EMTEL. Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMTEL. Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l www.e:amfe:al.com.tr"

Transkript

1 EMTEL Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l

2 Tamm / Identification Lehimlenebilir Emaye SOLDERABLE ENAMELLED Ticari ismi / Trade name EMTPOL EMTSOLD EMTEL'e KISA BiR BAKI$ EMTEL A yihnda kurulrnus olup; kalitesi, govenirliligi ve rekabet edilebiliriiyatlan ile elektrik endustrisi ie;:in sanm telleri ure\en diger kurulular arasmda saygln bir yer edinm iti r. Ie;: piyasadaki 400'u aslon muteri potansiyeli kalitemizin veservis anlayilmlzln lspatdr, EMTEL A.:nin uzmanhk alan sadece emaye tel uretimi olup irketim iz konusunda kendini surekli yenileme azminden hie;: bir kilde taviz vermeksizin,tum gelimeleri takip ederek yolunda emin adrnlarla ilerlemektedir. en z o e :;: II: o J «II: w Z w C) izolasyon cinsi / Type of insulation mm. e;:ap arallgl / Diam. range in mm. base coat over coat bond coat G1 G2 Class F (155 C) Mod polyurethanes with polyesters C' ye kadar lsi direnci iyi bir mekaniksel mukavemet Class HB (180 C) Hclass modified PU Duuk temparatorde mukemmel lehimlenebilme EMTEL A..'nin TOPLAM KALiTE politikasi, Muterisinin isteklerine gore spesifikasyonlara uygun kalitede urunu, zarnanmda veekonomik olarak teslim etmek anlayi1 ie;:inde duzenlermis olup, kuruluundan itibaren iki temel unsuru ilke olarak betirlernistir; Mevcut imkanlarm zaman ie;:inde daha dagelitirerek en yuksek kalitede uretim, Muteri ihtiyaclnl enekonomik sekilde karsuayacak organizasyonla enksasurede teslimi gere;:ekletirecek servis agl ilehizmet. Bu iki temel unsur, EMTEL kuruculanrm insana verdigi deger anlayilnda blrlesmeldedr, Gunluk yasantmzda onemli yer tutan elek1rikli aletlerin kullanicisr olan irsann guvenligini onplanda tutan toplam kalite felsefesi ile hedefimiz; uretimde slflr hata,tatmin olmu muteri, yeil birdoga veuyumlu c;:ahma ortarrudr, Belirgin 6zellikleri / Specific properties Kapsulsuz bobinlerde mukemmel direne;: iyi bir sanm performans Good thermal resistance (1WC) Excellent resistance forencapsulated Good mechanical resistance Good winding performance Konu i1eilgili T.S. TS EN spesifikasyonlar / D.I.N Teil4 Relevant Specifications I.E.C 317 / 20 NEMA MW-79 Arzu edildiginde (Klrmlzl)ve ( Ye i1) renklerde uretilebilme imkanl Excellent solderability atlow temparatures. It iscan be produced redor green colours upon request ofcoustomer TS EN Teil MW-82 Bu hedefe ulasrnak ie;:in Kalite Guvence Mudurlu.gu; lsi s/nlfl ;;.155 C MUJri istekleri ve EMTEL TOPLAM KALITE POLmKASI'n1 birbirine baglayan bir kopru vazifesi gbrur. Termal class" / C iii Yumuayarak delinme slcaklt9i ;;.200 C Bu amacla standarl arllannl dazorlayarak yaptlgl urun E Cut Through temp. / C kalite kontrolunu gerek hammadde, gerekse yardrnc J: Lehimlenme slcakljgi Good / at380 C ± 5 1sec. madde ie;:inuygulayarak ana urunu destekler, Bu iler ie;:in gerekli dokurnanlan hazrrlar, koordine eder. g Solderability / C nl ISII ok C :g Hizmet Polltlkarmz 32 Heat shock 1x" / C nl c lsi ile yap/ma en en slcakljgl not applicable EMTEL ie;:in birbiriml,ik muteri ilebin birimlik muteri z arasmda fark yok1ur. I gunleri ie;:erisinde oglene kadar 0 Heatbonding temp. / C sipari bildiren muterinin siparii ayni gun karllanir. Bu Geri yumu ama slcakljgl not applicable arnacla maliyet unsuru goz onune allnmadan stoklu :;: II: Re softening temp. / C cahsrna prensibimiz olmosfur. Ustasmdan mudurune kadar tum ekibimiz,bu politikamlza sonsuza kadar sadlk iii u Test9apl 0.40 kalmaya soz vermi tir....j i: nl «Testdiam. / mm.* J: (J u Z Kalem sertligi 5-6 H ::;: Q) J: Pencile Hardness / (J w "'" I- nl Kazlma direnci >5N "'" Q) Abrasion resistance / N ::;; iii.g Delinme gerilimi 2 x DIN and other std. u Q) Breakdown Voltage / V iii izolasyon filmi tg&kaylp a(flsl Dielectric Loss tg aof ;;.155 C s: Q) insulation layer in/ C W iii u 'E Q) Resistance to : /...e diren(f : J: Normal solvents / Normal solyentler 4H 5H o n; '" impregnating vamishes / Dafdlrma vemikferi Good», nl E Humidity / Nem Good S2 Refrigerants: / Sogutucu gaz/ar not usable Oilfor transformer / Trafo yaglan not usable Good / at380 C ± 5 1sec. C not applicable not applicable 0.40' 3-4 H >7N 2x DIN and other std. 3 H/4 H Good Good not usable not usable

3 Babin Telleri COPPER WIRES YOksek Mekanik Direnc;/i Emaye Babin Telleri HIGH THERMAL RESISTANCE ENAMELLED COPPERWIRES EMTBOND EMTHERMBOND EMTHERM 1 EMTHERM 2 Class F (1W C).;- Class H (180 C) ClassH (180 C) ClassHC (200 C) Polyurethane Polyesterimide Polyesterimide TPEItPAI Polyvinylbutyral oraromatic polyamide Aromatic polyamide (selfbond) l Kerdi Y3f] ustkaj]ama i1e bi ikte lehimle nebi ier. Kendi yapllanustkaplama 180'Cgibi yoksek lsidirenci YOksek lsidirenci (220'C) '130'. 160'Cslcakhktaki linnyardlml i1e 160'C. 190'Cslcakhktaki bir flnnda bekletilerek FREON 12gama mukavemet, YOksek solvent direnci -180'Clik seek hava 200'C'lik sesk hava Oflenerek Oflen mesle Solventlerei birdiren" RlXlIesan lamba reaktiil1er n dadrma vemieri 120 Almm2 lik biraklm yada iso propilalkolile 70Almm2 lik birakrnyadaetil alkol i1e yapllma 'YOksek hlzlarda sanlabilme ve yoksek mekanik ve poesteere yapllabilir. 6zelligine sah ipu er. diren, 6zelliklerine sahipurler. Iyidiren, ' MOkernmel diren, YOksek mekanikdiren,g6sterirler. Solderable wire with self-bonding High thermal resistance (180'C) Non-solderable wire with self- bonding overcoat High thermal resistance (220'C) Good resistance FREON 12 overcoat Bondable by: -oven (16Q-190'C) High resistance to solvents High resistance tosolvents Bondable by:-oven ( 'C) -hot air (200'C) Good '. Excellent '. Excellent windability, high colling speed -hot air(180'c) -en. joule max.120almm2 and high mechanical resistance resistance resistance elf. joulemax.70almm2 -or alcohol! sopropyl to the -or alcohol Ethyl Highmechanical resistant dripping polyestersforfluorescent lamp-reactors TS EN TS EN TS 8530 EN EN Teil Teil Teil5 317/ / MW-74 MW C 180 C 180 C 200 C C >300 C 320 C 20 C Good1at380 C ± 5 1 sec. non solderable non solderable non solderable 1 x 0 t 160 C 1 x 0 t C 1 C 1 x 0 t 225 C C C not applicable not applicable C 17O C not applicable not applicable H 7H >5 N 9N N N 2 x DIN and otherstd. 2 x DIN andother std. 2 x DIN and otherstd. 2 x DIN and otherstd C C 180 C 220 C 4H 5H 5H Good VeryGood Good Very Good Good VeryGood not usable Not usable Good VeryGood not usable Not usable Good VeryGood

4 EMTBOND 155 enamelled wires Thermal class: (151 smdl) 155 C Designation ace. to DIN std.: VB (DIN standartlanna gore tenmu) EMTSOLD veya EMTPOL ana emaye tipleri iizerine, kendi yapl an modifiye polyamid iistkaplama uygulanml emaye tipidir. Amodified selfbonding polyamide-top, over abase ofeither EMTSOlD or EMTPOl enamel type Uygulamalan: TVsaptlrma bobinleri,roleler, hopari6rbobinleri, ol9ii aletlerii9in kare bobinler,desteksiz selenoidler ve karkasa sanlmayan yada ekillendirilmi sargjiarm elektrikiyiizeylerin laklanmasl ieabeden biitiin iiriinler. Applications: TV deflection coils, relay coils, loud speaker, square coilsformeasuring instruments, selenoids without support, and allproducts when forlack ofspace forelectric reason is it's not feasible to wind coilsonbobins orcoilforms. EMTPOL enamelled wires Thermal class: (151 51mb) 155 C Designation ace. to DIN std.: V155 (DIN standartlarma gore tammj) Polyeslerlerle modifiye edilmi poliiiretan kapij butel90k iyi lehimlenme ile birlikteyiiksek ISlozelliklerigiisterir. Amodified polyuretnane with polyesters base coating thiswire provides verygood solderability withhighthermal properties. Uygulamalan:Emtsold telile aymdlf, takat ozellikle biitiin aplikasyanlara uygunlugu ile birlikte naylana kaplanml selenoid valfler,yiiksek 151 veya sleak hava dola an yerlerde kullamlacak kii9iik ilkhakeret transtormatarleri, kii9iik ve aria gii9lekimotorlar gibiyiiksek termal,mekaniksel ve kimyasalpetformans gerektiren cihazlar i9inde uygundur. Applications: The same asnormal Emtsold wire, but, especially suitable forallapplications which require higher thermal, mechanical and chemical performances thatis: nylon dipped selenoid valves, small starter transformers operating in high temperatures or inhotambient, small and mediummotors. EMTSOLD enamelled wires Thermal class: (lslsmdl) 180 C Designation ace. to DIN std.: V180 (DIN standartlarma gore tsnum) En onemli ozelligi EMTHERM I/SI smdlnda olup 375'C sleakijkta max I saniyede lehimlenebilmesidir. Yiiksek 151 ve mekanik mukavemete haizdir. This wires aresolderable atvery lowsoldering temperature (375'C -1 sec.) buttheirvery important properties are been durance highthermal and mechanicalstress asemtherm-1 Uygulamalan: EMTSOLD-I ileaymdlf. Applications: Are same withemtsold 1 EMTHERM BOND enamelled wires Thermal class: (151 51mb) 180 C Designation ace. to DIN std.:wb (DIN standartlarma gore tsnnm) EMTHERM I ana emaye tipleri iizerine,kendi yapl an modifl}'e polyamid iistkaplama uygulanml emaye tipidir. Amodified selfbonding polyamide-top, over abase ofeither EMTHERM 1enamel type Uygulamalan: Ozellikle kii9iik motorlar, hoparlor bobinleri, mikroton bobinleri, selenoidler ve radyo, teleton endiistrisinin diger bir90k onemli uygulamalan. Applications: Highlyrecommended forsmall motors, loud speakers, voice coils, selenoids and many other important applications radio, telephone industries. EMTHERM 1 enamelled wires Thermal class: (isisimfl) 180 C Designation ace. to DIN std.: W180 (DIN standartlarma gore tsnmn) Polyesterimide baz kaplamaij yiiksek 151 direnci ozelligine sahip birteldir. EMTHERM I nylon iistkaplamaij olarak iiretilebilir. Apolyesterimide base coating wire, withhigh resistance toheat. EMTHERM 1wire is available withanylon overcoat Uygulamalan: Yiiksek 151 ve mekanikselkarekteristiklere sahip emaye telimiz ozet motorlar iletazla girgin bir ekilde semu icabeden hertiirlii uygulamalari9in idealdir.a myiiklenmelere ve solventlere dayamkijdlf. Applications: High thermal and mechanical characteristics where required forspecial motor and highlystressed windings ofall kindofapplications. High overload capacty and resistance to solvents. EMTHERM 2 enamelled wires Thermal class: (151 smlb) 200/220 C Designation ace. to DIN std.: W200/220 (DIN standartlanna gore tamml) Theic moditiyelipolyesterimidbazij (200'C)yada iki tarkij emaye film ile kapij (Thicpolyesterimid+ poliamidimid-220'c) emaye tel olarak iiretilebilir. Miikemmellsl direncikadar mekanik baskl mekanik baskl ve solvenlere yiiksek dayammijdlf. ATheic modified polyesterimide base (200'C)oravailable special enamelled wire withtwodifferent coating enamel films(theic polyesterimide and polyamide 200'C). Anexcellent thermal resistance, aswell ashighendurance to mechanical stress and tosolvents [Iygulamalan:Motorlar,yagillip tjanstormatorler, R12-R22 i9inde 9811 an hermelik molar sargllan allemator ve stator sargllan ile flouresan lambalar ve di{jerbiitiin elektroteknik uygulamalar. Applications: Motors, oilinsulated and special transformers, hemetic motors windings working in R12-R22, alternator and stator windings, balasts forflourescent lamps and many other electrotechnical applications. EMTEL uretirn arahgl olan0.05 mm. i1e 5.00 mm. c;:aplar arasmda yuvarlak emayebobin telleri, elektroteknik endustrlslnln gerektirdigi farkh cinslerdeki emayekaplamayi aaglda adlan i1e belirtilen Avrupa ve uluslararasi standartlara uygun olarak imal edebilmektedir. EMTEL's production range of enamelled copper wires covers all round wires required in the electrotechnical industry from diameter 0.05 mm. upto 5.00 mm, insulated with different enamel coatings as specified in the following pages, and in conformity with the below mentioned European and international standarts: T.S. (TurkStandartlar EnstitUsu) I.E.C(International Electrotechnical Commission) CEI-UNEL DIN U.T.E. VSM BSI (British Standards Inst.) NEMA Turkish Italy Germany France Switzerland Great Britain U.S.A.

5 Ema}f ID({1l:1im tellefin'mlkl!jllanlm alarnlan kilevuzu **** *** "'It *, * Uygulama arallgl - Belirgin yetenekler Emtsold Emtpol Emtbond Emthermbond Emtherm 1 Emtherm Class H Class F Class F Class H Class H Class W-200 Application range - Specific aptitudes Sanm kabiliyeti: Aptitude to winding: - Geleneksel makinelerle ** ** ** ** *** **** - Traditional machines - Yuksek heh otomatik makinelerle * * * ** ** *** - Top speed automatic machines SurtUnmeye direnr;: Dtomatik sanm makinelerinde kar$tla$llan anigerilimlere emaye filmin direnci ** *** ** *** *** Stator sanmlan: - Mikromotorlar ve 13 max 0.20mm. uzerindeki tekfazll motorlar. *** **** - *** - Drta ve buyuk r;apll motorlar. ** *** * Rotor sanmlan: - Mikromotorlar ve 13 max 0.20mm. uzerindeki tek fazll motorlar. *** ** ** - - Drta ve buyuk r;apll motorlar. ** *** Neon transformatorleri *** *** Neon transformers - BT-A Thavall kur;uk transformatorler *** *** - BT-AT air insulated small transformers - Yagll transformatorler - Oil insulated transformers - ilkhareket brulorleri otomobil v.b.'deki - Stratified transformers forstarting katll transformatorler. *** burners, cars, etc. FlUoresan lamba balastlan - Stabilizerliler - Magnetik volanlllar Ballasts forfluorescent lamps - Stabilizers - Magnetic flywheels Telefon vehfbobinleri Telephonic and HF coils - Selonoidler **** - Solenoids - Telefon impedanslan **** - Impendances fortelephones - O/r;um aletleri *** - Measuring instruments Polyester veya epoxy rer;ineye giimuiu Encapsulated coils in polyesters klllfll bobinler ** **** or epoxy resins Naylon emdirilmi$ kur;uk basmr;ii metal Nylon dripping small pressure kapll bobinler *** **** metal-clad coils Sofjutucularm (R-22) *** Refrigerators (R-22) - motors *** **** - coils **** **** Washers and dish-washers - motors **** **** - coils Kendi ta$tyan selonoidler **** ****- Selfsupporting solenoids - Ayar bobinleri *** **** *** - Relay coils TV saf.?ltrma bobinleri **** *** TV deflection coils - Telefon bobinleri **** **** *** - Telephone coils - Elektrik $aherleri ir;in magnetik bobinler **** *** - Magnetic coils forelectric clocks O/r;u aletleri ir;in kare Square coils for measuring bobinleri *** ****- instruments - Mikrofonlar ir;in oynar bobinler *** *** - Moving coils for microphones - Hoparlorler ir;in oynar bobinler *** *** - Moving coils for loudspeakers - Petek bobinleri *** *** - Honey comp coils Kur;uk motorlarm tamiratl ** *** Small motors operating atlow (du$uk devirli) R.P.M. without impregnation Motorlar, transformatorler ve ozel ekipmanlar (((Ok yuksek, lsi, mekanik veelektrikli performans istenen) Motors, transformers and special equipment requiring very top thermal, mechanical and electric performances

6 Round enamelled copper wires single and double coating insulated, in accordance with I.E.C. 317 publications (I.E.C and 182-2A172) :copperconductor Single coating L-Gr.1 Double coating 2LGr.2 Technical data Nominal dia. mm. Allowance Electric resistance to20'c Min. Max. Min. Max. Enamel Cross on dia. overall dia. overall copper section Not Theoretical dia. incerase dia. d1 incerase dia. d1 weight Std. Std. Min. average Max. d ± mm. I.E.C. I.E.C. Dim. Dim. Dim. mm. mm. mm. mm. g/m mm I

7 DIN 46435/77 sheet (coating Grade 1 and Grade 2) L. d d1, Stmi-t ve S/mf-2 izolasyon '-- kalmltklan TS EN standardrna gore tsmmtentmstu.!copper conductor Single coating Double coating L-Gr.1 2LGr. 2 Yuvarlak emaye baktr teller leg. standartlanna (leg /77 ve 180-2A172) gore tek yada 9ift (ince veya orta) kaplamalt olarak izole edilir. Technical data Nominal dia. mm. Allowance Electric resistance to 20'C Min. Max. Min. Max. Enamel Cross on dia. overall dia. overall copper section Not Theoretical dia. incerase dia.d1 incerase dia.d1 weight Std. Std. Min. average Max. I.E.C. I.E.C. d ± mm. Dim. D im. D im. mm. mm. mm. mm. g/m mm I

8 YAP/TIRMA METODLARI Selfbonding tipemaye bobin tellerinde bobin sargllarmm yapl$tm/masl ir;in genellik/e dort metod kullamijr. Diagram F- Sicakhga bagh olarak yap'lma kuweti Bonding strength depen entontemperature 1-Slcak hava He yapl$tlfma Sanm prosesi esnasmda yapl$ma, slcak hava utlenerek gerr;ek/e$tirilir. Otlenen sleak hava telin cepme, sanm tuzn«ve sargl formunun boyutuna bag/i o/arak genellik/e 140 C -230 C arasmda degi$ir. Bumetod ekseriyet/e O. 10 mm -O.14 mm r;ap/ar arasmdaki fiyatl yuksek o/an super inee teller ir;in tavsiye edilir. '" 90 E E c:i 80.E Emthermbond 2- Fmnlama He yapl$tlfma San/ml$ bobinin birfinn ir;inde terma/ i$leme maruz blfakllmasl ilegerr;ekle$tirilir. Bobinler telr;apma bag/lo/arak 130 C C arasmda uniform bir$ekilde ISltllml$ fmnda 5-30 dakika bekletilir. Fmn suresinin uzattlmasl bez: tatbikat/ar ir;in ekonomik olmayabilir. f Bondingtemperature('C) 3-Direnr; He yapl$tlfma Bobin sargllanmn elektrik ekrm vasdasl ile(direnr;/e Isdma) Isdllarakgerr;ekle$tirilir. Aklm yogun/ugu sargmm buyuklugune ve telin r;apma bagijdlf. Direnr; ile yapl$tlfma 0.10mm r;apm uzerindeki teller ir;in iyi bir uygulamadlf. Aneak sargllann merkezinin esm Ismmamasma dikkat edilmelidir. 9unku, a$ifiisi tel r;evresindeki ana izolasyonun elektriksel deger/erini yokeder ve r;at/amalara sebebiyet verir. 4-Solvent He yapl$tlfma Sanm esnasmda denture alkol ve benzeri uygun so/ventferin tatbikiy/e gerr;ekle$tirilir. Solvent, bobinlere tree, emiei bir fitil yada sprey $ekinde puskurtu/erek uygulamr. Bumetod yalmzea azsayldaki turlarda san/an bobinler ir;in tereih edilmelidir. BONDING METHODS Generally used four methods for windings fixation at the Self bonding type enamelled wires 1-HotAir Bonding Hot airbonding isaccomplished during the winding process bymeans ofa jet ofhot air. The temperature ofthe hot airatthe winding, usually between 140 C and 230 C, isdependent upon the wire size, winding speed, and the size and shape ofthe winding.this method isrecommended for the majority ofapplications. Itiscost effective forfine wire and isrecommended forsizes 0,010-0,14 mm. 2-Oven Bonding Oven bonding isaccomplished byathermal treatment ofthe finished winding ina heat chamber. Dependent upon the size ofthe winding, healing times of 5to30minutes inatemperature of 130 C to 220 C are necessary inorder to obtain uniform heating ofthe windings. Because ofthe longer times needed oven bonding can be uneconomical forsome applications. 3-Resistance Bonding Resistance bonding is bonding by means of an electric current (resistance heating). Current intensity is dependent upon wire size and winding size. Resistance bonding isgood forsizes heavier than 0,10 mm but care should be taken not tooverheat the center ofthe winding because overheating could crack ordestroy the base insulation, resulting inshort circuits. 4-Solvent Bonding Solvent bonding isaccomplished byapplying suitable solvents, like denatured alcohol, during the winding process. The solvent can be brushed, sprayed, or wicked on the winding. This method should be considered ifthe winding consists ofonly asmall number ofturns.

9 Steadert amba/aj mekerelen ort.mkr. Makar1 Spool Olyuler Her birkolideki tipi type aqlrhq'/spoois' Dimensions mm makarasayist average contents Number of Reference to Brand type spools for standards kgs D 1 D2 D3 L2 L 1 D4 D5 each carton Cylindircal spools K 125 DIN K 160 IEC K200 " " K250 " " K355 " " K500 " " Conical spools V60 BS A 250/400 DIN A 315/500 IEC A 400/630 " " A 500/800 " " Biconical HKV 160 IEC 264/ HKV 200 " " c;ap Emtel stoklanndaki / Standard packing arallgl stand art ambalaj in EMTEL stock Diameters range Konik Biconical Konik Conical Konik flansh Biconical silindirik Cylindrical makaralar spools silindirik Cylindrical makaralar spools makaralar spools K 125 HKV K K 160 HKV K K 160 HKV K K 250 A 250 x K K 250 A 250 x K K 250 A 315 x A 400 x K K K 500 A 315 x A 400 x K K K 500 A 315 x A 400 x 630

10 EMAYELi TELLERDE lsi ile YALANMA Ara ljrmalar sonucu, elektrikli aletlerin gall ma s,cakl,klart slam ta tylcl sargllartnm termal ya lanma derecelerine gore smlflandtrllmaktadtr. Her birs,cakl,ksmdmm maksimum r;all ma derecesinde baglmslz olarak r;all ma saatinde yapllan bu testier ile termal ya landtrma hakkmda bir sonuca vartlabilir. DIN boidm 2 U. T.E. NFG leg ve 2standartlart esas almarak AlEE 57 metodundan 1966'da leg. tarafmdan tavsiye olarak yeytmtenmtst«, Diagram A Emtel'in entanmml DrDnlerinin 151 ileeskime derecelerini gostermektedir. Diagram A-lsI ileya lanma / Thermal life Maximumworking temperatureat hours I 9a!J!jmaderecesi THERMAL LIFE OF ENAMELLED WIRES Studies have been carried out about classification of the electrical machines operating temperature as to the thermal endurance of the windings. The testshave been based onanextrapolated theram life of about working hoursat the maximum working temperatures for each individual thermal class. The I.E.C. published a recommendation (N. 172) in 1966 originated fromthealee 57method, on which the DIN sec. 2 the I.EC and 2 the U.T.E. NF C standards arebased. Diagram A shows the thermal life of EMTEL's best known enamelled wires o Working temperature in C 9all.",aslC8k/1 Diagram B- Kopmadan onceki %uzama % Elongation before breakage f 24 i 22 D 20 i i; eft Diameter 0 mm KOPMADAN ONGE UZAMA y{jzdesi ince gap araltgmdaki tellerin r;ok ydksek hlzlarda kopmadan semm igin kopmadan uzama ydzdesi ekonomiavantajl sebebiyle bdydk6nem arzetmektedir. Fireyi 6nlediginden maliyetleri olumlu yonde etkiler. Diagram B EMTEL tellerinin ortalama degerleri ileavrupa standartlarmdaki minumum degerlerin mukayesesini gostermektedir. % ELONGATION BEFORE BREAKAGE A substantial % elongation before breakage, together with a highyield point is quite important in the thin diameters range, sinceit prevents the wiresfrom breaking when being wound at veryhigh speeds. Diagram B shows a comparison between the minimum requirements according to European Standards and heaverage values of EMTEL's production. LEHiMLENESiLME YETENEGi 0.30mm. gap ve Dzerindeki EMTSOLD,EMTBOND ve EMTPOL emaye tellerimiz 60140kalay, kur un ala lm banyosuna daldtrllarak lehimlenebilir. Buesnada emaye filmi herhangi birkarbon kalmtlsl btrakmadan katlantr, kalay-kur un ala lml da mdkemmel bir ekilde baktr telin gevresine swamr. Diagram Gyukanda adlgegen emaye tellerinbaktr gaplanna gore, 2saniyelik daldlrma sdresindeki lehim alma slcakltklanm gostermektedir. APTITUDE TO SOLDERABILITY Ourenamel wirestype EMTSOLD, EMTBOND ve EMTPOL up to diameter 0.30 mm, may besoldered by dippingtheir endsin a melted lead and tin alloybath. Thus doingthe enamel undergoes sublimation (without any charbon residues) resulting in a perfect adhesion of the lead-tin alloyto the copper wire. Giving a 2 second dipping period, diagram C shows which are the solderability temperatures of theabove mentioned enamelled wires, according, to thecopper wirediameter. Diagram C- Lehimlenme ISISI Temperature of solderability \-'.s 400 l!' Emtherm1 Emthermbond Emlpol Emtsold 1.20 Emlbond Diameter 0 mm

11 Diagram D- Geriyaylanma (yumu$aklik)(metod: yuvarlak mandrele be$ kezsanlarak leg 251 I/I'e gore) Springiness (softness) (method: wire wound five times round mandrel) according to lee 251 / III SpringbackindegreesI Gooyay/anmaderecesl SARIM YETENEGi 90kyumu ak birteloldukr;a yuksek r;a!l ma hlzlarma vesartmdaki bo luklart azaftmaya izin verir, boylece telin toplam miktartntn % 1-2'sikadar birtasarrufsaglar. Bundan dolayl toplam aglrllijt daha azolan telonun degi mez biriizelligi olmu tur. Diagram D'de I.E.G standart spesifikasyon geriyaylanma dereceleri ileemtel uretimlerinin ortalama degerleri giisterilmektedir. WINDING APTITUDE A very softwire allows higher working speeds and reduces winding clearances, thussaving about 1-2% of totalamount of wire. Hence a lower enamelled wiretotalweight being its properties unchanged specifications. Diagram Dshows spring back degree according toi.e.c. standards specifications and avarage values of EMTEL's production " 'I :: :-.... YUKSEK VOLTAJ TEST CiHAZI HIGH VOLTAGE BREAK DOWN TESTAPPARATTUS TG TEST CiHAZI TG TEST APPARATTUS TEST LABORATUARI TESTING DEPARTMENT TabID E maksimum sanm gerginliklerini gostermektedir. Table Eshows the maximum winding tension. MAKSiMUM SARMA GERGis; Telin makarada uzerinden zulmesi esnasmda herhangibiryere r;arparak izolasyonun zedelenmesi ve iuetmdegerlerinin kayba ugramasl uygun bir ekilde muhakkak engellenmelidir. ButUn uretim proseslerinde telin ar;llmaslyada sanlmasl esnaslndaki telgerginligi degerlerinin sabit veya emniyet limitleri ir;erisinde kalmasl r;ok iinemlidir. Tel gerginlikleri (tension) iilr;umlerigenellikle tensiometer1erden direkt olarak okunabilir. Yandaki tablo E'deproses esnssmde ki emniyetli gerginlik degerleri verilmi tir. MAXIMUM WINDING TENSION The unwinding of thewire while still onthespool, must becarried outproperly, in order notto cause such draw backs assketchings (resulting in reduced crosssection and hardening of thewire) and breakages. Winding and unwinding tensions are of paramount importance. They mustbeconstant during theentire manufacturing processes and remain within thesecurity limitsasspecified side(e-table) Wire tension measurements are usually performed by means of tensiometers which feature immediate tension readings. Cap Max.sanm gerginligi Cap Max.sanm gerginligi Dia. Maximum winding tension Dia. Maximum winding tension mm. kg. mm. kg

12 TU".. n... D...'...TfTU.U l'liitliltulludi.ioiuuljtllll1i1.ll11!u[s[ TU".. '5M.T... 'Nn'TUnO.. amnc1!lol((lllj(lllllfttotl!wllln.lllllu1lill QUALITYSYSTEM CERTIFICATE :2000 _...-.."::' SHORT PROFILE OFEMTEL EMTEL Company, established in 1974 is a notable foundation manufacturer of winding wires for the electrical industry, with reputation forquality, reliability and competitiveness. Excessive four hundered customer demonstrate our quality and service comprehension indomestic market. EMTEL isspecialized only forenamel insulated copper wire production and the company continued its permanent development with progressive programs without loosing our enthusiasm of innovation. QUALITY POLICY of EMTEL, since itsestablishment, is based ontheprinciples of; Combining ourresources and latest technology to develop more efficient methods to produce higher quality products, Responding to our customers demands with the best prices and quick shipment of products. These two principles represent the vision ofemtel's founders and their profound respect for their customers. When our daily life is dominated by electrical appliances and thesafety ofourcustomers in mind, ourgoal isto maintain; Zero tolerance formistakes in production, Satisfied customer, Environment friendly products Toreach this goal, Quality assurance manager serves asa bridge between thedemands of ourcustomers and EMTEL total quality policy. Bymaintaining strict quality control standards onthe selection andaccessory materials, a high quality, cost effective final product is guaranteed.

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K H DROL K DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K H DROL K DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K HDROLK DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DP30 - DP30K DP42 - DP42 K HYDRAULIC STEERING HELM PUMP INSTALLER S AND OWNER SMANUAL ISO 10592: 2000 DATA hidrolik dümen

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI.

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES Türkiye Yetkili Temsilcisi & Ithalatcı Firma: MODEL AL-100 KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. AL-500 KONYA - TÜRKİYE AL-560RGY w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m.

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Bilya Yataklı Dönerler / Turntable Ball Bearings Teknik Bilgiler / Technical Information

Bilya Yataklı Dönerler / Turntable Ball Bearings Teknik Bilgiler / Technical Information DEK.08 Bilya Yataklı Dönerler / Turntable Ball Bearings Teknik Bilgiler / Technical Information Kullanım Alanları: Deksan, DOST Bilya Yataklı Dönerleri, 0-360º eksenel dönmeyi gerektiren, bir çok farklı

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

Herkese aynı kalite, kişiye özel proje...

Herkese aynı kalite, kişiye özel proje... Herkese aynı kalite, kişiye özel proje... Consistent quality, custom solutions... DARBELİ KIRICILAR / IMPACT CRUSHERS Kübik ürün, yüksek ince malzeme oranı, düşük maliyetler... Hepsi darbeli kırıcının

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı