Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab Ankara (1) (2) ÖZET Bölgesel Takn Frekans Analiz (BTFA) yöntemi genellikle ölçüm yaplmam ya da yetersiz miktarda ölçümün bulunduu havzalardaki takn debilerinin hesaplanmasnda kullanlr. Bu methodun uygulamas esnasnda yetersiz veri saysn arttrmak için bölgede bulunan dier istasyonlar kullanlr. Dier istasyonlarn kullanlabilmesi ve verilerin ölçüm olmayan havzaya tanabilmesi için bu havzalarn hidrolojik açdan ayn özellikleri tamas önemlidir. Türkiyede BTFA yöntemi olarak Dalyrmple (1960) methodu uygulanmaktadr. Ancak, bu yöntem sadece drenaj alanna bal olduu için ilave olarak Adm Adm ve Dorusal Olmayan Regresyon Analiz yöntemleri de Çok Deikenli statistiksel Yöntemler olarak havzadaki takn hesaplamak adna havza parametreleri ile birlikte kullanlabilir. Bu çalmada baz Bölgesel Takn Frekans Analizi yöntemleri Ceyhan havzasna uygulanmtr. Çok Deikenli statistiksel Yöntemler çallrken ya, en uzun nehir kolu, yuvarlaklk, göreceli rölyef, havza rölyefi, H maks, H min, H ort ve H gibi havza parametreleri kullanlmtr. Ayrca, analizlere balamadan önce havzadaki istasyonlar özelliklerine göre Ward ve K-ortalama kümeleme yöntemleri kullanlarak gruplandrlmtr. Ceyhan Havzasnda yaplan kümeleme sonucunda, havza 3 ayr bölgeye ayrlm ve bu bölgeler genellikle havzadaki istasyonlarn drenaj alan büyüklüü ile istasyon kotlarna göre belirlenmitir. Kümeleme yönteminin farkn gösterebilmek adna, ilk bata tüm havza parametreleri bir arada deerlendirilmi, daha sonra kümelenmi gruplara Adm Adm Regresyon Analizleri uygulanarak havzay temsil eden en iyi parametreler belirlenmitir. Bu belirlenen havza parametreleri ayn zamanda Dorusal Olmayan Regresyon Analizi yönteminde de kullanlmtr. Sonuçlar deerlendirilirken Ortalama Hata Karesinin Kökü, Nash-Sutclife Verim ndeksi ve % deiimi sonuçlar kullanlmtr. Çalma sonucunda, Ceyhan havzas için ilave havza parametreleri ile birlikte Çok Deikenli statistiksel Yöntemler kullanlarak yaplan hesaplarn sonucunun, klasik yöntem olarak bilinen Dalyrmple (1960) yöntemine göre daha doru sonuçlar verdii gözlenmitir. Kümeleme yaplan veriler kümelendirilmemi verilere göre daha doru sonuçlar vermitir. Kümelenmi ve kümelendirilmemi bölgelerdeki Q 100 /Q 2.33 katsaylarn kyasladmzda, kümelendirilmemi bölgede 3.52, 2. Kümelenmi bölgede 3.43 ve 3. Kümelenmi bölgede 3.65 olduu gözlenmitir. Üç bölgeye ayracak ekilde kümeleme yaplarak Dorusal Olmayan Regresyon Analizi yapldnda Ortalama Hata Karesinin Kökü ve Nash-Sutcliffe Verim ndeksi çkm, kümelenme ile uygulanan metodun dier methodlara göre en az hata verdii görülmütür. Anahtar Kelimeler: Bölgesel Takn Frekans Analizi, Dorusal Olmayan Regresyon Analizi, Adm Adm Regresyon Analizi

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Regional Flood Frequency Analysis for Ceyhan Basin SUMMARY Regional Flood Frequency Techniques(RFFA) are commonly used to estimate flood quantiles when flood data are unavailable or the record length at an individual gauging station is insufficient for reliable analyses. These methods compensate for limited or unavailable data by pooling data from nearby gauged sites. This requires the delineation of hydrologically homogeneous regions in which the flood regime is sufficiently similar to allow the spatial transfer of information. Therefore, several Regional Flood Frequency Analysis (RFFA) methods are applied to the Ceyhan Basin. Dalyrmple (1960) Method is applied as a common RFFA method used in Turkey. Multivariate statistical techniques which are Stepwise and Nonlinear Regression Analysis are also applied to flood statistics and basin characteristics for gauging stations. Rainfall, Perimeter, Length of Main River, Circularity, Relative Relief, Basin Relief, H max, H min, H mean and H are the simple additional basin characteristics. Moreover, before the analysis started, stations are clustered according to their basin characteristics by using the combination of Ward s and k-means clustering techniques. At the end of the study, the results are compared considering the Root Mean Squared Errors, Nash-Sutcliffe Efficiency Index and % difference of results. Using additional basin characteristics and making an analysis with multivariate statistical techniques have positive effect for getting accurate results compared to Dalyrmple (1960) Method in Ceyhan Basin. Clustered region data give more accurate results than non-clustered region data. Comparison between clustered region and non-clustered region Q 100 /Q 2.33 reduced variate values for whole region is 3.53, for cluster-2 it is 3.43 and for cluster-3 it is This show that clustering has positive effect in the results. Nonlinear Regression Analysis with three clusters give less errors which are RMSE and Nash-Sutcliffe Index, when compared to other methods in Ceyhan Basin. Keywords: Regional Flood Frequency Analysis, Stepwise Regression Analysis, Nonlinear Regression Analysis. 1. GR Eski çalardan beri insanlar farkl bir çok amaç için hidrolik yaplar ina etmektedirler. Bu yaplarn ina edilmesinde hidrojolik verilerin doruluu ve onlarn doru kullanlarak tasarmda kullanlmas önem arz etmektedir. Bu tip yaplardaki hidrolojik hesaplardan kaynaklanan bir felaket olduu takdirde geri dönüü olmayan zararlara yol açabilecektir. Hidroloji hesaplarnn esas dayana önceki yllarda yaplm verileri ele alarak, gelecek yllarda olumas muhtemel olaylar hakknda tahminler yapmaya dayanmaktadr. Bu nedenle istatistiksel yöntemler ileriye yönelik tahminler yaplmasnda çokça kullanlmaktadr. Hesaplarn içeriinde ne kadar çok veri varsa doru sonuca ulama olasl da o kadar artmaktadr. Taknlar ise hidroloji hesaplarnn içerisinde yanl hesapland takdirde en kötü sonuca yol açabilecek olaylardr. Bu nedenle dünyada takn hesaplarnn dorulu için uzun yllardr bir çok yöntem gelitirilmitir. Türkiye de ise Devlet Su leri Genel Müdürlüü tarafndan takn hesaplarnda kabul edilen yöntemler ikiye ayrlmaktadr. Rasyonel Method, DS Sentetik Yöntem, Mokus Yöntemi ve Snyder Yöntemi sentetik yöntemler içerisinde kullanlmaktadr. Doal yöntemler ise Noktasal ve Bölgesel Takn Frekans analizi olarak ikiye ayrlmaktadr. Doal yöntemleri ele aldmzda Noktasal Takn Frekans Analizinde alan oranndaki n=2/3 kabulünün bütün havzalarda ayn olduu kabulü yaplmaktadr. Bölgesel Takn Frekans Analizinde ise genellikle bütün havzay bir ele almak yerine çalma yaplacak bölgenin çevresindeki istasyonlar deerlendirilmektedir. Bu deerlendirme yaplrken havzalarn benzer özellik gösterip göstermediine baklmakszn sadece drenaj alan ve yllk maksimum akm deerleri ele alnmaktadr.

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Bu anlamda baklarak DS tarafndan standart olarak kullanlan yöntemlere ilave olarak havzann deiik karakteristiklerinin de deerlendirildii Çok Deikenli statistiksel Methodlarn kullanlmas yoluna gidilmitir. Bu sayede havza baznda denklemler elde edilecek ve bunlarn ölçüm yaplmam proje yerlerine kolaylkla uygulanmas salanacaktr. lave olarak bütün havzann bir deerlendirilmesi ya da havzann istasyon karakteristiklerine göre kümelenmesinin katk salayp salamad konusu da incelenmitir. 2. ÇALIMA ALANI VE VER TEMN 2.1. Çalma Sahas Ceyhan Havzas km 2 drenaj alanna sahip olup, yllk ortalama 7.18 km 3 aka ve 19 tane alt havzaya sahiptir. Bu 19 alt havza üzerindeki akm gözlem istasyonlarnn 1940 ve 2000 yllar arasndaki deerleri temin edilebilmitir. Ceyhan havzas ve arasnda kuzey paralelleri, ve arasnda dou meridyenleri içerisinde yer alarak ekil 1. de gösterildii üzere Türkiye nin güney kesiminde bulunmaktadr. ekil 1. Ceyhan Havzasnn Genel Görünümü ve Türkiye deki yeri. Çalma alannn seçilmesinde havzada ölçüm yaplmayan nehir kollarnn yer almas, istasyon saysnn yetersiz olmas, birçok hidroelektrik santral ve sulama projelerinin gelitiriliyor olmas etkili olmutur. Bu yüzden ölçüm yaplmam havzalarda yeni bir proje için Bölgesel takn hesabnn yaplmas zordur Veri Temini Bölgesel Takn Frekans Analizinde DS tarafndan en çok kullanlan Dalyrmple Method una [1] göre DS ve EE tarafndan açlm, uan iletmesi DS tarafndan yaplan akm gözlem istasyonlarndaki Yllk Maksimum Takn Deerlerine ihtiyaç duyulmaktadr [2][3]. Bunun için Ceyhan Havzasnda bulunan 73 adet Akm Gözlem stasyonu deerlendirilmitir. Ancak, bu istasyonlarn hepsinin 10 yllk ölçüm verisi olmad için bunlar 26 tanesi bu nedenle deerlendirmeye alnamamtr [4]. 7 tane istasyonda regulatör, dipsavak, sifon vs. çknda yer ald için akmlarnn düzenlenmi olma ihtimali olduundan deerlendirmeye alnmamtr. Bu nedenle incelemede 40 adet istasyonun Yllk Maksimum Akm Deerleri kullanlmtr. Ayrca, bu deerler Noktasal Takn Frekans Analizi için de yeterli olmutur. Ancak, Adm Adm ve Dorusal Olmayan Regresyon Analizi gibi Çok Deikenli statistiksel yöntemleri uygulayabilmek adna, Drenaj Alan ve Yllk Maksimum Akm Deerlerinin yanna, elde edilmesi kolay olan baz havza parametreleri eklenmitir. Bu nedenle çalmada

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon kullanlan ilave parametreler: ya, en uzun nehir kolu, yuvarlaklk, göreceli rölyef, havza rölyefi, H maks, H min, H ort ve H. Bu havza parametrelerinin incelemede gösterecei katklar: Drenaj Alan (A): istasyonlarn ya alan büyüklüü, Çevresi (P): drenaj havzasnn toplam çevre uzunluu, En Uzun Kol Uzunluu (LMR): havzann genel ekili, Yllk Ortalama Ya (MAR): havzalarn yllk ortalama ya farkllklar, Minimum Kot (Hmin): istasyonlarn bulunduu kot bilgisi, Maksimum Kot (Hmax): istasyonlarn en üst kot bilgisi Ortalama Yükselti (Hmean): istasyonun drenaj alannn ortalama yükseltisi, Kot Fark (H): istasyonun drenaj alannn alt ve üst kot farknn, Havza Rölyefi (BR): ortalama yükselti ile minimum kot farknn, Göreceli Rölyef (RR): istasyonun drenaj alannn eimi hakknda, Yuvarlaklk (Rc): istasyonun drenaj alannn ekili hakknda, bilgi verir. Yllk Ortalama Takn (MAF): istasyonlarn Q2.33 takn deeri hakknda, bilgi verir. Havza parametrelerini belirleyebilmek adna öncelikle ArcGIS program kullanlarak, Saysal Yükseklik Haritasnn yardmyla istasyonlar belirlenmi ve ekil 2. de gösterilen nehir kollar ortaya çkarlmtr. Daha sonra ArcHyro eklentisi kullanlarak, ilgili istasyonun Drenaj alanlar belirlenmitir. Drenaj alanlarn belirledikten sonra Alansal statistik yardmcs kullanlarak geometrik parametreler elde edilmitir. lave olarak, Yllk Ortalama Ya miktar için Bostan v.d.[5] tarafndan kriging methodu kullanlarak hazrlanan ya deerleri ArcGIS program yardmyla ekil 3. te gösterildii ekilde istasyon baznda deerlerin bulunmas salanmtr. ekil 2. Ceyhan Havzas stasyonlar ve Nehir Kollar ekil 3. Ceyhan Havzas Yllk Ortalama Ya 3. ÇALIMA AAMALARI VE KULLANILAN YÖNTEMLER Öncelikli olarak DS tarafndan çou planlama ve fizibilite raporlarnda Bölgesel Takn Hesabnda kullanlan Dalyrmple Methodu [1] deerleri elde edilen 40 istasyona uyarlanmtr. Dalyrmple Method una [1] göre bütün elde edilen dalm parametreleri Gumbel Dalm ile elde edilmesini önerilmektedir. Ancak bir çok planlama ve fizibilite raporunda Gumbel dalmna ilave olarak Normal, ki parametreli lognormal, Üç parametreli Lognormal, Log Pearson Tip 3, Pearson Tip 3 dalmlarda kullanlmaktadr. stasyonun Yllk Maksimum

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Akm serileri her dalm tipi için ayr ayr hesaplanmakta ve Kolmogrov-Smirnoff [6] testinden geçirilerek en iyi dalm parametresi seçilmektedir. Bu nedenle inceleme çalmalar iki ksma ayrlm, ilk ksmda sadece Gumbel dalm kullanlarak sonuçlar incelenmi, ikinci ksmda ise dier bütün dalmlar Kolmogrov- Smirnof testi kullanlarak ele alnmtr. Bütün istasyonlara ait 2, 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 yllk takn deerleri bu dalm parametreleri kullanlarak hesaplanmtr. Dalyrmple Method unun [1] uygulamas srasnda tüm istasyonlara ekil 4. te gösterilen homojenlik testi uygulanm ve homojen bölge içerisinde kalmayan istasyonlar analizde kullanlmamtr. ekil 4. Ceyhan Havzas istasyonlar için Homojenlik Testi ekil 5. Drenaj Alan vs. Q 2.33 grafii denklemleri ekil 6. Q T / Q 2.33 Düzeltme Grafii Geriye kalan istasyonlar için Q2.33 vs. Drenaj Alan grafii ekil 5. te çizilmi ve burada ilk önce en iyi uyan denklem elde edilmi, daha sonra ise tüm verileri içine alacak ekilde eim çizgisi çizilerek bu ilikiyi anlatan denklemler elde edilmitir. lave olarak Q2.33 ile ilgili denklemin bulunmasndan sonra istenilen baka takn tekerrür ylndaki takn hesaplamak adna Q2.33 deerine bal bir katsay ile dier talep edilen yllarn takn deerinin hesaplanmas salanmtr. ekil 6. da hesaplanan Q2.33 deeri ile birlikte dier istenilen tekerrür yllarna ait takn deerini hesaplama katsays yer almaktadr.

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Dalyrmple Methodu ile elde edilen takn deerlerinin kontrolü için öncelikle DS tarafndan sklkla kullanlan Noktasal Takn Frekans Analizi kullanlmtr. Bilindii üzere bu yöntemin uygulanabilirlii için istasyonlar arasnda memba mansap ilikisi olmal ya da havza karakteristikleri benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 40 istasyonun tamam için bu yöntem uygulanamam, 18 tane istasyonda memba mansap ilikisi ya da havza karakteristii benzerlii gözlenmitir. Tablo 1. de ise ayn grupta yer alan istasyonlar birbirlerinin Q2.33 deerinin hesaplanmasnda kullanlmtr. Tablo 1. Noktasal Takn Analizinde Kullanlan stasyonlar Grup Numaras stasyon Drenaj Alan (km 2 Q2.33 (m 3 /s) ) Noktasal Takn Frekans Analizi Sonucu Q2.33 (m 3 /s) EIE/ EIE/ EIE/ EIE/ EIE/ EIE/ EIE/ DSI/ EIE/ EIE/ DSI/ DSI/ DSI/ DSI/ EIE/ DSI/ DSI/ DSI/ Bu sonuçlar kyaslama yapabilmek adna alternatif olarak kullanlacak Dorusal Olmayan ve Adm Adm Regresyon analizi yöntemlerini kullanabilmek adna, bütün havza karakteristikleri kümelendirilmeye çallmtr. Prensip olarak Ward s [7] ve k-ortalama [8] yöntemlerinin bileiminden oluan Akaike s [9] kümeleme yöntemi ekil 8 de gösterildii üzere SPSS program yardm ile bütün havza parametrelerine uygulanmtr. Sonuç olarak ise ekil 9 da gösterildii üzere havza 3 gruba ayrlmtr. Gruplamadaki önemli kriterlere bakldnda ise birinci grupta drenaj alan en büyük olan 3 tane istasyon toplanm, ikinci grupta ise istasyon kotlarna göre aa havzada yer alan istasyonlar seçilmi, üçüncü grupta ise istasyon kotlarna göre üst havzada yer alanlar seçilmitir. ekil 10 da 2. ve 3. kümenin havzadaki yerleimleri verilmitir. ekil 8. SPSS te Kümeleme Yöntemi Uygulanmas ekil 9. Kümeleme Analizi Sonuçlar

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil ve 3. Küme stasyonlarnn Havza içerisindeki Yerleimi nceleme aamasnda Takn deerleri hesaplanrken öncelikle kümeleme yöntemi uygulamadan bütün havza için takn deerleri hesaplanm, daha sonra ise kümelendirilmi 3 grubun hepsi ayr deerlendirilerek ayr ayr denklemleri ortaya çkarlmtr. Bunlara ilave olarak 3 grup için ayr ayr Q2.33 takn deerinden dier tekerrür yllarna geçilmesi için kullanlacak katsaylar hesaplanmtr. Yine ayn ekilde SPSS program yardmyla ekil 11. ve ekil 12. de gösterilen Adm Adm [10] ve Dorusal Olmayan Regresyon Analiz [11] yöntemleri öncelikle bütün havza parametrelerine daha sonra kümelenmi havza parametrelerine uygulanmtr. Adm Adm Regresyon Analizi yönteminde ise deerlendirmeye alnan bütün havza parametrelerinin kullanlmas yerine, o veriyi en iyi temsil edecei hesaplanan önemli karakterler seçilerek denkleme eklenmitir. Adm Adm Regresyon analizi sonunda seçilen havza karakteristikleri ayn ekilde Dorusal olmayan Regresyon analizinde de kullanlmtr. Havzadaki önemli parametrelerin seçilmesi ve 11 havza parametresinin 2-3 parametreye düürülmesi ile birlikte, daha sonra ayn bölgede bir takn verisi elde edilmek istenildiinde bütün havza parametrelerinin hesaplanlmas yerine sadece denklemde yer alan parametrelerin hesaplanmas ile istenen takn deeri hesaplanabilecektir. ekil 11. SPSS te Adm Adm Regresyon ekil 12. SPSS te Dorusal Olmayan Regresyon Yaplan hesaplardan sonra ortaya çkan denklemler Tablo 2. de detayl olarak verilmitir. Tabloda görülecei üzere Adm Adm ve Dorusal Olmayan Regresyon Analizinde bütün havza karakteristiklerinin yerine sadece seçilen havza karakteristikleri yer almaktadr.

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 2. Bütün Analizler Sonucunda Ortaya Çkan Denklemler Özeti Hesaplama Yöntemi Sonuç Denklemi Dalyrmple Method-Tüm deerleri içine alandan çkan eim Q2.33= *A Dalyrmple Method-En yi Fit Eden denklem Q2.33 = *A Noktasal Takn Analizi Table 4.13 Adm Adm Regresyon Analizi-Bütün Havza Q2.33 = * A * Hmin Adm Adm Regresyon Analizi-Küme-1 Havza karakteristii says istasyon saysndan fazla olduu için hesaplanamamtr. Adm Adm Regresyon Analizi-Küme-2 Q2.33 = * LMR * BR Adm Adm Regresyon Analizi-Küme-3 Q2.33 = * P Dorusal Olmayan Regresyon Analizi- Bütün Havza Q2.33 = *A *Hmin (-0.076) Dorusal Olmayan Regresyon Analizi- Küme-1 Havza karakteristii says istasyon saysndan fazla olduu için hesaplanamamtr. Dorusal Olmayan Regresyon Analizi- Küme-2 Q2.33 = * LMR (0.991) * BR (1.054) Dorusal Olmayan Regresyon Analizi- Küme-3 Q2.33 = * P (0.566) Topaloglu(2005) Denklemi Q2.33 = * A SONUÇLAR VE ÖNERLER Sonuçlarn deerlendirilmesi aamasnda 3 kriter ele alnmtr. Öncelikle stasyonun gerçekte hesaplanan Q2.33 deeri ile methodlardan hesaplanan Q2.33 deerlerinin % farkllklarna baklmtr. Daha sonra Ortalama Hata Karesinin Kökü [12] ve Nash-Sutclife Verim ndeksi [13][14] yöntemleri uygulanarak en iyi yöntemin seçilmesine çallmtr. Öncelikle Çok deikenli istatistiksel methodlar olan Adm Adm ve Dorusal Olmayan Regresyon analizi methodlar kendi içerisinde deerlendirilmitir. Bu deerlendirme yaplrken bu methodlar da kendi içerisinde 2 gruba ayrlarak bütün havzaya ve kümelenmi 3 gruba ayr ayr uygulanmtr. Tablo 3. deki sonuçlara bakld takdirde kümelenmi yöntemle elde edilen sonuçlarn bütün havza deerlerinin kullanld sonuçlara göre oldukça yaklak deerler verdii gözlenmitir. Buradan verilerin kümelenmesinin daha doru sonuçlar verdii çkarm yaplabilir. Daha sonra kümelenmi yöntemlerin kendi içlerinde sonuçlarn kyasladmzda ise Dorusal Olmayan Regresyon Analizinin en iyi sonuçlar verdii belirlenmektedir.. Çok Deikenli statistiksel Method olarak 3 kümeye ayrlm Dorusal Olmayan Regresyon Analizinin en iyi sonuçlar vermesi nedeniyle dier yöntemler ile kyaslanmas yoluna gidilmitir. Tablo 3. Adm Adm ve Dorusal Olmayan Regresyon Analiz Sonuçlar Kyaslamas Deerlendirme Kriteri Adm Adm Regresyon Analizi - Bütün Havza Adm Adm Regresyon Analizi - Kümelenmi Havza Dorusal Olmayan Regresyon Analizi - Bütün Havza Dorusal Olmayan Regresyon Analizi - Kümelenmi Havza Ortalama Hata Karesinin Kökü Nash-Sutcliffe Verim ndeksi Dier bir karlatrmada ise 3 kümeye ayrlm Dorusal Olmayan Regresyon Analizi denklemine ilave Dalyrmple(1960) Methodu kullanlarak elde edilen en iyi uyan denklem ile bütün veriyi kapsayan eim çizgisinin denklemi kullanlmtr. Bununla beraber bölgede Noktasal Takn Frekans Analizine uygun olan istasyonlar için bu yöntem kullanlmtr. lave olarak daha önce ayn bölgede yaplm bir çalma sonucunda ortaya çkan denklemde aynen ele alnmtr [15]. Tablo 4. de görüldüü üzere önceki karlatrmada olduu gibi 3 kümeye

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ayrlm Dorusal Olmayan Regresyon Analizi sonuçlar dier bütün denklem sonuçlarndan daha iyi çkmtr. ekil 13~16 da da gerçek deerler ile kyaslamas mevcuttur. Tablo 4. Dorusal Olmayan Regresyon Analizi Yöntemini Dierleri le Kyaslanmas Deerlendirme Kriteri Dorusal Olmayan Regresyon Analizi - Kümelenmi Havza Dalyrmple Method - En yi Fit Eden Denklem Dalyrmple Method - Tüm Deerleri çine Alan Çizgiden Çkan Denklem Noktasal Takn Frekan Analizi Sonuçlar Topaloglu (2005)'un Ceyhan Havzas çin Daha Önce Yapt Çalma Ortalama Hata Karesinin Kökü Nash-Sutcliffe Verim ndeksi ekil 13. Gerçek Deerler vs. Dorusal Olmayan Reg ekil 14. Gerçek Deerler vs. Dalyrmple Method En yi Fit ekil 15. Gerçek Deerler vs. Dalyrmple Method-Tüm De ekil 16. Gerçek Deerler vs. Noktasal Takn Analizi Ayrca bu sonuçlar kendi içerisinde de kyasladmzda daha önce yaplm olan çalmada 15 istasyon kullanlarak denklem hesaplanm, Dalyrmple Methodunda ise 40 tane istasyon kullanld için istasyon saysnn artmasnn daha doru sonuç alnmasna yardmc olduu çkarm yaplabilir [15]. Kümeleme yöntemi yaplrken önemli parametre olarak gösterilen drenaj alan ve istasyon kotu parametreleri bu yüzden kümelenmi deerlerin analizinde önemli havza parametresi olarak seçilmedii görülmektedir. Standart Bölgesel Takn Frekans Analizi olarak kullanlan yöntemde sadece drenaj alan ve Çok Deikenli statistiksel analizde ise bir çok farkl havza karakterinin kullanld göz

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon önüne alnarak sonuçlar deerlendirildiinde, ilave havza karakteristiklerinin kullanlmasnn daha doru sonuçlar elde edilmesini salad görülmektedir. Q100/Q2.33 deeri bütün havza için 3.52 iken, 2. Kümede bu deer 3.43, 3. Kümede ise bu deer 3.65 tir. Bu da kümeleme yöntemi yaplmasnn daha doru sonuçlar verebilecei hususunda bir gösterge olarak göze çarpmaktadr. Çok Deikenli statistiksel yöntemler için uygun denklemler elde edildikten sonra, ölçüm yaplmam yeni bir sahadaki takn deeri elde edilmek istenildiinde bütün havza karakteristiklerinin bulunmas yerine sadece o denklemdeki karakteristiklerin bulunmas yeterlidir. Daha önceden çallp denklemi oluturulmu bir havzada yeni bir bölgedeki takn deerinin hesaplanmas prosedürü u ekilde özetlenebilir: Öncelikle ölçüm yaplmam havzann hangi kümelenmi grup içerisinde yer ald tespit edilir. Daha sonra ilgili kümelenmi gruba denk gelen denklem ekil 10. ve Tablo 2. yardmyla tespit edilir. Bu denklemdeki havza parametreleri takn hesab istenilen saha için elde edilir. Daha sonra denklem yardmyla Q2.33 deerine denk gelen takn deeri elde edilir. Eer daha farkl bir takn tekerrür ylnn deeri isteniyorsa o bölge için belirlenmi olan katsaylar kullanlarak istenilen takn deeri hesaplanr. Bu tip bir çalmann daha iyi sonuç vermesi açsndan, havza karakteristikleri says daha da arttrlarak, kar, bitki örtüsü, scaklk, jeoloji vs. gibi dier parametreler de çalmada kullanlabilir. Ayrca, bu tip methodlar dier havzalarada uygulanarak bütün havzalar için formülize edilmi takn denklemleri elde edilebilir. lave olarak daha doru sonuçlar elde edebilmek adna farkl kümeleme kriterleri ve farkl Çok Deikenli statistiksel Methodlar da uygulanabilir. KAYNAKLAR [1] Dalrymple, T. (1960). Flood-Frequency Analyses. Water-Supply Paper: 1543-A, U.S. Washington, 80p. Geological Survey, Washington, D.C. [2] DS, (2007). DS Akm Gözlem stasyonlar Ylda Anlk Maksimum Akmlar General Directorate of State Hydraulic Works, Ankara. [3] EE, (2005). EE Su Akmlar Yllk Ekstremler ve Ortalamalar ( ). General Directorate of Electrical Works Planning Department, Ankara. [4] Benson, M. A. (1962). Plotting positions and economics of engineering planning. Proc. Amer. Soc. Civ. Eng. Hydraul. Div.,88 (HY6), [5] P.A. Bostan, G.B.M. Heuvelink, S.Z. Akyurek, (2012). Comparison of regression and kriging techniques for mapping the average annual precipitation of Turkey. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 19, [6] Kolmogorov A. (1933). "Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione". G. Inst. Ital. Attuari 4: 83. [7] Ward, J. H., Jr. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, 48, [8] J. B. MacQueen (1967): "Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability", Berkeley, University of California Press, 1:

11 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon [9] Akaike, H. (1973), Information theory and an extension of the maximum likelihood principle, in Second International Symposium on Information Theory, edited by B. N. Petrov and F. Csaki, pp , Acad. Kiado, Budapest. [10] Hocking, R. R. (1976) "The Analysis and Selection of Variables in Linear Regression," Biometrics, 32. [11] G.A.F Seber and C.J. Wild. (1989). Nonlinear Regression. New York: John Wiley and Sons. [12] J. Scott Armstrong and Fred Collopy (1992). "Error Measures For Generalizing About Forecasting Methods: Empirical Comparisons". International Journal of Forecasting 8: [13] Nash, J. E., Sutcliffe, J. V. (1970). River flow forecasting through conceptual models part I A discussion of principles. Journal of Hydrology, 10(3), [14] Castiglioni, S., Castellarin, A., and Montanari, A. (2009). Prediction of low-flow indices in ungauged basins through physiographical space-based interpolation. Journal of Hydrology, 378(3-4), [15] Topalolu F. (2005). Regional Flood Frequency Analysis of the Basins of the East Mediterranean Region. Turk. J. Agric. For., 29,

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri *

Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 004 15-10, Yazı 09 Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri * Mehmetçik BAYAZIT * Bihrat ÖNÖZ ** ÖZ Büyük taşkın debilerinin yağış alanına göre değişimini noktalayarak elde edilen

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20 ABD nin 1966 ile 1985 yllar arasnda Y gayri safi milli hasla, M Para Araz (M) ve r faiz oran verileri a#a$da verilmi#tir. a) Y= b 1 +b M fonksiyonun spesifikasyon hatas ta#yp ta#mad$n Ramsey RESET testi

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi

Do u Karadeniz Havzas Ta k n Verileri çin Homojenlik Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 367 - Dou Karadeniz Havzas Takn Verileri çin Homojenlik Analizi Ara. Gör. Tuçe ANILAN (1), Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (2) ve Ör. Gör. Dr. Hülya BOULU

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

AKIM GÖZLEM İSTASYONLARININ TAŞKIN ÖLÇÜMLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI

AKIM GÖZLEM İSTASYONLARININ TAŞKIN ÖLÇÜMLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI AKIM GÖZLEM İSTASYONLARININ TAŞKIN ÖLÇÜMLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI Betül SAF*, Ülker G. BACANLI* Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak. İnş. Müh. Böl., Denizli ÖZET Su yapılarının boyutlandırılması ve taşkınların

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED Afyon Kocatepe Üniversitesi emintas@aku.edu.tr ÖZET: Hidrol (DEM) edilmektedir. DEM 0 m Anahtar sözcükler:

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 130-135, 2012 29.05.2012 İlk Gönderim 14.06.2012 Kabul Edildi İstanbul Derelerinin Taşkın Debilerinin Tahmini O. SÖNMEZ İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ve ÇALIŞTAYI UZAKTAN ALGıLAMA VE BILGI TRANSFERI ÇALıŞMA GRUBU ODTU PROF. DR. ZUHAL AKYÜREK 10-11.02.2014 DSI-Ankara UZAKTAN ALGıLAMA VE BILGI

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard 1. ÖZET... 1 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU... 1 1.2. PROJENİN YERİ... 3 1.3. PROJENİN HAVZADAKİ DİĞER TESİSLERLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR ŞEMATİK PLAN... 3 1.4. TEKLİF EDİLEN TESİSLER... 4 1.5. PROJE KARAKTERİSTİKLERİ...

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/proğram Üniversite Yıl Lisans Denizli Müh. Fak./İnşaat Dokuz Eylül Üniversitesi 1992 Y. Lisans İnşaat/Hidrolik Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Doktora

Detaylı

FARKLI OLASILIKLI YAĞIŞ VE SICAKLIKLARIN CBS ORTAMINDA HARİTALANMASINDA UYGUN YÖNTEM BELİRLENMESİ VE M

FARKLI OLASILIKLI YAĞIŞ VE SICAKLIKLARIN CBS ORTAMINDA HARİTALANMASINDA UYGUN YÖNTEM BELİRLENMESİ VE M FARKLI OLASILIKLI YAĞIŞ VE SICAKLIKLARIN CBS ORTAMINDA HARİTALANMASINDA UYGUN YÖNTEM BELİRLENMESİ VE M. TURC YÜZEY AKIŞ HARİTASININ GELİŞTİRİLMESİ: SEYHAN HAVZASI ÖRNEĞİ * Determination of an Appropriate

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

ÇORUH HİDROLOJİK HAVZASINDA YILLIK YAĞIŞ VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLEMESİ

ÇORUH HİDROLOJİK HAVZASINDA YILLIK YAĞIŞ VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 3 : 9 : 3 : 33-37 ÇORUH

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Antalya ili içme ve kullanma suyu ihtiyacı ve bazı öneriler

Antalya ili içme ve kullanma suyu ihtiyacı ve bazı öneriler 159 Antalya ili içme ve kullanma suyu ihtiyacı ve bazı öneriler Onur ARSLAN 1, Hasan Hüseyin ÖNDER 2, Gültekin ÖZDEMİR 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES D. Karada 1, A. Elçi 1 1 DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Tnaztepe Kampüsü, 35160 Buca-'zmir,

Detaylı

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N RÜZGÂR ENERJSNDE KULLANILAN JENERATÖRLERN KARILATIRMALI ANALZ 1 Meltem APAYDIN 2 Arif Kvanç ÜSTÜN 3 Mehmet KURBAN 4 Ümmühan BAARAN FLK Anadolu Üniversitesi ki Eylül Kampüsü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi

Detaylı

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas

Elaz yöresi vi ne mermer tozu katk hafif betonun bas nç ve ultrasonik ses geçirgenli i özelli inin ara lmas 1 Tanyld ve Cokun, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(2): 1-14 (211) Elaz yöresi vine mermer tozu katk hafif betonun basnç ve ultrasonik ses geçirgenlii özelliinin aralmas Harun TANYILDIZI,

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 249-254, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 249-254, 2005 PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Mehmet

Detaylı

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması

Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması Prof. Dr. Zuhal Akyürek ODTÜ İnşaat Müh Böl. Su Kaynakları Lab. Ankara zakyurek@metu.edu.tr Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı Hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 ÇALIŞMA KONULARI... 3 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 3.3 Regülatörlerde Su Temini... 3 3.3.1

Detaylı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı Trend Analizi Eğer zaman serisi i rastgele dağılmış ğ değil ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı yansıtmayacak,

Detaylı

Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini

Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini Burr Dağılımı Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Tahmini 1 İlker Mert and * 2 Cuma Karakuş 1 Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mustafa Kemal University, Turkey * 2 Faculty of Engineering, Department

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutland lmas Üzerine Paket Bir Yaz m

Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutland lmas Üzerine Paket Bir Yaz m Rüzgâr Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutlandlmas Üzerine Paket Bir Yazm 1 F.Salmanolu, 2 N.S. Çetin 1,2 Ege Üniversitesi, Güne Enerjisi Enstitüsü, 35100 Bornova ZMR 1

Detaylı

L-MOMENTLERE DAYALI GÖSTERGE-SEL METODU İLE BÖLGESEL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ *

L-MOMENTLERE DAYALI GÖSTERGE-SEL METODU İLE BÖLGESEL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19- L-MOMENTLERE DAYALI GÖSTERGE-SEL METODU İLE BÖLGESEL TAŞKIN FREKANS ANALİZİ * Regional Flood Frequency Analysis Using Index Flood Method Based L-moments Neslihan

Detaylı

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi

Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 213, Trabzon - 113 - Deprem Kaynakl ev Deplasmanlarn Hesaplayan Basitletirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Hasan Emre Demirci 1, Musaffa Ayen Lav 2 1 hasanemredemirci@gmail.com,

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 617-1 ve 2 Boyutlu Takn Yaylm Alanlarnn Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örnei Ar.Gör.Osman Sönmez 1, Doç.Dr.Emrah Doan 1, Prof.Lütfi Saltaba 1, Ar.Gör.Gökmen

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Üç Baraj n Muhtemel Maksimum Ta k n Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlar n n Ta k n Frekans Analizi ile Tahmini

Üç Baraj n Muhtemel Maksimum Ta k n Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlar n n Ta k n Frekans Analizi ile Tahmini Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 521 - Üç Barajn Muhtemel Maksimum Takn Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlarnn Takn Frekans Analizi ile Tahmini Prof. Dr. Tefaruk Haktanr

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı

Fonksiyonu. Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK. Proceedings/Bildiriler Kitabı Fonksiyonu Yakup KUTLU ve Apdullah YAYIK Özet uzunlukta (256-bit veya 512-bit) veri elde edilmesini r. m a r. Anahtar Kelimeler Duyar Abstract In this paper 5 layered neural network based one way hash

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı