Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri"

Transkript

1 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 doi: /j.goztepetrh KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr (*) ÖZET Giriş: Bu araştırma Amasya Sağlık Yüksek Okulu ebelik ve hemşirelik programı öğrecilerii iletişim becerilerie ilişki algılarıı e düzeyde olduğuu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bazı değişkelere göre iletişim becerisi algılarıı alamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da araştırılmıştır. Gereç ve Yötem: Çalışmaı öreklemii 232 öğreci oluşturmuştur. Araştırmada iletişim becerisi algılarıa ilişki veriler Korkut (1997) tarafıda geliştirile üiversite öğrecileri üzeride daha sora geçerliği ve güveirliği yapıla İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeği (İBDÖ) ve öğrecileri demografik özelliklerii belirlemek amacıyla araştırmacı tarafıda hazırlaa Kişisel Bilgi Formu ile toplamıştır. Verileri SPSS 11.5 istatistik programıda değerledirilmiş, verileri aalizide; frekas, Kruskal-Wallis H (KW), Ma- Whitey U (U) testleri kullaılmıştır. İstatistikî aalizlerde alamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. Bulgular: Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerisi algılarıı oldukça yüksek olduğuu göstermiştir (:101.69). Souç: Araştırmada devam edile bölüm ve öğrecileri akademik başarı düzeyi ile iletişim becerilerie ilişki algıları arasıda alamlı ilişki buluurke, diğer değişkeleri iletişim becerisi algısı üzeride alamlı farklılıklar oluşturmadığı saptamıştır. Aahtar kelimeler: Hemşirelik öğrecileri, ebelik öğrecileri, iletişim becerileri düzeyi, SUMMARY Commuicatio skills of studets of Amasya medical vocatioal school Itroductio: This search was carried out what the seses of commuicatio skills of midwifery ad ursig professio studets of Amasya Medical Vocatioel School are. Whether the seses of commuicatio skills created a oteworthy differece accordig to some variacer was also searched. Materials ad Methods: The sample of the search was composed of 232 studets. The data related to the search of serves of commuicatio skills was gothered by Persoel Iforma-tio Form which was prepored by Korkut to fid out the demographic features of the studets ad The Scale of Evaluatio of Commuicatio Skills which was prepared by the researcher (1997) ad the whose volidity ad reliability was proved o college studet. The data was evoluated by SPSS 11.5 statistics programme. I the aalysis of the data; frequacy, Kruskal-Wallis (KW), Ma Whitey U testi, were used. Sigiface level was chose as p<0.05. Implicatios: It demostrated that the seses of commuicatio skills of studets of Amasya Medical Vocatioal School were quite high. (:101,69) Coclusio: While here was a oteworthy relatioship betwee the departmet that is studied ad the level of academic succes, it was foud out that other variaces did ot compose ay differeces upo the seses of commuicatio skills. Key words: Studets of ursery proffesio, studets od midwifery, the level of commuicatio level İletişime yöelik birçok taım yapılmıştır. Eğitim terimleri sözlüğüde iletişim; bir düşücei, bir duyguu yüz alatımı, el, kol ve baş hareketleri, kouşma yoluyla ya da yazı, telefo, radyo, televizyo gibi bildirişim araç ve gereçleride yararlaarak, bir kimsede başka bir kimseye iletimi olarak taımlamaktadır (1). Aderse iletişimi, alama olarak görmüş, "bizim başkalarım, başkalarıı da bizi alamalarıa yaraya bir süreç", olarak taımlamıştır (2). Baskı ve Craig'e göre iletişim, mesajları alamlarıa erişilmesi amacıyla değiştirilmesi olarak taımlamışlardır. Başka bir deyişle iletişim, kayak (mesajı vere) ve hedef (mesajı ala) arasıda davraış değişikliği oluştur- Geliş tarihi: Kabul tarihi: Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu Mezu Öğrecisi*; Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi** 152

2 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri mak amacıyla bilgi, fikir, tutum, duygu ve becerileri alamlarıı paylaşılması içi gerekli etkileşim sürecidir (1). Kişilerarası ilişkiler iletişim yoluyla sürdürülmektedir. Bu ilişkilerde bireyi kedisii ifade ediş tarzıyla ilgili olarak kulladığı beceri, ilişki kurduğu kişii duygu, düşüce ve e souda da davraış ve hareketlerii etkileyebilmektedir (3). İletişim becerileri, pek çok beceri içi temel oluşturmakta ve sözel ola ve sözel olmaya mesajlara duyarlılık, etkili olarak dileme ve etkili olarak tepki verme biçimide özetleebilmektedir (4). Özer e göre iletişim becerisi, kişide, karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, olası bakış açılarıı ve taımlamaları araştırmayı, soruşturmayı ve bütüleştirmeyi içerir. Bu beceriyi kazamış birisi, kedisie yöeltile bir uyarı, eleştiri veya şikâyet karşısıda, tek açı yerie çok açıda alam verme yeteeğie sahip olabilecektir (5). Kişilerarası etkileşimi temelii oluştura iletişimi her isaı yaşamıda öemli bir yeri vardır. Çükü isalar duygu ve düşücelerii iletişim yoluyla paylaşarak mutlu olma ve çevrelerideki bireyleri mutluluklarıa katkıda buluma olaağı elde ederler. İsa ve isaa yardımı esas ala meslek sahiplerii başarıları da oları iletişim becerilerie bağlıdır. Hemşirelik ve ebelik meslekleri bireylerle yoğu iletişimde bulua ve doğruda isalara hizmet vere yardım edici mesleklerdir. İsalarla sık ilişkide buluabilecek kişileri, ya da yoğu isa ilişkilerii buluduğu meslek gruplarıda çalışa kişileri iletişim tekiklerii çok iyi bilmesi ve etkili kullaabilmesi gerekmektedir. Bu edele iletişim, bir isaı tekik olarak bilmesi ve becerilerii iyi geliştirmesi gereke bir araçtır (6). İletişimi öemi hastalıkta başkalarıa bağımlılık durumuu yaşaması edeiyle hasta açısıda da artar. Bu durumda hastaı bakım ve tedavisi ile yükümlü ola doktorluk hemşirelik, ebelik gibi sağlık mesleği üyelerie, iletişime uygu çevrei oluşturulması ve hasta ile etkili iletişimi kurulmasıda öemli sorumluluklar düşmektedir (7). Sağlık ile ilgili meslekler basit bir taımlama ile isa ilişkisi içide sürdürüle uygulama alaıdır (8). Bu edele gerek ebelik gerekse hemşirelik mesleğii icra edecek bireyleri iletişim becerileri düzeylerii yüksek olması gerektiğii söylemek mümküdür. Sağlıklı/hasta bireyle kurula kişilerarası ilişkileri, hemşireleri elideki öemli bir tedavi aracı olduğuu ve hastalığı gidişii etkilediğii ve bu ilişkii ağrı tedaviside morfi kullaılması kadar öemli ve yararlı olabileceğii veya tam aksie açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye bezer biçimde kullaılabileceğii belirtmektedir (9,10). Yapıla çalışmalar, hemşireleri etkili kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesii hastalar üzeride olumlu etkiler (hizmette memuiyeti artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşmeye motivasyou artması) yarattığıı göstermektedir (11). Hemşirelik ve ebelik uygulamasıı kalitesii yükseltilmesii, öcelikle etkili iletişim kurulmasıyla mümkü olabileceği bilimektedir. Yüksek duygusal zekâya sahip ebe/hemşireleri yetiştirilmeside eğitimi süreci çok büyük bir yer taşımaktadır. Bu açıda bakıldığıda isa İlişkilerii so derece öemli olduğu ebelik/hemşirelik mesleğii seçe öğrecileri heüz mesleğe atılmada eğitimleri sürerke hemşirelik eğitim programlarıı iletişim becerilerii geliştirecek şekilde düzelemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece duygularıı taıya, yöete, kedii motive edebile, ilişkilerii kotrol edebile dolayısı ile sorularıyla etki bas edebile, çevresi ile alamlı ilişkiler kurabile, kedisii gerçekleştirebile ebe/ hemşireleri hem kedi ruh sağlıklarıı koruyabilecekleri hem de hastalara bakım verirke bu becerileri kullaarak ve öğreterek toplumu ruh sağlığıı korumaya katkıda buluabilecekleri düşüülmektedir (12). Bu araştırma ebelik ve hemşirelik öğrecilerii mesleki başarılarıda öemli bir rolü olacak algıladıkları iletişim beceri düzeylerii ve iletişim bece- 153

3 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 rileri üzerie bazı değişkelere göre farklılık olup olmadığıı icelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup, var ola durum ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmaı çalışma evreii Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu da eğitim-öğretim yılıda öğreim göre, 61 ebelik, 200 hemşirelikte oluşa toplam 261öğreci oluşturmaktadır. Hemşirelik bölümüde birici, ikici, üçücü ve dördücü sııf öğrecileri yer alırke, ebelik bölümüü yei olması edei ile sadece birici ve ikici sııf öğreciler mevcuttur. Araştırmada çalışma evreii tamamıa ulaşılması hedeflemiş olup, acak hastalık ve devamsızlık edeleri ile okulda bulumaya, aket uygulamada göüllülük esas alıdığı içi aketi uygulamak istemeye öğreciler dışıda kala 232 öğreci araştırmaı öreklemii oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak litaratür taraarak oluşturula 13 soruluk, "Kişisel Bilgi Formu" ve Prof. Dr. Fida Korkut (1996) tarafıda geliştirile "İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeği (İBDÖ) kullaılmıştır (13). Bireyleri iletişim becerilerii asıl değerledirdiklerii alamak amacıyla Korkut (1996) tarafıda geliştirilmiş, "her zama"da "hiçbir zama"a kadar dereceledirilmiş, 5 li likert tipi bir ölçektir. Ölçek toplam 25 alatımda oluşmakta olup elde edilebilecek e yüksek pua 125, e düşük pua ise 25 dir. Puaı fazla oluşu bireyleri iletişim becerilerii olumlu yöde değerledirdiklerii yasıtmaktadır. Ölçeği geçerlilik ve güveilirlik çalışmaları ayı kişi tarafıda yapılmış ve alfa iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak bulumuştur. homojeitesii değerledirmek içi verilere Oe Sample Kolmogorov-Smirov Test uygulamış, test souçları p>0.05 ise parametrik, p<0.05 ise oparametrik test uygulaması kuralıa göre, değişkeleri hepsi p<0.05 olduğu içi oparametrik testler uygulamıştır. Verileri değerledirilmeside frekas, Kruskal-Wallis H (KW), Ma- Whitey U (U) testleri kullaılmıştır. İstatistikî aalizlerde alamlılık düzeyi p<.05 olarak seçilmiştir. BULGULAR Araştırmaya katıla öğrecileri 84,9 uu kız, 15,1 ii, erkek öğreciler oluşturmaktadır. Katılımcıları 75.4 hemşirelik bölümü öğrecisi, 24.6 sı ebelik bölümü öğrecisidir. Öğrecile-ri İletişim Becerileri Değerledirme Ölçek (İ.B.D.Ö.) pua ortalamaları olarak saptamış olup öğrecileri geel olarak iletişim becerileri düzeyii yüksek olduğuu söylemek mümküdür. Tablo 1 de İBDÖ pua ortalamaları hemşirelik birici sııfları , üçücü sııfları ile ikici ve üçücü sııflara orala yüksek olup acak souçlar istatistiksel olarak alamlı bulumamıştır (p>0.05). Tablo 2 de ise ebelik ikii sııfları İBDÖ pua ortalamaları birii sııfa orala yüksek, acak souç istatistiksel olarak alamlı değildir (p>0.05). Tablo 1. Hemşirelik öğrecilerii algılarıa ve sııflara göre iletişim becerileri. Sııf Birici İkici Üçücü Dördücü ,5 30,2 18,1 17,2 Ortalama Pua 102,94 97,58 102,97 99,20 KW: 6,54 Tablo 2. Ebelik öğrecilerii algılarıa ve sııflara göre iletişim becerileri. Veriler SPSS 11.5 programıda değerledirilmiştir. Araştırmada parametrik ya da oparametrik hagi test türüü uygulaması hususuda verileri Sııf Birici İkici ,1 50,9 Ortalama Pua 103,07 105,55 U: 1,01 154

4 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Tablo 3. Öğrecileri sosyo-demografik ve eğitimleri ile ilgili özelliklerie göre iletişim becerileri. Cisiyet Kız Erkek Bölüm Ebelik Hemşirelik Mezu Olduğu Lise Aadolu/Süper Lise Fe Lisesi Meslek Lisesi Diğer Akademik Başarı Algısı Çok Başarılı Başarılı Orta Başarısız Yaşadığı Yer Büyük Şehir Şehir İlçe Kasaba/Belde/Köy Ailei Gelir Düzeyi <1000 TL TL TL >2000 TL ,9 15,1 24,6 75,4 39,7 0,4 3,4 56,5 6,5 42,7 48,3 2,6 15,1 27,6 41,8 15,5 44,9 34,9 15,1 5,2 Ortalama Pua 102,35 98,02 Ortalama Pua 104,33 100,84 Ortalama Pua 102,06 79,00 106,12 101,34 Ortalama Pua 113,07 102,05 101,11 78,50 Ortalama Pua 102,34 100,98 102,14 101,13 Ortalama Pua 102,27 102,35 98,42 101,75 U: 1,89 U: 2,08 P<0,05 KW: 5,45 KW: 31,43 P<0,05 KW: 0,59 KW: 3,19 Tablo 3 de öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları cisiyete, bölüme, mezu olua lise türüe, akademik başarı algısıa, yaşadığı yere ve ailei gelir düzeyie göre icelemiştir. Cisiyete göre kız öğrecileri İBDÖ pua ortalaması ile erkek öğrecilerde yüksek, fakat souç istatistiksel alamsızdır (p>0.05). Tablo 4 de Öğrecileri, aile yapısı, kardeş sayısı, babaı eğitim düzeyi, aei eğitim düzeyi ve aei çalışma durumu ile İBDÖ pua ölçeği arasıdaki ilişki durumu icelemiştir. Araştırmada öğrecileri 82.3 ile çoğuluğuu çekirdek yapılı ailede geldiği, 40.12'ii dört ve üzeri sayıda kardeşte ibaret olduğu, 41.4'üü baba eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, 67.2 sii ae eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, Tablo 4. öğrecileri ailevi özelliklerie göre iletişim becerileri. Aile Tipi Çekirdek Geiş Kardeş sı Bir İki Üç Dört ve üzeri Babaı Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil Okur-Yazar/İlkokul Ortaokul Lise ve Degi Ölisas/Lisas Aei Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil Okur-Yazar/İlkokul Ortaokul Lise ve Degi Ölisas/Lisas Aei Çalışma Durumu Ev Haımı Çalışıyor 94.4 üü aesii ev haımı olduğu ifade edilmiştir. Aile yapısı, kardeş sayısı, babaı ve aei eğitim düzeyi ve aei çalışma düzeyi ile öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları arasıda istatistiksel bir ilişki saptamamıştır (p>0.05). TARTIŞMA ,3 17,7 2,2 21,1 36,6 40,1 0,9 41,4 17,2 26,3 14,2 8,6 67,2 11,6 9,5 2,6 94,4 5,6 Ortalama Pua 101,84 101,00 Ortalama Pua 102,60 102,40 102,50 100,53 Ortalama Pua 103,00 101,92 103,10 101,56 99,51 Ortalama Pua 102,50 102,50 100,04 98,00 99,00 Ortalama Pua 101,69 101,69 U:0,73 KW: 3,64 KW: 0,58 KW: 2,44 U: 0,33 Araştırmada Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii İBDÖ pua ortalamaları oldukça yüksek olduğu saptamıştır (:102.69). Bu souç öğrecileri iletişim becerisi düzeylerii çok iyi olduğuu göstermektedir. Korkut (1997) u eğitim fakültesi öğrecilerie, Tutuk vd. (2002) i hemşirelik öğrecilerie, Pehliva (2005) ı sııf öğretmeliği öğrecilerie, Tepeköylü ve ark. (2009) i bede eğitimi bölümleri üiversite öğrecilerie yöelik yapmış oldukları araştırmalarda da öğrecileri İBDÖ pua ortalamalarıı yüksek buluduğu ifade edilmiştir (11,14,15). 155

5 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 Öğrecileri sııf düzeyii iletişim becerileri düzeyii farklı algılamalarıı etkilemediğii göstermektedir. Dört yıllık lisas eğitimi sorasıda iletişim becerileride dördücü sııf lehie alamlı fark bekleirdi. Acak bu durum gerçekleşmemiştir. Bu bulgu yüksekokulumuz müfredatıı iletişim becerileri açısıda yeide sorgulaması gerektiğii düşüdürmektedir. Pehliva(2005) ı araştırmasıda 4. sııflar lehie alamlı bir farklılık görüldüğü ifade edilmiştir (15). Tutuk vd. (2002) u hemşirelik öğrecilerii iletişim becerilerie yöelik çalışmasıda da sııf düzeyi ile iletişim becerileri düzeyi arasıdaki ilişkii istatistiksel alamlı buluduğu ve birici sııfta üçücü sııfa kadar sııf düzeyi arttıkça İBDÖ pua ortalamasıı da artış gösterdiği belirtilmiştir (11). Tablo 2 de ise ebelik ikici sııfları İBDÖ pua ortalamaları birici sııfa orala yüksek, acak souç istatistiksel olarak alamlı değildir (p>0.05). Korkut(1997) u ve Tepeköylü ve ark.(2009) i çalışmasıda da sııf düzeyi ile iletişim becerisi arasıda alamlı fark bulumadığı belirtilmiştir (14,16). Bu durum araştırma souçları açısıda paralellik göstermektedir. Bu durum öğreciler hagi sııf düzeyide olurlarsa olsular kişilerarası iletişimde kedilerii çok da farklı algılamadıkları şeklide yorumlaabilir. Cisiyete göre kız öğrecileri İBDÖ pua ortalaması ile erkek öğrecilerde yüksek, fakat souç istatistiksel alamsızdır (p>0.05). Kızları erkeklere göre iletişim becerilerii daha iyi algılamaları Korkut (1997) tarafıda sosyalleşme sürecie bağlamıştır. Sosyalleşme süreci sırasıda kız ve erkekleri farklı davraışları desteklemektedir (14). Tepeköylü ve ark. (2009) i araştırmasıda kız öğrecileri lehie iletişim becerileri ölçek puaıı alamlı düzeyde yüksek buluduğu ifade edilmiştir (16). Bulut (2004) ve İlasla (2001) i çalışmalarıda da bezer bulgu ifade edilmektedir (17,18). Bezer olarak McDowell (1993) ı çalışmasıda öğretmeleri ders verme yötemleride kulladıkları becerilerle ilgili olarak erkek öğretmeleri daha baskı ve katı olduğu; kadı öğretmeleri ise daha duygusal, iformal, arkadaşça ve öğrecilerie daha açık olduğu belirtilmiştir. Yurt dışıda yapıla araştırmalar kadıları bekletilerii, düşüdüklerii, kaygılarıı daha sık ve daha açık ifade edebildiklerii göstermektedir. Ayrıca kadıları deri arkadaşlık ilişkilerie erkeklerde daha fazla öem verdiklerii diğer isalara karşı daha duyarlı, sevgi dolu, icelikli, isalarla olmayı seve özellikler gösterdiklerii vurgulaya çalışmalara da rastlamaktadır (13,19,20). Bölümlerie göre İBDÖ pua ortalamaları ile ebelik bölümü öğrecilerii olduğu ve soucu istatistiksel alamlı olduğu saptamıştır (p<0.05). Tepeköylü ve ark. (2009) Bede Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerilerie yöelik araştırmasıda ise bölümlere göre iletişim becerileri düzeyi arasıda istatistiksel alamlı fark bulumadığı ifade edilmiştir (16). Mezu olua liseye göre icelediğide 39.7 Aadolu/Süper lise, 3.4 meslek lisesi, 56.5 diğer liseler oluştururke, e yüksek İBDÖ pua ortalamasıı ile meslek lisesi çıkışlılar almış, oları ile Aadolu/Süper lise çıkışlılar izlemiştir, acak souçlar istatistiksel olarak alamsız olarak bulumuştur (p>0.05). Tutuk (2002) u çalışmasıda da mezu olua lise ile iletişim becerisi arasıda alamlı bir ilişki saptamadığı ifade edilmiştir. Souç araştırma ile paralellik göstermektedir (11). Araştırmada akademik başarı algısıa göre katılımcıları 48.3 ü kedii orta düzeyde başarılı, 42.7 si başarılı, 6.5 i çok barılı, 2.6 sı başarısız olarak iteledirmiştir. Akademik başarı düzeyii çok başarılı algılaya öğrecileri iletişim becerileri düzeyi e yüksek (:113.07), başarısız algılaya öğrecileri ise e düşük (:78.50) olarak bulumuştur. Araştırmada akademik başarı ile İBDÖ pua ortalaması arasıdaki ilişkii istatistiksel alamlı olduğu saptamıştır (p<0.05). Gügör (1989), akademik başarı algısı yüksek ola öğrecileri belli bir doyum sağladıkları gibi çev- 156

6 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri releride de kedileri içi öemli sayıla kişileri olumlu değerledirmeleri, ödülledirmeleri ile sık sık karşılaştıklarıı ve kedileri ile ilgili yapıla bu değerledirmeleri olumlu birer pekiştireç olarak öz saygılarıı yükselmesie ede olduklarıı belirtmektedir (21). Bu edele akademik başarı algısıı düşük olarak algılaya öğrecilerde kedi potasiyelii yeterli olmadığı kaısı, özsaygısıı egatif yöde etkileyerek, iletişime geçme ve sürdürme gibi iletişim becerisie yöelik girişimlerii olumsuz açıda etkilemiş olabileceği şeklide yorumlaabilir. Öğrecileri yaşadığı yere göre icelediğide 41.8 i ilçede, 27.6 sı şehir, 15.5 i kasaba/ belde/köy, 15.1 i büyük şehirde yaşamaktadır. Yaşadığı yere İBDÖ pua ortalaması ile e yüksek büyük şehirde yaşayaları buluurke; oları ile ilçede oturalar izlemiştir. Öğrecii yaşadığı yere göre İBDÖ pua ortalaması arasıdaki ilişki istatistiksel olarak alamsız bulumuştur (p>0.05). Tepeköylü ve ark.(2009) i araştırmasıda da öğrecii yerleşim birimi ile ailesii aylık gelir düzeyi arasıda alamlı ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). Yerleşim yeri büyüdükçe sosyal hayattaki rolleri ve sorumlulukları artması ve bireyleri buula oratılı olarak iletişim becerilerii daha fazla geliştirmeleri soucuu doğurması bekleebilirdi. Öğreciler Ailelerii gelir düzeyie göre icelediğide, e büyük çoğuluğu 44.9 ile aylık geliri 1000 TL. de az ola öğreciler oluşturmaktadır. Aylık gelir düzeyi TL arası ola öğreciler 34.9, TL olalar 15.1, 2000 TL de yüksek olalar ise 5.2 oraıdadır. Öğrecileri ailelerii aylık gelir düzeyi ile İBDÖ pua ortalamaları arasıdaki ilişkiye göre e yüksek İBDÖ pua ortalaması ile aylık gelir düzey TL ola öğrecileri, ikici sırada da ile aylık gelir düzeyi 1000 TL de az ola öğrecileri saptamış, souç istatistiksel olarak alamsız bulumuştur (p>0.05). Tepeköylü ve ark..(2009) i araştırmasıda da öğrecii iletişim becerisi düzeyi ile ailesii aylık gelir düzeyi arasıda alamlı ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). Köker vd.(2005) i çalışmasıda da sosyoekoomik düzeyi iletişim becerisi düzeyii etkilemediği ifade edilmiştir (22). Görür(2001) ve Saygıdeğer(2004) i çalışmalarıda ise sosyoekoomik düzey ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olduğu ifade edilmektedir (20,23). Gelir düzeyideki artışa paralel iletişim beceri düzeyide de artma olması bekleebilirdi. Çükü yeterli geliri verebileceği özgüve, rahatlık ve alım gücü bireyi daha kolay iletişime geçme ve sürdürmeside etkili olabilecektir. Acak araştırma soucu bu yargı ile örtüşmemiş, iletişim becerisi düzeyii ailei gelir düzeyi ile ilişkili olmadığı soucuu vermiştir. Araştırmada öğrecileri 82.3 ile çoğuluğuu çekirdek yapılı ailede geldiği, 40.12'ii dört ve üzeri sayıda kardeşte ibaret olduğu, 41.4'üü baba eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, 67.2 sii ae eğitim düzeyii okuryazar/ ilkokul, 94.4 üü aesii ev haımı olduğu ifade edilmiştir. Aile yapısı, kardeş sayısı, babaı ve aei eğitim düzeyi ve aei çalışma düzeyi ile öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları arasıda istatistiksel bir ilişki saptamamıştır (p>0.05). Tepeköylü ve ark.(2009) u araştırmasıda da ae ve babaı eğitim düzeyi ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı bir ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). İlasla (2001) ve Saygıdeğer (2004) i araştırmasıda babaı eğitim düzeyi ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olmadığı ifade edilmiştir (23,24). Yüksel (1996), İlasla (2001) ve Saygıdeğer (2004) araştırmalarıda aei eğitim düzeyi, aei mesleği ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olduğu belirtilmiştir (23-25). Kardeş sayısı, aei ve babaı eğitim düzeyi arttıkça iletişim becerisi düzeyii artabileceği düşüülmüş, acak araştırma souçları bu bekletiyi doğrulamamıştır. 157

7 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmamızı bulgularıa göre Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii geel olarak İBDÖ pua ortalamalarıı yüksek olduğu, iletişim becerisi algılarıı bölüm ve akademik başarı algısı değişkeie göre alamlı bir farklılık gösterdiği, araştırma kapsamıdaki diğer değişkelere bağlı olarak alamlı bir farklılık göstermediği saptamıştır. Öğrecileri iletişim becerisi düzeyii, sııf düzeyie paralel artış göstermemesi, eğitim öğretim ders müfredatıı iletişim becerileri açısıda yeide gözde geçirilmesi ve düzelemesii gerekliliği kaısıı uyadırmaktadır. İletişim becerilerii etki kullamak birer yardım mesleği ola ebelik ve hemşirelik içi çok öemlidir. Bu edele iletişim becerileri üzeride etkili olabilecek faktörleri araştırmak ve iletişim becerileri düzeyii geliştirmek so derece mühimdir. Akademik başarı algısı ile İBDÖ pua ortalaması arasıdaki alamlı ilişki edei ile öğrecileri akademik başarısıı artırmaya döük çalışmaları artırılması, dolaylı olarak iletişim becerisi algısıı da artırmaya katkı sağlayacaktır. Öeriler: Yukarıdaki souçlara bağlı olarak şu öeriler getirilebilir. 1. Öğrecileri mevcut iletişim becerisi algıları yüksek olmakla birlikte, birici sııfta başlayarak, iletişim güçlükleri ve etkili iletişim tekiklerie yöelik uygulamalı eğitime eğitim programlarıda ağırlık verilmesi. 2. Öğrecilere eğitim programlarıda özel durumlarda iletişim içerikli (kaserli hasta ile iletişim, ameliyat süreci iletişim, yoğu bakım hastası ile iletişim, doğum süreci iletişim, psikiyatri hastası ile iletişim vb.) çeşitli seçmeli ders seçeeklerii suulması. 3. Öğrecilere uygulamalı kliik eğitim öcesi, iletişim koulu drama eğitimi verilmesi, 4. Öğrecilere, iletişim sorularıı kou ala searyo yazdırılması ve bu searyou gruplar arası tartışılması. KAYNAKLAR 1. Oğuzka F. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Akara, 3. Baskı, Emel Matbaacılık, (2003). 2. Ergi A, Birol C. Eğitimde iletişim. Akara, Aı Yayıcılık, Koza Ofset Matbaacılık Sa. Ltd. Şti., (2000). 3. Neese T. Success Depeds o Effective Commuicatios. joural record, 1997 (http://www.fidarticles.com/p/articles/ mi_q4182/is_ /ai_ ) Ekim, (2006). 4. Korkut F. Okul Temelli Öleyici Rehberlik ve Psikolojik Daışma. Aı Yayıcılık, Akara, (2004). 5. Özer K. İletişimsizlik Becerisi. İstabul, Altıcı basım. Sistem Yayıcılık, (2006). 6. Ersalı K, Balcı S. İletişim Becerileri Evaterii Geliştirilmesi: Geçerli ve Güveirli Çalışması. Türk Psikolojik Daışma ve Rehberlik Dergisi 1998;2(10): Uyer, G. Hemşire Hasta İletişimi ve İletişimi Hasta Yöüde Öemi. Türkiye Kliikleri Tıp Etiği-Hukuku- Tarihi Dergisi 2000;8(2): Wiefield HR, ad Chur-Hase A. Evaluatig the Outcome of Commuicatio Skill Teachig for Etrylevel Medical. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2000;8(2): Özca A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, İzmir, 1. Baskı., Saray Medikal Yayıcılık 1996;2-4, 131, Terakye G, ve Gürha N. Psikiyatri Kliikleride Hastalarla Görüşmeler, Akara, Aydoğdu Ofset, (1995). 11. Tutuk A, Al D, ve Doğa S. Hemşirelik Öğrecilerii İletişim Becerisi Ve Empati Düzeylerii Belirlemesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2002;6: Kuzu A. Hemşirelik Öğrecilerii Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Eşdeğer Öğreim Göre Öğrecilerle Karşılaştırmalı Olarak Değerledirilmesi Düzce Üiversitesi, Sağlık Bilimleri Estitüsü. (Yayımlamamış Yükseklisas Tezi), Düzce, (2008). 13. Korkut F. İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeğii Geliştirilmesi: Güveirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Daışma ve Rehberlik Dergisi 1996;2: Korkut F. Üiversite Öğrecilerii İletişim Becerilerii Değerledirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri, Kogresi Bildirileri. Aadolu Üiversitesi, , Eskişehir, (1997). 15. Pehliva BK. Öğretme Adaylarıı İletişim Becerisi Algıları Üzerie Bir çalışma. İlköğretim-Olie 2005;4: Tepeköylü Ö, Soytürk M, Çamlıyer H. Bede Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrecilerii İletişim Becerisi Algılarıı Bazı Değişkeler Açısıda İcelemesi, Spormetre Bede Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009;7: Bulut BN. İlköğretim Sııf Öğretmelerii İletişim Becerilerie İlişki Algılarıı Çeşitli Değişkeler Açısıda İcelemesi. TürkEğitim Bilimleri Dergisi 2004;2: İlasla Ö. Orta Öğretim Öğrecilerii Bazı Özlük Niteliklerii ve Baskı Be Durumlarıı İletişim Becerileriyle İlişkisi. Selçuk Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D. (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Koya, (2001). 19. Newma M. Stepfamily Realities: How to Overcome 158

8 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Difficultes ad Have a Happy Family ERIC: ED381294, Nisa, (2007). 20. Görür D. Lise Öğrecilerii iletişim Becerilerii Değerledirmelerii Bazı Değişkeler Açısıda, İcelemesi. Çukurova Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Adaa, (2001). 21. Gügör A. Lise Öğrecilerii Özsaygı Düzeylerii Etkileye Etmeler, Hacettepe Üiversitesi (Yayımlamamış Doktora Tezi), Akara, (1989). 22. Köker S, Evregöl A, Caat S. Ergeleri aa babaları ile iletişimlerii algılama düzeyleri. Çocuk ve Erge Ruh Sağlığı Dergisi 2005;1: Saygıdeğer A. Belik Saygısı Düzeyleri Farklı Geel Lise Öğrecilerii Bazı Kişisel Özelliklerie Göre İletişim Becerilerie İlişki Algılarıı İcelemesi. Aadolu Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü. Yüksek Lisas Tezi, Eskişehir, (2004). 24. İlasla Ö. Orta Öğretim Öğrecilerii Bazı Özlük Niteliklerii ve Baskı Be Durumlarıı İletişim Becerileriyle İlişkisi. Selçuk Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Eğitim Bilimleri A. B. D. (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Koya, (2001). 25. Yüksel GN. Aa-Baba ve Erge İlişkilerii Problem Çözme İletişim Becerileri, Bilişsel Çarpıtmalar ve Aile Yapısı Açısıda İcelemesi. Ege Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Psikoloji A. B. D. (Yayımlamamış Doktora Tezi), İzmir, (1996). 159

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde? Doğum sou kaıt temelli uygulamaları değerledirilmesi ARAŞTIRMA Doğum Sou Kliikleride Çalışa Ebe ve Hemşireler Kaıta Dayalı Uygulamaları Nereside? Where Ca We Fid Postpartum Cliic Midwives ad Nurses i the

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri*

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri* ARAŞTIRMA Sağlık Meslek Lisesi So Sııf Öğrecilerii Hemşirelik Mesleğie İlişki Düşüceleri* Opiios of Seior Studets of a Vocatioal Health High School about Professio of Nursig Gül Dikeç 1, Siem Karakurt

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Araştırma makalesi Lise Öğrecileride Riskli Madde Kullaımıı İcelemesi Examiig The Risky Substace Usage I High School Studets 1 2 3 4 Hülya Karataş, Hasa Kademir, Sulta Basmacı Kademir, Reşit Akı 1- Harra

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI ġ.f. TUYGAR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2014 T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI TIP FAKÜLTELERĠNDE MEZUNĠYET ÖNCESĠ ANATOMĠ EĞĠTĠMĠNĠN ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠMLERĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

A. Esra İșmen GAZİOĞLU **

A. Esra İșmen GAZİOĞLU ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 107-123 GENÇ YETİȘKİNLERİN EVLİLİK VE AİLE HAYATINA İLİȘKİN GÖRÜȘLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * A. Esra İșme GAZİOĞLU ** ÖZET

Detaylı

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ Yürütücü:Tayfu ÖZKAYA, Prof. Dr., TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA Alt -Grubu İçi Yapı la Çalışmaları Değerledirilmesi ve Raporlama: Alt-Grup

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Ekim 2005 Cilt:3 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi 497-52 LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Kürşat AKBULUT,

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

BİR GRUP YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN HACI BEKTAŞ VELİ Yİ TANIMA DÜZEYİ VE BEKTAŞİLİK HAKKINDAKİ TUTUMLARI

BİR GRUP YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN HACI BEKTAŞ VELİ Yİ TANIMA DÜZEYİ VE BEKTAŞİLİK HAKKINDAKİ TUTUMLARI BİR GRUP YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN HACI BEKTAŞ VELİ Yİ TANIMA DÜZEYİ VE BEKTAŞİLİK HAKKINDAKİ TUTUMLARI Selce ÇİFCİ * Özet Çalışmada Hacı Bektaş Veli i üiversite öğrecileri arasıda e ölçüde taıdığı ve

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Aygül Kıssal

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11 Abat İzzet Baysal Üiversitesi Derisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Hazira-2010 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ 11 ÖZET Bu araştırmaı amacı, öğretme alılarıa öre, ilköğretim

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi The Turkish Olie Joural of Educaioal Techology TOJET Ocober 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 4 Aricle 12 Bilgisayar Desekli Fe Bilgisi Öğreimii leri Fe Ve Bilgisayar Tuumlarıa Ekisi Yrd. Doç.Dr. Nilgü

Detaylı

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet Oyur Çelik ve Zıgal, Beyi Cerrahisi Hastalarıı Düşme Riski İzmir Kâtip Çelebi Üiversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(1): 7-11 ARAŞTIRMA / RESEARCH Beyi Cerrahisi Kliiğide Yata Hastaları

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Hekimlerin ve Hemşirelerin Hastayla İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

Hekimlerin ve Hemşirelerin Hastayla İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Hekimlerin ve Hemşirelerin Hastayla İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Belgin BABADAĞLI *, Seçil EKİZ ERİM **, Sarper ERDOĞAN *** ÖZET İletişim Bilgi alışverişi bilgi üretme ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu*

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu* Kastamou Ui., Orma Fakültesi Dergisi, 2017,17 (1): 45-56 Kastamou Uiv., Joural of Forestry Faculty Doi: 10.17475/kastorma.296490 Araştırma makalesi Üiversite Öğrecileri Açısıda Ketsel Kültürel Peyzajlarda

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * TEPEKÖYLÜ, Ö., SOYTÜRK, M., ÇAMLIYER, H., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Detaylı