Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, , 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM TO SUPPLIER SELECTION PROBLEM Atakan YÜCEL* 1, Al Fuat GÜNERİ 2 1 Yıldız Teknk Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı, Yıldız-İSTANBUL 2 Yıldız Teknk Ünverstes, Makne Fakültes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Yıldız-İSTANBUL Receved/Gelş: Accepted/Kabul: ABSTRACT Suppler selecton s a key factor for frms n achevng ts goals n supply chan management. To buld effectve relatonshps and gan compettve advantage, frms should select best suppler(s) accordng to ts needs by applyng proper methods and approprate crtera. Suppler selecton problem ncludes tangble and ntangble factors such as qualty, cost, relatonshp closeness and delvery n practce. Ths ssue makes the problem as a Mult-Crtera Decson Makng (MCDM) problem. In ths paper, an approach that based on neural network and fuzzy logc named as Adaptve Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) s presented for suppler selecton problem. The proposed model takes the learnng advantage of neural networks and ntegrates ths wth fuzzy logc that represents human reasonng mechansm effectvely. The bascs of ANFIS are llustrated and an algorthm based on the method s proposed for suppler selecton problems n the paper. Keywords: Suppler Selecton, Adaptve Neuro Fuzzy Inference System. TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE ADAPTİF AĞ YAPISINA DAYALI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİNİN UYGULANMASI ÖZET Frmaların tedark zncr yönetmndek amaçlarını gerçekleştrmesnde tedarkç seçm problem temel br faktör teşkl etmektedr. Frmalar etkl lşkler kurmak ve rekabet avantajı sağlama atına uygun yöntem ve krterler uygulayarak htyaçlarını en uygun tedarkç veya tedarkçlerseçmemdr. Pratkte, tedarkç seçm(prorlem kalte, malyet, lşk yakınlığı ve teslmat gb maddolarak fade edleblen veya edlemeyen faktörler çerr. Bu husus problem Çok Krterl Br Karar Verme Problem ne (ÇKKV) çevrr. Bu çalışmada tedarkç seçm problem çn snrsel ağ ve bulanık mantığa dayanan br yaklaşım olan Adaptf Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sstem (ANFIS) sunulmaktadır. Ortaya konulan model snrsel ağların öğrenme avantajını alır ve bunu nsanın nedenselleştrme mekanzmasını etkl br şeklde sunablen bulanık mantık le brleştrr. Çalışmada ANFIS n temeller ortaya konulmakta ve tedarkç seçm problemne yönelk yapısı sunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Tedarkç Seçm, Adaptf Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sstem. * Correspondng Author/Sorumlu Yazar: e-mal/e-let: tel: (212)

2 Applcaton of Adaptve Neuro Fuzzy Inference System Sgma 28, , GİRİŞ Günümüz rekabete dayalı ve küreselleşen dünyasında rakplernn br adım önüne geçeblme adına frmaların etkl stratejler ortaya koyup bunları uygulaması gerekmektedr. Son yıllarda satınalma fonksyonunun önem artmakta, bu da konuya ayrı br önem verlmesne neden olmaktadır. Brçok endüstrde hammadde malzemeler ve bleşen parçaları ürün malyetnn ana kalemn oluşturmakta, bazı durumlarda se bu oran %70 e kadar çıkablmektedr. İler teknoloj frmalarında se satın alınan malzemeler ve hzmet toplamı toplam ürün malyetnn %80 ne kadar ulaşablmektedr [1]. Tedarkç seçm sürec, temel anlamda önceden belrlenmş krterlere bağlı kalarak çeştl alternatf tedarkçlerden en y veya en ylernn seçmne dayanan br süreçtr. Temel aşamalarını problemn tanımı, krterlern düzenlenmes, potansyel tedarkçlern belrlenmes ve seçm şeklnde fade etmek mümkündür. Bu sürec yönetme adına lteratürde brçok krter ve yöntem ortaya konmuştur. Tedarkç seçm krterlernn belrlenmesne yönelk gerçekleştrlen br çalışmada Dckson [2], Kanada ve Amerka da yer alan satınalma frması ve yönetclerne anket göndermştr. Gerçekleştrlen çalışma netcesnde 50 krter arasından kalte, teslmat ve performans geçmş en öneml üç krter olmak üzere toplam 23 ortak kullanılan tedarkç seçm krter tespt edlmştr. Ayrıca Dckson [2] belrledğ bu 23 krter önem derecelerne göre dört farklı grupta toplamıştır. Bu çalışmadan sonrak süreçtek değşm anlama adına Weber ve dğ. [3], lgl 23 krter esas alarak 1966 yılından ber çıkan 74 makaley ncelemştr. Çalışma sonucunda fyat, teslmat ve kalte krterler en çok kullanılan lk üç krter olarak ortaya çıkmıştır. İlgl krterler sırasıyla makalelern %80, %58 ve %53 ünde ele alınmıştır. Ayrıca çalışmanın öneml netcelernden br de ncelenen 74 makalenn 47 snde dğer br fadeyle %64 ünde brden fazla seçm krter kullanılmasıdır. Bu da tedarkç seçm problemnn Çok Krterl Karar Verme Problem (ÇKKV) özellğn yansıtmaktadır. Tedarkç seçm problemne yönelk olarak lteratürde brçok yöntem uygulanmıştır. En çok başvurulanlardan br de Analtk Hyerarş Proses (AHP) yöntemdr. Tam ve Tummala [4], br telekomünkasyon sstemnn tedarkç seçm çn 6 aşama çeren br AHP yöntem uygulamıştır. Dğer br çalışmada Bhutta ve Huq [5], tedarkç seçm problemne AHP ve Toplam Sahp Olma Malyet yöntemlern ayrı ayrı uygulamış ve her k yöntem brbr le karşılaştırmıştır. Karşılaştırma sonucunda AHP nn ntel faktörlern yanı sıra ncel faktörler de değerlendrme becersnn en öneml üstünlük faktörü olduğu belrtlmştr. Levary [6], AHP yöntemn yabancı tedarkçlern değerlendrmesnde kullanmış, üç farklı ülkede yer alan tedarkçler ülke rsk, lgl ülkelerden teslmatı gerçekleştren naklyat şrketlernn rsk, tedarkç güvenlrlğ ve tedarkçnn kend tedarkçlernn güvenlrlğ olmak üzere toplam 4 krter çerçevesnde değerlendrmştr. AHP yöntem tek başına uygulanmanın yanı sıra dğer yöntemlerle entegre şeklde de kullanılmıştır. Ghodsypour ve O Bren [7] yaptıkları çalışmada, lk kez AHP ve LP yöntemlern br arada kullanarak, tedarkç seçmnde ntel ve ncel faktörler dkkate alan br model ortaya koymuştur.gelştrlen model, en y tedarkçnn seçmn gerçekleştrerek Toplam Satınalma Değern maksmze edecek şeklde sparşlern dağıtımını sağlayan br yapı ortaya koymaktadır. Dğer br makalede Ha ve Krshnan [8], Brleşk Tedarkç Skoru nu (Combned Suppler Score) hesaplamaya dayalı br model sunmuştur. Gelştrlen yöntemde AHP alternatf tedarkçlern ncel krterler, Ver Zarflama Analz (VZA) ve Snrsel Ağlar (SA) yöntemler se ntel krterler çerçevesnde değerlendrlmesnde kullanılmıştır. Kurulan model br otomobl fabrkasındak tedarkç seçm problemne uygulanmıştır.gencer ve Gürpınar [9] se tedarkç seçm krterlernn brbrler arasındak lşknn br ger bldrm sstematğ çersnde değerlendrlmesne yönelk olarak Analtk Şebeke Proses (AŞP) çeren br model ortaya koymuştur. Demrtaş ve Üstün [10], AŞP le Çok Amaçlı Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntem n br arada kullanmıştır. Krterler fayda, fırsat, malyet ve rsk (BOCR) olmak üzere 4 farklı kümede ele alınmıştır. Çeleb ve Bayraktar [11] se tedarkç seçm 225

3 A. Yücel, A.F. Güner Sgma 28, , 2010 problemne VZA ve SA yöntemlern brlkte uygulamıştır. Choy ve dğ. [12], tedarkçlern performansını sürekl takp etme ve karşılaştırma adına, Durum Tabanlı Çıkarsama (DTÇ) ve SA yöntemlern br araya getrerek akıllı br tedarkç yönetm aracı ortaya koymuştur. Pratkte tedarkç seçm problemler çerdğ krterler tbaryle bulanıklık ve belrszlk çereblmektedr. Problemdek bu müphemlğ gderme bulanık mantık odaklı yöntemler ortaya konmuştur. Aynı zamanda çalışmanın konusu olan ANFIS yöntemnde de ele alındığı üzere sözel değşkenlerle problemn ortaya konması etkl br yapı oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bulanık mantığın uygulandığı makalelerde öne çıkan yöntemlerden br Bulanık Çok Amaçlı Lneer Model metodudur. Kumar ve dğ. [13], malyetn mnmze edlmes le kalte ve zamanında teslmatın maksmze edlmesne yönelk smetrk br Bulanık Çok Amaçlı Tamsayı Programlama yöntemn uygulamıştır. Gerçekleştrlen uygulamada toplam dört tedarkç değerlendrlmş ve kapaste le bütçe kısıtları %10 luk br bulanıklık sevyes le ele alınmıştır. Smetrk yaklaşımda her br seçm krter aynı ağırlığa sahptr. Asmetrk yaklaşımda se krterlere farklı değerler atanablmektedr. Amd ve dğ. [14], Bulanık Çok Amaçlı Lneer Model Yöntem n kullanarak, lk kez br tedarkç seçm problemnde asmetrk yaklaşımı uygulamışlardır. Benzer br şeklde Amd ve dğ. [15] asmetrk Bulanık Çok Amaçlı Lneer Model Yöntem n farklı sparş hacmlernde fyat ndrm seçeneğn çerecek şeklde ortaya koymuşlardır. Her k çalışmadak asmetrk olarak ortaya konulan bulanık çok amaçlı lneer modellerde krterlern hesaplanması le lgl br yapı sunulmamıştır. Lteratürdek bu açığı gderme adına Yücel ve Güner [16], yamuk bulanık sayılar kullanarak krterlern ağırlıklandırılmasını probleme dahl etmştr. Gerçekleştrlen uygulamada malyet, kalte ve hzmet seçm krterler, talep de modeln oluşturulmasında bulanık br faktör olarak ele alınmıştır. Dğer en çok ele alınan yöntemlerden br de Bulanık TOPSIS yöntemdr. Chen ve dğ. [17], Bulanık TOPSIS yöntemn tedarkç seçm problemne uygulamıştır. Çalışmada karar verclern görüşler doğrultusunda, yamuk bulanık sayılar kullanılarak seçlen krterlernn önem ağırlıkları ve her br alternatf tedarkçnn krterlerden aldığı puanlar atanmıştır. Sonrasında kademel br ÇKKV model uygulanarak krter ağırlıkları ve sonrasında her br tedarkçnn puanları hesaplanmış, en yüksek puana sahp tedarkç seçlerek problem sonlandırılmıştır. Dğer br çalışmada, Wang ve dğ. [18] üçgen bulanık sayılar kullanarak hyerarşk br bulanık TOPSIS yöntemn tedarkç seçm problemne uygulamıştır. Chen ve dğ. [17] yöntemnden farklı olarak bu makalede her br krtern ağırlığının hesaplanmasında bulanık AHP yöntem kullanılmıştır. Bulanık AHP ve Bulanık AŞP de tedarkç seçm problemne yönelk gelştrlen bulanık odaklı yaklaşımlardan dğer ksdr. Chan ve Kumar [19] global tedarkç seçm problemne Bulanık Genşletlmş AHP (FEAHP) yöntemn uygulamışlardır. Çalışmada üçgen bulanık sayılar kullanılmış olup, global tedarkç seçmndek krter yapısına ayrıca değnlmştr. Kahraman ve dğ. [20], Türkye de faalyet gösteren br beyaz eşya üretcsnn tedarkç seçm problemnde benzer şeklde Bulanık AHP yöntemn tatbk etmştr. Ln [21], Bulanık AŞP le Çok Amaçlı Lneer Programlama Yöntem n tedarkç seçm problemne br arada uygulamıştır. İlk aşamada Super Decson programı kullanılarak Bulanık AŞP le her br tedarkçnn katsayıları hesaplanmış, knc aşamada se LINGO 9.0 yazılımı kullanılarak, lk aşamada elde edlen katsayılar amaç fonksyonlarına dahl edlerek talep, kapaste ve maksmum kabul edleblr kusur oranı kısıtları altında sparş mktarı optmum olarak tedarkçler arasında dağıtılmıştır. ANFIS lteratürde, kred başvurularının değerlendrlmes, dyabet hastalığının tayn, köprü rsknn değerlendrlmes ve enjeksyon profl tahmn gb brçok alanda uygulanmıştır. Malhotra ve Malhotra [22] ANFIS ve Çoklu Dskrmnant Analz n ayrı ayrı k yöntem olarak uygulayarak tüketc kredlernde potansyel borca düşecek olanların tesptn gerçekleştrmştr. Her k yöntem le elde edlen sonuçlar karşılaştırılmış ve ANFIS le daha y sonuçlara ulaşıldığı vurgulanmıştır. Polat ve Güneş [23] dyabet hastalığının tayn çn Temel Bleşenler Analz (TBA) ve ANFIS yöntemlern br arada uygulamıştır. İlk aşamada TBA uygulanarak ver setndek 8 krter 4 e ndrlmş, knc aşamada se lgl 4 krter kullanılarak ANFIS yöntem probleme uygulanmıştır. Elde edlen doğruluk düzey dğer yöntemlerle karşılaştırıldığında TBA 226

4 Applcaton of Adaptve Neuro Fuzzy Inference System Sgma 28, , 2010 ve ANFIS brleşm le oluşturulan modeln en etkn yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Dğer br çalışmada Wang ve Elhag [24] köprü rsklern değerlendrlmesnde ANFIS yöntemn uygulamıştır. İnglz Karayolu Ajansı ndan elde edlmş olan 506 adet köprü bakım projes le ANFIS model oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmada ANFIS yöntem le elde edlen sonuçlar Yapay Snr Ağları (YSA) yöntem le elde edlen sonuçlarla karşılaştırılmış, ANFIS n daha etkl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. We ve dğ. [25] petrol alanı gelştrlmesnde enjeksyon profllerne at karar verme konusunda ANFIS yöntemn uygulamıştır. Fırat ve Güngör [26], Büyük Menderes Havzası nda yılları arasında toplanan günlük data setn kullanarak nehr akımlarının tahmnne yönelk ANFIS model gelştrmştr. Huang ve dğ. [27], Tayvan ve Çn nüfusu baz alınarak hazırlanan verlerde ANFIS yöntemn kullanarak glokom hastalığına sahp gözlerle normal gözler arasında ayrımı sağlayacak br sınıflandırma sstem gelştrmştr. Büyüközkan ve Feyzoğlu [28], belrsz koşullar altında yen ürün gelştrlmes le lgl olarak verlen kararın kaltesn artırmaya yönelk olarak br oyuncak frmasında ANFIS yöntemn uygulamıştır. Quah [29] DJIA (Dow Jones Industral Average) hsse seçm temel analznde snrsel ağ odaklı yöntemlern uygulanmasına yönelk br çalışma gerçekleştrmş ve lgl yöntemler arasında ANFIS de ele almıştır. ANFIS tedark zncr yönetm le lgl çeştl konularda da yöntem olarak ele alınmıştır. Efendgl ve dğ. [30], tedark zncrnde öneml konulardan br olan talep tahmnnde ANFIS kullanmış, dayanıklı tüketm endüstrsnde yer alan br frmada uygulamayı gerçekleştrmşlerdr. Balan ve dğ. [31], talebn tedark zncrnde aşağıdan yukarıya doğru hareketndek değşkenlğ fade etme adına kullanılan kırbaç etks (bullwhp effect) kavramında ANFIS yöntemn uygulamıştır. Nassmben ve Battan [32] ANFIS metodunu yen ürün gelştrlmesndek tedarkç katkısını ele almada kullanmıştır. Öncelkl olarak uzman görüşler çerçevesnde 15 krter belrlenmştr. Sonrasında Temel Bleşenler Analz yöntem uygulanarak 3 temel krter tespt edlmştr. ANFIS modelnn ortaya konulmasında seçlen 3 krter grd olarak kullanılmış çıktı olarak da her br tedarkçnn krter ağırlıkları dkkate alınarak hesaplanan toplam skoru kullanılmıştır. Sonuç olarak eldek eğtm setne uygun olarak kurulan model eğtlmştr. Tedarkç seçm problemne uygulanan yöntemler genel hatlarıyla ele alınmış, ANFIS yöntemnn uygulandığı farkı alanlar le lgl örnek çalışmalara yer verlmştr. Tedarkç seçm le lgl yöntem çerkler ncelendğ zaman snrsel bulanık mantık odaklı uygulamaların eksklğ lteratürde hssedlmektedr. Bu çerçevede çalışmada Adaptf Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sstem nn (ANFIS) tedarkç seçm problemne nasıl uygulanacağı ortaya konmaktadır. Üyelk fonksyonu seçmnn nasıl yapılacağı, kaç adet üyelk fonksyonu seçlmes gerektğ, modeln nasıl kurulması gerektğne ayrı ayrı değnlecek, aynı zamanda ANFIS n temel yapısı ortaya koyacaktır. İknc bölümde ANFIS yöntemnn ortaya çıkışı ve çerğ sunulmaktadır. Üçüncü bölümde ANFIS n tedarkç seçm problemne nasıl uygulanableceğ ortaya konulmakta, son bölümde se bundan sonrak çalışmalarda nasıl hareket edlebleceğ yönünde görüşler fade edlmektedr. 2. ADAPTİF AĞ YAPISINA DAYALI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) ANFIS temel olarak Bulanık Çıkarım Sstem nn (Fuzzy Inference System) adaptf ağlara uyarlanmış haldr. Melez öğrenme algortması le brlkte ANFIS, bulanık eğer-se kuralları le nsan blgsn yansıtan grd çıktı yapısını ortaya koymaktadır. Jang [33] ANFIS yöntemn gelştrmş ve doğrusal olmayan fonksyonların modellenmesnde, kaotk zaman serlernn tahmnnde kullanmıştır. MATLAB yazılımındak Bulanık Mantık Modülü nde br Kullanıcı Arayüzü (ANFIS Edtor) aracılığı le yöntem araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Yöntemn çıkış noktası, nsan düşünce ve blgsn yansıtan bulanık eğer-se kurallarının avantajı le snrsel ağların öğrenme yeteneklern br araya getrerek entegre etkl br çözüm sunma gereksnmdr. 227

5 A. Yücel, A.F. Güner Sgma 28, , 2010 Bulanık eğer-se kuralları, Eğer A koşul se B sonuçtur. şeklnde fade edleblecek kurallar olup bulanık çıkarım sstemlernn de temeln oluşturmaktadır. Yapıları tbaryle, bulanık ve belrsz ortamlarda nsan düşünce ve muhakeme yeteneğn yansıtma kablyet bulunmaktadır. Bulanık çıkarım sstem (FIS) de bulanık eğer-se kurallarını kullanarak ve kat sayısal analzler kullanmadan nsan blgsnn muhakeme sürecn ve ncel yönünü modelleyeblmektedr. Adaptf ağ, çeştl sayıda brbrne bağlanmış düğümler çeren, elde bulunan grd ve çıktı ver setn ortaya koymaya yarayan br ağ yapısıdır. Her br düğüm br şlem brm çerr ve düğümler arası bağlantılar, brleştrlen düğümler arasındak nedensel lşky belrler. Düğümlern heps veya br kısmı adaptftr, bunun anlamı düğümlern çıktısının bu düğümlerle lşkl düzenleneblr parametrelere dayandığıdır. Öğrenme kuralı, öngörülmüş br hata ölçüsünü mnmze etme adına bu parametrelern nasıl güncellenmes gerektğn belrler. Hata ölçüsü ağın mevcut çıktısı le beklenen çıktı arasındak farkı belrten matematksel br göstermdr. ANFIS n en öneml özellğ gradyent azaltım ve en küçük kareler yöntemn br arada uygulayarak sunduğu melez öğrenme algortmasıdır ve bu da ANFIS n dğer yöntemlere yönelk üstünlüğünde temel teşkl etmektedr. Şekl 1 de k kurallı ve k grdl brnc derece Sugeno bulanık model le buna karşılık gelen ANFIS yapısı yer almaktadır [34]. Düğümlern 4. katmana kadar ler gdşlernde soncul parametreler en küçük kareler yöntem le belrlenmekte, gerye doğru gdşte se bu sefer öncül parametreler gradyent azaltım yöntem le belrlenmektedr. Şekl 1. (a) Sugeno bulanık model (b) Karşılık ANFIS Yapısı Şekl 1 de de belrtldğ üzere ANFIS beş katmandan oluşmaktadır. Her br katmanın fonksyonları aşağıda anlatılmaktadır: Katman 1 : Bu katmanda her düğüm kare olup br düğüm fonksyonu le lşkldr. O = μ ( x) (1) 1 A 228

6 Applcaton of Adaptve Neuro Fuzzy Inference System Sgma 28, , 2010 x düğümü le lşkl grd, (y, çok y vs.). Dğer br fadeyle, A se lgl düğüm fonksyonu le lşkl sözel değşkendr 1 O, karşıladığının derecesn vermektedr. Genel olarak, ( ) olmak üzere çan eğrs şeklnde seçlr: 1 μ A ( x) = 2 x c 1+ a veya b 2 x c μ A ( x) = exp a {,, } A nn üyelk fonksyonu olup x n A yı ne kadar μ x maksmum 1 ve mnmum 0 a eşt a b c parametre set olup öncül parametreler olarak ntelendrlr. Bu aşamada çeştl üyelk fonksyonları kullanılablmektedr. Katman 2 : Bu katmanda yer alan bütün düğümler ( ) dare şeklnde olup gelen snyaller çarpıp değer dışarı çıkarır. ω = μ ( x) μ ( y), = 1, 2. (4) A B Her düğüm çıktısı, her br kuralın ateşleme sevyesn (frng strength) gösterr. Katman 3 : Bu katmanda yer alan bütün düğümler ( N ) dare şeklnde olup,. düğüm,. kuralın ateşleme sevyesnn tüm kuralların toplam ateşleme sevyesne oranını hesaplar. ω ω =, ω + ω 1 2 A = 1, 2. (5) Bu katmanın çıktısı normalleştrlmş ateşleme sevyes olarak da ntelendrlmektedr. Katman 4 : Bu katmanda her düğüm kare olup br düğüm fonksyonu le lşkldr. O = ω f = ω ( p x+ q y+ r) (6) 4 ω katman 3 ün çıktısı olup, {,, } (2) (3) p q r parametre set soncul parametreler olarak ntelendrlr. Katman 5 : Bu katmanda yer alan tek düğüm ( ) dare şeklnde olup tüm çıktıyı bütün gelen snyallern toplamı şeklnde hesaplar. ω 5 f O = overall output = ω f =. ω ANFIS n genel yapısı ortaya konmuştur [33]. Bundan sonrak bölümde tedarkç seçm problemne ANFIS n nasıl uygulanableceğ konusuna değnlecektr. (7) 229

7 A. Yücel, A.F. Güner Sgma 28, , TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNE ANFIS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ANFIS yöntemnn uygulanablmes çn elde grd ve çıktıya dayanan br ver setne htyaç bulunmaktadır. Seçlen üyelk fonksyon aded ve tpne bağlı olarak kurulan model melez öğrenme algortması kullanılarak eğtlmektedr. MATLAB ın modüllernden br olan Fuzzy Logc Toolbox modülündek Şekl 2 de yer alan ANFIS Edtor kullanılarak elde bulunan grd çıktı set ssteme yükleneblmekte, kurulan model eğtlmekte ve sonuç olarak etknlğ test edleblmektedr. Tedarkç seçm problem yapı tbaryle br ÇKKV problemdr. ANFIS yöntem de az sayıda ve çıktıyı en çok etkleyen grdler çeren sstemlerde etkl çözümler vermektedr. Öncelkl olarak karar verclern tedarkç seçmn etkleyen krterler belrlemes ve bu krterlere karşılık tedarkçlern performansını ölçeblecek br çıktıyı ortaya koyması gerekmektedr. Lteratürde ANFIS n uygulandığı çalışmalarda grd sayısı en fazla 4 e kadar çıktığı gözlemlenmektedr. Eğer elde genş br grd set dğer br fadeyle seçm krter var se çıktıyı en çok etkleyen değşkenlern tesptne yönelk yöntemler (Temel Bleşenler Analz, Kümeleme Analz, Doğrusal Dskrmnant Analz) öncelkl olarak uygulanmalıdır. Etkn grdler ortaya konulduktan sonra elde bulunan ver setnn eğtm ve test datası olmak üzere kye bölünmes gerekmektedr. ANFIS elde bulunan grd setne göre üyelk fonksyonun seçmnde çeştl seçenekler (Üçgen üyelk fonksyonu, yamuk üyelk fonksyonu, Gauss kombnasyon üyelk fonksyonu, Genelleştrlmş çan eğrs üyelk fonksyonu vb.) sunmaktadır. İlgl üyelk fonksyonlarından kullanılmak stenenler seçlerek veya her br fonksyon tp ayrı ayrı eğtm data setnde kullanılarak en küçük hata değerne sahp fonksyon tp kurulan modeln eğtlmes çn seçlr. Buradak dğer öneml husus her br grd çn seçlecek üye fonksyonu adedne bağlı olarak oluşan eğtlecek parametre adednn elde bulunan eğtm ver setnn büyüklüğünü aşmamasıdır. Aks takdrde sstemde hata alınmakta, kurulan modeln eğtm etkn br şeklde gerçekleştrlememektedr. Ayrıca lgl hususun elde bulunan ver setnn eğtm ve test datası olmak üzere kye bölünmesnde de göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. Şekl 2. ANFIS Edtör Yapısı 230

8 Applcaton of Adaptve Neuro Fuzzy Inference System Sgma 28, , 2010 Üyelk fonksyonu tp ve adednn seçlmesn takben yapılması gereken elde bulunan ver setnn melez öğrenme algortması kullanılarak eğtlmesdr. Belrlenen çevrm sayısına bağlı model eğtldkten sonra eldek test datasına bağlı olarak kurulan modeln etknlğ test edleblmektedr. Şekl 3 te, 3 grd ve bu grdlere bağlı 2 şer adet üyelk fonksyonu çeren örnek br ANFIS model yer almaktadır. Sonuç olarak tedarkç seçm problemne ANFIS n uygulanması le lgl olarak aşağıdak algortma ortaya çıkmaktadır: Adım 1: Karar verc ve uzmanların görüşler çerçevesnde tedarkç seçm krterler ve buna bağlı tedarkç seçm performansını yansıtablecek çıktı belrlenerek ver set oluşturulur. Adım 2: Eğer eldek grd sayısı genş se ANFIS modeln etkn br şeklde uygulama adına çıktıyı en çok etkleyen grdler belrlenen değşken seçm yöntem çerçevesnde tespt edlr. Adım 3: Elde bulunan ver set eğtm ve test datası olmak üzere kye bölünür. Adım 4: MATLAB Bulanık Mantık Modülü nde yer alan üyelk fonksyon tpler arasından en düşük hata le eğtm datasının eğtlmesn sağlayan fonksyon tp eldek grd set çn seçlr. Üyelk fonksyonu adednn seçmnde se ver setnn eğtlecek parametre sayısından fazla olması kuralına dkkat edlr. Adım 5: Üyelk fonksyon tp ve adednn seçmnden sonra oluşturulan model eğtlr. Adım 6: Eğtlen modeln etknlğ eldek test datası kullanılarak ölçülür. Şekl 3. Örnek ANFIS Model Yapısı İlgl algortma uygulandıktan sonrak süreçte yen satınalma kararlarında kurulan model kullanılarak belrlenen çıktıya bağlı olarak kararlar sstem tarafından otomatk olarak oluşturulup karar verclern değerlendrlmesne sunulablecektedr. 231

9 A. Yücel, A.F. Güner Sgma 28, , SONUÇLAR VE TARTIŞMA Tedarkç seçm frmaların başarısında krtk br faktör olarak ele alınan br konudur. Stratejlerne ve amaçlarına uygun tedarkç seçmn gerçekleştren frmalar pazardak dğer rakplerne üstünlük sağlayablmektedr. Bunu gerçekleştrme adına frmalar uygun krtern yanı sıra uygun br metot seçerek stratejk ortaklıklar kurup uzun vadel çalışableceğ tedarkçler tespt etmeldr. Bu husus göz önünde bulundurularak çalışmada tedarkç seçm problemne yönelk etkn br çözüm sunulmaya çalışılmıştır. Ortaya konulan yapı snrsel ağlar ve bulanık mantık kavramlarının br arada kullanılmasını sağlamaktadır. Böylelkle snrsel ağların öğrenme kablyetnn yanı sıra bulanık mantığın sözel değşkenler vasıtasıyla kşsel bakış açısını yansıtmadak başarısı br arada ortaya konarak etkn br sstem sunulmaktadır. Yöntemn uygulanmasında öneml noktalardan br de çıktıyı en çok etkleyen grdnn seçmdr. Bu bakış tedarkç seçm problemne ANFIS yaklaşımının uygulanması çalışmalarında değşken seçm yöntemlernn ANFIS le entegre br şeklde uygulanması konusu dkkate alınmalıdır. Tedarkç seçm problemler temelde tek kaynaklı (sngle sourcng) ve çok kaynaklı (multple sourcng) olmak üzere kye ayrılmaktadır. Tek kaynaklı problemlerde tek br tedarkç satınalmada bulunacak frmanın tüm htyaçlarını karşılayablmekte, çok kaynaklı versyonda se tek br frma, satınalmada bulunan frmanın tüm htyaçlarını karşılayamamakta brden fazla frmanın seçlmes gerekmektedr. Çeştl kısıtların olduğu br ortamda ANFIS n uygulanması halnde yönteme lneer programlama gb farklı yöntemlern entegre edlmes de düşünülmeldr. Sonuç olarak tedarkç seçm problemne farklı br yaklaşım makalede ele alınmıştır. Dğer br çok alanda da uygulanan ANFIS yöntemnn karar verc ve uzmanlar tarafında tedarkç seçm problemnde de br alternatf olarak düşünülmes mümkündür. REFERENCES / KAYNAKLAR [1] Ghodsypour S. H., O'Bren C., "The Total Cost of Logstcs n Suppler Selecton, Under Condtons of Multple Sourcng, Multple Crtera and Capacty Constrant", Internatonal Journal of Producton Economcs, 73, 1, 15-27, [2] Dckson G. W., An Analyss of Vendor Selecton Systems and Decsons, Journal of Purchasng, 2, 1, 5-17, [3] Weber C. A., Current J. R., Benton W. C., Vendor Selecton Crtera and Methods, European Journal of Operatonal Research, 50, 1, 2-18, [4] Tam M. C. Y., Tummala V. M. R., An Applcaton of the AHP n Vendor Selecton of a Telecommuncatons System, Omega-Internatonal Journal of Management Scence, 29, 2, , [5] Bhutta K. S., Huq F., Suppler Selecton Problem: A Comparson of the Total Cost of Ownershp and Analytc Herarchy Process Approaches, Supply Chan Management: An Internatonal Journal, 7, 3, , [6] Levary R. R., Usng the Analytc Herarchy Process to Rank Foregn Supplers Based on Supply Rsks, Computers & Industral Engneerng, 55, , [7] Ghodsypour S. H., O'Bren C., A Decson Support System for Suppler Selecton Usng an Integrated Analytc Herarchy Process and Lnear Programmng, Internatonal Journal of Producton Economcs, 56-57, , [8] Ha S. H., Krshnan R., Hybrd Approach to Suppler Selecton for the Mantenance of a Compettve Supply Chan, Expert Systems wth Applcatons, 34, 2, , [9] Gencer C., Gürpınar D., Analytc Network Process n Suppler Selecton: A Case Study n an Electronc Frm, Appled Mathematcal Modellng, 31, ,

10 Applcaton of Adaptve Neuro Fuzzy Inference System Sgma 28, , 2010 [10] Demrtaş E., Üstün Ö., An Integrated Mult-Objectve Decson-Makng Process for Mult-Perod Lot-Szng wth Suppler Selecton, 36, 4, , [11] Çeleb D., Bayraktar D., An Integrated Neural Network and Data Envelopment Analyss for Suppler Evaluaton Under Incomplete Informaton, Expert Systems wth Applcatons, 35, 4, , [12] Choy K. L., Lee W. B., Lo V., An Intellgent Suppler Management Tool for Benchmarkng Supplers n Outsource Manufacturng, Expert Systems wth Applcatons, 22, 3, , [13] Kumar M., Vrat P., Shankar R., A Fuzzy Programmng Approach for Vendor Selecton Problem n a Supply Chan, Internatonal Journal of Producton Economcs, 101, , [14] Amd A., Ghodsypour S.H., O Bren C., Fuzzy Mult-Objectve Lnear Model for Suppler Selecton n a Supply Chan, Internatonal Journal of Producton Economcs, 104, , [15] Amd A., Ghodsypour S.H., O Bren C., A Weghted Addtve Fuzzy Mult-Objectve Model for the Suppler Selecton Problem Under Prce Breaks n a Supply Chan, Internatonal Journal of Producton Economcs, In Press, Corrected Proof. [16] Yücel A., Güner A. F., A Fuzzy Programmng Approach for Suppler Selecton n Supply Chan, VI. Internatonal Logstcs and Supply Chan Congress, İstanbul, Kasım, [17] Chen T.C., Ln C.T., Huang S.F., A Fuzzy Approach for Suppler Evaluaton and Selecton n Supply Chan Management, Internatonal Journal of Producton Economcs, 102, , [18] Wang J. W., Cheng C. H., Cheng H. K., Fuzzy Herarchcal TOPSIS for Suppler Selecton, Appled Soft Computng, 9, 1, , [19] Chan F., Kumar N., Global Suppler Development Consderng Rsk Factors Usng Fuzzy Extended AHP-Based Approach, Omega, 35, , [20] Kahraman C., Cebec U., Ulukan Z., Mult-Crtera Suppler Selecton Usng Fuzzy AHP, Logstcs Informaton Management, 16, 6, , [21] Ln R. H., An Integrated FANP MOLP for Suppler Evaluaton and Order Allocaton, Appled Mathematcal Modellng, 33, 6, , [22] Malhotra R., Malhotra D. K., Dfferentatng Between Good Credts and Bad Credts Usng Neuro-Fuzzy Systems, European Journal of Operatonal Research, 136, , [23] Polat K., Güneş S., An Expert System Approach Based on Prncpal Component Analyss and Adaptve Neuro-Fuzzy Inference System to Dagnoss of Dabetes Dsease, Dgtal Sgnal Processng, 17, , [24] Wang Y. M., Elhag T. M. S., An Adaptve Neuro-Fuzzy Inference System for Brdge Rsk Assessment, Expert Systems wth Applcatons, 34, , [25] We M., Ba B., Sung A.H., et.al., Predctng Injecton Profles Usng ANFIS, Informaton Scences, 177, , [26] Fırat M., Güngör M., Rver Flow Estmaton Usng Adaptve Neuro Fuzzy Inference System, Mathematcs and Computers n Smulaton, 75, 87-96, [27] Huang M. L., Chen H. Y., Huang J. J., Glaucoma Detecton Usng Adaptve Neuro- Fuzzy İnference System, Expert Systems wth Applcatons 32, , [28] Büyüközkan G., Feyzoğlu O., A New Approach Based on Soft Computng to Accelerate the Selecton of New Product Ideas, Computers n Industry, 54, 2, , [29] Quah T.S., DJIA Stock Selecton Asssted by Neural Network, Expert Systems wth Applcatons, 35, 50-58,

11 A. Yücel, A.F. Güner Sgma 28, , 2010 [30] Efendgl T., Önüt S., Kahraman C., A Decson Support System for Demand Forecastng wth Artfcal Neural Networks and Neuro-Fuzzy Models: A Comparatve Analyss, Expert Systems wth Applcatons, 36, 3, , [31] Balan S., Vrat P., Kumar P., Informaton Dstorton n a Supply Chan and ts Mtgaton Usng Soft Computng Approach, Omega, 37 (2), , [32] Nassmben G., Battan F., Evaluaton of Suppler Contrbuton to Product Development: Fuzzy and Neuro-Fuzzy Based Approaches, Internatonal Journal of Producton Research, 41, 13, , [33] Jang J.-S.R., ANFIS: Adaptve-Network-Based Fuzzy Inference System, IEEE Transactons on Systems, Man and Cybernetcs, 23, 3, , [34] Jang J.-S.R., Sun C.-T, Mzutan E., Neuro- Fuzzy and Soft Computng A Computatonal Approach to Learnng and Machne Intellgence, MATLAB Currculum Seres, Prentce Hall, New Jersey, 1997,

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi

Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları Đle Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendslk Dergs, 10(1), 2007 148 KSU Journal of Scence and Engneerng, 10(1), 2007 Meteorolojk Verlern Yapay Snr Ağları Đle Modellenmes Kemal ATĐK 1, Emrah DENĐZ 1, Enver YILDIZ 2 1 ZKÜ. Karabük

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

PORTFÖY SEÇİMİNDE MARKOWITZ MODELİ İÇİN YENİ BİR GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Yönetm, Yıl: 18, Sayı: 56, Şubat 2007 PORTFÖY SEÇİMİDE MARKOWITZ MODELİ İÇİ YEİ BİR GEETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Arş. Grv. Tmur KESKİTÜRK İstanbul Ünverstes - İşletme Fakültes Sayısal Yöntemler Anablm Dalı

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BULANIK MANTIK HESAPLAMALARINA DAYALI BİNALARDA ISI KAYIP-KAZANÇ YAKLAŞIMI

BULANIK MANTIK HESAPLAMALARINA DAYALI BİNALARDA ISI KAYIP-KAZANÇ YAKLAŞIMI BULANIK MANTIK HESAPLAMALARINA DAYALI BİNALARDA ISI KAYIP-KAZANÇ YAKLAŞIMI Muhammet ÖZTÜRK 1, Muhsin HANÇER 2, Mehmet Sefa ULUTAŞ 3, Murat CAN 4,Musa TARTİK 5 muhammetozturk.88@gmail.com, muhsin.hancer@gmail.com,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül

Muğla-Milas/Bodrum Havaalanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası. 1. Ödül Muğla-Mlas/Bodrum Havaalanı Yen Dış Hatlar Termnal Bnası Jr: Mustafa A. Aslaner (başkan), Mustafa Atk, Mehmet Eğlmez, Orhan Şahnler, Fath Gorbon, Affan Yatman, Sat Kozacıoğlu. Ödüller: 1. Ödül: 2. Ödül:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi KFBD Karadenz Fen Blmler Dergs / The Black Sea Journal of Scences 3(8):27-36, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.gresun.edu.tr Samsun Bölgesndek Hava Krllğnn Neden Olduğu Hastalıkların İstatstksel Modellenmes

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı