GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: (25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası: r 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları Madde/Preparat Kullanımı: Water treatment 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Name of Supplier: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Sorumlu Kişi: Product HSE Manager Telefon: Eposta: 1.4 Acil durum telefon numarası Emergency Telephone: ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye başvurun Semboller: T Yutulursa toksik (R25) Gözlerde ciddi hasar riski (R41) Deri için tahriş edici toksik (R38) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Datasheet Number r v

2 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 2 Tehlike Tespiti (...) Uyarı sözcüğü: Tehlike Semboller: GHS06, GHS05 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Yutulursa toksik (H301) Deri iritasyonuna yol açar (H315) Ağır göz hasarına neden olur (H318) 2.2 Etiket elemanları Sinyal Word: Tehlike Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 içerirι: Sodiumsilicate sodium nitrite sodium hydroxide Sodium tolyltriazole Tehlike İfadeler Yutulursa toksik (H301) Deri iritasyonuna yol açar (H315) Ağır göz hasarına neden olur (H318) Ihtiyati İfadeler Doktor tavsiyesi gerekiyorsa ürünün kabini ve etiketini yaninizda bulundurun. (P101) Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280) Maruz kalindigi takdirde ya da endise durumunda: Doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P308+P313) GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Göz tahrisi sürerse: Doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P337+P313) 2.3 Diğer tehlikeler Koku: Kokusuz Görünüm: Sıvı, mavi, suyla karışabilir SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar sodium nitrite Konsantrasyon: 1030% CAS Numarası: EC Numarası: Semboller: T,O,N GHS09, GHS06, GHS03 R/H İfadesi: R8, R25, R50 H301, H400, H319, H272 Kategoriler: Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Eye Irrit. 2, Ox. Sol. 2 REACH REG. NO: sodium hydroxide Konsantrasyon: 01% CAS Numarası: EC Numarası: Semboller: C GHS05 R/H İfadesi: R35 H314, H290 Datasheet Number r v

3 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (...) Kategoriler: Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1 REACH REG. NO: xxx Sodiumsilicate Konsantrasyon: 1030% CAS Numarası: EC Numarası: Semboller: Xi, GHS07, GHS05 R/H İfadesi: R38, R41 H302, H318, H315 Kategoriler: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2 Sodium tolytriazole Konsantrasyon: 15% CAS Numarası: EC Numarası: Semboller: C GHS05, GHS07 R/H İfadesi: R22, R34 H314, H302 Kategoriler: Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4 SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353) Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın Derhal tıbbi kontrolden geçin YUTULDUGU TAKDIRDE: Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P301+P310) Bilinci yerinde olmayan kişiyi asla kusturmayın ya da sıvı şeyler içirmeyin Kusturun (yalnızca hastanın bilinci yerindeyse) SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341) Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler Etkilenen bölgelerde muhtemel kızarıklık ve iritasyon Gözlerde hasara yol açabilir Büyük miktarlarda yenmesi mide bulantısı/kusmaya yol açabilir Büyük miktarlarda yenmesi sindirim sisteminde hasara yol açabilir 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangından çıkan duman toksiktir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın Datasheet Number r v

4 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 5 Yangın önlemleri (...) 5.3 İtfaiyeciler için öneri Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin Dökülen malzemeyle uğraştıktan sonra iyice yıkanın Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın 6.2 Çevresel Tedbirler Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın Dökülen malzemeyi toprak ya da kumla örtüp emilmesini sağlayın 6.4 Diğer bölümlere referans Bkz Bölüm 13 SECTION 7 Yüklemeboşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Kimyasallarla uğraşırken alınan genel tedbirler gözetilmelidir Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçinin. (P261) Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262) Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları Aside temas ettirmeyin Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403) Serin ve kuru bir yerde saklayın 7.3 Özel nihai kullanım(lar) Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri sodium hydroxide WEL (kısa dönem) 2 mg/m3 8.2 Maruziyet kontrolleri Hava kaynaklı konsantrasyonları mümkün olduğunca düşük tutan mühendislik kontrolleri sağlanmalıdır 8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri Maddenin sisiyle temas edilmediği sürece herhangi bir solunum koruma gerekmez Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (acid gases). Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280) Tam göz koruması sağlayan gözlükler takın Neopren ya da eldivenler takın Datasheet Number r v

5 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Koku: Kokusuz Görünüm: Sıvı, mavi, suyla karışabilir ph 13 Kaynama noktası 100 C ila 760 C Yoğunluk 1,34 1,38 g/cm3 20 C derecede 9.2 Diğer Bilgiler Yok SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktiflik Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.2 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.3 Uyumsuz malzemeler Asitle uyuşmaz 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısınmayı önleyin Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun 10.5 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri Ayrışım ürünleri nitrojen oksitleri içerebilir SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi LD50 (oral, sıçan) (Sodiumnitrite) 180 mg/kg LD50 (oral, sıçan) (Tolytriazole) 920 mg/kg LD50 (oral, sıçan) (Sodium silicate) 1960 mg/kg 11.2 Gözle temas Yanma hissine yol açar Gözlerde hasara yol açabilir 11.3 Deriyle temas Kızarıklık ve iritasyona yol açar 11.4 Yeme Potansİyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez. Yutulursa toksik (H301) 11.5 Soluma İritasyona yol açabilir SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite LC50 (balık) (Sodium nitrite) mg/l (96 sa) LC50 (alabalık) (Sodium tolytriazole) 23.7 mg/l (96 sa) LC50 (balık) (Sodium silicate) >300 mg/l (96 sa) 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik Bu ürünün çoğunluk bileşenleri kolayca biyolojik olarak parçalanmaz. Datasheet Number r v

6 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 12 Ekolojik Bilgi (...) 12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli Bu ürünün elemanlarının biyolojik birikmesi önemsizdir Topraktaki hareketlilik Suda tamamıyla çözünebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları REACH Annex XIII e göre PBT değil 12.6 Diğer Advers Etkiler Mevcut verilerde, madde çevreye zararlı değildir SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler 13.1 Atık arıtma yöntemleri Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün 13.2 Sınıflandırma EU Çöp sınıfı : 0603 SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 14.1 UN UN No: Uygulanamaz Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz Ambalaj Grubu: Uygulanamaz 14.2 Çevresel tehlikeler Sınıflandırılmamış 14.3 Kullanıcı için özel önlemler Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil Uygulanamaz 14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) ADR UN No: Uygulanamaz Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz ADR Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz ADR alt risk: Uygulanamaz ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz ADR Parlama noktası: Uygulanamaz 14.6 Deniz (IMDG) IMDG UN No: Uygulanamaz Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz IMDG Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz IMDG alt risk: Uygulanamaz IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz IMDG EmS: Uygulanamaz IMDG Parlama noktası: Uygulanamaz 14.7 Hava (ICAO/IATA) ICAO Un No.: Uygulanamaz Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz ICAO Ambalaj Grubu: Uygulanamaz Datasheet Number r v

7 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (...) ICAO Tehlike Sınıfı.: Uygulanamaz ICAO alt risk: Uygulanamaz ICAO Parlama Noktası: Uygulanamaz 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı Kimlik Numarası: Uygulanamaz DOT Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz DOT etiketler: Uygulanamaz Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz Tehlikeli Materyal: Uygulanamaz Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz DOT alt risk: Uygulanamaz DOT Parlama noktası: Uygulanamaz SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye başvurun Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Norwegian Productregistration no: Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi None SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler: H272: Yangını şiddetlendirebilir; yakıcı madde. H290: Metalleri aşındırabilir. H301: Yutulursa toksik. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H315: Deri iritasyonuna yol açar. H318: Ağır göz hasarına neden olur. H319: Şiddetli göz iritasyonuna yol açar. H400: Akuatik yaşam için çok toksik. R22: Yutulursa zararlı. R25: Yutulursa toksik. R34: Yanıklara neden olur. R35: Şiddetli yanıklara neden olur. R38: Deri için tahriş edici toksik. R41: Gözlerde ciddi hasar riski. R50: Akuatik organizmalar için çok toksik. R8: Yanıcı materyalle teması yangına yol açabilir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Datasheet Number r v

8 ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL SECTION 16 Diğer Bilgiler (...) The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı