ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK"

Transkript

1 ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN *** Özet Bu çalımada BESYO (Beden Eitimi ve Spor Y.O.) öretim elemanlarının tükenmilik düzeyleri ve sosyodemografik özellikleri ile ilikisinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Aratırmanın örneklemini 365 (285 erkek, 80 kadın) BESYO(Beden Eitimi ve Spor Y.O.) öretim elemanı oluturmaktadır. Tükenmilii belirlemek için bu çalımada Maslach ve Jackson tarafından gelitirilen ve Ergin tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmilik Envanteri (MTE) kullanılmıtır. Akademisyenlerin mesleki ve kiisel özelliklerini belirlemek için aratırmacı tarafından gelitirilen kimlik bilgileri formu kullanılmıtır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 ve STATISTICA 7.0 paket programları kullanılmıtır. Aratırma verileri percantages, shapiro-wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Dunn testi kullanılarak deerlendirilmitir. Ortalama tükenme düzeyleri DT:1,09±0,62 DYS: 0,65±0,55 KB: 1,23±0,64 olarak hesaplanmıtır. Bu çalıma sonuçları göstermektedir ki; öretim elemanlarının duygusal tükenme skorları corafi bölgelere göre anlamlı düzeyde farklılamaktadır. Kiisel baarı skorları ise, ya, yönetsel görev, akademik düzey ve corafi bölge deikenlerine göre anlamlı düzeyde farklılamaktadır. Öretim elemanlarının duyarsızlama skorları ile kiisel ve mesleki özellikleri arasında herhangi bir anlamlı farklılıa rastlanmamıtır. Anahtar Kelimeler: Tükenme, Öretim Elemanı, Beden Eitimi ve Spor Abstract In this study, it is aimed to determine the burnout levels of academicians of BESYO (high school of physical education and sports) and its relation to personal and vocational features. The sample chosen for the research comprises 365 (285 man, 80 woman) academicians of BESYO. To find out the bornout in this research Maslach Burnout Inventory (MBI), developed by Maslach and Jackson 8 and adapted into Turkish by Ergin 5 was used. Personal data questionnaire, aiming to collect the academicians personal and vocational features, which was developed by the researcher was used. For data analysis, the SPSS for Windows version 11.5 and STATISTICA version 7.0 were used. Research data were analyzed by using percantages, shapiro-wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and the Dunn test. The total average point of the burnout level was calculated; EE:1,09±0,62 D: 0,65±0,55 PA: 1,23±0,64. * Aratırma Görevlisi Dr. Gazi Üniversitesi Beden Eitimi ve Spor YO Ankara. ** Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Beden Eitimi ve Spor YO Ankara *** Aratırma Görevlisi Dr. Karamanolu MehmetBey Üniversitesi Beden Eitimi ve Spor YO Ankara.

2 244 The results of the study indicate that, emotional exhaustion (EE) subscales scores differ according to geographical region. Personal accomplishment (PA) subscales scores differ according to age, having a managerial work, academic level and geographical region. And there was no significant differences between depersonalization (D) and personal and vocational features. Key Words: Burnout,Academician, Physical Education and Sports GR 1970'li yılların sonu ve 1980'li yılların baında ortaya çıkan tükenmilik kavramı, ilk olarak 1974 yılında Freudenberger in stres ile ilgili Journal of Social ssues da yayınladıı çalımasında yer almı (Özdemir 1999: 98) ve baarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı, insanın iç kaynakları üzerinde karılanamayan istek ve taleplerden dolayı ortaya çıkan tükenme durumu olarak tanımlanmıtır (Freudenberger 1974: 159). Baarı konusunda yüksek beklentileri olan bireylerin giriimlerini kısıtlayan örgütsel baskılarla karılatıklarında tükenmiliin ortaya çıktıı belirtilmitir. Hem kendinin kiisel hedeflerini hem de kurumun beklentilerini karılamak üzere çok çalıan birey, amaçlarına ulaamayınca zamanla yorgunluk, engellenmilik ve çaresizlik içine girer. Kendine güvenini kaybeder ve sonunda bedensel ve zihinsel anlamda tükenir (Iıkhan 2004). Tükenmilik kavramı birçok bilim adamı tarafından incelenmi olmasına ramen bu konuda en çok tanınan ve bu alandaki çalımalara öncülük eden Maslach tır. Onun çalımaları bu alanda çalıanlar için en önemli kaynaklar olmutur (Izgar 2001). Maslach ve arkadaları tarafından günümüzde de en çok kabul gören tükenmilik, yaygın olarak insanlarla yüz yüze çalıılan mesleklerdeki bireylerin; duygusal olarak kendilerini tükenmi hissetmeleri, i gerei karılatıkları insanlara karı duyarsızlamaları ve kiisel baarı ya da yeterlilik duygularında azalma olarak görülen bir sendrom eklinde tanımlanmıtır (Maslach 1982). Maslach a göre tükenmilik; duygusal tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlama (depersonalization) ve düük kiisel baarı hissi (feeling of reduced personel accomplishment) eklinde üç boyutlu bir sendromdur (Maslach 1997). Sendromu yaayan kiinin hayatındaki deiimleri ifade eden bu üç boyut u ekilde açıklanabilir: Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion) Tükenmilik sendromunun balangıç ve merkezi olan duygusal tükenme, duygusal yönden youn çalıma temposunda olan kiilerin kendisini zorlaması ve dier insanların duygusal talepleri altında ezilmesi karısında bir tepki olarak ortaya çıkar (Iıkhan 2004). Çünkü duygusal tükenme yaayan kii insanlara yardım ederken, kendisinden istenen psikolojik ve duygusal taleplerin aırılıı yüzünden enerji eksiklii ve duygusal kaynakların bittii duygusuna kapılır. Bu duygusal younluktaki kii hizmet verdii kiilere daha önceki kadar özverili ve sorumlu davranamadıını, yetersiz olduunu düünerek gerginlik ve engellenmilik duyguları yaar (Maslach 1982). Duyarsızlama (Depersonalization) Bakalarına karı olumsuz ve alaycı tutumlar gösterme, insanlara nesne gibi davranmayı içeren duyarsızlama, sendromun ikinci ayaıdır 3. Duygusal tükenmeyi yaayan kii dier insanların sorunlarını çözmede kendini güçsüz ve yetersiz hisseder. Taıdıı duygusal yükü hafifletmek için sürekli kaçı yolunu kullanır. nsanlarla ilikilerini iini yapmaya yetecek olan en alt düzeye indirir. Bunlar duyarsızlamanın ilk belirtileridir. Kii

3 245 bu aamada dier insanlarla anlamlı ilikiler kurmaktan kaçınır. Ama hem ii gerei insanlarla youn ilikide olup hem de mesafe koymak kolay deildir. Dolayısıyla birey bakalarının hislerine, duygularına souk ve kayıtsız kalır (Iıkhan 2004). Düük Kiisel Baarı/Baarısızlık Hissi (Feeling of Reduced Personel Accomplishment) Kiinin kendini olumsuz olarak deerlendirmesi ve kiisel baarı noksanlıı olarak ifade edilen düük kiisel baarı hissi, tükenmiliin üçüncü aaması olarak tanımlanmıtır (Aydın 2002). Tükenmiliin ikinci aamasında bakaları hakkında olumsuz düünce tarzı gelitiren birey, bir sonraki aamada bu defa kendisi hakkında negatif düünmeye balar ve taıdıı bu düünce ve onun sonucundaki yanlı davranılar nedeniyle kendini suçlu hissetmeye balar (Iıkhan 2004). Kimsenin kendini sevmediine, ona güvenmediine ve ii gerei uratıı dier insanlarla ilgilenmede yetersiz kaldıına dair bir duygu gelitirir ve bu duygu kendisi hakkında baarısız hükmünü verdirir. Bu ekilde düük kiisel baarı hissini yaayan kii iinde ilerleyemediini hatta gerilediini düünür (Izgar 2001). Kii bunun sonucunda kendine saygısını kaybedebilir. Harcadıı çabanın karılıksız kaldıını ve baarılarının deerlendirilmediini, algılandıında ise zaten var olan stres giderek artar ve depresyon belirtileri göstermeye balar. Gösterdii faaliyetlerin bir deiiklik yapmayacaına inandıında da uramayı bırakır (Iıkhan 2004). Duygusal tükenme, duyarsızlama ve düük kiisel baarı hissi boyutlarının kendi aralarındaki ilikilere bakıldıında tükenmilik sendromunun bu üç boyutun birbirinden farklı ama birbirleriyle ilikili olduu ve birbirinin devamı niteliinde olduu görülmektedir (Budak 2005). Tükenmiliin üç boyutunun sonuçlarına bakıldıında Maslach ve Lieter e göre, kii kronikleen bir yorgunluk yaar, iinden sour, kendi kabuuna çekilir, giderek artan bir ekilde kendini iinde yetersiz hisseder. Enerji yerini duygusal tükenmeye, birlik duygusu yerini duyarsızlamaya, yeterlilik ise yerini yetersizlie bırakır (Maslach 2001). Bu tarz duygular yaayan kii bir eylerin yanlı gittiini fark eder ama dile getirmekte zorlanır ve bu durum giderek kötüleir. Bunun sonucunda kii gittikçe yaptıı iten sour, tahammülsüz olur, kendinden üphelenir ve bu ekilde hem fiziksel hem de mental enerjiyi bitiren davranılar sergilemeye balar (Peker 2002). Bu aratırmada, gerek örencilerle youn iletiimlerinin bir sonucu, gerekse yayın yapma ve baarılı olma konusundaki youn baskılar ve engellenmelere balı olarak tükenmilik olgusuyla yüz yüze bir meslek grubu olduu öne sürülen (Budak 2005) akademik personel ele alınmıtır. YÖNTEM Aratırma Grubu Aratırmanın evrenini; Türkiye deki devlet üniversitelerinin beden eitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan 1188 öretim elemanı (Aratırma Görevlisi, Uzman, Okutman, Öretim Görevlisi, Yrd.Doç.Dr., Doç.Dr., Profesör Dr.) oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini ise, Türkiye nin corafi bölgelerine göre; tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenmi 15 devlet üniversitesinin beden eitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan toplam 365 öretim elemanı oluturmaktadır. Örneklemin evrene oranının % 30,72 dir. Veri Toplama Araçları Aratırmada öretim elemanlarının kiisel ve mesleki bilgilerini içeren Kimlik Bilgileri Formu ve tükenmilik düzeylerini ölçmek için; Maslach ve Jackson tarafından gelitirilen ve Ergin tarafından Türkçe ye uyarlanan 22 maddelik Maslach Tükenmilik Envanteri (Maslach Burnout Inventory-MBI) kullanılmıtır (Ergin 1995, Maslach 1997). Kullanılan bu ölçek ile yapılan tükenmilik ölçümleri

4 246 sonucunda, bireyde tükenmiliin tamamen var ya da yok olduundan bahsedilmemektedir. Yaanan tükenmilik düzeyleri sürekli bir deiken olarak belirtilmektedir (Cordes 1993). Tükenmilii üç alt evrede deerlendiren Maslach Tükenmilik Envanterinin birinci alt ölçei, 9 maddeden oluan duygusal tükenme, ikincisi 5 maddeden oluan duyarsızlama ve üçüncüsü de 8 maddeden oluan kiisel baarı/baarısızlık alt ölçeidir (Ergin 1995). Üç farklı unsurun ele alınmasının önemi: her bir unsur arasındaki deiken korelasyon kalıpları ve ya, i yükü, özerklik, iteki zorluk, statü ve onay görmedeki doyum ve rol çatıması ve karmaası gibi deikenlerle gösterilmitir (Maslach 1997). MTE de yapılan puanlama sonucunda toplam puan ve/veya alt ölçek puanları elde edilmektedir. MTE yi oluturan üç alt ölçein puanları her madde için 0-4 puan arasında deerlendirilir, her alt ölçek için ayrı ayrı toplanarak kiinin alt ölçeklerden aldıı puanlar hesaplanır. Duygusal Tükenme ve Duyarsızlama alt boyutları olumsuz, Kiisel Baarı alt boyutu ise olumlu ifadeler içermektedir. Bu çalımada, Ergin in ölçein Türkçe uyarlamasında yaptıı gibi, olumlu ifadelerden oluan kiisel baarı boyutunda puanlama ters yönde yapılmı ve kiisel baarısızlık olarak yorumlanmıtır. Bu nedenle duygusal tükenme, duyarsızlama ve kiisel baarı (kiisel baarısızlık) alt ölçeklerinden yüksek puanlar almak tükenmilii ifade etmektedir. Tükenmilik ölçeinden toplam bir puan elde edilememesi, her üç alt boyutun elde edilen puanların ayrı ayrı deikenlerle olan ilikilerinin gösterilmesi, ölçein gelitirenlerin ve Türkçe uyarlamasını yapanların önerdikleri bir durumdur. MTE nin tanı koymaya yarayan bir araç olmadıını ifade eden Ergin, bunun yerine, bu ölçekten alınan puanlarla, yani tükenmilik ölçeinin alt boyutlarından (DT, D, KB) alınan puanlarla sosyodemografik deikenler arasındaki ilikileri görmek için karılatırmalar yapılmasının daha uygun olacaını ifade etmitir (Ergin 1993). Bu dorultuda aratırmada, alt ölçeklerin sosyodemografik deikenler ile karılatırılabilmesi için, alt ölçek puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanmı ve analizler aritmetik ortalamalara göre yapılmıtır. Öncelikle her bireyin alt ölçekten aldıı toplam puan, alt ölçekteki madde sayısına bölünmü ve ortalama deerleri bulunmu daha sonra aratırmaya esas tekil eden deikenlerle ilikisi aratırılmıtır. Verilerin Toplanması Oluturulan anket formaları öretim elemanlarının bir bölümüne posta yolu ile kalan kısmına ise aratırmacı tarafından bizzat elden verilerek doldurmaları salanmıtır. Geri dönen anket formlarından eksik veya hatalı olan 25 tanesi deerlendirmeye alınmamıtır. Verilerin Analizi Elde edilen verilerin istatistiksel çözümleri SPSS 11.5 for Windows ve STATISTICA 7 programlarından yararlanılarak yapılmıtır. Öretim elemanları ile ilgili demografik bilgilerin deerlendirilmesinde frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmı ve tablolar halinde verilmitir. Kullanılan tükenmilik ölçeinin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayıları hesaplanmıtır. Tükenmilik ölçeinin alt boyutlarına ilikin bulunan Cronbach Alpha kat sayıları; Duygusal Tükenme için 0.81, Duyarsızlama için 0.81 ve Kiisel Baarı için 0.66 dir. Tükenmilik ölçeinden elde edilen puanların daılımlarının normal olup olmadıını test etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmı ve gözlem deerlerinin her iki durumda da normal daılım göstermedii anlaılmıtır. Daılımın normal olmamasından dolayı tükenmilik alt ölçek puanları açısından, öretim elemanlarının demografik deikenlerine balı bir farklılamanın olup olmadıını deerlendirmek için nonparametrik testlerden ikili gruplar için Mann Whitney U-Testi, üç veya daha fazla grup için ise Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıtır. Uygulanan Kruskal Wallis H-Testi sonucunda p<0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunan gruplarda; farkın hangi gruplar arasında olduunu tespit etmek için Statistica paket programından yararlanılmı ve farklar Dunn Testi sonuçlarıyla belirlenmitir.

5 247 BULGULAR TABLO 1: BESYO Öretim Elemanlarının cinsiyetleri, medeni halleri ve yönetici olup olmamaları ile DT, DYS ve KB arasındaki iliki # DUYGUSAL TÜKENME Grup N Sıra Ort. Sıra Top. U P Cinsiyet Kadın , ,50 Erkek , , ,50 0,620 Medeni Hâl Evli , ,50 Bekar , , ,50 0,108 Yönetsel Görev Olan , ,50 Olmayan , , ,50 0,106 DUYARSIZLAMA Grup N Sıra Ort. Sıra Top. U P Cinsiyet Kadın , ,00 Erkek , , ,00 0,956 Medeni Hâl Evli , ,50 Bekar , , ,50 0,073 Yönetsel Görev Olan , ,50 Olmayan , , ,50 0,068 KSEL BAARI Grup N Sıra Ort. Sıra Top. U P Cinsiyet Kadın , ,00 Erkek , , ,00 0,335 Medeni Hâl Evli , ,00 Bekar , , ,00 0,319 Yönetsel Görev Olan , ,00 Olmayan , , ,00 0,030* # : Karılatırmalarda Mann Whitney U-Testi Kullanılmıtır. DT: Duygusal Tükenme, DYS: Duyarsızlama, KB: Kiisel Baarı, *: p<0,05. BESYO öretim elemanlarının DYS, DT ve KB puanlarının cinsiyet, medeni hal ve yönetici olup olmamaları arasındaki iliki Tablo 1 de özetlenmitir. Erkek ve kadın öretim elemanları arasında DYS, DT ve KB puanları arasındaki farkların anlamlı olmadıı görülmektedir. Yine aynı ekilde öretim elemanlarının medeni hâlleri ile DYS, DT ve KB puanları arasında herhangi bir anlamlı farklılıa rastlanamamıtır. Okullarında yönetici olarak çalıan öretim elemanları ile yönetici görevi olmayanlar arasında DYS ve DT puanları açısından anlamlı bir farklılık gözlemlenmemi iken; iki grup arasında KB boyutundaki (p<0.05) fark anlamlı bulunmutur. TABLO 2: BESYO Öretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Bölge, Akademik Unvan ve Yaları le DT, DYS ve KB Arasındaki liki # DUYGUSAL TÜKENME Grup N Sıra Ort. sd X 2 P Akdeniz ,31 Dou Anadolu ,44 GÖREV YAPILAN CORAF BÖLGE AKADEMK UNVAN YA Ege ,95 G.Dou Anadolu ,58 ç Anadolu ,52 Karadeniz ,08 Marmara ,96* Ar. Gör ,94 Ör. Gör ,12 Yrd. Doç. Dr ,83 Prof. Dr , , , ,173 0,003** 3 3,018 0,389 3,417 0,937

6 , ,21 DUYARSIZLAMA Grup N Sıra Ort. sd X 2 P Akdeniz ,57 Dou Anadolu ,70 GÖREV YAPILAN CORAF BÖLGE AKADEMK UNVAN YA Ege ,79 G.Dou Anadolu ,78 ç Anadolu ,86 Karadeniz ,10 Marmara ,93 Ar. Gör ,87 Ör. Gör ,84 Yrd. Doç. Dr ,19 Prof. Dr , , , , ,093 0, ,951 0, ,495 0, ,82 KSEL BAARI Grup N Sıra Ort. sd X 2 p Akdeniz ,92 Dou Anadolu ,00 GÖREV YAPILAN CORAF BÖLGE AKADEMK UNVAN YA Ege ,79 G.Dou Anadolu ,57 ç Anadolu ,78* Karadeniz ,22 Marmara ,86 Ar. Gör ,52* Ör. Gör ,53 Yrd. Doç. Dr ,34 Prof. Dr , ,46* , , ,721 0,023* 3 9,960 0,019* 3 10,474 0,015* ,27 # : Karılatırmalarda Kruskal Wallis H-Testi Kullanılmıtır. DT: Duygusal Tükenme, DYS: Duyarsızlama, KB: Kiisel Baarı, *: p<0,05, **: p<0,01. Tablo 2 de ise BESYO öretim elemanlarının DYS, DT ve KB puanlarının görev yaptıkları bölge, akademik unvan ve yaları arasındaki iliki özetlenmitir. Öretim elemanlarının görev yaptıkları bölge, akademik unvan ve yaları arasında DYS açısından herhangi bir anlamlı farklılıa rastlanmamıtır. DT puanları bakımından görev yapılan bölgeler arasındaki farklar anlamlı bulunmutur. KB puanları ile görev yapılan bölge, akademik unvan ve ya arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmitir. TARTIMA VE SONUÇ Bu çalımada akademisyenlerin tükenme düzeyleri, sosyodemografik özelliklere, görev yapılan bölgelere, yönetsel görevlerine ve akademik unvanlarına göre karılatırılarak tartıılacaktır. Yapılan istatistik çalımaları sonucunda BESYO öretim elemanlarının Tükenmilik düzeylerinin DT: 1,10, DYS: 0,66, KB: 1,23 olduu bulgulanmıtır. DT, DYS ve KB puanlarının kadınlar ve erkeklerde farklı olmaması, akademik yaantının cinsiyet açısından bireyleri eit oranda etkilediini düündürmektedir. Bilici nin yapmı olduu çalımada

7 249 ki sonuçlar bizim sonuçlarımızla örtüür nitelikte (Bilici 1998) olup Ergin in yapmı olduu çalıma da ise DYS puanları açısından durum bizim çalımamızla aynı iken DT ve KB açısından farklı bulunmutur(ergin 1993). Yapılan farklı çalımalarda da tükenme puanları kadın ve erkeklerde benzer bulunmutur (Aslan 1997). Öretim elemanlarının medeni hâlleri, tükenmilik düzeylerini DT, DYS ve KB açısından hiçbir ekilde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde etkilememektedir. Bu durum konu ile ilgili yapılan çalımalar incelendiinde literatür ile uyumlu bulunmutur (Budak 2005, Özdemir 1999). BESYO öretim elemanlarının yönetici olmaları veya olmamaları DT ve DYS açısından bir fark yaratmazken KB açısından yöneticilerin daha iyi durumda olduunu göstermektedir. Literatürde Akta ve arkadalarının BESYO müdürlerinin tükenmilik düzeylerini belirlemeye yönelik yapmı oldukları çalımalarında, BESYO müdürlerinin tükenmiliin üç alt boyutunda genel olarak tükenmilik yaamadıklarını tespit etmilerdir (Akta 2006). Ergin ise, idari görevi olan akademisyenlerin kiisel baarı duygusunu dier öretim elemanlarına oranla daha fazla yaadıklarını tespit etmitir (Ergin 1993). Ölçek sonuçlarının akademik unvan ve ya açısından karılatırılması sonucunda, KB puanları 48 ya grubunda olanlar ile 32 ya grubunda olanlar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmutur. Profesörler ile aratırma görevlileri arasında da yine KB puanları açısından anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmutur. Her iki durumda da mesleki gelimiliin KB baarıyı olumlu etkiledii düünülmektedir. Akademik unvan ve ya açısından DT ve DYS bakımından herhangi bir anlamlı farklılıa rastlanmamıtır. Literatürde yapılan çalımalar incelendiinde durum bizim bulgularımızla örtüür nitelikte bulunmutur (Bilici 1998, Budak 2005, Ergin 1995). Öretim elemanlarının görev yaptıkları bölgeler ile DT ve KB puanları arasında anlamlı farklılıklara rastlanmıtır. Marmara bölgesinde görev yapan öretim elemanlarının DT puanlarının anlamlı düzeyde yüksek çıkması bölge artlarının akademisyenler üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önemli olduu düünülmektedir. Akdeniz bölgesinde görev yapan öretim elemanlarının KB puanlarının dier bölgelerde görev yapan öretim elemanlarına oranla anlamlı düzeyde düük olması bu bölgede görev yapan öretim elemanlarının daha fazla KB duygusuna sahip olduklarını düündürmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda bölgesel farklılık ve tükenmilik ilikisine rastlanamamıtır. Sonuç olarak BESYO öretim elemanlarının genel anlamda tükenmilik düzeylerinin düük olduu görülmektedir. Ancak görev yapılan bölge, akademik unvan, ya ve yönetici olmak tükenmilii etkileyen deikenler olarak karımıza çıkmaktadır. KAYNAKÇA Akta S, Dou G, Mirzeolu D. (2006) Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlerinin Tükenmilik Düzeylerinin Belirlenmesi. Mula: Mula Üniversitesi 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı. Aslan H, Aslan O, Alparslan ZN, Gürkan SB, Ünal M. (1997) Hekimlerde Tükenmede Cinsiyetle likili Etkenler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, Aydın P. (2002) Yaamında Stres. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bilici M, Mete F, Soylu C, Bekârolu M, Kayakçı Ö. (1998) Bir Grup Akademisyende Depresyon ve Tükenme Düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(3), Budak G, Sürgevil O. (2005) Tükenmilik ve Tükenmilii Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine likin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. D.E.Ü..B.F. Dergisi, 20 (2),

8 250 Cordes CL, Dougherty TW. (1993) A Review And Integration of Research on Job Burnout. Academy of Management Review; 18(4): Ergin C. (1993) Doktorlar ve Hemirelerde Tükenmilik ve Tükenmilik Ölçeinin Uyarlanması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalımaları Kitabı. Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Birlii Yayını. Ergin C. (1995) Akademisyenlerde Tükenmilik ve Çeitli Stres Kaynaklarının ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(1-2), Freudenberger NJ. (1974) Staff Burnout. Journal of Social Issues; 30: Iıkhan V. (2004) Çalıma Hayatında Stres ve Baa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları. Izgar H. (2001) Okul Yöneticilerinde Tükenmilik. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. Maslach C, Leiter MP. (1997) The Truth About Burnout. San Francisco: Lossey-Bass. Maslach C, Zimbardo PG. (1982) Burnout The Cost of Caring. New Jersey: Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. (2001) Job Burnout. Annual Review of Psychology; 52: Özdemir AK, Özdemir HD, Cokun A, Çınar Z. (1999) D.H. Fakültesi Öretim Elemanlarında Mesleki Tükenmilik Ölçeinin Deerlendirilmesi. C.Ü. Dihekimlii Fakültesi Dergisi, 2(2), Peker R. (2002) lköretim Okullarında Görev Yapan Öretmenlerin Mesleki Tükenmiliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi; 15(1):

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors Elementary Education Online, 7(3), 600-613, 2008. lköretim Online, 7(3), 600-613, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi feritk@harran.edu.tr

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN *

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN * LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI * Aratırmanın amacı, ilköretim okulu yöneticilerinin duygusal tükenme, duyarsızlama, kiisel baarısızlık ve toplam tükenmiliklerini kiisel

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

A RESEARCH STUDY FOR MEASURING BURNOUT LEVEL OF STUDENTS ATTENDING BANKING AND INSURANCE PROGRAMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

A RESEARCH STUDY FOR MEASURING BURNOUT LEVEL OF STUDENTS ATTENDING BANKING AND INSURANCE PROGRAMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA* Hulusi DOĞAN 1 Mümin ESER 2 Özet Çalışmanın ana amacı mesleğe yeni atılacak olan meslek

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 407-420 AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ahmet CAN Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, ahmet.can@klu.edu.tr Ramazan TİYEK Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi,

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YALI HASTALARDA

Detaylı

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. H. Nejat BASIM Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü nbasim@kho.edu.tr Harun ŞEŞEN Kara Harp Okulu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Public employees job satisfaction, life satisfaction and burnout levels assessment by some sociademographic factors Kamu çalışanlarının iş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik

Detaylı

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 34 ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mehmet TATLICI ** Hüseyin KIRIMOĞLU ÖZET Bu araştırma, atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi M. Cevat Yıldırım 1, Abdurrahman Ekinci 2 Özet Bu araştırmanın amacı, eğitim müfettiş yardımcılarının

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, Yıl: 2005, ss:95-108 TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülay BUDAK * Olca SÜRGEVİL

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:103 116 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sena Gürşen OTACIOĞLU Özet Günümüzde farklı kültürlerde

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Türkan ARGON*; Arş. Gör. Meltem A. KÖSTERELİOĞLU* *AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. EYDP ABD

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İDARİ PERSONELİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 47, Haziran 2017, s. 635-651 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 21.04.2017 15.06.2017 Bertan AŞIK Milli

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi*

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Leman ŞENTURAN**, Bilgi GÜLSEVEN KARABACAK***, Şule ECEVİT ALPAR****, Necmiye SABUNCU***** ÖZET Amaç: Hemodiyaliz ünitelerindeki hemşirelerin

Detaylı

Mehmet Serkan UMUZDAŞ 1 Serpil UMUZDAŞ 2 Ahmet Hakan BAŞ 3 İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Serkan UMUZDAŞ 1 Serpil UMUZDAŞ 2 Ahmet Hakan BAŞ 3 İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, Eylül 2015, s. 41-53 Mehmet Serkan UMUZDAŞ 1 Serpil UMUZDAŞ 2 Ahmet Hakan BAŞ 3 İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SAĞLIK MESLEK

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Doç.Dr. A. Kemal ÖZDEMiR* Dt. Akın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 DÜZEYLERİ * Özlem KORKMAZ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (4), 2015 Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Examination of Burnout Level of Academics in Terms of

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı