T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr Kemal KİRAZ

3 Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Tevfik DOĞAN

4 SUNUŞ: Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulan Teknik Hizmetler Birimi tarafından Sekreterliğimize bağlı kurumların hastane bilgi yönetim sistemleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda işleyiş, gelir-gider ve karzarar durumlarının tespiti ile ilgili ön çalışma tamamlanarak Hastane Değerlendirme Rehberi adı altında bir kitapçık hazırlanmıştır. Bu çalışma doğrultusunda kurumlarımız incelenmiş, görülen eksikliklerle ilgili raporlar düzenlenerek kurumlarımıza iletilmiş ve gerekli düzeltmeleri yapmaları istenmiştir. Ayrıca yapılan çalışma ile 2014 yılı ile ilgili Genel Sekreterlik olarak bağlı kurumlar ile entegre bir işleyişin alt yapı çalışması da çıkartılmıştır Sağlık Uygulama Tebliği SUT yayınlandıktan sonra tüm kurumlarımızın işleyişini en iyi şekilde yönetebilmek ve yapılan çalışmaların en etkin şekilde muhasebeleştirilmesi amacı ile SUT Değerlendirme Rehberi hazırlanmıştır. Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Tevfik DOĞAN

5 SUT DEGERLENDİRME REHBERİ

6 Kullanım Kılavuzu SUT Değerle ndirm e Rehberi eğitim, bilgilendirme ve uygulamayı birlikte y apm ayı sağlayan bir r ehbe rdir yılı Sağlık Uygulama Tebliği esaslarını ve Medula Kriterlerini baz alarak hazırlanmıştır. Re hberde sor ular sor ulm uştur. Sor ulara verilen e vet/hayır c evabına göre değerlendirm e yapılmaktadır. Örne ğin; 16. Maddede yer ala n Kan ve Kan Bileşenleri kullanılan hastalar ın epikrizlerinde kaç adet kullanıldığı ve ünite numaraları göster iliyor m u? sorusuna ve rile n eve t/hayır cevabını değerle ndirelim. Ce vap hayır ise: Kayıp vardır ve tedbir alınm ası gere km ekte dir, Cevap evet ise: Adet bilgisi kontrol e dilere k faturalandırılmalıdır. Hastane Değ erlendir me Re hber i nin kullanımı ile Adana Numune Eğitim Araştırm a Hastanesi nin fatur a tahakkuk tutar ı Tl de n Tl ye çıkmıştır. SUT Değer lendirm e Rehberinin uygulanması ile fatura taha kkuk m iktarının Tl ye çıkm ası am açlanm aktadır.

7 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No GENEL HÜKÜMLER 1 İntravenöz ilaç infüzyonu hizmeti ilaç kullanılmadan fatura edilebiliyor mu? 2Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması hizmeti tek başına hasta kartına işlenip fatura edilebiliyor mu? 3 İntravenöz enjeksiyon ile birlikte damaryolu açılması hizmeti fatura edilebiliyor mu? 4 Kist ponksiyonu işlemi yapılması durumunda diğer cerrahi ve biyopsi uygulamaları ayrıca fatura edilebiliyor mu? 5 Nebülizatör ile ilaç uygulamasında işlem endikasyonu doğruluğu ve SUT a göre ilaç doz aşımı kontrolü yapılabiliyor mu? 6 Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik hizmetinde hizmetin epikrize yazılması ve en fazla 16 saatlik ödeme kontrolü yapılıyor mu? 7 Özelikli malzemeler hastaya kullanılmaları halinde, ameliyat notunda UBB kodlarıyla birlikte yer almaktamıdır? (EK 3 ve listeleri) 8 Uzmanlık Dallarına göre hizmet kısıtlaması yapılabiliyor mu? 9 Hastanın tedavi aşamasında başka hastaneye sevk edilmesi durumunda faturalandırma tutarı nasıl hesaplanmaktadır? 10 Muayenesi yapılıp herhangi bir tetkik için randevu verilen hastaya randevu günü ayaktan başvuru başına ödeme yöntemi uygulananıyor mu? 11 Sintigrafi ile beraber SPECT yapılması işleminde endikasyon belirtiliyor mu? 12 Cerrahi müdahalelerde biyopsi alınmış veya parça çıkarılmışsa patoloji rapoları hazırlanıp epikrizlere yansıtılmaktamıdır? 13 TPN tedavisinde endikasyon (ek ICD kodu, hipoalbuminemi,vs) belirtiliyor mu? 14 Günübirlik vakalar için kullanılan ilaçlar hastaneden temin edilebiliyor mu? 15 SEDO-Analjezi hizmeti genel anestezi ile birlikte fatura edilebiliyor mu? 16 Kan ve Kan Bileşenleri kullanılan hastaların epikrizlerinde kaç adet kullanıldığı ve ünite numaraları gösteriliyor mu? 17 Yatan ve günübirlik hastalarda epikriz ayrıntılarında özellikli durumlar ve malzemeler yer almaktamıdır? 18 Ameliyat öncesi hazırlıklarda rutin tetkiklerin fazla ve gereksiz istemlerinde endikasyon bilgisi epikrizde yer almaktamıdır? 19 İnfüzyon kemoterapilerinde ( ve ) günlük fatura limiti uygulanıyor mu? 20 İnfüzyon kemoterapileri ( ve ) ile IV Enjeksiyon ve İntravenöz ilaç infüzyonu faturalandırılıyor mu? 21 Ameliyatlar branşlara göre işleniyor mu? (Örn.Sezeryan K.Doğum Uzmanlarınca Yapılabilmesi vs.) Ayaktan başvurularda Ek-2A-2 listesinde yer alan tetkikler(insülin-sth testi,anaerob kültür,protein C,rutin EEG,ter testi,özefagografi,mr, vs.) 22 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 23 İdrar kültürlerinde üreme olup olmadığına bağlı olarak faturalandırma yapılabiliyor mu?(ek olarak bakteri tanımlanması ve antibiyogram) Ayaktan başvurularda aynı gün SUT eki Ek-2B listesinde yeralan bir hizmetin yatarak tedavi kapsamında verilmesi durumunda 24 ayaktan tedavi de hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilebiliyor mu? 25 Başka bir sağlık kurum ya da kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyon/pansumanları fatura edilebiliyor mu? 26 Öntanı/tanısı medula da "onkolojik tedavi" olarak kaydedilen hastalıklar ile ilişkili tüm hizmetler "hizmet başına ödeme yöntemi" ile fatura edilebiliyor mu? 27 Evde sağlık hizmetleri bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç listeleri esas alınarak fatura edilebiliyor mu? Hizmet başına ödeme yönteminde aynı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 28 sonraki işlemlerin ayrı ayrı %30' u olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? Hizmet başına ödeme yönteminde ayrı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 29 sonraki işlemlerin ayrı ayrı %50' si olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? 30 Üstteki iki maddede bahsedilen işlemlerin farklı uzmanlık dallarında yapılması halinde işlem puanlarına 25 puan eklenerek fatura düzenlenebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde aynı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 31 sonraki işlemlerin kendi puanın %25' i olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde ayrı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 32 sonraki işlemlerin kendi puanın %50' si olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? 33 Tanıya dayalı ödeme yönteminde girşime ek olarak muayene/konsültasyon, kan ürünleri ve sarf malzemeleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 34 Tanıya dayalı ödeme yönteminde işlem gruplarına göre süresinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak işlemin yapıldığı tarih baz alınmaktamıdır? Tanıya dayalı ödeme yönteminde işlem gruplarına göre işlemin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan sürenin dolması halinde verilen hizmetler ayrıca 35 fatura edilebiliyor mu? 36 Tanıya dayalı işlem kapsamında olan, ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin bedelleri hastadan alınmaktamıdır? 1

8 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 37 Tanıya dayalı işlem kapsamında herhangi bir sebeple yapılamayan ve/veya yarım kalan işlemlerde o zamana kadar verilen hizmetler SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem bedelleri, %10 indirimli olarak fatura edilebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde hasta taburcu olduktan sonra 10 gün içinde aynı branştaki başvurularında yapılan biyokimyasal, bakteriyolojik, 38 hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında hastada komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetleri %10 indirimli 39 olarak hizmet başına ödeme yöntemiyle fatura edilebiliyor mu? Tanı veya tedaviye yönelik işlemler kapsamında tedavisi yapılan hastanın eşlik eden hastalıkları (hemofili,maligniteler,romatolojik hastalıklar vb) 40 nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilebiliyor mu? 41 Laboratuvar testlerinde kullanılan tıbbi malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 42 Demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzemeleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 43 Yara bakım ürünlerinde ayaktan ve yatan hastalarda sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 44 Trafik kazası ve kazaya ait tedavinin devamı niteliğinde olan tedavilerde 6 ay süreye uyulmaktamıdır? AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 45 Bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 46 SUT (2).a,b,c,ç maddelerindeki haller dışında kalan kemik içi implantlar fatura edilebiliyor mu? 47 Ağız ve çene travmaları hariç olmak üzere hareketli ve sabit protezler 4 yıl içinde ikinci kez fatura edilebiliyor mu? yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa fatura edilebilmektemidir? 49 Detertraj işlemi 180 günden önce ikinci kez fatura edilebiliyor mu? 50 Sert doku greftleme işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 51 Kök ucu rezeksiyon işleminde dolgu ayrıca fatura edilebiliyor mu? 52 Yeni doğanda preoperatif aparey işleminde veren ayrıca fatura edilebiliyor mu? 53 Prefabrike kron işleminde malzeme ayrıca fatura edilebiliyor mu? 54 Onley işleminde laboratuar ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 55 Kanal tedavilerinde(402150, , ) üst dolgu ayrıca fatura edilebiliyor mu? EK-2/Ç Listesinde yer alan işlemler genel anestezi ile yapılabiliyor mu? 56 yapılıyorsa işlem ücretinin % 30 u anestezi ücreti olarak fatura edilebiliyor mu? Aynı diş için aynı seansta "gömülü diş çekimi,kemik-mukoza retansiyonlu" işlemi ile birlikte "kanama müdahalesi" işlemi yapılabiliyor mu? 57 yapılıyorsa fatura edilebiliyor mu? "Yer tutucu-sabit ve hareketli" işlemlerinde hastane teknisyeni tarafından mı yapılmakta dışardan hizmet alımı yoluyla mı temin edilebiliyor mu? 58 Faturalama nasıl yapılmaktadır? 59 Ayaktan/Yatan hastalarda kanama durdurucu ajanların kullanımı epikriz raporunda/ameliyat notunda belirtilmektemidir? 60 EK-2/Ç Listesinin 5. Ve 6. Bölümlerinde yer alan işlemlerde kullanılan greftler ve membranlar için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 61 EK-2/Ç Listesinin 5. Ve 6. Bölümlerinde yer alan işlemlerde; yatak, laboratuar, ileri tetkik,ilaç,plak,şant ve protez işlemleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 62 Protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları ayrıca fatura edilebiliyor mu? FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON 63 Fizik tedavi hizmetleri için SUT un F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? 64 Fizik tedavi programına alınmasına karar verilen hastaya tedaviye başlanmadan önce sağlık kurulu raporu çıkarılarak, meduladan onay alınmaktamıdır? 65 Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla kaç sağlık raporu düzenlenmektedir? SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere Bir hasta için son bir yıl içinde; 66 aynı bölgeden kaç seans, iki farklı vücut bölgesinden kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi fatura edilmektedir? 67 Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanılmaktamıdır?15 günü geçmesi halinde yeni sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? Hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde 7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon başlığı altında yer alan Değerlendirmeler 68 alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde nasıl fatura edilmektedir? 2

9 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 69 EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç tedaviye başlanıldıktan sonra 5 işgününden fazla ara verilmektemidir?verilmesi halinde sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? 70 Yatarak tedavilerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi), nasıl fatura edilmektedir? 71 ESWT işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte yapılabiliyor mu?yapılıyorsa nasıl fatura edilmektedir? SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda 30 seans üzeri tedavi verilmektemidir? 72 Veriliyorsa SUT un F-1(1)b bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 73 ESWT tedavisi," epin calcanei, plantar fasiit, epikondilit ve kalsifik tendinit" tanıları dışında ki diğer tanılar içinde uygulanmaktamıdır? 74 "Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işleminde tanı ayrımı yapılabiliyor mu? 75 "Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte yapılabiliyor mu?yapılıyorsa nasıl fatura edilmektedir? Bir hasta için bir yılda en fazla kaç seans" robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işlemi yapılmaktadır? 76 Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla kaç hasta faturalandırılmaktadır? 77 Hastanın trafik kazasıyla ilgili gerekli görülen fizik tedavi süre/ bölge/seans hesaplamalarında trafik kazasıyla ilgili olmayan fizik tedavi süre/seans/bölge dikkate alınmaktamıdır? 78 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin faturalandırılmasında SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan tanı grupları dikkate alınmaktamıdır? SUT eki EK-2/C tanıya dayalı işlem puan listesi ile eşleştirme yapılabiliyor mu? DİYALİZ HİZMETLERİ 79 "Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi" ve "Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi" işlemleri ile birlikte kateter ayrıca fatura edilebiliyor mu? "Ev hemodiyalizi" hizmetinde yapılması zorunlu tetkikler, 80 kullanılan her türlü serum ve seans sırasında gelişen komplikasyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 81 Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği tanılarında uzman hekim raporu düzenlenebiliyor mu? 82 Akut Böbrek Yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavisi verilmektemidir? Veriliyorsa nasıl fatura edilmektedir? Böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve plazmaferez giderleri ile 83 bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer tedaviler nasıl faturalandırlır? 84 Ayaktan Periton Diyalizi cihaz bedelleri ve cihaza ait bakım, onarım ve yedek parçalarının bedelleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 85 Hastanın son raporunda ön görülen seans sayısının sürekli arttırılması gerektiği durumda ilave rapor düzenlenebiliyor mu? 86 Hastaya yapılan her hizmet, kullanılan ilaç/malzeme ve müdahele hemodiyaliz takip formuna kayıt edilebiliyor mu? 87 Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz tedavisi için uzman hekim raporları kayıt edilebiliyor mu? 88 Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda izleme bedeli erişkin/çocuk durumuna göre uygulanmaktamıdır? Aletli periton diyalizi değişim sıvısı raporda periton boşluğu hacmi için uygun solüsyonun maksimum miktarı hacim olarak mililitre cinsinden belirtilerek yazılıp 89 bedeli alınmaktamıdır? 90 Aletsiz periton diyaliz uygulamaları için ödenelin maximum torbaya göre seans düzenlenmesi yapılabiliyor mu? RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI "Psikiyatrik hasta günlük tedavisi" grup hizmetlerinde aile görüşmeleri,tıbbi işlem ve girişimlerde kullanılan ilaçlar, 91 Tedavi amaçlı yapılan işlemlere ait komplikasyonların harcamaları gibi hizmetler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 92 Hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve operasyon çıkması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 93 Psikiyatri hizmetlerinde tanı-grup eşleştirmesi yapılabiliyor mu? 94 Uzun süreli yatışlarda hastanın tanısına bakılmaksızın kaçıncı günden sonra hangi grup üzerinden faturalandırma yapılır? 95 "Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri" işlemi F20-F29 arasında olan tanılarda hangi şartlar sağlanırsa fatura edilebilir? 96 SUT ek-2b listesinde yer alan psikiyatri hizmetlerinin faturalandırılmasında ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin varlığı kontrolü yapılabiliyor mu? 97 SUT ek-2b listesinde yer alan "bireysel psikoterapi,her bir seans" hizmetinin faturalandırılması için seans süresi ve faturalandırma gün aralığı ne olmalıdır? 98 SUT ek-2b listesinde yer alan "kişilik testleri,her biri" ve "zeka testleri, her biri" hizmetleri kaç defa faturalandırılır? 99 "Psikiyatrik değerlendirme" ve "normal poliklinik muayenesi" hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? "Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)" hizmeti için üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında, 100 üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 101 "Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı" hizmeti tüm gece laboratuardamı yapılmaktadır? 3

10 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No ANESTEZİ VE REANİMASYON (YOĞUN BAKIM) 102 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb işleminin uygulanması ve faturalanması sağlanmaktamıdır? 103 Yoğun bakımda tedavi edilen hasta epikrizlerinde yapılan hizmet ve tedaviler günlük olarak kayıt edilebiliyor mu? 104 Yoğun bakımda tedavi edilen hastanın diyalize alınması durumunda tanıya göre uygulama yapılabiliyor mu? 105 Yoğun bakımda tedavi aşamasında Trombosit süspansiyonu ve aferez trombosit kullanılması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 106 Yoğun bakımda yatan hastalar için hemodiyaliz gerektiren durumlarda hemodiyaliz hizmeti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 107 Aferez trombosit işlemine ilişkin tıbbi mazlemeler fatura edilebilmektemidir? 108 Aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi hizmeti verilmektemidir? 109 Yoğun bakım tedavilerinde derin trakeal aspirasyon, nebülizasyon, oksijen, monitörizasyon ve mekanik ventilasyon fatura edilebiliyor mu? 110 Aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi hizmetleri fatura edilebiliyor mu? 111 Hastanın taburcu olduğu gün ve Ex olduğu gün paket uygulaması uygulanmaktamıdır? BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 112 Tek kullanımlık pedikül vida yerleştirici malzemesi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 113 "Anevrizma ameliyatları, tek" işleminde klip ayrıca fatura edilebiliyor mu? 114 Spinal enstrümantasyon işlemlerinde fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 115 Omurga cerrahisi işlemlerinde "faset denervasyon" işlemi ayrıca fatura edilebiliyor mu? Spinal cerrahide yapılan vertebrektomi ameliyatında kafes yerleştirilirken kafesin içinin kemik yerine geçen materyaller ile doldurulması halinde 116 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 117 Omurga revizyon cerrahisinde 3 veya daha fazla seviye füzyon uygulanması işleminde kemik yerine geçen sentetik greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? Posterior spinal stabilizasyon operasyonlarında kullanılan l kemik yerine geçen materyal l(1 vertebra 5cc 10 vertebra ve 10 vertebra<10cc) 118 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 119 BOS fistülü olan vakalarda kullanılan "dura yapıştırıcı"lar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 120 Kafa kaidesi girişimlerinde kullanılan "Dura Greftleri" ayrıca fatura edilebiliyor mu? 121 (615160) hidrosefali şant ameliyatında ayrıca şant aleti fatura edilebiliyor mu? 122 Özellikli malzemelerin ameliyatlarda kullanılması halinde epikrizde/ameliyat notunda belirtilme zorunluğu varmıdır? 123 Spinal cerrahide laminektomi veya laminatomi yapılmış ise, osteotomi hizmeti fatura edilebiliyor mu? Elektrokoterizasyon işlemini seans başı tek bir anatomik bölge için 4 kez ve üzeri fazla fatura edilebilmektemidir? Deri prick testi 15 adet faturalanmaktamıdır? kodlu intralezyonel enjeksiyon işleminde lezyonun büyüklüğü epikrizde belirtilmektemidir? kodlu intralezyonel enjeksiyon işlemi androjenik alopesi tanısı ile fatura edilebiliyor mu? 128 Pigmente lezyonlarda, lazer uygulamaları yüzün dışındaki bölgelerdeki vasküler lezyonlar içinde uygulanmaktamıdır? 129 Pigmente lezyonlarda, lazer uygulamaları için lezyona ilişkin fotograf ve sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 130 Deri prick testi İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik Cerrahi uzmanlarınca yapılıp fatura edilebilmektemidir? 131 Kriyoterapi malign lezyonlar, her bir seans hizmeti yapılmadan önce patoloji rapor kontrolü yapılabiliyor mu? DERMATOLOJİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 132 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı hizmeti ile Küvöz hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? 133 Enteral hiperelimentasyon takibi ile Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi birlikte fatura edilebilmektemidir? 134 İnfüzyon kemoterapi içeren kodlarla birlikte "IV enjeksiyon" ve kodlu "İntravenöz ilaç infüzyonu" işlemleri faturalandırılmaktamıdır? 4

11 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No kodlu "MR, diffuzyon ", kodlu "MR, Perfüzyon ", "BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme ", "Kontrast ekokardiyografi " işlemlerinde hasta dosyasına istem gerekçesi belirtir belge eklenmektemidir? kodlu "Kan kültürü (aerob-anaerob)" ve kodlu "Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem" 136 işlemlerinin ikisi birlikte faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Eosinofil katyonik protein" işlem çocuk hastalarda fatura edilebiliyor mu?, 138 Doğum sırasındaki sağlıklı yenidoğanın ilk muayenesi fatura edilebilmektemidir? KALP HASTALIKLARI 139 "Kardiyak risk puanlaması" kriterlerine göre risk puanı hastanın epikriz notunda yer almaktamıdır? "Kardiyak risk puanlaması" kriterlerine göre faturalandırma yapılabiliyor mu? 140 örn:yüksek risk grubuna SUT eki EK-2/C listesindeki ilgili kodlar için belirtilen bedellerin %15 fazlası, 141 "Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi" işlemi için kullanılan farmakolojik stres ajanı ve tıbbi gerekçesi epikrizde belirtilmektemidir? 142 "Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma" işlemi için epikrizde koroner darlığın yüzdesi belirtilmektemidir? 143 Torasik aort anevrizma onarımı girişimlerinde greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 144 Ven grefti dışında greftli damar onarımı girişimlerinde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 145 "By-pass greft, ven dışındakilerle" girişimlerinde greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 146 "Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi" işleminde intraaortik balon seti ayrıca fatura edilebiliyor mu? Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu başlığı altındaki işlemler tanısal amaçlı koroner anjiyografi tetkikleri ile birlikte yapıldığı durumlarda 147 koroner anjiyografi tetkiklerinin %25 fatura edilebiliyor mu? 148 Tanısal Transseptal sol kalp kateterizasyonu işleminde transseptal iğne ve seti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 149 Kalıcı kalp pili takılması işlemlerimde kalp pili ve elektrot ayrıca fatura edilebiliyor mu? 150 Kalp pili(pacemaker) ve ICD başlığı altındaki işlemlerde elektrotlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 151 Kalp pili(pacemaker) ve ICD başlığı altındaki işlemlerde çocuk hastalar için (genel anestezi)anestezi puanı eklenmektemidir? Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal/tedavi amaçlı girişimsel kateterizasyon başlığı altındaki işlemlerinde çocuk hastalar için (genel anestezi) 152 anestezi puanı eklenmektemidir? 153 "Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 154 "Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri " işleminde faturalandırılabilecek sayı takibi yapılabiliyor mu? 155 Kalp kapağı replasmanı işlemlerinde kalp kapağı ayrıca fatura edilebiliyor mu? Koroner artere yapılan by-pass işlemlerinde hasta epikrizinde By-pass yapılan damarların ayrıca yazılıp yazılmadığı kontrolü yapılabiliyor mu? 156 (yazılmazsa tek by-pass bedeli ödenir) 157 "Kalıcı pil ve elektrot yerleştirilmesi" işlemlerinde pil ve elektrot ayrıca fatura edilebiliyor mu? 158 "Atriyal septektomi veya septostomi, kapalı" işlemi ile birlikte septostomi kateteri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 159 "Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti" işleminde kullanılan prostetik materyaller ayrıca fatura edilebiliyor mu? 160 İlaçlı Stent bedelleri fatura edilebilmektemidir? 161 Doğumsal kalp hastalıklarında tedavi amaçlı girişimsel kateterizasyon başlığı altındaki işlemlerinde kateter ve stentler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 162 "Fissürektomi" ile "sfinkteretomi" girişimleri birlikte fatura edilebilmektemidir? 163 "Low anterior rezeksiyon, laparoskopik" işlemi ile birlikte "kolostomi açılması" ve malzemeler fatura edilebiliyor mu? 164 "Obezite sleeve,banding" ve "by-pass" girişimleri için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 165 "Kolesistektomi, laparoskopik" girişiminde ayrıca malzemeler fatura edilebiliyor mu? 166 "Karaciğer segmentektomi" girişimlerinde patoloji raporu ile segmentektomi teyidi yapılabiliyor mu? 167 "Hemodiyaliz amacı ile A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması" işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 168 Aynı seansta batın içi ameliyatlar ile "laparotomi,tanısal" işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 169 "Herni operasyonları", "omentektomi" ile birlikte fatura edilebiliyor mu? GENEL CERRAHİ 5

12 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 170 "Meme rekonstrüksiyonu imlant ile" ve "meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu" işlemlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 171 "Jinekomasti", "mamoplasti" ve "abdominoplasti" girişimlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 172 Diyafragma cerrahilerinde greftli ve protezli işlemlerde greft ve protez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 173 Herni operasyonlarında greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 174 Mastektomi,radikal ve modifiye radikal işleminde aksiller disseksiyon ayrıca fatura edilebiliyor mu? 175 "Özefajiyal tüp veya balon uygulaması, özefagus varis kanamasında" işleminde balon ayrıca fatura edilebiliyor mu? 176 Laparoskopik teknikle yapılan insizyonel herni ve/veya ventral herni onarımlarında kullanılan çift yüzlü yama(mesh) ayrıca fatura edilebiliyor mu? 177 Ameliyatta kullanılan stapler sayısı ve boyutları epikrizde ve/veya ameliyat notunda belirtilmektemidir? 178 Nüks guatrlarda kodlu "Tiroidektomi (tamamlayıcı, total)" işlemi fatura edilebiliyor mu? kodlu "Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)" işlemi 4 seanstan fazla yapılabiliyor mu? 180 Rutin ameliyat yaralarında yara bakım ürünleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Birden fazla karın ameliyatı geçirmiş yapışıklığı olan hastalarda "yapışıklık önleyici" materyaller uygun sağlık kurulu raporuna istinaden 181 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 182 "Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi" işleminde endoprotez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 183 "Low anterior rezeksiyon, laparoskopik" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? KBB 184 "Rinoplasti" girişimlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 185 "Konka submukozal rezeksiyon" işlemi ile "septoplasti veya SMR" işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 186 Damağa radyofrekans uygulaması işlemi yılda 3'ten fazla uygulanmaktamıdır? 187 Damağa ğ radyofrekans uygulanması işleminde ş polisomnografi raporu düzenlenebiliyor mu? 188 Tüm burun ve paranazal sinüs operasyonlarında yapılan ikinci girişimler % kaç oranında fatura edilmektedir? "Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon" ve "Burun eksternal cerrahisi" işlemlerinde, 189 ekinde preoperatif iki yönlü hasta resimlerinin olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden fatura edilebiliyor mu? kodlu "Nazal polipektomi" işleminde koronal planda tomografi raporu veya patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kordektomi veya stripping" işlemi tümör amacıyla yapıldığında preop ve/veya postop patoloji raporu ile fatura edilebiliyor mu? kodlu "Larinks papillomu" işlemi için geçmiş tanılar sorgulanarak patoloji raporu gerekliliği ve fatura edilebiliyor mu? kodlu "Adenoidektomi ve tüp", ve kodlu "Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp" işlemlerinde timpanometri veya 193 odioloji raporları olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyon" işlemi patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? kodlu "Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu" işleminde tomografi ve/veya patoloji raporu ile fatura edilebiliyor mu? 196 "Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi" işlemi için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu?kullanılan ilaç ayrıca fatura edilebiliyor mu? 197 "Kepçe kulak onarımı" işleminde 18 yaşını doldurmuş kişiler için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 198 İmplante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi işlemlerinde implantlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 199 "Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf" işleminde miringotomi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 200 "Seton ameliyatı (Tüp, molteno vb.)" işleminde implant ayrıca fatura edilebiliyor mu? 201 Timpanoplasti işlemi ile mastoidektomi işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 202 Total burun defektlerinin rekonstrüksiyonu işleminde uygun sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan burun protezi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 203 "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi yapılabiliyor mu?yapılıyorsa imlant ayrıca fatura edilebiliyor mu? ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 204 Eksternal fiksatör ile kemik uzatma, konraktür açılması ve diğer işlemlerde fiksatör ayrıca fatura edilebiliyor mu? 205 Antibiyotikli hazır spacer uygulaması işleminde spacer ayrıca fatura edilebiliyor mu? tendon onarımı, ilave her tendon için işlemi ( veya )eksantör ve fleksör tendon onarımı işlemlerine ek olarak fatura edilebiliyor mu) 207 Osteotomi girişimlerinde fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 6

13 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 208 "Vertebroplasti, tek seviye" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 209 Kırıkların kapalı redüksiyonu ve ortopedi ameliyatlarında alçı ve atel ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 210 Çıkıkların Cerrahi tedavisinde kodlu "Yara Debridmanı" işlemi fatura edilebiliyor mu? 211 Ortopedik Onkoloji başlığı altındaki işlemlerde ( ) patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? 212 Ayaktan vaka başı muayenelerde kodlu "Eklem içi enjeksiyon,ağrı tedavisi" vaka dışı fatura edilebiliyor mu? 213 Vertebra kırık/çıkıklarında fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 214 Artroplasti girişimlerinde protezler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 215 "Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması" işlemi ile birlikte debritman ayrıca fatura edilebiliyor mu? 216 "Tendon protezi uygulanması" işleminde protez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 217 "Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için" işlemi ile tendon grefti alınması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 218 "Ampute parmak için güdük onarımı" işleminde kemiğe müdahalenin varlığı/yokluğu ayrımı yapılabiliyor mu? 219 Menisküs allogreftleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 220 "Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz" işleminde debritman ayrıca fatura edilebiliyor mu? 221 "Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları" işlemi ile bunyonektomi işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 222 "Servikal koterizasyon" işleminde smear testi sonuç belgesi varlığı kontrol edilebiliyor mu? 223 "Normal vajinal doğumlarda" Servikal prostaglandinler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 224 Doğum sırasındaki sağlıklı yenidoğanın ilk muayenesi fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bumm küretaj" kodlu "Servikal biyopsi" kodlu "Servikal polip çıkarılması" kodlu "Servikal polipektomi ve tanısal küretaj" ve kodlu "Terapötik küretaj" işlemlerinde patoloji raporu yazılmaktamıdır? kodlu "Servikal koterizasyon" işleminde smear sonucu bulunmaktamıdır? ve kodlu tıbbi tahliyelerde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? kodlu "Endometrioma + endometriozis operasyonu" ameliyatlarında, yapılan tüm batın içi yapışıklıkların ayrılması ve overe ait işlemler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu Nonstres Test (NST) testi günlük birden fazla fatura edilebiliyor mu? Postpartum tüp ligasyonu işleminde belirtilen sezeryan ile yapılan tüp ligasyonda sağlık kurul raporu düzenlenebiliyor mu? kodlu "Debulking operasyonu" işlemi, karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen farklı dokular için de yapılması halinde ikinci kez fatura edilebiliyor mu? kodlu "Nörofizyolojik değerlendirme" işlemi fatura edilebiliyor mu? kodlu EMG, genel tarama (Üç ekstremite) hizmetleri ile diğer EMG hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? 234 Uyku laboratuarlarında yapılan uyku araştırmalarında yatak ücreti fatura edilebiliyor mu? kodlu "Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler" 235 ve kodlu "Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler" 236 ve kodlu "Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "MR, diffuzyon" ve kodlu "MR Anjiyografi" tetkikleri Radyoloji uzman raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? 238 "Üreteral stent çıkarılması" işleminde sistoskopi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 239 "Üreteral balon dilatasyonu" işlemi ile birlikte balon ayrıca fatura edilebiliyor mu? üretral balon dilatasyonu ve stent yerleştirme işlemi için stent ayrıca fatura edilebiliyor mu? Mesane TUR<3 işlemi ile ayrıca sistoskopi işlemi fatura edilebiliyor mu? mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon işlemi için ayrıca sistoskopi işlemi fatura edilebiliyor mu? üreteral J stent yerleştirilmesi işlemi için ayrıca stent fatura edilebiliyor mu? 7 NÖROLOJİ ÜROLOJİ

14 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 244 "Artifisyel sfinkter takılması" işlemi ile birlikte ayrıca protezler fatura edilebiliyor mu? 245 Prostatektomi,radikal hizmetinin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına %50 eklenerek fatura edilebiliyor mu? 246 Penil protez implantasyonu işlemlerinde protezler ayrıca fatura edilebiliyor mu? GÖZ HASTALIKLARI kodlu "Blefaroplasti, her bir göz kapağı" için hizmeti için sağlık kurul raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kapak tümörü ameliyatı" işleminde endikasyonun değerlendirilebilmesi için epikrizde kitlenin boyutları, lokalizasyonu, 248 hasta şikayetleri, öykü ve patoloji raporu hazırlanmaktamıdır? kodlu "Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing" işlemi çocuk yaş grubu dışında fatura edilebiliyor mu? 250 "Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu" işleminde lens ayrıca fatura edilebiliyor mu? 251 "Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu" işlemi yapılan bir hastaya 3 ay içinde "Lazer kapsülotomi-sineşiotomi" işlemi yapılabiliyor mu? 252 İntraoküler lens implantasyonu işlemlerinde lens ayrıca fatura edilebiliyor mu? 253 Göz ile ilgili yapılan girişimlerde çift taraflı müdahale yapılması durumunda her bir işlem ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Punktum dilatasyonu, lavaj" işlemi ile kodlu "Göz yaşı yolları entübasyonu" fatura edilebiliyor mu? kodlu " Fotokoagülasyon, her bir seans" her bir göz için 5 seans ve üzerinde tamamlandığında sağlık kurul raporsuz fatura edilebiliyor mu? GÖĞÜS CERRAHİSİ kodlu "Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)" işlemi biyopsi amaçlı yapılıp fatura edilebiliyor mu? kodlu "Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)" işlemi ile kodlu "Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için" 257 işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 258 Kalıcı tünelli kateter takılması işlemi P kodlu "Fasiatomi" işlemi üzerinden fatura edilebiliyor mu? kodlu "Tümör veya kist eksizyonu" işlemi tüm tümör ve kistler için fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil" hizmeti genel anestezi altında yapıldığında anestezi ayrıca 260 fatura edilebiliyor mu? kodlu "Videotorakoskopi, torakal sempatektomi " hizmeti için Hiperhidroz için sağlık kurulu raporu ile faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Videotorakoskopi, ekploratris" Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Transbronşiyal akciğer biyopsisi" hizmeti ile Bronkoskopi ayrıca faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Pulmoner rehabilitasyon" işlemini ile diğer rehabilitasyonlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığında fatura edilebiliyor mu? 265 Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 266 Trakea özefageal fistül olgularında sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan trakeobronşiyal stentler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 267 Transbronşiyal iğne aspirasyonu iğnesi, Endobronşiyal lezyonlarda kullanılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 268 Trakeobronşiyal malign ve benign darlıkların dilatasyonu işleminde "Bronş dilatasyon balonu" kullanılması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 269 Uygun sağlık kurulu raporuna istinaden açık cerrahilerde kullanılan "damar kapama ve kesme probu" ayrıca fatura edilebiliyor mu? PATOLOJİ kodlu Histokimyasal Boyamalar, kodlu İmmünfloresan Mikroskopi ve kodlu İmmünhistokimyasal İnceleme işlemleri için herbir testin sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmektemidir? 271 Epikriz veya diğer fatura eki belgelerde patoloji sonucunu gösteren yeterli bilgi eklenmektemidir? Konsültasyon amaçlı 2. basamak sağlık tesislerinden 3. basamağa veya hizmet alımı kapsamında yine 2. basamak sağlık tesislerine gönderilen blok ve preparatların 272 patoloji bölümlerince kabülü için poliklinik kayıtları yapılabiliyor mu? Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok hizmeti bir hasta için birden fazla fatura edilebiliyor mu? İmmünhistokimyasal İnceleme hizmeti her bir test için ayrıca fatura edilebiliyor mu? PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ kodlu "Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım, (Alın dahil)" işleminde patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? 8

15 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No kodlu "Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu" ve kodlu 276 "Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile" işlemleri patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? 277 Cilt-cilt altından çıkarılan benign tümör (lipom, sebase kist, pigmente lezyon vs.) kodlu "Kist/benign tümör çıkarılması" işlemi dışında fatura edilebiliyor mu? 278 Toraks duvarını ilgilendiren cilt-cilt altı (lipom, benign lezyon vb) lezyonlar kodlu "Tümör veya kist eksizyonu" işleminden fatura edilebiliyor mu? PSİKİYATRİ kodlu "Aile görüşme- değerlendirme" işlemi psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, 279 zeka geriliği tanılarında ve 18 yaş altında her görüşme için fatura edilebilmektemidir? kodlu "Aile görüşme- değerlendirme" işlemi psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, 280 zeka geriliği tanıları dışında kalan tanılar için her görüşme fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bireysel psikoterapi (her saati)" işlemi gerçeği değerlendirmenin ileri derecede bozulduğu, kooperasyonun kurulamadığı, eksitasyon durumunda ve 281 EKT'nin uygulandığı durumlarda fatura edilebiliyor mu? kodlu "Bireysel psikoterapi (her saati)" işlemi 10 günde birden fazla kez fatura edilebiliyor mu? kodlu "Elektrokonvülsiv tedavi, EKT" işlemi ile birlikte ayrıca anestezi ve EEG ücreti fatura edilebiliyor mu? "Nöropsikolojik test bataryası" ve "Nöropsikolojik testler (her biri)" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? GÖĞÜS HASTALIKLARI "Eforlu solunum testi" veya "Egzersiz Testi (6 dakika)" aynı yatış döneminde 2'den kazla fatura edilebiliyor mu? kodlu "Deri prick testi (herbiri)" göğüs hastalıkları uzman hekimince ayrıntılı sonuç belgesine istinaden 10 adetten fazla fatura edilebiliyor mu? ve P kodlu "Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla" 287 kodlu işlemlerde biyopsi amacıyla yapılanlarda patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? "Plevral drenaj, pleurocan ile" ve "Torasentez" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? "Spesifik IgE (5'li miks)", "Spesifik IgE'ler" için sonuç belgesinde çalışılan yöntem belirtilmektemidir? 290 Akciğer tüberkülozu düşünülen hastalarda, ARB (pozitif) ve tedaviye dirençli Tbc düşünülmesi durumunda PCR tetkikleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 291 Akciğer tüberkülozu düşünülen hastalarda, Plevral sıvı etiyolojisi ya da doku tanısı gereken durumlar gibi istisnai durumların epikrizde açıklamaları yeralmaktamıdır? 292 Strip ve kalitatif testler yapılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 293 Kantitatif testlerin Elısa, Rast metodu ile yapılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 294 Akciğer tüberkülozu kültüründe üreme olmamışsa, tiplendirme ve rezistans ayrıca fatura edilebiliyor mu? 295 Akut dönemdeki hastalarda Solunum Fonksiyon Testi değerleri düşükse yapılan Bronş Provokasyon Testi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 296 Deri prick testi pozitif olan hastalarda,(ilaç, latex, arı allerjileri hariç olmak üzere) aynı allerjenlerle ilişkili spesifik IgE testleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 297 Yatan hastalarda uygulanan "monitörizasyon" işlemi için epikrizde gerekçe yazılmaktamıdır? 298 Yatan hastalarda uygulanan "derin trakeal aspirasyon " işlemi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 299 Spirometre, Solunum Fonksiyon Testi ve reversibilite testi aynı seansta birlikte yapılabiliyor mu? 300 Poligrafik uyku tetkiki işleminde, işlemin yapıldığı güne ait yatak ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? "BT, toraks", "BT, yüksek rezolusyonlu akciğer" ve " BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar" işlemi aynı günde 301 fatura edilebiliyor mu? 302 Bronkoskopide fırça biopsisi alınması durumunda, P kodlu "Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla" işlemi fatura edilebiliyor mu? 303 Bronkoskopik işlemler, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanları dışında bir uzmanlıkta yapılabiliyor mu? 304 "Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte" işleminde stent ayrıca fatura edilebiliyor mu? 305 "Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil" işleminin genel anestezi ile yapılması durumunda anestezi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 306 "Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok" işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? ENFEKSİYON HASTALIKLARI(İNTANİYE) 307 Anti Nükleer Antikor testinin sonucu olmadan anti-ena fatura edilebiliyor mu? kodlu "Balgam kültürü"nde, üreme olup/olmadığına bakılarak, Hemofilis influenza ve mantar kültürleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Boğaz kültürü"nde üreme olup/olmadığına bakılarak, antibiyogram veya bakteri tanımlanması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 9

16 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 310 "Direkt parazit incelenmesi(manuel-cihazlı)" işlemleri ile kodlu "gaitada amib-giardia aranması" işlemi birlite fatura edilebiliyor mu? kodlu "Gaita kültürü" işleminde; üreme olup/olmadığına bakılarak, boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme, 311 kültür, bakteri tanımlaması ve antibiyogram hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 312 Kan kültürü'nde her alınan kültür ayrıca fatura edilebiliyor mu? 313 Kan kültüründe, "Kan kültürü (aerob-anaerob)" ve "Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Katalaz testi" işlemi, kodlu "Bakteri tanımlanması" işlemleri ile birlikte fatura edilebiliyor mu? 315 Kültürler için, materyalin alındığı yer, tarih, üreme, antibiyogram sonucu epikrizde açıkça belirtilmektemidir? 316 Mantar kültürlerinde, kodlu "Mantar aranması ve kültür" ile kodlu "Mantar kültürü" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü" ile birlikte üreme olup/olmadığına bakılarak Hemofilis influenza ve mantar kültürleri ayrıca 317 fatura edilebiliyor mu? 318 Üreme olmayan kültürlerde, tiplendirme, bakteri tanımlanması, antibiyogram, katalaz ve ESBL hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Yara kültürü, kulak kültürü, bos kültürleri, konjonktiva kültürlerinde üreme olup/olmadığına bakılarak, boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme, 319 kültür, bakteri tanımlaması ve antibiyogram hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 320 Akciğer tüberküloz şüphesiyle yatan hastaların bir yatış döneminde, balgamda boyalı mikroskopik inceleme ve kültür en fazla kaç adet fatura edilir? NÜKLEER TIP 321 Radyofarmasötik kullanılan tüm tetkik ve tedavilerde, radyofarmasötik ajan bedelleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 322 Nükleer Tıp hizmetleri, Nükleer Tıp Uzmanlarınca raporlanmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Beyin PET" tetkiki ile BT ler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Miyokard PET, viabilite çalışması" ve kodlu "Miyokard PET, perfüzyon çalışması" tetkikleri ile BT ler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kemik Sintigrafisi, üç fazlı" ile kodlu "Kemik Sintigrafisi, tüm vücut" tetkik birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kemik Sintigrafisi, SPECT" hizmeti Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenerek fatura edilebiliyor mu? 10

17 HBYS DEGERLENDİRME REHBERİ

18 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 1 Yatak doluluk oranı hesaplanıyor mu? 2 Yatak devir hızı hesaplanıyor mu? 3 Acil Poliklinik Oranı hesaplanıyor mu? 4 Ortalama kalış günü sayısı hesaplanıyor mu? 5 Yatan hasta oranı hesaplanıyor mu? 6 Acilden sevk oranı hesaplanıyor mu? 7 Genel sevk oranı hesaplanıyor mu? 8 Sezaryen oranı hesaplanıyor mu? 9 Toplam giderin toplam gelire oranı hesaplanıyor mu? 10 Toplam borcun toplam gelire oranı hesaplanıyor mu? 11 Hastanelerin doğalgaz bağlantı ücretlerinde EPDK'nın ön gördüğü ücret dikkate alınıyor mu? 12 Hastanelerin tıbbi atıkları imha işlemi için yönetmeliklerde gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor mu? 13 Sağlıkta Enerji Verimliliği (SEVER) ile ilgili çalışma yapılıyor mu? 14 Enerji harcamaları aylık olarak hesaplanıyor mu? 15 Enerji Kullanımı denetleme ve takip komisyonu var mı? 16 Elektrik faturaları konusunda serbest tedarikçilik araştırılması yapıldı mı? 17 Enerji Tüketim Takip Modülü üzerinden girişler yapılıyor mu? 18 Elektrik sistemleri ile ilgili tedbirler alındı mı? 19 Isıtma sistemleri ile ilgili tedbirler alındı mı? 20 Yenilenebilir enerji ile ilgili çalışma yapıldı mı? 21 Bakım onarım konularında yıllık bakım yapılacak cihaz envanter listesi çıkarıldı mı?( 22 Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonuna yönelik Teknik Servis Formu düzenleniyor mu? 23 Mevcut donanım envanter listesi çıkarıldı mı? 24 Sağlık turizmi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 25 Hastanelere başvuran yabancı hastalara ilişkin verileri içeren istatistiki rapor alınabiliyor mu? KURUM VERİMLİLİK HİZMET GÖSTERGESİ ACİL SERVİS 26 Triaj uygulaması yapılmakta mıdır? 27 Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılmakta mıdır? 28 SPAS uygulamalı yapılmakta mıdır? 29 Bir hasta için birden fazla hasta kartı açılmakta mıdır? 30 Herhangi bir nedenden dolayı provizyon alınamayan hastaların gün içinde provizyon takibi yapılıyor mu? 31 Sosyal Güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 32 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için ilgili belgeler istenmekte midir? 33 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için kurumdan güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 34 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu hazırlanmakta mıdır? 35 Sosyal Güvencesi olmayan hastalar için taahhütname/kimlik tespit formu yapılmakta mıdır? 36 İstisnai hal kaydı yapılmakta mıdır? 37 Kimliksiz Acil Hasta Kayıtları yapılmakta mıdır? 38 Yurtdışı SGK lı hasta kayıtları Sağlık Yardım Belgesine istinaden yapılmakta mıdır? 39 Almanya da Sigortalı olan vatandaşlar için Müstehaklık sorgulaması yapılmakta mıdır?

19 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 40 Medulada arıza durumunda yapılan işlemlerde SGK sağlık yardımından yaralanabilirliğine dair belge alınıyor mu? Acil Servis birimine getirilen hastaların vaka sonlandırılması yapılmakta mıdır? 42 Acil Birimde günübirlik vaka uygulaması yapılmakta mıdır? 43 Günübirlik vakalar için takip alınmakta mıdır? 44 Enjeksiyon ve Pansuman başvuruları alınmakta mıdır? 45 Sağlık Turizmi / Turistin Sağlığı kapsamında başvuran hasta işlemleri için hasta türü tanımlı mıdır? 46 Sosyal güvencesi olmayan hastalar için muayane ekranlarında ödeme kontrolü yapılabilmekte midir? 47 E-Reçete uygulanmakta mıdır? 48 E-Rapor ve E-İş göremezlik uygulamaları yapılmakta mıdır? 49 Hastalık faktör ve diğer kan ürünlerinin işlemi yapılmakta mıdır? 50 Radyoloji istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 51 Laboratuar istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 52 Hastalara radyoloji/laboratuvar istemleri yapılıp, ilgili birim için istem formu veya barkod basılabilmekte midir? 53 Mesai dışı yatış işlemleri birimde yapılmakta mıdır? 54 Tanı - Hizmet Eşleşmesi yapılabilmekte midir? 55 Günübirlik hastalar için kol bandı bilekliği uygulaması yapılmakta mıdır? 56 Bulaşıcı Hastalık Kayıt kontrolü yapılmakta mıdır? 57 Ayaktan/Günübirlik hastalara ilaç/malzeme istemleri yapılmakta mıdır? 58 Hastalıklara ait bildirim formaları kayıtları yapılmakta mıdır? POLİKLİNİK 59 Sosyal Güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 60 Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılmakta mıdır? 61 SPAS uygulamalı yapılmakta mıdır? 62 Bir hasta için birden fazla hasta kartı açılmakta mıdır? 63 Herhangi bir nedenden dolayı provizyon alınamayan hastaların gün sonunda provizyon takibi yapılıyor mu? 64 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için ilgili belgeler istenmekte midir? 65 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için kurumdan güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 66 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu hazırlanmakta mıdır? 67 Sosyal Güvencesi olmayan hastalar için taahhütname/kimlik tespit formu yapılmakta mıdır? 68 İstisnai hal kaydı yapılmakta mıdır? 69 Yurtdışı SGK lı hasta kayıtları Sağlık Yardım Belgesine istinaden yapılmakta mıdır? 70 Almanya da Sigortalı olan vatandaşlar için Müstehaklık sorgulaması yapılmakta mıdır? 71 Medulada arıza durumunda yapılan işlemlerde SGK sağlık yardımından yaralanabilirliğine dair belge alınıyor mu? 72 Sağlık Turizmi / Turistin Sağlığı kapsamında başvuran hasta işlemleri için hasta türü tanımlı mıdır? 73 Öncelikli hasta kayıtları yapılmakta mıdır? 74 E-Reçete uygulanmakta mıdır? 75 E-Sevk İşlemi yapılmakta mıdır? 76 Radyoloji istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 77 Laboratuar istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 78 Aynı gün aynı branşa ait farklı birimlere hasta kabul yapılmakta mıdır? 79 Günübirlik vakalar için takip alınmakta mıdır? 80 E-Rapor ve E-İş göremezlik uygulamaları yapılmakta mıdır? 81 Hastalık faktör ve diğer kan ürünlerinin işlemi yapılmakta mıdır? 82 Uzun süreli tedavi kapsamında başvuran hastalar için tedavi raporları kayıt edilmekte midir? 83 Farklı tesislerden başvuran ve kronik hastalığa sahip hastalar için rapor sorgulaması yapılmakta mıdır?

20 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 84 Radyoloji / Laboratuar istemleri paket olarak yapılabiliyor mu? 85 Hastalara radyoloji/laboratuvar istemleri yapılıp, ilgili birim için istem formu veya barkod basılabilmekte midir? 86 Radyoloji/laboratuvar isteminin hasta isteği doğrultusunda yapılmamasında istem iptali yapılabilmekte midir? gün veya 1 ay içerisinde Radyoloji / Laboratuar istem kontrolü yapılabiliyor mu? 88 Tanı-Hizmet-Branş Eşleşmesi yapılabilmekte midir? 89 Birimler arası konsültasyon istenip, yorumlanmakta mıdır? 90 Sosyal güvencesi olmayan hastalar için muayene ekranlarında ödeme kontrolü yapılabilmekte midir? 91 Hastalara ilaç/malzeme istemleri yapılmakta mıdır? 92 Birim için SUT da belirtilen vaka başı tutarı kontrolü yapılmakta mıdır? 93 Protokol numarası üretme algoritmasına uygun protokol numarası verebilmekte midir? 94 Hastalara A, B, C grubu hizmetler girilebilmekte midir? 95 SGK Harici hastalar için hastanın kurumundan aldığı sevk evrağı alınıp, faturalama birimine teslim ediliyor mu? 96 Kadın doğum birimine başvuran hastalar için gebe izlem, lohusa izlem kayıtları yapılmakta mıdır? 97 Herhangi bir sebeple aranan kişiler olduğunda, bu kişilere ait bilgiler kaydedilebilmekte midir? 98 Hastalıklara ait bildirim formaları kayıtları yapılmakta mıdır? 99 Gün içinde herhangi bir servisten taburcu edilmiş hastanın, taburcu olduğu gün kayıt işlemi yapılabilmekte midir? 100 Hastanın doktor tarafından ön ve yeniden değerlendirilmesini (anamnez) sağlanmakta mıdır? 101 İzinli, rapor vs. bilgileri kayıtlı olan hekim için işlem yapılabilmekte midir? HASTA YATIŞ-ÇIKIŞ 102 Poliklinik, Acil Servis birimlerinden yataklı servislere yatış işlemi gerçekleştirilebilmekte midir? 103 Ücretli hasta için yatış avans ücretinin yatırıldığı görüntülenebilmekte midir? 104 Yatış işlemi gerçekleşen hastalar için yatış barkodu basılabilmekte midir? 105 Yatş Barkod sayısı isteğe bağlı olarak mı basılmaktadır? 106 Yatış işlemi gerçekleşen hastalar için kol bandı basılabilmekte midir? 107 Refakatçi işlem ve bilgileri kayıt edilebilmekte midir? 108 Bir hasta için birden fazla refakatçi işlemleri kayıt edilebilmekte midir? 109 Hasta yatağı ile ilgili özel işlemler yapılabilmekte midir? 110 Yatak atama işlemlerinde hastanenin tüm yatakları kullanılabilmekte midir? 111 Yatak atama işlemlerinde oda ve yataklar için cinsiyet ayrımı yapılabilmekte midir? 112 Hastane yataklarının dolu / boş durumu görüntülenebilmekte midir? 113 Hastane yatakları dolu iken herhangi bir kliniğe hasta yatışı yapılabilmekte midir? 114 Hasta yatış formaları elektronik ortamda alınabilmekte midir? 115 Acilden veya polikliniklerden acil/öncelikli olarak gönderilen hasta bilgileri görülmekte midir? 116 Yatış esnasında arşiv numarası üretilmekte midir 117 Hastanın daha önceki yatışlarına ait arşiv numarası kullanılmakta mıdır? 118 Hastaların yatış işlemleri esnasında sabit onam formları elektronik ortamda alınabilmekte midir? 119 Epikriz yazılmadan hasta taburcu işlemi yapılabilmekte midir? 120 Hasta çıkış işlemlerinde hastanın çıkış durumları kayıt edilebilmekte midir? 121 Hastanın çıkış işleminde başka hastaneye sevk işlemi ve bu işlemin elektronik sevk yöntemi yapılabilmekte midir? 122 Klinikte EX olan hasta için ölüm bilgileri formu doldurulabilmekte midir? 123 Hastaların çıkış işleminden sonra hasta dosyası faturalanmadan önce TİG birimi tarafından kontrolü yapılıyor mu? 124 Hastaların çıkış işleminden sonra klinik bilgileri arşiv modülüne gönderilebilmekte midir? 125 Günün sadece belirli bir saatinde taburcu işlemi yapılabilmekte midir? 126 Taburcu edilen hastalar için ilaç raporu, istirahat raporu, iş göremezlik belgesi yazılıp gönderilebiliyor mu? 127 Yatan hastalara E-Reçete yazılabilmekte midir?

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S200001

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231m7-11.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231m7-11.htm http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231m7-11.htm 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVE LĐK KURUMU SAĞLIK

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı