Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri"

Transkript

1 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 doi: /j.goztepetrh KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr (*) ÖZET Giriş: Bu araştırma Amasya Sağlık Yüksek Okulu ebelik ve hemşirelik programı öğrecilerii iletişim becerilerie ilişki algılarıı e düzeyde olduğuu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bazı değişkelere göre iletişim becerisi algılarıı alamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da araştırılmıştır. Gereç ve Yötem: Çalışmaı öreklemii 232 öğreci oluşturmuştur. Araştırmada iletişim becerisi algılarıa ilişki veriler Korkut (1997) tarafıda geliştirile üiversite öğrecileri üzeride daha sora geçerliği ve güveirliği yapıla İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeği (İBDÖ) ve öğrecileri demografik özelliklerii belirlemek amacıyla araştırmacı tarafıda hazırlaa Kişisel Bilgi Formu ile toplamıştır. Verileri SPSS 11.5 istatistik programıda değerledirilmiş, verileri aalizide; frekas, Kruskal-Wallis H (KW), Ma- Whitey U (U) testleri kullaılmıştır. İstatistikî aalizlerde alamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. Bulgular: Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerisi algılarıı oldukça yüksek olduğuu göstermiştir (:101.69). Souç: Araştırmada devam edile bölüm ve öğrecileri akademik başarı düzeyi ile iletişim becerilerie ilişki algıları arasıda alamlı ilişki buluurke, diğer değişkeleri iletişim becerisi algısı üzeride alamlı farklılıklar oluşturmadığı saptamıştır. Aahtar kelimeler: Hemşirelik öğrecileri, ebelik öğrecileri, iletişim becerileri düzeyi, SUMMARY Commuicatio skills of studets of Amasya medical vocatioal school Itroductio: This search was carried out what the seses of commuicatio skills of midwifery ad ursig professio studets of Amasya Medical Vocatioel School are. Whether the seses of commuicatio skills created a oteworthy differece accordig to some variacer was also searched. Materials ad Methods: The sample of the search was composed of 232 studets. The data related to the search of serves of commuicatio skills was gothered by Persoel Iforma-tio Form which was prepored by Korkut to fid out the demographic features of the studets ad The Scale of Evaluatio of Commuicatio Skills which was prepared by the researcher (1997) ad the whose volidity ad reliability was proved o college studet. The data was evoluated by SPSS 11.5 statistics programme. I the aalysis of the data; frequacy, Kruskal-Wallis (KW), Ma Whitey U testi, were used. Sigiface level was chose as p<0.05. Implicatios: It demostrated that the seses of commuicatio skills of studets of Amasya Medical Vocatioal School were quite high. (:101,69) Coclusio: While here was a oteworthy relatioship betwee the departmet that is studied ad the level of academic succes, it was foud out that other variaces did ot compose ay differeces upo the seses of commuicatio skills. Key words: Studets of ursery proffesio, studets od midwifery, the level of commuicatio level İletişime yöelik birçok taım yapılmıştır. Eğitim terimleri sözlüğüde iletişim; bir düşücei, bir duyguu yüz alatımı, el, kol ve baş hareketleri, kouşma yoluyla ya da yazı, telefo, radyo, televizyo gibi bildirişim araç ve gereçleride yararlaarak, bir kimsede başka bir kimseye iletimi olarak taımlamaktadır (1). Aderse iletişimi, alama olarak görmüş, "bizim başkalarım, başkalarıı da bizi alamalarıa yaraya bir süreç", olarak taımlamıştır (2). Baskı ve Craig'e göre iletişim, mesajları alamlarıa erişilmesi amacıyla değiştirilmesi olarak taımlamışlardır. Başka bir deyişle iletişim, kayak (mesajı vere) ve hedef (mesajı ala) arasıda davraış değişikliği oluştur- Geliş tarihi: Kabul tarihi: Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu Mezu Öğrecisi*; Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi** 152

2 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri mak amacıyla bilgi, fikir, tutum, duygu ve becerileri alamlarıı paylaşılması içi gerekli etkileşim sürecidir (1). Kişilerarası ilişkiler iletişim yoluyla sürdürülmektedir. Bu ilişkilerde bireyi kedisii ifade ediş tarzıyla ilgili olarak kulladığı beceri, ilişki kurduğu kişii duygu, düşüce ve e souda da davraış ve hareketlerii etkileyebilmektedir (3). İletişim becerileri, pek çok beceri içi temel oluşturmakta ve sözel ola ve sözel olmaya mesajlara duyarlılık, etkili olarak dileme ve etkili olarak tepki verme biçimide özetleebilmektedir (4). Özer e göre iletişim becerisi, kişide, karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, olası bakış açılarıı ve taımlamaları araştırmayı, soruşturmayı ve bütüleştirmeyi içerir. Bu beceriyi kazamış birisi, kedisie yöeltile bir uyarı, eleştiri veya şikâyet karşısıda, tek açı yerie çok açıda alam verme yeteeğie sahip olabilecektir (5). Kişilerarası etkileşimi temelii oluştura iletişimi her isaı yaşamıda öemli bir yeri vardır. Çükü isalar duygu ve düşücelerii iletişim yoluyla paylaşarak mutlu olma ve çevrelerideki bireyleri mutluluklarıa katkıda buluma olaağı elde ederler. İsa ve isaa yardımı esas ala meslek sahiplerii başarıları da oları iletişim becerilerie bağlıdır. Hemşirelik ve ebelik meslekleri bireylerle yoğu iletişimde bulua ve doğruda isalara hizmet vere yardım edici mesleklerdir. İsalarla sık ilişkide buluabilecek kişileri, ya da yoğu isa ilişkilerii buluduğu meslek gruplarıda çalışa kişileri iletişim tekiklerii çok iyi bilmesi ve etkili kullaabilmesi gerekmektedir. Bu edele iletişim, bir isaı tekik olarak bilmesi ve becerilerii iyi geliştirmesi gereke bir araçtır (6). İletişimi öemi hastalıkta başkalarıa bağımlılık durumuu yaşaması edeiyle hasta açısıda da artar. Bu durumda hastaı bakım ve tedavisi ile yükümlü ola doktorluk hemşirelik, ebelik gibi sağlık mesleği üyelerie, iletişime uygu çevrei oluşturulması ve hasta ile etkili iletişimi kurulmasıda öemli sorumluluklar düşmektedir (7). Sağlık ile ilgili meslekler basit bir taımlama ile isa ilişkisi içide sürdürüle uygulama alaıdır (8). Bu edele gerek ebelik gerekse hemşirelik mesleğii icra edecek bireyleri iletişim becerileri düzeylerii yüksek olması gerektiğii söylemek mümküdür. Sağlıklı/hasta bireyle kurula kişilerarası ilişkileri, hemşireleri elideki öemli bir tedavi aracı olduğuu ve hastalığı gidişii etkilediğii ve bu ilişkii ağrı tedaviside morfi kullaılması kadar öemli ve yararlı olabileceğii veya tam aksie açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye bezer biçimde kullaılabileceğii belirtmektedir (9,10). Yapıla çalışmalar, hemşireleri etkili kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesii hastalar üzeride olumlu etkiler (hizmette memuiyeti artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşmeye motivasyou artması) yarattığıı göstermektedir (11). Hemşirelik ve ebelik uygulamasıı kalitesii yükseltilmesii, öcelikle etkili iletişim kurulmasıyla mümkü olabileceği bilimektedir. Yüksek duygusal zekâya sahip ebe/hemşireleri yetiştirilmeside eğitimi süreci çok büyük bir yer taşımaktadır. Bu açıda bakıldığıda isa İlişkilerii so derece öemli olduğu ebelik/hemşirelik mesleğii seçe öğrecileri heüz mesleğe atılmada eğitimleri sürerke hemşirelik eğitim programlarıı iletişim becerilerii geliştirecek şekilde düzelemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylece duygularıı taıya, yöete, kedii motive edebile, ilişkilerii kotrol edebile dolayısı ile sorularıyla etki bas edebile, çevresi ile alamlı ilişkiler kurabile, kedisii gerçekleştirebile ebe/ hemşireleri hem kedi ruh sağlıklarıı koruyabilecekleri hem de hastalara bakım verirke bu becerileri kullaarak ve öğreterek toplumu ruh sağlığıı korumaya katkıda buluabilecekleri düşüülmektedir (12). Bu araştırma ebelik ve hemşirelik öğrecilerii mesleki başarılarıda öemli bir rolü olacak algıladıkları iletişim beceri düzeylerii ve iletişim bece- 153

3 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 rileri üzerie bazı değişkelere göre farklılık olup olmadığıı icelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. GEREÇ ve YÖNTEM Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup, var ola durum ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmaı çalışma evreii Amasya Üiversitesi Sağlık Yüksekokulu da eğitim-öğretim yılıda öğreim göre, 61 ebelik, 200 hemşirelikte oluşa toplam 261öğreci oluşturmaktadır. Hemşirelik bölümüde birici, ikici, üçücü ve dördücü sııf öğrecileri yer alırke, ebelik bölümüü yei olması edei ile sadece birici ve ikici sııf öğreciler mevcuttur. Araştırmada çalışma evreii tamamıa ulaşılması hedeflemiş olup, acak hastalık ve devamsızlık edeleri ile okulda bulumaya, aket uygulamada göüllülük esas alıdığı içi aketi uygulamak istemeye öğreciler dışıda kala 232 öğreci araştırmaı öreklemii oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak litaratür taraarak oluşturula 13 soruluk, "Kişisel Bilgi Formu" ve Prof. Dr. Fida Korkut (1996) tarafıda geliştirile "İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeği (İBDÖ) kullaılmıştır (13). Bireyleri iletişim becerilerii asıl değerledirdiklerii alamak amacıyla Korkut (1996) tarafıda geliştirilmiş, "her zama"da "hiçbir zama"a kadar dereceledirilmiş, 5 li likert tipi bir ölçektir. Ölçek toplam 25 alatımda oluşmakta olup elde edilebilecek e yüksek pua 125, e düşük pua ise 25 dir. Puaı fazla oluşu bireyleri iletişim becerilerii olumlu yöde değerledirdiklerii yasıtmaktadır. Ölçeği geçerlilik ve güveilirlik çalışmaları ayı kişi tarafıda yapılmış ve alfa iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak bulumuştur. homojeitesii değerledirmek içi verilere Oe Sample Kolmogorov-Smirov Test uygulamış, test souçları p>0.05 ise parametrik, p<0.05 ise oparametrik test uygulaması kuralıa göre, değişkeleri hepsi p<0.05 olduğu içi oparametrik testler uygulamıştır. Verileri değerledirilmeside frekas, Kruskal-Wallis H (KW), Ma- Whitey U (U) testleri kullaılmıştır. İstatistikî aalizlerde alamlılık düzeyi p<.05 olarak seçilmiştir. BULGULAR Araştırmaya katıla öğrecileri 84,9 uu kız, 15,1 ii, erkek öğreciler oluşturmaktadır. Katılımcıları 75.4 hemşirelik bölümü öğrecisi, 24.6 sı ebelik bölümü öğrecisidir. Öğrecile-ri İletişim Becerileri Değerledirme Ölçek (İ.B.D.Ö.) pua ortalamaları olarak saptamış olup öğrecileri geel olarak iletişim becerileri düzeyii yüksek olduğuu söylemek mümküdür. Tablo 1 de İBDÖ pua ortalamaları hemşirelik birici sııfları , üçücü sııfları ile ikici ve üçücü sııflara orala yüksek olup acak souçlar istatistiksel olarak alamlı bulumamıştır (p>0.05). Tablo 2 de ise ebelik ikii sııfları İBDÖ pua ortalamaları birii sııfa orala yüksek, acak souç istatistiksel olarak alamlı değildir (p>0.05). Tablo 1. Hemşirelik öğrecilerii algılarıa ve sııflara göre iletişim becerileri. Sııf Birici İkici Üçücü Dördücü ,5 30,2 18,1 17,2 Ortalama Pua 102,94 97,58 102,97 99,20 KW: 6,54 Tablo 2. Ebelik öğrecilerii algılarıa ve sııflara göre iletişim becerileri. Veriler SPSS 11.5 programıda değerledirilmiştir. Araştırmada parametrik ya da oparametrik hagi test türüü uygulaması hususuda verileri Sııf Birici İkici ,1 50,9 Ortalama Pua 103,07 105,55 U: 1,01 154

4 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Tablo 3. Öğrecileri sosyo-demografik ve eğitimleri ile ilgili özelliklerie göre iletişim becerileri. Cisiyet Kız Erkek Bölüm Ebelik Hemşirelik Mezu Olduğu Lise Aadolu/Süper Lise Fe Lisesi Meslek Lisesi Diğer Akademik Başarı Algısı Çok Başarılı Başarılı Orta Başarısız Yaşadığı Yer Büyük Şehir Şehir İlçe Kasaba/Belde/Köy Ailei Gelir Düzeyi <1000 TL TL TL >2000 TL ,9 15,1 24,6 75,4 39,7 0,4 3,4 56,5 6,5 42,7 48,3 2,6 15,1 27,6 41,8 15,5 44,9 34,9 15,1 5,2 Ortalama Pua 102,35 98,02 Ortalama Pua 104,33 100,84 Ortalama Pua 102,06 79,00 106,12 101,34 Ortalama Pua 113,07 102,05 101,11 78,50 Ortalama Pua 102,34 100,98 102,14 101,13 Ortalama Pua 102,27 102,35 98,42 101,75 U: 1,89 U: 2,08 P<0,05 KW: 5,45 KW: 31,43 P<0,05 KW: 0,59 KW: 3,19 Tablo 3 de öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları cisiyete, bölüme, mezu olua lise türüe, akademik başarı algısıa, yaşadığı yere ve ailei gelir düzeyie göre icelemiştir. Cisiyete göre kız öğrecileri İBDÖ pua ortalaması ile erkek öğrecilerde yüksek, fakat souç istatistiksel alamsızdır (p>0.05). Tablo 4 de Öğrecileri, aile yapısı, kardeş sayısı, babaı eğitim düzeyi, aei eğitim düzeyi ve aei çalışma durumu ile İBDÖ pua ölçeği arasıdaki ilişki durumu icelemiştir. Araştırmada öğrecileri 82.3 ile çoğuluğuu çekirdek yapılı ailede geldiği, 40.12'ii dört ve üzeri sayıda kardeşte ibaret olduğu, 41.4'üü baba eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, 67.2 sii ae eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, Tablo 4. öğrecileri ailevi özelliklerie göre iletişim becerileri. Aile Tipi Çekirdek Geiş Kardeş sı Bir İki Üç Dört ve üzeri Babaı Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil Okur-Yazar/İlkokul Ortaokul Lise ve Degi Ölisas/Lisas Aei Eğitim Düzeyi Okur-Yazar Değil Okur-Yazar/İlkokul Ortaokul Lise ve Degi Ölisas/Lisas Aei Çalışma Durumu Ev Haımı Çalışıyor 94.4 üü aesii ev haımı olduğu ifade edilmiştir. Aile yapısı, kardeş sayısı, babaı ve aei eğitim düzeyi ve aei çalışma düzeyi ile öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları arasıda istatistiksel bir ilişki saptamamıştır (p>0.05). TARTIŞMA ,3 17,7 2,2 21,1 36,6 40,1 0,9 41,4 17,2 26,3 14,2 8,6 67,2 11,6 9,5 2,6 94,4 5,6 Ortalama Pua 101,84 101,00 Ortalama Pua 102,60 102,40 102,50 100,53 Ortalama Pua 103,00 101,92 103,10 101,56 99,51 Ortalama Pua 102,50 102,50 100,04 98,00 99,00 Ortalama Pua 101,69 101,69 U:0,73 KW: 3,64 KW: 0,58 KW: 2,44 U: 0,33 Araştırmada Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii İBDÖ pua ortalamaları oldukça yüksek olduğu saptamıştır (:102.69). Bu souç öğrecileri iletişim becerisi düzeylerii çok iyi olduğuu göstermektedir. Korkut (1997) u eğitim fakültesi öğrecilerie, Tutuk vd. (2002) i hemşirelik öğrecilerie, Pehliva (2005) ı sııf öğretmeliği öğrecilerie, Tepeköylü ve ark. (2009) i bede eğitimi bölümleri üiversite öğrecilerie yöelik yapmış oldukları araştırmalarda da öğrecileri İBDÖ pua ortalamalarıı yüksek buluduğu ifade edilmiştir (11,14,15). 155

5 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 Öğrecileri sııf düzeyii iletişim becerileri düzeyii farklı algılamalarıı etkilemediğii göstermektedir. Dört yıllık lisas eğitimi sorasıda iletişim becerileride dördücü sııf lehie alamlı fark bekleirdi. Acak bu durum gerçekleşmemiştir. Bu bulgu yüksekokulumuz müfredatıı iletişim becerileri açısıda yeide sorgulaması gerektiğii düşüdürmektedir. Pehliva(2005) ı araştırmasıda 4. sııflar lehie alamlı bir farklılık görüldüğü ifade edilmiştir (15). Tutuk vd. (2002) u hemşirelik öğrecilerii iletişim becerilerie yöelik çalışmasıda da sııf düzeyi ile iletişim becerileri düzeyi arasıdaki ilişkii istatistiksel alamlı buluduğu ve birici sııfta üçücü sııfa kadar sııf düzeyi arttıkça İBDÖ pua ortalamasıı da artış gösterdiği belirtilmiştir (11). Tablo 2 de ise ebelik ikici sııfları İBDÖ pua ortalamaları birici sııfa orala yüksek, acak souç istatistiksel olarak alamlı değildir (p>0.05). Korkut(1997) u ve Tepeköylü ve ark.(2009) i çalışmasıda da sııf düzeyi ile iletişim becerisi arasıda alamlı fark bulumadığı belirtilmiştir (14,16). Bu durum araştırma souçları açısıda paralellik göstermektedir. Bu durum öğreciler hagi sııf düzeyide olurlarsa olsular kişilerarası iletişimde kedilerii çok da farklı algılamadıkları şeklide yorumlaabilir. Cisiyete göre kız öğrecileri İBDÖ pua ortalaması ile erkek öğrecilerde yüksek, fakat souç istatistiksel alamsızdır (p>0.05). Kızları erkeklere göre iletişim becerilerii daha iyi algılamaları Korkut (1997) tarafıda sosyalleşme sürecie bağlamıştır. Sosyalleşme süreci sırasıda kız ve erkekleri farklı davraışları desteklemektedir (14). Tepeköylü ve ark. (2009) i araştırmasıda kız öğrecileri lehie iletişim becerileri ölçek puaıı alamlı düzeyde yüksek buluduğu ifade edilmiştir (16). Bulut (2004) ve İlasla (2001) i çalışmalarıda da bezer bulgu ifade edilmektedir (17,18). Bezer olarak McDowell (1993) ı çalışmasıda öğretmeleri ders verme yötemleride kulladıkları becerilerle ilgili olarak erkek öğretmeleri daha baskı ve katı olduğu; kadı öğretmeleri ise daha duygusal, iformal, arkadaşça ve öğrecilerie daha açık olduğu belirtilmiştir. Yurt dışıda yapıla araştırmalar kadıları bekletilerii, düşüdüklerii, kaygılarıı daha sık ve daha açık ifade edebildiklerii göstermektedir. Ayrıca kadıları deri arkadaşlık ilişkilerie erkeklerde daha fazla öem verdiklerii diğer isalara karşı daha duyarlı, sevgi dolu, icelikli, isalarla olmayı seve özellikler gösterdiklerii vurgulaya çalışmalara da rastlamaktadır (13,19,20). Bölümlerie göre İBDÖ pua ortalamaları ile ebelik bölümü öğrecilerii olduğu ve soucu istatistiksel alamlı olduğu saptamıştır (p<0.05). Tepeköylü ve ark. (2009) Bede Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerilerie yöelik araştırmasıda ise bölümlere göre iletişim becerileri düzeyi arasıda istatistiksel alamlı fark bulumadığı ifade edilmiştir (16). Mezu olua liseye göre icelediğide 39.7 Aadolu/Süper lise, 3.4 meslek lisesi, 56.5 diğer liseler oluştururke, e yüksek İBDÖ pua ortalamasıı ile meslek lisesi çıkışlılar almış, oları ile Aadolu/Süper lise çıkışlılar izlemiştir, acak souçlar istatistiksel olarak alamsız olarak bulumuştur (p>0.05). Tutuk (2002) u çalışmasıda da mezu olua lise ile iletişim becerisi arasıda alamlı bir ilişki saptamadığı ifade edilmiştir. Souç araştırma ile paralellik göstermektedir (11). Araştırmada akademik başarı algısıa göre katılımcıları 48.3 ü kedii orta düzeyde başarılı, 42.7 si başarılı, 6.5 i çok barılı, 2.6 sı başarısız olarak iteledirmiştir. Akademik başarı düzeyii çok başarılı algılaya öğrecileri iletişim becerileri düzeyi e yüksek (:113.07), başarısız algılaya öğrecileri ise e düşük (:78.50) olarak bulumuştur. Araştırmada akademik başarı ile İBDÖ pua ortalaması arasıdaki ilişkii istatistiksel alamlı olduğu saptamıştır (p<0.05). Gügör (1989), akademik başarı algısı yüksek ola öğrecileri belli bir doyum sağladıkları gibi çev- 156

6 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri releride de kedileri içi öemli sayıla kişileri olumlu değerledirmeleri, ödülledirmeleri ile sık sık karşılaştıklarıı ve kedileri ile ilgili yapıla bu değerledirmeleri olumlu birer pekiştireç olarak öz saygılarıı yükselmesie ede olduklarıı belirtmektedir (21). Bu edele akademik başarı algısıı düşük olarak algılaya öğrecilerde kedi potasiyelii yeterli olmadığı kaısı, özsaygısıı egatif yöde etkileyerek, iletişime geçme ve sürdürme gibi iletişim becerisie yöelik girişimlerii olumsuz açıda etkilemiş olabileceği şeklide yorumlaabilir. Öğrecileri yaşadığı yere göre icelediğide 41.8 i ilçede, 27.6 sı şehir, 15.5 i kasaba/ belde/köy, 15.1 i büyük şehirde yaşamaktadır. Yaşadığı yere İBDÖ pua ortalaması ile e yüksek büyük şehirde yaşayaları buluurke; oları ile ilçede oturalar izlemiştir. Öğrecii yaşadığı yere göre İBDÖ pua ortalaması arasıdaki ilişki istatistiksel olarak alamsız bulumuştur (p>0.05). Tepeköylü ve ark.(2009) i araştırmasıda da öğrecii yerleşim birimi ile ailesii aylık gelir düzeyi arasıda alamlı ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). Yerleşim yeri büyüdükçe sosyal hayattaki rolleri ve sorumlulukları artması ve bireyleri buula oratılı olarak iletişim becerilerii daha fazla geliştirmeleri soucuu doğurması bekleebilirdi. Öğreciler Ailelerii gelir düzeyie göre icelediğide, e büyük çoğuluğu 44.9 ile aylık geliri 1000 TL. de az ola öğreciler oluşturmaktadır. Aylık gelir düzeyi TL arası ola öğreciler 34.9, TL olalar 15.1, 2000 TL de yüksek olalar ise 5.2 oraıdadır. Öğrecileri ailelerii aylık gelir düzeyi ile İBDÖ pua ortalamaları arasıdaki ilişkiye göre e yüksek İBDÖ pua ortalaması ile aylık gelir düzey TL ola öğrecileri, ikici sırada da ile aylık gelir düzeyi 1000 TL de az ola öğrecileri saptamış, souç istatistiksel olarak alamsız bulumuştur (p>0.05). Tepeköylü ve ark..(2009) i araştırmasıda da öğrecii iletişim becerisi düzeyi ile ailesii aylık gelir düzeyi arasıda alamlı ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). Köker vd.(2005) i çalışmasıda da sosyoekoomik düzeyi iletişim becerisi düzeyii etkilemediği ifade edilmiştir (22). Görür(2001) ve Saygıdeğer(2004) i çalışmalarıda ise sosyoekoomik düzey ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olduğu ifade edilmektedir (20,23). Gelir düzeyideki artışa paralel iletişim beceri düzeyide de artma olması bekleebilirdi. Çükü yeterli geliri verebileceği özgüve, rahatlık ve alım gücü bireyi daha kolay iletişime geçme ve sürdürmeside etkili olabilecektir. Acak araştırma soucu bu yargı ile örtüşmemiş, iletişim becerisi düzeyii ailei gelir düzeyi ile ilişkili olmadığı soucuu vermiştir. Araştırmada öğrecileri 82.3 ile çoğuluğuu çekirdek yapılı ailede geldiği, 40.12'ii dört ve üzeri sayıda kardeşte ibaret olduğu, 41.4'üü baba eğitim düzeyii okuryazar/ilkokul, 67.2 sii ae eğitim düzeyii okuryazar/ ilkokul, 94.4 üü aesii ev haımı olduğu ifade edilmiştir. Aile yapısı, kardeş sayısı, babaı ve aei eğitim düzeyi ve aei çalışma düzeyi ile öğrecileri İBDÖ pua ortalamaları arasıda istatistiksel bir ilişki saptamamıştır (p>0.05). Tepeköylü ve ark.(2009) u araştırmasıda da ae ve babaı eğitim düzeyi ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı bir ilişki bulumadığı belirtilmiştir (16). İlasla (2001) ve Saygıdeğer (2004) i araştırmasıda babaı eğitim düzeyi ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olmadığı ifade edilmiştir (23,24). Yüksel (1996), İlasla (2001) ve Saygıdeğer (2004) araştırmalarıda aei eğitim düzeyi, aei mesleği ile iletişim becerisi düzeyi arasıda alamlı ilişki olduğu belirtilmiştir (23-25). Kardeş sayısı, aei ve babaı eğitim düzeyi arttıkça iletişim becerisi düzeyii artabileceği düşüülmüş, acak araştırma souçları bu bekletiyi doğrulamamıştır. 157

7 Göztepe Tıp Dergisi 26(4): , 2011 SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmamızı bulgularıa göre Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrecilerii geel olarak İBDÖ pua ortalamalarıı yüksek olduğu, iletişim becerisi algılarıı bölüm ve akademik başarı algısı değişkeie göre alamlı bir farklılık gösterdiği, araştırma kapsamıdaki diğer değişkelere bağlı olarak alamlı bir farklılık göstermediği saptamıştır. Öğrecileri iletişim becerisi düzeyii, sııf düzeyie paralel artış göstermemesi, eğitim öğretim ders müfredatıı iletişim becerileri açısıda yeide gözde geçirilmesi ve düzelemesii gerekliliği kaısıı uyadırmaktadır. İletişim becerilerii etki kullamak birer yardım mesleği ola ebelik ve hemşirelik içi çok öemlidir. Bu edele iletişim becerileri üzeride etkili olabilecek faktörleri araştırmak ve iletişim becerileri düzeyii geliştirmek so derece mühimdir. Akademik başarı algısı ile İBDÖ pua ortalaması arasıdaki alamlı ilişki edei ile öğrecileri akademik başarısıı artırmaya döük çalışmaları artırılması, dolaylı olarak iletişim becerisi algısıı da artırmaya katkı sağlayacaktır. Öeriler: Yukarıdaki souçlara bağlı olarak şu öeriler getirilebilir. 1. Öğrecileri mevcut iletişim becerisi algıları yüksek olmakla birlikte, birici sııfta başlayarak, iletişim güçlükleri ve etkili iletişim tekiklerie yöelik uygulamalı eğitime eğitim programlarıda ağırlık verilmesi. 2. Öğrecilere eğitim programlarıda özel durumlarda iletişim içerikli (kaserli hasta ile iletişim, ameliyat süreci iletişim, yoğu bakım hastası ile iletişim, doğum süreci iletişim, psikiyatri hastası ile iletişim vb.) çeşitli seçmeli ders seçeeklerii suulması. 3. Öğrecilere uygulamalı kliik eğitim öcesi, iletişim koulu drama eğitimi verilmesi, 4. Öğrecilere, iletişim sorularıı kou ala searyo yazdırılması ve bu searyou gruplar arası tartışılması. KAYNAKLAR 1. Oğuzka F. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Akara, 3. Baskı, Emel Matbaacılık, (2003). 2. Ergi A, Birol C. Eğitimde iletişim. Akara, Aı Yayıcılık, Koza Ofset Matbaacılık Sa. Ltd. Şti., (2000). 3. Neese T. Success Depeds o Effective Commuicatios. joural record, 1997 (http://www.fidarticles.com/p/articles/ mi_q4182/is_ /ai_ ) Ekim, (2006). 4. Korkut F. Okul Temelli Öleyici Rehberlik ve Psikolojik Daışma. Aı Yayıcılık, Akara, (2004). 5. Özer K. İletişimsizlik Becerisi. İstabul, Altıcı basım. Sistem Yayıcılık, (2006). 6. Ersalı K, Balcı S. İletişim Becerileri Evaterii Geliştirilmesi: Geçerli ve Güveirli Çalışması. Türk Psikolojik Daışma ve Rehberlik Dergisi 1998;2(10): Uyer, G. Hemşire Hasta İletişimi ve İletişimi Hasta Yöüde Öemi. Türkiye Kliikleri Tıp Etiği-Hukuku- Tarihi Dergisi 2000;8(2): Wiefield HR, ad Chur-Hase A. Evaluatig the Outcome of Commuicatio Skill Teachig for Etrylevel Medical. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2000;8(2): Özca A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, İzmir, 1. Baskı., Saray Medikal Yayıcılık 1996;2-4, 131, Terakye G, ve Gürha N. Psikiyatri Kliikleride Hastalarla Görüşmeler, Akara, Aydoğdu Ofset, (1995). 11. Tutuk A, Al D, ve Doğa S. Hemşirelik Öğrecilerii İletişim Becerisi Ve Empati Düzeylerii Belirlemesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2002;6: Kuzu A. Hemşirelik Öğrecilerii Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Eşdeğer Öğreim Göre Öğrecilerle Karşılaştırmalı Olarak Değerledirilmesi Düzce Üiversitesi, Sağlık Bilimleri Estitüsü. (Yayımlamamış Yükseklisas Tezi), Düzce, (2008). 13. Korkut F. İletişim Becerilerii Değerledirme Ölçeğii Geliştirilmesi: Güveirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Daışma ve Rehberlik Dergisi 1996;2: Korkut F. Üiversite Öğrecilerii İletişim Becerilerii Değerledirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri, Kogresi Bildirileri. Aadolu Üiversitesi, , Eskişehir, (1997). 15. Pehliva BK. Öğretme Adaylarıı İletişim Becerisi Algıları Üzerie Bir çalışma. İlköğretim-Olie 2005;4: Tepeköylü Ö, Soytürk M, Çamlıyer H. Bede Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrecilerii İletişim Becerisi Algılarıı Bazı Değişkeler Açısıda İcelemesi, Spormetre Bede Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009;7: Bulut BN. İlköğretim Sııf Öğretmelerii İletişim Becerilerie İlişki Algılarıı Çeşitli Değişkeler Açısıda İcelemesi. TürkEğitim Bilimleri Dergisi 2004;2: İlasla Ö. Orta Öğretim Öğrecilerii Bazı Özlük Niteliklerii ve Baskı Be Durumlarıı İletişim Becerileriyle İlişkisi. Selçuk Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Eğitim Bilimleri A.B.D. (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Koya, (2001). 19. Newma M. Stepfamily Realities: How to Overcome 158

8 G. Bigöl ve ark., Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Difficultes ad Have a Happy Family ERIC: ED381294, Nisa, (2007). 20. Görür D. Lise Öğrecilerii iletişim Becerilerii Değerledirmelerii Bazı Değişkeler Açısıda, İcelemesi. Çukurova Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Adaa, (2001). 21. Gügör A. Lise Öğrecilerii Özsaygı Düzeylerii Etkileye Etmeler, Hacettepe Üiversitesi (Yayımlamamış Doktora Tezi), Akara, (1989). 22. Köker S, Evregöl A, Caat S. Ergeleri aa babaları ile iletişimlerii algılama düzeyleri. Çocuk ve Erge Ruh Sağlığı Dergisi 2005;1: Saygıdeğer A. Belik Saygısı Düzeyleri Farklı Geel Lise Öğrecilerii Bazı Kişisel Özelliklerie Göre İletişim Becerilerie İlişki Algılarıı İcelemesi. Aadolu Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü. Yüksek Lisas Tezi, Eskişehir, (2004). 24. İlasla Ö. Orta Öğretim Öğrecilerii Bazı Özlük Niteliklerii ve Baskı Be Durumlarıı İletişim Becerileriyle İlişkisi. Selçuk Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Eğitim Bilimleri A. B. D. (Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi), Koya, (2001). 25. Yüksel GN. Aa-Baba ve Erge İlişkilerii Problem Çözme İletişim Becerileri, Bilişsel Çarpıtmalar ve Aile Yapısı Açısıda İcelemesi. Ege Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Psikoloji A. B. D. (Yayımlamamış Doktora Tezi), İzmir, (1996). 159

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cil 1 Sayı 4 ISSN 1309-6729 Ocak 2013 Sahibi Selçuk Üiversiesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Adıa Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Ediör Öğr.

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Mart 2003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 2003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastaou Eğiti Dergisi Gazi Uiversity Kastaou Educatio Joural Mart 003 Cilt:11 No:1 ISSN 1300-8811 March 003 Vol:11 No:1 İÇİNDEKİLER CONTENTS Dil ve Edebiyat A New Historicist Approach

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

Emine Oyur Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-posta: oyuremine@hotmail.com

Emine Oyur Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-posta: oyuremine@hotmail.com İŞ ORTAMINDA DUYGULARI İFADE ETME VE İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Emine Oyur Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-posta: oyuremine@hotmail.com

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK İLE STRESLE BAŞAÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Doktora Tezi

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Arş. Gör. Didem ARLI 1 Uzman Esen ALTUNAY 2 Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA 3 Özet Bu araştırmanın amacı, Ege Üniversitesi Orta

Detaylı