ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe karýnca modeli/ 20 DE Haberi sayfa 7 de Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr PROF. DR. THOMAS MICHEL BEDÝÜZZAMAN IN SÖZLERÝNÝ HATIRLATTI ASIL DÜÞMAN CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK Dr. Prof. s Michel a Thom DÝYARBAKIR'DAKÝ KONFERANSINDA SAÝD NURSÎ NÝN SÖZLERÝNÝ AKTARAN THOMAS MICHEL, O SEVGÝ VE YARDIMLAÞMAYI TELKÝN ETTÝ DEDÝ. SAÝD NURSÎ'NÝN ESERLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM n Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Ý lâ hi yat Fa kül te sin ce dü zen le nen Kül tür le ra ra sý di ya log ve ö ne mi ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Prof. Dr. Tho mas Mic hel, An ka ra da öð re tim gö rev li si o la rak ça lý þýr ken öð ren ci le ri nin ver di ði kü çük not la rý, da ha son ra Sa id Nur sî nin e ser le ri ni o ku du ðu nu ve çok et ki len di ði ni di le ge tir di n Be di üz za man'ýn e ser le rin den aldýðý il ham la çok sa yý da ma ka le ve e ser yaz dý ðý ný an la tan Mic hel söz le ri ni þöy le sür dür dü: Sa id Nur sî 1911 yý lýn da þöy le bir i fa de de bu lun muþ tu: 'Ýn san la rýn ger çek düþ man la rý ce ha let, fa kir lik ve ay rým cý lýk týr.' Bi ze dü þen tek þey bu düþ man lar la sa vaþ mak týr. Haberi sayfa 5 te Görmez: Dinî baðlar diðer iliþkileri de kalýcý kýlýyor Haberi sayfa 5 te Rusya da Allah a inananlarýn sayýsý gittikçe artýyor Haberi sayfa 20 de SINAV SÝSTEMÝNDE DE DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLÝYOR Üniversiteden atýlmaya son SINAVLAR KÂÐITLA DA OLABÝLÝR, ELEKTRONÝK DE n Ü ni ver si te ler de de ðiþ ti ril me si öngörü len sý nav sis te miy le ye ter li lik, se vi ye tes bit ve ders ba þa rý la rý ný öl çen tüm sý nav lar, kâ ðýt or ta mýn da ve eþza man lý o la rak ya pý la bi le ce ði gi bi a lan ve zor luk dü ze yi ne gö re e lek tro nik or tam da her bir a da ya fark lý za man lar da fark lý so ru la rýn yö nel ti le bi le ce ði bir sis te me ge çil me si plan la ný yor. Ka nun tas la ðýn da, ay rý ca ü ni ver si te ler den a týl ma yý kal dý ran dü zen le me de ön gö rü lü yor. Haberi sayfa 6 da Kurucu Meclisi seçelim n Ý Ü Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mu rat Ya nýk, 12 Ha zi ran 2011 de ki ge nel se çim ler so nu cu o lu þa cak Mec li sin ye ni a na ya sa yý ya pa cak Ku ru cu Mec lis o la rak ka bul e dil me si, bu nun ka mu o yu na du yu rul ma sý ve ge nel se çim le rin de bu ek sen et ra fýn da þe kil len me si tek li fin de bu lun du. Haberi sayfa 4 te EÝT 8 devlet baþkanýný buluþturdu Ekonomik Ýþbirliði Teþkilâtý (EÝT) 11. Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün de katýldýðý açýlýþ töreniyle Çýraðan Sarayý nda dün baþladý. Zirveye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai, Azerbaycan Devlet Baþkaný Ýlham Aliyev, Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, Kazakistan Baþbakaný Kerim Massimov, Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Roza Otunbayeva, Pakistan Cumhurbaþkaný Asýf Ali Zerdari, Tacikistan Cumhurbaþkaný Ýmamali Rahman, Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani katýldý. EÝT dönem baþkanlýðýný Ýran Cumhurbaþkaný Ahmedinejad dan devralan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, konuþmasýnda bölgesel ve küresel istikrar ve iþbirliði için ekonomik iliþkilerin arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Haberi sayfa 4 te ISSN ABD otobüslerinde Savaþ suçlusu Ýsrail reklâmlarý Haberi sayfa 20 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý LÂHÝKA 2 Düþmanýmýz; cehalet, zarûret, ihtilâftýr Be di uz za man Sa id Nur si. Bizim düþmanýmýz cehalet, zarûret, ihtilâftýr. Bu üç düþmana karþý san'at, marifet, ittifak silâhýyla cihad edeceðiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkîye sevk eden hakîki kardeþlerimiz Türklerle ve komþularýmýzla dost olup el ele vereceðiz. Çi le mes le ðin de sa da kat yol cu lu ðu Dün ya dur duk ça var o la cak o lan, her ge çen gün dün ya nýn bü tün coð raf ya la rýn da kök sa lýp sün bül le nen, Nur dâ vâ sý di ye i sim ya pan, tâ bir-i di ðer le çi le mes le ði o lan bir kud sî dâ vâ dan bah se di yo ruz. O nu dün ya ya he di ye e den as rýn ma ne vî dok to ru Be di üz za man Haz ret le ri, ço cuk lu ðun dan be ri hep be de nî ve ru hî çi le ler le iç i çe ya þa mýþ ve ka de rin fet va sýy la ha ya tý ný son ne fe se ka dar böy le sür dür müþ tü. Sað lam i ra de si, ge niþ uf ku, i na nýl ma sý güç e ner ji si, çok a þý rý in san sev gi si, bil gi, il gi ve ka rar lý lý ðý kar þý sýn da bü tün o lum suz luk lar a de ta e ri yor ve müs be te dö nü yor du. Gö zü nü kan bü rü yüp, his le ri ne ve nef si ne tes lim ol muþ lar dan baþ ka, bü tün ma kul dü þün ce sa hip le ri ü ze rin de müt hiþ bir müsbet te sir bý ra ký yor du. O nun çi le si, ye tim lik ve ök süz lük le baþ la mýþ tý. Son ra do kuz ya þýn dan ö lün ce ye ka dar de vam e den gur bet ler baþ la dý. Ka rar lý du ru þu ve üs tün ze kâ sý nýn kar þý lý ðý o la rak med re se ler den dýþ lan dý. Har bin en deh þet li an la rý ný bü tün a cý la rýy la ve zor luk la rýy la çek ti. Dün ya nýn en so ðuk coð raf ya sýn da e sa re te ve sür gü ne lâ yýk gö rül dü. Sü kû net i çin çe kil di ði dað lar dan zor la in di ril di. Öz va ta nýn da ký sa bir se ya hat hür ri ye ti bi le â de ta o nun i çin çok lüks tü. Ha ya tý na kast e de cek yir mi den faz la ze hir len me ye ma ruz kal mýþ tý. Res mî i de o lo ji nin mü sa a de si dý þýn da gö rüþ me si ve ya ken di siy le gö rü þül me si söz ko nu su de ðil di. Dün ya ta ri hi nin u tanç tab lo la rýn dan bi ri o la rak; o ku mak ve yaz mak o nun i çin ya sak lan mýþ tý. Ýs yan et me siy le im ha e dil me si, ya pý la cak i na nýl maz bas ký lar la ha ya tý na ken di si nin kast et me si i çin a kýl al maz tu zak lar ku rul muþ tu. A da let, de mok ra si, in san hak ký, i nanç hür ri ye ti ve vic dan mu ha se be si o nun i çin ka lýn du var lar ar ka sý na hap se dil miþ, vic dan lar o nun i çin mü hür len me ye ça lý þýl mýþ tý. Ha ka ret ve if ti ra lar, Pey gam berimizin (asm) yo lun da o lan la ra ya pý lan la rýn he men he men ay ný sý o la rak o na tat bik e dil miþ ti. HASBÝHAL ne ja te re id nur si.de NEJAT EREN Her tür lü mah ru mi yet ler o nun i çin ha zýr lan mýþ ve mey dan al mýþ tý. Bü tün bun la ra rað men; Mol la Re sul ler, Mol la Ha mid ler, A li Ça vuþ lar E rek Da ðýn da o nun i çin çi le ha ne yi ter cih et miþ ti. Çün kü o, on lar la hem hâl ol muþ tu. Mol la Re sul su ve o dun ta þýr ken: Be nim him me tim bý rak mý yor kar de þim di yor du. Bay ram Yük sel, gü nün on ca yor gun lu ðun dan son ra bir tes ti su i çin tam i ki sa at Çam Da ðý yo lun da çi le yi gö ðüs le ye rek ve fa yý ve ir fa ný gös ter miþ ti. Zü be yir Gün dü zalp bu çi le ye ta lip ol mak i çin bir çýr pý da mes le ði bý rak mýþ tý. Ta hi rî Mut lu, o çi ley le yoð rul mak i çin va ta ný ný terk et miþ ti. Hüs rev Al týn ba þak, o çi ley le ba rýþ mak ve ka rýþ - mak i çin e þi dos tu terk et miþ ti Mus ta fa Sun gur, çi le yi ken di ne ar ka daþ se çip, yâ ri, ev lâd-ý i ya li ve mes le ði terk et miþ ti. Hu lu si Bey, o tat lý çi le ler i çin yük sek ma kam la ra ve sal ta na ta ar ka sý ný dön müþ, Kur ân gü ne þi ne yö nel miþ ti. Meh med Fey zi, çi le yi ma ne vî sal ta na ta ter cih et miþ ti. Ha fýz A li, o çi le i çin ha ya tý ný or ta ya koy muþ ve zin dan la rý ter cih et miþ ti. Çe ki len o çi le ler dir ki; þim di ler de sý cak me kân lar da soh bet im kân la rý ný bul duk. O çi le ler den dir ki; Nur la rý dün ya ya yay ma ya baþ la dýk. O çi le ler den dir ki; ha ya tý mý zý ha ya tý ve re ne bi raz ol sun ver me ye ra zý ol duk. O çi le ler den dir ki; bi zi biz ya pan de ðer le ri mi zi u nut ma dýk, ye ni den ta ný dýk. O çi le ler den dir ki; ben li ði miz le ve kim li ði miz le bu luþ tuk. Þim di bi ze dü þen, kar þý mý za çý ka cak o lan tat lý çi le le ri ve im ti han la rý sa býr ve sa da kat le ka bul len mek ve is ti ka met le dâ vâ ya sa hip çýk mak týr. stan bul da yir mi bi ne ya kýn hem þeh ri le - Ý ri mi, ham mal ve ga fil ve saf dil ol duk la rýn dan, ba zý par ti ci ler on la rý ið fal i le, vi lâ yât-ý þar ki ye yi le ke dar et me le rin den kork tum. Ve ham mal la rýn u mum yer le ri ni ve kah ve le ri ni gez dim. Ge çen se ne, an la ya cak la rý sû ret le meþ rû ti ye ti on la ra tel kin et tim. Þu me âl de: Ýs tib dat, zu lüm ve ta hak küm dür. Meþ rû ti yet, a da let ve Þe ri at týr. Pa di þah, Pey gam be ri mi zin em ri ne i ta at et se ve yo lu na git se ha lî fe dir; biz de o na i ta at e de ce ðiz. Yok sa, Pey gam be re ta bî ol ma yýp zu lüm e den ler, pa di þah da ol sa lar hay dut tur lar. Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za rû ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý sa n'at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz. Ve bi zi bir ci het te te yak ku za ve te rak kî ye sevk e den ha kî ki kar deþ le ri miz Türk ler le ve kom þu la rý mýz la dost o lup el e le ve re ce ðiz. Zî ra hu sû met te fe na lýk var; hu sû me te vak ti miz yok tur. Hü kû me tin i þi ne ka rýþ ma ya ca ðýz. Zî ra, hik met-i hü kû me ti bil mi yo ruz... Ýþ te o ham mal la rýn, A vus tur ya ya kar þý, be nim gi bi bü tün Av ru pa ya kar þý (HA ÞÝ YE) boy kot la rý ve en mü þev veþ ve he ye can lý za man lar da a ký lâ ne ha re ket le rin de bu na si ha tin te si ri ol muþ tur. Pa di þa ha kar þý ir ti bat la rý ný ta dil et me ye ve boy ko taj lar la Av ru pa ya kar þý harb-i ik ti sa dî aç ma ya se be bi yet ver di ðim den, de mek ci na yet et tim ki, bu be lâ ya düþ tüm. HA ÞÝ YE: Be di üz za man a zü re fa dan bi ri, bir gün, ir fa nýy la mü te na sip bir es vap giy me si lü zû mun dan bah se der. Mü þa rü ni leyh de, Siz A vus tur ya ya gü ya boy kot ya pý yor su nuz, hem o nun gön der di ði kal pak la rý gi yi yor su nuz. Ben i se, bü tün Av ru pa ya boy kot ya pý yo rum, o nun i çin yal nýz mem le ke ti min mad dî ve ma ne vî ma mü lâ tý ný gi yi yo rum bu yur muþ tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 101 *** Hem de bi zim düþ ma ný mýz ve bi zi mah ve den, ce hâ let a ða, oð lu za ru ret e fen di ve ha fî di hu su met bey dir. Er me ni ler bi ze düþ man lýk et miþ ler se, þu üç müf si din ku man da sý al týn da yap mýþ lar. Mü nâ za rât, s *** Su âl: Ta rif et ti ðin meþ rû ti ye tin ne mik ta rý bi ze gel miþ ve ni çin bü tün gel mi yor? Ce vap: An cak on ký sým dan bir kýs mý si ze ge le bil miþ. Zî râ si zin þu vah þe ten giz, ce hâ let per ver, hu su me tef zâ o lan sarp dað ve de re le ri niz de ki vah þet a yý la rýn dan, ce hâ let ej der ha sýn dan, hu sû met kurt la rýn dan bî ça re meþ rû ti yet kor kar, ko lay lýk la gel me ye ce sâ ret e de mez. Mü nâ za rât, s. 29 *** E vet, ce hâ le ti mi zin si lâ hýy la, a sýl bi zi mah ve den, i çi miz de ki, ga rip nâm lar i le hü küm sü ren par ça par ça is tib dat lar i di ki, ha ya tý mý zý tes mîm et miþ i di. Mü nâ za rât, s. 29 LÜ GAT ÇE ið fal: Kan dýr ma, al dat - ma. vi lâ yât-ý þar ki ye: Do ðu il le ri. is tib dat: Bas ký. ta hak küm: Zor la hük - met me, bas ký. za rû ret: Ça re siz lik. Muh - taç lýk, yok sul luk, þid det li ih ti yaç, fa kir lik. ih ti lâf: Ay rý lýk. ma ri fet: E ði tim. it ti fak: Bir leþ me. te yak kuz: U yan ma, u - ya nýk lýk. te rak kî: Ý ler le me, yük sel - me. hu sû met: Düþ man lýk. hik met-i hü kû met: Hü - kü met uy gu la ma la rý nýn ga ye le ri. mü þev veþ: Ka rý þýk. harb-i ik ti sa dî: E ko no - mik sa vaþ. zü re fa: Za rif kim se ler, za rif ler. es vap: El bi se ler. mü þa rü ni leyh: Ýs mi ev - vel ce söy len miþ o lan, sö - zü e di len. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABERLER Am bu lans ta ka çak si ga ra ta þý dý lar n VAN'IN Baþ ka le il çe sin - de Jan dar ma kon trol nok - ta sýn dan si ren ça la rak geç - me ye ça lý þan am bu lans ta ya pý lan a ra ma da, 20 bin pa ket ka çak si ga ra e le ge - çi ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Baþ ka le Ýl çe Jan dar ma Ko - mu tan lý ðý e kip le ri, il çe ye sýk sýk ge len E.A. yö ne ti min - de ki bir am bu lan sý ta ki be al dý. Ýl çe mer ke zin de am - bu lan sa mal ze me yük len - di ði ni be lir le yen e kip ler, si - ren ça la rak il çe den ay rý lan ve Beb le þin Jan dar ma nok - ta sýn dan geç me ye ça lý þan am bu lan sý dur dur du. Ý çin de has ta nýn bu lun ma dý ðý am - bu lans ta ya pý lan a ra ma da, ya sa dý þý yol lar dan yur da ge ti ril di ði be lir le nen 20 bin pa ket si ga ra bu lun du. O - lay la il gi li sü rü cü E.A i le ya - nýn da bu lu nan V.V. gö zal tý - na a lýn dý. Baþ ka le / a a Do ðu da so ðuk et ki li o lu yor n DO ÐU A na do lu Böl ge - si nde et ki li o lan so ðuk ha - va ha ya tý o lum suz et ki li - yor. Si bir ya ü ze rin den ge - len yük sek ba sýn cýn et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A - na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va se be biy le buz lan ma ve don o la yý gö rül dü. Böl ge il le rin den Muþ ta 5, Bin - göl de 8 ol mak ü ze re 13 köy yo lu buz lan ma se be - biy le u la þý ma ka pa lý bu lu - nu yor. Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði ne bað lý e kip ler, ka pa lý köy yol la rý nýn u la þý - ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la - rý ný sür dü rü yor. So ðuk ha - va se be biy le Ar da han, Kars ve Er zu rum da ba zý a raç la - rýn ya kýt de po la rý do nar - ken, va tan daþ la rýn a teþ ya ka rak a raç la rý nýn bu zu nu çöz me ye ça lýþ tý ðý gö rül dü. Er zu rum / a a En gel li le rin sað lýk ra po ru çi le si bi te cek n EN GEL LÝ LE RÝN sað lýk ku ru lu ra po ru al ma çi le si bi ti yor. Ö zür lü lük Öl çü tü, Sý nýf lan dý rýl ma sý ve Ö zür lü - le re Ve ri le cek Sað lýk Ku ru lu Ra por la rý Hak kýn da Yö net - me lik le, en gel li ler 20 iþ gü - nü i çe ri sin de ra por la rý ný a - la bi le cek ler. Yö net me li ðin ge tir di ði ye ni lik ler le il gi li a - çýk la ma lar da bu lu nan Ö - zür lü ler Ý da re si Baþ ka ný Be - kir Kök sal, Ö zür lü lük Öl çü - tü, Sý nýf lan dýr ma sý ve Ö zür - lü le re Ve ri le cek Sað lýk Ku - ru lu Ra por la rý Hak kýn da Yö net me lik le en gel li ler i - çin çok ö nem li ye ni lik ler ge - ti ril di ði ni i fa de et ti. Kök sal, bu yö net me lik le ve ri len ö - zür lü sað lýk ku ru lu ra por la - rý nýn, ö zür lü le re ve ri len pek çok hak ve hiz met ler den ya rar lan ma sý i çin e sas bel - ge ni te li ðin de ol du ðu nu di - le ge tir di. An ka ra / a a Yar dým la rý ný kim se duy mu yor n SÝVAS'TA ih ti yaç sa hi bi va tan daþ la rýn gý da dan gi yi - me, be yaz eþ ya dan te miz lik mal ze me si ne ka dar her tür lü ge rek si nim le ri ni üc - ret siz kar þý la ya bil di ði, pa - ra nýn geç me di ði mar ket o - la rak ad lan dý rý lan Gý da Ban ka sý na, is mi nin a çýk lan - ma sý ný is te me yen bir çok ha yýr se ver ba ðýþ ta bu lu nu - yor. Si vas Be le di ye si ve Ha - yat A ða cý Der ne ði iþ bir li ðiy - le 2006 yý lýn da Be le di ye Sos yal Ýþ ler Mü dür lü ðü bün ye sin de ku ru lan Gý da Ban ka sý, yok sul va tan daþ - la ra yar dým e li ni u za tý yor. Ha yýr se ver va tan daþ la rýn ay ni ve nak di ba ðýþ la rý so - nu cu stant la rý dol du ru lan Gý da Ban ka sý nda, ih ti yaç sa hi bi a i le ler her tür lü ge - rek si ni mi ni fert sa yý sý na gö - re be lir le nen li mit ler doð rul - tu sun da üc ret siz o la rak kar þý la ya bi li yor. Sivas / a a HA BER Ýþ siz kalan ga ze te ci ler i çin pro je PRO JEY LE HEM AS GA RÝ KAD RO SI KIN TI SI ÇE - KEN GA ZE TE SA HÝP LE RÝ, HEM DE ÝÞ SÝZ LÝK SO - RU NUY LA BO ÐU ÞAN Ý LE TÝ ÞÝM CÝ LERÝN RA HAT BÝR NE FES AL MA SI HE DEF LE NÝ YOR. BA SIN Ý lan Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Meh met A ta lay, dört yýl bo yun ca ha ber ci lik e ði ti mi al mýþ i le ti þim fa kül te si ve ya di ðer fa kül te le rin i le ti þim i le il gi li bö lüm le rin den me zun o lan lar dan, bu e ði tim le ri ne i la ve o la rak bir ba sýn ya yýn or ga nýn da en az 6 ay a ra ver me den ça lýþ mýþ ol ma þar tý a ran ma sý nýn ma kul ol ma dý ðý ný be lirt ti. A ta lay, ga ze te sa hip le ri ne ra hat bir ne fes al dý ra cak, i le ti þim me zun la rý ný ra hat la ta cak ça lýþ ma lar yap týk la rý ný söy le di. Ba sýn Ý lan Ku ru mu nun son ya pý lan ge nel ku ru lun da i le ti þim fa kül te si me zun la rý baþ ta ol mak ü ze re ba sýn sek tö rüy le il gi li ö nem li ka rar lar a lýn dý ðý ný vur gu la yan A ta lay, i le ti þim me zun la rý nýn kad ro bek le me sü re si ni kal dýr dýk la rý ný be lir te rek, Ý le ti þim fa kül te si me zun la rý bun dan son ra di rekt kad ro a la bi le cek ler de di. Ku rum o la rak çe þit li ga ze te ler de de ne tim ler yap týk la rý ný di le ge ti ren A ta lay, þun la rý söy le di: Yap tý ðý mýz ba zý de ne tim ler de gör dük ki ba zý ga ze te le rin sa hip le ri, e þi ni, e niþ te si ni ya da bir baþ ka ya ký ný ný kad ro sun da gös te rip mu ha bir lik yap tý rý yor. Ar týk i le ti þim fa kül te si ça lý þan la rý mes lek le ri ni ic ra et me li ler. Dört yýl bo yun ca ha ber ci lik e ði ti mi al mýþ i le ti þim fa kül te si ve ya di ðer fa kül te le rin i le ti þim i le il gi li bö lüm le rin den me zun o lan lar dan bu e ði tim le ri ne i la ve o la rak bir ba sýn ya yýn or ga nýn da en az 6 ay a ra ver me den ça lýþ mýþ ol ma þar tý a ran ma sý ma kul de ðil di. Ö zel lik le i le ti þim fa kül te le ri ve ya di ðer fa kül te le rin i le ti þim i le il gi li bö lüm le rin den TAH LÝL 3 Çözüm Mecliste, ama... KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr yen BDP'li le rin Mec lis ze mi nin de fi i lî Ka mu sal a la nýn her ye rin de Kürt çe di du rum ya pýp, tu ta nak la ra bi lin me yen bir dil þek lin de ge çen Kürt çe cüm le ler söy le me le ri ü ze ri ne baþ la yan ve De mok ra tik Top lum Kon gre sin de ki tas lak ra por da yer a lan di ðer mad de ler le týr ma nan ger gin lik, TBMM ve BDP Baþ kan la rý nýn bu luþma sý son ra sýn da ya týþ tý mý? Gö rüþ me ön ce si Þa hin BDP li le re So nuç la rý na kat la nýr lar ul ti ma to mu çe ker ken, De mir taþ 12 Ey lül að zý kul lan mak la suç la dý ðý Mec lis Baþ ka ný na, tu va liy le fýr ça sý ný da ya ný na a la rak Mar ma ris e yer leþ me si tav si ye sin de bu lu nu yor du. Gö rüþ me son ra sý i se De mir taþ Mec lis te i ki dil di ye bir ta lep ve da yat ma la rý nýn bu lun ma dý ðý, tas lak ta ki tep ki çe ken hu sus la rýn da ge nel ka bul gö rüp ke sin leþ miþ þey ler ol ma dý ðý yö nün de be yan lar da bu lu nur ken, sý kýn tý ya þa nan ko nu lar la il gi li çö züm le rin ad re si o la rak Mec li si gös ter di. Þa hin de tem kin li bir dil le yap tý ðý a çýk la ma da, De mir taþ ýn gö rüþ me de ve bi lâ ha re ba sý na i fa de et ti ði yak la þý mýn ar ka sýn da dur ma sý ge rek ti ði ni ve de çö züm ye ri nin Mec lis ol du ðu nu vur gu la dý. Ve þöy le bir man týk or ta ya koy du: Sý kýn tý ve so run la rýn çö zü mü i çin a na ya sa ve ya sa la rýn de ðiþ me si ge re ki yor sa, bu nu ya pa cak o lan mer ci Mec lis tir. A ma de ði þin ce ye ka dar da a na ya sa ve ya sa la ra her kes uy mak zo run da dýr. Pren sip o la rak, þim di ye ka dar de fa lar ca tek rar la nan doð ru bir yak la þým bu. A ma uy gu la ma öy le mi? Çö züm ye ri o la rak ka bul e di len ve öy le de ol ma sý ge re ken Mec lis, ge rek ti ði gi bi ça lýþ tý rý la bi li yor ve a ra nan çö züm le ri ü re te bi li yor mu? Me se lâ a na dil de e ði tim ve ya yýn ko nu sun da þim di ye ka dar a tý lan a dým lar ye ter li mi? Yok sa da ha ya pýl ma sý ge re ken baþ ka þey ler de var mý? Her þe yi mer kez de top la yarak dev le tin iþ le yi þi ni han tal laþ tý ran sis te mi de ðiþ ti rip, ma hal lî so run la rýn ye rin de çö zümüne imkân verecek kök lü bir yö ne tim re for mu ne den hâ lâ ya pý la ma dý? Böy le bir ye rin den yö ne tim re for mu ül ke nin tü mü nü kap sa ya cak tarz da ya pý la bil miþ ol say dý, bö lün me kor ku la rý ný yi ne tahrik ederek tan si yo nu bir kez da ha týr man dý ran BDP dam ga lý de mok ra tik ö zerk lik pro je si gün de me ge lir miy di? Gün de me ge ti ril me si nin ü ze rin den bir bu çuk se ne geç ti ði hal de, bu gü ne ka dar ha ya ta ge çi ril me si nok ta sýn da kay da de ðer bir ge liþ me göz len me yen de mok ra tik a çý lým pro je si da ha ne za ma na ka dar bek le ti lip sü rün ce me de bý ra ký la cak? So ru la rý, se çim son ra sý na er te le nen a na ya sa ve þim di ye ka dar sa de ce HSYK i le il gi li o la ný so nuç lan dý rý lan pa ket u yum ka nun la rý i le, i yi den i yi ye a ðýr laþ tý rý lan AB sü re ci ü ze rin den de de vam et ti re bi li riz. Hep sin de çok cid dî ak sa ma lar var. Bu ra da ki me se le þu: Kro nik so run lar, kök lü, ka lý cý ve sað lýk lý çö züm ler bul ma sý i çin Mec li si; Mec lis de bu çö züm for mül le ri nin ken di gün de mi ne ge ti ril me si ni bek li yor. Bi rin ci de re ce de bu nu yap mak du ru mun da o lan da si ya sî ik ti dar. Ar dýn dan, bu ko nu la rýn ta kip çi si bir mu ha le fet. Ya ni, Mec li si ça lýþ tý ra cak o lan di na mik, ön ce lik le hü kü met tir. E ðer hü kü met ül ke nin ih ti yaç ve mas la hat la rý na gö re bu nu yap mý yor, mu ha le fet de bu du ru mu e leþ tir mi yor ve hep be ra ber gü nübir lik, sýð, u cuz, se vi ye siz po le mik ler le gün ge çi ri yor lar sa, bu du ru ma el koy ma gö re vi med ya sý, STK la rý ve mil le tiy le ka mu o yu na dev ro lur. Geç miþ te Mec li si de dev re dý þý bý ra kýp da ðý ta rak ya þa nan a cý tec rü be ler ha týr lan dý ðýn da, ne o lur sa ol sun, her hal ve þart ta çö züm mer ci i nin Mec lis ol du ðu na vur gu ya pan a çýk la ma lar el bet te o lum lu, a ma ge li nen nok ta da ar týk yet mi yor. Bu yön de ki söy lem le rin, so run la ra ger çek ten çö züm ge ti rip top lu mu ra hat la ta cak uy gu la ma lar la i çi dol du rul ma lý ki, bir an lam i fa de et sin ler. Bu ya pýl ma dý ðý tak dir de Mec li se du yu lan gü ven ze de le nir ve sar sý lýr. Bu du ru mun da ha i le ri bo yut la ra va rýp de mok ra si ye de za rar ver me me si i se, ar týk ih ti yaç la ra ce vap ve re mez ve so run la rý çö ze mez ha le gel miþ o lan Mec li sin bir an ön ce seç men i ra de siy le ye ni len me si ni ge rek ti rir. Þimdi o nok ta dayýz ve ney se ki se çim de ya kýn. Ýstanbul daki trafik kazalarýnda 3 kiþi öldü ÝS TAN BUL Av cý lar ve Mal te pe de mey da na ge len tra fik ka za la rýn da, 3 ki þi öl dü, 3 ki þi de ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Av cý lar is ti ka me ti ne gi den Meh met Dur muþ yö ne ti min de ki 34 BF 9104 pla ka lý o to mo bil, Am bar lý Kum cu lar yo lun da kar þý yön den ge len Fe dai Yýl maz (52) yö ne ti min de ki 34 AF 9346 pla ka lý o to mo bil i le çar pýþ tý. Ka za da sü rü cü ler den Yýl maz i le O zan Þim þek (32) ha ya tý ný kay - me zun o lan la rýn, e ði tim sü re le rin ce muh te lif dö nem ler de çe þit li ba sýn ya yýn or gan la rýn da staj yap ma zo run lu luk la rý ol du ðu, bu staj la rý sý ra sýn da bah si ge çen ga ze te ci lik gö rev le ri ni pra tik o la rak ic ra et tik le ri hu su su nu göz ar dý et me me miz ge re ki yor du. Gö re ve gel di ði miz gün den bu ya na yurt ge zi le ri miz sý ra sýn da ge rek ga ze te sa hip le ri ge rek se i le ti þim me zun la rý ya þa dýk la rý sý kýn tý la rý di le ge tir mek tey di. Ge nel Ku ru lu muz un de ðer li ü ye le ri nin oy çok lu ðu i le al mýþ ol du ðu ka rar sa ye sin de hem as ga ri kad ro sý kýn tý sý çe ken ga ze te sa hip le ri hem de iþ siz lik so ru nuy la bo ðu þan i le ti þim ci ler ra hat bir ne fes a la cak. TÜR KÝ YE DE ÝÞ SÝZ GA ZE TE CÝ ÝS TE MÝ YO RUZ Ba sýn Ý lan Ku ru mu nun, res mi i lan la ra a ra cý lýk yap tý ðý yer ler de ya yýn la nan 169 ga ze te bu lun du ðu nu be lir ten A ta lay, þöy le de vam et ti: Söz ko nu su bu ga ze te ler de 4 bin 415 fi kir iþ çi si is tih dam e di li yor. Fi kir iþ çi le ri nin i se sa de ce 945 i muh te lif i le ti þim fa kül te si ve ya di ðer fa kül te le rin i le ti þim i le il gi li bö lüm le rin den me zun. An cak bu ra kam ye ter li de ðil. Biz Tür ki ye de iþ siz ga ze te ci is te mi yo ruz. Ga ze te ci le rin mað dur ve u nu tul muþ ol ma la rý ný ü zün tüy le kar þý lý yo ruz. Bu tab lo nun ter si ne çev ril me si, i le ti þim me zu nu bin ler ce gen cin, de ne yim li a ma iþ siz ga ze te ci le rin is tih da mý i çin ye ni pro je ler ü ze rin de ça lýþ mak ta yýz. Trab zon / a a Aþure daðýtým faaliyetine davetliler ve vatandaþlar da katýldý. - FOTOÐRAF: CÝHAN Kur ân kursuna katýlan kadýnlar Aþure daðýttý MERSÝN'ÝN Mut ilçesinde Yapýntý Köyü Kur ân Kursuna katýlan kadýnlar Aþure faaliyetinde bir araya geldi. Yapýntý Köyü Kur ân Kursunca düzenlenen etkinliðe, Kur ân kursunda kurs gören kadýnlarýn yaný sýra çevreden gelen davetliler ve vatandaþlar katýldý. Yaþý ne olursa olsun Kur ân öðrenmek için kursa gelen 40 bayan kursiyer tarafýndan hazýrlanan aþurelerin üzerine nar taneleri dökülerek yenmesi ilgi çekti. Yapýntý Köyü Kur ân Kursu binasýndaki etkinlikte konuþan kurs öðreticici Emine Yenice, aþure etkinliðinin, kardeþliðin birliðin ve dirliðin simgesi olduðunu söyledi. Yenice, 1540 yýlýndan beri devam eden geleneðin heyecanýný paylaþmanýn çok güzel bir duygu olduðunu söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Çakýllý Burun Camii imam hatibi Bilal Yenice, aþure duasýný yaptý. Ardýndan 29 çeþit hububattan yapýlan aþurenin daðýtýmý yapýldý. Yaklaþýk 400 kiþiye aþure daðýtýldý. Mersin / cihan be der ken, ya ra la nan di ðer a raç sü rü cü sü Meh met Dur muþ, Ba kýr köy Dr. Sa di Ko nuk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si kal dý rýl dý. Mal te pe de mey da na ge len ka za da i se ar ka daþ la rý Bu rak Can Ba kýr taþ ve Þe ref Er tuð Er tuð rul i le ge zin ti ye çý kan Mal te pe Ü ni ver si te si Mi mar lýk Fa kül te si öð ren ci si Er dal Ti mo çin in (23) kul lan dý ðý 34 BK 6638 pla ka lý o to mo bil, Tur gut Ö zal Bul va rý nda a þý rý hýz ne de niy le a ða ca çarp tý. Çarp ma so nu cu dev ri len o to mo bil de ya ra la nan Þe ref Er tuð Er tuð rul i le Bu rak Can Ba kýr taþ, va tan daþ lar ca o to mo bil den çý kar týl dý. O to mo bi lin al týn da ka lan ü ni ver si te öð ren ci si Ti mo çin i se it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan kur ta rý la rak, Kar tal Ya vuz Se lim Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ti mo çin, bu ra da ya pý lan mü da ha le ye rað men kur ta rý la ma dý. Ýs tan bul / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FARK Ömür biter, ödev bitmez! FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Her gün ye ni uy gu la ma la rýy la kar þý kar þý ya kal dý ðý mýz e ði tim sis te mi nin bir prob le mi de, ço cuk la rý mý za ve ri len ev ö dev le ri me se le si dir. Öð ret men le ri miz, ço cuk lar ev de boþ kal ma sýn dü þün ce siy le ev ö dev le ri ve rir; a ma ço ðun luk la bu ö dev le ri an ne ve ba ba lar ya par. Bu du rum öð ret men ler ce, i da re ce ve ve li ler ce de bi li nir, a ma her kes ro lü nü oy na ma ya de vam e der. Ço cuk la ra ve ri len ev ö dev le ri me se le si ge çen gün TBMM nin de gün de mi ne gel miþ. A na mu ha le fet par ti si ne men sup mil let ve ki le rin den bi ri, An ka ra da ki bir il ko kul da, hem de bi rin ci sý nýf öð ren ci le re ve ri len bir ö dev i gün de me ge tir miþ ve Her kes bi li yor ki bu ö dev le ri ve li ler ya pý yor. Ço cuk la ra ni çin böy le zor ö dev ler ve ri li yor di ye rek hü kû me te sor muþ. Hü kû met ka na dý ta i ti raz et miþ vs. (Ay rýn tý lar i çin ba ký nýz: Va tan, 23 A ra lýk 2010) Tar týþ ma nýn ay rýn tý la rý ný bir ya na bý ra kýp, öz ü ne ba kar sak, bil has sa il köð re tim öð ren ci le ri ne ve ri len ö dev le rin u mu mi yet le zor ol du ðu na, bu ö dev le ri ço cuk lar dan zi ya de ve li le rin ya da üst sý nýf lar da o ku yan a ða bey le rin/ ab la la rýn yap tý ðý na biz de þa hi diz. Þu nu da he men i fa de e de lim ki; bu me se le þu par ti, bu hü kû met me se le si de ðil dir. Bil dik bi le li bu yan lýþ lar ya pý lý yor. Sü re ge len bu yan lýþ la rý tes bit e dip dü zelt mek var ken, ha ta la rý sa vun ma nýn bir an la mý var mý? Han gi ve li nin ev ö de vi ha tý ra sý yok? So rul sa, an ne/ve li le rin en az ba ba/ve li le rin as ker lik ha tý ra la rý ka dar ö dev ha tý ra la rý ol du ðu or ta ya çý kar. Per for mans ö de vi a dý al týn da ve ri len ö dev le rin ço ðu nu, ö dev ve ri len ço cuk la rýn yap ma sý müm kün de ðil. Ba zen ço cuk la rý mýz dan ye ni i cat lar bul ma la rý bi le is te ni yor! Ya ni, öy le bir el be ce re si ya pa cak lar ki, e þi ben ze ri ol ma sýn! Böy le þey ler teþ vik i çin is ten se bi le bu nun mec bur tu tul ma sý ný an la mak müm kün mü? Ýl ko kul 3. sý nýf ta o ku yan bir ço cu ðu dü þü nün. Öð ret me ni Sen den ö dev o la rak bir þi ir yaz ma ný is ti yo rum di yor. Ço cuk stre se gi ri yor. Da ha þi ir ne dir bil mi yor, i ki ta ne þi ir o ku ma mýþ... Böy le bir öð ren ci den þi ir yaz ma sý ný is te mek pe de go jik o la rak doð ru mu? Ha, ço cuk la rý þi ir yaz ma ya teþ vik e dil me si ni an la rýz. A ma bu bir me rak ve ka bi li yet me se le si dir. Her ke sin þi ir yaz ma sý ný is te mek in san fýt ra tý na da ay ký rý ol sa ge rek. Ne o la cak, not a la bil mek i çin bu de fa an ne ve ba ba lar þa ir o lu yor! Bu ko nu da bü tün ve li le rin dert li ol du ðu nu tah min e di yo rum. Tür ki ye yi i da re e den ler de ve li le rin ne dü þün dü ðü nü me rak e di yor sa, so rup öð re ne bi lir ler. Biz zat kar þý laþ tý ðým bir ö dev le ko nu yu to par la ma ya ça lý þa lým: Ge çen gün, il köð re tim ü çün cü sý nýf ta o ku yan öð ren ci mi ze, za ma nýn da No bel E de bi yat Ö dü lü (1962) de a lan John Ste in beck in Ýn ci ad lý ro ma ný nýn o kun ma sý ö dev i ve ril miþ ti. He men ki tap çý ya git tik ve Ýn ci yi al dýk. Ki ta býn ka pa ðýn da 100 Te mel E ser i ba re si de var dý. Ki ta bý e li ne a lan öð ren ci miz, Hiç de ðil se i çin de re sim ler ol say dý! de di. Ço cuk ak lý, a ma ço cuk hak lý! Söz ko nu su o lan bir ço cuk. El bet te on la ra o ku ma yý ve ki tap la rý sev dir mek i çin re sim ler le süs le nen, ca zip ki tap la rýn ol ma sý lâ zým. Ay rý ca fi yat la rýn da uy gun ol ma sý bek le nir... Ön ce ben o ku ya yým di ye rek ki ta bý o ku dum. Þu ka na a te var dým ki, bu ki tap, il köð re tim ü çün cü sý nýf öð ren ci le ri ne hi tap et mi yor. Ta mam, ya za rý No bel Ö dü lü al mýþ, a ma ço cuk la rýn o ku ya ca ðý ki tap la rýn da ha an la þý lýr ol ma sý bek le nir. Ta bi î, ki ta býn ter cü me bir ki tap ol ma sý da an la þýl ma sý ný zor laþ tý rý yor. Ki tap o ku ma ö de vi ve ril me si al ký þý hak e di yor, a ma se çi len ki tap la rýn ço cuk la rýn se vi ye si ne hi tap et me si de çok ö nem li. Tek rar la ya lým: Bu ko nu bir hü kû me tin, bir ba ka nýn prob le mi de ðil. He le he le öð ret men le rin prob le mi hiç de ðil. Sis te min prob le mi ma a le sef. El bir li ðiy le bu sis te mi dü zel te lim de rim... Öz ha se ki, Bay kal a da dâ vâ aç tý KAYSERÝ Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz ha se ki, Kay se ri de ki yol suz luk id di a la rý hak kýn da yo rum ya pan CHP An tal ya Mil let ve ki li De niz Bay kal hak kýn da 30 bin TL lik ma ne vi taz mi nat da va sý aç tý. Kay se ri Ad li ye si ne ge le rek As li ye Hu kuk Ha kim li ði ne da va di lek çe si ni ve ren Meh met Öz ha se ki nin a vu ka tý Meh met Sav ruk, ad li ye çý ký þýn da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun i le ri sür dü ðü Kay se ri de yol suz luk id di a la rý ko nu sun da, CHP An tal ya Mil let ve ki li De niz Bay kal ýn da, Ar ka daþ lar, Kay se ri o la yý ný i yi an la ta ma dý. Biz zat AK Par ti li Be le di ye Baþ ka ný nýn bil gi si da hi lin de ya pýl mýþ. Bu a çýk, bu nu kim sa vu na bi lir þek lin de be yan da bu lun du ðu nu ve bu a sýl sýz be ya ný yü zün den Bay kal hak kýn da mü vek ki li nin ki þi lik hak la rý na sal dý rý ne de niy le 30 bin TL lik ma ne vi taz mi nat aç týk la rý ný bil dir di. Öz ha se ki, da ha ön ce de CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu hak kýn da 100 bin TL lik taz mi nat da va sý aç mýþ tý. Kay se ri / a a Anayasa seçimi olsun ÝÜ HUKUK FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ DOÇ. DR. MURAT YANIK, GENEL SEÇÝMLER SONU- CU OLUÞACAK MECLÝS ÝN YENÝ ANAYASAYI YAPACAK KURUCU MECLÝS OLARAK KABUL EDÝLMESÝNÝ, SEÇÝMLERÝN DE BU EKSEN ETRAFINDA ÞEKÝLLENMESÝNÝ TEKLÝF ETTÝ. ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mu rat Ya nýk, 12 Ha zi ran 2011 de ki ge nel se çim ler so nu cu o lu þa cak Mec lis in ye ni A na ya sa yý ya pa cak Ku ru cu Mec lis o la rak ka bul e dil me si, bu nun ka mu o yu na du yu rul ma sý ve ge nel se çim le rin de bu ek sen et ra fýn da þe kil len me si tek li fin de bu lun du. Ha cet te pe Ü ni ver si te si nde dü zen le nen Cum hu ri ye ti mi zin 87. Yý lýn da A na ya sa ve Dýþ Po li ti ka Tar týþ ma la rý ko nu lu bi lim sel top lan tý nýn A na ya sa Tar týþ ma la rý baþ lýk lý bö lüm de ko nu þan Doç. Dr. Ya nýk, Tür ki ye de mev cut A na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si ko nu sun da top lu mun bü yük ke si mi nin hem fi kir ol du ðu nu an cak bu de ði þik li ðin na sýl ya pý la ca ðý ko nu su nun tar tý þýl dý ðý ný söy le di. Ya nýk, Bu gün i de al, ka lý cý, ku rum sal bir ye ni a na ya sa ya pa bil mek i çin top lu mun tüm ke sim le ri nin a na ya sa ya pým sü re cin de dýþ lan ma dý ðý ný his set me si, a na ya sa nýn AVRUPA Bir li ði nin (AB) ge niþ le me den so rum lu es ki ko mi se ri Gün ter Ver he u gen, Biz Tür ki ye ye, on la rýn bi ze duy du ðun dan da ha a cil ih ti yaç du yu yo ruz de di. A vus tur ya da ya yým la nan Wirts chafts blatt ad lý e ko no mi ga ze te si ne de meç ve ren Ver he u gen, Tür ki ye i le mü za ke re sü re ci nin de vam et ti ði ni i fa de e de rek, mü za ke re sü re ci nin de vam et me si ne rað men so nu cu ne o lur sa ol sun biz Tür ki ye yi is te mi yo ruz þek lin de dü þü nen hü kü met le rin de EÝT 11. Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi'ne Türkiye dahil üye 10 ülke ve misafir ülkeler sýfatýyla KKTC, Irak, Katar, Ürdün, Lübnan ve Suriye katýldý. FO TOÐ RAF: AA EÝT dönem baþkanlýðý Türkiye de CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (E ÝT) dö nem baþ kan lý ðý na se çil di. E ÝT 11. Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si Çý ra ðan Sa ra yý nda ger çek leþ ti. Cum hur baþ ka ný Gül ün ev sa hip li ðin de Çý ra ðan Sa ra yý nda dü zen le nen E ÝT 11. Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si ne Tür ki ye da hil ü ye 10 ül ke ve mi sa fir ül ke ler sý fa týy la KKTC, I rak, Ka tar, Ür dün, Lüb nan ve Su ri ye ka týl dý. Gül, Zir ve nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, E ÝT zir ve top lan tý sý ve si le siy le ko nuk Dev let Baþ kan la rý ný Ýs tan bul da a ðýr la mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Gül, ko nuþ ma sýn da þun la rý kay det ti: Bu coð raf ya nýn ta ma mýn da ba rýþ, gü ven lik, is tik rar ve re fa hýn sað lan ma sý na bü yük ö nem at fet mek te dir. Bu doð rul tu da böl ge sel di ya log ve iþ bir li ði me ka niz - tüm ke sim le ri ku cak la ma sý lâ zým de di. Ya nýk, 5-10 yýl son ra ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç duy ma ya cak þe kil de dü zen le me ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Be nim ö ne rim; A na ya sa nýn na sýl de ðiþ ti ri le ce ði ne i liþ kin A na ya sa nýn 175. mad de si nin de ðiþ ti ri le rek, 12 Ha zi ran 2011 de ki ge nel se çim ler so nu cu o lu þa cak Mec li sin ye ni A na ya sa yý ya pa cak Ku ru cu Mec lis o la rak ka bul e dil me si, bu nun ka mu o yu na du yu rul ma sý ve ge nel se çim le rin de bu ek sen et ra fýn da þe kil len me si di ye ko nuþ tu. Bu nu ya pa bil mek i çin yüz de 10 ba ra jý nýn ma kul se vi ye ye çe kil me si ni ö ne ren Ya nýk, o lu þa cak Ku ru cu Mec lis ta ra fýn dan ye ni den ya pý la cak a na ya sa nýn da re fe ran du ma su nul ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Re fe ran du ma su nu lan ye ni a na ya sa nýn yüz de gi bi bir ço ðun luk la ka bul e dil me si, bu o ra na u la þý la ma ma sý ha lin de a na ya sa nýn ka bul e dil me me si ö ne ri si ni de ge tir di. mev cut ol du ðu nu söy le di. AB i çin de ki ba zý hü kü met le rin bu o lum suz dü þün ce le ri ni o nay la ma dý ðý ný be lir ten Ver he u gen, Bu du rum da Türk ta ra fýn dan kar þý ham le o la rak an laþ ma la rý ye ri ne ge tir me si ni ve de mok ra tik leþ me ye de vam et me si ni ta lep et me nin güç ol du ðu nu kay det ti. A vus tur ya nýn Tür ki ye kar þý tý po li ti ka sý ný da e leþ ti ren Ver he u gen, Ö zel lik le A vus tur ya nýn po li ti ka sý nýn Tür ki ye-ab i li þik le ri ni da ha da zor laþ týr dý ðý ný be lirt ti. ma la rý o luþ tur ma ya, e ner ji i le ti þim ve u la þým gi bi kap sam lý böl ge sel e ko no mik iþ bir li ði pro je le ri ni ha ya ta ge çir me ye ça lý þý yo ruz. E CO ta yý he nüz im za la ma yan ü ye le ri mi zi söz ko nu su an laþ ma ya ta raf ol ma ya da vet e di yo ruz. Ku ru cu ü ye ler Tür ki ye, Ý ran ve Pa kis tan dý þýn da ki di ðer E ÝT ü ye si ül ke le ri de bu ban ka ya (E ÝT Ti ca ret Ve Kal kýn ma Ban ka sý) or tak ol ma ya da vet et mek is ti yo rum. Es ki den Ý pek Yo lu, Bað dat Yo lu o la rak a ný lan gü zer ga hý ül ke le ri mi zin ko lek tif re fa hý ný art tý ra cak bir e ner ji, ti ca ret, i le ti þim ve u laþ týr ma ko ri do ru ha li ne ge tir mek te mel ön ce li ði miz ol ma lý dýr. Ýs tan bul-tah ran-ýs la ma bad de mir yo lu hat tý nýn i yi leþ ti ril me si ve tüm E ÝT ül ke le ri ni Av ru pa ya bað la yan bir de mir yo lu a ðý ha li ne dö nüþ me si te mel ön ce li ði miz ol ma lý dýr. Bu yön de Tür ki ye o la rak her Ý Ü Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Mu rat Ya nýk Tür ki ye ye a cil ih ti yaç var AB NÝN GE NÝÞ LE ME DEN SO RUM LU ES KÝ KO MÝ SE RÝ GÜN TER VER HE U GEN: BÝZ TÜR KÝ YE YE, ON LA RIN BÝ ZE DUY DU ÐUN DAN DA HA A CÝL ÝH TÝ YAÇ DU YU YO RUZ DE DÝ. Ver he u gen, mü za ke re sü re cin de ki so run lar ne de niy le Tür ki ye de, AB den ne bek len me si ge rek ti ðin den e min ol ma yan la rýn sa yý sý ný da art týr dý ðý ný bil dir di. Ye ni ü ye o lan ül ke le rin bir li ðe o lum lu bir ha va ge tir di ði ni sa vu nan Ver he u gen, E ko no mik kriz yü zün den ge niþ le me yi (gün de min) alt sý ra la rý na at ma nýn yan lýþ o la ca ðý ný be lir te rek, ye ni ü ye le rin bir li ðin can lý lýk ka zan ma sý na yar dým cý o la bi le ce ði ni kay det ti. Vi ya na / a a CUM HUR BAÞ KA NI AB DUL LAH GÜL, E ÝT DÖ NEM BAÞ KAN LI ÐI NA SE ÇÝL - DÝ. GÜL, AS YA DA ÝÞ BÝR LÝ ÐÝ NÝ GE LÝÞ TÝ RE LÝM ÇAÐ RI SIN DA BU LUN DU. tür lü iþ bir li ði ve ya tý rý ma ha zýr ol du ðu mu zu i fa de et mek is ti yo rum. Yok sul lu ðun ve aç lý ðýn or ta dan kal dý rýl ma sý, her kes i çin il köð re tim im kâ ný nýn sað lan ma sý, an ne ve ço cuk ö lüm le ri nin a zal týl ma sý gi bi he def le ri miz de tüm e it ü ye si ül ke ler de ye te rin ce i ler le me sað la na ma dý ðý gö rül mek te dir. Bir leþ miþ Mil let ler bin yýl kal kýn ma he def le ri nin pek ço ðu nu ta mam la mýþ o lan Tür ki ye, E ÝT ü ye si ül ke le re bu ko nu da her tür lü des te ði sað la ma ya ha zýr dýr. E ner ji a la nýn da ki söz ko nu su i ki li iþ bir li ði nin çok ta raf lý bo yu tu nun E ÝT ça tý sý al týn da ge liþ ti ril me si yö nün de ü ye ül ke ler ve E ÝT Sek re ter ya sý o la rak gay ret le ri mi zi ar týr ma mýz ge rek mek te dir. E ÝT böl ge sin de gý da gü ven li ði nin sað lan ma sý he de fi mi zin ger çek leþ ti ril me sin de güç lük çek ti ði miz an la þýl mak ta dýr. Ýs tan bul / a a HER KES SÖZ SA HÝ BÝ OL MA LI OTURUM baþ kan lý ðý ný ya pan Yar gý tay O nur sal Baþ ka ný ve Bil kent Ü ni - ver si te si Hu kuk Fa kül te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Sa mi Sel çuk i se Mu - rat Ya nýk ýn tek li fi ne ka týl ma ya rak, þun la rý söy le di: Bu a na ya sa yý kim yap ma lý? Ben bir hu kuk çu o la rak, a dý ku ru cu mec lis o lur, þu o lur, bu o - lur. Bü tün top lum ke sim le ri nin tem sil e dil di ði, bir or ga nýn, bir ku rul ta - yýn a na ya sa yap ma sý ge rek ti ði ne i na ný yo rum. Yüz de 1 i ge çen bü tün par ti ler o ra da söz hak kýn da sa hip ol ma lý. Sen di ka lar, si vil top lum ör - güt le ri, dev le tin ör güt le ri yar gý, hep si söz sa hi bi ol ma lý. Ta rih te ker rür et me sin. Se çim ba ra jý ný yüz de 5 e in di re bi li riz, yüz de 5 in al týn da oy a - lan par ti le re oy ve ren in san la rýn söz hak ký yok mu o a na ya sa da? Bu nun for mü lü nü bul mak zo run da yýz. Bu a na ya sa yý mut la ka kal dýr mak, mut - la ka ye ni bir a na ya sa yap mak ve bu ye ni a na ya sa yý ya pa cak or ga nýn ne ol du ðu nu da mut la ka be lirt mek zo run da yýz. Bu A na ya sa sü rek li so kak - ta ki in sa na ya lan söy lü yor. Bu A na ya sa da erk ler ay rý lý ðý yok tur, kim se ken di si ni kan dýr ma sýn. Oy la rý ný zý na sýl kul la ný yor su nuz? Ö nü nü ne ge len me nü, bü tün ye me ði yi ye cek si niz di yor. Bir ta ne si ni bi le çi ze mez sin. 15 ta ne a day var, ol du ðu gi bi oy ve re cek si niz. Pe ki a day la rý kim se çi yor, ge nel baþ kan se çi yor. Siz ge nel baþ ka nýn ve ki li ni se çi yor su nuz. Pe ki bu ge nel baþ ka nýn ve ki li o lan in san öz gür mü dür? Ba na Ne den TBMM yar gý or ga ný na ü ye seç me sin di ye sor du lar. O in san lar mil le tin ve ki li ol - du ðu za man seç sin, a ma ge nel baþ ka nýn ve ki li ol du ðu za man de ðil. Çün kü yar gý or ga ný na ki mi se çe cek, ge nel baþ ka ný nýn i þa ret et ti ði ki þi yi se çe cek. Böy le bir yar gý ca siz gü ve nir mi si niz? Ben gü ven mem. Da vu toð lu: Sað du yu ha kim ol du ndiþýþlerý Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Tür ki ye nin ABD ve Er me nis tan la i liþ ki le ri ne dar be vu ra bi le cek söz de Er me ni soy ký rým ta sa rý sý nýn Tem sil ci ler Mec li si gün de mi ne gel me me sin den mem nu ni yet duy duk la rý ný be lir te rek, Dün sað du yu bir kez da ha ha kim ol du de di. Da vu toð lu, E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (E ÝT) 11. Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si sý ra sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye i le ABD a ra sýn da çok yo ðun ve po zi tif gün de mi o lan i liþ ki ler bu lun du ðu nu ve bu ko nu la ra yo ðun laþ týk la rý ný, böl ge de kü re sel a lan da bir lik te ger çek leþ ti re cek le ri mo del or tak lý ðýn yol a ça ca ðý po zi tif ge liþ me le ri ko nuþ tuk la rý ný i fa de e den Da vu toð lu, Bu tür ne ga tif gi ri þim le ri en gel le mek ye ri ne yi ne ay ný þe kil de ü mit e de riz ki, Tür ki ye-er me ni i liþ ki le ri ba rýþ çýl bir çer çe ve de ger çek le þir. Tür ki ye-a zer bay can-er me nis tan i liþ ki le ri ne ba rýþ çýl yol lar la çö züm bu lu nur ve ba rýþ e ge men o lur. Bu dö ne min i þa ret le ri bun lar dýr. Tek rar bu ak lý se li min e ge men ol ma sý do la yý sýy la mem nu ni ye ti mi i fa de e di yo rum ve ö nü müz de ki gün ler de, ay lar da, yýl lar da da da i ma ak lý se lim i le dav ra nýl ma sý ko nu sun da ki ü mi di mi bir kez da ha te yi den vur gu la mak is ti yo rum di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / a a Çe lik ten su i kast ni te le me si nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik, Son ö zerk lik tar týþ ma la rý ný, res mi di lin i ki dil li ol ma sý tar týþ ma la rý ný, ben Tür ki ye de ki ger çek de mok ra tik leþ me sü re ci ne, ger çek a çýk top lum a ra yýþ la rý na su i kast te þeb bü sü o la rak gö rü yo rum de di. Ö mer Çe lik, Mer kez Yü rüt me Ku ru lu (MYK) top lan tý sý i çin par ti ge nel mer ke zi ne ge li þin de ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Çe lik i ki dil tar týþ ma la rý i le il gi li bir so ru ya þu ver di: Tür ki ye nin ta rih sel ko þul la rý, sos yo lo jik ger çek le ri a çý sýn dan þu nu söy le ye yim; Tür ki ye de ger çek ten de mok ra si is te yen ler, Tür ki ye de top lum sal grup lar a ra sýn da ger çek ten ba rý þa ve a çýk top lum dü ze ni ne da ya lý bir di ya log is te yen ler, bu ö zerk lik tar týþ ma sýy la, bu res mi di lin i ki dil ol ma sýy la tar týþ ma la rýy la ger çek de mok ra tik leþ me ye ve Tür ki ye de a çýk top lum dü ze ni ne kar þý son de re ce za rar lý bir po zis yon al mýþ o lu yor lar. Bu nu sa kat la yan, bu nu ne re dey se sa bo te et mek tu tu ma dö nüþ tür müþ o lu yor lar si ya si ta výr la rýy la. Son ö zerk lik tar týþ ma la rý ný, res mi di lin i ki dil li ol ma sý tar týþ ma la rý ný, ben Tür ki ye de ki ger çek de mok ra tik leþ me sü re ci ne, ger çek a çýk top lum a ra yýþ la rý na su i kast te þeb bü sü o la rak gö rü yo rum. An ka ra / a a MAZLUMDER, DPÜ'deki olaylarý raporlaþtýrýyor nýnsan Hak la rý Der ne ði (ÝHD) i le Ýn san Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ðin ce (MAZ LUM DER) gö rev len di ri len he yet, Kü tah ya da 1,5 ay ön ce Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) öð ren ci si Ha san Þim þek in i ki grup a ra sýn da ki kav ga da bý çak la öl dü rül me si nin ar dýn dan ya þa nan ge liþ me le re i liþ kin ra por ha zýr la mak a ma cýy la þe hir de te mas lar da bu lun du. MAZ LUM DER Bur sa Þu be Baþ ka ný A vu kat Þa kir Ça lýþ kan, te mas la rý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Ça lýþ kan, ÝHD Ge nel Mer ke zi ve çe þit li þu be le ri ne, DPÜ öð ren ci si Ha san Þim þek in i ki grup a ra sýn da ki kav ga da bý çak la öl dü rül me si nin ar dýn dan, þe hir de ü ni ver si te öð ren ci le ri a ra sýn da te dir gin li ðin sür dü ðü id di a sýy la baþ vu ru lar ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Ça lýþ kan, þun la rý söy le di: Va li lik, Em ni yet Mü dür lü ðü, DPÜ Rek tör lü ðü, Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Yük se köð re nim Öð ren ci Yur du yet ki li le ri, der ne ðe baþ vu ru ya pan öð ren ci ler le gö rüþ tük. Ay rý ca o lay da ya þa mý ný yi ti ren öð ren ci nin a i le si ne ta zi ye de bu lun duk. Öð ren ci ler, bu ra da Kürt kö ken li öð ren ci le re yö ne lik bir ta kým bas ký lar ol du ðu nu, cid di an lam da en di þe ta þý dýk la rý ný i fa de et ti. Hat ta bir ký sým öð ren ci ler ev bul mak ta zor lan dýk la rý ný, bul duk la rý ev le rin sa hip le ri nin da ha son ra vaz ge çi ril di ði ni, yurt ta çe þit li so run lar ya þa dýk la rý ný söy le di. A ma cý mýz, bu o lay la rýn da ha faz la ger gin li ðe yol aç ma ma sý, ye ni bir mü es sif va k'a ya ne den ol ma ma sý dýr. Ça lýþ kan, 27 A ra lýk ta ri hi ne ka dar ta mam la ma yý plan la dýk la rý ra po ru, i ki der ne ðin in ter net si te le ri a ra cý lý ðýy la ka mu o yu i le pay la þa cak la rý ný an lat tý. Kü tah ya / a a

5 HABER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Muharrem 1432 Ru mî: 11 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý BAÞKENT YAZILARI Soykýrým þantajý ve chutzpa çý yor. Ýn cir lik Üs sü nden kal kan ve ton lar ca a ðýr lý ðýn da bom ba la rý ta þý yan A me ri kan sa vaþ u çak la rý I rak þehir ve köy le ri ü ze ri ne sor ti ler ya pý yor; I rak lý si vil le ri, ço cuk la rý, yaþ lý la rý, ka dýn la rý kat le di yor Ankara nýn yeni kriz olur TÜR KÝ YE NÝN TAM uyarýsýna, Telaviv den CEVHER ÝLHAN DES TE ÐÝ NE RAÐ MEN küstahlýk ve cüret Tür ki ye nin baþ ta sa vaþ se be bi say dý ðý bü tün kýr mý zý çiz gi le ri tek tek çið ne ni yor. A me - anlamýna gelen chutzpa Ka mu o yu nun ö zerk lik tar týþ ma la rý na ri kan iþ ga li ve kon tro lün de ki Kan dil Da ðýn da cevabý geldi. Ýþte AKP yu mul du ðu sý ra da A me ri kan Tem sil ci ler ve Ku zey I rak ta ki di ðer te rör ör gü tü kamp la - Mec li si nde son an da gün de me so kuþ tu iktidarýnda ABD ve Ýsrail le rýn da te rö rist le ri ko ru yor. A me ri kan Kon gre rul mak tan vaz ge çi len Er me ni soy ký rý mý ta sa rý - si ne su nu lan ra por la ve A me ri kan sav cý la rý nýn elâstiki iliþkiler in akýbeti... sý, Tür ki ye - ABD ek se nin de An ka ra nýn Er me ni a çý lý mý ve kom þu lar la sý fýr so run id di a sýy la or ta ya a tý lan stra te jik de rin lik li dýþ po li ti ka yý bir de fa da ha gün de me ge tir di. Gün ler dir söz ko nu su ta sa rý Tür ki ye nin ba þýn da de mok le sin ký lý cý gi bi sal lan dý rýl dý. Da ha ön ce Dýþ Ý liþ ki ler Ko mi te si nde bir oy fark la ge çen soy ký rým ta sa rý sý nýn son an da Tür ki ye ye kar þý bir teh dit ve þan taj un su ru o la rak or ta ya a týl ma sý, An ka ra-was hing ton i liþ ki le ri nin iç yü zü nü de þif re et mek te. Bel li ki ABD, tan ta na lý bü tün stra te jik müt te fik lik ve mo del or tak lýk söy lem le ri ne rað men, týp ký PKK te rör ör gü tü nü ol du ðu gi bi Er me ni soy ký rý mý id di a sý ný da Tür ki ye ye kar þý her fýr sat ta po li tik bir kart ve koz o la rak is ti mal et mek te Þu ha le ba kýn; AKP ik ti da rýn da An ka ra ABD nin böl ge de ki e ge men lik ve çý kar la rý he sa bý na ok ya nus lar ö te sin den ge lip Müs lü man kom þu I rak ý ve Af ga nis tan ý iþ gal e den A me ri kan iþ ga li sa va þý na her tür lü des te ði ve ri yor. A me ri kan or du su nun, per so nel, si lâh, mü him mat, sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da ðý tý mý i çin ha va a lan la rý ný ve li man la rý ný a i fâ de siy le, her tür lü o jis tik des tek sað lý yor, baþ ta u yuþ tu ru cu ve si lâh ka çakçý lý ðý ol mak ü ze re fi nans kay nak la rý ný te min e di yor. Biz zat Bush un að zýn dan gü ya düþ man i lân et ti ði hal de, te rö rist le rin tas fi ye si ne ya naþ mý yor. Tür ki ye nin en üst dü zey de de fa lar ca ver di ði yüz ler ce ki þi lik te rö rist e le ba þý lis te si nden bir te ki ni da hi tes lim et mi yor. Meh met çi ðin ba þý na çu val ge çir me si nin he sa bý da ha so rul ma dan, böl ge de göz gö re gö re Tür ki ye nin ta lep le ri nin ak si ne Ker kük ü peþ mer ge le re ve ri yor. Ýþ gal den bu ya na i ki mil yon dan faz la in sa nýn öl dü rül dü ðü ül ke yi, Tür ki ye nin te mel te zi o lan ve has sa si yet le is te di ði I rak ýn top rak bü tün lü ðü nü bo zup, et nik ve mez he bî a yý rým ve if ti rak ü ze rin de tak sim e de rek kar ga þa, ka os ve iç sa va þa sü rük lü yor. Yi ne ABD nin en ya kýn müt te fik le ri da hi a yak sü rü yüp as ker le ri ni çek ti ði hal de Tür ki ye NA TO þem si ye sin de Af ga nis tan a mu ha rip as ke rî bir lik gön de ri yor. Týp ký I rak ta ol du ðu gi bi Müs lü man Af gan hal ký na kar þý ABD nin ve ül ke de ki iþ bir lik çi le ri ne ar ka çý ký yor. A me ri kan he ge mon ya sý, e ner ji kay nak la rý ve hat la rý sa va þýn da res men ta raf o lu yor. Ke za ABD nin di ðer bir Fü ze Kal ka ný sis te mi nin Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan ma sý ný o nay la yýp dört a sýr dýr en u fak bir ih ti lâ fýn ol ma dý ðý di ðer bir Müs lü man kom þu su Ý ran a kar þý Ýs ra il e ve A me ri kan men fa at le ri ne kal kan o lu yor. Da ha dü ne ka dar De mir per de bas ký sý al týn da o lan Do ðu Av ru pa ül ke le ri nin red det ti ði fü ze ra dar la rý ný ka bul et mek le bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de ABD ve Ýs ra il in cep he sin de yer a lý yor. O ba ma nýn Tür ki ye zi ya re tiy le ö ner di ði Er me nis tan la sý nýr ka pý la rý nýn a çýl ma sý a ma cýy la im za la nan pro to kol ler e rað men, E ri van ýn soy ký rým ya la ný ný yay ma sý na ve pro to kol ler in þar tý say ma sý na se yir ci ka lý yor... E LAS TÝ KÝ Ý LÝÞ KÝ LER ÝN A KI BE TÝ Ö zet le, da ha ön ce yir mi ül ke de ve bir çok A me ri kan e yâ le tin de ka bul e di len bu soy ký rým is na dý na se yir ci kal ma sý yet mez miþ gi bi her fýr sat ta A me ri kan Tem si ci ler Mec li si nde bir teh dit ve þan taj a ra cý o la rak kul la ný yor Ý þin ga ri bi, Er do ðan ýn te le fon gö rüþ me sin de Türk A me ri kan i liþ ki le ri nin ve iþ bir li ði nin çok güç lü ol du ðu nun kar þý lýk lý te yid e dil di ði O ba ma nýn, Ý liþ ki le ri miz e lâs ti ki dir de di ði sü reç te, A me ri kan Kon gre si nde üs te lik da ha 24 Ni san a ay lar var ken soy ký rým ta sa rý sý gün de me ge ti rip Er me ni me se le si ni Tür ki ye ü ze rin de sal lan dýr ma sý.. Bü tün bun la ra kar þý O ba ma ya mek tup ya zan Er do ðan ýn, güç lü Tür ki ye-abd i liþ ki le ri ne ve du ru mun cid di ye ti ne dik kat çe kip kay gý la rý ný i let me si, ta sa rý mo del or tak lý ðý ze de ler de me si ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun sü reç ten en di þe et ti ði ni a çýk la yýp Ýn þal lah ABD i le Tür ki ye a ra sýn da ye ni bir en gel-prob lem çýk maz de me si Er do ðan ýn, A me ri kan Fe de ral Tem yiz Mah ke me si nin, 1915 o lay la rýn da ö len Er me ni le rin mi ras çý la rý na ö de me ya pýl ma sý i çin si gor ta þir ket le ri ne da va a çý la bi le ce ði ne da ir ka ra rý dolayýsýyla si te mi ni i let me si, se kiz yýl dýr ö vü len ve ge liþ ti ri len Türk-A me ri kan i liþ ki le ri nin ne den li ký rýl gan lýk i çin de ol du ðu nu su yü zü ne çý kar mak ta. Bu a ra da en son do kuz va tan da þýn kat le dil di ði Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý son ra sý ö zel lik le Ýs ra il de ki bü yük yan gý na Er do ðan ýn im za sýy la i ki yan gýn sön dür me u ça ðý nýn gön de ril me siy le i liþ ki ler de yu mu þa ma ol du ðu be lir ti len Ýs ra il-tür ki ye i liþ ki le ri de, ib ret-i â lem. Tür ki ye nin hiç bir an laþ ma ve iþ bi ril ði ni ip tal et me di ði Ýs ra il, Tür ki ye nin te mel ta le bi o lan ö zür di le me di ði gi bi, Kýb rýs Rum Ke si mi yle Do ðu Ak de niz de e ner ji kay nak la rý nýn pay la þý mý an laþ ma sý ný im za la dý. Ve An ka ra nýn ye ni kriz o lur u ya rý sý na, Te la viv den küs tah lýk ve cü ret an la mý na ge len chutz pa ce va bý gel di. Ýþ te AKP ik ti da rýn da ABD ve Ýs ra il le e lâs ti ki i liþ ki ler in a ký be ti... HABERLER Gazeteciler, Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Üskül ü ziyaret etti. Ga ze te ci ler, yýp ran ma hak la rý ný Ýnsan Haklarý Komisyonuna taþýdý n TÜR KÝ YE Fo to Mu ha bir le ri, Tür ki ye Ha ber Ka me ra man la rý ve Pro fes yo nel Ha ber Ka me ra man la rý Der nek le ri ve TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nun dan, Ga ze te ci le rin yýp ran ma hak la rý nýn ge ri ve ril me si ve A ðýr ça lýþ ma þart la rý ko nu sun da gi ri þim de bu lu nul ma sý ný ta lep et ti. Tür ki ye Fo to Mu ha bir le ri Der ne ði Baþ ka ný Rý za Ö zel, Baþ kan Yar dým cý sý Ü mit Ko zan, Tür ki ye Ha ber Ka me ra man la rý Der ne ði Ge nel Sek re te ri Ce lal Çe vir gen i le Pro fes yo nel Ha ber Ka me ra man la rý Der ne ði Baþ ka ný Du rak Do ðan, ko nu ya i liþ kin di lek çe le ri ni sun mak ü ze re, Ko mis yon Baþ ka ný Za fer Üs kül ü zi ya ret et ti. 1 E kim 2008 de, ga ze te ci le rin yýp ran ma hak la rý nýn çý ka rý lan bir ya say la kal dý rýl dý ðý ný söy le yen Rý za Ö zel, ge li þen tek no lo jiy le ta þý dýk la rý yük le ri nin a zal ma sý ge re kir ken, tam ter si ne art tý ðý ný be lir tti. Özel, pro tes to ey lem le rin de ö lüm ve ya ra lan ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal dýk la rý ný kay de de rek, fo to mu ha bir le ri ve ka me ra man la rýn çok zor þart lar al týn da ça lýþ tý ðý ný ve ya ra lan dýk la rý ný gös te ren fo toð raf la rý, de tay la rýy la an la ta rak Üs kül e sun du. Ko mis yon Baþ ka ný Üs kül i se fo to mu ha bir le ri ve ka me ra man la rýn han gi þart lar al týn da ça lýþ týk la rý ný her gün göz lem le dik le ri ni söy le di. Üs kül, ga ze te ci le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu ba zý mes lek grup la rý nýn yýp ran ma pa yý nýn kal dý rýl ma sý nýn sý kýn tý ya se bep ol du ð u nu i fa de e de rek, Ka nun ya pý cý o la rak Mec lis e dü þen gö rev var dýr her hal de. Da ha ön ce ve ri len bu hak kýn ge ri ve ril me si ni is ti yor su nuz. Bu ko nu da ü ze ri mi ze dü þen gi ri þim ler de bu lu nu ruz. Si zin di lek çe le ri ni zi de ðer len di re ce ðiz, ge re ken yer ler le gö rü þe ce ðiz, ya zý lar ya za ca ðýz. U ma rým bi zim de kat ký mýz la o lum la ge liþ me le re u la þý rýz de di. Ankara / Recep Gören Baþ ka n Budak a 7.5 yýl ha pis n ÞIR NAK IN Ciz re il çe si Be le di ye Baþ ka ný Ay dýn Bu dak, te rör ör gü tü a dý na suç iþ le mek ve ör gü tün pro pa gan da sý ný yap mak suç la rýn dan 7 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Di yar ba kýr 5. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len ka rar du ruþ ma sýn da, KCK da va sýn da tu tuk lu bu lu nan sa nýk Bu dak i le a vu kat la rý Ta hir El çi ve Mus ta fa E ras lan ha zýr bu lun du. Sa nýk Bu dak, yap tý ðý sa vun ma sýn da, ü ze ri ne a tý lý suç la ma la rý ka bul et me ye rek, be ra a tý ný ta lep et ti. Mah ke me he ye ti ver di ði ký sa bir a ra nýn ar dýn dan sa nýk Bu dak ý TCK nýn Ör güt ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ le mek ve Te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak suç la rýn dan top lam 7 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp týr dý. Mah ke me, ay rý ca sa nýk Bu dak ýn seç me ve se çil me eh li ye tin den ve di ðer si ya si hak la rý kul lan mak tan yok sun bý ra kýl ma sý ný da ka rar laþ týr dý. Diyarbakýr / aa Av cý nýn tah li ye si ta le bi ne ret n DEV RÝM CÝ Ka rar gah Ör gü tü so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk la nan Em ni yet Mü dü rü Ha ne fi Av cý nýn tu tuk lu lu ðu na ya pý lan i ti raz, Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan red de dil di. A lý nan bil gi ye gö re, ge çen haf ta Av cý nýn a vu ka tý Fi del O kan ta ra fýn dan Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me si ne su nu lan tu tuk lu lu ðun kal dý rýl ma sý yö nün de ki di lek çe, mah ke me he ye ti ta ra fýn dan de ðer len di ril di. Mah ke me he ye ti, Av cý nýn tu tuk lu lu ðu nun kal dý rý la rak tah li ye e dil me si yö nün de ki ta le bi red det ti. Av cý nýn a vu ka tý Fi del O kan, Ýs tan bul Nö bet çi 9. A ðýr Ce za Mah ke me si ne mü vek ki li nin tu tuk lu lu ðu nun kal dý rýl ma sý yö nün de di lek çe sun muþ, an cak nö bet çi mah ke me ce bu ta lep red de dil miþ ti. Ýstanbul / aa Sa ný k du ruþ ma da vurul du n KA DIKÖY Ad li ye si nde gö rü len bir ci na yet da va sý nýn tu tuk lu sa ný ðý, du ruþ ma sa lo nu na si lah so kan ki þi ta ra fýn dan ba þýn dan si lâh la vu rul du. A lý nan bil gi ye gö re, Ka dý köy 2. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki ci na yet da va sý i çin tu tuk lu bu lun du ðu Mal te pe Ce za e vi nden ge ti ri len Meh met E min Soy lu, du ruþ ma sa lo nu na a lýn dýk tan bir sü re son ra öl dü rü len ki þi nin ya ký ný ta ra fýn dan si lah la vu rul du. Si la hý, bir dü ze nek þek lin de ad li ye ye sok tu ðu bil di ri len þüp he li, gö zal tý na a lýn dý. Ba þýn dan a ðýr ya ra la nan Soy lu, Hay dar pa þa Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ýstanbul / aa Prof. Dr. Michel Thomas, Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Kültürlerarasý Diyalog'' konferansýnda konuþtu. FOTOÐRAF: CÝHAN Gerçek düþman, cehalet, fakirlik ve ayrýmcýlýktýr BEDÝÜZZAMAN IN SÖZLERÝNÝ HATIRLATAN PROF. DR. MÝCHEL BÝZE DÜÞEN TEK ÞEY BU DÜÞMANLARLA SAVAÞMAKTIR DÝYE KONUÞTU. KA TO LÝK din a da mý Prof. Dr. Mic hel Tho mas, Sa id Nur sî nin 1911 yý lýn da Ýn san la rýn ger çek düþ man la rý ce ha let, fa kir lik ve de ay rým cý lýk týr de di ði ni ha týr la ta rak, Bi ze dü þen tek þey bu düþ man lar la sa vaþ mak týr di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Tho mas, Dic le Ü ni ver si te si Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Kül tür le ra ra sý Di ya log kon fe ran sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, di ya lo ðun, dip lo ma tik tem sil ci le ri nin baþ ka ül ke le ri zi ya ret e de rek gö rüþ me ler yap ma sý, din le ri ni de ðiþ tir me le ri i çin in san la rýn bas ký al tý na a lýn ma sý ve ya es ki def ter le rin a çý lýp ya ra la rýn de þil me si ol ma dý ðý ný be lirt ti. Tho mas, din ler a ra sý di ya lo ðu, din le rin or tak kül tür le ri ni bir a ra ya ge ti re rek, kay naþ týr mak ve et ki le þi mi sað la mak o la rak ta ným la dý. Dü þün ce tar zý ve a ka de mik ça lýþ ma lar yö nün den Sa id Nur sî nin öð re ti le rin den il ham al dý ðý ný di le ge ti ren Tho mas, hem Ýs lâ mi yet in hem de Hris ti yan kül tü rü nün, in san la ra bir bir le riy le ça týþ ma, kav ga et me, ek sik yön le ri ni di le ge tir me ye ri ne kar deþ lik, sev gi, bir a ra da ol ma ve kar þý lýk lý yar dým laþ ma yý tel kin et ti ði ni be lirt ti. Diyarbakýr / aa HIRÝS TÝ YAN LAR LA MÜS LÜ MAN LAR A RA SIN DA KÝ DÝ YA LO ÐA ÝH TÝ YAÇ VAR HEM Ýs lâ mi yet te hem de Hris ti yan lýk ta Al lah ýn in san la ra i ba det et me si ni em - ret ti ði ni ve na sýl i ba det e de cek le ri ni söy le yen bir de reh ber gön der di ði ni i fa de e - den Tho mas, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Sa id Nur sî 1911 yý lýn da þöy le bir i fa de de bu lun muþ tu Ýn san la rýn ger çek düþ man la rý ce ha let, fa kir lik ve de ay rým cý lýk týr. Bi - ze dü þen tek þey bu düþ man lar la sa vaþ mak týr. Hris ti yan lar la Müs lü man lar a ra - sýn da ki di ya lo ða ih ti yaç ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu i ki din a ra sýn da ya þam tarz - la rý a çý sýn dan da bü yük ben zer lik ler var. Bu na, her i ki di nin men sup la rý nýn da Al lah i nan cý dý þýn da ka la rak bir ha yat sür dü re me me le ri ör nek gös te ri le bi lir. Her i ki di nin men sup la rý da hem sos yal hem si ya sal hem e ko no mik an lam da Al lah ýn gös ter - di ði yol da i ler le mek du ru mun da lar. Her ku lun, her din men su bu nun dün ya ya gel - di ði di ni ko lay lýk la a na liz e dip e leþ tir me hak ký na sa hip ol ma sý ge re kir. Mo dern dün ya da böy le bir ça lýþ ma yý yü rüt müþ ki þi ler den bi ri de Sa id Nur sî dir. O, mo dern dün ya da ve ya Av ru pa da kök leþ miþ de ðer le rin i ki yön lü ol du ðu nu dü þün mek tey - di. O nun res met ti ði kül tür ha ri ta sý na gö re, Hris ti yan lar ve Müs lü man lar bir a ra ya ge lip, ay dýn lan ma ça ðýn dan be ri dün ya ya kök sal mýþ o lan kö tü de ðer le re kar þý bir - lik te mü ca de le et me du ru mun da dýr lar. Hris ti yan lar la Müs lü man lar a ra sýn da sa - vaþ ol du ðu dö nem ler de da hi Sa id Nur sî nin hiç bir Hris ti yan gru bu za rar lý di ye it - ham et me di ði ni vur gu la yan Tho mas, Ý ti raf et me li yim ki ül kem A me ri ka nýn ba zý yer le rin de, Müs lü man la rý te rö rist ve gü ven lik le ri ne teh dit o luþ tu ra cak in san lar o - la rak gö ren ler var. Sa id Nur sî nin bir bi ri mi zin düþ ma ný ol ma dý ðý mý zý, hiç bir kül tü - rün bir di ðe ri nin düþ ma ný ol ma dý ðý ný vur gu la mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Görmez: Di nî bað lar di ðer i liþ ki le ri de ka lý cý ký lý yor n KO SO VA Ýs lam Bir li ði Baþ ka ný Na im Ter ne va ve be ra be rin de ki he yet, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez i zi ya ret et ti. Gör mez, Baþ kan lýk ma ka mýn da ger çek le þen zi ya ret te yap tý ðý ko nuþ ma da, yak la þýk 8 yýl dýþ i liþ ki ler den so rum lu Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý lý ðý gö re vi ni yü rüt tü ðü nü, bu sý ra da Ko so va i le gü zel i liþ ki ler kur duk la rý ný söy le di. Ý ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin baþ ka ül ke le re ör nek teþ kil e de cek ni te lik te ol du ðu nu be lir ten Gör mez, Ko so va Ýs lam Bir li ði i le Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn bil gi ve tec rü be a lýþ ve ri þin de bu lun duk la rý ný di le ge tir di. Es ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný A li Bar da koð lu i le 6 ay da bir yap týk la rý Bal kan Ül ke le ri Di ya net Ýþ le ri Baþ kan la rý Top lan tý sý ný, bu yýl Priþ ti na da dü zen le dik le ri ni ha týr la tan Gör mez, top lan tý da sa de ce böl ge ye de ðil tüm Av ru pa ya, tüm in san lý ða ba rýþ me saj la rý ya yýl dý ðý ný di le ge tir di. Gör mez, Ül ke le rin si ya si, sos yal, e ko no mik a lan da kur duk la rý i liþ ki ler el bet te çok ö nem li. An cak di ni, ma ne vi ve kül tü rel i liþ ki le rin di ðer i liþ ki le ri ka lý cý kýl dý ðý ný söy le ye bi li riz. Bi zim kur du ðu muz i yi i liþ ki ler, i ki ay rý dev let a ma ay ný mil let his si ni hem bi zim mil le ti miz de hem de Ko so va lý kar deþ le ri miz de o luþ tur muþ tur di ye ko nuþ tu. Ko so va Ýs lam Bir li ði Baþ ka ný Na im Ter ne va da Türk hal kýy la Türk Hü kü me ti ne yar dým ve des tek le rin den ö tü rü te þek kür e de rek, Sa de ce di ni a çý dan de ðil, sos yal ve e ko no mik o la rak da Al lah tan son ra en bü yük des te ði miz Tür ki ye dir de di. Ankara / aa Dok tor lar Ö zal ýn ö lü mü nü an lat tý n SE KÝZÝN CÝ Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü müy le il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ha cet te pe Ü ni ver si te sin de Ö zal a mü da ha le e den dok tor lar dan 3 ü ta nýk sý fa týy la i fa de ver di. Ha cet te pe Ü ni ver si te sin de gö rev li dok tor lar Hil mi Öz kut lu, Ku bi lay Var lý ve Ce lal Çe lik ta þar, sa bah sa at le rin de An ka ra A da let Sa ra yý na gel di. So ruþ tur ma yý yü rü ten Hü se yin Gö rü þen ta ra fýn dan i fa de le ri nin a lýn ma sý yak la þýk 2 sa at sü ren dok tor lar, ay rý ay rý ad li ye den ay rýl dý. Dok tor Öz kut lu, ba sýn men sup la rý nýn Sav cý si ze ne ler sor du? þek lin de ki so ru su na O nu sav cý ya so run. Be nim le il gi li de ðil de di. Öz kut lu, Siz den bir kaç þey a la bi lir mi yiz? so ru su na da A la cak bir þey yok. Ben dok to rum kar de þim di ye ce vap ver di. Ra por la rýn kay bol du ðu id di a la rý na i liþ kin so ru yu i se Öz kut lu, O nu bi le mi yo rum. Sav cý be ye so run þek lin de ce vap la dý. Dok tor Ku bi lay Var lý i se Ö zal ýn ö lü mü ne ve he kim o la rak o gün gör dük le ri týb bi du ru ma i liþ kin so ru lar so rul du ðu nu be lir te rek, bu ko nu la ra i liþ kin bil gi ler ver di ði ni söy le di. Dýþ gö rü nü þü i ti ba riy le de ze hir len me bul gu su var mýy dý? so ru su nu i se Var lý, Bi le mi yo rum. O te laþ i çin de öy le bir dü þün ce miz ol ma dý a ma bü tün o lay kalp kri zi gi bi gö rü nü yor du þek lin de ce vap la dý. Týb bi a çý dan kalp kri zi i le ze hir len me fark e der mi? Ý ki si nin bul gu la rý ay ný mý dýr yok sa? so ru su ü ze ri ne Var lý, Fark lý dýr a ma ya ni ba zý þey le ri o an da ka çý ra bi lir si niz. A ma ze hir len me be lir ti si gi bi bir þey ha týr la mý yo rum. Çok za man geç ti. A ma yok tu. O gün kü ka yýt la rý mýz da da yok di ye ko nuþ tu. Dok tor Ce lal Çe lik ta þar i se ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la ma dý. Ha cet te pe Ü ni ver si te si Has ta ne sin de gö rev li di ðer dok to run i se ö nü müz de ki haf ta i fa de si ne baþ vu ru la ca ðý kay de dil di. Ankara / aa

6 YURT HABER 6 Ko nu : Ri sâ le i Nur'da Ýn san ve Be di üz za man Ma sa ka tý lým cý la rý: Ü ni ver si te ta le be le ri Yer : Ye ni As ya Vak fý / Sü ley ma ni ye Ta rih : Bi rin ci gün: 25 A ra lýk 2010 Cu mar te si Sa at 9.30 i le a ra sý Ý kin ci gün: 26 A ra lýk 2010 Pa zar Sa at i le a ra sý (Ba yan la ra mah sus tur) Ma sa Ça lýþ ma sý na Da vet ÝS TAN BUL Ko nu :...Ve Ö lüm Ko nuþ ma cý : Me sut Nur ver Ta rih : Sa at: Yer : Ye ni As ya An tal ya Tem sil ci li ði Se mi ner Sa lo nu Mil lî E ge men lik Cd. 8. So kak, Mu rat pa þa Ýþ ha ný, Al ba ra ka türk Üs tü Kat: 3 No: 42/37 Or ga ni zas yon: An tal ya Genç Yak la þým Tem sil ci li ði Ý le ti þim : (0 505) Genç Yak la þým Se mi ner le ri AN TAL YA Ko nu : Genç lik ve E be veyn Ý liþ ki le ri Ko nuþ ma cý : Öðr. Gör. Se ba hat tin Ya þar (A raþ týr ma cý Ya zar) Ta rih : 24 A ra lýk 2010 Cu ma Sa at: Yer : Ye ni As ya Se mi ner Sa lo nu To kat Ýþ ha ný Kat: 2 TO KAT Or ga ni zas yon: Ye ni As ya Ga ze te si To kat Tem sil ci li ði Se mi ne re Da vet TO KAT Ko nu : Mut lu A i le Mo de li Ko nuþ ma cý : Ya se min Ya þar (A raþ týr ma cý Ya zar) Ta rih : 25 A ra lýk 2010 Cu mar te si Sa at: Yer : Ya nar Dü ðün Sa lo nu TO KAT Or ga ni zas yon : Hü ma Ha tun A i le yi Ko ru ma ve Ge liþ tir me Kül tür ve Yar dým laþ ma Der ne ði Kon fe ran sa bü tün BA YAN LAR dâ vet li dir. Kon fe ran sa Da vet TO KAT GEÇMÝÞ OLSUN Uzun yýllar Antakya temsilciliðimizi yapan, 40 yýllýk emektar okuyucularýmýzdan muhterem AHMET DENKTAÞ ýn geçirdiði bir rahatsýzlýk sebebiyle hastanede tedavi altýnda olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun diyor, Cenab-ý Hak tan hayýrlý þifalar diliyoruz. YEEE EE TÜRKÝYE Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Plan Büt çe Ko mis yo nun da gö rü þül mek te o lan Tor ba Ta sa rý i çin - de e le a lýn ma sý ön gö rü len Yük se köð re tim Ka nu nu nun 44. mad de sin de de ði þik lik ya pan ka nun tas la ðýn da gö re ü ni ver si te ler den a týl ma yý kal dý ran dü zen le me ön gö rül - dü. Tas la ða gö re ü ni ver si te ler de ye ter li lik, se vi ye tes pit ve ders ba þa rý la rý ný öl çen tüm sý nav lar, ka ðýt or ta mýn da ve eþ za man lý o la rak ya pý la bi le ce ði gi bi a lan ve zor luk dü ze yi ne gö re e lek tro nik or tam da her bir a da ya fark lý za man lar da fark lý so ru la rýn yö nel ti le bi le ce ði bir sis te me ge çil me si plan la ný yor. A lý nan bil gi ye gö re, ü ni ver si te ler de hem a týl ma yý kal - dý ran hem de sý nav la ra tek no lo ji yi da hil e den bir sis te - me gi di le cek. Ko nuy la il gi li son þek li ve ri len Yük se köð - re tim Ka nu nu nun 44. mad de sin de de ði þik lik ön gö ren ka nun tas la ðý na gö re, ü ni ver si te ler de ye ter li lik, se vi ye tes pit ve ya ders ba þa rý la rý ný öl çen tüm sý nav lar ka ðýt or - ta mýn da ve eþ za man lý o la rak ya pý la bi le ce ði gi bi a lan ve zor luk dü ze yi ne gö re tas nif e di le rek, gü ven li bi çim de sak la nan bir so ru ban ka sýn dan her bir a da ya fark lý za - man lar da fark lý so ru so rul ma sý na i zin ve re cek þe kil de e lek tro nik or tam da da ya pý la bi le cek. Sý nav lar da yö - nel ti le cek so ru la rýn ha zýr lan ma sý, so ru ban ka sý nýn o - luþ tu rul ma sý ve þif re len me si, sý nav so ru la rý nýn ka ðýt or ta mýn da ve ya e lek tro nik or tam da sak lan ma sý i le sý - nav gü ven li ði nin sað lan ma sý na i liþ kin il ke ler YÖK ta ra fýn dan be lir le ne cek. KRE DÝ SÝS TE MÝ GE LE CEK Ka nun tas la ðýn da, ü ni ver si te ler den a týl ma kal dý rý lý yor. Bu çer çe ve de, bir yýl sü re li ya ban cý dil ha zýr lýk sý ný fý ha - riç ka yýt ol du ðu prog ra ma i liþ kin ders le rin ve ril di ði dö - nem den baþ la mak ü ze re her dö nem i çin ka yýt yap tý - rýp yap týr ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn, ön li sans prog ram - la rý ný a za mi 4 yýl, li sans prog ram la rý ný a za mi 7, li sans ve yük sek li sans de re ce si ni bir lik te ve ren prog ram la rý a za mi 9 yýl, yük sek li sans prog ra mý ný a za mi 3 yýl, dok to ra prog ra mý ný i se a za mi 6 yýl i çin de ba þa rýy la ta mam la ya rak me zun o la ma yan lar da ha faz la harç ö de ye rek öð re nim le ri ne de vam e de bi le cek ler. Bu du rum da ders ve sý nav la ra ka týl ma i le tez ha zýr la ma ha riç öð ren ci le re ta ný nan di ðer hak lar dan ya rar lan - dý rýl mak sý zýn öð ren ci lik sta tü le ri de vam e de cek. Öð ren ci ler ü ni ver si te ler den be lir le nen ders kre di le - ri ni ta mam la ya rak me zun o la bi le cek. Yük se köð re - tim ku rum la rý nýn ön li sans, li sans ve li san süs tü dü - ze yin de ki dip lo ma prog ram la rý na ka yýt lý öð ren ci ler, be lir le nen ders kre di le ri ve di ðer yü küm lü lük le ri ba - þa rýy la ta mam la ma la rý ha lin de ön li sans, li sans, yük - sek li sans ve ya dok to ra dip lo ma sý a la bi le cek. Ü ni ver si te den a týl ma ya son YÜK SE KÖÐ RE TÝM KA NU NUNUN 44. MAD DE SÝN DE DE ÐÝ ÞÝK LÝK ÖN GÖ REN KA NUN TAS LA ÐIN DA, Ü NÝ VER SÝ TE LER - DEN A TIL MA YI KAL DI RAN DÜ ZEN LE ME YAPILDI. TAS LAK, SI NAV SÝS TE MÝ NDE DE BÝR DÝ ZÝ DE ÐÝ ÞÝK LÝK GE TÝ RÝ YOR. YÖK ÝL KE LE RÝ BE LÝR LE YE CEK AYRICA ü ni ver si te le rin ha zýr lýk sý ný fý ve ya baþ ka yol lar la ya ban cý dil ye ter li ði nin na sýl ka zan dý - rý la ca ðý ve ya ban cý dil bil gi dü ze yi nin na sýl öl çü le ce ði; ka yýt, de vam, uy gu la ma, tez ve te - o rik ders i çe rik le ri, ön þart lý ders ler, sý nav çe þit le ri ve bun la rýn ders ba þa rý no tu na kat ký - sý, öð ren ci le rin me zu ni yet son ra sý is tih da mý na i liþ kin bil gi, gö rüþ ve tec rü be le ri ne ih ti - yaç du yu lan ki þi le ri i fa de e den dýþ pay daþ la rýn dip lo ma prog ram la rý na i liþ kin de ðer len - dir me le ri nin a lýn ma sý, yurt i çi ve yurt dý þý yük se köð re tim prog ram la rýn dan a lý nan ders - le rin kre di le ri nin in ti ba ký nýn sað lan ma sý, il gi li prog ra mýn ta mam lan ma sý na yö ne lik ön - ce den ka za nýl mýþ ye ter li lik le rin ta nýn ma sý, fark lý dip lo ma prog ram la rýn dan ba zý ders le - rin a lýn ma sýy la yan dal ve ya çift a na dal ya pýl ma sý na i liþ kin hu sus lar da yi ne YÖK ün be - lir le di ði il ke ler doð rul tu sun da ü ni ver si te se na to la rýn ca dü zen le ne cek. An ka ra / a a SE NA TO LAR GE NÝÞ YET KÝ Ders kre di le ri, YÖK ta ra fýn dan il gi li prog ra mýn yer al dý ðý dip lo ma dü ze yi ve a lan i çin Yük se köð re - tim Ye ter li lik ler Çer çe ve si ne gö re be lir le nen kre di a ra lý ðý ve öð ren ci le rin ça lýþ ma sa a ti göz ö nün de tu tu la rak ü ni ver si te le rin se na to la rý ta ra fýn dan tes pit e di le cek. Ders kre di le ri, il gi li dip lo ma prog ra - mý ný bi ti ren öð ren ci nin ka za na ca ðý bil gi be ce ri ve yet kin lik le re o der sin kat ký sý ný i fa de e den öð re - nim ka za ným la rý i le a çýk ça be lir len miþ te o rik ve ya uy gu la ma lý ders sa at le ri ve öð ren ci ler i çin ön gö - rü len di ðer fa a li yet ler i çin ge rek li ça lýþ ma sa at le ri de göz ö nün de bu lun du ru la rak ü ni ver si te se na - to la rý ta ra fýn dan be lir le nen il ke ler çer çe ve sin de he sap la na cak. Ü ni ver si te ler de öð re tim fa a li yet le - ri nin ders yý lý i çin de kaç dö ne me ay rý la ca ðý, her bir dö nem de a lýn ma sý ge re ken as ga ri ve a za mi kre di mik tar la rý, her bir dip lo ma prog ra mý nýn dip lo ma yý al ma yý hak e den ki þi ye ka zan dý ra ca ðý bil - gi, be ce ri ve yet kin lik le rin ne ler o la ca ðý ve bun la rýn ölç me ve de ðer len dir me le ri nin na sýl ya pý la ca ðý YÖK ün be lir le di ði te mel il ke ler çer çe ve sin de ü ni ver si te se na to la rýn ca be lir le ne cek. ANTALYA Bü yük þe hir Be le di ye si, An tal ya da ge çen haf ta mey da na ge len þid det li fýr tý na ne de niy le sü rük le - ne rek fa lez ler de ka ya la ra çar pan Bo liv ya bay rak lý ge mi - ye, çev re kir li li ði ne yol aç tý ðý ge rek çe siy le 47 bin TL ce - za ver di. A lý nan bil gi ye gö re, 17 A ra lýk ta ri hin de An - tal ya da þid det li fýr tý na ne de niy le sü rük le nen 5 bin 91 gros ton luk Bo liv ya bay rak lý ge mi, Ya vuz Öz can Par ký ö nün de ki fa lez ler de ka ya lýk la ra çarp mýþ tý. Bir ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan ka za da, 17 mü ret te bat, Sa hil Gü ven lik ve An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt - fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan kur ta rýl mýþ tý. An tal ya Bü - yük þe hir Be le di ye si Çev re ve Sað lýk Da i re Baþ kan lý - ðý, fýr tý na ne de niy le ka ya la ra çar pan ge mi ye, çev re kir li li ði ne yol aç tý ðý ge rek çe siy le 47 bin TL ce za ver - di yý lýn da ya pý lan, Se a Bright i sim li ge mi nin de po sun da ki 15 ton fu el o il ve 15 ton di zel ya kýt, çev re kir li li ði ne yol aç ma ma sý a ma cýy la bo þal týl ma ya baþ lan dý. Ge mi sa hi bi Su ri ye li ar ma tö rün, ge mi nin kur ta rýl ma sý nýn çok ma li yet li o la ca ðý ve yüz dü rül - me si nin im kân sýz ha le gel di ði ge rek çe siy le, ge mi nin sö kü mü ne ka rar ver di ði ve ge mi sö küm fir ma sýy la söz leþ me im za la dý ðý öð re nil di. An tal ya Li man Baþ - kan lý ðý yet ki li le ri de ge mi nin sö kül me si ne ö nü müz - de ki gün ler de baþ la na ca ðý ný, bu iþ le min en az 3-4 ay de vam e de ce ði ni kay det ti. Bu a ra da, ge mi nin ka ya la - ra çarp tý ðý sý ra da de ni ze at la yan ve ön ce ki gün ce se di bu lu nan ge mi ci nin ce na ze si nin de mem le ke ti Mý - sýr a gön de ri le ce ði bil di ril di. An tal ya / a a Kayalara çarpan gemiye çevre cezasý An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Çev re ve Sað lýk Da i re Baþ kan lý ðý, fýr tý na dolayýsýyla ka ya la ra çar pan ge mi ye, çev re kir li li ði ne yol aç tý ðý ge rek çe siy le 47 bin TL ce za ver di. FO TOÐ RAF: A A Gecekonduda çýkan yangýn korkuttu ALTINDAÐ DA bir ge ce - kon du, çý kan yan gýn da kul la ný la maz ha le gel di. E - di ni len bil gi ye gö re, Mev - la na Cad de si TO KÝ Blok - la rý mev ki sin de Ök ten a i - le si i le ak ra ba la rý nýn ya þa - dý ðý bir ge ce kon du da sa - ba ha kar þý e lek trik kon ta ðý ne de niy le yan gýn çýk tý.a - ra la rýn da en bü yü ðü 10 ya þýn da 7 ço cu ðun da bu - lun du ðu ge ce kon du da ki - ler, çev re de ki va tan daþ la - rýn yar dý mýy la kur ta rýl dý. Ça tý nýn ah þap ol ma sý ne - de niy le ký sa sü re de bü yü - yen yan gý na, An ka ra Bü - yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i - ye si e kip le ri mü da ha le et - ti. Yan gýn so nu cu, ge ce - kon du kul la ný la maz ha le gel di. An ka ra / a a Su Mec li si top lan dý 'Ýl olacak' haberleri Yük se ko va ve Cizre'de sevinçle karþýlandý HAKKÂRÝ NÝN Yük se ko va il çe si ile Þýrnak'ýn Cizre ilçesinin il ya pýl ma sý yö nün de ba sýn da çý kan ha ber ler, her iki ilçedeki yö ne ti ci ler ve si vil top lum ör gü tü tem sil - ci le ri ta ra fýn dan o lum lu kar þý lan dý. Hak ka ri Va li si Mu - am mer Tür ker, Ýl çe miz, tran sit bir gü zer gâh ü ze rin de bu lu nan ve nü fu su i le bel li bir se vi ye ye u laþ mýþ bir yer - le þim a la ný dýr. Ha va a la ný nýn ve bö lün müþ yol la rýn ya - pýl ma sýy la u la þý mý da ha da ko lay la þa cak týr. Yük se ko - va nýn il ol ma sý i çin nü fus ba ký mýn dan bir ek si ði yok. Ci var da ki il çe ler i le il çe ya pý la bi le cek yer le rin bað lan - ma sý du ru mun da, nor mal bir il sta tü sü ne ka vu þur. Bun da bir te red düt yok. Ýn san lar an la dý ðým ka da rýy la il - çe nin il ol ma sý ha be ri nin ar dýn dan cid di þe kil de he ye - can duy du. Ýl ol du ðu za man, bir ca zi be mer ke zi ha li ne ge le bi le cek bir yer diye konuþtu. Yük se ko va Be le di ye Baþ kan Ve ki li Er dal Ay dýn da, Yük se ko va nýn mut la ka il ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Ýl çe miz nü fus o la rak Tür ki ye de ki 25 i lin nü fu sun dan da ha bü yük tür. Ka rar mem nu ni yet ve ri ci dir. An cak il çe mi zin il ol ma pla ný, gü ven lik çer çe ve sin de dü þü nü le rek ya pýl mýþ sa bu il çe - mi zin so run la rý na çö züm ge tir mez de di. Yük se ko va Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Sa bih Kay han i se Yük - se ko va nýn il ya pýl ma sý yö nün de ki du yum la rýn il çe de he ye ca na se bep o lu du ðu nu be lir te rek, Bu ka rar gü ven - lik ted bir le ri çer çe ve sin de a lý na cak ol sa da bi zim i çin ö - nem li dir. Bu nun se çim er te si ne bý ra kýl ma ma sý ve se çim mal ze me si o la rak kul la nýl ma ma sý ge re kir. Cizre ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, Cizre nin il olacaðý haberinin vatandaþlarý sevindirirken, sivil toplum örgütleri arasýnda da olumlu karþýlandýðýný bildirdi. Elçi, Cizre nin her geçen gün geliþtiðini, ancak geliþmeyle birlikte beraberindeki sorunlarýn da arttýðýný söyledi. Cizre Muhtarlar Birliði Baþkaný Necmettin Özer de Cizre nin tüm kurumlarý, geliþimi, coðrafi konumu, tarihi, kültürü, ekonomisiyle il olmayý çok önceden hak ettiðini belirterek, Eðer bu karar 1990 lý yýllarda alýnmýþ olsaydý, Cizre belki þuan olaylarla deðil, tarihi, kültürü, ekonomisi ile adýndan söz ettiren bir yer olurdu dedi. Cizre Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Ali Bingöl ise Cizre nin il olmayý kaldýracak seviyede olduðunu ifade etti. Bingöl, gerek Habur Sýnýr Kapýsý gerek yeni açýlacak olan sýnýr kapýsý gerekse Ýpekyolu üzerinden yapýlan ticaretin yolunun buradan geçmesinin, Cizre nin geliþmesine büyük katký saðlayacaðýný kaydetti. Cizre Üniversiteliler Derneði (CÜDER) Baþkaný Mahmut Duru da Cizre nin güvenlik açýsýndan deðil, mali ve idari açýdan il olmasýný arzuladýðýný belirterek, Bu anlamda MGK ve Genelkurmay ýn almýþ olduðu bu karar beni endiþelendiriyor dedi. Yük se ko va - Cizre / a a Hatay daki narenciye bahçelerine mavi bayrak TARIM ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn 16 pi lot il de baþ lat tý ðý En teg re ve Kon trol lü Ü re tim Yö ne ti mi (E KÜY) Pro - je si kap sa mýn da, i laç ka lýn tý sý nýn ö nü ne ge çe rek tar la - dan sof ra ya ka dar gü ven li ü rün le rin te mi ni i çin ça lý þýl - dý ðý bil di ril di. Ha tay Ta rým Ýl Mü dü rü Bes ta mi Za bun, yap tý ðý a çýk la ma da, pro je kap sa mýn da gü ve ni lir ü re tim ya pan çift çi le rin bah çe le ri nin be lir le ne rek ü rün le ri ne bar kod ta ký la ca ðý ve ser ti fi ka lan dý rý la ca ðý ný, bu þe kil de pi ya sa ya sü rü le ce ði ni söy le di. Ya þa nan i laç ka lýn tý sý so - ru nu na son ver mek ve gü ve ni lir gý da ü re ti mi ni yay gýn - laþ týr mak a ma cýy la ba kan lý ðýn pi lot o la rak se çi len A da - na, Mer sin, Ay dýn, Ýz mir, Af yon ka ra hi sar, Is par ta, Ma - ni sa, Bur sa, Ba lý ke sir, Ça nak ka le, De niz li, Kon ya, Kü - tah ya, Muð la, An tal ya ve Ha tay il le rin de pro je baþ lat tý - ðý ný i fa de e den Za bun, bu ko nu da Ha tay da ü re ti mi çok ya pý lan ve ih ra ca tý yük sek o lan na ren ci ye nin pro je ye da hil e dil di ði ni kay det ti. Zabun, ilaç kalýntýsýndan arýndýrýlmýþ narenciye bahçelerine mavi bayrak asýlacaðýný kaydetti. Na ren ci ye a ðaç sa yý sý nýn 5,5 mil yo na yak laþ tý ðý Ha tay da bu yýl 596 bin 237 bin ton ü re ti min ger çek leþ ti ði ni vur gu la yan Za bun, bu ü rü nün bü yük ço ðun lu ðu nun baþ ta Rus ya ol mak ü ze re çok sa yý da ül - ke ye ih raç e dil di ði ni kay det ti. Ha tay / a a E SAS NO: 2009/343 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý Rüþ tü Bi lir ve di ðer le ri a ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ka ra mol la u þa ðý kö yü 719 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, Ka mu laþ týr - ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun - da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca Ta pu ma li ki da va lý lar Bel ki se: Mus ta fa ký zý, Ab dur rah man, Fev zi : Ab dur rah man oð lu, Lüt fi : Ab dur rah man oð lu, Ay sel : Ab dur rah man ký zý, Ha ti ce : Meh met ký zý, Rüþ tü Bi lir, Mü rüv vet : Rüþ tü ký zý, Ab dil : Rüþ tü oð lu, Ra hi me : Mus ta fa ký zý, Mus ta fa, Mü rüv ve tt : Ab dur rah man ký zý, Naz mi ye : Ab dur rah man ký zý, Yük sel: Ab dur rah man oð lu, E mi ne Meh - met e þi, A ti ye : Meh met ký zý, Be kir : Rüþ tü oð lu, Ni hat : Rüþ tü oð lu, Sa dýk : Mus ta fa oð lu nun ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad re si bu lu na ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li gat gü nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ka ra mol la u þa ðý kö yü MEV KÝ Ý : Ý ki Pý nar mev ki i PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 719 VAS FI : Baðl YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI: Bel ki se: Mus ta fa ký zý, Ab dur rah man, Fev zi: Ab dur rah man oð - lu, Lüt fi: Ab dur rah man oð lu, Ay sel: Ab dur rah man ký zý, Ha ti ce: Meh met ký zý, Rüþ tü Bi lir, Mü rüv vet: Rüþ tü ký zý, Ab dil: Rüþ tü oð lu, Ra hi me: Mus ta fa ký zý, Mus ta fa, Mü rüv vett: Ab - dur rah man ký zý, Naz mi ye: Ab dur rah man ký zý, Yük sel: Ab dur rah man oð lu, E mi ne Meh met e þi, A ti ye: Meh met ký zý, Be kir: Rüþ tü oð lu, Ni hat: Rüþ tü oð lu, Sa dýk: Mus ta fa oð lu KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2009/343 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le cek tir. A çý la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la - rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu - laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li - nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn - maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me - ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek te dir. Da va lý lar Bel ki se: Mus ta fa ký zý, Ab dur rah man, Fev zi: Ab dur rah man oð lu, Lüt fi: Ab dur rah man oð lu, Ay sel: Ab dur rah man ký zý, Ha ti ce: Meh met ký zý, Rüþ tü Bi lir, Mü rüv vet: Rüþ tü ký zý, Ab dil: Rüþ tü oð lu, Ra - hi me: Mus ta fa ký zý, Mus ta fa, Mü rüv vett: Ab dur rah man ký zý, Naz mi ye: Ab dur rah man ký zý, Yük sel: Ab - dur rah man oð lu, E mi ne Meh met e þi, A ti ye: Meh met ký zý, Be kir: Rüþ tü oð lu, Ni hat: Rüþ tü oð lu, Sa dýk: Mus ta fa oð lu nun du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 09.35'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo - nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak dir de gý yap la rýn da du ruþ - ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÞE REF LÝ KOÇ HÝ SAR 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN TÜRKÝYE Su Mec li si nin i kin ci ge nel ku ru - lu An tal ya nýn A la kýr Va di si nde hiç e lek - trik kul lan ma dan ger çek leþ ti ril di. Tür ki - ye nin tüm böl ge le rin den ge len Mec lis ü - ye le ri, To ros lar ýn A la kýr Va di si ne ku ru lan bü yük bir Sa rý ke çi li kýl ça dý rýn da bu luþ tu. Tür ki ye sat hýn da hid ro e lek trik san tral le re (HES) kar þý mü ca de le e den si vil in si ya tif le - ri bir a ra ya ge ti ren Ge nel Ku rul, i ki gün bo yun ca hiç e lek trik kul lan ma dan a teþ ba - þýn da ger çek leþ ti ril di. Ge nel Ku rul so nu - cun da Tür ki ye Su Mec li si nin söz cü sü se - çi len Per vin Sav ran yap tý ðý a çýk la ma da Tür ki ye nin dört bir ya nýn da in san la rýn su la rý ný ko ru mak i çin mü ca de le et ti ði ne dik kat çe ke rek, He pi miz su yun ol ma dý ðý bir yer de ya þa mýn da o la ma ya ca ðý ný i yi bi - li yo ruz. Bu ne den le A na do lu do ða sý ve in - sa ný i çin bu mü ca de le bir ö lüm ka lým mü - ca de le si dir. Tür ki ye de su la rýn ö zel sek tö re sa týl mýþ ol ma sý sa de ce A na do lu nun üc ra kö þe ler de, va di ler de ya þa yan in san la rýn de - ðil bü yük þey hir ler de ya þa yan la rýn da or tak der di ol ma lý dýr. Çün kü ne re de o lur sak o - la lým ner de ya þar sak ya þa ya lým tüm ya - þam sal ih ti yaç la rý mý zýn tek kay na ðý do - ða dýr de di. Baþ ta Çev re ve Or man Ba - kan lý ðý ol mak ü ze re Tür ki ye yi yö ne ten - le rin A na do lu nun dört bir ya nýn dan çý - kan Su yu mu zu ver me ye ce ce ðiz se si ne ku lak ver me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Sav ran, A na do lu in sa ný ka rar lý dýr. A na - do lu in sa ný bir mü ca de le i çin bir a ra ya gel miþ se bu cid di ye a lýn ma lý dýr. Bi zi yö - ne ten le rin bi ran on ce bin ler ce yýl dýr öz - gür a kan ve ak tý ðý her ye re can ve ren su - la rý mý zý sat ma yan lý þýn dan ge ri dön me li - dir. Çün kü A na do lu nun ö lüm fer ma ný o lan bu ka rar la rý as la Ka bul et me ye ce - ðiz di ye ko nuþ tu. Mer sin / a a TAZÝYE Isparta Milletvekili sayýn Said Dilek ve Zahit Dilek'in babasý, Kýymetli kardeþimiz Mehmet Gülbudak ve Saim Dilek'in kayýnpederi, uzun yýllar Diyarbakýr ve Isparta'da Risâle-i Nur hizmetinde bulunmuþ Mehmet Dilek'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý

7 DÜNYA 7 Uðurlandýðý gibi karþýlanacak NETANYAHU, SEÇÝMDEN SONRA ÖZÜR DÝLESÝN ÝS RA ÝL ÝN Je ru sa lem Post ga ze te sin de ya yým la nan bir yo rum da, Ýs ra il Baþ - ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun, Ma yýs a yýn da 9 Türk ün öl dü ðü Ma vi Mar ma ra bas ký nýn dan son ra Tür ki ye nin ta le bi doð rul tu sun da þim di ö zür di le me si nin, Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le rin de ki kri zi da ha da de rin leþ ti re ce ði id di a e dil di. De mok ra si le ri Sa vun ma Vak fý Baþ kan Yar dým cý sý Jo nat han Schan zer im za lý yo rum da, Ne tan ya hu nun ö zür ko nu sun da ýs rar lý ol ma sý ha lin - de, AKP nin di le ne cek ö zür den da ha az a van taj sað la ma sý i çin, Ha zi ran 2011 de Tür ki ye de ya pý la cak ge nel se - çim le rin geç me si ni bek le me si tav si ye e dil di. Ýs ra il in ö zür di le ye ce ði ne, hat ta kur ban la ra 100 er bin do lar taz mi nat ö de ye ce ði ne i liþ kin ha ber le rin ha týr la týl dý ðý yo rum da, bu fik rin e leþ ti ril me si nin sür priz ol ma dý ðý i fa de e dil di. Tel Aviv / aa PAZAR GÜNÜ ÝSTANBUL'A GELEN MAVÝ MARMARA ÝÇÝN COÞKULU BÝR KARÞILAMA TÖRENÝ DÜZENLENECEK. TÜR KÝ YE i le Ýs ra il a ra sýn da taz mi nat ve ö zür pa zar lýk la rý de vam e der ken Ma vi Mar ma ra ak ti vist le ri, ge mi le ri ni kar þý la ma ya ha zýr la ný yor. 26 A ra lýk 2010 ta ri hin de Sa ray bur nu li ma nýn da dü zen le ne cek Ma vi Mar ma ra ge - mi si ni kar þý la ma tö re ni ne ka tý lým i çin Tür ki ye nin bir çok i lin den o to büs - ler kal ka cak. Yak la þýk 50 ül ke den ak ti vist ler ge mi yi kar þý la ma tö re ni ne ka - tý la cak. ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len kar þý la ma tö - re ni ne ba kan lar, mil let ve kil le ri, si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri, ga ze te - ci ler, ya zar lar, sa nat çý lar ve ak ti vist ler da vet e di li yor. ÝHH Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya ký þa cak bir kar þý la ma tö re ni dü zen le - ye cek le ri ni söy le di. Yýl dý rým, Ge mi na sýl u ður lan dýy sa öy le kar þý la na cak de di. Ma vi Mar ma ra ge mi si þu an Ça nak ka le Ke pez li ma nýn da bek le ti li yor. Es ki dik ta tö re mü eb bet ha pis Wi ki Le aks in ki ta bý ya zýl dý Re fe ran dum ha zýr lýk la rý sü rü yor Çin, AB ye yar dým et me ye ha zýr AR JAN TÝN ÝN es ki dik ta tö rü Jor ge Vi de la, 1976 da 31 mah kû mun öl dü rül me si ve iþ ken ce e dil me si suç - la ma sýy la ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ar - jan tin de dö ne min de dar be ya pan Vi de la, sol cu ge ril la lar i le yan daþ la rý ný he def a lan ve 13 bin ki þi nin öl dü ðü kir li sa va þýn mi ma rý o la rak ka bul e di - li yor. Söz ko nu su 31 ki þi nin, or du nun dar be den son - ra ki ay lar da ik ti da rý ný sað lam laþ týr dý ðý sü reç te, si vil ha pis ha ne hüc re le rin den çý ka rý la rak kaç ma ya ça lý - þýr ken vu rul duk la rý be lir ti li yor. 85 ya þýn da ki Vi de la, ik ti da rý dö ne min de ya pý lan la rý, Ar jan tin hal ký nýn Mark sist bir dev ri mi ön le me ta le bin de bu lun du ðu - nu id di a e de rek sa vu nu yor. Buenos Aires / a a ABD NÝN giz li bel ge le ri ni ya yým la yan Wi ki Le aks in es ki söz cü - sü Da ni el Doms che it-berg in, si tey le il gi li bir ki tap yaz dý ðý bil di - ril di. Crown Ya yýn cý lýk, Da ni el Schmitt a dýy la da bi li nen Doms - che it-berg in si tey le il gi li bil di ði her þe yi ka le me al dý ðý ki ta bý nýn Þu bat ta pi ya sa ya çý ka ca ðý ný a çýk la dý. In si de Wi ki Le aks: My Ti - me with Ju li an As san ge at the World s Most Dan ge ro us Web - si te (Wi ki Le aks in Ý çin den: Ju li an As san ge i le Dün ya nýn En Teh li ke li Ýn ter net Si te sin de ki Dö ne mim) ad lý ki tap ta, si te nin ge - li þi mi nin, fon la rý nýn ve iç çe kiþ me le rin göz ler ö nü ne se ri le ce ði kay de dil di. Doms che it-berg, üç ay ön ce As san ge i le ki þi sel, e - tik ve si ya sî fark lý lýk la rý se be biy le Wi ki Le aks ten ay rýl mýþ tý ve ge le cek yýl ba þýn da fa a li ye te ge çe cek o lan ken di plat for mu O - pen le aks.org u ku ra ca ðý ný a çýk la mýþ tý. New York / a a GÜ NEY Su dan da ba ðým sýz lýk re fe ran du mu na 3 haf ta ka la ha zýr lýk lar da bü tün hý zýy la sü rü yor. Oy pu su la la rý Ju ba U - lus la ra ra sý Ha va a la ný na u laþ tý. Pu su la lar, ye ni o luþ tu ru lan Gü ney Su dan Po lis Gü cü nün gö ze ti min de BM per so ne li ta ra fýn dan kon trol e dil dik ten son ra kam yon la ra yük len di. 9 O cak ta baþ la ma sý bek le nen re fe ran dum da oy ver me iþ le - mi 7 gün sü re cek. BM Re fe ran dum ve Se çim Bö lü mü yet ki - li si Den nis Ka di ma, oy pu su la la rý nýn ge li þi ni, BM nin bu sü - re ci des tek le me ta ah hü dü nü ye ri ne ge ti re ce ði nin bir de li li ol du ðu nu söy le di. Ka di ma, re fe ran du mun za ma nýn da ya pý - la bil me si i çin bü yük gay ret sarf et tik le ri ni vur gu la dý. Ka di - ma, ka ra yo luy la u la þa ma dýk la rý üc ra böl ge le re san dýk la rý ha va yo luy la u laþ tý ra cak la rý ný di le ge tir di. Juba / cihan ÇÝN Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ji ang Yu, ül ke si nin, borç kri ziy le mü ca de le e den Av ru pa Bir li ði ne (AB) yar dým et me ye ha zýr ol du ðu nu bil dir di. Ji ang, Çin in Av ro Böl ge si ne ü ye ül ke le rin ca rî kri zin üs te sin den gel me le ri ne yar dým et me ye ha zýr ol du ðu nu be lir te - rek, Av ru pa nýn, ge le cek te de Çin in dö viz re zerv le ri ne ya tý rým a çý sýn dan ö nem li bir pa zar ol ma ya de vam e - de ce ði ni söy le di. Çin in, Av ro Böl ge si ül ke le ri ni fi nan sal kri zi aþ ma la rýn da ve e ko no mik to par lan ma yý ba þar - ma la rýn da des tek le mek is te di ði ni vur gu la yan Ji ang, ül - ke si nin Av ru pa ya na sýl des tek o la ca ðý ko nu sun da bil - gi ver me di. Çin in dö viz re zer vi, Ey lül a yý so nun da 2 tril yon 648 mil yar do la ra u laþ mýþ tý. Beijing / a a Po lon ya dan Rus ya ya ret n PO LON YA mah ke me si, Rus ya nýn, Çe - çen sa vaþ çý la rýn li de ri Ah med Za ka yev in i a de e dil me si ta le bi ni red det ti. Baþ kent Var þo va da ki mah ke me, Za ka yev Po lon - ya dan ay rýl dý ðý i çin Çe çen li de ri i a de e de - me ye ce ði ni bil dir di. Za ka yev, Rus ya nýn tu tuk la ma ta le bi ü ze ri ne ge çen Ey lül de Po lon ya da gö zal tý na a lýn mýþ, an cak ay ný gün mah ke me nin tu tuk la ma ka ra rý nýn ge - çer li li ði ni red det me si ü ze ri ne ser best bý - rak mýþ tý. Za ka yev sür gün de ya þa dý ðý Ýn gil - te re ye dön müþ tü. Rus ya, 51 ya þýn da ki Za - ka yev i 1990 lar da ki Çe çe nis tan sa va þýy la bað lan tý lý o la rak te rör, ci na yet ve a dam ka - çýr may la it ham e di yor. Varþova / aa Suudi Arabistan'da ilk ey lem i çin i zin çýk ma dý n SU U DÝ A ra bis tan da de mok ra si yan lý sý bir ör güt, si ya si re form ta le biy le yap týk la rý ül ke de ki ilk o tur ma ey le mi baþ vu ru su nun yet ki li ler ta ra fýn dan red de dil di ði ni bil dir di. Su u di Yurt taþ lýk ve Si ya si Hak lar Der ne ði yap tý ðý a çýk la ma da, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na çað rý lan ey le mi dü zen le me ko mi te si ü ye - le ri ne, hiç bir ge rek çe be lir til me den ta lep - le ri nin red de dil di ði nin bil di ril di ði ni du - yur du. O tur ma ey le mi ni Ri yad da dü zen - le me gi ri þi min de bu lu nan ör gü tün 20 ta - le bi a ra sýn da ba ðým sýz yar gý o luþ tu rul ma sý, kra li yet a i le si ü ye le ri ne ta ný nan ay rý ca lýk la - rýn a zal týl ma sý, a dam ka yýr ma ve yol suz - luk la mü ca de le yer a lý yor. Kahire / aa Tür ki ye, dün ya da ö nem li bir o yun cu n ÝN GÝL TE RE DE ya yýn la nan E mel Der gi - si nin ku ru cu su ve e di tö rü o lan Sa ra Jo - seph, Tür ki ye nin sa hip ol du ðu po tan si ye - le vur gu ya pa rak, Tür ki ye nin ken di i çin - de ki çe liþ ki le ri or ta dan kal dýr ma sý ve po - tan si ye li ni kul lan ma sý ha lin de ö nü müz de - ki yýl lar da dün ya sah ne sin de ö nem li o - yun cu lar dan bi ri o la ca ðý ný vur gu la dý. Tür - ki ye i çin de ya þa nan çe liþ ki le ri an la týr ken a þý rý se kü le rizm e de ði nen Jo seph, Tür ki - ye de a þý rý se kü le rizm de bir a þý rý lýk týr. Ýs - ter di ni ra di ka lizm ol sun is ter se kü ler ra - di ka lizm ol sun i ki si de prob lem. E ðer mo - dern bir Av ru pa ül ke si ol mak is ti yor san, her ke sin is te di ði þe yi giy me si ne say gý du - ya cak sýn. Ýn gil te re de bir ba þör tü lü o la rak be nim i çin hiç bir en gel yok. E ðer bu ra da ye ter li sa yý da in sa ný ik na e de bi lir sem ben baþ ba kan bi le o la bi li rim. Bu na ka rýþ mak dev le tin, he le he le se kü ler bir dev le tin i þi o la maz de di. Lon dra / ci han 800'den fazla askerin katýldýðý tatbikat boyunca tanklardan ateþ açýlýrken, savaþ jetleri de belirlenen hedefleri bombaladý. FOTOÐRAFLAR: AA Gü ney Ko re den dev tat bi kat ÜLKE TARÝHÝNÝN EN GENÝÞ KARA VE HAVA TATBÝKATI 41 DAKÝKA SÜRDÜ. GÜ NEY Ko re, ta ri hi nin en ge niþ ka ra ve ha va tat bi ka tý ný dün Ku zey Ko re i le sý ný ra 30 ki lo met re u zak - lýk ta ki Poc he on þeh ri ya kýn la rýn - da ki as ke ri böl ge de yap tý. 41 da ki - ka de vam e den tat bi kat bo yun ca tank lar dan a teþ a çý lýr ken, Gü ney Ko re sa vaþ jet le ri de be lir le nen he - def le ri bom ba la dý. Çin med ya sýn - da yer a lan ha ber ler de, ger çek mer mi le rin kul la nýl dý ðý tat bi ka ta 800 den faz la as ke rin ka týl dý ðý bil - di ril di. Ay rý ca tat bi kat ta K-1 tan ký, as ke ri per so nel ta þý yý cý sý, F-15K jet le ri i le üç ro ket ta þý yý cý gi bi si - lah la rýn kul la nýl dý ðý be lir til di. Gü - ney Ko re ta ri hi nin en bü yük tat bi - ka tý Ku zey Ko re nin ge çen ay Ye - onp ye ong a da sý na top çu sal dý rý la - rý na kar þý güç gös te ri si o la rak de - ðer len di ri li yor. Pekin / cihan K. KORE, SAVAÞA MI HAZIRLANIYOR? KU ZEY Ko re nin kut sal bir sa va þa ha zýr lan mak ta ol du ðu bil di ril di. Ku zey Ko re nin res mi a jan sý KCNA da - ki ha ber de, Ku zey Ko re Dev rim ci Si lah lý Kuv vet le ri, düþ man ca ey lem le re kar þý lýk ver mek a ma cýy la, nük le - er cay dý rý cý lýk te me lin de, Ko re tar zýn da a dil, kut sal bir sa va þa ha zýr lan mak ta dýr de nil di. A jans, ha be ri ni, Kim Jong-il in Ku zey Ko re Or du su baþ ko mu tan lý ðý na ge li þi nin 19. yý lý do la yý sýy la baþ kent Pyong yang da dü - zen le nen tö ren de ha zýr bu lu nan Si lah lý Kuv vet ler Ba ka ný Kim Yo ung-chun a da yan dýr dý. Ku zey Ko re, Gü - ney Ko re nin as ke ri tat bi kat la rý nýn böl ge yi ye ni bir sa va þa ha zýr la dý ðý ný dü þü nü yor. Pyongyang / aa Bel çi ka da a i le if lâs la rý ar tý yor n FA TU RA LA RI NI ö de ye me yen a i le le re de, 2002 yý lýn da çý ka rý lan bir ka nun la þir ket ler ör ne ðin de ol du ðu gi bi if - lâs et me hak ký nýn ta nýn dý ðý Bel çi ka da, a i le if las la rý nýn hýz la art ma ya de vam et ti ði be lir til di. De Stan da ard ga - ze te si nin ya yým la dý ðý ve ri le re gö re, if las e den a i le sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re bu yý lýn 11 a yýn da yüz de 24 ar týþ la 86 bin 502 ye u laþ tý. Bel çi ka ya sa la rý na gö re fa - tu ra la rý ný ö de ye me yen a i le ler, if lâs ta le biy le ti ca ret mah - ke me si ne baþ vu ra bi li yor. Uy gun bu lu nan dâ vâ lar da mah ke me nin a ta dý ðý kay yum, a i le nin a la cak lý la rýy la ma - sa ya o tu rup borç la rý ye ni den ya pý lan dý rý yor. Ka nun da son ça re o la rak gös te ri len top lu borç ya pý lan dýr ma sý i - çin, a i le le rin mev cut ge lir le riy le borç la rý ný ö de ye me ye - cek le ri ni is pat la ma sý þar tý a ra ný yor. Bu a ra da, Bel çi ka da fa tu ra la rý ný ö de mek te zor lan dý ðý i çin if lâs baþ vu ru su ön - ce sin de sos yal yar dým ku ru luþ la rýn dan des tek ta le bin de bu lu nan la rýn sa yý sý nýn da hýz la art tý ðý a çýk lan dý. 10,8 mil yon luk ül ke de ka mu ya bað lý sos yal yar dým ku ru luþ - la rý na baþ vu ran la rýn sa yý sý 365 bi ne çýk tý. Brüksel / a a Al man ya da ço cuk lar gü rül tü ya pa bi le cek n AL MAN YA NIN Ku zey Ren Vest fal ya (KRV) E ya le tin de ya þa yan ço cuk lar da ha faz la gü rül tü ya pa bi le cek. Sos yal De mok rat Par ti (SPD) ve Ye þil ler Bir lik Par ti si a zýn lýk hü - kü me ti ö nü müz de ki gün ler de, e ya let mec li si ne bir ya sa ta sa rý sý su na rak ço cuk la rýn gü rül tü yap ma sý ya say la gü - ven ce al tý na a la cak. E ya let sek re ter li ði bir a çýk la ma ya pa - rak, ço cuk la rýn gü rül tü yap ma sý nýn ha ya týn bir par ça sý ol - du ðu nu be lirt ti. KRV Mec li si ye ni yý lýn baþ la rýn da ko nuy - la il gi li ya sa tek li fi ni gö rüþ me ye baþ la ya cak ve ka nun ha li - ne ge ti re cek. Ye ni ya sa, ço cuk la rýn, e ði tim ci le rin ve a i le le - rin hak la rý ný ge niþ let miþ o la cak. Ço cuk gü rül tü le ri ya - þam se vin ci nin so nu cu dur di yen KRV Çev re Ba ka ný Jo - han nes Re mel, Biz ler ço cuk la rýn da ha öz gür ol du ðu bir top lum is ti yo ruz de di. Köln / a a Pe kin de a raç sa tý þý na sý nýr la ma n TRA FÝK so ru nuy la bo ðu þan ve a raç ar tý þýn dan do la yý ha ya týn çe kil mez ha le gel di ði Pe kin de yö ne tim, ra di kal ka rar lar a lý yor. Be le di ye, Pe kin de ki yýl lýk a raç sa tý þý nýn 240 bin le sý nýr lan dýr dý ðý ný a çýk la dý de ki tra fik bas ký sý ný a zalt mak i çin bir di zi ted bir a lan Pe kin Be le di - ye si, ko ta yý, or ga ni zas yon lar ve bi rey ler a ra sýn da her ay bö lüþ tü re cek. Bu na gö re, ko ta nýn yüz de 88 i çe ki liþ le bi rey le re ve ri le cek. 24 A ra lýk tan son ra a raç a lan Pe kin sa kin le ri, sý nýr lý pla ka i çin 26 O cak 2011 i bek le ye cek. Ön lem le re gö re, Pe kin i çev re le yen ring yol la rýn da ka - la ba lýk sa at ler de ka mu a raç la rý i le Pe kin li san sý ol ma yan a raç la rýn tra fi ðe çýk ma sý na sý nýr la ma ge ti ri le cek. Ge çen haf ta baþ þe hir de gün de 5 bin a raç sa tý lýr ken, uz man lar, a raç sa hip le ri nin sa yý sý nýn bu gi diþ le Þu bat 2011 de 5 mil yo nu ge çe ce ði ni tah min e di yor. Pekin / cihan

8 8 MEDYA- POLÝTÝK Dünyayý mihverinden çýkaran gerçek VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI Ege Denizinde fýrtýnadan çýkmýþ Akdeniz e doðru yol alýyorduk. Önce Süveyþ Kanalý ný geçip sonra da Bangladeþ e doðru yol alacaktýk. Öðle namazýný kýldýktan sonra her namaz sonrasýnda yaptýðým gibi bir parça Cevþen duâsý ve Risâle-i Nur okumaya baþladým. 22. Söz deki bir haþiye çok dikkatimi çekmiþti. Ýkindi namazý ile ilgiliydi ve namazýn öneminden bahsediyordu. Kitap okumayý býrakýp bu konu hakkýnda düþünmeye baþladým. Bu arada yýllar önce Bahriye Mektebindeki bazý hatýralarým hayalimde canlandý. Çok önemli olmasý münasebetiyle sizlerle paylaþmak istiyorum. Bediüzzaman, büyük bir Nur lambasýndan yani güneþten bahsediyordu ve Peygamber Efendimiz (asm) ile Hazreti Ali arasýnda geçen bir olayý nazara veriyordu. Peygamber Efendimiz (asm) uykuya dalmýþtý. Hazreti Ali, kendisine yaslanan Peygamber Efendimizi uyandýrmamak için ikindi namazýný geçirmiþti. Peygamber Efendimiz (asm) uyandýðýnda ise güneþ ufukta batmýþtý. Ýþte bu anda büyük bir mu'cize gerçekleþti. Bu mu'cize ile Peygamber Efendimizi (asm) o kadar çok seven Hazreti Ali ye namazýn önemi gösterilmiþ oldu. Öyle ki koskoca yeryüzü yani Arzýmýz, mihverinden çýkarak doðudan geri dönmüþ Güneþ yeniden görünmeye baþlamýþtý. Hazreti Ali, bu mu'cizeden sonra ikindi namazýný kýlmýþtý. Ben ilimlerin þehri isem, Ali de ilmin kapýsýdýr buyuran Peygamber Efendimiz (asm) bu mu'cize ile namazýn her þeyden, hatta Peygamber sevgisi ve ona hürmetten daha önemli olduðunu gösteriyordu. Bu macerayý okuduktan sonra derin bir tefekküre baþladým. Namazýn önemini kavramak için okuduðum bahisleri düþünmeye çalýþtým. Sonra geçmiþ günlerde baþýma gelen bazý hatýralarým canlandý. Ben de bir ikindi namazýný kýlmýþtým ve çok büyük bir haz almýþtým. O zaman hatýrýma geldi. Bahriye mektebindeydim ve Askerî okulda niçin cami yok? diye sýnýf arkadaþlarým ile tartýþmaya baþlamýþtým. Marksist olduðunu inkâr etmeyen bir öðrenci askerî okulda cami ve mescit olamayacaðýný söyledi. Kendisine böyle ahmakça bir þeyin olamayacaðýný sert bir dille söyledim. Ayrýca Kara Harp Okulunda yýllardan beri cami bulunduðunu ve ayný öðrenci statüsüne sahip olduðumuz halde Deniz ve Hava Harp Okullarýnda cami olmamasýný aptalca bulduðumu söyledim. Sinirim çok bozulmuþtu. Benimle tartýþmaya baþlayan öðrenci iþi daha fazla ileri götürmemek için yanýmdan uzaklaþtý ve tartýþma böylece sona erdi. Ýyi ki yanýmdan gitti o sýralarda gençliðin etkisi ile gözüm hiçbir þeyi görmüyor bazen kav- galara dahi giriyordum. Adým o sýralarda kavgacýya çýkmýþtý ve bunu aleyhimde kullananlar vardý. Fakat yine de sinirlerime hakim olamýyor önüme çýkacak birisine çatmaya yer arýyordum. Bu sýrada ikindi namazý vakti girmiþti. Kýþ günü vakit çabuk geçtiðinden bir an önce namazýmý kýlmam gerekiyordu. Aksi takdirde namaz vakti geçebilirdi. Nitekim dersanelerin bulunduðu katta daha önceden hazýr tuttuðum bir namaz tahtasýnda ikindi namazýný kýldým. Rabbim kabul buyurur Ýnþallah. Fakat aradan 25 yýl geçmesine raðmen hâlâ o namazda aldýðým lezzeti unutamadým. Askerî okul öðrencilerine yapýlan zulümden dolayý sinirlerim gerilmiþ neredeyse titreyecek hale geldiðim halde namaz sonrasýnda büyük bir huzura kavuþmuþtum. Her þeye gücü yeten ve kudreti sonsuz olan Rabbimizin huzuruna durduktan sonra duygularým yatýþmýþ aklým baþýma gelmiþti. Cenâbý Allah her þeyi görüyordu. Zalimlere fýrsat veriyorsa eðer teklif sýrrý yani imtihan edildiðimiz içindi. Eðer inanan insanlara inayetini her zaman apaçýk bir þekilde gösterse bütün insanlar eþit olur Ebu Cehil lerle Ebu Bekir ler arasýnda fark kalmazdý. Bize düþen zorluklar karþýsýnda sabretmek, mükâfat verildiðinde ise þükretmekti. Bu konularý düþünürken ikindi vakti de girmiþti. Her ne kadar o öðrencilik yýllarýndaki gibi haz alamasam da namazýn önemini idrak ederek ikindi namazýmý eda ettim. Rabbim bütün ibadetlerimizi dergâhý Ýlâhide kabul buyursun ve namazlarýmýzý Hazreti Ali gibi þuur ve huzurla kýlan kullarýndan eylesin Sa id Nur sî: Ýs lâm kar deþ li ði nin söz cü sü SAÝD-Ý Kür di, ya ni Sa i di Nur si, ya ni Be di üz za man a ca ba Kürt mü? Böy le so ru o lur mu? Ta bii ki Kürt. Bak sa ný za, yar gý lan dý ðý tüm TC mah ke me le rin de o nun Kürt lü ðü nün al tý ö zel lik le çi zil miþ. Hat ta bir tür a þa ðý la ma no tu o la rak çi zil miþ. Ya ni, kla sik dev let çiz gi si a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da o nun Kürt lü ðü ko nu sun da kuþ ku yok. Pe ki, me se la PKK i çin de Kürt mü o? Siz her han gi bir PKK bel ge sin de, Be di üz za man a sa hip çý kýl dý ðý ný gör dü nüz mü? Ah me di Ha ni, Ýd ris Bit li si, hat ta Þeyh Sa id Kürt mü di ye de so ru la bi lir. Ya da þöy le so ra yým: Bü tün bu say dýk la rý mýz, me se la Ö ca lan ka dar Kürt mü dür? Bun la rý ne den sor du ðu mu þim di an lý yor ol ma lý sý nýz. Ö ca lan bir baþ ka Kürt tür ve PKK ha re ke ti, di ðer tüm Kürt ler i, Ö ca lan a ben ze dik le ri öl çü de Kürt sa yar lar. (...) Sa id Nur si, ni ye yer al maz PKK dün ya sýn da? Çün kü Kürt ün Müs lü man lýk da ma rý ný tem sil e der, bir ve Kürt lük le Türk lü ðün Ýs lam ýn bir bi rin den kop maz kar deþ mil let ler ol du ðu nun söz cü sü dür. PKK kon sep tin de i se Müs lü man lýk da ma rý, ih mal e di le cek, müm kün se yok e di le cek bir da mar dýr. Kürt lük i se ye ni bir bi linç in þa sý i çin, fark lý lý ðý na vur gu ya pý la cak bir et nik a i di yet tir. Ya ni PKK o la yý, bir Türk-Kürt o la yý de ðil dir. PKK o la yý, ye ni bir Kürt in þa sý o la yý dýr ve o nok ta da, TC nin ye ni bir u lus in þa sý pro je si i le bi re bir ör tü þür. Ne ya zýk ki o ra da, týp ký Türk in þa sý nda SAÝD Nur si nin ha ya tý ný ko nu a lan Hür A dam fil mi me rak la bek le ni yor... En çok me rak e di len i se A ta türk i le Sa id Nur si nin bu luþ tu ðu sah ne... 7 O cak ta viz yo na gi re cek fil me he nüz ba sýn gös te ri mi ya pýl ma dý a ma ba zý si ne ma cý la ra iz le til di... Bu ki þi ler den bi riy le ko nuþ ma fýr sa tým ol du. Tar týþ ma ya ra ta cak sah ne ye geç me den ön ce, is ter se niz fil min ko nu su na bir göz a ta lým: Sa id Nur si, ül ke sin de ve dün ya da Ýs la mi ya þan tý nýn za yýf la týl ma ya ve yok e dil me ye ça lý þýl dý ðý ný gö re rek bir mü ca de le ye baþ lar. Ýs la mi i lim ler le ye ti þen i de a list bir a lim o lan Sa id Nur si, i man ha ki kat le ri ni ya zý lý ve söz lü o la rak yay ma ya ça lý þýr. Bu se bep le res mi ma kam lar ta ra fýn dan hak kýn da so ruþ tur ma ve mah ke me sü re ci baþ la tý lan Sa id Nur si, Is par ta nýn Bar la bel de si ne sür gü ne gön de ri lir. MEC LÝS TE KÝ TA RÝ HÎ KO NUÞ MA Ken di si ni ka bul le nen bir kaç ta le be i le baþ la yan Bar la ha ya tý, e ser le ri ni ya zýp tüm dün ya ya yay dý ðý Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn or ta ya çýk ma sý na ze min o luþ tu rur... Film, bü tün ha ya tý i man ha ki kat le ri ni an lat mak la ge çen, Be di üz za man la kap lý Sa id Nur si nin, çi le ler le do lu ha yat mü ca de le si ni an lat mak ta dýr... ol du ðu gi bi, di ni a i di yet, ge ri plan lar da bý ra kýl ma sý ge re ken bir a i di yet tir. Ha ni þu üm met ten kur tul ma he sa bý var ya, iþ te o. Bu nu Türk u lu sal cý lý ðý doð ru o ku ya bi lir mi bil mi yo rum a ma di ye lim Þeyh Sa id in to ru nu Ab dül me lik Fý rat, Ke ma lizm le A po izm a ra sýn da ki pa ra lel li ði vur gu lar ken i yi o ku mak tay dý. Ben di yo rum, PKK-KCK-DTK-BDP bi ri di ðe rin den do ðan bu ya pý lar böl ge ye e ge men ol duk ça, böl ge de Kürt ler ü ze rin de ye - Sa id Nur sî Kürt lük le Türk lü ðün Ýs lâ mýn bir bi rin den kop maz kar deþ mil let ler ol du ðu nun söz cü sü dür. ni bir cen de re dü ze ni ger çek le þe cek tir. - Kürt ü Kürt leþ tir me pro je si o la cak týr bu nun a dý. Ba na, Sen bir Türk sün, ne il gi len di rir se ni Kürt ün Kürt leþ ti ril me si? di ye so ru la bi lir. Be nim þu yaz dýk la rým, Türk ün Türk leþ ti ril me si pro je si nin or ta ya çý kar dý ðý san cý lar ve ül ke ye ö det ti ði be del ler den do ðan tec rü bey le il gi li dir. Þu an da, le gal Kürt si ya si ha re ke ti BDP, Kürt ler in yüz de un dan oy a lý yor. A ma Kürt lük ü ze ri ne ne re dey se tek Ge le lim A ta türk i le Sa id Nur si nin kar þý kar þý ya gel di ði sah ne ye... Ta ri hi kay nak lar da, 9 Ka sým 1922 de Be di üz za man i çin Mec lis te res mi bir Hoþ gel din tö re ni dü zen le di ði ve du a et me si i çin kür sü ye da vet e dil di ði ya zý yor... Kur tu luþ Sa va þý mü ca de le si ni des tek le yen Sa id Nur si, kür sü de Kur tu luþ Sa va þý ga zi le ri ni kut lar ve za fe re u laþ ma la rý i çin du a e der. KA PI YI ÇAR PIP GÝ DÝ YOR An cak Sa id Nur si çok geç me den An ka ra da din den u zak la þýl dý ðý ný, mil let ve kil le ri nin ço ðu nun na maz kýl ma dý ðý ný göz lem ler ve 19 O cak 1923 te bir bil di ri ya yýn lar... Bil di ri de mil let ve kil le ri ni di ne ve na maz kýl ma ya da vet et mek te dir... söz sa hi bi o. Ge ri ye ka lan Kürt ler in bir dü þün ce si yok mu? De mok ra tik top lum kon gre si gi bi ya pý lar, Kürt lük ü ze rin de ki bu te kel ci ta hak kü mü pe kiþ tir mek i çin ü re ti len for mül ler. Ça lýþ tay lar ma lýþ tay lar hep si, Kürt lük te tek söz sa hi bi ol ma gi ri þim le ri. Bu ça lýþ ta ya ka tý lan ay dýn lar vs, sö zü mo na Kürt so ru nu nun çö zü mü i çin fi kir ü ret miþ o lu yor lar. Bu tat min duy gu su nu an lý yo rum a ma ça lýþ ta yý dü zen le yen o dak a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da ü re ti len fi kir ler fa sa fi so dan baþ ka bir þey de ðil, çün kü fik ri Ön der Ö ca lan ü re tir, on lar da ü re til miþ tir ve uy gu la ma ya ge çil miþ tir, bir a ra ya ge len ay dýn lar i se, za ten yü rü mek te o lan pro je nin de kor la rý ni te li ðin de dir. Ma a le sef ay dýn la rý mýz, Ö ca lan ve ek len ti le ri nin, Kürt ler ü ze rin de ki ta hak kü mü nü per çin le yen ve dev let nez din de pa zar lýk güç le ri ni ar tý ran bir rol de kul la nýl mak ta dýr lar. Bu söz çok mu a ðýr, ben ce bir ke re da ha dü þün sün ler... O sü reç te rol a lan Ýs lam cý Kürt ay dýn la rý mýz da bu de kor söz cü ðü ü ze rin de bir ke re da ha dü þün sün ler. U zun va de de, o pro je de on la ra ek mek ol ma dý ðý ný, bu gü ne ka dar ki si ya si tec rü be le ri gös ter miþ ol ma lý a ma ga rip bir ay maz lý ðýn da sür dü ðü nü gö rü yo rum. Ya zý ya Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri nden gir dik, yi ne öy le bi ti re lim: - A ca ba Sa id-i Kür di ya þa say dý, PKK ha re ke ti hak kýn da ne söy ler di? Bu sah ne çok ko nu þu la cak Hür Adam filminde Atatürk ile Said Nursî nin karþý karþýya geldiði sahne çok tartýþýlacak. Ah met Taþ ge ti ren Bu gün, A ta türk de bu bil di ri nin ya yýn lan ma sýn dan ra hat sýz lýk du yup Sa i di Nur si yi o da sý na ça ðý rýr ve i ki li a ra sýn da þid det li bir tar týþ ma çý kar. Ýþ te film de bu meþ hur tar týþ ma per de ye ta þý na cak. Bu sah ne de A ta türk ün mil li bü tün lü ðü, e ge men li ði mil li yet çi lik le sað la mak is te di ði ni ve Sa id Nur si nin ya yýn la dý ðý bil di ri nin ha ta lý ol du ðu; Sa id Nur si nin i se Ýs la mi yet te i man dan son ra en yük sek ha ki ka týn na maz ol du ðu nu ve na maz kýl ma ya nýn ha in ol du ðu nu söy le di ði id di a e di li yor. Bu sah ne de en il gi çe ken nok ta lar i se; Sa id Nur si nin A ta türk ün kar þý sýn da ba cak ba cak üs tü ne at ma sý... A ta türk ün tar týþ ma sý ra sýn da si nir le nip ma sa ya vur ma sý... Sa id Nur si nin A ta türk da ha söz le ri ni bi tir me den hý þým la ye rin den kal kýp o da dan ka pý yý sert çe vu rup çýk ma sý... Ba zý si ne ma da ðý tým cý la rý bu sah ne nin tep ki çe ke bi le ce ðin den bah se di yor. Yö net men Meh met Tan rý se ver in, tar týþ ma sah ne sin de Sa id Nur si nin ka riz ma sý na ka riz ma ka týp, A ta türk ü e zip geç ti ði yo rum la rý ný ya pan lar da var. Hür A dam cep he sin den ge len ha ber ler þim di lik bu ka dar... Gö rü nen o ki, bu film kö þe ya zar la rý ka dar ta rih çi ler a ra sýn da da tar týþ ma ya ra ta cak. Mev lüt Te zel Sa bah-gü nay dýn, ANKARA Yoksulluðu önlemenin yolu MEHMET KARA Yok sul luk, yol suz luk ve ya sak lar (3Y) top lu mu mad di ve ma ne vi o la rak et ki le yen üç ö nem li prob lem. Bu üç so run mil le ti de rin den et ki le yen, ne ti ce le ri i ti ba riy le top lu mu iç ten i çe ke mi ren so run lar. Ya sak lar ko nu sun da çok þey söy le me ye ge rek yok. Bir çok ya sak hâ lâ de vam e di yor ve bun lar sü rek li o la rak gün de mi miz de. Yol suz luk lar ko nu sun da i se sü rek li gün de mi meþ gul e den id di a lar var. Bu gün ü ze rin de dur mak is te di ði miz baþ lýk i se yok sul luk o la cak. Fa ki rin da ha fa kir, zen gi nin da ha zen gin ol du ðu du rum lar da yok sul lu ðun art ma sý ka çý nýl maz dýr. Ö zel lik le yol suz luk la rýn art ma sý yok sul lu ðun baþ lý ca se bep le ri a ra sýn da dýr. Bu ko nu da ge niþ çap lý bir a raþ týr ma ya pýl dý. Bir si vil top lum ve yar dým ku ru lu þu o lan Can su yu Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði ta ra fýn dan ya pý lan Tür ki ye de Yok sul luk Al gý sý A raþ týr ma sý ad lý ça lýþ ma da yok sul lu ðun bo yut la rý, na sýl o luþ tu ðu ve ön le me nin yol la rý de tay lý þe kil de a raþ tý rýl mýþ. Ön ce li lik le yok sul lu ðun se bep le ri ne bir bak mak lâ zým. E ko no mik dur gun luk ve dü þüþ ler, dü þük üc ret, iþ siz lik, a da let siz ge lir da ðý lý mý, yol suz luk, dev le tin as lî gö rev le ri ne ge ri dön me me si ve e ði tim en ö nem li se bep ler o la rak sý ra la na bi lir. Ö zel lik le son yýl lar da kü re sel kriz le re de bað lý o lan iþ siz lik ve ge lir da ðý lý mýn da ki bo zuk luk lar ül ke miz de ki yok sul la rýn sa yý sý ný ar tý rý yor. Zi ra ka tý lým cý la rýn yüz de 64,8 i yok sul lu ðun en te mel se be bi ni iþ siz lik o la rak gö rür ken, ya pý lan iþ kar þý lý ðýn da hak e di len üc re tin a lýn ma dý ðý ný dü þü nen le rin o ra ný i se yüz de 19,9 o la rak kar þý mý za çý ký yor. Ye ter li e ði tim im kân la rýn dan mah rum o lan la rýn iþ gü cü pi ya sa sý dý þýn da ka la rak yok sul lu ða i til di ði ne i na nan yüz de 10,6 o ra nýn da ki ka tý lým cý lar da bu he sa ba ek len di ðin de, so nuç i ti ba rýy la iþ siz li ðin yok sul lu ðu ü re ten bi rin ci ne den o la rak gö rül dü ðü söy le ne bi lir. A raþ týr ma yý ya pan Can su yu Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði nin Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Köy lü, Tür ki ye de yok sul lu ðun te mel se be bi nin uy gu lan mak ta o lan e ko no mik mo del ler ol du ðu nu dü þü nü yor. Mo del de zen gin i le yok su lun a ra sýn da ki u çu rum git tik çe de rin le þe cek ve sý nýf kül tü rü o lu þa cak týr. Fe lâ ket di ye ad lan dý ra bi le ce ði miz bu so ru nun o luþ ma ma sý i çin sis te me rað men ça lý þýp ya ra la rý mý zý sar ma mýz ge re ki yor di yor. Yok sul luk Tür ki ye nin en cid di so run la rýn dan bi ri ol ma sý na rað men, ne ya zýk ki bu ko nu da ye ter li bir ça lýþ ma ya pýl ma dý ðý ný vur gu lu yor. A raþ týr ma, yok sul a i le ler le ya pý lan gö rüþ me ler so nu cun da yok sul lu ðun a i le le rin ya þan tý la rý ný na sýl o lum suz et ki le di ði ne i liþ kin so nuç la rý da or ta ya koy du. Yok sul a i le le rin bü yük bir kýs mý e lek trik, su gi bi fa tu ra la rý ný ö de ye me di ði ni di le ge tir miþ. Hat ta yar dým a lýp da bu yar dým mal ze me le ri ni pi þir me im kâ ný ol ma yan ki þi le rin da hi ol du ðu gö rül müþ. Ör ne ðin ku man ya yar dý mý a lan bir ki þi, mut fak tü pü ol ma dý ðý i çin ye mek le ri ni pi þi re mi yor. Yok sul la rýn ev ki ra la rý ný ö de ye me me le ri i se baþ ka bir so run. Yok sul va tan daþ la rýn kar þý kar þý ya ol du ðu bir di ðer so run i se has ta ve ya en gel li ço cuk la rý nýn ba kým ve te da vi le ri ni yap tý ra ma ma la rý. Ba zý STK la rýn ve dev let ku rum la rý nýn ay lýk o la rak a çýk la dýk la rý yok sul luk sý nýr la rý na ba ký lýr sa Tür ki ye de ki yok sul luk o ra ný nýn hay li yük sek ol du ðu gö rü le bi lir. He le he le as ga ri üc re tin aç lýk sý ný rý nýn al týn da ol ma sý ve bu ma aþ la ça lý þan la rýn sa yý sý nýn mil yon la rý bul ma sý yok sul lu ðun bo yu tu nu or ta ya ko yu yor. An ke te ka tý lan la rýn yak la þýk ya rý sý nýn (yüz de 47) ay lýk ge li ri nin TL a ra sýn da yo ðun laþ ma sý da bu nun is pa tý o lu yor. Hü kü met kay nak la rý e ko no mi de ki i yi leþ me yi bal lan dý ra bal lan dý ra an la týr ken ger çe ðin öy le ol ma dý ðý da or ta ya çý ký yor. Son bir yýl da e ko no mik du ru mu nuz da na sýl bir de ði þim ya þan dý? so ru su na, ka tý lým cý la rýn ya rý sýn dan faz la sý nýn (yüz de 63,5) kö tü leþ ti ði yö nün de ce vap lar ver me le ri dü þü nül me si ge re ken bir ger çek. Bu nun ya ný sý ra son bir yýl i çin de e ko no mik du ru mu nun i yi leþ ti ði ni dü þü nen le rin o ra ný nýn sa de ce yüz de 4,4 te kal ma sý fa ki rin da ha fa kir zen gi nin de da ha zen gin ol du ðu nu gös te ri yor. A raþ týr ma da, bu o ran lar bir lik te de ðer len di ril di ðin de, top lu mun yak la þýk o la rak üç te i ki si nin son bir yýl i çin de cid di an lam da ge lir kay bý na uð ra dý ðý gö rü lü yor. Dev le tin ö zel lik le de be le di ye le rin ve yar dým ku ru luþ la rý nýn yap týk la rý yar dým la rýn yok sul lu ðu ön le me de ça re ol ma dý ðý da a raþ týr ma da or ta ya çý kan bir baþ ka so nuç. Öy ley se yok sul lu ðu ön le mek i çin ne ler ya pý la bi lir. Bu na bir bak mak la zým. An ke te ka tý lan la rýn bü yük bir kýs mý (yüz de 42 si) yok sul lu ðu ön le me nin en ö nem li yo lu nun bir iþ bul mak ol du ðu nu dü þü nür ken, da ha son ra na kit pa ra ve ko nut yar dý mý ya pýl ma sý nýn da fay da lý o la ca ðý gö rü þü nü be lirt miþ. Mes lek e ði ti mi i se yok sul lu ðun ön len me si i çin baþ ka bir ö nem li et ken o la rak sý ra lan mýþ. Ya ni çö züm ba lýk ye me yi de ðil ba lýk tut ma yý öð ret mek ten ge çi yor. Ýþ siz li ði ön le mek i çin ye ni ya tý rým lar, ye ni is tih dam a lan la rý o luþ tu rul ma lý. Yok sul lu ðu ön le me nin biz ce en ö nem li yo lu da in san la rýn bir bir le ri ne yar dým et me sin den ge çi yor. Pey gam be ri mi zin (asm) Kom þu su aç i ken, ken di tok o lan biz den de ðil dir ha dis-i þe ri fi düs tur o la rak a lý nýr sa yok sul luk la mü ca de le de ö nem li bir me sa fe kay de di le bi lir. Pe ki bu ö nem li ko nu da ne ka dar du yar lý yýz? Kom þu mu zun aç lý ðý i le ne ka dar il gi le ne bi li yo ruz. Du rup bir dü þü ne lim. NOT: Can su yu Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Köy lü i le bu a - raþ týr ma çer çe ve sin de yap tý ðý mýz rö por ta jý ö nü müz de ki gün ler de ya yýn la ya ca ðýz inþaallah.

9 ma Ka le 9 Neden namaz kýlýyoruz? FiKih GÜnlÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Bir o ku yu cu: Ne den na maz kýl ma mýz ge rek ti ði ni so ran bir ar ka da þým var. Bir çok þey söy le dim, a ma ye ter li ol du ðu mu dü þün mü yo rum. O na ne ler söy le ne bi lir? Yap tý ðý mýz i ba det ler de ta ab bü dî lik var dýr 1; ya ni i ba de tin i ba det ol ma ö zel li ði, bi ze o nu e mir o la rak al gý la ma ve em ri yap ma ni te li ði ka zan dý rý yor. Bu kul luk tur. Ya ni bir i ba det em re dil di ði i çin ya pý lýr. Baþ ka hiç bir se bep a ran maz. Fa kat hiç þüp he siz her i ba de tin ken di ne öz gü bir çok hik me ti ol du ðu gi bi, na ma zýn da bir çok hik me ti var dýr. A kýl bu hik met le ri a rý yor, so ru yor, sor gu lu yor ve bu lu yor. An cak a kýl da a ciz dir. Hep si ni bi le me ye bi lir þüp he siz. Bu a çý dan, ak lýn hik met ve se bep ü ze rin de çok faz la va kit kay bet me den; ma dem ki a kýl sa hi bi bir in san o la rak ya ra týl mý þým; em ri din le yip in san ol du ðu ma þük ret mek i çin na ma zý kýl ma lý yým de yip tes lim ol ma sý ge re kir. Na ma zýn fert ve sos yal ha ya tý mýz da sa yý la ma ya cak ka dar mad dî ve mâ ne vî fay da ve hik met le ri var dýr. Bun lar dan baþ lý ca la rý þun lar dýr: 1- Na maz Al lah ýn em ri ol du ðun dan; na ma zý ný ký lan kim se Al lah ýn em ri ne i ta at et miþ o lur. Bu i ta at o nu Al lah ýn rý za sý na u laþ tý rýr. Al lah ýn rý za sý na u la þan, e be dî o la rak hu zur ve sa a det i çin de dir. 2- Ýn san, na maz va sý ta sýy la Al lah ýn ku lu ol du ðu nu id rak e der. Al lah ýn ku lu ol du ðu nu id rak e den, ya ra týk la rý se ver, ken di si ni bü yük gör mez, gu rur lan maz, mü te va zi o lur. Al lah mü te va zi o lan la rý se ver. 3- Na maz in sa ný kö tü lük ler den a lý ko yar. Çün kü na maz la gün de beþ de fa Al lah ýn hu zu run da ol du ðu nu his se den in san, Al lah ýn ha ram kýl dý ðý þey ler den u zak laþ mak i çin ken din de güç bu lur. 4- Ýn san her an, her ci het ten Al lah ýn son suz ni met le ri ve ik ram la rý i le â de ta ku þa týl mýþ va zi yet te dir. Na maz ký lan in san, Al lah ýn son suz ni met ler le ik ram e di þi ni tak dir et miþ, Al lah a þük ret miþ ol mak ta dýr. 5- Dün ya nýn sý kýn tý ve ri ci ve o lum suz þart la rý, ba zen in sa ný boð mak ta, i çin den çý kýl maz bu na lým la ra yol aç mak ta dýr. Na maz va sý ta sýy la ken di si ni Al lah a tes lim e den in san, ha ya týn a ðýr yük le rin den Al lah a sý ðýn mýþ ol mak ta dýr. Al lah a sý ðý nan in san hu zur bul mak ta, o lum suz þart la rýn ver di ði e lem ve ü mit siz lik le ri at mak ta dýr. 6- Na maz ký lan in san, Al lah a kar þý fýt rat bor cu nu ö de miþ; va zi fe si ni i fa et miþ ol mak ta dýr. Al lah a kar þý va zi fe si ni ya pan in san i se, ha yat ta her iþ te ba þa rý lý, ve rim li, öz ve ri li ve ça lýþ kan o lur. 7- Na maz gü nah la ra kar þý tev be ve is tið far mâ nâ sý ný da ta þý mak ta dýr. Çün kü na maz gü nah la rý mý zýn ba ðýþ lan ma sý ný ve ha ta la rý mý zýn af fý ný sað la mak ta; böy le ce kal bi mi zin gü nah kir le rin den a rýn ma sý na ve mâ ne vî te miz li ðe u laþ ma mý za ve si le ol mak ta dýr. 8- Na maz va sý ta sýy la in san, Al lah ýn bir ol du ðu nu tas dik et miþ, Al lah a bo yun eð miþ, ken di si ni ve nef si ni Al lah a tes lim et miþ ve Al lah a te vek kül et miþ ol mak ta dýr. Al lah a te vek kül e den i se hem dün ya nýn, hem de â hi ret ha ya tý nýn sa a de ti ni el de et me yi hak et miþ de mek tir. 9- Na maz bi zi â hi ret ha ya tý na ha zýr lar. Na maz la dün ya nýn fe na sýn dan Al lah a sý ðýn mýþ, e be dî â hi ret yur du nu ve sa a de ti ni Ce nâb-ý Hak tan is te miþ ol mak ta yýz. 10- Na maz va sý ta sýy la Ce nâb-ý Hakk a du â ve mü na cat ta bu lun muþ, is te ne bi le cek le rin en gü ze li ni, en bü yü ðü nü, en â lâ sý ný Ce nâb-ý Hak tan is te miþ ol mak ta yýz. Rabb i miz den hem dün ya da, hem de â hi ret te ha se nat ver me si ni ve bi zi mut lu kýl ma sý ný na maz kýl mak sû re tiy le is te ye bil mek te yiz. 11- Na maz, i ma nýn kal bi mi ze yer leþ me si ne ve si le o lur. Bu mâ nâ da na maz i ma nýn gý da sý, di nin di re ði ve mü mi nin mi ra cý dýr. Mü min, na maz kýl mak sû re tiy le Al lah ka týn da ki de re ce le ri ni art týr mýþ ve mâ ne vî ma kam lar da yük sel miþ ol mak ta dýr. 12- Son suz de re ce â ciz, fa kir, muh taç ve za yýf o lan in san, na maz va sý ta sýy la Kâ i na týn Sa hi bi ne yö nel miþ, her ar zu su nu di le ge tir miþ, Al lah ýn kud re ti ne, i ra de si ne, rah me ti ne, mað fi re ti ne ve gý na sý na sý ðýn mýþ ol mak ta; böy le ce kork tuk la rýn dan e min, um duk la rý na nâ il o la bi le cek bir mâ hi yet ka zan mak ta dýr. Ya ni na maz in sa ný ge rek siz en di þe ler den, yer siz kor ku lar dan ve so nuç suz e lem ler den kur ta rýr; Rabb i ne dost ya par. 13- Na ma zýn mad dî te miz li ðe ve si le o lu þu u nu tul ma ma lý dýr. Her na maz i çin ab dest a lan, haf ta da en az bir de fa gu sül ab des ti a lan mü min ler, ha ya tý nýn di ðer bö lüm le rin de de te miz li ðe bir i ba det ni te li ðin de ö nem ve rir ler. Böy le ce sað lýk ve sýh hat ka za nýr lar. 14- Gü nah lar dan sa kýn dý ðý mýz sü re ce na maz, bü tün di ðer dün ye vî iþ le ri mi ze ve mü bah ha re ket le ri mi ze i ba det ni te li ði ka zan dý rýr. Böy le ce bü tün öm rü müz â hi ret he sa bý na ve rim li geç miþ o lur. 15- Na maz, hem bi zim bü tün i ba det le ri mi zin, hem de bü tün mah lû ka týn i ba det le ri nin bir fih ris te si hük mün de dir. Dip not: 1- Mek tu bat. YERÝN KULAÐI Batýlý ilim ve din adamlarý: 21. yüzyýl Ýslâm asrý A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Ba tý lý mü te fek kir, i lim ve din a dam la rý nýn da tes bi tiy le; za man, mo ral de ðer ler, yâ ni mâ ne vi yat, din ve Müs lü man la rýn le hi ne iþ li yor. 21. yüz yý lýn, Ýs lâm as rý o la ca ðý ný ak lý ba þýn da sos yo log lar, sa ha nýn o to ri te le ri i lân et miþ du rum da. Þart lar a leyh te gi bi gö rün se de, yi ne Av ru pa lý la rýn tes bi ti ve is te ðiy le, Ba tý lý la rýn gön lü fet he di le cek tir! Me se le ye þu a çý dan da yak la þý la bi lir: Bi zim ha yýr gör dü ðü müz bir iþ þer, þer gör dü ðü müz de ha yýr o la bi lir. Ýþ te bu ha ki ka ti be yan e den Ý lâ hi ö ðüt: Si zin i çin da ha ha yýr lý ol du ðu hal de bir þe yi sev me me niz müm kün dür. Si zin i çin da ha kö tü ol du ðu hal de bir þe yi sev me niz de müm kün dür. Al lah bi lir, siz bil mez si niz. 1 Hic ret ve Hu dey bi ye mu â he de si, mev zû a, müsbet bir ba kýþ a çý sý ve re bi lir. O gü nün Müs lü man la rý nýn þart la rý, i çin de bu lun duk la rý psi ko lo jik du rum ve ya pý lan an laþ ma mad de le ri Müs lü man la rýn a ley hin de gö zü kü yor du. Hu dey bi ye Mu a he de si nin ö ze ti þu dur: Hic re tin 6. Se ne si. Müs lü man lar yýl lar yý lý Kâ be den, yurt la rýn dan, ak ra ba, ev le rin den u zak kal mýþ lar dý. Hep si Mek ke zi ya re ti i çin can a tý yor du. Müs lü man lar, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) iz niy le hep bir lik te, um re i çin yo la çý kar lar. An cak, müþ rik ler, on la rý Mek ke ye sok ma mak ta ke sin ka rar lý dýr. Kar þý lýk lý el çi ler gi der, ge lir. An laþ ma nýn kop ma nok ta sýn da, an laþ ma ya o tu ru lur. Ýlk ta viz gi bi gö rü nen hâ di se, ant laþ ma kâ ti bi Hz. A li nin (ra) Al lah ýn Re sû lü i bâ re si ni yaz ma sý ü ze ri ne ya pý lan i ti raz da gö rü lür: Val la hi biz se nin pey gam ber li ði ni ka bul et sey dik, se ni Mek ke ye gir mek ten, Kâ be yi zi ya ret ten a lý koy maz, se nin le çar pýþ ma ya kalk maz dýk. Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm), Al lah ýn Ra sû lü i bâ re si ni mü bâ rek e liy le si ler. Bun dan son ra ki mad de ler de sin di ri le bi le cek gi bi de ðil dir. Ý ki si þu dur me se lâ: * Müs lü man lar bu yýl Kâ be yi zi ya ret e de me ye cek; ge le cek yýl, yol cu si lâ hý ký lýç tan baþ ka si lâh bu lun ma ya cak, Mek ke de üç gün ka la cak lar. Müþ rik ler i se Mek ke yi bo þal ta cak. * Me di ne de ki Müs lü man lar dan Mek ke ye il ti ca e den ler tes lim e dil me ye cek, fa kat Mek ke den Me di ne ye il ti ca e den ve lev ki Müs lü man da ol sa, i â de e di le cek. Gö rül dü ðü gi bi, me se le nin zâ hi ri a leyh te dir. Baþ ta Hz. Ö mer (ra) ol mak ü ze re pek çok sa hâ bi, ö mür le ri bo yun ca e zik li ði ni his se de cek le ri fev rî ve a ðýr i ti raz da bu lu nur. Zar zor ik nâ e dil dik ten son ra ve Müþ rik le re tes lim ol duk, her de dik le ri ni ka - Müslüman kardeþlerimizle kaynaþtýk HAC YAZILARI / 4 Müs lü man la rýn bü yük bir kon gre si o lan Hac da, di ðer mil let ler den o lan Müs lü man lar la da mü na se bet pey da e di yor duk. Düs tur la rý mýz dan bi ri de, Ýn san Ýs lâ mi yet sa ye sin de, i ba det sa i ka sýy la, bü tün Müs lü man la ra kar þý sa bit bir mü na se bet pey dâ e der ve ka vî bir ir ti bat ve bað lý lýk el de e der ya, iþ te biz de o e sa sa gö re, her mil let le an laþ ma ya ça lý þý yor duk. Bi raz A rap ça, bi raz Ýn gi liz ce... O ra da, rah met li Ha san Ak tunç A ða be yin, yýl lar ön ce ba na söy le di ði bir sö zü nü ha týr lý yor dum. De miþ ti ki: Os man kar deþ, Ri sâ le-i Nur lar bi ze öy le þey ler ka zan dý rý yor ki, biz far kýn da de ði liz. Hac ca git ti ðim za man, bu nu da ha i yi an la dým. A rap lar la ko nuþ ma hu su sun da, i nan ki bir çok ho ca, hat ta ba zý i lâ hi yat çý lar bi le bi zim ka dar an la þa mý yor du. De mek ki biz ne ke li me ler öð ren mi þiz... Ger çek ten de öy ley di. Bir a ra bi zim grup ho ca mýz Kâ be nin dýþ av lu sun da sa a tin ö nün de du rup, bir þey ler yaz ma ya ça lý þý yor du. Ne ya pý yor sun? de dim. Ya ha cý a ða bey, þu sa at ler de ya zan na maz i sim le ri nin A rap ça sý ný ya zý yo rum de di. Yü rü ho ca, ben sa na on la rý söy le ye yim de yin ce çok þa þýr mýþ tý. O ra da Ah Üs ta dým, se nin bi ze ver di ðin ders ler de, na maz la rýn A rap ça is mi ni de öð ret miþ tik, fe cir, zu hur, asr, mag rib, îþâ di ye. Þim di an la dýk on la rýn hik me ti ni. He le; ev ve len, sâ ni yen, sâ li sen, râ bi an... di ye say ma yý öð ret men yok mu? De mek i le ri de bi ze lâzým o la cak mýþ de dim i çim den. Ya vaþ, ya vaþ in san lar çe kil me ye, mem le ket le ri ne ve ya Me di ne ye git me ye baþ la yýn ca, Mek ke, Kâ be ten ha laþ ma ya baþ la mýþ tý. Bu da bi zim rik ka ti mi ze do ku nu yor du, ü zü lü yor duk. O mah þe rî ka la ba lýk ta ben bi raz da þu nu dü þün düm: As lýn da ö mür de bir de fa farz o lan hac ca, ba zý la rý bir kaç de fa ge li yor, öy le o lun ca da, hac ca gel mek is te yen di ðer Müs lü man lar ge le mi yor. Gün geç tik çe Müs lü man la rýn sa yý sý ar tý yor. On la rýn i ba de ti ne ma ni al ma mak lâ zým. 2 Mu har rem 1427 / 1 Þu bat 2006 gü nü, yeni hic rî senenin 2. gü nü Mek ke de ki son gü nü müz dü. Ve da ta vaf la rý mý zý ya pýp, 7 sa at lik bir yol cu luk tan son ra, Pey gam be ri mi zin (asm) ve sa ha be le rin hic re ti ni ha týr la ya rak, Me di ne-i Mü nev ve re ye gel dik. Ge ce vak ti i di a ma, göz le ri miz Rav za-i Mu ta har ra yý, o ter te miz me kâ ný a rý yor du. U zak tan u za ða, ye þil kub be gö rün müþ, biz ler de sa lâ va ta baþ la mýþ týk: Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed! Ge ce o tel i mi ze yer leþ tik. 8 gün, kýrk va kit na ma zý Mes cid-i Ne be vî de ký la cak týk. Ne gü zel bir duy gu, na sýl bir he ye can dý o. O gü nün ak þa mý hur ma pa za rý na git tik. Ha cý ar ka da þý mýn Kon ya lý A li a dýn da ta ný dý ðý bir Türk var mýþ pa zar da. O nu bul duk, ko nu þur ken bir den ak lý ma gel di ve Se la had din Ye þil yurt A ða be yi ta ný yýp, ta ný ma dý ðý ný sor dum. Ta ný dý ðý ný söy le di. Te le fon nu ma ra sý ný is te dim. He men a ra yýp, te le fo nu ba na ver di. Rah met li Se la had din A ða bey çok se vin miþ ti. Na sýl bu lu þup gö rü þe ce ði mi zi so run ca, O ra dan hiç ay rýl ma yýn, oð lum Mu ham med i yol lu yo - ýlhamdan satira OSMAN ZENGÝN rum, si zi a lýp ders ha ne ye ge tir sin de di. Çok ü zü lü yor dum, o nu Mek ke de gö re me miþ tim, bu ra da da gö rü þe mez sek ol ma ya cak tý. Ýþ te, bir te va fuk ne ti ce si bu luþ tuk. Sa bah na ma zýn dan son ra Nur Ta le be le ri nin bu luþ ma ye ri o lan Ye þil Os man lý Sa a ti nin ye ri ni ta rif et ti ve o ra da er te si sa bah na maz dan son ra bu luþ tuk. Se la had din Ye þil yurt A ða bey, sa bah na ma zýn dan son ra ki der si be nim yapmamý is te di. Ben de A ða bey, ah det miþ tim, bu ra da Mu' ci zât-ý Ah me di ye yi bi ti re ce ði me da ir. E ðer öy le o lur sa, ta mam de dim. Ka bul gör dü ve öy le de yap týk. Ak þam, yi ne ders ha ne ye dâ vet et ti ve Si ze Öz bek pi la vý ye di re ce ðim, o na gö re ge lin Ýnsan Ýslâmiyet sayesinde, ibadet saikasýyla, bütün Müslümanlara karþý sabit bir münasebet peydâ eder ve kavî bir irtibat ve baðlýlýk elde eder düsturumuz gereði, her milletle anlaþmaya, kaynaþmaya çalýþýyorduk. de di. Ar týk o ra da da gün le ri miz zi ya ret ler le, i ba det ler le ge çi yor du. Ma lûm zi ya ret yer le ri ni ge zip, baþ ta Pey gam be ri miz Aley his sa lâ tü Ves se lâm ol mak ü ze re, bü tün sa ha be-i ki ra mý ha týr la dýk, yâd et tik. Ho ca la rý mýz U hud Da ðý na gö tür müþ, a ma U hud Þe hid li ði ne, Hz. Ham za (ra) ve di ðer þe hid le rin ka bir le ri ne gö tür me miþ ti. Bir sa bah der si miz bi tin ce Se la had din A ða bey, þe hid li ðe gi dip git me di ði mi zi sor du. Gi de me di ði mi zi söy le yin ce, Gi de lim de di. Al lah rah met ey le sin, bi ze an la ta rak gez dir di ler. O gün sa bah da ders te ay ný A rap lar gi bi gi yin miþ, on la ra ben zet ti ðim bir zât la kar þý lýk lý o tur muþ tuk. Ders ten son ra ta nýþ tý ðý mýz da Ha mid din A - þan Ho ca ol du ðu nu an la mýþ ve þa þýr mýþ tým. Ta biî, o nun la gö rüþ me ye li 30 se ne ol muþ tu. Hep be ra ber hem soh bet e dip, hem de es ki le ri yâd e de rek gez dik. Yi ne di ðer Müs lü man lar la kay na þý yor duk. Za ten Türk ol du ðu mu zu öð re nen bir çok kim se bi ze kar þý hüsn-ü te vec cüh gös te ri yor du. Me di ne-i Mü nev ve re de çok gü zel mü na se bet le ri miz o lu yor du. Pey gam be ri mi zin (asm) kabr-i sa a det le ri ni zi ya ret es na sýn da, tek sý ra ya pý lýp ö nün den ge çi le rek Fa ti ha, sa lâ vat, du â o kun du ðun dan, hem iz di ham, hem de u zun o lu yor du. Ben o na da bir for mül bul muþ tum. O sý ra ya gir me den, he men sý ra ya pa ra lel yan ta raf ta kab rin hi za sý na ge lip, u zun u zun tes bi hat ta bu lu nan bü tün sa lâvat la rý o ku yor dum. Ya ni di ðer le rin den san tim me sa fe o lu yor du a ra mýz da a ma, çok ra hat o ku ya bi li yor duk. Be ni gö ren ba zý kim se ler de ya ný ma gel di. Çok þü kür bu ra da cen net bah çe sin de, Pey gam be ri mi zin (asm) min be ri i le mih ra bý a ra sýn da na maz ký la bil miþ tik. Bir gün ak þam i le yat sý a ra sýn da cüz o ku yor dum, ya ný ma yak la þan bi ri Bu Ye ni As ya nýn ver di ði cüz mü? di ye so run ca hem se vin miþ, hem de þa þýr mýþ tým, ta nýþ týk, A da na da ec za cýy mýþ. Bir ak þam der se git miþ tim yi ne. Çý kar ken bir bak tým, çe þit li li san lar da ri sâ le ler ve bro þür ler var. Se la had din A ða be ye, ha cý la ra da ðýt mam i çin a lýp a la ma ya ca ðý mý sor dum, mem nu ni yet le ver di ler, ki tap la rý çan ta ma dol dur dum. Za ten her sa bah na ma zý na gi der ken, her gör dü ðü me se lâm ve ri yor dum. Çe þit li mil let ler den her Müs lü ma nýn çok ho þu na gi di yor du bu. Hal bu ki Se lâ mý ya yý nýz emr-i Pey gam be rî sinin (asm) en gü zel ye ri ne ge ti ri le ceði bir me kân da bu lu nu yor duk, a ma ma a le sef bi raz ga fil dav ra ný lý yor du bu mev zu da. Na maz son ra la rýn da gö zü me kes tir dik le ri me o ri sâ le le ri ve ri yor dum. Mes ci din du va rýn da çe kik göz lü bir kaç ki þi yi o tur muþ o la rak gör düm. Öz bek zan net tim, yan la rý na yak la þa rak Öz bek o lup ol ma dýk la rý ný so run ca, hep bir a ðýz dan Çay na! de di ler. Bun lar as lýn da Uy gur Türk le riy di, Sin can böl ge sin den. O ra da, on la ra da Çin ce ri sâ le ver miþ tim. Bü yük þa ir Nâbi nin Pey gam be ri mi ze (asm) yaz dý ðý: Sa kýn terk-i e deb den kûy-ý Mah bûb-i Hu dâ dýr bu / Na zar gâh-i Ýlâ hî dir, Ma kam-ý Mus ta fâ dýr bu ka si de si ak lý mý za ge li yordu. O nun Pey gam ber sev gi ve hür me ti nin te za hür le ri ni din li yo ruz o ra da. Yi ne Me di ne tren is tas yo nu na zi ya re te gi din ce an lat tý lar. Os man lý nýn yap týr dý ðý ve ge tir di ði tren is tas yo nu na... Ec dad, tren Me di ne hu dut la rý na gi rin ce te ker le ri ne ke çe bað la týp, se si a zal tý yor lar mýþ, tâ ki Pey gam be ri miz i (asm) ra hat sýz et me sin, o na sû-i e dep ol ma sýn di ye. Ýþ te bun la ra mut ta lî o lun ca, i çim den Ah ec dad! Se nin bu Pey gam ber aþ kýn de ðil mi 6-7 a sýr se ni a yak ta tu tan de dim. Sa yý lý gün ler ça buk ge çer ya, ar týk ve da vak ti gel miþ ti. O ra da da 8 gü nü ta mam la yýp, ve da ha zýr lý ðý na baþ la yýp, gözyaþ la rý mýz la 11 Mu har rem 1427 / 10 Þu bat 2006 ta ri hin de Tür ki ye ye dön dük. Rab bim, bü tün Müs lü man kar deþ le ri mi ze hac cý na sib et sin Ýn þâ al lah! SON bul et tik! dü þün ce si ve ü zün tü sü i çin de ge ri dö ner ler. An cak, Me di ne ye var ma dan, þer gi bi gö rü nen hâ di se nin, ha yýr lý müj de si ge lir: Biz sa na doð ru su a pa çýk bir fe tih ih san et tik. And ol sun ki Al lah, el çi si nin rü ya sý ný doð ru çý kar dý. Al lah di ler se siz gü ven i çin de baþ la rý ný zý tý raþ et miþ ve ký salt mýþ o la rak, kork ma dan Mes cid-i Ha ram a gi re cek si niz. Al lah si zin bil me di ði ni zi bi lir. Ýþ te bun dan ön ce si ze ya kýn bir fe tih ver di. 2 E vet, bu si yâ sî za fer ve ba rýþ tan ký sa bir müd det son ra, ra hat bir ne fes a lan ve ha zýr la nan Müs lü man lar, Mek ke ve A ra bis tan top rak la rý ný, kan dö kül mek si zin fet he der ve her kes Müs lü man lý ðý ka bul e der. Ýþ te þer gi bi gö rü nen þe yin ar ka sýn da ki bü yük ha yýr ve gü zel lik! Ýs lâm ta ri hi, bu nun bin ler ce nü mû ne si ni ba rýn dýr. Dip not lar: 1-Kur ân, Ba ka ra Sû re si, Kur ân, Fe tih Sû re si, 1, 27. Hollanda da beyaz örtü BaÞEt HALÝL USLU Hol lan da ya çok güç þart lar da ve du â lar la bir lik te in dik. Ha va da na di ren u çak gö rül mek te dir. Av ru pa nýn bu böl ge le rin de son geç ti ði miz haf ta da bin u çak se fe ri ip tal e dil miþ. Ha va mey dan la rý, ka ra yol la rý ta ma mýy la kar la kap lý, buz ve so ðuk had saf ha da, ha yat bir ne vî fel ce uð ra mýþ. Gö rüþ tü ðüm can dost la rýn dan Nus ret bey ler, Ýd ris, Yah ya, Ha luk ve Sey fed din e fen di ler ve em sâ li can dost la rý hep bir a ðýz dan yýl dan be ri böy le bir ký þý gör me dik. Hol lan da a ni den ya ka lan dý. Ok ya nu sun 10 met re a þa ðý sýn da bu lu nan Hol lan da dev let ve mil le ti Ýn þâ al lah bir ça re bu la cak týr de di ler. Ý ner ken el le rim yü züm de göz yaþ la rý i çin de i di, ya ným da ki bir e mek li su bay Ne den böy le si niz? de di. Ce va ben: Her þey O nun e lin de. Kar a, yað mu ra, se ma ve ze mi ne hük me den O. Þu an da O ndan baþ ka ki me sý ðý na ca ðýz, kim den me det u ma ca ðýz? Ýs ter se u ça ðý bu zun üs tün de tu tar, is ter se ye re ça kar. Es bab bil kül li ye su kût et ti, baþ ka ne ça re miz var? Söy le se ne de dim ve o da ba þý ný ö ne e ðe rek tek ke li mey le Al lah de di. El bet te biz ler i na nan, i man e den, kâ i na týn sa hi bi ni bi len ve te mâ þâ e den ki þi le riz. Bu ay rý bir te cel lî, in kâ rý ka bul e dil mez bir lûtf-i Ý lâ hî dir ve bi çil mez bir pa ha dýr. Ý man ne a ziz bir ni met, ne muh te þem bir ik ram-ý Rab bâ nî dir. Her a cý nýn i çin de ve her tür lü zor lu ðun i çin de ru hun cen ne tâ sâ ol ma sý ve ya þa ya rak id rak et me si, in san-ý kâ mil ol ma nýn ta sav vu fî bir ba sa ma ðý dýr. Bu mâ nâ da can dost la rý nýn da ol ma sý ay rý bir sü rur ve gü zel lik tir. Hol lan da nýn Den Hang (La hey) þehrin de, se mi ner ler ver di ðim mü te va zi Be di üz za man Ca mi i nde, be yaz ör tü nün al týn da ve üs tün de du ra ca ðý mýz bir çok ders ve sýr var dýr i nan cý mý i fa de et tim. Be di üz za man Haz ret le ri nin dö ne min de Tür ki ye miz de mu kad de sât a dý na her þe yin ya sak lan dý ðý dö nem ler de ki müt hiþ bir kýþ ta, Hz. Be di üz za man hiz me tin de ki kah ra man ta le be le ri ne der ki: A raþ tý rýn, ce ri de le re bir ba kýn, a ca ba Ýs lâ mi yet a ley hin de zýn dý ka nýn bir ça lýþ ma sý mý var? AB ça tý sýn da Ýs lâ mi yet i kin ci din o la rak gö rül mek te dir. Ý lim a dam la rý ve hak pe rest a raþ týr ma cý la rýn 2030 ve 2050 ler de Av ru pa da Ýs lâ mi yet hâ kim ve hü küm ran o la cak týr be yan la rý var dýr. Ýn gil te re de 1000 ca mi, Al man ya da 2600 ca mi, Hol lan da da 450 ca mi ve em sâ li ül ke ler de ki ca mi ler, Ýs lâ mî o kul ve med re se le rin tan zim ve var lý ðý ve bu ra la rýn týk lým týk lým dol ma sý, kýs kanç, ra di kal ve dýþ tan kun dak lý ki þi le ri her za man ha re ke te ge çi re bi lir ve bun la rýn da a kim kal ma sý i çin kud re tin be yaz ör tü de bu te cel lî le ri gö rü le bi lir. Av ru pa da ve bü tün dün ya da muh te þem Ýs lâ mî in ki þa fý en gel le mek ve bir lik ve be ra ber li ði bo za rak fü tu hat la ra ta koz de vam lý ko nu la bi lir. Fa kat Saf Sû re si nin 8. â ye ti hep si ne bir den ce vap ver mek te dir ve gö rül mek te dir. Be yaz ör tü de ki kar ta ne cik le ri ne sos yal ve iç ti mâ î ha ya tý mý zýn dý þýn da tev hid nok ta sýn dan ba kýl dý ðýn da; son ya pý lan tes bit te 80 yýl lýk bir ö mür i çin de, bir i lim a da mý, ya ðan kar ta ne cik le rin den 3 bin ta ne si nin fo toð ra fý ný çe ki yor. Bu çe ki len fo toð raf lar bü yük mer cek al tý na a lýn dý ðýn da hiç bir kar ta ne si nin bir bi ri ne ben ze me di ði or ta yý çý ký yor ve o zat di yor ki: Bun lar gös te ri yor ki, dün ya nýn ku ru lu þun dan bu gü ne ka dar i nen kar ta ne cik le ri bir bi ri ne ben ze me miþ tir. Bu ci het le ba kýl dý ðýn da da, çok hik met le rin bu lun du ðu a þi kâr dýr. Yer den, ka ra dan ve ha va dan bu ha ri ka be yaz ör tü yü sey ret me nin ve il mel ya kîn, ay nel ya kîn ve hak kal ya kîn mü þa he de et me nin de rû nî mâ nâ la rý ve hik met li sýr la rý mev cut tur. Bü tün bu don du ru cu so ðu ða rað men Hol lan da da ki mâ ne vî hiz met ler, biz le re Ýs lâ mýn ba ha rý ný gös ter mek te ve se vinç göz yaþ la rý da bu ha rý ol mak ta dýr. Ni ce ba har lar, ni ce çi çek ler a ça cak týr Ýn þâ al lah. Ka rýn al týn da ba har, ba ha rýn üs tün de kar

10 10 enstýtü Hazýrlayan: e-posta: enstýtü 11 on yüz yý lýn bü yük Ýs lâm â li mi Be di - üz za man Sa id Nur sî, in san lý ðýn te - mel me se le le ri hak kýn da Kur â nî çö züm ler ö ner miþ tir. Bu çer çe ve de ya þa dý ðý top rak lar da gö rü len so - run lar hak kýn da da çö züm tek lif le ri i le ri sür müþ tür. Be di üz za man, Ýs tan bul a ilk ge li - þin de (1907) ga ze te le re yaz dý ðý ya - zý lar dan ve fa týn dan ön ce yaz dý ðý son mek tu bu na ka - dar, bu top rak lar da ya þa nan so run la rý tes bit et miþ, on - la rýn çö züm yol la rý hak kýn da fi kir ler i le ri sür müþ tür. O nun bu gö rüþ le ri, za ma nýn si ya sî le ri ta ra fýn dan ye te - rin ce dik ka te a lýn ma dý ðý i çin di ðer pek çok so run gi bi Kürt so ru nu da bu gün kü nok ta ya gel miþ tir. Be di üz za man, Kürt le rin ya þa dý ðý so run la rý yü zey sel ted bir ler le çö züm le ne bi le cek gün de lik so run lar o la rak de ðil; sos yal, kül tü rel, e ko no mik ve e ði tim le il gi li bo - yut la rý o lan çok yön lü bir ko nu o la rak e le al mýþ týr. Be - di üz za man a gö re bü tün bu so run la rýn ze mi ni teþ kil e den üç düþ man ce ha let, za ru ret ve ih ti lâf týr; bu düþ - man la ra kar þý mü ca de le et me nin yo lu da san at, ma ri - fet ve it ti fak tan geç mek te dir. Be di üz za man, Kürt le rin te mel so run la rýn dan bi ri si - nin is tib dat ol du ðu nu söy le miþ tir. Bu la þý cý has ta lýk gi - bi ha ya týn her a la ný ný sa ran bu so ru nun, de mok ra tik - leþ me ça ba la rý i le çö züm le ne bi le ce ði ni sa vun muþ tur. Bu ko nu da çað da þý o lan si ya sî le ri i kaz e de rek, o to ri ter pra tik ler den ka çýn ma la rý, mil le te ta hak küm e den de - ðil, hiz met e den yö ne ti ci ler den ol ma la rý ný tav si ye et - miþ tir. Be di üz za man, Cum hu ri yet dö ne min de bir u - lus dev let in þâ et me sü re cin de, uy gu la nan bas ký ve zu - lüm le re i ti raz e de rek cum hu ri ye ti bas ký re ji mi, la ik li ði din siz lik, me de ni ye ti ah lâk sýz lýk ve hu ku ku key fî mu a - me le þek lin de gö ren le ri e leþ tir miþ tir. U lus dev let man - tý ðý çer çe ve sin de, ül ke de tek mil let, tek dil, tek din ve tek i de o lo ji ü ret me ça ba la rý na kar þý bo yun eð me ye rek ha ya tý pa ha sý na hür ri ye ti ve de mok ra tik leþ me yi sa - vun mak tan ge ri dur ma mýþ týr. Be di üz za man, bü tün in san la rýn te mel hak ve hür ri - yet le ri nin kut sal ol du ðu nu ve tar tý þý la ma ya ca ðý ný id di a et miþ tir. Kürt le rin so run la rý ný da bu çer çe ve de e le a la - rak çö züm yol la rý a ra mýþ týr. Bu dö nem de Tür ki ye sý - nýr la rý i çin de ya þa yan her kes Türk di ye ta ným lan mýþ - týr. Bu ki þi le rin ken di kim lik le ri ni a çýk ça or ta ya koy - ma la rý na ve ken di dil le ri ni ko nuþ ma la rý na kar þý çý kýl - mýþ ve bu du rum ka nun lar ma ri fe tiy le ko run muþ tur. Ýn san la rýn do ðuþ tan sa hip ol duk la rý te mel hak ve hür - ri yet ler tar týþ ma ko nu su ya pýl mýþ týr. Os man lý nýn son dö nem le rin den i ti ba ren baþ la yan dil ya sak la rý, Cum - hu ri yet dö ne min de da ha da ar ta rak, Türk çe dý þýn da ko nu þan top lum lar ü ze rin de bir bas ký a ra cý na dö nüþ - müþ tür. Ay rý ca Kürt kim li ði gör mez den ge lin miþ, ül ke sý nýr la rý i çin de ya þa yan fark lý et nik kim lik ler yok sa yýl - mýþ týr. Bu uy gu la ma lar da Kürt le rin dev le te kar þý so - ðu ma la rý na ve ra di kal çö züm yol la rý a ra ma la rý na se - bep ol muþ tur. Son za man lar da Türk çe dý þýn da ki dil le - re ge ti ri len ya sak la rýn ya vaþ ya vaþ kal dý rýl ma sý, ö zel lik - le TRT Þeþ in ya yýn ha ya tý na baþ la ma sý dev let le mil let a ra sýn da ki bu ger gin li ðin kýs men de ol sa a zal ma sý na se bep ol du ðu a çýk týr. Be di üz za man, za ma nýn za li ma ne bir düs tu ru de di ði Va ta nýn se lâ me ti i çin ki þi le rin hu ku ku na za ra a lýn - maz düs tu ru nun Cum hu ri yet dö ne min de uy gu lan dý - ðý ný ve va tan i çin, mil let i çin de ni le rek pek çok zu lüm - ler ya pýl dý ðý ný be lir tir. Ö zel lik le Þeyh Sa id ve Der sim vak a la rýn dan son ra, bin ler ce ma sum in sa nýn ad lî bir mu ha ke me ye ta bi tu tul mak sý zýn suç suz ye re kat le dil - me si ne þid det le kar þý çýk mýþ týr. Bu uy gu la ma la ra ma - ruz ka lan in san lar za man i çin de dev le te kü se rek, ken - di le ri ni þid de tin i çe ri sin de bul muþ lar dýr. Dev let geç - miþ te zul met ti ði bu in san la ra kar þý em pa tik bir tu tum i çi ne gi re rek on la rý an la ma lý ve on lar dan sa mi mî bir þe kil de ö zür di le mek ten çe kin me me li dir. Kürt ler dev le tin bas ký sý ya nýn da bir de sos yal ku - rum la rýn bas ký sý al týn da e zil miþ ler dir. Böl ge de ki a ða ve þeyh le rin bas ký sý ki þi hak ve hür ri yet le ri nin kul la nýl - ma sý ö nün de ö nem li bir en gel o luþ tur muþ tur. Yüz yýl - lar dan bu ya na de vam e den bu mü es se se ler, bu gün bi le et ki si ni hâ lâ sür dür mek te dir. Böl ge in sa ný ken di - si ni tem sil e de cek in san la rý öz gür o la rak se çe me mek te ve ken di ha ya tý ný dü zen le yen ku ral la rý a ða la rýn et ki si al týn da be lir le mek te dir. An ka ra ya gön de ri len ve kil ler ge nel lik le ö te den be ri var o lan sos yal a sa bi yet le rin tem sil ci le ri ol mak ta dýr. Kürt le rin ya ra lý ol du ðu ko nu lar dan bi ri si de e ði tim me se le si dir. Bu gün o ku ma yaz ma o ra ný nýn en az ol - du ðu yer le rin Kürt le rin mes kûn bu lun du ðu a lan lar da ol ma sý dik kat çe ki ci bir du rum dur. Cum hu ri ye tin ba - þýn dan bu ya na Kürt le ri e ði tim ko nu sun da ge ri de bý - ra kan i ki ö nem li en gel den söz et mek müm kün dür. Bun lar dan bi ri si i nanç la il gi li o la rak dev let çe ge ti ri len ba zý ký sýt la ma ve ya sak lar, di ðe ri i se dil dir. Ço cu ðu nu o ku la gön de ren e be veyn ler res mî i de o lo ji i le þe kil le - nen e ði tim ku rum la rý na ço cu ðu nu i nanç la rý na uy gun ký ya fet ler le gön de re me yin ce o kul dan so ðu mak ta dýr. Ay rý ca ço cuk git ti ði o kul da a na di li ni kul la na ma ma - nýn ver di ði de za van taj la rý ya þa mak zo run da kal mak ta - dýr. Hâl bu ki Be di üz za man ýn i fa de si i le ki þi nin a na di - liy le e ði tim yap ma sý, taþ ü ze ri ne ya zý ya zýl ma sý gi bi dir; da ha ka lý cý dýr. Bu çer çe ve de a lý na cak ted bir ler le Kürt - le rin o kul la ba rýþ tý rýl ma sý ge rek mek te dir. Öð ret men a - ta ma la rý na da ö zel lik le dik kat e dil me si ge rek mek te dir. Do ðu ya a ta nan öð ret men le rin Kürt çe bil me me si ço - cuk lar i le öð ret men ler a ra sýn da i le ti þim sý kýn tý sý or ta ya çý kar dý ðýn dan, e ði ti min ka li te si ni dü þür mek te dir. Be di üz za man böl ge i çin bir e ði tim pro je si de tek lif et miþ tir. Med re se tüz zeh ra de di ði bu pro je nin i ki ö - nem li bo yu tu bu lun mak ta dýr. Bun lar dan bi ri si din i - lim le ri i le fen i lim le ri nin bir lik te o ku tul ma sý, di ðe ri i se böl ge de ya þa yan ka vim le rin kar deþ lik ve bir li ði ni te sis e den bir fonk si yon ic râ et me si dir. Din i lim le ri i le fen i lim le ri nin bir lik te o ku tul ma sý ta as sup ve þüp he den (in kâr cý lýk) u zak bir e ði tim sis te mi - nin or ta ya çýk ma sý na ze min ha zýr la ya cak týr. Ay rý ca, bu mü es se se i le hal kýn e ði ti me sý - cak bak ma sý, Türk ler, Kürt ler, A rap lar ve Fars lar a ra sýn da bir lik ve kar deþ li - ðin sað la na bil me si im kâ ný ný or ta ya çý ka ra cak týr. Cum hu ri yet dö ne min de ki bas ký cý yak la þým lar do la yý sýy la Kürt le rin kül tü rel kim lik le riy le il gi li ye te rin ce a raþ týr ma ya pý la - ma mýþ týr. Bu gün ya pýl ma sý ge re ken ler den bi ri de bu - dur. Be di üz za man, me se lâ, Meþ rû ti yet yýl la rýn da, Kürt çe nin sarf nah vi ni ya - zan Ha lil Ha ya li E fen di nin ça lýþ ma la rý ný tav si ye e de rek bu yol da ya pýl ma sý ge re ken ça lýþ ma la ra dik kat çek miþ - tir. Bu an lam da Kül tür Ba kan lý ðý Kürt çe nin da ha doð ru ko nu þu la - bil me si ne im kân ver - me si i çin Kürt çe de ya zý lan klâ sik le ri ye ni den ya yý na ha zýr la ya rak hal kýn is ti fa de si ne su na bil me li dir. Bu çer - çe ve de Kürt çe nin öð re til di ði Kürt çe kurs la rý art tý rý la - bil me li ve kül tü rel ça lýþ ma lar hýz lan dý rý la bil me li dir. Ü - ni ver si te ler de a çýl ma ya baþ la yan Kürt Di li ve E de bi ya tý bö lüm le ri Kürt çe nin doð ru öð re nil me si ne im kân ver - me si ve bu a lan da ki ta bu la rýn yý kýl ma sý a çý sýn dan ö - nem li bir ge liþ me dir. Kürt Kül tü rel kim li ði nin i a de si nev în den ö nem li bir ko nu da, yer i sim le ri me se le si dir. Ýn san la rýn yüz yýl lar - dan be ri ha yat la rýy la bü tün le þen ya þa dýk la rý yer le rin i - sim le ri, Cum hu ri yet dö ne min de o to ri ter kay gý lar la de ðiþ ti ri le rek yer le ri ne Türk çe i sim ler ve ril miþ tir. Bu uy gu la ma sa de ce Kürt ler le sý nýr lý da kal ma mýþ, Rum - ca, Gür cü ce, Er me ni ce ve sa ir dil ler le il gi li yer ad la rý da de ðiþ ti ril miþ tir. Bu a lan da baþ la yan o lum lu ge liþ me sür dü rül me li dir. Ýn san la rýn ha yat ve ha tý ra la rýy la ü ret - tik le ri yer i sim le ri ye ni den i a de e di le rek, ta rih ve kül - tür den ko puk ye ni i sim le rin so ðuk lu ðun dan kur ta rýl - ma lý dýr. Bu gün böl ge nin ö nem li so run la rýn dan bi ri si de si - lâh sýz lan ma me se le si dir. Böl ge de a lý na cak ted bir ler ne ka dar kap sam lý o lur sa ol sun si lâh sýz lan ma ger çek leþ - me den bir an la mý ol ma ya ca ðý a çýk týr. Be di üz za man I I. Ab dül ha mid dö ne min de o luþ tu ru lan Ha mi di ye A lay - la rý nýn sos yal so run la ra se bep ol du ðu nu be lirt miþ tir. Top lum da za ten eþ ki ya lýk ve düþ man lýk e ge men bir ya þa ma bi çi mi o la rak ken di si ni gös te rir ken, in san la rýn bir kýs mý nýn e li ne si lâh ver me nin an la mý yok tur. Os - man lý dö ne min de ki Ha mi di ye A lay la rý uy gu la ma sý a - þi ret ya pý lan ma sý ný güç len di re rek Cum hu ri ye te dev - ret me si ne se bep ol muþ tur. Bu gün uy gu lan mak ta o lan ko ru cu luk sis te mi de so nuç la rý i ti ba riy le Ha mi di ye A - lay la rý na ben ze mek te dir. E li ne si lâh a lan e ði tim siz in - san la rýn ne ya pa ca ðý ný kon trol et mek zor dur. Bu ne - den le sýk sýk ko ru cu la rýn se bep ol du ðu ça týþ ma la ra da - ir bil gi ler a lý rýz. Bü tün bu se bep ler den do la yý ko ru cu - luk sis te mi he men kal dý rýl ma lý dýr. Bu gün sa yý la rý yüz bi ne yak la þan ko ru cu la rý çe þit li dev let ka de me le rin de is tih dam e de rek on la rýn mað du ri ye tin den do ða cak ye ni so run la rýn or ta ya çýk ma sý ön len me li dir. Dev le tin Kürt ler le ba rýþ ma sý nýn ön þart la rýn dan bi - ri si de so ru nun psi ko lo jik bo yu tu dur. Tür ki ye nin dört ya nýn da ev le re ge len ce na ze ler gün den gü ne ay rýþ ma - yý bes le mek te dir. Ay rý ca Kürt le rin ha fý za la rýn dan he - nüz si lin me yen kö tü ha tý ra lar var dýr. Bu psi ko lo jik trav ma yý yok e de bil mek i çin bir yan dan si lâh sýz lan - ma nýn yol la rý a ra nýr - ken, di ðer yan dan da ha fý za lar - da ki kö tü ha tý ra la rý u nut tu - r a c a k uy gu la - ma la ra a ð ý r l ý k ve ril me li - dir. e di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya - týn da Bin ba þý  sým Be yin ay rý bir ye ri var dýr. A sým Bey, Be di üz za - man Bur dur a sür gün e dil di ði za - man ve son ra Bar la da bu lun duk - la rý gün ler de o na sa mi mî ta le be ol muþ, Nur Ri sâ le le ri ni ken di el ya zý sýy la ya zýp ço ðalt mýþ týr. Ay ný za man da Üs ta dý na bir çok sa mi mî ve yü ce duy gu la rýn ter cü man lý ðý ný ya pan mek tup - lar ve þi ir ler gön der miþ tir. Bin ba þý  sým Bey, 1877 yý lýn da Ýz mit te dün ya ya gel di. O gün Os man lý Dev le ti sý nýr la rý i çin de bu lu - nan Trab lus garp ve Þam da as ke rî gö rev ler de bu - lun du. Cum hu ri yet dö ne min de Muð la/te fen ni ve Ma ni sa da as ker lik hiz met le ri ne de vam et ti. Öm rü - nün kýrk yý lý as ke rî gö rev ler de ko þuþ tur mak la geç ti. Bur dur da gö rev yap tý ðý yýl lar da Ni gâr Ha ným la ev len di. Bu ev li lik ten son ra kýz ço cuk la rý ol muþ tur yý lýn da Ýs tan bul da ve fat e den Ni gâr Ha ný mýn kab ri E dir ne ka pý ha va þe hit li ðin de bu lun mak ta dýr.  sým Be yi Bur dur da ilk de fa Be di üz za man la ta - nýþ tý ran ki þi Na su hi za de Þeyh Meh med Bal kýr E - fen di dir. Da ha son ra Be di üz za man Bur dur dan Bar la ya sür gün e dil di ðin de, o na de vam lý mek tup lar yaz dý. Bin ba þý A sým Bey Ri sâ le-i Nur la rý na sýl ta ný - dý ðý ný þöy le an la týr: Dört se ne ev vel Bur dur a gel di ðim de, kar de þi miz Þeyh Meh med E fen di nin de lâ let ve ta vas su tuy la mu ha be re ye baþ la mýþ ve bin ne ti ce hik met-re san ve nur-fe þan ve müþ kil-kü þâ ve kâ i na týn mu am mâ-yý týl sý mý ný a çan a nah tar la rý bu fa ki rin e li ne ve ren yi ne o ri sâ le ler dir. Ýþ te o ba hâ tak dir e di le me yen o a nah - tar lar, öy le mü cev he rat ve pýr lan ta el mas lar ki, ne di ye yim, ik ti dar sýz lý ðým dan li sa ným ve ka le mim kal - bi min ter cü ma ný o la mý yor, â ciz ka lý yor. Þe ri at, ha ki kat ve ma ri fet ha zi ne ve de fi ne le ri ni kü þât e de cek ve e den, an cak ve an cak bu Nur Ri - sâ le-i þe ri fe le ri dir. Bu Nur Ri sâ le le ri nin her bi ri si bir bi rin den nur lu; he le Ý câz-ý Kur ân nu run a lâ nur! Na sýl tav sif e de yim? Bir gü lis tan-ý fe rah-fe zâ - da ga yet nâ di de ve hoþ bu ez hâr-ý lâ ti fe gû na-gûn bu lu nup da, han gi si ni ko par ma ya, kok la ma ya, ter - cih et me ye mü te hay yir ka lýp da, ne ti ce de hep sin - den bir des te, bir de met yap ma ya ka rar ver di ði gi - bi; bu Ri sâ le-i Þe ri fe ler de ya za ný, o ku ya ný, din le - ye ni Nur bah çe si ne, Nur der ya sý na gark e dip de mü te fek kir, mü te hay yir e dip, hep sin den bir çi çek de me ti yap maz da ne ya par? Ýn sa ný, fa kat o in sa ný ta hay yür ve te fek kür sah râ sýn da mest-i lâ ya kýl bý - rak maz da ne ya par? Bü tün dün ye vî be þe ri yet ve hay va ni yet hâs sa la rýn dan te cer rüt et me si ne, Hâ lý - ký na u bu di yet-i mü te ma di ye de bu lun ma sý na, mez mum bil cüm le ah lâk la rý def ve tard et me si ne, ilh. gi bi his si yâ týy la mü te has sis e dip de nefs-i em - ma re yi öl dür mez de ne ya par? ( ) Cüm le mü mi nîn-i mu vah hi dî nin ta rîk-i hi dâ - yet te hat ve-en dâz ol ma la rý i çin, Ce nâb-ý Va ci bü l- Vü cud Haz ret le ri ne kav len du â ve ta zar rû et mek li - ðim ve fi i len de, he nüz dört te bi ri ni ya za ma dý ðým, bu Nur Ri sâ le-i þe ri fe le ri nin fa kir de mev cut o lan la - rý ný, i ti mad et ti ðim, mu hab bet ve aþ ký ol du ðu nu his set ti ðim ih vâ na, ez cüm le (...) gi bi ze vât-ý muh - te re me, Cu ma gün le ri fa kir ha ne de top la nýl dý ðý va - kit, biz zat o ku yor ve el le ri ne bi rer Nur par ça la rýn - dan ve rip ak þa ma ka dar ve ba zý ge ce le ri o kun mak ta de vam e di li yor. He pi miz Ce nâb-ý Ka dir-i Kay yûm a u bu di yet ve ni ya zý mý zý î fa e di yo ruz ve Zat-ý Üs ta dâ - ne le ri ne kar þý da, bu bor cu muz o lan du â-yý Üs ta dâ - ne le ri ni yâd ve tez kâr e di yo ruz. 1 Bin ba þý  sým Bey, o gü nün zor þart la rýn da ri sâ le - le ri ya za rak neþ ri ya ta kat ký da bu lu nu yor du. Be di üz - za man a yaz dý ðý mek tup lar da Nur lar hak kýn da gö - rüþ le ri ni be yan et mek ten de çe kin mi yor du. O ku - ma ya do yul maz; o ku duk ça hâ sýl o lan þevk ve lez zet he sa ba gel mez de yip Ka rî ham dar, ka le mim â ciz kal bi me ter cü man o la mý yor. Þu ka dar di ye bi li rim ki, be nim gi bi fa kir ve müp te di le re bü yük ve pek bü yük bir ders, bir mür þid ve mut ma in ne ye e riþ miþ ve da ha yu ka rý çýk mýþ sâ fi le re bir düs tur ve ders-i ib ret tir. Kýy met tak dir e dil mez bir þâ he ser-i ta ri kat - týr, bir nur-u ha ki kat-fe þân, bir gü lis tan dýr. Da ha doð ru su, sýrf bir il ham-ý Rab bâ nî dir di yor du. 2 Bin ba þý  sým Bey yal nýz ken di si o ku mak la kal mý - yor, ay ný za man da e ve ge len le re ve mü sa it o lan la ra da o ku ma yý ih mal et mi yor du. Ri sâ le le rin ya zýl ma sý - nýn bi raz ge cik me si nin se be bi nin a tâ let, be tâ let ve ke sâ le tin den de ðil; has ta lý ðýn dan ol du ðu nu ki bar ca þöy le i zah e di yor du: Þi kâ yet de ðil, müf te hi ra ne arz e di yo rum. Bu se - ne Ce nâb-ý Hakk ýn fa ki re lü tuf ve ih san ve ke re mi çok ol du. Le hul ham du ve l-min ne tu, yüz bin ler ce mü te þek ki rim. Ra ma zan Bay ra mýn dan be ri, i ki de - fa dýr has ta lý ðým ki, el an ne ka het dev rin de yim, Ri sâ - le-i Nur-u Þe ri fe le rin is tin sa hý na ol duk ça bir fa sý la ver miþ ol du. Çok þü kür El ham dü lil lâh, bu has ta lýk - lar bir in âm-ý Ý lâ hî dir. Du a-yý Üs ta dâ ne le riy le sýh - ha tim ye ri ne gel mek te dir. 3 Bin ba þý  sým Bey, Üs ta dýn son suz il ti fat la rýn dan mest ol du ðu nu söy lü yor ve Ce nâb-ý Lem ye zel Haz ret le ri nin lütf u ke rem ü ih sa ný na hamd-ü þükr ü se nâ e de rek ri sa le-i þe ri fe le re sa rýl dý ðý ný be yan e - di yor du. Sa id Nur sî nin il ti fat la rý ve lü tuf nâ me le - ri A sým Be yi çok et ki le miþ tir. Þu sö zü nü o nun bü - yük lü ðü ne a lâ met o la rak ka bul et miþ tir: Hiz met-i Kur â ni ye de kuv vet li ar ka da þým ve ta - rîk-i Hak ta ve e bed yo lun da e nîs yol da þým! Bin ba þý  sým Be ye gö re Ri sâ le-i þe ri fe ler ha ki kat fýþ ký ran, nur lar sa çan bir fe yiz dir. Ehl-i da lâ let ve bid a la rýn en i le ri gi den le ri ve mül hid le rin en þe nî le - ri ni bi le i ma na ge ti re ce ði ne ka na a ti var dýr. Ye ter ki ru hu na nü fuz e de bil sin. Bar la Lâ hi ka sý ndan an la dý ðý mý za gö re, Ni gâr Ha - ným þid det li bir has ta lý ða ya ka lan mýþ tý. Has ta lý ðýn bir tür lü de va sý ný bu la ma yýn ca, þi fa duâ la rý ný al mak ü - ze re Na su hi za de Meh med Bal kýr,  sým Bey le Ni gâr Ha ný mý a lýp Be di üz za man ýn ya ný na gö tür dü. Üs tad on la rý ka bul e dip, Ni gâr Ha ný ma du â et miþ ve Ni gâr Ha ným da ha son ra þi fa bul muþ tur. Be di üz za man, an la þý lan Ni gâr Ha ný mýn has ta lý ðý i le ya kýn dan il gi - len miþ ol ma lý ki,  sým Bey bir mek tu bun da o nun sað lýk du ru mu hak kýn da þu bil gi le ri ver mek te dir: Hem þi re ni zin has ta lý ðý nýn had dev re si geç miþ; ev vel ce arz et miþ tim. Yüz de yir mi si mev cut tur. He - nüz ya tak tan kalk ma dý. Kuv vet ve ik ti da rý yok. Na - maz ký la bi li yor sa da vü cu du tit re mek te ve a ra sý ra a - rý za ya mâ ruz kal mak ta dýr. Le hü l-ham dü ve l-min - ne, çok þü kür Ce nâb-ý Hakk ýn lü tûf ve ke re mi ne ve bu gü nü ne, ma zi nin sý kýn tý ve e le mi geç ti. Hâl-i ha zý - rý na þü kür ve is tik ba le te vek kül le meþ gul dür. Ve siz Üs ta dý ma du â lar e di yor ve di yor ki: Þu nur ve ha ki - kat-i Kur â ni ye Ri sâ le-i Þe ri fe le ri im da dý ma ye tiþ ti. He le O tuz Bi rin ci Mek tub un Ý kin ci Lem a sýn da ki sa býr ve ta ham mül ve þü kür bah si ne o ka dar bað lan - mýþ týr ki, mez kûr Ri sâ le-i Þe ri fe yi ev vel ve â hir ve bil has sa has ta lý ðý sý ra sýn da mü te ad di den fa ki re o - kut muþ ve Ce nâb-ý Hakk a hamd ü se nâ et miþ ve di - ðer Ü çün cü Lem a yý ve sa ir ri sa le-i þe ri fe le ri o ku tup din le mek te ve göz yaþ la rý dök mek te dir. 4 Da ha son ra  sým Bey le Üs tad a ra sýn da ki mek tup ve Ri sâ le pos ta cý lý ðý ný Ab dul lah Ho ca nýn yap tý ðý ný gö rü yo ruz ve 1935 se ne le rin de em ni yet çok sý ký ted bir - ler a lý yor, Be di üz za man ve ta le be le ri ni ya kýn dan ta - kip e di yor du. Bir gün Bin ba þý  sým Bey in Bur - dur da ki e vin de bir grup (Na su hi za de Meh med Bal kýr, Sa dýk Er miþ Ho ca, ber ber Meh med Gü ler ve  sým Bey) Nur Ri sâ le le ri ni o kur ken, po lis ler bas ký - na gel miþ ti.  sým Bey, ko mi se re, ha ný mý nýn i çe ri de ab dest al dý ðý ný i fa de e de rek, bi raz bek le me le ri ni söy le di. Bu a ra da mi sa fir le rin ki tap lar la bir lik te ar ka ka pý dan ses siz ce çý kýp git me le ri ni sað la dý. Fa kat bu - na rað men, a ra ma lar da po lis ler ba zý ki tap la rý yi ne de bul muþ lar dý. Bu o lay dan son ra Bin ba þý  sým Bey tu tuk la nýp Is par ta ya gö tü rül dü.  sým Bey 1935 Ni san a yýn da Is par ta da sor gu hâ - kim li ðin de i fa de ve rir ken, Yâ Rab, ca ný mý al! di ye - rek ve fat et ti. Ý fa de si ni a lan hâ kim Hik met Bey de o lay kar þý sýn da þa þý rýp kal mýþ tý. Bin ba þý  sým Be yin ce na ze si ni yý ka ya cak er kek bu lu na ma mýþ ol ma lý ki, e þi Ni gâr Ha ným yý ka mýþ, kor ku dan an cak beþ-al tý ki þi nin ka týl dý ðý ce na ze na ma zýn dan son ra, Is par - ta nýn A lâ ed din Me zar lý ðý na def ne dil miþ tir. Bu kü - çük o lay bi le ül ke de es ti ri len kor ku nun ne ka dar bü yük ve deh þet li ol du ðu nu gös ter mek te dir. 8 Ma yýs 1935 ta rih li Tan Ga ze te si, ha be ri man þe tin den Bir mür te ci i fa de ve rir ken öl dü! di ye ver miþ tir. Ga ze te ilk say fa da Nur Ta le be le - ri nin tu tuk lan ma la rý nýn bo yu tu nu Bur sa da, Is - par ta da ye ni tev kif ler ya pýl dý, 30 mev kuf var! þek lin de ve rip Bin ba þý  sým Bey in ve fa tý ný da Bir bin ba þý mü te ka i di suç lu i fa de si a lý nýr ken bir den bi re düþ tü öl dü þek lin de du yur muþ tur. Be di üz za man ýn i fa de siy le is ti ka met þe hi di o lan Bin ba þý  sým Bey, Kýrk yýl dýr el le ri mi ka ra ve kir li iþ le re bu laþ týr ma dým, Ce nâb-ý Hakk a çok þü kür di ye rek na mus lu ve is ti ka met li ha ya - tý ný böy le ce nok ta la mýþ tý. Be di üz za man sor gu la ma me se le si ni mah ke me de þöy le de ðer len di rir: Bin ba þý mer hum  sým Bey is tic vap e dil di; e ðer doð ru de se, Üs ta dý na za rar ge lir ve e ðer ya lan de se, kýrk se ne lik na mus kâ râ ne ve müs ta ki ma ne as ker li - ði nin hay si ye ti ne çok a ðýr ge lir di ye dü þü nüp, Yâ Rab, ca ný mý al! di ye rek, on da ki ka da tes lim-i ruh ey le di. Ýs ti ka met þe hi di ol du. Ve dün ya da hiç bir ka - nu nun ha ta di ye me ye ce ði bir mu a ve net-i hay ri ye ye ve tas di ke ha ta te veh hüm e den le rin çir kin ha ta la rý - na kur ban ol du. E vet, Ri sâ le-i Nur dan tam ders a - lan, bir su i çer gi bi ko lay ca, ter his tez ke re si te lâk kî et ti ði e cel þer be ti ni i çer. E ðer ben den son ra dün ya - da ka lan kar deþ le ri min te el lüm le ri ni dü þün me sey - dim, ben de â li ce nap kar de þim A sým Bey gi bi Yâ Rab! Ca ný mý da al di ye cek tim. 5 Ter zi Meh med Ba ba can i se Bin ba þý  sým Bey hak kýn da þun la rý an la týr: Bin ba þý  sým Bey gü zel tez hip de ya par dý. Mev sim yaz dý. Is par ta U lu Ca - mi de ye di se kiz ki þi an cak ce na ze na ma zý ný ký la bil - dik. Ce na ze na ma zý ný Re fet Be yin ka yýn pe de ri Ha cý Mü lâ zým E fen di kýl dýr mýþ tý. 6 Bin ba þý  sým Bey Sa id Nur sî ye yaz dý ðý bir mek - tup ta i ki se beb-i müc bir den bah set mek te dir. Bi - rin ci si ken di si gi bi Nur Ta le be le ri ne ya pý lan du â dýr. Bu na â min di yor. An cak i kin ci fýk ra da Üs ta dýn Ve ben öl dü ðüm de si zi ar kam da vâ ris bý ra ka rak fe rah la ke der siz kab ri me gir mek Rah met-i Ý lâ hi ye - den ü mit e de rim. söz le ri ne dik kat çe ke rek þöy le di yor du: Bu ra sý be ni çok dü þün dür dü ve hiç bir da ki ka Üs ta dý mýn bu ar zu, bu ta lep ve rah met-i Ý lâ hi ye den bu ü mi di, zih nim den ve fik rim den ve kuv ve-i ha ya - lim den hiç çýk mý yor. Bi na e na leyh, bu fýk ra ya bü tün zer rât-ý mev cu di ye tim le â min de dim ve Ce nâb-ý Hakk ýn fazl ve ke re mi ni ta zar ru ve ni yaz et tim. Bu nun la be ra ber yâ Haz ret, ri yâ de ðil, ta san nu de ðil, i çim den do ðu yor gö nül þöy le is ti yor ve ar zu e di yor: Bu fa kir, Üs ta dým dan ev vel kab re gir sin ve siz, dâr-ý be ka nýn ilk ka pý sý na ge lin ce ye ka dar, dâr-ý dün ya da bu lu nu nuz ki, bu fa kir ve muh taç o lan ta - le be ni ze ar ka sýn dan gön de re ce ði niz du â ve he di ye - niz le mü te na im, þâd ve mes rur ol sun. Ve si zin teþ - ri fi niz de ki Er ha mü r-râ hi mîn o lan Rab bü l-â le - mîn den du â ve ni yâ zým bu dur ru hum si zi is tik bal et mek þe re fiy le mü þer ref o la bil mek gi bi, gö nül ar zu ve ha ya tý hâ sýl o lu yor. Ve çok dü þün dü rü yor. Ve bu ar zu ve ni ya zým dan da ha bü yü ðü ve þe dî di þu dur ki: Üs ta dý mýn dâr-ý dün ya da da ha pek çok za man lar kal ma sý, do la yý sýy la va zi fe-i kud si ye ni zin de va mý ve ha ki kat ve hi da yet nur la rý o lan Ri sâ le-i Nur ve Mek tu bâ tü n-nur la rýn tek si ri ve in ti þa riy le, hâb-ý gaf let te o lan la rýn, da lâ let te ka lan la rýn, ehl-i bid a ve mül hid le rin ta rik-i hak ve hi da ye te gir me le ri i çin siz Üs ta dý mýn çok za man da ha ya þa mak lý ðý ný zý ve ba þý mýz dan ek sik ol ma ma ný zý ve si zin gay bû be ti - niz le biz le rin ye tim ve ök süz kal ma mak lý ðý mý zý gö - nül ar zu e di yor. 7 Be di üz za man,  sým Be yin bu mek tu bu na bir ha - þi ye dü þe rek mah ke me de ve fa tý na i þa ret ol du ðu nu ka bul e di yor ve Rah me tul la hi a ley hi rah me ten vâ - si a ten di ye rek rah met le a ný yor du. Be di üz za man, Mer hum  sým Bey gi bi ba zý zat la - rýn bir ya di gâr o la rak, gü zel ya zý la rýy la yar dým et - tik le ri ne dik kat çe ker. 8 Bin ba þý  sým Bey ay ný za man da þa ir dir. Söz ler hak kýn da ki bir þi i ri þöy le dir: Ka sem e de rim, doð ru dur sö zü ö züy le be ra ber, Bu ha ki ka ti ka bul ve tas dik et me yen bed mâ ye ler, Ka lýr da lâ let ve vâ di-i hüs ran da ni ce se ne ler. Bun la rý ir þad e dip kur tar mak týr hü ner, Hi da yet e riþ se e ðer, o va kit bo yun e ðer. Cüm le nin ýs lâ hý ný ni yaz e dip Hâ lý ka yal va ra lým, Hep en vâr-ý Kur â ni ye o lan Söz le ri o ku yup an la - ta lým, Bu yol da biz ler de feyz a lýp dil þad o la lým, Fe nâ yý be ka ya teb dil de rý za-yý Bâ rî ye ka vu þa lým. Sad-he zar tah si ne lâ yýk bî ba hâ fýk ra-i Ga lib, Bu ha ki kat le ri söy le mek le o lur þüp he siz ga lib. 9 e di üz za man Sa id Nur sî i man ve Kur ân hiz me tin de o ri ji nal ke li me ve kav ram lar la pek çok þe yi i fa de et - miþ tir. Ýþ te on la rýn bi ri si de Bar la Sýd dýk la rý dýr. Bu gün Ri sâ le-i Nur hiz met le ri nin te me lin de Bar - la Sýd dýk la rý nýn fe da kâr lýk la rý ný ve sa da ka ti ni gö rü - rüz. Sýd dýk ke li me si söz lük te, çok doð ru, dü rüst, hak ký ve ha ki ka ti te red düt süz ka bul le nen an lam la - rý na gel mek te dir. Bi lin di ði gi bi Hz. E bû be kir in (ra) bir sý fa tý da Sýd dýk i di. O, Re sûl-i Ek rem i (asm) öy le ka bul et miþ ti ki, kim se bir an bi le o nu as la u - zak laþ tý ra ma mýþ, hat ta kü çük bir þüp he bi le ve re me miþ ti. Ri sâ le-i Nur un pek çok ye rin de Es-se be bü ke l-fâ il sýr rýn ca söz - le riy le kar þý la þý rýz. Bu söz Bir þe ye se bep o lan o nu iþ le miþ gi bi dir an la mý na gel mek te dir. Bu sö zün kay na ðý da þu ha dis-i þe rif tir: Hay rýn yo lu nu gös te ren, o nu iþ le yen gi bi dir 1 Ýn san bir hay ra ve ya þer re se bep o lur sa o nun ka dar a mel def te ri - ne (se vap/gü nah) ya zý lýr. Bir ha dis-i þe rif te bir a da mýn i ma ný nýn kur tul ma sý na se bep ol ma nýn kar þý lý ðý i se þöy le i fa de e dil mek te dir: Bir a da mýn se nin le i ma na gel me si, sa na sah ra do lu su kýr mý zý ko yun lar dan da ha ha yýr lý dýr. Bar la Sýd dýk la rý nýn ih lâs la ya ni hiç bir kar þý lýk bek le me den, sýrf Al lah rý za sý i çin Nur la ra hiz met et tik le ri ni gö rü rüz. Be di üz za man, yýl lar son ra Bar la Sýd dýk la rý ný þu söz le riy le tak dir e de cek tir: Ce nâb-ý Hakk a þük re di yo rum ki, böy le hâ lis, muh lis ve baþ ka la - ra hüsn-ü mi sâl o lan sa dýk þa kirt le ri Ri sâ le-i Nur a ver miþ ki, da i mî hak ta hu lûs i le ve Nur hiz me tin de sa býr i çin de þük re di yor lar. O Mey ve ci nin ci va rýn da, is mi ni söy le me di ðim ma lûm ve çok a lâ ka dar ol du ðum kar deþ le rim, hu su san Bar la sýd dýk la rý, be ni çok de fa ha ya - len es ki za ma na ve o mem le ke te celb e di yor lar, Bar la ve dað la rýn da gez di ri yor lar. Ben, on lar la ve o yer le riy le çok a lâ ka da rým, u nut mu - yo rum. 2 Ce nâb-ý Hak Be di üz za man a Nur hiz me tin de ha lis, muh lis ve baþ ka la ra hüsn-ü mi sâl o lan sa dýk þa kirt le ri ih san et miþ tir. On la - rýn ö zel lik le ri hak ta hu lûs ve Nur hiz me tin de sa býr i çin de þük - ret me le ri dir. Bar la Sýd dýk la rý, Sa id Nur sî yi es ki za ma na, Bar la ya çe kip dað ve de re le rin de gez dir miþ tir. O nu o gur bet ha ya týn da yal - nýz bý rak ma mýþ lar dýr. Bir an lam da ha ya ta bað la mýþ lar dýr. Be di üz za man, on la rýn va zi fe le ri ni þöy le ö zet ler: Bar la sýd dýk la rý Nur la rýn yaz ma sý na tam ça lýþ ma la rý, her kes ten ev vel on la rýn va zi fe le ri dir. Çün kü Bar la, bi rin ci med re se-i Nu ri ye þe re fi ni ka zan ma sýn dan, o mü ba rek med re se yi ta le be siz bý rak mak ca iz de ðil. Ýn þâ al lah, tek rar þen le ne cek. Ça lý þan la ra Ba re kâl lah de - riz. Ce nâb-ý Hak tev fik ver sin.  min. 3 Be di üz za man ýn dün ya sýn da Bar la nýn bir e vi de ðil, ta ma mý Nu run bi rin - ci med re se si hük mün de dir. Bu med re se yi þen len dir mek ve ta le be ler le dol - dur mak Bar la Sýd dýk la rý nýn en ö nem li va zi fe le ri a ra sýn da yer al mak ta dýr. O gün Bar la Sýd dýk la rý nýn sa da ka tý, bu gün Bar la nýn ta ma mý ný Nur med re se si hâ li ne ge tir miþ tir, di ye bi li riz. Ba kýn, þim di Bar la nýn her ta ra - fýn da ar tan bir hýz la gü rül gü rül Ri sâ le-i Nur lar o ku nu yor. Bar la Sýd dýk la rý kim ler dir a ca ba? O þe ref li lev ha da þu i sim le ri gö rür sü nüz: Hu lu si Bey (E mek li Al bay Ýb ra him Hu lu si Yah ya gil), Sab ri (Ar se ven) E fen di (San tral Sab ri), Yüz ba þý Re fet (Ba rut çu) Bey, Ha fýz A li (Er gün), Ah med Hüs rev (Al týn ba þak), Sýd dýk Sü ley man (Ker van cý), Þam lý Ha fýz Tev fik (Meh met Tev fik Gök su), Mu ha cir Ha fýz Ah med, Ab dul lah (Ya va - þer) Ça vuþ, Ab dul lah (Ku la) Ça vuþ, Mus ta fa Ça vuþ (Gü venç), Ha fýz Ha - lid (Te kin), Mu al lim Ah met Ga lip (Kes kin), Bed ret tin (U þak lý gil) Bey, Hak ký (Týð lý) E fen di, Mü ba rek Sü ley man (Kö se). On lar ka bi li yet le ri ne gö re Nur hiz me ti ne koþ muþ lar dýr. Ki mi le ri kâ tip - lik yap mýþ, ki mi le ri is tin sah et miþ (ço ðalt mýþ), ki mi le ri san tral lik yap mýþ, ki mi le ri Nur Pos ta sý ol muþ, ya zý lan ri sâ le le ri sýr tý na a lýp köy köy di ðer Nur men zil le ri ne u laþ týr mýþ týr. A ra la rýn da ki mek tup laþ ma lar a de ta nu râ nî bir mec li si an dýr mak ta dýr. Za man la Nur Ta le be le ri a ra sýn da ki ya zýþ ma lar Lâ hi ka mek tup la rý ný o luþ - tur muþ tur. A de ta za man la köy ler ve þe hir ler bi rer a çýk halk ü ni ver si te si hâ li ni al mýþ týr. Be di üz za man bu o la yý bir mec lis-i nu râ nî o la rak va sýf - lan dýr mak ta ve þöy le de mek te dir: Kur ân ýn þu mü nev ver, mü ba rek þa kirt le ri, i çin de bir bi riy le mâ nen mü za ke re ve mü da ve le-i ef kâr e di yor lar. Ve yük sek bir med re se sa lo nu - dur ki, Kur ân ýn þa kirt le ri on da her bi ri al dý ðý der si ar ka daþ la rý na söy lü - yor. Ve Kur ân-ý Mu ci zü l-be yân ýn ha zi ne-i kud si ye si nin san duk ça la rý o - lan Ri sâ le le rin sa tý cý ve del lâl la rý na muh te þem ve mü zey yen bir dük kân ve bir men zil dir. Her bi ri al dý ðý kýy met tar mü cev he râ tý bir bi ri ne ve müþ - te ri le ri ne o ra da gös te ri yor. 4 Bar la Sýd dýk la rý el bet te yu ka rý da say dý ðý mýz bu i sim ler le sý nýr lý de ðil dir. Kim bi lir da ha ni ce i sim siz kah ra man lar var. Bu gün mil yon la rýn i man la - rý nýn kur tul ma sýn da te mel taþ la rý ný o luþ tur muþ tur. Her bi ri nin ha ya tý bi - rer nur lu des tan dýr. Ýs ti yor sa nýz Ri sâ le-i Nur la rýn sa týr la rý a ra sýn da ve Bar la nýn yol la rýn da, de re le rin de, te pe le rin de, bað la rýn da, bah çe le rin de o sýd dýk la ra ar ka daþ o - la bi lir, soh bet e de bi lir si niz. On lar, ri sâ le le ri yaz mak la fi lo zof la rý sus tu ran, i ma na ge ti ren kuv vet li bir i man der si ni al mýþ lar dýr. Son ra ma ne vî bir ha zi ne ka zan mýþ lar dýr. Hem on la rýn yaz dýk la rý Nur nüs ha la rý, pek çok la rýn i man la rý nýn kur tul - ma sý na ve ya i ma na gel me le ri ne ve si le ol muþ lar ve ya o la cak lar dýr. Yu ka rý - da be lirt ti ði miz gi bi ha dis te ve ri len Bir tek a dam se nin le i ma na gel se, sah ra do lu su kýr mý zý ko yun dan da ha ha yýr lý dýr müj de si ne na il o lu yor lar. Be di üz za man ýn i fa de siy le on lar, bu mü ba rek ka lem le riy le, es ki za - man da Ýs lâ mi yet in bü yük mü ca hid kah ra man la rý nýn ký lýç la rý nýn kud sî hiz met le ri ni gö rü yor lar. El bet te is tik bal, on la rý ve Nur cu la rý çok al kýþ la - ya cak 5 lar. Þim di Nur Ta le be le ri sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya nýn her ta ra fýn da al kýþ lan mak ta dýr. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Bar la Lâ hi ka sý, s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Nec med din Þa hi ner, Son Þa hit ler, c. 1, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Bar la Lâ hi ka sý, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, s n Türkiye nin, her türlü farklýlýklarý tanýyan, çoðulculuðu bir zenginlik olarak gören, resmî ideolojiden arýndýrýlmýþ, anayasal vatandaþlýðý esas alan, yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacý vardýr. n Devlet, baþta Kürtler olmak üzere maðdur edilmiþ bütün toplumsal kesimlerden özür dilemeli; maðduriyetlerini giderici hukukî düzenlemeler yapýlmalýdýr. n Eðitim demokratik hâle getirilmeli; eðitim müfredatý her türlü ayrýmcý ifadeden temizlenmeli ve bu baðlamda andýmýz türü metin ve ritüeller eðitim sisteminden tamamen çýkarýlmalýdýr. Bütün olarak eðitim ve öðretim sistemi Türkiye nin çok kimlikli toplumsal yapýsýný yansýtmalýdýr. n Anadilde eðitim tercihi temel bir haktýr; bu hakkýn önündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr. n Eðitimde ve toplumsal pratiklerde köktenci sekülerist yaklaþýmlar gözden geçirilmeli ve toplumun dinî duyarlýlýklarý ve talepleri dikkate alýnmalýdýr. n Bediüzzaman ýn bir akademiya projesi olan Medresetüzzehra, hayata geçirilmelidir. Barla Sýddýklarý kavram Dipnotlar: 1- Feyzü l- Kadîr, c.3, s. 537, Hadîs no: 4250; Keþfü l-hafâ, c. 1, s Bediüzzaman Said Nursî, Emirdað Lâhikasý, s A.g.e., s Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikasý, s Bediüzzaman Said Nursî, Emirdað Lâhikasý, s Bin ba þý  sým Bey portre B B * Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan dü zen le nen V. U lu sal Ri sa le-i Nur Kon gre si nde I I I. Ma sa nýn ha zýr la dý ðý so nuç bil di ri si met ni dir. Kürt so ru nu da ha faz la de mok ra siy le çö zü lür* aktüalýte S

11 12 KÜLTÜR-SANAT Ver mek ü ze ri ne soh bet ler YKÝTAP ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ç YENÝ ASYA NEÞRÝYAT ok ya kýn da ki tap raf la rý ný süs le ye cek ye ni bir ki ta bý o kur la rý mý za ha ber ve re lim: Ver mek Ü ze ri ne Soh bet ler. Ki ta býn ya za rý, Fat ma Öz den Öz ki þi. Öz ki þi bu ki ta býn da ver mek ko nu su nu öy le fark lý a çý lar dan e le a lý yor ki, an la tý lan bü tün mev zu lar he pi mi ze ib ret o la cak ni te lik te gü zel lik ler ta þý yor, ye ni þey ler öð re ti yor. Ki tap tan ba zý baþ lýk la rý sý ra la ya lým: Ö ðüt Ver mek, Sa da ka Ver mek, Su Ver mek, Borç Ver mek, Söz Ver mek, Di lek çe Ver mek, E mir Ver mek, Ka rar Ver mek, Ý zin Ver mek, Sýr Ver mek, Hiz met Ver mek, Mo la Ver mek Öz den Ha ným, ken di tec rü be le ri ni gü zel ve a ký cý bir soh bet ha va sýn da an la tý yor. Öz den Öz ki þi Ýs tan bul da doð muþ, ha ya tý Ýs tan bul da geç miþ bir Ýs tan bul ha ný me fen di si. Ye ni As ya o kur la rý nýn 1970 li yýl lar dan ha týr la ya ca ðý hi kâ ye ve ro man ya za rý Ba hat tin Öz ki þi nin e þi. Ver mek Ü ze ri ne Soh bet ler ki ta bý, ül ke mi zin ve in sa ný mý zýn ne re den ne re ye gel di ði ni göz lem le me ba ký mýn dan çok ö nem li lý, 50 li yýl la rýn mad di sý kýn tý lar la do lu þart la rý þim di ler de de ðiþ ti. Ül ke miz þim di çok da ha i yi im kân la ra sa hip. E ði tim, sað lýk, u la þým ve ha ber leþ me a lan la rýn da alt mýþ se ne ön ce siy le ký yas la na ma ya cak öl çü ler de i le ri se vi ye ler de yiz. Pe ki, ay ný i ler le me yi yar dým se ver lik, ka na at, ve fa kâr lýk, sa býr, fe da kâr lýk ko nu la rýn da da gös te re bil dik mi? Ýþ te bu ki tap, tam da bu nun bir gös ter ge si. Ki tap tan ký sa bir a lýn tý ya pa lým: Bü yük tey zem 96 ya þý na ka dar ya þa dý. Ha ya tý bo yun ca kim se ye yük ol ma ma ya ça lýþ tý. E þi nin ve fa týn dan son ra 70 yýl yal nýz ya þa dý. Ço cu ðu yok tu, ge li ri de yok tu. Ön ce le ri ið ne o ya sý ya pa rak, göz le ri az gör me ye baþ la yýn ca da týð iþ le ri ya pa rak ge çin di. E vi ne gi der te miz ler dik. So ba sý ný a lýr, ku rar, o dun te min e der dik. Ye mek pi þi rip, o nun e vin de o nun la bir lik te yer dik. Sof ra yý kal dý rýr, bu la þý ðý ný yý kar, bir lik te kah ve i çer dik. O ka dar gön lü o lur du ki, hiç bir þey söy le me se de, mut lu lu ðu yü zün den a kar dý. Al la hým! Böy le çok muh taç in san la ra mut lu luk ver mek, mut lu luk la rýn en gü ze li. Pek çok þe yin men fa at ler le öl çü lüp bi çil di ði, ben lik le rin þiþ ti ði ve bir bi riy le çar pýþ tý ðý 2010 lu yýl lar da yu ka rý da ki cüm le ler le kar þý laþ mak ne ka dar gü zel, ne ka dar kýy met li E vet es ki za man lar da kar þý lýk sýz i yi lik yap mak in san la rýn he men hep si nin or tak ö zel li ðiy di. Gö nül al mak, de ðer ver mek, di ger gâm ol mak, des tek ol mak, o yýl la rý de ðer li ký lan has let ler di. Bu gü nün ge liþ miþ ül ke le rin de bo þan ma lar ar tý yor, eþ ler bir bi ri ni ra kip o la rak gö rü yor, al kol sý nýr la rý a þý lý yor, genç ler sal dýr gan la þý yor, ma ne vî de ðer ler ka bul gör mü yor, a i le ler da ðý lý yor, cö mert lik bi lin mi yor, kar þý lýk sýz i yi lik ya pýl mý yor. Bü tün bun la rýn bir sebebi ol ma lý. Ge liþ miþ ül ke le rin, mo dern dün ya nýn dert le ri bu ka dar la sý nýr lý de ðil. Cö mert li ðin, ah lâ kýn, ger çek sev gi nin, sa mi mî hür me tin ol ma dý ðý bir at mos fer, ce hen nem den fark sýz: Gün geç mi yor ki, ha ber bül ten le rin de te rör ha re ket le ri, gü rül tü kir li li ði, çev re fe lâ ket le ri, pat la yan bom ba lar, cin net ge çi ren in san lar, ci na yet ha ber le ri yer al ma sýn Böy le bir ha yat ne ka dar sür dü rü le bi lir? Ver mek Ü ze ri ne Soh bet ler ki ta bý nýn ya za rý Öz den Ha ným, böy le bir dün ya da ya þa mý yor, ya þa ma mýþ. Da ha doð ru bir i fa dey le, ya þa dý ðý mýz dün ya nýn çir kin lik le ri o na as la bu laþ ma mýþ, bel ki u za ðýn dan bi le geç me miþ. Öz den Ha ným, ken di ruh ve kalp dün ya sý ný na di de bir mü cev he ri ko rur gi bi ko ru muþ. O nun gö nül ký yý la rý na, a kýl ve fi kir dün ya sý na hep sü kû net hâ kim ol muþ Öm rü ý lýk ve göl ge li bir yaz gi bi geç miþ Öy le tah min e di yo ruz ki, yu ka rý da ki cüm le ler le ta rif et me ye ça lýþ tý ðý mýz bu ha ný me fen di nin ha tý ra la rý ný me rak e di yor su nuz. Ý na nýn, ver di ði niz e me ðe, bu nun i çin a yý ra ca ðý nýz za ma na de ðe cek. E vet, kýy met li o kur la rý mýz 21. yüz yýl da a sil bir Ýs tan bul ha ný me fen di si nin soh bet le ri ni o ku yun, ders ler çý ka rýn, üs tün de dü þü nün: Böy le doð ru in san la rýn ya þa dý ðý bir dün ya da, yan lýþ o lan her þey ken di ni he men bel li e der. Böy le in san lar sa ye sin de in sa nî de ðer ler rað bet gö rür, ma ne vî de ðer ler can la nýr, ah lâ kî de ðer ler dün ya yý bir cen ne te dö nüþ tü rür O ku yup, is ti fa de et me niz di le ðiy le Hoþ ça ka lýn Yerli Dizi Yersiz Uzun eylemi BU GÜN sa at da AKM nin ö nün de ya zar lar ka lem bý ra ký yor, yö net men ler stop di yor, set ler du ru yor ve þal ter ler i ni yor. Yer li di zi yer siz u zun! slo ga nýy la yo la çý kan Se nar yo Ya zar la rý Der ne ði SEN - DER, i kin ci ey le min de Tür ki ye nin ön de ge len ya pým þir ket le rin den NTC Med ya 70 in ü ze rin de ça lý þa ný i le Yer li Di zi Yer siz U zun ey le min de sek tör ça lý þan la rý nýn ya nýn da o lý yor ve ey le me des tek ve ri yor. Yer li di zi yer siz u zun! slo ga nýy la yo la çý kan Se nar yo Ya zar la rý Der ne ði SEN DER, i kin ci ey le min de bu de fa bü tün sek tör ça lý þan la rýy la bir lik te il gi li le re di zi sü re le ri ni ký salt ma ta lep le ri ni tek rar lý yor lar. MEDDAHLIK GELENEÐÝMÝZ UNUTULMASIN U NES CO nun, insanlýðýn somut olmayan kültürel mirasýn korunmasý temsilî listesine kaydettiði meddahlýk geleneði ni tanýtmak ve yaþatýlmasýný saðlamak amacýyla çalýþtay düzenlendi. U NES CO NUN, Ýn san lý ðýn So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ra sýn Ko run ma sý Tem si lî Lis te si ne ilk kay de di len med dah lýk ge le ne ði ni ta nýt mak ve ya þa týl ma sý ný sað la mak a ma cýy la dü zen le nen ça lýþ tay ya pýl dý. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý A raþ týr ma E ði tim Ge nel Mü dür lü ðü nün dü zen le di ði ça lýþ tay da, sa na týn sür dü rü le bi lir li ði ko nu sun da ki so run lar be lir le ne cek, çö züm teklifle ri tar tý þý la cak, Ko ru ma Ey lem Pla ný dü zen le me si ya pýl dý. An ka ra Ýç ka le O tel de ki ça lýþ ta ya, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Ni hat Gül, A raþ týr ma ve E ði tim Ge nel Mü dü rü Mah mut Ev ku ran, ti yat ro sa nat çý la rý ve a ka de mis yen ler ka týl dý. Müs te þar Yar dým cý sý Ni hat Gül, kül tü rel de ðer le re sa hip çý kýp ge le cek ku þak la ra ak tar ma nýn gö rev le ri ol du ðu nu söy le di. Sa hip çý kýl ma dý ðý tak dir de bir çok ge le ne ðin yok o la bi le ce ði ni di le ge ti ren Gül, ça lýþ ta yýn çok ö nem li bir a ma ca hiz met et ti ði ni, ça lýþ ma la rýn bütün hý zýy la sü re ce ði ni be lirt ti. A raþ týr ma ve E ði tim Ge nel Mü dü rü Ev ku ran da U NES CO nun 2003 yý lýn da ka bul et ti ði So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ra sýn Ko run ma sý Söz leþ me si ne, Tür ki ye nin 2006 yý lýn da ta raf ol du ðu nu be lirt ti. Med dah lýk ge le ne ði nin, Ýn san lý ðýn So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ra sýn Tem si li Lis te si ne 2009 yý lýn da a lýn dý ðý ný bil di ren Ev ku ran, med dah lý ðýn an lat ma, can lan dýr ma ve o yun ge le ne ði ol du ðu nu söy le di. Prof. Dr. Öz de mir Nut ku Med dah lýk Ü ze ri ne Bir Pa no ra ma baþ lý ðýy la a - çý lýþ kon fe ran sý ver di. Türk med dah la rýn, A rap ve Ý ran med dah la rý na ben - ze me di ði ne dik ka ti çe ken Prof. Dr. Nut ku, Müs lü man lý ðý ka bul et me - den ön ce Türk le rin an lat ma ge le ne ði var. Bir Rus bi lim a da mý, Türk le - rin en es ki ge le ne ði an la tým, hi kâ ye ge le ne ði dir di yor. Bu doð ru dur. Müs - lü man lý ðý ka bul et tik ten son ra Ý ran lý lar ve A rap lar la i liþ ki miz var. Bu ra - SOL DAN SA ÐA 1. Bir yer de yýl da bir kaç de fa ku ru lan bü - yük Pa zar. - Os man lý lar da il - mi ye nin giy di ði bir tür üst lük. 2. Ýþ siz, ser se ri, boþ ge zen. - A rif ler mec li si. 3. Bir ye rin de - ni ze gö re yük sel ti si. - Gü zel ko ku lu kü çük ka vun. 4. A pan - sýz, bir den bi re. - Ma ða za lar da ma lýn fi ya tý ný, cin si ni gös te ren ya zý lý kâ ðýt. 5. A fet, mu sî bet. 6. Çok a cýk mýþ lý ðý i fa de i çin kul la ný lýr bir de yim "aç." 7. A teþ, od. - Gü rül tü, pa týr tý. 8. Bo ra ni nin ki mi yö re le ri miz de söy le ni þi. - Da ha az, en az. 9. Va sýf lan dýr ma, tav sif et me. - Bal bö ce ði. 10. Ka za kis tan'da se çim le iþ ba þý na ge len bir baþ kan. - Mül kün sa hi bi Meddahlýk, toplumun gündelik hayatýnda yeralan sorunlara da iþaret eder. Ev ku ran, þun la rý kay det ti: Kay nak lar da, med dah la rýn üst dü zey de tu tul du ðu, ken di le ri ne i ti bar gös te ril di ði ne i liþ kin ri va yet ve an la tým la ra rast lý yo ruz. Os man lý kül tü rün de i se med dah lýk, di ni çer çe ve yi bir par ça a þa rak ken di ö zel üs lû bu nu, ka rak te ri ni bul muþ tur. Med dah lar sa de ce ö vül me si ge re ken le ri öv me nin ya ný sý ra top lum ca ka bul e di len er dem le ri ha týr la tan, in san la rý bu na ça ðý ran bir sa n'a týn ic ra sý dýr. Med dah lýk ay rý ca, top lu mun gün de lik ha ya týn da yer a lan so run la ra da i þa ret et miþ tir. Din dý þý ö ge ler ve ko nu lar da Türk med dah la rý nýn son de re ce be ce riy le iþ le di ði ko nu lar dan dýr. 1 B U L M A C A Med dah lý ðýn bir ça lýþ ma ku ru lu ta ra fýn dan u lu sal dos ya o la rak ha zýr la nýp U NES - CO ya su nul du ðu nu be lir ten Ev ku ran, Tür ki ye nin u lu sal bir de ðe ri nin, ilk kez lis te de yer al dý ðý ný i fa de et ti. U NES CO ya su nu lan dos ya la rýn en ö nem li si nin ey lem dos ya la rý ol du ðu nu vur gu la yan Ev ku ran, Ül ke niz a dý na bir de ðe ri lis te ye yaz dýr dý ðý nýz da in san lý ða ta ah hüt te bu lun muþ o lu yor su nuz. Þu id di a ný zý i fa de et miþ o lu yor su nuz: Sa hip ol du ðum ve ya bu ül ke top rak la rý ü ze rin de ki bu ge le nek sel de ðer ve sa nat, in san lý ðýn or tak kül tür mi ra sý na kat ký su na cak ni te lik te dir. Sun du ðu muz tüm dos ya la rýn böy le bir id di a ya sa hip ol ma sý ge re ki yor de di. A RAP VE Ý RAN MED DAH LA RI NA BEN ZE MÝ YOR LAR dan med dah ge le ne ði do ðu yor di ye ko nuþ tu. Türk med dah la rýn ger çek - çi ol du ðu nu, gün cel o lay la rý an lat týk la rý ný be lir ten Prof. Dr. Nut ku, Ö zel - lik le 18. yüz yýl dan i ti ba ren med dah lar a de ta a yak lý ga ze te gi bi ler. U NES - CO ya ken di kül tür mi ra sý mý zý ko ru mak i çin gi der ken, Türk med dah la - rýn de ði þik ve ken di ne öz gü ol duk la rý na yö ne lik ýs rar e dil me si ge re ki - yor gö rü þü nü di le ge tir di. An ka ra / a a Çiz gi nin Ý ki Ta ra fý PHOTOWORLDFo toð raf Mer kezi, New York Ti mes ve Cor bis A jan sý a dý na ça lý þan Ün lü A me ri ka lý ha ber fo toð raf çý sý Da vid Bath ga te in Çiz gi nin Ý ki ta ra fý Af ga nis tan da ki A me ri ka ko nu lu fo toð raf ser gi si ne ev sa hip li ði ya pý yor. Bath ga te in 9 yýl bo yun ca Af ga nis tan ýn fark lý kent le rin de sa va þýn yý ký mý ný, A me ri kan as ker le ri nin Af ga nis tan da ki var lý ðý ný ve in san la rýn hayatý ný ö lüm süz leþ tir di ði fo toð raf lar dan o lu þan ser gi 07 O cak 2011 ta ri hin de dü zen le ne cek bir kok tey le a çý la cak. Ser gi, 22 O cak 2011 ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le cek. Ad res: Ba ha ri ye Cad de si Ku zu Kes ta ne Sok. No: 16 Ka dý köy / Ýstanbul, Tel: (0216) Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Mum i ma la týn da kul la ný lan kar bon lu mad de. - Sod yum'u sim ge le yen harf ler. 2. Kö tü iþ te yar dým e den ler, yar dak çý lar. - Ý - ba det le meþ gul ki þi. 3. Bir þe yi bir yer den baþ ka bir ye re ak tar ma. - U çak ve ge mi le rin ta kip et ti ði yol. 4. Ya ban cý þey ler den a rýn mýþ, ka tý þýk sýz, saf, ha lis. - Se sin to nu na gö re piþ man lýk, öf ke, öz lem, be ðen me, sev gi vb. duy gu lar an - la tan bir söz. - Ürk me, ür kü. 5. Gü nün bel li sa at le rin de ye ni len be sin. - Ki mi yö re le ri miz de ço cuk. 6. Çift ol ma yan. - Þey, nes ne. 7. Hak di ni Ýs lâ mi ye ti ka - bul e den. - Su ri ye'nin baþ - þeh ri. 8. Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. - Fý kýh ki tap la rýn da Re - cep a yý nýn sim ge si. - Mer - hem. 9. Par ça, par ça, pa ra - lan mýþ. 10. Bü yük fe lâ ket. - En az, as ga rî. 11. Nok sa ný bu lun ma yan. - Ha fif mü zik or kes tra la rýn da vur ma lý çal gý - lar. 12. Yav ru ye tiþ ti re cek du - ru ma gel miþ o lan hay van. - Ko yun lar da çi çek has ta lý ðý. Hü küm lü de ðil hük me di ci ol mak Bi zim de di ði miz, ak lý mý zý her za man ya ra tý cý nýn em ret ti ði þe kil ve tarz lar da can lý tu tar ve kul la nýr sak a kýl bi zim o lur ve ger çek mâ nâ da da o nu ça lý þýr, iþ ler bir va zi yet te tut muþ o lu ruz. Ha ni ge le nek ten bir lâf var ya Ak lý na mu kay yed ol, ak lý na sa hip ol... müm kün ve ger çek pa yý o lan bir söz ol sa ge rek. Ak lý mýz ve kal bi miz güç lü o lur sa biz mu hak kak su ret te ken di mi ze i nan ma lý yýz ki, Al lah a o lan i ma ný mýz da kuv vet li dir, güç lü dür... Ýl la ki a kil o lan a kýl bu nu ik ti za e der, ge rek ti rir. Hep dý þý mýz da ki ku ral la ra ta ký lýp ka lý rýz. Ken di mi ze gö re ku ral la rý mýz ol ma lý. Ne fis ter bi ye mi zin ve güç lü sar sýl maz bir hiz met i ra de mi zin, ken di fi il ve fa a li yet le ri mi ze mu hak kak bir þe kil de te sir et me si ni sað la ya bil me li yiz. Þu ur la ve þu ur lu bir þe kil de yapt ðý mýz iþ le ri mi zi Al lah yo lun da ve Al lah i çin, mu hak kak bir su ret te tan zim e de bil me li ve bu yap tý ðý mýz di sip lin li di zayn i le de ha ya tý mý za yön ve re bil me li yiz. Gün lük ve sý ra dan, þu ur suz ca yap tý ðý mýz ve iþ le di ði miz fi il le ri mi zi, iþ le ri mi zi çok e hem mi yet li ve ö nem li þu ur la ya pa ca ðý mýz iþ ler den a yýr ma mýz, bi zi ö zel lik le þu ur lan dý ra cak týr. Ha ya tý mýz ah lý vah lý, diz le ri mi ze vu ra ca ðý mýz piþ man lýk la rýn dün ya sý ol ma ma lý dýr. Ye rin de ve za ma nýn da ya pa ca ðý mýz hiz met le ri miz le ü mü di mi zi ve þev ki mi zi ký ra cak o lan, her tür lü piþ man lý ðý ge ti re cek fa a li yet ler den u zak dur ma lý yýz, kaç ma lý yýz. Bil me li yiz ki ken di miz her za man doð ru ko nu þup, her za man doð ru iþ ler yap ma ya bi li riz. Baþ ka la rý na yük le yip að zý mýz do lu ko nuþ tu ðu muz ek sik lik le ri, nok san la rý az da ken di mi ze ya kýþ tý ra rak, ö ze leþ ti ri de nen ka pý yý da i ma a ra lýk bý rak ma lý yýz. Hep dý þar dan bek li yo ruz ya ken di mi ze a it bu me se le de de baþ ka la rý biz le ri ten kit e de bil sin, biz le re doð ru ve yan lýþ þu dur þu dur di ye bil sin. Bi zim fay da mý zý dü þü nen in san la ra, dost la ra da bir fýr sat ve re lim. Kay bet mez, ka za ný rýz... Te mel den nok san ve tu tar sýz iþ ler le uð raþ mak bi zi tu tar sýz ve nok san ol ma ya a tar, sü rük ler. He def le ri miz de, hiz met le ri miz de da i ma do lu do lu ol ma lý ve do lu ko yup, çok do lu al ma yý ger çek hiz met o la rak bil me li yiz. Baþ ka la rý ný kýs ka ca a lan, bo ðan ve að la tan ha re ket le ri miz den zi ya de; on la rý ra hat la tan, fe rah ve ren ve sa a det i çin de gül dü ren ha re ket le ri miz ve fa a li yet le ri miz ha ya tý mýz da ek se ri ye ti teþ kil et me li dir. Vel ha sýl i ra de mi zin hü küm lü sü ol mak ye ri ne hük me di ci si o la bil me gay ret ve ça lýþ ma la rý biz le ri bek li yor. Hay di rast ge le HARMAN Meh met  kif Su ri çi nde a ný la cak A P O L MA L A O L A N R A B AM Ý L U T L E Ý Þ R A A H C A R B A RÝFAT OKYAY SURÝÇÝ Gru bu, Su ri çi nde ya þa mýþ o lan Meh met  kif Er soy un ve fa tý nýn 74. Yýl dö nü mü mü na se be tiy le, Mil lî Þa i ri miz Meh met  kif Er soy ko nu lu bir pa nel dü zen li yor. Fa tih Mil lî E ði tim Mü dü rü Ke nan Ka ra li nin yö ne te ce ði pa ne le ko nuþ ma cý o la rak ÝBB Kül tür A.Þ. Ge nel Mü dü rü ve Su ri çi Gru bu Da nýþ ma Ku ru lu Ü ye si Nev zat Bay han, Su ri çi Gru bu O nur sal Baþ ka ný Ya zar Tu fan Ka ra bay i le Dil ve E de bi yat Der ne ði Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Su ri çi Gru bu Da nýþ ma Ku ru lu Ü ye si Meh met Kâ mil Ber se ka tý la cak. 26 A ra lýk Pa zar gü nü Bar ce lo E re sin Top ka pý O tel de ger çek leþ ti ri le cek o lan pa nel, sa at da ve ri le cek o lan kah val tý nýn ar dýn dan baþ la ya cak. O K A P Ý C A M G Ç E P E L A R Ý Ý M A K N Ý Y A Z T E R A N E P E K S E R T O K A T L A P A S O N V A D E R O N D A M S Ü V A R Ý

12 EKONOMÝ 13 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 22 ARALIK 2010 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5520 ÖN CE KÝ GÜN 1,5500 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0320 ÖN CE KÝ GÜN 2,0370 p DÜN 68,91 ÖN CE KÝ GÜN 69,25 p DÜN 460,10 ÖN CE KÝ GÜN 464,74 p Yaþ mey ve seb ze de sý cak ha va u cuz lu ðu n ANTALYA'DA üç gün dür et ki li o lan sý cak ha va, se ra böl ge sin de yaþ mey ve seb ze fi yat la rý nýn u cuz la ma sý na yol aç tý. An tal ya Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü nden e din di ði bil gi ye gö re, haf ta ba þýn dan bu ya na ha va sý cak lýk la rý mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re di yor. Sý cak ha va nýn ö nü müz de ki 3-5 gün da ha de vam e de ce ði ni be lir ten yet ki li ler, An tal ya da ha va sý cak lý ðý nýn bu gün gün düz 21, ge ce de en dü þük 6 de re ce o la ca ðý ný tah min et tik le ri ni bil dir di. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Top tan cý Ha li Þu be Mü dü rü Rý za Uy sal da, ha va sý cak lýk la rý nýn mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey ret me si ne de niy le se ra lar da ü rü nün hýz lý ge liþ ti ði ni, bu ne den le pa za ra bol mik tar da seb ze gi ri þi ol du ðu nu söy le di. Böl ge de haf ta ba þýn dan bu ya na de vam e den ha va sý cak lýk la rý nýn Ya lan cý ba har ya þan ma sý na yol aç tý ðý ný be lir ten Uy sal, bu du ru mun seb ze fi yat la rý ný dü þür dü ðü nü kay det ti. Uy sal, Ha va lar ý sý nýn ca se ra lar da ü rün hýz lý ge liþ ti, Top tan cý Hal e bek len ti le rin ü ze rin de ü rün gi ri þi ol du. Bu ne den le fi yat lar haf ta ba þý na gö re u cuz la dý. Fi yat lar nor mal sey ri ne ge li yor de di. An tal ya Top tan cý Ha li nde haf ta ba þý na gö re dol ma lýk bi ber 10 ku ruþ, kap ya bi be ri 30 ku ruþ, mu ha cir bi ber 10 ku ruþ, ta ze fa sul ye, kar na ba har ve ýs pa nak 20 þer ku ruþ, ka bak 30 ku ruþ, to pak pat lý can 10 ve sa la ta lýk 20 þer ku ruþ u cuz la dý. Ka li for ni ya bi be ri haf ta ba þý na gö re 100 ku ruþ, siv ri bi ber 20 ku ruþ, pat lý can 20 ku ruþ ar tar ken, do ma tes fi yat la rý i se haf ta ba þýn da ki de ðe ri ni ko ru du. An tal ya/a a ANT BÝR LÝK 10 yýl dýr ilk kez kâr a çýk la dý n ANTALYA Pa muk ve Na ren ci ye Ta rým Sa týþ Ko o pe ra tif le ri Bir li ði (ANT BÝR LÝK) iþ se zo nun da 755 bin li ra kar el de et ti. ANT BÝR LÝK Ge nel Mü dü rü A ti la Di niz yap tý ðý a çýk la ma da, yý lý iþ se zo nu pa muk a lým kam pan ya sý nýn so na er di ði ni, an cak ü re ti ci den O cak a yý so nu na ka dar a lý ma de vam e de cek le ri ni söy le di. 21 bin 500 ton pa muk a lý mý ger çek leþ tir dik le ri ni be lir ten Di niz, pa muk a lým be de li o la rak brüt 41 mil yon 100 li ra ö de me yap týk la rý ný kay det ti. Di niz, þöy le ko nuþ tu: Pa muk a lým kam pan ya sý ak tif o la rak so na er di a ma O cak a yý so nu na ka dar ü re ti ci den ü rün ge lir se al ma ya de vam e de ce ðiz. Bu se zon 21 bin 500 ton pa muk a lý mý ger çek leþ tir dik. He def le ri mi zin ü ze rin de pa muk al dýk. Se zon ba þýn da a çýk la dý ðý mýz 1,80 li ra nýn ü ze ri ne 30 ku ruþ da ha prim ver dik ve pa muk a lým fi ya tý 2,10 li ra ya u laþ tý. Ü re ti ci or tak la rý mý za brüt 41 mil yon 100 bin li ra ü rün be de li ö de dik. Bu nun ne ti 28 mil yon li ra ol du iþ se zo nun da 755 bin li ra kar el de et tik. Son 10 yýl da ilk kez kar a çýk lý yo ruz. Ü re ti ci nin Be yaz Al týn a dö nüþ yap tý ðý ný i fa de e den A ti la Di niz, dün ya da ve Tür ki ye de pa muk fi yat la rý nýn den ge ye o tur ma sý ve ü re tim ma li yet le ri nin ü re ti ci ve bir lik le hi ne dön me sin den kay nak lan dý ðý ný, bu ne den le pa mu ðun de ðer li ha le gel di ði ni bil dir di. An tal ya/a a Mo bil ya sek tö rü yüz de 8 ka lý cý KDV in di ri mi bek li yor n TOBB Mo bil ya Sek tö rü Mec lis Baþ ka ný Da vut Do ðan, KDV o ran la rý nýn ka lý cý o la rak yüz de 8 e in di ril me si nin sek tö re o lum lu yan sý ya ca ðý ný bil dir di. Ya zý lý a çýk la ma ya pan Do ðan, mo bil ya sek tö rün de yüz de 8 ka lý cý KDV in di ri mi nin sek tö rün dün ya mar ka sý ol ma sý ný sað la ya ca ðý ný kay det ti. Kü re sel kriz dö ne min de kan kay be den tüm sek tör ler de ol du ðu gi bi 2009 yý lý nýn ilk çey re ðin de mo bil ya sek tö rün de de yük sek o ran da da ral ma mey da na gel di ði ne dik kat çe ken Do ðan, Bu da ral ma ya kar þý lýk hü kü me tin ön lem pa ke ti al týn da sun du ðu mo bil ya da 6 ay lýk pe ri yot ta uy gu la nan KDV o ra ný nýn yüz de 18 den yüz de 8 e dü þü rül me siy le kri ze rað men sek tör de bü yü me sað lan mýþ tý. KDV o ra ný nýn teks til sek tö rün de ol du ðu gi bi ka lý cý o la rak yüz de 8 e in di ril me si ön ce lik le is tih da ma o lum lu et ki yap ma sý ve ka yýt dý þý e ko no mi nin ö nü ne ge çil me si i çin et ken teþ kil e der ken, ay ný za man da dýþ ti ca ret a çý ðý ver me yen bir sek tör o lan mo bil ya sek tö rü nün ül ke mi zin dýþ ti ca re tin de i yi leþ ti ri ci et ki ya pa ca ðý yad sý na maz bir ger çek tir de di. Sek tör de ka lý cý yüz de 10 luk KDV in di ri mi nin, 2011 yý lý i çin ih ra cat ta yüz de 20, iç pa zar da yüz de 10 ve ü re tim de yüz de a ra sýn da ki sek tö rel bü yü me he de fi mi zin ü ze ri ne çý kýl ma sý ný sað la ya ca ðý ný be lir ten Do ðan, KDV in di ri mi Cum hu ri ye ti mi zin 100. yý lý o lan 2023 yý lý i çin ül ke he def le ri miz de ih ra cat ve bü yü me bek len ti le ri mi ze son de re ce güç lü bir þe kil de kat ký da bu lu na cak týr. Mo bil ya sek tö rü o la rak, sað la ya ca ðý mýz bu re ka bet a van ta jý i le dün ya mar ka sý ol ma mýz müm kün dür i fa de si ni kul lan dý. Mer sin/ci han Buðday sarý altýn oldu DÜNYADA SON 6 AY ÝÇÝNDE FÝYATI 200 DOLAR SEVÝYELERÝNDEN 350 DOLARA ÇIKAN BUÐDAY, SARI ALTIN DÝYE ADLANDIRILMAYA BAÞLANDI. DÜNYADA BUÐDAY STOKLARI ERÝYOR, UCUZ BUÐDAY BULMAK ÇOK ZORLAÞTI. DÜN YA DA son 6 ay i çin de fi ya tý 200 do lar se vi ye le rin den 350 do la ra çý kan buð day dün ya si ya se tin de güç lü bir ar gü man ha li ne ge lir ken, Sa rý Al týn ni te len dir me si ni de ar týk tam an la mýy la hak e di yor. Der le nen bil gi le re gö re, yurt i çi fi yat ar týþ la rý ný ön le mek i çin Top rak Mah sul le ri O fi si ne (TMO) sý fýr güm rük ver gi si i le 1 mil yon ton buð day it ha la tý iz ni ve ril me si, göz le rin buð day sek tö rü ne çev ril me si ne ne den ol du. Bu ka rar, Tür ki ye nin Buð day Am ba rý o lan ve yer li buð da yýn ka li te li it hal buð day la har man la nýp ih ra cat lýk un ha li ne ge ti ril di ði, iç pi ya sa nýn buð day ih ti ya cý nýn da ö nem li bö lü mü nü kar þý la yan Kon ya yý þa þýrt ma dý. Þu an ek mek lik buð da yýn ki lo su 0,69 i le 0,77 li ra a ra sýn da iþ lem gör dü ðü Kon ya Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný U ður Ka le li, yap tý ðý a çýk la ma da, it ha lat ka ra rý ný doð ru ve ye rin de bul duk la rý ný, þu an Tür ki ye de ke sin lik le buð day ký sýn tý sý ya þan ma dý ðý ný, sý kýn tý nýn ka li te li buð day az lý ðý ol du ðu nu vur gu la dý. Ka le li, Þu an da TMO nun e lin de ye ter li mik tar da ek mek lik buð day var. An cak ka li te li un ya pý mý i çin bu buð da yýn mut la ka ka li te li it hal buð day la har man lan ma sý ge re ki yor de di. TMO nun yük se len fi yat la rý re gü le et me a dý na mut la ka ted bir al ma sý ge re ki yor du di yen Ka le li, buð day da ki fi yat ar tý þý nýn sa de ce Tür ki ye de ya þan ma dý ðý ný, dün ya buð day ti ca re ti nin yüz de 30 u nu e lin de bu lun du ran Rus ya nýn yak la þýk 6 ay ön ce ih ra ca tý dur dur ma ka ra rýy la fi yat la rýn tüm dün ya da yük se li þe geç ti ði ni di le ge tir di. Ka le li, Tür ki ye de bir yýl ön ce dün ya fi yat la rý nýn çok ü ze rin de ol du ðu i çin e leþ ti ri len buð day fi yat la rý nýn þu an dün ya fi yat la rý na e þit ya da al týn da sey ret ti ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Dün ya da buð da yýn fi ya tý son 6 ay i çin de 200 do lar se vi ye le rin den 350 do la ra çýk tý, bu çok bü yük bir ar týþ. Ýt hal buð da yýn bu gün Tür ki ye ye mal o luþ fi ya tý 0,8 li ra nýn ü ze rin de... Her kes bu it ha lat ka ra rý ný an la ma ya ça lý þý yor. Bu ka rar, fýn dýk ta ve et te ya þa nan kriz le rin buð day da ya þan ma ma sý i çin a lý nan bir ted bir dir. Ü re ti ci yi ve 73 mil yon tü ke ti ci yi ko ru ma ya yö ne lik bir ka rar dýr. Ekonomik Güvenlik Konsepti hazýrlanacak TÜRKÝYE'DE bi rey, a i le, ku rum ve dev le tin gü ven li ði ni bir bir le ri ne te zat o luþ tur ma ya cak þe kil de sað la ya cak E ko no mik Gü ven lik Kon sep ti nin ha zýr lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý ðý bil di ril di. Baþ ba kan lýk GAP Sos yo met ri Da nýþ ma ný Mu ham med Ta ha Ger ger li oð lu, mer ke zi Ýz mir de bu lu nan Tür ki ye Hiz met Gö nül lü le ri Kon fe de ras yo nu ta ra fýn dan Al san cak Kü çük Ku lüp te dü zen le nen Re fe ran dum da si vil top lum ku ru luþ la rý ne ka zan dý, ne kay bet ti? ko nu lu top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nda lon ca ve va kýf þek liy le var o lan si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, gü nü müz de ba tý norm la rý na uy gun þek liy le de vam et ti ði ni söy le di. Son re fe ran dum da, e ko no mik sos yal kon sey mad de si nin de ka bul gör dü ðü nü be lir ten Ger ger li oð lu, Bu, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn i da re de söz sa hi bi ol ma mad de si dir. Da ha ön ce þi ka yet ma ka mý o lan si vil top lum ku ru luþ la rý, ar týk ö ne ri ve yö ne tim ma ka mý na gel di de di.gap ta ki ça lýþ ma la rý na de ði nen Ger ger li oð lu, böl ge de ki il ler de yö ne ti ci, ka mu ku ru lu þu tem sil ci le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rýy la bir lik te ya pý lan top lan tý lar da, di le ge ti ri len so run la rýn ço ðu nun çö zül dü ðü nün a ma i le ti þim siz lik ne de niy le bun lar dan si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri nin ha be ri nin ol ma dý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný an lat tý. Ger ger li oð lu, te me li ni, re fe ran dum da ka bul gö ren e ko no mik sos yal kon sey mad de sin den a lan E ko no mik Gü ven lik Kon sep ti nin ha zýr lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý ðý ný bil dir di. Ýz mir/a a Dünyanýn en büyük buðday üreticisi olan Rusya'nýn ihracatý durdurma kararý sonrasýnda dünyadaki buðday fiyatlarý hýzla yükselmeye baþladý. ÜRETÝCÝ DESTEKLENMELÝ BUÐDAY, artýk uluslararasý siyasetin argümaný oldu, uluslararasý siyasette bir koz olarak kullanýlmaya baþlandý. diyen Kaleli, þöyle devam etti: Zamanýn ABD Dýþiþleri Bakaný Kissinger in meþhur sözüdür Araplarýn petrolü þimdilik önemli, fakat ileride petrolden daha deðerli bir þey olacak; Gýda. Ýþte biz de bunun üzerine çalýþýyoruz.; Bu sözün çok iyi etüt edilmesi gerekir. Dünyada elinde buðday olmayan devlet tam baðýmsýz deðil. Buðday fiyatýnýn artmasýnýn nedeni; dünyada artan nüfusa paralel gýda talebinin artmasý, beslenme alýþkanlýklarýnýn giderek deðiþmesi, buna raðmen buðday üretiminin ayný oranda artmamasý olarak sýralanabilir. Türkiye bu soruna kalýcý önlem olarak buðday üreticisini daha fazla desteklemeli, üreticinin de artýk geleneksel üretim anlayýþýný deðiþtirerek tarlasýný bir iþletme gibi görüp, kaliteli buðday üretmesi, iþine sahip çýkmasý gerekir. Çiftçinin ekim kararýný prim oranlarý belirleyecek HASADI tamamlayýp, 2011 sezonu ürün için tarla hazýrlýðý yapan çiftçiler, hangi ürünü ekeceklerine karar vermek için destekleme primlerinin açýklanmasýný bekliyor. Adana Çiftçiler Birliði 2. Baþkaný Cumali Doðru, yaptýðý açýklamada, geçen yýl doðru bir kararla ekimden önce destekleme primini açýklayan hükümetten bu yýl da ayný duyarlýlýðý beklediklerini bildirdi. Doðru, Çiftçi, ürünün maliyetini ve ne kadar para kazanabileceðini destekleme primi açýklanmadan hesaplayamaz. Bu nedenle destekleme primlerinin açýklanmasý üreticinin ileriyi görmesi, ürün desenini belirlemesi açýsýndan büyük önem taþýyor dedi. Baþta pamuk ve ikinci ürün mýsýr olmak üzere 2010 sezonu ürünlerin hasadýný tamamlayan üreticilerin tarlalarýný yeni sezon ürünü için hazýrladýklarýný ifade eden Doðru, þunlarý söyledi: Þu anda çok az miktarda buðday ekimi yapýlmýþ durumda. Çukurova yöresinde üretici buðdaydan uzaklaþýyor. Çiftçinin yeni gözdesi bu yýl fiyatý geçen yýla göre iki katý artýþ gösteren pamuk oldu. Önümüzdeki sezonda Çukurova beyaza bürünecek. Bunu da Çiftçiler Birliði olarak destekliyoruz. Pamuðun en önemli üreticilerinden ABD nin son yýllarda bu üründen uzaklaþtýðýný, Pakistan ve Hindistan dan gelen haberlerin ise gelecek yýl dünyadaki pamuk açýðýnýn kapanmayacaðýný gösterdiðini ifade eden Doðru, Bu durumu Türk üreticisi en iyi þekilde deðerlendirmeyi planlýyor. Bu nedenle yörede birinci ürün olarak ekimi yapýlan buðday ve mýsýrýn yerini pamuk alacak. Adana/aa UCUZ BUÐDAY BULMAK ZOR ZÝRAAT Mühendisleri Odasý Konya Þube Baþkaný Özkan Taþpýnar ise buðday fiyatýnýn dünya piyasalarýnda aþýrý þekilde arttýðýný, artýk sarý altýn nitelendirmesini tam anlamýyla hak eder duruma geldiðini vurguladý. Taþpýnar, þunlarý söyledi: Geç de olsa bugün alýnan bu ithalat kararý bir önlemdir, yaþanabilecek daha ciddi sýkýntýlar için TMO nun, Türkiye nin elini güçlendirmiþtir. Ýthalat hemen bir kaç ay içinde tabi ki yapýlmayacak, önümüzdeki yaklaþýk 1 yýllýk dönemi kapsýyor. Bu ithalat kararý çiftçinin ya da esnafýn elinde bulunan buðdayýn fiyatýný düþürmez, düþüremez. Çünkü gelecek olan buðday yerli buðdaydan daha pahalý olacak fakat TMO fiyatý sübvanse edecek. Baþ aktör Rusya nýn kararýnýn ardýndan buðday altýn gibi deðerli hale geldi. Dünyada buðday stoklarý eriyor, ucuz buðday bulmak çok zor. Türkiye nin de ucuz buðday bulma ihtimali yok. Taþpýnar, dünyada buðday fiyatlarýnýn kýsa sürede düþmesinin beklenmediðine dikkati çekerek, Türkiye nin bu noktada üretimini artýrmak için stratejik kararlar almasý þarttýr. Türkiye de buðday üreticisi daha dikkatli ve planlý desteklenmeli dedi. Konya/aa Ma zot 7-8 ku ruþ zam lan dý AKARYAKIT ü rün le rin den, kýr sal mo to ri nin fi ya tý lit re de 5-6 ku ruþ, mo to ri nin fi ya tý i se 7-8 ku ruþ zam lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, ye ni a yar la ma i le An ka ra da kýr sal mo to ri nin lit re fi ya tý 3,18 i le 3,19 li ra a ra sýn da, mo to ri nin lit re fi ya tý i se 3,30 i le 3,32 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa týl ma ya baþ lan dý. Kýr sal mo to ri nin lit re fi ya tý Ýs tan bul da 3,16, Ýz - mir de i se 3,15 li ra dan, mo to ri nin fi ya tý i se Ýs tan - bul da 3,30-3,32 li ra, Ýz mir de i se 3,28-3,30 li ra dan sa tý lý yor. Da ðý tým fir ma la rý nýn be lir le di ði ta van fi - yat lar, re ka bet ve ser bes ti ne de niy le, þir ket ler ve kent le re gö re kü çük çap lý de ði þik lik ler gös te ri yor. Bu a ra da gaz ya ðý fi yat la rý da 3-5 ku ruþ a ra sýn da zam la na rak lit re de 2,69-2,76 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa týl ma ya baþ la dý. An ka ra/a a O to mo tiv de 2010 bek len ti le ri kar þý lan dý DOÐUÞ O to mo tiv Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ac - lan A car, o to mo tiv sek tö rü nün 2010 se ne sin de bek len ti le rin den da ha i yi bir ge li þim gös ter di ði - ni, 2011 de de bu yý la ben zer bir trend bek le dik - le ri ni söy le di. A car, yap tý ðý a çýk la ma da, 2010 yý - lý ba þýn da yap týk la rý de ðer len dir me de Tür ki - ye nin bü yü me hý zý nýn yüz de o la ca ðý nýn bek len di ði ni, bu çer çe ve de iç pa zar da 550 bin a det lik sa týþ tah min et tik le ri ni be lirt ti. Tür ki - ye nin tah min e di len den fark lý, par lak þe kil de bü yü dü ðü nü kay de den A car, O to mo bil sa týþ - la rý da hýz la bü yü dü. Bi nek ve ha fif ti ca ri a raç - lar da sa týþ 750 bin le ri bu la cak gi bi gö zü kü yor. Do lay sýy la bek len ti ler den da ha i yi bir yýl geç ti de di. A car, dün ya nýn ye ni bü yü me tren din de Tür ki ye nin par la yan bir yýl dýz o la rak ö ne çýk tý - ðý ný, hýz lý bü yü me nin, ye te ri ka dar ü rün bu lu - na ma ma sý ve ya ar zu e di len renk a raç lar te min e di le me me si gi bi, ak sak lýk la ra yol aç tý ðý ný, bu du ru mu dur gun luk ya þa nan Av ru pa dan ü re - tim kay dý ra rak aþ ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. A car, 2011 de de bu se ne ye ben zer bir trend bek le dik le ri ni vur gu la dý. Ýs tan bul/a a

13 E SAS NO: 2009/379 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý Ha cer De mir ci ve di ðer le ri a ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü 1617 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, Ka - mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý - la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Da va lý lar A rif ký zý 1947 d.lu Ha cer De mir ci, A li ký zý Çe le bi e þi 1944 d.lu Ay nur A lý cý, Ýs - ma il oð lu Ýs ma il Ne jat Gö ker ve A li ký zý Fa di me U la mýþ'ýn ya pý lan a raþ týr ma la ra rað - men ad re si bu lu na ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li ðat gü nün de, ken di le ri ne teb li ðat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 1O.mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu - nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü MEV KÝ Ý : Hav tan Ku yu mev ki i PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 1617 VAS FI : A ðýl YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Mü nif Öz gen KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma - zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi - zin 2009/379 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re - tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le - cek tir. A çý la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek te dir. Da va lý lar Ha cer De mir ci, Ay nur A lý cý, Ýs ma il Ne jat Gö ker ve Fa di me U la mýþ du ruþ - ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 10.10'da mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak dir de gý yap la - rýn da du ruþ ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da - ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÞE REF LÝ KOÇ HÝ SAR 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2009/339 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý Ru ki ye Ký lýç ve di ðer le ri a - ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ka ra mol la u þa ðý kö yü 793 par sel sa yý lý ta þýn ma - zýn, Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Da va lý lar Sü ley man ký zý Ru ki ye Ký lýç, Os man ký zý A si ye Ký lýç, Os man oð lu Mu rat Ký - lýç, Os man oð lu Þe ra fet tin Ký lýç, Os man oð lu Nu ret tin Ký lýç, Sa lih oð lu Ýl ha mi Ay doð - du, Os man ký zý E sin Ha zar, M. E min ký zý Þe ri fe Ye tik ve Se yit oð lu Se dat Ký lýç'ýn ya pý - lan a raþ týr ma la ra rað men ad re si bu lu na ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya pýl - ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li gat gü nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu - nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ka ra mol la u þa ðý kö yü MEV KÝ Ý : Ý ki A ðýl Mev ki i PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 793 VAS FI : A ðýl ve Av lu su YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Mus ta fa Sar gýn, Hü se yin Sar gýn KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki, cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma - zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi - zin 2009/339 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re - tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le - cek tir. A çý la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek te dir. Da va lý lar Ru ki ye Ký lýç, A si ye Ký lýç, Mu rat Ký lýç, Þe ra fet tin Ký lýç, Nu ret tin Ký lýç, Ýl ha mi Ay doð du, E sin Ha zar, Þe ri fe Ye tik ve Se dat Ký lýç'ýn du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 10.00'da mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken - di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak dir de gý yap la rýn da du ruþ ma ya de vam o - lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÞE REF LÝ KOÇ HÝ SAR 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/2445 TLMT. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o - lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 19/01/2011 gü nü sa at 'da Bað lar ba þý Gü müþ yo lu Cad. Kaz dal Ca - mi Ya ný No: 42 Sa rý ka ya Ye di e min O to par ký Üs kü dar / Ýs tan bul'da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le - ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 24/01/2011 Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý - ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den Dam ga res mi ve KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye - ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 14/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det (ÝÝK m. 114/1, 114/3) * : Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63'e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. ÜS KÜ DAR/ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2009/382 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý Hü se yin Yal çýn ve di - ðer le ri a ley hi ne a çý lan Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü 1348 par sel sa yý lý ta - þýn ma zýn, Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Hü se yin Ra sim oð lu Hü se yin Yalçýn'ýn ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad re si bu - lu na ma dý ðýn dan, ken di si ne i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li - gat gü nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril - miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü MEV KÝ Ý : Tat lý ku yu mev ki i PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 1348 VAS FI : A ðýl YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ýb ra him Yal çýn, Hü se yin Yal çýn, Ra sim Yal çýn, Os man Yal çýn KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki, cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2009/382 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va - sý a çý la bi le cek tir. A çý la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me - ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya - pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li - nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref li koç hi sar Þu - be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb - lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek - mek te dir. Da va lý Hü se yin Yal çýn'ýn du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 24/01/2011 gün ve sa at 09.25'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak dir de gý ya býn da du ruþ ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti - ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÞE REF LÝ KOÇ HÝ SAR 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Yu ka rý da mah ke me, E sas no A dý so ya dý, Köy/Ma hal le, A da, Par sel ya zý lý bu lu nan da va dos ya la rýn da i sim le ri ge çen da va lý la rýn ad res le rin de bu lu na ma dýk la rý yar gý la ma a þa ma sýn da da i la nen teb li gat ya pýl dý ðý an la þýl dý ðýn dan mah ke me ka ra rý da va cý ve ki li ta ra fýn dan tem yiz e dil mek le, 5. H. D. Baþ kan lý ðý nýn ta rih 2010/ 8631 E sas, 2010/17287 sa yý lý i la mý i le Ge rek çe li ka ra rýn hü küm fýk ra sý nýn 1. ben di nin so nun da ki ( ya rar lan ma hak ký nýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na ve ril me si ne) cüm le si nin çý kar týl ma sý na, ge rek çe li ka ra rýn hü küm fýk ra sý nýn 4. ben di nin çý kar týl ma sý na ye - ri ne (bu da va i çin da va cý ta ra fýn dan ya pý lan 405,00 TL yar gý la ma gi der le ri nin da va lý lar dan tah si li i le da va cý ya ve ril me si ne) cüm le si nin ya zýl ma sý na, Ge rek çe li ka ra rýn hü küm fýk ra sý nýn be þin ci ben - di nin çý kar týl ma sý na, ye ri ne (Da va cý i da re ken di si ni ve kil le tem sil et tir di ðin den, ka rar ta ri hin de yü rür lük te bu lu nan A vu kat lýk As ga ri Üc ret Ta ri fe si ge re ðin ce 400,00 TL ve kâ let üc re ti nin da va lý lar - dan a lý na rak da va cý i da re ye ve ril me si ne) cüm le si nin ya zýl ma sý na, hük mün dü zel til miþ bu þek li i le o nan ma sý na ka rar ve ril mek le, YAR GI TAY Ý LA MI NIN ga ze te de ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve 15 gün i çe ri sin de ka nun yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak dir de dos ya la rýn ke sin le þe ce ði, hu su su i lan o lu nur B: T. C. ARDAHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLANDIR 07 CUK 41 Pla ka lý 2009 Mo del HYUN DA I Mar ka ma vi renk li H. O to Sað Ka pý la rýn da E zik ler mev cut, sað ay na çat lak, ön ve ar ka tam pon çi zik, e tek le rin de çi zik ler muv cut tur. 2010/4508 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da YAL NIZ SEL VÝ CAD. NO. 39 TOZ HAN O - TO PAR KI KAR TAL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al - mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr 20/12/2010 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri FH 6354 PLA KA LI 2008 MO DEL FI AT DOB LO BE YAZ RENK LÝ KAM YO NET MUH TE LÝF VU RUK VE ÇÝ ZÝK LER MEV CUT, A NAH TAR RUHS AT YOK. B: T. C. KAR TAL 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI E SAS NO : 2010/461 E sas. DA VA CI : SÝ NAN AS LAN Hür ri yet Kö yü Ka ra su/sa KAR YA DA VA LI LAR : 1- YU SUF AY DIN LI Ko na cýk Kö yü Ka ra su/ SA KAR YA 2- SÜ LEY MAN AY DIN LI Ko na cýk Kö yü Ka ra su/ SA KAR YA 3- HA ZÝ NE Hü kü met Ko na ðý Ka ra su / Sa kar ya 4- SÜ LEY MAN AY DIN LI Ko na cýk Kö yü Ka ra su/ SA KAR YA Da va cý ta ra fýn dan Da va lý lar a ley hi ne Da va ko nu su ta þýn maz o lan Sa kar ya Ý li, Ka ra su Ýl çe si, Ko na - cýk Kö yü 109 a da 42 par se lin Ka das tro (Tes pi te Ý ti ra za Ý liþ kin) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý Meh met oð lu Fat ma'dan ol ma, Ar sin do ðum lu Sa kar ya i li Ka ra su il çe si, Ko - na cýk Kö yü nü fu su na ka yýt lý YU SUF AY DIN LI'nýn (T.C. no: ) be lir ti len ad re si ne teb - li gat ya pý la ma yýp ve tüm a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me miþ o lup da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü o lan 16/02/2011 gü nü sa at: 09.00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, de lil le ri ilk du ruþ ma gü nün de ib raz et me niz, id di a ve sa - vun ma la rý ný zý da hi ya zý lý o la rak ver me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 508, 509, 510 ve 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu nup ka rar ve ri le ce ði hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. KA RA SU KA DAS TRO MAH KE ME SÝN DEN DOSYA No: 2009/3507 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci art týr ma 13 / 01 / 2011 gü nü sa at 10.30/10.40'da AKAY O TO PAR KI (Ya lý Mah. Na - mýk Ke mal Cad. Çu ha cý oð lu Sok. No: 39) FA TÝH / ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te Ý - kin ci art týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si - nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den Mev zu a týn Be lir le di ði o ran da Ya sal K.D.V nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 16/12/2010 Mu ham men kýy me ti LÝ RA A de di CÝN SÝ (Ma hi ye ti ve ö nem li ö zel lik le ri) ,00 TL 1 NOT: Ý ha le ye iþ ti rak i çin % 20 Te mi nat mik ta rý o lan (2.000,00) TL nin ya tý rýl ma sý ge rek - li dir. B: T. C. FATÝH 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN (ARAÇ) AÇIK ARTIRMA ÝLANI 58 SD 890 Pla ka lý Be yaz Renk li DA CI A Mar ka 2007 Mo del Hu su si O TO MO BÝL (Ö zel lik le ri: Ka por ta da Muh te lif Ha fif Çi zik ler var.) 2010/6459 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da E KAY O TO PAR KI YE NÝ MAH. HU DUT YO LU CAD. NO: PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir - de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si - nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze mü - rac aat et me le ri ri ca olunur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zellik le ri) ,00 1 T. C. PEN DÝK 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 34 BPZ 33 PLA KA LI CÝT RO EN C MO DEL KIR MI ZI RENK LÝ MUH - TE LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT, A RAÇ TEY BÝ Ü ZE RÝN DE MEV CUT DE ÐÝL, A - NAH TAR VE RUH SA TI YOK. B: /11809 Ör nek: 49 A LA CAK LI : SEL ÇUK KO ROL - T.C. Kim lik No: VE KÝ LÝ : Av. SEV DA KÖK SOY KÜ EY -T.C. Kim lik No: BORÇ LU : MA HÝR DO NAT- T.C. Kim lik No: A LA CAK MÝK TA RI : 7.330,00 TL a la ca ðýn %15 fa iz ve mas raf la rý nýn tah si li. Hak ký nýz da ya pý lan za bý ta tah ki ka tý ne ti ce sin de ad re si niz tes bit e di le me di ðin den ö de - me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ö de me em ri nin, ga ze te de i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra ta ra fý ný za teb lið e - dil miþ sa yý la ca ðý. Ö de me em ri nin teb lið ta ri hin den i ti ba ren bor cu ve ta kip mas raf la rý ný 22 gün i çin de ö de - me niz (te mi na tý ver me niz ) bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak ký na da ir bir i ti ra zý nýz var sa, se net al týn da ki im za si ze a it de ðil i se yi ne bu 22 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca - ðý, im za yý red det ti ði niz tak dir de mer ci ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun manýz, bu na uy maz sa nýz va ki i ti ra zý ný zýn mu vak ka ten kal dý rý la ca ðý se net ve ya bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne 22 gün i çe ri sin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de 74. mad de ge re ðin ce mal be ya nýn da bu lun ma nýz, ak si hal de ha pis le taz yik o lu na ca ðý nýz, hiç mal be ya nýn da bu lun maz ve ya ha ki ka te ay ký rý be yan da bu lu nur sa nýz ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz, borç ö den mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði ih tar o lu nur Ý.Ý.K. nun 60. mad. Yö net me lik Ör nek No: 7 B: T. C. ÞÝÞ LÝ 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ý LAM SIZ TA KÝP LER DE Ö DE ME EM RÝ NÝN Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ DOS YA NO: 2009/8288 Borç lu ya a it, Ya lo va Ý li, Mer kez il çe, Bah çe li ev ler ma hal le si, Paf ta 16, A da 18, Par sel 12 sa yý lý a na gayrý men ku lün Ze min kat 4 no lu Dük kâ nýn de ðer tes pi ti i çin ge rek li in ce le - me ya pý la rak Bi lir ki þi Ra po ru tan zim e dil miþ tir. TA ÞIN MAZ AD RE SÝ: Stad yum cad de si, Mut lu A part ma ný no: 26/A Ya lo va TA PU KAY DI: Ya lo va Ý li, Bah çe li ev ler ma hal le si, paf ta 16, a da 18, par sel 12 sa yý lý m 2 yü zöl çüm lü, a na gayri men ku lün Kat Ýr ti fak lý, 6/200 ar sa pay lý, Ze min kat 4 no lu Dük kâ ný A li GER TE KÝN a dý na ka yýt lý dýr. Ta þýn maz ü ze rin de Ha ciz Þerh i bu lun mak ta dýr. Ý MAR DU RU MU : Ta þýn ma zýn Ya lo va Be le di ye si 1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da, Ay rýk Ni zam 4 kat Ko nut A lan lý o la rak plan lan dý ðý öð re nil miþ tir. HA LÝ HA ZIR DU RU MU : Ze min kat 4 no lu Dük kân ka pa lý ol du ðun dan gö rü le me di. Dük kâ nýn bu lun du ðu bi na - nýn Ya lo va Ta pu Si cil Mü dür lü ðün de bu lu nan 1975 ta rih li Kat Ýr ti fak Pro je si ne ba kýl dý - ðýn da, cep he si nin 2.70 m, u zun lu ðu nun 5.10 m ol du ðu, net m 2 a lan lý, brüt m 2 a lan lý ol du ðu gö rül müþ tür. Dük kâ na dý þa rý dan ba kýl dý ðýn da i se; doð ra ma sý nýn pvc/cam doð ra ma ol du ðu, yer dö - þe me si nin se ra mik kap lý, vit rin doð ra ma sý nýn pvc/cam doð ra ma, du var la rýn Plas tik bo ya lý ol du ðu, Güç len dir me/o na rým son ra sý sý va ta mi ra tý ya pýl mýþ, bo yan ma mýþ ol - du ðu, bi na nýn ku zey/do ðu ön bah çe çek me me sa fe si i çe ri sin de cad de cep he li, kö þe ba þý ko num lu ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn maz, il mer ke zi ne çok ya kýn, a na yo la ve de - ni ze çok ya kýn, alt ya pý sý mev cut, Be le di ye hiz met le rin den fay da la nýr du rum da, u la þý - mý ko lay bir mev ki de o lup, ü ze rin de ki bi na 1975 Ruh sat Ta rih li, Güç len dir me/o na rým gör müþ, 5 kat lý ve yak la þýk 32 yýl lýk, 1979 ta ri hin de Ya pý Kul lan ma Ýz ni a lýn mýþ da ha son ra ya pý lan Güç len dir me/o na rým son ra sý Ya pý Kul lan ma Ýz ni a lýn ma mýþ týr. DE ÐER LEN DÝR ME : Ta þýn ma zýn, mev ki i, ko nu mu, bü yük lü ðü, yýp ran mýþ lý ðý (32 yýl lýk), kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, Güç len dir me/o na rým gör müþ ol ma sý, u la þý mý nýn ko lay lý ðý, a na yo la cep he li ve de ni ze çok ya kýn o lu þu, Be le di ye hiz met le rin den fay da la nýr o lu þu, böl ge de gay ri men kul le re o lan ta lep ler ve bu ta lep ler so nu cu o lu þan ser best pi ya sa ra yiç le ri dik ka te a lýn dý ðýn da ar sa pay lý de ðe ri nin TL sý o la bi le ce ði ka na a ti ne va rýl - mýþ týr. Tak dir le ri ni ze say gýy la arz e de riz E ki: Ta þýn ma zýn fo toð ra fý B: YA LO VA 1. ÝC RA ÝF LAS MÜ DÜR LÜ ÐÜ NE KIY MET TAK DÝR RA PO RU 2010/4228 Ta. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da SUL TAN GA ZÝ Ce be ci Mah., 2.Ce be ci Yo lu, 2580 So kak No: 5 (Tem sa Yet ki li Ser vis) ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a - it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý - da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/12/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI Ko mat su WA430-6 mar ka tip li mo tor no lu þa si no lu las tik te ker lek li ta þý yý cý, hid ro lik dam pe ri a rý za lý ve sö kül müþ du rum da, o nun ha ri cin de yü rür þe kil - de ar ka pan jur ký rýk, muh te lif yer le ri pas lan mýþ, a nah ta rý var, ruh sat sýz hal de def ran si ye li a rý za lý. B: Ý LAN 14 YE NÝ AS YA / 24 A RA LIK 2010 CU MA

14 Ý LAN 15 YE NÝ AS YA / 24 A RA LIK 2010 CUMA E SAS NO: 2009/377 E sas. Da va cý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan, da va lý Yur da gül Gök ka ya ve di - ðer le ri a ley hi ne a çý lan, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü 415 par sel sa yý lý ta þýn ma - zýn, Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn, mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Da va lý lar Þa ban ký zý Va hi de, Bat tal oð lu A li, Sa it oð lu Ra þit, Bat tal oð lu Ah met, Yur da gül Gök ka ya, Bat tal ký zý Ay þe'nin ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad re si bu lu na - ma dý ðýn dan, ken di le ri ne i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, Teb li gat gü - nün de, ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re; Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si hük mü ge re ðin ce 7201 Sa yý lý Teb li gat Ka nu - nun 28. mad de si hük mü çer çe ve sin de i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ; KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : An ka ra i li, Þe ref li koç hi sar il çe si, Ham za lý kö yü MEV KÝ Ý : Gu le bi mev ki i PAF TA NO : A DA NO : PAR SEL NO : 415 VAS FI : Bað ye ri YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ta hir Öz den, Ra þid, Sel vi naz, Du du, Ra fet, Hik met, A li, De de, A si ye, Hav va, A li, Va hi de, Ah met, Ay þe KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý/an KA RA Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma li ki, cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma - zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi - zin 2009/377 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Ga ze te i le ya pý lan i lan ta ri hin den ve ya mah ke me miz di van ha ne si ne a sýl mak su re - tiy le ya pý lan i lan sü re si nin bi ti min den Ý ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le - cek tir. A çý la cak da va da hu su met Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý An ka ra'ya yö nel ti le cek tir. (30) gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal Da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek tir ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na ya tý rý la ca ðý ban ka; T.C. Va kýf lar Ban ka sý Þe ref li koç hi sar Þu be si dir. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil ler, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek mek te dir. Da va lý lar Þa ban ký zý Va hi de, Bat tal oð lu A li, Sa it oð lu Ra þit, Bat tal oð lu Ah met, Yur da gül Gök ka ya, Bat tal ký zý Ay þe'nin du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gün ve sa at 10.15'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve - kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak dir de gý yap la rýn da du ruþ ma ya de vam o lu na ca ðý ve ka - rar ve ri le ce ði da va di lek çe si, meþ ru hat lý da ve ti ye e ki ve du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di - rir da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÞE REF LÝ KOÇ HÝ SAR 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2010/17679 ÖR NEK NO: 22 A LA CAK LI NIN A DI SO YA DI : U ður Ba lak kýz VE KÝ LÝ : Av. Sev gül Ço lak BORÇ LU NUN A DI VE SO YA DI : Son gül Gü ler(yýl dý rým)-o nur kent Ö ze ren kent Ya pý Ko op. 49/B D: 11 Ba þak þe hir,ýst. Ta rab ya Si te si A/16 Blok D: 32 Ba þak þe hir Ýst. HAC ZÝN YA PIL DI ÐI GÜN VE SA AT: A la cak lý ve ki li ta ra fýn dan borç lu a ley hi ne yu ka rý da mik ta rý ya zý lý a la ca ðýn tah si li hu su sun da ya pý lan ic ra ta ki bin de: Borç lu nun yu ka rý da ya zý lý ad re sin de ta ri hin de ya pý lan ha ciz sý ra sýn da borç lu nun yok lu ðun da men kul mal la rý hac ze dil miþ ve ye di e min de po su na tes lim e dil miþ o lup borç lu ya da - ha son ra yu ka rý da ya zý lý ad res le ri ne 103 da ve ti ye si teb li ðe gön de ril miþ an cak teb lið e di le me miþ teb li gat bi la teb lið i a de e dil miþ, ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men de borç lu nun teb li ga ta sa rih a çýk ad res le ri nin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan ka nu ni sü re le re 15 gün da ha i la ve e di le rek ga ze - te i le i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren Ý.Ý.K. nun 103. mad de si ge re ðin ce 18 gün i çin de ha ciz tu ta na ðý ný tet kik ve bir di ye ce ði niz var sa bil dir me niz i çin ic ra da i re si ne baþ vur ma nýz hu su - su 103 da ve ti ye si nin teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re ga ze te i le i la nen teb lið o lu nur. B: Ý LA NEN TEB LÝ ÐAT T. C. BA KIR KÖY 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN 103 DA VE TÝ YE SÝ NÝN TEB LÝ ÐÝ DOS YA NO: 2010/3481 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý bu lu nan men kul mal lar sa tý þa çý kar týl mýþ týr. A çýk ar týr ma PER ÞEM BE gü nü sa at: de SA RI YER Ýl çe si, TA RAB YA YE DÝ E - MÝN O TO PAR KI, SAL CI KIR CAD. NO: 33/D SA RI YER'de ya pý la cak týr. O gün kýy met le ri nin % 60'ýna is - tek li çýk ma dý ðý tak dir de SA LI 2. SA TIÞ ay ný yer ve sa at ler de ya pý la cak týr. Þu ka dar ki; ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ ba ki ye si nin a la ca ðý ný rüç - ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den be lir le ne cek %... KDV., i ha le dam ga res mi, a lý cý ya a it o la ca ðý, i ha le þart na me si nin dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, sa tý þa ka týl mak is te yen le rin mu ham men de ðe rin % 20 si o ra nýn da nak ti ve ya mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ve ya dö viz ve ya te yi di ya pýl mýþ mil li bir ban ka nýn blo ke çek i ni ver me le ri nin þart ol du ðu, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na menin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is - te ye nlerin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (X) Va sý ta sa týþ la rýn da; tes cil iþ lem le ri nin ta mam lan ma sý ný mü te a kip tes lim iþ lem le ri ya pý la - cak týr. B: T. C. SA RI YER ÝC RA DA Ý RE SÝ MEN KUL A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI DIR E SAS NO : 2010/531 KA RAR NO : 2010/491 Da va cý NA CÝ YE ÞEN GÜL GÜL LÜ A DA i le da va lý Nü fus i da re si mü dür lü ðü a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan (Nü fus Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý ne de niy le; Da va nýn ka bu lü i le Ýz mir i li, Ko nak il çe si, Al tay ma hal le si, Cilt no 6, ha ne no 120, BSN.42 de nü fu sa ka yýt lý TC kim lik no lu Mu har rem ve Ger man dan ol - ma Ýz mir 09/02/1983 do ðum lu Na ci ye Þen gül Gül lü a da nýn Na ci ye Þen gül o lan is mi - nin Cey da Sen gül o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, Da ir ve ri len 07/12/2010 ta rih li ka ra rýn TMK nun 27. Mad. Ge re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra - zý ka bil ol mak ü ze re ga ze te de i lan o lu nur. B: ÝZ MÝR 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/8384 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 14/01/2011 gü nü sa at 10:00-10:10 de D-100 O to par ký Beþ yol Mah. A - kas ya Sok. No:20 Se fa köy Kü çük çek me ce Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 19/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; a la cak lý nýn LBT Var lýk Yö ne tim A.Þ ol ma sý ne de niy le sa týþ be de li ü ze rin den KDV a lýn ma ya ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 15/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 4. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/4495 Ta. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da GA ZÝ OS MAN PA ÞA Fev zi - çak mak Mah., 774 So kak No: bi la, Nur O to Par ký ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý - la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV' nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne - ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma - ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/12/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DEÐ E RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2010/771 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 12/01/2011 gü nü sa at a ra sýn da KA SIM PA ÞA YIL DI RIM O TO PAR - KI PÝ YA LE PA ÞA BUL VA RI KA SIM PA ÞA MAH. NO: 9 ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 17/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan fazla ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be - de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö - rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 T. C. BEYOÐLU 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 34 FE 2503 PLA KA SA YI LI RE NA ULT KAN GO MAR KA BE YAZ KOL TUK LU 2008 MO DEL KAM YO NET. A NAH TA RI VE RUH SA TI YOK NOT: TEB LÝ GAT YA PI LA MA YAN ÝL GÝ LÝ LE RE GA ZE TE Ý - LA NI TEB LÝÐ YE RÝ NE GE ÇÝ LE CEK TÝR. B: FJD 37 pla ka lý, 2008 mo del NLTPNG13L þa se no lu pres tij mar ka o to büs, buz do la bý, ge ri vi tesi ka me ra sý, ek ra ný mev cut, muh te lif çi zik ler mev cut, Ti - ca ri O to büs. A nah tar ve ruh sa tý mev cut. B: AZ 8979 Pla ka lý, 2004 Mo del, Be yaz renk li, Pe u ge - ot 206 van 1.4 HDI Ka pa lý Ka sa Kam yo net, Ön cam çat lak, Ar ka sað jant ka pa ðý yok, Muh te lif çi zik ler var, A nah tar ve ruh sat yok. B: Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ta bi o la rak is tih dam e dil mek ü ze re, ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yým la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net - me li ði nin 15, 16 ve 17. mad de le ri i le ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yým la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik - te be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de; Be le di ye miz de mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un va ný, de re ce si, â de ti, cin si ye ti, KPSS pu an tü rü, ta ban pu a ný ve öð re nim du ru mu be lir ti len 1 A det Ýt fa i ye E ri kad ro su - na li sans dü ze yi i çin 2010 Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý na (KPSS) gir miþ ve Be le di ye - miz sý nav ko mis yo nun ca be lir le nen a þa ðý da ki ta ban pu an la rý na gö re Be le di ye mi ze mü ra ca at e den a day lar a ra sýn dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re kad ro ve öð re - nim du rum la rý i ti ba riy le i lan e di len sa yý la rýn 3'er ka tý a day be lir le ne rek söz lü sý na va ça ðý rý la cak týr. A LIM YA PI LA CAK BOÞ KAD RO LAR : BAÞ VU RU DA BU LU NA CAK A DAY LAR DA A RA NA CAK GE NEL VE Ö ZEL ÞART LAR: Ýt fa i ye er li ði ne baþ vu ru da bu lun mak i çin 657 sa yý lý Ka nu nun 48'in ci mad de sin de ki ge nel þart la rýn ya ný sý ra; 1) Türk va tan da þý ol mak. 2) Ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak. 3) Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay dýy - la it fa i ye teþ ki la tý nýn ça lýþ ma þart la rý na uy gun ol mak, 4) Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la er kek - ler de en az 1.67 m, ka dýn lar da en az 1.60 m bo yun da ol mak ve bo yun 1 m den faz la o - lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn da ( +,-) 10 kg. dan faz la fark ol ma mak, 5) Ýt fa i ye E ri sý na vý nýn ya pý la ca ðý gün i ti ba riy le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak, 6) E mek li San dý ðý iþ ti rak çi si o la rak her han gi bir ka mu ku rum ve ku ru lu þun da da ha ön ce ça lýþ mýþ ve ya ha len ça lý þý yor ol ma mak, 7) As ker li ði yap mýþ, te cil li ya da mu af ol mak 8) Ter cih e di le cek kad ro lar i çin a ra nan di ðer baþ vu ru þart la rý ný ta þý mak þart la rý a ra nýr. BAÞ VU RU SÜ RE SÝ VE YE RÝ: Baþ vu ru sü re si 04/01/2011 gü nü sa at da baþ la ya cak ve 04/01/2011 gü nü sa at da so na e re cek tir. Baþ vu ru lar; Düz yay la Be le di ye Baþ kan lý ðý nda bu lu nan Baþ vu - ru Bü ro su na þah sen ya pý la cak týr. Pos ta i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil me ye cek tir. Sý na va mü ra ca at e den a day lar, mü ra ca at la rý sý ra sýn da baþ vu ru for mun da yer a lan boy ve ki lo tes pit bö lü mü nü ay ný yer de bu lu na cak o lan Be le di ye miz gö rev li si ne o nay - la ta cak lar dýr. Boy ve Ki lo Tes pit bö lü mü o nay lý ol ma yan a day la rýn mü ra ca at la rý ka bul e dil me ye cek tir. BAÞ VU RU SI RA SIN DA ÝS TE NE CEK BEL GE LER: 1- Nü fus Cüz da ný Su re ti. ( T.C. Kim lik Nu ma ra lý) 2-Öð re nim du ru mu nu gös te rir bel ge nin as lý ve ya no ter o nay lý su re ti. 3- Son al tý ay da çe kil miþ 4 a det ve si ka lýk fo toð raf. 4- KPSS so nuç bel ge si ve ya no ter o nay lý su re ti. 5- Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan Ad li Si cil Kay dý. (Son bir ay i çin de a lýn mýþ) 6- As ker lik le i li þi ði ol ma dý ðý na da ir bel ge. (Ter his ve ya te cil bel ge si as lý ya da no ter o nay lý su re ti) 7- Ge nel ve ö zel þart la rý ye ri ne ge tir di ði ni gös te ren bel ge ler. 8- Gö re vi ni de vam lý yap ma ya en gel bir du rum ol ma dý ðý na i liþ kin be ya ný. SI NAV YE RÝ VE ZA MA NI: Sý nav; Düz yay la Be le di ye Baþ kan lý ðý Be le di ye top lan tý sa lo nun da 06/01/2011 Per - þem be gü nü sa at: da söz lü sý nav o la rak ya pý la cak týr. DE ÐER LEN DÝR ME: Söz lü sý nav ko mis yo nu, sý na va gi ren a day la rý da ya nýk lý lýk tes ti da hil ol mak ü ze re, Ýt fa i ye Yö net me li ði ve bu i lan da be lir le nen a tan ma i çin ön gö rü len ge nel ve ö zel þart - la rý ta þý yýp ta þý ma dýk la rý a çý sýn dan de ðer len di rir. Sý nav Ko mis yo nun ca ya pý la cak o lan söz lü sý nav da de ðer len dir me 100 tam pu an ü - ze rin den ya pý la cak týr. Söz lü sý nav dan 75 pu a nýn al týn da a lan a day lar ba þa rý sýz sa yý la - cak týr. Söz lü sý nav dan 75 ve ü ze ri pu an a lan a day la rýn söz lü sý nav pu a ný ve KPSS pu a - ný top la nýp i ki ye bö lü ne rek ba þa rý pu a ný bu lu nur. En yük sek ba þa rý pu a nýn dan baþ la - ya rak a ta ma ya pý la cak sa yý ka dar a sil ve ye dek a day i lan e di le cek tir. A sil a day lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne sý ra sýy la ye dek a day lar dan a ta ma ya pý la cak týr. SI NAV KO NU LA RI: 1) Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 16. mad de si nin 5. ben di ge re ði söz lü sý na va gi - ren a day la rý da ya nýk lý lýk tes ti da hil ol mak ü ze re, bu yö net me lik te a tan ma i çin ön gö - rü len ge nel ve ö zel þart la rý ta þý yýp ta þý ma dýk la rý a çý sýn dan de ðer len dir me si, 2) Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý, 3) A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lâp Ta ri hi, 4) 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu, 5) Ma hal li Ý da re ler le il gi li te mel mev zu at tan o lu þa cak týr. Sý nav so nuç la rý Düz yay la Be le di ye Baþ kan lý ðý i lan Pa no sun da du yu ru la cak ve ka za - nan a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri le cek tir. (NOT: Söz lü sý na va gir me ye hak ka za nan a day la rýn yan la rýn da da ya nýk lý lýk tes ti i çin e þof man ve spor a yak ka bý sý ge tir me le ri ge rek mek te dir.) B: OR DU Ý LÝ GÖL KÖY ÝL ÇE SÝ DÜZ YAY LA BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI NA SI NAV LA ÝT FA Ý YE E RÝ A LI MI Ý LA NI 2010/222 TLMT. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 13/01/2011 gü nü sa at 'da Gü müþ Yo lu Cd. Kaz dal Ca mi i Ya ný No: 42 Sa rý ka ya O to par ký Üs kü dar da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 18/01/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ýný bul ma sý - nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %... o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na - me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det B: T. C. ÜS KÜ DAR/ ÝS TAN BUL 6. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 34 FH 6983 Plakalý, 2008 Model, RENAULT Marka, MEGANE II Tipli, Otomobil gri renkte üst çýtalarý yok sað tarafta çizikler mevcut, anahtar ruhsat yok. E sas No : 2009/9 Ka rar : 2009/275 Da va cý ZA HÝ DE KA RA CA, A DEM AL PARS LAN, HAY RÝ AL PARS LAN, DÜR DA NE SEY FÝ ta ra fýn dan da va lý NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ -, AY ÞE TEL LÝ, ZÖH RE AL PARS LAN, MU SA TEL LÝ, AY ÞE TEL LÝ, PEN PE TEL LÝ, A RÝF TEL LÝ, HÜ SE YÝN TEL LÝ, GÜ LÜ ZAR SAY a ley hi ne a çý lan Nü fus da va sý so nun da; Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ NE, 1- Yoz gat i li, Mer kez il çe si, Dam ba san kö yü, Cilt No: 34, Ha ne No: 64, BSN 67 de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Sa dýk ve Ay þe ký zý do ðum lu DUR DA NE SEY FÝ (AL - PAS LAN) NÝN (Yoz gat i li Mer kez il çe si Dam ba san kö yü Cilt No: 34, Ha ne No: 70 e gi - den) AY ÞE o lan an ne a dý nýn ZÖH RE o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, Ay ný ha ne BSN 58 de ka yýt lý Sa dýk ve Ay þe oð lu, do ðum lu HAY RÝ AL - PAS LAN IN, AY ÞE o lan an ne a dý nýn ZÖH RE o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, Ay ný ha ne BSN 59 da ka yýt lý Sa dýk ve Ay þe oð lu, do ðum lu A DEM AL - PAS LAN IN, AY ÞE o lan an ne a dý nýn ZÖH RE o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, Ay ný ha ne BSN 60 da ka yýt lý Sa dýk ve Ay þe ký zý, do ðum lu ZA HÝ DE KA - RA CA (AL PAS LAN) ýn; (Yoz gat i li, Þe fa at li il çe si Ta hi roð lu kö yü Cilt No: 41, Ha ne No: 37, BSN 50 ye gi den); AY ÞE o lan an ne a dý nýn ZÖH RE o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, 2- Ay ný ha ne BSN 71 de ka yýt lý Na il ve Za hi re ký zý do ðum lu ger çek an ne o lan da hi li da va lý ZÖH RE AL PAS LAN i le bað KU RUL MA SI NA, Ka ra rýn, müd de tin de tem yiz e dil me di ði tak tir de ke sin le þe ce ði hu su su da va lý AY ÞE TEL LÝ ye mah ke me ka ra rý ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ANKARA 19. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/191 Da va cý Ho pa Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan a çý lan Ho pa Ýl çe si Or ta ho pa Ma hal le - sin de bu lu nan ve a þa ðý da dö kü mü ya pýl mýþ par se lin 2942 S.Y. 19. mad de si ge re ðin ce be del tes pi ti ve tes cil da va sý a çýl mýþ týr. Ý LÝ: ART VÝN ÝL ÇE SÝ: HO PA MA HAL LE A DA PAR SEL KAMULAÞTIRILAN ALAN Or ta ho pa Ma hal le si m 2 1- Teb li gat ve ya i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va la rý a ça - bi le cek le ri, 2- Hu su met Art vin -Ho pa Be le di ye Baþ kan lý ðý na yö nel ti le cek tir. 3- Ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da re yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rar la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes - cil e di le cek tir. 4- Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li hak sa hi bi a dý na TC. Zi ra at Ban - ka sý Ho pa Þu be si ne ya tý rý la cak týr. 5- Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri i lan ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri Key fi yet 2942 Sa yý lý Ya sa nýn 19. mad de si u ya rýn ca du yu ru lur. B: T. C. HO PA AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/392 DA VA CI : ÝS TAN BUL BÜ YÜK ÞE HÝR BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI VE KÝ LÝ : Av. MEH TAP ÖZ KA YA- Ýs tan bul B.þe hir Bld. Bþk.lý ðý Hu kuk Mü þa vir li ði Sa raç ha ne/ýs TAN BUL DA VA LI : YU NUS AK TAÞ-Men de res Mh. 329 Sk, No: 50/3 E sen ler/ýst. DA VA : Ka mu laþ týr ma (Be del Tes pi ti ve Tes cil) DA VA TA RÝ HÝ : DU RUÞ MA GÜ NÜ: SA A TÝ : 10:00 Da va cý ve ki li ta ra fýn dan da va lý a ley hi ne a çý lan iþ bu da va ha len der dest tir. Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye Baþ kan lý ðýn ca E sen ler il çe si, Men de res Mh., 2 paf ta, 4833 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar a lýn mýþ ve ta raf lar be del de uz la þa ma dýk la rýn dan be de lin tes pi ti ve ta - þýn ma zýn da va cý i da re a dý na ta pu ya tes ci li hak kýn da iþ bu da va a çýl mýþ týr. a) Ta pu kay dý, E sen ler ta pu si cil mü dür lü ðün de ka yýt lý E sen ler il çe si, Men de res Mh., 2 paf ta, 4833 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn b) Ta pu ma li ki Yu suf Ak taþ, c) Ka mu laþ týr ma yý ya pan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý, d) Teb lið ta ri hin den i ti ba ren (i lan) ta þýn maz ü ze rin de hak id di a e den le rin 30 gün i çe ri sin de i - da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu su me ti Ýs tan bul Be le di ye Baþ kan lý ðý na yö nel ti le ce ði, e) 2942 sa yýlý ya sa nýn 14. mad de sin de gös te ri len yu ka rý da ki sü re ler i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin de ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i - da re a dý na tes cil e de ce ði, f) Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin, hak sa hip le ri a dý na Va kýf lar Ban ka sý Va - li de Sul tan Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, g) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni i la nýn teb lið ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak BÝL DÝR ME LE RÝ ü çün cü ki þi le re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/304 E sas. Te kir dað i li Çor lu il çe si Mu hit tin Mh a da, 1 par sel sa yý lý ka mu laþ týr ma ya i liþ kin ö zet bil gi le ri a þa ðý da be lir ti len ta þýn maz lar Çor lu Be le di ye Baþ kan lý ðý ta rafýndan ka mu laþ tý rýl - mýþ o lup, mah ke me miz de 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 10. Mad de si ne gö re be del tes pi ti ve tes ci li da va sý a çýl mýþ týr. Teb lið ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va lar da hu su me tin Çor lu Be le di ye Baþ kan lý ðý na yö nel til me si, 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip tal da va sý aç tý ðý ný zý ve ya yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý al dý ðý - ný zý bel ge len dir me di ði niz tak dir de ka mu laþ týr ma ke sin le þe cek o lup mah ke me miz de tes pit e - di len be del ü ze rin den mül ki yet hak ký Çor lu Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na ta pu ya tes cil e di le cek tir. Mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li a dý ný za T.C. Zi ra at Ban ka sý Çor lu þu be si ne ya tý rý la cak týr. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni zi teb lið ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek mek te dir. Ýl gi li - le re 2942 sa yý lý ka nu nun 10. Mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. Ý LÝ : TE KÝR DAÐ ÝL ÇE SÝ : ÇOR LU KÖ YÜ : MU HÝT TÝN MH. Du ruþ ma Ta ri hi: 01/02/2011 Sa at: Sý ra No A da No Par sel No Mev ki i Ma li ki E sas No Ka mu laþ tý rý la cak A lan Mik ta rý m Mu hit tin Mh. Na i me Ka ya 2010/ m 2 Se vi lay Ak ya zý Ay nur U ðu rel Mü ker rem Bu dak Mur te za Ak ka ban Ah met Ak ka ban Zen nu re Genç Se ba hat tin Ak ka ban B: T. C. ÇOR LU 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN

15 Ý LAN 16 YE NÝ AS YA / 24 ARALIK 2010 CU MA E SAS NO: 2007/414 E sas. DA VA LI LAR: AY NUR ER MÝÞ vd. Da va cý M.H. ta ra fýn dan da va lý Ay nur Er miþ a ley hi ne a çý lan da va da Kon ya Ak þe hir Or ta köy kö yü, Gen ler mev ki i 3987 par sel sa yý lý ta þýn - ma zýn ta pu kay dý nýn ip ta li i le ký yý o la rak ka mu ya ter ki ni ne ka rar ve ril - me si ta le bin de bu lu nul muþ, Ak þe hir Sulh Hu kuk Mah ke me sin de a çý - lan da va da gö rev siz lik ka ra rý ve ri le rek dos ya mah ke me mi ze gön de ril - miþ ve Mah ke me miz de 2007/414 E. Sa yý sý ný al mýþ týr. Hü se yin ve He di ye ký zý, do ðum lu Ay nur Er miþ'e teb li gat ya pý la ma mýþ, ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ga ta ya rar a çýk ad re si nin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan du ruþ ma gü nü nün da va lý Ay nur Er miþ'e i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/02/2011 gü nü sa at: 09.50'de du ruþ ma da biz - zat ha zýr bu lun ma sý ve ya Ken di si ni ve kil i le tem sil et tir me di ði tak dir - de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le rek hü küm ku ru la ca ðý hu su - su du ruþ ma gü nü ve da va di lek çe si teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. AK ÞE HÝR AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2007/1068 E sas. Mah ke me miz de gö rül mek te o lan kay yým a tan ma sý na i liþ kin da va da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Ýs par ta, Mer kez, Gül cü Ma hal le si, 76 a da 29 no lu Par - sel de his se dar o lan ve ta pu kay dýn da ö lü ol du ðu be lir ti - len Sa lih oð lu, A li nin ay rýn tý lý kim lik bil gi le ri i le mi ras çý la - rý na e riþ mek müm kün ol ma dý ðýn dan; A dý ge çen þa hýs la il gi li ma lu ma tý o lan la rýn mah ke me mi ze bil gi ver me si, öl müþ se mi ras çý sý o lan la rýn du ruþ ma nýn bý ra - kýl dý ðý gü nü sa at: de mah ke me miz de biz - zat ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni ve kil le tem sil et tir me - le ri, aksi hal de 3561 sa yý lý ya sa hü küm le ri doð rul tu sun da a - ný lan ta þýn maz da ki Sa lih oð lu A li his se si nin yö ne ti mi i çin kay yým a ta na ca ðý hu su su i la nen teb lið o lu nur. B: IS PAR TA 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2010/450 KA RAR NO: 2010/372 Da va cý Do ðu kan Sa med Kök türk ta ra fýn dan da va lý Nü - fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a - çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 26/11/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce; Da va nýn ka bu lü i le, Ko ca e li i li, Ýz mit il çe si, Am bar cý mah./kö yü, C: 88, H: 26 da, nü fu sa ka yýt lý Ab dul lah oð lu, Gü ler den ol ma 23/02/1984 do ðum lu Do ðu kan Sa med Kök türk ün so ya dý nýn Do ðu kan HU ZUR O LA RAK DÜ - ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: BA KIR KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO : 2009/156 DA VA LI : CE MÝL TO RA MAN Ma lat ya Ý li Do ðan þe hir Ýl çe si Ye ni Ma hal le nü fu su na ka yýt lý Fah ri ve E mi ne oð lu Do ðan þe hir 01/10/1971 do ðum lu Da va cý Se ma To ra man ta ra fýn dan da va lý Ce mil To ra man a ley - hi ne a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma - sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ - ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý - ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn - dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 26/01/2011 gü nü sa at: 09.55'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir - me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu - na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 24/05/ B: T. C. HO PA AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2008/182 E sas. DA VA LI LAR: AY NUR ER MÝÞ vd. Da va cý M. H. ta ra fýn dan da va lý Ay nur Er miþ a ley hi ne a çý - lan da va da Kon ya Ak þe hir Ti pi köy kö yü, Me za rar dý mev ki i 530 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn ta pu kay dý nýn ip ta li i le ký yý o la - rak ka mu ya ter ki ni ne ka rar ve ril me si ta le bin de bu lu nul muþ, Ak þe hir Sulh Hu kuk Mah ke me sin de a çý lan da va da gö rev siz - lik ka rarý ve ri le rek dos ya mah ke me mi ze gön de ril miþ ve Mah ke me miz de 2008/182 E. Sa yý sý ný al mýþ týr. Hü se yin ve He di ye ký zý, do ðum lu Ay nur Er miþ'e teb - li gat ya pý la ma mýþ, ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ga ta ya rar a çýk ad re si nin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan du ruþ ma gü - nü nün da va lý Ay nur Er miþ'e i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma nýn ya pý la ca ðý gü nü sa at 09.45'de yu - ka rý da a çýk kim li ði be lir ti len da va lý Ay nur Er miþ'in mah ke - me miz de ha zýr bu lun ma dý ðý ve ya ken di si ni ve kil i le tem sil et tir me di ði tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le - rek hü küm ku ru la ca ðý hu su su du ruþ ma gü nü teb li ði ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur B: T. C. AK ÞE HÝR AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2009/235 Da va cý Ne ba hat BÜ YÜK KAL ve ki li ta ra fýn dan da va lý Me tin BÜ YÜK KAL a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan bo - þan ma da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va cý Ne ba hat BÜ YÜK KAL ve ki li ta ra fýn dan da va lý Me tin BÜ YÜK KAL a ley hi ne mah ke me miz de bo þan ma da va sý a çýl mýþ o lup, tüm a ra ma la ra rað men a çýk ad res le - ri tes pit e di le me di ðin den du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu 16/02/2011 gü nü sa at 09.35'de Bat man 2. As li ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni ve kil i le tem sil et tir me si, ak si tak tir de yar gý la - ma ya yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le bi le ce - ði hu su su Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. 13/12/ B: T. C. BAT MAN 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ 2010/4 E. Da va cý lar, DAV RAZ YA VUZ, MEH MET E MÝN MA VÝ LÝ, NE HA YET AL PAY, AY ÞE RE ZAN ER DUR, REY HAN KA YI - RAN, SE VÝNÇ GLAS SER i le Da va lý lar, BÝ LAL TÜ RE, REN - GÝN PE RAL a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Yar gý lan ma nýn Ye ni len me si da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma - sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da hi li da va lý lar Meh met ka rý sý Ra hi me, Mus ta fa oð lu Mus ta fa, Mus ta fa ký zý Hav va, Meh met ký zý Fat ma'nýn tüm a ra ma la ra rað men a çýk ad res le ri nin bu lu na ma dý ðýn - dan ken di le ri ne da hi li da va di lek çe si teb lið e di le me miþ bu ne den le a dý ge çen le re i la nen teb li gat ya pýl ma sý ten - sip o lun du ðun dan, Da hi li da va lý lar Meh met ka rý sý Ra hi me, Mus ta fa oð lu Mus ta fa, Mus ta fa ký zý Hav va, Meh met ký zý Fat ma'nýn da va cý lar ta ra fýn dan a çý lan yar gý la ma nýn ye ni len me si da - va sý na kar þý i le ri sü re cek le ri is tek ve i ti raz la rý ný bil dir me - le ri i çin Is par ta 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si nin 2010/4 E sa - sý na ka yýt lý da va nýn gün lü sa at: 10.55'de o tu - ru ma gel me le ri ve bu hu sus ta ki di ye cek le ri ni a çýk la ma la - rý, gel me dik le ri ve i ti raz la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yok luk la rýn da du ruþ ma ya de vam o lu nup da va nýn bi ti ri le - ce ði HUMK.nun 509 ve 510. Mad de le ri ge re ðin ce teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re o lu nur. B: IS PAR TA 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/2760 E sas. KA RAR NO: 2010/3267 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy - la, To kat i li, Re þa di ye il çe si, Bay dar lý Bel de si mah/köy, 13 Cilt, 78 Ha ne No da ka yýt lý Ze ki ve Ay nur dan ol ma 15/07/1994 do ðum lu GÖK HUN YIL MAZ TMK 405. mad de si ge re ðin ce ve sa yet al tý na a lý - na rak ve ken di si ne TMK 413. mad de si ge re ðin ce ken di si i le ay ný yer - de nü fu sa ka yýt lý Ze ki ve Ay nur dan ol ma 27/06/1987 do ðum lu RE - SUL YIL MAZ VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2010/384 KA RAR NO: 2010/376 Da va cý Ör fi Yer ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs - tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 26/11/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce; Da va nýn ka bu lü i le, Ma lat ya i li, Ma lat ya Mer kez il çe si, E ren li Mah./kö yü, C: 98, H: 32 de, nü fu sa ka yýt lý Ce mal oð lu, Fat - ma dan ol ma 01/04/1984 do ðum lu Ör fi Yer in is mi nin E GE MEN ÖR FÝ YER O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: BA KIR KÖY 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/456 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 30/11/2010 ta rih 2010/456 E., 2010/1745 K. sa yý lý ka rar i le Bi lal ve Va hi de den ol ma, 31/05/1968 d.lu, MUS TA FA GÜ LE GEN in TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne a bi si 1964 d.lu, Bi lal oð lu, MAH - MUT GÜ LE GEN va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 22/12/ B: T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2009/744 E sas. DA VA LI : BA HAR OR TAÇ Fa tih Mah. So ðuk ku yu Sok. No. 3 Si liv ri/ ÝS TAN BUL Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si - niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka - rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 25/01/2011 gü nü sa at: da du - ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve - kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma - ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek - çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. SÝ LÝV RÝ 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN E SAS NO: 2007/14 Da va cý Mus ta fa Taþ ký ran ve Bo zan Gü zel ta ra fýn dan da va lý lar Ma li ye Ha zi ne si U ður cuk kö yü a ley hi ne a çý lan tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da Tes ci le ko nu Bi re cik il çe si U ður cuk kö yü Gül te pe ve Sa ha Ma - hal le si Gül te pe mev ki i Gü ne yi : 446 par sel Do ðu su : 446 par sel Ba tý sý : Sa ha Ma hal le si ta pu la ma sý ný rý i le çev ri li, (kro ki de A har fi i le gös te ri len) 32915,03 m 2 bü yük lü ðün de fýs týk lýk vas fýn - da ki ta þýn maz i le Sa ha Ma hal le si Ku ze yi : De re Gü ne yi : 394 a da 1 par sel Ba tý sý : Ta pu la ma ha ri ci Do ðu su : 394 a da 1 par sel i le çev ri li, (kro ki de B har fi i le gös te - ri len) 17291,85 m 2 bü yük lü ðün de tar la vas fýn da ki ta þýn ma zýn tes ci li ta lep e dil mek le; Yu ka rý da kö yü, mev ki i, sý nýr la rý, mik ta rý ve vas fý be lir ti len ta - þýn maz lar hak kýn da üs tün hak id di a e de cek le rin mah ke me mi zin yu ka rý da ki e sas sa yý lý dos ya sý na 3 ay lýk za man i çe ri sin de baþ - vur ma la rý Me de ni Ka nu nun 713. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. BÝ RE CÝK AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ 2007/581 E SAS. 2010/795 KA RAR. KA RAR Ý LA NI Da va cý lar Fa tih Bin gü I, Mu rat Bin gül ve ar ka daþ la rý ta - ra fýn dan, da va lý lar Fat ma A su man Öz gen lik, Yýl maz Yük - sel, Fa ris Ka ra as lan ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan kat mül ki ye ti da va sýn da da va cý lar Ma lat ya mer kez Çi le siz ma hal le si 690 a da, 507 par sel de bu lu nan 64 a det ba - ðým sýz bö lü mün kat ir ti fak la rý nýn kat mül ki ye ti ne dö nüþ - tü rül me si ni ta lep et miþ ler, mah ke me ce ya pý lan yar gý la - ma lar da ta lep le ri ye rin de gö rül müþ ol mak la ö zet le a þa - ðý da ki hü küm ku rul muþ tur. Da va nýn ka bü lü ne, da va ko nu su ta þýn maz da ki 64 a det ba ðým sýz bö lü mün ar sa pay la rý nýn 4. kat A 1 blok 17 no lu ba ðým sýz bö lü mün ar sa pa yý nýn 96/684, ze min kat A 2 blok 17, 18, 19 no lu ba ðým sýz bö lüm ve dük kân la rýn ar sa pa yý nýn 24/684, ze min kat B1 blok 17, 18, 19 no lu ba ðým - sýz bö lüm le rin ar sa pa yý nýn 24/684, ze min kat B2 blok 1 no lu ba ðým sýz bö lü mün ar sa pa yý nýn 10/684, yi ne B2 blok ze min kat 2, 3, 4, 5, 6 no lu ba ðým sýz bö lüm le rin ar sa pay la rý nýn 10/684 di ðer ba ðým sýz bö lüm le rin ar sa pay la - rý nýn 6/684 o la rak dü zel tild iði ne da ir ka rar ad res le ri tes - bit e di le me yen da va lý lar Meh met Fe ri dun Hýz, Ra ma zan Boz kurt, Hik met Tü fek ci, Nu ran Bü ker, Fe ti Dað de len e teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. MA LAT YA 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2008/1391 KA RAR NO : 2010/979 Da va cý Mu rat Çe tin ta ra fýn dan da va lý Tü lay Çe tin a ley hi ne a çý lan Bo þan ma da va sý se be - biy le ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca, Hü se yin ve Ay þe'den ol ma 24/10/1969 doð.lu T.C. Kim lik no lu Tü lay Çe - tin e teb li gat ya pý la ma mýþ, ya pý lan a raþ týr ma da ad re si tes pit e di le me miþ ol du ðun dan hü - küm ö ze ti nin i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup; Mah ke me miz ce 01/12/2010 ta rih, 2008/1391 E., 2010/979 K. sa yý lý ka ra rý i le, A çý lan da va - nýn KA BU LÜ i le, Nið de i li,al tun hi sar il çe si, U lu kýþ la Kur tu luþ mah., Cilt 78, Ha ne 16, BSN 25 de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Dur muþ ve Mu hi be den ol ma U lu kýþ la do ðum lu T.C kim lik no lu MU RAT ÇE TÝN i le ay ný yer nü fu sa BSN 34' de ka yýt lý Hü se yin ve Ay þe den ol ma Al tun hi sar do ðum lu T.C. kim lik no lu TÜ LAY ÇE - TÝN (SOY TÜRK) in M.K.nun 166/1.mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, müþ te rek ço cuk - lar dan Dur muþ Çe tin in yar gý la ma sý ra sýn da ta ri hin de re þit ol du ðun dan ve la yet le il gi li ka rar ve ril me si ne yer ol ma dý ðý na, müþ te rek ço cuk lar dan Al tun hi sar d.lu T.C kim lik no lu Yýl maz Çe tin in ve la ye ti nin da va cý ba ba ya ve ril me si ne, an ne i le ta raf la rýn ay ný þe hir de ya þa ma la rý ha lin de her a yýn 2. ve 4. haf ta sý haf ta so nu Cu mar te si Pa zar gü nü sa at 17.00, di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa at gü nü sa at 17.00'ye ka - dar, ta raf la rýn ay rý þe hir de ol ma la rý ha lin de her yýl sö mestr ta ti li nin 1. Haf ta sý Pa zar te si gü - nü sa at 10.00'dan Pa zar sa at 17.00'ye ve her yýl 1 Tem muz sa at 10.00'dan 31 Tem muz sa at 17.00'a ka dar þah si i liþ ki TE SÝ SÝ NE, Pe þin a lý nan harç tan mak tu ka rar ve i lam har cý nýn mah - su bu i le ba ki ye 3.15 TL har cýn da va lý dan TAH SÝ LÝ NE, Da va cý ta ra fýn dan ya pý lan top lam 264,39 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan TAH SÝ LÝ i le da va cý ya ve ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu hü küm ö ze ti i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra baþ la mak ü ze re 15 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak dir de ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. 22/12/ B: T. C. ÞÝÞ LÝ 1. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN 2010/351 E SAS. 2010/355 KA RAR. Da va cý Ab dul lah Sü lük ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. A - ley hi ne a çý lan so yi sim tas hi hi da va sýn da, Mah ke me mi zin 22/11/2010 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re - ðin ce: Da va nýn ka bu lü i le, Si vas i li, Do ðan þar il çe si, Sö bü ler kö yü C. 99, H. 40'da nü fu sa ka yýt lý Hü se yin oð lu, E mi ne den ol ma 1985 d.lu Ab dul lah ýn Sü lük o lan So yis mi nin ip ta li i le SO YÝS MÝ NÝN SÜ LÜN O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka - rar i lan o lu nur. B: BA KIR KÖY 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Sa yý: 2010/66 Da va cý Be daþ ve ki li ta ra fýn dan da va lý Ha kan Ça kýr a ley hi - ne a çý lan i ti ra zýn da va sýn da; Da va lý Ha kan Ça kýr a dý na bil di ri len ad re si ne çý kar tý lan da ve - ti ye nin bi la ik mal i a de e dil di ði ya pý lan a raþ týr ma ya rað men a çýk ad re si tes pit e di le me di ðin den, mah ke me mi zin 11/02/2011 gü - nü sa at de ki du ruþ ma sýn da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si - ni bir ve kil le tem sil et tir me si ve var sa de lil le ri ni teb lið den i ti ba - ren 10 gün i çe ri sin de ib raz et me si ak si tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di lec eði hu su su i le da va di lek çe si da va lý HA KAN ÇA KIR a i la nen teb lið o lu nur. 10/12/ B: T. C. BA KIR KÖY 5. AS LÝ YE TÝ CA RET MAH KE ME SÝ Ege Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adý, soyadý, ünvaný yukarýda yazýlý mükellef adýna tanzim edilmiþ ödeme emirleri adý geçenlerin dairemizce bilinen adreslerinde bulunamamasý sebebiyle posta ve memur eliyle tebliði mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle ilanen teblið yapýlmasý zorunluluðu doðmuþ olup, 213 sayýlý V.U.K.nun 103. ve 106. maddelerine istinaden ilgililerin; Ýþbu ilan tarihinden baþlayarak, 1 ay içerisinde Ege Vergi Dairesi Müdürlüðüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý aksi halde ilana alýndýktan bir ay süre sonunda teblið edilmiþ olacaðý ÝLAN OLUNUR. B: T. C. GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý (Ege Vergi Dairesi Müdürlüðü) E SAS NO : 2010/365 KA RAR NO : 2010/371 Da va cý SA BA HAT DU GAN GÜN a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: 1- Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ Ý LE E dir ne Mer kez Ye ni i ma ret ma hal le si C: 19 H: 102 bi rey sý ra no : 16 da nü fu sa ka yýt lý, Meh met Þev ket ve Ka ni ye ký zý Doy - ran köy-01/01/1928 d.lu (T.C ) da va cý Sa ba hat DU GAN GÜN ün DU GAN GÜN o lan so yis mi nin DO ÐAN GÜN o la rak TAS HÝ HÝ NE ve bu þe kil de nü fu sa ka yýt ve tes ci li ne ka rar ve ril di ði i la nen teb lið o lu nur. B: EL MA DAÐ AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO: 2010/754 KA RAR NO: 2010/698 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sey han Ýl çe si, O nur Ma hal le si Cilt No: 187, Ha ne No: 26, T.C. No: de ka yýt lý Se lim ve Fat ma dan ol ma 01/01/1970 Li ce Do ðum lu Çe tin E ÞER in nü - fus ka yýt la rýn da ki E þer so yis mi nin ÝP TA LÝ Ý LE SO YÝS MÝ NÝN SU LU TOP RAK O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/595 E sas. KA RAR NO: 2010/1380 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ri ze i li, Ý kiz de re il çe si, Ay va lýk mah/köy nü fu su na ka yýt lý Kök sal ve Ra bi ye den ol ma, 1992 do ðum lu A LÝ EK ÞÝ ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý A li ve Mer yem den ol ma 1964 do ðum lu KÖK SAL EK ÞÝ nin VE LA YE TÝ AL TI NA A LIN MIÞ TIR, Ý lan o lu nur. 21/12/ B: T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/7107 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 13/01/2011 gü nü sa at 'de Fes li pa þa Ye di e min O to par ký Am bar lý Mah. Re þit pa þa Cad. No: 121/B Av cý lar Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri - nin % 60 ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 18/01/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn yapýla rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la cað ýna rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 13/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 4. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 34 FY 9317 Pla ka lý, 2009 Mo del, Si yah renk li, Ma xus Tem sa 3.5/120 Mar ka tran sit, Muh te lif çi zik ler var, a - nah tar ve ruh sat yok. B: /8786 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 34 FC 5411 Pla ka lý va sý ta i çin 06/01/2011 gü nü sa at a ra sý Beþ - yol Mah. A kas ya Sok. No.20 D-100 O to par ký Se fa köy Kü çük çek me ce Ýs tan bul da Bi rin ci ar týr ma - nýn 34 FC 5410 Pla ka lý va sý ta i çin 27/01/2011 gü nü sa at a ra sý ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 34 FC 5411 Pla ka lý va sý ta i çin 11/01/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; 34 FC 5410 pla ka lý va sý ta i çin 01/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha - ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/12/ B: T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI E SAS NO : 2008/967 DA VA LI LAR : 1- DUR SUN CAN 2- ÝS MA ÝL YIL MAZ 3- TEN ZÝ LE ÖZ DE MÝR Da va cý Ýh san A teþ ve ki li Av. Ýl yas Te kit ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me - si da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ - týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb - li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 03/02/2011 gü nü sa at: 10:20 de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. GEB ZE 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN

16 SPOR 17 Ömer Aþýk: Herkesin hedefi NBA olmalý Milli basketbolcumuz Ömer Aþýk, "NBA'de oynayan Türk basketbolcularýn sayýsýnýn artacaðýna inanýyorum. Ben Avrupa'da da oynadým ama burasý daha bir baþka. Tüm genç basketbolcularýn hedefinin burasý olmasý lâzým. NBA'e alýþma sürecini atlattým. Herhangi bir problemim kalmadý" dedi. A ME RÝ KAN Pro fes yo nel Bas ket bol Li gi'nde (NBA) Chi ca go Bulls ta ký mý nýn for ma sý ný gi yen mil li bas ket bol cu Ö mer A þýk, NBA'de for ma gi yen Türk bas ket bol cu la rýn sa yý sý nýn ar ta ca ðý na i nan dý ðý ný be lir te rek, ''Ben Av ru - pa'da da oy na dým a ma bu ra sý da ha bir baþ ka. Tüm genç bas ket bol cu la rýn he de fi nin bu ra sý ol ma sý la zým'' de di. Was hing ton Wi zards i le dep las man da oy na dýk la rý ma çýn ar dýn dan so ru la rý ný ce vap la yan A þýk, NBA bas ket bo - lu na a lýþ mak ta, Av ru pa bas ket bo luy la a ra - sýn da fark lar do la yý sýy la ilk baþ lar da ba zý zor - luk lar ya þa dý ðý ný, an cak bu a lýþ ma sü re ci ni ar týk at lat tý ðý ný ve her han gi bir prob le mi nin kal ma dý ðý ný söy le di. Þu an da ta kým da ki bir - çok sa ka ta rað men, son gün le rin form da ta - ký mý Wi zards'ý yen me le ri nin, Do ðu Kon fe - ran sý'nda ilk üç ta kým a ra sýn da ki ko num la rý - ný de vam et ti re bil me le ri a çý sýn dan çok ö - nem li ol du ðu nu be lir ten A þýk, hem Chi ca go ken ti ne, hem de ta ký ma a lýþ tý ðý ný an lat tý. A - þýk, ''Ýlk baþ ta NBA bas ket bo luy la Av ru pa bas ket bo lu bi raz fark lý ol du ðu i çin, bir u yum NBA'deki iki genç temsilcimiz Ömer Aþýk (arkada) ve Semih Erden ilk sezonlarýnda baþarýlý oldu. sü re ci ge çir dim. Ba zý ku ral lar fark lý, ilk baþ ta bi raz ga rip gel di a ma ya vaþ ya vaþ a lýþ tým. A - lýþ ma sü re ci ni at lat tý ðý mý dü þü nü yo rum, her han gi bir prob le mim kal ma dý. O yun da kal ma sü rem art týk ça ken di mi da ha da ge liþ - ti re ce ði me i na ný yo rum'' di ye ko nuþ tu. ÞAM PÝ YON LUK NE DEN OL MA SIN? Ta kým o la rak þu an ki en bü yük he def le ri - nin, play-off'a üst sý ra lar da gi rip, Do ðu Kon fe - ran sý fi na li ne yük se le bil mek ol du ðu nu kay de - den A þýk, nor mal se zo nu ne ka dar üst sý ra lar - da bi ti rir ler se, bu nun ken di le ri i çin a van taj o - la ca ðý na dik ka ti çek ti. A þýk, o la sý bir NBA þam pi yon lu ðu na i liþ kin o la rak da, ''ne den ol - ma sýn'' de di. A þýk, ta ký mýn yýl dýz la rýn dan Jo a - kim No ah'ýn sa kat lý ðý nýn i yi leþ me si nin ar dýn - dan sa ha la ra ge ri dön me siy le çok da ha i yi bir ta kým o la cak la rý ný be lirt ti. NBA'de ki ilk se zo - nu ol ma sý ne de niy le, maç lar da al dý ðý sü re nin bi raz ký sýt lý ol du ðu na i þa ret e den A þýk, ''Bu ký - sýt lý sü re de e lim den ge len kat ký yý ta ký ma ver - me ye ça lý þý yo rum. Ken di mi da ha da ge liþ ti rip i le ri ki maç lar da ken di mi da ha faz la gös ter - me ye ça lý þý yo rum'' i fa de si ni kul lan dý.a þýk, Tür ki ye'de ki genç bas ket bol cu la ra da me saj gön de re rek, bü tün genç bas ket bol cu la rýn he - de fi nin NBA ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Genç le rin, ge le cek te NBA'de oy na ma dü þün - ce siy le ça lýþ ma sý, o na gö re eks tra an tren man - lar yap ma sý ge rek ti ði ni kay de den A þýk, ''Bu ra - sý (NBA) dün ya nýn en i yi li gi. Ben Av ru pa'da da oy na dým, bu ra sý da ha bir baþ ka. Tüm genç bas ket bol cu la rýn he de fi nin bu ra sý ol ma sý la - zým'' de di. A þýk, NBA'de for ma gi yen Türk bas ket bol cu la rýn sa yý sý nýn, ö zel lik le Türk mil li ta ký mý nýn bü yük ba þa rý sað la dý ðý son Dün ya Þam pi yo na sý nýn ar dýn dan, da ha da ar ta ca ðý - na i nan dý ðý ný be lirt ti. Ta kým da en çok Kyle Kor ver ve Lu ol Deng i le an laþ tý ðý ný, an cak ta - kým ge ne lin de ar ka daþ lýk or ta mý nýn çok i yi ol du ðu nu, hiç bir o yun cuy la bir so ru nu nun ol ma dý ðý ný an la tan A þýk, NBA'de oy na yan di - ðer Türk bas ket bol cu lar la da gö rüþ tü ðü nü, NBA'ye a lýþ ma sü re cin de ilk baþ lar da on lar - dan çok yar dým al dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Mehmet Toroðlu / Washington HOLÝGAN RUMLARA ÖDÜL GÝBÝ CEZA! Basketbolda Pýnar Karþýyaka'nýn Kýbrýs Rum Kesimi'nde Apoel'le maç sonunda holigan Rumlarýn saldýrýsýna uðramasý sonucunda FIBA, Apoel'i 3 maç seyircisiz oynama cezasýna çarptýrdý. Karþýyaka Kulübü FIBA'nýn aldýðý karara sert bir tepki gösterdi. ULUSLARARASI Bas ket bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (FI - BA), Pý nar Kar þý ya ka'nýn A po el i le Kýb rýs Rum Ke si - mi'nde oy na dý ðý Er kek ler E u roc hal len ge Ku pa sý ma çý - nýn ar dýn dan çý kan o lay lar ne de niy le Rum ta ký mý ný 3 maç se yir ci siz oy na ma ce za sý na çarp týr dý. FI BA'dan ya pý lan a çýk la ma da, ev sa hi bi ta ký mýn, or ga ni zas yo nun Av ru pa yö net me lik le rin de ki 65.4 ve sa yý lý mad - de le ri ni ih lal et ti ði, çý kan þid det o lay la rýn dan so rum lu bu lun du ðu ve bu nun ne ti ce sin de 3 ma çý ný se yir ci siz oy na ma i le pa ra ce za sý na çarp tý rýl dý ðý bil di ril di. A po el ta raf tar la rý, ma çýn ar dýn dan sa ha ya gir miþ ve Türk ka - fi le si ne sal dýr mýþ tý. So yun ma o da sý na sý ðý nan ka fi le, sa lon dan po lis yar dý mýy la çý ka rý la bil miþ ti. SÝVASSPOR'UN or ta sa ha o yun cu la rý Ka dir Bek mez ci ve Meh met Nas, li gin ilk ya rý sýn da en faz la for ma gi yen i - sim ler o la rak dik ka ti çek ti.s Li gin ilk ya rý sý ný 15 pu an la 15'in ci sý ra da ta - mam la yan Si vass por'da, ilk ya rý da ki maç lar da 25 ay rý fut bol cu for ma þan sý bul du. Lig de ki 16 maç ta gö rev a lan Ka dir Bek mez ci ve Meh met Nas, kýr - mý zý-be yaz lý la rýn en faz la for ma gi yen i sim le ri ol du. 16 maç ta bin 367 da ki ka sa ha da ka lan Ka dir Bek mez ci, sa de ce li gin 6. haf ta sýn da ki Ma ni sas por ma - çýn da for ma gi ye me di. Si vass por'un 3-0 ye nil di ði Ma - ni sas por kar þý laþ ma sýn da ye dek bek le yen Ka dir, ta - kým da en faz la sa ha da ka lan i sim o la rak gö ze çarp tý. Ka dir'i, 16 maç ta bin 345 da ki ka sa ha da ka lan Meh - KARÞIYAKA'DAN 3 MAÇ CEZAYA TEPKÝ Karþýyaka Spor Kulübü (KSK) Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Çalýþkan, Apoel-Pýnar Karþýyaka maçý sonrasý çýkan olaylar nedeniyle FIBA'nýn Rum takýmýna 3 maç seyircisiz oynama cezasý vermesini, ''Gülünç, ayýp ve utanç verici'' olarak niteledi. Çalýþkan, yaptýðý açýklamada, cezayý öðrendiðinde ''derin hayal kýrýklýðý'' yaþadýðýný söyledi. Uðradýklarý saldýrýya ve tüm yaþananlara raðmen cezanýn bu denli az olmasýnýn ''Türkiye'ye bakýþ açýsýndaki çarpýklýðý'' ortaya koyduðunu savunan Çalýþkan, þunlarý kaydetti: ''Herhalde bizden bir kiþi ölmüþ olsa 6 maç seyircisiz oynama ve 80 bin avro para cezasý vereceklerdi. Komedi ve ayýp. Bu kadar aleni bir olayda böyle gülünç bir ceza açýklanmasýný utanç verici buluyorum. Saldýranlara 'geri zekalýlar' diyen kendi cumhurbaþkanlarýnýn bu sözleri bile bana göre daha aðýr bir ceza. Þu durumda FIBA'nýn verdiði cezaya cumhurbaþkanlarý itiraz edecektir, 'az verdiniz' diye.''fiba Erkekler EuroChallenge Kupasý'nda önceki akþam Kýbrýs Rum kesiminde yapýlan Apoel-Pýnar Karþýyaka maçýnýn ardýndan Apoel taraftarlarý sahaya girmiþ ve Türk kafilesine saldýrmýþtý. Kafile, salondan polis yardýmýyla çýkarýlabilmiþti. Sivas'ta en çok Mehmet Nas forma giydi Mehmet Nas ilk yarýda 16 maç oynadý. met Nas ta kip et ti. Meh met Nas, sa rý kart ce za sý ne de niy le li gin 11. haf ta - sýn da Si vass por'un 4-0 ye nil di ði Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da for ma gi ye me di. Si vass por'da kap tan Meh met Yýl dýz, De niss Ý va novs, Ma - ma do u Di all lo, Ci han Yýl maz, Cey hun E riþ, ka le ci Se ad Ra mo viç, Ab dur rah - man De re li, Zi ya Er dal, Se dat Bay rak, U ður Ka vuk, Ri car do Ped ri el Su a rez, Er man Ký lýç ve Bru no Zi ta maç lar da ge nel lik le for ma þan sý bu lan i sim ler o la rak dik ka ti çek ti. Ka le ci ler A kýn Var dar ve A li þan Þe ker i le So u ley ma ne Ke i ta, Hay ret - tin Yer li ka ya, A li o um Sa i do u, Yan nick Ka ma nan, Se - dat Ye þil ka ya, Fer hat Býk maz, Mu rat Söz gel mez, Ýb ra - him Þa hin de ba zý maç lar da gö rev al dý. yse ri i lân lar SE RÝ LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m 2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) TL (0535) n 60 m 2, 1+1, bina yaþý 2630 arasý, 2 katlý, 2.kat TL. (0535) n KARTALTEPE'de 100 m 2, 2+1, bina yaþý 1115 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, TL. (0535) SATILIK ARSA ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) VASITA n 2006 STAREX panelvan çok temiz vade takas olur, km, motor hacmi, cm 3, motor gücü arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. (0543) n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n 50 m 2 kelepir satýlýk dükkân TL. 0(212) n 200 m 2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri TL. (0535) n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m 2, 4 katlý, bina yaþý 2125 yýl arasý, doðalgazlý TL (0543) ZA YÝ Marmara Üniversitesi A.E.F. Müzik Öðretmenliði Bölümü Öðrenci Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nil Tuna 34 TU 0481 Plakalý aracýn K1 Yetki Belgesi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Selçuklu Tekstil ve Ev Gereçleri Ltd. Þti. Mersin Ticaret Borsasýndan tarihinde aldýðýmýz nolu Borsa Alým Satým Beyannamemiz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Doðu Bakliyat Sanayi Limitet Þirketi / MERSÝN Dicle Üniversitesi Týp Fakültesinden Aldýðým Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Erdem seri nolu Kýrmýzý Reçetemin 3. nüshasýný 20 Þubat 2010'da kaybettim. Hükümsüzdür. Dr. Ufuk Buluð

17 SiyahMaviKýrmýzýSarý 18 SPOR Tottenham Semih'e talip oldu Atletico Madrid'e veda etti BA KIÞ Bu paket futbolda þiddeti önleyebilir mi? ÝNGÝLTERE PREMÝER LÝG'ÝN GÜÇLÜ TAKIMLARIN- DAN TOTTENHAM HOTSPUR FENERBAHÇELÝ SEMÝH ÞENTÜRK'Ü TRANSFER ETMEK ÝSTÝYOR. ÝN GÝL TE RE Pre mi er Lig ta kým la rýn dan Tot ten ham Hots pur'un Fe ner bah çe li Se mih i le il gi len di ði bil di - ril di. Ýn gi liz ba sý nýn da yer a lan ha ber de, Ýr lan da lý gol cü sü Rob bi e Ke a ne'i gön der me yi, Ja mi e O'Ha - ra ve Dos San tos'u da ki - ra la ma yý plan la yan Lon - dra e ki bi nin, Fe ner bah çe li gol cü o yun cu Se mih Þen - türk'ü renk le ri ne bað la - mak is te di ði kay de dil di. Semih Þentürk Ha ber de, bir çok ta ký mýn trans fer lis te sin de yer a lan 27 ya þýn da ki Se mih'in söz leþ - me si nin 6 ay son ra bi te ce ði ve bu du ru mun Tot ten ham Hots pur i çin bir a van taj ol du ðu be lir til di. Þam pi yon lar Li gi i kin ci tu run da AC Mi lan i le eþ le þen Tot ten ham Hots pur, lig de de 27 pu an la 5. sý ra da yer a lý yor. F.Bahçe'de Kocaman'ýn gözdesi Mehmet Topuz LÝ GÝN ÝLK YA RI SIN DA 17 LÝG MA ÇIN DA DA FOR MA GÝ - YEN MEH MET TO PUZ, TOP LAM 1449 DA KÝ KA SA HA - DA KAL DI. ÝL HAN, U ÐUR VE GÜ Ý ZA FOR MA GÝY ME DÝ Sü per Lig'de se zo nu nun ilk ya rý sý ge ri de ka lýr - ken, Fe ner bah çe Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man'ýn göz de si Meh met To puz ol du. Sa rý la ci vert li e ki bin yap tý ðý 17 lig ma çýn da da for ma gi yen Meh met To puz, top lam 1449 da ki ka sa ha da ka la rak, per for man sýy la ön pla na çýk - tý. Sa rý la ci vert li e ki bin bu se zon trans fer et ti ði sa vun ma o - yun cu su Ýl han i le se zo nun ilk ya rý sý ný sa kat lýk la rýy la ge çi - ren U ður i le Gü i za for ma þan sý bu la ma dý. Ýlk ya rý bo yun - ca 2 ka le ci nin for ma giy di ði sa rý la ci vert li e kip te ka le ci ler Ser kan ve Er tuð rul da þans bu la ma dý. Lefter doðum gününü hastanede kutladý FENERBAHÇE'NÝN efsane oyuncularýndan Lefter Küçükandonyadis, 86. doðum gününü tedavi gördüðü Þiþli Özel Memorial Hastanesi'nde kutladý. Lefter'in doktoru Deniz Þener, efsane futbolcunun hafta baþýnda taburcu edileceðini söyledi. Yoðun bakýmdan çýkan Lefter Küçükandonyandis'in odasýnda doðum günü kutlamasý yapýldý. Kýzý Aliki Dalkan'ýn elinden pasta yiyen Lefter Küçükandonyadis, mumlarý da üfledi. Lefter Küçükandonyandis'in saðlýk durumuyla ilgili ünlü kalp doktoru Prof. Dr. Bingür Sönmez ile Uzman Doktor Deniz Þener açýklama yaptý. Uzman Doktor Deniz Þener, Lefter'in saðlýk durumunun hýzla düzeldiðini, yoðun bakýmdan çýkarýp servise aldýklarýný açýkladý. Si ma o Sab ro sa dün Madrid'de bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ye rek At le ti co Mad rid kulübüne ve taraftarlarýna ve da et ti ði ni a çýk la dý. DÜNYA YILDIZI SÝMAO SUDAN UCUZA GELDÝ ATLETÝCO MADRÝD'ÝN PORTEKÝZ'LÝ ÜNLÜ YILDIZI SÝMAO SABROSA RESMEN BEÞÝKTAÞ'A TRANSFER OLDU. SÝMAO'NUN BONSERVÝS BEDELÝNÝN 900 BÝN EURO OLDUÐU AÇIKLANDI. BE ÞÝK TAÞ'IN bir sü re dir gö rüþ me ha lin de ol du ðu At le ti co Mad - rid'li fut bol cu Si ma o Sab ro sa'nýn trans fer müj de si ni Ýs pan yol baþ - ka ný ver di. At le ti co Mad rid Ku lü bü Baþ ka ný En ri qu e Ce re zo, Kral Ku pa sý'nda Es pan yol i le ya pý lan maç ta ta ký mý nýn tek go lü nü pe - nal tý dan a tan Si ma o'nun Be þik taþ'a trans fer o la ca ðý ný söy le di. Maç son ra sý ba sýn men sup la rý na a çýk la ma lar da bu lu nan Ce re zo, Por - te kiz li o yun cu nun ký sa bir sü re i çin de si yah-be yaz lý e ki be gi de ce ði yö nün de a çýk la ma lar da bu lun du. Es pan yol'e at tý ðý pe nal tý go lüy le ta ký mý nýn ga li bi ye ti ni sað la yan Si ma o, o yun dan a lýn dý ðý sý ra da da ma çý iz le mek ü ze re Vi cen te Cal de ron Sta dý'na ge len ta raf tar lar ta ra fýn dan a yak ta al kýþ lan dý. Si ma o dün bir ba sýn top lan tý sý dü - zen le ye rek At le ti co Mad rid'e ve da et ti ði ni a çýk la dý. Por te kiz li yýl dýz Si ma o Sab ro sa'nýn Be þik taþ'a ma li ye ti bel li ol du. NTV Spor'a ko nu þan As baþ kan Ser dal A da lý, Si ma o i çin At le ti co Mad - rid'e 900 bin e u ro ö de ye cek le ri ni a çýk la dý. Qu a res ma ve Gu ti'den son ra Si ma o Sab ro sa'yý da kad ro su na ka ta rak trans fer pi ya sa sý ný sar san Be - þik taþ, yýl dýz fut bol cu nun trans fe ri ni bor sa ya bil dir me ye ha zýr la ný yor. Trans fer le il gi li ko nu þan Be þik taþ As baþ ka ný ve Trans fer Ko mi te si Baþ - ka ný Ser dal A da lý, "Si ma o Sab ro sa Be þik taþ'a ha yýr lý ol sun" de di. Se zon ba þýn dan bu ya na Si ma o'nun trans fe riy le il gi li ça lýþ ma la rý ný sür dür dük - le ri ni be lir ten A da lý, Por te kiz li ka nat o yun cu suy la 2.5 yýl lýk söz leþ me im za la ya cak la rý ný i fa de et ti. Ba sýn da At le ti co Mad rid'e ö de ne cek bon - ser vis be de li ko nu sun da çý kan fark lý ha ber le re de a çýk lýk ge ti ren A da lý, Ýs pan yol ku lü bü ne sa de ce 900 bin e u ro ö de ye cek le ri ni a çýk la dý. G.Saray'ýn en hýrçýný Cana Konyaspor ile oynanan son maçta kýrmýzý kart gören Arnavut futbolcu Cana 8 de sarý kartla cezalandýrýldý. G.Saraylý futbolcular ilk yarýda 42 sarý, 2 kýrmýzý kart gördü. GA LA TA SA RAY'IN Spor To to Sü per Lig'in ilk ya rý sýn da en hýr çýn fut bol cu su Ar na vut o - yun cu Lo rik Ca na ol du. Ýlk ya rý bo yun ca top lam 3 sa rý kart gö ren Ca na, Kon yas por ma çý nýn son da ki ka sýn da ka rýþ tý ðý o lay son - ra sýn da gör dü ðü kýr mý zý kart la ''en hýr çýn fut bol cu'' un va ný ný el de et ti. Ga la ta sa ray'da ilk ya rý da kýr mý zý kart gö ren di ðer bir fut bol - cu, An ka ra gü cü ma çýn da go le gi den ra kip o - yun cu yu dü þü ren ka le ci U fuk ol du. Bu fut - bol cu, ilk ya rý da sa rý kart gör me di. Ga la ta sa - ray'da ha kem ler ta ra fýn da An en faz la kart la ce za lan dý rý lan fut bol cu su i se or ta sa ha nýn tec rü be li di na mo su Ay han ol du. Ýlk ya rý da Ay han top lam 5 kez, Ju an Pab lo Pi no i se 4 kez sa rý kart gör dü. Sa rý-kýr mý zý lý e kip te, Lu - cas Ne ill, Ba rýþ ve ta kým dan ay rý lan E la no da 3'er sa rý kart la ce za lan dý rýl dý. ''Cim bom''da, A li, Gök han Fe de ri co In su a, Ha kan, Ser kan, Mus ta fa, Sab ri, Harry Ke well ve Ba ros 2'þer sa rý kart gör dü. Ga la ta sa ray'da, Ay kut, Çað - lar, Mi si mo viç ve Em re i se 1'er sa rý kart gör - dü. Ga la ta sa ray'da ilk ya rý da for ma gi yen 7 fut bol cu i se hiç kart gör me di. Sa rý-kýr mý zý lý e kip te, Ar da, Ay dýn, Ser vet, Mu sa, A nýl, Ser - dar ve Meh met cen til men fut bol cu lar o la - rak dik ka ti çek ti ler. Ga la ta sa ray'da fut bol cu - lar, bu se zon lig de ki 17 maç ta top lam 2 kýr - mý zý 42 de sa rý kart gör dü. 11 GÜN LÜK Ý ZÝN BAÞ LA DI Ga la ta sa ray'da, Çar þam ba ak þa mý Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda Ga zi an teps por i le oy na - nan kar þý laþ ma nýn ar dýn dan 11 gün lük dev - re a ra sý ta ti li baþ la dý. Sa rý-kýr mý zý lý fut bol cu - lar, 3-10 O cak 2011 ta rih le ri a ra sýn da An tal - ya Ri xos La res Ho tel'de dev re a ra sý kam pý ný ger çek leþ ti re cek. Ga la ta sa ray, kamp dö ne - min de 8 O cak'ta A lan ya'da Han no ver 96 i le bir ha zýr lýk ma çý ya pa cak. Galatasaray'da sezonun ilk ya rý sýn da en hýr çýn fut bol cu su Ar na vut o yun cu Lo rik Ca na ol du. 17 yaþýnda dopingli çýktý DO PÝNG KUL LAN DI ÐI TES PÝT E DÝ LEN 17 YA ÞIN DA KÝ LÝ SE 2. SI NIF ÖÐ REN CÝ - SÝ NÝN BÝ LEK GÜ RE ÞÝ TÜR KÝ YE ÞAM PÝ YON LU ÐU MA DAL YA SI GE RÝ A LIN DI. TÜRKÝYE Vücut Geliþtirme Fitness ve Bilek Güreþi Federasyonu Disiplin Kurulu, 17 yaþýndaki lise 2. sýnýf öðrencisine doping kullandýðý için 2 yýl müsabakalardan men cezasý verdi. Sporcunun cezasý, henüz lise öðrencisi olduðu için 1 yýla indirildi. Þanlýurfa'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreþi Þampiyonasý ve milli takým seçmeleri müsabakalarýnda sað kolda birinci olarak madalya kazanan 17 yaþýndaki sporcu, Rusya'nýn baþkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek milli takýma seçildi. Moskova'daki þampiyona öncesi lise 2. sýnýf öðrencisinden doping kontrol görevlilerince tarihinde idrar numunesi alýndý. Türkiye Doping Kontrol Merkezi tarafýndan yapýlan analizlerde genç sporcunun numunesinde yasaklý maddeye (Metenolon) rastlandý.bunun üzerine Federasyon Disiplin Kurulu, 17 yaþýndaki sporcuya 2 yýl müsabakalardan men cezasý verdi. Kurul, Þanlýurfa'da elde ettiði Türkiye Þampiyonluðu madalyasý geri alýnan ve Bilek Güreþi Milli Takýmý ile Rusya'ya gidemeyen sporcunun, cezasýný 1 yýla indirdi. Genç sporcu bu geliþmelerin ardýndan sporu býraktý. E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), Spor da Þid - det ve Dü zen siz lik i le il gi li ye ni ya sa ta sa rý sý hak - kýn da spor mü dür le ri ne yö ne lik Ýs tan bul'da bil - gi len dir me top lan tý sý yap tý. Baþ kan Mah mut Öz ge - ner, pa ket te bi let siz ma ça gi re ne ha pis ten, stat lar da gö zal tý o da sý na ka dar ge niþ is tek ler bu lun duk la rý ný a - çýk la dý. Öz ge ner, TFF'nin sa de ce fut bol a i le si men - sup la rý na ce za ve re bil di ði ni be lir te rek "Ey lem de bu lu - nan la ra, þid de ti ya pan la ra ce za ve re mi yo ruz. Bu iþ le - rin bu ka dar bü yü me sin de fut bol a i le si nin her ke si mi - nin az çok su çu var" de di. Top lan tý da ya þa nan bir o la - yý ak ta ran Öz ge ner, þöy le ko nuþ tu: A da let Ba kan lý - ðý nýn müs te þa rý na E li me bir ta ne taþ al dým, ca mý aç - tým yol dan ge çen a da ma at tým, a dam ya ra lan dý, ne o - lur? de dim. Hap se gi rer si niz de di. Tri bün de ha ke - min ka fa sý na taþ a tý lýp, ka fa sý ya rýl dý ðýn da, bu ki þi ler e - li ni ko lu nu sal la ya rak so kak ta ge zi yor. Biz ku lü bün sa - ha sý ný ka pa tý yo ruz, ce za yý ku lüp a lý yor. Sa ha a çýl dý ðýn - da ta þý a tan ki þi bir son ra ki ma çý iz le me ye ge li yor. Bu in san la rý o ra ya sok tu ðu muz müd det çe her maç þid - de te ge be. Bi zim is te ði miz a ðýr ce za lar ve ril me si. Ye ni ya say la TBMM'den ba zý bek len ti le ri þöy le sýralandý: nta raf tar la rýn grup lar ha lin de bu lun duk la rý yer - ler, ma çýn ya pý la ca ðý ye re gi diþ ve ge liþ gü zer gah la rý i - le kamp ve an tren man te sis le ri nin de ka nu nun uy gu - la ma a la ný i çe ri si ne a lýn ma sý. nbi let le rin e lek tro nik sis tem ü ze rin den i sim, fo - toð raf ve TC kim lik nu ma ra sý nýn yer a la ca ðý kart lar la sa týl ma sý nýn Sü per Lig ve 1.Lig i çin zo run lu ol ma sý. nse yir ci le rin kol tuk la rý nýn nu ma ra lan dý rý lýp, bi let - le rin kol tuk nu ma ra sýy la sa týl ma sý ve spor a lan la rý na ka pa si te nin ü ze rin de ve ya bi let siz se yir ci a lýn ma ma sý. nbi let le rin de be lir ti len kol tuk ta o tur ma yan la rýn fark lý yer de o tur mak ta ýs rar e der se dý þa rý çý ka rý lýp pa - ra ce za sý ve ril me si. nbi let siz o la rak spor a lan la rý na gi ren ki þi nin ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý. Ka ra bor sa bi let sa tý þý nýn ya - sak la nýp bu nu ya pan la ra a ðýr ce za lar ve ril me si. nstat lar da o lay çý ka ran la rýn gö zal tý na a lý na ca ðý bir o da ve gü ven lik ka me ra la rý i le a nons sis te mi nin yö - ne til di ði kon trol o da la rý nýn o luþ tu rul ma sý. nku lüp le rin bir yö ne ti ci le rin den bi ri nin ta raf tar - dan so rum lu ol ma sý, bu ki þi nin maç gü ven li ði nin sað lan ma sýn da po lis ve ö zel gü ven li ðe yar dým et me si. n Þi ke ve teþ vi ðin suç o la rak dü zen len me si. Bu suç la ra a ðýr ce za lar ve ril me si nspor a lan la rýn da taþ kýn lýk ya pýl ma sý ve te sis le re za rar ve ril me si ha lin de, þi ka yet þar tý a ran mak sý zýn bu ki þi le rin a ðýr ce za la ra çarp tý rýl ma sý. nha kem, göz lem ci ve tem sil ci le re kar þý gö rev le - riy le il gi li iþ le nen suç la rýn 'ka mu gö rev li si'ne kar þý ya - pýl mýþ sa yýl ma sý. nse yir den ya sak la nan ki þi nin ta ký mý nýn maç ya pý - la ca ðý gün mü sa ba ka baþ lan gýç sa a tin de ve bir sa at son ra bu lun du ðu ye re en ya kýn ka ra ko la baþ vur mak - la yü küm lü ol ma sý. nbu ka nu na gö re ve ri le cek ce za la rýn spor gü ven - lik ku rul la rý ta ra fýn dan de ðil Spor Ýh ti sas Mah ke me - le ri'nce ve ril me si; ce za la rýn a ðýr ol ma sý ve pa ra ce za - la rý nýn ad li (i da ri de ðil) pa ra ce za sý o la rak ve ril me si. 3 Türk hakemi UEFA'da kategori atladý nfifa kokartlý Türk hakemler Fýrat Aydýnus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nýn, uluslararasý maçlardaki baþarýlý yönetimlerinden dolayý UEFA'da bir üst kategoriye yükseltildiði, Cüneyt Çakýr'ýn ise 1. kategorideki yerini koruduðu açýklandý. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Aydýnus ve Göçek 2. kategoriye, Özkahya ise 3. kategoriye yükseldi. Elit hakem kategorisine yükselmesi beklenen Cüneyt Çakýr'ýn ise 1. kategorideki yerini koruduðu kaydedildi. Sinan Þamil San'ýn durumunda düzelme yok nmýllý boksör Sinan Þamil Sam'ýn saðlýk durumunda bir düzelme olmadýðý bildirildi. Þam'ýn bir süredir tedavi gördüðü 29 Mayýs Hastanesi'nin müdürü Dr. Ayça Bozokoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, halen solunum desteðine baðlý olarak takip ve tedavileri devam eden Sinan Þamil Sam'ýn genel durumunda bir önceki güne oranla belirgin bir deðiþiklik bulunmadýðýný ve mevcut tablonun ciddiyetini koruduðunu belirtti. THY Avrupa Ligi'nde 2. tur kurâlarý 4 Ocak'ta çekilecek nbasketbolda THY Avrupa Ligi'nde ikinci tur (Top 16) kura çekimi 4 Ocak Salý günü Ýspanya'nýn Barcelona kentinde yapýlacak. Grubu 3. sýrada tamamlayan Efes Pilsen, kura çekimine 3. torbadan katýlacak. Ýkinci tur maçlarý Ocak tarihlerinde baþlayacak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

18 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE-SAÐLIK 19 VÜCUDUN ALARM Dr. Ha san Se ver SÝSTEMÝ: AÐRI AÐ RI, A CI VE RÝ CÝ, HU ZUR SUZ E DÝ CÝ BÝR DU YUM OL MA SI NA RAÐ MEN, BU A LARM SA YE SÝN DE VÜ CU DU - MUZ DA O LAN SAL DI RI LA RI, HA SAR LA RI, HIR SIZ LIK LA RI ZA MA NIN DA FARK E DER VE TED BÝR A LI NIR. MÜÞERREF AKSOY / ANTALYA Ö ZEL An tal ya Ya þam Has ta ne si A cil Týp Uz ma ný Dr. Ha san Se ver, vü cut ta mey da na ge len her han gi bir o lum suz luk du ru mun da u ya rý cý ve ko ru yu cu sis tem o la rak dev re ye gi ren að rý me ka niz ma sý hak kýn da bil gi ver di. Að rý, çok fark lý ni te lik ve þid det te o la bi len sub jek tif ra hat sýz e di ci bir du yum dur. Ki þi bu nu net his se der, ra hat sýz dýr, ba zen kýv ran dý rýr, ba ðýr týr. Bu lan tý o la bi lir, ba zen de ba yýl ma ya se bep o lur. A cý ve ri ci, hu zur suz e di ci bir du yum ol ma sý na rað men, bu a larm sa ye sin de vü cu du muz da o lan sal dý rý la rý, ha sar la rý, hýr sýz lýk la rý za ma nýn da fark e der ve ted bir al ma ya zor la ný rýz. Að rý ol ma say dý kalp kri zi ge çir di ði mi zi his set mez dik, ký rý lan ba ca ðý mý zýn ü ze ri ne ba sar ya ra lan ma yý art tý rýr dýk, so ba ya ya pý þan a ya ðý mý zýn yan dý ðý ný an la ya maz dýk. Ki þi nin his set ti ði að rý nýn bi yo lo jik, psi ko lo jik ve sos yal ya pý sý na gö re de ðiþ ti ði ni söy le yen Uz. Dr. Ha san Se ver að rý la rýn de re ce le ri ni þu þe kil de a çýk la dý; Tür ki ye de top lu mun % 60 ý að rý çe ki yor, bun la rýn % 70 i kro nik að rý lar dýr, a cil ser vis le re baþ vu ru la rýn % 35 i nin se be bi yi ne að rý dýr, dün ya da yýl da 60 mil yar do lar mas raf ya pý lý yor. Uz. Dr. Ha san Se ver söz le ri ne þöy le de vam et ti. Að rý, has ta la rý ra hat sýz e der ve sal dýr gan laþ tý rýr. Has ta bir an ön ce bun dan kur tul mak is ter. Oy sa ki að rý çok ba sit bir o la yýn yan sý ma sý o la bi le ce ði gi bi ha ya tý teh dit e di ci bir du ru mun da gös ter ge si Kiþinin hissettiði aðrýnýn biyolojik, psikolojik ve sosyal yapýsýna göre deðiþtiðini söyleyen Uz. Dr. Hasan Sever, aðrýlarýn derecelerini þu þekilde açýkladý; Türkiye de toplumun % 60 ý aðrý çekiyor, bunlarýn % 70 i kronik aðrýlardýr, acil servislere baþvurularýn % 35 inin sebebi yine aðrýdýr, dünyada yýlda 60 milyar dolar masraf yapýlýyor. o la bi lir. A cil ser vi se að rý sý ný din dir mek i çin sa de ce ið ne yap týr ma ya ge len has ta ve ya að rý sý o lan has ta ya sa de ce að rý ke si ci yap tý rýp gön de ren dok tor lar la il gi li ya þa nan tar týþ ma ve dâ vâ sa yý sý az de ðil dir. E vet, ba zen að rý nýn se be bi bir ið ne yap tý ra cak ka dar ba sit bir þey o la bi lir. HANGÝ AÐRILAR ÖNEMLÝDÝR? ÖN CE LÝK LE sos yal ha ya tý et ki le yen ve ya da ya nýl maz her çe þit að rý da dok to ra baþ vu rul ma lý dýr. Bu nun dý þýn da a þa ðý da sý ra la - nan baþ að rý la rýn da he men dok to ra baþ vur mak ö nem li dir. 1. BAÞ AÐRILARI: l Ha ya týn da his set ti ði en þid det li baþ að rý sý l A ni baþ la yan þid det li baþ að rý sý l Kus ma i le be ra ber baþ að rý sý l A teþ le be ra ber o lan baþ að rý sý l Ka sýl may la be ra ber (sa ra ben ze ri) o lan baþ að rý sý l Þu ur de ði þik li ði (sü rek li u yu ma is te ði gi bi) i le be ra ber o lan baþ að rý sý l Kol, ba cak ve yüz de u yuþ ma i le be ra ber baþ að rý sý l Da ha ön ce baþ að rý sý o lan baþ að rý la rýn dan fark lý ka rak ter - de ge li þen baþ að rý sý 2. GÖÐÜS AÐRISI: Her çe þit gö ðüs ve sýrt að rý sý o lan has ta dok to ra baþ vur ma lý - dýr. Ö zel lik le di ya bet, hi per tan si yon, ko les te rol yük sek li ði, a i le vî yat kýn lý ðý o lan, 35 ya þý ný geç miþ, si ga ra i çen, o bez ki þi ler ih mal et me me li dir ler. 3. KARIN AÐRISI: Her çe þit ka rýn að rý sýn da dok to ra baþ vu rul ma lý. 4. DÝÐER AÐRILAR: l So ðuk luk ve so luk luk la be ra ber o lan kol ve ba cak að rý la rý l Ba cak la rý u yuþ tu ran ve ha re ket et me si ni en gel le yen bel að rý la rý l Gör me bo zuk lu ðu ya pan að rý lar l Trav ma ya bað lý að rý lar Tuvalet eðitimi almýþ, 2,5 ya þý ný geç miþ bir çocuðun al tý ný ýs lat ma sý ö nem sen meli. ÇO CUK LAR DA ALT IS LAT MA SO RU NU DE NÝZ LÝ Dev let Has ta ne si (DDH) Ço cuk Cer ra hi si Uz ma ný Dr. Ye þim E dir ne El cü men, ço cuk cer ra hi si po lik li nik le ri ne en çok alt ýs lat ma se be biy le baþ vu rul du ðu nu bil dir di. Dr. Ye þim E dir ne El cü men, 2,5 ya þý na ka dar alt ýs lat ma nýn or ga nik bir se be bi ol ma dý ðý sü re ce nor mal sa yý la bi le ce ði ni be lirt ti. Dr. El cü men, tu va let e ði ti mi al mýþ, 2,5 ya þý ný geç miþ nor mal bir has ta nýn al tý ný ýs lat ma sý nýn ö nem sen me si ve mut la ka bir uz ma na baþ vu rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A i le le rin ço cuk cer ra hi si po lik li nik le ri ne en çok alt ýs lat ma dolayýsýyla baþ vur duk la rý ný bil di ren Dr. El cü men, ba sit bir id rar yo lu en fek si yo nu - nun ço cu ðun gün düz ya da ge ce alt ýs lat ma sý nýn se be bi o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Dr. El cü men, þöy le ko nuþ tu: Ýd rar yo lu en fek si yo nu te da vi si ni ta ki ben alt ýs lat ma de vam e der se i le ri tet kik ya pýl mak ta, e ðer bu tet kik ler de de her han gi bir pa to lo ji bu lun maz sa, bu has ta lar bel li bir sü re çi zel ge yar dý mýy la ta kip e dil mek te dir. Bu çi zel ge bir an lam da dav ra nýþ te ra pi si an la mý na ge lir ve ço cuk lar bu na da ha ça buk u yum gös te rir ler. E ðer ço cuk lar da id rar ka çý þý, böb rek ler ve üst ü ri ner sis tem le il gi li her han gi bir bo zuk luk, ka sýl ma prob lem le ri var sa çok i le ri de re ce de tet kik ve te da vi ge re kir. Denizli / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

19 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER Y24 ARALIK 2010 CUMA Rus ya da Al lah i nan cý ar tý yor n DÝNÝN ta ma mý i le red de dil di ði Sov yet re ji mi nin ar dýn dan Rus hal ký nýn bü yük ço ðun lu ðu di ne ve Al lah i nan cý na yö nel me ye baþ - la dý. Hý ris ti yan lýk ta ri hin de gö rül me miþ bir ge liþ me gös te ren Rus - ya Or to doks Ki li se si 20 yýl da 23 bin ki li se yi ye ni den kur du. 20 mil yon Müs lü ma nýn ya þa dý ðý ül ke de ca mi sa yý sý da gi de rek ar tar - ken, he lâl gý da, fa iz siz ban ka cý lýk ve i nanç la rýn hayata dö nüþ me si ar týk da ha sýk gö rü lü yor. De uts che Wel le nin I FAK Ens ti tü sü i le iþ bir li ði ya pa rak A ra lýk 2010 da 1000 Rus ya va tan da þý i le ger çek - leþ tir di ði an ket so nuç la rý ya yýn lan dý. Ko mü niz min so na er me sin - den 20 yýl son ra Rus hal ký nýn üç te bi ri ken di ni din dar o la rak ta - ným lý yor. An ke tin so nuç la rý na gö re Rus la rýn yak la þýk üç te bi ri (yüz de 29) ken di si ni din dar o la rak ta ným lar ken, ki li se ye git tik le ri - ni ve di nî muhtevalý gün ler de gö rev le ri ni ye ri ne ge tir dik le ri ni be - lir ti yor. Yüz de 3 ü i se çok da ha de rin duy gu lar la di nî hayatý ný sür - dü rü yor. Ça lýþ ma da çýkn il ginç bir so nuç da genç ler a ra sýn da a te - iz min ar týk gi de rek a zal ma sý. Moskova / cihan 12 belediye otobüsünde, 'Savaþ Suçlusu Ýsrail' yazan afiþler yer alacak. 'Karýnca Kolonisi Optimizasyonu ile Ulaþým Aðlarýnýn Tasarýmý' adlý projeyle trafik sýkýþýklýðý probleminin çözümü, trafikte sürücülerin bekleme sürelerinin en aza indirgenmesiyle çözülebiliyor. Trafiðe karýnca modeli BÝ LÝ M A DAM LA RI, KÜ ÇÜK BÝR A LAN DA BÝN LER CE KA RIN CA NIN AK SAK SIZ HA RE KET KA BÝ LÝ YE - TÝ NÝ ÝN CE LE YE REK VE DAV RA NIÞ LA RI NI ÖR NEK A LA RAK TRA FÝK SO RU NU NA ÇÖ ZÜM A RI YOR. PA MUK KA LE Ü ni ver si te si (PA Ü) Mü hen dis lik Fa kül te si Ýn - þa at Mü hen dis li ði Bö lü mü U laþ týr ma A na bi lim Da lý nda gö - rev li öð re tim ü ye le ri Doç. Dr. So ner Hal den bi len, Dr. Öz gür Baþ kan, Doç. Dr. Ha lim Cey lan ve Dr. Hü se yin Cey lan, ka - rýn ca dav ra nýþ la rý ný in ce le ye rek tra fi ðe çö züm bul mak i çin bir pro je ge liþ tir di. Ka rýn ca Ko lo ni si Op ti mi zas yo nu (KKO) i le U la þým Að la rý nýn Ta sa rý mý ad lý pro je ye gö re tra fik sý ký - þýk lý ðý prob le mi nin çö zü mü tra fik te sü rü cü le rin bek le me sü re le ri nin en a za in dir gen me siy le çö zü le bi li yor. Bu i se þe - hi ri çi u la þým þe be ke le rin de tüm yol a ðýn da ki a raç mik ta rý nýn bi lin me si ve bu na bað lý o la rak ge cik me le rin he sap lan ma sýy - la að da en az ge cik me yi sað la ya cak kav þak sin yal sü re le ri nin be lir len me siy le müm kün o la bi li yor. Denizli / cihan EN KI SA YO LU BUL MA PREN SÝ BÝ PRO JE, ka rýn ca la rýn yu va ve yi ye cek kay na ðý a ra sýn da en ký sa yo lu bul ma pren si bin den yo la çý ký la rak o luþ tu rul muþ. Ka rýn ca - la rýn bir çok ro ta al ter na ti fi a ra sýn da en i yi çö zü mü bu la bil me ye te ne ðin den or ta ya çý kan Ka rýn ca Ko lo ni si Op ti mi zas yo nu me to du tra fik sý ký þýk lý ðý nýn çö zü mü a ma cýy la ge cik me de ðer - le ri nin ve en i yi sin yal sü re le ri nin be lir len me si a ma cýy la kul la - nýl mýþ. Ka rýn ca la rýn ha re ket dav ra nýþ la rý ma te ma tik sel for - mül ler le mo del len miþ. Pro je nin yü rü tü cü lü ðü nü ya pan Doç. Dr. Hal den bi len, i ki yýl sü ren ça lýþ ma so nu cu ge liþ ti ri len me to - dun uy gu lan ma sý ha lin de tra fik sý ký þýk lý ðýn da ö nem li ra hat la - ma lar sað la na bi le ce ði ni tesbit et tik le ri ni be lirt ti. Hal den bi len, ba zý o lay la rý mo del le ye bil mek ve ma te ma tik sel o la rak i fa de e - de bil mek i çin ta bi at ta ki ba zý can lý la rý iz le dik le ri ni bun lar dan bi ri nin de ka rýn ca lar ol du ðu nu söy le di. Ka rýn ca lar gi bi her in sa - nýn da tra fik te fark lý bir dav ra ný þý nýn ol du ðu na dik kat çe ken Doç. Dr. Hal den bi len, Sü rü cü ler tra fik te he de fi ni ve gi de ce ði gü zer gâh la rýn ö zel lik le ri ni bi li yor sa ko lay ca is te di ði ye re gi de - bil mek te an cak ö zel lik le ri ni bil me di ði ya ban cý bir böl ge de se - ya hat et me le ri ha lin de çok çe þit li al ter na tif le ri o la bil mek te dir. Sü rü cü ler en dü þük ma li yet le ve en ký sa yol dan he de fi ne u laþ - mak is ter. Bu ne den le sü rü cü le rin tra fik te ki dav ra nýþ la rý ný mo - del le mek zo run da yýz. Bu prob le min tek bir çö zü mü yok. Her bir çö züm yön te mi en i yi so nu ca u laþ mak i çin bir a raç týr. KKO yön te miy le bu nu yap ma ya ça lý þý yo ruz di ye ko nuþ tu. ABD o to büs le rin de Ýs ra il kar þý tý rek lâm n ABD NÝN Se att le e ya le tin de ken di le ri ne Mi de ast A wa re ness Cam - pa ign (Or ta Do ðu Bi linç len dir me Kam pan ya sý) a dý ný ve ren bir grup A me ri ka lý, King Be le di ye si ne bin 794 do lar ö de ye rek, 12 be le di ye o - to bü sü ne ü ze rin de Sa vaþ Suç lu su Ýs ra il ya zan rek lâm ver di. An laþ - ma ya gö re King Co unty Be le di ye si ne a it 12 o to büs, Ýs ra il in Gaz ze sal dý rý sý nýn i kin ci yýl dö nü mü o lan 27 A ra lýk ta ri hin de yol lar da o la cak. O to büs le rin ü ze rin de yer a lan a fiþ ler de Sa vaþ Suç lu su Ýs ra il ya zý yor. He men ya nýn da i se ev le ri yý ký lan Fi lis tin li ço cuk la rýn re sim le ri var. Gru bun söz cü sü Ed Mast a maç la rý nýn in san la rý Or ta Do ðu so ru nu hak kýn da bi linç len dir mek ol du ðu nu söy le di. Ankara / Umut Yavuz Os man lý ko ku la rý ye ni den re vaç ta n BÝR fir ma ta ra fýn dan Fran sa nýn Lo uv re Mü ze si nde ki ka yýt - lar dan re çe te le ri a lý na rak yýl lar son ra tek rar ü re til me ye baþ la nan Os man lý dö ne min de ki sa ray ko ku la rý, bü yük ta lep gö rü yor. Bur sa daki Av ras ya El Sa nat la rý ve He di ye lik Eþ ya Fu a rý'nda, Os - man lý dö ne mi sa ray ko ku la rý nýn sa týl dý ðý stant ta yo ðun luk ya þa - ný yor. Fir ma nýn sa hi bi Ham za To pal, Za ma nýn da Av ru pa ya ka çý rý lan Os man lý e ser le ri a ra sýn da sa ray ko ku la rý da bu lu nu yor. Biz u zun ça ba lar so nu cun da bu ko ku la rýn re çe te le ri ni al dýk de - di. Fransa'daki mü ze de, ko ku la rýn re çe te le ri ka dar, ö zel lik le ri, kul lan ma sa at le ri gi bi bir çok de tayýn yer aldýðýný belirden Hamza To pal, bu ko ku la rýn 12 si nin re çe te si ni al dýk la rý ný ve ge - çen yýl ü re ti mi ne baþ la dýk la rý ný vur gu la dý. Bursa / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı