Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6): Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları [The Health Life Style Behaviours of University Students] ÖZET AMAÇ: Sağlığın geliştirilmesi sadece hastalıkları önlemeye yönelik olmayıp, bireyin genel sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde okuyan öğrencilerin sağlığı geliştirme davranışlarını ve bu davranışları etkileyebilecek özelliklerin saptanmasıdır. YÖNTEM: Bu araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde okuyan Eylül-Kasım 2006 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 349 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren soru kağıdı ile, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği kullanılmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde ortalama, t testi ve Kurskal Wallis testi kullanılmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin SYBD puan ortalaması orta düzeyde olup, öğrencilerin yaş ortalamaları arttıkça sağlık sorumluluğu davranışları artmaktadır. Kız öğrencilerin SYBD puan ortalaması ve beslenme davranışı puanları erkek öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. SONUÇ: Ailenin ekonomik düzeyi arttıkça SYBD puan ortalaması da artmaktadır. SUMMARY AIM: Health promotion not only includes preventing diseases but purposes usual health and wellness position of the persons. The aim of the study to determine the healthy lifestyle behaviors and will be effective speciliaties these behaviors of university students in Celal Bayar University. METHODS: The study was conducted 349 students who are educatedin of Faculty of Education Celal Bayar University who accepted to take in place of study date of September-November For collecting data, a demographic questionnaire and Healthy Lifestyle Behaviors Scale were used. The data were evaluated by SPSS 11.0 pacget programme on computer. T test, mean and Kruskall Wallis tests were used in the statistical analyses. RESULTS: Students Healty Lifestyle Behaviors were determined level of medium. Increasing of mean of age health responsibility of the students were increased. Girls health lifestyle behaviors and eating behaviors were found higher as the boys. Level of family students, healthy lifestyle behaviors were increased. CONCLUSION: It is found that level of medium of the students healthy lifestyle behaviors. Gülten Karadeniz, Emre Yanıkkerem Uçum, Özden Dedeli, Öznur Karaağaç Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Manisa. Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, eğitim fakültesi, sağlıklı yaşam biçimi, sağlığı geliştirici davranış. Key words: Students, faculty of education, healty lifestyle, health promotion behavior. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Gülten Karadeniz, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Manisa GİRİŞ Sağlığın geliştirilmesi sadece hastalıkları önlemeye yönelik olmayıp, bireyin genel sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar (1,2). Bu bağlamda günümüz sağlık anlayışı; bireyi aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını içermektedir (3). Bu anlayış; bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamaya dayandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %70-80 inin, az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %40-50 sinin nedeni yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan davranışlardır (4). Hipertansyon, şişmanlık, Tip 2 Diyabetes Mellitus, koroner kalp hastalıklarının her geçen gün prevalans ve insidansının artması nedeniyle sunulacak sağlık hizmetlerinin sağlığı koruma, sürdürme ve geliştirme yönünde olması son derece öenm taşımaktadır (5). İnsanların kendi sağlıklarını düzeltmede ve kontrol etmede ve tam bir sağlık potansiyeline kavuşmada sağlığın geliştirilmesi çalışmaları önem taşımaktadır. Böylece bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi, bireylerin sağlıklarını korunmalarında kendi görevlerini algılayıp, riskli davranışlardan kaçınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışları uygulamaları oldukça önemlidir (6,7). Toplumların sağlık düzeyi, toplumda sağlıklı bireylerin çoğunlukta olması ile ölçülür. Her insanın temel haklarından biri olan sağlıklı olma, sağlığın korunması ve sürdürülmesi sağlık personelinin temel amacı olmalıdır. Sağlık çalışanları mesleki sorumlulukları ve profesyonel rolleri gereği yaşam biçimleri ile toplumda rol modeli olmalı ve toplumun sağlık eğitiminden sorumlu olmalıdırlar. Bireyler de 497

2 sağlıklı davranışlar geliştirmede kendi sorumluluklarını almalıdırlar. Gerek sağlık personelinin rolü, gerekse bireylerin öz sorumluluğu ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları günlük yaşam alışkanlıkları haline döndürülmelidir (1,2,3,6,7). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları bireyin sağlık sorumluluğunu alma, kendini gerçekleştirme, sağlık kontrolü, stres yönetimi, beslenme ve egzersiz davranışlarını içermektedir. Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde okuyan öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) ve etkileyen faktörleri incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu araştırma Eylül-Kasım 2006 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde okuyan öğrencilerin sağlığı geliştirme davranışlarını ve bu davranışları etkileyebilecek özelliklerin saptanması amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrenciler oluşturmuştur (n=658). Araştırma örneklemi seçilmemiş, Eylül-Kasım 2006 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden ve okulda bulunan 349 öğrenciden veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren soru kağıdı ile, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) ölçeği kullanılmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği (SYBD), 1987 yılında Walker, Sechnist ve Pender tarafından geliştirilmiş olup, bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışları ölçen bir ölçektir. Ölçeğin Türkiyedeki geçerlilik ve güvenirlik çalışması Esin (1997) tarafından yapılmıştır. Ölçekte toplam 48 ifade yer almaktadır. Ölçeğin 6 alt başlığı bulunmaktadır. Bunlar; kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişiler arası destek ve yönetimidir. Her bir alt başlık birbirinden bağımsız olarak tek başına kullanılabilmektedir. Ölçek dörtlü likert tipi olup, tüm ifadeleri olumludur (8). Araştırma sonucunda elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde ortalama, t testi ve Kurskal Wallis testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.47±2.14 dür. Öğrencilerin %42,4 ünü kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamına yakını (%99,4) bekârdır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %45 i birinci sınıfta okumaktadır. Ailedeki çocuk sayısı 3 ve altında olanlar %64,5 olup, öğrencilerin %89,1 inin aile tipi çekirdek ailedir. Öğrencilerin annelerinin eğitim durumu incelendiğinde ilkokul ve altı eğitim alanlar çoğunluktadır (%77,1). Babaların ise %45,6 sı ilkokul ve üstü eğitim almıştır. Öğrencilerin değerlendirmesine göre; ailelerinin gelir durumu genellikle orta düzeydedir. Öğrencilerin çoğunluğu (%75,4) sigara içmemektedir. Alkol kullanmayan öğrencilerin oranı %77,4 tür. Öğrencilerin %92,8 inin her hangi bir kronik hastalığı bulunmamaktadır (Tablo 1). Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri Sosyodemografik özellikleri Sayı Yüzde Yaş grubu 21 yaş ve altı 21 yaş üstü Cinsiyet Kadın Erkek Sınıf 1.Sınıf 4. sınıf Ailedeki çocuk sayısı 3 ve altı 3 üzeri Aile tipi Çekirdek Geniş Parçalanmış Annenin eğitim durumu Babanın eğitim durumu Babası yaşamayan Ailenin ekonomik durumu İyi Orta Kötü Sigara içme durumu Sigara içen Sigara içmeyen Alkol kullanma durumu Alkol kullanmayan Alkol kullanan Kronik hastalık varlığı Kronik hastalığı olan Kronik hastalığı olan ,0 53,0 42,4 57,6 45,0 55,0 64,5 35,5 89,1 6,0 4,9 77,1 22,9 51,9 45,6 2,7 24,9 68,5 6,6 75,4 24,6 77,4 22, ,8 25 7,2 Toplam ,

3 Tablo 2. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin madde sayısı, ortalama puanları ve değerleri Puan Madde (minmax) sayısı Ort±SD Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ,9±17,4 Kendini gerçekleştirme ,3±5,5 Sağlık sorumluluğu ,3±5,6 Egzersiz ,1±3,1 Beslenme ,7±3,2 Kişiler arası destek ,2±3,1 Stres yönetimi ,1±3,4 Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) ölçeği genel ortalamaları Tablo 2 de verilmiştir. Bu çalışmada, SYBD ölçeği ortalaması 125.9±17.4 (alt puan=75; üst puan=186) dır. SYBD ölçeğinden alınabilecek üst puanın 192 olup, elde edilen ortalamanın orta düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşa göre SYBD incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). SYBD alt grupları incelendiğinde ise sağlık sorumluluğu ortalamasının yaş artışına paralel olarak arttığı belirlenmiş ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin SYBD puanları cinsiyete göre incelenmiş, kız öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Beslenme durumuna göre incelendiğinde ise; kız öğrencilerin beslenme puanlarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Araştırmaya katılanların okudukları sınıfa göre SYBD puanları arasında istatistiksel ilişki aranmış ve gruplar arasındaki farkın anlamsız olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Ancak SYBD puan ortalaması son sınıfta okuyan öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Kendini gerçekleştirme alt grubu ortalamasının 3 ve üzeri sayıda kardeşi olanlarda daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Anne ve babanın eğitim durumuna göre incelendiğinde ise; hem anne, hem babanın eğitim düzeylerinin sağlık sorumluluğunu etkilemediği ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Sigara içenlerle SYBD arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Alkol alanlarla SYBD arasında da anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Ailelerin sosyoekonomik düzeyi ile öğrencilerin SYBD puanları arasındaki ilişki incelenmiş; bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Ekonomik düzeyi daha yüksek olanların SYBD puanlarının da daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 3). TARTIŞMA Araştırmada öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ortalamasının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. SYBD ölçeğinden alınabilecek üst puan 192 olup, çalışmada SYBD ortalaması 125,9 olarak saptanmıştır. Türkiye de yapılan bir çalışmada SYBD puan ortalaması 122,1±19,8 bulunmuştur (9). Diğer çalışmada SYBD puan ortalaması 117,5±17,1 olarak bulunmuştur, sonuçlar çalışma sonuçlarımızla benzerdir (2). Yurt dışında, aynı ölçek kullanılarak yapılan çalışmalarda SYBD puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (10-12). Benzer çalışmalarda ölçeğin alt gruplarını oluşturan kendini gerçekleştirme, kişiler arası destek, egzersiz gibi davranışlarda oldukça yüksek puanlar elde etmişlerdir (13-15). Araştırmamızda; yaş ile SYBD arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak yaş ile öğrencilerin sağlık sorumluluğu alma davranışları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaş arttıkça sağlık sorumluluğunun da arttığı belirlenmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda benzer sonuçlar bulunmuş olup, sağlık sorumluluğu yaş ilerledikçe artmaktadır (13-15). Türkiye de işçiler üzerinde ve öğretim elemanları ile yapılan çalışmalarda da yaş arttıkça sağlık sorumluluğunun arttığı belirlenmiştir (16,17). Elde ettiğimiz sonuç bu çalışmaların sonuçları ile benzer bulunmuştur. Çalışmamızda kız öğrencilerin SYBD puanlarının daha yüksek olduğu ve cinsiyete göre SYBD puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Türkiye de yapılan bir çalışmada SYBD kadın ve erkeklerde orta düzeyde bulunmuş ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (2). Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir çalışmada SYBD ölçeğinden alınan puanların oldukça düşük olduğu belirlenmiştir (3). Bizim çalışmamızda SYBD puanları orta düzeyde bulunmuştur

4 Tablo 3. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği Sosyodemografik özellikleri Mean Sd Test Yaş grubu 21 yaş ve altı 21 yaş üstü Cinsiyet Kadın Erkek Sınıf 1.Sınıf 4. sınıf Ailedeki çocuk sayısı 3 ve altı 3 üzeri Annenin eğitim durumu Babanın eğitim durumu Sigara içme durumu Sigara içen Sigara içmeyen Alkol kullanma durumu Alkol kullanmayan Alkol kullanan *Ailenin ekonomik durumu İyi Orta Kötü *Kruskal Wallis test 124,4 127,1 129,2 123,4 124,2 127,2 124,9 127,6 125,5 126,9 125,9 125,9 126,8 122,7 125,7 126,1 130,1 124,8 119,0 15,5 18,9 17,2 17,2 16,9 17,7 17,6 16,9 17,6 16,6 18,6 16,1 16,9 18,3 17,2 18,0 18,7 16,8 16,1 t=-1,420 p=0.156 t=3,107 p=0.002 t=-1,620 p=0.106 t=-1,378 p=0.169 t=-0,611 p=0.542 t=-0,017 df=336 p=0.986 t=1,909 p=0.057 t=-1,76 p=0.860 X²=7,465 df=2 p=0.024 Konuyla ilgili çalışmaların az sayıda olması cinsiyet ile SYBD nin etkileşimini tartışmak açısından yeterli olmayabilir. Daha büyük evren içeren çalışmalardan elde edilen sonuçlar bu konuda açıklık kazandıracaktır. Çalışmada, kız öğrencilerin sağlık sorumluluğu puanları daha yüksek bulunmuştur. Araştırmamızda SYBD ile beslenme arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuş ve farkın yine kız öğrencilerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Sağlık personeli ile yapılan benzer bir çalışmada, erkeklerin beslenme puanı, kadınlara göre daha düşük bulunmuştur (2). Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir (17). Bu durum gerek kültürel yapı ile gerekse bayanların estetiğe ve sağlığa erkeklerden daha sorumlu bakmaları ile ilgili olabilir. Baltaş ın çalışmasında da kadınların beslenme konusunda koruyucu sağlık davranışlarına daha yatkın oldukları bulunmuştur (18). Bu çalışmada kişiler arası destek ve SYBD davranışları arasında anlamlı ilişki bulunmuş ve kız öğrencilerin kişiler arası destek puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda, beslenmeden sonra en çok uygulanan sağlık davranışlarının kişiler arası destek ve kendini gerçekleştirme olduğu saptanmıştır (2,18,19). Yurt dışı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (12,13). Çalışmamıza katılan öğrencilerin sınıf farklarına göre SYBD arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sadece dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerde sağlık sorumluluğu puanları yüksek bulunmuştur. Tokgöz çalışmasında (2002) sağlık sorumluluğu puanlarının 3. ve 4. sınıflarda daha yüksek olduğunu bulmuştur (17)

5 Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve baba eğitim durumu ile SYBD arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Hem ülkemizde, hem de dış ülkelerde yapılan çalışmalarda anne baba eğitim durumunun SYBD nı etkilediği bildirilmiştir (3,15,20). Bizim elde ettiğimiz sonuç, anne eğitiminin çoğunlukla (%77,1) ilkokul ve altı olmasından, dolayısıyla benzer olmasından kaynaklanabilir. Eğitimli annelerin kendi sağlık sorumluluklarını daha fazla üstleneceği düşünülerek bu annelerin çocuklarının da paralel olarak sağlık sorumluluklarının daha yüksek olacağı söylenebilir. Öğrencilerin SYDB ile sigara ve alkol kullanmaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu durumun öğrencilerin büyük çoğunluğunun hem sigara (%75,4) hem alkol (77,4) kullanmıyor olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Öğrencilerin gelir düzeyi ile SYBD arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Yüksek gelir düzeyi birçok çalışmada SYBD nı etkilemiştir. Gelir düzeyi arttıkça, SYBD puanları yükselmektedir (3,7,21). Bilindiği gibi ülkemizde sosyoekonomik düzey, başta beslenme olmak üzere tüm yaşam şeklini etkilemektedir. Elde ettiğimiz sonuç, genel olarak toplumumuzun yaşam şekline uygun bir sonuçtur. SONUÇ Araştırmamızdan elde edilen sonuç genel olarak üniversite öğrencilerinin SYBD puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu sonuç gelişmekte olan ülkemiz açısından değerlendirildiğinde iyi kategorisine konulabilir. Ancak araştırmamızda örneklemi üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ve üniversite eğitiminden beklenen sağlıklı, entelektüel ve bilişsel yeteneklerin yeterince kazanılamadığı söylenebilir. SYBD nin tüm dünyada yeniden ele alındığı ve davranışa dönüştürülmesi çabalarının sürdüğü hem araştırmalardan hem medyadan görülmektedir. Bu konuda hekim, hemşire ve tüm sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. Bireylere sağlık davranışları kazandırmada sağlık çalışanlarının önemli rolleri bulunmaktadır. KAYNAKLAR 1. Dirican R, Bilgel N. Halk Sağlığı. II. Baskı. Bursa. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Pasinlioğlu P, Gözüm S. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin sağlık davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2(2): Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. 2005; 9(2): Dickey Janick JJ. Lifestyle modifications in the prevention and treatment of hypertension, Endorc Pract. 2001; 7(5): Spradley WB. Health promotion and wellness, community health nursing concept and practice, Lippincott, Bahar Z. Sigaraya karşı sağlık personeli, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1993; 9(2): Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N ve ark. Sağlığı sürdürme, sağlığı geliştirme ve hemşirelik. Hemşirelik Bülteni. 1994; 8: Esin N. Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Altun İ. Kocaeli nde yaşayan halkın sağlıkla ilgili tutumlarına ve sağlık yaşam biçimi davranışlarına ilişkin bir çalışma. Sağlık ve Toplum. 2002; 3: Bagwell MM, Bush HA. Improving health promotion for blue-collar workers. Journal of Nursing Care Quality. 2000; 14(4): Sisk RJ. Caregiver burden and health promotion. International Journal of Nursing Studies. 2000; 37: Tashiro J. Exploring health promoting lifestyle behaviors of Japanese college women: perceptions, practices, and issues. Health Care Women International. 2002; 23(1): Pender N, Barkauskas V, Hayman L, Rise VH, Anderson E. Health promotion and disease prevention toward excellence in nursing practice and education. Nursing Outlook. 1992; 40: Duffy E, Rossow R, Hernandez M. Correlates of health promotion activities in employed Mexican- American women. Nursing Research. 1996; 45: Weitzel MH. A test of the health promotion model with blue collar workers. Nursing Research. 1989; 38: Beşer A, Bahar Z, Büyükkaya D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among turkish workers and occupational health nurses' responsibilities in their health promoting activities. Industrial Health.2007; 45(1):

6 17. Tokgöz E. Kadın öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi Baltaş Z. İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun sağlık davranış kalıpları. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul. 1996, p Esin N. Türk kadınlarının sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Adana Lusk SL, Kerr MJ, Ronis DV. Health-promoting lifestyles of blue-collar, skilled trade, and whitecollar workers. Nursing Research. 1995; 44: Kuster A, Fong C. Further psychometric evaluation of the Spanish language health promotion lifestyle profile. Nursing Research. 1993; 42:

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(2):105-112 doi: 10.5606/fng.btd.2016.020 Özgün Makale / Original Article Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi Examination

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

K z Ergenlerin Ergenlik Fizyolojisine liflkin Bilgi Düzeyleri (Manisa Örne i)

K z Ergenlerin Ergenlik Fizyolojisine liflkin Bilgi Düzeyleri (Manisa Örne i) K z Ergenlerin Ergenlik Fizyolojisine liflkin Bilgi Düzeyleri (Manisa Örne i) Öğr.Gör. Saliha ALTIPARMAK* Yrd. Doç. Dr. Gülten KARADENİZ* Betül ADIGÜZEL** Gülden ÖZATEŞ** Esra GÖK** Özet Araştırmanın amacı;

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler*

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 219-226 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler* Critical Thinking Tendency of Nursing

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Cilt: 2 Sayı: 2 Yıl: 2005 Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2005 TME ENGELL ÇOCUKLARIN UMUTSUZLUK DÜZEYLER N N BEL RLENMES *Ö r.görv. Yazgül

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mehtap CÜRCANİ* Mehtap TAN** Sibel KÜÇÜKOĞLU*** Alınış Tarihi: 14.06.2010 Kabul Tarihi: 02.11.2010 ÖZET

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst ISSN: 2146-443X

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):421-426 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler [The Healthy Lifestyle Behaviors of 15 49 Age Group Women

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Aytül TUTUK *, Derya AL *, Selma DOĞAN ** ÖZET İletişim ve empati hemşirelik

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,115-121 115 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI ÇELİK Zekeriya*,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, bel ağrısı, Oswestry Sorgulama Formu.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, bel ağrısı, Oswestry Sorgulama Formu. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2012; 26 (2): 65-72 http://www.fusabil.org Müjgan SOLAK KABATAŞ Meryem KOCUK Öznur KÜÇÜKLER Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE Sağlık Çalışanlarında

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DANIŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DANIŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DANIŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mustafa USLU ** Ramazan ARI *** ÖZET 1 Bu araştırmanın amacı, hâlihazırda görev yapan psikolojik danışmanların psikolojik danışma becerilerinden

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 393-423 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ Türkan SARIKAYA * Leyla KHORSHID

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ FATMA ARPACI 1, ŞADAN TOKYÜREK 2, NAİLE BİLGİLİ 3 Gazi Üniversitesi Özet Araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students (Araştırma) Türkan AKSOY*, Hülya UÇAR** *Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara,

Detaylı

ÖĞRETİMDE YÖNTEM ZENGİNLİĞİNİN BAŞARIYA ETKİSİ

ÖĞRETİMDE YÖNTEM ZENGİNLİĞİNİN BAŞARIYA ETKİSİ ÖĞRETİMDE YÖNTEM ZENGİNLİĞİNİN BAŞARIYA ETKİSİ Dr. Güzin (B inatlı) B üyükkurt* GİRİŞ İnsan öğesi, toplum yapısının ve işleyişinin nitelik ve düzeyini oluşturmada önem taşımaktadır. Verilecek nitelikli

Detaylı

Evaluation of life satisfaction & depression prevalence in elderly patients administered to a family health center

Evaluation of life satisfaction & depression prevalence in elderly patients administered to a family health center Araştırma makalesi Bir aile sağlığı merkezine başvuran yaşlı bireylerde depresyon sıklığı ve yaşam doyumunun değerlendirilmesi Nurten Elkin Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Süleyman Murat YILDIZ * Selçuk ÖZDAĞ ** Çetin YAMAN*** Özet Bu

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik/ Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Tülay

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi

Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 1, (2008), (13-22) 13 Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLARA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLARA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLARA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON EATING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH RISK

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer TEZEL* Sevban ARSLAN** Meryem TOPAL *** Öznur AYDOĞAN *** Çiğdem KOÇ *** Melek ŞENLİK *** Alınış

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

PLANLI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞIN KADINLARIN AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ*

PLANLI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞIN KADINLARIN AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ* PLANLI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞIN KADINLARIN AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ* Nülüfer ERBİL** Türkan PASİNLİOĞLU*** Kabul Tarihi: 12.01.2007 ÖZET Bu çalışma, aile planlaması (AP)

Detaylı

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2(3): 14-19 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması

Detaylı

Risk Ölçütleri. Doç Dr Zeliha Öcek

Risk Ölçütleri. Doç Dr Zeliha Öcek Risk Ölçütleri Doç Dr Zeliha Öcek Risk nedir? Zarara uğrama tehlikesi, olasılığı Risk Faktörü Nedir? Hastalık oluşumu ile pozitif yönde ilişkisi olan faktör Yoksulluk verem hastalığı Annenin düşük eğitim

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR** Arş. Gör. Zafer ÖZER* GİRİŞ Kaynaştırma -özel gereksinimli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

TÜRKİYE DE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KAPSAMINDA İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DURUMU

TÜRKİYE DE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KAPSAMINDA İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DURUMU ARAŞTIRMA TÜRKİYE DE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KAPSAMINDA İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DURUMU Nuran AKDEMİR * Leyla ÖZDEMİR ** İmatullah AKYAR *** Alınış Tarihi:14.06.2010 Kabul Tarihi:27.10.2010

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2

Araştırma. Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK 1, Ersin İKİZOĞLU 2, Fidan SAFALI 2, Öykü YAVUZ 2, Özkan ONUR 2, Şehriban TEKEL 2, Şerafettin ÇİFTÇİ 2 Araştırma Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Etmenler HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS AND RELATED FACTORS OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS Hatice ŞİMŞEK 1, Dilek ÖZTOPRAK

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

The effectiveness of the peer education program on smoking control among young people

The effectiveness of the peer education program on smoking control among young people Orijinal Çalışma Gençlerde sigaradan korunma konusunda akran eğitimi programının etkinliği Gökben Yaslı a, Gönül Dinç Horasan b, Hilal Batı c Özet Amaç: Sigaradan korunmada gençlere yönelik eğitim programları

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı

Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Gülçin Avşar 1, Filiz Koç 2, Gülay Aslan 2 1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler Afitap Özdelikara1, Seval Ağaçdiken1, Ebru Aydın1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ABSTRACT SERAP YALÇIN* YADİGAR ARPA* AYŞE CENGİZ* SUNA DOĞAN*

ABSTRACT SERAP YALÇIN* YADİGAR ARPA* AYŞE CENGİZ* SUNA DOĞAN* Hemşirelerin Hastaların Taburculuk Eğitim Gereksinimlerine Yönelik Görüşleri ile Hastaların Eğitim Gereksinimlerine Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması A Comparison of Nurses and Patients Opinions About

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

KARS ARDAHAN VE IĞDIR DA TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE SAĞLIK

KARS ARDAHAN VE IĞDIR DA TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE SAĞLIK KARS ARDAHAN VE IĞDIR DA TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE SAĞLIK ÖZET: Aysel GÜVEN * Fatma Yeşim ERDEN** Zarife Şişman KARAŞAH*** Cinsiyet ayrımı toplumların farklı yorumlara tabi tuttukları doğal bir

Detaylı

GELENEKSEL VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİYLE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ*

GELENEKSEL VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİYLE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ* ARAŞTIRMA GELENEKSEL VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİYLE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ* Hatice MERT ** Dilek SEZGİN *** Alınış Tarihi: 23.03.2010 Kabul

Detaylı

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 77-81 Orijinal Makale Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Kezban Dik 1, Elif Koyuncuo lu 1, H. Tolga Çelik 2, Ay e Korkmaz 3

Detaylı

İngiltere de Okul öncesi Eğitim Veren Kurum lar ve Bu Kurum lara Öğretmen Yetiştirme

İngiltere de Okul öncesi Eğitim Veren Kurum lar ve Bu Kurum lara Öğretmen Yetiştirme İngiltere de Okul öncesi Eğitim Veren Kurum lar ve Bu Kurum lara Öğretmen Yetiştirme Şefik YAŞAR (*) SUNUŞ: Gelenek ve göreneklerine son derece bağlı yaklaşık 50 milyon nüfusun yaşadığı İngiltere de merkezi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012001 (1-21) AKU J. Sci.Eng.14 (2014) 012001 (1-21)

Detaylı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem VI Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumları

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem VI Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumları ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(2): 15-20 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI. Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI***

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI. Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI*** HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI Sultan AYAZ*, Sabahat TEZCAN**, Fatma AKINCI*** ÖZET Sağlıklı toplumlar için hizmetlerin sağlığı koruma ve geliştirme yönünde olması

Detaylı

Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri

Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 133-147 Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri Aydın GÜVEN (*) Muammer DEMİREL (**) Özet: Bu çalışma,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ali Rıza ERDEM 1 Aylin YAZICIOĞLU 2 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 3

Ali Rıza ERDEM 1 Aylin YAZICIOĞLU 2 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 3 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s. 1-15 Ali Rıza ERDEM 1 Aylin YAZICIOĞLU 2 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

HEMAR-G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ.

HEMAR-G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi Nuray EGELİOĞLU* Sümeyye ARSLAN** Gülcan BAKAN** * Öğr. Gör., Pamukkale

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü

İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü The Role of Perceived Social Support on Stroke Patients Caregivers who have the Burnout Syndrome

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU*

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖğRETMENLERİNİN ÖğRENCİ BAşARISINI DEğERLENDİRME YETERLİKLERİ (İSTANBUL ÖRNEğİ) Yusuf Bahri GÜNDOğDU* Özet Bu çalışmada İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08.2002 Sayı: 24855 MADDE 1 25/6/2000 tarihli ve 24090 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) *

İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) * İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) * Mehmet Akif HELVACI ** Bilal KICIROĞLU *** Özet Bu araştırma, Uşak ili Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ilköğretim okullarının

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Denizli l Merkezinde Ya ayan Eri kinlerin Sigara çme Özellikleri

Denizli l Merkezinde Ya ayan Eri kinlerin Sigara çme Özellikleri ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2007; 8(3): 179-184 Denizli l Merkezinde Ya ayan Eri kinlerin Sigara çme Özellikleri Sevin Ba er 1, Murat Hacıo lu 1, Fatma

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERİ NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARIN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAŞ BOYUN KANSERİ NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARIN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞ BOYUN KANSERİ NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARIN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Hülya ÜSTÜNDAĞ* Neriman ZENGİN** Kabul Tarihi: 25.11.2006 ÖZET Bu çalışma baş boyun kanseri nedeniyle

Detaylı

ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öğr. Gör. Nuran TUNCER Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, nuran.tuncer@gop.edu.tr

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİ ALGILAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİ ALGILAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİ ALGILAMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Olcay ÇAM * Leyla BAYSAN ARABACI** Alınış Tarihi:18.07.2008 Kabul Tarihi:05.02.2009 ÖZET Bu araştırmada, öğrenci hemşirelerin psikiyatri

Detaylı