AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZ ENERJ GÜVENL GELECEK"

Transkript

1 ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli i Hendem Cad. K ble Sok. No: 33 Yukar Dudullu Ümraniye/ STANBUL Tel: Fax: web: AZ ENERJ GÜVENL GELECEK mtiyaz Sahibi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Meltem YILMAZ Yay n Türü ve Bas m Tarihi Yerel Süreli Eylül 2011 Editör Sibel Selvi Arslantürk lyada letiflim Tasar m Beyaz Hat CTP ve Bask Renk Matbaas Bu Say m za Katk da Bulunanlar Hüseyin B LMAÇ ( MSAD YK Baflkan ), Alper DANIfiMAN (BZ nflaat Sat fl ve Pazarlama Müdürü), Begüm TURAN BULUT (Ar Mühendislik - nflaat Mühendisi) XPS Bülten in telif hakk XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i ne aittir. Tüm yay n haklar sakl d r. Bu yay n n hiçbir bölümü önceden izin almaks z n ço alt lamaz, bilgisayar ortam nda depolanamaz veya herhangi biçimde elektronik vesair surette da t lamaz. Yay mlanan yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. XPS ten haberler 3 Üyelerden haberler 5 BZ proje tan t m 9 Makale 10 Röportaj 12 Ürün Tan t m 15

2 SUNUfi XPS TEN HABERLER De erli okurlar m z, Yaz aylar n geride b rakt m z flu günlerde s caklar yavafl yavafl unutmaya bafllad k ama yaz boyunca ödedi imiz yüksek elektrik faturalar kolay unutulaca a benzemiyor. Maalesef ülkemizde s yal t m konusunda yeterli bilinç olmad n ve pek çok yanl fl bilginin ortal kta dolaflt n görüyoruz. Bunlar n bafl nda da s cak bölgelerde s yal t m na gerek olmad yönündeki yanl fl kan geliyor Oysa so- utma, s tmadan çok daha maliyetli ve bu nedenle s cak flehirlerde yaz aylar nda elektrik faturalar çok daha külfetli XPS Derne i olarak kuruldu umuz günden bu yana, yani tam dört y ld r, gerek kamu otoritelerine gerek inflaat sektöründeki karar vericilere gerekse kamuoyuna s yal t m n anlatma derdindeyiz. Binan n sadece kuzey cephesine s yal t m yapt rman n yeterli oldu unu düflünenlerden, s va, boya, zift, cam, mozaik, PVC ve alüminyum gibi kaplama malzemeleri ile s yal t - m yap labilece ine inananlara kadar neler gördük neler Bir de s yal t m nda uzman firmalar n markal ürünlerini pahal buldu u için merdivenalt üreticilerin haz rlad -, toplama paketleri tercih edenler var. flte bu merdivenalt üreticiler hem inflaat firmalar n ve müteahhitleri hem de tüketicileri büyük bir zarara u rat yor, sektörümüzü baltal yor. Biz dernek olarak gücümüzün yetti- ince sadece sektörümüze de il ülkemize de büyük zarar veren bu yanl fll klar anlatmaya çal fl yoruz. S n rl kaynaklarla yap yoruz bunu elbette. Kuruluflundan bugüne kadar derne imize olan desteklerini sürdüren üyelerimizin katk lar yla B Plas, BTM, Dow Bina Çözümleri, Eryap, Pakpen ve Yalteks bize hep destek, tam destek dediler Bu sayede çok önemli seminerler gerçeklefltirdik, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk, bas nda yer alan demeçlerimizle nitelikli s yal t m n ve bunun faydalar n anlatmaya çal flt k. fiimdi ise derne imiz için çok sevindirici bir geliflme yaflad k. Faaliyetlerimizi takdir eden, sektörün önemli firmalar derne imize kat ld. BASF, BZ nflaat, Sinerji A.fi. ve Teknopanel de art k derne imizin üyeleri aras nda. Bu sayede güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Buradan bir kez daha yeni üyelerimize bizlere inan p destek olduklar için çok teflekkür ediyorum. Hep beraber çok daha baflar l ifllere imza ataca m za inan yorum. Amac m z sektördeki tüm Ekstrüde Polistren üreticilerini çat m z alt nda toplamak ve ayn kalite standartlar nda üretim yaparak, ayn kulvarda yar flmak Böylece haks z rekabet ortadan kalkacak, sektörümüz sa l kl büyüyecek ve bu büyümeden tüm ülke fayda sa layacak. Gelecek say m zda yeniden görüflmek üzere Kubilay ULU XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan DERNE M Z GÜÇLENEREK YOLA DEVAM ED YOR Ülkemizde s yal t m bilincinin geliflmesi ve yal t mda AB standartlar nda ileri teknoloji ürünlerin kullan m n yayg nlaflt rmak amac yla, Extrude Polistren Is Yal - t m Levhas üreticileri taraf ndan kurulan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, üyeleri aras na Teknopanel, Sinerji A.fi., BASF ve BZ nflaat da katt. Is yal t m sektörünün en aktif derneklerinden XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne- i, stanbul Kalk nma Ajans ( STKA) Projesi ve nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin ( MSAD) EUbuild Projesi olmak üzere iki önemli projeye ifltirakçi oluyor. XPS Derne i, ZODER ile birlikte kat ld STKA ( stanbul Kalk nma Ajans ) Projesi nde yal t m sektörünün kalite altyap s - n n gelifltirilmesi ve piyasa gözetim denetimi etkinli inin artt r lmas için ifltirakçi olarak yer al yor. Piyasa denetim ve gözetim mekanizmalar n güçlendirmek, ayn zamanda güvenli yap laflmaya yönelik politika ve stratejiler do rultusunda uygulamalara yön vermek ve denetlemek amac yla gerçeklefltiren bu projeyle haks z rekabeti önlemek de amaçlan yor. XPS Derne i nin ifltirakçi olarak destek verdi i bir di er proje ise EUbuild Projesi. Bu proje ile MSAD liderli inde 9 ülke ve Türkiye nin önde gelen sanayi kurulufllar ; B Plas, BTM, Dow Bina Çözümleri, Eryap, Pakpen ve Yalteks i bünyesinde bulunduran XPS Derne i, yeni üyeleri ile güçlenerek yola devam ediyor. XPS s yal t m levhalar n ; Teknopanel firmas Teknopan, Sinerji A.fi. Megaboard, BASF Styrodur C, BZ nflaat ise Wallboard markas ile üretiyor ve üstün kalite standartlar yla tüketicilerle buluflturuyor. K PROJEYE fit RAKÇ OLARAK TAM DESTEK VER YORUZ 47 ortak ve ifltirakçiyle, önemli bir sektörler aras iflbirli i örne i gösterilerek, enerji verimlili inin finansman çözümü ile ilgili ad mlar n ilki at lacak. Binalarda enerji verimlili i için finansman yöntemlerinin gelifltirilmesi konulu EUbuild Projesi ne ifltirakçi olan XPS Derne i ile di er sivil toplum örgütleri, stanbul TOBB Plaza da 6 Temmuz da bir toplant gerçeklefltirdi. Toplant da kat l mc lar n görüflleri sonucunda; kamu-özel sektör iflbirli inin gelifltirilmesine, binalarda enerji verimlili i konusunun koordinasyonuna ve etkin bir Türk Enerji Ajans kurulmas na karar verildi. Ayr ca enerji verimlili i konusunda baflta kamu yap lar n n örnek olarak iyilefltirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi uygulamas n n tüm binalar için yayg nlaflt - r lmas ve vatandafllar n kay t içi, güvenli ve enerji verimli binalar için teflviklerden yararland r lmas gerekti i vurguland. MEGABUILD DE XPS LE YALITIMIN FARKINI ANLATTIK Türkiye de do ru ürünlerle yap lan s yal t - m uygulamalar n n artmas için bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i, Eylül 2011 tarihleri aras nda MEGABUILD Avrasya Yap Ürünleri Fuar na kat ld. Fuarda XPS Derne- i, XPS ile s yal t m n n avantajlar konusunda uygulay c lara ve son kullan c lara bilgi verdi. Irak, Makedonya ve Gana'n n da aralar nda oldu u yabanc ülkelerin bakanlar n n stanbul'da a rland fuarda XPS Derne i, ziyaretçilerine s yal t m sektöründe faaliyet gösteren üyelerini tan tarak, do ru s yal t m yapmak isteyenleri iflin uzman olan do ru adreslere yönlendirdi. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Meltem Y lmaz, yal t m yapt rmak isteyenlerin ürün seçerken mutlaka standartlara uygun, marka olmufl, ciddi firmalar n üretti i, CE Belgeli ürünleri tercih etmeleri gerekti ini vurgulad. Y lmaz, Sorunsuz uygulama için en kesin çözüm haz r paket sistemleri seçmek. Paket sistemler; s yal t m levhas, yap flt r c, s va, file, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri gibi birbiri ile uyumu denenmifl ve test edilmifl tüm malzemeleri bir arada sunuyor. dedi. Y lmaz, içerisinde XPS levhalar n bulundu u paket sistemlerin ise d fl hava koflullar ndan etkilenmedi i için bina ömrü boyunca dayan kl l k özelli ini kaybetmeden, yal t m performans n sürdürdü ünü ve binay korudu unu sözlerine ekledi. 2 3

3 XPS TEN HABERLER ÜYELERDEN HABERLER ISI ve SU YALITIMINDA ETK N CE DENET MLER SEM NERLER M Z TÜRK YE YE YAYILIYOR Is ve su yal t m sektörlerinin kanayan yaras merdiven alt ve kalitesiz üretimle mücadelenin en etkin yöntemi 89 / EEC Yap Malzemeleri Yönetmeli i gere ince CE flareti CE flareti nin önemine, iflaretleme sürecine ve performans de erlerine dikkat çekmek isteyen XPS Is Yal t - m Sanayicileri Derne i ve B TÜDER (Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i), Türkiye nin çeflitli yerlerinde sektörel hedef kitleye Su ve Is Yal t m Malzemelerinde CE flaretleme Süreci ve Performans De erleri konulu seminerler düzenleyerek haks z rekabetin önüne geçmeye çal fl yor. Bu seminerlerin ilki 2 fiubat 2011 tarihinde, Bay nd rl k ve skân Bakanl stanbul l Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. Bay nd rl k ve skân Bakanl l Müdürlükleri nde çal flan ve piyasa denetiminden sorumlu personellere yönelik planlanan bu seminerde; stanbul, Kocaeli, Sakarya, K rklareli, Tekirda, Edirne ve Trabzon olmak üzere 7 ilin ilgili personelleri bir araya geldi. Bu seminerden sonra teorik e itimi prati e dönüfltüren XPS Derne i ve B TÜ- DER, üyelerinin fabrikalar nda uygulamal olarak e itimleri pekifltirdi. 17 fiubat ta Eryap n Silivri fabrikas nda, 24 fiubat ta ise Dow Bina Çözümleri nin Gebze Dilovas fabrikas nda gerçeklefltirilen ziyaretlerde, CE Belgeli üretim yapan üreticilerin laboratuvar ortam nda yap lmas gereken çal flmalar detayl olarak incelendi. Dernekler, 31 Mart 2011 tarihinde stanbul l Özel daresi Binas nda Su ve Is Yal t m Malzeme ve Detaylar nda Bilgi Güncelleme Toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant ya; l Özel daresi mar Yat r m ve nflaat Daire Baflkanl bünyesinde çal - flan mimarlar, inflaat, tesisat ve makine mühendisleri, stanbul Proje Komisyonu Birimi ( PKB), l Özel daresi ve PKB ile ifl yapan tüm müflavir firmalar ve stanbul Bay nd rl k l Müdürlü ü nün teknik personelleri kat ld. Seminerde; dernek yetkilileri taraf ndan su ve s yal t m konusunda de iflen güncel mevzuatlar, yeni yay nlanan TS Standard, BEP-TR ve di er yeni yönetmelikler ile ilgili güncel bilgiler, bu yönetmeliklere uygun optimum detay çözümleri, s yal t m levhalar n n ve su yal t m nda bitümlü örtülerin teknik performans de erleri ve uygun kullan m alanlar na yönelik bilgiler verildi ve kat - l mc lar n sorular yan tland. Bay nd rl k Bakanl n n Merkez ve Taflra Teflkilat n n Piyasa Gözetim ve Denetim Elemanlar için 4 8 Nisan 2011 tarihleri aras nda, Antalya da düzenlenen ileri e itim program na destek olan XPS Derne i ve B TÜDER, 81 ilin piyasa denetimden sorumlu yaklafl k 300 personeline gruplar halinde s ve su yal t m ile ilgili güncellenen yönetmelikleri anlatt. Bay nd rl k Bakanl Piyasa Gözetim ve Denetim Elemanlar taraf ndan, flantiyelerden al nan numunelerin incelenmesi ve etiketlerde beyan edilen performanslar n test sonuçlar ile karfl laflt r lmas konular ayr nt l olarak görüflüldü. Son olarak 20 Nisan 2011 tarihinde Bursa l Özel daresi ve Bursa Bay nd rl k l Müdürlü ü nde seminerler veren XPS Derne i ve B TÜDER, Türkiye nin çeflitli yerlerinde s ve su yal t m konusunda seminerler düzenlemeye devam edecek. B-PLAS A, UNDP ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA GRUBU Z YARET Uyguland mekânlarda yüzde 50 enerji tasarrufu sa layan, yak t kullan m n en aza indirerek çevre kirli ini azaltan ve binay atmosferin olumsuz etkilerinden koruyarak uzun ömürlü yap lar n oluflumuna katk da bulunan ECOFOAM XPS Is Yal t m Levhalar n n üretimini gerçeklefltiren B-PLAS, Birleflmifl Milletler Kalk nma Fonu (UNDP) Çevre ve Sürdürülebilir Kalk nma Grubu nun 29 kiflilik Türkiye ekibini a rlad. Is yal t m sektörünün öncülerinden BTM, Türkiye nin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi nin fakülte binalar n n s yal t m nda tercih edilen firma oldu. BTM Plus D fl Cephe Is Yal t m Sistemi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin (GSF) Gölbafl ndaki Kampüs binalar n n mantolamas na imza att. BTM ürünleri ile s yal t m uygulamas n gerçeklefltiren Ankaral Focus Grup nflaat Turizm ve Sanayi Ticaret Ltd. fiirketi, yal t m projesini iki ayda baflar yla tamamlad. Uygulama kapsam nda toplam metrekare alanda önce yüzey haz rl klar yap ld, kabarm fl ve çatlam fl zeminler tamir edildi. BTM Plus Fix 110 Yap flt rma Harc ile BTM Polpan Levhalar flafl rtmal olarak, s köprüsü oluflturmayacak flekilde cephe yüzeyine yap flt r ld. Ard ndan metrekarede 6 adet olacak flekilde BTM Plus Gazbeton Dübeli ile Polpan Levhalar duvara ankraj edilerek, bir kat BTM Plus S va 210 ile s vand. Daha sonra donat filesi ve köfle profilleri tekrar bir kat s va ile yüzeye lamine edildi. Son kat olarak, su itici ve darbelere karfl yüksek direnç gösteren BTM Plus Deco 510 Mineral S va kullan ld. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbafl Kampüsü bundan böyle, BTM Plus ile yenilenmifl cephesiyle hem y llara meydan okuyacak hem de yüzde 55 e varan enerji tasarrufu sa layacak. UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalk nma Grubu (ESD), XPS ürünleri üreten örnek bir fabrika görmek amac yla 9 May s 2011 tarihinde B PLAS a ziyaretini gerçeklefltirdi.b-plas n XPS ürünleri ile ilgili yürüttü ü projeler kapsam nda tan flm fl oldu u ESD ekibine, B-PLAS Yönetim Kurulu Baflkan M. Celal Gökçen taraf ndan tesisler gezdirildi. Ozon tabakas n n korunmas yönünde yapm fl oldu u faaliyetler ve çevrenin korunmas için gösterdi i duyarl l ktan ötürü Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan ödüle lay k görülen B-PLAS n anlat ld gezide, firman n çevreci Tilter marka elektrikli arac da tan t ld. B-PLAS n çevreci XPS yal t m ürünlerini üretti i tesislerini ziyaret etmekten dolay çok memnun ayr lan ESD Proje Müdürü Katalin Zaim, B-PLAS gibi çevreci üretim faaliyetleri yapan bir firmay tan man n ve Türkiye de böyle bir üretim tesisinin olmas n n gurur verici oldu unu ifade etti. GAZ ÜN VERS TES GSF N N ISI YALITIMINA BTM PLUS MZASI 4 5

4 ÜYELERDEN HABERLER BZ NfiAAT YALITIM LEVHASI DIAMANTO YU P YASAYA SUNDU Gaziantep te 2005 y l nda XPS, EPS ve dübel üretimi ile inflaat sektöründe faaliyet göstermeye bafllayan BZ nflaat, 2010 y l nda Gaziantep te aç lan 200 bin metrekare alana kurulu tesislerinde son teknoloji ile üretime devam ediyor. Sektörün k sa sürede büyük baflar gösteren firmalar ndan BZ nflaat, flimdi de yeni ürün serisi DIA- MANTO ile fark yarat yor. Yurtiçi ve yurtd fl nda tüketicilere yayg n bayi a yla ulaflan, dünya standartlar nda ve yüksek kalitede CE Belgeli Ekstrude Polistren (XPS) yal - t m levhalar, WALLBOARD markas ile üretiliyor. Yak t faturalar n n el yakt günümüzde s yal t - m n n ne kadar önemli oldu u anlafl lmaya baflland. Ancak yal t m yapt r laca zaman ürün seçiminde büyük karars zl k yaflan yor. Fiyat odakl seçilen kalitesiz ürünler ile yap lan uygulama ne yaz k ki k sa ömür ile tüketiciye s k nt yaflat yor. Çok genifl ürün gam na sahip olan WALLBOARD markas, mantolamada yepyeni bir ürün serisi olan DIAMANTO yu piyasaya sundu. Bilinen markalar n ürünlerini tercih etmek isteyenler ise kalite standartlar na uygun olmayan ancak benzer ürünlerle yan lt labiliyor. Piyasada s k taklit edilen ürünlerin bafl nda ise dünyada XPS levhalar n en eski üreticisi olan Dow Bina Çözümleri nin mavi renkli STYROFOAM marka WALLBOARD DIAMANTO, mantolamada yüksek ve uzun ömürlü uygulama sa layan özel desenli yüzeye sahip. Türkiye de bir ilk olan özel desenli yüzeyi sayesinde ürünün yüzey derisi üretim sürecinde iflleme tabi tutulmad ndan yüzeydeki z rh n kaybetmiyor ve daha güçlü bir yap da. deal mekanik mukavemetine sahip olan DIAMANTO levhalar, sa lad verimlilikle de fark yarat yor. Özel desenli yüzeyinin etkisiyle yüksek oranda s va tutulumuna sahip olan levhalar, yüksek buhar difüzyon direnci sayesinde fazladan buhar kesici malzeme gerektirmiyor. Çevre dostu olan ve ozon tabakas na zarar vermeyen teknoloji ile üretilen DIAMANTO serisi ayn zamanda (E) yang n s n f nda yer al yor. DOW, KAL TES Z TAKL TLER NE KARfiI LOGO BASKILI LEVHALARI P YASAYA SUNDU ürünleri geliyor. Dow Bina Çözümleri, sektörde bir ilk olan yeni uygulamas yla, sektörün kanayan yaras merdiven alt üretim ve bundan do an haks z rekabete dur demeyi hedefliyor. CE beyan na sahip STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar n n üzerine Dow logosunu basan yal t m devi, tüketicileri kalitesiz ürünlerle yap lan yal t mdan ve bofla harcanan paralardan korumay ve taklitlerinden ayr lmay hedefliyor. Dow Bina Çözümleri Yap Ürünleri Sat fl Müdürü Gökhun Kurt, CE Belgeli STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar n art k logolu olarak ürettiklerini aç klad. Her bir d fl cephe s yal t m levhas n n üzerine uzaktan da alg lanabilecek flekilde Dow logosunun bas ld n belirten Kurt, böylece ürünlerinin mavi renkli kalitesiz taklitlerinden kolayca ayr lmas n sa lad klar n n alt n çizdi. Mantolamada kullan lan ürünlerde 29 mw düflük s iletkenlik de erine sahip ve CE flareti tafl yan tek ürünü üretiklerini söyleyen Kurt, logo uygulamas ile kalitesiz ve s iletkenli i yüksek ürünlerin kendi ürünleri ile kar flt r lmamas için bu ad m att klar n vurgulad. ERYAP TAN SEHA M MOZA KONUTLARI NDA KUSURSUZ ISI YALITIMI Is yal t m sektörünün öncülerinden Eryap Plastik San. ve Tic. A.fi., Konya da seçkin projeler üreten Seha nflaat Müh. Madencilik Turizm San. ve Tic. A.fi. nin yap m n üstlendi i lüks konut projesi olan Seha Mimoza Konutlar n n s yal t m na imza att. Konya Selçuklu da toplam 30 bin 912 metrekarelik inflaat alan na sahip 4 blokta 184 konutun yer ald projenin yaklafl k 20 bin metrekarelik d fl cephe s yal t m iflinde Eryap A.fi. nin Bonuspan markal XPS (Ekstrüde Polistren) s yal t m levhalar n içeren Bonusmax 5 cm D fl Cephe Is Yal t m Paket Sistemi kullan ld. Toplam inflaat süresinin 420 gün oldu u projede, Eryap ürünleri ile s yal t m uygulamas n Güvendik Mühendislik Ltd. fiti. firmas gerçeklefltiriyor. Bonusmax Plus 5 cm Is Yal t m Levhas ve yine Bonusmax marka s yal t m levhas yap flt rma harc, dübel, s yal t m levhas s vama harc, donat filesi, dekoratif s va astar ve dekoratif s va gibi aksesuarlar n yer ald Bonusmax 5 cm D fl Cephe Is Yal t m Paket Sistemi mantolama iflleminde eksiksiz olarak kullan ld. Is yal t m uygulamas na, binan n tüm cephelerinin yüzey bozukluklar n n giderilmesi için kaba s va yap larak baflland. Is yal t m na bafllanacak seviye iflaretlendikten sonra yal t m kal nl na uygun su basman profilleri montaj vidalar ile duvara sabitlendi. Yatay ve düfley hiçbir bozuklu- un kalmad yüzeye, s yal t m levhalar taraklama yöntemiyle yap flt rma harc kullan larak yap flt r ld. Levhalar n yap flt r lmas iflleminden 24 saat sonra dübelleme ifllemine geçildi. Uygulama esnas nda köfle profili ve fuga profili gibi yard mc profiller kullan ld. ELAZI HAVAL MANI NIN ISI YALITIMI S NERJ ÜRÜNLER LE YAPILDI Sinerji ayn zamanda projeye özgü yal t m sorunlar nda do ru tespitler yaparak ak lc çözümler bulmay amaç ediniyor. Is yal t m sektöründe Megaboard XPS Is Yal t m Levhalar ile faaliyet gösteren Sinerji A.fi., halen devam etmekte olan yeni Elaz Havaliman n n hizmet binas ile hangarlar n n s yal t m nda tercih edilen firma oldu. SO ve CE Belgeli Megaboard markal XPS Is Yal t m Levhalar n piyasaya sunan Sinerji, Elaz Havaliman nda, ürününün üstün yal t m ve basma dayan m özellikleri ile dikkat çekiyor. Is yal t m levhalar n n dübellenmesi iflleminden 24 saat sonra, s va uygulamas ifllemine geçildi. Tarakl mala yard m ile tüm cepheye s va harc çekildi. S va daha yafl iken donat filesi, yukar - dan afla ya bast r l p gerilerek harc n içine gömüldü. kinci kat s va harc, donat filesini kapatacak kal nl kta uyguland. Tozdan ar nd r lmas ve mineral kaplaman n tutuculu unun art r lmas için kuruyan s van n üzerine yüzeyini tamamen örtecek flekilde astar uyguland. Dekoratif s va, çelik mala yard m yla yüzeye uyguland ve tekstürlü dokunun elde edilebilmesi için dairesel hareketlerle perdahland. Ard ndan boya ifllemine geçildi. CE beyan na sahip STYROFOAM mavi renkli s yal t m levhalar, su emmeyen yap s yla zamanla de iflmeyen s yal t m performans gösteren ve uygulama sonras sorun ç karmayan ideal bir ürün. Bina içinde ise küf ve rutubet oluflumunu engelleyen STYROFOAM levhalar, böylece binan n bak m ve onar m masraflar n azalt yor, sa l kl ve konforlu mekânlar yarat yor. 6 7

5 ÜYELERDEN HABERLER PROJE TANITIMI TURGUTLU DEVLET HASTANES ISI YALITIMINDA PAKBOARD U TERC H ETT Yap sektöründe tam 20 y ld r ilklerin öncüsü konumunda hizmet veren Pakpen, bina için gerekli tüm enstrümanlar üreten tek firma olarak öne ç k yor. 8 farkl markan n üretimini gerçeklefltiren Pakpen fiirketler Grubu çat s alt nda üretilen XPS Is Yal t m Levhas Pakboard, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi binalar n n s yal t m nda tercih edilen marka oldu. Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi nin s yal t m uygulamas zmir merkezli KANTEK Yap nflaat San. Tic. Ltd. fiirketi taraf ndan gerçeklefltirildi. Toplam metrekarelik s yal t m projesinde, dansite yo unluklar nda ve 3, 4, 5 cm kal nl klar nda PakBoard XPS Levhalar kullan ld. PakBoard XPS Levhalar, çevreci bir yaklafl mla karbondioksit gaz yla, Avrupa EN ve TSE Standartlar na göre CE Belgeli olarak üretiliyor. Kartonpiyerlik beyaz XPS olarak üretilen ilk yerli marka olma özelli ini tafl yan PakBoard, teknolojiye hakimli i ve sektöre öncülük eden vizyoner duruflu ile ön plana ç k yor. PakBoard, bundan sonra da Do ru yal t m için; daha yo un ve daha kal n ürün politikas ile sa l kl ve kaliteli yal t m uygulamalar na öncülük etmeye devam edecek. Uygulay c Firma Is Yal t m Uygulamas Yap lan Projenin Ad ve Yeri XPS ile Is Yal t m Uygulamas Yap lan Toplam Alan Is Yal t m nda Kullan lan Malzemeler BZ NfiAAT Prekast Teknik Yap Ltd. fiti. (D fl Cephe Mantolama ve Prekast Kaplama) Pendik Merkez lkö retim Okulu m 2 D fl Cephe Mantolama Wallboard XPS Levha 5 cm Diamanto (Özel Desenli Yüzey) Müflavir Firma Tümafl-Eurostudio.O. Türk Müh. Müt. A.fi. Müteahhit Firma Uygulama Süresi ve Yaklafl k fl Teslim Tarihi Zek-San nfl. Ltd. fiti. Tüm Proje Güçlendirme - Su Yal t m - Is Yal t m - Çat Yenileme - Mantolama ve Prekast Cephe Giydirme 10 Ay / YALTEKS TEN BAY LER NE FTAR YEME YALTEKS her y l bayilerine geleneksel olarak düzenledi i iftar yeme ini bu y l Villa Bosphorus da gerçeklefltirdi. ftar 16 A ustos Sal akflam, YALTEKS Marmara Bölge Bayileri; Aktoprak, Akkollar nflaat, Armada, Bayrak zolasyon, Budak zolasyon, Evyap nflaat, Gimsa nflaat, zmer 2000, zomet, zotim, Mimtek, Özerzumlular, Özman Ticaret ve Retim in kat l m yla gerçekleflti. Bo az n eflsiz manzaras ndaki keyifli iftar yeme inde bayiler hep birlikte stres att lar. Sat fl Yapan Bayi ya da Uygulamac Firma Proje Hakk nda K sa Tan t m RT Mühendislik Proje, Pendik Merkez lkö retim Okulu olarak daha önceden infla edilmifl ve kullan lm fl binan n tadilata al nmas kapsam nda; bina kolon güçlendirmesi, su yal t - m, çat yenileme, d fl cephe mantolama, s yal t m ve prekast cephe giydirme ifllerini kaps yor. Ocak 2011 de bafllayan bu renovasyon projesi, Ekim 2011 de bitirilmek üzere projelendirildi. 8 9

6 MAKALE Alper DANIfiMAN / BZ nfl. Mlz. San. Ltd. fiirketi Sat fl ve Pazarlama Müdürü ISI YALITIMININ ÖNEM VE YALITIMDA XPS LEVHALARIN ÜSTÜN YÖNLER Yal t m, asl nda basit anlamda çok kazançl bir tasarruf yat r m d r ve çok say da dolayl olumlu etkileri vard r. Yal t m yapmakla zincirleme bir etki dahilinde çok olumlu sonuçlar ortaya ç kmaktad r. Yal t m yaparak ilk aflamada, s nmada düflük yak t tüketimi, so utmada düflük elektrik (enerji) tüketimi sa lar z ve bunun sonucunda s nma ve so utma harcamalar m zdan sürekli bir tasarruf elde etmifl oluruz. Düflük yak t ve düflük elektrik tüketimi ile kendi ad m za tasarruf elde etmiflken bunun yan nda daha konforlu ve sa l kl bir yaflam ortam na kavuflmufl oluyoruz. Yal t mla ve özellikle d fl cephe mantolama yal t m ile binalar m z n d fl hava koflullar na karfl daha korunakl olmas n sa layarak daha uzun ömürlü binalara kavufluyoruz. D fl cephe mantolama yal t m büyük s gerilimlerine ve rutubetin tahribine karfl binalar n d fl kabu unu ve yap elemanlar n savunmaktad r. Yal t m ile elde edilen sonuçlardan s nmada düflük yak t tüketimi ve so utmada düflük elektrik tüketimi ile mevcut enerji kaynaklar ndan tasarruf edilerek, enerji kaynaklar m z n verimli kullan m sa lan lmakta ve yeni enerjiye olan ihtiyac - Yal t m konusunda her geçen gün daha da bilinçleniyor ve bunu her geçen gün artan yal t m oran ile görebiliyor olmam z sevindirici, ancak tüm bunlar n yan s ra halen yal t m oran nda çok geride oldu umuz aç kt r. Halen ülkemizde yap lar n tahminen yüzde 90 yal t ms z ve her geçen saniye ülke olarak param z, soka s tmaya veya so utmaya harcamaya devam ediyoruz. Türkiye de her ferdin yal t m konusunda bilinçlenmesi bir vatandafll k görevidir, bu bilinçlendirme faaliyetleri de ayr ca bir vatandafll k görevidir. m z azalt lmaktad r. Bunun sonucu olarak sürekli artan enerji ihtiyac m z, yap lan yal t m yat - r mlar sonucunda tasarruf edilen enerji ile yani kullan lmam fl enerji sto u ile de ikame etmek mümkündür. Di er bir deyiflle, en iyi enerji kayna üretimi, stoktan kullan lmakta olan enerjiden yap lacak tasarruftur ki, yal t m ile yüzde aras nda net enerji tasarrufu mümkündür. Bunlar n yan s ra düflük yak t-enerji sarfiyat ile düflük karbon ekonomisi sa lanmakta ve daha düflük karbon-sera gaz sal n m ile küresel s nma, küresel iklim de iflikli i gibi olumsuz etkilerin azalt lmas na da katk da bulunulmaktad r. Ülkemiz için en önemli konulardan biri ise enerji ihtiyac m z n tamam na yak n k sm n n neredeyse petrol, do algaz ve kömür gibi kaynaklardan sa lan yor olmas d r. Bu ihtiyac m z n yüzde 80 ini ise ithal olarak sa lanmaktad r. Türkiye nin bugün en önemli ekonomik sorunlar ndan biri cari aç kt r ve bunun çok büyük ölçüde azalt lmas, hatta kesin çözümü, kesinlikle tüm binalar n yal t lmas ndan geçmektedir. Böylece enerji ithalat karfl l ülke d fl na gönderdi imiz dövizi göndermeden, bu paray harcamayarak ülkemizde kalmas n sa layaca z. Ve yal t m ile elde edilen di er tüm avantajlar n yan s ra daha güçlü bir ekonomiye çok k sa bir sürede sahip olmam z mümkün olacakt r. Konuya iliflkin düflündürücü bir istatistik vermek gerekirse; bugün Türkiye deki binalar n y ll k enerji tüketiminin Avrupa daki binalar n y ll k enerji tüketiminin tam iki kat oldu unu görüyoruz ki hemen flu soruyu sormam z gerekiyor. Biz Avrupa dan daha m zenginiz? Bu durum daha ne kadar yol kat etmemiz gerekti ini çok aç kça ortaya koymaktad r. Daha düflük yak t gideri ve karbon sal m, daha yüksek bina ömrü ve konfor, daha temiz ve yaflanabilir bir dünya için s yal t m yapmak ve yal t - m anlatmak ülkesini seven ve ülkesinin gelece- e daha güvenle bakmas n isteyen her ferdin asli vatandafll k görevlerinden biridir. Yal t m n do ru yap lmas ile yukar daki sürecin daha h zl gerçekleflmesini ve amac na ulaflmas - n sa layaca m z da flüphesiz göz ard edilmemesi gereken bir gerçektir. Yal t m n yap lm fl olmas ndan daha önemli olan konu ise nas l ve ne tür malzeme ile yap lacak olmas d r. Gerek yap - lan yal t mdan elde edilecek getiri ve gerekse de do ru ve tatminkar sonucun elde edilebilmesi için do ru yal t m malzemesi kullan m ve do ru uygulama üzerinde hassasiyetle durulmas gereken iki konudur. Is yal t m n n bina d fl yüzeyinde uygulanmas, di er bir deyiflle d fl cephe mantolama uygulamalar, yap larda en etkin s yal t m çözümüdür. Bu uygulama yap fizi i aç s ndan da en uygun s yal t m çözümüdür. Mevcut yal t ms z binalarda da yeni yap lan binalarda da d fl cephe mantolama uygulamalar en ekonomik, uzun ömürlü ve pratik çözümleri sunmaktad r. D fl cephe mantolama sistemleri çok verimli ve etkin yal t m elde etmeyi sa lamaktad r. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ancak do ru malzeme kullan m ve uygulanmas ile bina tamamen s zd rmas z bir kaplama içine girece inden s köprülerinin de olmad etkin, uzun ömürlü, verimli bir yal t m uygulamas elde edilmifl olacakt r. Yal t mda uygulama flekline göre do ru malzeme seçimi dikkatle yap lmal d r. Yap lan yal t m n verimli ve uzun ömürlü olmas için do ru malzeme kullan m ve do ru uygulama flekli en önemli etkendir. Bu nedenle birçok yönüyle di er alternatif d fl cephe mantolama ürünlerine k yasla XPS (Ekstrude Polistiren) s yal t m levhalar, öncelikle uzun ömürlü olmas n n yan s ra afla da say - lan avantajlar sunmaktad r: XPS levhalar, homojen bal pete i görünümünde kararl hücre yap s na sahiptir, hücreler tüm yüzeyleriyle birbirlerine ba l d rlar. Binili kenarlar s köprüsü oluflumunu engeller ve daha verimli yal - t m sa lar. D fl cephe mantolama uygulamalar nda yüksek s va tutunumu ve uygulama kolayl sunmaktad r. Düflük s iletkenlik de erine sahip olup, ayn kal nl ktaki di er s yal t m malzemelerine oranla daha yüksek s l direnç sa lar. D fl hava koflullar ndan olumsuz etkilenmedi i için her türlü hava koflulunda rahatl kla uygulanabilir. XPS levhalar n bünyesine su geçirgenli i s f r düzeyindedir. Bünyesine su emmemesi uygulamada d fl olumsuz hava flartlar ve uygulama hatalar gibi olumsuzluklar ortadan kald r r. Bünyesine su almad için yal t m etkinli i azalmaz. Bu avantaj ile temel, bodrum duvarlar, su basman, saçak alt, pencere kenar ve köfleleri gibi noktalarda da güvenle kullan l r. Buhar difüzyon direnci optimum düzeydedir. Uyguland yap bilefleninde buhar difüzyonu devam eder. Yüksek basma ve çekme mukavemeti de erlerine sahiptir. Bu özelli i ile sürekli yal t m sürecinde mekanik yük ve darbelere karfl en yüksek düzeyde dayan kl l k sergilemektedir. Hafif, sert, dayan kl ve uzun ömürlüdür. Ufalanmaz, parçalanma dayan m çok yüksektir. Boyutsal kararl l çok iyi oldu- undan d fl cephe uygulamalar nda uzun vadeli dayan m sa lar. Bina ömrü ile efl zamanl s yal t m gerçeklefltirir. Çevre dostudur ve insan sa l na zarar vermez. Sonuç olarak tüketicilerin ve uygulama yapanlar n malzeme seçiminde bu unsurlar göz önünde bulundurmalar ve binalar için yal t m n bir defa yap lan sa l kl bir uygulama oldu unu sürekli hat rlamalar gerekmektedir

7 RÖPORTAJ MSAD Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin B LMAÇ, Enerji Ajans ya da Enerji Verimlili i Merkezi kurulmas gereklili ine dikkat çekiyor! Kamu yönetimi ile güç birli i Küresel ekonomik krizin ard ndan h zla toparlanma sürecine giren inflaat sektörü geçen y l yüzde 17,1 büyüdü ve ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 oldu. yap lmal lara uygun ifl yapmay özendirmek ve tüm sektörün ç karlar n gözetmek oluflturuyor. nflaat sektörünün ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 Eczac bafl Koramic Yap Kimyasallar A.fi. Genel Müdürlü ü nün yan s ra ulusal ve uluslararas birçok birli in yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Bilmaç, ayn zamanda M- SAD Yönetim Kurulu Baflkan Bilmaç ile Türk inflaat sektörünün mevcut durumu ve ekonomiye katk s, küresel ekonomik durgunlu un ülkemize ve sektöre yans malar, binalarda enerji verimlili i ve gelecek hedeflerini konufltuk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1958 Ankara do umluyum y l nda lisans e itimimi Ankara Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisli i nde tamamlayarak 1984 y l nda Leeds University de Polymer Chemistry dal nda MSc yapt m. MBA program n 1988 y l nda Çukurova Üniversitesi flletme Fakültesi nde tamamlad m y llar nda Petkim Petrokimya A.fi. de Ar-Ge ve Üretim Müdürlü ü yapt m y l ndan 1998 y l na kadar Markem Yap Kimyasallar A.fi. de s ras yla; Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürlü ü, flletmeler Müdürlü ü, Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürlü ü ve Genel Müdür Yard mc l görevlerini üstlendim y l fiubat ay ndan bu yana da MSAD Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütüyorum. Ayn zamanda Eczac bafl Koramic Yap Kimyasallar A.fi. Genel Müdürü, Türk Belçika - Lüksemburg Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi, BJK Kongre Üyesi, ntema A.fi. Yön. Kurulu Üyesi ve ZODER Yön. Kurulu Üyesi olarak görev yap yorum. MSAD 20 bin üreticiye ulaflan bir çat kurulufl MSAD hakk nda bilgi verir misiniz? Derne in yeni dönem hedefleri nelerdir? 1984 y l nda kurulan MSAD, 2006 y l nda yeniden yap lanarak sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birli i sa lamak amac yla sanayici üyeleri bir araya toplad. MSAD olarak bafll ca hedeflerimizi; sektörü yurtiçinde ve yurtd fl nda temsil etmek, inflaat sektörüne büyüyen, kârl ve sürdürülebilir bir gelecek sa lamak, toplum bilincini gelifltirmek, etik kural- Türkiye de inflaat sektörünün mevcut durumunu de erlendirdi imizde karfl m za nas l bir tablo ç k yor? Önümüzdeki y l için hedef ve beklentiler nelerdir? Öncelikle inflaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü haline geldi ini söyleyebilirim. Türk ekonomisi 2010 y l nda 8,9 oran ndaki büyüme oran yla Avrupa da ilk s rada yer ald. Küresel ekonomik krizin ard ndan h zla toparlanma sürecine giren inflaat sektörü geçen y l yüzde 17,1 büyüdü ve ekonomik büyümeye katk s yüzde 5,6 oldu. Ülkemiz, ihracatta 2010 y l nda 19 Türkiye de örne i olmayan flekilde çat kurulufl olarak örgütlendik. Sektör lideri sanayici kurulufllar ve derneklerle birlikte 20 bin üreticiye ulaflan bir iletiflim a oluflturduk

8 RÖPORTAJ milyar dolara ulaflarak, inflaat malzemeleri ihracat yapan ülkeler aras nda 7 nci s raya yerleflti. Tam bir güç oda haline geldi imiz üretimde ise yüzde 11,5 büyüme oran yla inflaat malzemeleri sanayisi olarak dünyada ilk 5 ülke aras nda yer al yoruz. Ekonomimizin bu derece büyümesinde inflaat sektörü olarak yaratt m z katma de er, sa lad - m z istihdam ve gerçeklefltirdi imiz ihracatla büyük pay sahibiyiz. Türk ekonomisinin 2012 y - l nda, 2011 y l na oranla daha da büyümesini ve inflaat sektörünün ekonomideki pay n n artmas - n bekliyoruz. ÜRÜN TANITIMI THERMOMASS ENERJ VER ML L, DEPREM VE YANGIN GÜVENL SA LIYOR Begüm Turan Bulut / Ar Mühendislik nflaat Mühendisi nflaat malzemeleri sanayisinin bugünkü üretim hacmi 68,1 milyar TL ye ulaflt. Bu de er 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kaps yor. nflaattaki olumlu geliflmeler ekonomi büyümesine ve istihdama olumlu yans yor. Sektörün toplam istihdamdaki pay n n yüzde 5,7 oldu unu söyleyebiliriz. Çal flan say s n n yaklafl k 1 milyon 300 bin civar nda olmas istihdam aya n n toparlanmas n n bir göstergesi. Kendini yavafl yavafl hissettiren küresel ekonomik durgunlu un Türkiye ye ve Türk inflaat sektörüne yans malar n n nas l olaca n düflünüyorsunuz? Son dönemlerde görülen ekonomik durgunluk sektörde elbette hissediliyor. Bununla birlikte sektörün son y llarda ciddi bir büyüme kaydetti- ini göz önünde bulundurursak bu dalgalanmalar n ciddi olmad n söyleyebilirim. Türkiye, ekonomisinde yakalad yüksek büyüme oran ile sadece s n f ndaki ülkeleri geride b rakmad, ayn zamanda büyüme h z nda dünyan n lideri konumundaki Çin i de geçti. Sektörün dinamik yap s ve ihracat pay m z art rmaya yönelik çal flmalarla önümüzdeki dönemde Türkiye ye yabanc ilgisinin daha yüksek olaca kanaatindeyim. Binalarda enerji verimlili i için finans sektörü ile el ele yürümeliyiz MSAD olarak binalarda enerji verimlili i ve di er projeler konusunda gelecek hedefleriniz nelerdir? Binalarda enerji verimlili inin finansman konusunda Avrupa Komisyonu taraf ndan fonlanan bir proje haz rlad k. Türkiye ve Do u Avrupa n n tamam n kapsayan EUbuild Binalarda Enerji Verimlili inin Finansman projesini, 2012 y l sonuna kadar MSAD n liderli inde uluslararas birçok proje orta ve ifltirakçisiyle yürütece iz. Türkiye ve orta m z olan ülkelerde binalarda enerji verimlili i konusunda finansman araçlar - n n ve mekanizmalar n n gelifltirilmesine katk sa lamak için çal flaca z. Bu uluslararas projeyi de ilk projemiz gibi baflar yla tamamlamay hedefliyoruz. Kamu yönetiminden daha fazla destek ve teflvik bekliyoruz Bu hedeflere ulaflmak için kamu yönetiminden beklentileriniz nelerdir? MSAD olarak, binalarda enerji verimlili i konusunun geliflmesi ve bu konuda hedef belirleyerek kamu-özel sektör iflbirli inde çal flma yürütülmesi için uzun zamand r kamu nezdinde çeflitli raporlarla destekledi imiz bir dizi görüflme gerçeklefltirdik. Binalarda enerji verimlili i konusunda bafllatt - m z EUbuild Enerji Verimlili i Projesi kapsam nda ülkemizdeki tabloyu ortaya koyarak ortak vizyon oluflturmak amac yla, gerek STK lar gerekse finans sektörü ile toplant lar düzenleyerek iflbirli i yapma konusunda ciddi ad mlar att k. Üzerine bu derece yo unlaflt m z bu konu ile ilgili kamu yönetiminden beklentimiz; kamuoyunun fark ndal n n artmas ve bilinçlenmesi konusunda daha fazla destek ve teflvik Binalarda enerji tasarrufuna dikkat çekecek iletiflim faaliyetleri ve yap - lan kamuoyu oluflturma çal flmalar sizce yeterli mi? Öncelikle bu konu ile ilgili geç kal nd n belirtmek istiyorum. Türkiye nin, fark ndal tüm kesimlerde yaratarak h zl karar almas gerekti ini düflünüyorum. Enerji tasarrufu ve verimlili i konusunun toplumun de iflik kesimlerine anlat lmas ve ortak ak l yarat lmas amac yla kamuoyuyla güç birli i sa lanmas gerekiyor. Türkiye de enerji verimlili iyle ilgili tüm düzenlenmeleri ve genel koordinasyonu sa layacak güçlü bir Enerji Ajans veya Enerji Verimlili i Merkezi kurulmas gereklili ini savunuyoruz. Bu kapsamda gelifltirilecek kurumsal altyap y baflta Türkiye ekonomisi olmak üzere birçok aç dan çok önemli görüyoruz. THERMOMASS ad ile tescil edilen yap sistemi, ilk olarak 1980 y l nda ABD de Composite Technologies Corporation firmas taraf ndan kullan lan; s yal t ml tafl y c betonarme sandviç panellerle yap - lan bir inflaat tekni idir. ç ve d fl beton yüzeyi birbirine s köprüsüz olarak ba layan fiber ba lant çubu u (konektör) ve Styrofoam XPS s yal t m levhas, THERMOMASS yap sisteminin kalbini oluflturmaktad r. THERMOMASS Konektörler Özel imalat fiber liflerin, yine özel bir epoksi reçinesi ile ba lanmas yöntemiyle elde edilen fiber kompozit ba lant çubuklar, beton sandviç panellerde çelik ba lant aparatlar na göre çok daha üstündürler. Paslanmaz, kimyasallara dayan kl, hafif bir yap ya sahiptirler. Düflük s iletkenli ine sahip olup, s köprüsü yaratmazlar. Styrofoam* XPS Is Yal t m Levhalar Düflük s iletkenli ine sahip olan XPS levhalar, hexzagonal ve kapal hücre yap s sayesinde bünyelerine su ve rutubet almazlar ve yüksek basma mukavemetine sahiptirler. Bu sebeple XPS levhalar n s yal t m performans zamanla de iflmez. Ayr ca çevre koruma standartlar na da uygundurlar. THERMOMASS yap sisteminin fakl uygulama teknikleri bulunmaktad r. Projenin içeri i, flantiyenin çal flma flartlar, nakliye gibi birçok etmen göz önünde tutularak bu yöntemlerden hangisinin seçilece i belirlenebilir. 1. Yerinde Yatay Döküm, Tilt-Up Kald rma Tekni i nflaat n taban yüzeyinin ilk beton yüzeyi olarak kullan lmas sayesinde, duvar panelleri flantiyede binan n çevresini kapatacak flekilde kald r l p yerine dikilir. Tüm bu ifllemler boyunca, yüksek mukavemetli Thermomass konektörleri beton sandviç panelin tabakalar n bir arada tutar. fiantiyede döfleme betonu üzerinde dökülür. Nakliyeden tasarruf sa lan r. Kolon ve kiriflsiz tafl y c duvar panelleri en ekonomik yap sistemidir. 2. Precast Megablok, Yerinde Düfley Döküm Fabrikada boflluklu olarak üretilen Megablok paneller flantiyeye sevk edilir. Megabloklar üstüste ve yanyana konulup ortadaki boflluk beton ve donat ile doldurularak birbirleri ile monolitik yap teflkil edilir. ç ve d fltaki haz r sert beton yüzey kal p teflkil eder. Çok katl yap lar çok h zl bir flekilde infla edilir. Haz r iç ve d fl yüzeyler ekstra finifl gerektirmez. 3. Prefabrik / Prekast Duvar Paneli Prekast Thermomass beton sandviç duvar paneller kalite kontrol alt nda çal flan fabrika ortam nda üretilir ve daha sonra flantiyeye nakledilir. Bu sistemin uygulanabilece i baz yap elemanlar flunlard r: Öngerilmeli boflluklu paneller, çift T paneller, baz mimari özelliklli prekast yap elemenlar gibi. THERMOMASS n Avantajlar Düflük maliyetli. Is köprüsüz yal t m ve termal kütle etkisiyle yüksek enerji tasarrufu, düflük karbon emisyonu sa lar. H zl inflaat sa lay p, zamandan tasarruf ettirir. Yang na karfl 4 saatlik dayan m ile insan güvenli i sa lar. Depreme ve di er do al afetlere karfl mukavemet sa lar. Yarat c tasar mlar gerçeklefltirebilmenin yan s - ra proje yönetimi kolayl, yap n n görünümü ve performans n n uzun ömürlü olmas gibi avantajlar da bulunmaktad r. Tüm dünyada oldu u gibi, THERMOMASS yap sistemi ülkemizde de bir çok projede baflar yla uygulanm flt r. Bunlardan baz lar ; Bademli / Mudanya daki villalar ve Bursa daki Fistafl Tekstil Fabrikas d r. Composite Technology Corporation firmas n n patentidir. *DOW Chemical Company nin tescilli markas d r

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı