finansman araçlar - n n ve mekanizmalar n n gelifltirilmesine katk sa lamak için çal flaca z. Bu uluslararas projeyi de ilk projemiz gibi baflar yla tamamlamay hedefliyoruz. Kamu yönetiminden daha fazla destek ve teflvik bekliyoruz Bu hedeflere ulaflmak için kamu yönetiminden beklentileriniz nelerdir? MSAD olarak, binalarda enerji verimlili i konusunun geliflmesi ve bu konuda hedef belirleyerek kamu-özel sektör iflbirli inde çal flma yürütülmesi için uzun zamand r kamu nezdinde çeflitli raporlarla destekledi imiz bir dizi görüflme gerçeklefltirdik. Binalarda enerji verimlili i konusunda bafllatt - m z EUbuild Enerji Verimlili i Projesi kapsam nda ülkemizdeki tabloyu ortaya koyarak ortak vizyon oluflturmak amac yla, gerek STK lar gerekse finans sektörü ile toplant lar düzenleyerek iflbirli i yapma konusunda ciddi ad mlar att k. Üzerine bu derece yo unlaflt m z bu konu ile ilgili kamu yönetiminden beklentimiz; kamuoyunun fark ndal n n artmas ve bilinçlenmesi konusunda daha fazla destek ve teflvik Binalarda enerji tasarrufuna dikkat çekecek iletiflim faaliyetleri ve yap - lan kamuoyu oluflturma çal flmalar sizce yeterli mi? Öncelikle bu konu ile ilgili geç kal nd n belirtmek istiyorum. Türkiye nin, fark ndal tüm kesimlerde yaratarak h zl karar almas gerekti ini düflünüyorum. Enerji tasarrufu ve verimlili i konusunun toplumun de iflik kesimlerine anlat lmas ve ortak ak l yarat lmas amac yla kamuoyuyla güç birli i sa lanmas gerekiyor. Türkiye de enerji verimlili iyle ilgili tüm düzenlenmeleri ve genel koordinasyonu sa layacak güçlü bir Enerji Ajans veya Enerji Verimlili i Merkezi kurulmas gereklili ini savunuyoruz. Bu kapsamda gelifltirilecek kurumsal altyap y baflta Türkiye ekonomisi olmak üzere birçok aç dan çok önemli görüyoruz. THERMOMASS ad ile tescil edilen yap sistemi, ilk olarak 1980 y l nda ABD de Composite Technologies Corporation firmas taraf ndan kullan lan; s yal t ml tafl y c betonarme sandviç panellerle yap - lan bir inflaat tekni idir. ç ve d fl beton yüzeyi birbirine s köprüsüz olarak ba layan fiber ba lant çubu u (konektör) ve Styrofoam XPS s yal t m levhas, THERMOMASS yap sisteminin kalbini oluflturmaktad r. THERMOMASS Konektörler Özel imalat fiber liflerin, yine özel bir epoksi reçinesi ile ba lanmas yöntemiyle elde edilen fiber kompozit ba lant çubuklar, beton sandviç panellerde çelik ba lant aparatlar na göre çok daha üstündürler. Paslanmaz, kimyasallara dayan kl, hafif bir yap ya sahiptirler. Düflük s iletkenli ine sahip olup, s köprüsü yaratmazlar. Styrofoam* XPS Is Yal t m Levhalar Düflük s iletkenli ine sahip olan XPS levhalar, hexzagonal ve kapal hücre yap s sayesinde bünyelerine su ve rutubet almazlar ve yüksek basma mukavemetine sahiptirler. Bu sebeple XPS levhalar n s yal t m performans zamanla de iflmez. Ayr ca çevre koruma standartlar na da uygundurlar. THERMOMASS yap sisteminin fakl uygulama teknikleri bulunmaktad r. Projenin içeri i, flantiyenin çal flma flartlar, nakliye gibi birçok etmen göz önünde tutularak bu yöntemlerden hangisinin seçilece i belirlenebilir. 1. Yerinde Yatay Döküm, Tilt-Up Kald rma Tekni i nflaat n taban yüzeyinin ilk beton yüzeyi olarak kullan lmas sayesinde, duvar panelleri flantiyede binan n çevresini kapatacak flekilde kald r l p yerine dikilir. Tüm bu ifllemler boyunca, yüksek mukavemetli Thermomass konektörleri beton sandviç panelin tabakalar n bir arada tutar. fiantiyede döfleme betonu üzerinde dökülür. Nakliyeden tasarruf sa lan r. Kolon ve kiriflsiz tafl y c duvar panelleri en ekonomik yap sistemidir. 2. Precast Megablok, Yerinde Düfley Döküm Fabrikada boflluklu olarak üretilen Megablok paneller flantiyeye sevk edilir. Megabloklar üstüste ve yanyana konulup ortadaki boflluk beton ve donat ile doldurularak birbirleri ile monolitik yap teflkil edilir. ç ve d fltaki haz r sert beton yüzey kal p teflkil eder. Çok katl yap lar çok h zl bir flekilde infla edilir. Haz r iç ve d fl yüzeyler ekstra finifl gerektirmez. 3. Prefabrik / Prekast Duvar Paneli Prekast Thermomass beton sandviç duvar paneller kalite kontrol alt nda çal flan fabrika ortam nda üretilir ve daha sonra flantiyeye nakledilir. Bu sistemin uygulanabilece i baz yap elemanlar flunlard r: Öngerilmeli boflluklu paneller, çift T paneller, baz mimari özelliklli prekast yap elemenlar gibi. THERMOMASS n Avantajlar Düflük maliyetli. Is köprüsüz yal t m ve termal kütle etkisiyle yüksek enerji tasarrufu, düflük karbon emisyonu sa lar. H zl inflaat sa lay p, zamandan tasarruf ettirir. Yang na karfl 4 saatlik dayan m ile insan güvenli i sa lar. Depreme ve di er do al afetlere karfl mukavemet sa lar. Yarat c tasar mlar gerçeklefltirebilmenin yan s - ra proje yönetimi kolayl, yap n n görünümü ve performans n n uzun ömürlü olmas gibi avantajlar da bulunmaktad r. Tüm dünyada oldu u gibi, THERMOMASS yap sistemi ülkemizde de bir çok projede baflar yla uygulanm flt r. Bunlardan baz lar ; Bademli / Mudanya daki villalar ve Bursa daki Fistafl Tekstil Fabrikas d r. Composite Technology Corporation firmas n n patentidir. *DOW Chemical Company nin tescilli markas d r

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi.

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. çinde yaflam faaliyetlerimizi sürdürdü ümüz konutlar, endüstri ve ulafl mdan sonra enerji tüketiminin en büyük oranda gerçekleflti

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı