Az nl k s cakl k üzerine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Az nl k s cakl k üzerine"

Transkript

1 Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer Yay n Kurulu Nejla An l M. Alâeddin Asna Ali Boratav Hüseyin Ergün Gülseren Karaçizmeli Cemil Oktay Erkan Oyal Gencer Özcan Hüsamettin Ünsal Yaz flleri Müdürü lknur Akgül Ard ç Editör An l Keskin Dan flma Kurulu Prof. Dr. Ülke Deniz Ar bo an Oral Çal fllar Nuri Çolako lu Okay Gönensin Prof. Dr. Ünsal Oskay Prof. Dr. Ertu rul Tokdemir Prof. Dr. Mete Tunçay Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Dr. Artun Ünsal Prof. Dr. lhan Unat Mehmet Y. Y lmaz. Katk da Bulunanlar Tolga Aykaç Murat Ayman Diren Bakar Esvet Ersoy Yrd. Doç. Dr. Zeynep K v lc m Forsman Dr. Gökhan Günayd n Özlem Helvac Ebru Küçük Etyen Mahçupyan Prof. Dr. Bask n Oran Figen Özden Doç. Dr. Gökhan Özer Prof. Dr. Faz l Sa lam fiimal To ral Reklam Müdürü Filiz Akkaya Tel: Görsel Yönetmen Hilal Rak c Foto raf Editörü Emrah Do an Yap m Birikim Medya Reklam ve Tan t m Hizmetleri Ltd. Halil R fat Pafla Mah. Hergün Sok. No: 24 Okmeydan, fiiflli- stanbul Tel: Faks: Renk ayr m ve bask Mart Matbaac l k Tel: MÜLK YEL LER B RL STANBUL fiubes cadiye Cad. No: 7 Kuzguncuk- stanbul Tel: Yay n türü Yerel Süreli Yay n UYARI Derginin her hakk sakl d r. Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi nin ücretsiz yay n d r. Ücret karfl l sat lamaz. Bu dergide yay nlanan her türlü yaz, foto raf, makale ve illüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil, yay n ve ço altma hakk sadece Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi ne aittir. Dergide yer alan hiç bir yaz -foto raf-materyal izinli veya izinsiz ço alt lamaz, kullan lamaz, al nt yap lamaz. Yay mlanan yaz, foto raf, ürün tan t mlar ve reklamlar n sorumlulu u, yazarlar n kendisine ve reklam verenlere aittir. Az nl k s cakl k üzerine Az nl k laf n oldum olas sevmedim, benimseyemedim. Bu sözcük, bende hep hafif bir küçümsemeyle birlikte bütünden ayr tutulan, ötekilefltirilen, baflkas ym fl gibi kabul edilen bir ça r fl m yapagelmifltir. Osmanl n n kozmopolitik, çok kültürlü/etnisiteli imparatorluk dokusu, Cumhuriyet döneminde ulus-devlet yaratma çabalar yla tekdüzeli e do ru bir geçifl yapm flt r. Bugün asl nda o kozmopolit imparatorluk dokusunu bir nebze tafl yabilen yer olarak da sadece stanbul kalm flt r az nl klar yla beraber. Hat rlanmal d r ki, Mülkiyeli dostumuz M. Hikmet Yavuz Yi it in Mülkiye Tarihi isimli kitab nda yer ald üzere, Mülkiye, 1 Aral k 1877 de Mekteb-i Mülkiye yi fiahane ad yla Darülfünun binas ndaki bir dairede Ohannes Efendi nin dersi ile aç lm fl bir ö renim dönemi. Bugün de epey bir stanbullunun iflten ya da mahallesinden dolay bir Rum, Ermeni ya da Musevi arkadafl mevcuttur ve derin, renkli dostluklar süregelmektedir. Bu yüzden stanbullular, bu fakl l klar n yaratt insani zenginli i hisseden ve yaflayan bir ayr cal a sahiptir adeta. Ve az nl klar konusundaki hoyratl incinerek bazen yüzleri k zararak izlemektedirler. O yüzdendir ki, Hrant Dink in öldürülüflü, hemflerisini kaybetmenin üzüntüsüyle 200 bin kiflilik o sessiz, o cumhuriyet döneminde hiç görülmemifl ölçüde zarif, içten ve siyaset üstü bir insani tepkiye neden olmufltu. Dergimizin bu say s nda, ana konular m zdan biri olarak iflte bu dostlar m z n o sessiz durufluna bakmak istedik. Komflumuz, dostumuz, arkadafl m z, kentlimiz olan az nl klar m z n o sakin ve bugünlerde k r lgan bir ürkeklik içerisindeki mevcudiyetlerini irdelemeye çal flt k çeflitli yönleriyle. Bu arada, bizler içe dönük siyasi dünyam za s k fl p kalm flken, evrende enteresan fleyler oluyor. Biz de buralarda nasibimizi al yoruz, ondan olsun kaçam yoruz devekuflu misali. Efendim, ay lar k fl uykusuna dalamad. As l, en büyük sorun muhtemel felaket hem de hakikisinden, komplodan ç kma de il, malumumuza girdi i üzere küresel s nma. Ömer Madra Hocam z, y llard r 94.9 Aç k Radyo da her sabah b k p usanmadan hayk r yordu: s n yoruz. Bizler de k fl uykusundan ancak bu y l ay lar uyuyamay nca uyand k. Uzayan sonbahar, bir türlü gelmeyen k fl, umar z ileride gelecek kötü k fllar n uyar c s de ildir diye temenni ediyoruz da acaba öyle mi? flte bu yeni sorunumuz, art k gündelik hayata da sohbetlere de giren konuyu bir dosya halinde iflliyoruz Mülkiye stanbul da. Il k bir bahar ve bildik bir yaz temennisiyle. A. Müfit Erkarakafl Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan 3

2 içindekiler mart-nisan 2007 y l 1 say 4 6 Mülkiyelilerden haberler. 12 Mülkiyeliler in stanbul tarihi yeniden canland r ld stanbul un kültür-sanat rehberi 20 Oral Çal fllar n Mülkiye y llar nostaljisi 22 Yrd. Doç. Dr. Zeynep K v lc m Forsman, hem çocuk, hem asker olmay anlat yor. 24 HBI Güvenlik Sistemleri ile güvenli imiz üzerine Prof. Dr. Faz l Sa lam, de erli Anayasa Hukuk Profesörümüz Prof. Dr. Yavuz Sabuncu nun ard ndan neler söyledi? 26 Hrant Dink in cenazesinde gördüklerimiz ve hissettiklerimiz 28 Az nl klar söz haklar n n ne kadar n kullanabiliyor? Baflta Hrant Dink in anlat m yla Türkiye deki az nl klar, haklar ve yaflad klar 40 nsanlar dünyay kendi elleriyle yok etmek üzere. Acilen al nmas gereken önlemleri konunun uzmanlar anlat yor! 51 D fliflleri Bakanl en çok ona yak flt, TRT de devrim yaratt, pek çok ifl baflard ama kansere yenik düfltü. smail Cem asl nda kimdi? 53 Kotalar kalkt, haz r giyim sektörü 2007 ye umutla bakar oldu! 58 Artun Ünsal, zeytin ve zeytinya n n doyumsuz öyküsünü yazd 60 Üroloji Uzman ve Androloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Halim Hattat la cinsel sa l k üzerine 62 T pta yeni geliflen teknolojiler ve tedavi yöntemleri! 65 SPA merkezleri bedeninizi ve zihninizi diriltmeniz için size kap lar n aç yor. 66 Ali Kamil Uzun çizgileriyle hayat yorumluyor

3 cemiyet Hasret Giderme Kokteylleri nin 1. y ldönümü kutland Birli imiz in her vesileyle belirtti i flekilde Sivil toplum kurulufllar, güçlerini üyelerinden al r sözüne olan inanc m z ile bizler ne yapabiliriz? sorusunu kendimize sormufltuk tam 1 y l önce karl bir fiubat günü. Gördük ki bizlerden beklenen, her fleyi çözmemiz de ildi. Bizlerden beklenen, ne kadar zaman ve emek ay rmak istiyorsak o kadar n n yeterli oldu uydu. Biz de beraber olal m, nefleli vakit geçirelim, sanal ortamda tan flt klar m zla yüz yüze tan flal m, hasret giderelim istedik Sonuçta, Hasret Giderme Kokteyllerini yapmaya karar verdik. Yaz : Tolga Aykaç, Özlem Helvac, fiimal To ral Önceleri korkumuz vard. Kimler gelecekti? Kaç kifli olacakt k? Samimi ve nefleli bir ortam yaratabilecek miydik? Yoksa birkaç a r buluflmadan sonra projemiz sona m erecekti? Tüm bu sorularla karl bir k fl günü yapt m z kahvalt da kuru bir fikir olarak ortaya ç kan ayl k kokteyllerimizin 12. sini fiubat Ay nda 82 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirdik. Ve gördük ki 82 kiflinin kat l m yla bu düflüncemizi gelifltirmifl ve gerçeklefltirmifl bulunmaktay z. Bu nedenle gururluyuz. Art k, her dönem mezununun kat ld, takvimlere iflaretlenen, günlerce an lar konuflulan kokteyllerimiz var. Ancak unutulmamal d r ki, organizasyonlar n baflar ya ulaflmas az say da kiflinin kiflisel çabalar yla de il perde arkas ndaki özverili bir ekibin çal flmas sayesindedir. Bu vesileyle, bize olan inanc n hiç kaybetmeyen sevgili ablam z Gülseren Karaçizmeli ye, varl ndan güç ald m z a abeyimiz Gazi Turgay Özmansur a, zor zamanlarda bizleri motive eden Mete Saadetlio lu na, moderatörümüz Esat Koçal a ve Baflkan m z Müfit Erkarakafl nezdinde tüm Yönetim Kurulu na ve tabii ki tüm kat l mc lara teflekkürü bir borç biliriz. Tüm bu bahsettiklerimiz d fl nda, en büyük kazanc m z, e er baflarabildiysek sizlerde Mülkiye için ben Tolga Aykaç, Özlem Helvac, fiimal To ral. ne yapabilirim? sorusunu sordu unuzu görebilmemizdir. Neden mi? Çünkü inan - yor ve biliyoruz ki Mülkiyelilik ruhunu yaflatmak ve gelecek nesillere aktarmak her Mülkiyelinin görevidir. En büyük temennimiz, fikirlerinizi paylaflman zd r. ster çal flma komitelerinde yer al n, ister çevrenizdeki dostlar n z Birlik e üye yap n, ister elefltirilerinizi bizlerle paylafl n, ister etkinliklere kat l n, ister yol gösterin. Ama yan - m zda olun, Birlik te olun. Paylaflabilmeyi ö reniyoruz art k Hasret Giderme Kokteyllerinde Teflekkürler herkese teker teker. Kat - l m n z, heyecan n z, kahkahalar n z, paylaflt klar n z, ö rettikleriniz ve siz oldu unuz için sonsuz teflekkürler. Sevgiler. 6

4 cemiyet Mülkiyeliler Arkeoloji müzesini gezdi Sabah saat Ortal k buz gibi. Pek çok insan pazar sabah n yorgan na sar l p, sa a sola dönerek yatak keyfi yaparak geçiriyor. Bense sokaklarday m. Arkeoloji Müzesi gezisine gidiyorum. Esvet Ersoy, geziden notlar al rken Yaz : Esvet Ersoy Birkaç arkadafl müze öncesi Yeflil Ev in limonlu unda kahvalt yapmaya karar vermifltik. Europa Nostra ödülü alm fl bu tarihi otelin limonlu u stanbul da kahvalt yap lacak en güzel yerlerden biridir. D flar da f rt na bile olsa siz camdan bir binada yeflillikler içinde ve gökyüzüne bakarak kahvenizi içip koltu unuza gömülebilir, kendinizi üzüm salk mlar ndan lambalar n rengarenk s cakl ile s tabilirsiniz. Hizmetin dört dörtlük oldu unu söyleyemem ama ambiyans mükemmeldir. Fonda çalan Arielle Dombasle, Amor Amor CD si bizi neflelendirerek k p r k p r yapt. (Yoksa burada m kalsak, birkaç dergi falan??) Evet, hafif bir kahvalt dan sonra müzeye do ru yola ç kt k ve müze kap s önünde bulufltuk. Yaklafl k 45 kifli idik. Ankara dan bile Mülkiyeli misafirimiz vard. Ve iki grup halinde gezmeye bafllad k. Müze binas müzede sergilenen A layan Kad n lahitinden esinlenerek yap lm fl harikulade bir bina. Sadece binan n kendisini bile görmeye de er. O kadar güzel bir yap n n daha ortal kta, insanlar n yolu üzerinde olmas n dilerdim. Göz okfluyor ve sizi davet ediyor. Müze 1891 y l nda aç lm fl. Yap l fl hikayesi ilginç. Osman Hamdi Bey hani flu bildi imiz Kaplumba a Terbiyecisi nin ressam olan Osman Hamdi Bey taraf ndan yapt r l yor. Osman Hamdi yi Paris e hukuk ö rensin diye yolluyorlar ve o ressam ve arkeolog olarak geri dönüyor. Ailesinin saray ile yak nl sayesinde o zamanlar Osmanl topraklar içinde yer alan Sayda Krallar Nekrapolünde kaz izni al yor. Müzenin yap lmas na neden olan ve skender e ait oldu u san lan bu güne kadar gördü üm en güzel lahdi buluyor. Bugün lahtin skender e ait olmad söyleniyor ama rehberimiz Feridun Bey e göre bu hala üzerinde düflünülebilecek bir olas l k. Lahit o kadar güzel ki. Ço umuz ona hak veriyor, hatta öyle olmas n diliyoruz. Bu arada müzenin tam karfl s nda lk 8

5 cemiyet Sanayi-i Nefise Mektebi ni kuran ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi nin temellerini atan da Osman Hamdi Bey. Babas na Frans zca mektup yazan ilginç, entelektüel bir zat. Neyse biz geziye geri dönelim. Arkeoloji Müzesi o kadar zengin bir yer ki bar nd rd eserler aç s ndan dünyan n en büyük müzeleri ile yar fl yor y l nda Avrupa Konseyi taraf ndan Y l n Müzesi seçilmifl. Yani New York, Paris, Londra, Kahire gibi yerlerde kofla kofla müze dolafl yoruz ve her zaman gidebilece imiz için stanbul Arkeoloji Müzesini gezmeyi hep öteliyoruz ya biraz haks zl k oluyor Osman Hamdi Bey e. Gezi 4,5 saat sürdü. Ö rendi imiz kadar ile eleman ve mali kaynak yetersizli i ile gezemedi imiz çok fazla salon varm fl. Örne in Truva Hazinelerinin sergilendi i salon bunlardan biri. Gezimiz süresinde sürü ile ilginç fley ö rendik. Sar msa n ölümsüzlü ü elde etmifl Keutagos un kan n emdi i için uzun ömür verdi ini, pantolon denen modan n ran n tozlu çöllerinden ç kt n, barok un Portekizce flekilsiz inci anlam na geldi ini ve barok sanat n üslup bozulmas oldu unu, gay in anlam n n mutlu oldu unu, (arkadafllar m zdan biri bunu butlu olarak anlad için ayr ca bir espri konusu oldu) Afrodit ad n n köpük demek olan afros tan geldi ini, ilk posta sistemini Asurlular n kurdu unu vs. vs. Bu arada çok önemli bir fley daha ö renmifl olduk. Bugünün medyas n n yapt - n milattan önce de heykelt rafllar yap - yormufl. O bizim gördü ümüz tafl gibi kad nlar ve erkekler asl nda öyle güzel falan de illermifl. Heykel yap l rken idealize ediliyorlarm fl. O zaman ki kad nlar da bizim gazetelerde ki mankenlere bakt m z gibi heykellere bak p küfürü bas yorlard herhalde. Yunanl lar keli saçl, zay f yap l temsil ederken, Romal lar bu konuda daha gerçekçi davranm fllar, gerçe e uygun cisimlendirmifller insanlar. mparatoriçe Faustina büstü örne in, g d l ve tombik bir kad n. Geziyi Çini Müzesini ve sonras nda dünyan n ilk yaz l anlaflmas olan (.Ö.1269) Kadefl Anlaflmas n n bulundu k sm gezerek bitirdik. Müze ile ilgili önemli bir elefltiri müzenin bir tane bile Türkçe kitapç olmamas. ngilizce ve Almanca var ama Türkçe yok. Kimse çeviri yapt rmay m ak l etmiyor, yoksa Türkler mi müzeyi dolaflm yor anlayamad m. Kafeterya hizmetleri yetersiz. Kafeteryada Nescafe ve Cola d fl ndaki tüm ürünler istisnas z Ülker mamulü. Kültür Bakanl DOS M al mlar bu flekilde yap yormufl. Ac kt n z da baflka seçene iniz yok. Müzenin krokisi verilmiyor dolaflanlara. Biz rehber ile gezdik ama rehberimiz olmasayd elimizde salonlar n yerini gösteren bir plan olmayacakt. Bunun nedenini sordu umuzda ma- azada ki görevli asl nda bir plan bulundu- unu ama Rehberler Birli inin bize ifl kalmaz gerekçesi ile da tt rmad n söyledi. E er do ru ise utanç verici! Çok yorgun ve keyifli bir geziyi biraz yemek ve alkol ile taçland rmaya karar verdik. Ve 23 kifli Sultanahmet te yine Arielle Dombasle n müzikleri eflli inde (bugünlerde moda anlafl lan) masalar m zda mumlar yanan çok romantik ve s cac k bir atmosferde nefleli bir sohbete koyulduk. Baz lar m z ile çocuklar m z n ayn okula gitti ini, baz lar m z n iflini keflfettik. Sevgili Gazi nin ve Barbaros un çekti i foto raflara bakarak kritik ettik. O masada otururken fark etti im fley art k 40 n geçtikten sonra, geride b rakt m fley önümdekine göre azald kça ortak geçmiflim olan insanlarla paylafl mlar m n daha fazla tat verdi- iydi. Sabah uyku keyfi yapmam flt m ama akflam eve döndü ümde yorgun ve daha mutlu idim. lk f rsatta ilk geziye kat lmak ve orada görüflmek üzere. 10

6 mülkiye tarihçesi stanbul daki Mülkiye Kim Korkar Emar dan 1.5,Tesla Son Teknoloji Sevgili Mülkiyeliler, 3 yüzy la yay lan 147 y ll k bir geçmiflimiz var. Mekteb-i Mülkiye nin 1859 da stanbul da kuruldu unu ve 1936 y l nda Ankara ya tafl nd n söyledi imizde karfl m - za 77 y ll k bir stanbul serüveni ç kmaktad r. Yani, matematik olarak flu anki 147 y - l n ço u stanbul da geçmifltir. stanbul da Mülkiye nin izini sürdü ümüzde mekân olarak iki yer karfl m za ç kmaktad r. Bunlardan ilki Ca alo lu Anadolu Lisesi binas d r; ikincisi ise en uzun süreli mekân olan ve bugün Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi olan binad r. Eski ad yla Y ld z Saray Yaveran Dairesi olan bu bina Barbaros Bulvar n n Conrad Oteli yolu üzerindedir. flte bu binada tarihi bir gerçekli i yaflatmak ve sahip ç kmak amac yla 21 fiubat Çarflamba günü minik bir tören organize ettik. Bu binaya Mülkiye burada idi plaketi takt k. Halen Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde Profesör olan Mülkiyeli arkadafl m z Gencer Özcan n koordinasyonunda, Dekan m z Prof. Dr. Celal Göle, YTÜ BF Dekan Prof. Dr. Haldun Gülalp, Dekan Yard mc s ve Mülkiyeli arkadafl m z Feride Gönel ile ayn Fakültede görev yapan bir zamanlar Mülkiye ö retim kadrosunda bulunan Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. Faz l Sa lam, Mülkiyeli Prof. Dr. Emre Kongar, yine Mülkiyeli arkadafl m z Doç. Dr. Esra Danac o lu ve di- er arkadafllar m z n kat ld klar güzel bir tören ile yukar da bahsetti imiz eski binam za plaket ast k. Tören sonras Fakültede derin mevzularla bezenmifl uzun ve keyifli bir sohbetimiz oldu. YTÜ BF nin mükemmel, samimi ve dostça ev sahipli i hepimizi çok mutlu k ld. Kendilerine bir kez daha teflekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, stanbul daki Mülkiyeliler, Yolunuz o tarafa düflerse gidin, binam za ve plâketimize bak n. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetin ilk y llar nda uzun y llar ad Mülkiye ile an lan bu binada ö renim görmüfl büyüklerimizi yad edin. Geçmiflimizin verdi i gururu ve sorumluluklar tekrar hissedin. Kadir Has Caddesi, No: 7, Haliç Sahil Yolu, Balat-Eyüp / Fatih stanbul Tel: (pbx) Faks: Merkez Mahallesi, Çukurçeflme Caddesi, Serhat Ç kmaz Sokak, No: 1/A (Adliye Yan ), Gaziosmanpafla stanbul Tel: Faks: Gsm:

7 mülkiye tarihçesi Mülkiye nin tarihi 3 Ocak 1839 da ilan edilen Tanzimat- Hayriye ferman ile bafllayan teokratik devlet sisteminden hukuka ba l devlet sistemine geçifl ad mlar 18 fiubat 1856 da ilan edilen Islahat ferman ile h zland. Has, zeamet ve t mar sisteminin kald r ld ve yeni Eyalet Modeli nin sonucunda vilayetler oluflturuldu. 24 Eylül 1858 de Dâhiliye Nezareti ( çiflleri Bakanl ) kuruldu. Bu sistemin gere i olan valiler, mutasarr flar, kaymakamlar ve kaza müdürlerinin görev ve yetkilerini içeren bir kanun yürürlü e konuldu. Bu görevlere getirilecek Genel dare Elamanlar n yetifltirecek bir okul ihtiyac böylece do du. Kaymakaml k ve Müdürlük gibi Umur-i Mülkiye de müstahdem olacak memurlara mahreç olmak üzere bir Mekteb-i Mülkiye aç lmas için yap lan çal flmalar sonucunda haz rlanan gerekçe Sadrazam Mehmet Ali Pafla ya bildirildi. Bab - Ali de uzun görüflmeler sonucunda kabul edilen gerekçe, bir tezkere ile Padiflah Abdülmecit e sunuldu. Padiflah teklifi onaylad ve sadrazaml a iletti. Mekteb-i Mülkiye nin tüzü ünü haz rlamak, okul binas n n yerini, derslerini okutacak hocalar saptamak üzere, ilk Maarif Naz r Abdürrahman Sami Pafla n n da kat lmas yla, Meclis-i Al-i Tanzimat topland ve flu kararlar ald : - Kaymakaml k ve kaza müdürlü ü gibi mülkiye amirli i ile mal müdürlü ü gibi maliyecileri yetifltirmek üzere, Mekteb-i Mülkiye ad yla bir meslek okulu aç lacak, - Bu okulda hükümet merkezindeki dairelerde maafls z ya da çok az maaflla çal flan ve yafl otuzu geçmemifl kâtiplerle ilkö renimini görmüfl gençlerden seçme s nav n kazananlar okutulacak, - Okulu bitirdikten sonra bunlar n atamalar yap lmadan, bu memuriyetlere aç ktan hiç kimse atanmayacak, - Okulda tarih, co rafya, hesap, ekonomi politik ve Tanzimat Ferman nda bildirilen ifller için haz rlanan ve yeni yürürlü e giren yasalar ve Osmanl Devleti nin di- er devletlerle yapt antlaflmalar okutulacak, - Kaymakam ve müdürlerin maafllar n n yetersiz oluflu ve geçimlerine yetmeyecek kadar az oluflu, bunlar rüflvete sevk etti i gibi, görevlerin kötüye kullan lmas yla hazineyi de büyük zarara soktu undan, Mülkiye den mezun olanlar n maafllar yükseltilecek, - Aç l flta 50 ö renci kabul edilecek. Bu karar n yürürlü e girmesiyle yap lan s nav sonucunda 12 fiubat 1859 Cumartesi günü Sadrazam Ali Pafla baflkanl nda tüm hükümet üyelerinin ve stanbul un tüm ileri gelenlerinin kat ld bir törenle Mekteb-i Mülkiye aç ld. ki y ll k ö retim süresi ile 1867 y l na kadar mezunlar veren Mülkiye de bu y ldan itibaren süre dört y la ç kar ld, ö retime baz yeni dersler eklendi. 2 fiubat 1877 de Padiflah iradesiyle okulun yüksek okul haline getirilmesi hükme ba land, ö renim süresi befl y la ç kar ld, okula giriflte yeni k staslar getirildi, al nacak ö renci say s art r ld, Frans zca ö renim mecburi tutuldu, özel üniforma flart getirildi, iç yönetim için yönetmelik haz rlanmas sa land. 1 Aral k 1877 de Mülkiye Mekteb-i Mülkiyye-i fiahane ad yla Darülfünun binas ndaki (sonradan Darülmuallimin olan Maarif Nezareti Binas, daha sonra K z Lisesi) bir dairede Ohannes Efendi nin dersi ile aç ld y l ndan 1950 y l nda Ankara Üniversitesine ba lanarak Siyasal Bilgiler Fakültesi ad n al ncaya kadar geçen sürede ö renim süresi ve derslerde de ifliklikler, seçme s nav kald r lmas tekrar konmas, yat l l - n kald r l p tekrar konmas, ad n n de ifltirilmesi, hatta bir dönem ( ) kapat lmas gibi birçok de ifliklik yaflayan Mülkiye Ankara daki binas na tafl nd 1936 y l na kadar stanbul dad r. Kaynak: M. Hikmet Yavuzyi it; Mülkiye Tarihi. 14

8 ajanda DERG Türkiye yemyeflil bir dergiye kavufltu: Yeflil Z TEMA Vakf n n ç kard çevre dergisi Yeflil Z, Ocak-fiubat say s yla tüm çevreci okurlar n be enisini toplad. Biriniz Yoksa Eksi iz Sizinle Yefliliz slogan yla yay n hayat na geçen derginin yay n kurulunda, çevreyle ilintili 14 sivil toplum kuruluflu yer al yor. Yüzde yüz Türk mal geri dönüflümlü ka da bas lan ve kolay okunan bir formatla haz rlanan Yeflil Z in ilk say daki kapak konusu Do a Dostu Enerjiler: Günefl, Rüzgar ve Su Enerji dosyas, do a bize daha ucuz ve kendiyle dost enerji türleri sunarken; onlar kullanmamakta neden inat ediyoruz? sorusunu sormam z sa l yor. Yeflil Z de birbirinden ilginç konu ve konuklar var. Yaflam Hakk bölümünde yaflama dönüfl öyküleri, Proje de K rm tl Kufl Cenneti nde süzülen Yal çapk nlar n n seyirlik öyküsü, Sosyal Sorumlulukta baflar öyküleri, G e n i fl Aç da objektiflere TEMA Vakf n n dergisi ve gündeme tak lanlar, Yeflillik te çevre Yeflil Z, Mart ay nda ikinci say s n yay nlayacak. ad na kim, nerede, ne demifl? Haberler de Türkiye den ve dünyadan önemli geliflmeler, Posta Kart nda yurtd fl nda yap - lan ilginç ziyaret ve toplant lar yer al yor. Kitapl k, Yeflil Takvim, Bir Dost, Kanaatkar da be eni ile izleyece iniz di er köfleler. Derginin en hofl yan ise tüm sayfalarda alt yaz fleklinde faydal bilgiler sunmas. Yeflil Z in sat fl fiyat 5 YTL. Abone olun, çevrenizden haberiniz olsun! Ayr nt l bilgi için TEMA tel: K TAP mge Kitabevi nden iki önemli kitap: smet Pafla ve Psikanalizin Yedi Temel Kavram 1999 y l nda Gazeteciler Cemiyeti nden en iyi belgesel ödülünü alm fl bir kitap.. Savafllar zamanm fl muzaffer bir kumandan... natç bir diplomat... Cumhuriyet kurmufl bir devlet adam... Kafas nda 40 tilkiyi kuyruklar n birbirine de dirmeden gezdiren bir politikac... deal bir efl... Örnek aile babas... Kimine göre ise tek parti döneminin ast ast k, kesti i kestik diktatörü... Ülkenin unutulmaz Milli fief i... Hayranlar kadar smet Pafla düflmanlar da oldu; sevenleri Can Dündar-Bülent Çapl mge Kitabevi, 127 sayfa, 3. Bask, kadar nefret edenleri de... Ama Fiyat 15 YTL. kimse onu görmezden gelemedi. Bu belgesel-kitap 2. Adam görmeyenlerle, görmezden gelenlerle yeniden tan flt r yor. Psikanalizin Yedi Temel Kavram Psikanalizin Yedi Temel Kavram, bugüne kadar kitaplar on üç dilde yay mlanan psikanalist J.-D. Nasio nun en çarp c eserlerinden biridir. Freud ve Lacan n çal flmalar ndan yola ç karak okuru psikanalizin kastrasyon, hesaptan düflme, narsisizm, fallus, üstben, özdeflim, yüceltme kavramlar ile tan flt ran Nasio, bu eserinde uzmanlara oldu u kadar psikanalize merakl okura da hitap etmektedir. Ö rencilerin, psikologlar n, yarg çlar n, e itimcilerin, bak - c lar n, yaflam n n bir noktas nda insan ruhunun derinliklerini kavramaya yönelen herkesin, sadece baflkalar na de il ayn J.D. Nasio zamanda kendisine dair de bir mge Kitabevi, 244 sayfa, 1. Bask, Fiyat 14 YTL. fleyler bulabilece i bir kitap... 16

9 ajanda ajanda S NEMA Uygunsuz belgesel En bafltan itiraf edeyim: fiu an gösterimde olan üstelik Oskar alan Holivut Belgeseli yle ilgili oldukça önyarg l yd m. Hatta daha seyretmeden çok a r elefltirece im demifltim kendi kendime. Amaa diye bafllayaca m san yorsan z aldan yorsunuz; Önyarg lar m beni hiç yan ltmad... Yaz : Murat Ayman Lise ça lar mdan beri -ki bu yaklafl k 20 y ll k bir süreci ifade ediyorelimden geldi ince popüler bilimsel yay nlar, kitaplar takip ederim. K sacas kendimi bildim bileli küresel s nma n n, sebeplerinin ve olas sonuçlar n n fark nday m. Bu konunun insanl n gündemine nihayet oturmas gerçekten beni sevindiriyor. Ancak bu filmi seyredene kadar, konunun neden birden bire popüler oldu unu bir türlü anlayam yordum. Size bir sürü bilgi verip ukalal k yapmayaca m. Zaten herkes, eminim ki enine boyuna bilgilenmifltir. Her dergide her gazetede, okuyucuyu konuyla ilgili ayr nt lara bo an bir dolu yaz lar ç k yor. Nerede kiminle muhabbet etsem laf dönüp dolafl p dünyan n bafl na bu sene (!) musallat olan küresel s nma belas na geliyor. Dünyan n dengesi bozulmufl, mevsimler kaym fl vs. vs. Yapmay n arkadafllar! Bilim adamlar, konuyu gündeme alabilmek için y llard r u rafl yorlar. fiimdiye kadar neredeydiniz? Sak n ola ki, ama bu sene bunun etkileri çok görüldü de ondan demeyin. Bu sene yaflanan ola and fl iklimsel olaylar eminim ki geçmiflte de yaflanm flt r. Gelecek y llardaki k fllar, mevsim normallerinde veya daha so uk biçimde yaflayabiliriz. Neyse! Gelelim bana garip gelen bir baflka konuya: Geçenlerde gereksiz bir uluslararas örgütün (örgütü merak edenler internetten araflt rs n) finanse etti i bir grup bilim adam, küresel s nma n n, yüzde gayet önemli bir oranda insanlardan kaynakland na karar vermifl... Hadi can m! Ben küresel s nman n suçlusunu, Çin de nüfusu h zla artan Pandalar san - Murat Ayman, Al Gore un, Uygunsuz Gerçek belgeselini Mülkiye stanbul için izledi yordum. Bunu niye daha önce söylemediniz? Dünyay babas n n mal zanneden ve tepe tepe kullanan insano lu flimdiye kadar masumdu öyle mi? Bilimin, siyasetin elinde ne kadar saçmalayabilece ini gösteren küçük bir örnek... Zaman gelmiflken, Ne olacak flimdi? nin cevab n vereyim. Biz seçimimizi yapt k. Avc toplay c l ktan yerleflik hayata geçtik. htiyac m z olandan fazlas n üretmeye bafllad k ve bu fazlayla politikac lar beslemeye bafllad k. Dünya 13 bin y l önce Mezopotamya da bafllayan tar msal üretimle flans n kaybetti... Yapacak çok fazla bir fley kalmad. Konu da l yor, sadede geleyim. Sonuç olarak, yukar da sayd m garipliklerin sebepleri konusunda kafamda soru iflaretlerini gidermifl, Amerika n n flaibeli ma lup baflkan aday Al Gore un verdi i eflsiz ve çarp c (!) bilgilerle art k ayd nlanm fl bulunuyorum. Nihayet filme geçebiliriz Evet, baflrolde Al Gore var. Amerika tarihinin en flaibeli seçiminde yenildikten sonra, üstat kendini küresel s nma mücadele- sine adam fl. Baya da kafa yormufl, epey bilgilenmifl. Konuyu neredeyse benim kadar biliyor... Neresinden bafllayay m ki bu uygunsuz belgeseli çok a r elefltirmeye bilmiyorum. Siyasetini en son konuflal m isterseniz. Önce belgesel tekni ini ele alal m dakikal k filmin büyük bir k sm nda, gerçekte küresel s nma diye bir sorun un varl na bizi ikna etmeye çal flan ve birbirini do rulayan istatistikler verildi. Karbondioksit ve di er sera gazlar ndaki art fllar, s cakl k de iflimleri, y llara göre dikkat çeken ola and fl iklimsel olaylar, buzul alanlardaki azalma vs. vs. Son derece yorucuydu. Oysaki biz zaten bu konuda gayet ikna olmufl durumday z: Evet sera gazlar artt, buzullar eriyor, felakete gidiyoruz... kna olmas gereken sizlersiniz Say n Al Gore... Ama neyse ki araya duygusal ve dramatik (tam anlam yla Holivut tarz ) parça atmay ak l etmifller. statistiklerin aras nda Al Gore un, bir kaza sonucu ölümün k y s ndan dönen o lundan; akci- er kanserinden ölen, koruyucusu olarak gördü ü k z kardeflinden; tütün eken, bo- a yetifltiren babas ndan; kendisinin y l n bilmem kaç ay çiftliklerinde zaman geçirdi inden, di er kalan aylarda da Vaflington da bir apart otelde safahat içinde e itimini tamamlad ndan haberdar oluyoruz. Bu eklemelerle bize, beni bu ifle yönelten fley yaflad m bu duygusal travmalar oldu, ayr ca ben do ay severim, üstelik zenginim, hem de entelektüelim, Bush gibi aptal de ilim mesaj veriyor, Müstakbel ABD Baflkan... Kusura bakma, bunlar ucuz numaralar üstat, yemezler... Arada att n slogan kaç rmad k: Siyasetçilerin de renewable oldu unu ve renew edilmesi gerekti ini söyledin... Sonra, Amerika n n küresel s nma ile ilgili itiraflar na geçiyor. Sera gazlar n n yüzde bilmem kaç n atmosfere vererek bu konuda ilk s rada olduklar n, Kyoto protokolünü imzalamad klar n (buray h zl geçiyor) ancak baz eyaletlerin (san r m 3-4 eyalet ad verdi) ve baz flehirlerin, (70-80 tane kadar) Kyoto flartlar n uygulamaya bafllad klar n (buralarda biraz vurgu var) söylüyor. Wahfli Bat n n Roma mparatorlu u, dünyan n 6 ülkesinden 5 ine silah sat yor; dünyadaki kötülüklerin yüzde 90 n n do rudan ya da dolayl nedeni; bar fl götürece- iz dedi i yerde çocuklar ve masum siviller ölüyor; demokrasi götürece i yer diktatörlükten bin beter oluyor; bir türlü kana, petrole, do al kayna a doymadan tüm dünyay önüne katm fl sömürüyor... Ve flimdi bu afla l k sistemin imparatoru olmak isteyen adam, timsah gözyafllar dökerek, gözümüzün içine baka baka, Afrika daki açl nüfus art fl na ba l yor; Amerikal lar n, küresel s nma sorununun da üstesinden gelece ine inand n, daha önceki baflar lar n n buna bir gösterge oldu unu söylüyor. Amerikal lar daha önce neler neler baflarm fllar bir bilseniz: Örne in; demokrasiyi icat etmifller, köleli i kald rm fllar, (Afrika dan insan kaç r p onlar bir as rdan fazla sömürdükten sonra tabii) okullarda rk ayr mc l n kald rm fllar, (önce sorun yarat p sonra o sorunun çözümünü baflar diye yutturmakta üstlerine yok) komünizmi y km fllar (yahu komünizm daha bafllamad ki gafil!) Velhas l ciddi ciddi bizimle dalga geçiyor... Amerikan filmlerinin klifle bir örgüsü vard r: Baflar lmas gereken çok zor bir ifl mutlaka bulunur (enteresan zorluklar bulmada da üstlerine yok.) Bu zor iflin üstesinden mutlaka gelinir. Ya tanr çözer ya da kahraman bir Amerikal. Ve bütün Holivut filmlerinin Amerika y gizli ya da aç k olarak övmek gibi bir derdi vard r. Bunu kendilerini elefltiriyorken bile yaparlar. flte flu andaki zorlu ifl küresel s nma meselesidir. Kahraman m z da Al Gore. Amerika n n Demokrat Parti den Baflkan Aday, hiç flüpheniz olmas n ki, Al Gore; seçimin ana temas da küresel s nma olacakt r. Küresel s nma n n bu y l moda olmas n n anlam budur. Bush, dünyaya bar fl ve demokrasi getirmek için aday olmufltu. Rezaleti gördünüz. Al Gore, seçim kampanyas nda dünyay küresel s nma dan kurtaraca n söyleyecek. Art k bafl m za gelecekleri siz düflünün

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı