ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ"

Transkript

1 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ġanlıurfa. ġule FIRAT DURDUKOCA, Ġnönü Üniversitesi, Malatya Ahmet KAYA, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ġanlıurfa. Bu araģtırmada; üniversite öğrencilerinin öğrenme stillerinin ders çalıģma alıģkanlıklarına ve akademik baģarılarına etkisi incelenmiģtir. AraĢtırmanın evrenini, eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan Harran Üniversitesi öğrencileri, örneklemini ise Eğitim Fakültesi öğrencileri oluģturmuģtur. Veriler anket yoluyla elde edilmiģtir. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiģtir. AraĢtırmada, öğretmen adaylarının kiģisel bilgilerine iliģkin veriler, araģtırmacılar tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgiler Formu ile, öğrenme stillerine iliģkin veriler ise Kolb Öğrenme Stili Envanteri ile ders çalıģma alıģkanlıklarına iliģkin veriler ise Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıklarını Belirleme Envanteri kullanılarak toplanmıģtır. Verilerin analizinde; Mann Whitney U testi, Kay-kare testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısından yararlanılmıģtır. Elde edilen veriler için anlamlılık 0,05 düzeyinde kabul edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Anne-baba tutumu, öğrenme stilleri, çalıģma alıģkanlıkları Abstract In this study, the effect of university students learning stills upon study habits and academic achievement was investigated. Universe of the study consisted of the students in academic year studying at the University of Harran; the sample consisted of students of the Faculty of Education. The data was obtained via questionnaire and analyzed with the SPSS 16.0 program. In the study, the data regarding teacher candidates' personal information were collected by "Personal Information Form" prepared by researchers; data regarding were collected by "Kolb Learning Style Inventory" and the data regarding study habits were collected by Assessment Study Habits Inventory. Mann-Whitney U test, Chi-square test, Pearson Product Moment Correlation Coefficient was used for Analysis of the data. Significance level of 0.05 was accepted for data obtained from the study. Key words: Attitude of parents, Learning Styles, study habits GiriĢ Öğrenme stili kavramı ilk olarak Rita Dunn tarafından; her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken kendine özgü yollar kullanması Ģeklinde ifade edilmiģtir 1. Aynı yıllarda öğrenme stilleri üzerine çalıģan Kolb ise öğrenme stilini; bilgiyi alma ve iģlemde kiģisel olarak tercih edilen yöntem biçiminde tanımlanmıģtır 2. Kolb öğrenme stillerini, deneyimsel öğrenme kuramına 1 TATAR, E., TÜYSÜZ, C. & ĠLHAN, N. (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik BaĢarıyla ĠliĢkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), BAHAR, M. & BĠLGĠN, Ġ. (2003). Öğrenme Stillerini Ġrdeleyen Bir Literatür ÇalıĢması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1),

2 1405 dayandırmaktadır. Deneyimsel öğrenme kuramı, bireyin öğrenmesi ve geliģmesinde deneyimlerin merkezi bir role sahip olduğu görüģünü savunan John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers, gibi 20. yüzyılın önde gelen bilim adamlarının çalıģmalarına dayanmaktadır 3. Deneyimsel öğrenme kuramı, bireylerin önceki deneyimleri ıģığında yeni deneyimlerini anlamlandırmak amacıyla eylemlerini düģünerek analiz etmesi, değerlendirmesi ve yeniden yapılandırmasıdır. Deneyimsel öğrenme kuramı öğrenmeyi; bilginin deneyimler sonucu oluģturulması süreci olarak tanımlamaktadır Bilgi ise deneyimlerin algılanması ve iģlenmesinin kombinasyonu sonucu oluģur 4. Kolb deneyimsel öğrenme kuramını aralarında mantıksal iliģki bulunan iki kavrama deneyimlerin algılanması ve deneyimlerin iģlenmesi dayandırmaktadır. Öğrenme dört aģamadan oluģan bir süreç olarak ifade edilmekte ve bu aģamalarda ġekil 1 de gösterilmektedir. ġekil 1. Kolb un Deneyimsel Öğrenme Kuramı 5 Somut yaģantı ya da hissetme yolu ile deneyimleri algılayan bireyler, yeni bilgiler ile bağlantı içine girerler ve bu yeni bilgiyi kendi hislerine ve değerlerine entegre etmeye çalıģırlar. Problemlerin çözümünde sistematik yaklaģımlardan çok kendi hislerine güvenirler. Öğrenme spesifik deneyimlere dayanmaktadır. Soyut kavramsallaģtırma ya da düģünme yolu ile deneyimleri algılayan bireyler için mantık ve sistematiklik duygulardan daha önemlidir. Bilgiyi kavram, ilke ve teoriler içerisinde organize ederler. Evrensel tanımlamaları ve genel ilkeleri kendi düģüncelerinden daha geçerli bulurlar. Fikirlerin mantıksal analizi, sistematik planlama, bilginin kavranması konularında oldukça baģarılıdırlar. Yansıtıcı gözlem ya da izleme yolu ile deneyimlerini iģleyen bireyler, farklı bakıģ açıları ile düģüncelerini sorgularlar. Kararlarında sabırlı, objektif ve dikkatli olmayı tercih ederler. Bir fikir oluģtururken kendi düģüncelerine ve hislerine güvenirler. Öğrenme düģünme ve dikkatli gözleme dayanmaktadır. Aktif yaģantı ya da yapma yolu ile deneyimlerini iģleyen bireyler, gerçek hayat problemlerini çözmek veya yeni bir Ģeyler öğrenmek için uygun materyallere baģvurmayı tercih ederler. Bir fikri test etmek için gerekli olan Ģartları hemen sağlarlar. Bir Ģeyler yapabilme, risk alabilme ve eylemde bulunabilme özeliklerine sahiplerdir. Mutlak gerçekler yerine iģe yarayanı alma eğilimi gösterirler. Öğrenme 3 KOLB, A. Y. & KOLB, D. A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), ANDRESEN, L., BOUD, D. & COHEN, R. (2000). Experience-Based Learning. In G. Foley (Ed.) Understanding Adult Education And Training Second Edition. (4th Ed.). Sydney, Allen & Unwin. 5 BAKER, A. C., JENSEN, P.J. & KOLB, D. A. (2002) Conversatıonal Learnıng An Experıentıal Approach To Knowledge Creatıon.Quorum Books, USA.

3 1406 sürecinde bireyler, deneyimlerini algılarken kimi zaman somut yaģantı kimi zamanda soyut kavramsallaģtırmayı kullanırlar. Deneyimlerini iģlerken de bazen aktif yaģantıyı bazen de yansıtıcı gözlemi tercih etmektedirler. Yani bireyin öğrenme sürecinde zaman zaman yukarıda ifade edilen deneyimleri algılama ve iģleme biçimlerinden biri ağırlık kazanabilir ancak bireyin uzun soluklu öğrenme yaģamı göz önüne alındığında, bu dört aģamanın tamamından geçtiği gerçeği kaçınılmazdır 6. Öğrenmede farklılıklara neden olan öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramını oluģturan bu dört aģamanın birleģimden meydana gelmektedir. Somut yaģantı ile yansıyıcı gözlemin birleģiminden değiģtiren, yansıtıcı gözlem ile soyut kavramsallaģtırmanın birleģiminden özümseyen, soyut kavramsallaģtırma ile aktif yaģantının birleģiminden ayrıģtıran, aktif yaģantı ile somut yaģantının birleģiminden ise yerleģtiren öğrenme stilleri meydana gelmektedir 7. Bireyin öğrenme biçimleri ve bunların birleģimden meydana gelen öğrenme stilleri Ģekil 2 de gösterilmektedir. ġekil 2. Deneyimsel Öğrenme Kuramına Göre Öğrenme Çemberi 8 DeğiĢtiren öğrenme stiline sahip bireylerin baskın öğrenme yetenekleri; somut yaģantı ile yansıtıcı gözlemdir. Bu öğrenme stilini kullanan bireyler; görsel yetenek, değer ve anlamların farkına varıldığı görevlerde daha baģarılıdırlar. Bir fikrin somut örneklerine farklı bakıģ açılarıyla yaklaģarak o fikirle ilgili çokça nitelik oluģtururlar. OluĢturdukları bu niteliklerin birbirleri ile olan iliģkilerini düzenleyerek bütüncül bir bakıģ açısı oluģturmaktadırlar. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireylerin baskın öğrenme yetenekleri soyut kavramsallaģtırma ile yansıtıcı gözlemdir. Bu öğrenme stilini kullanan bireyler; kuramsal modeller yaratmada oldukça etkindirler. AyrıĢtıran öğrenme stiline sahip bireylerin baskın öğrenme yetenekleri soyut kavramsallaģtırma ile aktif yaģantıdır. Bu stili kullanan bireyler tek doğru cevabı olan soru ya da problemlerin çözümünde baģarılıdırlar. Uygulama ve denemeler yaparak öğrenirler. YerleĢtiren öğrenme stilini kullanan bireylerin baskın öğrenme yetenekleri somut yaģantı ile aktif yaģantıdır. Öncelikli olarak deneyerek öğrenmeyi tercih ederler. Planları uygulamaktan, yeni ve 6 KURI, N. P. (2000). Kolb s Learning Cycle: An Alternative Strategy for Engineering Education. Educational Resources Information Center DURDUKOCA, ġ. F. (2010). Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı DeğiĢkenlere Göre Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, s PEKER, M. & MĠRASYEDĠOĞLU, ġ. (2008). Pre-Service Elementary School Teachers Learning Styles and Attitudes towards Mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1),

4 1407 değiģik tecrübeler yaģamaktan hoģlanırlar. Mantıksal analizlerden çok içgüdüsel hisleri ile hareket etmeye meyillidirler. Problem çözerken diğer insanların bilgilerine ağırlıklı olarak güvenirler YÖNTEM 2.1 AraĢtırmanın Modeli Bu araģtırma betimsel bir araģtırma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir. Tarama modeli; geçmiģte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekli ile betimlemeyi amaçlayan araģtırma yaklaģımlarıdır. AraĢtırma genel tarama modellerinden iliģkisel tarama modeli ile hazırlanmıģtır. ĠliĢkisel tarama; iki ve daha çok sayıda değiģken arasında birlikte değiģimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araģtırma modelleridir AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi Bu araģtırmanın evrenini; eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan Harran Üniversitesi öğrencileri, örneklemini ise Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 182 öğretmen adayı oluģturmaktadır. Öğretmen adaylarının tamamına 3-16 Ocak 2011 tarihleri arasında araģtırmada kullanılan ölçekler dağıtılmıģ, bunlardan 166 sı geri dönmüģ ve değerlendirmeye alınmıģtır. AraĢtırmanın örneklem grubunu oluģturan öğrencilerin öğrenim gördükleri anabilim dallarına göre dağılımları Tablo 1 de belirtilmiģtir. Tablo 1. AraĢtırmanın Örneklem Grubunu OluĢturan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Anabilim Dallarına Göre Dağılımları Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Kadın Erkek Toplam AraĢtırmanın Veri Toplama Araçları AraĢtırmada, öğretmen adaylarının kiģisel bilgilerine iliģkin veriler, araģtırmacılar tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgiler Formu ile, öğrenme stillerine iliģkin veriler ise D. Kolb tarafından geliģtirilen, AĢkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlama çalıģmaları yapılarak geçerlilik ve güvenirliği incelenen Kolb Öğrenme Stili Envanteri 11 ile ders çalıģma alıģkanlıklarına iliģkin veriler ise Holtzman ve Brown tarafından geliģtirilen Atılgan (1998) tarafından yeniden gözden geçirilip gerekli düzeltme ve değiģiklikleri yapılan Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıklarını Belirleme Envanteri 12 kullanılarak toplanmıģtır Verilerin Analizi AraĢtırmanın amacı doğrultusunda toplanan veriler Statistical Package For The Social Science SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiģtir. Verilerin analizinde; Mann Whitney U testi, Kay-kare testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısından yararlanılmıģtır. Elde edilen veriler için anlamlılık 0,05 düzeyinde kabul edilmiģtir. 9 DURDUKOCA, ġ. F. (2010). A.g.e., ss KARASAR, N. (1998). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 11 AġKAR, P. & AKKOYUNLU, B. (1993). Kolb Öğrenme Sitili Envanteri. Eğitim ve Bilim Dergisi, sayı 87, ss ATILGAN, M. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıkları ile Akademik BaĢarılarının KarĢılaĢtırılması. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.

5 BULGULAR Bu bölümde araģtırmadan elde edilen bulgular, sırayla ilgili alt problemlere göre sunulmuģ ve analiz sonuçlarına göre yorumlanmıģtır. Tablo 3.1. Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Öğrenme Stilleri Arasındaki Fark Cinsiyet N Sıra ortalaması Sıra toplamı U p Kadın 76 78, ,00 Erkek 90 89, ,0 2970,00,12 Tablo 3.1 e göre öğretmen adaylarının cinsiyete göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur (p=0.12; p>0,05). Tablo 3.1. Öğretmen Adaylarının Anabilim Dallarına Göre Öğrenme Stilleri Arasındaki Fark Anabilim dalı Sınıf Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Program N N 15 25, ,8 Öğrenme stilleri 22 37, ,8 D Ö A Y 18 31, ,5 3 5,2 6 10,9 Toplam Kay-kare testi ²=9,19 Sd=6 p=,16 p>0,05 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı N 4 7, , ,8 8 15,1 53 Sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının 37,9 u (n=22) özümseyen, 31 i (n=18) ayrıģtıran, 25,9 u (n=15) değiģtiren ve 5,2 si (n=3) yerleģtiren; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının 41,8 i (n=23) özümseyen, 25,5 i (n=14) ayrıģtıran, 21,8 i (n=12) değiģtiren ve 10,9 unu (n=6) yerleģtiren; Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının 41,5 i (n=23) özümseyen, 35,8 i (n=19) ayrıģtıran, 15,1 i (n=8) yerleģtiren, 7,5 i (n=4) değiģtiren öğrenme stiline sahiptir. Tablo 3.1 e göre öğretmen adaylarının anabilim dallarına göre öğrenme stilleri arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan kay-kare ( ²) testi analizi sonucuna göre; öğretmen adaylarının anabilim dalı değiģkenine göre öğrenme stilleri arasında fark yoktur. Tablo 3.2. Öğretmen Adaylarının Akademik BaĢarılarına Göre Öğrenme Stilleri Arasındaki Fark Akademik BaĢarı Seviyeleri 84- N N 74 ve altı N Öğrenme Stilleri D Ö A Y 12 17, ,9 9 31, , , , , ,4 7 24,1 7 10,0 7 10,4 3 10,3 Toplam Kay-kare testi ²=5,07 Sd=6 p=,53 p>0,05 Tablo 3.2 ye göre akademik baģarı düzeyi 74 ve altı olan öğretmen adaylarının 34,5 i (n=10) özümseyen, 31 i (n=9) değiģtiren, 24,1 i (n=7) ayrıģtıran, 10,3 ünü (n=3) yerleģtiren öğrenme stillerine sahiptirler. Akademik baģarı düzeyi arasında değiģen öğretmen adaylarının 46,3 ü

6 1409 (n=31) özümseyen, 28,4 ü (n=19) ayrıģtıran, 14,9 u (n=10) değiģtiren, 10,4 ü (n=7) yerleģtiren öğrenme stillerine sahiptirler. Akademik baģarı düzeyi 84- arasında değiģen öğretmen adaylarının 37,1 i (n=26) özümseyen, 35,7 si (n=25) ayrıģtıran, 17,1 i (n=12) değiģtiren, 10 u (n=7) yerleģtiren öğrenme stiline sahiptir. Tablo 3.2 ye göre öğretmen adaylarının akademik baģarılarına göre öğrenme stilleri arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan kay-kare ( ²) testi analizi sonucuna göre; öğretmen adaylarının anabilim dalı değiģkenine göre öğrenme stilleri arasında fark yoktur. Tablo 3.3. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıklarının Düzeyi Arasındaki ĠliĢki Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıkları Düzeyi Öğrenme Stilleri Nadiren Bazen Sık Sık Genel Olarak Daima DeğiĢtiren Özümseyen AyrıĢtıran YerleĢtiren Öğrenme stillerinin birinci alt boyutu olan değiģtiren öğrenme stili ile ders çalıģma alıģkanlıkları düzeylerinden nadiren arasında (r=0.33), değiģtiren ile bazen arasında (r=0.38), değiģtiren ile sık sık arasında (r=0.40), değiģtiren ile genel olarak arasında (r=0.41), değiģtiren ile daima arasında (r=0.42) orta düzeyde ve pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. Öğrenme stillerinin ikinci alt boyutu olan özümseyen öğrenme stili ile ders çalıģma alıģkanlıkları düzeylerinden nadiren arasında (r=0.46), özümseyen ile bazen arasında (r=0.37), özümseyen ile genel olarak arasında (r=0.35) orta düzeyde ve pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. Ancak özümseyen ile sık sık arasında (r=0.29), özümseyen ile daima arasında (r=0.29 ) düģük düzeyde pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. Öğrenme stillerinin üçüncü alt boyutu olan ayrıģtıran öğrenme stili ile ders çalıģma alıģkanlıkları düzeylerinden nadiren arasında (r=0.37), ayrıģtıran ile sık sık arasında (r=0,34), ayrıģtıran ile genel olarak arasında (r=0.38), ayrıģtıran ile daima arasında (r=0.40) orta düzeyde ve pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. Ancak ayrıģtıran ile bazen arasında (r=0.28) düģük düzeyde pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. Öğrenme stillerinin dördüncü alt boyutu olan yerleģtiren öğrenme stili ile ders çalıģma alıģkanlıkları düzeylerinden nadiren arasında (r=0.50), yerleģtiren ile bazen arasında (r=0.39), yerleģtiren ile sık sık arasında (r=0.32), yerleģtiren ile genel olarak arasında (r=0.43), yerleģtiren ile daima arasında (r=0.41) orta düzeyde ve pozitif bir iliģki olduğu söylenebilir. 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyete göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır. Yapılan bu araģtırmaya benzer çalıģma da Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban tarafından hazırlanmıģtır. Ġlköğretimde görev yapacak olan öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile cinsiyetleri arasındaki iliģkiyi belirlemeyi amaçlayan bu araģtırmada, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıģtır. Benzer Ģekilde Durdukoca tarafından yürütülen Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin ÇeĢitli DeğiĢkenle Göre Değerlendirilmesi 13 adlı çalıģma da öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıģtır. Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının anabilim dallarına göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur. AraĢtırmanın bu alt boyutuna 13 DURDUKOCA, ġ. F. (2010). A.g.e.

7 1410 benzer sonuçlardan biri Mutlu tarafından hazırlanmıģ olan Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri 14 adlı çalıģmada görülmektedir. Bu çalıģmada Sınıf öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Resim ve Müzik öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının anabilim dallarına göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik baģarılarına göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Yapılan bu araģtırmaya benzer çalıģma da Sülün ve Bahar tarafından hazırlanmıģtır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programın Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi 15 adlı çalıģmada, öğrenme stilinin akademik baģarı üzerinde anlamlı bir etki oluģturmadığına iliģkin bulgular elde edilmiģtir. Harran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile ders çalıģma alıģkanlıklarının düzeyi arasında genel olarak orta düzeyde pozitif bir iliģki olduğu görülmektedir. AraĢtırma bulguları ıģığında aģağıdaki öneriler geliģtirilmiģtir: Öğretme-öğrenme sürecinde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak, öğrenenlerin karģılaģtıkları uyarıcıları anlamlı örüntüler haline dönüģtürmelerini kolaylaģtıracaktır. Dolayısıyla öğrenme süreci içerisinde, öğrenenlerin farklı öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak öğrenme seçeneklerin çoğaltılması önemli görülmektedir. Öğrenenlerin öğrenme stilleri kadar kendilerine özgü özelliklerinden biri de ders çalıģma alıģkanlık düzeyleridir. Bu araģtırmada öğretmen adaylarının ders çalıģma alıģkanlık düzeyleri iģe öğrenme stilleri arasındaki iliģki incelenmiģtir. Gelecekte yapılacak çalıģmalarda öğretmen adaylarının ders çalıģtıkları ortam, çalıģma süreleri ile öğrenme stilleri arasındaki iliģki incelenebilir. Gelecekteki bu çalıģmaya benzer çalıģmalar farklı örneklem grupları ile tekrarlanabilir. Öğrencilerin sınıf düzeyler, yaģları ile öğrenme stilleri arasındaki farklılıklar incelenebilir. KAYNAKÇA ANDRESEN, L., BOUD, D. & COHEN, R. (2000). Experience-Based Learning. In G. Foley (Ed.) Understanding Adult Education And Training Second Edition. (4th Ed.). Sydney, Allen & Unwin. AġKAR, P. & AKKOYUNLU, B. (1993). Kolb Öğrenme Sitili Envanteri. Eğitim ve Bilim Dergisi, sayı 87, ss ATILGAN, M. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Ders ÇalıĢma AlıĢkanlıkları ile Akademik BaĢarılarının KarĢılaĢtırılması. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi. BAHAR, M. & BĠLGĠN, Ġ. (2003). Öğrenme Stillerini Ġrdeleyen Bir Literatür ÇalıĢması. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), BAKER, A. C., JENSEN, P.J. & KOLB, D. A. (2002) Conversatıonal Learnıng An Experıentıal Approach To Knowledge Creatıon.Quorum Books, USA. DURDUKOCA, ġ. F. (2010). Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı DeğiĢkenlere Göre Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, s KARASAR, N. (1998). Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 14 MUTLU, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17. Erzurum. 15 SÜLÜN, A. (2009). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programın Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi. XVIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ege Üniversitesi, Ġzmir.

8 1411 KOLB, A. Y. & KOLB, D. A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), KURI, N. P. (2000). Kolb s Learning Cycle: An Alternative Strategy for Engineering Education. Educational Resources Information Center MUTLU, M. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17. Erzurum. PEKER, M. & MĠRASYEDĠOĞLU, ġ. (2008). Pre-Service Elementary School Teachers Learning Styles and Attitudes towards Mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), SÜLÜN, A. (2009). Fen Bilgisi Öğretmenliği Programın Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi. XVIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ege Üniversitesi, Ġzmir. TATAR, E., TÜYSÜZ, C. & ĠLHAN, N. (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik BaĢarıyla ĠliĢkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10),

ISSN : 1308-7274 saribas@inonu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Malatya-Turkey

ISSN : 1308-7274 saribas@inonu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Malatya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0285 EDUCATION SCIENCES Şule Firat Durdukoca Received: October 2010 Sebahattin Arıbaş Accepted: January

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ 950 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ Yrd. Doç. Dr. Jale DENİZ, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi *

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * H. Coşkun ÇELİK 1, Samet GÜNDÜZ 2 1 Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

Öğrenme Stili Nedir?

Öğrenme Stili Nedir? Öğrenme Stili Nedir? «Öğrenme stili parmak izi kadar kişiye özgüdür» Öğrenme stili kişisel öğrenme yolumuzdur. Öğrenme bireylerde farklı yollarla sağlanabilir. Öğrenme stilini bilen, kendi zayıf ve güçlü

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI O. Karamustafaoğlu-E. Yurtyapan-Ö. Coşkun-Ö.F. Divarcı-M. Derin 1/1 (2015) 29-44 29 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Karamustafaoğlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

Erdal TATAR, Cengiz TÜYSÜZ & Nail İLHAN GİRİŞ Her bireyin öğrenme tarzı farklılık gösterir. Etkili ve verimli bir eğitim ancak bireylerin bu farklı öğ

Erdal TATAR, Cengiz TÜYSÜZ & Nail İLHAN GİRİŞ Her bireyin öğrenme tarzı farklılık gösterir. Etkili ve verimli bir eğitim ancak bireylerin bu farklı öğ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME

Detaylı

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği 1. Learning Styles of Distance Education Students: Trakya University Sample

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği 1. Learning Styles of Distance Education Students: Trakya University Sample Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 2, 85-91 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 2, 85-91 Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ* Huriye DENİŞ* Esen ERSOY* Evren KARATAŞ* Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü nyenice@gmail.com Prof. Dr.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES 143 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES ÖZET Raşit ZENGİN * Ömer Lütfi ALŞAHAN Bu araştırmanın amacı, farklı öğrenme

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ISSN : 1308-7274 gulayekici@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7274 gulayekici@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0186 EDUCATION SCIENCES Received: January 2010 Accepted: July 2010 Gülay Ekici Series : 1C Gazi University

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ Arş. Gör. Canan Koçak Doç. Dr. Ayşem Seda Önen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET 1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ Dr. ġ. Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Çiğdem SUNA Anadolu Üniversitesi

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp The Relation between the Learning Styles of the Students Mutlu 148 2006 IJESE by Gökkuşagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Mehmet MUTLU Niğde University, TURKEY Contact:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1 Gamze IŞIK Fen Bilgisi Öğretmeni gamzeisig@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Nilgün

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 30 (2011)

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 30 (2011) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇLARINI YORDAMADA EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ EXAMINING ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AS PREDICTORS

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 31 (2011)

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 31 (2011) BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ CĠNSĠYET VE ÖĞRENĠM GÖRDÜKLERĠ SINIF DÜZEYLERĠ BAKIMINDAN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MAKÜ ÖRNEĞĠ) Fethi ÇELĠK* Harun ġahġn** ÖZET AraĢtırmanın

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Dilek Efeyurtlu ANTALYA EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞ Çağdaş eğitim yaklaşımlarının üzerinde durduğu en önemli konulardan biri eğitsel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ ÖZGEÇMĠġ 1.GENEL DÜZENLEME TARĠHĠ 09.04.2013 T.C. KĠMLĠK NO 65665336246 ÜNVANI ADI SOYADI DOÇ. DR. Z. NURDAN BAYSAL DOĞUM YERĠ ve TARĠHĠ KĠLĠS - 06.02.1971 GSM 05322236663 E-POSTA znbaysal@marmara.edu.tr

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

ISSN : 1308-7274 mturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazıg-Turkey ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠSAYARI KULLANMA DÜZEYLERĠ

ISSN : 1308-7274 mturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazıg-Turkey ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ZAMAN YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠSAYARI KULLANMA DÜZEYLERĠ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0480 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: May 2011 Accepted: January 2012 Muhammed Turhan Series : 1C Firat

Detaylı

AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION STUDENTS

AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION STUDENTS Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 1, 69-86 AN INVESTIGATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNING STYLES AS TO BRANCHES AND GENDER FROM FACULTY OF EDUCATION

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 399-416 Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 ORTAOKUL TÜRKÇE EĞĠTĠMĠNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 3 Özet Bu araģtırmanın amacı, Türkçe dersinin öğrenme-öğretme sürecinde çoklu zekâ kuramının

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 60 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(2), 60-68 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir.

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Sorun Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Eğer bireylerin stillerinin ne olduğu belirlenirse, bu bireylerin nasıl öğrenebileceği

Detaylı

Fatma ERDOĞAN *, Sare ġengül **

Fatma ERDOĞAN *, Sare ġengül ** 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 18-30 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ a THE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı