EMTEL. Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMTEL. Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l www.e:amfe:al.com.tr"

Transkript

1 EMTEL Enamelled Copper Wires Co. l ill l l l l l

2 Tamm / Identification Lehimlenebilir Emaye SOLDERABLE ENAMELLED Ticari ismi / Trade name EMTPOL EMTSOLD EMTEL'e KISA BiR BAKI$ EMTEL A yihnda kurulrnus olup; kalitesi, govenirliligi ve rekabet edilebiliriiyatlan ile elektrik endustrisi ie;:in sanm telleri ure\en diger kurulular arasmda saygln bir yer edinm iti r. Ie;: piyasadaki 400'u aslon muteri potansiyeli kalitemizin veservis anlayilmlzln lspatdr, EMTEL A.:nin uzmanhk alan sadece emaye tel uretimi olup irketim iz konusunda kendini surekli yenileme azminden hie;: bir kilde taviz vermeksizin,tum gelimeleri takip ederek yolunda emin adrnlarla ilerlemektedir. en z o e :;: II: o J «II: w Z w C) izolasyon cinsi / Type of insulation mm. e;:ap arallgl / Diam. range in mm. base coat over coat bond coat G1 G2 Class F (155 C) Mod polyurethanes with polyesters C' ye kadar lsi direnci iyi bir mekaniksel mukavemet Class HB (180 C) Hclass modified PU Duuk temparatorde mukemmel lehimlenebilme EMTEL A..'nin TOPLAM KALiTE politikasi, Muterisinin isteklerine gore spesifikasyonlara uygun kalitede urunu, zarnanmda veekonomik olarak teslim etmek anlayi1 ie;:inde duzenlermis olup, kuruluundan itibaren iki temel unsuru ilke olarak betirlernistir; Mevcut imkanlarm zaman ie;:inde daha dagelitirerek en yuksek kalitede uretim, Muteri ihtiyaclnl enekonomik sekilde karsuayacak organizasyonla enksasurede teslimi gere;:ekletirecek servis agl ilehizmet. Bu iki temel unsur, EMTEL kuruculanrm insana verdigi deger anlayilnda blrlesmeldedr, Gunluk yasantmzda onemli yer tutan elek1rikli aletlerin kullanicisr olan irsann guvenligini onplanda tutan toplam kalite felsefesi ile hedefimiz; uretimde slflr hata,tatmin olmu muteri, yeil birdoga veuyumlu c;:ahma ortarrudr, Belirgin 6zellikleri / Specific properties Kapsulsuz bobinlerde mukemmel direne;: iyi bir sanm performans Good thermal resistance (1WC) Excellent resistance forencapsulated Good mechanical resistance Good winding performance Konu i1eilgili T.S. TS EN spesifikasyonlar / D.I.N Teil4 Relevant Specifications I.E.C 317 / 20 NEMA MW-79 Arzu edildiginde (Klrmlzl)ve ( Ye i1) renklerde uretilebilme imkanl Excellent solderability atlow temparatures. It iscan be produced redor green colours upon request ofcoustomer TS EN Teil MW-82 Bu hedefe ulasrnak ie;:in Kalite Guvence Mudurlu.gu; lsi s/nlfl ;;.155 C MUJri istekleri ve EMTEL TOPLAM KALITE POLmKASI'n1 birbirine baglayan bir kopru vazifesi gbrur. Termal class" / C iii Yumuayarak delinme slcaklt9i ;;.200 C Bu amacla standarl arllannl dazorlayarak yaptlgl urun E Cut Through temp. / C kalite kontrolunu gerek hammadde, gerekse yardrnc J: Lehimlenme slcakljgi Good / at380 C ± 5 1sec. madde ie;:inuygulayarak ana urunu destekler, Bu iler ie;:in gerekli dokurnanlan hazrrlar, koordine eder. g Solderability / C nl ISII ok C :g Hizmet Polltlkarmz 32 Heat shock 1x" / C nl c lsi ile yap/ma en en slcakljgl not applicable EMTEL ie;:in birbiriml,ik muteri ilebin birimlik muteri z arasmda fark yok1ur. I gunleri ie;:erisinde oglene kadar 0 Heatbonding temp. / C sipari bildiren muterinin siparii ayni gun karllanir. Bu Geri yumu ama slcakljgl not applicable arnacla maliyet unsuru goz onune allnmadan stoklu :;: II: Re softening temp. / C cahsrna prensibimiz olmosfur. Ustasmdan mudurune kadar tum ekibimiz,bu politikamlza sonsuza kadar sadlk iii u Test9apl 0.40 kalmaya soz vermi tir....j i: nl «Testdiam. / mm.* J: (J u Z Kalem sertligi 5-6 H ::;: Q) J: Pencile Hardness / (J w "'" I- nl Kazlma direnci >5N "'" Q) Abrasion resistance / N ::;; iii.g Delinme gerilimi 2 x DIN and other std. u Q) Breakdown Voltage / V iii izolasyon filmi tg&kaylp a(flsl Dielectric Loss tg aof ;;.155 C s: Q) insulation layer in/ C W iii u 'E Q) Resistance to : /...e diren(f : J: Normal solvents / Normal solyentler 4H 5H o n; '" impregnating vamishes / Dafdlrma vemikferi Good», nl E Humidity / Nem Good S2 Refrigerants: / Sogutucu gaz/ar not usable Oilfor transformer / Trafo yaglan not usable Good / at380 C ± 5 1sec. C not applicable not applicable 0.40' 3-4 H >7N 2x DIN and other std. 3 H/4 H Good Good not usable not usable

3 Babin Telleri COPPER WIRES YOksek Mekanik Direnc;/i Emaye Babin Telleri HIGH THERMAL RESISTANCE ENAMELLED COPPERWIRES EMTBOND EMTHERMBOND EMTHERM 1 EMTHERM 2 Class F (1W C).;- Class H (180 C) ClassH (180 C) ClassHC (200 C) Polyurethane Polyesterimide Polyesterimide TPEItPAI Polyvinylbutyral oraromatic polyamide Aromatic polyamide (selfbond) l Kerdi Y3f] ustkaj]ama i1e bi ikte lehimle nebi ier. Kendi yapllanustkaplama 180'Cgibi yoksek lsidirenci YOksek lsidirenci (220'C) '130'. 160'Cslcakhktaki linnyardlml i1e 160'C. 190'Cslcakhktaki bir flnnda bekletilerek FREON 12gama mukavemet, YOksek solvent direnci -180'Clik seek hava 200'C'lik sesk hava Oflenerek Oflen mesle Solventlerei birdiren" RlXlIesan lamba reaktiil1er n dadrma vemieri 120 Almm2 lik biraklm yada iso propilalkolile 70Almm2 lik birakrnyadaetil alkol i1e yapllma 'YOksek hlzlarda sanlabilme ve yoksek mekanik ve poesteere yapllabilir. 6zelligine sah ipu er. diren, 6zelliklerine sahipurler. Iyidiren, ' MOkernmel diren, YOksek mekanikdiren,g6sterirler. Solderable wire with self-bonding High thermal resistance (180'C) Non-solderable wire with self- bonding overcoat High thermal resistance (220'C) Good resistance FREON 12 overcoat Bondable by: -oven (16Q-190'C) High resistance to solvents High resistance tosolvents Bondable by:-oven ( 'C) -hot air (200'C) Good '. Excellent '. Excellent windability, high colling speed -hot air(180'c) -en. joule max.120almm2 and high mechanical resistance resistance resistance elf. joulemax.70almm2 -or alcohol! sopropyl to the -or alcohol Ethyl Highmechanical resistant dripping polyestersforfluorescent lamp-reactors TS EN TS EN TS 8530 EN EN Teil Teil Teil5 317/ / MW-74 MW C 180 C 180 C 200 C C >300 C 320 C 20 C Good1at380 C ± 5 1 sec. non solderable non solderable non solderable 1 x 0 t 160 C 1 x 0 t C 1 C 1 x 0 t 225 C C C not applicable not applicable C 17O C not applicable not applicable H 7H >5 N 9N N N 2 x DIN and otherstd. 2 x DIN andother std. 2 x DIN and otherstd. 2 x DIN and otherstd C C 180 C 220 C 4H 5H 5H Good VeryGood Good Very Good Good VeryGood not usable Not usable Good VeryGood not usable Not usable Good VeryGood

4 EMTBOND 155 enamelled wires Thermal class: (151 smdl) 155 C Designation ace. to DIN std.: VB (DIN standartlanna gore tenmu) EMTSOLD veya EMTPOL ana emaye tipleri iizerine, kendi yapl an modifiye polyamid iistkaplama uygulanml emaye tipidir. Amodified selfbonding polyamide-top, over abase ofeither EMTSOlD or EMTPOl enamel type Uygulamalan: TVsaptlrma bobinleri,roleler, hopari6rbobinleri, ol9ii aletlerii9in kare bobinler,desteksiz selenoidler ve karkasa sanlmayan yada ekillendirilmi sargjiarm elektrikiyiizeylerin laklanmasl ieabeden biitiin iiriinler. Applications: TV deflection coils, relay coils, loud speaker, square coilsformeasuring instruments, selenoids without support, and allproducts when forlack ofspace forelectric reason is it's not feasible to wind coilsonbobins orcoilforms. EMTPOL enamelled wires Thermal class: (151 51mb) 155 C Designation ace. to DIN std.: V155 (DIN standartlarma gore tammj) Polyeslerlerle modifiye edilmi poliiiretan kapij butel90k iyi lehimlenme ile birlikteyiiksek ISlozelliklerigiisterir. Amodified polyuretnane with polyesters base coating thiswire provides verygood solderability withhighthermal properties. Uygulamalan:Emtsold telile aymdlf, takat ozellikle biitiin aplikasyanlara uygunlugu ile birlikte naylana kaplanml selenoid valfler,yiiksek 151 veya sleak hava dola an yerlerde kullamlacak kii9iik ilkhakeret transtormatarleri, kii9iik ve aria gii9lekimotorlar gibiyiiksek termal,mekaniksel ve kimyasalpetformans gerektiren cihazlar i9inde uygundur. Applications: The same asnormal Emtsold wire, but, especially suitable forallapplications which require higher thermal, mechanical and chemical performances thatis: nylon dipped selenoid valves, small starter transformers operating in high temperatures or inhotambient, small and mediummotors. EMTSOLD enamelled wires Thermal class: (lslsmdl) 180 C Designation ace. to DIN std.: V180 (DIN standartlarma gore tsnum) En onemli ozelligi EMTHERM I/SI smdlnda olup 375'C sleakijkta max I saniyede lehimlenebilmesidir. Yiiksek 151 ve mekanik mukavemete haizdir. This wires aresolderable atvery lowsoldering temperature (375'C -1 sec.) buttheirvery important properties are been durance highthermal and mechanicalstress asemtherm-1 Uygulamalan: EMTSOLD-I ileaymdlf. Applications: Are same withemtsold 1 EMTHERM BOND enamelled wires Thermal class: (151 51mb) 180 C Designation ace. to DIN std.:wb (DIN standartlarma gore tsnnm) EMTHERM I ana emaye tipleri iizerine,kendi yapl an modifl}'e polyamid iistkaplama uygulanml emaye tipidir. Amodified selfbonding polyamide-top, over abase ofeither EMTHERM 1enamel type Uygulamalan: Ozellikle kii9iik motorlar, hoparlor bobinleri, mikroton bobinleri, selenoidler ve radyo, teleton endiistrisinin diger bir90k onemli uygulamalan. Applications: Highlyrecommended forsmall motors, loud speakers, voice coils, selenoids and many other important applications radio, telephone industries. EMTHERM 1 enamelled wires Thermal class: (isisimfl) 180 C Designation ace. to DIN std.: W180 (DIN standartlarma gore tsnmn) Polyesterimide baz kaplamaij yiiksek 151 direnci ozelligine sahip birteldir. EMTHERM I nylon iistkaplamaij olarak iiretilebilir. Apolyesterimide base coating wire, withhigh resistance toheat. EMTHERM 1wire is available withanylon overcoat Uygulamalan: Yiiksek 151 ve mekanikselkarekteristiklere sahip emaye telimiz ozet motorlar iletazla girgin bir ekilde semu icabeden hertiirlii uygulamalari9in idealdir.a myiiklenmelere ve solventlere dayamkijdlf. Applications: High thermal and mechanical characteristics where required forspecial motor and highlystressed windings ofall kindofapplications. High overload capacty and resistance to solvents. EMTHERM 2 enamelled wires Thermal class: (151 smlb) 200/220 C Designation ace. to DIN std.: W200/220 (DIN standartlanna gore tamml) Theic moditiyelipolyesterimidbazij (200'C)yada iki tarkij emaye film ile kapij (Thicpolyesterimid+ poliamidimid-220'c) emaye tel olarak iiretilebilir. Miikemmellsl direncikadar mekanik baskl mekanik baskl ve solvenlere yiiksek dayammijdlf. ATheic modified polyesterimide base (200'C)oravailable special enamelled wire withtwodifferent coating enamel films(theic polyesterimide and polyamide 200'C). Anexcellent thermal resistance, aswell ashighendurance to mechanical stress and tosolvents [Iygulamalan:Motorlar,yagillip tjanstormatorler, R12-R22 i9inde 9811 an hermelik molar sargllan allemator ve stator sargllan ile flouresan lambalar ve di{jerbiitiin elektroteknik uygulamalar. Applications: Motors, oilinsulated and special transformers, hemetic motors windings working in R12-R22, alternator and stator windings, balasts forflourescent lamps and many other electrotechnical applications. EMTEL uretirn arahgl olan0.05 mm. i1e 5.00 mm. c;:aplar arasmda yuvarlak emayebobin telleri, elektroteknik endustrlslnln gerektirdigi farkh cinslerdeki emayekaplamayi aaglda adlan i1e belirtilen Avrupa ve uluslararasi standartlara uygun olarak imal edebilmektedir. EMTEL's production range of enamelled copper wires covers all round wires required in the electrotechnical industry from diameter 0.05 mm. upto 5.00 mm, insulated with different enamel coatings as specified in the following pages, and in conformity with the below mentioned European and international standarts: T.S. (TurkStandartlar EnstitUsu) I.E.C(International Electrotechnical Commission) CEI-UNEL DIN U.T.E. VSM BSI (British Standards Inst.) NEMA Turkish Italy Germany France Switzerland Great Britain U.S.A.

5 Ema}f ID({1l:1im tellefin'mlkl!jllanlm alarnlan kilevuzu **** *** "'It *, * Uygulama arallgl - Belirgin yetenekler Emtsold Emtpol Emtbond Emthermbond Emtherm 1 Emtherm Class H Class F Class F Class H Class H Class W-200 Application range - Specific aptitudes Sanm kabiliyeti: Aptitude to winding: - Geleneksel makinelerle ** ** ** ** *** **** - Traditional machines - Yuksek heh otomatik makinelerle * * * ** ** *** - Top speed automatic machines SurtUnmeye direnr;: Dtomatik sanm makinelerinde kar$tla$llan anigerilimlere emaye filmin direnci ** *** ** *** *** Stator sanmlan: - Mikromotorlar ve 13 max 0.20mm. uzerindeki tekfazll motorlar. *** **** - *** - Drta ve buyuk r;apll motorlar. ** *** * Rotor sanmlan: - Mikromotorlar ve 13 max 0.20mm. uzerindeki tek fazll motorlar. *** ** ** - - Drta ve buyuk r;apll motorlar. ** *** Neon transformatorleri *** *** Neon transformers - BT-A Thavall kur;uk transformatorler *** *** - BT-AT air insulated small transformers - Yagll transformatorler - Oil insulated transformers - ilkhareket brulorleri otomobil v.b.'deki - Stratified transformers forstarting katll transformatorler. *** burners, cars, etc. FlUoresan lamba balastlan - Stabilizerliler - Magnetik volanlllar Ballasts forfluorescent lamps - Stabilizers - Magnetic flywheels Telefon vehfbobinleri Telephonic and HF coils - Selonoidler **** - Solenoids - Telefon impedanslan **** - Impendances fortelephones - O/r;um aletleri *** - Measuring instruments Polyester veya epoxy rer;ineye giimuiu Encapsulated coils in polyesters klllfll bobinler ** **** or epoxy resins Naylon emdirilmi$ kur;uk basmr;ii metal Nylon dripping small pressure kapll bobinler *** **** metal-clad coils Sofjutucularm (R-22) *** Refrigerators (R-22) - motors *** **** - coils **** **** Washers and dish-washers - motors **** **** - coils Kendi ta$tyan selonoidler **** ****- Selfsupporting solenoids - Ayar bobinleri *** **** *** - Relay coils TV saf.?ltrma bobinleri **** *** TV deflection coils - Telefon bobinleri **** **** *** - Telephone coils - Elektrik $aherleri ir;in magnetik bobinler **** *** - Magnetic coils forelectric clocks O/r;u aletleri ir;in kare Square coils for measuring bobinleri *** ****- instruments - Mikrofonlar ir;in oynar bobinler *** *** - Moving coils for microphones - Hoparlorler ir;in oynar bobinler *** *** - Moving coils for loudspeakers - Petek bobinleri *** *** - Honey comp coils Kur;uk motorlarm tamiratl ** *** Small motors operating atlow (du$uk devirli) R.P.M. without impregnation Motorlar, transformatorler ve ozel ekipmanlar (((Ok yuksek, lsi, mekanik veelektrikli performans istenen) Motors, transformers and special equipment requiring very top thermal, mechanical and electric performances

6 Round enamelled copper wires single and double coating insulated, in accordance with I.E.C. 317 publications (I.E.C and 182-2A172) :copperconductor Single coating L-Gr.1 Double coating 2LGr.2 Technical data Nominal dia. mm. Allowance Electric resistance to20'c Min. Max. Min. Max. Enamel Cross on dia. overall dia. overall copper section Not Theoretical dia. incerase dia. d1 incerase dia. d1 weight Std. Std. Min. average Max. d ± mm. I.E.C. I.E.C. Dim. Dim. Dim. mm. mm. mm. mm. g/m mm I

7 DIN 46435/77 sheet (coating Grade 1 and Grade 2) L. d d1, Stmi-t ve S/mf-2 izolasyon '-- kalmltklan TS EN standardrna gore tsmmtentmstu.!copper conductor Single coating Double coating L-Gr.1 2LGr. 2 Yuvarlak emaye baktr teller leg. standartlanna (leg /77 ve 180-2A172) gore tek yada 9ift (ince veya orta) kaplamalt olarak izole edilir. Technical data Nominal dia. mm. Allowance Electric resistance to 20'C Min. Max. Min. Max. Enamel Cross on dia. overall dia. overall copper section Not Theoretical dia. incerase dia.d1 incerase dia.d1 weight Std. Std. Min. average Max. I.E.C. I.E.C. d ± mm. Dim. D im. D im. mm. mm. mm. mm. g/m mm I

8 YAP/TIRMA METODLARI Selfbonding tipemaye bobin tellerinde bobin sargllarmm yapl$tm/masl ir;in genellik/e dort metod kullamijr. Diagram F- Sicakhga bagh olarak yap'lma kuweti Bonding strength depen entontemperature 1-Slcak hava He yapl$tlfma Sanm prosesi esnasmda yapl$ma, slcak hava utlenerek gerr;ek/e$tirilir. Otlenen sleak hava telin cepme, sanm tuzn«ve sargl formunun boyutuna bag/i o/arak genellik/e 140 C -230 C arasmda degi$ir. Bumetod ekseriyet/e O. 10 mm -O.14 mm r;ap/ar arasmdaki fiyatl yuksek o/an super inee teller ir;in tavsiye edilir. '" 90 E E c:i 80.E Emthermbond 2- Fmnlama He yapl$tlfma San/ml$ bobinin birfinn ir;inde terma/ i$leme maruz blfakllmasl ilegerr;ekle$tirilir. Bobinler telr;apma bag/lo/arak 130 C C arasmda uniform bir$ekilde ISltllml$ fmnda 5-30 dakika bekletilir. Fmn suresinin uzattlmasl bez: tatbikat/ar ir;in ekonomik olmayabilir. f Bondingtemperature('C) 3-Direnr; He yapl$tlfma Bobin sargllanmn elektrik ekrm vasdasl ile(direnr;/e Isdma) Isdllarakgerr;ekle$tirilir. Aklm yogun/ugu sargmm buyuklugune ve telin r;apma bagijdlf. Direnr; ile yapl$tlfma 0.10mm r;apm uzerindeki teller ir;in iyi bir uygulamadlf. Aneak sargllann merkezinin esm Ismmamasma dikkat edilmelidir. 9unku, a$ifiisi tel r;evresindeki ana izolasyonun elektriksel deger/erini yokeder ve r;at/amalara sebebiyet verir. 4-Solvent He yapl$tlfma Sanm esnasmda denture alkol ve benzeri uygun so/ventferin tatbikiy/e gerr;ekle$tirilir. Solvent, bobinlere tree, emiei bir fitil yada sprey $ekinde puskurtu/erek uygulamr. Bumetod yalmzea azsayldaki turlarda san/an bobinler ir;in tereih edilmelidir. BONDING METHODS Generally used four methods for windings fixation at the Self bonding type enamelled wires 1-HotAir Bonding Hot airbonding isaccomplished during the winding process bymeans ofa jet ofhot air. The temperature ofthe hot airatthe winding, usually between 140 C and 230 C, isdependent upon the wire size, winding speed, and the size and shape ofthe winding.this method isrecommended for the majority ofapplications. Itiscost effective forfine wire and isrecommended forsizes 0,010-0,14 mm. 2-Oven Bonding Oven bonding isaccomplished byathermal treatment ofthe finished winding ina heat chamber. Dependent upon the size ofthe winding, healing times of 5to30minutes inatemperature of 130 C to 220 C are necessary inorder to obtain uniform heating ofthe windings. Because ofthe longer times needed oven bonding can be uneconomical forsome applications. 3-Resistance Bonding Resistance bonding is bonding by means of an electric current (resistance heating). Current intensity is dependent upon wire size and winding size. Resistance bonding isgood forsizes heavier than 0,10 mm but care should be taken not tooverheat the center ofthe winding because overheating could crack ordestroy the base insulation, resulting inshort circuits. 4-Solvent Bonding Solvent bonding isaccomplished byapplying suitable solvents, like denatured alcohol, during the winding process. The solvent can be brushed, sprayed, or wicked on the winding. This method should be considered ifthe winding consists ofonly asmall number ofturns.

9 Steadert amba/aj mekerelen ort.mkr. Makar1 Spool Olyuler Her birkolideki tipi type aqlrhq'/spoois' Dimensions mm makarasayist average contents Number of Reference to Brand type spools for standards kgs D 1 D2 D3 L2 L 1 D4 D5 each carton Cylindircal spools K 125 DIN K 160 IEC K200 " " K250 " " K355 " " K500 " " Conical spools V60 BS A 250/400 DIN A 315/500 IEC A 400/630 " " A 500/800 " " Biconical HKV 160 IEC 264/ HKV 200 " " c;ap Emtel stoklanndaki / Standard packing arallgl stand art ambalaj in EMTEL stock Diameters range Konik Biconical Konik Conical Konik flansh Biconical silindirik Cylindrical makaralar spools silindirik Cylindrical makaralar spools makaralar spools K 125 HKV K K 160 HKV K K 160 HKV K K 250 A 250 x K K 250 A 250 x K K 250 A 315 x A 400 x K K K 500 A 315 x A 400 x K K K 500 A 315 x A 400 x 630

10 EMAYELi TELLERDE lsi ile YALANMA Ara ljrmalar sonucu, elektrikli aletlerin gall ma s,cakl,klart slam ta tylcl sargllartnm termal ya lanma derecelerine gore smlflandtrllmaktadtr. Her birs,cakl,ksmdmm maksimum r;all ma derecesinde baglmslz olarak r;all ma saatinde yapllan bu testier ile termal ya landtrma hakkmda bir sonuca vartlabilir. DIN boidm 2 U. T.E. NFG leg ve 2standartlart esas almarak AlEE 57 metodundan 1966'da leg. tarafmdan tavsiye olarak yeytmtenmtst«, Diagram A Emtel'in entanmml DrDnlerinin 151 ileeskime derecelerini gostermektedir. Diagram A-lsI ileya lanma / Thermal life Maximumworking temperatureat hours I 9a!J!jmaderecesi THERMAL LIFE OF ENAMELLED WIRES Studies have been carried out about classification of the electrical machines operating temperature as to the thermal endurance of the windings. The testshave been based onanextrapolated theram life of about working hoursat the maximum working temperatures for each individual thermal class. The I.E.C. published a recommendation (N. 172) in 1966 originated fromthealee 57method, on which the DIN sec. 2 the I.EC and 2 the U.T.E. NF C standards arebased. Diagram A shows the thermal life of EMTEL's best known enamelled wires o Working temperature in C 9all.",aslC8k/1 Diagram B- Kopmadan onceki %uzama % Elongation before breakage f 24 i 22 D 20 i i; eft Diameter 0 mm KOPMADAN ONGE UZAMA y{jzdesi ince gap araltgmdaki tellerin r;ok ydksek hlzlarda kopmadan semm igin kopmadan uzama ydzdesi ekonomiavantajl sebebiyle bdydk6nem arzetmektedir. Fireyi 6nlediginden maliyetleri olumlu yonde etkiler. Diagram B EMTEL tellerinin ortalama degerleri ileavrupa standartlarmdaki minumum degerlerin mukayesesini gostermektedir. % ELONGATION BEFORE BREAKAGE A substantial % elongation before breakage, together with a highyield point is quite important in the thin diameters range, sinceit prevents the wiresfrom breaking when being wound at veryhigh speeds. Diagram B shows a comparison between the minimum requirements according to European Standards and heaverage values of EMTEL's production. LEHiMLENESiLME YETENEGi 0.30mm. gap ve Dzerindeki EMTSOLD,EMTBOND ve EMTPOL emaye tellerimiz 60140kalay, kur un ala lm banyosuna daldtrllarak lehimlenebilir. Buesnada emaye filmi herhangi birkarbon kalmtlsl btrakmadan katlantr, kalay-kur un ala lml da mdkemmel bir ekilde baktr telin gevresine swamr. Diagram Gyukanda adlgegen emaye tellerinbaktr gaplanna gore, 2saniyelik daldlrma sdresindeki lehim alma slcakltklanm gostermektedir. APTITUDE TO SOLDERABILITY Ourenamel wirestype EMTSOLD, EMTBOND ve EMTPOL up to diameter 0.30 mm, may besoldered by dippingtheir endsin a melted lead and tin alloybath. Thus doingthe enamel undergoes sublimation (without any charbon residues) resulting in a perfect adhesion of the lead-tin alloyto the copper wire. Giving a 2 second dipping period, diagram C shows which are the solderability temperatures of theabove mentioned enamelled wires, according, to thecopper wirediameter. Diagram C- Lehimlenme ISISI Temperature of solderability \-'.s 400 l!' Emtherm1 Emthermbond Emlpol Emtsold 1.20 Emlbond Diameter 0 mm

11 Diagram D- Geriyaylanma (yumu$aklik)(metod: yuvarlak mandrele be$ kezsanlarak leg 251 I/I'e gore) Springiness (softness) (method: wire wound five times round mandrel) according to lee 251 / III SpringbackindegreesI Gooyay/anmaderecesl SARIM YETENEGi 90kyumu ak birteloldukr;a yuksek r;a!l ma hlzlarma vesartmdaki bo luklart azaftmaya izin verir, boylece telin toplam miktartntn % 1-2'sikadar birtasarrufsaglar. Bundan dolayl toplam aglrllijt daha azolan telonun degi mez biriizelligi olmu tur. Diagram D'de I.E.G standart spesifikasyon geriyaylanma dereceleri ileemtel uretimlerinin ortalama degerleri giisterilmektedir. WINDING APTITUDE A very softwire allows higher working speeds and reduces winding clearances, thussaving about 1-2% of totalamount of wire. Hence a lower enamelled wiretotalweight being its properties unchanged specifications. Diagram Dshows spring back degree according toi.e.c. standards specifications and avarage values of EMTEL's production " 'I :: :-.... YUKSEK VOLTAJ TEST CiHAZI HIGH VOLTAGE BREAK DOWN TESTAPPARATTUS TG TEST CiHAZI TG TEST APPARATTUS TEST LABORATUARI TESTING DEPARTMENT TabID E maksimum sanm gerginliklerini gostermektedir. Table Eshows the maximum winding tension. MAKSiMUM SARMA GERGis; Telin makarada uzerinden zulmesi esnasmda herhangibiryere r;arparak izolasyonun zedelenmesi ve iuetmdegerlerinin kayba ugramasl uygun bir ekilde muhakkak engellenmelidir. ButUn uretim proseslerinde telin ar;llmaslyada sanlmasl esnaslndaki telgerginligi degerlerinin sabit veya emniyet limitleri ir;erisinde kalmasl r;ok iinemlidir. Tel gerginlikleri (tension) iilr;umlerigenellikle tensiometer1erden direkt olarak okunabilir. Yandaki tablo E'deproses esnssmde ki emniyetli gerginlik degerleri verilmi tir. MAXIMUM WINDING TENSION The unwinding of thewire while still onthespool, must becarried outproperly, in order notto cause such draw backs assketchings (resulting in reduced crosssection and hardening of thewire) and breakages. Winding and unwinding tensions are of paramount importance. They mustbeconstant during theentire manufacturing processes and remain within thesecurity limitsasspecified side(e-table) Wire tension measurements are usually performed by means of tensiometers which feature immediate tension readings. Cap Max.sanm gerginligi Cap Max.sanm gerginligi Dia. Maximum winding tension Dia. Maximum winding tension mm. kg. mm. kg

12 TU".. n... D...'...TfTU.U l'liitliltulludi.ioiuuljtllll1i1.ll11!u[s[ TU".. '5M.T... 'Nn'TUnO.. amnc1!lol((lllj(lllllfttotl!wllln.lllllu1lill QUALITYSYSTEM CERTIFICATE :2000 _...-.."::' SHORT PROFILE OFEMTEL EMTEL Company, established in 1974 is a notable foundation manufacturer of winding wires for the electrical industry, with reputation forquality, reliability and competitiveness. Excessive four hundered customer demonstrate our quality and service comprehension indomestic market. EMTEL isspecialized only forenamel insulated copper wire production and the company continued its permanent development with progressive programs without loosing our enthusiasm of innovation. QUALITY POLICY of EMTEL, since itsestablishment, is based ontheprinciples of; Combining ourresources and latest technology to develop more efficient methods to produce higher quality products, Responding to our customers demands with the best prices and quick shipment of products. These two principles represent the vision ofemtel's founders and their profound respect for their customers. When our daily life is dominated by electrical appliances and thesafety ofourcustomers in mind, ourgoal isto maintain; Zero tolerance formistakes in production, Satisfied customer, Environment friendly products Toreach this goal, Quality assurance manager serves asa bridge between thedemands of ourcustomers and EMTEL total quality policy. Bymaintaining strict quality control standards onthe selection andaccessory materials, a high quality, cost effective final product is guaranteed.

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA SHEET

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA SHEET (Class ) linkable polyethylene Max. operating Rated voltage Uo/U TS IEC 600- IEC 600- DIN VDE 076-60 Deney gerilimi Tek kablo düşey alev yayılma testi AC test voltage Flame propagation test on single cable

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications

Kırım VIP. Technical Specifications / Ürün Teknik Özellikleri CATALOGUE. Nurteks, has the right to. make changes on the. technical specifications Arka Kapak Kırım Ön Kapak w w w. n u r t e k s. c o m. t r w w w. n u r t e k s. c o m. t r L O O K S G O O D E V E R Y W H E R E H E R Y E R E YA K I Ş I R Kırım Ön Kapak İçi CATALOGUE VIP Arka Kapak

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables 6 A brand of the 8 Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables YE3V / NXY XY Protothen -X Yalıtkanlı Enerji Kabloları

Detaylı

1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY. Her hakkı saklıdır

1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY. Her hakkı saklıdır 1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY Contents A. Product Range... Page 3-4 B. Rough Machining... Page 5-6 C. Final Machining... Page 7-8 D. Quality Control... Page 9-10

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık 1 HISAR KABLO TSE TS 9758 HO7V-U 2.5 MM2 450/750V H07V U H07V-R Dış Çap (yaklaşık) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C 30 C Direnci Conductor D.C. Resistance 1,5 2,80 20 15 24 12,1000

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps S Serisi Sinyal Lambalar Ø10, 14, 22 mm çapl yuvarlak sinyaller Termo cam özelli i ile s ya ve mekanik darbelere tam dayan m Farkl terminal çeflitleri ile ba lant kolayl De iflik voltaj seçenekleri veya

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

VOLTATEX 4201 1-component-resin

VOLTATEX 4201 1-component-resin Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr VOLTATEX 4201 1-component-resin Açıklama VOLTATEX 4201 is a low emission, environmentally friendly, yellowish 1K dip resin based on unsaturated polyesterimide

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS S-55 / Y-55 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS Hammadde (Raw Material) : AA 6063 (AIMgSi 0.5 F22) Standartlar (Standarts) : EN 573-3 Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 KN / cm 2 Yoğunluk

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm TELTEKS KABLO KABLO TİPİ : ŞARTNAME : KULLANIM YERİ : YAPI : DIN VDE 812, DIN VDE 0814, TSEK 353:2015 Elektronik kontrol sistemlerinde ses frekans, sinyal ve data iletimlerinde, ofis makineleri ve ölçüm

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 10 SS 872 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 50 Hz 50 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ABOUT US WHY BAŞAT? Because;

ABOUT US WHY BAŞAT? Because; ABOUT US Our company has been providing service under the name DAMLA LAMİNASYON in textile sector for long years. Having adopted providing high quality service as a principle our company has carried out

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG FİRMA OLARAK KARAÇETİN KİMDİR? Firmamız yıllar boyunca boru profil ve özellikle fırça sapı üzerine, araştırma yapmış, Türkiye de bir sisteme bağlı otomasyonla üretim yapan

Detaylı

info@alperelektronik.com.tr

info@alperelektronik.com.tr MESHMATIC P - SERIES HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES *HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES DESIGNED FOR PRODUCING OF VARIOUS TYPES OF STEEL MESH PANELS SPEEDY. *HKM P-SERİSİ ÇELİK HASIR KAYNAK

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blade Diş Formunun Bilenmesi Grinding of the tooth form Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blades

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı