AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss2880 Number: 36, p. 1-7, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma Tarihi AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC MAJORS SATISFACTION SCALE Doç. Dr. Ahmet AKIN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Şule ODABAŞI Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Öğr. Gör. Basri ÖZÇELİK Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Özet Bu araştırmanın amacı Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeğini (Nauta, 2007) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 302 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ise Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki formun tutarlılığı dil ve gramer açısından incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. İkinci aşamada, Türkçe form psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme anabilim dallarında görev yapan 3 öğretim üyesi tarafından tartışılmış ve son düzenlemeler yapılarak ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek 6 maddeden (örn., Genel olarak şu anda okuduğum bölümden memnunum ) oluşmaktadır ve her bir madde 5 li Likert Ölçeği yle derecelendirilmiştir. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Ölçeğin tamamlanma aşamasında gizlilik esas alınmıştır. Ölçek sınıflarda öğrencilere gruplar halinde uygulanmıştır. Ölçeği uygulamadan önce tüm katılımcılar çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilmiştir. Güvenirlik analizi olarak Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ve madde-toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Araştırmada ölçeğin geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği kapsamında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç-tutarlılık ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Analizler LISREL 8.54 ve SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 6 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x²= 4.61, sd= 8, RMSEA= 0.000, NFI=.99, RFI=.99, GFI=.99, AGFI=.99, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR=.015). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde

2 2 Ahmet AKIN & Şule ODABAŞI & Basri ÖZÇELİK toplam korelasyon katsayılarının.45 ile.77 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu bulgular ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Akademik Branş Memnuniyeti, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi Abstract The aim of the present study is to examine the validity and reliability of the Turkish Version of the Academic Majors Scale (Nauta, 2007). Participants were 302 university students. Primarily the Academic Majors Satisfaction Scale was translated into Turkish. The Turkish form was back-translated into English and the consistency between the Turkish and English forms was examined. Finally they discussed the Turkish form and along with some corrections the scale was prepared for validity and reliability analyses. Academic Majors Satisfaction Scale was used as data collecting method in the research. The scale contains 6 items (e.g., Overall, I am happy with the major I ve chosen. ) with each item rated on a 5-point Likert-type scale. Participants voluntarily participated in research. Completion of the scales was anonymous and there was a guarantee of confidentiality. The scales were administered to the students in groups in the classrooms. Prior to administration of measures, all participants were told about purposes of the study. In this study, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale s structure in Turkish culture. As reliability analysis Cronbach alpha internal consistency coefficients and the item-total correlations were calculated. Data were analyzed using LISREL 8.54 and SPSS 20.0 package programs. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the six items yielded one factor: x²= 4.61, df= 8, RMSEA= 0.000, NFI=.99, RFI=.99, GFI=.99, AGFI=.99, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR=.015. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was.86 for scale. Corrected item-total correlations ranged from.45 to.77. These findings demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument. Key Words: Academic Major Satisfaction, Scale, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis 1. GİRİŞ Bireylerin günün önemli bir bölümünü işlerinde ve yaşamlarının büyük bir kısmını da kariyerlerini geliştirmekle geçirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda işlerinden ya da kariyer tercihlerinden aldıkları doyum sosyal yaşamları için önemlidir. Kariyer ve meslek literatürleri incelendiğinde iş doyumuna dair oldukça fazla sayıda tanım vardır. Yapılan tanımlar değerlendirildiğinde ve ilgili kuramlar incelendiğinde; mesleki çevreyle uyum (Nauta, 2007), çalışanların beklentileri (Ertürk ve Keçecioğlu, 2012), meslek seçimi öncesi yeteneklerin farkına varılarak yapılacak olan meslek seçimi (Arslan ve Acar, 2013) ve içsel iş motivasyon (işe yönelik tutum) (Warr, Cook ve Wall, 1979) gibi değişkenlerin iş doyumu üzerinde etkisi olduğu kanısına varılabilir. Bireylerin işlerinden aldıkları doyumun ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır, aynı zamanda aile ve sosyal yaşama mutluluk olarak da yansımaktadır (Arslan ve Acar, 2013). İş doyumu; bireylerin ilgileriyle meslek çevresinin uyumunun sonucu, bireysel değerler ve meslek çevresindeki güçlendirici yapıdaki uygunluk ve bireylerin benlik kavramının başarılı bir şekilde uygulanması olarak kavramsallaştırılabilir (Nauta, 2007). Eğitsel ve mesleki tarihsel geçmiş, bireylerin ilgileri ve çevreleri arasındaki uyumun mesleki kararlarındaki süreklilik derecesini etkilediğini, bunun da işte doyuma ve başarıya ulaştırdığını göstermektedir (Holland, 1997; Wolniak ve Pascarella, 2005). Bu yüzden meslek kuramları bireylerin mesleki doyumlarının seviyesindeki farklılıkların açıklamasını yapmak için tasarlanmıştır. Bununla

3 Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 3 beraber bireylerin mesleki beklentilerinin ve önceliklerinin farklı olması aynı koşullardaki işten aldıkları doyum derecelerini de etkileyecektir. İnsanların yaşamları boyunca kariyerlerini geliştirme görevleriyle karşı karşıya kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda doyum sağlayacak bir kariyer seçimi, süreçteki gelişimsel sorunların temel anahtarı olacaktır (Nauta, 2007). İş doyumunun mesleki araştırmalarda önemli bir çıktı olması, kariyer danışmanlığının da önemli bir amacını temsil ettiğini göstermektedir (Spector, 1997). İş dünyasında yaşanan karmaşa, öğrencilerin akademik memnuniyetleriyle ilgili endişeleriyle karşılaştırıldığında iş memnuniyetinin öğrenciler için uzak bir kavram olduğu, akademik memnuniyetin onlar için daha uygun ve onlarla ilgili olacağı görülecektir (Sovet, Park ve Jung, 2014). Üniversite öğrencilerinin akademik branş memnuniyeti, ilerleyen yıllarda iş sahibi olduklarında yaşayacakları iş doyumunun önemli bir belirleyicisidir. İş doyumunun tanımlarında geçen değişkenler incelendiğinde işe karşı tutum (Ertürk ve Keçecioğlu, 2012), iş doyumunun tüm öncüllerini karşılamasa da yapılan işten alınan memnuniyet açısından önemli bir yere sahiptir. Değişkenlerden bir diğeri olan uyum, akademik branş memnuniyeti (Wessel, Ryan ve Oswald, 2008) için önemli bir öncüldür. Mesleki ilgi ve seçilen akademik branş arasındaki uyum da akademik performans için güvenilir bir tahmin edicidir (McIlveen, Beccaria ve Burton, 2013; Tracey ve Robins, 2006). İşe uyum ve işte gelişim fırsatlarının iş tatminini oluşturan önemli öğeler olması (Aküzüm ve Özmen, 2014; Ceylan, 2002) ve son zamanlarda yapılan araştırmalara göre lisans öğrencilerinin %40 ının kariyer ile ilgili olan mesleklerin çoğunlukla kendileri için doğru bir tercih olduğunu düşünmeleri (Duffy, Allan ve Dik, 2011; Duffy ve Sedlacek, 2010) kariyer geliştirme olanaklarının bilinmesini gerekli kılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, lisans programlarının genel olarak; öğrencinin mezun olacağı alanda kapsamlı bilgi tabanı ve metodoloji geliştirmek için fırsatlar sunan akademik alanlar, öğrencilerde eleştirel düşünme becerileri geliştirme ve bireylerin seçtikleri disiplin alanlarındaki kariyerlere öğrencileri hazırlamak gibi bazı önemli hedefleri vardır (Corts, Lounsbury, Saudargas ve Tatum, 2000). Üniversitelerin yüklendikleri bu misyon öğrencilerde kariyer geleceklerine dair iyimser bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacaktır. Kariyer geleceğine yönelik iyimser bakış açısı da öğrencileri motive eder, onların kariyer seçimlerinde ve akademik çalışmalarında yüksek doyuma yol açar (McIlveen vd., 2013; Rottinghaus, Day ve Borgen, 2005). Akademik branş memnuniyetinin kariyer gelişimi literatüründe oldukça nadir yer aldığı görülmektedir. Bununla beraber akademik branş memnuniyetinin iş doyumu (Nauta, 2007) ve yaşam doyumu (Sovet vd., 2014) için de yordayıcı olduğu göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili ölçme ve değerlendirme araçlarının son derece önemli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte üniversite öğrencilerinin akademik alanlarından memnun olma düzeylerini değerlendirmeye yönelik Türkçe herhangi bir ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Nauta (2007) tarafından geliştirilen, Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. 2. YÖNTEM a. Çalışma Grubu Araştırma eğitim-öğretim yılında, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 302 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.

4 4 Ahmet AKIN & Şule ODABAŞI & Basri ÖZÇELİK b. Veri toplama Araçları Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği (Academic Major Satisfaction Scale): Üniversite öğrencilerinin okudukları alanla ilgili memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla Nauta (2007) tarafından geliştirilen Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği 6 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracıdır. Ölçek 5 li bir derecelendirmeye sahiptir ( 1 Kesinlikle katılmıyorum, 5 Kesinlikle katılıyorum). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan ise 30 dur. Ölçekteki 1., 2., 3. ve 6. maddeler ters kodlanan maddelerdir. Yükselen puanlar yüksek düzeyde Akademik Branş memnuniyetini göstermektedir. Ölçeğin uyum geçerliği çalışmasında akademik branş memnuniyeti ile akademik ortalama (r=.35) ve kariyer karar verme öz-yeterliği (r=.45) arasında pozitif; kariyer seçimi kaygısı (r= -.50) ve genel kararsızlık (r= -.30) arasında negatif ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.94 olarak bulunmuştur. c. İşlem Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde ölçeği geliştiren Margaret N. Nauta dan ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin izin alınmıştır. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ise Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki formun tutarlılığı dil ve gramer açısından incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. İkinci aşamada, Türkçe form psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme anabilim dallarında görev yapan 3 öğretim üyesi tarafından tartışılmış ve son düzenlemeler yapılarak ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Analizler LISREL 8.54 ve SPSS 17.0 ile yapılmıştır. 3. BULGULAR a. Madde Analizi ve Güvenirlik Ölçeğin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyon katsayılarının.45 ile.77 arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı.86 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1. Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Düzeltilmiş Madde-Toplam Puan Korelasyon Katsayıları Madde No Rjx b. Yapı Geçerliği Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formundaki yapısının doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksleri (x²= 4.61, sd= 8, RMSEA= 0.000, NFI=.99, RFI=.99, GFI=.99, AGFI=.99, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR= 0.015) tek boyutlu akademik branş memnuniyeti modelinin iyi uyum verdiğini göstermiştir. Ancak 4. ve 5. maddeler arasında ikili hata kovaryansı tanımlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1 de gösterilmiştir.

5 Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 5 Şekil 1. Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği ne İlişkin Path Diagramı ve Faktör Yükleri 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışmada, Nauta (2007) tarafından geliştirilen Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin.70 olduğu (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008) dikkate alınırsa, ölçeğin Türkçe formunun güvenirliğinin sağlandığı görülmektedir. Öte yandan yapılan madde analizi sonucunda ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayılarının,.30 ölçütünü (Özdamar, 2004) karşıladığı görülmüştür. Madde-toplam puan korelasyonunun yorumlanmasında.30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2007; Özdamar, 2004) göz önüne alındığında, ölçeğin madde test korelasyonları açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile model veri uyumuna ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık kullanılanları Ki kare (x²), x²/sd, RMSEA, SRMR, NFI, RFI, GFI ve AGFI dir. Hesaplanan x²/df oranının 3 ten küçük olması, NFI, GFI, AGFI, CFI, IFI değerlerinin.90 dan yüksek olması, SRMR ve RMSEA değerlerinin ise.05 ten düşük çıkması, model veri uyumunu göstermektedir. Bununla birlikte, GFI nin.85 ten, AGFI nin.80 den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin.10 dan düşük çıkması, model veri uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak kabul edilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012). Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde

6 6 Ahmet AKIN & Şule ODABAŞI & Basri ÖZÇELİK edilen uyum indeksleri incelendiğinde, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyumlu olduğu görülmüştür (Hu ve Bentler, 1999). Ancak 4. ve 5. maddeler arasında bir modifikasyon uygulanmıştır. Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeğinin, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara göre ölçeğin kullanıma hazır olduğu söylenebilir. Ancak, ölçeğin dilsel eşdeğerlik ve test tekrar-test güvenirliğinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu noktalar çalışmanın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla, geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği arasındaki ilişkiler incelenebilir. Bireyler meslek seçimlerinde, kendilerini mutlu edecek ve işlerinde kolayca başarı sağlamalarına yardımcı olacak yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdırlar (Arslan ve Acar, 2013). Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri akademik alanların meslek seçiminin ilk basamağını oluşturduğu ve bunun da meslek doyumu üzerine etkileri düşünüldüğünde, lise son sınıf öğrencilerine yapılacak mesleki rehberlik çalışmaları son derece önem taşımaktadır. Karl ve Gail in (1979) yapmış oldukları çalışmada iç kontrol odağı gelişmiş öğrencilerin, mesleki karar verme süreçlerinin daha sağlıklı ilerlediği, meslek seçiminde karşılaşılabilecek olası problemleri daha rahat çözebildikleri gözlenmiştir (aktaran Sarı ve Şahin, 2012). Araştırma sonuçları doğrultusunda lise son sınıf öğrencilerine meslek seçiminin en temel yönlendiricileri olan ilgi, değer ve yeteneklerini keşfedecekleri envanterler uygulamak ve bu konuda görüşmeler yapmak, öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve kendilerine uygun meslek alanlarına yönelmelerine yardımcı olacaktır. 5. KAYNAKÇA AKÜZÜM, C., & ÖZMEN, F. (2014). Eğitim denetmenlerinin mesleki gelişim, tükenmişlik ve iş tatminine ilişkin bir meta-sentez çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), ARSLAN, R., & ACAR, N. B. (2013). A research on academics on life satisfaction, job satisfaction and professional burnout. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi (8. Baskı). Ankara: Pegem. CEYLAN, Ö. (2002). Ödül yönetiminin çalışanlarda iş tatmini ve örgütsel bağlılık yaratmadaki rolü ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. CORTS, D. P., LOUNSBURY, J. W. SAUDARGAS, R. A., & TATUM, H. E. (2000). Assessing undergraduate satisfaction with an academic department: A method and case study. College Student Journal, 34(3), ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G., & BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamalari. Ankara: Pegem A Yayıncılık. DUFFY, R. D., ALLAN, B. A., & DİK, B. J. (2011). The presence of a calling and academic satisfaction: Examining potential mediators. Journal of Vocational Behavior, 79, DUFFY, R. D., & SEDLACEK, W. E. (2010). The salience of a career calling among college students: Exploring group differences and links to religiousness, life meaning, and life satisfaction. The Career Development Quarterly, 59, ERTÜRK, E., & KEÇECİOGLU, T. (2012). Çalışanların iş doyumları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler: Öğretmenler üzerine örnek bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 12(1),

7 Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 7 HOLLAND, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. HU, L. T., & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, MCILVEEN, P., BECCARİA, G., & BURTON, L. J. (2013). Beyond conscientiousness: Career optimism and satisfaction with academic major. Journal of Vocational Behavior, 83, NAUTA, M. M. (2007). Assessing college students satisfaction with their academic majors. Journal of Career Assessment, 15, ÖZDAMAR, K. (2004). Paket programlar ile istatistik veri analizi 1. Eskişehir: Kaan. ROTTINGHAUS, P. J., DAY, S. X., & BORGEN, F. H. (2005). The career futures inventory: a measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), SARI, S. V., & ŞAHİN, M. (2012). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe karar verme öz yeterliliklerini yordamada umut ve kontrol odağının rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), SİPAHİ, B., YURTKORU, E. S., & ÇİNKO, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. SOVET, L., PARK, M. S., & JUNG, S. (2014). Validation and psychometric properties of academic major satisfaction scale among Korean college students. Springer, 119, SPECTOR, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage. TRACEY, T. J. G., & ROBBİNS, S. B. (2006). The interest major congruence and college success relation: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 69(1), WARR, P., COOK, J., & WALL, T. (1979). Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being. Journal of Occupational Psychology, 52, WESSEL, J. L., RYAN, A. M., & OSWALD, F. L. (2008). The relationship between objective and perceived fit with academic major, adaptability, and major-related outcomes. Journal of Vocational Behavior 72, WOLNİAK, G. C., & PASCARELLA, E. T. (2005). The effects of college major and job field congruence on job satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 67,

8 8 Ahmet AKIN & Şule ODABAŞI & Basri ÖZÇELİK

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YAKIN ĐLĐŞKĐLERDE

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A validity and reliability study Gökay Keldal

Detaylı

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity Elementary Education Online, 14(1), 216 229, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 216 229, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.05547 Adaptation of Educational Stress Scale

Detaylı

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları İlişki İnançları Ölçeği nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Cem Ali GİZİR 1 Özet: Bu araştırmanın amacı, Romans ve DeBord (1995) tarafından geliştirilen İlişki İnançları Ölçeği ni Türkçe

Detaylı

Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri

Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri Psychometric properties of Turkish form of the Personal Well-Being Index-Adult Bekir Fatih Meral 1 Özet Araştırmanın amacı, Uluslararası

Detaylı

Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*)

Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 101-114 Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (*) Enver SARI (**) Özet: Bu çalışmanın amacı, Haraburda nın (1998)

Detaylı

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey

Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Elementary Education Online, 11(3), 671-688, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 671-688, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey Hüseyin

Detaylı

An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability

An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability Elementary Education Online, 11(2),408-422, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 408-422, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity

Detaylı

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH

SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS SCALE TO TURKISH Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 159-169 [2013] SOSYAL İLİŞKİ UNSURLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI THE ADAPTATION STUDY OF THE PROVISION OF SOCIAL

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN SPORDA HAYAL ETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET

ÇOCUKLAR İÇİN SPORDA HAYAL ETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET ÇOCUKLAR İÇİN SPORDA HAYAL ETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Muhammed Emin KAFKAS ÖZET Bu araştırmanın amacı Hall, Munroe-Chandler, Fishburne ve Hall (2009) tarafından

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish *

Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies Invertory/Scale to Turkish * Elementary Education Online, 9(3), 980-989, 2010. İlköğretim Online, 9(3), 980-989, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Adaptation of Motivational, Cognitive and Metacognitive Competencies

Detaylı

Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2012, 15 (30), 1-9 Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Muazzez Deniz Giray İzmir Üniversitesi Deniz N.

Detaylı

Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması

Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması Ali Haydar Şar 1 Abdullah Işıklar 2 Abstract The aim

Detaylı

Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu. Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1

Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu. Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1 Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1 Bülent GÜNDÜZ 2, Burhan ÇAPRİ 3, Zafer GÖKÇAKAN 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Genel

Detaylı

İŞE BAĞLILIĞIN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İŞE BAĞLILIĞIN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 48 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.48-57 İŞE BAĞLILIĞIN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Tayfun DOĞAN 1 Ali

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği nin Geliştirilmesi 1

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği nin Geliştirilmesi 1 15 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2013, 4(1), 15-32 Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği nin Geliştirilmesi 1 Ahmet Selçuk KILINÇER * Meliha TUZGÖL DOST ** Çağatay Uluçay

Detaylı

Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use

Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use Serkan ÇELİK Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye sercelikan@yahoo.com Hasan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Arş. Grv.Selçuk Beşir DEMİR sbesdem@hotmail.com Muş Alparslan Üniversitesi-Türkiye Yrd.Doç.Dr.Hamza

Detaylı

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 571-586 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kimlik İşlevleri Ölçeği:

Detaylı

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC) Elementary Education Online, 9(2), 446 458, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 446-458, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Etem Yeşilyurt Mevlana

Detaylı

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı *

Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1419-1430 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1520

Detaylı