SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 91 SOSYAL BILIMLERDE NITELIKSEL VERI ANALIZI UZERINE BIR ÇALIŞMA ı GiRiŞ Se m ra Oral ER BAŞ* Songül içöz* * Sosyal bilimlerde nitcl değişkenlerden elde edilen kategoı-ik verilerin çapraz tablolada gösterimi sıkça kullanılır. Bu tabloların en basiti 2- yönlü olanlandır. Böyle iki yönlü tablolarda kullanılan en basit test istatistiği 2'dir. Buna ilave olarak 2'nin kullanıldığı Kramer'in su gibi değişik ilişki ölçütleri vardır. Ancak analiz bir tck hipotczi test eder ve durur. Daha ileri gitmek mümkün olamaz. Genelde pratikte verileri üç veya daha fazla sayıda değişkenierin oluşturduğu çapraz tablolar ilc ifade edilirler. Böyle çok boyutlu tabloların analizinde uygun modeller kurulurken değişkenierin karşılıklı bağımsızlığına, koşullu bağımsızlığına ve kısmi bağımsızlığına dair hipotezler kurulur. Kurulan hipotezler basit 2 'test istatistiğinden yararlanılarak geliştirilen istatistiklerilc test edilirler. Çok boyutlu tabloların analizinde kullanılan istatistik modeller ise log-lineer modeller lojistik modeller, probit modeller v.b... dir (Grcen. 1977). Bu çalışmada log-lineer modeller tanıtilmaya çalışıldı. Log- lineer modeller, değişkenierin oluşturduğu bileşik dağılımı iki değişken arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ilişkisine dayandırmadan test etmek amacı ilc kullanılır. Bu modellerin kullanımının yaygınlık kazanmasında, aynı tablo üzerinde basit 2; 'ye oranla daha değişik çok sayıda hipotczin test edilmesine olanak sağlaması rol oynar. Log-lineer model bağımlı ve bağımsız değişken ayırımı yapmaz. incelenecek kriter beklenen hücre frekanslarıdır (Grecn, 1977). 0 +u~c+uwd+ugd+ui]kbc 1 +u~pd+u~fd+ui]k~c Böyle bir model; her bir veri noktası doymuş bir log-lineer model adını alır. için bir parametre tahmini var olduğundan Modelin veriye uygun olup olmadığı L 2 =2Lfij I n(fi/fij) olabilirlik oran istatistiği ilc test edilir. Burda fij gözlenen, Fij beklenen frekanslardır. L 2'nc kadar büyük çıkarsa modelin veriye uygunlupu ölçüde zayıflar (Knoke, 1980). *Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Istatistik Bölümü ** lstatistikçi, D.I.E Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı29, Yaz 1998

2 ,' ii,,' i'...,, Ili! lıi, 'il " + 92 Semra Oral ERBAŞ. Songül içöz 1. UYGULAMA Bu çalışmada, log-lineer modellerin uygulaması 1994 yılı Adalet istatistikleri kullanılarak yapılmıştır. Adalet istatistiklerinden sadece 1994 yılında hükümlü olarak eczaevine giren bireylerin listesi alınmıştır. Çalışmada hükümlülcrin durumunu temsil edeceği düşünülen beş değişken seçildi (DİE, 1994). Bu değişkenler: 1) suçun işlediği yerleşim bölgesi (şehir, kırsal)2. Hükümlünün suçu işlediği andaki yaşı (-18, 18-22,23-27, 28-32,33-37,38-42,43-47,48-52,53-57, 58+ ), 3) Hükümlünün suçu işlediği andaki eğitim durumu (okur yazar değil, okuryazar; ilkokul mezunu, Orta ve dcngi okul mezunu, Lise ve dengi okul mezunu, fakülte ve yüksek okul mezunu). 4). Hükümlünün tutuklandığı andaki mesleği (ilmi ve teknik elemanlar ve serbest meslek sahipleri. Müteşebbisler. direktörler ve üst kademe yöneticileri, idari personel ve benzeri çalışanlar. Ticaret ve satış personeli hizmet işlerinde çalışanlar, Tanıncı hayvancı orman cı balıkçı ve avcılm. Tarım dışı üretim faaliyetlerinde çalışanlar ve ulaşım makineları kullananlar ve işsizler), 5) Hiikümlünün tutuklandığı andaki medeni hali (Hiç cvlenmcdi. evli, eşi öldü, boşand ı). Böylece yukarıdaki çeşitli düzeyleri verilmiş olan değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için log-lineer modeller başvurulsu SPSS paket programı kullanıldı ve aşağıdaki tablo elde edildi Tablo 1: K- Yönlü Etkileşimiere Ilişkin Testler K so L2 Olasılık Pearson Olasılık.) lv.jv L..l '7.) l.vvv 1.L..Jö ı.vvv ı ı Tablo 1 'deki birinci satır, ana etki, yalın etkiler, ikili etkileşim, üçlü ve dörtlü etkileşimierin etkisi arındırıldıktan sonra, beşli etkileşim terimlerinin modeldebulunmasının önemli olup olmadığının test edilmesini gösterir. Bu satırdaki L2'ye karşılık gelen olasılık değerine bakarark (P=l.OOO) bu etkileşimin önemli olmadığını 0.05 yanılma düzeyinde söyleyebiliriz (P>0.05). Tablo 1 'deki ikinci satır, ana etki. yalın etkiler. ikili ve üçlü etkileşim terimlerinin etkisi arındırıldıktan sonra dörtlü etkileşim terimlerinin önemli olup olmadığının test edilmesini gösterir. Bu satırdaki L2'yc karşılık gelen olasılık değerine bakıldığında, (P= 1.000) bu etkileşimin önemli olmadığını 0.05 yanılma düzeyinde söyleyebiliriz (P>0.005). Tablo 1 'deki üçüncü satır, ana etki, yalın etkiler ve ikili etkilcşimlerin etkisi arındırıldıktan sonra üçlü etkileşim terimlerinin önemli olup olmadığının test edilmesini

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 93 gösterir. Bu satırdaki L 2'ye karşılık gelen olasılık değerine bakıldığında (P= 1.000) bu etkileşimin önemli olmadığı 0.05 yanılma düzeyinele söyleyebiliriz (P>0.05). Tablo I 'deki clörclüncü satır, ana etki terimlerinin etkisi arındırıldıktan sonra ikili etkileşim terimlerinin önemli olup olmadığının test edilmesini gösterir. Bu satırdaki L2'ye k<u şılık gelen olasılık değerlerine bakıldığında (P=O.OOO) bu etkileşimin önemli olduğunu 0.05 yanılma düzeyinde söyleyebiliriz (P< 0.05). Tablo 2' deki beşinci satır, ana etki terimlerinin etkisi arındırıldıktan sonra yalın etkilerin modelde olmasının önemli olup olmadığının test edilmesini sağlamaktadır. P=O.OOO olduğundan modelde yalın etkilerin de yer alacağı söylenebilir (P<0.05). Tablo 2: Sonuç Model so L2 Olasılık Öğrenim x Yaş Öğrenim x Meslekler İkarnet x Öğrenim Öğrenim x Medeni hal Yaş x Meslekler İkarnet x Meslekler Medeni hal x Meslekler Medeni hal x Yaş Tablo 2'de L2 değeri geriye doğru seçim yöntemiyle değişkenierin modele katkılarının önemli olup olmadığının test edilmesini sağlamaktadır. L 2 ye karşılık gelen olasılıklardan bu ikili etkileşimerin önemli olduğu sonucuna varılır. 1. Suç işleyen bireyin öğrenim durumu ilc yaşı arasında ilişki vardır. Bu ilişki öğrenim durumu ve yaş'ın tüm düzeyleri için geçerlidir. 2. Suç işleyen bireyin öğrenim durumu ilc meslekleri arasında ilişki vardır. 3. Suç işleyen bireyin suçu işlediği yerleşim yeri ilc öğrenim düzeyi arasında ilişki vardır. En fazla ilişkiyi içerir. 4. Suç işleyen bireyin öğrenim durumu ilc medeni hali arasında ilişki vardır. 5. Suç işleyen bireyin yaşı ilc meslekleri arasında bir ilişki vardır. 6. Suç işleyen bireyin suçu işlediği yerleşim yeri ilc mesleği arasında bir ilişki vardır. 7. Suç işleyen bireyin medeni hali ilc mesleği arasında ilişki vardır.

4 94 Semra Oral ERBAŞ, Songül içöz 2. SONUÇ Log-lineer modeller, nitcl değişkenler ilc çalışına zorunluluğunda olan sosyal bilimcilerin 2 tekniği dışında bir teknik ilc verilcrini çözümlcycbilmelcrini sağlar. Aynı tablo üzerinde birden fazla hipotczin edilmesini sağladığı için bu modellerle çalışmak avantajlıdır. Log-lineer modellerin kullanılması ilc modelde yer alacak etkileşimler saptanır. Bu etkileşimler ikili, üçlü,... ilişkilerin önemli olup olmadığını gösterir. Ancak L 2 hesaplanarak o etkileşimleride içeren modelin uygun olup olmadığına karar verilir. O halde yalnızca tck bir hipotezi test edebildiğimiz 2'yi kullanmak avantajlı olamaz. KAYNAKÇA D.I.E., (1994) Adalet İstatistikleri Ankara. tçöz Songül, (1996) "Log-lineer modeller ve bir uygulama" yayınlanmamış tezi, Gazi Üniversitesi Ankara. yüksek lisans UYGUN, Hamza., (1989), "Log-lineer modeller, Sosyal araştırmalarda kullanılan yenı çözümleme tekniği" H.Ü.I.I.B.F. Dcıgisi Cilt 7, Say i I -2 -ı<:noke, D., ve BURKE, P.J., (1980), Log-Lincar Modcls. Beverly Hills: Sage University Publication. GREEN, P.E., CARMONE, F:J., WACHSPRESS, D:P., (1977). "On the Analysis of Qualitative Data in Marketing re search" Journal of Marketing Rcscarch. Vol. XIV, s ABSTRACT A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE Log-linear models have been widcly uscd in ordcr to idcntit'y the correlation betwecn two or ınore variabtes and to evaluate their results without relyingon their reason result relationsh ip. The aim of this study is to test the ı"ciation among professions. education. age, the urban or arca of erime and marital status of the arrested in 1994 in Turkey us ing log- lincar modcls. Key Word: Log- linear modcls, multiway contigcncy table. qualitative data.

5 95 YAZARLARA DUYURU 1) Dcrgiyc gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Metinler bilgisayar ortamında bir disket ilc beraber A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıkla yazılmış üç kopya halinde teslim edilmelidir. Diskct ilc birlikte kullanılan yazılım programı, bilgisayar ismi ve dosya ismi göndcrilmelidir. Teknik nedenlerden ötürü, daktilo ilc yazılmış metinleri kabul cdcmiyoruz. Yayın kurulunca kabul edilmeyen yazılar iade edilmez. 2) Yazıyla birlikte, İngilizce başlık ve en çok 15 satırlık İngilizce bir özet teslim edilmelidir. 3) Tablo ve şekiiiere numara verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin üzerinde yer almalı kaynaklar ise tabionu altına yazılmalıdır. Denklemlerin sıra numarası parantez içinde, sayfanın sağ tarafında gösterilmelidir. 4) Kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine, metin içinde açılan ayraçlarla belirtilmelidir. Ayrıca içindeki bilgiler sırasıyla şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları: Örneğin;... tesbit edilmiştir (Atkinson, 1983; 77-82).... Saycr (19986a: 43-72; 1986b: ) belirtilmelidir. Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar, Kaynakça başlığı altına ayrı bir sayfada, alfabetik sıraya göre gösterilmelidir. Kaynakçada uyulması gereken biçim kuralarına aşağıdaki örnek verilmiştir. KiTAPLAR FÖRLSTER, S. (1991), The Art of Encouraging lnvcntion: A New Approach to Goverment Innoation and Economic Revicw, California Press. MAKALELER BAUMOL, W. J. (1986), "Productivity Growth, Convcrgence and Wclfarc: What the Long Run Data Show", American Economic Rcwicw, 76, DERLEMELER HALL, P. H. (1986), "The Theory and Pratice oflnnovation Policy: An Ovcrvicw", P. Hall (der), Technology, Innovvation and Economic Policy içinde, Oxford: Philip Alan, 1-34.

6 96 5) Dipnot halinde verilen ek bilgiler, metin içinde numara sırasıyla ve metin sonunda KA YNAKÇA başlığından önce "NOTLAR" başlığı altında ayrıca verilmelidir. 6) Belirtilen kurallara uymayan yazılar, gerekli düzeltmelcrin yapılması ıçın geri gönderilebilir. Yazının yayınlanması halinde, derginin 3 kopyası yazara ücretsiz gönderilecektir. 7) Yazarların, makaleleri ilc birlikte, yazışma adresi, telefon ve faks bilgilcrini de içeren notu göndermeleri gereklidir. 8) Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayacağı düşünülenler dışında. tercüme eserler kabul edilmemektedir.

istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1

istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1 EKDI\IDMİK YAKLAŞlM 89 istanbul Menkul K1ymetler Borsasi Endeksi'ni Belirleyen Makro Büyüklükler ve Etkin Piyasalar Varsay1m1 Ktvlfctm METiN{*} 1. Giriş Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi, gerek yatırımcıların,

Detaylı

GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES)

GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES) EKONOMiK YAKLAŞlM 89 KiTAP TANITIMI GULBENKIAN KOMISYONU SOSYAL BiLiMLERi AÇlN (OPEN THE SOCIAL SCIENCES) Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapdanmasa Üzerine Rapor (Çeviren: Şirin Tekeli, istanbul; Metis Yayanlara,

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.07.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.07.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.07.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 28.01.2013 Cilt: 15, Sayı: 2, Yıl: 2013, Sayfa: 267-280 Online Yayın Tarihi: 03.10.2013 ISSN:

Detaylı

Kara Harp Okulu (KHO) Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber/Author Guidelines

Kara Harp Okulu (KHO) Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber/Author Guidelines Kara Harp Okulu (KHO) Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber/Author Guidelines 1. Dergiye alınan çalışmaların, özgün, bilimsel kuram ve metodolojiye uygun olması; mevcut uygulama ve kuramlara

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLEMELERİ PROJE YAZIM KILAVUZU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İnci SARIÇİÇEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Nisan-2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. BİÇİM VE GÖRÜNÜŞ...

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi

Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi Sevgi AYHAN Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü sayhan@ogu.edu.tr

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013 Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 947-03 Elif AKÇA * Ebru ÖZTÜRK* Tuğçe AYDOĞAN 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye, eliff.akca@gmail.com

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI KULLANIMI

TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI KULLANIMI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII,, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergimiz Hakkında Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda 4 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS

AN AMPRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MONTHLY EXPENDITURE AND THE CELL PHONE USE OF THE UNIVERSITY STUDENTS ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK HARCAMALARI İLE CEP TELEFONU KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Filiz KADI Doç. Dr. Fatih Üniversitesi İİBF-Ekonomi Bölümü, fkadi@fatih.edu.tr, Hakan

Detaylı

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET Bu çalışma, bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen

Detaylı

TÜRKĠYE YE DÖNEN AKADEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLARI,

TÜRKĠYE YE DÖNEN AKADEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLARI, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ..F. Dergisi YIL 2006, CĠLT XXI, SYI 1 YURTDIġIND ÇLIġIP TÜRKĠYE YE DÖNEN KDEMĠSYENLERĠN EĞĠTĠM DURUMLRI, GĠDĠġ VE DÖNÜġ SEEPLERĠ RSINDKĠ ĠLĠġKĠ YPISININ LOGLĠNEER MODELLER ĠLE

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı