Tahm ini Miktarı (Kg) Tahmini Bedel. (T L /K g.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahm ini Miktarı (Kg) Tahmini Bedel. (T L /K g.)"

Transkript

1 AYÇİÇEĞİ SATIŞ İLANI T.C. GIDA TARIM VE H AYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü M üdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden 1 - Koyunculuk Araştırma Enstitüsü M üdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen 2015 yılı üretimi tahmini Kg yağlık Ayçiçeği (Parselde Biçerdöverden alınmak Üzere) 1 Parti halinde,8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetm eliği nin 3. maddesindeki yetki limitleri dahilinde 29 uncu maddesinin ( c ) bendi ile 40.madde gereğince Açık T eklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Satılacak M alzemenin Cinsi Tahm ini Miktarı (Kg) Tahmini Bedel (T L /K g.) Tahmini Bedel Tutarı (TL.) Geçici Teminat (TL) 1.Parti Ayçiçeği yağlık (Oliva) TOPLAM İhale şartnamesi ve ekleri M üdürlüğümüz ilan panosunda mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi Satın alm a birim inden ücretsiz olarak tem in edilebilir. 3-İhale 29 / 09 / 2015 Sah günü 1.Parti Saat 14:00 da, M üdürlüğümüz toplantı salonunda hazır bulunan komisyonumuz huzurunda 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetm eliği nin 3. maddesindeki yetki limitleri dahilinde, 29 M addenin ( c ) bendi ve 40.Maddesi gereğince Açık T eklif Usulü ile yapılacaktır. 4-Tahm in edilen bedel ve geçici tem inat m iktarları yukarıda 1.m addede belirtilm iştir 5-İsteklilerden;l-Kanuni ikametgah belgesi, 2-Türkiye de tebligat için adres göstermesi, 3-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, 4-îm za sirküleri, 5-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 6-Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzu vermeleri gerekmektedir,7-ssk dan alınmış borcu bulunm adığına dair belge,8-vergi borcu olm adığına dair belge. (7. ve 8.numaralı belgeler ihale ilan tarihinden sonra alınmış, tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) 6-M üdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tam am en verm ekte serbesttir. İlanen duyurulur.

2 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU, ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI Madde 1 - Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen 2015 yılı üretimi tahmini Kg yağlık Ayçiçeği (Parselde Biçerdöverden alınmak üzere) bu şartname hükümleri dahilinde 1 Parti halinde,8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3. maddesindeki yetki limitleri dahilinde 29. maddesinin (c) bendi ile 40. maddesi gereğince Açık Teklif U sulü ile satışı yapılacaktır. İstekliler her partiye ayrı teklif vereceklerdir. Açık Artırma Yapılacak İşin Nevi Tahmini Miktarı (kg-) Muhammen Birim Fiyatı TL./(Kg) Muhammen Bedeli (K D V Hariç TL.) Geçici Teminat Tutarı %3 1.Parti Ayçiçeği yağlık (O liva) TOPLAM ,000, İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI Madde 2 - İhale 29/09/2015 Salı günü 1. Parti saat 14:00. da, Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER Madde 3 - İhaleye girecek müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır, A. Kanuni ikametgahı olması, B. Türkiye de tebligat için adres göstermesi, C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi a.gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıt olduğunu gösterir belge. b.tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdari Merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde almış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerini, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) c.ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, D. İmza Sirküleri vermesi; a.gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b.tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) c.ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, E. İstekliler adına ve vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) F. Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter

3 tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H. Diğer Belgeler; a. SSK dan borcu olmadığına dair belge, b. Vergi borcu olmadığına dair belge, Belgeler ihale ilan tarihinden sonra alınmış, asıl veya suretleri noter tasdikli olacak. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Madde sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı bozularak gelir kaydedilir. TAHMİN EDİLEN BEDEL M adde 5 - İşin tahmin edilen bedeli: 1 Parti KDV Hariç TL,dir. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR Madde 6 - A- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir. a. Tedavüldeki Türk Parası b. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları, c. Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller B. Teminatların teslim yeri; Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Saymanlığımız veznesi veya Ziraat Bankası Bandırma Şubesi TR hesabımıza yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlığa teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. C. Geçici teminat miktarı; 1 Parti İçin ,00.-TL dir. İŞİN YAPILMA YERİ Madde 7 - Ayçiçekleri Müdürlüğümüzde bulunan Ayçiçeği parsellerinden ihale yapılana verilecektir. İŞE BAŞLAMA, İŞİ BİTİRME (Teslim)TARİHİ Madde 8 - Satışı yapılan ayçiçeği ihale kararırın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde alınması gerekmektedir. Alınmaz ise sözleşmesinin imzalanmasından soma 10 (on ) gün içinde ayçiçeği teslim alınacaktır. Süreler takvim günüdür. TESLİM ETME, MUAYENE ŞEKİL VE ŞARTLARI M adde 9 - a) Teslim yeri işletmenin Ayçiçeği ekili parselleri, tartım yeri ise işletme kantarıdır. Hasat edilen mahsulün nakliyesi ve nakliye ile ilgili her türlü masrafları müşteriye aittir. Hasat edilen mahsul günlük olarak müşteri tarafından tarlada, biçerdöverden teslim alınıp, nakledilecektir. Hasattan soma mahsulde olabilecek her türlü zarar ziyan müşteriye aittir. Mahsul Ayçiçeği miktarı tahmini olup, % 25 eksik veya fazla olabilir. b) Kesin verim rutubet durumuna göre ve hasat sonunda belli olacaktır. İşletme üretimi Ayçiçeği tarladan hasat edildiği rutubette ve şekilde ihaleye çıkarılmıştır. Hasat soması ürünün teslimi esnasında Teslim edilen ayçiçeğinin rutubeti ortalama % 9 rutubet esasına göre teslim edilecektir. Bu rutubetin üzerinde bir rutubet gerçekleşmesi durumunda, alıcının rutubet yüksekliğinden kaynaklanan kaybı, ayçiçeği miktarından fire olarak düşülecektir. Rutubetin % 9 un altında gerçekleşmesi durumunda, İşletmenin Rutubet Düşüklüğünden kaynaklanan kaybı, Ayçiçeği miktarına eklenecektir. Rutubet oranı ne olursa olsun, müşteri hasat edilen ayçiçeğinin tamamını olduğu gibi teslim almak zorundadır. Ayçiçeği satışında fire tespiti İşletme kantarında yapılacaktır. Her kamyonda ayrı ayrı fiziki analiz yapılarak tutanak haline getirilecektir. Mahsul rutubetine göre mahsul miktarının hesaplanması için Toprak Mahsulleri Ofisinin alımında baz alınan aşağıdaki formül uygulanacaktır. TMO Kurutma Formülü: Rutubetli mahsul miktarı x fi00 - Nemli Mahsul Rutubeti-) Kuru Mahsul Rutubeti

4 Kırık ve parçalanmış ayçiçeği mahsulü yabancı madde olarak kabul edilmeyecektir. Ayçiçeği mahsulü dışında kalan yabancı ot tohumları, taş, toprak, diğer inorganik maddeler, tabla parçaları ve ölü haşere parçaları fire olarak kabul edilecek % 2 den fazlası mahsul miktarından fire olarak düşülecektir. c) Hasat tarihleri hava durumuna göre değişebilir. Bu tarihleri hava şartlarına ve Ayçiçeğinin durumuna göre işletme belirler. Mahsul hasat edildiği gün Biçerdöverden, sevk edilecek kamyona yüklenerek müşteri tarafından teslim alınacaktır. Hasat edilen mahsul aynı gün taşınacak bir somaki güne bırakılmayacaktır. d)mahsul Ayçiçeğin rutubeti her kamyon için işletme ve alıcı firma yetkilisinin hazır bulunması ile işletmenin nem ölçme aleti ile ölçülür. Her iki taraf bu ölçüm sonucuna uyar. Satın alınan Ayçiçeği mahsulü kamyona yüklendikten soma kamyonun arıza yapması veya şoförün gecikmesinden dolayı Ayçiçeğinde meydana gelebilecek kızışma ve bozulmalardan işletme sorumlu değildir. Hasat edilen mahsul Ayçiçeğinin Biçerdöverden müşteriye ait kamyona, tarlada yüklendikten somaki her türlü sorumluluk müşteriye aittir. e) Ayçiçeği Hasadı işletme tarafından yapılacaktır. Parsellerin biçim sıra ve zamanını işletme belirler. i) İşletmenin kamyon isteği olduğunda müşteri kamyon göndermek zorundadır. Ayçiçeği işyerinde teslim edileceğinden, teslim ve nakliye sırasında müşterinin bu işte çalıştıracağı tüm personelin yürürlükteki ceza, hukuk yasaları, iş kanunu, trafik kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatları ile ilgili bütün kanunlar, Karayolları trafik tüzüğü vs tüzük ve nizamnamelerin uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluk müşteriye aittir. GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR Madde 10 - Satışı yapılacak ayçiçeğin teslimatı hasat esnasında direkt biçerdöverden yapılacağından biçilen partiyi satın alan müşteri hasat işini aksatmayacak şekilde kamyon bulunduracaktır. Kamyon yokluğu nedeniyle hasadın aksaması durumunda kamyonun geciktiği beher saat için 120,00.-TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) gecikme cezası alınır. VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ Madde 11 - İhale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri borsa tescili alıcıya aittir. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI Madde 12- Satışı yapılan ayçiçeğinin bedeli alıcı tarafından, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 10 (on) gün içerisinde Saymanlığımız veznesi veya Ziraat Bankası Bandırma Şubesi TR nolu hesabına yatırılacaktır. Alıcı Kg mal bedelini ihale tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderse sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır. Ayçiçeği Tahmini olduğundan %25 fazla gelirse malı işletmeden almadan önce mal bedelini yatıracak olup eksik çıkması durumunda ise iş bitiminde artan parası iade edilşecektir. FİYAT FARKI Madde 13 - Alıcı gerek esas taahhüt süresi içinde gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fazla ayçiçeği verilmesi, fiyat indirimi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz. SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLAR Madde 14 - İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için alıcının atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri alıcının ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebep vukuundan itibaren 10 gün içinde müteahhidin idareye yazılı olarak haber vermek suretiyle Yetkili Makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. a. İdarenin sebebiyet verdiği haller, b. Olağanüstü tabiat olaylarından veya hasar neticesinden işte bir gerileme veya gecikme olması, c. Kanuni grev vukuu bulunması, d. Bulaşıcı hastalık vukuu bulunması, e. Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi, AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI Madde 15 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini orv'vliı r \ 1or*ol/- T v ö I c u r p f n / l p vrar\ılır

5 Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İDARENİN YETKİSİ Madde 16 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. ZAM YE İNDİRİM TEKLİFLERİ Madde 17 - Teklifler verildikten sonra 8213 sayılı yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilmez. İHALENİN ONAYI Madde 18 -İhale komisyonları tarafından alman ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun tebliğ tarihinin bilinememesi veya tebliğin postaya verilmesini takip eden 7nci günden sonra yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde, mektubun postaya verilmesini takip eden 7nci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde, durum istekliye yukarıdaki gibi bildirilecektir. İSTEKLİNİN YETKİSİ Madde 19 - İstekli, teklif verdikten sonra, teklifinden geri dönemez. Ancak 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 50.maddesinde yazılı süre içinde, idare sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmadığı takdirde, Alıcı, sürenin bitmesinden itibaren 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesiyle bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminatı geri verilir ve ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT Madde 20 - İhale üzerine kalan istekliden ihale bedelinin % 6 sma tekabül eden miktarda ve bu şartnamenin 6/A maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde Alıcı, karar tarihinden itibaren 10 iş günü içinde İta amirince onaylanan ihale kararının, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 26 inci maddesi esaslarına göre, kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş olan sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 84 üncü maddesi uygulanır. Alıcı tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI Madde 21 - Sözleşme yapıldıktan sonra 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dışında alıcının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uygulanır. Gelir kaydedilen teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ Madde 22 - Onay makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını (Malını) bir başkasına devir ve tenlik edemez. Sözleşmenin ve alacağının devrine müsaade edildiği takdirde, devir ve alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 21. madde hükümleri uygulanır. YASAKLAR VE CEZALAR Madde 23 - İhalelerde; a. Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye

6 b. Açık Teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapılan İhalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek veya istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak. c. İhalenin işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs Etmek, d. Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, e. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak, f. İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak. Yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 Sayılı Kanunun 84. ve 85 inci maddelerindeki hükümlere göre işlemler yapılır. KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ Madde 24 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan sonra 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki hükümlerine göre kesin teminat geri verilir. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ Madde 25 - Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar idarenin bulunduğu Bandırma, mahkemelerinde ve 8213 sayılı Döner Sermaye Yönetmeliğinin hükümleri dairesinde çözümlenir. Bu şartname 25 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm maddeleri ile kabul etmiş sayılırlar. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI