Kardeþliðimizi unutmayalým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþliðimizi unutmayalým"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ BAÞKA HÝÇBÝR ÞEYÝ ÝSLÂM KARDEÞLÝÐÝNÝN ÖNÜNE GEÇÝRMEMELÝYÝZ. AYNI ANNE-BABANIN ÇOCUKLARIYIZ u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Meh met Gör mez, Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da ''kar deþ lik'' te ma sý ný e sas al ma la rý nýn ge rek çe si ni an la týr ken, ''Ne den kar deþ lik de dik? Çün kü za man i ler le dik çe ay ný top rak, ma ya, ha mur ve ça mur dan ya ra týl dý ðý ný u nu tu yor in san lýk. Oy sa bü tün in san lar ay ný an ne -ba ba nýn ço cuk la rý '' dedi. HEPÝMÝZ AYNI ALLAH'A ÝNANIYORUZ u ''Ay ný Al lah'a, ay ný Pey gam bere, ay ný ki ta ba i man et me nin bi ze ka zan dýr dý ðý kar deþ li ði za man za man ih mal e di yo ruz. Sev gi li Pey gam be ri mi zin bi zi bir tek in sa nýn bedeni ne ben zet ti ði ni u nu tu yo ruz. Bizi bir tek binanýn tuðlasýna benzettiðini, biri çekildi mi hepsinin yýkýlacaðýný anlatan sözlerini unutuyoruz. PEYGAMBERÝMÝZ GÝBÝ BAÐIÞLAYALIM u ''Bu gün bi ze dü þen, ter cih le ri mi zi, ba zý me s'u li yet ve a i di yet le ri mi zi, bi zi a sýl kar deþ ký lan Ýs lâm kar deþ li ði nin ö nü ne ge çir me mek tir. Bir bi ri mi zi af fe dip ba ðýþ la ma yý bil me li yiz. Öf ke ye öf key le, nef re te nef ret le, kö tü lü ðe kö tü lük le as la kar þý lýk ver me me li yiz. Týp ký sev gi li pey gam be ri miz gi bi ba ðýþ la yý cý olmalýyýz.'' ALTIN ÇAÐINI YAÞIYOR Gü ney Kýb rýs-ýs ra il mu hab be ti u Kýb rýs Rum ke si min de bu lu nan Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Gü ney Kýb rýs-ýs ra il i liþ ki le ri nin al týn ça ðý ný ya þa dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 7 de 10 ADAY VETO EDÝLDÝ Mý sýr da ve to lu baþkan se çimi u Mý sýr da Yük sek Se çim Ku ru lu, Hüs nü Mü ba rek in is tih ba rat þe fi Ö mer Sü ley man ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 10 a da yý ve to et ti. Mý sýr hal ký 23 Ma yýs ta ye ni cum hur baþ ka ný i çin san dýk ba þý na gi de cek. n 7 de 9 KAYIBIN YAKINLARINA Filyos ta Kur ânlý teselli uzonguldak Çaycuma daki Filyos Çayýnda, henüz ulaþýlamayan 9 kiþinin ailelerine Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Kur ân-ý Kerim hediye edildi ve kayýp yakýnlarýný tesellî için Kur ân-ý Kerim okundu. n 9 da DUA ODALARI AVM ler de mes cit ya rý þý u A lýþ ve riþ mer kez le ri (AVM) a ra sýn da ar tan re ka bet ö zel lik le A rap tu rist le rin yo ðun ta lep le ri doð rul tu sun da fark lý bir bo yut ka zan dý. A çýl dýk la rý ta rih te kon sept ge re ði mes cit bu lun dur ma yan AVM ler de ði þen þar tlar se be biy le du a o da la rý yap týr ma ya baþ la dý. n 9 da 10 yýlda 1 kitap okuyoruz u16 DA ISSN FIRTINA YIKTI, GEÇTÝ ÞÝD DET LÝ LO DO SUN YOL AÇ TI ÐI FIR TI NA YUR DUN ÇE ÞÝT LÝ ÞE HÝR LE RÝN DE ET KÝ LÝ OL DU. FIR TI NANIN YOL AÇ TI ÐI KA ZA LAR DA Ö LEN VE YA RA LA NAN LAR VAR. uþid det li lo do sun yol aç tý ðý fýr tý na yur dun çe þit li þe hir le rin de et ki li ol du, za rar la yol aç tý. De niz li de fýr tý na se be biy le dev ri len a ða cýn al týn da ka lan genç öl dü. Es ki þe hir de yi ne yol ke na rýn da ki bir a ða cýn dev ril me si se be biy le bir ü ni ver si te öð ren ci si ya ra lan dý. ukuv vet li fýr tý na iç ve ba tý böl ge le r de et ki li o lur ken, yet ki li ler rüz gâ rýn sa at te ki hý zý nýn tüm ül ke de 70 i le 140 ki lo met re ye u laþ tý ðý ný bil dir diler. Fýr tý na nýn bü yük mad dî za ra ra yol aç tý ðý ný be lir ten yet ki li ler bu gün den i ti ba ren za rar tes bit ça lýþ ma la rý nýn ya pý la ca ðý ný ifade etti ler. ulo dos Ýs tan bul'da da ö nem li za rar lar mey da na ge tir di. Fýr tý na es na sýn da Bo ða zi çi Köp rü sü bir a ra u la þý ma ka pan dý. A hýr ka pý'da bir tek ne yan dý. Ja mes Bond fil mi i çin E mi nö nü'nde ku ru lan film se ti yý kýl dý. Ça tý lar uç tu, a ðaç lar ye rin den sö kül dü, in þa at is ke le le ri yý kýl dý. n 8 de Fýrtýna maddi hasarlý kazalara yol açtý. FOTOÐRAFLAR: AA BEKÝR BOZDAÐ: 27 Nisan da soruþturulabilir u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, cum hu ri yet sav cý la rý nýn 27 Ni san bil di ri siy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat mak i çin ön le rin de ya sal en gel bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, Sav cý lar so ruþ tur ma baþ lat mak i çin kim se den ta li mat al maz lar, al ma la rý na da ge rek yok. Ken di le ri res en baþ la ta bi lir de di. n 9 da ÝNTÝHAR SORUÞTURMASINDA Çil li oð lu gö zal tý la rý u Tun ce li Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðý gö re vi ni yü rü tür ken in ti har et ti ði ö ne sü rü len Al bay Kâ zým Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu nun te le fon la rý nýn ya sa dý þý din len di ði id di a sý na i liþ kin gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da Düz ce Ýl Jan dar ma Ko mu ta ný Al bay Tur han Ya zý cý nýn da ol du ðu öð re nil di. n 8 de BELÇÝKA MÝLLETVEKÝLÝ: AB Türkiye yi uzaklaþtýrmasýn u Av ru pa Par la men to su nun Bel çi ka mil let ve ki li Sa id El Khad ra o u i, Av ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le ba ðý nýn za yýf la ma sý nýn ha ta o la ca ðý ný söy le di. Fas a sýl lý par la men ter, Tür ki ye nin ü ye li ði AB nin u lus la ra ra sý si ya set te ve bil has sa Or ta do ðu ve A rap dün ya sýn da he def le di ði ro le u laþ ma sý na ö nem li kat ký sað lar di ye ko nuþtu. ÇÝÇEK'ÝN TUTUKLU VEKÝL TEPKÝSÝ Sulandýrmayýn utbmm Baþkaný Cemil Çiçek, tutuklu milletvekilleri için adým atýlacaðý yönündeki haberlerle ilgili olarak, Siyaset ciddî bir iþtir. Bir iþi yapýyorsak ciddî yapmamýz lâzým, iþi sulandýrmadan... Yazýlan yazýlarýn içeriðinin bir kýsmý da doðru deðil dedi. Ha be ri say fa 8 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T De ki: Ha bis le te miz bir ol maz ha bi sin çok lu ðu ho þu nu za git se bi le. Ar týk Al lah tan kor kun, ey a kýl sa hip le ri, tâ ki kur tu lu þa e re si niz. Mâide Sûresi: 100/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Bir toplulukta faiz yaygýnlaþýrsa o topluluk mutlaka kýtlýkla cezalandýrýlýr. Rüþvet yaygýnlaþýrsa o topluluk korkuyla cezalandýrýlýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3451 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hür ri yet ve Meþ rû ti ye ti tak dir et me yen kim ler dir? Ce ha let a ða nýn, i nad e fen di nin, ga raz be yin, in ti kam pa þa nýn, tak lit haz ret le ri nin, mös yö ge ve ze li ðin taht-ý ri ya set le rin de in san mil le tin den men ba-ý sa a de ti miz o lan meþ ve re ti in ci ten bir ce mi yet tir. Su al: Ef kâ rý teþ viþ e den, hür ri yet ve meþ - ru ti ye ti tak dir et me yen kim ler dir? Ce vap: Ce ha let a ða nýn, i nad e fen - di nin, ga raz be yin, in ti kam pa þa nýn, tak lit haz ret le ri nin, mös yö ge ve ze li - ðin taht-ý ri ya set le rin de in san mil le - tin den men ba-ý sa a de ti miz o lan meþ ve re ti in ci - ten bir ce mi yet tir. Be nî be þer de o na in ti sap e den, bir dir hem za ra rý - ný bin li ra mil le tin men fa a ti ne fe dâ et me yen, hem de men fa a ti ni ýz rar-ý nâs ta gö ren, hem de mu va ze - ne siz, mu ha ke me siz mâ nâ ve ren, hem de meyl-i in - ti kam ve ga raz-ý þah sî si ni fe da et me di ði hal de mað - ru ra ne mil le te ru hu nu fe da et mek dâ vâ sýn da bu lu - nan, hem de bey lik ve ya ta vâ if-i mü lûk mu kad de - me si o lan muh ta ri yet ve ya is tib dad-ý mut lak mâ nâ - sýy la bir cum hu ri yet gi bi gayr-ý mâ kul fi kir ler de bu - lu nan, hem de zu lüm gör müþ, kin bað la mýþ, hür ri - yet ve meþ rû ti ye tin bi rin ci ih sa ný o lan af ve is ti ra - hat-i u mu mi ye yi fikr-i in ti ka mý na ye di re me di ðin - den, her ke sin â sa bý na do kun dur mak la, tâ he ye ca na ge lip ter bi ye gör mek le te þef fi is te yen ler dir. Su al: Ne den bun la rýn u mu mu na fe na di yor - sun? Hal bu ki ha yýr hâ hý mýz gi bi gö rü nü yor lar. Ce vap: Hiç bir müf sid ben müf si dim de mez. Da i ma sû ret-i hak tan gö rü nür. Ya hut bâ tý lý hak gö rür. E vet, kim se de mez ay ra ným ek þi dir. Fa kat siz mi hen ge vur - ma dan al ma yý nýz. Zi ra çok si lik söz ti ca ret te ge zi yor. Hat tâ be nim sö zü mü de, ben söy le di ðim i çin hüsn-ü zan e dip ta ma mý ný ka bul et me yi niz. Bel ki ben de müf si dim. Ve ya bil me di ðim hal de if sad e di yo rum. Öy ley se, her söy le nen sö zün kal be gir me si ne yol ver - me yi niz. Ýþ te, si ze söy le di ðim söz ler ha ya lin e lin de kal sýn, mi hen ge vu ru nuz. E ðer al týn çýk týy sa kalb de sak la yý nýz. Ba kýr çýk týy sa, çok gýy be ti üs tü ne ve bed - duâ yý ar ka sý na ta ký nýz, ba na red de di niz, gön de ri niz. Su al: Ne den hüsn-ü zan ný mý za sû-i zan e der - sin? Es ki pa di þah lar ve es ki hü kû met ler se ni hak - tan çe vi re me di. Jön Türk ler si zi ken di le ri ne râm ve mü da he ne ci e de me di ler. Zi ra se ni ha pis et ti - ler, a sa cak lar dý; sen te zel lül et me din. Mer dâ ne çýk týn. Hem sa na bü yük ma aþ ve re cek ler di, ka bul et me din. De mek sen on la rýn ta raf tar lý ðý i çin de - mi yor sun. De mek hak ta raf ta rý sýn. Ce vap: E vet, hak ký ta ný yan, hak kýn ha tý rý ný hiç - bir ha tý ra fe da et mez. Zi ra, hak kýn ha tý rý â li dir; hiç bir ha tý ra fe dâ e dil me mek ge rek tir. Fa kat þu hüsn-ü zan ný ný zý ka bul et mem. Zi ra bir müf si de, bir des sa sa hüsn-ü zan e de bi lir si niz. De lil ve â ký - be te ba ký nýz. Su al: Na sýl an la ya ca ðýz? Biz câ hi liz, si zin gi bi ehl-i il mi tak lit e de riz. Ce vap: Çen dan ca hil si niz, fa kat â kýl sý nýz. Han - gi niz le ze bib, ya ni ü zü mü pay laþ sam, ze kâ ve tiy le ba na hi le e de bi lir. De mek ceh li niz ö zür de ðil... Ýþ te, müþ te bih a ðaç la rý gös te ren se me re le ri dir. Öy ley se, be nim ve on la rýn fi kir le ri mi zin ne ti ce le - ri ne ba ký nýz. Ýþ te bi ri sin de is ti ra hat ve i ta at tir. Ö - te ki sin de ih ti lâf ve za rar sak lan mýþ týr. Mü nâ za rât, s. 47, (ye ni tan zim, s. 116) LÛ GAT ÇE: ef kâr: Fi kir ler. teþ viþ: Ka rýþ týr ma, bu - lan dýr ma. taht-ý ri ya set: Baþ kan - lý ðý al týn da. men ba-ý sa a det: Mut - lu luk kay na ðý. be nî be þer: Ýn sa noð lu. ýz rar-ý nâs: Ýn san la ra za rar ver me. bey lik: Mer ke ze tam bað lý ol ma ya rak bir be yin yö ne ti mi al týn da ki ül ke, e mîr lik, e ma ret, mir lik. ta vâ if-i mü lûk: Mem - le ke tin par ça lan ma sý. mu kad de me: Baþ lan gýç. muh ta ri yet: Ö zerk lik. is tib dad-ý mut lak: Tam ve sý nýr sýz bir bas - ký, mut lak dik ta tör lük, is tib dat re ji mi. te þef fi: Ra hat la ma, yü re ði so ðu ma, öç al - ma. ha yýr hâh: Ý yi lik is te yen. müf sid: Ka rýþ tý rý cý, bo - zu cu. sû ret-i hak: Doð ru ta - raf, hak ta raf. mü da he ne ci: Dal ka vuk. çen dan: Ger çi. â kýl: A kýl lý. müþ te bih: Bir bi ri ne ben ze yen. se me re: Mey ve. On lar ne sa ray la rýn, ne de ser vet le rin pe þi ne ta ký lýp git me di ler. Tek a maç la rý var dý. Zor luk ve me þak kat ten ko lay lýk ve rah met çý kar dý lar. Al lah ýn (cc) i na ye tiy le ba þa rý la ma ya cak la rý ba þar dý lar. Ký ya me te ka dar ge le cek o lan ne sil le re hep doð ru yo lu, sý rat-ý müs ta kî mi ya þa ma tav si ye sin de bu lun du lar. Hak â þýk la rý ný ta ný yýp, an la ya bi li yor mu yuz? er sa bah sað lýk ve sýh hat le u - yan dý ðý mýz da ül fet (a lýþ ma) H ol du ðun dan bu nun ne ka dar de ðer li ol du ðu nu an la ya mý - yo ruz. Kal ký yor, kah val tý mý - zý ya pý yor, iþ güç var sa ha - zýr la nýp ev den çý ký yo ruz. Yý lýn her gü nü, haf ta la rý, ay la rý hep bu min vâl ü ze ri ne ge çip gi di yor. Bit mez de - nen gün ler bir bir bi ti yor. Bir ön ce ki gü nü ar týk bir da ha bul ma im kâ ný na sa hip de o - la mý yo ruz. Yýl lar öy le ko lay ge çip git mi yor. Bir çok ne þe li gün le rin ya nýn da bir o ka dar da a cý ve ke der li ha tý ra lar bý ra ka rak ge çip gi di yor. Ýn san la rýn meþ gu li yet le ri nin bit me si tü ken - me si de gel mi yor. San ki pe þi mi ze gö tü rüp a hi ret te ser ma ye o la rak kul la na ca ðý mýz gi bi dur ma dan ka zan ma nýn hýr sý i le gü zel ya þa - mý mý zý da ken di mi ze ze hir e di yo ruz. Oy sa gü nü mü ze ka dar i sim le ri ha yýr la yâd e di len, mil le tin bü yük ek se ri ye ti nin gön lün de taht ku ran yol gös te ri ci ler, reh - ber lik e den þah si yet ler bi zim gi bi ya þa ma - dý lar. On lar ne sa ray la rýn, ne de ser vet le rin pe þi ne ta ký lýp git me di ler. Tek a maç la rý var dý. A raç la rý i se ký sýt lýy dý. Zor luk ve me - VE CÝ ZE Ey nefis! Ehl-i dünyaya, hususan ehl-i sefâhete, hususan ehl-i küfre bakýp, sûrî zînet ve aldatýcý gayr-i meþrû lezzetlerine aldanýp, taklit etme. Çünkü, sen onlarý taklid etsen, onlar gibi olamazsýn; pekçok sukût edeceksin. Bediüzzaman ABDULLAH UZUN þak kat ten ko lay lýk ve rah met çý kar dý lar. Al lah ýn (cc) i na ye tiy le ba þa rý la ma ya cak la rý ba þar dý lar. Ký ya me te ka dar ge le cek o lan ne sil le re hep doð ru yo lu, sý rat-ý müs ta kî mi ya þa ma tav si ye sin de bu lun du lar. Vah þî A ra bis tan ýn kýz gýn a te þi ve çöl le - rin de dün ya ya ge len Pey gam be ri miz (asm) na sýl ya þa yýp, mu ta as sýp â det le ri ve a lýþ kan - lýk la rý na sýl or ta dan kal dýr dý? Kýz ço cuk la rý - nýn u ður suz sa yý lýp di ri di ri top ra ða gö mül - dü ðü bel de le ri na sýl nu ru i le ay dýn lat tý? Söz le ri ve dav ra nýþ la rýy la, sa de ha ya týy la bi - ze na sýl ör nek ol du? Si ga ra gi bi ba sit bir a - lýþ kan lý ðý or ta dan kal dýr mak i çin dev le tin çek ti ði sý kýn tý ve me þak kat le ri gö rün ce, Hz. Re su lul lah ýn (asm) bu den li kö tü a lýþ kan - lýk la rý or ta dan kal dý rý þý ný hay ret le ve ib ret le iz le me nin, o ku ma nýn ta dý ný al mak ne gü - zel dir di ye rek böy le bir Pey gam ber e (asm) sa hip ol du ðum i çin þük re di yo rum. Ya as ha bý? Han gi si ne tu tu nur sa nýz cen - net te be nim le si niz di yen Re sû lul lah ý (asm) din le yip ha yat la rý ný o ku ma mýz ge - rek mez mi? Bu müm taz þah si yet ler ne þe - kil de öl dü ler? A zý cýk in ce le yen ler, bi zim hayatý mýz la hiç bir a lâ ka sý ol ma dý ðý na þa hit o la cak týr. Yi ne Bit lis in Hi zan ka za sý nýn Nurs Kö - yün de do ðan Be di üz za man Sa id Nur sî na sýl bir ha yat ya þa dý? Yir mi se kiz se ne ha pis ve iþ ken ce le re ne i çin sa býr gös ter di? Ge le cek ne sil le rin i man lý ya þa ma sý i çin ken di ha ya tý - ný ya þa mak tan vaz geç ti. Ri sâ le-i Nur gi bi bir e se ri hem ül ke mi ze, hem Ýs lâm â le mi ne, hem de in san lýk dün ya sý na he di ye et ti. Pe ki, ka çý mýz bu e ser le ri o ku yup ib ret a - lý yo ruz? Bu de ðer li i lim a da mý na sýl öl dü? Kab ri ni bi le ye rin de bý rak ma dý lar. Sað lý - ðýn da kor kan lar, ö lü mün de bi le ra hat ver - me di ler. Ge ri ye ne ler bý rak tý? Ýn ce len me si ve o kun ma sý ge re ken bir ha yat se rü ve ni de ðil mi dir? Yi ne Müs lim, gay ri müs lim, Ya hu di, hat - ta a te ist le rin bi le bir kýs mý nýn gön lün de taht ku ran Mev lâ nâ Haz ret le ri Af ga nis tan dað la rýn dan Kon ya ya ne den gel di? Ni ye gel di? Na sýl ya þa dý ve öl dü? Bu gün bin ler - ce in san Kon ya ya ge lip tür be si ni zi ya ret e - di yor. Bu in san lar ne den ge li yor lar? Ge - len ler ne ler bu lu yor lar? Ar ka sýn da ne ler bý rak tý? Ý ran çöl le rin den kal kýp Kon ya ya ge lip Mev lâ nâ yý zi ya ret e den Þems-i Teb ri zî ne - den bun ca zah met le ri gö ze a lýp Mev lâ nâ yý bað rý na bas tý? Tap tuk Em re der gâ hýn da, yan mak i çin o dun, se rin le mek i çin yýl lar ca su ta þý yýp Yu nus Em re ol mak ve o nu an la mak bi zim de gö re vi miz de ðil mi dir? Ye men çöl le rin de de ve ço ban lý ðý ya pýp, Pey gam berimizin (asm) sev gi si i le ya nýp tu tu þan, an ne sev gi si ni bý ra kýp gör me ye gi de me yen, ar dýn dan Re sû lul lah ýn (asm) hýr ka sý na ka vu þan Vey sel Ka ra nî Haz ret le - ri ni ta ný yýp an la ma mýz ge rek mez mi? Hep si hak ve ha ki kat â þýk la rýy dý lar. Ha - yat la rý sa de ve ga rip ol ma sý na rað men bu - gün mil yon la rýn gön lün de taht kur du lar. Bir lok ma ek me ðe, bir bar dak su ya ka na at ge ti re rek ik ti sat ve be re ket le ya þa dý lar. Biz i se bol luk i çin de is raf der ya sý na düþ mü þüz. Bu i sim le re siz ler en az yüz ler ce si ni ek - ler si niz. Bun la rýn or tak yön le ri hep ay ný... Ken di le ri i çin hiç ya þa ma dý lar. Ge le cek ku þak lar i çin ken di ha yat la rý ný yok say dý - lar. Her tür lü sý kýn tý la ra gö ðüs ger di ler. Has ta lýk la ra, mu sî bet le re Rý za ma ka mýn - da sa býr gös ter di ler. Bu gün ha yat la rý ný se ve rek, göz ya þý dö ke - rek, sa mi mi ya ne o ku du ðu muz bu þah si - yet le rin ha yat hi kâ ye le rin den a la cak çok ör nek le ri miz var dýr. Hz. Mu ham med (a.s.m.) bu gün sað ol sa da e vi mi zi zi ya ret et me ye ça lýþ sa ka çý mýz o - nu ha ne le ri mi ze mi sa fir e de bi lir dik? Ha ya tý - ný ço cuk la rý mý za öð re te bi li yor mu yuz? Hz. Â dem den (as) bu ya na ge len pey gam ber ler ve o nun va ris le ri nin ha yat la rý hâ lâ en faz la o ku nan, il gi ve a lâ ka gö ren þah si yet ler dir. Ne mut lu biz le re ki; son di ne, Son Pey - gam ber e (asm) ta bi yiz. Ýs te ye rek ol ma dý ki? Rab bim lüt fet ti. Biz de üm met ol duk. Siz siz o lun, bu de ðer le rin kýy me ti ni bi lin. Ýn sa noð lu e lin de ki kýy met le rin de ðe ri ni an cak kay be din ce an lar. O za man da iþ iþ - ten geç miþ o lur.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 6 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý E ði ti min he de fi, i yi in san ye tiþ tir mek ol ma lý YENÝ ASYA MERSÝN TEMSÝLCÝLÝÐÝ'NÝN ORGANÝZE ETTÝÐÝ SEMÝNERDE KONUÞAN MADDE BAÐIMLILIÐI UZMANI HAYRETTÝN ÖZDEL, "VÝCDANIN ZÝYASI DÝN ÝLÝMLERÝ, AKLIN NURU FEN ÝLÝMLERÝDÝR. ÝKÝSÝNÝN ÝMTÝZACIYLA HAKÝKAT TECELLÝ EDER" TESBÝTÝNÝ HATIRLATTI. MAD DE ba ðým lý lý ðý i le mü ca de le uz ma ný Hay ret tin Öz del, Mer sin Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si öð ren ci le ri ne Öz gü ven, u mut, mo ti vas yon ve i le ti þim ko nu lu se mi ner ver di. Ak de niz Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si top lan tý sa lo nun da ki se mi ner de, in sa nýn çok mü kem mel bir var lýk ol du ðu na dik kat çe ken Öz del, þun la rý söy le di: E ði tim ku rum la rý mý zýn te mel va zi fe si i yi bir in san ye tiþ tir mek tir. Ma a le sef þim di ki e ði tim sis te mi miz bu na ce vap ve re me mek te dir. Bu nok ta da en i de al e ði tim mo de li ni as rý mý zýn bü yük â li mi Üs tad Be di üz za - Hay ret tin Öz del man Haz ret le ri Vic da nýn zi ya sý din i lim le ri, ak lýn nu ru fen i lim le ri dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel li e der. Ay rýl dýk la rý va kit bi rin de hi le ve þüp he, ö bü rün de ta as sup mey da na ge lir söz le riy le ö zet le di. Ýl giy le ta kip e di len ve si ne viz yon gös te ri si eþ li ðin de ya pý lan se mi ner son ra sý dü þün ce le ri ni di le ge ti ren o kul yö ne ti ci le ri ve öð ren ci ler, bu or ga ni ze i çin mem nu ni yet le ri ni be lirt ti ler. Ye ni As ya Mer sin Tem sil ci li ði a dý na Bas ri Öz de mir, Ah met De mir döð mez ve Ýh san Yýl dý rým da se mi ner de ha zýr bu lun du. Bas ri Öz de mir, Tem sil ci li ði miz hem bü ro i çin de ki sa lo nu muz da hem va kýf bi na mýz da, hem de dýþ sa lon lar da ve çe þit li ku rum lar da çok ve rim li se ri se mi ner le re im za at mýþ týr. Ýn þa al lah bu gü zel hiz met le ri ne de vam e de cek tir de di. Mer sin /Ye ni As ya Rek tör ler is ti þa re i çin Bur sa da bu luþ tu AYNI ka rar na me i le ku ru lan ve Tür ki ye nin en genç ü ni ver si te le ri ol ma ö zel li ði ni ta þý yan 7 ü ni ver si te i le Türk-Al man Ü ni ver si te si rek tör le ri Bur sa da Bur sa Tek nik Ü ni ver si te si nin (BTÜ) ev sa hip li ðin de bir a ra ya ge le rek, ku ru luþ sü reç le rin de ge li nen a þa ma lar ko nu sun da is ti þa re de bu lun du lar. A ra la rýn da Bur sa nýn i - kin ci dev let ü ni ver si te si ol ma ö zel li ði ni ta þý yan BTÜ nün de bu lun du ðu Tür ki ye nin en genç 8 ü ni ver si te si - nin rek tör le ri Bur sa da bir a ra ya ge le rek, ku ru luþ la rýn da ki sü reç le ri de ðer len dir di ler. Yýl dý rým Be ya zýt Ü ni - ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Me tin Do ðan, Er zu rum Tek nik Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu am mer Yay la lý, Türk-Al man Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Zi ya Þa nal, Kon ya Nec met tin Er ba kan Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu zaf fer Þe ker, Ýs tan bul Me de ni yet Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ha mit O kur, Ýz mir Kâ tip Çe le bi Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ga lip Akhan, Ab dul lah Gül Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Ýr fan A lan ve Bur sa Tek nik Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. A li Sür men in ha zýr bu lun du ðu top lan tý da, rek tör ler ü ni ver - si te le ri hak kýn da bri fing ver di ler. Ev sa hi bi o lan BTÜ Rek tö rü Prof. Dr. A li Sür men, ka tý lým la rýn dan do la yý rek tör le re te þek kür e der ken, ger çek leþ ti ri le cek di ðer top lan tý la rýn da son ra sýn da ha zýr la na cak bir so nuç bil - dir ge si nin Yük se köð re nim Ku ru lu na (YÖK) su nu la ca ðý ný i fa de et ti. BUR SA / HÜSEYÝN HÝÇDURMAZ KUPON: 4 U lu kýþ la da tren ka za sý: 15 ya ra lý nu LU KIÞ LA DA mey da na ge - len tren ka za sýn da 15 ki þi ya ra - lan dý. Dev let De mir yol la rý Ýþ let - me si Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, dün sa at sý ra la rýn da A ri fi ye- A da na se fe ri ni ya pan se - fer sa yý lý Ýç A na do lu Ma vi tre ni - ne U lu kýþ la Gar da du rur ken, Bo ðaz köp rü-mer sin se fe ri ni ya - pan sa yý lý yük tre ni ar ka - dan çarp tý. Ya ra lý lar U lu kýþ la ve Nið de Dev let Has ta ne le ri ne kal - dý rýl dý. Nið de Va li si A lim Ba rut, Dev let Has ta ne si'nde ki ya ra lý la rý zi ya ret e de rek, ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý hak kýn da has ta ne yet ki li le rin den bil gi al dý. A çýk la - ma da, o lay son ra sý Ge nel Mü - dür lük te kriz mer ke zi o luþ tu - rul du ðu ve bir e ki bin o lay ye ri - ne in ti kal et ti ði be lir til di. Ýlk be - lir le me le re gö re yük tre ni nin U - lu kýþ la ya gi riþ te, em re rað men du ruþ yap ma ma sý ve ken di si ne a çýk ol ma yan ma kas tan ge çe - rek yol cu tre ni ne ar ka dan çarp - ma sý so nu cu mey da na gel di ði bil di ril di. Nið de / a a Lo ko mo tif o to mo bi le çarp tý ntavþanli DA lo ko mo ti fin çarp tý ðý o to mo bi lin þa ram po le yu var lan ma sý so nu cu 3 ki þi ya ra - lan dý. Tunç bi lek bel de si ne se yir ha lin de ki Ra gýp Öz de mir i da re - sin de ki lo ko mo tif, Tav þan lý-ba lý - ke sir ka ra yo lu nun 4. ki lo met re - sin de, Ö mer bey Ma hal le si ya kýn - la rýn da ki kon trol süz hem ze min ge çit te, Ýb ra him A rýk ýn (24) kul - lan dý ðý 43 UY 285 plâ ka lý o to mo - bi le çarp tý. Þa ram po le yu var la - nan o to mo bi lin sü rü cü sü Ýb ra - him A rýk i le Mus ta fa Ay vaz (31) ve Ha san Ya vuz (27) ya ra lan dý. Ka za ye rin de ki mü da ha le nin ar - dýn dan 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Doç. Dr. Mus ta fa Ka lem li Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la - rýn ha ya tî teh li ke si bu lun ma dý ðý bil di ril di. Kü tah ya / a a ir ti ni as ya.com.tr BÇG ve ö te si Bir ve ký sa ca BÇG o la rak a ný lan Ba tý 28Þu bat so ruþ tur ma sý nýn ilk dal ga sý Çe vik Ça lýþ ma Gru bu ü ze rin den yü rü yor. Bi lin di ði gi bi, BÇG 28 Þu bat sü re cin de ir ti caî fa a li yet le ri ta kip i çin Ge nel kur may ka rar gâ hýn da o luþ tu ru lan bi ri min a dýy dý. Son ra Baþ ba kan lýk Ta kip Ku ru lu a dýy la si vil ver si yo nu ku rul du. Re fah yol un çe kil mek zo run da bý ra kýl ma sýn dan son ra Me sut Yýl maz ýn baþ ba kan lý ðýn da iþ ba þý yap tý rý lan A na sol-d hü kü me ti dö ne min de. Bü tün va li lik ler de þu be le ri bu lu nan bu ku ru lun gö re vi, dev let te ki mür te ci le rin ta ki biy di. Ve bu ku ru lun iþ le yi þin de za man za man çok tra ji ko mik o lay lar ya þan dý. Ki þi sel hu sû met ler i de o lo jik renk le re bü rün dü rü le rek, sý ký A ta türk çü lü ðün den kim se nin kuþ ku duy ma ya ca ðý ki þi ler da hi ir ti ca i le suç la nýp ku ru la þi kâ yet e dil di. Za man i çin de bu ha va tav sa dý, a ma bü rok ra si ve dev le tin iþ le yi þin de cid dî tah ri ba ta yol aç tý. Der ken, fark lý i sim ler ve ri len al ter na tif li dar be plan la rý nýn gün de me ge ti ril di ði 2003 yý lýn da BÇG nin de tek rar ha re ke te ge çi ril di ði söy len di. 28 Þu bat ta ki ilk ku ru lu þun da ol du ðu gi bi yi ne Org. Çe tin Do ðan ýn kon trol ve i ni si ya tifin de. Son so ruþ tur ma da sa nýk la rýn sav cý la ra ver di ði i fa de ler den yo la çý ký la rak ya yýn la nan ha ber ler de BÇG nin bir nu ma ra sý, 28 Þu bat dö ne min de Ge nel kur may 2. Baþ ka ný o lan Çe vik Bir, i ki nu ma ra Çe tin Do ðan o la rak i fa de e di li yor. Do ðan ýn, O dö nem de ba na BÇG baþ kan lý ðý ve ril di. Gö re vim, di ni si ya se te a let e den le re kar þý bil gi top la mak tý söz le ri (Sa bah, ) bu nu di le ge ti ri yor. Ta bi î, di ni si ya se te a let e den le rin ta ki bi di ye çý ký lan yo lun ne re le re var dý ðý ný, sü re cin i le ri ki saf ha la rýn da gö rüp ya þa dýk. Al man ya ve Fran sa nýn as ker sa yý sý 250 bin ka dar. Biz dey se 800 bi ne u la þan lü zum suz bir ka la ba lýk var. Or du ev le ri ve sos yal te sis ler de ça lý þan as ker sa yý sý 60 bi ni geç ti ki, bu or ta hal li bir ül ke nin or du su ka dar. Ne ge re ði var? Pro fes yo nel or du ya geç me miz þart di yen bir ge ne ral ar ka da þý na, Çe tin Do ðan ýn ver di ði söy le nen ce vap bu bað lam da son de re ce dik kat çe ki ciy di: Ol maz öy le þey! Her er ke ðin bu tez gâh tan ge çe rek bi zi ta ný ma sý lâ zým. Ýl çe le re ka dar as ke rin ya yýl ma sý da, iç teh dit le re kar þý hal ký kon trol et me stra te ji mi zin ge re ði dir. (Do ðan ýn e mir e ri ol du ðu nu ifade e den ki þi nin med ya ya yaz dý ðý mek tup tan ak ta ran Em re A köz, Sa bah, ) Yi ne Do ðan ýn Mil lî Gü ven lik der si de net le me le ri de vam e de cek. Tür ba nýn ve ir ti ca nýn me sa fe ka zan ma sý na i zin ver me ye ce ðiz sö zü de hal ký kon trol sap lan tý sý nýn di ðer bir ör ne ði. De mek ki a sýl me se le, her ha lü kâr da top lu mu zap tu rapt al týn da tut mak. Di ni si ya se te a let et mek le suç la nan la rýn ta ki bi de, ü ni ter ya pý ya teh dit o la rak gö rü len bö lü cü lük le mü ca de le de bir yer den son ra bu nun ba ha ne ve ge rek çe le ri... Do ðan dan bir baþ ka il ginç a nek dot da ha: Bal yoz dâ vâ sýn da ki i fa de le rin de 2002 de ki si ya sî or ta mý an la týr ken, or ta sa ðýn çök tü ðü nü, or ta sol i çin i se ya ban cý la rýn Çok þef var, ça lý þan a dam yok sö zü nün ge çer li ol du ðu nu söy le miþ ve AKP nin ik ti da ra gel me si ni bir þans o la rak gör dük i fa de si ni kul la na rak Bun lar ik ti da ra ge lir gel mez he men ih ti lâl ya pa bi lir mi yiz? di ye sor muþ tu Çe tin Do ðan (Ak þam, ). Ben zer bir me sa jý, ay ný dâ vâ da ta nýk o la rak i fa de ve ren Org. Be kir Kal yon cu da ver miþ ti... Çe vik Bir in, sa vun ma la rýn da o za man yap týk la rý ný MGK ka rar la rý na da yan dýr dý ðý ný gör dük. BÇG yi ku rup yö net mek le ö vü nen ve E MAS - YA nýn en ha ra ret li sa vu nu cu la rýn dan bi ri o lan Çe tin Do ðan da, Bal yoz pla ný ný sa vu nur ken Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si nin ge re ði ni yap týk de miþ ti. De mek MGK, BÇG, E MAS YA ve MGSB... Bun la rýn hep si ay ný bü tü nün par ça la rý. Ve hep si nin te me lin de de 82 A na ya sa sý var. O nun i çin, bil has sa 12 Ey lül, 28 Þu bat, Er ge ne kon, Bal yoz... so ruþ tur ma ve dâ vâ la rý sü rer ken, bu a na ya sa nýn mut la ka ye ni len me si þart. Söz ko nu su dâ vâ lar dan doð ru ve sað lýk lý so nuç lar çýk ma sý i çin de bu mut lak bir zo run lu luk.

4 4 Y a li ok li ok tay.net Ýbni Sina ve müzik... Ýb ni Si na. Ba tý lý la rýn A vi sen na Do ðu nun E bûl A li Si na, E bû A li Hü se yin bin Ab dul lah bin Si na, Þey he r-re is gi bi i sim ler le bil di ði, ta ný dý ðý bü yük â lim. Bir ço ðu muz Ýb ni Si na yý týp, ma te ma tik, fen ve fel se fe a la nýn da ki hak lý þöh re ti i le ta ný rýz. An cak ben bu ya zý da mü zik le il gi si ne ve mü zik hak kýn da ki dü þün ce le ri ne ký sa ca da ol sa yer ver me ye ça lý þa ca ðým. Türk Mû sý kî si ta ri hin de i kin ci bü yük i sim o lan Fa ra bi nin ö lü mün den o tuz yýl son ra, Sa ma nî Dev le ti nin hiz me tin de ça lý þýp, kâ tip lik ve ma li ye ci lik ya pan ba ba sý nýn bu lun du ðu Bu ha ra da 980 yý lýn da doð muþ tur. On ya þýn da hâ fýz ol muþ 18 ya þýn da i ken ça ðý nýn bü tün i lim dal la rý i le il gi len miþ, pek ço ðu nu öð ren miþ ti. Ge o met ri ve man týk bil gi si ni i ler let ti. Es ki Yu nan fi lo zof la rý nýn Do ðu dil le ri ne çev ri len e ser le ri ni o ku du. Di ðer yan dan da di nî bil gi le ri ni art týr ma ya ça lýþ mýþ týr. Sarf, Na hiv, Fý kýh in ce le me le ri yap mýþ týr. On al tý ya þýn da he kim li ðe baþ la mýþ týr. Ýlk genç lik yýl la rýn da Fa ra bî yi o ku muþ, bu sa ye de A ris to yu ta ný mýþ týr. Za ma ný nýn bü yük bö lü mü nü Bu ha ra da sey yar ki - B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Yol cu luk ta ve as ker lik te kul la ný lan, boy na ve ya be le a sý lý o la rak ta þý nan, ge - 1 nel lik le a ba, de ri ve ya me tal den ya pýl mýþ su ka bý. - Ý ri de lik li kal - 2 bur. 2. Tes pih le rin baþ ta ra fý na ge çi ri len u zun ca par ça. - Kar ta - 3 ca lý ün lü ko mu tan. 3. Ken din den ha ber siz, ga fil. - Vi da da a - 4 þýn ma. 4. Bü yük, u lu. - Ký sa de niz ci ký lý cý. - Sat ranç ta L þe kil li 5 ha re ket ka bi li ye ti o lan taþ. 5. Yu var lak, dö ne rek ha re ket e de - 6 bi len bo ya cý fýr ça sý. - A kýl lý ca, a kýl do lu. 6. (Ter si) Ye miþ top - 7 la ma za ma ný. - Me ra bit ki si. 7. Ký na ma, a yýp la ma. -Su ri ye'nin 8 baþ þehri. 8. Za ma nýn en ký sa bi ri mi. - Bir ek sen çev re sin de dö - 9 ne bi le cek bi çim de çap raz ek lem len miþ, bir bi ri ne ba kan 10 yüz le ri kes kin i ki çe lik la ma dan o luþ muþ, a ra sý na yer leþ ti ri len her han gi bir þe yi kes me ye ya ra yan a raç. - Ca hi li ye dö ne mi A rap la rý nýn bir bü yük pu tu. 9. U zak lýk i fa de e der bir ni da. - Ger çek, re el. - I þýk, pa rýl tý. 10. Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ lu ðu be lir tir i fa de. - Top ra ðýn sü rül me ký va mý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Ü ze rin de e zan o ku nan ku le. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. 2. A ta bi nen ba yan. - Bir kýþ mey ve si. 3. Bir me kân da ya pý lan de ði þik lik. 4. Es ki den kul la ný lan bir baþ lýk. - Ger çek leþ me si za ma na bað lý is tek. 5. Ev cil ge yik. - Gö rü nü þe gö re o la ca ðý sa ný lan, muh te mel. 6. En ge be li yer ler den ge lip ge çen le rin a yak iz le rin den o lu þan, te ker lek li a raç iþ le me yen dar yol, çý ðýr. 7. Bir ta kým þey le rin yer den yük sek çe dur ma sý ný sað la yan da yak, des tek ve ya bun lar dan her bi ri. - ABD U zay A raþ týr mala rý Mer ke zi nin ký sa sý. 8. Dü ðün de ký zýn an ne si ne ve ri len el bi se lik ku maþ. 9. Re sul-ü Kib ri ya E fen di miz'in (asm) mü ez zi ni. - Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 10. Ki mi yö re le ri miz de ab la ye ri ne kul la ný lan ke li me. - Hak ve hu ku ka uy gun luk, hak ký gö zet me. 11. Baþ lý ca pet rol böl ge miz. - Be bek yi ye ce ði. 12. De ri sin de a la lýk lar bu lu nan kim se. - Ýþ le ne cek bir nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du ru mu. 1 tap sa tý cý la rý nýn a ra sýn da ge çir miþ ti. Yir mi ya þýn da i ken bir þeh za de nin, dok tor la rýn ça re bu la ma dý ðý has ta lý ðý ný i yi e din ce Bu ha ra Sa ra yý nýn Nuh bin Man sur Ki tap lý ðý nda ra hat ça ça lýþ ma sý na i zin ve ri lir. Ho ra san ve Har zem e ge çe rek a raþ týr ma la rý ný bu ra da sür dü rür ken bu sý ra lar da a dý ge çen ki tap lýk yan mýþ, Ýb ni Si na nýn yak tý ðý i le ri sü rü le rek hak sýz ye re suç lan mýþ tý. Týp Ka nu nu nu yaz dý. Har zem de El Bi rû nî o na de ðer ver di; ya ný na a la rak bir lik te ça lýþ tý lar. Git tik çe ü nü ar tan bu de ðer li i lim a da mý ný çev re si kýs kan dý; hat tâ bir sü re ta ki ba ta uð ra dý. Böy le ce Har zem den de ay rý la rak Ha me dan a gel di. Týb bî a raþ týr ma la rý sü rer ken, ya þa dý ðý çað da es ki Yu nan ýn, A na do lu ve Ýlk Çað fi lo zof la rý nýn e ser le ri ni in ce li yor du. Or ta Çað Av ru pa sý en ka ran lýk dö ne mi ni ya þar ken Ýb ni Si na nýn e ser le ri de En dü lüs Me de ni ye ti a ra cý lý ðý i le Av ru pa da ta nýn mýþ yýl lar ca, ö zel lik le Týp Ka nu nu al tý yüz yýl ü ni ver si te ler de o ku tu la rak týb býn Pîr i sa yýl mýþ týr. Ga za lî i le Fa ra bî a ra sýn da bir köp rü ol muþ, Ga za lî, Fa ra bî yi Ýb ni Si na dan öð ren miþ tir. Ýb ni Si na nýn mû sý kî hak kýn da ki gö rüþ le ri ne ge lin ce; mu sý kî yi bir i lim, ay ný za man da sa nat ve kül tür da lý sa yar. O da Fa ra bî gi bi El-Kin dî nin e ser le rin den ya rar lan mýþ týr. Mû sý kî i le As tro lo ji a ra sýn da bir i liþ ki yi ka bul et mez. Fa ra bî nin ge liþ tir di ði bi lim sel te me le o tu ran mû sý kî, o nun Ce vâ mi l-ýl mi l-mû sý kî a dýn da ki e se ri i le ça ðý nýn en yük sek nok ta sý na u laþ mýþ týr. Ýb ni Si na mû sý kî il mi ni i ki ye a yý ra rak in ce ler. E ser le ri nin bi rin ci bö lü mün de nað me le rin u yum ve u yum suz lu ðu nu a çýk la dýk tan son ra mû sý kî nin ko nu su nað me ler dir der. Ý kin ci bö lüm de u sûl ler den söz e de rek bun la rýn nað me ler le i liþ ki si ü ze rin de du rur. Ses le rin tiz li ði ni ve pest li ði ni Fa ra bî nin gö rüþ le ri a çý sýn dan a çýk lar. Yu ka rý da a dý ge çen e se ri nin bir bö lü mü i le Ki ta bü þ-þi fâ nýn Ri ya zî i lim ler bö lü mü nün XI I. fas lý ný mû si kî ye a yýr mýþ týr. So nun cu su nun mû sý kî bö lü mü Ba ron d Er lan ger ta ra fýn dan A rap Mû sý kî si baþ lý ðý al týn da Fran sýz ca ya çev ril miþ tir. Ki ta bü n- Ne cat (Kur tu luþ Ki ta bý) i le Dâ niþ nâ me de de mû sý kî i le il gi li bö lüm ler var dýr. Bun lar dan Kur tu luþ Ki ta bý Al man ca o la rak ya yýn lan mýþ týr. Mû sý kî yi ma te ma tik ve fi zik öl çü le ri i çin de in ce le di ðin den, us ta sý gi bi Pi ta go ras ýn gö rüþ le ri ni be nim se miþ, fa kat o nun ka dar de rin le me si ne in me miþ, mû sý kî nin a me lî yö nü i le uð raþ ma mýþ týr. Ýb ni Si na; 1037 yý lýn da yüz el li den faz la e ser bý ra ka rak el li ye di ya þýn da He me dan da ve fat et miþ tir Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T E L E F E R Ý K O F Ý P E K A A S L A N F O T O S E N T E Z Þ A P L MTA Ý K A N E O T A K M A R A O J E B O L E R O T A N Ý R I Z A A N A B A L D E M M S E Y E M A E S E L A M A S A N L Ý S A N A KÜLTÜR SANAT Said Nursî, ca zi p tek lif le ri e li nin ter siy le it meyi bildi GA ZE TE MÝZ YA ZA RI SE BA HAT TÝN YA ÞAR, ÜS TAD SA ÝD NUR SÎ HAZ RET LE RÝ, M. KE MAL ÝN CA ZÝ B TEK LÝF LE RÝ NÝ E LÝ NÝN TER SÝY LE Ý TÝP, Ý MAN VE KUR ÂN TA LE BE LE RÝ NÝN E ÐÝ TÝ MÝ NE DE VAM ET TÝ DE DÝ. MERSÝN HÜSEYÝN KÜÇÜKOÐLU MERSÝN Ye ni As ya Tem sil ci li ði sa lo nun da Po zi tif Genç lik ko nu lu bir kon fe rans ger çek leþ ti ril di. Ko nuþ ma cý o la rak, ga ze te mi zin ya za rý ve Har ran Ü ni ver si te si öð re tim gö rev li si o lan Se ba hat tin Ya þar ka týl dý. Po zi tif genç li ðin na sýl ol ma sý ge rek ti ði hu su sun da ö nem li a çýk la ma lar da bu lu na rak ko nuþ ma sý na baþ la yan Ya þar, Siz ken di ni ze de ðer ver di ði niz öl çü de de ðer li si niz. Müs lü ma nýn a lýþ kan lýk la rý nýn bi raz fark lý ol ma sý lâ zým. Her kes gi bi ya þar sak, her kes gi bi o lu ruz. Fark lý bir a dým at maz sak fark lý bir nok ta ya gi de me yiz. Her kes ten fark lý bir prog ram yap ma lý yýz de di. Ya þar, Ko lu nu zu o ku du ðu nuz ki tap ka dar kal dý rýr sý nýz di ye rek ki tap o ku ma nýn, ya lan söy le me me nin, ka li te li na maz kýl ma nýn, sý kýn tý lý ol ma ma nýn po zi tif genç lik te ol ma sý ge re ken fark lý lýk lar. Ben i na ný yo rum ki; ge le ce ði siz ler be lir le ye cek ve siz ler þe kil len di re cek si niz i fa de le ri ni kul lan dý. MU HA TA BI NI ZA SÖY LE DÝ ÐÝ NÝZ CÜM LE LER O NUN ÖY LE OL MA ÝH TÝ MA LÝ NÝ ART TI RIR A me ri ka da E ði tim Prog ram la rý ya pan bir grup var, on lar bu ko nu da þöy le di yor lar: Kar þý nýz da ki in sa na söy le miþ ol du ðu nuz ES KA DER 2011 Ö dül le ri sa hip le ri ni bu lu yor EDEBÝYAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA DER) 2011 Ö dül le ri sa hip le ri ni bu lu yor. Cu mar te si gü nü sa at da Fa tih Va tan Cad de si nde ki A li E mi ri Kül tür Mer ke zi nde ki bü yük sa lon da ger çek le þe cek. ES KA DER Ö dül le ri ni Ka za nan la rýn E ser le ri i le ES KA DER Fa a li yet le ri i ki ser gi ha lin de zi ya ret çi le re su nu la cak. Da ha son ra tö ren sa lo nu na ge çi le cek. Prog ra mýn ba þýn da, ES KA DER fa a li yet le ri ve bu gü ne ka dar ya pý lan ö dül tö ren le ri hak kýn da bir si ne viz yon gös te ri mi ger çek le þe cek. Ha run Yön dem in su nu cu o la ca ðý prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri Yar dým ya pa cak. Da ha son ra ö dül da ðý tým tö re ni ne ge çi le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Di yar ba kýr sur la rý nýn söy le dik le ri sem poz yum la e le a lý na cak CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül ün hi ma ye sin de U lus la ra ra sý Di yar ba kýr Sur la rý Sem poz yu mu dü zen le ne cek. Di yar ba kýr Va li li ði, Tu rizm Ba kan lý ðý, Kal kýn ma Ba kan lý ðý, Bü yük þe hir Be le di ye si, Dic le Ü ni ver si te si, Ka ra ca dað Kal kýn ma A jan sý nýn des te ði i le dü zen le ne cek U lus la ra ra sý Di yar ba kýr Sur la rý Sem poz yu mu Ni san ta rih le rin de Dic le Ü ni ver si te si Kon gre Mer ke zi nde ya pý la cak. Sem poz yu mun a çý lýþ ko nuþ ma la rý ný ÇE KÜL Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. Me tin Sö zen, Dic le Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ay þe gül Ja le Sa raç, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Os man Bay de mir ve Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak ya pa cak. Di yar ba kýr / ci han Sebahattin Yaþar, Mersin de Po zi tif Genç lik ko nu lu konferansta konuþtu. cüm le ler o nun öy le ol ma sý ih ti ma li ni art tý rýr. Biz bi ri si ne; ya lan cý, ap tal, sa lak, be ce rik siz de di ði miz za man, ne yap týk bi li yor mu su nuz? O söy le dik le ri mi zin, o in san da ol ma ih ti ma li ni art týr mýþ ol duk þek lin de ko nu þan Ya þar: Fur kan, Ah met, Meh met si zi teb rik e di yo rum, siz ger çek ten kah ra man sý nýz, si zi Üs tad Sa id Nur sî al kýþ lý yor, bi li yor mu su nuz? di ye rek on la rý kut la ma lar la, yük le me ler le tal tif et ti ði miz ve il gi len di ði miz öl çü de on la rý ka za na bi li riz. Pey gam ber E fen di miz den (asm), hiç bir gün hiçbir in sa ný ya ra la yý cý, a zar la yý cý hiç bir söz i þi til me di ðin den bah se den Ya þar, E nes bin Ma lik in ço cuk luk yýl la rýn da, Re su lul lah (asm) i le be ra ber ge çir dik le ri on yý lý an la týr ken be ni hiç bir gün a zar la ma dý de ðer len dir me si ni di le ge tir di. Pey gam ber E fen di miz in (asm) Bir e li me a yý, bir e li me gü ne þi ver se niz bu ha ki kat dâ vâ sýn dan vaz ge çe mem de di ði ni ve Pey gam be rimizi (asm) ör nek a la rak ya þa mýþ o lan Üs tad Sa id Nur sî Haz ret le ri nin de, M. Ke mal in ca zi be dar tek lif le ri ni e li nin ter siy le i tip, i man ve Kur ân ta le be le ri nin e ði ti mi ne de vam et me si ni ib ret o la rak an la tan Ya þar, Bu sa ye de mil yon la rý bu lan Ri sâ lei Nur Ta le be si ye tiþ ti. Dün ya nýn her ta ra fýn da, her ül ke sin de, her þeh rin de Ri sâ le-i Nur la r o ku nu yor de di. Vey sel Ka ra nî Kül li ye sinde Kut lu Do ðum Vey sel Ka ra ni Kül li ye si nde düzenlenen programa yurt i çi ve yurt dý þýn dan mev lit han, ha fýz ve bi lim a dam la rý ka týl dý. FOTOÐRAF:AA SÝÝRT ÝN Vey sel Ka ra ni bel de sin de Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li ye ti dü zen len di. Si irt Va li li ði ve TRT nin iþ bir li ðiy le Vey sel Ka ra ni Kül li ye si nde dü zen le nen fa a li ye te, yurt i çi ve yurt dý þýn dan mev lit han, ha fýz ve bi lim a dam la rý ka týl dý. An ne sev gi si nin sem bo lü o lan ve Hz. Mu ham med e (asm) sev gi siy le bi li nen ve Hz. Pey gam ber in (asm) Hýr ka-i Þe rif i ken di si ne he di ye et ti ði Vey sel Ka ra ni, TRT ta ra fýn dan dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li ye tin de ya de dil di. Si irt / a a Mu sab bin U meyr in ha ya tý sah ne ye ta þýn dý KUTLU Do ðum Haf ta sý nda Kah ra man ma raþ ta bir ilk ya þan dý. Din gö rev li le ri Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek Kül tür Mer ke zi nde, Mu sab bin U meyr in ha ya tý ný an la tan bir ti yat ro gös te ri si sun du. Kah ra man ma raþ Kut lu Do ðum Plat for mu ta ra fýn dan or ga ni ze e di len, se nar yo su nu Kah ra man ma raþ Süt çü Ý mam Ü ni ver si te si (KSÜ) Ý la hi yat Fa kül te si De kan Yar dým cý sý Yrd. Doç. Dr. Þa ban Öz ün yaz dý ðý ti yat ro iz le yi ci le re duy gu do lu an lar ya þat tý. Ý mam ha tip ler per for mans la rýy la iz le yi ci ler den bü yük al kýþ al dý. Ý mam lar dan o lu þan ti yat ro nun halk tan bü yük be ðe ni top la dý ðý ný söy le yen Kah ra ma na ma raþ Müf tü sü ES KÝ ÞE HÝR O dun pa za rý Be le di ye si ta ra fýn dan ku ru lan Üf le me Sý cak Cam A töl ye si ca ma ye ni bir ba kýþ a çý sý ge tir di. Ney eþ li ðin de ca ma þe kil ve ren us ta lar, Av ru pa lý öð ren ci le rin den tam not al dý. Es ki þe hir de ye ni bir en düs tri nin doð ma sý na fýr sat sað la yan O dun pa za rý Be le di ye si, kur du ðu cam a töl ye si i le yo ðun el e me ði ge rek ti ren sa na týn u nu tul ma sý ný en gel li yor. Üf le me Sý cak Cam A töl ye si, her gün on lar ca ko nu ða bir bi rin den et ki le yi ci gös te ri ler su nu yor. Bu ça lýþ ma lar kap sa mýn da A na do lu Ü ni ver si te si ve Os man ga zi Ü ni ver si te - Mu a ham med Gev her, Ta bi ki biz bu nu Tür ki ye ça pýn da da, in ter net si te le ri miz le de hal ký mý za sun ma yý dü þü nü yo ruz. de di. Kah ra man ma raþ / ci han Ney eþliðinde cama þekil veren ustalar, Avrupalý öðrencilerden tam not aldý. FOTOÐRAF: CÝHAN Ney eþliðinde cama þekil verdiler si nde e ði tim gö ren ya ban cý öð ren ci le re et ki le yi ci bir gös te ri sun du. Ney us ta sý nýn ta sav vuf mü zi ði nin en seç kin e ser le rin den o lu þan mi ni kon se ri nin ya nýn da a töl ye us ta la rý da sý cak ca ma üf le ye rek þe kil ver di. Av ru pa lý öð ren ci le rin bü yük il gi i le ta kip et ti ði gös te ri de ca ma þe kil ve ren sa nat çý lar, sa na tý, mu si ki i le bir leþ tir di. Ta ri hi Kur þun lu Kül li ye si nde ger çek le þen gös te ri ye hay ran kal dýk la rý ný be lir ten ya ban cý öð ren ci ler i se be le di ye yet ki li le ri ne cam sa na tý ný öð ren mek i çin baþ vu ru da bu lu na cak la rý ný vur gu la dý. Es ki þe hir / ci han

5 Y ALAEDDÝN ERDOÐAN Vas fý ný tas vir i çin, na çiz di lim yet me di! Ce nâb-ý Hakk ýn, hak kýn da Lev lâ ke lev lâ ke le mâ ha lek tü lef lâk ya ni Sen ol ma say dýn ben â lem le ri ya rat maz dým 1 de di ði gö nül ler sul ta ný, fahr-i ci hân E fen di miz (asm), Mi la dî 20 Ni san 571 de; Ka me rî ay lar dan Re bi ü lev vel a yý nýn on i kin ci ge ce si dün ya yý þe ref len dir di ler. O nun ge li þiy le, â lem, ye ni baþ tan bul du can. O nun dün ya yý teþ rif le ri â nýn da, se ma da ye ni bir yýl dýz par la dý; Kis ra nýn sa ra yýn dan on dört burç ça týr da ya rak yý kýl dý; Kâ be nin i çin de ki put lar baþ a þa ðý dü þe rek bi rer bi rer par ça lan dý; Me cû sî le rin bin se ne den be ri yan mak ta o lan a te þi sön dü; Sâ ve Gö lü bir an da ku ru yu ver di; þar ký ve gar bý ay dýn la tan bir nûr doð du; Se mâ ve Va di si ta þan sel ler al týn da ka lýp, su ya gark ol du; ve ni ha yet, gök kub be den sal kým sal kým yýl dýz lar dö kül dü, o an dün ya yü zü ne. Can lý-can sýz bü tün zer rat ho þâ me dî et ti ler, te man nây la yer le re e ðil di ler. O gel di; nû ru in di â le me, böy le lik le, son ve ril di ma te me. Dün ya þart la rýn ca ök süz, ye tim, yok sul du; a ma o nu Ya ra tan, o nun hâ mî si ol du. Ýn san lý ða ör nek o lan gü zel ah lâ kýy la, i ti ma da þâ yân e min þah si ye tiy le sa ba vet ten, genç lik ten ge çip, ol gun luk ça ðý na er di ðin de  lem le rin Rab bi o nu, hâ tem et ti, gel miþ geç miþ re sûl le rin so nu na. Yük, a ðýr; a ha li, ca hil; i nanç sýz lýk zir ve de Zu lü ma týn ke sa fe ti, o nûr i le de lin di; ge tir di ði hak din i le bu gün le re ge lin di. O na Ha bi bim di ye rek, sev gi si ni iz har e den Mev lâ mýz, i ba dýn dan, mu hib bi ni sev me si ni is te di ve em ret ti: (Re sû lüm!) De ki: E ðer Al lah ý se vi yor sa nýz ba na u yun ki Al lah da si zi sev sin ve gü nah la rý ný zý ba ðýþ la sýn. 2 De mek, Al lah ý (cc) sev me nin yo lu Re sû lü ne mu hab bet ten ge çi yor. O nun bi ze um man gi bi sev gi si nin ya nýn da, bir kat re cik sev gi miz den ne o lur; a zý mý zý çok say ma sý u mu lur. Ýn þa al lah Rab bi miz, ka bul bu yu rur. Üm me ti ne mef tun ol muþ, üm me ti i çin doð muþ bir za tý, üm me ti nin mað fi re tin den baþ ka bir þey dü þün me yen sul ta ný sev me mek hiç müm kün mü? Mu hab bet siz gö nül ler o na na sýl u la þýr? Çün kü o, bir ci het te, se beb-i vü cu du muz; sev gi si ü ze ri ne halk e dil miþ, ru hu muz. Bir gün, Hz. Ö mer (ra) E fen di mi zin (asm) hu zu ru na ge le rek: Ey Al lah ýn Re sû lü! Se ni ca ným dan ha riç her þey den çok se vi yo rum de yin ce, Pey gam be ri miz (asm) Hz. Ö mer e (ra) ba ka rak: Ey Ö mer! Böy le yap mak la i ma nýn ke mâ le er miþ ol ma dý ce va bý ný ver miþ. Ne za man Ö mer (ra) Ey Al lah ýn Re sû lü, se ni a nam dan, ba bam dan, a i lem den, ço luk-ço cu ðum dan, ma lým dan ve ni ha yet ca ným dan da çok se vi yo rum! de yin ce Ha bib-i Zî þân E fen di miz (asm) Hz. Ö mer e dö ne rek: Ýþ te þim di i ma nýn tam o la rak ke mâ le er di ya Ö mer! 3 bu yur muþ. Ba ký nýz! De niz ler ka dar en gin, dün ya lar ka dar zen gin bir gön le ma lik Sul ta nü l-en bi yâ (asm), E nes in (r.a.) ri va yet et ti ði bir ha dis-i þe rif le rin de þu müj de yi ve ri yor: Be ni se ven, Cen net te be nim le be ra ber dir. 4 Me lek le rin, fe lek le rin, ins ü ca nýn sev da lý sý o zâ ta na sýl gö nül ve ril mez, na sýl aþk la se vil mez? O nu sev mek, o na bi at tan ge çer; o nu sev mek, üm met ol mak tan ge çer; o nu se ven, o na sa lâ vat çe ker. Ya za ma dým; þems-i ta ban var lý ðý nýn tas vi ri ne na çiz di lim yet me di. Rab bi miz! Cüm le mi zi sev gi siy le hem-dem et; a hi ret te Ha bi bi ne kom þu et. Bin ler ke re bin ler sa lât, bin ler ke re bin ler se lâm sa na ol sun E fen dim Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Mes ne vî-i Nu ri ye, 38, (el-ac lu ni, Keþ fü l-ha fa, 2: 164). 2- Âl-i Ým rân Sû re si, Kâ dý I yaz, Þi fâ-ý Þe rif Ter cü me ve Þer hi, a g e., 363. Hür gönül sultanýna selâm olsun! Ýnsanýn ilk esareti anne karnýnda baþlar, doðumla sona erer. Ýnsan doðumla birlikte özgürlükle yeteri kadar tanýþmadan yeni esaret tuzaklarý ile karþýlaþýr. Ýhtiyaçlarýný karþýlayamamaktan doðan anne babaya ve öðreticilere olan baðýmlýlýk yeni bir esaret alaný oluþturur. Bu esaret süreci doðru bilgilere ulaþma, iþ edinme, kendisine yeterli olup kendi ayaklarý üzerinde durmaya kadar devam eder. Bu sefer ipek böceðinin koza içerisinde kendini hapsetmesi gibi birçoðumuzu para kazanma hýrsý, egemen olma hýrsý, dünyevî ve uhrevî menfaat hýrsý ve nefsî arzular yeni esaret zincirlerini oluþturarak kendi aðýnda hapseder. Bir biçimde insan ya ördüðü bu kozada kalarak kendisini yok eder, ya da bu tür esaret tuzaklarýna düþmeden veya kozasýndan ayrýlýp uçmasý durumunda bir kelebek gibi özgürlüðüne kavuþur. Ýnsanlarýn büyüklükleri ortaya koyduklarý himmetleriyle eþdeðerdir. Kimi insanlar þahsýna yönelik amaçlarla çalýþýrken, kimisi de insanlarýn faydasýna yönelik amaçlarla hayatýný devam ettirir. Kimisi çalýþýr, karþýlýðýnda hedef edindiði malmülk, þan-þöhret, makam-saltanata ulaþýr. Ulaþtýðý hedefi ile bir þekilde çalýþmanýn karþýlýðýný almýþ olur. Kimisi de çalýþmanýn karþýlýðýnda kendisi için hiçbir maddî ve manevî menfaat beklentisinde bulunmadan çalýþmasýný yapar. Geçmiþten günümüze kadar nice insanlar hayat sahnesinde yer almýþ, kimisi baþarýsýnýn bedelini fazlasýyla almýþ ve nemalanmýþtýr. Kimisi sýrf Allah rýzasý için yaptýðý fedakârlýðý karþýsýnda hiçbir þey beklememiþ, uðradýðý haksýzlýklar karþýsýnda hakkýný helâl etmiþ, kendi hayatýný baþkalarýnýn ebedî hayatlarý için adamýþlardýr. MAKALE 5 Meþrûtiyetin parlak yýldýzlarý (3) Bir baþ ka yýl dýz þah si yet: Mi zan cý Mu rat (Dün den de vam) Mi zan cý Mu rat, I I. meþrûtiyet'in i lan e dil me siy le bir lik te, Ma li ye Da i re sin de ki gö re vin den ay rýl dý. Hiç za man kay bet mek si zin, Mi zan ga ze te si ni ye ni den neþ ret me ye baþ la dý. Ge rek ya zý la rýy la ve ge rek se ga ze te nin ge nel ya yýn po li ti ka sýy la, es ki den ol du ðu gi bi yi ne hür ri ye ti, meþrûtiyeti, a da let ve ka nun ha ki mi ye ti ni sa vun du. Ne var ki, bu de fa es ki sin den çok da ha þid det li bir bas ký i le kar þý kar þý ya gel di. En u fak bir ten kit ya zý sý na da ha ta ham mül gös ter me yen Ýt ti hat çý bað naz lar, Mu rat Be yi teh dit ve yýl dýr ma tak tik le riy le pa si fi ze et me ye ko yul du lar. Öy le ki, Mi zan'da ki ya zý la rýn ya ný sý ra, Mu rat Be yin soh bet ve kon fe rans la rý na da hi si lâh ve þid det yön te miy le mü da ha le et me te þeb bü sün de bu lun du lar. Ni te kim, Þeh za de ba þý Fe rah Ti yat ro sun da ver di ði bir kon fe ran sý sa bo te et mek ve si lâh zo ruy la ko nuþ ma sý na ma ni ol mak i çin ti yat ro sa lo nu na ge len Ýt ti hat çý ko mi ta cý la rýn bu nâ mert çe te þeb bü sü, o ra da bu lu nan Be di üz za man Mol la Sa id'in gay re tiy le bo þa çý kar týl dý. Ger gin li ðin had saf ha ya çýk tý ðý es na da i - ni si ya ti fi e le a lan Be di üz za man, Ýt ti hat çý mi li tan la rýn çý kar dý ðý gü rül tü ve yay ga ra yý din dir mek i çin yük sek çe bir ye re çý kar ve þu me al de söz ler sarf e der: "Bey ler! Ha ti bin sö zü nü kes mek, meþrûtiyet a da bý na uy maz." Þa hit ler an la tý yor Yakýn Tarih Yazýlarý Be di üz za man Haz ret le ri, 1909 Ma yýs'ýn da çý ka rýl mýþ ol du ðu Sý ký yö ne tim Mah ke me sin de, bu ha di se hak kýn da þun la rý söy ler: "Kaç de fa, bü yük iç ti ma'lar da he ye can la rý his set tim. Kork tum ki, a vam ý nâs si ya se te ka rýþ mak la, a sa yi þi ih lâl et sin ler. Türk çe yi ye ni öð re nen köy lü bir ta le be nin li sa ný na ya ký þa cak lâ fýz lar la he ye ca ný tes kin et tim. Be ya zýt'ta ta le be nin iç ti ma ýn da ve A ya sof ya mev li din de ve Fe rah ti yat ro sun da ki he ye ca na ye tiþ - tim. Bir de re ce he ye ca ný tes kin ey le dim. Yok sa bir fýr tý na da ha o la cak tý. Ben ki, be de vî bir a da mým. Me de ni le rin en tri ka la rý ný bil di ðim hal de, iþ le ri ne ka rýþ tým. De mek ci na yet et tim." (Di van ý Harb i Ör fi, Al týn cý Ci na yet.) * * * Bu ha di se nin þa hit le rin den o lan M. Sü ley man Ça pa noð lu i se, o ra da gör dük le ri ni þu söz ler le an la týr: "Mi zan ga ze te si nin sâ hi bi ve baþ ya za rý ta rih çi Mu rat Bey, Þeh za de ba þý'ndaki Fe rah ti yat ro sun da, Ýt ti had ve Te rak kî i da re siy le Ro ma dev le ti nin mu ka ye se si i çin ver di ði 'Ro ma lý la rýn yük sel me ve al çal ma se bep le ri' ad lý kon fe ran sýn da, Ýt ti had ve Te rak ki'ye kar þý gi riþ ti ði ten kid ler se be biy le, sa lo nu dol du ran Ýt ti had çý la rýn gü rül tü çý ka ra rak, ha ka ret ve söv me i le kon fe ran sý ný ya rý da bý rak týr ma la rý ve ken di si nin tek rar kür sü ye çýk tý ðý tak dir de ta ban ca çe ki le rek ma ni' o lu na ca ðý ný bil dir me sin den son ra, din le yi ci ler i ki grup ha lin de bir bi ri ne gir di ler. "Ý tiþ me ve ka kýþ ma la rýn baþ la dý ðý sý ra da, bir den bi re bir yay gi bi fýr la dý ðý kol tu ðun ü ze ri ne çý kan Be di üz za man, gür bir ses i le: 'Ya Ey yü hel Müs li mîn!' di ye sö ze baþ la dý. "Se siy le sa lo na bir an da hâ kim ol duk tan son ra, ko nuþ ma hür ri ye ti ne say gý Mizanca Mehmet Murat Beyin iki kitabý: Mücahade i Milliye ve Tatlý Emeller, Acý Hakikatler gös ter mek lâ zým gel di ði ni, bir ha ti bin sö zü nün ke sil me si nin a yýp ol du ðu nu ve ter bi ye sý nýr la rý nýn dý þý na çýk ma nýn, Meþrûtiyet ve Hür ri ye ti i lân et miþ bir mil let i çin u ta ný la cak bir ha re ket ol du ðu nu, Ýs lâm di ni nin fik re say gý gös ter me yi em ret ti ði ni söy le di. Söz le ri ni â yet le re, ha dis le re is nad et ti re rek ve Ýs lâm ta ri hin den de ör nek ler ve re rek, Haz ret i Mu ham med'in (asm) mü þa ve re le ri ni ve ir þad kâr söz le ri ni ve hi ta be le ri ni þa hid tu ta rak, ter bi ye ve ne za ket da i re sin de da ðýl ma la rý ný tav si ye et ti. "Bu nun ü ze ri ne, bü tün o kül han bey le ri, þir ret ler ve ya yay ga ra cý la rýn süt dök müþ ke di gi bi da ðýl ma sý, hâ lâ ha fý za lar da ya þar." (Ye ni As ya, 3 Tem muz 1973) Özgürlük, baþýboþluk, sorumsuzluk, istediði gibi davranma, baþkalarýnýn hakkýný çiðneme, kendine zarar verme deðil; bilâkis kendini tanýma, büyük amaçlar doðrultusunda hayatýný sürdürme, kendisiyle birlikte baþkalarýna da faydalý olmadýr. Ýnsanýn deðeri hayata olan katma deðeri ile doðru orantýlýdýr. Ayný zamanda özgürlüðü, insanýn gerçek kabiliyetlerinin bilinmesi ve bu kabiliyetleri doðrultusunda eðitilmesi, Yaratýcýnýn yaratýþ gayesine göre hayatýný devam ettirerek olgunluða ulaþma ve özgürlükle kucaklaþmaktýr. Ýdam-ý ebediye veya haps-i münferide taþýyan bir yaþantý özgürlük deðil esaretin delili sayýlacak gerekçelerini oluþturur. Bir iþ, bir eylem, bir hayat sonuçlarý ile deðer taþýr. Ýnsan duygu tasarýmý ve donanýmý bakýmýndan sonsuz yaþama isteði taþýma kabiliyetindedir. Oysa dünya sonsuz yaþama kabiliyetinde deðil, ancak sonsuz hayata hazýrlanmada bir istasyon, bir bekleme salonudur. Ýnsan neye inanýyor ve ne yapýyorsa odur. Ebedî hayata inanmayan insan için bu dünya sonun baþlangýcý olan idam-ý ebedinin kapýsýdýr. Ýnandýðý gibi yaþamayan için dünya haps-i münferide taþýyan bir araçtýr. O halde özgürlük, hayatý yaratýlýþ maksadý doðrultusunda yaþamaktýr. Yakýn tarihte birçoðumuz himmetiyle baþlý baþýna millet olabilen bir sevgi fedaisini tanýma bahtiyarlýðýný yaþadýk. Bu sevgi fedaisi insan baþkalarýný haps-i münferidden ve idam-ý ebediden kurtarmak için hayatýný adadý. Her þartta yazdý, okudu, anlattý, çalýþtý ve çabaladý. Hiçbir engel onu bu gayesinden alýkoyamadý. Ne þan, ne þöhret, ne mal, ne makam, ne nefis, ne þeytan onu esir alamadý, hedefinden saptýramadý. Bu insan bütün insanlar için her türlü eza ve cefalara katlanmýþ, hayatýnýn son ânýna kadar bu çabasýndan vazgeçmemiþ insan-ý kâmil Bediüzzaman Said Nursî dir. Böyle bir insana þahit olmanýn ve eserleriyle müþerref olmanýn mutluluðuyla ve medyun-u þükranla ona selâm olsun! Fik ren mað lup o lun ca kuv ve te baþ vur du lar Mi zan'ýn neþ ri ya týn dan ve Mu rat Be yin fa a li yet le rin den þid det le ra hat sýz o lan Ýt ti hat çý lar, so nun da o nu da ka ra lis te ye al dý lar ve pu su ya ya ta rak fýr sat kol la ma ya baþ la dý lar. Bek le nen fýr sat, ni ha yet 31 Mart Vak'a sý mü na se be tiy le çýk mýþ ol du. Ha re ket Or du su ma ri fe tiy le ih ti lâl ya pan, sý ký yö ne tim i lân e den ve Di van ý Harp Mah ke me si ni kur du ran Ýt ti hat çý lar, bir çok Ah rar men su bu gi bi Mi zan cý Mu rat Be yi de i dam ta le biy le sor gu ya çek ti ler. Bu saf ha da, Mi zan ga ze te si te mel li ka pa týl dý. Mu rat Bey de, 31 Mart Ha di se si ne ka rýþ tý ðý id di a sýy la mah keme de yar gý lan dý ve so nun da"mü eb bet ka le bent lik" ce za sý i le Ro dos A da sý na sür gün e dil di. Ön ce Ro dos, ar dýn dan Mi dil li'de yak la þýk dört yýl kal dý. An cak, bu ra da da boþ dur ma dý ve 12 cilt ha lin de ta sar la dý ðý, "Ta rih i E bül fa ruk" i sim li Os man lý Ta ri hi ni yaz dý ve bu nun ilk 7 cilt lik bö lü mü nü neþ ret ti. Mu rat Bey, 1912'de çý kar tý lan ge nel af tan ya rar la na rak Ýs tan bul'a dön dü. Bu a ra da has ta lan dý. Te da vi ol mak i çin bir müd det i çin Ýs viç re ve Fran sa'da bu lun du, ar dýn dan tek rar Ýs tan bul'a gel di. Dön dük ten son ra, Mi zan ga ze te si ni ye ni den çý kar ma im kâ ný ný bu la ma dý. An cak, yi ne de fi kir ve ka lem nâ mu su nu ko ru ma nýn bir ge re ði o la rak ba zý ga ze te ve der gi ler de ya zý lar yaz ma ya de vam et ti. Ya zý la rýn da, sý nýr lý da ol sa Ýt ti hat ve Te rak ki'ye mu ha le fet et me yi ih mal et me di. Fik ren ve be den hay li yýp ra nan Mi zan cý Mu rat Bey, 15 Ni san 1917' de A na do lu Hi sa rý'nda ki e vin de Hakk'ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Mü him e ser le ri Kuv vet li fi kir, ge niþ bil gi ve ü ret ken bir ka lem sa hi bi o lan Mu rat Bey, sa yý sýz ma ka le nin ya ný sý ra, on lar ca cilt lik e ser te lif et miþ bir þah si yet tir. Kro no lo jik sý ra ya gö re, bir kýs mý 8 10 cil di bu lan e ser le rin den ba zý la rý þun lar dýr: Muh ta sar Tâ rîh ý U mû mî ( ) Muh ta sar Tâ rîh i Ýs lâm (1890) Devr i Hâ mi dî  sâ rý (1891) Tur fan da mý, Yok sa Tur fa mý? (1892) Hür ri yet Va di sin de bir Pen çe i Ýs tib dâd (1908) Mü câ he de i Mil li ye (1908) Ten ce re Yu var lan dý Ka pa ðý ný Bul du (pi yes, 1908) Tâ rîh i E bül fâ ruk ( ) En kaz ý Ýs tib dâd Ý çin de Zü ðür dün Te sel lî si (1911) Tat lý E mel ler, A cý Ha ki kat ler (1912) Ta har rî yi Ýs tik bâl ( ) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Na maz da þey ta nî bir hi le: Ýs tek siz lik Ý SÝM ver me yen o ku yu cu muz: Hu þu i çin de bir na maz kýl mak i çin ne ler yap ma lý yým? Ýs tek siz kýl dý ðým na maz la rýn du ru mu ve hük mü ne dir? Na maz la il gi li o la rak þey tan i çi mi ze ak la ha yâ le gel me yen þüp he, ves ve se ve is tek siz lik hal le ri a tar. Çün kü in sa nýn de re ce si ni yük sel ten en müs tes nâ i bâ det ler den bi ri si na maz dýr. Þey tan i se in sa nýn yük sel me si ni as lâ is te me mek te dir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki: Bil ki, sen Al lah a her sec de et ti ðin de, Al lah bu nun la bir de re ce ni yük sel tir ve bir gü na hý ný ba ðýþ lar. 1 Bir di ðer ha dis te Al lah Re sû lü (asm) ku lun sec de et me siy le þey ta nýn pe rî þan o lu þu nu þöy le bil dir miþ tir: Ýn sa noð lu sec de â ye ti ni o ku yup sec de e din ce þey tan að la ya rak u zak la þýr. Ve þöy le der: Ey vah! Ey vah! Ýn san oð lu na sec de et me si emr o lun du. O da sec de e dip Cen ne ti hak et ti. Ba na da sec de et mem emr o lun du; Ben i se em re kar þý ge lip Ce hen ne mi hak et tim. 2 Pe þi miz de böy le ha sým ve düþ man bir þey tan var ken, o nun i çi mi ze is tek siz lik ha li at ma sý ve bi zi en yü ce, en nâ zik ve en ne zîh bir i bâ det ten a lý koy ma ya ça lýþ ma sý, o nun mes le ði nin ge re ði dir. O hal de na maz dan yýl ma ya lým ve ba þa ra bil di ði miz ka da rýy la hu þû i çin de kýl ma ya ö zen gös te re lim. Ýs tek siz ol du ðu muz za man lar da, hiç o ra lý ol ma dan, na ma zýn bir fýt rat bor cu ol du ðu nu ha týr la ya rak na ma za de vam e de lim. Þey tan bi zim le uð raþ tý ðý hal de bi zim ýs rar la ve þey ta na i nat na ma zý terk et me me miz, biz his set me sek de, Al lah ýn hu zu run da da ha fa zî let li bir du ruþ teþ kil e der. Þey ta nýn bi zim le o lan meþ gû li ye ti, bi zim zev ki mi zi ve hu zu ru mu zu ka çýr sa bi le, na ma zýn fa zî le ti nin da ha da yük sel me si ne ze min ha zýr lar. Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, nef sin tem bel lik dö þe ðin de ve gaf let uy ku sun da þey tan dan ge len böy le ves ve se le re ku lak ve re bi le ce ði ni kay de der ve nef sin bu de sî se si ne kar þý ö nem li î kaz lar da bu lu nur. Üs tad Haz ret le ri nin î kaz la rý ný ký sa ca ha týr la ya lým: A ca ba ö mür e be dî mi dir? Ge le cek se ne ye, hat tâ ya rý na kal ma ya hiç kim se nin se ne di var mý dýr? Ýn sa na u sanç lýk ve ren þey, dün ya da son suz se ne ler ka la ca ðý ný zan net me si dir. Oy sa vâ ký a tam ter si dir; in sa nýn hem öm rü az dýr, hem fay da sýz u çup git mek te dir. Ge çip gi den her bir fâ nî gü nün yir mi dört ten bi ri si ni ha kî kî bir e be dî ha ya týn sa a de ti ni te min e de cek gü zel, hoþ, ra hat ve rah met bir hiz me te sarf et mek i se, u san mak þöy le dur sun, bi lâ kis cid dî bir þevk ve hoþ bir zevk tir. Di ðer yan dan; her gün her gün ek mek yi yen, su i çen ve ha va yý te nef füs e den bir a dam, ek mek ten, su dan ve ha va dan u san dý ðý ný söy le ye bi lir mi? Çün kü her an ih ti yaç tek rar lan dý ðýn dan; u sanç de ðil, lez zet al mak ta dýr. Kalp, ruh ve vic dan, ci sim hâ ne sin de nef sin ar ka daþ la rý dýr lar. Ne fis her ne ka dar u san dý ðý ný ve is tek siz ol du ðu nu söy le se de; kal bin, rû hun ve vic da nýn gý dâ sý, hu zû ru ve ha yat kay na ðý na maz dýr. Öy ley se ne fis bu nu sî ne ye çek me li dir. Çün kü hem son suz a cý la ra mâ ruz, hem had siz lez zet le re sev dâ lý bir kal bin gý dâ sý, el bet te her þe ye kâ dir bir Ra hîm-i Ke rîm in rah met ka pý sýn da a ran ma lý dýr. Ke zâ, þu fâ nî dün ya da, bü yük bir sür at le ay rý lýk fer yat la rý ko pa rýp gi den bir rû hun ha yat kay na ðý, her þe ye be del bir Mâ bud-u Bâ kî nin ve bir Mah bûb-u Ser me dî nin rah met çeþ me si ne na maz i le yö nel mek tir. Fýt ra ten e be di ye ti is te yen, e be di yet i çin ya ra týl mýþ o lan, e ze lî ve e be dî bir Zât ýn â yi ne si bu lu nan ve son suz de re ce nâ zik ve lâ tîf o lan in sa nýn duy gu la rý, þu ka sâ vet li, e zi ci, sý kýn tý lý, ge çi ci ve bo ðu cu o lan dün ya hal le ri i çin de el bet te te nef fü se pek çok muh taç týr. Bu te nef fü sü i se an cak na maz pen ce re si sað la ya bil mek te dir. Bir di ðer hu sus; na maz, þu dün ya mi sa fir ha ne sin de â ciz ve fa kir kal bi mi ze kuv vet ve zen gin lik ver mek te, þüp he siz gi re ce ði miz bir men zil o lan ka bir de gý dâ ve ý þýk hük mün de ay dýn lýk kay na ðý ol mak ta, çe tin bir mah ke me o lan Mah þer de se net ve be rat hü vi ye tin de bi zi kur tar mak ta ve is ter is te mez üs tün den ge çe ce ði miz Sý rat Köp rü sün de nur ve Bu rak gi bi göz a çýp ka pa ya na ka dar bi zi Cen ne te u laþ týr mak ta dýr. Böy le eþ siz lü tuf la ra bi zi maz har ký lan bir na maz i çin ne ti ce siz dir ve ya üc re ti az dýr di ye bi lir mi yiz? Bir a dam bi ze bir kaç pa ra ta ah hüt et se ve ya bi zi büs bü tün kor kut sa, bi zi gün ler ce ça lýþ tý rýr. Sö zün den dön me si müm kün ol du ðu hal de o a da ma i ti mad e de riz, fü tur suz ça lý þý rýz. A ca ba sö zün den dön me si im kân ha ri ci o lan bir zât, Cen net gi bi bir üc re ti ve e be dî sa a det gi bi bir he di ye yi bi ze va ad e de rek, pek az bir za man da, bi ze, pek gü zel bir va zi fe ver se; biz de o nun he di ye si ni ha fi fe a lýr ca sý na o va zi fe yi yap maz i sek ve ya va zi fe den u sanç gös te rir sek, pek þid det li bir a za ba müs te hak ol maz mý yýz? Dün ya da ha pis kor ku suy la en a ðýr iþ ler de fü tur suz hiz met et ti ði miz hal de; Ce hen nem gi bi bir e be dî hap sin kor ku su, en ha fif ve lâ tif bir hiz met i çin bi ze gay ret ver mez mi? Ak lý mý zý ba þý mý za al ma lý ve bil me li yiz ki, dün kü gün e li miz den çýk tý. Ya rýn ki gün i se e li miz de se net yok ki, o na mâ lik o la lým. Öy le i se ha ki kî öm rü mü zü, bu lun du ðu muz gün bil me li ve her gü nün en az bi rer sa a ti ni, bi rer ih ti yat ak çe si gi bi, uh re vî bir san duk ça hük mün de, ha ki kî is tik bal i çin teþ kil o lu nan bir mes ci de ve ya bir sec ca de ye at ma lý yýz. 3 Dip not lar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ a.g.e., 1/ Söz ler, s

6 Fe na lýk lar, za rar lar her za man fe na lýk a dý na, za rar kas týy la ya pýl mý yor. Ba - zen de i yi lik zan nýy la fe na lýk lar ya pý - la bi li yor. Me se la þe hirci lik ve kent sel dö - nü þüm pro je le rin de a sýl mak sat, þe hir le rin do ku su nu bo zan gö rün tü le ri ber ta raf et - mek, bu a lan da ki so run la rý çöz mek tir. Ge - lin gö rün ki, bu i yi lik ser gi le nir ken, ba zý kö tü lük le ri de be ra be rin de ge ti re bi li yor. Bu kö tü lük le rin en ba riz ve en a cýk lý o la ný da a - ðaç la ra i liþ mek, or man la rý tah rip et mek tir. Os man lý ya di gâ rý Bel grad Or man la rý da bu tah ri bat tan her fýr sat ta na si bi ni al mýþ ve al ma - ya de vam e di yor. Hat ta za man i çin de yok o - lan, ta ri he ka rý þan ni ce or man la rý mýz, ni ce hý - ya ban la rý mýz ol muþ da, ye ri gel dik çe, ha týr lan - dýk ça ya ra lar ta ze le nir, yü rek ler ya nar, çe ki len ahh ve off lar ay yu ka yük se lir. *** Ýþ te Ra him Ho ca, sa de ce ahh ve off çek - mek le, sa de ce yü re ði ni yak mak la kal ma mýþ; a - ðaç sev da sý na, or man aþ ký na 6 a det e vi ni, ö - mür lük bi ri ki mi ni bu u ður da yak mýþ, ya ni fe da et miþ tir. Þim di ki ra da ha li ne þük re di yor. Dün ya yý bir köy ha li ne ge ti ren me de ni ye - tin sað la dý ðý ko lay lýk la, tek no lo ji ni me tiy le Ra him Ho ca nýn or ma ný ný A vus tur ya dan sey re der ken bu na sa de ce se yir ci ka la maz - dýk. Mad dî ve fi i lî bir kat ký mýz ol ma sa da, Rah man ve Ra him in ih sa ný o lan i fa de ve be yan ni me tin den ve neþ ri ya týn te sir li a la - nýn dan, Ra him Ho ca nýn or ma ný na bir kat - ký da bu lun ma ya bel ki na il o la bi lir dik. O nun or ma nýy la il gi li, 16 Ni san 2012 ge ce si, TRT Ha ber de sa at dan ye ka dar sü ren bel ge se li ni iz ler ken, is ter is te mez o nun ge çen yýl þah sý ma yaz dý ðý ta rih li mek tu bu nu ha týr la dým. Þah sen bir bi ri miz le hiç gö rüþ me dik. A - ma hiç þüp he yok ki, Mü min ve Müs lü ma - nýz. Ý sim ve me kân la rý mýz fark lý ol sa da, ay - ný Rah man ýn ku lu, ay ný Re sûl ün üm me ti - yiz. Ýn sa nýz ve ay ný va ta nýn ev lâ dý yýz. Ay ný duy gu la rý o da ta þý mýþ ki, ü þen me den ve çe kin me den, sa mi mi yet ve ih lâs do lu i fa de - ler le bi ze bir mek tup yaz mýþ. Ýl ti fa tý ný; ka - lem ka bi li ye ti mi borç lu ol du ðum Ye ni As - ya ma mal e de rek, mek tu bu ar z e de yim: De ðer li Mi ka il Ho cam, þu gü zel gün ler de bu ga ri bin ya zý sý ný o ku ya ca ðý nýz i çin, te þek - kür e de rim. Siz le rin ya zý la rý ný e lim er di ði müd det çe o ku yor, doð ru ve gü zel bil gi sa hi - bi o lu yo rum. Siz ler bi zim gö ren gö zü müz, i - þi ten ku la ðý mýz ve ko nu þan di li miz si niz. Si - zin; gü zel ül ke mi zin, gü zel in san la rý nýn u ya - rýl mama sý hu su sun da gös ter di ði niz ça ba lar - dan ce sa ret a la rak bu ya zý yý ya zý yo rum. Ben de niz 1998 yý lýn da su yu yok de ne cek ka - dar az, e roz yo nu çok, gün ler ce e sen çöl rüz - gâr la rý nýn (ben bu rüz gâr la ra to zu na mi di yo - rum, Tsu na mi den de be ter) ca ný na o ku du ðu, kuþ uç maz, ker van geç mez a ra zi ler de or man o luþ tur ma ya baþ la dým. Gü zel Al lah ý mýn yar - dý mý i le bu gü ne ka dar, bir par mak ka lýn lý ðýn - da bir su i le 32 bin a ðaç ye þert tim. Bun la rýn bo yu 8 met re i le 50 cm a ra sýn da. Ya þým 71, hiç kim se ma lý ný ö bür dün ya ya gö tür me miþ. Bu or man bel ki yüz yýl lar ya þa ya cak ve a mel def - te rim ka pan ma ya cak, in þa al lah. Ör nek a lan lar o la cak, yap ra ðýn dan, mey ve sin den ve ok si je - nin den fay da la ný la cak. (...) Bu gü zel ül ke nin kal kýn ma sý, bir ta kým mev ki sa hi bi in san la rýn te ke lin de ol ma ma lý. Biz ler de; o ku ya ný, ca - hi li, e mek li si, fa ki ri, zen gi ni, e li mi zi ta þýn al - tý na koy ma lý yýz. Pek çok e mek li kah ve kö - þe le rin de pi nek li yor. Be ni en çok ü zen þey - ler den bi ri si de, Ký ya me tin ko pu yor ol du - ðu nu gör se niz bi le e li niz de ki fi da ný top rak la bir leþ ti rin, Ve ren el, a lan el den üs tün dür gi bi Ne be vî ir þa da rað men, her ta raf çöl ol - muþ; a lan el du ru mu na düþ mü þüz. Faz la ya zýp da, bil giç lik tas la mýþ gi bi ol ma ya - yým. Siz den is tir ha mým, bu ça lýþ ma mýn bir ha - ber de ðe ri ol du ðu na ka na at ge ti rir se niz, gü zel in sa ný mý za du yu rul ma sýn da ba na yar dým cý ol - ma nýz. Si ze say gý lar su nar, Al lah tan il mi ni zi art týr ma sý ný di le rim. Ra him De mir baþ, 1940 do ðum lu, e mek li ma te ma tik öð ret me ni, Kon ya E reð li si, Be yö - ren Kö yü. E-ma il: ra him de mir il.com Not: Ça lýþ ma la rý mý, Kon ya E reð li si Kay ma - kam lý ðýn dan, Be le di ye Baþ kan lý ðýn dan, Or man Fi dan lýk Mü dü rü ve Kon ya Çev re ve Or man Ýl Mü dür lü ðün den sor gu la ya bi lir si niz. (Bu mek tu bu ne den o za man de ðil de, se kiz ay son ra du yu ru yo ruz? Ho ca mýz, to hu mu top ra ða at týk tan son ra, fi dan ol ma sý i çin bir sü - re bek le mez mi? Ýþ te o, bu mek tu buy la, di lek ve fi kir to hu mu nu gö nül top ra ðý mý za at tý. Se - kiz ay i çin de fi dan ol du, ya yý nýy la ve za man la a ðaç o lup dal bu dak sa la cak.) *** Ra him Ho ca nýn li san-ý ha lin den an la dý ðým ve o ku du ðum (ya ný lý yor sam, ba ðýþ la sýn) þu dur: O nu ta ný sa nýz da ta ný ma sa nýz da o lur. O da Rah man-ür Ra him in sa yý sýz kul la rýn dan bir ab dul lah týr, bir ab dur ra him dir. A sýl Rah - man-ür Ra him o lan Rab bi mi zi hak kýy la ta ný - ma ya ça lý þýr sak, O nun (c.c.), bil has sa top rak ay na sýn da te cel li e den Es ma-ül Hüs na sý nýn e - ser le ri ni O nun na mý na te mâ þa et me si ni bi lir - sek, üs tü ne bas tý ðý mýz top ra ðýn kýy me ti ni bi - raz ol sun dü þü nür sek, iþ te a sýl o za man bir ab dur ra him o lan Ra him Ho ca nýn aþ ký ný ve der di ni an lar, der di ne or tak o lu ruz. O nun ha - li ni ga rip ve an la þýl maz kar þý la ya rak, a sýl ken di mi zin ne hal le re düþ tü ðü mü zü an la maz - lýk tan gel me yiz. Ra him Ho ca, i ler le miþ ya þý na rað men, ken - di si ni top ra ða a da mýþ, hâ lâ gö ren göz le ri ni top ra ða dik miþ. Her ke sin na za rý ný da o ra ya çek mek is ti yor. Ya ra dan ýn iz niy le top ra ða sev - da lan mýþ. Â þýk Vey sel gi bi, Be nim sa dýk ya - rým ka ra top rak týr di yor, a ma sa zý yok. Bel ki bi raz da sö zü yok. Söz söy le me si ni bil me di ðin - den de ðil, sa de ce söz le bir ye re va rý la ma ya ca - ðý ný bi hak kýn bil di ðin den dir. Sö zün bit ti ði yer - de sey re dip du ru yor. Di lin den zi ya de, e li ni, ko - lu nu, a ya ðý ný, hü lâ sa be de ni ni ve zih ni ni ça lýþ - tý rý yor. Or ma nýy la ha þir-ne þir ol muþ. O nun di lin den bi le an lý yor. *** Þim di siz kýy met li, ha mi yet per ver o kur la rý - mý zýn se si ni du yar gi bi yim. E vet, di yor su nuz, Biz da hi Ra him Ho ca yý ve or ma ný ný teb rik ve tak dir le al kýþ lý yor, du â la rý mý za da hil e di yo ruz. Ce nâb-ý Hak bu e mek li ve e mek tar kah ra ma - nýn e mek le ri ni bo þa çý kar ma sýn. Yað mur ve rah me ti ni o or man dan e sir ge me sin. Su ya has - ret bý rak ma sýn. Biz da hi fýr sat bul duk ça ve yo - lu muz düþ tük çe o or ma ný zi ya ret e de lim. Göl - ge sin de o tu rup Ri sâ le-i Nur dan ders ler ya pa - lým. Me se lâ, 19. Lem a yý o ku ya lým ve bir par - ça sý ný þim di den, Mü el lif-i Muh te rem in ma - ne vî þah si ye ti ve li sa nýy la o ra ya ha va le e de lim : Se kiz se ne son ra ya zýn yi ne o þeh re gel dim. Bað la rý na bak tým. Mer hum müf tü nün sö zü ha tý rý ma gel di. Fe süb hâ nal lah, de dim. Bu bað la rýn mah su lâ tý, þeh rin hâ ce ti nin pek fev - kin de dir. Bu þe hir a ha li si pek çok zen gin ol - mak lâ zým ge lir. Hay ret et tim. Be ni al dat ma - yan ve ha ki kat le rin der kin de bir reh be rim o lan bir ha tý ra-i ha ki kat le an la dým: Ýk ti sat sýz lýk ve is raf yü zün den be re ket kalk mýþ ki, o ka dar me nâ bi-i ser vet le be ra ber, o mer hum müf tü A ha li miz fa kir dir di yor du. Se kiz se ne son ra, Ra him Ho ca 80 ya þýn da i - ken, o or man ge niþ le yip bü yü ye cek, hem e - mek ta rý nýn, hem de bi zim yü zü mü zü gül dü - re cek in þa al lah. MEDYA POLÝTÝK 6 Y mi ka il yap il.com Genç le þen hiz met ler Geç ti ði miz haf ta so nu, A da na-mer sin hat týn day dýk. Bir ký yý þe ri din de bu de re ce can lý hiz met le ri kim se tah min e de mez. E me ði ge çen her ke se teb rik ler! Ön ce ki haf ta so nun da i se, yi ne ay ný Ak de niz ký yý þe ri din - den Boz ya zý- Te ke li hiz met le rin den bah set miþ tik. Bi raz da ha ge ri ye git ti ði miz de i se, ken di mi zi An tal ya nýn ma ne vî ha re ket li li ði i çe ri sin de bul muþ tuk. Gö rül dü ðü ü ze re, Ak de niz ký yý sý ol duk ça can lý, di na mik, sü rek li ge li þen ma ne vî hiz met ler ser gi li yor lar. Gü zel, an - lam lý ve e be dî o lan þey le re müþ te ri le rin art ma sý i yi ye a lâ - met. Hem de genç müþ te ri ler Ta biî bü tün bu se mi ner ler, soh bet ler, ta nýþ ma lar yap tý ðý - mýz il le ri miz de, il çe le ri miz de on lar ca e le a lýn ma sý ge re ken hiz met fa a li yet le ri ni gün de me ge ti re me me nin ü zün tü sü i - çe ri sin de yiz. Çün kü bu fa a li yet le ri gün de me ge tir me nin ol - duk ça fay da la rý bu lu nu yor. Her þey den ön ce, bu fa a li yet ler þahs-ý ma ne vî o la rak a tý - lan a dým la rýn ne re den ne re ye gel di ði ni gös ter me si ba ký - mýn dan he ye can ve ri ci dir. Di ðer bir a çý dan, her bir ma hal lin ça lýþ ma la rý bir ve ya bir - kaç yö nüy le baþ ka ma hal le re ör nek lik teþ kil et mek te dir. Böy le ce gü zel ve doð ru bir a dým, di ðer ma hal le ri miz de de uy gu lan ma im kâ ný bu la bil mek te dir. Bir baþ ka nok ta i se, ken di þeh ri nin, il çe si nin fa a li yet le ri ni i çe ri den ve dý þa rý dan ta kip e den il gi li le ri bu tür fa a li yet ha - ber le ri þev ke ge tir mek te ve o ki þi ler ü ze rin de bi re bir þevk un su ru ol mak ta dýr. Ay ný za man da, her fa a li yet le, ye ni ye ni in san la rýn na zar - la rý na i man ve Kur ân hiz met le ri tak dim e dil mek te ve dâ - vet ler ger çek leþ mek te dir. Ni te kim her fa a li ye tin ta kip çi le ri, il gi li le ri fark lý fark lý dýr. Ya ni bir kon fe ran sa gel me yen in san, ti yat ro sev da lý sý o la bi lir. Do la yý sýy la her tür lü va sý ta la rý kul la - na rak hiz met le ri yay gýn laþ týr mak a sýr þart la rý i çin ol duk ça ge rek li bir a dým dýr. Yi ne bir baþ ka hu sus i se, fa a li yet sa hi bi yap tý ðý fa a li yet le - rin a kis le ri ni, du â lar ve teþ vik ler al mak, him met le ri yük selt - mek an la mýn da duy mak ve du yur mak is te mek te dir. Bu ve ben ze ri a çý lar dan de ðer len di ril di ðin de bir ma hal - de ki kü çü cük bir a dým bi le kit le i le ti þim va sý ta la rýy la du yu - rul ma lý ve ta ný týl ma lý dýr. ** Ni te kim Ak de niz ký yý sýn da ki il le ri miz de ve il çe le ri miz de - ki as lýn da ö zel o la rak e le a lýn ma sý ge re ken ba zý hiz met a - dým la rý ný, hiç de ðil se ta ri he not düþ mek an la mýn da ben bir - kaç cüm le i le e le al mak is ti yo rum. Ý man ve Kur ân hiz met le ri, bil has sa ü ni ver si te öð ren ci le ri ta ra fýn dan çok bü yük il gi ve a lâ ka i le kar þý lan mak ta dýr. E ðer ü ni ver si te li genç kar deþ le ri miz ya pý lan fa a li yet le re ar ka daþ la rý ný, gü zel bir üs lûp i le dâ vet et tik le rin de bu nun ne de re de lâ zým bir fa a li yet ol du ðu nu gö re cek ler dir. Ni te kim An tal ya da kar þý laþ tý ðý mýz ve ilk kez böy le bir hiz met fa a li ye - tin de yer al dý ðý ný i fa de e den ü ni ver si te li genç le ri mi zin göz - le rin de ki ý þýl tý gö rül me ye de ðer di. Boz ya zý il çe miz de ki, bir haf ta sü ren ker mes ve ki tap ser gi si fa a li ye ti kap sa mýn da da i re a mir le riy le, mül ki er kan la, si vil top lum ku ru luþ la rý i le ve hal ka dö nük ta ný tým fa a li yet le ri i le on lar ca ye ni in sa nýn ilk kez böy le bir fa a li yet le, ca mi a i le ta nýþ - ma la rý sað lan mýþ bu lun mak ta dýr. Ne sil hýz lý bir de ði þim i çe ri - sin de dir. Do la yý sýy la her ge çen gün, ta ný tým ve an la tým fa a li - yet le ri ne hýz ver mek ge re ki yor. Çün kü genç ku þak da sü rek li de ði þi yor. On la ra da ye ni ye ni tak dim ge re ki yor. A da na da ki, Po zi tif Ýn san Mo de li su nu mu muz ve e þim Ya se min Ya þar ýn, Sün net-i Se niy ye Öl çe ðin de Ha ya tý O - ku mak prog ram la rý da bir ger çe ði ye ni den an la ma mý za ve - si le ol du. O da, Nur ha ki kat le ri ni ça lý þýp, genç le re, ha ný me - fen di le re, ço cuk la ra, fark lý mes lek te þek kül le ri ne uy gun dil i - le ve uy gun þe kil de tak dim et mek ge re ki yor. Ne ga tif söy lem le rin i yi ce ön pla na çýk tý ðý ça ðý mýz da, po zi - tif söy lem ler ne re dey se can si mi di gi bi il gi gör mek te dir. Bu - na ö zel lik le de genç ler il gi du yu yor. Yo ðun öð ren ci nin bu - lun du ðu bir ü ni ver si te þeh ri o lan A da na da ki genç pro fil ba - na da ha bir dik kat çe ki ci gel di. Bir ak þam soh be tin de geç ti ði ü ze re, o þeh rin, genç le ri en çok meþ gul e den me se le si ne i se, o me se le yi or ta dan kal dý - ra cak ö zel a dým lar ü ret mek ge re ki yor. Ya ni hiz met ler de ma ze ret ol maz, o hiz me tin ö nün de ki en gel ne i se, o en ge li or ta dan kal dý ra cak a dým la rý hiç ih mal et me mek ve hat ta her þeh re uy gun fak lý hiz met a dým la rý ný da zen gin leþ mek ge re ki yor. Çün kü bir þe hir de o lan prob lem di ðer bir þe hir de ol ma ya bi lir. Þe hir de ðiþ tik çe, hiz met a dým la rý da de ði þe bi lir. Ta biî ki, he lâl da i re sin den þaþ ma mak kay dýy la. Mer sin li hem þe ri le rim i se, A da na ya gel miþ ol ma nýn ko lay lý ðý i le bi zi me kân la rý na dâ vet et ti ler. Çok da i yi ol du. Çün kü ge çen yýl git ti ði miz Mer sin in a pay rý gü zel yüz le ri i le kar þý laþ týk. Bu yüz ler he men öy le bir kaç cüm le i le i fa de e di le cek cins ten de ðil. A ma ö zel lik le i fa de et mek ge re ken bir þey var ki, o da Mer sin den ay rý la ca ðý mýz gü nün sa ba hýn da, de niz ke na rýn - da bir kah val tý da da ha ya kýn ta nýþ ma im kâ ný mýz o lan Bas ri A bi mi zin Nur cu luk se rü ve ni dir. Bu se rü ven ger çek ten din - len me si ge re ken ve ö zel lik le de genç ku þa ðýn bil me si ge re - ken ha ri ka ha yat hal le ri ni i çi ne a lý yor. Ya ni ha yat, i çi ne bir þey ler ka týn ca an lam ka za ný yor. Bas ri A bi mi zin ha ya týn da, i - çin de ruh ta þý yan, Nur ta þý yan çok ib ret li ya þan mýþ lýk lar var. O ha yat sah ne le ri nin ke sin lik le hem ya zý lý ba sýn da hem gör - sel an lam da pay la þýl ma sý nýn çok fay da lý o la ca ðý ný dü þü nü - yo rum. Mer sin li le re du yu ru lur. Bir þe yi Bas ri A bi i le ko nuþ tuk tan son ra da ha i yi an lý yo - rum ki; uð run da ya þa ný la cak, yo ru la cak, be del ö de ne rek ka - za ný la cak bir þey yok sa; ya þa ma nýn bir an la mý yok tur. Bil - has sa bu genç ler i çin ö nem li bir nok ta dýr. An la mý ol ma yan bir ha yat ya þan maz. An lam yük lü ha yat - lar, ha yat yük lü an lam lar ya þa mak du â sýy la. sya ho o.com GA ZE TE LER DE i ki ay rý ha ber: A ta türk e çok ben ze yen bir si ne ma o yun cu su Ýz mit te bir o - ku lun ö nü ne git miþ, kü çük öð ren ci ler kar þý la - rýn da a ta la rý ný gö rün ce A a a a! Siz öl me miþ miy di niz? di ye çýð lýk çýð lý ða ko þup boy nu na sa - rýl mýþ lar... Ba zý kü çük öð ren ci ler de þaþ kýn lýk tan dil le ri tu tul muþ gi bi ba ka kal mýþlar. Ve, bir baþ ka ha ber: Bur sa da fa a li yet gös te - ren bir þir ket A ta türk ün el ya zý sý harf le ri ni bil gi - sa yar fon tu ha li ne ge tirt miþ, ar týk is te yen her kes bu font la rý yük le yip A ta türk ün el ya zý sý nýn he - men he men ay ný ný ya za bi le cek miþ! Her i ki si de ne ka dar za rif ve þim di ye ka dar dü þü nü le me miþ ha re ket ler de ðil mi? Ka ra tah ta nýn ba þý na ge çen öð ret men le rin den haf - ta nýn bir kaç gü nü A ta türk, ha ya ta göz le ri ni 10 Ka sým 1938 gü nü sa bah sa at do ku zu beþ ge çe Dol ma bah çe Sa ra yý nda yum du söz le ri - ni ez ber le miþ kü çük öð ren ci le rin ö nü ne gü - nün bi rin de A ta türk e ben ze di ði söy le nen bir o yun cu yu çý kar tý yor su nuz, ço cuk lar a fal la yýn - ca da bu nun a dý 23 Ni san kut la ma la rý na ha - zýr lýk o lu yor! Ö te ki i þin de tu haf lýk ba ký mýn dan bun dan pek bir far ký yok... Þir ke tin bi ri yi ne 23 Ni san mü na se be ti i le A ta türk ün el ya zý sý ný bil gi sa yar fon tu ha li ne ge tir ti yor. A ma, ya pýl ma sý dü þü nü - len fon tun ö ne mi ne bi na en pro je Türk bil gi sa - yar cý la ra e ma net e dil mi yor, A me ri ka lý lar a yap - tý rý lý yor ve as lý De sig ned in US o lan A ta türk fon tu þir ke tin si te sin den üc ret siz o la rak in di ri - le bi li yor... SO KAK TA KÝ BÜST LER Her 19 Ma yýs ta 1950 ler den ya hut 60 l ardan kal ma üs tü a çýk bir o to mo bi le A ta türk büs tü yer leþ ti rip cad de cad de do laþ týr ma ve yay la - nýn bi rin de dað la ra vu ran ka ya la rýn göl ge si - ni A ta türk e ben ze tip o göl ge nin ö nün de tö - ren ler yap ma gi bi sin den tu haf lýk la ra böy le - lik le ye ni le ri ni de ek le miþ bu lu nu yo ruz: O - kul ço cuk la rý ný A a a a! Siz öl me miþ miy di - niz? di ye ba ðýrt mak ve A ta türk ün el ya zý sý font la rý ný kul lan ma he ve si... A çýk söy le ye yim: A ta türk ün Lâ tin harf le ri pek gü zel de ðil dir. Fa lih Rýf ký A tay, meþ hur Çan ka ya sýn da Pa þa nýn bü yük harf le ri bil me - di ði ni, kü çük harf le ri cüm le ba þýn da bü yü te rek kul lan dý ðý ný ve al fa be miz de Q har fi nin bu lun - ma ma sý nýn se be bi nin, A ta türk ün bu har fin mi - nüs kü lü nü be ðen me me si ol du ðu nu ya zar. Üs te lik sa de ce A ta türk ün de ðil, 1928 de-. ki harf dev ri min den son ra es ki harf ler den ye - ni harf le re ge çen he men her ke sin ya zý sý fe na - dýr. Tür ki ye de el ya zý sý an cak se ne ler son ra gü zelle þe bil miþ a ma ar dýn dan da ha tu haf bir þey ol muþ, o kul lar da el ya zý sý nýn öð re til me si ne son ve ril miþ ve ya zý mýz mem le ket ça pýn da bo zul muþ tur! Harf dev ri mi nin he men ar dýn dan ý, n ya - hut m gi bi ke li me nin or ta sýn da bi ti þik ya zý lan harf le ri bir bi rin den a yýr mak i çin ü zer le ri ne kü - çük bi rer ya yý an dý ran ba zý çiz gi ler kon muþ tur. A ta türk ün el ya zý sý na bak tý ðý nýz da bun la rýn bol mik tar da ol du ðu nu gö rür sü nüz a ma A ta türk fon tu nda bir te ki bi le her ne den se yok tur! AR TIK GI NA GEL DÝ Me se le sa de ce Pa þa nýn ben zer le ri nin or ta ya çýk ma sý ya hut el ya zý sý nýn tak lid e dil me si i le kal - mý yor, iþ dö nüp do la þý yor, is mi nin ar ka sý na sak - lan ma ya ge li yor. Me se lâ, kla sik mü zik me rak lý la - rý mý zýn si te le rin de yaz dýk la rýn dan bil mem ha - ber dar mý sý nýz? Ma lûm pi ya nis tin at tý ðý mey ha - ne ci-ker ha ne ci tvve et le rine kar þý çý kan la ra dev - rim düþ ma ný di yor a ma bas ký la ra bo yun eð me - ye cek le ri ni söy lü yor, ay dýn lan ma cý ve ni ha yet A ta türk çü ol duk la rý ný tek rar e di yor lar. Ö mer Hay yam ýn a dý ný kul la na rak ya pý lan ga ra bet ler le A ta türk ün ne a lâ ka sý var? di ye ba - na de ðil, on la ra so run! Dü þün me yen, hiç bir ya ra tý cý lý ðý ol ma yan ve i þin ko la yý na kaç mak tan baþ ka bir þey e de me - yen le rin çý kýþ yo lu o la rak her me se le ye A ta - türk ü dâ hil et me le rin den ar týk gý na gel di! Kü çük ço cuk la rý a fal la týp þa þýrt mak mý A ta - türk çü lük; göl ge vur muþ ka ya la rýn ö nün de tu - haf se re mo ni ler yap mak mý, yok sa ya zý sý ný bil - gi sa yar da tak li de ça lýþ mak mý? Üs te lik, ken di mem le ke ti niz de ya pa ma dý ðý nýz bir fon tu tâ â â A me ri ka lar da çiz di rip bu ra da A ta türk ya zý sý di ye orta ya sür mek mi? Rah met li yi ar týk ra hat bý ra kýn bey ler! Mu rat Bar dak çý / Ha ber türk, Rahim Hoca nýn ormaný BUNLAR MI ATATÜRKÇÜLÜK? ÝSLÂM e ko no mi si i ki te mel dü zen le - yi ci a la na da ya nýr: Ri ba ya sa ðý ve Ze - kât mü es se se si. Sa id Nur si, Kur an ýn ka nu ni e - sa si si nin vü cûb-i ze kât kay nak lý ol - du ðu nu söy ler a ma bu nun ri ba i le or ta dan kal dý rýl dý ðý ný, ri ba nýn, top - lum da e þit siz li ði ve ça týþ ma yý ar tý - ra rak, kri zin ne den le rin den bi ri ol - du ðu nu vur gu lar. (E mir dað La hi - ka sý-s: ) Bu i ki dü zen le yi ci a lan bi ze, bu kriz son ra sý ne o la cak so ru su nun ya ný tý ný da ve rir. Ri ba kav ra mý ge nel lik le fa iz le ay ný an - lam da kul la nýl mýþ ve öy le sa nýl mýþ - týr. Oy sa bu ek sik hat ta so nuç la rý i - ti ba rýy la da yan lýþ bir bil gi dir. Ýs lam da ya sak o lan yal nýz fa iz de - ðil dir; bü tü nüy le ri ba ya sak týr. Bu nu yaz mýþ tým: Fa iz, ri ba nýn yal nýz bi rin - ci tü rü dür. (Ri be n-ne si e) Ri ba nýn i - kin ci tü rü i se e þit siz li ðe da ya lý mü ba - de le dir. Güç süz o la ný sö mür mek, ez - mek, zor du rum da o la nýn e lin de ki yok pa ha sý na al mak... (Ri be l-fadl) Ri ba nýn ü çün cü tü rü çok a çýk la - yý cý dýr: Bu ri ba, (Bey ü l-ga rar) mev cut ol ma yan var lýk la rýn mü - ba de le si ni ya sak lar. Ya ni bu gün sis tem, Bey ü l ga rar ya sa ðý uy gu - la say dý bu kriz bir ma li kriz o la rak or ta ya çýk maz dý. A ma o za man ka pi ta lizm o lur muy du so ru su ay rý bir tar týþ ma nýn ko nu su dur. Ö zel lik le son kriz le bir lik te hem Su kuk hem de Ýs la mi fon la rýn ye - ni bir ban ka cý lýk sis te mi o la rak yay gýn laþ tý ðý ný söy le ye bi li riz. Ye - ni bir ban ka cý lýk sis te mi ve bu - nun e ko no mi si do ðu yor. Do ðal ge ti ri o ra ný ný aþ ma yan bir fa iz o - ra ný nýn sü rek li li ði ye ni bir sis tem de mek tir. Bu ra da al ter na tif bir ik ti sa di sis - te min te mel le ri ni bu la bi lir mi yiz ve bu lur sak bu nu Ýs lam ik ti sa di o - la rak ni te len dir mek müm kün mü - dür? Ön ce þu nu söy le mek ge rek; Ýs lam, i çin de bu lun du ðu top lum ni za mý ný ve ri ka bul e de rek, bu nu Kur an ýn te mel le ri ne gö re dü zen - le mek is te yen bir an la yý þa sa hip tir. Bu ra da tar tý þýl ma sý ge re ken Kur an ýn te mel le ri nin ka pi ta lizm - le ör tü þüp ör tüþ me ye ce ði dir. Bu - ra da bi zim yo ru mu muz Kur an ýn ta ma mýy la ka pi ta liz min dý þý bir sis tem va zet ti ði yö nün de dir. Bu ko nu da Ah met Ta ba koð lu da þöy le der; Ýs lam ik ti sa di i le bil - gi le rin yer leþ ti ri le ce ði çer çe ve yi be lir le yen i ki ö nem li un su run a - da let ve ha ki mi yet tir. Ta ba koð lu, bu ra da hâ ki mi ye ti den ge ve o den ge nin hâ ki mi ye ti an la mýn da kul la nýr. Ser ma ye nin te mer kü zü ve te kel leþ me si bu an lam da, bu den ge ye ay ký rý bir du rum dur. Ýs - lam ýn ön gör dü ðü te mer küz de ðil in fak týr. Ýn fak, tü ke tim, trans fer, - çok o lan dan az o la na- (ak tar ma) ve ya tý rým har ca ma la rý ný kap sar. A ma har ca ma da he lal ge li rin kay na ðý dýr. He lal ge lir i se i çin de ri ba ol ma yan ge lir dir. Ce mil Er tem Star, ERGENEKON, Bal yoz, 12 Ey lül der ken ya kýn dö ne me dam ga sý - ný vu ran 28 Þu bat da yar gý ö - nün de. Tür ki ye nin ye ni mü da ha le - le re ma ruz kal ma ma sý i çin so - rum lu la rýn yar gý ö nü ne çýk ma sý ha ya ti de re ce de ö nem li. U ma rým ya þa nan lar, bir dö - ne min kud ret li pa þa la rý nýn yar - gý ö nü ne çý ka rýl ma la rý, tu tuk la - nýp hap se ko nul ma la rý, ar ka dan ge len le re doð ru ders le ri çý kar - ma im kâ ný ve rir. Cun ta he ves li le ri nin kit le le ri düþ man i lan e dip, ye ni den hal ka psi ko lo jik harp uy gu la - ma la rý nýn da ö nü ne set çe ker. Ta bi i, dar be ci le ri yar gý ö nü ne çý kar mak ye ni mü da ha le le ri tek ba þý na ön le mez. Genç su bay a day la rý nýn e ði - tim uy gu la ma la rýn dan gö rev - dey ken ki tec rit ko þul lar da ya þa - ma an la yýþ la rý na ka dar nor mal - leþ me nin de sað lan ma sý ge re kir. Yi ne Jan dar ma nýn fi i li o la rak Ý çiþ le ri ne bað lan ma sý, Sý nýr Gü ven li ði ve Sa hil Gü ven lik in si vil leþ me si a dým la rý nýn da a týl - ma sý ö nem arz e di yor. Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin sa vun ma va zi fe si net leþ ti ril me li, 35 in ci mad de tar zý is tis mar e - di len iç hiz met ka nun la rý da ta - dil e dil me li. Son o la rak, i ki li yar gý sis te - mi de son lan dý rýl ma lý. De mok ra tik leþ me ve ev ren sel stan dart la ra u laþ mak a dý na a lý - na cak da ha çok me sa fe miz var. Er han Baþ yurt Bu gün, Küçük çocuklarý afallatýp þaþýrtmak mý Atatürkçülük; gölge vurmuþ kayalarýn önünde tuhaf seremoniler yapmak mý, yoksa yazýsýný bilgisayarda taklide çalýþmak mý? Ri ba nýn ol ma dý ðý bir sis tem Sa id Nur sî, ri ba nýn top lum da e þit siz li ði ve ça týþ ma yý art tý ra rak, kri zin ne den le rin den bi ri ol du ðu nu vur gu lar. De mok ra tik leþ me ve ev ren sel stan dart la ra u laþ mak a dý na a lý na - cak da ha çok me sa fe miz var. Dar be ci le ri yar gý la mak dar be yi bi tir mez

7 Y DÜNYA 7 Gü ney Kýb rýs-ýs ra il mu hab be ti KIB RIS Rum ke si min de bu lu nan Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Gü ney Kýb rýs-ýs ra il i liþ ki le ri nin al týn ça ðý ný ya þa dý ðý ný söy le di. Rum rad yo su nun ha be ri ne gö re, Rum Ti ca ret, Sa na yi ve Tu rizm Ba ka ný Ne ok lis Si li ki o tis i le gö rü þen Li ber man, Gü ney Kýb rýs-ýs ra il, a ra sýn da ki i liþ ki ler le il gi li, tu rizm, su kay nak la rý ve e ner ji a lan la rýn da bir çok ça lýþ ma nýn ge liþ ti ði ni, Ýs ra il in Gü ney Kýb rýs a sa na yi sek tö rü ve ta þýn maz lar la il gi li ya tý rým ya pa ca ðý ný kay det ti. Ý ki ta raf a ra sýn da ki i liþ ki le rin al týn ça ðý ný ya þa dý ðý ný söy le yen Li e ber man, Ýs ra il Ma li ye Ba ka ný nýn da ge le cek ay Çin ve Rus or du la rý or tak tat bi kat ya pa cak n ÇÝN ve Rus or du la rý Sa rý De niz de or tak tat bi kat ya pa cak. Çin ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re, Rus or du suy la en son 2005 yý lýn da or tak bir tat bi kat ya pýl mýþ tý. 7 yýl a ra dan son ra i ki ül ke or du la rý nýn ya pa ca ðý De niz de iþ bir li ði ad lý tat bi ka týn 2005 te ki Ba rýþ Mis yo nu ad lý tat bi kat tan çok fark lý ol du ðu i fa de e di li yor. Ül ke ba sý nýn da, bu tat bi ka týn Ken di ni sa vun ma ve em ni ye ti mu ha fa za et me a ma cý nýn ö te sin de Ye ni teh dit le re za ma nýn da ve or tak mü da ha le ka bi li ye ti ni ar ttýr ma a maç lý ol du ðu yo rum la rý yer a lý yor. Uz man lar i se, Çin ve Rus or du la rý nýn Sa rý De niz de ya pa ca ðý or tak tat bi ka týn ABD nin Pa si fik te ki stra te jik faaliyeti ni art tý ra rak dün ya da ki et kin ro lü nü sað lam laþ týr ma yö nün de ki he de fi ne kar þý bü yük bir göv de gös te ri si o la ca ðý gö rü þü nü sa vu nu yor. Þanghay / a a Su dan da ta raf la ra ge ri çe kil in ça ð rý sý n AF RÝKA Bir li ði bir kez da ha Su dan ve Gü ney Su dan ý, tar týþ ma ko nu su o lan sý nýr böl ge si Ab ye i den as ker le ri ni çek me ye ça ðýr dý. Bir lik ten ya pý lan a çýk la ma da, yak la þýk 300 Su dan ve 700 ci va rýn da ki Gü ney Su dan as ke ri nin bu böl ge den ay rýl ma sý ge rek ti ði be lir til di. Af ri ka Bir li ði ay rý ca, i ki ül ke a ra sýn da ki ça týþ ma lar dan cid dî en di þe duy du ðu nu bil dir di. Gü ney Su dan- Su dan sý ný rýn da ki ça týþ ma lar yak la þýk i ki haf ta dýr de vam e di yor. Su dan, ken di si ne a it ol du ðu nu id di a et ti ði Hic lic þehri nin Gü ney Su dan as ker le ri ta ra fýn dan e le ge çi ril me sin den son ra Gü ney Su dan ý düþ man i lân et miþ ti. Juba / a a Gü ney Kýb rýs ý zi ya ret e de ce ði ni a çýk la dý. Rum Ti ca ret, Sa na yi ve Tu rizm Ba ka ný Ne ok lis Si li ki o tis i se Li e ber man la, e ner ji, tu rizm ve ya tý rým a la nýn da ki iþ bir li ði nin na sýl ge liþ ti ri le bi le ce ði ko nu su nu e le al dýk la rý ný söy le di. Li e ber man ý, ya tý rým la rýn Gü ney Kýb rýs a çe kil me si pro se dü rü nün ko lay laþ tý rýl ma sýy la il gi li bil gi len dir di ði ni i fa de e den Si li ki o tis, Gü ney Kýb rýs ta ki Ýs ra il þir ket le ri nin var lý ðý na de ðin di. Si li ki o tis, Li e ber man ka dar di ðer Ýs ra il li yet ki li le rin de da ha ön ce Gü ney Kýb rýs a yap tý ðý zi ya ret le rin i ki ta raf a ra sýn da ki iþ bir li ði ne kat ký da bu lun du ðu nu i fa de et ti. Lefkoþa / a a Mýsýr'da cumhurbaþkanlýðý adaylýðý Seçim Kurulu tarafýndan veto edilen bazý adaylarýn taraftarlarý protesto için sokaklara döküldü. Polis güvenlik tedbirlerini arttýrdý. Mýsýr da vetolu seçim MISIR'DA YÜKSEK SEÇÝM KURULU, MÜBAREK'ÝN ÝSTÝHBARAT ÞEFÝ ÖMER SÜLEYMAN'IN DA ARASINDA BULUNDUÐU 10 ADAYI VETO ETTÝ. MISIR HALKI 23 MAYIS'TA YENÝ CUMHURBAÞKANINI SEÇMEK ÝÇÝN SANDIÐA GÝDECEK. MISIR Yük sek Se çim Ko mis yo nu, a day lýk la rý red de di le rek cum hur baþ kan lý ðý yo lu ka pa nan 3 a da yýn i ti raz baþ vu ru su nu ka bul et me di. Ko mis yo nun al dý ðý ka rar la, dev rik dev let baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek dö ne mi nin güç lü a da mý, es ki is tih ba rat þe fi Ö mer Sü ley man, Müs lü man Kar deþ ler in baþ stra te jis ti Hay rat el-þa týr, Se le fi le rin a da yý Ha zým E bu Ýs ma il in, Mý sýr da 23 Ma yýs ta ya pý la cak cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne gi re me ye ce ði ke sin leþ ti. Ka ra rýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan Ýs ma il in ta raf tar la rý nýn, ka ra rý pro tes to et mek a ma cýy la Yük sek Se çim Ko mis yo nu ö nün de top lan dýk la rý bil di ril di. Yük sek Se çim Ko mis yo nu, 15 Ni san da al dý ðý ka rar la cum hur baþ kan lý ðý ya rý þý na ka týl mak i çin baþ vu ran 10 a da ya cum hur baþ kan lý ðý yo lu nu ka pat mýþ, a ra la rýn da A rap Bir li ði es ki Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa nýn da bu lun du ðu 13 a da yýn baþ vu ru su nu i se ka bul et miþ ti. Kahire / a a Finlandiya dan AB desteði FÝN LAN DÝYA AB ve Dýþ Ti ca ret Ba ka ný A le xan der Stubb, Tür ki ye nin AB ye ü ye li ði ne des tek ver me ye de vam e de cek le ri ni kay det ti. Fin lan di ya AB ve Dýþ Ti ca ret Ba ka ný A le xan der Stubb be ra be rin de ki bir he yet le U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým i le gö rüþ tü.tür ki ye ye ge len Fin lan di ya he ye tin de 40 þir ke tin tem sil ci si nin bu lun du ðu nu bil di ren Stubb, Tür ki ye nin dün ya da ki en ö nem li 5 ül ke den bir ta ne si ol du ðu nu i fa de e den Stubb, bu nun sebeple ri ni þöy le sý ra la dý: Stra te jik ko nu mu, do ðu i le ba tý a ra sýn da bir köp rü teþ kil et me si, bü yük lü ðü, de - A DAY LAR DAN FARK LI TEP KÝ LER CUM HUR BAÞ KA NI a day lý ðý dü þü rü len Hay rat Þa týr, Ö mer Sü ley man, Ha zim E bu Ýs ma il ve Ey men Nur dan Yük sek Se çim Ku ru lu nun ka ra rý na fark lý tep ki ler gel di. Müs lü man Kar deþ ler in a da yý Hay rat Þa týr, Yük sek Se çim Ku ru lu nu, dev rik li der Hüs nü Mü ba rek in tas fi ye yön tem le ri ni kul la na rak, ken di si ni a day lýk tan u zak laþ týr - mak la suç la dý. Se le fi le rin a da yý Ha zim E bu Ýs ma il in a lý nan ka ra ra tep ki o la rak, Yük - sek Se çim Ku ru lu bi na sý ö nün de o tur ma ey le mi ne baþ la dý ðý, bu es na da E bu Ýs ma il ta raf tar la rýy la po lis a ra sýn da ar be de çýk tý ðý kay de dil di. Dev ri min Ya rý ný Par ti si nin baþ ka ný Ey men Nur, a day lý ðý nýn dü þü rül me si nin yan lýþ bir ka rar ol du ðu nu ve a na - ya sa ya ay ký rý ol du ðu nu sa vun du. Mý sýr ýn es ki cum hur baþ ka ný yar dým cý sý Ö mer Sü - ley man i se a day lý ðý nýn ü þü rül me si ka ra rý na say gý duy du ðu nu söy le di. VE TO YA KA R ÞI YE NÝ A DAY: MUR SÝ HAY RAT Þa týr ýn a day lý ðý nýn dü þü rül me sin den son ra Müs lü man Kar deþ ler in ye ni Cum hur baþ ka ný a da yý Mu ham med Mur si ol du. Mý sýr Yük sek Se çim Ko mis yo nu nun a ra la rýn da Ö mer Sü ley man, Hay rat Þa týr ve Ha zým E bu Ýs ma il in de bu lun du ðu 10 ki - þi nin Cum hur baþ ka ný a day lý ðý ný ön ce ki gün ip tal et me si ü ze ri ne Müs lü man Kar deþ - ler, Mu ham med Mur si yi ye ni a day o la rak gös ter di. Mur si, ça lýþ ma ha ya tý na ü ni ver si - te de A sis tan o la rak baþ la dý. Da ha son ra Ka li for ni ya Ü ni ver si te si nde yar dým cý do çent o la rak ça lýþ tý. Mur si, ha len Za ka zik Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si nde öð re tim gö rev li si o la rak ça lý þý yor. Za ka zik ten 2000 yý lýn da mil let ve ki li se çi len Mur si, dün ya ça pýn da en i yi par la men ter o la rak gös te ril di. Mur si, 2005 se çim le ri nin ilk tu run da en çok o yu al ma sý na rað men, 2. tur da ra ki bi ne ye nik düþ tü ve se çi mi kay bet ti. ABD NÝN Myan mar a yö ne lik yap tý rým la rý ný yu mu þa ta rak, ABD de ki yar dým ku ru luþ la rý nýn bu ül ke de fa a li yet gös ter me le ri nin yo lu nu aç tý. ABD Ma li ye Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Myan mar da, de mok ra si in þa sý, sað lýk ve e ði tim, spor ve di nî sa ha lar da ça lýþ ma lar da bu lu nan yar dým ku ru luþ la rý nýn ma lî iþ lem le ri ne ge ti ri len ký sýt la ma la rýn ha fif le til di ði bil di ril di. Gü ney do ðu As ya nýn bir za man lar en zen gin ül ke le ri a ra sýn day ken, 50 yýl cun ta ta ra fýn dan yö ne - MYAN MAR DA as ke rî yö ne tim le rin yýl lar ca bas ký al týn da tut tu ðu mu ha lif li der A ung San Su u Çi i, 24 yýl a ra dan son ra ilk yurt dý þý ge zi si ne çý ký yor. Çi i nin U lu sal De mok ra si Bir li ði (NLD) par ti si nin söz cü sü Nyan Win, li der le ri nin Ha zi ran a yýn da Nor veç ve Ýn gil te re yi zi ya ret e de ce ði ni söy le di. No bel ö dül lü 66 ya þýn da ki Çi i, 1988 yý lýn da Ýn gil te re de has ta an ne si ni zi ya - mog ra fik ö zel lik le ri, nü fu su, ta ri hi, ge le nek le ri, kül tü rü, e ko no mik bü yü me si.. Tür ki ye ay ný za man da bir G-20 ül ke si, bu da ö nem li. Fin lan di ya nýn Tür ki ye i le ö zel i liþ ki le ri nin ol du ðu nu i fa de e den Stubb, Tür ki ye nin AB ye ü ye li ði ko nu sun da her za man sa dýk ve güç lü bir des tek çi si ol duk la rý ný söy le di. Stubb, Biz Tür ki ye nin AB ye a day lý ðý ný þöy le gö rü yo ruz: Bu i ki ta ra fýn da fay da la na ca ðý bir ko nu. Hem Tür ki ye bun dan fay da la na cak; AB nin de Tür ki ye yi ken di i çi ne al ma sýn da çý kar la rý ol du ðu nu ve on lar i çin de fay da lý o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz di ye ko nuþ tu. Ankara / a a ABD, Myan mar a yap tý rým la rý yu mu þat tý til dik ten son ra dün ya nýn yok sul ül ke le ri a ra sý na gi ren Myan mar da bu ay i çin de ya pý lan a ra se çim le ri, li der li ði ni No bel Ba rýþ Ö dü lü sa hi bi A ung San Su u Kyi nin yap tý ðý U lu sal De mok ra si Bir li ði a çýk fark la ka zan mýþ tý. ABD Ma li ye Ba kan lý ðý nýn bu ül ke ye yö ne lik yap tý rým la rýn yu mu þa týl ma sý çerçevesinde malî yardýmlarý hafifletecek. Was hing ton yö ne ti mi nin 20 yýl a ra dan son ra ilk kez Myan mar a tam yet ki li bir bü yü kel çi a tayacaðý bil di ri li yor. Was hing ton / a a Muhalif lider Çii, 24 yýldan sonra dýþarýya gidiyor ret et tik ten son ra ül ke si ne dön müþ, cun ta yö ne ti mi ta ra fýn dan ge ri dön me ye bi le ce ði kor ku suy la yurt dý þý na çýk ma sý na i zin ve ril me miþ ti. NLD, 1 Ni san da ya pý lan a ra se çim de a ra la rýn da Çi i nin de ol du ðu 43 mil let ve ki li ka za na rak, ço ðun lu ðu nu es ki as ke rî re jim yan daþ la rý nýn o luþ tur du ðu par la men to da a na mu ha le fet ko nu mu na yük sel miþ ti. Yangon / a a HABERLER Suriye'de tanklar ateþkese raðmen þehirlerde. A teþ ke se rað men ö lüm ler devam ediyor n LON DRA mer kez li Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ül ke nin çe þit li kent le rin de mu ha lif le re kar þý dü zen le nen o pe ras yon lar da ço ðun lu ðu Ýd lib þehrin de ol mak ü ze re ö lü sa yý sý nýn 71 e yük sel di ði ni du yur du. Ül ke nin ku ze yin de yer a lan ve u zun za man dan be ri o pe ras yon la rýn dü zen le di ði Ýd lib þehrin de 44 ki þi nin öl dü ðü nü, þeh rin Ha rab joz Kö yü ne or du nun 35 ten faz la ha van mer mi si a tý ðý ný be lir ten Ör güt, Ýd lib ve çev re sin de ger çek le þen o pe ras yon lar da gü ven lik güç le ri nin rast ge le tu tuk la ma lar ger çek leþ ti ði ni kay det ti. Hu mus, De ra, Þam ve Ha lep te ya pý lan gös te ri ler de gü ven lik güç le ri nin mü da ha le sin de a çý lan a teþ so nu cun da 27 ki þi nin öl dü ðü nü bil di ren ör güt, Hu mus ta tank a te þin de bir çok e vin yý kýl dý ðý ný ve ha sar gör dü ðü nü be lirt ti. Ha lep in Þe ar böl ge sin de þid det li bir pat la ma mey da na gel di ði, gü ven lik güç le ri nin böl ge ye gel me siy le i kin ci bir pat la ma nýn da ha ya þan dý ðý ný be lir ten ak ti vist ler, þehrin Et ra reb il çe sin de yo ðun si lâh ses le ri nin gel di ði ni du yur du. Ankara / a a Es ma E sad a mek tup n SU RÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn e þi Es ma E sad a vi de o lu bir mek tup gön de ri le rek ko ca sý E sad a þid de ti bý rak ma sý i çin bas ký yap ma sý is ten di. Al man ya nýn BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Pe ter Wit tig in ga ze te ci e þi Hu ber ta von Voss-Wit tig ve Ýn gil te re nin BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi She i la Lyall Grant ön cü lü ðün de ha zýr lan dý ðý öð re ni len vi de o lu mek tup ta, E sed in e þi Es ma E sed den, Su ri ye de ki o lay la ra se yir ci kal ma yý bý ra kýp þid de te son ver me si yö nün de e þi ne bas ký yap ma sý çað rý sý ya pýl dý. Yo u tu be da gös te ri len vi de o fil mi iz le yen ler den Es ma E sad a yö ne lik ha zýr la nan mek tu bu in ter net ü ze rin de im za la ma la rý is te ni yor. Mek tup ta ký sa ca þu i fa de le re yer ve ri li yor: Biz dün ya ka dýn la rý o la rak Es ma E sad, sen den, Su ri ye li de ri nin e þi o la rak so rum lu luk al ma ný is ti yo ruz. Ül ken de yüz ler ce ço cuk çok tan öl dü, on bin ler ce si ya ra lan dý, yer le rin den ol du ve hep si a ðýr bir trav ma ge çi ri yor. Sen den ba rýþ i çin ve a kan ka ný dur dur mak i çin se si ni yük selt me ni bek li yo ruz. Birleþmiþ Milletler / a a Ý ran, Bað dat ta ya pý la cak mü za ke re ler den ü mit li n Ý RAN Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa li hi, 5 +1 ül ke le riy le Bað dat ta ya pý la cak mü za ke re ler den ü mit li ol du ðu nu söy le di. Ba kan lar Ku ru lu son ra sý ga ze te ci le rin nük le er mü za ke re le re i liþ kin so ru la rý ný ce vap la yan Sa li hi, nük le er e ner ji fa a li yet le ri nin þef faf lý ðý ný gös ter mek ve gü ven in þa sý i çin a dým lar a týl dý ðý ný, kar þý ta ra fýn da gü ven ver me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ý ran ýn bütün mü za ke re ler de ko nu la rý a çýk ça di le ge tir di ði ni, hak ve hu ku ku nu sa vun du ðu nu an la tan Sa li hi, ta ah hüt ve an laþ ma ya uy ma ya nýn Ba tý lý lar ol du ðu nu i fa de et ti. Nük le er si lâh pe þin de ol ma dý ðý mý zý de fa lar ca a çýk la dýk di yen Sa li hi, bu ko nu da di nî li der A ye tul lah A li Ha ma ney in fet va sý ol du ðu nu ha týr lat tý. Sa li hi, so ru nun çö zü mü i çin mü za ke re le ri her za man ö nem se dik le ri ni be lirt ti ve Bað dat ta 5+1 ül ke le riy le ya pý la cak mü za ke re ler den ü mit li yim de di. BM Gü ven lik Kon se yi nin da i mî ü ye le ri ve Al man ya dan o lu þan 5 +1 ül ke le riy le Ý ran, 23 Ma yýs ta Bað dat ta mü za ke re ler i çin ye ni den bir a ra ya ge le cek. En son 14 Ni san da Ýs tan bul da bir a ra ya ge len ta raf lar, mü za ke re le ri o lum lu ve ya pý cý o la rak de ðer len dir miþ ti. Tahran / a a UCM Baþ sav cý sý Lib ya yý zi ya ret e de cek n U LUS LA RA RA SI Ce za Mah ke me si (UCM) Baþ sav cý sý Lu is Mo re no O cam po nun Sey fü lis lam Kad da fi nin yar gý lan ma sý ko nu su nu gö rüþ mek ü ze re Lib ya nýn baþ þehri Trab lus u zi ya ret e de ce ði bil di ril di. Lib ya hü kü me ti ne ya kýn kay nak lar, O cam po nun ö nü müz de ki gün ler de Trab lus ta o la ca ðý ný be lirt ti. Zi ya ret sý ra sýn da UCM i le Lib ya hü kü me ti a ra sýn da Kad da fi nin ne re de ve na sýl yar gý la na ca ðý ko nu su nun e le a lýn ma sý ve ko nu nun a çýk lý ða ka vuþ ma sý bek le ni yor. Lib ya nýn öl dü rü len li de ri Mu am mer Kad da fi nin o ðul la rýn dan Sey fü lis lâm, ge çen yýl ka sým a yýn da ül ke nin gü ne yin de ki çöl böl ge sin de Zin tan þehri ne bað lý si lâh lý güç ler ta ra fýn dan ya ka lan mýþ tý. UCM, in san lý ða kar þý suç iþ le mek le it ham et ti ði Sey fü lis lam Kad da fi nin mah ke me ye tes lim e dil me si ni ta lep et miþ ti. An cak Lib ya hü kü me ti, bu ta le bi red de de rek Kad da fi nin ül ke de yar gý la na ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Kad da fi nin Lib ya da yar gý lan ma sý du ru mun da i dam ce za sý na çarp tý rý la bi le ce ði be lir ti li yor. Ya ka lan dýk tan son ra Zin tan þehri ne gö tü rü le rek ay lar dýr giz li bir yer de tu tu lan Sey fü lis lâm Kad da fi nin ö nü müz de ki gün ler de baþþehir Trab lus a ge ti ri le rek yar gý la ma sý na baþ la na ca ðý i fa de e di li yor. Kad da fi yi el le rin de bu lun du ran Zin tan lý güç ler i le ge çi ci hü kü met a ra sýn da ko nu ü ze rin de ki ya kýn da an laþ ma ya va rý la bi le ce ði i le ri sü rül dü. Trablus / a a

8 8 HA BER Y ES KÝ ÞE HÝR DE Ü NÝ VER SÝ TE ÖÐ REN CÝ SÝ YA RA LAN DI CÝ HAN BEY LÝ-KON YA YO LU TRA FÝ ÐE KA PA TIL DI ca ni as ya.com.tr Ah, me te o ro lo ji uz man la rý! Dün öð le sa at le rin de Ýs tan bul da, þü kür ki u zun sür me yen öy le bir hal ol du ki, dep rem gün le ri ni ha týr la dýk. Ga ze te mi zin ya zý iþ le rin de ha ber top lan tý sý ya pý yor duk ve bir an da e sen rüz gâr se siy le ir kil dik. Hor tum var di ye rek pen ce re ye koþ tuk. Et raf toz-du man se be biy le gö rün mü yor du. Yer de ne ka dar kâ ðýt par ça sý, toz, çöp var sa ha va da u çu þu yor du. Her za man ve ö zel lik de böy le an lar da Kâ i na tý Ya ra dan a sý ðýn mak tan baþ ka ne ya pý la bi lir ki? Der ken sað dan-sol dan ha ber ler gel me ye baþ la dý. Ki mi yer de ça tý lar uç muþ, ki mi yer de bah çe ler alt üst ol muþ. Hem de niz hem de ha va tra fi ði du rur ken, Ýs tan bul un can da mar la rýn da bi ri o lan Bo ða zi çi Köp rü sü bi le ge çi ci sü rey le tra fi ðe ka pa týl mýþ... Ya þa nan pa ni ði an la mak i çin sos yal med ya da ya zý lan not la ra bak mak ye ter li. Bir kýs mý ný pay la þa lým: *Har bi ye Ni þan ta þý nda cam lar ký rýl ma ya baþ la dý... *Yýl lar ön ce Bod rum da ya ka lan dým bu fýr tý na ya. Tek ne ma ri na da bað lýy ken ters dön me ye kalk tý. Dý þa rý ken di mi zor at tým. O gün dört tek ne bat tý. *Ýs tin ye Park ta bah çe dar ma da ðýn. Gar son lar dev ri len sak sý la rý tut ma ya ça lý þý yor. *A fet le þa ka ol maz. *Su an Ni þan ta þý nda yým ve çok kö tü o lay lar ol du bir an da. Yo ðun bir fýr tý na kop tu ve in þa at is ke le si yý kýl dý, in san lar al týn da kal dý. Al lah ým! *Bo ða zi çi Köp rü sü nde a raç lar fýr tý na dan i ler le ye mi yor. *Ýs tin ye park ta ka sýr ga çýk tý, ma sa lar uç tu. *Be yoð lu u çu yor. Ba ca lar yý ký lý yor. *Çam lý ca da ça tý lar par ça lan ma ya baþ la dý. *Tüm semt ler de hor tum fýr tý na var, i þi ol ma yan çýk ma sýn... *Fýr tý na bas týr dý, ge mi ler ya na e ðil di! Bi na sal la ný yor rüz gâr dan! Böy le þey gör me dim! *Kum fýr tý na sý san ki Ta bi ki a fet ler sa de ce baþ ka ül ke ler i vur maz, ye ri ve za ma ný ge lin ce bi zi de ya ra la ya bi lir. A ma böy le bir fýr tý na ya da rüz gâ ra doð ru su biz de þim di ye ka dar þa hit ol du ðu mu zu ha týr la mý yo ruz. A ma þu nu da bi li yor ve i na ný yo ruz ki, kâ i nat ta hiç bir þey te sa dü fî de ðil dir. Her þey O nun iz ni ve i ra de siy le ha re ket e der. Do la yý sýy la böy le fýr tý na ve hor tum lar dan kork sak da Al lah a þü kür öd ü müz par ça lan maz. Fýr tý na dan he men son ra TV le re ko þan ve çok ö nem li a çýk la ma lar ya pan me te o ro lo ji uz man la rý hiç de i nan dý rý cý gel me di. Spi ker ler so ru yor: Böy le bü yük bir fýr tý na bek li yor muy du nuz? Ce vap: Kem, küm, eh, þey. Ta biî bek li yor duk, her za man böy le þey ler o la bi lir. Va tan daþ lar dik kat et sin, ça tý la rýn al týn dan yü rü me sin... Ý yi gü zel de sa yýn me te o ro lo ji uz man la rý, ma dem böy le bir fe lâ ke ti tah min e di yor du nuz, ni çin mil le ti cid dî o la rak i kaz et me di niz? Yok sa, Bu de re ce si ni tah min e de me dik, tek nik o la rak da tam tah min et mek müm kün de ðil de mek çok mu zor? Uz man sý nýz di ye her ha di se yi, her rüz gâ rý bil me niz mi ge re kir. Bi le me dik de mek ka ba hat de ðil ki! Ak si ne, bil me di ði ve hal ký cid dî o la rak i kaz et me di ði hal de þim di çý kýp Bi li yor duk, o la bi lir, kem, küm de mek hiç de þýk de ðil. Baþ ka bir uz man mu ha bir de, TV de sun du ðu ha be rin de; Tah min e di le me yen bir do ða o la yý ol du! Bü yük fýr tý na ya þan dý, va tan daþ mað dur ol du, bü yük mad dî za rar var de me yi sür dür dü. Ba þý ný za do ða ka dar dað düþ sün mü de me li, yok sa Al lah si ze in saf ve iz an ver sin mi de me li? Biz yi ne de in saf di le ye lim... Sa de ce böy le fe lâ ket ler de de ðil, her an Al lah ý ha týr da tu ta lým ve o na sý ðý na lým, du â e de lim: Al lah ýn bi zi ve bü tün in san lý ðý her tür lü a fet, be lâ ve mu sî bet ler den mu ha fa za ey le. A min. Düz ce Jan dar ma Ko mu ta ný da gö zal týn da ntun CE LÝ Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðý gö re vi ni yü rü tür ken in ti har et ti ði ö ne sü rü len Al bay Ka zým Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu nun te le fon la rý nýn ya sa dý þý din len di ði id di a sý na i liþ kin gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da Düz ce Ýl Jan dar ma Ko mu ta ný Al bay Tur han Ya zý cý nýn da ol du ðu öð re nil di. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Baþ sav cý Ve ki li Öz den Do ðan ýn ta li ma týy la Al bay Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu na a it te le fo nun ya sa dý þý yol lar la din len me si ne i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da ön ce ki gün Düz ce, Muþ, Er zu rum, Van ve A da na da gö zal tý na a lý nan 8 ki þi den 3 ü Ma lat ya ya ge ti ril di. Þeh re ge ti ri len 3 ki þi nin de mu vaz zaf as ker ol du ðu nu be lir til di. Ö te yan dan so ruþ tur ma kap sa mýn da ön ce ki gün loj ma nýn da a ra ma ya pý lan Düz ce Ýl Jan dar ma Ko mu ta ný Al bay Tur han Ya zý cý nýn da gö zal tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Bu a ra da, Ma lat ya Ad li ye si ne ge len Ma lat ya Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Ay gün de, ö zel yet ki li sav cý i le bir sü re gö rüþ tük ten son ra, mah kum gi ri þi ne yak la þan ma kam a ra cý na bi ne rek ad li ye den ay rýl dý. Ka zým Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu nun te le fon la rý nýn ya sa dý þý din len me si id di a sý na i liþ kin ön ce ki gün 1 i e mek li, 7 si mu vaz zaf as ker 8 ki þi çe þit li il ler de gö zal tý na a lýn mýþ tý. Malatya / a a ES KÝÞE HÝR DE De lik li taþ Ma hal le si Ha mam yo lu nda fýr tý na dolayýsýyla dev ri len a ða cýn al týn da ka lan ü ni ver si te öð ren ci si Ke rim Yýl dý rým (26) ya ra lan dý. 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Yu nu sem re Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Yýl dý rým ýn ha ya tî teh li ke si ol ma dý ðý öð re nil di. Fýr tý na dolayýsýyla ba zý iþ yer le ri nin ta be la la rý za rar gör dü, Es ki þe hirs por Te sis - le ri nde ki an tren man sa ha sý nýn ko ru ma tel le ri dev ril di, ba zý bi na la rýn ça tý la rýn da ha sar mey da na gel di. Cep te le fon la rýy la i le ti þim sað la na ma - dý. Ýz mir i se fýr tý na dolayýsýyla va pur se fer le rin de ak sa ma lar ya þan dý. Fýrtýna Ýstanbul u vurdu ÝS TAN BUL DA HI ZI 120 KÝ LO MET RE YÝ GE ÇEN FIR TI NA, ÇA TI LA RI U ÇUR DU, A ÐAÇ - LA RI DE VÝR DÝ. SAL LA NAN BO ÐAZ KÖP RÜ LE RÝ DE BÝR SÜ RE TRA FÝ ÐE KA PAN DI. ÝS TAN BUL DA hý zý 120 ki lo met re yi ge çen fýr tý na, ha ya tý o lum suz et ki le di. Ça tý la rý u çu ran, a ðaç la rý de vi ren fýr tý na, bir çok ki þi nin ya ra lan ma sý na yol aç tý. Sal la nan Bo ðaz köp rü le ri de bir sü re tra fi ðe ka pan dý. Mar ma ra ve E ge Böl ge si nde bek le nen fýr tý na, gün lük ha yý tý a de ta felç et ti. Fýr tý na nýn bu ka dar yük sek bir hý za u la þa bi le ce ði tah min e dil mi yor du. Bey koz ve Ka va cýk ta i ki TIR, fýr tý na se be biy le dev ril di. Ka za lar dolayýsýyla yol lar tra fi ðe ka pan dý. Þeh rin ba zý yer le rin de de ka za lar ol du. Ba zý va tan daþ lar fýr tý na dan ka ça rak ka pa lý yer le re sý ðý nýr ken, ba zý iþ yer le ri sa hip le ri nin i se ký rýl ma ma sý i çin cam la rý tut tuk la rý gö rül dü. KÖP RÜ LER TRA FÝ ÐE KA PA TIL DI Ýs tan bul da et ki li o lan lo dos se be biy le Bo ða zi çi Köp rü sü nde u la þým kon trol lü sað lan dý. Rüz gâ rýn hý zý nýn sa at te 90 ki lo met re yi geç me si ha lin de u la þý mýn kon trol lü o la rak sað lan dý ðý Bo ða zi çi Köp rü sü, an lýk o la rak sa at te 120 ki lo met re ye çý kan rüz gâ rýn et ki sin de kal dý. Bu nun ü ze ri ne her 2 yön de u la þý mýn a ra lýk lar la dur du rul du ðu Bo ða zi çi ve Fa tih Sul tan Meh met köp rü le rin de ki tra fik, rüz gâ rýn kýs men et ki si ni yi tir me si ü ze ri ne nor mal sey ri ne geç ti. Ý DO SE FER LE RÝ YA PI LA MA DI Ý DO, iç hat lar da Bos tan cý-ka dý köy- Ye ni ka pý-ba kýr köy de niz o to büs le ri se fer le ri i le dýþ hat lar da i se sa at da ki Ban dýr ma-ye ni ka pý-bos tan cý de niz o to bü sü se fer le ri i le sa at te ki Pen dik- Ya lo va i le Ya lo va-pen dik hýz lý fe ri bot se fer le ri ip tal e dil di. Ýs tan bul-ankara / a a Tu tuk lu ve kil ler i þi su lan dý rýl ma sýn TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, TBMM 24. dö nem Ha tý ra Or ma ný Tö re ni nin ar dýn dan tutuklu milletvekilleri için adým atýlacaðý yönündeki haberlerle ilgili açýklamalarda bulundu. Çiçek, bir so ru ya þu ce va bý ver di: Si ya set cid dî bir iþ tir. Bir i þi ya pý yor sak cid dî yap ma mýz lâ zým, i þi su lan dýr ma dan... Bu ha be ri si ze kim ver di bi le mi yo rum. Ya zý lan ya zý la rýn i çe ri ði nin bir kýs mý da doð ru de ðil. Be nim Sa yýn Ký lýç da roð lu i le gö rüþ tü ðüm, hat ta be ra ber ol du ðum tar zýn da i fa de ler var. Bun la rýn hiç bi ri si doð ru de ðil. El bet te TBMM Baþ ka ný o la rak Mec lis te bu lu nan, bu lun ma yan si ya sî par ti le ri mi zin ge nel baþ kan la rýy la, yet ki li le riy le gö rü þü rüm. Bun da bir yan lýþ lýk yok. A ma va ký a o la rak be nim ne te le fon la ne ken di siy le böy le bir gö rüþ mem söz ko nu su ol ma dý. TBMM nin bu dö nem fa a li yet le ri ko nu sun da geç miþ dö nem ler de rast la ma dý ðý mýz, kar þý laþ ma dý ðý mýz, i yi ki de kar þý laþ ma dý ðý mýz bir ký sým so run lar la kar þý kar þý ya kal dýk. Ma a le sef bun ca se ne de mok ra si tat bi ka týn dan son ra böy le si ne o lum suz ör nek ler le ilk de fa kar þý laþ mak bi le be ni ger çek ten ra hat sýz e di yor. E lim den gel di ði ka dar bun la rý çöz me ye ça lý þý yo rum. An cak ko nu nun cid di ye ti ni dik ka te a la rak yol ve yön tem le rin be lir len me si la zým. An la þý lý yor ki bi ri le ri bu so ru nun çö zül me sin den zi ya de tri bün le re oy na ma yý ter cih e di yor. Böy le si ne ö nem li bir o lay ü ze rin den si ya set ya pýl mak is te ni yor. An ka ra / a a Pat la yý cý lar mü ze lik de ðil U LAÞ TIR MA, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý Müs - te þa rý Ha bib So luk, þid det li rüz gâ rýn o luþ tur du ðu kum fýr tý na sý dolayýsýyla Ci han bey li-kon ya a ra sýn da ka ra yo - lu nun tra fi ðe ka pa týl dý ðý ný bil dir di. Ka ra man-kon ya ka - ra yo lu nun 15. ki lo met re sin de a þý rý rüz gâr dolayýsýyla yol ke na rýn da ki kar puz tar la sý nýn üs tün de ki nay lon lar, ka - ra yo lu na uç tu. Yo lu kap la yan nay lon la rý kal dýr ma ya ça - lý þan tra fik po lis le ri zor an lar ya þa dý. TEK NE DE YAN GIN A hýr ka pý a çýk la rýn da i çin de 10 ki þi nin bu lun du ðu bir tek ne de yan gýn çýk tý. Yan gýn gö rev li le rin mü da ha le si so nu cun da sön dü rül dü. Fýr tý na dolayýsýyla GSM hat la rýn da da so run ya þan dý, TV rad yo la rýn uy du ya yýn la rý ke sil di. FO TOÐ RAFLAR: A A NÝ ÞAN TA ÞI NDA ÝS KE LE ÇÖK TÜ ÞÝD DET LÝ lo dos se be biy le Ni þan ta þý Teþ vi ki ye Cad de si nde in þa at ha lin de ki bi na nýn is ke le si ve ü ze rin de rek lam pa no su o lan dýþ per de si çök tü. Ýs ke le nin bir kýs mý, in þa a týn ya nýn da bu lu - nan ve ta di lat ha lin de ki Har bi ye Po lis Mer ke zi nin ü ze ri ne bir kýs mý da yo la dev ril di. Yol da park ha lin de o lan ti ca rî tak si, dev ri len is ke le nin al týn da ka lýr ken, ha fif ya ra la nan sü rü cü sü, va tan daþ lar ta ra fýn dan a raç tan çý ka rý la rak am bu lans la has ta ne ye kal dý rýl dý. Yi ne park ha lin - de ki bir o to mo bi lin de in þa at tan ko pan par ça lar dan do la yý cam la rý ký rýl dý. VA LÝ MUT LU: 2 YA RA LI VAR Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, þe hir de ki fýr tý na se be - biy le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si it fa i ye si ne ça tý lar la il gi li 300 ci va rýn da ih bar gel di ði ni, ça tý lar dan do la yý Çek me köy ve Har bi ye de bi rer ya ra lý ol du ðu bil gi si nin ken di le ri ne u laþ tý ðý ný bil dir di. E mi nö - nü nde tez gâh lar fýr tý na se be biy le dev ril di. Ja mes Bond2 fil mi nin se tin de ki ba zý mal ze me ler de uç tu. Öte yandan, Fatih Camii avlusunda kurulu olan kitap standatlarý da zarar gördü. FIR TI NA BU GÜN ÖÐ LE YE KA DAR SÜ RE CEK ME TE O RO LO JÝ Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, Ýs tan bul da et ki li o lan kuv vet li fýr tý na nýn, bu gün öð le sa at le ri ne ka dar de vam e de ce ði be lir til di. Ya pý lan son de ðer len dir - me le re gö re, rüz gâ rýn Ak de niz, E ge, Ýç A na do lu, Ba tý ve Or ta Ka ra de niz, Mar ma ra nýn gü - ne yi i le Mar ma ra Böl ge si ge ne lin de lo dos þek lin de, (60-80 za man za man ham le li o la rak 100 ki lo met rem/sa at) es me si nin bek len di ði be lir til di. Kuv vet li fýr tý na se be biy le i le mey da - na ge le bi le cek ça tý uç ma sý, a ðaç dev ril me si, toz ta þý ný mý, gö rüþ me sa fe sin de a zal ma, so - ba ve do ðal gaz kay nak lý ze hir len me gi bi o lum suz luk la ra kar þý va tan daþ la rýn ve il gi li le rin dik kat li ve ted bir li ol ma la rý is ten di. Ö te yan dan, Tür ki ye nin ba tý ke sim le rin de gö rü len kuv vet li lo do sun et ki siy le gü ney ve iç ke sim ler de toz ta þý ný mý bek len di ðin den, ha va ka li - te sin de a zal ma, gö rüþ me sa fe sin de dü þüþ, ça mur þek lin de ya ðýþ, u la þým da ak sa ma lar gi - bi ya þa na bi le cek o lum suz luk la ra kar þý dik kat li ve ted bir li o lun ma sý ge rek ti ði kay de dil di. Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Türk Ý da re ci ler Der ne ðin ce dü zen le nen Ka tý lým cý De mok ra si ve Si vil Top lum Sem poz yu mu na ge li þin de Koz lu Me zar lý ðý nda bu lu nan pat la yý cý la ra i liþ kin so ru ü ze ri ne me zar lýk ta te sir gü cü yük sek 15 ki log ram pat la yý cý bu lun du ðu nu, bu pat la yý cýy la yak la þýk 500 el bom ba sý ya pý la bi le ce ði ni söy le di. Pat la yý cý nýn, 21 Mart ön ce si ve son ra sýn da Ýs tan bul da dü zen len mek is te nen ya sa dý þý Nev ruz gös te ri le rin ya pý la ca ðý a la na ya kýn bir yer de de po lan dý ðý ný i fa de e den Þa hin, Ýs tan bul po li si u zun sü re dir bu ko nu yu ta kip e di yor du. Bað lan tý la rý e le ge çi ril di. Ken di le ri ne çok te þek kür e di yo rum. Bü tün po lis teþ ki lâ tý mý zý, jan dar ma mý zý, mem le ke tin ve bu mil le tin gü ven li ði i çin ça lý þan bü tün ar ka daþ la rý mý zý yü rek ten kut lu yo rum. Bu tür ça lýþ ma lar de vam e di yor, e de cek di ye ko nuþ tu. Ba kan Þa hin, Pat la yý cý 1 Ma yýs i le il gi li pro vo kas yon ha zýr lý ðý o la bi lir mi so ru su ü ze ri ne, Þüp he siz. Ya ni o pat la yý cý yý o ra ya mü ze mal ze me si o la rak koy ma dý lar de di. Pat la yý cý pro vo kas yon o la bi lir mi de nil me si ü ze ri ne Ba kan Þa hin, Mü ze mal ze me si o la rak koy ma dý lar. Bir ha tý ra eþ ya o la rak da sak la ma dý lar. 21 Mart, ol ma dý 1 Ma yýs, ol ma dý baþ ka 1 Ma yýs... Ne ti ce i ti ba riy le bu ül ke de pat la týl mak i çin yý ký cý, bö lü cü ör güt le rin ve on la rýn u zan tý la rý nýn e se ri. E ser le riy le ö vün sün ler a ma dur mak yok. Bun la rýn pe þin de ve en se sin de yiz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Fýr tý na ders le ri Dün Ýs tan bul, öð le sa at le rin de sa at te ki hý zý 100 km yi bu lan rüz gâ rýn ve be ra be rin de ge tir di ði hor tu mun deh þe ti ni ya kýn dan his set ti. Bo ðaz Köp rü sü sal lan dý ve tra fi ðe ka pan dý, u çak lar ha va la na ma dý, ça tý lar uç tu. Ýs tan bul lu ra hat kol tu ðun da o tu ra rak bel ge sel ler den iz le di ði hor tu mu bir neb ze de ol sa ya kýn dan ya þa mýþ ol du. Or ta lý ðý to zu du man ka tan fýr tý na nýn çe kim gü cün den ka çý þan in san la rýn pa nik ha li, bel ge sel le ri a rat ma dý. Öð le sa at le rin de mey da na ge len fýr tý na þo ku ön ce sin de, Bo ðaz Köp rü sü yo luy le geç ti ðim E mi nö nü ne o ra dan Ka pa lý Çar þý ya düþ müþ tü. Öð le den ön ce her þey sa kin di, ha va bir hay li sý cak tý. Bu nal tý lý ha va yað mu run ha ber ci si gi biy di. Ne de ol sa Ni san dý. Ni san yað mur la rý da bu a yýn nor mal le rin den di. Me te ro lo ji öy le di yor du, zi ra... Ka pa lý Çar þý çý ký þý uð ra dý ðým sa haf lar da þa hit ol du ðum bir di ya log, öð le den son ra ya þa dý ðým man za ra i le bir le þin ce tec rü be nin za fe ri bir kez da ha or ta ya çý ký yor du. Kat kat el bi se ler gi yin miþ yaþ lý ca bir sey yar ki tap sa tý cý sýy la þa ka la þan di ðer sa haf lar, bu sý cak ta bu ka dar gi yin me si ni se be bi ni sor du lar. Al dýk la rý ce vap sar sý cýy dý as lýn da, his se a la na. Siz dal ga ge çin de di yaþ lý a dam. Bu gün Ap ril in (es ki Ni san) 5 i. Ya kýn da yað mur da ge lir, fýr tý na da... Bu söz le ri du yun ca A na do lu da sýk ça tek rar la nan þu sö zü ha týr la dým: Kork Ap ril in be þin den, ö kü zü a yý rýr e þin den. Biz de fýr tý na nýn hor tum ha li ni ge li þi ne ya zý iþ le ri nin öð le sa at le rin de ya pý lan ha ber top lan tý sý sý ra sýn da þa hit ol duk. Ha ber le ri de ðer len di rir ken ko pan fýr tý na, top lan tý nýn bir an i çin ke si lip he men he pi mi zin pen ce re ye yö nel me si ne se bep ol muþ tu. Fýr tý na yý üst kat lar da ha sar sý cý bir þe kil de ya þar ken, ya ný ba þý mýz da ki Hür ri yet in ça tý sý nýn uç tu ðu ha be ri ge li yor du. Uy du ya yýn lar ke sil miþ, an cak di gi tal ya yýn ya pan TV ler den ha ber a lý na bi lir ol muþ tu. E vet, E ge ve Mar ma ra ký yý la rýn da kor ku ya þa tan, mad dî bü yük lü ðü he nüz tes bit e di le me yen fýr tý na nýn da ver di ði, o kun ma sý ge re ken ders le ri var dý el bet te... O ku ma sý ný, gör me si ni, bak ma sý ný bi le ne ta bi î... Fýrtýna, Muðla ve ilçelerini de vurdu nfir TI NA dolayýsýyla Muð la da çok sa yý da iþ ye ri nin ta be lâ la rý düþ tü. Genç lik Hiz met le ri ve Spor Ýl Mü dür lü ðü ne a it ça dýr spor sa lo nu nun ça tý sýn da ki bran da lar uç tu. Mar ma ris te sa at te ki hý zý za man za man 80 ki lo met re yi bu lan fýr tý na, çok sa yý da a ða cýn dev ril me si ne ve ça tý la rýn za rar gör me si ne se bep ol du. Mar ma ris O to ga rý nda ký rý lan a ðaç dal la rý, e ner ji na kil hat la rý na za rar ver di. Dal ga bo yu nun 5 met re yi bul du ðu il çe sa hil le rin de, Az mak De re si nde ki ba lýk çý tek ne le ri bat ma teh li ke si ge çir di. Yük se len dal ga lar sebebiyle yat li ma nýn da ki res to ran ve ka fe le rin i çi suy la dol du. Rüz gâ rýn sa at te ki hý zý nýn 80 ki lo met re ye u laþ tý ðý Bod rum un Or ta kent-yah þi bel de si Ya lý Ma hal le si nde ki ba zý te le fon di rek le ri dev ril di. Or ta kent Yah þi sa hi lin de ki bir is ke le i se fýr tý na dolayýsýyla ye rin den sö kü le rek ka ra ya sü rük len di. Li man da de mir li bu lu nan 3 ba lýk çý tek ne si bat tý, 10 tek ne de i se mad dî ha sar mey da na gel di. Bü yük ha sar o lu þan tek ne ler de mir li bu lun duk la rý yer den çý kar tý la rak kam yo ne te ta þýn dý. Or ta ca, Ya ta ðan, Da la man ve Köy ce ðiz il çe le rin de sa bah sa at le rin de baþ la yan ve hý zý za man za man 60 ki lo met re yi bu lan rüz gâr, hayatý o lum suz et ki le di. Rüz gâr dolayýsýyla e lek trik ke sin ti le ri ya þan dý. Ya ta ðan il çe sin de fýr tý na dolayýsýyla e lek trik di rek le ri ve a ðaç lar dev ril di. Ba zý böl ge le re e lek trik ve ri le me di.

9 Y HA BER 9 27 Ni san da so ruþ tu ru la bi lir BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, cum hu ri yet sav cý la rý nýn 27 Ni san bil di ri siy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat mak i çin ön le rin de ya sal en gel bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, Bun lar la il gi li so ruþ tur ma baþ lat ma ve sür dür me yet ki si hü kü met ler de ve ki þi le re a it de ðil dir. Bun lar la il gi li sav cý lar so ruþ tur ma baþ lat mak i çin kim se den ta li mat al maz lar, al ma la rý na da ge rek yok. Ken di le ri res en baþ la ta bi lir de di. Boz dað, Ha ber türk te le viz yo nu nun can lý ya yý nýn da gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Baþ ba kan Yar dým cý sý Boz dað, Siz 27 Ni san bil di ri si ni bir muh tý ra o la rak gö rü yor mu su nuz? Siz ce de sý ra 27 Ni san a gel me li mi so ru su ü ze ri ne þöy le ko nuþ tu: Bü tün bun lar la il gi li so ruþ tur ma baþ lat ma ve sür dür me yet ki si hü kü met ler de ve ki þi le re a it de ðil dir. Bun lar la il gi li sav cý lar so ruþ tur ma baþ lat mak i çin kim se den ta li mat al maz lar, al ma la rý na da ge rek yok. Ken di le ri res en baþ la ta bi lir. Her za man biz söy le dik. 28 Þu bat i le il gi li el le ri ni tu tan var mý? de dik. 27 Ni san i le il gi li de ha ke za. Biz bu gü ne ka dar çý kýp da ni ye siz 27 Ni san i le il gi li sa kýn ha so ruþ tur ma baþ lat ma yýn; biz bun dan ra hat sýz o lu ruz gi bi bir a çýk la ma mýz ol du mu? Baþ lat mak is ter se cum hu ri yet sav cý la rý, 28 Þu bat i le il gi li na sýl baþ lat tý lar sa 27 Ni san i le il gi li de baþ la ta bi lir ler. De ðer len dir me ya pýp baþ lat ma ya ih ti yaç duy mu yor lar sa o ay rý bir ko nu. Hü kü met, 12 Ey lül de 28 Þu bat ta o yar gý la ma sü reç le ri ni baþ la tý yor, a ma 27 Ni san a do kun ma yýn di yor gi bi bir al gý yan lýþ týr. Biz yar gý nýn ö nü nü aç týk. Ya sal de ði þik lik le ri yap týk. E sas ta li ma tý a na ya sa de ði þik li ðin de yüz de 58 i le hal ký mýz ver di. Halk, dar be den ya na dar be ci ler den ya na de ðil hak tan, hu kuk tan ya na ta výr koy du. An ka ra / a a Silâh yüklü gemi Ýskenderun'a nsu RÝYE'YE si lah gö tür dü ðü id di a e di len ''At lan tic Cru i ser'' ad lý ge mi, Ýs ken de run Li ma ný'na çe ki le cek. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye'ye si lah ve mü him mat gö tür dü ðü ö ne sü rü len An ti gu a-bar bu da ban dý ra lý ol du ðu öð re ni len ''At lan tic Cru i ser'' ge mi si, ge ce sa at le rin de Ýs ken de run Li ma ný a çýk la rýn da de mir at tý. Ge mi de, Güm rük ve Mu ha fa za Baþ mü dür lü ðü Ýs ken de run Güm rük Mu ha fa za Mü dür lü ðü, Ýs ken de run Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü De niz Bü ro A mir li ði, Ýl çe De niz Sað lýk Mü dür lü ðü ve Dýþ Ýþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li le rin ce in ce le me yap tý ðý be lir til di. Da ha son ra ge mi nin, Ýs ken de run Li ma ný'na çe ki le ce ði bil di ril di. Ha tay / a a Ye men li ya ra lý lar Tür ki ye de nye MEN DE, O cak a yýn da baþ la yan ve sýk sýk ça týþ ma la ra sah ne o lan halk a yak lan ma sýn da ya ra la nan Ye men li ler in 13 ü te da vi ol mak ü ze re An ka ra ya ge ti ril di. Halk a yak lan ma la rý sý ra sýn da ya ra la nan ve te da vi si Ye men de müm kün ol ma yan 33 Ye men li den 13 ü An ka ra da ki has ta ne ler de te da vi ol mak ü ze re, dün ta ri fe li u çak la E sen bo ða Ha va li ma ný na ge ti ril di. Ha va li ma ný na ge len am bu lans lar la a lý nan ya ra lý lar, te da vi e dil mek ü ze re Et lik Ýh ti sas ve A ta türk has ta ne le ri ne sevk e dil di. Ba zý la rý kol tuk deð ne ði kul la nan ya ra lý lar, yet ki li le rin yar dým la rýy la yü rü ye bil di. U çak tan i nen ba zý ya ra lý la rýn el le rin de ki, Türk çe ve Ýn gi liz ce Te þek kür ler Er do ðan ya zý lý pan kart lar dik ka ti çek ti. A çýk la ma ya pan ba zý ya ra lý lar, An ka ra da çok i yi te da vi gö re cek le ri ne i nan dýk la rý ný be lir te rek, ken di le ri ne bu im ka ný sað la yan Türk hü kü me ti ne de te þek kür et ti. Ýs tan bul dan ge ti ri len 13 ya ra lý ve 3 re fa kat çi yi, E sen bo ða Ha va li ma ný nda am bu lans ve dok tor la rýn dý þýn da Ye men in An ka ra Bü yü kel çi li ði nden kon so los Khal don M. Sa e ed Ab dul la da kar þý la dý. An ka ra / a a Fil yos ka yýp la rý nýn a i le le ri Kur ân okuyarak teskin oluyor ZON GUL DAK Çay cu ma da ki Fil yos Ça yý nda, he nüz u la þý la ma yan 9 ki þi nin a i le le ri Kur ân-ý Ke rim o ku ya rak tes kin o lu yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nca, Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le ül ke ge ne lin de il ve il çe ler de Kur ân-ý Ke rim da ðý tý mý ya pýl dý. Zon gul dak Va li li ði ö nün de yak la þýk 2 bin 500 Kur ân da ðý tan Ýl Müf tü lü ðü, Çay cu ma da ki köp rü fe lâ ke ti nin ar dýn dan he nüz u la þý la ma yan 9 ki þi nin a i le le ri i çin de Ký zý lay a ra cý lý ðýy la Kur ân da ðýt tý.ça dýr da ki a i le le re ve ya kýn la rý na Kur ân da ðý tan Türk Ký zý la yý Der ne ði Zon gul dak Þu be Baþ ka ný Ni hat Ay gün, Bi li yor su nuz ay ný za man da bu haf ta Kut lu Do ðum Haf ta sý. Bu haf ta mü na se be tiy le siz le re Kur ân-ý Ke rim ge tir dik. Her ev i çin bir ta ne Kur ân da ðý tý yo ruz. Al lah rý za sý i çin bun la rý a lýp sak la ya cak sý nýz. Bir an ev vel bu lun ma la rý i çin Kur ân o ku yup du â mý zý e de lim. So nun da Al lah ýn de di ði o lur. U ma rým bu haf ta nýn ha tý rý na 9 ki þi ye u la þý lýr. Al lah, bir da ha böy le fe lâ ket ler ya þat ma - A LIÞ VE RÝÞ mer kez le ri (AVM) a ra sýn da ar tan re ka bet ö zel lik le A rap tu rist le rin yo ðun ta lep le ri doð rul tu sun da fark lý bir bo yut ka zan dý. A çýl dýk la rý ta rih te kon sept ge re ði mes cid bu lun dur ma yan AVM ler de ði þen þart lar se be biy le du a o da la rý yap týr ma ya baþ la dý. Ýs tan bul ge ne lin de AVM sa yý sý her ge çen gün ar tar ken, sa de ce Sa rý yer böl ge sin de 2013 so nun da sa yý la rý nýn al tý ya yük sel me si bek le ni yor. A lýþ ve riþ ten ö te bi rer hayat mer kez le ri ne dö nü þen bu ya pý lar da müþ te ri le rin ter cih se be bi o la bil mek i çin her tür lü gü ven lik ve kon for sað la ný yor. Se çe ne ðin bu ka dar çok ol du ðu dö nem de kon ser, de fi le, he di ye kam pan ya la rý dü zen le ye rek fark o luþ tu rul ma ya ça lý þý yor lar. Müþ te ri çek mek i çin har ca nan ça ba nýn son re ka bet a la ný i se mes cid ler. "KONSEPT"TEN ÖDÜN VEREN AVM A çýl dý ðý gün den be ri kon sep ti ni ge rek çe gös te re rek mes cid aç ma ya so ðuk ba kan Le - sýn. Zon gul dak mer kez de il müf tü lü ðü i le bir lik te Kut lu Do ðum or ga ni ze si yap týk. Biz ler kan al dýk, on lar da Kur ân da ðýt tý. Çay cu ma da ki o lay ne de niy le kur du ðu muz ça dýr da ki a i le le ri mi ze ma ne vî kuv vet ol ma sý i çin il müf tü lü ðün ce Kur ân gön de ril di. Biz ler de a i le le ri mi ze bu Kur ân-ý Ke rim le ri da ðýt týk. Bir gün ön ce de tes pih da ðý týp ma ne vî soh bet prog ra mý ter tip et miþ tik. AVM ler de mes cid ya rý þý A ÇIL DIK LA RI TA RÝH TE MES CÝD BU LUN DUR MA YAN AVM LER DE ÐÝ - ÞEN ÞART LAR SE BE BÝY LE DU A O DA LA RI YAP TIR MA YA BAÞ LA DI. vent te ki Kan yon AVM de ta lep ler doð rul tu sun da kon sep tin den ö dün ve re rek zi ya ret çi le ri i çin bir mes cid aç ma ka ra rý al dý. Ec za cý ba þý gru bu na a it o lan Kan yon yö ne ti min de gö rev a lan ve is mi ni a çýk la mak is te me yen bir yet ki li, yö ne ti min bu ka ra rý nýn, de ði þen þart la ra a yak uy dur mak i çin ge rek li ol du ðu nu be lir te rek bu du ru mun böl ge de ki ra kip le re a van taj sað la dý ðý ný söy le di. Ay ný yet ki li mes cid aç ma ka ra rý nýn zi ya ret çi le rin is tek le ri doð rul tu sun da a lýn dý ðý ný Ha ber ve sa i re mu ha bir le ri ne þu söz ler le i fa de et ti: Ö zel lik le yar dým ma sa mý za bu yön de çok is tek ve þi kâ yet gel di. Ba zý A rap tu rist ler i þi ha ka re te var dýr dý. Siz Müs lü man de ðil mi si niz? gi bi cüm le ler ku ran bi le ol du. As lýn da Kan yon a çýl dý ðý gün den be ri böy ley di. Son za man lar da bir çok ye ni lik ya pý lýr ken bu du ru mu da de ðer len dir dik. MESCÝDDEN "DUÂ ODASI"NA An cak Ýs tan bul un ba zý mo dern a lýþ ve riþ FÝL YOS, 9 KÝ ÞÝ YÝ VER MÝ YOR SU YA dü þe rek kay bo lan 9 ki þi yi a ra ma ça lýþ ma - la rý sür dü rü lü yor. Köp - rü nün bir bö lü mü nün çök me si so nu cu ça ya dü þen blok la rýn kal dý rýl - ma sý nýn ar dýn dan ça lýþ - ma lar fark lý nok ta lar da de vam e di yor. Çe þit li ku rum la rýn des te ðiy le yak la þýk 200 ki þi den olu þan e kip, köp rü den de ni ze ka dar o lan 18 ki - lo met re lik a lan da ta ra - ma ya pý yor. Su yun de bi - si nin yük sek ol ma sý ça - lýþ ma la rý zor laþ tý rý yor. Çay cu ma da 6 Ni san da Fil yos Ça yý nýn ü ze rin de - ki köp rü nün çök me si so - nu cu ça ya dev ri len mi ni - büs te ki 15 ki þi kay bol - muþ, bu ki þi ler den 6 sý - nýn ce se di ne u la þýl mýþ tý. Zon gul dak / ci han mer kez le rin de mes cid ler de kon sep te uy gun ha le ge ti ri le rek duâ o da sý na dö nü þü yor. Meselâ Duâ o da sý o lan ilk AVM o lan Ýs tin ye Park, ö zel lik le A rap tu rist le rin ve bu tu rist le ri yön len di ren a cen ta la rýn ilk ter ci hi du ru mun da. Duâ o da sý is mi ni ve kim le rin bu o da ya gi dip i ba det e de bi le ce ði ni sor du ðu muz Ýs tin ye Park Yar dým Ma sa sý, o da nýn bütün va tan daþ la rýn kul la ný mý na a çýk ol du ðu nu ve han gi din den o lur sa ol sun her ke sin o ra ya gi de bi le ce ði ni be lir ti yor. An cak du a o da sý na gir di ði niz de o da nýn mi ma ri si ve i çin de ki ab dest ha ne da ha çok bir mes ci di an dý rý yor. O da da di ðer din le rin i ba det le ri ne i liþ kin her han gi bir sem bol ya da i þa ret yer al mý yor. Kon sept ko nu su na bu ka dar ö nem ver me yen baþ ka pek çok AVM de i se du â o da sý na a lý þý la gel di ði ü ze re mes cid a dý ve ri li yor. Ýs tan bul da i ri li u fak lý en faz la zi ya ret e di len 46 AVM komp lek si nin 32 sin de mes cid bu lu nur ken 14 AVM de mes cid bu lun mu yor. Ýs tan bul drbat ho o.com Bo þan ma Ça lýþ ta yýn dan Not lar - 4 Sað lýk lý ev li lik ve sað lýk lý a i le na sýl ku ru lur? 1. Ev len mek cid dî iþ tir. Eþ a day la rý nýn ev len me ye fik ren, ru hen ve be de nen ha zýr ol ma sý ge re kir. Bil has sa er kek le rin, iþ seç me den ön ce eþ seç me si, ö nem li bir prob lem dir. Zi ra i þe uy gun ol ma yan e þi de ðiþ tir mek zor dur. E þe uy gun i þi bul mak da ay ný þe kil de, zor dur. Oy sa i þe uy gun e þi bul mak da böy le eþ le ev li lik sür dür mek de ilk i ki ih ti ma le na za ran da ha ko lay dýr. Ay rý ca er ken yaþ ta ev li lik gü na hý ön le ye bi lir. A ma bil has sa yan lýþ bir ev li lik se hak sýz lýk la ra se bep o lur ve do la yý sýy la gü na ha da se bep o la bi lir. 2. Eþ a day la rý ev len me sü re cin de yol a lýr ken an la þa maz sa bo þan ma ya de ðil, ev li kal ma ya ni yet et me li ve ba þar mak i çin gay ret et me li dir. Zi ra fe da kâr lýk mo dern ça ðýn mec bu rî ö zel li ði dir. 3. Eþ a day la rý bir bi ri ni ye te rin ce ta ný ma lý dýr. Bu nun i çin de ni þan lý lýk dö ne mi nin ve rim li kul la nýl ma sý ö nem li dir. Ni þan lý lýk dö ne mi sa de ce çe yiz i çin de ðil, ev li lik ka ra rý nýn i sa be ti nin göz den ge çi ril me si i çin de bir a raç o la rak kul la nýl ma lý dýr. Bil has sa tö re si ol ma yan ev li lik ler de, a i le i çi rol da ðý lý mý ve yet ki ve so rum lu luk pay la þý mý gi bi hu sus lar da ki min han gi ko nu da yet ki li o la ca ðý ni þan lý lýk dö ne min de be lir len me li ve ve ri len söz le rin tu tu lup tu tul ma ya ca ðý uy gun me tod lar la test e dil me li dir. 4. Eþ a day la rý bir bi ri ni ger çek ten ta ný ma lý ve denk o lup ol ma dýk la rý ný te yit et me li dir. 5. Eþ a day la rý bir bir le ri ni ken din ce denk bul mak la ye tin me me li, denk lik ka ra rý ný ob jek tif göz ler yar dý mýy la te yit e de bil me li dir. Es ki den gö rü cü u sû lü de ni len ve þim di ler de gös te ri ci u sû lü de nil me si da ha uy gun o lan u sû lün flör te na za ran da ha ka lý cý ev li lik ler kur ma sý nýn se bep le rin den bi ri de ev li li ðe a ra cý o lan la rýn, eþ a day la rý nýn denk li ði ni ob jek tif ba kýþ a çý sýy la te yit et miþ ol ma sý dýr. 6. Eþ a day la rý kar þý a da yý ken di a i le ve ar ka daþ çev re le ri ne o nay la ta bil me li dir. Zi ra ev li li ðin sað lýk lý de va mý a i le nin çev re si ne bað lý dýr. Ha ke mi ol ma yan ev li li ðin ha ke mi mah ke me dir ve fa kat bu ha kem, ken di si him me te muh taç bir de de dir. Ni te kim 4787 sa yý lý A i le Mah ke me le ri Hak kýn da Ka nu nun 7. mad de sin de ki A i le mah ke me le ri, ön le ri ne ge len dâ vâ ve iþ le rin ö zel lik le ri ne gö re, e sa sa gir me den ön ce, a i le i çin de ki kar þý lýk lý sev gi, say gý ve hoþ gö rü nün ko run ma sý ba ký mýn dan eþ le rin ve ço cuk la rýn kar þý kar þý ya ol duk la rý so run la rý tes bit e de rek bun la rýn sulh yo luy la çö zü mü nü, ge rek ti ðin de uz man lar dan da ya rar la na rak teþ vik e der. Sulh sað la na ma dý ðý tak dir de yar gý la ma ya de vam o lu na rak e sas hak kýn da ka rar ve ri lir hük mü ne rað men uy gu la ma da mah ke me nin çö züm ü çö zü cü dür, ya ni ço ðu za man a i le yi bir bi ri ne bað la maz, ak si ne çö zer. 7. Ev li lik ka ra rý ön ce sin de bil has sa kay na na a da yý nýn ge li ni sa mi mî bi çim de ve gö nül lü o la rak o nay la ma sý, ge lin kay na na kav ga sý ný ön le mek a çý sýn dan ö nem li dir. Zi ra a raþ týr ma lar gös ter mek te dir ki ge lin kay na na kav ga sý as lýn da i ki ba ya nýn bir er kek ü ze rin den sür dür dü ðü bir kav ga dýr ve er ke ðin a ra dan çe ki le bil me si ha ným la rýn kav ga la rý ný bi ti rir. Zi ra fýt ra ten þef kat kah ra ma ný o lan ve en þid det li kav ga sý or ta la ma i ki sa at sü ren lâ tif cin sin bir bi riy le ö mür bo yu sü re cek bir kav ga ya tu tuþ ma sý a kýl kâ rý de ðil dir. Ye ter ki er kek ilm-i si ya se ti tat bik et sin. Ya ni er ke ðin e þi er ke ðin an ne sin den ya da an ne si e þin den þi kâ yet çi ol du ðun da, si zin me se le niz, siz bir bi ri ni zi be ðen di niz, seç ti niz, ba na bir þey düþ mez de yip a ra dan çe ki le bil sin. U çak tan dü þen pi lot öl dü no NUR A IR ÝN, Am man dan Ýs tan bul a gel mek i çin ha re ke te ha zýr la nan A ir bus ti pi u ça ðýn Bel çi ka lý pi lo tu O li vi er Mes ter, u ça ðýn ön ka pý sý ný ka pat mak is ter ken ap ro na dü þe rek öldü. O nur A ir Ku rum sal Ý le ti þim den ya pý lan a çýk la ma da, Ür dün Am man dan dün (ön ce ki gün) sa at sý ra la rýn da yol cu suz ve ka bin e ki bi ol mak sý zýn Ýs tan bul a gel mek i çin ha re ke te ha zýr la nan A ir bus ti pi u ça ðý mý zýn Bel çi ka lý Kap tan Pi lo tu O li vi er Mes ter, ön ka pý yý ka pat mak is ter ken ap ro na dü þe rek a ðýr ya ra lan mýþ týr de nil di. A çýk la ma da, ka za sý ra sýn da u ça ðý yol cu et mek i çin ap ron da bu lu nan tek nik per so ne lin der hal o lay ye ri ne sað lýk e kip le ri ni ça ðýr dý ðý ve ilk mü da ha le nin ar dýn dan has ta ne ye gö tü rü len pi lot O li vi er Mes ter in bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý ðý be lir til di. O nur A ir de 2009 yý lýn dan bu ya na gö rev a lan 56 ya þýn da ki Mes ter ýn ce na ze si, ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan ül ke si ne gön de ril di. Ýs tan bul / a a Bý çak lý sal dý rý ya uð ra yan dok tor kur ta rý la ma dý GA ZÝ AN TEP A vu kat Cen giz Gök çek Dev let Has ta ne si nde ameliyatýna girdiði 85 yaþýndaki kanser hastasýnýn 17 ya þýn da ki torunu M. G. ta ra fýn dan bý çak la a ðýr ya ra la nan uz man dok tor Er sin Ars lan, has ta ne de vefat etti. A vu kat Cen giz Gök çek Dev let Has ta ne si nde gö rev li kalp da mar cer ra hi uz ma ný Dr. Er sin Ars lan (26), ser vis te ki o da sýn da bý çak lý sal dý rý ya uð ra ma sý nýn ar dýn dan, has ta ne de Ga zi an tep Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Þa hin bey A raþ týr ma Has ta ne si nden uz man la rýn da yer al dý ðý ö zel bir e kip ta ra fýn dan a me li ya ta a lýn dý. Dr. Ars lan, 9 sa at sü ren a me li ya týn ar dýn dan bütün ça ba la ra rað men kur ta rý la ma dý. Dr. Er sin Ars lan ýn ve fat et me si ni ar dýn dan þe hir de ki ö zel ve dev let has ta ne le rin de gö rev ya pan çok sa yý da sað lýk ça lý þa ný, has ta ne ö nün de top la na rak sal dý rý ya tep ki gös ter di. Çe þit li dö viz ler ve kan lý bir göm lek ta þý dýk la rý gö rü len sað lýk ça lý þan la rý bir sü re çe þit li slo gan lar at tý. Da ha son ra al kýþ lar la o la yý pro tes to e den sað lýk ça lý þan la rý nýn ey le mi es na sýn da Dr. Er sin Ars lan ýn ta bu tu da has ta ne nin bah çe si ne ge ti ril di. Has ta ne i ma mý nýn bir sü re Kur ân-ý Ke rim o ku ma sý nýn ar dýn dan hep bir lik te duâ e den sað lýk ça lý þan la rý, Ars lan ýn ta bu tu nu a la rak ce na ze a ra ba sý na ta þý dý. Has ta ne den al kýþ lar la u ður la nan Ars lan ýn ce na ze si ba ba e vin de de ký sa bir sü re bek le til dik ten son ra As rî Me zar lý ða gö tü rül dü. Ars lan ýn ce na ze si öð le den son ra ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan As ri Me zar lýk ta top ra ða ve ril di. Bu a ra da genç dok to run, ken di si gi bi dok tor o lan e þi nin 6 ay lýk ha mi le ol du ðu öð re nil di. Ö te yan dan sal dý rý yý pro tes to et mek i çin þehirdeki ba zý has ta ne le rin a cil dý þýn da has ta ka bul et me di ði be lir til di. Bu arada, Arslan'ý öldüren zanlý, çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað i se ya yým la dý ðý ta zi ye me sa jýn da, Þid de tin sað lýk ku rum la rýn da as ga ri ye in di ril me si i çin al dý ðý mýz hu ku kî, i da rî ve ya pý sal ted bir le ri ge liþ tir me ye de vam e de ce ðiz de di. Ga zi an tep / a a Kah ve ci: Sað lýk ta þid det ci na ye te dö nüþ tü Türk Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Ön - der Kah ve ci i se yap tý ðý a çýk la ma da, Sað lýk ta ya þa nan þid det Ga zi an tep te ci na ye te dö nüþ tü. Söz lü þid det, darp der ken Ga zi an tep te ar týk þid det ye ri ni kat li â ma bý rak ma sý va ha me tin bo yu tu - nu an lat ma ya ye ter li dir. Sað lýk ta þid de - tin, ci na ye tin ö nü ne geç mek i çin ne za - man ted bir a lý na cak me rak e di yo ruz de di. Tep ki o la rak i ki gün ci na ye tin ya - þan dý ðý has ta ne de iþ bý ra ka cak la rý ný di - le ge ti ren Kah ve ci, Türk Sað lýk-sen o - la rak ya þa nan bu vah þe te dik kat çek - mek ve sað lýk ta þid de te tep ki gös ter - mek a ma cýy la ci na ye tin ya þan dý ðý Ga zi - an tep A vu kat Cen giz Gök çek Dev let Has ta ne si nde i ki gün iþ bý ra ký yo ruz di - ye ko nuþ tu. An ka ra / Re cep Gö ren Ýs tan bul da ba raj lar da ki do lu luk o ra ný yüz de 95 nýs TAN BUL DA mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re den ya ðýþ, ba raj lar da ki do lu luk o ra ný ný yüz de 95 e çý kar dý. Yet ki li ler, ba raj la rýn yaz mev si mi ne ha zýr ol du ðu nu bil dir di. Kýþ mev si mi nin baþ la dý ðý ilk gün le rin ku rak geç me si ve ar tan su tü ke ti mi ka mu o yun da su suz lu ða da ir o lum suz se nar yo la rýn ya zýl ma sý na yol aç mýþ tý. O cak a yý i le bir lik te ar tan ya ðýþ mik ta rý, gün lük or ta la ma 2 mil yon 250 bin met re küp su tü ke ten Ýs tan bul da ba raj la rýn do lu luk o ran la rý ný hýz la art týr ma ya baþ la dý. 1 A ra lýk 2011 ta ri hin de yüz de 54.12, 1 Þu bat 2012 ta ri hin de i se yüz de 67,10 o lan ba raj la rýn da ki do lu luk o ra ný son ya ðýþ lar la bir lik te 16 Ni san 2012 i ti ba riy le yüz de 95,28 e yük sel di. Bu do lu luk o ran la rý i le bir lik te ba raj lar da ki mev cut su hac mi 827 mil yon 669 bin met re küp ol du. Ö te yan dan, Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nün ve ri le ri ne gö re ha va nýn haf ta so nu na ka dar ya ðýþ lý o la ca ðý tah min e di li yor. ÝS KÝ den a lý nan ve ri le re gö re ba raj la rýn do lu luk o ran la rý þöy le: Ö mer li met re küp, Dar lýk met re küp, El ma lý met re küp, Ter kos met re küp, A li bey met re küp, Bü yük çek me ce met re küp, Saz lý de re met re küp, Is tý ran ca lar met re küp, Ka zan de re met re küp, Pa buç de re met re küp. Ýs tan bul / ci han

10 EKONOMÝ 10 Y Ýn ti bak ya sa sýn da top lu pa ra a lýn ma ya cak Ka mu o yun da in ti bak ya sa sý o la rak ad lan dý rý lan 6283 sa yý lý ya sa, ta rih li ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu ya sa nýn yü rür lük ta ri hi 1 O cak 2013 ta ri hi dir. Ýn ti - bak ya sa sý i le SSK dan 2000 yý lýn dan ön ce e mek li o - lan lar dan, ay ný ka zanç tu ta rý üs tün den ay ný gün sa yý - sýn da prim ö de yen le rin e mek li ay lýk la rý a ra sýn da ki fark lý lýk lar gi de ri le rek, e þit lik sað la ný yor. Ýn ti bak ya - sa sý kap sa mýn da e mek li ay lýk la rýn da ar týþ ol sa da hi, top lu e mek li pa ra sý a lýn ma sý müm kün de ðil dir. Çün - kü, in ti bak ya sa sý kap sa mýn da ki arþ tý lar, 1 O cak 2013 ta ri hi i ti ba riy le e mek li ay lýk la rý na yan sý tý la cak. E mek li ler bu ta rih ten i ti ba ren zam lý ay lýk a la cak lar. An ne niz mah ke me ka ra rýy la çift ay lýk a la bi lir SO RU: An ne me e þin den do la yý SSK dan 2000 yý lýn da dul ay lý ðý bað lan dý. An ne min ba ba sý da 2005 yý lýn da ve fat et ti. O da SSK e mek li siy di. An nem hem e þin den hem de ba ba sýn dan do la yý a la bi lir mi? Yar gý tay ka ra rý na gö re de ðer len di rir mi si niz? A li Ö ZEL / Ba lý ke sir CE VAP: Gü nü müz de SGK nýn yap tý ðý uy gu la ma ya gö re, an ne ni zin ü ze rin den ma aþ al dý ðý e þi nin sos yal gü - ven ce si i le ba ba sý nýn sos yal gü ven ce si ay ný ol du ðu i çin, an cak bu ay lýk lar dan ter cih et ti ði ay lý ðý a la bi le cek tir. Her i ki ay lý ðý bir lik te al ma sý SGK uy gu la ma la rý na gö re müm kün de ðil dir. Son Yar gý tay ka ra rýn da i se, an ne niz gi bi du rum da o lan la rýn ko ca la rý i le a na ve ya ba ba la rý ü - ze rin den çift ay lýk a la bil me le ri i çin, ko ca, a na ve ya ba - ba dan her han gi bi ri si nin ta ri hin den ön ce öl müþ ol ma sý ge rek mek te dir. Si zin de an ne ni zin ay lýk al dý ðý ko ca sý ten ön ce ve fat et ti ði i çin, çift ay lýk a la bi le cek tir. Bu nun i çin, ön ce SGK ya ye tim ay lý - ðý ta le bin de bu lu nan ar dýn dan Yar gý tay ýn em sal ka ra rý - ný gös te re rek, çift ay lýk al mak i çin dâ vâ a çýn. Ö len e mek li nin ay lý ðý ban ka ma tik ten ba zen çe ki lip kul la ný la bi lir Ça lýþ ma ve iþ ha ya tý mýz da ço ðu za man kar þý la þý rýz. E - mek li o lan ki þi ler ve fat et tik ten son ra SGK ta ra fýn dan ban ka he sap la rý na e mek li ay lýk la rý öl dük ten son ra bi le ya tý rýl ma ya de vam e dil mek te dir. Bu du rum da ki va tan - daþ lar, ö len ki þi nin ban ka ma aþ he sa bý na ya tan ay lý ðý ban ka dan çe kip çek me ye cek le ri ni me rak et mek te dir ler. Bu du rum da o lan ve bu ko nu da ne ya pa cak la rý ný bi le - me yen va tan daþ la ra þu nu yap ma la rý ný tav si ye de riz. Þöy le ki; e ðer ay lýk a lan ki þi nin ay lýk tan çýk ma sý ný ge rek - ti ren ö lüm ta ri hi ay lýk al ma ta ri hin den ön ce i se, ban ka - ya ya tý rý lan pa ra nýn a lýn ma ma sý ge re kir. E ðer ki þi nin ay - lýk tan çýk ma sý ný ge rek ti ren ö lüm ta ri hi ay lýk al ma ta ri - hin den son ra i se, ban ka ya ya tý rý lan pa ra, ya ni ay lýk a lý - nýp kul la ný la bi lir. Ör nek o la rak; A li am ca, Bað-Kur (4/b) e mek li si dir. A li am ca nýn e mek li tah sis nu ma ra - sý nýn son ra ka mý 5 o lup, e mek li ay lý ðý ný her a yýn 25 in - de ban ka dan al mak ta dýr. A li am ca, 2010 yý lý Ey lül dö - ne mi ne a it ay lý ðý ný da ban ka dan çek miþ, da ve fat et miþ tir. A li am ca nýn oð lu da ba ba sý na a it ban ka ma tik le ban ka ya gi - din ce, ba ba sý nýn e mek li ay lý ðý nýn he sa ba yat tý ðý ný gör - müþ ve bu ay lý ðý çe ke rek kul lan mýþ týr. A li am ca nýn oð - lu nun da çek ti ði ay lýk hak e di len bir ay lýk ol - ma yýp, 2010 yý lý E kim a yý dö ne mi ne a it bir ay lýk týr. Çün kü, A li am ca, da ve fat et miþ tir gün ve 51 ya þý na sa hip ol du ðu nuz da e mek li o la bi lir si niz SO RU: do ðum lu yum. Si gor ta baþ lan gýç ta ri him Þu a na ka dar p ri mim 2475 gün. Kaç gün da ha p rim ö de ye rek kaç ya þýn da e mek li o la ca ðým? Mus ta fa Ku ru / An ka ra CE VAP: E mek li ol mak i çin; 25 yýl si gor ta lý lýk sü re si, 5450 gün prim ö de me ve 51 yaþ þart la rý na ta bi si niz gün prim ö de ye rek 2475 gün o lan pri mi ni zi 5450 gü ne ta mam la ma nýz þar týy la, 51 ya þý ný zý dol du ra ca ðý - nýz 9 A ra lýk 2023 ta ri hin de e mek li o la bi lir si niz. NOT: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö þe de o la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný zý bek li yo ruz. E-pos ta: sos yal gu - ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Greenpeace den Microsoft binasýnda eylem GRE EN PE A CE ü ye le ri, Le vent te ki Mic ro soft bi na sýn da ger çek leþ tir dik le ri ey lem de, ya zý lým þir ke ti ni ter ci hi ni ye - ni le ne bi lir e ner ji ler den ya na kul lan ma ya ça ðýr dý. Nis pe ti - ye Ma hal le si Ay dýn So kak ta bu lu nan Mic ro soft bi na sý na ge len Gre en pe a ce ü ye si 10 ki þi, ü ze rin de Mic ro soft bu - lu tun ne ka dar te miz? ya zý lý pan kart aç tý. Mic ro soft gü - ven lik gö rev li le ri nin en gel ol mak is te di ði grup tan bir ki þi, mer di ven le bi na nýn gi ri þi nin ça tý sý na çýk tý. Ýs tan bul / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 17 NÝSAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN DÜN ,7930 2, ÖN CE KÝ GÜN 1,8006 ÖN CE KÝ GÜN 2, u O kul Sü tü Pro je si i ha le si o nay lan dý GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI: PROJE KAPSAMINDAKÝ OKULLARDA SÜT DAÐITIM UYGULAMASINA EN GEÇ 2 MAYIS TA BAÞLANACAK. GIDA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan - lý ðý, O kul Sü tü i ha le si nin o nay - lan dý ðý ný, pro je kap sa mýn da ki o kul - lar da süt da ðý tým uy gu la ma sý na en geç 2 Ma yýs ta baþ la na ca ðý ný bil dir - di. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve Sað lýk Ba kan lý ðý nýn or tak la þa yü - rüt tü ðü O kul Sü tü Prog ra mý kap - sa mýn da dün ger çek leþ ti ri len i ha le - nin o nay lan dý ðý i fa de e dil di. A çýk la ma da, 2012/2957 sa yý lý O kul Sü tü Prog ra mý Uy gu la ma E - sas la rý Hak kýn da Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý ve Ka rar na me ye i liþ kin O kul Sü tü Prog ra mý Uy gu la ma Teb li ði ne gö re ger çek - leþ ti ri len pro je nin, a na sý ný fýn dan be þin ci sý - ný fa ka dar il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri ni kap sa dý ðý be lir til di. Ül ke ge ne lin de 32 bin 574 o kul da 5 gün sü rey le da ðý tý la cak UHT TÜRKÝYE'DE yetiþen mer mer le rimiz Ý tal - ya nýn Mi la no þehrin de ger çek leþ ti ri len U - lus la ra ra sý Ta sa rým Haf ta sý nda ser gi le ni - yor. Mi la no nun Tor to na sem tin de her yýl Ni san a yý nýn ilk i ki haf ta sýn da ya pý lan Ta sa - rým Haf ta sý nda fir ma lar ve sa nat çý lar, ta sar la - dýk la rý ü rün le ri ni so kak la ra ta þan faaliyet ler le ta ný tý yor. Bu yýl Ta sa rým Haf ta sý na en ge niþ ka tý lý mý Türk mer mer sek tö rü gös ter di. Haf - TÜR KÝ YE NÝN en bü yük, Av ru pa nýn i se 3. bü yük a yak ka bý mo da fu a rý 47. AY MOD U lus la ra ra sý A yak ka bý Mo da Fu a rý, Ni san 2012 ta rih le ri a ra sýn da CNR EX PO Ýs tan bul da dü zen le ni yor. CNR Hol ding ku ru lu þu Po zi tif Fu ar cý lýk ta ra fýn dan ger - çek leþ ti ri len or ga ni zas yo na bu yýl 344 fir - ma ka tý lý yor. Top lam 60 bin met re ka re a - Ra ma zan Bin göl, a la nýn da bir ilk ol ma ö zel li ði ta þý yan Res to ran Ýþ let me ci li ði ki ta - býn dan son ra Res to ran Ýþ - let me ci li ðin de Ýþ çi- Ýþ ve ren Ý - liþ ki le ri ad lý i kin ci ki ta bý i le de ne yim le ri ni pay laþ tý. Restoran Ýþletmeciliðinde Ýþçi-Ýþveren Ýliþkileri SEKTÖRE yýllarýný vermiþ olan, lokanta iþletmecisi Ramazan Bingöl, alanýnda bir ilk olma özelliði taþýyan Restoran Ýþletmeciliði kitabýndan sonra Restoran Ýþletmeciliðinde Ýþçi- Ýþveren Ýliþkileri adlý ikinci kitabý ile deneyimlerini paylaþtý. 20 yýllýk birikimi ile lokantacýlýk sektörünün sorunlarýný ve ihtiyaçlarýný analiz etme fýrsatý bulan Ramazan Bingöl, iþletmecilikte merhamet, hak ve hukuku gözeten yönetim anlayýþýnýn yollarýný göstererek verimi arttýrýcý bilgiler sunuyor. Yemeðe tat katan sýrrýn bütüncül bir hizmetten geçtiðini de hatýrlatýyor. Kitapta, temelde restoran iþletmeciliðinde iþçi-iþveren iliþkilerinde yaþanan hukukî ve ahlâkî meselelere deðinilmekle beraber, bunun yanýnda tüm iþletme sahipleri ve çalýþanlarýna dair sorunlar ve çözüm yollarý üzerinde de duruluyor. sü tün, 7 mil yon 200 bin öð ren ci ye 200 mi li - lit re lik ku tu lar ha lin de u laþ tý rý la ca ðý na i þa ret e di len a çýk la ma da, 2012 yý lý i çin de yü rü tü le - cek pro je, öð ren ci le rin sað lýk lý ve den ge li bes - len me si i le süt iç me a lýþ kan lý ðý nýn ka zan dý rýl - ma sý ný ve ge liþ ti ril me si ni sað la ya cak. Ay rý ca, pi ya sa da o lu þa cak süt ar zý faz la sý nýn a lý na rak ta kap sa mýn da Ýs tan bul Ma den Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (Ý MÝB) ve E ge Ýh ra cat çý Bir lik le ri nin or tak la þa dü zen le di ði ser gi, yak la þýk 900 met - re ka re lik bir a lan da zi ya ret çi le ri ni a ðýr lý yor. Ser gi de, Tür ki ye nin he men he men her böl ge sin den çý kan tabiî taþ lar dan ör nek ler, 5 i ya ban cý 4 ü Türk ol mak ü ze re 9 ta sa - rým cý nýn yo ru muy la ka tý lým cý lar la bu lu þu - yor. Ser gi yi zi ya ret e den E ko no mi Ba kan lý ðý lan da dü zen le nen fu a ra 45 bin zi ya ret çi bek le ni yor Son ba har ve 2013 Kýþ se zo nu a yak ka bý ve sa ra ci ye mo da sý nýn gö rü le bi le ce ði AY MOD da U.S. Po lo, Cal - vin Kle in, Pi er re Car din, Twigy, Ca mel, Ye þil Kun du ra, De ri va, Ziy lan, Lum ber - jack, Doc kers, Hush Pup pi es ve Ca ba ni nin a ra la rýn da yer al dý ðý ö nem li mar ka lar ü re ti ci yi dü þük fi yat bas ký - sýn dan ko ru ma yý a maç lý - yor i fa de si kul la nýl dý. O kul sü tü i ha le si nin top lam ma li ye ti 74 mil yon 835 bin 884 li ra i le Ba kan - lý ðýn ön gör dü ðü yak la þýk ma li ye tin 4 mil yon 985 bin 454 li ra al týn da ger çek leþ ti - ði ne dik ka ti çe ki len a çýk la - ma da, bu na gö re pro je kap sa mýn da ki o kul lar da süt da ðý tým uy gu la ma sý na en geç 2 Ma yýs ta ri hin de baþ la na ca ðý bil di ril di. A çýk - la ma da, Tür ki ye ge ne lin de þart na me ye uy - gun a lým ya pa bi le cek mev cut 17 fir ma nýn ka týl dý ðý i ha le ye, 4734 sa yý lý Ka mu Ý ha le Ka - nu nu nun 21/b mad de si ne gö re böl ge le re gö re þir ket or tak lý ðý þek lin de baþ vu ru lar ya - pýl dý ðý be lir til di. Ankara / aa Mermerlerimiz, Milano da sergileniyor Müs te þar Yar dým cý sý Ýb ra him Þe nel, Ý tal - ya nýn ta sa rým a la nýn da en düs tri yel ü rün le rin boy gös ter di ði en ö nem li bu luþ ma nok ta sý ol - du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin tüm do ðal taþ zen gin lik le ri ni ser gi le di ði, pro fes yo nel ta sa - rým cý la rýn ta sar la dý ðý ü rün ler le do na týl mýþ 900 met re ka re lik a la ný bu lun du ðu nu söy le di. Mi la no Ta sa rým Haf ta sý, 22 Ni san Pa zar gü - nü ne ka dar ge zi le bi le cek. Mi la no / a a Ayakkabý sektörünün küresel buluþmasý AYMOD baþlýyor stand a çý yor. A yak ka bý ü re ti ci le ri do ða dan al dýk la rý il ham la top rak ve pas tel renk le ri ta þý yan ye ni a yak ka bý mo del le ri ni fu ar da vit ri ne çý ka ra cak lar. 47. AY MOD a Hol - lan da, Ý tal ya, Al man ya, Yu na nis tan, Ýs pan - ya, Pa kis tan ve Hin dis tan dan fir ma lar ka - tý lýr ken 50 ye ya kýn ül ke den de zi ya ret çi ler ge li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 95,40 ÖN CE KÝ GÜN 94,95 DÜN 641 ÖN CE KÝ GÜN 630 p p p Ýzmir yeni fuar merkezi ihalesi bugün yapýlacak ÝZMÝR Büyükþehir Belediyesi, Gaziemir ilçesine kuracaðý yeni fuar kompleksi için bugün yapým ihalesine çýkýyor. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Gaziemir de 26 milyon liraya kamulaþtýrýlan bölge üzerinde kurulacak yeni fuar kompleksi, Ýzmir de 365 gün fuarcýlýk hedefi için önemli bir adým olacak. Toplam 337 bin metrekarelik bir alan üzerinde projesi hazýrlanan bölge, sergi holleri, seminer salonlarý, geniþ otoparký ve sosyal donatý alanlarý ile uluslar arasý standartlarda olacak. Yeni fuar kompleksinde yapýlacak olan seyir kulesi, fuar katýlýmcý ve ziyaretçilerine farklý bir ortam sunarken, amfi tiyatro þeklinde hazýrlanan meydan, fuarlar süresince çekim merkezi haline gelecek. Toplam 337 bin metrekare alan üzerine projesi hazýrlanan yeni fuar bölgesinde, ilk etapta 110 bin metrekare alan üzerinde 7 tane sergi holü yapýlacak. Yapýlacak holler, tek ya da ayný anda birden fazla fuara hizmet verebilecek þekilde teras þeklinde tasarlanacak ve birbirlerine geçiþleri olacak. Fuarda 93 bin metrekarelik kapalý otopark alaný yapýlarak ziyaretçi ve katýlýmcýlarýn hizmetine sunulacak. Fuar alanýnda ayrýca, 12 bin metrekarelik fuar sokaðý, 865 metrekarelik seminer salonu yer alacak. Ýzmir / aa THY, Ho us ton a doð ru dan u ça cak EKONOMÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan ABD te mas la rý - nýn i kin ci gü nün de Te xas e ya le ti Ho us ton þeh ri ne ge çe rek Ho us ton Ti ca ret A ta þe li ði nin a çý lý þý ný yap tý. Ho us ton da ya þa yan Türk ve A me ri ka lý - lar ýn ka týl dý ðý a çý lýþ prog ra mýn da ko nu þan Ba kan Çað la yan, Ho us ton da ya þa yan ba þa rý lý Türk iþ a - dam la rý ný öv dü. Çað la yan, A me ri ka lý ya tý rým cý la rý da Tür ki ye ye ya tý rým yap ma ya dâ vet et ti. Ba kan Çað la yan, yap tý ðý ko nuþ ma da Tür ki ye den Ho us - ton a doð ru dan u çuþ la ra baþ la na ca ðý ný da a çýk la - dý. Türk Ha va Yol la rý nýn en geç 2012 so nu na ka - dar Ho us ton u çuþ la rý na baþ la ya ca ðý ha be ri ni sa lon - da ki ler a yak ta u zun sü re al kýþ la dý. Ho us ton / a a Ö ÝB den ar sa sa tý þý ÖZELLEÞTÝRME Ý da re si Baþ kan lý ðý (Ö ÝB), Ay dýn, De niz li, E la zýð ve Er zu rum da bu lu nan çe þit li bü - yük lük ler de ki 9 ar sa yý sa týþ yön te miy le ö zel leþ ti re - cek. Baþ kan lý ðýn Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan du yu ru su na gö re, ge çi ci te mi nat be del - le ri 5 bin li ra i le 60 bin li ra a ra sýn da de ði þen ta þýn - maz la rýn i ha le si, ka pa lý zarf la tek lif al mak ve gö rüþ - me ler yap mak su re tiy le pa zar lýk u sû lü i le ger çek leþ - ti ri le cek. Ýs tek li ler tek lif le ri ni, en geç 28 Ma yýs 2012 ta ri hin de sa at ye ka dar ve re cek. Söz ko nu su ta þýn maz lar dan bi ri ne tek lif ve ri le bi le ce ði gi bi ay rý ay rý ol mak þartýyla bir den faz la ta þýn maz i çin de tek - lif ve ri le bi le cek. Ý ha le do kü ma ný, 100 li ra kar þý lý ðýn da Ý da re den te min e di le bi le cek. An ka ra / a a Ma den ci lik sek tö rün de Çin e ih ra cat se vin ci TÜRKÝYE NÝN 2011 yý lýn da Çin e yap tý ðý 2 mil yar 506 mil yon do lar lýk ih ra ca týn yüz de 62 lik bö lü mü - nü ma den ci lik sek tö rü nün ger çek leþ tir di ði bil di ril - di. E ge Ýh ra cat çý Bir lik le ri nden (E ÝB) ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ma den ci lik sek tö rü nün Çin e yap - tý ðý 1 mil yar 506 mil yon do lar lýk ih ra cat ta, Türk do - ðal taþ sek tö rü 640 mil yon do lar lýk pay la ö ne çýk tý. E ge Ma den Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný Ars lan Er - dinç, Çin e ya pý lan 1 mil yar 506 mil yon 90 bin do - lar lýk ih ra ca ta im za at ma nýn gu ru ru nu ya þa dýk la rý ný, sek tö rün bu ül ke ye ih ra ca tý ný ar týr mak i çin tüm gü - cüy le ça lýþ tý ðý ný kay det ti. Ýz mir / a a Ruh sat lý je o ter mal a lan lar i ha le e di le cek MADEN Tet kik ve A ra ma Ge nel Mü dür lü ðü, Ça - nak ka le, Ýz mir, Muð la ve Si vas ta top lam 4 a det ruh - sat lý je o ter mal a la ný, ka pa lý zarf u sû lü i le i ha le e de - cek. Ge nel Mü dür lü ðün Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan du yu ru su na gö re, ay rý ay rý i - ha le e di le cek Çan-Ye ni çe ri-kal bur cu, Ber ga ma-a - þa ðý bey ler, Köy ce ðiz-sul ta ni ye ve Yýl dý ze li-ka lýn je o - ter mal a lan la rý i çin 15 bin do lar i le 30 bin do lar a ra - sýn da ge çi ci te mi nat be de li ö de ne cek. Ýs tek li ler tek - lif le ri ni, 2 Ma yýs 2012 ta ri hin de sa at e ka dar i - da re ye ve re cek. Þart na me ler, MTA Ge nel Mü dür - lü ðü Fi zi bi li te E tüt le ri Da i re si Ruh sat Hak la rý Ko or - di na tör lü ðü nde gö rü le bi le cek ve ya 200 li ra kar þý lý - ðýn da ay ný ad res ten te min e di le bi le cek. De niz li Ýl En cü me ni Baþ kan lý ðý da þehrin çe þit li il çe le rin de ki 24 a det kay nak a ra ma ruh sat lý sa ha yý i ha le e de cek. Mu ham men be del le ri 30 bin li ra i le 150 bin li ra a ra - sýn da de ði þen sa ha la rýn i ha le le ri, 2 Ma yýs 2012 ta ri - hin de i le sa at le ri a ra sýn da Ýl Ö zel Ý da re si Hiz met bi na sýn da ya pý la cak. Ý ha le do kü ma ný, De - niz li Ýl Ö zel Ý da re si Su ve Ka nal Hiz met le ri Mü dür - lü ðü nde gö rü le bi le cek ya da 100 li ra kar þý lý ðýn da ay - ný yer den sa týn a lý na bi le cek. An ka ra / a a

11 Y EÐÝTÝM 11 Ba sýn (Mat bu at) ü ze ri ne Ba sýn, mat bu at ke li me si ne kar þý lýk o la rak kul la nýl mak ta dýr. Þim di ler de her çe þit neþ ri yat, med ya a dý al týn da zik re dil mek te dir. Her za man e hem mi yet li bir yer tu tan ba sý nýn bu gün ö ne mi da ha çok an la þýl mýþ týr. Fi kir sa hip le ri, fi kir le ri ni yay mak; i de âl le ri ni ger çek leþ tir mek ve bun la rý baþ ka la rý na ka bul et ti re bil mek i çin, ba sý nýn gü cün den is ti fa de et mek te dir ler. Mat bu a týn her çe þi di, ce mi ye tin ha ya týn da ta biî bir ih ti yaç hâ li ne gel miþ tir. Ba sýn, kuv vet li bir tel kin ve pro pa gan da va sý ta sý dýr. Ar týk fi i lî ha re ket le re pek te þeb büs e dil me mek te dir. Çün kü gü rül tü süz ce, ba sýn yo luy la iþ le ri hal let mek müm kün ol muþ tur. Ba sýn, ce ma at le rin gi di þat la rý na yön ve re bil mek te, hat ta dü þün ce le ri ni is ti ka met len di re bil mek te dir. Hem ba sý na da ya lý pro pa gan da ka mu o yu nun te þek kü lü nü de sað la mak ta dýr. Si lâh lar yer le ri ni çok tan harf le re bý rak mýþ týr. Ar týk mu ha re be ler harf ler le ya pýl mak ta, fi kir ler çar pýþ mak ta dýr. De mek ki, Hiç bir harp harf har bi ka dar müt hiþ ve te sir li o la maz." Dün ya bu so ðuk har bin i çe ri sin de dir, ce mi ye ti miz de bu na dâ hil dir. Pey gam be ri miz (a.s.m.) 1400 kü sur se ne ev vel þöy le ha ber ver miþ ti: Þim di ký lýç la o lan harp ler, is tik bal de harf ler le o la cak týr. Mil let le rin te rak ki si ne ve si le o la cak ba sýn, biz de ak si ne kul la nýl mak ta dýr. Ma ne vi yat tah rip e dil miþ, na mus a yak lar al tý na a lýn mýþ, ah lâk buh ra ný had saf ha ya çý ka rýl mýþ týr. Bir çok ga ze te ler, zeh ri al týn kâ se de hal ka sun muþ lar dýr. Mil let men fa a ti ne ya zý lar du rur ken mil le ti o ya la ya cak ya yýn yap mýþ lar dýr. Med ya nýn gö rün tü lü va sý ta la rý da pes pa ye sah ne ler, di zi ve film ler le bo zu cu ve yý ký cý neþ ri ya týy la tah ri bat la ra se bep ol mak ta dýr. Müs be ti be nim se yen mat bu at (med ya nýn di ðer ya yýn la rýy la) da fa a li yet te dir. Fa kat bun lar a zýn lýk ta ka lýp im kân sýz lýk do la yý sýy la is te ni len fay da te min e di le me mek te dir. Türk ba sý ný nýn bu hâ le ge li þi ne de ký sa ca bir göz a ta lým: Tan zi mat Fer ma ný i le bir lik te Av ru pa lý laþ ma ya hýz la gi ril miþ tir. Bu da ha çok a zýn lýk la rý mem nun et miþ, ilk ga ze te le ri de on lar çý kar mýþ týr. Bi rin ci Meþ rû ti yet dö ne min de Av ru pa hay ran lý ðý ný kö rük le me ye de vam et miþ ler, pa di þah a ley hi ne ya yýn yap mýþ lar dýr. Ý kin ci Meþ rû ti yet le be ra ber ye ni ga ze te ler çý kar mýþ lar, Dev let i sa va þa teþ vik et miþ ler dir. Þu ur lu, din dar, va tan per ver le rin fa a li yet le ri, ot gi bi bi te rek va ta ný sa ran men fî neþ ri yat kar þý sýn da ye te rin ce te sir li o la ma mýþ lar dýr. Cum hu ri yet ten son ra ki de vir ler de i se, ye ni ya yýn la rýy la tah ri bat la rý na de vam et miþ ler dir. Za ten de nil miþ tir ki; Â hir va kit te be þer u lum ve fü nû na dö kü le cek tir. Ýl mi o lan ga lip ge le cek tir. (Be di üz za man) Doð ru la rý ve ha ki kat le ri i lân et me de be lâ gat ve ce za let de mü him yer tut mak ta dýr. Ýn san lý ða fay da lý ve i yi þey le ri teb lið e der ken i fâ de le ri te sir li yaz mak ve ko nuþ mak la ne ti ce a lý na bi le cek tir. Zi ra, Gü zel bir ye mek, ber bat bir ta bak i çe ri sin de tak dim e di lir se ye me ðin de ðe ri de dü þer. (H. Ýs ma il) Bi zim ve ce mi ye ti mi zin ar zu la dý ðý ba sýn; mâ ne vî de ðer le re hür met kâr, doð ru ve ger çek çi ol ma lý; a çý lan ya ra la rý sa rýp ta mir e de bi le cek güç te ol ma lý dýr. Top lum o la rak biz de mat bu at neþ ri ya tý nýn ba þýn da ge len ga ze te pek rað bet gör me mek te dir. Öð ret men le ri mi zin ço ðu ga ze te o ku ma dý ðý gi bi, öð ren ci le ri miz den ta ma mý na ya ký ný da hiç ga ze te o ku ma mak ta dýr lar. Va tan ev lât la rý ba sý nýn e hem mi ye ti ni id râk e dip fa a li ye te geç ti ði gün mâ ne vî ve mil lî kül tür di le ge le cek tir. Ba sýn (med ya) þu ur lu ve mu ha fa za kâr, in san hak la rý na say gý lý el le rin kon tro lü ne geç tik çe, an a ne le ri mi ze ters dü þen neþ ri yat fi kir le riy le be ra ber me za ra gi re cek tir. He pi mi zin i de â li; örf, â det ve ta ri hiy le mü te nâ sip; is tik bâ li ni ma zi si ü ze ri ne in þâ e den ba sýn dýr, ves se lâm. SANCILI COÐRAFYA Kud sî bir dâ vâ nýn ter cü ma ný o lan ga ze te mi zin ter tip le di ði Kur ân me de ni ye ti ko nu lu pa ne li din le mek i çin, De mok rat E ði tim ci ler Der ne ðin den Ge nel baþ ka ný mýz Na ci Te pir, Ge nel mu ha si bi miz Meh med Ýþ can bir ký sým ü ye le ri miz le bir lik te hiz met ker va ný na ka týl dýk. Gü zi de bir ce ma at le Ýs tan bul dan Üs küp e doð ru ha va lan dýk. Ý çi miz ký pýr ký pýr, he ye can do ruk ta, ec da dý mý zýn 500 se ne hü küm sür dü ðü bu coð raf ya ya u laþ mak i çin, aþk la þevk le bek li yo ruz. Reh be ri miz Os man Li man ken di ne has üs lû bu i le ta ri hî kod la ra gi re rek, kül tür le har man la ya rak an la tý yor, gü nü müz de ki sos yal e ko no mik a týf la rý da ih mal et mi yor du. Biz le re de zevk le din le mek dü þü yor du. Ev lâd-ý Fa ti han di ya rý Ma ke don ya ya ta rif siz duy gu lar i çin de i ni yo ruz. Va kit ge çir me den reh ber re fa ka tin de Üs küp Kal kan de re ye doð ru yo la çýk týk. Þi rin bir A na do lu ka sa ba sý ný an dý rý yor du. Na ma zý mý zý ta ri hî ca mi de e da et tik. Ce ma at le ha þir ne þir o lun ca duy gu lu an lar ya þa mak mu kad der di. Gü ler yüz lü kar deþ le ri miz bi zi can dan kar þý lý yor du. Gi der ken be ra ber gö tür dü ðü müz Kur ân ve e ser le ri ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ týr ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk. Na maz so nun da tes bi hat lar ya pa rak ders le ri de ih mal et me ye rek meh ter marþ la rý ve i lâ hi ler le bu se ya hat da ha renk le ni yor du. Bu du rum se ya hat bo yun ca dört gün de vam et ti. Ma nas týr, Res ne, Ar na vut luk, Ti ran, Ka ra dað, Ko so va, Mos tar ve Bal kan la rýn in ci si þi rin Bos na. Na maz i çin ve ri len bir mo la da ar ka daþ lar ki tap da ðý tý yor lar. Bir den kar þý mýz da üç ta ne öð ren ci be lir di. Gü leç yüz lü se vim li bu ço cuk lar bi zi ta ri hin de rin lik le ri ne al dý gö tür dü. Ýl ko kul da o ku duk la rý ný öð ren di ði miz bu gü zel ço cuk lar la ta nýþ ma fas lýn dan son ra "Kur ân ý o ku yor mu su nuz?" di ye so run ca; "Kur ân a ye ni geç tik" cevabýný aldýk. Ardýndan her bi ri si ne bi rer Kur ân he di ye e din ce, ruh la rý nýn sü ru ru yüz le ri ne ak set ti ði ni mü þa ha de et miþ ol duk.. Ki tap la rý ný bað rý na ba sýp ko þa rak ev le ri ne doð ru gi der ken bi ze de hamd et mek dü þü yor du. Bir ko li ki ta bý ca mi ye bý ra kýp ak þam na ma zý ný ký la rak ay rýl dýk. Her kö þe sin de ka dim me de ni ye ti mi zin iz le ri ni ta þý yan; ca mi ler, med re se ler, köp rü ler, çar þý lar, han lar, ha mam lar bu top rak la rýn gü zel li ði ne bir de rin lik ka tý yor du.. Te to va, Oh ri þe hir le ri ni ay ný duy gu lar i çin de gez miþ ol duk. Ö zel lik le Oh ri þeh ri göz ka maþ tý rý yor du. Ha ri ka mi ma ri siy le ken di mi zi Saf ran bo lu da san dýk. Oh ri Gö lün de san dal ge zi si gö rül me ye de ðer di. Ken di kim li ði ni a ra yan bu san cý lý coð raf ya da, gö nül köp rü le ri kur mak, sev giy le se lâm laþ mak a ra mýz da ki buz la rýn e ri me si ne, gö nül le rin u huv vet le kay naþ ma sý na ve si le o lur i nan cýn da yýz. Yü rek le ri dað la yan geç mi þin a cý la rý ný gi de rip ya ra la rý ný sar mak i çin a de ta çýr pý ný yor Bal kan coð raf ya sýn da ki kar deþ le ri miz a me li yat tan ye ni çýk mýþ bir has ta gi bi, a ya ða kalk mak i çin çýr pý ný yor. Ma ke don ya, Ar na vut luk, Ka ra dað, San cak, Ko so va, Bos na Her sek, ken di me de ni yet le ri nin kod la rý na gi rip ye ni bir ge le cek in þa et mek i çin a de ta çýr pý ný yor lar. Tür ki ye on lar i çin ha ya tî bir e hem mi ye te ha iz. On lar i çin ol maz sa ol maz. Kal kýn ma ham le le ri nin pro je le rin de Tür ki ye ö nem li rol oy na ya bi lir. E ði tim le il gi li ya tý rým lar lo ko mo tif gi bi, bü tün sek tör le ri can lan dý ra bi lir. Bu top rak lar bi ze ya ban cý de ðil. Ýn san la rý ca na ya kýn sý cak kan lý. Kay bet ti ði miz yýl la rý te lâ fi et me li yiz. ME DE NÝ YET LE RÝN BU LUÞ MA SIN DA, FARK LI KÜL TÜR LE RÝN KAY NAÞ MA SIN DA ÝN SAN TE MEL LÝ; OS MAN LI MO DE LÝ Os man lý bu coð raf ya da gör dü ðü müz gi bi, fark lý din le re men sup in san la rý, ba rýþ ve kar deþ lik i çin de fark lý lýk la rý ve ýrk la rý gö ze te rek bir mo del o luþ tur muþ tur. Bu, yö ne tim de bir Ýs lâm pra ti ði dir. Asr-ý Sa a det te Pey gam ber E fen di miz (asm) bu mo de li in þa e de rek bü tün in san lý ða reh ber ol du ðu nu is bat et miþ tir. Dün ya nýn gel di ði nok ta da sa vaþ la rý bi ti re cek, me de ni yet le ri Dec cal ve Süf ya nýn ta sal lu tun dan kur ta ra cak ye gâ ne bir ça re o la rak gör mek lâ zým. Ru me li bos tan la rý zi ya-i Ýs lâ mi yet i le neþ vü ne ma bu la bi lir Kur ân ba ha rýn da di ri li þi mi zin ü mi di ni hep can lý tu tan yol ha ri ta sý gi bi dir. As rýn i ma mý nýn re çe te si ne bü yük ih ti yaç var. Ça ðý mýz buh ran da i se ça re yü ce Kur ân da. Yi ðit düþ tü ðü yer den kal kar di yen a ta la rý mýz; bu coð raf ya da ye ni bir þu ur ve nur la ma ya lan ma lý, ma ne vî di na mik le ri mi zi dev re ye so ka rak on la ra yar dým et me li yiz. Ye ni nes le bu i nanç la kalp le ri ne a kýl la rý na i man to hum la rý ný ek me li yiz. Ta lim, ter bi ye, tat bik le o lan e ði ti min si hir li üç lü süy le Med re se tü z zeh ra nýn Bal kan lar a ya ðý ný uy gu la ma ya aç ma lý yýz. En az üç li san la ya pý lan ted ri sat müb rem bir za ru ret ha li ne gel miþ tir. Ken di his si ya tý ný di le ge ti ren bir kar de þi miz; Os man lý bir gel di bi zi a ya ða kal dýr dý, gi din ce biz le ri ye tim bý rak tý, biz ler ba ba sý ný kay bet miþ ga rip ler gi bi yiz, n o lur bi zi yal nýz bý rak ma yýn. Bel ki de bu coð raf ya da ya þa yan la rýn duy gu la rý ný di le ge ti re rek, biz le re ve Ru me li de ki her ke sin his si ya tý na ter cü man ol muþ tur. Tür ki ye so rum lu bir an la yýþ la, da ha tu tar lý den ge li, ken di ne ve ta ri hi ne me de ni ye ti ne ya ra þýr bir cid di yet le e ði tim ve kül tür ba ký mýn dan çok mü him mis yon i fa e de bi lir. Dýþ po li ti ka da bu bir im ti yaz dýr. AB Ka tý lým yo lun da Tür ki ye ec da dý mý zýn sað lam du ru þu nun pa ra met re le ri ni ya pa ca ðý re form lar la is pat la dý ðý za man hem Av ru pa da, hem Ýs lâm ül ke ler nez din de, hem Bir leþ miþ Mil let ler gü ven lik kon se yin de hak et ti ði mis yo na ka vuþ muþ o lur. Bu bir ü top ya de ðil Os man lý nýn in san lýk mo de li nin bir çað daþ te za - hü rün den baþ ka bir þey de ðil dir. Yö net ti ði in san la rýn et nik var lýk la rý ný bü yük bir ih ti mam la, din le ri ni, dil le ri ni, kül tür le ri ni ko ru muþ, in sa nî de ðer ler de mo del o luþ tu ra cak bir me de ni yet ör ne ði ni ser gi le miþ tir. Sa yý sýz ör nek le ri ni bu coð raf ya da gör dü ðü müz ca mi, ki li se, hav ra sa de ce Os man lý nýn ha kim ol du ðu coð raf ya ya has bir du rum dur. Dün ya nýn en bü yük Me de ni ye ti ni ku ran En dü lüs E me vi dev le ti nin mað lû bi ye tin den son ra Ýs pan yol lar ta ra fýn dan ca mi ler yý kýl mýþ, top ye kûn bir kat li âm ya pýl mýþ, kül tür de ðer le ri tah rip e dil miþ me de ni ye ti mi zin iz le ri si lin miþ, bü yük bir yý kým ger çek leþ ti ril miþ tir. A ma Os man lý nýn ha kim ol du ðu hiç bir ül ke de böy le bir bed baht lý ða te ves sül e dil me miþ tir. Ýþ te can lý ör ne ði Bal kan ül ke le rin de dim dik a yak ta o lan ta ri hî e ser ler. TÜR KÝ YE, ÖN CE A YAK LA RIN DA KÝ PRAN GA LA RI ÇÖ ZÜP AT MA LI Han gi kýt a ya göz at sam hep sen de var bir ni þan, U yan ey ko ca mil let â le mi Ýs lâm pe ri þan di yen A þýk Ýh va nî Ne gü zel ö zet le miþ. Ta ri hin ö nü ne çý kar dý ðý fýr sat la rý çok i yi de ðer len di rip me de ni ye tiy le, kül tü rü ve ta ri hi i le ba rýþ ma sý lâ zým. Ýh ti lâl le re ge rek çe ler ü re ten il ke ve in ký lâp lar pa ra dok sun dan kur tul ma nýn za ma ný gel miþ tir. Tür ki ye ye bir a sýr kay bet ti ren bu sü re ci de mok ra si ve in san kar ne si ni dü zel te rek me de ni ye ti nin kod la rý na gi re rek te lâ fi e de bi lir. Ko mü nizm bu coð raf ya da ve dün ya da bit ti. Yu gos lav ya da Ti to, Ar na vut luk ta En ver Ho ca yok, hey kel le ri sö kül dü. Biz de i se ner de i se yap rak ký mýl da mý yor. Ve sa yet re ji mi de vam e di yor, ço cuk la rý mý zýn çað dý þý dog ma lar i le ge le cek le ri ka rar tý lý yor. De rin mah fil le re sýz mýþ çe te ler mil le ti mi ze ve ül ke mi ze kan kus tu ru yor. Bü tün dik ta tör lük le rin yý kýl dý ðý dün ya da Ýs lâm ül ke le ri nin bu ha zin tab lo su in sa ný de rin dü þün ce le re sevk e di yor. Ýs lâm ve De mok ra si yi sen tez le ye rek in san hak la rý ný ko ru yan bir ya pý hak, a da let, hür ri yet üç ge nin de þe kil le nen bir i da re nin has re ti ni çe ki yo ruz. Bu mü þa he de le ri miz de gör dü ðü müz Ma ke don ya, Ar na vut luk, Ka ra dað, Ko so va, Bos na Her sek Dev let le ri yýl lar sü ren ve bü yük ka yýp la ra rað men bir a ra da ba rýþ yo lu nu seç miþ ler. Bu ko nu yu çok ö nem si yo rum. Her kes i þin de gü cün de. Ca mi ki li se yan ya na, di le yen di le di ði gi bi i ba de ti ni ya pa bi li yor. Bu du rum, i yi bir þe kil de a na li zi ya pý lýr sa ga li ba geç miþ yýl la rýn ve coð raf ya nýn in san dav ra nýþ la rý ü ze rin de ki müs bet te sir le ri ken di li ðin den gö rü le cek tir. Yüz yý lý mý zýn yük se len en bü yük de ðe ri ýrk çý lýk ol du ðu nu gö rü rüz. AB pro je si nin bu na kar þý in san lý ðýn müþ te rek de ðer le ri et ra fýn da ö nem li bir ya þa ma pra ti ði dir. Tür ki ye bu ko nu da ü ze ri ne dü þen le ri bir an ön ce ye ri ne ge ti rip Av ru pa da söz sa hi bi, Dün ya da a van taj lý bir ko nu ma gel me li dir. O za man kar deþ dev let ler o lan bu coð raf ya ya da ha ya kýn o la bi lir. SE LÂM, EN BÜ YÜK KAY NAÞ MA VE SÝ LE SÝ DÝR Ýs lâm top lum la rý nýn en bü yük kay naþ ma ve ta nýþ ma sý se lâm la o lur. Hac da bu böy le ol du ðu gi bi, Ru me li top rak la rýn da da böy le dir. Di li ni bil me di ði niz in san la ra, se lâmüna ley küm de me niz kâ fi. Dil le ol ma yan ta nýþ ma; kalp ler le, ruh lar la kay naþ ma ya ve si le o lu yor. Se lâm bir pa sa port va zi fe si ni gö rü yor. Fa kat a lup ve ri lür bir se lâm kal mýþ týr di yen Na bi nin söz le ri ma ni dar dýr. Mos tar ý zi ya re ti miz de bu nu ya þa dýk. Ak þam ka ran lý ðý þeh rin ü ze ri ne çö rek le nin ce bü tün gü zel li ði i le ta ri hî Mos tar Köp rü sü göz ka maþ tý rý yor du. Köp rü nün al týn dan a kan su lar biz le ri geç miþ za ma nýn de re le ri ne ib ret le te ma þa et tir di. Ak þam na ma zý ný ta ri hî Mer kez Ca mi i nde kýl dýk tan son ra, ya nýn da ki di ðer ca mi ye va sýl ol duk. Yir mi ye ya kýn ba þör tü lü haným gö rün ce se lâm ve re rek kar þý lýk bul duk. A ra la rýn da Türk çe ko nu þan bir kar de þi miz, Bat man lý ol du ðu nu bu ra ya ba þör tü sü me se le sin den do la yý gel di ði ni, bu ar ka daþ la rý i le be ra ber kal dýk la rý ný söy le yin ce on la ra ki tap ve re rek Bos na da ki pa ne le dâ vet et tik. Me de ni ye ti mi zin iz le ri ni ta þý yan bu ye tim coð raf ya kim li ði ni a rý yor. Bað rýn da ta þý dý ðý e ma net le re sa hip çýk mak o nun la ken di ni is pat et mek is ti yor. Biz ler de me de ni ye ti mi zin ar ka bah çe si o lan Ru me li ye bi ga ne ka la ma yýz. Bos na bir kar de len gi bi Bal kan la ra ba ha rý müj de li yor. A ma yü zün de iz le ri var. Ken di ni to par la yýp yo lu na de vam et mek is ti yor. Han gi ta ra fa bak sa nýz sa vaþ tan iz le re rast lar sý nýz. Bi na lar de lik de þik. Ha va li ma ný na ik mal yol la rý ný ka pa tan Sýrp la rýn kes kin ni þan cý la rý na kar þý tek çö züm tü nel kaz mak ol muþ. 800 met re u zun lu ðun da, 160 cm yük sek lik, 100 m ge niþ li ðin de in þa e dil miþ bu tü nel bu gün mü ze va zi fe si ni gö rü yor. Sa va þa iþ ti rak et miþ Boþ nak ge ne ral le ta nýþ ma mýz ve te va zu i çin de ki tav rý tak di re þa yan dý. Þe hit li ði zi ya re ti miz o ra da Kur ân o ku yup du â mýz ka fi le miz de duy gu lu an la rýn ya þan ma sý na se bep ol du. Pa nel muh te þem ol du di ye bi li riz. Böy le bir pa ne le ev sa hip li ði yap mak Bos na ya çok ya kýþ tý. Kur ân me de ni ye ti nin ba ha rýn da e ki len bu to hum lar neþv ü ne ma bu la cak týr. Ken di le ri i le bu ge zi de ol mak tan bah ti yar ol du ðu muz ih lâs lý, a ziz, sýd dýk, ce fa kâr, ve fa kâr 14 sa at yol cu luk ta na ma zý e da et mek i çin, su bul ama dý ðý i çin kar la ab dest a lan Nu run hizmetkârlarýna gö nül ler do lu su se lâm ve sev gi ler. As ya i le Av ru pa ku cak laþ tý ðý an, in san lý ða ve ba rý þa köp rü ler ku ru lur. Ýn þal lah is tik bal de ki Ýs lâ mi ye tin kuv ve tiy le me de ni ye tin me ha si ni ga le be e de cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sul hu u mu mi yi de te min e de cek. Ge le cek te yüz ler gü le cek, ü mi di ni ta þý yo ruz. na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Eðitimdeki çarpýklýklar De ve ye de miþ ler ni ye boy nun eð ri? O da de miþ ki, Ne rem doð ru ki? Biz de yak la þýk o la rak 90 yýl dan be ri uy gu la na ge len e ði tim sis te mi de böy le. Her ta ra fý eð ri büð rü. Za man za man çe þit li yön le ri hak lý o la rak ten kit e di lir. Fa kat, sa de ce ten kit le ye ti nir du ru ruz. Her sa bah as ker ni za mýn da sý ra ya gi rip an dý mýz i sim li o hoy rat par ça nýn o kun ma sýn dan, ký ya fet mec bu ri ye tin den, ba þör tü sü ya sa ðý na ka dar; ay rý ca, her o kul da mec bu rî o la rak bu lun du ru lan A ta türk büs tün den baþ ka, o kul la rýn bü tün böl me le rin de ki A ta türk re sim ve kö þe le ri nin ya ný sý ra, son za man lar da gö rü len o kul bi na la rý na boy dan bo ya A ta türk pos te ri a sýl ma sý na ka dar, e ði tim ve öð re ti min ru hu na ay ký rý o lan bir çok gö rün tü ler bu gü ne ka dar çok ten kit e dil di ve e dil mek te dir. Dün ya nýn hiç bir ye rin de, bil has sa kal kýn mýþ ül ke ler de bir ben ze ri ol ma yan bu gö rün tü ler da ha ne za ma na ka dar sü re cek? E ði tim ve öð re tim po li ti ka sýn da gö rü len yan lýþ lýk sa de ce bu ka dar mý? Þüp he siz ha yýr. En az bu nun ka dar, hat ta bun dan da ha teh li ke li yan lýþ lýk ve çar pýk lýk, ders ko nu la rý nýn muh te va sýn da bu lun mak ta dýr. Din ve ma ne vi yat kar þý tý o lan ma ter ya list dü þün ce den kay nak la nan bu çar pýk lýk, he men he men bü tün ders ler de gö rül mek te dir. Hu sû siy le ta rih ders le rin de da ha a çýk o la rak ken di ni gös ter mek te dir. Fa kat bu gü ne ka dar pek cid dî o la rak ü ze ri ne gi dil me miþ ve ya gi di le me miþ tir! Bu nun da se be bi, sýk sýk ya pý lan dar be ler do la yý sýy la bas ký cý zih ni ye tin, an ti de mok ra tik res mî i de o lo ji yi a yak ta tut ma ça ba la rý dýr. TA RÝH DER SÝN DE KÝ EK SÝK LÝK, YAN LIÞ LIK VE ÇAR PIT MA LAR Ta ri hin ký sa ca ta ri fi: Geç miþ za man lar da ki o lay la rý yer ve za man gös te re rek ob jek tif bir þe kil de, ya ni ol du ðu gi bi çar pýt ma dan tam o la rak an la tan i lim da lý dýr. Ay rý ca, ta rih der si nin ga ye si: Þe ref li ma zi mi zin, me da r-ý if ti har o lay la rý ný te sir li bir þe kil de iþ le ye rek, bun lar dan ib ret al mak ve ör nek in san ye tiþ tir mek tir. Ay rý ca, bin yýl dan be ri Ýs lâ mi ye tin bay rak ta rý o lan, dün ya nýn her ta ra fý na i man, in san lýk, a da let ve me de ni yet gö tü ren þan lý ec da dý mý za ya ra þýr þe kil de bi rer in san ol mak týr. Pe kâ la, bu gün o kul lar da o kut tu ðu muz ta rih der si ve iþ le ni þi bu ta ri fe ve bu ga ye ye tý pa týp u yu yor mu? Geç miþ te ki o lay lar çar pý týl ma dan, ob jek tif o la rak iþ le ni yor mu? Þe ref li ma zi mi ze sa hip çý kýp, þan lý ec da dý mý za ya ra þýr bir ne sil ye tiþ ti re bi li yor mu yuz? Ma a le sef ha yýr! Bu hu su su ay rýn tý lý bir þe kil de i zah e de cek o lur sak bu sü tun la ra sýð maz. Sa de ce bir ör nek o la rak þu mi sal, bu ko nu yu çok i yi ay dýn la týr: 2. Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan (23 Tem muz 1908) bi raz ön ce Ýs tan bul a gel di ðin de, o za man ki ba sýn ta ra fýn dan Þar kýn yal çýn ka ya lýk la rýn dan, bir a teþ pa re-i ze kâ (kes kin ze kâ) Ýs tan bul a fa kýn da tü lû et ti (Ýs tan bul u fuk la rýn da bir gü neþ gi bi doð du) (Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s.,44) þek lin de du yu ru lan, baþ ta pa di þa hýn, dev let i le ri ge len le ri nin, bü tün ü le ma nýn ve hal kýn bü yük il gi si ni çe ken Be di üz za man Sa id Nur sî, baþþehir Ýs tan bul da bir çok bü yük hiz met le re im za at mýþ, her ke sim de sö zü ve ha tý rý sa yý lan bi ri cik þah si yet ti. Ay rý ca, 1. Dün ya Sa va þýn da ( ) gö nül lü a lay ko mu ta ný o la rak, ta le be le rin den kur du ðu kuv vet ler le Do ðu Cep he sin de üs tün ba þa rý lar ka za na rak Ge nel Kur may Baþ kan lý ðý ve halk ta ra fýn dan bü yük tak tir gör müþ tür! E sir düþ tü ðü Rus ya da 2,5 yýl e sa ret te kal dýk tan son ra, fi rar e dip, ya ya o la rak Ýs tan bul dön müþ (1918), or du yu tem si len Da rü l Hik me tü l Ýs lâ mi ye ye (Yük sek Ýs lâm A ka de mi si) ü ye ta yin e di le rek tek rar bü yük hiz met ler de bu lun muþ tur. Bu sý ra da Ýs tik lâl Sa va þý ( ) baþ la dý ðý i çin, Ku vay-ý Mil li ye ye (Mil lî kuv vet le re) bü yük yar dým la rý ol muþ tur. Ýs tan bul un iþ ga li sý ra sýn da, tek ba þý na mü ca de le e de rek, ya yýn la dý ðý Hu tu vat-ý Sit te (Al tý A dým) i sim li e se riy le, Ýn gi liz le rin, hal ký ve ü le ma yý kan dý ra rak dev let a ley hi ne çe vi rip ü mit siz li ðe dü þür me le ri ne kar þý lýk, hal ký ve ü le ma yý ay dýn la týp ta ma men o yun la rý ný boz muþ tur! Bu yüz den Ýn gi liz ge nel kur ma yý, onun hak kýn da vur em ri çý kart mýþ týr. Be di üz za man i se al dý rýþ et me ye rek mü ca de le si ne de vam et miþ tir. Bu hiz met le rin den do la yý, An ka ra da top la nan TBMM i le ri ge len le ri, baþ ta M. Ke mal o la rak, bir çok de fa Be di üz za man ý dâ vet et miþ ler dir. Ni ha yet An ka ra ya gi de rek, o ra da da hiz met le ri ne de vam e de rek çok tak dir top la mýþ týr. Cum hu ri yet dö ne min de yaz dý ðý yak la þýk 6000 say fa lýk Ri sâ le-i Nur e ser le riy le sa de ce ül ke mi ze ve Ýs lâm dün ya sý na de ðil, bü tün in san lýk â le mi ne ge le ce ði de i çi ne a lan bü yük bir hiz met sun muþ tur. Fa ka a at, ne ya zýk ki, bu gün e ser le ri 50 do la yýn da dün ya nýn en yay gýn dil le ri ne çev ri lip (Ta rih te bir baþ ka em sa li ni gö re mi yo ruz!), yüz mil yon lar ca Müs lü ma nýn i ma ný ný kuv vet len di ren, mil yon lar ca da gay ri müs li min Müs lü man ol ma sý na se bep o lan, ta rih te bü yük bir yer kap la yan bu ha ri ka-i za man, bü yük â lim ve mü ced dit Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le rinden ta rih ki tap la rýn da ma a le sef hiç bah se dil me mek te dir! Çün kü, ger çek ta rih de ðil, ýs mar la ma ta rih o ku tul mak ta dýr! Ýþ te, ha li ha zýr da ki e ði ti mi mi zin çar pýk lý ðý bu mi sal le i yi an la þý lý yor de ðil mi?

12 12 Ý LAN Y ESAS NO: 2012/85 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 602 KAMULAÞTIRMA KONUSU : /A nolu yapý : MEHMET SALÝH DOÐAN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: /30 Satýþ 1.Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi, Çakýl mahallesi, Taþ Kaynak mevkii, 336 parsel sayýlý, 950,00 m 2 yüzölçümlü, tarla vasýflý taþýnmaz. Özellikleri : Mahalle yerleþik alaný dýþýnda olup yaklaþýk olarak metre mesafededir. Sýnýrlarý þahýs parselleri ile çevrilidir. Çatalca - Elbasan yolu üzerindeki Harput Tekstil tesislerinin bitiminden yaklaþýk 320 mt. sonra, sað tarafta 240 mt. mesafededir. Hafif meyilli, mekanize tarýma uygundur. Üzerinde yapýlaþma yoktur. Mahallede bulunan hizmetlerden yararlanmamaktadýr. Ýmar Durumu : 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planý bulunmadýðýndan imar durumu tanzim edilememektedir. 1.Satýþ Günü : 25/05/ Satýþ Günü : 04/06/2012 Satýþ Saati : 10:30-10:40 arasý Satýþ Yeri : Çatalca Ýcra Dairesi Muhammen Bedel : ,00-TL 2.Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi, Çakýl mahallesi, Mekanlar mevkii, 1073 parsel sayýlý, ,00 m 2 yüzölçümlü, tarla vasýflý taþýnmaz Özellikleri : Mahalle yerleþik alaný dýþýnda olup yaklaþýk olarak mt. mesafededir. Batý sýnýrý kadastral yol, kuzey sýnýrý çalýlýk, diðer sýnýrlarý þahýs parselleri ile çevrilidir. Çatalca - Çakýl kavþaðý - Muratbey ara yolunun devamýnda, yaklaþýk 500 mt. sonra soldan doðru devam eden yolun yaklaþýk mt sonrasýnda saðda yer almaktadýr. Az meyilli ve mekanize tarýma uygundur. Kuzeyinde çalýlýk arazi, devamýnda taþ ocaðý mevcuttur. Mahalle de bulunan hizmetlerden yararlanmamaktadýr. Ýmar Durumu : 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planý bulunmadýðýndan imar durumu tanzim edilememektedir. 1.Satýþ Günü : 25/05/ Satýþ Günü : 04/06/2012 Satýþ Saati : 10:50-11:00 - Arasý Satýþ Yeri : Çatalca Ýcra Dairesi Muhammen Bedel : ,00-TL 3.Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi, Çakýl mahallesi, Baðlar mevkii, 2154 parsel sayýlý, 875,00 m 2 yüzölçümlü, tarla vasýflý taþýnmaz Özellikleri : Mahalle yerleþik alaný dýþýnda olup yaklaþýk olarak mt. mesafededir. Sýnýrlarý þahýs parselleri ile çevrilidir. Kuzeyinde yer alan kadastral yola 200 mt. mesafededir. Yakýn mesafesinde yer alan konut tipi yapýlaþmalara kadar zeminde stabilize yol mevcuttur. Meyilli, mekanize tarýma uygundur. Üzerinde yapýlaþma, aðaç vs. yoktur. Mahallede bulunan hizmetlerden yararlanmamaktadýr. Ýmar Durumu : 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planýnda kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planý bulunmadýðýndan imar durumu tanzim edilememektedir. 1.Satýþ Günü : 25/05/ Satýþ Günü : 04/06/2012 Satýþ Saati : 11:10-11:20 -Arasý Satýþ Yeri : Çatalca Ýcra Dairesi Muhammen Bedel : ,00-TL 4.Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi, Çakýl mahallesi, Köy içi mevkii, 2684 parsel sayýlý, 190,00 m 2 yüzölçümlü, ev ve arsa vasýflý taþýnmaz Özellikleri : Mahalle yerleþik alaný içindedir. Kuzeydoðu kýsmýnda yola cephelidir. Üzerinde ekonomik deðeri bulunmayan enkaz halinde yapý kalýntýlarý mevcuttur. Çevresindeki taþýnmazlar üzerinde yapýlaþma yer almaktadýr. Mahallede bulunan hizmetlerden yararlanmaktadýr. Ýmar Durumu : 05/03/2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çakýl Mahallesi Nazým Ýmar planýnda 18.madde uygulamasý yapýlacak alan sýnýrlarýnda bir kýsmý 90 ki/ha konut + ticaret alanýnda, bir kýsmý da kentsel açýk alanlar (meydan) fonksiyonunda kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planý bulunmadýðýndan imar durumu tanzim edilememektedir. 1.Satýþ Günü : 25/05/ Satýþ Günü : 04/06/2012 Satýþ Saati : 11:30-11:40 -Arasý Satýþ Yeri : Çatalca Ýcra Dairesi Muhammen Bedel : ,00-TL Satýþ Þartlarý ; 1- Satýþ, yu ka rý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye rin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top - la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le - bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se ic ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 02/04/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/86 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 602 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 668, 669, 670 nolu yapýlar : FARUK KARADAÐ YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý ida re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/87 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 904 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 253, 254, 255 nolu yapýlar : ABDULLAH KESÝK YATIRILACAÐI BANKA : ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/88 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 904 KAMULAÞTIRMA KONUSU : nolu yapý : MAÞALLAH KESÝK YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý ida re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/89 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 904 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 232, 233, 234, 235 nolu yapýlar : CEMÝL YAMAN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/116 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 592 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 41 ve 42 nolu yapýlar : FARUK KAYA YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/327 : Kilis ili Polateli ilçesi Söðütlü Ky. PARSEL NO : 105 : Bað ve Zeytinlik YÜZÖLÇÜMÜ : 919,47 m 2 MALÝKÝN ADI VE : Murat Kantar : Karayollarý Gn Müd. KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol yapýmý için Kamulaþtýrmayý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/327 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 30/03/ B: T. C. KÝLÝS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/329 : Kilis ili Polateli ilçesi Söðütlü Ky. PARSEL NO : 1166 : Bað YÜZÖLÇÜMÜ : 134,83 m 2 MALÝKÝN ADI VE : Hamza Kaþ : Karayollarý Gn. Müd. KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yol yapýmý için Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/329 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 30/03/ B: T. C. KÝLÝS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, Melek Vapurlu Hanýmefendinin eþi, Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýsmail Erdem ve Zirve Grup Ailesi / ANKARA ESAS NO: 2012/78 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 592 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 915, 916, 917 nolu yapýlar : HALÝL KARAKAYA YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: DOSYA NO: 2012/8 Satýþ. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Çatalca, Çakýl mh., Koðukdere Mevkii, 1185 parselde kayýtlý 5.400,00 m 2 yüzölçümlü tarla vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 1185 no lu par sel ma hal le yer le þik a la ný na 1200 met re, Ça kýl kav þa ðý na i se 200 met re me sa fe de dir. Do ðu su de re, gü ne yi yol, di ðer sý nýr la rý þa hýs par sel le ri i le çev ri li dir. Me ka ni ze ta rý ma uy gun dur. Dre naj so ru nu yok tur, ku ru ta rým a ra zi si dir. Ü ze rin de tek kat lý, i çi boþ 38 m 2 a lan lý ba kým sýz kar gir a hýr; 93 m 2 kul la ným a lan lý cep he si bo ya lý, ça tý sý e ter nit ör tü lü, ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý mev cut, so ba lý i ki ba ðým sýz bö lüm den o lu þan tek kat lý mes ken; 96 m 2 kul la ným a lan lý e ter nit ör tü lü ça tý sý nýn ya rý sý çök müþ du rum da tek kat lý kar gir sa man lýk; 18 m 2 a lan lý boþ tek kat lý ba kým sýz sa man lýk; 132 m 2 a lan lý cep he si bo ya lý ve sý va lý, ça tý sý e ter nit ör tü lü ha li ha zýr da kul la ný lan tek kat lý, ba ðým sýz i ki bö lüm den o lu þan kar gir mes ken var dýr. Ü ze rin de 4 ka vak, 1 ay va a ða cý var dýr. Kay dýn da ÝS KÝ gö rü þü a lýn ma dan uy gu la ma ya pý la maz þer hi ve 18/96 pa yý ü ze rin de Ver gi Da i re si le hi ne ha ciz þer hi o lup bu þerh ler i le yü küm lü o la rak sa tý la cak týr. De tay lý bil gi dos ya mýz dan öð re ni le bi lir. ÝMAR DURUMU : Ça tal ca Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 06/04/2012 ta rih ve 3296 sa yý lý ya zý la rýn da ta þýn ma zýn 1/5000 öl çek li Ça kýl Ma hal le si Na zým Ý mar Pla nýn da su ka nal la rý ko ru ma ku þa ðýn da park lar ve din len me a la nýn da kal dý ðý, 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla ný bu lun ma dý ðýn dan i mar du ru mu nun tan zim e di le me di ði bil di ril miþ tir. KIYMETÝ : ,00 YTL Birinci Satýþ günü : 01/06/ :30-10:40 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 11/06/ :30-10:40 Saatleri arasýnda Çatalca Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- Açýk artýrma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le, faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 YTL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: ÇATALCA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Y Ý LAN 13 SEMÝNERE DÂVET Konu : Kur'ân Medeniyetinin Adalet Anlayýþý Konuþmacý : Prof. Ahmet BATTAL Tarih : Cumartesi Saat : 20:30 Yer : Yeni Asya Seminer Salonu Merkez Büyük Cami Yaný Yýlmaz Ocak Ýþhaný. Kat:1 / DÜZCE Organizasyon: Düzce Yeni Asya Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Not : Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. ESAS NO: 2012/79 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 981 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 595, 596, 597 nolu yapý : MUHYETTÝN ÞAHÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan dava cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/76 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 592 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 918, 919, 920, nolu yapýlar : FEHÝM ALTUN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/84 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 904 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 248, 249, 256 nolu yapýlar : ENVER KESÝK YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan dava cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/83 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 592 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 45/A, 46, 47, 48 nolu yapý : BEHÇET KAYA YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/118 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO :607 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 1 ve 1/1 nolu yapý : LÝMON YILMAZ YATIRILACAÐI BANKA : ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: KERMESE DÂVET Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Kolunun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar, züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! Tarih: Yer: Alemdað Cad.16/B. Belediye Karþýsý - Ümraniye Ýrtibat: (0535) (0546) TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, muhtereme ablamýz Melek Vapurlu'nun eþi, Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Necati Yýlmaz Eyüp / ÝSTANBUL ESAS NO: 2012/117 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 592 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 34 ve 36 nolu yapý : SEMÝHA ÇALI YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: ESAS NO: 2012/77 : BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ PARSEL NO : 981 KAMULAÞTIRMA KONUSU : 525 nolu yapýlar : ABDULKERÝM SEL YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: T. C. ISPARTA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO : 2012/37 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mý þ týr. Birinci artýrma günü saat: 11:00-11:10'da Sel çuk Ye di e min de po su Ýs tan - bul cad. Çam ha lý ya ný Is par ta ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu - lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. Ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den i ha le dam ga ver gi si nin a lý cý ya a it o la ca ðý, ÝÞ LE - MÝN KDV'DEN MU AF OL DU ÐU (A LA CAK LI SI VAR LIK ÞÝR KE TÝ OL MAK LA KDV Ö DEN - ME YE CEK TÝR) sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is - te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te - mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ ,00 TL 1 07 ZU 856 PLAKA SAYILI BMC MARKA 2006 MODEL DAMPERLÝ ÇÝFT DÝNGÝLLÝ 12 TEKER ÖN CAM KIRIK SOL AYNA KIRIK KASA VE LASTÝKLER YIPRANMIÞ TEYP VAR. ANAHTAR VE RUHSAT MEVCUT KAMYON ,00 YTL Toplam B: GENEL KURUL ÝLANI Pos ta Da ðý tý cý la rý Sos yal Yar dým laþ ma ve Ka nu ni Hak la rý ný Ko ru ma Der ne ði Ýç A na - do lu Böl ge si Þu be Baþ kan lý ðý Ge nel Ku ru lu a þa ðý da ki gün de mi gö rüþ mek ü ze re gü nü Ýs tan bul Cad. No: 10/24 U lus An ka ra ad re sin de sa at 13:00'de ya pý la - cak týr. Ço ðun luk sað la na ma dý ðý tak dir de i kin ci top lan tý ÇAS GEM Yu nus Em re Mah. Küb ra Sok. No: 1 Pur sak lar An ka ra ad re sin de gü nü sa at 12:00'de ço ðun luk a ran mak sý zýn ya pý la cak týr. Üyelerimize duyurulur. GÜNDEM 1- Açýlýþ 2- Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasý 3- Divan Baþkanlýðýnýn Seçimi 4- Faaliyet raporu ve bilânçonun okunmasý 5- Denetim Kurulu raporunun okunmasý 6- Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrasý 7- Seçimler 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ. KONFERANSA DÂVET Konu: Said Nursî'ye göre insanlýðýn kurtuluþ reçetesi: Kur'ân Medeniyeti Konuþmacýlar : Mehmet KUTLULAR (Açýlýþ Konuþmasý) Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Tarih : Saat : Organizasyon: Eskiþehir Yeni Asya Temsilciliði Not: Programdan önce ve sonra Mehmet KUTLULAR, Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR ve Abdil YILDIRIM kitaplarýný imzalayacaklardýr. TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, muhtereme ablamýz Melek Vapurlu'nun eþi, muhterem aðabeyimiz Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kýrýkkale Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN 40 yýldýr Bayrampaþa ve Esenler'de Nur hizmetinde bulunan arkadaþýmýz Vehbi Yurtseven'in ikinci defa baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirmiþ olduðunu öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Selâhaddin Vatansever, Cemal Gündoðdu, Mefail Güreler, Hasan Yalçýn TAZÝYE Gazetemiz Kocaeli Temsilcisi Cevdet Özdemir 'in annesi Meryem Özdemir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý

14 14 SPOR Y Kýlýç: Türkiye olimpiyatlarýn en güçlü adayý GENÇLÝK ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Rusya'nýn baþkenti Moskova'da 2020 Olimpiyat Oyunlarý ve Paralimpik Oyunlarýna aday olan Ýstanbul için görüþmeler yaptý. Bakan Kýlýç, Moskova'da Nisan'da yapýlan Milli Olimpiyat Komiteleri Birliði Genel Kurulu ve Ýkinci Dünya Olimpik Spor Konferansý'na katýlarak, Ýstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarý için 125 farklý ülkeden gelen, devlet temsilcileri ve spor bakanlarýndan oluþan toplam 180 katýlýmcý ile buluþtu. 60'tan fazla ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlarý ile biraraya gelen Kýlýç, Ýstanbul'a gösterilen ilginin kendisini memnun ettiðini belirtti. Ýstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunlarý ve Paralimpik Oyunlarýna yaptýðý baþvuruya olan ilginin kendisini sevindirdiðini belirten Bakan Kýlýç, ''Türkiye, olimpiyatlarýn en güçlü adayý haline geldi. Ýstanbul bir dünya kenti ve böyle bir dünya kentine gösterilen ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu kadar güçlü bir adaylýk performansý göstermedi'' dedi. Eskiþehir 41 yýl sonra kupaya yaklaþtý ESKÝÞEHÝRSPOR Kulübü Baþkaný Halil Ünal, Ziraat Türkiye Kupasý'nda 41 yýl sonra gelen fýrsatý deðerlendirip, kupayý kazanmak istediklerini söyledi. Ünal, bir kafede düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ziraat Türkiye Kupasý yarý finalinde Bursaspor ile 25 Nisan Çarþamba günü Ýzmir Atatürk Stadý'nda karþýlaþacaklarýný anýmsattý. Eskiþehir halkýnýn Ýzmir'deki maçta takýmý yalnýz býrakmayacaðýna inandýðýný belirten Halil Ünal, ''Yaklaþýk 60 bin kiþilik stadýn 30 bin'i bize tahsis edilecek. Dolayýsýyla bu taraftar 30 binler'i deplasmanlara götürmeye alýþkýndýr. Türkiye'de bunu baþaran, deplasmanlara 30 bin taraftarla gitme özelliðini taþýyan Eskiþehirspor'un, bu rekoru egale edeceðini düþünüyoruz'' dedi. Bolt: 100 metreyi 9.4'e çekmeyi düþünüyorum JAMAÝKALI atlet Usain Bolt, 2012 Londra Olimpiyatlarý'nda kýrmayý amaçladýðý yeni dünya rekorlarýyla ''yaþayan efsane'' olmak istediðini söyledi. Olimpiyat þampiyonu sprinter, 100 ve 200 metrede kendisine ait olan 9,58 ve 19,19'luk dünya rekorlarýný, 9,4 ile 19 saniyeye çekmeyi hedeflediðini, bunu baþararak tüm dünyayý hayrete düþüreceðini belirtti. Bolt, elinden geldiðince çok çalýþtýðýný ve bu þekilde daha ileriye gidebileceðinin farkýnda olduðunu ifade etti. DERBÝ KAPALI GÝÞE SÜPER FÝNAL'ÝN 2. HAFTASINDA PAZAR GÜNÜ TÜRK TELEKOM ARENA'DA G.SARAY ÝLE F.BAHÇE ARASINDA OYNANACAK DERBÝNÝN BÝLETLERÝNÝN TÜKENDÝÐÝ AÇIKLANDI. SÜPER Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe a ra sýn da 22 Ni san'da ya pý la cak kar þý laþ ma nýn bi let le ri tü ken di. Ga la ta sa ray Ku lü bü'nden ya pý - lan a çýk la ma ya gö re, ta raf tar lar kar þý laþ - ma nýn bi let le ri ne yo ðun gös ter di. Ta raf - tar la ra da te þek kür e di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: ''Ta ký mý mý zýn, 22 Ni san Pa - zar gü nü A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'da oy na ya ca ðý Fe - ner bah çe ma çý nýn bi let le ri i le maç gü nü a ðýr la ma pa ket le ri, sa tý þa çýk tý ðý ilk gün de GALATASARAY Yö ne tim Ku ru - lu Ü ye si Se mih Haz ne da roð lu, Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu ilk ma çýn da 2-0 ka zan dýk la - rý Be þik taþ der bi sin de ta kým o la - rak a kýl lý oy na dýk la rý ný söy le di. Ga la ta sa ray'ýn bu se zon da ha ön ce oy na dý ðý di ðer der bi maç - la ra gö re i yi oy na ma dý ðý ný be lir - ten Haz ne da roð lu, Rad yos por'a yap tý ðý a çýk la ma da, ''Ta ký mý mýz, ön ce ki maç la ra o ran la, çok i yi oy na dý di ye mem; a ma a kýl lý oy - na dý. Þans fak tö rü de ya mýz day - dý. Ý yi bir baþ lan gýç yap týk.'' de di. HAKEM ETKÝ YAPMADI Yö ne tim Ku ru lu top lan tý sýn - da, der bi de or ta ya çý kan o lay la - rýn ko nu þul ma dý ðý ný be lir ten Haz ne da roð lu, ''Ben ha ke min o yu nun ka de ri ni di rekt et ki le - ye cek ni te lik te bir ha ta yap tý ðý - ný dü þün mü yo rum. Ben ce or - ta da bir maç yö net ti; o or tam - da i yi maç yö net ti." di ye rek, þöy le de vam et ti: "Bir off sayt tan bah se di li yor. Off sayt o la bi lir; Mar cus Merk bi le 'po zis yon off sayt, a ma o po zis yon da hiç - bir ha kem yüz de yüz doð ru ka - rar ve re mez. Çok zor po zis yon. ta raf tar la rý mý zýn yo ðun il gi si i le ta ma men tü ken miþ tir. Bu se zon Türk Te le kom A - re na'da oy na dý ðý tüm kar þý laþ ma lar da sport men lik çer çe ve sin de ta ký mý mý zý des tek le yen ta raf tar la rý mý zýn, Pa zar ak þa - mý bir kez da ha ta ký mý mý zý bu doð rul tu da des tek le ye ce ði ne da ir i nan cý mýz tam dýr.'' F.BAH ÇE HA ZIR LIK LA RI SÜ RÜ YOR Ö te yan dan Ga la ta sa ray, 2. haf ta da ko - nuk e de ce ði Fe ner bah çe ma çý nýn ha zýr - lýk la rý na baþ la dý. Sa rý - kýr mý zý lý e kip, 22 Ha ke mi ha ta lý gö re me yiz' de di. Do la yý sýy la o po zis yo nu Ga la ta - sa ray a dý na þans, Be þik taþ a dý na þans sýz lýk o la rak de ðer len dir - mek ge re kir. Fa kat Be þik taþ lý la - rýn mað lu bi ye ti, sa de ce o po zis - yo na bað la ma la rý yan lýþ. Be þik - taþ bir i ki po zis yon ya ka la dý. Ka le ci miz ba þa rý lýy dý. A ma Be - þik taþ ma çý sö küp a la cak bir per for mans gös ter me di.'' AYDIN ÝSTÝKRARLI OLMALI Haz ne da roð lu, Ay dýn Yýl - maz'ýn at tý ðý go le de de ði ne rek, ''Ay dýn ko nu su i çi miz de hep bir uh dey di. O nun hak kýn da Ni san Pa zar gü nü Fe ner bah çe i le oy na ya - ca ðý Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu i - kin ci haf ta sýn da ki ma çýn ha zýr lýk la rý ný sür dür dü. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le - ri nde ki id ma nýn ilk bö lü mün de i se ý sýn - ma ve aç ma ger me ha re ket le ri ya pýl dý. Ý ki ay rý grup hâ lin de ger çek leþ ti ri len 5 e 2 top kap ma ça lýþ ma sý son ra sýn da çift ka le ma ça ge çil di. Bu bö lü me ka dar, ka le ci ler U fuk Cey lan ve Ay kut Er çe tin, ta kým dan ay rý ka le ci an tre nö rü Cla u di o Taf fa rel eþ - li ðin de ö zel bir an tren man yap tý lar. Arda: Aydýn benden iyi G.Sa ray yö ne ti ci si Se mih Has ne da roð lu, der bide Be þik taþ'a 2. go lü a tan Ay dýn Yýl maz'ý ö ve rek, "Ar - da Tu ran bi le gi der ken, 'Ay dýn ben den ye te nek li" de miþ ti. Ken di si ni he ye can la ta kip e di yo ruz" de di. Aydýn Yýlmaz'ýn son maçlardaki performansý yönetiminin de dikkatini çekti. söy le nen ler, bi zi çok he ye can - lan dý rý yor du. Ar da bi le, 'Ay dýn ben den ye te nek li' de di. An cak o ça lýþ ma yý, is te ði bir tür lü gö - re me dik. Pat la ma ya pa ma dý. A - ma he nüz 24 ya þýn da. Ev len di. Ha ya tý de ði ti, i yi ça lý þý yor muþ. Bun dan böy le is tik rar lý o la ca ðý - ný dü þü nü yo rum.'' de di. ME LO'NUN BON SER VÝ SÝ Fa tih Te rim'in Ri er ra-me lo o - la yý ný son de re ce ba þa rý lý bi çim de çöz dü ðü nü be lir ten Haz ne da roð - lu, ''Bu der bi de sa ha ya da yan sý dý. Tak mýn çý kar la rý ö nem liy di. Mil - yon lar ca Ga la ta sa ray lý yý il gi len di - ren bir o lay. O lay hal le dil di. Þim - di lik so run hal le dil di. Me lo'nun bon ser vi si nin Ju ven tus'tan a lýn - ma sý ko nu su nu, fut bol la il gi le nen ar ka daþ la rý mýz, son ya þa nan o lay ý þý ðýn da de ðer len di re cek ler. Ta bii ma a li yet le ri ko nu su da gö zö nün - de bu lun du ru la cak týr. Ben bu ko - nuy la il gi li bir þey bil mi yo rum. Yo rum da yap mý yo rum.'' dedi. Muslera'nýn performansýna da deðinen Semih Haznedaroðlu, ''Bizim kalecimiz çok iyi bir kaleci. Zaten öyle düþünerek almak istedik. Öyle de oldu. Tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen Emre derbide yok. Emre'ye kaç maç ceza gelecek? FENERBAHÇE'NÝN Trab zons por i le oy na dý ðý Sü - per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu ma çýn da ra kip o - yun cu Zo ko ra'ya ýrk çý dav ra nýþ ta bu lun du ðu id di a e di len Em re Be lö zoð lu PFDK'ya sevk e dil di. Sa rý - la ci vert li fut bol cu Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku - ru lu'na (PFDK) ted bir li o la rak sevk e dil di ði i çin Ga la ta sa ray ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Fe ner bah çe i le Trab zons por a ra sýn da ya pý lan ve Fe ner bah çe'nin 2-0 ka zan dý ðý maç ta bor do - ma vi li fut bol cu Zo ko - ra'nýn, Em re'nin ken di si ne yö ne lik ýrk çý i fa de ler de bu lun du ðu nu ö ne sü rer ken, sa rý-la ci vert li o yun cu - nun bu ne den le PDFK'ya ted bir li o la rak sevk e dil - di ði öð re nil di. Tec rü be li o yun cu, maç ak þa mý ya - yýn cý ku ru lu þa te le fon la bað la na rak, Zo ko ra'nýn sar fet ti ði söz le ri söy le di ði ni be lirt miþ ti. Em re Be lö - zoð lu, Zo ko ra i le bu so ru nu çöz dük le ri ni a çýk lar - ken, maç sonunda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da i se baþ ka i fa de ler kul lan dý ðý ný id di a et miþ ti. Potada G.Saray-F.Bahçe bir defa daha oynuyor GALATASARAY ile Fenerbahçe kadýn basketbol takýmlarý arasýndaki Türkiye Kadýnlar Basketbol Ligi Play-off final serisinin, sarý-kýrmýzýlý ekibin ev sahipliðinde yapýlacak 4. maçýnýn biletleri satýþa çýktý. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda bu akþam saat 20.00'de baþlayacak maçýn biletleri, bilet satýþ noktalarý ve Biletix'in internet sitesinden edinilebilecek. Bilet fiyatlarý ise 5 lira olarak belirlendi. TV'DE BUGÜN Boston Celtics-Orlando Magic: Smart Spor Golden State Warrio-L.A.Lakers: NBA TV Üsküdar BLD.-Milli Piyango: NTV Spor Atletico Madrid-Valencia: Star TV Sporting Lizbon-Athletic Bilbao: Euro Futbol Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 yendiði maçta Mesut Özil takýmýnýn tek golünü kaydetti. Mesut, Ronaldo ve Benzema'nýn KRAMPONLARI ÇALINDI AVRUPA Þam pi yon lar Li gi ya rý fi nal ilk ma çýn da Ba yern Mü nih i le Al li - anz A re na'da kar þý la þan ma çý 2-1 kay be den Re al Mad rid, maç ön ce - sin de kö tü bir sür priz le kar þý laþ tý. Ma çýn baþ la ma sý na da ki ka lar ka la Re al Mad rid'in yýl dýz o yun cu la rý Me sut Ö zil, Ro nal do ve Ben ze ma'ya a it kram pon ve for ma la rýn ça lýn dý ðý bil di ril di. Kram pon la rýn ü çü nün Ro - nal do'ya, di ðer ü çü nün de Me sut ve Ben ze ma'ya a it ol du ðu öð re nil di. Ça lý nan for ma la rýn i se ki me a it ol - du ðu ve sa yý sý hak kýn da a çýk la ma ya - pýl ma dý. Ma çýn can lý ya yýn lan dý ðý Sat 1 ka na lýn da ki prog ram su nu cu - su, o la yý tek nik di rek tör Ma u rin - ho'nun söz cü sü E la di o Pa ra mes'in doð ru la dý ðý ný kay det ti.re al Mad rid li yö ne ti ci ler, o la yý U E FA yet ki li le ri ne bil di re rek þi ka yet te bu lun du. So yun - ma o da sýn dan kram pon ve for ma la rý ki min ve na sýl çal dý ðý ko nu sun da i se her han gi bir bil gi ve ril me di. Arda'lý Madrid Mehmet'li Valencia karþýsýna çýkýyor U E FA Av ru pa Li gi'nde ya rý fi nal kar þý laþ ma la rý, At - le ti co Mad rid-va len ci a ve Spor ting Liz bon-ath le - tic Bil ba o maç la rýy la bu gün ya pý la cak. At le ti co Mad rid, La Li ga'dan ya kýn dan ta ný dý ðý Va len ci a i le Av ru pa a re na sýn da 3'ün cü kez kar þý kar þý ya ge le cek. Mad rid e ki bi, Vi cen te Cal de ron'da a - ðýr la ya ca ðý ra ki biy le da ha ön ce oy na dý ðý maç lar da be ra be re kal mýþ tý. At le ti co Mad rid, bu se zon Av ru pa Li gi'nde oy na dý - ðý maç lar da 25 gol a týp, 8 gol ye di. Va len ci a i se bu na kar þý lýk 12 gol at tý, ka le sin de i se 5 gol gör dü. Av ru pa Li gi'nde bu yýl oy na dý ðý 12 ma çýn sa de ce 1'i ni kay be den At le ti co Mad rid, 4,92'lik ka le yi bu lan þut or ta la - ma sýy la oy na dý. Mad rid e ki bi, maç ba þý na 6,08 kö þe vu ru þu kul lan dý. Va len ci a i se ka le yi bu lan þut lar da 4,5, kor ner ler de 6,67 or ta la may la oy na dý. SPOR TÝNG LÝZ BON-ATH LE TÝC BÝL BA O Arda Turan Mehmet Topal Av ru pa Li gi'nin di ðer ya rý fi nal eþ leþ me sin de i se Spor ting Liz bon i le Ath le tic Bil ba o ta kým la rý Por te kiz'de kar þý kar þý ya ge le cek. Da ha ön ce i ki kez kar þý la þan ta raf la rýn, bir bir le ri ne kar þý 1'er ga li bi ye ti bu lu nu yor. Liz bon e ki bi, bu se zon Av ru pa Li gi'nde 17 gol at tý, 11 gol ye di. Bu na kar þý lýk Bil ba o, að la rý 24 kez ha va lan dýr dý, ka le - sin de i se 17 gol gör dü. E vin de oy na dý ðý 6 Av ru - pa Li gi ma çý nýn ta ma mý ný ka za nan Spor ting Liz bon, ka le yi bu lan þut lar da 4,58 or ta la ma tut - tu rur ken, maç ba þý na da 4,67 kor ner kul lan dý. Ath le tic Bil ba o i se ka le yi bu lan þut lar da 5,58, kor ner ler de 6,08 or ta la ma sýy la oy na dý.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Moral deðerlerin zayýflamasý intiharlarý arttýrýyor Çocuk odasýnda öncelik güvenlik ÜL KE MÝZ DE KÝ ö lüm sebep le ri a ra sýn da i kin ci sý ra da yer a lan kan se rin hem ön len me sin de hem de te da vi si nin bütün sü reç le rin de sað lýk lý bes len me son de re ce ö nem li dir. Ak ci ðer kan se ri nin er ken ta ný sý i çin risk gru bun da bu lu nan ki þi ler her yýl dü zen li ak ci ðer rönt ge ni, bal gam si to lo ji si ve so lu num fonk si yon test le ri i çe ren check-up yap týr ma lý dýr. Son yýl lar da ya pý lan a raþ týr ma lar da dü þük doz bil gi sa yar lý to mog ra fi yön te mi nin, si ga ra i çen ler de er ken ak ci ðer kan se ri BE BEK, ço cuk ve genç o da la rý nýn uz man mar ka sý Çi lek, ü re ti min bütün a þa ma sýn dan i ti ba ren u lus la r a ra sý stan dart lar da zor lu gü ven lik test le rin den ge çe rek; en sað lýk lý ve en gü ven li ço cuk o da la rý ný ta sar la yýp mo dern te sis le rin de ü ret me ye de vam e di yor. An ne ve ba ba la rýn, ö zel lik le ço cuk la rýn sað lý ðý na za rar ver me yen mal ze me ler den ü re til miþ mo bil ya la rý ter cih et me le ri, ay rý ca yük sek gü ven lik li, den ge he sa bý ya pýl mýþ ta sa rým la ra ön ce lik ver me le ri ge rek ti ði ni be lir ten Çi lek O da sý uz man la rý, ka li te siz ve den ge siz ta sa rý ma sa hip mo bil ya lar dolayýsýyla ço cuk la rýn ma ruz kal dý ðý ev ka za la rýn da ya ra lan ma o ran la rý nýn ol duk ça yük sek ol du ðu na dik kat çe ki yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Sigara, akciðer kanserine sebep oluyor teþ hi sin de ba þa rý lý ol du ðu göz len miþ tir. U ni ver sal Has ta ne ler Gru bu Me di kal Di rek tö rü Prof. Dr. Mus ta fa Ya man Ý çin de bu lun du ðu muz yýl lar da bü tün kan ser va k'a la rý kalp ve da mar has ta lýk la rýn dan son ra ya þa mý teh dit e den ö nem li bir has ta lýk ha li ne gel miþ tir. Er kek ler de bil di ði niz gi bi pros tat ve ak ci ðer kan se ri en sýk gö rü len kan ser dir. Ka dýn lar da i se me me, ra him, yu mur ta lýk kan ser le ri çok sýk gö rül mek te dir. A ma her i ki cins te de bi zi en çok kay gý lan dý ran kan ser ti pi ak ci ðer kan se ri dir. Son yýl lar da ka dýn lar da ve er kek ler de si ga ra i çi mi nin art ma sý ve bes len me bo zuk luk la rý ve çev re sel fak tör ler kan ser has ta lý ðý ný gi de rek art týr mak ta dýr ve ge le cek te kalp ve ak ci ðer has ta lýk la rýn dan da ha faz la ö lü me se bep ve re cek has ta lýk ha li ne ge le cek tir. Bu ne den le çev re ye du yar lý, bes len me si ne dik kat e den ve si ga ra iç me yen ye ni ne sil le re ih ti yaç var dýr. Bu na da dik kat çek mek i çin bu gün bu ra da top lan mýþ bu lun mak ta yýz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Tabiî ba ký mýn ko lay yo lu; Tha li a ZEYTÝNYAÐI ve bit ki sel baz lý o lan Tha li a mar ka lý tabiî sa bun lar, la bo ra tu var or ta mýn da el de e di len tabiî öz ler ve yað lar la zen gin leþ ti ri le rek ha zýr la ný yor. Sað lýk Ba kan lý ðý koz me tik norm la rý na uy gun o la rak ü re til mek te o lan Tha li a sa bun la rý, Ak ten Koz me tik in 25 yýl lýk tec rü be si i le ü re ti li yor. Saç dö kül me le ri ne kar þý bit ki sel çö züm ler de su nan Tha li a þam pu an, muhtevasýndaki yüz de yüz bit ki sel eks tre ler den o lu þan muhteva i le saç la rý de rin le me si ne te miz ler ken saç dö kül me si ne kar þý da et ki li dir. Tha li a nýn saç dö kül me le ri ne kar þý et ki li þam pu a ný Saç Che lab I taly la bo ra tu var la rýn dan test e dip o nay lan mýþ týr. Ge ni bil gi i çin; li a so ap.com Bü lent Tok mak / Ýs tan bul TOPLUMSAL GELÝÞÝMLE BÝRLÝKTE DUYGUSALLIÐIN YERÝNÝ AKILCILIÐA BIRAKTIÐINI ÝFADE EDEN DR. DURSUN AYAN BUNUNLA BÝRLÝKTE MORAL DEÐERLERÝN AZALDIÐINI, BUNUN DA ÝNTÝHARLARA SEBEP OLDUÐUNU ÝFADE ETTÝ. A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Uz ma ný Sos yo log Dr. Dur sun A yan, top lum da mo ral de ðer le rin za yýf la ma sýy la in ti har la rýn art tý ðý ný söy le di. A ta türk Ü ni ver si te si Top lum sal A raþ týr ma lar Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi ta ra fýn dan dü zen le nen Do ðu da Ka dýn Ýn ti har la rý ve Top lum sal Ya pý ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Dr. Dur sun A yan, in ti har la rýn top lum sal ger çek ler den bi ri ol du ðu nu söy le di. Top lum sal ge li þim le bir lik te duy gu sal lý ðýn ye ri ni a kýl cý lý ða bý rak tý ðý ný i fa de e den Dr. A yan, bu nun la bir lik te mo ral de ðer le rin a zal dý ðý ný, bu nun da in ti har la ra sebep ol du ðu nu i fa de et ti. Er kek le rin ka dýn la ra o ran la da ha faz la in ti har gi ri þi min de bu lun du ðu nu söy le yen A yan, Hal bu ki ruh sal has ta lýk lar ka dýn lar da da ha faz la. Ya pý lan a raþ týr ma lar da bu nun ne de ni o la rak i se, er kek le rin BÝLÝM a dam la rý, is ha le, kü çük ço cuk lar da a þý rý su kay bý dolayýsýyla ö lü me bi le yol a ça bi len ro ta vi rü sün ö zel lik le kan gru bu A o lan la rý has ta et ti ði ni bil dir di. A me ri ka lý ve Fran sýz bi lim a dam la rý, so nuç la rý Na tu re der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma la rýn da, ro ta vi rü sün, ö zel lik le kan gru bu A o lan lar da bu lu nan þe ker mo le kü lü ne bað la na rak, ba ðýr sak has ta lý ðý na yol aç tý ðý ný Sos yo log Dr. Dur sun A yan top lum ha ya týn da ka dýn lar dan da ha faz la yer al ma sý gös te ri li yor. Top lum sal prob lem ler le da ha çok kar þý la þan er kek ler, gu rur gi bi fak tör le rin de a ra ya gir me siy le da ha faz la in ti har te þeb bü sün de bu lu nu yor. de di. Ro ta vi rüs, kan gru bu A o lan la rý has ta e di yor tes bit et ti. La bo ra tu var da ya pý lan de ney ler de, vi rü sün, yü ze yin de A kan gru bu na has þe ker mo le kü lü bu lu nan hüc re le re ko lay lýk la gi re bil di ði gö rül dü. Bu mo le kü lün bu lun ma dý ðý hüc re le rin bü yük bö lü mü i se vi rüs sal dý rý sýn dan kur tul du. A kan gru bu na has þe ker mo le kü lü dev re dý þý bý ra kýl dý ðýn da da vi rü sün hüc re ye za rar ve re me di ði tes bit e dil di. Ya pý lan ilk kli nik a - DO ÐU SO RU NU OL MAK TAN Ö TE BA TI SO RU NU KONUYLA il gi li is ta tis tik le ri a - çýk la yan A yan, el de ki ve ri le rin, Tür ki ye nin ba tý sýn da ki in ti har o ran la rý nýn do ðu su na gö re da ha faz la ol du ðu nu or ta ya çý kar dý ðý - ný i fa de et ti. Sa na yi leþ me, top - lum sal de ðiþ me gi bi ol gu lar la ba - tý da ki in ti har la rýn i zah e di le bi le ce - ði ni sa vu nan A yan, þun la rý kay - det ti: Ka dýn lar da ha çok in ti ha ra te þeb büs et mek te, an cak er kek - ler ka dýn lar dan da ha çok in ti har et mek te dir. Ýn ti ha ra te þeb büs et - mek da ha çok ka dýn lar da gö rü len bir ol gu dur. An cak, in ti har sos yo - lo jik an lam da er kek le rin can kay - bý na uð ra dý ðý bir ol gu dur. Ýn ti har - lar Tür ki ye i çin dü þü nül dü ðün de bir do ðu so ru nu ol mak tan çok bir ba tý ve kent so ru nu dur. i fa de le - ri ni kul lan dý. Er zu rum / ci han raþ týr ma da da ro ta vi rüs ta þý yan has ta la rýn he men hep si nin kan gru bu nun A ol du ðu gö rül dü. Bi lim a dam la rý, bu kli nik a raþ týr ma nýn da ha da ge niþ le ti le rek net bir so nu ca va rý la bi le ce ði ni be lirt ti. A raþ týr ma baþ ka ný Ven ta ram Pra sad, so nu cun ay ný za man da, ne den in san la rýn fark lý kan gru bu na sa hip ol du ðu nu a çýk la ya bi le ce ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a Yurt-Kur da et ki li i le ti þim ko nu þul du GENÇLÝK ve Spor Ba kan lý ðý na bað lý Yük sek Öð re nim Kre di Ve Yurt lar Ku ru mu Böl ge Mü dür lü ðü Si irt Öð ren ci Yur du nda ka lan ü ni ver si te li genç le re yö ne lik et ki li i le ti þim ve be den di li se mi ne ri ve ril di. Öð ren ci le rin yo ðun il gi gös ter di ði se mi ner de ko nu þan Yurt-Kur Böl ge Mü dür Yar dým cý sý Me tin Yýl maz, böl ge de ki yurt lar da ba rý nan öð ren ci le rin mo ti vas yo nu yük sek, za ma ný i yi yö ne ten, öz gü ve ni art mýþ, ba þa rý ya o dak lan mýþ, de ði þi me ve ça ða a yak uy du ran, sos yal i le ti þi mi güç lü bi rey ler o la rak ge liþ me le ri ne kat ký sað la mak is te dik le ri ni söy le di. Yýl maz, bu çer çe ve de li der lik, ba þa rý ve mo ti vas yon, ha fý za tek nik le ri ve ko lay öð ren me, za man yö ne ti mi, et ki li i le ti þim ve be den di li ko nu baþ lýk la rý ný i çe ren Li der lik O ku lu a dý al týn da Ki þi sel Ge li þim E ði tim le ri prog ram la rý dü zen le dik le ri ni kay det ti. Si irt / ci han

16 ÝÞ TE RA KAM LAR l 2009 yý lý i ti ba riy le Tür ki ye de top lam 45 ço cuk kü tüp - ha ne si, 14 yaz ma e ser kü tüp ha ne si ve 55 ge zi ci kü tüp ha - ne ol mak ü ze re top lam 1152 kü tüp ha ne ol ma sý na kar þý lýk Al man ya da , Ýn gil te re de 4.620, Ýs pan ya da kü tüp ha ne bu lu nu yor. l 2007 yý lý ve ri le ri ne gö re Tür ki ye de ki kü tüp ha ne - ler de 13 mil yon ki tap ol ma sý na kar þý lýk, Bul ga ris tan da 46 mil yon, Rus ya da 739 mil yon, Al man ya da ki kü tüp - ha ne ler de 104 mil yon ki tap mev cut. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 10 yýlda 1 kitap okuyoruz KÝ TAP, ÝH TÝ YAÇ O LA RAK 235. SI RA DA l Tür ki ye de kü tüp ha ne le re ka yýt lý ü ye sa yý - sý 493 bin 500 i ken, Ý ran da 7 mil yon, Fran - sa da 16 mil yon, Ýn gil te re de 35 mil yon kü tüp - ha ne ü ye si bu lu nu yor. l Al man ya da 7 bin 500 ki þi ye 1 kü - tüp ha ne dü þer ken Tür ki ye de 68 bin 500 ki þi ye 1 halk kü tüp ha ne si düþ mek te dir ki ö te yan dan Tür ki ye de 95 ki þi ye bir kah ve ha ne dü þü yor. l Ki þi ba þý na dü þen ki tap sa yý sý Al man - ya da 25 bin, AB or ta la ma sý 16 bin i ken Tür ki ye de ki þi ba þý na dü þen ki tap sa yý sý 6 bin o la rak or ta ya çý ký yor. l Tür ki ye de ki tap, ge nel ih ti yaç mad de - le ri sý ra la ma sýn da 235 in ci sý ra da yer a lý yor. Gür kan Av cý DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Tür ki ye de ki tap o kun ma ma sý nýn ya pý sal sebep le ri ol du ðu nu be lir te rek, o kul ön ce si dö nem den ü ni ver si te e ði ti mi nin son ra sý na ka dar ki tap o ku ma nýn stra te jik bir ko nu o la rak e le a lýn ma dý ðý ný söy le di. Sen di ka nýn dü þün ce ku ru lu þu o lan DE SAM ta ra fýn dan ha zýr la nan E ði tim ve Kül tür Po li ti ka la rý nýn Genç lik Ü ze rin de ki Yan sý ma la rý ko nu lu ra por hak kýn da de ðer - DESAM'IN HAZIRLADIÐI RAPORA GÖRE; BÝR JAPON YILDA ORTALAMA 25, BÝR ÝSVÝÇRELÝ YILDA ORTALA- MA 10, BÝR FRANSIZ YILDA ORTALAMA 7, BÝR TÜRK ÝSE 10 YILDA ANCAK 1 KÝTAP OKUYOR. EÐÝTÝM SÝSTEMÝ KÝTAP OKUTMUYOR len dir me ler de bu lu nan Ge nel Baþ kan Gür kan Av cý, Tür ki ye de ki tap o kun ma ma sý nýn ne de ni nin bi rey de ðil, ez ber ci ve sý nav cý e ði tim sis te mi dir. Koz mo po lit ve tak lit çi kül tür po li ti ka la rý baþ ta ol mak ü ze re e ði tim sis te mi nin ken di si dir. Sis tem ve re jim ki tap o ku ma yý teþ vik et mi yor. Böy le ce o ku mak tan, ki tap tan, kül tü rel fa a li yet ler den, bi lim den, ni te lik li ge zi ve ta til ler den, dün ya yý ta ný mak tan u zak laþ tý rý lan Türk in sa ný da sað lýk lý ka rar lar ve re mi yor de di. Kül tür, e ði tim ve bi lim mer kez le ri ol ma sý ge re ken kü tüp ha ne le rin Tür ki ye de ki tap o kut ma stra te ji le ri nin ol ma dý ðý ný, ki tap la rýn ha len e-ki tap ha li ne ge ti ri le me di ði ni, oy sa ki ça ðý mýz da ki ta býn, o ku run e vi ne, o to mo bi li ne, a ya ðý na ka dar gö tü rül me si ge rek ti ði ni kay de den Gür kan Av cý, Gü nü müz de o to mo bil de, yol cu luk ta, ta til de ki tap o ku ma nýn ö nü a çýl ma lý dýr de di. Av cý, kü tüp ha ne ler le genç ler a ra sýn da or ga nik bir i liþ ki o luþ tu ru la ma ma sý ya ný sý ra kü tüp ha ne ler bil gi, kül tür ve e ði tim a ra yan ki þi le re kay nak la rý ný en doð ru, ye ter li ve en ký sa sü re de u laþ tý ra ma dý ðý i çin kü tüp ha ne ler ku ru luþ a maç la rý a çý sýn dan iþ lev le ri ni ye ri ne ge ti re me dik le ri ni söy le di. Ýstanbul / Yeni Asya O KU MA ZA MA NIN DA AF RÝ KA NIN GE RÝ SÝN DE YÝZ l Türk hal ký, ki tap o ku ma ya yýl da yal nýz ca 6 sa at za man a yý rý yor. Tür ki ye ki tap o ku ma ko - nu sun da ço ðu Af ri ka ül ke le ri nin ge ri sin de kal - mýþ du ru mun da. l Ja pon ya da top lu mun yüz de 14 ü A me - ri ka da yüz de 12 si Ýn gil te re ve Fran sa da yüz de 21 i dü zen li ki tap o kur ken, Tür ki - ye de yal nýz ca bin de 1 ki þi ki tap o ku yor. l Bir Ja pon yýl da or ta la ma 25, bir Ýs viç re li yýl - da or ta la ma 10, bir Fran sýz yýl da or ta la ma 7, bir Türk i se 10 yýl da an cak 1 ki tap o ku yor. Ü NÝ VER SÝ TE ME ZU NU SA YI SI 15 KAT ART TI, AMA... TÜR KÝYE DE bu gün, 1965 yý lý na gö re, ü ni - ver si te bi ti ren le rin sa yý sý nýn 15 kat art ma - sý na rað men ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý nýn yüz de 10 da ha düþ me si nin ü zün tü ve ri ci ol du ðu na dik kat çe ken Av cý, Ev de an ne ve ba ba sý ný ki tap, ga ze te o kur ken gö ren ço cu ðun ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan ma - sý da ha ko lay o lu yor. Ev de ki tap lý ðýn ol ma - sý, hat ta ço cu ðun ken di ki tap lý ðý nýn ol ma - sý, ço cuk ta ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ný sað - la mak ta bü yük ö nem ta þý yor de di.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı