VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP)"

Transkript

1 VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP) Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ Sayıştay Denetçisi GİRİŞ Küreselleşmenin etkilerinin birçok alanda önemli boyutlarda hissedildiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmadaki kolaylığa bağlı olarak bilgi paylaşımının önemli ölçüde artmasıyla, kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini daha yoğun olarak kullanması da bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması, e-devlet uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Kamu alanında verimlilik, etkinlik ve hizmet kalitesini temel alarak sonuca odaklanan ve hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesini esas alan yeni bir yönetim anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Daha az maliyetle daha etkin çalışan bir kamu yönetim mekanizmasının oluşturulması devletlerin karşılamak zorunda oldukları bir ihtiyaçtır. Türkiye e-devlet olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda uygulamaya konulan e-devlet uygulamalarının en önemli örneklerinden birisi, 1998 yılından bu yana uygulanmakta olan Vergi Dairesi Otomasyon Projesidir (VEDOP). Bu yazıda, VEDOP un sahibi olan Gelir İdaresi Başkanlığı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, VEDOP un geliştirilme süreci anlatılacaktır. VEDOP kapsamındaki uygulamalar (bileşenleri), istatistiki bilgiler ve örnekler verilerek açıklanacak ve sistemin bilgi güvenlik önlemlerine değinilecektir. Son olarak, VEDOP un kullanıcılara sağladığı yaralar ve mali denetime katkısından bahsedilecektir. 173 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

2 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi VEDOP I. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Başkanlığın temel görevleri Maliye Bakanlığınca belirlenen devlet gelirleri politikasını uygulamak, mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek, devlet alacaklarının tahsilini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almaktır. GİB, Maliye Bakanlığı nın bağlı kuruluşu olup, genel bütçeli idareler kapsamında yer almaktadır sayılı Kanun ile merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılanmıştır. 81 ilde 448 vergi dairesi müdürlüğü ve 585 malmüdürlüğü gelir servisi olmak üzere, toplam birimi ile otomasyon kapsamında vergi tahakkuku, tahsili ve bunlara bağlı işlemlere ilişkin hizmet vermektedir. Aralık 2011 itibariyle, faal gelir vergisi mükellefi; kurumlar vergisi; katma değer vergisi mükellefi; gelir vergisi tevkifat yükümlülüğü olan mükellef bulunmaktadır. Bu mükelleflerden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yılda bir kez yıllık gelir vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi, yılda dört kez geçici vergi beyannamesi ile bunlara ilişkin bildirim formları ve eklerini vermekle yükümlüdür. Aynı şekilde KDV mükellefleri ve gelir vergisi tevkifatı yapan mükelleflerin de ayda bir kez KDV beyannamesi ve muhtasar beyanname ile bunlara ilişkin bildirim formları ve eklerini vermekle yükümlü oldukları ve mükellef işlemlerinin bunlarla sınırlı olmadığı düşünüldüğünde, GİB in idare etmesi gereken işlem ve veri hacminin büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunmaktadır. GİB, bilişim politikasını ve bilgi teknolojileri yatırımlarını, saydam, etkin ve verimli gelir idaresi, doğru bilgiyi zamanında üretme ve yönetime sunma, etkin denetim, teknolojiyi yakından izleyen idare, kurumlar arası bilgi değişimini sağlayacak ve mükellefleri vergi dairesine getirmeden hızlı ve güvenli hizmet vermeyi gerçekleştirecek bilgisayar altyapısı kurma vizyonunu hayata geçirmek üzere, Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) ile vergi dairelerindeki tüm işlemlerin bilgisayar yardımı ile yapılmasını sağlayan entegre bir bilgi sistemi projesi gerçekleştirmiştir. VEDOP projesi ile vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarla yapıla- 174 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

3 Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ rak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik, verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. II. VEDOP UN GELİŞTİRİLME SÜRECİ Gelir idaresi Başkanlığının en önemli teknolojik altyapısını VEDOP oluşturmaktadır. İlk kez 1998 yılında uygulanmaya başlanılan VEDOP projesi, bilgisayar teknolojisi olanaklarıyla vergi dairesi fonksiyonlarının tümünü içine alan bir bilgi işlem uygulamasının vergi dairelerine yaygınlaştırması ile bölge ve merkez network yapısının kurulması olarak tanımlanmıştır. VEDOP projesi ile vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik tüm vergi dairesi işlemlerinin bilişim teknolojileri ile otomasyona geçirilmesi hedeflenmiştir. VEDOP projesi, ilk aşamada yılları arasında, 22 il merkezindeki 155 vergi dairesinde uygulanmıştır. VEDOP uygulamaları ile evrak girişinden başlayarak sicil, tahakkuk, tahsilât, düzeltme, tarhiyat, takip, iade, araç tescil, muhasebe, özlük işlemleri gibi vergi dairesinin bütün işlemlerinin birbiriyle bütünleşmiş şekilde bilgisayar ortamında yapılması ve uygulamada kullanılan defter, belge ve çeşitli raporların bilgisayar yardımıyla hazırlanması sağlanmıştır. İkinci aşama Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP-2) ile yılları arasında kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım atılmış aynı zamanda mükelleflere daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunulması sağlanmıştır. VEDOP-2 ile otomasyon kapsamına dahil olmayan 283 vergi dairesi otomasyon kapsamına alınmıştır. Bunun yanı sıra VEDOP-2 kapsamında gelir müdürlükleri, vergi denetmenleri birimleri de otomasyona dahil edilmiş, e-beyanname, Veri Ambarı (VERİA), Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Dairelerinin Otomasyonu ve Çağrı Merkezi sistemleri oluşturulmuş, genişleyen kapasite doğrultusunda merkez sunucuların altyapısı güçlendirilmiş ve web tabanlı merkezi vergi dairesi sistemine (e-vdo) geçiş işlemleri başlatılmıştır yılında başlayan üçüncü aşama (VEDOP-3) ile e-vdo (internet Tabanlı Vergi Dairesi Otomasyonu) uygulamalarının 301 vergi dairesine ve 585 malmüdürlüğü gelir servisine yaygınlaştırılması, takdir komisyonlarının otomasyon kapsamına alınması, vergi dairesi başkanlıkları, nakil vasıtaları vergi daireleri, süreksiz yükümlülükler vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinin ilave donanım ihtiyaçlarının karşılanması, arttırılan kapasite doğrultusunda sunucu altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır yılı sonu itibariyle 448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ve 585 malmüdürlüğü e-vdo kapsamında bulunmaktadır. Böylece Gelir idaresi Başkanlığında otomasyon kapsamına alınmayan birim kalmamıştır. 1 Kaynak: Doç. Dr. Adnan GERÇEK; Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet Uygulamaları; Bilanço Dergisi, Ocak 2010, sf.78; III. VEDOP UN BİLEŞENLERİ VEDOP Projesi, ayrı ayrı bileşenlerden oluşan e-devlet uygulamaları veya sistemlerini içermektedir. Bunlar: Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-vdo), Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Sistemi (EBTİS), e-beyanname, Veri Ambarı (VERİA), Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşiv Sistemi (EMKAS), e-haciz, e-fatura ve İnternet Vergi Dairesidir. i. Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO ve e-vdo) Vergi Daireleri Otomasyon Sistemi (VDO), vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenerek, 1997 yılında Client-server mimaride çalışan bir yapıda hazırlanmıştır. 2 1 GİB 2011 Yılı Performans Programı, sf.26 2 GİB 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, sf. 175 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

4 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi VEDOP VDO ile evrak girişinden başlayarak sicil, tahakkuk, tahsilat, düzeltme, tarhiyat, takip, iade, muhasebe işlemleri gibi vergi dairesinin bütün işlemleri birbiri ile entegre şekilde bilgisayar ortamında yapılmakta ve uygulamada kullanılan defter, belge ve çeşitli raporlar bilgisayar yardımı ile hazırlanabilmektedir. 3 Vergi dairelerinin kendi aralarında ve merkezi yönetim ile elektronik iletişiminin artması ile, vergi dairelerinin verimlilikleri ve etkinlikleri artmış, hizmetin süresi kısalmış, hizmet kalitesi artmıştır. Örneğin, 2007 yılında muhasebe birimlerinin birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları tahsilat işlemlerinde ortaya çıkacak aksaklıkların giderilmesi amacıyla, vergi dairelerinin başka muhasebe birimleri adına nakden (çek dahil) ve mahsuben yapılan tahsilatların karşı muhasebe birimi kayıtlarına elektronik ortamda aktarılmasına imkan veren program çalışmaları tamamlanmıştır. 4 GİB, e-vdo ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlulaştırma çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık İskan Bakanlığı olmak üzere toplam 11 kurum ile web servis aracılığı ile mükellef bilgileri (vergi kimlik no, TC kimlik no, adres, mükellefiyet durumu, işe başlama ve terk tarihi vb.) ve borç bilgisi konularında bilgi paylaşımı amacıyla web servis hazırlanmıştır. 5 3 Gelirler Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Faaliyet Raporu, sf.75 4 GİB 2007 Yılı Faaliyet Raporu, sf.71 5 GİB 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, sf.4 ii. Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Projesi (EBTİS) VEDOP kapsamında geliştirilen Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Projesi (EBTİS), bankalara yapılan vergi ödemelerinin bankaların bilgi işlem merkezinden kurumun bilgi işlem merkezine manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplarına yine manyetik ortamda işlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede 2001 yılı itibariyle otomasyona geçirilen 153 vergi dairesinde her yıl yaklaşık 34 milyon banka makbuzunun tekrar elle girişinin yapılması önlenerek hata payı azaltılmış ve çabukluk sağlanmıştır yılında ise bankalar tarafından yapılan vergi tahsilatının hatasız yapılmasını sağlamak amacıyla mükelleflerin tahakkuk ve borç bilgilerinin elektronik ortamda bankalara açılmasına yönelik çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Bugün itibariyle birçok banka, katılım bankası ve posta işletmesi tahsilat yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca, bankaların mükelleflerin borç bilgilerini sorgulayarak tahsilat yapmasını ve yapılan tahsilatların mükellef hesaplarına anında işlenmesini sağlayan e-tahsilat sistemi ile yetkili bankaların yaptığı tahsilatların mükellef hesaplarına işlenmesindeki gecikmenin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bunun için e-tahsilat sistemi ile, tahsilat, yapıldığı anda banka tarafından GİB Bilgi İşlem Merkezine aktarılacak, burada eş zamanlı olarak mükellef hesaplarına işlenecektir yılı itibariyle anlaşmalı bankalardan 21 tanesi e-tahsilat sistemine dahildir. VEDOP kapsamındaki vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ile vergi daireleri adına bankalarca yapılan tahsilatların yıllar itibariyle oransal büyüklüğü aşağıdaki gibidir. 6 Gelirler Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Faaliyet Raporu, sf TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

5 Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ Tahsilatın Oran (%) Yapıldığı Yer Vergi Dairesi Banka Kaynak: GİB faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. iii. E-beyanname Elektronik beyanname uygulaması, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak suretiyle, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairelerinin beyanname kabul, tarh, ve tahakkuk işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermelerine imkan sağlamaktır. 7 VEDOP-2 Projesi kapsamında 1 Ekim 2004 itibariyle e-beyanname uygulamasına geçilmiş olup, elektronik olarak alınan beyanname sayısı sürekli artırılarak uygulama genişletilmiştir. Kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda gönderilebilmektedir yılında alınan e-beyanname sayısı olup, toplam beyanname sayısına oranı %98 dir. 8 GİB, e-beyanname uygulamalarında başvurudan tahsilata kadar yapılması gerekenler hakkında kullanıcıları resmi internet sitesinden bilgilendirmektedir. Sistem şöyle işlemektedir 9 ; E- beyanname vermek isteyen mükellef vergi dairesine başvurarak e-beyanname sisteminden yararlanabilmek için gerekli kullanıcı kodu, parola ve şifre alır. Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinden e-beyanname Düzenleme Programını ücretsiz olarak bilgisayarına yükleyerek, internete bağlı olmaksızın beyannamelerini doldurarak paketler. Daha sonra internete bağlanarak kurumun web sitesinden alacağı linkle e-beyanname web sitesine kullanıcı 7 Gelirler Genel Müdürlüğü 2004 Yılı Faaliyet Raporu,sf.86 8 GİB 2010 Yılı Faaliyet Raporu, sf.73 9 https://ebeyanname.gib.gov.tr/sss.html#a8 kodu, parola ve şifresi ile giriş yapar. Kişisel bilgisayarında doldurduğu beyannamelere ait paketi sisteme yükler. Paket GİB Bilgi İşlem Merkezi tarafından kontrol edilirken kullanıcı bir süre bekler bu arada varsa diğer paketlerinin durumlarını öğrenebilir. Kontroller sonucunda gelen mesajda gönderilen pakette hata bulunmadıysa onaylar, hata bulunanları düzeltir tekrar paketleyip gönderir. Onaylanan beyannameler teslim edilmiş sayılır, birer numara verilir ve tahakkukları kesilir. Beyannamelerini onaylayan mükellefler ödemeleri gereken miktarları banka ya da vergi dairelerine ödeyebilirler. Kullanıcı istediği zaman ve istediği kadar beyanname dökümünü kendi bilgisayarından alabilir. İnternet Vergi Dairesinden hesap durumunu izleyebilir. Kaynak: https://ebeyanname.gib.gov.tr/ebeyannamehazirlamakilavuzu.html iv. Veri Ambarı Projesi (VERİA) VERİA Projesi, GİB tarafından iç ve dış kaynaklardan alınan verilerin işlenmesi suretiyle kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmesine yönelik bir sistem kurulması amacıyla geliştirilmiştir. Veri ambarında, mükelleflerin beyanname ve bildirim bilgileri ile mükellef ve mükellef olmayanlar hakkında üçüncü taraflardan (kamu ve özel sektör kurumlarından) alınan bilgiler yer almaktadır. Veri ambarında yer alan bilgilerden bazıları şunlardır 10 : Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına, mal ve hizmet satışlarına 10 GİB 2011 Yılı Performans Programı, sf TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

6 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi VEDOP Bankalar ve katılım bankalarından alınan kira geliri elde edenlerin bilgileri Bankalar ve katılım bankalarından alınan teminat mektuplarına ilişkin bilgiler Bankalar ve katılım bankalarından alınan diğer bilgiler Sigorta şirketlerinden alınan bilgiler Posta-telgraf şirketlerinden alınan bilgiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nden alınan gayrimenkul alış-satış bilgileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nden alınan ipotekli işlemlere ait bilgiler Adalet Bakanlığı ndan UYAP projesi kapsamında alınan bilgiler Muhasebat Genel Müdürlüğü nce (saymanlık müdürlüklerince ödeme yapılan) mükelleflere yapılan ödemelere ilişkin alınan bilgiler Gümrük Müsteşarlığı ndan alınan ithalat bilgileri Kredi kartı ile satış işlemi yapan mükelleflerin bilgileri Birçok ülke ile kıyaslandığında, üçüncü taraflardan alınan bilgiler hem kapsam hem de mahiyeti itibariyle oldukça zengindir. 11 GİB bu bilgileri analiz ederek beyan dışı kalmış vergisel olaylar ve kayıt dışı çalışan mükellefler tespit etmeye yönelik projeler başlatmakta, beyanların doğruluğunu sağlamak amacıyla çapraz kontroller yapmaktadır. GİB in bu kapsamda gerçekleştirdiği projelerden bazıları şöyledir; Konut Kredileri-Müteahhit Beyanları Karşılaştırılması Projesi Veri Ambarı ndan 2006 ve 2007 yıllarında konut kredisi kullanan şahısların vergi kimlik numarası bilgilerinden hareketle, kimlerden konut aldıkları ve konut satan bu kişilerin tapudaki bilgilerinden hareketle diğer konut satışları tespit edilerek, beyan durumları kontrol edilmiştir. Tespit edilen adet en riskli konumdaki konut satıcısı incelemeye alınmıştır. Kredi Kartı İle Yapılan (POS) Satışları İzleme Projesi Bankalardan veri ambarına gelen kredi kartı satış hasılatı tutarları, vergi kimlik numarası bazında tutulmaktadır. Mükellefler İnternet Vergi Dairesi üzerinden KDV beyannamelerini doldurdukları sırada, sistem tarafından otomatik olarak mükellefin beyan ettiği Kredi 11 Uğur DOĞAN; Kredi Kartı Yoluyla Yapılan Satışların Takip ve Denetiminde Yeni Dönem: Beyan Öncesi Kontrol İmkanı ve Otomatik Uyarı Sistemi; Vergi Dünyası, Haziran 2009 Kartı İle Tahsil Edilen Hizmet Ve Teslim Bedelleri ile bankalardan alınan bilgiler eşleştirilmektedir. Mükellef bu tutardan daha düşük bir tutarda beyanda bulunduğunda, sistem tarafından otomatik olarak uyarılmaktadır. Sistem tarafından uyarılmalarına rağmen KDV beyannamesinin ilgili satırına bankalardan alınan pos satış hasılatından daha düşük bir tutarı yazıp, e-beyannameyi gönderen mükellefler tespit edilerek ertesi ay vergi dairelerinin sistemlerine aktarılmakta ve uyumsuzlukların öncelikle mükelleflerce gönüllü olarak giderilebilmesi amaçlanmaktadır. 12 v. Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşiv Sistemi (EMKAS) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına tanıdığı yetki çerçevesinde elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına başlanmıştır. Bu kapsamda mükelleflere ait defter, kayıt ve belgelerin elektronik ortamda alınarak arşivlenmesini hedefleyen 12 GİB 2009 Yılı Faaliyet Raporu, sf TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

7 Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ Elektronik Muhasebe Kayıt ve Arşiv Sistemi (EMKAS) projesi geliştirilmiştir. 13 vi. E-haciz Kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye v.b.) ve idare ile ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amacıyla elektronik haciz (e-haciz) projesi geliştirilmiştir. VEDOP-3 projesi kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 2009 yılının Haziran ayından itibaren pilot olarak uygulanmaya başlanan e-haciz sistemi, mükelleflerin banka hesaplarına haciz konulması anlamına gelmektedir. 14 E-haciz projesi, vergi dairesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve banka tarafı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Proje ile vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımı e-imza ile sağlanmaktadır sayılı Kanunla 16 üçüncü kişiler nezdindeki varlıkların elektronik ortamda haczine imkan veren yasal düzenleme yapılmış, projenin tarafları olan bankalar ile görüşmeler başlatılmış ve proje alt yapısı oluşturulmuştur sayılı Kanunla 17 da, gayrimenkul, gemiler ve taşıtların elektronik ortamda haczine imkân veren yasal değişiklikler yapılmış ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır 18 Projenin pilot uygulaması anlaşma sağlanan 39 banka ile yürütülmektedir. 19 vii. E-fatura Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak elektronik fatura uygulaması 13 GİB 2006 Yılı Faaliyet Raporu, sf Engin Hepaksaz; E-Devlet Kapsamında VEDOP Uygulamaları ve E-HACİZ; Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, sf GİB 2010 Yılı Faaliyet Raporu, sf.8 16 Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18 GİB 2009 Yılı Faaliyet Raporu, sf GİB 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, sf.12 (e-fatura) hayata geçirilmiştir. 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, anonim şirket ile limited şirket statüsünde bulunan mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilmektedir. E-fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı hesabı tanımlanan mükellefler e-fatura uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-fatura portalı aracılığı ile kullanabilmektedir. E-fatura uygulaması ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanmaksızın yapılmaktadır. Haziran 2011 sonu itibariyle kullanıcı uygulamadan yararlanmaktadır. Elektronik Fatura Kayıt Sisteminde (EFKS) adet fatura üretilerek ikinci nüshaları dijital ortamda saklanmıştır. EFKS nin geliştirilerek elektronik arşiv uygulamasına dönüştürülmesi çalışmaları başlatılmıştır. 20 viii. İnternet Vergi Dairesi 1999 yılında başlatılan internet vergi dairesi (www. gib.gov.tr ) uygulamaları, Türkiye de kamu idarelerinin saydamlığı ve e-devlet uygulamaları konusunda atılan ilk ve önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Bu uygulama ile mükelleflerin vergi dairesine gitmesini 20 GİB 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, sf TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

8 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi VEDOP gerektiren işlemlerin internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı ve doğru yapılması ve bu suretle hem mükellefler hem de vergi daireleri bakımından kaynak tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince sunulan aşağıdaki bazı hizmetlerden yararlanabilmektedirler 21 ; Mükellefler Borcu Yoktur Yazısı ve Mükellefiyet Yazısı için talepte bulunabilmekte ve işlemlerin aşamalarını ekrandan izleyebilmektedir. Katma Değer Vergisi iadesi talebi sisteme girilebilmektedir. Mükellefe ait motorlu taşıtların plaka listesi, bunların vergi ve trafik para cezalarının görüntülenmesi ve motorlu taşıtlar ile trafik para cezalarının kredi kartı ile ödenmesi sağlanabilmektedir. Hesaplamalar bölümü ile gecikme zammı ve faizi, gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı hesaplamaları yapılabilmektedir. 21 GİB 2010 Yılı faaliyet Raporu, sf.11 Mükellefler tarafından yetki verilen gerçek/tüzel kişiler, yetki veren adına ve yetki çerçevesince İnternet Vergi Dairesinde işlem yapabilmektedir yılı performans göstergeleri ve gerçekleşmelerine göre; İnternet uygulamalarından yararlanması beklenen mükellef sayısı iken mükellef internet uygulamalarından yararlanmıştır. Bu sayının toplam mükellef sayısına oranı %68 dir. IV. VEDOP UN KULLANICILARA SAĞLADIKLARI Daha önceki bölümde açıklandığı üzere, VEDOP sistemi ile evrak girişinden başlayarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulaması, muhasebe haciz işlemleri gibi bütün vergi dairesi işlemlerinin bilgisayar ortamında izlenmesi sağlanmaktadır. Böylece vatandaşların ve vergi dairesi çalışanlarının vergi ile ilgili herhangi bir aşamada yapacakları hata elektronik kontrol mekanizması sayesinde en aza indirgenmekte, hataların ve yolsuzlukların azaltılması sağlanmaktadır A. Atilla UĞUR; E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP 180 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

9 Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ Vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının azaltılması, sürekli ve etkin vergi denetimi yapılmasına yönelik veri ambarı oluşturulması projenin en önemli faydalarındandır. Veri ambarı yoluyla artık mükelleflerin cirosuyla beyannamesinin, cirosuyla banka hesabının ve kredi kartı kullanımının uyumlu olup olmadığına bakılmaktadır. Tutarsızlıklar ve sahte beyanda bulunan ilgili mükelleflere elektronik ortamda mektup ulaştırılıp, gerekli düzeltmeleri yapmaları istenmektedir. Aksi takdirde gerekli incelemeler başlatılmaktadır. Diğer kurum ve kuruluşlarla sistemler aracılığı ile bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Vergi dairelerinin merkezi gümrük sorgulamalarına resmi evrak statüsü kazandırılmış, böylece vergi daireleri ile gümrük idareleri arasında yıllık ortalama 1 milyon yazışma gerekliliği ortadan kaldırılarak mükelleflerin vergi dairelerindeki hizmet süreleri çok önemli ölçüde azaltılmış, işlemlere hız ve güvenlik kazandırılmıştır. 23 Mükellefler açısından sistemin başlıca yararı, vergi dairesine gitmeden vergisel işlemleri, bilgisayar başında yapabilmeleridir. Ayrıca mükellefler kendileri adına yapılan hizmetleri saydamlıkla izleme ve denetleme imkanına sahip olmuştur. Böylece verimlilik ve hizmet kalitesi arttırılmış, bürokratik işlemler azaltılmış olmaktadır. E-Beyannamelere ilişkin tahakkuklar otomatik olarak üretilerek mükelleflerin hesaplarına işlenmekte, tahsilatları banka aracılığı ile gerçekleştirilen mükel- Projesi; Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sayı 2, sf.8, 23 Nurhan Akdemir; E-Devlet Uygulamaları Kapsamında VEDOP Projesi Eğirdir Vergi Dairesinde E-VDO Uygulamasının İncelenmesi; Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2008 lefler için vergi dairesine gelme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Vergi dairelerinde beyanname kabul ve tahakkuk işlemlerinin otomatik yapılmasıyla operasyonel işlem yükü azalan vergi daireleri idari etkinlik için ihtisas gerektiren diğer işlemler üzerinde yoğunlaşabilmektedir. V. MALİ DENETİME KATKISI Mali denetim, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan sistem tabanlı ve risk odaklı denetim yaklaşımını gerektirmektedir. Bu anlamda işlemlerini önemli ölçüde bilişim sistemleri ile yürüten kurumlarda, milyonlarca verinin ve kaydın analizlerde kullanılması ve denetimde riskli alanlara yoğunlaşmak mümkün hale gelmektedir. Ayrıca iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesinde, sistem üzerinde tanımlanmış ve birbiri ile entegre edilmiş işlemlerin anlaşılarak denetim süreci içinde incelenmesi, işlem tabanlı denetimden sistem tabanlı denetime geçişi ifade etmektedir. VEDOP ile vergi dairelerinde evrak girişinden başlayarak sicil, tahakkuk, tahsilat, düzeltme, tarhiyat, takip, iade, araç tescil ve muhasebe gibi vergi dairesi işlemleri birbiri ile entegre şekilde bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Dolayısıyla, sistemde iş süreçleri tanımlanmış ve birbiri ile bağlantılı olarak kullanıma sunulmuştur. Böylece süreç kontrolleri sistem üzerinden yapılan işlemlerin incelenmesi ile yapılabilecektir. Ayrıca, sistemde değişik kademelerdeki güvenlik önlemleri ile yapılan tüm işlemlerin izi sürülebilmektedir. Böylece yapılan işlemlerin ve bu işlemleri gerçekleştirenlerin bilgisine gerektiğinde ulaşılabilecektir. 181 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

10 Vergi Dairesi Otomasyon Projesi VEDOP VEDOP ile uygulamada kullanılan defter, belge ve çeşitli raporlar VDO yazılımları ile hazırlanabilmektedir. Bu yolla vergi dairelerinin performansını anında izlemek mümkündür. Bu tür raporlar denetimlerde de analiz yapmak üzere kullanılabilecektir. SONUÇ Gelir İdaresi Başkanlığı VEDOP ile çok önemli bir teknolojik altyapı yatırımı gerçekleştirmiş ve sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmıştır. Bugün itibariyle, mükelleflerin gelir, kurumlar ve KDV beyannameleri, beyanname eki bilanço, gelir tablosu, transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formlar, bildirimler v.s. artık elektronik ortamda alınabilmektedir. İnternet vergi dairesi uygulamaları ile borcu yoktur veya mükellefiyet yazıları gibi bazı dilekçelere cevaplar çok kısa sürede internet üzerinden alınabilmekte, borç öğrenme, kredi kartı ile vergi borcu ödeme mümkün olmakta, e- fatura projesi ile faturaların ikinci nüshaları Başkanlığa aktarılabilmektedir. Bu proje ile GİB, kurum içi otomasyonunu büyük ölçüde tamamlayarak, vergi dairesi işlemlerinin tümünü içine alan bir bilgi işlem uygulaması ile, e-kurum olma sürecinde önemli bir aşama kaydetmiştir. VEDOP, GİB personeli ve idarecilere sağladığı yararların yanı sıra, GİB in hesap verme sorumluluğu kapsamında, şeffaf, etkin, verimli, kurumlar arası bilgi ve uygulama değişimini sağlayan kamu yönetimi anlayışına hizmet etmektedir. KAYNAKÇA Atilla UĞUR; E-Devlet Ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2009 Doç. Dr. Adnan GERÇEK; Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet Uygulamaları;Bilanço Dergisi, Ocak 2010 Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Performans Programı Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporları Gelirler Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporları Mahmut Özbek; E-Devlet ve Türkiye Uygulamaları Kapsamında VEDOP Projesi, Yüksek Lisans Tezi; Tokat, 2007 Nurhan AKDEMİR; E-Devlet Uygulamaları Kapsamında VEDOP Projesi Eğirdir Vergi Dairesinde E-Vdo Uygulamasının İncelenmesi; Yüksek Lisans Tezi; Kütahya, 2008 Türkiye Bilişim Şurası E-Devlet Çalışma Grubu Raporu; Mayıs 2002, Ankara Yrd. Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR; Türkiye de E-Devlet Uygulamalarının Vergi Hukuku Alanına Yansımaları: E- Haciz Uygulaması Ve Karşılaşılan Sorunlar, Mali Çözüm, Temmuz-Ağustos 2011 Yrd. Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ; E-Devlet Kapsamında VEDOP Uygulamaları ve E-Haciz; Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 3, No 2, TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2011

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları I. GİRİŞ Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve toplumsal yaşamın her alanında kendini hissettiren e devlet uygulamalarının başarılı bir şekilde kullanıldığı

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

T.C. Pamukkale Üniversitesi Maliye Topluluğu. Tüm Yönleriyle. Türk Mali Sisteminde. E-Uygulamalar

T.C. Pamukkale Üniversitesi Maliye Topluluğu. Tüm Yönleriyle. Türk Mali Sisteminde. E-Uygulamalar T.C. Pamukkale Üniversitesi Maliye Topluluğu Tüm Yönleriyle Türk Mali Sisteminde E-Uygulamalar Vergi Daireleri Otomasyonu Projeleri (VEDOP) e- Bütçe Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i) VEDOP PROJESİ

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı E- ARŞİVİN KAPSAMI 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve e-arşiv Uygulaması hayata geçmiştir.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Solon ve e-fatura çözümleri

Solon ve e-fatura çözümleri e-fatura Solon ve e-fatura çözümleri Özel Entegratörlük e-fatura lerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla sistemin özel entegratör kuruluşların yazılım ve donanım alt yapısını kullanarak GIB isitemine

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

SİRKÜLER 2012/12. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/12. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2012/12 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 21/02/2012 Konu : Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete'de 414 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi : : Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir.

Sirküler No : Sirküler Tarihi : : Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir. Sirküler No : 2016-25 Sirküler Tarihi : 25.02.2016 Konu : Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı Genişletilmiştir. 25.02.2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 4 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 31.08.2012 tarihli Makam Oluru (E-Tahsilat). b) 26.06.2015 tarihli Protokol (TKGM ile Gelir İdaresi Başkanlığı). E-tahsilat uygulaması ile tapu işlemlerinde tapu harcı,

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.01.2012/ 25-1 79 NO LU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Gelir Vergisi Kanunu nun 121 inci maddesi uyarınca yapılacak iadelerde yapılacak işlemler açıklanmıştır. Bir vergi

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20.

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20. Tarih :25.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20. Hazır beyan sistemi ile ücret,kira,menkulsermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar elektronik olarak beyan edilebilecek. Özet: 25

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi 431 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Yayım : 29.12.2013 Erteleme: 28.06.2014 (VUK Gen. Teb. 436) Yürürlük: 01.01.2015 Amaç: Vergi denetimlerini

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2004 I T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Organizasyon Metod Şubesi Müdürlüğü Ankara www.gelirler.gov.tr Ankara 2004 Teknik Hazırlık/Baskı

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Arşiv Nedir? 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) 09.11.2015 TARİHİNDE GÜNCELLEMİŞTİR.!! SUNUŞ Değerli Üyemiz, 31/08/2015* Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

«İnsan Merkezli Denetim Misyonundan Sistem Merkezli Denetim Vizyonuna»

«İnsan Merkezli Denetim Misyonundan Sistem Merkezli Denetim Vizyonuna» @ Mehmet ABANOZ «İnsan Merkezli Denetim Misyonundan Sistem Merkezli Denetim Vizyonuna» Giriş Elektronik Vergi Denetimine Yönelik Çalışmalar VDK-RAS VDK-VEDAS VDK-SİGMA E-TEFTİŞ Diğer Çalışmalar VDK Mükellef

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/22 İstanbul, 18 Şubat 2005 KONU : Elektronik Ortamda Beyanname

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER 2015/34 31/08/2015 Sayın Yetkili; Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28387 Resmi Gazete Tarihi 17/08/2012 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2004 Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacı, mükelleflerin vergilendirmeye

Detaylı

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/050 Ref: 4/050

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/050 Ref: 4/050 SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2016 Sayı: 2016/050 Ref: 4/050 Konu: ÜCRET, GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI, MENKUL SERMAYE İRADI İLE DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN HAZIR BEYAN SİSTEMİ İLE BEYAN EDİLME İMKÂNI GETİRİLMİŞTİR

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 28.08.2015/150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Tebliğde, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 107/A maddesi hükümlerine

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

DUYURU SÖZ KONUSU TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN ANA BAŞLIKLARI İLE 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL GENEL TEBLİĞİ (VUK) METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. DUYURU 1 OCAK 2016 DAN İTİBAREN ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇİLECEK OLUP, ÜYELERİMİZİN E- TEBLİGAT İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİR. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI E- BEYANNAME,

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce,

C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, C- VERGİNİN BEYANI 1. Beyanname Verme Zamanı (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara ait ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa

Detaylı

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016 DA BAŞLIYOR. Kasım 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr www.gib.gov.tr

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016 DA BAŞLIYOR. Kasım 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr www.gib.gov.tr VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016 DA BAŞLIYOR Kasım 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr www.gib.gov.tr E-Tebligat Sistemi Nedir? 2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.3 2/9 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı