Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I"

Transkript

1 ï.. Cerrahpafla Tøp Fak³ltesi S³rekli Tøp Eñitimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 ò Araløk 2002; s Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I Prof. Dr. A. G khan Akkan Bu sempozyumda "Toksidromlar" ile " laþ Zehirlenmeleri" ayr² ayr² iki panel olmas²na ra men konular²n birbirlerinden þok kesin s²n²rlarla ayr²lmalar²n²n zorlu u ve okuyucunun arad² ²n² daha kolay bulabilmesi iþin kitapta tek bir ba l²k alt²nda toplanm² t²r. Bu b l³m³ olu turan yaz²da de i ik bir format kullan²larak daha þok kutuþuklarla aran²lan²n daha kolay bulunmas² sa lanm² t²r. Toksidromlar di er bir deyi le Toksikolojik Sendromlar, zehirlenme olgular²nda ba ar²l² bir tan² yap²labilmesi gerekli olan klinik sendromlard²r. Ancak belirtiler tek ba ²na tan² iþin yeterli olmayabilir. Ayr²ca birþok toksik madde iþin ortak zehirlenme belirtileri oldu u gibi ki iden ki iye de i en belirtiler de g r³lebilir. Kesin tan² toksidromlar²n yan²s²ra ancak laboratuvar bulgular²n²n deste i ile konulmal²d²r. Bu b l³mde bazen tekrarlar oldu u g r³lecektir. Dikkat edilirse bu tekrarlar hep ba ka ekillerde aran²ld² ²nda (belirtiden zehire veya zehirden belirtiye gibi) bilgiye kolay ula ²lmas²n²n amac²yla yap²ld² ² anla ²lacakt²r. Klinik olarak en nemli olan toksidromlar unlard²r: SEMPATOMïMETïK TOKSïDROMLAR ò Huzursuzluk ò Uykusuzluk ò A ²r² konu ma ò Ta ikardi ò A ²r² motor aktivite ò Hal³sinasyonlar ò Tremor 21

2 ò A. G khan Akkan KOLïNERJïK TOKSïDROMLAR Muskarinik Etkiler ò Bulant² ò neba ² pupilla ò Kusma ò Bulan²k g rme ò Abdominal kramplar ò Ífori veya anksiyete ò Diyare ò Bradikardi ò Hipersalivasyon ò Hipotansiyon ò A ²r² terleme ve g zya ² ò Bronkospazm Nikotinik Etkiler ò Adale zay²fl² ² ò Hipertansiyon ò Parestezi ò L kositoz ò Adale fasik³lasyonlar² ò Hiperglisemi ò Kramplar ò Hipokalemi ò Ta ikardi SSS Etkileri ò Ba lang²þta SSS uyar²s² ò Ba a r²s² ò Daha sonra SSS depresyonu ò Tremor ò Ajitasyon ò Ataksi ò Konf³zyon ò N betler ò Ba d nmesi ò Koma ANTïKOLïNERJïK TOKSïDROMLAR ò Ate ò Midriyazis ò leus ò Azalm² barsak sesleri ò Ate basmas² ò Miyoklonus ò Ta ikardi ò Koreoatezosiz ò drar retansiyonu ò Psikozis ò Kuru cilt ò Hal³sinasyonlar ò Bulan²k g rme ò N betler ò Koma 22

3 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò HïPNOTïK - SEDATïF TOKSïDROMLAR ò Sedasyon ò Duyu bozukluklar² ò Konf³zyon ò Diplopi ò Deliryum ò Bulan²k g rme ò Hal³sinasyonlar ò Yayvan konu ma ò Koma ò Ataksi ò Paresteziler ò Nistagmus OPïYOMïMETïK TOKSïDROMLAR ò Mental durumda de i iklik ò Azalm² barsak sesleri ò Yan²ts²zl²k/ilgisizlik ò Hipotermi ò D³ ³k solunum h²z² ò Y³zeyel solunum ò Bradikardi SEROTONïNERJïK TOKSïDROMLAR Patofizyolojisi ò MAOï-A (Toloksaton, Moklobemid): monoaminlerin y²k²l²m²n² azalt²rlar. ò Trisiklik Antidepresanlar: Serotonin, dopamin ve NEÆnin presinaptik reuptakeæini azalt²rlar. ò SSRïÆleri (Fluoksetin, Paroksetin, Sertralin): Selektif olarak serotoninin reuptakeæini inhibe ederler. Belirtiler Hafif Vakalar Añør Vakalar ò Bulant² ò Ajitasyon, konf³zyon, hipomani ò Ajitasyon ò Tremor, miyoklonus ò Agresif davran² lar ò Jeneralize hipertoni, hiperrefleksi ò Parestezi ò Solunum yetersizli i ò Rabdomiyoliz ò Midriyazis ò Terleme ò Hipertermi ò Hipertansiyon ò Ta ikardi ò Takipne 23

4 ò A. G khan Akkan TOKSïKOLOJïK SENDROMLAR (TOKSïDROMLAR) Toksin Vital bulgu Mental durum Semptomlar Klinik bulgu Laboratuvar bulgularø Asetaminofen Normal Normal Anoreksi, bulantø, kusma Sañ ³st kadran hassasiyeti, sarøløk Anormal karaciñer fonksiyon testleri (KCFT) Amfetaminler Hipertansiyon, taflikardi, hipertermi Hiperaktif, ajite, toksik psikoz Tetikte olma hali Midriyazis, hiperaktif barsak, søcak basmasø, diaforez Antikolinerjikler Taflikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, hipertermi (ajitasyondan komaya Bulanøk g rme, konf³zyon Muk z membranlarda kuruluk, midriyazis, azalmøfl barsak sesleri EKG anormallikleri, QRS kompleksinde geniflleme Arsenik (akut) Hipotansiyon, taflikardi, hipertermi Tetikte olmadan komaya kadar Abdominal añrø, kusma, diyare, disfaji Dehidratasyon, køl kaybø Renal yetmezlik, anormal abdominal grafi, disritmiler Barbit³ratlar Hipoventilasyon, hipotansiyon, hipotermi (letarjiden komaya Sarhofl g r³n³m Diskonjuge g z hareketleri, hiporefleksi, b³ller Anormal arteriyal kan gazlarø Beta blokerler Hipotansiyon, bradikardi (letarjiden komaya Konf³zyon, bafld nmesi Siyanoz, konv³lsiyonlar Hipoglisemi, EKG Botulizm Hipoventilasyon Hipoksik olmadøkþa normal Bulanøk g rme, disfaji, boñaz añrøsø, diyare Oftalmopleji, midriazis, ptozis Normal, deñiflken semptomlar Karbon monoksid (CO) Søkløkla normal (letarjiden komaya Baflañrøsø, bafld nmesi Konv³lsiyonlar Karboksihemoglobin y³kselmesi, EKG anormallikleri, deñiflken semptomlar Klonidin Hipotansiyon, hipertansiyon, bradikardi, hipoventilasyon (letarjiden komaya Bafld nmesi, konf³zyon Miyozis Normal Kokain Hipertansiyon, taflikardi, hipertermi (anksiyete, ajitasyon, delirium) Hal³sinasyonlar Midriazis, tremor, nazal septum perforasyonu, diaforez, konv³lsiyonlar EKG anormallikleri, CPK y³kselmesi, digoksin d³zey artøflø 24

5 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Toksin Vital bulgu Mental durum Semptomlar Klinik bulgu Laboratuvar bulgularø Siklik antidepresanlar Taflikardi, hipotansiyon, hipertermi (letarjiden komaya Konf³zyon, bafld nmesi Midriazis, m³koz membranlarda kuruluk, mesane distansiyonu, søcak basmasø, konv³lsiyonlar QRS kompleks uzamasø, kardiyak disritmiler Dijital Hipotansiyon, bradikardi Normal veya deñiflken Bulantø, kusma, anoreksi, g rme bozukluklarø, konf³zyon Yok Hiperkalemi, EKG anormallikleri Dis³lfiram/ Etanol Hipotansiyon, taflikardi Normal Bulantø, kusma, baflañrøsø, vertigo Søcak basmasø, diaforez, batøn hassasiyeti EKG anormallikleri, ventrik³ler aritmiler Etilen glikol Taflipne (letarjiden komaya Sarhofl g r³n³m Yok Anyon aþøñø asidozu, Osmolar aþøk, kristal³ri, QT kompleksi uzamasø, renal yetmezlik Demir Hipotansiyon (geþ), taflikardi (geþ) Hipotansif olmadøkþa normal, letarji Bulantø, kusma, diyare, karøn añrøsø, hematemez Batøn hassasiyeti Hiperglisemi (þocukta), l kositoz (þocukta), metabolik asidoz, EKG ve X- ray anormallikleri ïzoniazid Søkløkla normal (letarjiden komaya Bulantø, kusma Konv³lsiyonlar, periferik n ropati? Anyon aþøñø, metabolik asidoz, anormal KCFT Kurflun Hipertansiyon, hipotermi (letarjiden komaya ïrritabilite, karøn añrøsø, bulantø, kusma, konstipasyon Batøn hassasiyeti, periferik n ropati, konv³lsiyonlar Anemi, bazofilik gran³llenme 25

6 ò A. G khan Akkan Toksin Vital bulgu Mental durum Semptomlar Klinik bulgu Laboratuvar bulgularø Lityum Hipotansiyon (geþ) (komaya Diyare konf³zyon G³þs³zl³k, tremor, ataksi, miyoklonus, konv³lsiyonlar L kositoz (kronik tedavi), EKG anormallikleri, renal anormallikler Metanol Hiperventilaston (letarjiden komaya Bulanøk g rme, karøn añrøsø, sarhofl g r³n³m Hiperemik diskler Anyon aþøñø metabolik asidozu, osmolar aþøk Opioidler Hipotansiyon, bradikardi, hipoventilasyon, hipotermi (letarjiden komaya Sarhofl g r³n³m Miyozis, barsak seslerinin olmamasø Anormal arteriyal kan gazlarø Organofosfatlar/ karbamatlar Bradikardi/ taflikardi, hipotansiyon, hipo/ hiperventilasyon (letarjiden komaya Diyare, karøn añrøsø, bulanøk g rme, kusma Salivasyon, diaforez, lakrimasyon, ³rinasyon, defekasyon, miyozis, konv³lsiyonlar Anormal eritrosit ve plazma kolinesteraz aktivitesi Fenotiyazinler Hipotansiyon, taflikardi, hipo/ hipertermi (letarjiden komaya Bulanøk g rme Miyozis/ midriyazis, azalmøfl barsak sesleri, tremor Anormal EKG Salisilatlar Hiperventilasyon, hipertermi (letarjiden komaya Tinnitus, bulantø, kusma, konf³zyon Diaforez, batøn hassasiyeti Anyon aþøk metabolik asidoz, respiratuvar alkaloz, anormal KCFT ve koag³lasyon testleri Sedatifhipnotikler Hipotansiyon, hipoventilasyon, hipotermi (letarjiden komaya Sarhofl g r³n³m Hiporefleksi, b³ller Anormal arteriyel kan gazlarø Teofilin Taflikardi, hipotansiyon, hiperventilasyon, hipertermi (letarjiden komaya Bulantø, kusma, diaforez, konf³zyon Diaforez, tremor, konv³lsiyon Hipokalemi, hiperglisemi, metabolik asidoz, anormal EKG 26

7 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò SIK ZEHïRLENMELERE NEDEN OLAN ïlaãlarin TOKSïDROMLARI Trisiklik Antidepresanlar ò Amitriptilin ò Ta ikardi ò Klomipramin ò S²cak/kuru cilt ò mipramin ò Midriyazis ò Opipramol ò Hipotansiyon ò Dosuleptin ò Hipotermi ò Doksepin ò Aritmi ò Lofepramin ò A ²z kurulu u ò Protriptilin ò drar retansiyonu ò Nortriptilin ò Konv³lsiyonlar (a ²r) ò Trimipramin ò Solunum depresyonu (a ²r) ò Koma (a ²r) Mono Amin Oksidaz ïnhibit rleri (MAOï) ò Fenelzin ò Tremor ò zokarboksazid ò Ajitasyon ò Tranilsipromin ò Hipertermi ò Moklobemid ò Terleme ò Ta ikardi ò Hiper/hipotansiyon (a ²r) ò N betler (a ²r) ò Solunum depresyonu (a ²r) ò Kardiyak arrest (a ²r) Selektif Serotonin Reuptake ïnhibit rleri (SSRï) ò Sitalopram ò Gastrointestinal bozukluklar ò Fluoksetin ò Uyu ukluk ò Fluvoksamin ò Ta ikardi ò Paroksetin ò Adele sertli i ò Sertralin ò Hipertansiyon ò Konv³lsiyonlar 27

8 ò A. G khan Akkan Benzodiazepinler ò Diazepam ò Uyu ukluk ò Nitrazepam ò Ataksi ò Flunitrazepam ò Nistagmus ò Flurazepam ò Hipotansiyon ( zellikle alkol ve di er ò Loprazepam antidepresanlarla birlikte al²n²rlarsa) ò Lormetazepam ò Solunum depresyonu (" " ") ò Temazepam ò Koma (" " ") Oral Demir ò Demir s³lfat ò Bulant² ò Demir fumarat ò Kusma ò Demir glukonat ò Kar²n a r²s² ò Demir glisin s³lfat ò Diyare ò Demir-3 hidroksit polimal toz ò Hematemezis ò Demir-3 amonyum sitrat ò Rektal kanama ò Demir-3 protein s³ksinat ò Koma (a ²r) ò Ìok (a ²r) Opioidler ò Morfin tuzlar² ò SSS depresyonu ò Petidin - Koma ò Sufentanil - Solunum depresyonu ò Buprenorfin - Solunum arresti ò Metadon ò Pinpoint (i ne ba ²) pupilla ò Pentazosin ò Azalm² solunum h²z² ò Fenazosin ò Hipotansiyon ò Heroin ò Ta ikardi ò Hal³sinasyonlar 28

9 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Parasetamol ò Bilinci yerinde: - Hastal²k hali - Bulant² - Kusma - Kar²n a r²s² (KC gerilmesine ba l²) ò KC nekrozu fazla ise: - Bilinþ kayb² - Hiperventilasyon - Hipoglisemi - Kanama - KC yetmezli i Salisilatlar ò Bulant² ò Kusma ò Dehidratasyon ò Tinnitus ò Terleme ò S²cak ekstremiteler ò Artm² solunum h²z² ò A ²r Olgularda: - Konv³lsiyonlar - Kardiyovask³ler kollaps - Koma Etil Alkol ò Yayvan konu ma ò Konf³zyon ò Sald²rganl²k ò Bulant² ò Kusma ò Koma 29

10 ò A. G khan Akkan Karbon Monoksid (CO) ò Ba a r²s² ò Halsizlik ò Takipne ò Ajitasyon ò Ba d nmesi ò A ²r olgularda: - Bilinþ kayb² - Solunum yetersizli i - Serebral dem - Miyokard infarkt³s³ Kostik Kimyasallar Asitler Yanøk / Ídem ò HCl ò A ²z ò S³lfirik asid ò Farenks ò Nitrik asid ò st solunum yolu ò Asetik asid ò st gastrointestinal yol Alkaliler ò Soda ò Potas ò Amonyak ò Hipoklorid Barbit³ratlar ò Fenobarbital ò Ífori ò Metilfenobarbital ò Ajitasyon ò Primidon ò Uyu ukluk ò Barbeksaklon ò Hipotermi ò Rabdomiyoliz ò Koma ò Solunum depresyonu/arresti 30

11 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Dijital Glikozidleri ò Digitoksin ò Kusma ò Digoksin ò G rme bozukluklar² ò Lanatosid-C ò Ajitasyon ò Uyu ukluk ò Kardiyal aritmi ò leti bozukluklar² ò Ìok S³lfonil³re Hipoglisemikler ò Glibenklamid ò Terleme ò Gliklazid ò Ta ikardi ò Gliburid ò Aþl²k hissi ò Glimeprid ò Ciltte solukluk ò Davran² de i iklikleri ò A ²r hipoglisemi ò Koma ZEHïRLENMELERDE GÍR LEN BAfiLICA SENDROMLAR VE BUNLARA NEDEN OLAN KïMYASALLAR Ba l²ca sendromlar: ò Solunum yetersizli i ò Dola ²m yetersizli i ò N rolojik bozukluklar ò Hematolojik bozukluklar ò Karaci er bozukluklar² ò B brek bozukluklar² ò Hematolojik bozukluklar 31

12 ò A. G khan Akkan Solunum Yetersizliñi Solunum Yetmezliñi Var mø? ò Solunum kaslarønøn felci Botulinum toksini N rom³sk³ler blokerler Organofosfatlar ve karbamatlar Y²lan zehiri Striknin Aminoglikozid antibiyotikler Polimiksin antibiyotikler Kinin Digital ò Solunum merkezinin depresyonu Barbit³ratlar Klonidin ve di er sempatolitik ajanlar Siklik antidepresanlar Etanol ve alkoller Opiatlar Sedatif- hipnotikler Antihistaminikler L-dopa Oksijen ò Miyopati Kortikosteroidler Di³retikler Aminokaproik asid Klofibrat 32

13 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Hipoksi ve Hipoksemi Var mø? ò ïnspirasyon havasønda oksijen azløñø Karbon monoksid (CO) Metan Propan Azot ò Kardiyopulmoner dem Beta blokerler Siklik antidepresanlar Kinidin Prokainamid Disopramid Verapamil ò H³cresel hipoksi Karbon monoksid Siyan³r Hidrojen s³lf³r Methemoglobinemi S³lfhemoglobinemi ò Pn moni ve non-kardiyopulmoner dem Gastrik iþeri in aspirasyonu Hidrokarbonlar²n aspirasyonu Klor ve irritan gazlar Kokain Civa buhar² Azot dioksid Opiatlar Fosgen Salisilatlar Sedatif-hipnotikler Duman inhalasyonu Etilen glikol Metal buharlar² Etklorvinol (i.v., oral) 33

14 ò A. G khan Akkan Bronkospazm Var mø? ò Anafilaksi (IgE-aracølø) Penisilinler S³lfonamidler Sefalosporinler Serum Tetrasiklinler ò Direkt havayolu irritasyonu Kromolin Sigara duman² N- asetil sistein nhale steroidler ò Siklooksigenaz inhibisyonu Aspirin/ NSA D Asetaminofen ò Anaflaktoid mast h³cre degran³lasyonu Narkotik analjezikler yodlu radyokontras maddeler Lokal anestezikler Pankronyum brom³r Benzalkonyum klor³r ò Farmakolojik etki Beta blokerler Kolinerjik stim³lanlar Antikolinesterazlar Alfa-adrenerjik agonistler EDTA 34

15 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò ò Bilinmeyen mekanizmalar ACE inhibit rleri Antikolinerjikler Hidrokortizon Zinostatin Lozartan Dolafløm Yetersizliñi Bradikardi / AV Bloñu Var mø? ò Kolinerjik veya vagotonik ajanlar Karbamat insektisidler Dijital glikozidleri Organofosfatlar Fizostigmin ò Membran-depresan ajanlar Beta blokerler Siklik antidepresanlar Enkainid ve flekainid Kinidin Prokainamid Disopramid ò Sempatolitik ajanlar Beta blokerler Klonidin Opiatlar 35

16 ò A. G khan Akkan ò Diñerleri Fenilpropalamin ve di er alfa- adrenerjikler Kalsiyum antagonistleri Lityum Propoksifen QRS ïntervali Uzamøfl mø? ò Beta blokerler ò Siklik antidepresanlar ò Dijital glikozidleri (tam kalp blo u) ò Difenhidramid ò Enkainid ve flekainid ò Hiperkalemi ò Fenotiyazinler ò Propoksifen ò Kinidin ò Prokainamid ò Disopramid Taflikardi Var mø? ò Sempatomimetik ajanlar Amfetamin ve t³revleri Kafein Efedrin ve ps doefedrin Fensiklidin Teofilin ò Antikolinerjik ajanlar Amanita muscaria mantarlar² Antihistaminikler Atropin ve di er antikolinerjikler Fenotiyazinler 36

17 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Ventrik³ler Aritmi Var mø? ò Ventrik³ler taflikardi ve fibrilasyon Amfetaminler ve di er sempatomimetikler Aromatik hidrokarbon þ z³c³ler Kafein Kloral hidrat Klorlu / florlu hidrokarbon þ z³c³ler Kokain Siklik antidepresanlar Dijital glikozidler Flor Fenotiyazinler Teofilin ò QT uzamasø veya Torsades de Pointes Amiodaron Arsenik Sitrat Flor Organofosfat insektisidler Talyum Hipotansiyon Var mø? ò R latif Bradikardili Hipotansiyon ò Sempatolitik ajanlar ò Membran-depresan ò Diñerleri Beta blokerler ajanlar Barbit³ratlar Bretilyum Beta blokerler Kalsiyum antagonistleri Klonidin Siklik antidepresanlar Siyan³r Prazosin Enkainid/Flekainid Flor Metildopa Kinidin Organofosfatlar Hipotermi Prokainamid Karbamatlar Opiatlar Disopramid Sedatif-hipnotikler Rezerpin Propoksifen 37

18 ò A. G khan Akkan ò Taflikardili Hipotansiyon ò Søvø kaybø veya ò Periferik ven z veya interstisyel boflluña kaþøfl arteriyal dilatasyon Amotoksin iþeren mantarlar Beta- 2 uyar²c²lar Arsenik Kafein Kol isin Siklik antidepresanlar Bak²r s³lfat Hidralazin Hipertermi Hipertermi Demir Nitritler òng²rakl² y²lan zehiri Sodyum nitroprussiyat Sedatif-hipnotikler Fenotiyazinler Teofilin Hipertansiyon Var mø? ò Taflikardili Hipertansiyon ò Jeneralize sempatomimetikler Amfetamin ve t³revleri Kokain Efedrin Epinefrin Levodopa LSD MAO Marihuana Fensiklidin ò Antikolinerjik ajanlar Atropin ve di er antikolinerjikler Antihistaminikler Siklik antidepresanlar Fenotiyazinler ò Diñerleri Etanol yoksunlu u Hipnotik-sedatif yoksunlu u Nikotin (erken evre) Organofosfatlar (erken evre) ò Bradikardili veya AV Bloklu Hipertansiyon ò Klonidin ò Norepinefrin ò Ergot alkaloidleri ò Fenilefrin ò Metoksamin ò Fenilpropanamin 38

19 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò N rolojik Bozukluklar Koma ve Stupor Var mø? Genel SSS depresanlarø ò Antikolinerjikler ò Antihistaminikler ò Barbit³ratlar ò Siklik antidepresanlar ò Etanol ve di er alkoller ò Fenotiyazinler ò Sedatif-hipnotikler Sempatolitik ajanlar ò Klonidin ò Metil dopa ò Opiatlar ò Tetrahidrazolin ò Sel³ler hipoksi ò CO ò Siyan³r ò Methemoglobinemi Diñerleri veya bilinmeyen mekanizmalar ò Brom³r ò Dis³lfiram ò Hipoglisemikler ò Lityum ò Fensiklidin ò Fenilbutazon ò Salisilatlar Hipotermi Var mø? ò Barbit³ratlar ò Siklik antidepresanlar ò Etanol ve di er alkoller ò Hipoglisemikler ò Opiatlar ò Fenotiyazinler ò Sedatif- hipnotikler Hipertermi Var mø? Aflørø m³sk³ler aktivite, rijidite veya konv³lsiyonlar Amfetamin ve t³revleri Kokain Siklik antidepresanlar Siklik antidepresanlar Lityum MAO Artmøfl metabolizma høzø Dinitrofenol Pentaflorofenol Salisilatlar Tiroid hormonu Bozulmufl termoreg³lasyon Amoksapin Antikolinerjikler Antihistaminikler Siklik antidepresanlar Fenotiyazin ve Diñerleri Egzersize ba l² ²s² oku Malign hipertermi Metal buhar² ate i N roleptik malign sendrom Etanol yoksunlu u Hipnotik-sedatif yoksunlu u Fenisiklidin di er antipsikotikler 39

20 ò A. G khan Akkan Konvulsiyon Var mø? Sempatomimetikler Antidepresanlar Diñerleri ò Amfetamin ve ve antipsikotikler ò Antihistaminikler t³revleri ò Amoksapin ò Beta blokerler ò Kafein ò Siklik anti- ò Karbamazepin ò Kokain depresanlar ò Sel³ler hipoksi ò Fenisiklidin ò Haloperidol ò Klorlu hidrokarbon ò Fenilpropanamin ò Butirofenonlar þ z³c³ler ve ò Teofilin ò Loksapin insektisidler ò Fenotiyazinler ò Karbamatlar ò Organofosfatlar ò Flor ò Lityum ò Lokal anestezikler ò zoniazid ò Meperidin ò Salisilatlar Ajitasyon Var mø? Predominant Konf³zyon Predominant Ajitasyon veya Delirium veya Psikoz ò Amantadin ò Amfetamin ve t³revleri ò Antikolinerjikler ò Kafein ò Antihistaminikler ò Kokain ò CO ò LSD ò Simetidin ò Marihuana ò Dis³lfiram ò Fensiklidin ò Kur un ve di er a ²r metaller ò Fenilpropanamin ò Levodopa ò Prokain ò Lokal anestezikler ò Teofilin ò Lityum ò Salisilatlar ò Alkol/hipnotik yoksunlu u 40

21 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Diñer Komplikasyonlar Distoni, Diskinezi veya Rijitide Var mø? Distoni Diskinezi Rijitide ò Haloperidol ò Amfetaminler ò Karadul ò Butirofenonlar ò Antikolinerjikler r³mce i ²s²r² ² ò Fenotiyazinler ò Antihistaminikler ò Lityum ò Kafein ò Malign hipertermi ò Kokain ò Metakualon ò Siklik ò MAO antidepresanlar ò N roleptik ò Levodopa malign sendrom ò Lityum ò Fensiklidin ò Fensiklidin ò Striknin Rabdomiyoliz Var mø? Musk³ler hiperaktivite, Direkt h³cresel Diñer ve bilinmeyen rijitide ve konv³lsiyonlar toksisite mekanizmalar ò Amfetamin ve t³revleri ò Amatoksin ò Barbit³ratlar ò Kokain iþeren mantarlar ò Etanol ò Siklik antidepresanlar ò CO ò Sedatif-hipnotikler ò Lityum ò Kol isin ò Travma ò MAO ò Etilen glikol ò Ãe itli ajanlar²n ò Fensiklidin neden oldu u ò Striknin hipertermi ò Tetanoz ò Ãe itli ajanlar²n neden oldu u konv³lsiyonlar Allerji veya Anafilaksi Var mø? Anafilaktik reaksiyonlar Anafilaktoid reaksiyonlar Diñerleri (Ig- E aracølø) reaksiyonlar (Ig-E aracølø ò Egzersiz ò Antiserumlar (antiveninler) olmayanlar) ò S³lfidler ò Besinler (f²nd²k, bal²k, midye..vs) ò Asetil sistein ò Himenoptera ve di er ò Kan ³r³nleri b cek sokmalar² ò yotlu kontrast maddeler ò Allerjen imm³noterapi ekstreleri ò Opiatlar ò A ²lar ò T³bok³rarin 41

22 ò A. G khan Akkan Osmolar Aþøk Var mø? (Osmolar aþøk = Ílþ³len x Hesaplanan Osmolalite) ò Aseton ò Etanol ò Etil eter ò zopropil alkol ò Mannitol ò Metanol ò Propilen glikol ò Dializ yap²lmayan b brek yetmezli i Anyon Aþøñø Asidozu Var mø? [Anyon aþøñø = (Na + ).(Cl - ).(HCO3 - ) = 8-12 meq/l] ò Benzil alkol ò Hidrojen s³lf³r ò Beta adrenerjikler ò buprofen ò Kafein ò Demir ò CO ò zoniazid ò Siyan³r ò Metanol ò Etanol (ketoasidoz) ò Fenformin ò Etilen glikol ò Salisilatlar ò Eksojen organik ve mineral ò Konv³lsiyonlar asidler ò Teofilin ò Formaldehid Hipo/Hiperkalemi Var mø? Hipokalemi Hiperkalemi ò Baryum ò Alfe adrenerjikler ò Beta adrenerjikler ò ACE ò Kafein ò Beta blokerler ò Di³retikler (kronik) ò Dijital glikozidleri ò Epinefrin ò Flor ò Teofilin ò Lityum ò Toluen (kronik) ò Potasyum ò Renal yetmezlik ò Rabdomiyoliz 42

23 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Oftalmik Toksik Belirtiler Var mø? ò Miyozis Var mø? ò Antikolinesterazlar (K) ò Organofosfatlar (K) ò Barbit³ratlar (K) ò Kafein (K) ò MAO (Sl) ò Ergo t³revleri (Sl) ò Muskarin (K) ò Opioidler (K) ò Nikotin (K) ò Fizostigmin (K) ò Rezerpin (Sl) K: kolinerjik, Sl: sempatolitik ò Midriyazis Var mø? ò Alkol (Sm) ò Amfetamin (Sm) ò Antihistaminikler (A) ò Atropin (A) ò Botulinum toksini (A) ò Kloroform, CO (Sm) ò Kokain (Sm) ò Siyanid (A) ò LSD, Marihuana (A) ò Papaverin (A) ò Efedrin, Ps doefedrin (Sm) ò Trisiklik antidepresanlar (A) Sm: Sempatomimetik, A: Antikolinerjik 43

24 ò A. G khan Akkan ò Diñer Bazø Oftalmik Toksik Belirtiler Var mø? ò Diplopia Alkol Barbit³ratlar Kortikosteroidler Morfin Marihuana Kolistin Fenitoin Tetrasiklinler A vitamini ò Bulanøk g rme Antikolinerjikler Dijital Etanol Lityum CCl4 MAO Organofosforlar Trisiklik antidepresanlar ò Nistagmus Alkol Barbit³ratlar CO Etklovinol Morfin Fenitoin Salisilatlar Karbamazepin 44

25 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò ò Renk g rme bozukluñu CO Dijital buprofen Marihuana T³t³n Nalidiksik asid ò Korneal birikim Amodiakin Klorokin D vit. B brek Bozukluklarø Ps do Renal Yetmezlik ò Kortikosteroidler ò Trimetoprim ò Simetidin Hemodinamik Renal Yetmezlik ò NSA D ò ACE inhibit rleri Renal Vaskulitis ve Trombozis ò Mitomisin C ò Metamfetaminler Glomer³ler Hastaløk ò Nefrotik Sendrom ò Alt²n ò NSA D 45

26 ò A. G khan Akkan ò Glomer³lonefrit ò Hidralazin ò Sitokin tedavisi T³b³ler Epitelyal H³cre Hasarø ò Ozmotik Nefrozis ò Mannitol ò ntraven z imm³noglob³lin ò Akut T³b³ler Nekroz ò Aminoglikozid antibiyotikler ò Radyografik kontras maddeler ò Asetaminofen ò Amfoterisin B ò Sisplatin ò Streptozosin ïnterstisyel Nefrit ò Akut Allerjik ò Metisilin ò NSA D ò Kronik ò Siklosporin ò Lityum ò Papiller Nekroz ò Kombine fenasetin, aspirin ve kafein preparatlar² 46

27 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Karaciñer Bozukluklarø Karaciñer Yetmezliñi Var mø? ò Asetaminofen ò Amanita phalloides mantarlar² ò Aromatik hidrokarbonlar ò Arsenik ò Karbontetraklor³r ve di er klorlu hidrokarbonlar ò Bak²r ò Etanol (kronik) ò Halotan ò nsektisidler (klorlu) ò Demir ò Fosfor ò Talyum Hematolojik Bozukluklar Methemoglobinizan Zehirler ò Amil nitrit ve nitrit ò Bizmut nitrat ò Ferri siyan³r ò Nitrofenol ò Nitrotoluen ò Rezorsinol ò S³lfamidler ò Toluidin Eritrositler zerine Etkili Zehirler ò G-6-F-D Eksikliñinde Anemi Oluflturanlar ò Aminopirin ò Nitrofuranlar ò Primakin ò PAS ò Antipirin ò S³lfamidler ò K vitamini ò S³lfonlar 47

28 ò A. G khan Akkan ò Eritroblastik Anemi Yapanlar ò Kloramfenikol ò Tiamfenikol ò Amfoterisin B ò Akut alkol zehirlenmesi ò Megaloblastik Anemi Yapanlar ò Antifolik antikanser ilaþlar (Metotreksat) ò Primetamin ò Eritrositlere Direkt Etki ile Hemoliz Yapanlar ò Parenteral su injeksiyonu ò Arsenikli hidrojen ò Metildopa ò Naftelen (insektisid) ò Y²lan ve r³mcek zehirleri Trombositler zerine Etkili ïlaþlar ò ïmm³no-allerjik ò Toksik ò Bilinmeyen mekanizmalarla mekanizmalarla mekanizmalarla Amfetamin Alt²n tuzlar² yod zoniazid Fenilbutazon Ístrojenler Difenhidramin Kloramfenikol Penisilin Klorokin Kol isin ns³lin Aspirin Parasetamol Barbit³ratlar Tetrasiklinler Kinin Eritromisin Metildopa Streptomisin Tolbutamid Prokain Heparin 48

29 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò L kositlere Etkili ïlaþlar ò Sitotoksik ò ïmm³no-allerjik ò Bilinmeyen mekanizmalarla mekanizmalarla mekanizmalarla Antikanser ilaþlar Noramidopirin Antitiroid ilaþlar Fenotiyazinler S³lfonamidler Dapson Kloramfenikol Klorpropamid Etos³ksimid Novobiosin Tolbutamid Fenobarbital Kol isin Kinidin Metildopa Radyasyon Prokainamid Hidroklorotiyazid Fenilbutazon mipramin Penisilamin TOKSïKOLOJïK TARAMA ïle TESPïT EDïLEBïLïR ïlaãlar Kanda Aranabilecek ïlaþlar Alkoller Etanol Aseton zopropil alkol Metanol Etanol Metanol Antikonv³lsanlar Karbamazepin Fenobarbital Fenitoin Valproat Et s³ksimid 49

30 ò A. G khan Akkan Analjezikler Asetaminofen Salisilatlar Sedatif-Hipnotikler Barbit³ratlar Klordiazepoksid Karizopradol Diazepam Etklorvinol Glutetimid Meprobamat Metakualon ïdrar ve Gastrik ïþerikte Aranabilecek ïlaþlar Alkoller Etanol Metanol Antikonv³lsanlar Karbamazepin Fenobarbital Fenitoin Analjezikler Asetaminofen Salisilatlar 50

31 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò Sedatif-Hipnotikler Barbit³ratlar Benzodiazepinler Antihistaminikler Klorfeniramin Difenhidramin Stim³lanlar Amfetaminler Kokain Opiatlar Morfin Kodein Meperidin Metadon Fenotiazinler Klorpramazin Tioridazin Trisiklik Antidepresanlar Amitriptilin Doksepin 51

32 ò A. G khan Akkan SIK ZEHïRLENMEYE NEDEN OLAN ïlaãlar / KïMYASALLAR VE ANTïDOTLARI ïlaþ/kimyasal Antidot Eriflkin Dozajø* Notlar Asetaminofen N-asetil sistein 140 mg/kg bafllangøþ dozundan sonra 4 saat arayla 70 mg/kg x 17 doz 16 saat iþinde en etkilidir Arsenik / Altøn/ Cøva BAL (British antilewisite)= Dimerkaprol En køsa s³rede 5 mg/kg (i.m.) Yañ iþindeki 1 ml BAL, 100 mg dimerkaprol, 210 mg benzil benzoat ve 680 mg yerføstøñø yañø iþerir. Bu bileflim stabik, nontoksik, atølabilir siklik bir bileflik oluflturur. Atropin Fizostigmin (Eserin) Bafllangøþ dozu ml, i.v. Konv³lsiyon ve bradikardi oluflturabilir. Beta blokerler Glukagon 1 mg/ml ampul, bafllangøþta 5-10 mg, i.v. Siklik AMP sentezini uyarør, miyokardøn kasølabilirliñini arttørør. Kalsiyum kanal blokerleri Karbon monoksid (CO) Kalsiyum Oksijen Bafllangøþ dozu: 1 mgæa kadar (10 ml) i.v. %10 kalsiyum klor³r 2 dakikada bir ampul inhalasyonu 3 dakikada 10 ml, %3Æl³k sol³syon, i.v. Ãocuklarda bafllangøþta 0.33 ml/kg. %25Ælik sol³syon- 50 ml (i.v.) 10 dakikada; þocuklar iþin 1.65 ml/kg. Her ampul 1 g veya 10 ml kalsiyum klor³r iþerir. Her mlæde 100 mg kalsiyum klor³r veya 1.4 meq kalsiyum vardør. Methemoglabin- siyan³r kompleksi hipotansiyona neden olur. Bu dozaj normal hemoglobin iþindir. Zararsøz sodyum tiyosiyanat oluflur. Siyan³r Amil nitrit, sonra Bafllangøþta glukoz sol³syonunda %100 etanolden 1 ml/kg, etanol³ %10Æa dil³e et, kan d³zeyini 100 mg/dlæde tut. Alkol dehidrogenaz iþin yarøflør, formik asid ve okzalat oluflumunu nler. Etilen glikol/ Metil alkol Sodyum nitrit Bafllangøþ dozu: 1 gæø aflmayacak flekilde mg/ kg (i.m.); 15 mg/ kg/ saat (i.v.) Deferroksamin mesilat, atølabilir ferroksamin kompleksi oluflturur. Demir Sodyum tiyos³lfat Bir saatte 250 ml %5ælik dekstroz iþinde 1 ampul. 5 mlælik ampulde %20Ælik sol³syon (i.v.). %3Æl³kten daha aza dil³e et. Kurflun kalsiyumun yerini alør. 52

33 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ò ïlaþ/kimyasal Antidot Eriflkin Dozajø* Notlar Kurflun Kalsiyum disodyum edetat Bafllangøþ dozu: 1 gæø aflmayacak flekilde mg/ kg (i.m.); 15 mg/ kg/ saat (i.v.) 5 mlælik ampulde %20Ælik sol³syon (i.v.). %3Æl³kten daha aza dil³e et. Kurflun kalsiyumun yerini alør. Nitritler Metilen mavisi Bir saatte 250 ml %5ælik dekstroz iþinde 1 ampul. Methemoglobinemi iþin søkløkla exchange- transf³zyon gerekir. Opiatlar Nalokson 5 dakikada %1Ælik sol³syondan 0.2 ml/kg (i.v.). Nalokson solunum depresyonu yapmaz. Organofosfatlar Atropin mg (i.v.) 0.01 mg/ kg, i.v. þocuklarda. Fizyolojik: Asetil kolini bloke eder. Kritik durumlarda 15 dakikada bir 5 mgæa þøkølabilir. Pralidoksim (2- PAM klor³r) Bafllangøþ dozu: mg (i.v.) Ãocuklarda bafllangøþta 0.05 mg/ kg (i.v.) Bafllangøþ dozu: 1 mg (i.v.), Ãocuk: mg/ kg (i.v.). Spesifik: Alkil fosfat- kolinesteraz bañønø kørar. Kritik durumlarda eriflkin hastada saatte bir 500 mgæa þøkølabilir. *Yukarødaki dozlarøn spesifik klinik koflullara g re d³zenlenmesi gerekebilir. KAYNAKLAR 1. Curtis D. Klaassen, Mary O. Amdur and John Doull. Casarett and DoullÆs Toxicology, The Basic Science of Poisons. 3th Ed. Macmillan Publishing Company, smet D kmeci. Toksikoloji, Zehirlenmelerde Tan² ve Tedavi. 3. Bask², Nobel T²p Kitapevi, O uz Kayaalp. Rasyonel Tedavi Y n³nden T²bbi Farmakoloji, 1. Cilt, 9. Bask², Hacettepe YAÌ, Kent R Olson. Poisoning and Drug Overdose. 1th. Ed. Appleton and Lange, Lester M. Haddad and James F. Winchester. Poisoning and Drug Overdose. 2th. Ed. W.B. Sauders Com ace.orst.edu/info/extoxnet bio.hw.ac.uk/edintox Barbara G. Wells, Joseph T. Dipiro, Terry L. Schwinghammer, Cynthia W. Hamilton. Pharmacotherapy Handbook, 2th Ed. Mc Graw- Hill,

AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM

AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 145-166 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Doç. Dr. A. Gökhan Akkan Zehir,

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi VİTAL BULGULAR Nabız Kan basıncı Solunum Oksijen satürasyonu Vücut sıcaklığı NABIZ BRADİKARDİ TAŞİKARDİ BRADİKARDİ

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ İÇİNDEKiLER Önsöz...,... v BÖLÜM I TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toksikoloji de Temel Kavramlar...2 Toksikoloji'nin alt birimleri...2 Zehir ve Toksik

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş Zehirlenme, yaşayan bir organizmanın canlılık fonksiyonlarını etkileyen bir kimyasala maruz

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar)

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Doç.Dr.Orhan ÇINAR GATA Acil Tıp AD. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2014 Sunum Planı Tanım ve amaç Olgular Sempatomimetik Sendrom Antikolinerjik Sendrom Kolinerjik

Detaylı

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus (1493-1541) Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri Yaşamsal bulguların değerlendirilmesi- TYD Bilinç durumunun

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sunumu Hazırlayan Son Güncellenme Tarihi: Şubat 2011 Olgu 1 29 yaşında kadın

Detaylı

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Son

Detaylı

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 109-139 Zehirlenmeler Uz. Dr. Oktay Demirk ran Zehirlenmenin tarihi insanlık

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Dr. Yeşim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Tarihçe Toksikoloji, Yunanca ok atılmasında kullanılan yayı işaret eden toxon kelimesinden köken

Detaylı

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Amaç ve Plan Zehirlenme hastalarının acil servis bakımında toksidromları nasıl

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kadirli Devlet Hastanesinde acil servise başvuran zehirlenme vakalarının Zehirlenmiş hastaya yaklaşımda izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi

Detaylı

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri 1 Zehirlenmeler Zehirlenmelerle karşılaşma ihtimali sık (acil başvurularının % 1 i), ama mortalite aynı sıklıkta değil. 40 yaş altındaki bireylerde kardiyak arreste yol açması nedeniyle önemli Uzun dönem

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI 1. AMAÇ: Laboratuvarda testlerin çalışmaları sonucunda panik değerler ortaya çıktığı zaman, çalışan personelin

Detaylı

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol İlaç Etkileşmeleri Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol Farmasötik etkileşme (Geçimsizlik) Vücut dışında: Şelasyon, sorpsiyon, vb Tiyopental + süksinilkolin (aynı enjektörde çökelirler) Beta-laktam

Detaylı

AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme:

AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme: AMAÇ Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar Doç. Dr. Cem OKTAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Hekimlik pratiğimize zehirlenme olgusunu katmak Hastaları tanımak ve

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI TOKSİKOLOJİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Dikmen DÖKMECİ 2006-2008 YILLARI ARASINDA EDİRNE

Detaylı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı İlaç Alerjisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Konuşma planı İlaç alerjisi için kriterler İlaç alerjisi tipleri Belli tiplerde

Detaylı

ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER

ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 167-173 ZEH RLENMELERDE TEMEL TEDAV LKELER Prof. Dr. Hüseyin Öz Gerçekten çok a r olmasalar

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİSTE ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM TALİMATI DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO:

Detaylı

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ 03.05.2017 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN, APAP) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid konjugasyonu

Detaylı

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI Doç. Dr. Hatice MERT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Zehirlenme Toksik veya toksik

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Öğrenim Hedefleri Sedatif hipnotikler nelerdir? Sedatif hipnotik aşırı alımlarında ortak görünüm Genel tedavi prensipleri Özel tedaviler

Detaylı

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 10 Mayıs 2016 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid

Detaylı

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ayşe Pınar Yamantürk Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Osmangazi

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg Amantadin sülfat Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme

Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme Alkol ve Madde Kullanımında Zehirlenme Prof. Dr. Hakan Coşkunol Ege Üniversitesi BATI ENSTİTÜSÜ Alkol ve Madde Kullanım Biçimleri Nelerdir? Kullanmama Sosyal Kullanım Rekreasyonel Kullanım Riskli Kullanım

Detaylı

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş O Bilinç değişikliği ile gelen her hastanın

Detaylı

Toksidromlar ve laç Zehirlenmeleri - II

Toksidromlar ve laç Zehirlenmeleri - II .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 55-80 Toksidromlar ve laç Zehirlenmeleri - II Prof. Dr. A. Gökhan Akkan Bu bölümde vücudun

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Dr. Ş Remzi Erdem B.Ü.T.F.- Tıbbi Farmakoloji Ab.D. 06 Mart 2014-Adana Zehir ve İlaç? Bütün maddeler zehirdir; zehir olmayan tek bir madde yoktur. İlacı zehirden

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ 1 Trisiklik Antidepresanlar (TCA) 1950 de keşfedilmiş 1980 sonlarına kadar bir çok psikiyatrik hastalıkta

Detaylı

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri İlaç Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri Prof. Dr. Sibel ÜLKER GÖKSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ABD de ilaç kullanımına ilişkin morbidite ve mortalite

Detaylı

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Toksikolojik Tarama Testleri Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Sunu planı Giriş Genel bilgiler Testler ne için istenir? Testler nelerdir? Sorunlar? Literatür.. 01.06.2016 2 Giriş Zehir,

Detaylı

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paracelsus (1493-1541) Grandfather of Toxicology "All things are poison and

Detaylı

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk Olgu 51 yaşında, erkek çiftçi. Göğüs ağrısı, terleme, bulantı ile başvuruyor. Akşam kırda topladığı mantarlardan yemiş, çorba ve bir kadeh rakı içmiş 1 saat sonra bulantı ve çarpıntı şikayetleri başlamış

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri ATOK Ankara Aralık/2013 2 Zehirlenmelerinin tanınması

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Dr.M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak Antihistaminler Antialerjik preparatlar dışında soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının

Detaylı

Vitaller ; Kan gazı;

Vitaller ; Kan gazı; 48 yaşında bayan hasta 112 tarafından acil servise getiriliyor. Hasta evde koma halinde ve siyanotik olarak bulunmuş. Vitaller ; Kan basıncı: 70 mmhg Nabız: 100 /dk Ateş: 36,2 Baş-boyun: unikterik, siyanotik,

Detaylı

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler Olgu İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Acil Tıp A.D. 38 yaşında erkek hasta tonik klonik nöbet sebebiyle acil servise getiriliyor. Hasta değişik bir koku var

Detaylı

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik bulgular Yönetim/tedavi EPIDEMIYOLOJI İlk organofosfat 1854 yılında üretilmiştir

Detaylı

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ GİRİŞ BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ MI Anjina Aritmi Obstrüktif kardiyomyopati Diastolik disfonksiyon Migren Tirotoksikoz Anksiyete Tremor Glokom Hipertansiyon Mehmet AYRANCI Fırat Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri ALKOL ZEHİRLENMELERİ Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri SUNU DÜZENİ BÖLÜM I ETANOL İZOPROPİL ALKOL BÖLÜM II METİL ALKOL ETİLEN GLİKOL BÖLÜM

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ZEHİRLENMELER Ulusal Zehir Merkezine bildirilen beş yıllık 78679 zehirlenme vakasının 44444 (%56) ü çocukluk çağı zehirlenmeleri (2006)

Detaylı

Analitik Toksikoloji Sonuçlar larının Yorumlanması Ayşe Pınar Yamantürk-Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 27-30 Nisan 2010, İZMİR

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir fonksiyonuna zarar

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARININ ÖZGÜN SORUNLARI I- Solunum yetersizliği ve sepsis gibi medikal yoğun bakım ünitelerinde sık görülen olayların prognozunun

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM 1 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ZEHİRLENME OLGULARINA GENEL YAKLAŞIM Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Birimi Zehirlenme olgularında bir çok durumda öykü, fizik muayene

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer CERAN İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI ALKOL YOKSUNLUK SENDROMU OPİAT YOKSUNLUĞU

Detaylı

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Efexor Tablet (Venlafaksin 37.5 mg) FORMÜL Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel

Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yrd.Doç.Dr.Abdulmenap Güzel Zehir ve zehirlenme nedir? Hangi durumlarda hastanın zehirlendiğinden şüphelenilmelidir? Akut dönemde zehirlenme

Detaylı

ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER. Doç. Dr. Suat Zengin

ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER. Doç. Dr. Suat Zengin ALKOL VE HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENMELER Doç. Dr. Suat Zengin ALKOL Alkoller; karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad. ETENOL İZOPROPANOL METANOL ETİLEN

Detaylı

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi.

SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. SPİNALDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Elif Başaran Gündoğdu. Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı

Detaylı

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ Doç.Dr. Tarık Ocak İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Eğitim Kliniği 45.İKYD Eğitimi 12-13 Aralık

Detaylı

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri

Detaylı

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ ATİDEPRESA İLAÇLARLAR Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ Depresyon, en yaygın olarak görülen psikiyatrik bozukluklardandır. İnsanların % 15 i yaşamlarının belli bir süresinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Parasetamol 500 mg Kodein fosfat 10 mg Kafein 30 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DEPRENİL 50 mg Tablet DEPRENİL 50 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Amidon, laktoz, jelatin, talk, magnezyum

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Zehirlenmelere Genel Yaklaşım TARİHÇE İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı olanları besin zararlı olanları ise zehir diye tanımlamışlardır.

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ UYGULAMALARI Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ ARA ZEHİRLENMELERDE GENEL YAKLAŞIM Kardiopulmoner destek Mide yıkama Aktif kömür uygulaması Spesifik

Detaylı

Nöroleptik Malign ve. Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş

Nöroleptik Malign ve. Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş Nöroleptik Malign ve Serotonerjik Sendrom Dr. Mehmet OKUMUŞ KSÜTF Acil Tıp AD. Kahramanmaraş Nöroleptik Maling Sendrom (NMS) Ateş Müsküler rijidite, Bilinç değişikliği Otonomik disfonksiyon Nöroleptik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

BRONKAR-A ŞURUP. Klorfeniramin maleat, H1 reseptörlerini bloke ederek histaminin fizyolojik etkilerini antagonize eder.

BRONKAR-A ŞURUP. Klorfeniramin maleat, H1 reseptörlerini bloke ederek histaminin fizyolojik etkilerini antagonize eder. BRONKAR-A ŞURUP FORMÜLÜ Her 5 ml şurup; etken madde olarak 2 mg Klorfeniramin Maleat, 10 mg Dekstrometorfan HBr ve 30 mg Psödoefedrin HCl, koruyucu olarak sodyum benzoat, tatlandırıcı olarak ise sodyum

Detaylı

Miksödem Koması ve Tiroid Fırtınası. Yrd. Doç. Dr. H. Ufuk AKDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Samsun

Miksödem Koması ve Tiroid Fırtınası. Yrd. Doç. Dr. H. Ufuk AKDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Samsun Miksödem Koması ve Tiroid Fırtınası Yrd. Doç. Dr. H. Ufuk AKDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Samsun Hipotiroidizm Tiroid hormonlarının üretiminde yetersizlik Metabolizma

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Farmakodinamik Etkileşmeler

Farmakodinamik Etkileşmeler İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Bir ilacın diğerinin etkisini kalitatif ve/veya kantitatif bakımdan değiştirmesine ilaç etkileşmesi (veya ilaç-ilaç etkileşmesi) denir. Bir ilaç diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı